Sencor SHD 8100GD User manual

Sencor SHD 8100GD User manual
SHD 8100GD
SK Vysoušeč vlasů
Preklad pôvodného návodu
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-1-
05/2020
SK
Sušič vlasov
Dôležité bezpečnostné pokyny
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
■■ Tento
spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov
a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadným nebezpečenstvám.
■■ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
■■ Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
■■ Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku
nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným
káblom je zakázané používať.
Výstraha:
Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.
Výstraha:
Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch,
umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
■■ Ak sa používa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od
siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
■■ Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového
chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom
nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania
kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-2-
05/2020
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
Pokiaľ nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
Pred uložením sa uistite, že je celkom vychladený.
Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení,
ktoré sú zdrojmi tepla.
Nepoužívajte iné nadstavce ako dodávané alebo odporúčané výrobcom.
Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy
a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
Neklaďte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel neodkladajte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby
sa po ňom nechodilo a aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte
ťahom za vidlicu sieťového kábla.
Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na aké je určený.
Dbajte na to, aby po zapnutí prístroja nedošlo k zakrytiu mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru.
Dbajte na to, aby v žiadnom z otvorov sušiča vlasov nezostávali vlasy ani nitky z látok.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie
potravín a pod.).
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-3-
05/2020
SHD 8100GD
A
6
1
7
2
3
4
5
9
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
8
-4-
05/2020
SK
Sušič vlasov
Návod na používanie
■■ Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu,
a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu.
Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
■■ Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky
za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál,
pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo
záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej
škatule od výrobcu.
POPIS SPOTREBIČA
A1 Odnímateľný koncentrátor vzduchu
A2 Tlačidlo studeného vzduchu
A3 Prepínač teploty
(●: najnižšia teplota; : stredná
teplota; : maximálna teplota)
A4 Prepínač rýchlosti
(●: vypnuté; ●: 1. rýchlostný stupeň;
●●: 2. rýchlostný stupeň)
A5
A6
A7
A8
A9
Závesné očko
Gumový ochranný bočný nárazník
Pogumovaná rukoväť
Prívodný kábel
Difuzér
Upozornenie:
Pred opätovným nasadením príslušenstva sa uistite, že je celkom
suché.
Uloženie
■■ Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky,
nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie
a údržba“.
■■ Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
■■ Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený
extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.
Upozornenie:
Nikdy neomotávajte prívodný kábel okolo tela sušiča.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
■■ Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu
a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna
jeho súčasť nie sú poškodené.
POUŽITIE SUŠIČA VLASOV
■■
■■
■■
■■
■■ Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo
vlažnej vode.
■■ Odporúčame pravidelne čistiť vstupnú časť sušiča, kam sa zvyknú veľmi často nasať
vlasy.
1.Pootočením snímte vstupnú mriežku (v zadnej časti sušiča).
2.Vyčistite celý vnútorný priestor.
3.Mriežku nasaďte späť.
Zasuňte vidlicu sieťového kábla do elektrickej zásuvky.
Na držadle sušiča zvoľte najskôr teplotu (nízku, strednú alebo maximálnu).
Potom sušič prepnite zo stavu „vypnuté“ na prvý alebo druhý rýchlostný stupeň.
Pre úplné vypnutie sušiča prepnite prepínač teploty do polohy „vypnuté“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý rozsah napätia .............................................................................................. 220 – 240 V~
Menovitý kmitočet .................................................................................................................. 50/60 Hz
Menovitý príkon ........................................................................................................ 1 800 – 2 100 W
Hlučnosť....................................................................................................................................79,3 dB(A)
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 79,3 dB(A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená
dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.
Tip:
■■ Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov umyte pred použitím sušiča vlasy
šampónom, vytrite ich ručníkom pre zníženie nadmernej vlhkosti a rozčešte
ich. Odporúčame používať kondicionér, prípadne vlasový balzam, ktorý uľahčí
rozčesanie a následné sušenie vlasov.
Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.
Tlačidlo studeného vzduchu
■■ Tlačidlo studeného vzduchu je možné použiť súčasne s ktorýmkoľvek výkonnostným
stupňom a slúži na ideálne zafixovanie účesu po sušení horúcim vzduchom.
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM
OBALOM
Upozornenie:
Tlačidlo studeného vzduchu je potrebné držať po celý čas; po jeho
uvoľnení dôjde opäť k prúdeniu horúceho vzduchu.
Koncentrátor vzduchu
■■ V prípade, že pri sušení vlasov potrebujete účes vytvarovať (resp. sústrediť prúd
vzduchu do konkrétneho miesta), nasaďte na výfukový otvor sušiča vlasov
koncentrátor.
Difuzér
■■ Difuzér pomáha vlasy sušiť prirodzene a dodáva im objem. Aby ste dosiahli väčší
objem, tvarujte počas sušenia vlasy pomocou prstov.
Závesné očko
■■ Pokiaľ potrebujete v priebehu sušenia fén odložiť, môžete ho zavesiť za závesné
očko.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
■■ Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte
spotrebič vychladnúť.
■■ Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky
s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.
Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
Varovanie:
Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom,
neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do
vody alebo inej tekutiny.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-5-
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať
do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu
a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi
udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od
svojho predajcu.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa
naň vzťahujú.
05/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement