Bosch MSM 7400 Návod na obsluhu

Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Bosch MSM 7400 Návod na obsluhu | Manualzz

jpjTPKK jpjTQKK jpjTRKK jpjTSKK jpjTTKK

ÇÉ dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~ _êìÖë~åîáëåáåÖ

åç _êìâë~åîáëåáåÖ

ëî _êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá h®óíí ∏ çÜàÉ

Éë fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

éí fåëíêì´ π Éë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

íê Kullanma talimatý

éä Instrukcja obs

ł

ugi

Üì Használati utasítás

ìâ

I¸c¹pº®ýiø

μ

e®cÿæºa¹aýiï

êì Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

ÇÉ eÉêòäáÅÜÉå=dä

ÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=

åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=Ñ

ê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=

ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=Ñ

ê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ

ÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ

®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=

ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ ^åïÉåÇìåÖÉå=

ìãÑ~ëëÉå=òK _K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ

â

ÅÜÉå=îçå i®ÇÉåI=_

êçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=

ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ= kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå= eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK dÉê®í=åìê=Ñ

ê=Ü~ìëÜ~äíë

ÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ

ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK= få=ÇáÉëÉê=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ïÉêÇÉå=

îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçÇÉääÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=

^ìÑ ÇÉå _áäÇëÉáíÉå=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=§ÄÉêëáÅÜí=

ÇÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=jçÇÉääÉ=E _áäÇ = ` FK dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=

_Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ= dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK

^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ

_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK

_áäÇ=^

N jáñÑì

≈ hìåëíëíçÑÑ=çÇÉê=jÉí~ää=EàÉ=å~ÅÜ=jçÇÉääF= jáñÑì

=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉåK

O dêìåÇÖÉê®í

P kÉíòâ~ÄÉä

Q ^ìÑÜ®åÖìåÖ wìê=Ü®åÖÉåÇÉå=^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉëK

R dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíë~åòÉáÖÉ=

EÄÉá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉåF

S aêÉÜò~ÜäêÉÖÉäìåÖ aêÉÜò~Üä=ëíìÑÉåäçë=ÉáåëíÉääÄ~ê=

Eåìê áå sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=q~ëíÉ= T~ FK

Ó aêÉÜÉå=å~ÅÜ= êÉÅÜíë =îÉêêáåÖÉêí=

ÇáÉ aêÉÜò~ÜäK

Ó aêÉÜÉå=å~ÅÜ= äáåâë =ëíÉáÖÉêí=ÇáÉ=aêÉÜò~ÜäK

T báåëÅÜ~äíí~ëíÉ

~ oÉÖÉäÄ~êÉ=dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí=

Eãáí aêÉÜò~ÜäêÉÖÉäìåÖ= S F

Ä qìêÄçJdÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí pí~ÄãáñÉê=áëí=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíI=ëçä~åÖÉ=

ÇáÉ báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=E ~ =çÇÉê= Ä F=ÖÉÇê

Åâí=áëíK

U båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉå wìã=^ÄåÉÜãÉå=ÇÉë=jáñÑì

Éë=ÄÉáÇÉ= båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉå=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=Çê

ÅâÉåK

O

V jáñÑì

ãÉëëÉê

NM jáñÄÉÅÜÉê a~ë=^êÄÉáíÉå=áã=jáñÄÉÅÜÉê=îÉêÜáåÇÉêí=

Ç~ë péêáíòÉå=îçå=jáñÖìíK aÉÅâÉä=òìã=^ìÑÄÉï~ÜêÉå=îÉê~êÄÉáíÉíÉê= iÉÄÉåëãáííÉä=~ìÑ=ÇÉå=jáñÄÉÅÜÉê=ëÉíòÉåK

_Éá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉåW

NN råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê tÉåå=ÇÉê=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åáÅÜí=áã=iáÉÑÉêJ

ìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=â~åå=ÇáÉëÉê=

ÄÉê=ÇÉå= hìåÇÉåÇáÉåëí=ÄÉëíÉääí=ïÉêÇÉåK

NO pÅÜåÉÉÄÉëÉå=ãáí=dÉíêáÉÄÉîçêë~íò

_áííÉ=ÇáÉ=^åïÉáëìåÖÉå=áå=ÇÉê=ëÉé~ê~íÉå= dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=Ñ

ê=ÇáÉëÉ=wìÄÉÜ

êíÉáäÉ=

ÄÉ~ÅÜíÉåK

páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê dÉê®í=åìê=ÖÉã®

=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=

~åëÅÜäáÉ

Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=

âÉáåÉ _ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK=háåÇÉê=

ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=Ç~ëë ëáÉ=ãáí=

ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=

â

êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=

ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=

ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì

Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=

çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉò

ÖäáÅÜ=ÇÉë= dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=Ñ

ê=áÜêÉ= páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=îçê=ÇÉã=wìë~ããÉåëÉíòÉåI=

å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉåI=

îçê ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ=áã= cÉÜäÉêÑ~ääK=wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=

ÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ= h~åíÉå çÇÉê=ÜÉá

É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK tÉåå=ÇáÉ=^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=

ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïáêÇI=ãìëë=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=

çÇÉê=ëÉáåÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ=

èì~äáÑáòáÉêíÉ=mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ìã= dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK=oÉé~ê~íìêÉå=

~ã dÉê®í=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=

îçêåÉÜãÉå=ä~ëëÉåK pí~ÄãáñÉê=åáÅÜí=ãáí=ÑÉìÅÜíÉå=e®åÇÉå=ÄÉåìíòÉå=

ìåÇ=åáÅÜí=áã=iÉÉêä~ìÑ=ÄÉíêÉáÄÉåK pí~ÄãáñÉê=åìê=ãáí=lêáÖáå~äòìÄÉÜ

ê=ÄÉíêÉáÄÉåK= sçêëáÅÜí=ÄÉá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=ÜÉá

Éê=cä

ëëáÖJ

âÉáíÉåK=cä

ëëáÖâÉáíÉå=â

ååÉå=ÄÉá=ÇÉê= sÉê~êÄÉáíìåÖ=ëéêáíòÉåK a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=

ÄÉê=ÇáÉ=sÉêÄáåÇìåÖëëíÉääÉ= jáñÑì

JdêìåÇÖÉê®í=áå=cä

ëëáÖâÉáí=Éáåí~ìÅÜÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

bë=ïáêÇ=ÉãéÑçÜäÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÉã~äë=ä®åÖÉê=

ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=òì=ä~ëëÉåI=ïáÉ=Ñ

ê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=

ÇÉë=jáñÖìíÉë=åçíïÉåÇáÖK jáñÑìëë=åáÉã~äë=~ìÑ=ÜÉá

É=lÄÉêÑä®ÅÜÉå=ëíÉääÉå=

çÇÉê=áå=ëÉÜê=ÜÉá

Éã=jáñÖìí=ÄÉåìíòÉåK=eÉáëëÉë= jáñÖìí=îçê=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=ãáí=ÇÉã=jáñÉê=

~ìÑ UM ø`=çÇÉê=ïÉåáÖÉê=~Äâ

ÜäÉå=ä~ëëÉå> sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ káÉ=áå=Ç~ë=jÉëëÉê=~ã=jáñÑì

=ÖêÉáÑÉåK= jáñÑì

ãÉëëÉê=åáÉ=ãáí=Ääç

Éå=e®åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=

_

êëíÉ=ÄÉåìíòÉåK táÅÜíáÖ> jáñÑì

=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~ìÑëÉíòÉå=

ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK

_ÉÇáÉåÉå

wìã=jáñÉå=îçå=j~óçåå~áëÉåI=p~ìÅÉåI=jáñJ

ÖÉíê®åâÉåI=_~Äóå~ÜêìåÖI=ÖÉâçÅÜíÉã=lÄëí=

ìåÇ dÉã

ëÉ=ìåÇ=òìê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=báëK wìã=m

êáÉêÉå=îçå=pìééÉåK wìã=wÉêâäÉáåÉêå=Le~ÅâÉå=îçå=êçÜÉå=iÉÄÉåëJ

ãáííÉäå=EwïáÉÄÉäåI=håçÄä~ìÅÜI=hê®ìíÉêF=ÇÉå= råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=ÄÉåìíòÉå> aÉê=pí~ÄãáñÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=Ñ

ê=

ÇáÉ wìÄÉêÉáíìåÖ=îçå=h~êíçÑÑÉäé

êÉÉK=

 sçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ=~ääÉ=qÉáäÉ=êÉáåáÖÉåK

_áäÇ=_

 kÉíòâ~ÄÉä=îçääëí®åÇáÖ=~ÄïáÅâÉäåK= jáñÑì

=~ìÑ=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=ëÉíòÉå=ìåÇ=

Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉåK kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK iÉÄÉåëãáííÉä=áå=ÇÉå=jáñÄÉÅÜÉê=çÇÉê=ÉáåÉå=

~åÇÉêÉå=ÜçÜÉå=_ÉÅÜÉê=ÉáåÑ

ääÉåK

 aÉê=pí~ÄãáñÉê=ÑìåâíáçåáÉêí=ÄÉëëÉêI=ïÉåå=

ëáÅÜ=ÄÉá=ÇÉå=òì=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉå=iÉÄÉåëJ

ãáííÉäå=ÉáåÉ=cä

ëëáÖâÉáí=ÄÉÑáåÇÉíK dÉï

åëÅÜíÉ=aêÉÜò~Üä=ãáí=ÇÉê= aêÉÜò~ÜäêÉÖÉäìåÖ=ÉáåëíÉääÉåK=

Ó aêÉÜÉå=å~ÅÜ= êÉÅÜíë =îÉêêáåÖÉêí=ÇáÉ= aêÉÜò~ÜäK

Ó aêÉÜÉå=å~ÅÜ= äáåâë =ëíÉáÖÉêí=ÇáÉ=aêÉÜò~ÜäK fã=^ääÖÉãÉáåÉå=áëí=ÇáÉ=qìêÄçJdÉëÅÜïáåÇáÖJ

âÉáí=Ñ

ê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=iÉÄÉåëãáííÉäå=

òì=ÉãéÑÉÜäÉåK=_Éá=cä

ëëáÖâÉáíÉåI=ÜÉá

Éã= jáñÖìí=ìåÇ=òìã=råíÉêãáëÅÜÉå=EòK _K j

ëëäá=

áå=gçÖÜìêíF=ïáêÇ=ÉãéÑçÜäÉåI=ÇáÉ=aêÉÜò~ÜäJ

êÉÖÉäìåÖ=òì=îÉêïÉåÇÉåK

ÇÉ

_Éá=ÉáåáÖÉå=jçÇÉääÉåW aáÉ=ÉáåÖÉëíÉääíÉ=dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí=ïáêÇ=ÄÉá=

_Éí®íáÖìåÖ=ÇÉê=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=

ÄÉê=ÇáÉ= dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíë~åòÉáÖÉ=Ç~êÖÉëíÉääíK= gÉ ãÉÜê=pÉÖãÉåíÉ=äÉìÅÜíÉåI=ÇÉëíç=Ü

ÜÉê=

áëí ÇáÉ=ÉáåÖÉëíÉääíÉ=dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíK pí~ÄãáñÉê=ìåÇ=_ÉÅÜÉê=ÑÉëí=Ü~äíÉåK pí~ÄãáñÉê=ÇìêÅÜ=aêìÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=ÖÉï

åëÅÜíÉ= báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=ÉáåëÅÜ~äíÉåK= aÉê=pí~ÄãáñÉê=áëí=ëç=ä~åÖÉ=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíI=

ïáÉ=ÇáÉ=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=ÖÉÇê

Åâí=ïáêÇK=

 rã Ç~ë péêáíòÉå=îçå=jáñÖìí=òì=îÉêãÉáÇÉåI= báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=Éêëí=Çê

ÅâÉåI=ïÉåå=ÇÉê= jáñÑì

=áå=Ç~ë=jáñÖìí=ÉáåÖÉí~ìÅÜí=áëíK pí~ÄãáñÉê=áããÉê=~ÄëÅÜ~äíÉåI=ÄÉîçê=Éê=~ìë=

ÇÉã=jáñÖìí=ÜÉê~ìëÖÉåçããÉå=ïáêÇK k~ÅÜ=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=ÇáÉ=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=

äçëä~ëëÉåK kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉå=Çê

ÅâÉå=ìåÇ=jáñÑì

=

îçã=dêìåÇÖÉê®í=åÉÜãÉåK qáéé=òìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=báëW

OÓP=báëï

êÑÉä=áå ÇÉå=jáñÄÉÅÜÉê=çÇÉê=ÉáåÉå=

~åÇÉêÉå=hìåëíëíçÑÑÄÉÅÜÉê=ÖÉÄÉåK= pí~ÄãáñÉê=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=Ü~äíÉåI=ÉáåëÅÜ~äíÉå=

ìåÇ Ç~åå=~ìÑ=ÇáÉ=báëï

êÑÉä=Çê

ÅâÉåK= dÉê®í=Ç~ÄÉá=áããÉê=ïáÉÇÉê=~åÜÉÄÉå=ìåÇ=åÉì=~ìÑ=

Ç~ë=báë=~ìÑëÉíòÉåK

oÉáåáÖÉå

^ÅÜíìåÖ> a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=

åáÅÜí=áå=ÇÉê=pé

äã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉå> lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â

ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=

îÉêïÉåÇÉåK

 kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉå> dêìåÇÖÉê®í=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=

~åëÅÜäáÉ

ÉåÇ=íêçÅâÉåêÉáÄÉåK aÉê=jáñÄÉÅÜÉê=â~åå=áå=ÇÉê=pé

äã~ëÅÜáåÉ=

ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK jáñÑì

=áå=ÇÉê=pé

äã~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉê=

_

êëíÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ

ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK jáñÑì

=áå=~ìÑêÉÅÜíÉê=mçëáíáçå=EjáñÑì

ãÉëëÉê=

å~ÅÜ=çÄÉåF=íêçÅâåÉå=ä~ëëÉåI=ëç=Ç~ëë=

ÉáåÖÉÇêìåÖÉåÉë=t~ëëÉê=ÜÉê~ìëä~ìÑÉå=â~ååK

_Éá=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=òK _K oçíâçÜä=ìåÇ= h~êçííÉå=ÉåíëíÉÜÉå=sÉêÑ®êÄìåÖÉå=~å=ÇÉå= hìåëíëíçÑÑíÉáäÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=qêçéÑÉå= péÉáëÉ

ä=ÉåíÑÉêåí=ïÉêÇÉå=â

ååÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe P

ÇÉ

eáäÑÉ=ÄÉá=pí

êìåÖÉå

êìåÖ ^ÄÜáäÑÉ dÉê®í=ëÅÜ~äíÉí=

ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉJ

åìíòìåÖ=~Ä=çÇÉê=

ÇáÉ=dÉëÅÜïáåÇáÖJ

âÉáíë~åòÉáÖÉ=EÑ~ääë=

îçêÜ~åÇÉåF=Ñ®åÖí=

~å=òì=ÄäáåâÉåK aáÉ=§ÄÉêä~ëíëáÅÜÉêìåÖ=áëí=

~âíáîáÉêíK

 dÉê®í=~ÄëÅÜ~äíÉå=ìåÇ= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK

 dÉê®í=Å~K=N píìåÇÉ=

~Äâ

ÜäÉå=ä~ëëÉåI=ìã=ÇáÉ=

§ÄÉêä~ëíëáÅÜÉêìåÖ=òì=

ÇÉ~âíáîáÉêÉåK

 dÉê®í=ïáÉÇÉê=ÉáåëÅÜ~äíÉåK pçääíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=pí

êìåÖ=åáÅÜí=ÄÉëÉáíáÖÉå=ä~ëëÉåI=

ïÉåÇÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=~å=ÇÉå=hìåÇÉåÇáÉåëíK

oÉòÉéíÉ=ìåÇ=qáééë j~óçåå~áëÉ

N=bá=EbáÖÉäÄ=ìåÇ=báïÉá

F

N=bi=pÉåÑ

N=bi=wáíêçåÉåë~Ñí=çÇÉê=bëëáÖ

OMMÓORM=ãä=£ä p~äòI=mÑÉÑÑÉê=å~ÅÜ=dÉëÅÜã~Åâ wìí~íÉå=ã

ëëÉå=ÖäÉáÅÜÉ=qÉãéÉê~íìê=Ü~ÄÉå>

 wìí~íÉå=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÖÉÄÉåK

 pí~ÄãáñÉê=~ìÑ=ÇÉã=_çÇÉå=ÇÉë=_ÉÅÜÉêë=

~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=ÇáÉ=wìí~íÉå=îÉêê

ÜêÉåI=Äáë=ÇáÉ= jáëÅÜìåÖ=ÉãìäÖáÉêíK

 aÉå=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíÉå=jáñÉê=ä~åÖë~ã=Äáë=òìã=

çÄÉêÉå=o~åÇ=ÇÉê=jáëÅÜìåÖ=~åÜÉÄÉå=ìåÇ=

ïáÉÇÉê=ëÉåâÉåI=Äáë=ÇáÉ=j~óçåå~áëÉ=ÑÉêíáÖ=áëíK= qáééW =páÉ=â

ååÉå=å~ÅÜ=ÇáÉëÉã=oÉòÉéí=~ìÅÜ= j~óçåå~áëÉ=åìê=ãáí=báÖÉäÄ=ÜÉêëíÉääÉåK=a~åå=~ÄÉê=

åìê=ÇáÉ=Ü~äÄÉ=jÉåÖÉ=£ä=îÉêïÉåÇÉåK

dÉã Ω ëÉëìééÉ=

PMM=Ö=h~êíçÑÑÉäå=

OMM=Ö=j

ÜêÉå

N=âäÉáåÉë=pí

Åâ=pÉääÉêáÉ

O=qçã~íÉå

N=wïáÉÄÉä

RM=Ö=_ìííÉê

O=ä=t~ëëÉê p~äòI=mÑÉÑÑÉê=å~ÅÜ=dÉëÅÜã~Åâ

 qçã~íÉå=Ü®ìíÉå=ìåÇ=ÉåíâÉêåÉåK dÉéìíòíÉë=ìåÇ=ÖÉï~ëÅÜÉåÉë=dÉã

ëÉ=áå= pí

ÅâÉ=ëÅÜåÉáÇÉå=ìåÇ=áå=ÇÉê=ÜÉá

Éå=_ìííÉê=

Ç

åëíÉåK

 t~ëëÉê=òìÖÉÄÉå=ìåÇ=ë~äòÉåK

 ^ääÉë=OMÓOR=jáåK=âçÅÜÉå=ä~ëëÉåK

 qçéÑ=îçã=eÉêÇ=åÉÜãÉåK jáí=ÇÉã=jáñÉê=ÇáÉ=pìééÉ=áã=qçéÑ=é

êáÉêÉåK

 jáí=p~äò=ìåÇ=mÑÉÑÑÉê=~ÄëÅÜãÉÅâÉåK=

Q

`êÆéÉëJqÉáÖ

ORM=ãä=jáäÅÜ=

N=bá

NMM=Ö=jÉÜä

OR=Ö=òÉêä~ëëÉåÉ=~ÄÖÉâ

ÜäíÉ=_ìííÉê

 ^ääÉ=wìí~íÉå=áå=ÇÉê=~åÖÉÖÉÄÉåÉå= oÉáÜÉåÑçäÖÉ=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÖÉÄÉå=ìåÇ=òì=

ÉáåÉã=Öä~ííÉå=qÉáÖ=ãáñÉåK=

jáäÅÜãáñÖÉíê®åâÉ

N=dä~ë=jáäÅÜ

S=Öêç

É=bêÇÄÉÉêÉå

çÇÉê

NM=eáãÄÉÉêÉå=çÇÉê

N=_~å~åÉ=Eáå=pÅÜÉáÄÉå=ëÅÜåÉáÇÉåF

 wìí~íÉå=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÖÉÄÉå=ìåÇ=ãáñÉåK

 k~ÅÜ=_ÉäáÉÄÉå=òìÅâÉêåK qáééW c

ê=ÉáåÉå=jáäÅÜJpÜ~âÉ=ÖÉÄÉå=páÉ=ÉáåÉ=hìÖÉä=báë=

Ç~òì=çÇÉê=åÉÜãÉå=páÉ=ëÉÜê=â~äíÉ=jáäÅÜK

eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ

aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=

Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=

ÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=

Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=

ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK= aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=Ñ

ê=ÉáåÉ= brJïÉáí=Ö

äíáÖÉ=o

Åâå~ÜãÉ=ìåÇ= sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=

§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=

áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã= c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê= dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK

d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå

c

ê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=

òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ

ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë= dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â

ååÉå=ÇáÉ= d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=

ÄÉê=fÜêÉå= c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=

Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ

îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ

ÄÉÇáåÖìåÖÉå=Ñ

ê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=

^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíê

ÅâëÉáíÉK a~ê

ÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=

~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå= tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=c

ê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ

å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã= c~ää ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK

ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=

åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=

ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=

éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=

åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=

ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK= kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=

áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ

Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=

~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=

ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=

èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK= qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=êÉÑÉê=íç=î~êáçìë=

ãçÇÉäëK=^å=çîÉêîáÉï=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ãçÇÉäë=Å~å=

ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉë=E cáÖ = ` FK mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=fåëíêìÅíáçåë=Ñçê=rëÉ=áå=~=ë~ÑÉ=

éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=

é~êíóI=~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK

lîÉêîáÉï

mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK cáÖK=^

N _äÉåÇÉê=Ñççí mä~ëíáÅ=çê=ãÉí~ä=EÇÉéÉåÇáåÖ=çå=ãçÇÉäFK=

^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=~åÇ=äçÅâ=áåíç=éçëáíáçåK

O _~ëÉ=ìåáí

P mçïÉê=ÅçêÇ

Q jçìåíáåÖ qç=Ü~åÖáåÖ=ëíçê~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK

R péÉÉÇ=áåÇáÅ~íçê

EëçãÉ=ãçÇÉäëF

S péÉÉÇ=Åçåíêçä qÜÉ=ëéÉÉÇ=Å~å=ÄÉ=~ÇàìëíÉÇ=ëíÉéäÉëëäó=

Eçåäó áå=ÅçåàìåÅíáçå=ïáíÜ=Äìííçå= T~ FK

Ó oçí~íÉ=íç= êáÖÜí =Ó=êÉÇìÅÉë=íÜÉ=ëéÉÉÇK

Ó oçí~íÉ=íç= äÉÑí =Ó=áåÅêÉ~ëÉë=íÜÉ=ëéÉÉÇK

T lk=Äìííçå

~ `çåíêçää~ÄäÉ=ëéÉÉÇ=EïáíÜ=ëéÉÉÇ=Åçåíêçä S F

Ä qìêÄç=ëéÉÉÇ qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=~ë=

äçåÖ=~ë=íÜÉ=lå=Äìííçå=E ~ =çê= Ä F=áë=éêÉëëÉÇK

U oÉäÉ~ëÉ=Äìííçåë qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíI=ëáãìäí~åÉçìëäó=

éêÉëë=ÄçíÜ=êÉäÉ~ëÉ=ÄìííçåëK

V _äÉåÇÉê=Ää~ÇÉ

NM _äÉåÇÉê=àìÖ rëáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=ïáää=éêÉîÉåí=íÜÉ=áåÖêÉJ

ÇáÉåíë=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖK mä~ÅÉ=íÜÉ=äáÇ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=íç=âÉÉé=

áå íÜÉ éêçÅÉëëÉÇ=ÑççÇK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éå cçê=ëçãÉ=ãçÇÉäëW

NN råáîÉêë~ä=ÅìííÉê fÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=

íÜÉ Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉêI=áí=Å~å=ÄÉ=çêÇÉêÉÇ=Ñêçã=

ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK

NO tÜáëâ=ïáíÜ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí tÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ=~ÅÅÉëëçêáÉëI=Ñçääçï=

íÜÉ ëÉé~ê~íÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=

Ñçê íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉëK

p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå

oáëâ=çÑ=áåàìêó bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ

`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=

~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=

éä~íÉK aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=~åÇL

çê=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=Ç~ã~ÖÉÇK hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK= pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ=

ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=

êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä=

~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=

âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=

~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=

ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=

áë êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK

^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=ÄÉÑçêÉ=~ëëÉãJ

ÄäáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=

ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=äÉ~îáåÖ=íÜÉ=

êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK=aç=åçí=éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=

ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=

ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=

ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK= låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉK aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=Ç~ãé=Ü~åÇë=

~åÇ=Çç=åçí=çéÉê~íÉ=áí=~í=åç=äç~ÇK léÉê~íÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=çêáÖáå~ä=

~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK=`~ìíáçå=ïÜÉå=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=

äáèìáÇëK=iáèìáÇë=ã~ó=ëéä~ëÜ=ÇìêáåÖ=éêçÅÉëëáåÖK aç=åçí=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=äáèìáÇ=~ÄçîÉ=

íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíJÄ~ëÉ=ìåáí=ÅçååÉÅíáçå=éçáåíK oÉÅçããÉåÇ~íáçåW=kÉîÉê=ëïáíÅÜ=çå=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉ=Ñçê=äçåÖÉê=~ë=óçì=åÉÉÇ=íç=éêçÅÉëëáåÖ=

íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíëK kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=çå=Üçí=ëìêÑ~ÅÉë=çê=ìëÉ=

áå=îÉêó=Üçí=ÑççÇK=iÉ~îÉ=Üçí=ÑççÇ=íç=Åççä=Ççïå=íç=

UM=ø`=çê=äÉëë=ÄÉÑçêÉ=éêçÅÉëëáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê>

R

=

Éå oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL

êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ kÉîÉê=Öêáé=íÜÉ=Ää~ÇÉ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíK= kÉîÉê ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=ïáíÜ=Ä~êÉ=

Ü~åÇëK=rëÉ=~=ÄêìëÜK fãéçêí~åí> aç=åçí=~íí~ÅÜ=çê=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=ìåíáä=

íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK

léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ

cçê=ÄäÉåÇáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=ë~ìÅÉëI=ãáñÉÇ=ÇêáåâëI=

Ä~Äó=ÑççÇI=ÅççâÉÇ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=~åÇ=Ñçê=

éêçÅÉëëáåÖ=áÅÉK cçê=éìê¨ÉáåÖ=ëçìéëK rëÉ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=Ñçê=ÅìííáåÖLÅÜçééáåÖ=

ê~ï=ÑççÇ=EçåáçåëI=Ö~êäáÅI=ÜÉêÄëF>

 qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=

Ñçê éêÉé~êáåÖ=ã~ëÜÉÇ=éçí~íçÉëK=

 _ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=

ÅäÉ~å=~ää=é~êíë=çÑ=áíK cáÖK=_

 `çãéäÉíÉäó=ìåïáåÇ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK=

 mä~ÅÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=

~åÇ äçÅâ=áåíç=éçëáíáçåK fåëÉêí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK mìí=ÑççÇ=áå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=çê=áå=~åçíÜÉê=

í~ää àìÖK qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïçêâë=ÄÉííÉê=áÑ=íÜÉêÉ=áë=ëçãÉ=

äáèìáÇ=áå=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíëK pÉí=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëéÉÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÉÇ=

ÅçåíêçäK=

Ó oçí~íÉ=íç= êáÖÜí =Ó=êÉÇìÅÉë=íÜÉ=ëéÉÉÇK

Ó oçí~íÉ=íç= äÉÑí =Ó=áåÅêÉ~ëÉë=íÜÉ=ëéÉÉÇK få=ÖÉåÉê~äI=qìêÄç=ëéÉÉÇ=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=

Ñçê íÜÉ=éêçÅÉëëáåÖ=çÑ=ÑççÇK=fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=

íç=ìëÉ=ëéÉÉÇ=Åçåíêçä=Ñçê=äáèìáÇëI=Üçí=ÑççÇ=~åÇ=

Ñçê=ãáñáåÖ=EÉKÖK=ãìÉëäá=áå=óçÖÜìêíFK cçê=ëçãÉ=ãçÇÉäëW qÜÉ=ëÉí=ëéÉÉÇ=áë=ëÜçïå=îá~=íÜÉ=ëéÉÉÇ=

áåÇáÅ~íçê=ïÜÉå=íÜÉ=lå=Äìííçå=áë=éêÉëëÉÇK= qÜÉ=ãçêÉ=ëÉÖãÉåíë=~êÉ=äáí=íÜÉ=ÜáÖÜÉê=

áë íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ=ëéÉÉÇK cáêãäó=ÜçäÇ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=àìÖK pïáíÅÜ=çå=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=Äó=éêÉëëáåÖ=

íÜÉ êÉèìáêÉÇ=lå=ÄìííçåK= qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=

çå ~ë äçåÖ=~ë=íÜÉ=lå=Äìííçå=áë=éêÉëëÉÇK= qç=éêÉîÉåí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖI=

Çç=åçí=éêÉëë=íÜÉ=lå=Äìííçå=ìåíáä=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=

Ñççí=Ü~ë=ÄÉÉå=áããÉêëÉÇ=áå=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíëK

^äï~óë=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ÄÉÑçêÉ=

í~âáåÖ=áí=çìí=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëÉÇ=ÑççÇK

S

 oÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=lå=Äìííçå=~ÑíÉê=éêçÅÉëëáåÖK mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK mêÉëë=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçåë=~åÇ=êÉãçîÉ=

íÜÉ ÄäÉåÇÉê=Ñççí=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK qáé=íç=ÅêìëÜ=áÅÉW mä~ÅÉ=OÓP=áÅÉ=ÅìÄÉë=áå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=çê=áå=

~åçíÜÉê=éä~ëíáÅ=àìÖI=ÜçäÇ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=áå=íÜÉ=

àìÖI=ëïáíÅÜ=çå=~åÇ=íÜÉå=éêÉëë=çåíç=íÜÉ=áÅÉ=ÅìÄÉëK= få=ÇçáåÖ=ëçI=âÉÉé=äáÑíáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=éä~ÅáåÖ=

áí=çå=íÜÉ=áÅÉK

`äÉ~åáåÖ

t~êåáåÖ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ=

Çç åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê> pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=aç=klq=ìëÉ=

~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK

 mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ> táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=

~åÇ íÜÉå=ïáéÉ=ÇêóK

 qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=

ÇáëÜï~ëÜÉêK

`äÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉê=

çê ïáíÜ=~=ÄêìëÜ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK aêó=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=~å=ìéêáÖÜí=éçëáíáçå=

EÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéF=ëç=íÜ~í=~åó=íê~ééÉÇ=

ï~íÉê=Å~å=êìå=çìíK fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=ÉKÖK=êÉÇ=Å~ÄÄ~ÖÉ=çê=Å~êêçíëI=

íÜÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=ïáää=ÄÉÅçãÉ=ÇáëÅçäçìêÉÇ=

Äó ~=êÉÇ=Ñáäã=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïáíÜ=

~ ÑÉï=Çêçéë=çÑ=ÅççâáåÖ=çáäK

qêçìÄäÉëÜççíáåÖ

c~ìäí oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

ëïáíÅÜÉë=çÑÑ=ïÜáäÉ=

áí=áë=ÄÉáåÖ=ìëÉÇ=

çê íÜÉ=ëéÉÉÇ=

áåÇáÅ~íçê=EáÑ=ÑáííÉÇF=

ëí~êíë=Ñä~ëÜáåÖK qÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=

ÑÉ~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~Åíáî~íÉÇK

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=

éäìÖK

 iÉ~îÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=Åççä=

Ççïå=Ñçê=~ééêçñK=N=Üçìê=

áå çêÇÉê=íç=ÇÉ~Åíáî~íÉ=

íÜÉ çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=

ÇÉîáÅÉK

 pïáíÅÜ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

~Ö~áåK fÑ=íÜÉ=Ñ~ìäí=Å~ååçí=ÄÉ=Éäáãáå~íÉÇI=éäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=

ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

oÉÅáéÉë=~åÇ=íáéë j~óçåå~áëÉ

N=ÉÖÖ=EÉÖÖ=óçäâ=~åÇ=ÉÖÖ=ïÜáíÉF

N=íëéK=ãìëí~êÇ

N=íÄëK=äÉãçå=àìáÅÉ=çê=îáåÉÖ~ê

OMMÓORM=ãä=çáä p~äíI=éÉééÉê=íç=í~ëíÉ fåÖêÉÇáÉåíë=ãìëí=ÄÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íÉãéÉê~íìêÉ>

 mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖK

 mä~ÅÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=

çÑ íÜÉ àìÖ=~åÇ=ÄäÉåÇ=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=

ìåíáä íÜÉ ãáñíìêÉ=ÉãìäëáÑáÉëK päçïäó=ê~áëÉ=íÜÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ÄäÉåÇÉê=~ë=Ñ~ê=

~ë=íÜÉ=ìééÉê=ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ãáñíìêÉ=~åÇ=äçïÉê=

~Ö~áå=ìåíáä=íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=áë=êÉ~ÇóK= qáéW =^ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜáë=êÉÅáéÉ=óçì=Å~å=~äëç=ã~âÉ=

ã~óçåå~áëÉ=ïáíÜ=ÉÖÖ=óçäâ=çåäóK=eçïÉîÉêI=ìëÉ=

çåäó=Ü~äÑ=íÜÉ=~ãçìåí=çÑ=çáäK

sÉÖÉí~ÄäÉ=ëçìé

PMM=Ö=éçí~íçÉë

OMM=Ö=Å~êêçíë

N=ëã~ää=ëíáÅâ=çÑ=ÅÉäÉêó

O=íçã~íçÉë

N=çåáçå

RM=Ö=ÄìííÉê

O=ä=ï~íÉê= p~äíI=éÉééÉê=íç=í~ëíÉ

 pâáå=~åÇ=ëÉÉÇ=íÜÉ=íçã~íçÉëK

 `Üçé=ìé=ÅäÉ~åÉÇ=~åÇ=ï~ëÜÉÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=

~åÇ=ë~ìí¨=áå=íÜÉ=Üçí=ÄìííÉêK

 ^ÇÇ=ï~íÉê=~åÇ=ë~äíK

 iÉ~îÉ=íç=Åççâ=Ñçê=~=ÖççÇ=OMÓOR=ãáåK q~âÉ=íÜÉ=é~å=çÑÑ=íÜÉ=ÅççâÉêK

 mìê¨É=íÜÉ=ëçìé=áå=íÜÉ=é~å=ïáíÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉêK

 pÉ~ëçå=ïáíÜ=ë~äí=~åÇ=éÉééÉêK=

`êÆéÉë=ÇçìÖÜ

ORM=ãä=ãáäâ

N=ÉÖÖ

NMM=Ö=Ñäçìê

OR=Ö=ãÉäíÉÇ=ÅççäÉÇ=ÄìííÉê

 mìí=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖ=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=

ëÉèìÉåÅÉ=~åÇ=ÄäÉåÇ=íç=~=ëãççíÜ=ÇçìÖÜK=

Éå

_äÉåÇÉÇ=ãáäâ=Çêáåâë

N=Öä~ëë=çÑ=ãáäâ

S=ä~êÖÉ=ëíê~ïÄÉêêáÉë

çê

NM=ê~ëéÄÉêêáÉë=çê

N=Ä~å~å~=EëäáÅÉÇF

 mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=áå=íÜÉ=àìÖ=~åÇ=ÄäÉåÇK

 ^ÇÇ=ëìÖ~ê=íç=í~ëíÉK qáéW cçê=~=ãáäâ=ëÜ~âÉ=~ÇÇ=~=ëÅççé=çÑ=áÅÉ=ÅêÉ~ã=

çê ìëÉ=îÉêó=ÅçäÇ=ãáäâK

aáëéçë~ä

qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=

áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=

ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ= bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó= tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=

Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=

ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=

~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK

dì~ê~åíÉÉ

qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=

~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=

Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=

íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=

íÜÉ ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=

éìêÅÜ~ëÉÇK qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=

ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=

Öì~ê~åíÉÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK

T

Ñê sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=

_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=

ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=

¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=

èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=

ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK

`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=

èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=

ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ

ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=

ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ

ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=

ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=

ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=

äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=

Ü

íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇDÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=

èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=

Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK= i~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=î~ìí=éçìê=ÇáÑѨêÉåíë=

ãçÇ

äÉëK=råÉ=îìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ÇáÑѨêÉåíë=

ãçÇ

äÉë=ëÉ=íêçìîÉ=ëìê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ë=E ÑáÖK = ` FK o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK= pá îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=ë~=

åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK

sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ

sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK cáÖìêÉ=^

N máÉÇ=ãáñÉìê j~íá

êÉ=éä~ëíáèìÉ=çì=ã¨í~ä=EëÉäçå=äÉ=ãçÇ

äÉFK= mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=éìáë=ÅäáéëÉòJäÉëK

O ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ

P iÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉ

Q jçóÉå=ÇÛ~ÅÅêçÅÜ~ÖÉ mçìê=ê~åÖÉê=äÛ~éé~êÉáä=ëìëéÉåÇìK

R fåÇáÅ~íÉìê=ÇÉ=îáíÉëëÉ

Epìê=ÅÉêí~áåë=ãçÇ

äÉëF

S jçäÉííÉ=ÇÉ=ê¨Öìä~íáçå

`ÉííÉ=ãçäÉííÉ=éÉêãÉí=ÇÉ=ê¨ÖäÉê=ä~=îáíÉëëÉ=

¶ îçäçåí¨=EëÉìäÉãÉåí=Éå=~ëëçÅá~íáçå=~îÉÅ=

ä~ íçìÅÜÉ= T~ FK

Ó iÉ=Ñ~áí=ÇÉ=íçìêåÉê=¶= ÇêçáíÉ =ê¨Çìáí=

ä~ îáíÉëëÉK

Ó iÉ=Ñ~áí=ÇÉ=íçìêåÉê=¶= Ö~ìÅÜÉ =Ü~ìëëÉ=

ä~ îáíÉëëÉK

T qçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí

~ sáíÉëëÉ=ê¨Öä~ÄäÉ=Eé~ê=ä~=ãçäÉííÉ= S F

Ä e~ìíÉ=îáíÉëëÉ iÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=ÑçåÅíáçååÉ=í~åí=èìÉ=

îçìë=~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=E ~ =çì= Ä FK

U qçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=~ééìóÉò=

ëáãìäí~å¨ãÉåí=ëìê=äÉë=íçìÅÜÉë=ÇÉ=

ǨîÉêêçìáää~ÖÉK

V i~ãÉ=Çì=éáÉÇ=ãáñÉìê

NM _çä=ãáñÉìê ríáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÉ=Äçä=ãáñÉìê=éçìê=

ÉãéÆÅÜÉê=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=ÇÛ~äáãÉåíëK

^î~åí=ÇÉ=ê~åÖÉê=äÉë=~äáãÉåíë=éê¨é~ê¨ëI=

ãÉííÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ëìê=äÉ=Äçä=ãáñÉìêK pìê=ÅÉêí~áåë=ãçÇ

äÉë=W

NN _êçóÉìê=ìåáîÉêëÉä pá=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=åÛ~=é~ë=¨í¨=äáîê¨=ÇÛçêáÖáåÉI=

îçìë=éçìîÉò=äÉ=Åçãã~åÇÉê=~ìéê

ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=

~éê

ëJîÉåíÉK

NO cçìÉí=~îÉÅ=ÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê sÉìáääÉò=êÉëéÉÅíÉê=äÉë=áåëíêìÅíáçåë=ÑáÖìê~åí=

Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåë=¶=é~êí=

~ÅÅçãé~Öå~åí=ÅÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK

`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=> oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=

ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=

ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ëá=ëçå=ÅçêÇçå=

ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éí=äÛ~éé~êÉáä=äìáJãÆãÉ=åÉ=

éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=Ççãã~ÖÉK

°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK= pìêîÉáääÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=

åÉ àçìÉåí=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=

Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ=

ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=

å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=

ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=

çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=

ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=

¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=

Ç~åë=äÉë=Å~ë=ëìáî~åíë=W=~î~åí=ÇÛ~ëëÉãÄäÉê=

äÛ~éé~êÉáäI=~éê

ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=~î~åí=

äÉ åÉííçó~ÖÉI=~î~åí=ÇÉ=èìáííÉê=ä~=éá

ÅÉ=Éí=ëá=

äÛ~éé~êÉáä=Éëí=ǨÑÉÅíìÉìñK=sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=

ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=

~êÆíÉë=îáîÉë=çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=íê

ë=ÅÜ~ìÇÉëK

^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=

çì ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê

ëJîÉåíÉ=çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=

ǨíÉå~åí=ìåÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=

Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=

ÉåÇçãã~Ö¨K=iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=

ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê

ëJîÉåíÉK

U oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~îÉÅ=

äÉë ã~áåë=ãçìáää¨Éë=Éí=åÉ=äÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=

íçìêåÉê ¶ îáÇÉK kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=èìÛ¨èìáé¨=

ÇÉ ëÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=mêìÇÉåÅÉ=äçêë=

Çì íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=äáèìáÇÉë=íê

ë=ÅÜ~ìÇëK=iÛ~éé~êÉáä=

êáëèìÉ=ÇÉ=éêçîçèìÉê=ÇÉë=éêçàÉÅíáçå=ÇÉ=äáèìáÇÉK içêëèìÉ=îçìë=éäçåÖÉò=äÉ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=äáèìáÇÉI=

îÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=åáîÉ~ì=ÇÉ=äáèìáÇÉ=åÉ=ãçåíÉ=

é~ë=~ìJÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=àçåÅíáçå=ÉåíêÉ=äÉ=éáÉÇ=

ãáñÉìê=Éí=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK kÉ=ä~áëëÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=~ääìã¨=éäìë=

äçåÖíÉãéë=èìÉ=å¨ÅÉëë~áêÉ=~ì=ãáñ~ÖÉ=

ÇÉë éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=¶=íê~áíÉêK kÉ=éçëÉò=à~ã~áë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ëìê=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=

íê

ë=ÅÜ~ìÇÉëI=åÉ=äÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=Ç~åë=ÇÉë=

éêçÇìáíë=¶=ã¨ä~åÖÉê=íê

ë=ÅÜ~ìÇëK=

^î~åí ÇÉ éäçåÖÉê=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=Ç~åë=ÇÉë=

éêçÇìáíë=íê

ë=ÅÜ~ìÇëI=~ííÉåÇÉò=èìÛáäë=ëçáÉåí=

êÉîÉåìë=¶=ãçáåë=ÇÉ=UM=ø` > oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=

íê~åÅÜ~åíÉë=Çì=ãáñÉìêLäÛÉåíê~

åÉãÉåí=

Éå=êçí~íáçå kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Çì=ÅçìíÉ~ì=

éê¨ëÉåí=Ç~åë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìêK=kÉ=åÉííçóÉò=

à~ã~áë=¶=ã~áåë=åìÉë=ä~=ä~ãÉ=Çì=éáÉÇ=ãáñÉìêK= ríáäáëÉò=ìåÉ=ÄêçëëÉK fãéçêí~åí=> kÉ=éçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=ê¨ÅáéáÉåí=

Éí åÉ=äÛÉå=êÉíáêÉò=èìÛ~éê

ë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=

Çì ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~=ÅÉëë¨=ÇÉ=íçìêåÉêK

ríáäáë~íáçå

mçìê=ã¨ä~åÖÉê=äÉë=ã~óçåå~áëÉëI=ë~ìÅÉëI=ÄçáëJ

ëçåëI=~äáãÉåíë=éçìê=ĨĨI=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=

ÅìáíëI=Éí=éçìê=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=Öä~ÅÉK mçìê=ê¨ÇìáêÉ=äÉë=ëçìéÉë=Éå=éìê¨ÉK mçìê=ÄêçóÉêLÜ~ÅÜÉê=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=

Åêìë=EçáÖåçåëI=~áäI=ÜÉêÄÉ=Åìäáå~áêÉëFI=ìíáäáëÉò=

äÉ ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=>

`É=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=

éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=éìê¨É=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉK= kÉííçóÉò=íçìíÉë=äÉë=éá

ÅÉë=~î~åí=ä~=éêÉãá

êÉ=

ìíáäáë~íáçåK cáÖìêÉ=_

 a¨êçìäÉò=Åçãéä

íÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=

ÇD~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉK

 mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=

éìáë=ÅäáéëÉòJäÉëK

 _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=

ÇÉ Åçìê~åíK

Ñê

 sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=Ç~åë=ìå=Äçä=ãáñÉìê=

çì Ç~åë=ìå=~ìíêÉ=ê¨ÅáéáÉåí=¶=ÄçêÇë=Ü~ìíëK iÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=ÑçåÅíáçååÉ=ãáÉìñ=ëá=äÉë=

éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=¶=íê~áíÉê=ëÉ=íêçìîÉåí=

Ç~åë=Çì=äáèìáÇÉK o¨ÖäÉò=ä~=îáíÉëëÉ=~ì=ãçóÉå=Çì=ê¨Öìä~íÉìê=

ÇÉ îáíÉëëÉK=

Ó iÉ=Ñ~áí=ÇÉ=íçìêåÉê=¶= ÇêçáíÉ =ê¨Çìáí=ä~=

îáíÉëëÉK

Ó iÉ=Ñ~áí=ÇÉ=íçìêåÉê=¶= Ö~ìÅÜÉ =Ü~ìëëÉ=

ä~ îáíÉëëÉK aÛìåÉ=ã~åá

êÉ=Ö¨å¨ê~äÉI=äÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=ä~=

ëìêîáíÉëëÉ=Éëí=êÉÅçãã~åǨÉ=éçìê=éê¨é~êÉê=

äÉë=~äáãÉåíëK=mçìê=ã¨ä~åÖÉê=ÇÉë=äáèìáÇÉëI=

ÇÉë éêçÇìáíë=íê

ë=ÅÜ~ìÇë=Éí=éçìê=áåÅçêéçêÉê=

éK=ÉñK=Çì=ãìÉëäá=Ç~åë=Çì=ó~çìêíI=ìíáäáëÉò=

äÉ î~êá~íÉìê=ÇÉ=îáíÉëëÉK pìê=ÅÉêí~áåë=ãçÇ

äÉë=W i~=îáíÉëëÉ=ê¨Öä¨É=~éé~ê~

í=¶=äÛáåÇáÅ~íÉìê=

ÇÉ îáíÉëëÉ=~éê

ë=~îçáê=~Åíáçåå¨=ä~=íçìÅÜÉ=

ÇÛ~ääìã~ÖÉK=mäìë=äÉë=ëÉÖãÉåíë=~ääìã¨ë=

ëçåí åçãÄêÉìñ=Éí=éäìë=ä~=îáíÉëëÉ=ê¨Öä¨É=

Éëí ¨äÉî¨ÉK qÉåÉò=ÑÉêãÉãÉåí=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=

Éí äÉ Äçä=ãáñÉìêK mçìê=~ääìãÉê=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åíI=~ééìóÉò=

ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛ~ääìã~ÖÉ=ëçìÜ~áí¨ÉK= iÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=ÑçåÅíáçååÉ=í~åí=

èìÉ îçìë=~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉK= mçìê=¨îáíÉê=äÉë=éêçàÉÅíáçåë=ÇÛ~äáãÉåíë=~áåëá=

íê~áí¨ëI=åÛ~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉJ

ãÉåí=èìÛìåÉ=Ñçáë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=éäçåÖ¨=Ç~åë=

äÉ=ÄçäK bíÉáÖåÉò=íçìàçìêë=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~î~åí=

ÇÉ=äÉ=ëçêíáê=ÇÉë=~äáãÉåíë=ãáñ¨ëK

 råÉ=Ñçáë=äÉë=~äáãÉåíë=íê~áí¨ëI=êÉäßÅÜÉò=

ä~ íçìÅÜÉ=ÇÛ~ääìã~ÖÉK a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=

ÇÉ Åçìê~åíK

 ^ééìóÉò=ëìê=äÉë=íçìÅÜÉë=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ=

Éí=Ǩí~ÅÜÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=

ÇÉ Ä~ëÉK

^ëíìÅÉ=éçìê=ÄêçóÉê=ÇÉ=ä~=Öä~ÅÉ=W jÉííÉò=OÓP=Öä~´çåë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ãáñÉìê=çì=Ç~åë=

ìå=ÖçÄÉäÉí=èìÉäÅçåèìÉ=Éå=éä~ëíáèìÉK= fåíêçÇìáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=Ç~åë=äÉ=ÖçÄÉäÉíI=

~ääìãÉòJäÉ=Éí=~ééìóÉòJäÉ=ëìê=äÉë=Öä~´çåëK= pçìäÉîÉò=éìáë=éçëÉò=ê¨é¨íáíáîÉãÉåí=äÛ~éé~êÉáä=

ëìê=ä~=Öä~ÅÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe V

Ñê

kÉííçóÉê

^ííÉåíáçå=> kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=

äÛÉ~ì=Éí=åÉ=äÉ=ä~îÉò=é~ë=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK kÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìê=> sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK= kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK

 a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=

ÇÉ Åçìê~åí=>

 bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=

ÜìãáÇÉ=éìáë=~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=ëÉÅ=éçìê=

äÉ ë¨ÅÜÉêK

 iÉ=Äçä=ãáñÉìê=î~=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK kÉííçóÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉ=çì=

¶=äÛ~áÇÉ=ÇÛìåÉ=ÄêçëëÉ=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK i~áëëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ë¨ÅÜÉê=¶=ä~=îÉêíáÅ~äÉ=

Eä~ãÉ=íçìêå¨É=îÉêë=äÉ=Ü~ìíFI=ÅÉÅá=~Ñáå=èìÉ=

äÛÉ~ì=èìá=~=é¨å¨íê¨=éìáëëÉ=ëÛ¨ÅçìäÉêK iÉ=íê~áíÉãÉåí=é~ê=ÉñÉãéäÉ=ÇÉ=ÅÜçìñ=êçìÖÉë=

Éí=ÇÉ=Å~êçííÉë=íÉáåíÉ=äÉë=éá

ÅÉë=Éå=ã~íá

êÉ=

éä~ëíáèìÉ=X=èìÉäèìÉë=ÖçìííÉë=ÇÛÜìáäÉ=

~äáãÉåí~áêÉ=éÉêãÉííÉåí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=ÅÉííÉ=

Åçäçê~íáçåK

a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã

ÇÉë

a¨ê~åÖÉãÉåí oÉã

ÇÉ iÛ~éé~êÉáä=

ëÛ¨íÉáåí=éÉåÇ~åí=

äÛìíáäáJë~íáçå=

çì äÛáåÇáJÅ~íÉìê=

ÇÉ=îáíÉëëÉ=

Eëá éê¨ëÉåíF=ëÉ=

ãÉí=¶=ÅäáÖåçíÉêK i~=éêçíÉÅíáçå=~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ=

Éëí=~Åíáî¨ÉK

 °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=

ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=

ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

 i~áëëÉò=äÛ~éé~êÉáä=êÉÑêçáÇáê=

éÉåÇ~åí=ÉåîK=N=ÜÉìêÉëI=

íÉãéë=å¨ÅÉëë~áêÉ=~ì=

ÇáëàçåÅíÉìê=~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ=

éçìê=ëÉ=Ǩë~ÅíáîÉêK

 o~ääìãÉò=ÉåëìáíÉ=äÛ~éé~êÉáäK pá=îçìë=åÛ~êêáîÉò=é~ë=¶=ê¨ëçìÇêÉ=äÉ=Ǩê~åÖÉJ

ãÉåíI=îÉìáääÉò=ëKîKéK=îçìë=~ÇêÉëëÉê=¶=åçíêÉ=

ëÉêîáÅÉ=~éê

ëJîÉåíÉK

oÉÅÉííÉë=Éí=~ëíìÅÉë j~óçåå~áëÉ

N=ÌìÑ=EäÉ=à~ìåÉ=Éí=äÉ=Ää~åÅF

N=ÅK=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=ãçìí~êÇÉ

N=ÅK=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=àìë=ÇÉ=Åáíêçå=çì=ÇÉ=îáå~áÖêÉ

OMMÓORM=ãä=ÇÛÜìáäÉ p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=ëÉäçå=îçë=Öçºíë

NM iÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ÇçáîÉåí=íçìë=ëÉ=íêçìîÉê=

¶ ä~ ãÆãÉ=íÉãé¨ê~íìêÉ=>

 sÉêëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Ç~åë=äÉ=ÄçäK mçëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=ëìê=äÉ=ÑçåÇ=Çì=Äçä=

Éí=ã¨ä~åÖÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=

äÉ ã¨ä~åÖÉ=éêÉååÉK båëìáíÉI=ëçìäÉîÉò=Éí=~Ä~áëëÉò=äÉåíÉãÉåí=

äÉ ãáñÉìê=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=ä~=ã~óçåå~áëÉ=

ëçáí íÉêãáå¨ÉK= rå=ÅçåëÉáä=W =ÅÉííÉ=êÉÅÉííÉ=îçìë=éÉêãÉí=~ìëëá=

ÇÉ éê¨é~êÉê=ä~=ã~óçåå~áëÉ=ìåáèìÉãÉåí=~îÉÅ=

Çì à~ìåÉ=ÇÛÌìÑK=a~åë=ÅÉ=Å~ëI=åÛìíáäáëÉò=èìÉ=

ä~ ãçáíá¨=ÇÉ=ä~=èì~åíáí¨=ÇÛÜìáäÉK

pçìéÉ=ÇÉ=ä¨ÖìãÉë

PMM=Ö=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ

OMM=Ö=ÇÉ=Å~êçííÉë

N=éÉíáí=ãçêÅÉ~ì=ÇÉ=ŨäÉêá

O=íçã~íÉë

N=çáÖåçå

RM=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ

O=ä=ÇÛÉ~ì p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=ëÉäçå=îçë=Öçºíë

 mÉäÉò=äÉë=íçã~íÉë=Éí=êÉíáêÉò=äÉë=é¨éáåëK a¨ÅçìéÉò=Éå=ãçêÅÉ~ìñ=äÉë=ä¨ÖìãÉë=

éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=Äêçëë¨ë=Éí=ä~î¨ëI=éìáë=Ñ~áíÉëJ

äÉë=êÉîÉåáê=Ç~åë=äÉ=ÄÉìêêÉ=íê

ë=ÅÜ~ìÇK

^àçìíÉò=äÛÉ~ì=Éí=ë~äÉòK

 c~áíÉë=ÅìáêÉ=äÉ=íçìí=OM=¶=OR=ãáåìíÉëK oÉíáêÉò=ä~=Å~ëëÉêçäÉ=ÇÉ=ä~=Åìáëáåá

^=äÛ~áÇÉ=Çì=ãáñÉìê=éäçåÖ¨=Ç~åë=ä~=Å~ëëÉêçäÉI=

ê¨ÇìáëÉò=äÉë=ä¨ÖìãÉë=Éå=éìê¨ÉK

êÉK p~äÉò=Éí=éçáîêÉò=éçìê=é~êÑ~áêÉ=äÉ=ÖçºíK=

mßíÉ=¶=ÅêÆéÉë

ORM=ãä=ÇÉ=ä~áí

N=퓄

NMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ

OR=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ=ÑçåÇì=èìÉ=îçìë=~ìêÉò=ä~áëë¨=

êÉÑêçáÇáê

 sÉêëÉò=íçìë=ÅÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=Ç~åë=

äÛçêÇêÉ=áåÇáèì¨I=éìáë=ã¨ä~åÖÉò=àìëèìÛ¶=

çÄíÉåíáçå=ÇÛìåÉ=éßíÉ=äáëëÉK=

_çáëëçåë=ä~Åí¨Éë

N=îÉêêÉ=ÇÉ=ä~áí

S=ÖêçëëÉë=Ñê~áëÉë

çì

NM=Ñê~ãÄçáëÉë=çì

N=Ä~å~åÉ=EǨÅçìé¨É=Éå=êçåÇÉääÉëF

 sÉêëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=éìáë=

é~ëëÉòJäÉë=~ì=ãáñÉìêK

 pìÅêÉò=ëÉäçå=îçë=ÖçºíëK

^ëíìÅÉW mçìê=ìå=ãáäâJëÜ~âÉI=~àçìíÉò=ìåÉ=ÄçìäÉ=ÇÉ=Öä~ÅÉ=

çì=éêÉåÉò=Çì=ä~áí=íê

ë=ÑêçáÇK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ñê

jáëÉ=~ì=êÉÄìí

`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=

~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=

Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=

~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=

ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=

ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=

äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=

ÇÉ=äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=

ÇÉë=~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK= mçìê=Åçåå~

íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=êÉä~íáîÉë=

¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=~ìéê

ë=

ÇÉ îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=ãìåáÅáé~äáí¨K

d~ê~åíáÉ

iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=

ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=

Ç~åë äÉ é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK= iÉ êÉîÉåÇÉìê ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=

äÛ~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=

ëìê ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK= bå=Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=íçìàçìêë=

îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇÛ~ÅÜ~íK

áí

`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=

åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK

`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=

ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=

áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=

ëáíç=fåíÉêåÉíK nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=

=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J

òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=

áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=

ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ

íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê=

áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=

É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=

Ç~ é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=

ëáãáäá ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶=É=íÉãéá=

Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K= få=èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ëá=ÇÉëÅêáîçåç=ÇáîÉêëá=

ãçÇÉääáK=kÉääÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=ÑáÖìêÉ=ëá=êáéçêí~=ìåç=

ëéÉÅÅÜáÉííç=ÇÉá=ÇáîÉêëá=ãçÇÉääá=E ÑáÖìê~ = ` FK pá=éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK= få Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI=

ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç=

ÇÛáëíêìòáçåáK

dìáÇ~=ê~éáÇ~

^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK cáÖìê~=^

N máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ mä~ëíáÅ~=çééìêÉ=ãÉí~ääç=E~=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä=

ãçÇÉääçFK=^ééäáÅ~êÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êÉ=áä=éáÉÇÉ=

Ñêìää~íçêÉK

O ^éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ

P `~îç=ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉ

Q ^åÉääç=Çá=ëçëéÉåëáçåÉ mÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçëéÉëçK

R fåÇáÅ~òáçåÉ=Çá=îÉäçÅáí¶

Efå=~äÅìåá=ãçÇÉääáF

S oÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉä=åìãÉêç=Çá=Öáêá oÉÖçä~òáçåÉ=Åçåíáåì~=ÇÉää~=îÉäçÅáí¶=

Çá êçí~òáçåÉ=Eëçäç=áå=ÅçääÉÖ~ãÉåíç=Åçå=

áä éìäë~åíÉ= T~ FK

Ó i~=êçí~òáçåÉ=~= ÇÉëíê~ =êáÇìÅÉ=ä~=îÉäçÅáí¶K

Ó i~=êçí~òáçåÉ=~= ëáåáëíê~ =~ìãÉåí~=

ä~ îÉäçÅáí¶K

T mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ

~ sÉäçÅáí¶=êÉÖçä~ÄáäÉ=EÅçå= S =îÉäçÅáí¶=

Çá êÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉää~=êçí~òáçåÉF

Ä sÉäçÅáí¶=íìêÄç fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=

=~ÅÅÉëç=ÑáåÅܨ=

ëá ã~åíáÉåÉ=éêÉãìíç=áä=éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåJ

ëáçåÉ=E ~ =çééìêÉ= Ä FK pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NN

áí

U mìäë~åíá=Çá=ëÄäçÅÅç mÉê=êáãìçîÉêÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=éêÉãÉêÉ=

ÅçåíÉãéçê~åÉ~ãÉåíÉ=á=ÇìÉ=éìäë~åíá=

Çá ëÄäçÅÅçK

V i~ã~=ÇÉä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=

NM _áÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ fãéÉÇáëÅÉ=Öäá=ëéêìòòá=Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêç=

åÉä ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉK

^ééäáÅ~êÉ=ëìä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=

éÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=~äáãÉåíá=ä~îçê~íáK få=~äÅìåá=ãçÇÉääáW

NN jáåá=íêáí~íìííç pÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç=åçå=

=ÅçãéêÉëç=åÉää~=

Ñçêåáíìê~I=éì

=ÉëëÉêÉ=çêÇáå~íç=íê~ãáíÉ=

áä ëÉêîáòáç ~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK

NO cêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=Åçå=~Ç~íí~íçêÉ lëëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=èìÉëíá=~ÅÅÉëëçêá=

åÉä=ëÉé~ê~íç=äáÄêÉííç=ÇÛáëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK

fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~

mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ

`çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíJ

í~åÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK ríáäáòò~êÉ=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=

É äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá=

Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=

äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=

éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=éÉêÅÉòáçåÉ=

ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá=çééìêÉ=Åçå=

Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI=~=ãÉåç=ÅÜÉ=

åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=

~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=éÉêëçå~=

êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=éêáã~=ÇÉääÛ~ëëÉãÄä~ÖÖáçI=

Ççéç çÖåá=ìëçI=éêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~I=éêáã~=

Çá ~ääçåí~å~êëá=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÉÇ=áå=Å~ëç=

Çá Öì~ëíçK=kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=

ëì ëéáÖçäá=îáîá=å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç=Åçå=

ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK

^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J

òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI=

ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉI=Ç~ä=

ëìç ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~=

áå éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ=èì~äáÑáÅ~òáçåÉK= c~êÉ ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=

Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK kçå=ìë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=Åçå=äÉ=ã~åá=

ìãáÇÉI=å¨=Ñ~êäç=Ñìåòáçå~êÉ=~=îìçíçK rë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=Åçå=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=çêáÖáå~äáK=

^ííÉåòáçåÉ=Çìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=äáèìáÇá=

ÄçääÉåíáK=

NO aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=á=äáèìáÇá=éçëëçåç=ÉãÉííÉêÉ=

ëéêìòòáK kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉä=äáèìáÇç=

ä~îçê~íç=çäíêÉ=áä=éìåíç=Çá=ìåáçåÉ=Ñê~=éáÉÇÉ=

Ñêìää~íçêÉ=ÉÇ=~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉK pá=ÅçåëáÖäá~=Çá=åçå=ä~ëÅá~êÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=

~ÅÅÉëç=éáª=~=äìåÖç=Çá=èì~åíç=

=åÉÅÉëë~êáç=éÉê=

ä~ ä~îçê~òáçåÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçK kçå=ÇÉéçêêÉ=ã~á=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=ëì=ëìéÉêÑáÅá=

íêçééç=Å~äÇÉI=å¨=ìíáäáòò~êäç=áå=~äáãÉåíá=Ç~=Ñêìää~êÉ=

ãçäíç=Å~äÇáK=mêáã~=Çá=ä~îçê~êÉ=~äáãÉåíá=Ç~=Ñêìää~êÉ=

ãçäíç=Å~äÇá=Åçå=áä=Ñêìää~íçêÉI=Ñ~êäá=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=

~Ç ~äãÉåç=UM=ø`>= mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíáL

áåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ kçå=íçÅÅ~êÉ=ã~á=ä~=ä~ã~=~ä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK= kçå=éìäáêÉ=ã~á=~=ã~åá=åìÇÉ=ä~=ä~ã~=ÇÉä=éáÉÇÉ=

Ñêìää~íçêÉK=rë~êÉ=ìå~=ëé~òòçä~K fãéçêí~åíÉ>

^ééäáÅ~êÉ=É=êáãìçîÉêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=

ëçäç=èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=

=ÑÉêãçK

rëç

mÉê=Ñêìää~êÉ=ã~áçåÉëÉI=ë~äëÉI=ÅçÅâí~áäI=~äáãÉåíá=

éÉê=åÉçå~íáI=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~=ÅçííÉ=É=éÉê=Ñê~åíìJ

ã~êÉ=ÖÜá~ÅÅáçK mÉê=Ñêìää~êÉ=~=éìê¨=äÉ=ãáåÉëíêÉK mÉê=ëãáåìòò~êÉLíêáí~êÉ=~äáãÉåíá=ÅêìÇá=EÅáéçääÉI=

~ÖäáçI=ÉêÄÉ=~êçã~íáÅÜÉF=ìë~êÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç> fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åçå=

=áÇçåÉç=~ää~=

éêÉé~ê~òáçåÉ=Çá=éìê

=Çá=é~í~íÉK=

 ^ä=éêáãç=ìëç=éìäáêÉ=íìííÉ=äÉ=é~êíáK cáÖìê~=_

 pîçäÖÉêÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áä=Å~îç=Çá ~äáãÉåí~J

òáçåÉK=

 fåëÉêáêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=åÉä=ÄäçÅÅç=

ãçíçêÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êäçK

 fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK

 fåíêçÇìêêÉ=Öäá=~äáãÉåíá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=

çééìêÉ=áå=ìå=~äíêç=ÄáÅÅÜáÉêÉ=~äíçK

 fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=Ñìåòáçå~=ãÉÖäáç=

ëÉ=Ñê~=Öäá=~äáãÉåíá=Ç~=ä~îçê~êÉ=îá=

=ìå=äáèìáÇçK oÉÖçä~êÉ=ä~=îÉäçÅáí¶=ÇÉëáÇÉê~í~=Åçå=

áä êÉÖçä~íçêÉ=ÇÉä=åìãÉêç=Çá=ÖáêáK=

Ó i~=êçí~òáçåÉ=~= ÇÉëíê~ =êáÇìÅÉ=ä~=îÉäçÅáí¶K

Ó i~=êçí~òáçåÉ=~= ëáåáëíê~ =~ìãÉåí~=

ä~ îÉäçÅáí¶K få=ÖÉåÉê~äÉ=éÉê=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=~äáãÉåíá=ëá=

ÅçåëáÖäá~=ä~=îÉäçÅáí¶=íìêÄçK=mÉê=äáèìáÇáI=~äáãÉåíá=

ãçäíç=Å~äÇá=É=éÉê=áåÅçêéçê~êÉ=E~Ç ÉëK ã

ëäá=

áå óçÖìêíF=ëá=ÅçåëáÖäá~I=Çá=ìíáäáòò~êÉ ä~=îÉäçÅáí¶=

êÉÖçä~í~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

áí

 få=~äÅìåá=ãçÇÉääáW i~=îÉäçÅáí¶=êÉÖçä~í~=åÉääÛ~òáçå~ãÉåíç=ÇÉä=

éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=

=áåÇáÅ~í~=Ç~ääÛáåÇáJ

Å~íçêÉ=Çá=îÉäçÅáí¶K=nì~åíá=éáª=ëÉÖãÉåíá=

ëá ~ÅÅÉåÇçåç=í~åíç=ã~ÖÖáçêÉ=

=ä~=îÉäçÅáí¶=

êÉÖçä~í~K j~åíÉåÉêÉ=ÄÉå=ÑÉêãá=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=

áããÉêëáçåÉ=É=ÄáÅÅÜáÉêÉK

^ÅÅÉåÇÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=éêÉJ

ãÉåÇç=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=ÇÉëáÇÉê~íçK= fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=

=~ÅÅÉëç=ÑáåÅܨ=ëá=

ã~åíáÉåÉ=éêÉãìíç=áä=éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK= mÉê=Éîáí~êÉ=ëéêìòòá=Çá=éêçÇçííç=Ñêìää~íçI=

éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ëçäç=

Ççéç ~îÉêÉ=áããÉêëç=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=

åÉääÛ~äáãÉåíç=Ç~=Ñêìää~êÉK péÉÖåÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=ëÉãéêÉ=

éêáã~=Çá=Éëíê~êäç=Ç~ääÛ~äáãÉåíç=Ñêìää~íçK qÉêãáå~í~=ä~=ä~îçê~òáçåÉI=êáä~ëÅá~êÉ=

áä éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉK bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK mêÉãÉêÉ=á=éìäë~åíá=Çá=ëÄäçÅÅç=É=ëí~ÅÅ~êÉ=

áä éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éêáåÅáé~äÉK

`çåëáÖäáç=éÉê=ä~=Ñê~åíìã~òáçåÉ=ÇÉä=ÖÜá~ÅÅáçW fåíêçÇìêêÉ=OÓP=ÅìÄÉííá=Çá=ÖÜá~ÅÅáç=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=

Ñêìää~íçêÉ=çééìêÉ=áå=ìå=~äíêç=ÄáÅÅÜáÉêÉ=áå=ã~íÉêá~=

éä~ëíáÅ~K=fåíêçÇìêêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åÉä=

ÄáÅÅÜáÉêÉI=~ÅÅÉåÇÉêäç=É=ÅçãéêáãÉêäç=ëìá=ÅìÄÉííá=

Çá=ÖÜá~ÅÅáçK=`á

=Ñ~ÅÉåÇç=ëçääÉî~êÉ=êáéÉíìí~ãÉåíÉ=

äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÉÇ=~ÄÄ~ëë~êäç=ëìä=ÖÜá~ÅÅáçK

mìäáòá~

^ííÉåòáçåÉ> kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=

áå ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK kçå=éìäáêÉ=Åçå=~éé~êÉÅÅÜá=~=î~éçêÉK mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK=kçå=ìíáäáòò~êÉ=

ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK

 bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ> mìäáêÉ=áä=ÄäçÅÅç=ãçíçêÉ=Åçå=ìå=é~ååç=ìãáÇç=

ÉÇ=áåÑáåÉ=~ëÅáìÖ~êäçK fä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=éì

=ÉëëÉêÉ=ä~î~íç=

áå ä~î~ëíçîáÖäáÉK

 mìäáêÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉ=ç=Åçå=

ìå~=ëéìÖå~=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK c~êÉ=~ëÅáìÖ~êÉ=áä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=áå=éçëáòáçåÉ=

îÉêíáÅ~äÉ=Eä~ã~=ÇÉä=éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=êáîçäí~=

áå ~äíçFI=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=äÛ~Åèì~=éÉåÉíê~í~=

éçëë~=ìëÅáêÉK kÉää~=ä~îçê~òáçåÉ=éÉê=ÉëK=Çá=Å~îçäç=êçëëç=

É Å~êçíÉI=ëìääÉ=é~êíá=Çá=éä~ëíáÅ~=ëá=Ñçêã~åç=

ã~ÅÅÜáÉ=Åçäçê~íÉI=ÅÜÉ=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=

êáãçëëÉ=Åçå=èì~äÅÜÉ=ÖçÅÅá~=Çá=çäáç=

~äáãÉåí~êÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá

dì~ëíç oáãÉÇáç aìê~åíÉ=äÛìëç=

äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=

ëá ëéÉÖåÉ=ç äÛáåÇáJ

Å~íçêÉ=Çá=îÉäçÅáí¶=

EëÉ=ÇáëéçåáÄáäÉF=

ÅçãáåÅá~=

~ ä~ãéÉÖÖá~êÉK i~=ëáÅìêÉòò~=Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅç=

ëá=

=~ííáî~í~K

 péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=

ÉÇ Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=

ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK

 mÉê=Çáë~ííáî~êÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=

Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅçI=ä~ëÅá~êÉ=

ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=

éÉê=Å~K=N=çê~K

 ^ÅÅÉåÇÉêÉ=Çá=åìçîç=

äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK pÉ=åçå=ÑçëëÉ=éçëëáÄáäÉ=Éäáãáå~êÉ=áä=Öì~ëíçI=

êáîçäÖÉëá=~ä=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK

oáÅÉííÉ=É=ÅçåëáÖäá j~áçåÉëÉ

N=ìçîç=Eíìçêäç=É=~äÄìãÉF

N=ÅìÅÅÜá~á=ëìÅÅç=Çá=ëÉå~éÉ

N=ÅìÅÅÜá~áç=ëìÅÅç=Çá=äáãçåÉ=ç=~ÅÉíç

OMMÓORM=ãä=çäáç

ë~äÉI=éÉéÉ=ëÉÅçåÇç=á=Öìëíá däá=áåÖêÉÇáÉåíá=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=~ää~=ëíÉëë~=

íÉãéÉê~íìê~K

 fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉK

 ^ééçÖÖá~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=ëìä=

ÑçåÇç=ÇÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=É=Ñêìää~êÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=

Ñáåç=~Ç=Éãìäëáçå~êÉ=ä~=ãáëÅÉä~K

 pçääÉî~êÉ=äÉåí~ãÉåíÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=Ñáåç=~ää~=

ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉää~=ãáëÅÉä~=ÉÇ=~ÄÄ~ëë~êäç=

Çá åìçîç=éáª=îçäíÉI=ÑáåÅܨ=ä~=ã~áçåÉëÉ=

åçå

éêçåí~K=

`çåëáÖäáçW =pÉÅçåÇç=èìÉëí~=êáÅÉíí~=ëá=éì

=

éêçÇìêêÉ=~åÅÜÉ=ã~áçåÉëÉ=ëçäç=Åçå=êçëëç=

ÇÛìçîçK=få=í~ä=Å~ëç=ÇáãÉòò~êÉ=íìíí~îá~=ä~=èì~åíáí¶=

Çá=çäáçK

jáåÉëíêçåÉ

PMM=Ö=é~í~íÉ

OMM=Ö=Å~êçíÉ=Öá~ääÉ

N=Ö~ãÄç=Çá=ëÉÇ~åç

O=éçãçÇçêá

N=Åáéçää~

RM=Ö=Äìêêç

O=ä=~Åèì~=

ë~äÉI=éÉéÉ=ëÉÅçåÇç=á=Öìëíá

NP

áí

 qçÖäáÉêÉ=ä~=éÉääÉ=ÇÉá=éçãçÇçêá péÉòòÉíí~êÉ=ä~=îÉêÇìê~=éìäáí~=É=ä~î~í~=

É ÅìçÅÉêä~=Åçå=Äìêêç=ÄÉå=Å~äÇçK

^ÖÖáìåÖÉêÉ=äÛ~Åèì~=É=ë~ä~êÉK c~êÉ=ÅìÅáå~êÉ=áä=íìííç=OMÓOR=ãáåK qçÖäáÉêÉ=ä~=éÉåíçä~=Ç~ä=ÑçêåÉääçK

`çå=áä=Ñêìää~íçêÉI=Ñêìää~êÉ=áä=ãáåÉëíêçåÉ=

~ éìê¨ åÉää~=éÉåíçä~ fåë~éçêáêÉ=Åçå=ë~äÉ=É=éÉéÉK=

m~ëíÉää~=éÉê=ÅêÉëéÉääÉ

ORM=ãä=ä~ííÉ

N=ìçîç

NMM=Ö=Ñ~êáå~

OR=Ö=Äìêêç=ëÅáçäíç=ê~ÑÑêÉÇÇ~íç

 fåíêçÇìêêÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=åÉääÛçêÇáåÉ=

áåÇáÅ~íç=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=É=Ñêìää~êäá=Ñáåç=

~Ç çííÉåÉêÉ=ìå~=é~ëíÉää~=çãçÖÉåÉ~K=

cêìää~íá=ãáëíá=~ä=ä~ííÉ

N=ÄáÅÅÜáÉêÉ=ä~ííÉ

S=Ñê~ÖçäÉ=Öê~åÇá

çééìêÉ

NM=ä~ãéçåá=çééìêÉ

N=Ä~å~å~=E~ÑÑÉíí~í~F

 fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=

É Ñêìää~êäáK

 wìÅÅÜÉê~êÉ=ëÉÅçåÇç=á=ÖìëíáK

`çåëáÖäáçW mÉê=ìå=Ñê~éé¨=~ä=ä~ííÉ=~ÖÖáìåÖÉêÉ=ìå=ÅìÄÉííç=

Çá ÖÜá~ÅÅáç=çééìêÉ=éêÉåÇÉêÉ=ä~ííÉ=ãçäíç=ÑêÉÇÇçK

pã~äíáãÉåíç

nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=

Åçåíê~ëëÉÖå~íç=

ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=

OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=

ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ=

ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéÉãÉåí=Ó= tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=

åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=

ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=

éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=

ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=

Åçãìå~äÉK

d~ê~åòá~

mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=ÅçåÇáJ

òáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=

ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K= fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=

=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=

äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=

=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ=

~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK= mÉê äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=

ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=

áä ÇçÅìãÉåíç=Çá=~ÅèìáëíçK

NQ

`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=

î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=

ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=

ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=

ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê=

ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK=

ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI=

â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=

ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=

Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ

ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=

îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=

ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK= aÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=

ãçÇÉääÉåK=lé=ÇÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=

îáåÇí=ì=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=

ãçÇÉääÉå=E ^ÑÄK = ` FK aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK= lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=

~äë ì ÜÉí ~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK

få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö

aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå=

~KìKÄK

^ÑÄK=^

N jáñÉêîçÉí hìåëíëíçÑ=çÑ=ãÉí~~ä=E~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí=

ãçÇÉäFK=jáñÉêîçÉí=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=î~ëíJ

âäáââÉåK

O _~ëáë~éé~ê~~í

P ^~åëäìáíëåçÉê

Q léÜ~åÖáåÖ lã=ÜÉí=~éé~ê~~í=çéÖÉÜ~åÖÉå=íÉ=ÄÉï~êÉåK

R påÉäÜÉáÇëáåÇáÅ~íáÉ=

EÄáà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉåF

S qçÉêÉåí~äêÉÖÉäáåÖ qê~éäççë=áåëíÉäÄ~~ê=íçÉêÉåí~ä=E~ääÉÉå=

áå ÅçãÄáå~íáÉ=ãÉí=íçÉíë= T~ FK

Ó aççê=å~~ê= êÉÅÜíë =íÉ=Çê~~áÉå=ïçêÇí=

ÜÉí íçÉêÉåí~ä=ä~ÖÉêK

Ó aççê=å~~ê= äáåâë =íÉ=Çê~~áÉå=ïçêÇí=

ÜÉí íçÉêÉåí~ä=ÜçÖÉêK

T fåëÅÜ~âÉäíçÉíë

~ oÉÖÉäÄ~êÉ=ëåÉäÜÉáÇ=EãÉí=

íçÉêÉåí~äêÉÖÉäáåÖ= S F

Ä qìêÄçëåÉäÜÉáÇ aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=òçä~åÖ=

ÇÉ áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=E ~ =çÑ= Ä F=áë=áåÖÉÇêìâíK

åä

U låíÖêÉåÇÉäíçÉíëÉå lã=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=Éê~Ñ=íÉ=Ü~äÉåW=ÇÉ=íïÉÉ=

çåíÖêÉåÇÉäáåÖëíçÉíëÉå=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=

áåÇêìââÉåK

V jáñÉêîçÉíãÉë

NM jÉåÖÄÉâÉê dÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=ãáñâçã=îççêâçãí=ëé~ííÉåK aÉâëÉä=îççê=ÜÉí=ÄÉï~êÉå=î~å=îÉêïÉêâíÉ=

äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=çé=ÇÉ=ãÉåÖÄÉâÉê=òÉííÉåK

_áà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉåW

NN ^ääÉëëåáàÇÉê

^äë=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=åáÉí=ëí~åÇ~~êÇ=Äáà=ÜÉí=

~éé~ê~~í=ÖÉäÉîÉêÇ=ïçêÇíI=âìåí=ì=ÇÉòÉ=ÄÉëíÉääÉå=

Äáà=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK

NO báïáíâäçééÉê=ãÉí=~~åÇêáàÑÜìäéëíìâ kÉÉã=ÇÉ=~~åïáàòáåÖÉå=áå=ÇÉ=~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=

ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=

íçÉÄÉÜçêÉåçåÇÉêÇÉäÉå=áå=~ÅÜíK

sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå

sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=

îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK

^ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=

Éå ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òáàå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK= qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå=

Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå=

Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ=

ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=

éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=

íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=

ÖÉ

åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=

Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=

Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=îççêÇ~í=

ì ÜÉí=~éé~ê~~í=áå=Éäâ~~ê=òÉíI=å~=Éäâ=ÖÉÄêìáâI=

îççêÇ~í=ì=ÜÉí=êÉáåáÖíI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ=

îÉêä~~í=Éå=áå=ÖÉî~ä=î~å=ëíçêáåÖK= iÉáÇ ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=

ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉåK t~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=

ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~~âíI=ãçÉí=çã=ÖÉî~êÉå=íÉ=

îÉêãáàÇÉå=ÜÉí=ëåçÉê=ïçêÇÉå=îÉêî~åÖÉå=Çççê=

ÇÉ Ñ~Äêáâ~åíI=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=

ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=éÉêëççåK=oÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=

~éé~ê~~í=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=

Çççê=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=îçÅÜíáÖÉ=

Ü~åÇÉå=Éå=åáÉí=çåÄÉä~ëí=ÖÉÄêìáâÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NR

åä aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=ÜÉí=çêáÖáåÉäÉ=

íçÉÄÉÜçêÉåK=tÉÉë=îççêòáÅÜíáÖ=Äáà=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=

î~å=ÜÉíÉ=îäçÉáëíçÑÑÉåK=aÉ=îäçÉáëíçÑÑÉå=âìååÉå=

ëé~ííÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ãÉí=ÜÉí=Åçåí~Åíîä~â=

ãáñÉêîçÉíJÄ~ëáë~éé~ê~~í=áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉåK táà=~ÇîáëÉêÉå=ì=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~åÖÉê=áåÖÉJ

ëÅÜ~âÉäÇ=íÉ=ä~íÉå=Ç~å=åçÇáÖ=áë=îççê=ÜÉí=

îÉêïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉåK jáñÉêîçÉí=åççáí=çé=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉå=òÉííÉå=

çÑ áå=ÜÉíÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK= eÉíÉ äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=î

μμ

ê=îÉêïÉêâáåÖ=ãÉí=

ÇÉ ãáñÉê=íçí=ãáåáã~~ä=UMø `=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉå> sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=

ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ káÉí=áå=ÜÉí=ãÉë=î~å=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=ÖêáàéÉåK= jáñÉêîçÉíãÉë=åççáí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=

êÉáåáÖÉåK=bÉå=ÄçêëíÉä=ÖÉÄêìáâÉåK

_Éä~åÖêáàâ> aÉ=ãáñÉêîçÉí=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=

îÉêïáàÇÉêÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~íK

_ÉÇáÉåÉå

sççê=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=ã~óçå~áëÉI=ë~ìòÉåI=

ãáñÇê~åâÉåLÅçÅâí~áäëI=Ä~ÄóîçÉÇáåÖI=ÖÉâççâí=

Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉ=Éå=çã=áàë=íÉ=îÉêïÉêâÉåK sççê=ÜÉí=éìêÉêÉå=î~å=ëçÉéÉåK sççê=ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉåLÜ~ââÉå=î~å=ê~ìïÉ=

äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=EìáÉåI=âåçÑäççâI=âêìáÇÉåF=

ÇÉ ìåáîÉêëÉäÉ=Ü~âãçäÉå=ÖÉÄêìáâÉå> aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=

ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäéìêÉÉK=

 ^ääÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=êÉáåáÖÉå=îççêÇ~í=

ì ÜÉí ~éé~ê~~í=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=ÖÉÄêìáâíK

^ÑÄK=_

 ^~åëäìáíëåçÉê=îçääÉÇáÖ=~ÑïáââÉäÉåK=

 jáñÉêîçÉí=çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=éä~~íëÉå=

Éå î~ëíâäáââÉå=ENFK

 aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK

 aÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=áå=ÇÉ=ãÉåÖÄÉâÉê=

çÑ ÉÉå ~åÇÉêÉ=ÜçÖÉ=âçã=ÇçÉåK

 aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=ïÉêâí=ÄÉíÉê=ï~ååÉÉê=Éê îäçÉáJ

ëíçÑ=Äáà=ÇÉ=íÉ=îÉêïÉêâÉå=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=òáíK eÉí=ÖÉïÉåëíÉ=íçÉêÉåí~ä=áåëíÉääÉå=ãÉí=

ÇÉ íçÉêÉåí~äêÉÖÉä~~êK=

Ó aççê=å~~ê= êÉÅÜíë =íÉ=Çê~~áÉå=ïçêÇí=

ÜÉí íçÉêÉåí~ä=ä~ÖÉêK

Ó aççê=å~~ê= äáåâë =íÉ=Çê~~áÉå=ïçêÇí=

ÜÉí íçÉêÉåí~ä=ÜçÖÉêK lîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=~ÇîáëÉêÉå=ïáà=ì=ÇÉ íìêÄçJ

ëåÉäÜÉáÇ=íÉ=ÖÉÄêìáâÉå=îççê=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=î~å=

äÉîÉåëãáÇÇÉäÉåK=

NS

_áà=îäçÉáëíçÑÑÉåLÇê~åâÉåI=ÜÉíÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=

Éå=çã=áåÖêÉÇáØåíÉå=ÇççêÉÉå=íÉ=ãÉåÖÉå=

EÄáàîK ãìÉëäá=áå=óçÖÜìêíF=~ÇîáëÉêÉå=ïáà=ì=

ÇÉ íçÉêÉåí~äêÉÖÉäáåÖ=íÉ=ÖÉÄêìáâÉåK

_áà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉåW aÉ=áåÖÉëíÉäÇÉ=ëåÉäÜÉáÇ=ïçêÇí=Äáà=ÜÉí=

áåÇêìââÉå=î~å=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=

çé ÇÉ ëåÉäÜÉáÇëáåÇáÅ~íáÉ=~~åÖÉÖÉîÉåK= eçÉ ãÉÉê=ëÉÖãÉåíÉå=Éê=çéäáÅÜíÉåI=

ÜçÉ ÜçÖÉê=ÇÉ=áåÖÉëíÉäÇÉ=ëåÉäÜÉáÇ=áëK pí~~ÑãáñÉê=Éå=âçã=î~ëíÜçìÇÉåK aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áåëÅÜ~âÉäÉå=Çççê=çé=

ÇÉ ÖÉïÉåëíÉ=áåëÅÜ~âÉäâåçé=íÉ=ÇêìââÉåK= aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=òçä~åÖ=

ÇÉ áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=áë=áåÖÉÇêìâíK= lã=ëé~ííÉå=íÉ=îççêâçãÉåI=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäJ

íçÉíë=é~ë=áåÇêìââÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ ãáñÉêîçÉí=

áå=ÇÉ=âçã=áë=ÖÉëíçâÉåK aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~äíáàÇ=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=îççêÇ~í=

ì ÜÉã=ìáí=ÇÉ=âçã=Ü~~äíK

 k~=ÜÉí=ãáñÉå=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäâåçé=äçëä~íÉåK píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK låíÖêÉåÇÉäâåçééÉå=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ=

ãáñÉêîçÉí=î~å=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åÉãÉåK qáéîççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå=î~å=áàëW

OÓP=áàëÄäçâàÉë=áå=ÇÉ=ãáñâçã=çÑ=áå=ÉÉå=~åÇÉêÉ=

âìåëíëíçÑ=âçã=ÇçÉåK= aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áå=ÇÉ=âçã=ëíÉâÉåI=áåëÅÜ~âÉäÉå=

Éå çé=ÇÉ=áàëÄäçâàÉë=ÇêìââÉåK= eÉí=~éé~ê~~í=ëíÉÉÇë=çéíáääÉå=Éå=ïÉÉê=çé=ÜÉí=

áàë òÉííÉåK

oÉáåáÖÉå

^ííÉåíáÉ> eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=

Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå> aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK

 píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå>

_~ëáë~éé~ê~~í=ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=

îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK

 aÉ=ãáñâçã=â~å=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=

ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇK jáñÉêîçÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=

çÑ ãÉí=ÉÉå=ÄçêëíÉä=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉêK aÉ=ãáñÉêîçÉí=êÉÅÜíçé=EãáñÉêîçÉí=å~~ê=

ÄçîÉåF=ä~íÉå=ÇêçÖÉåI=òçÇ~í=ÜÉí=ï~íÉê=Éêìáí=

â~å=äçéÉåK

_áà=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=î~å=ÄáàîK=êçÇÉâççä=Éå=

ïçêíÉäÉå=çåíëí~~å=îÉêâäÉìêáåÖÉå=çé=ÇÉ=

âìåëíëíçÑ=ÇÉäÉå=ÇáÉ=ãÉí=ÉÉå=é~~ê=ÇêìééÉäë=

ëä~çäáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=âìååÉå=ïçêÇÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

eìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉå

píçêáåÖ léäçëëáåÖ eÉí=~éé~ê~~í=

ëÅÜ~âÉäí=íáàÇÉåë=

ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=ìáí=çÑ=

ÇÉ=ëåÉäÜÉáÇëáåÇáJ

Å~íáÉ=EáåÇáÉå=

~~åïÉòáÖF=ÄÉÖáåí=

íÉ=âåáééÉêÉåK aÉ=çîÉêÄÉä~ëíáåÖëJ

ÄÉîÉáäáÖáåÖ=áë=ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇK

 ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=

Éå ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=

ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK

 ^éé~ê~~í=Å~K=N=ììê=ä~íÉå=

~ÑâçÉäÉå=çã=ÇÉ=çîÉêJ

ÄÉä~ëíáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ=

íÉ ÇÉ~ÅíáîÉêÉåK

 ^éé~ê~~í=ïÉÉê=

áåëÅÜ~âÉäÉåK kÉÉã=Åçåí~Åí=çé=ãÉí=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=

~äë ÇÉ ëíçêáåÖ=åáÉí=â~å=ïçêÇÉå=îÉêÜçäéÉåK

oÉÅÉéíÉå=Éå=íáéë j~óçå~áëÉ

N=Éá=EÉáÖÉÉä=Éå=ÉáïáíF

N=ÉÉíäÉéÉä=ãçëíÉêÇ

N=ÉÉíäÉéÉä=ÅáíêçÉåë~é=çÑ=~òáàå

OMMÓORM=ãä=çäáÉ wçìí=Éå=éÉéÉê=å~~ê=ëã~~â aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=ãçÉíÉå=ÇÉòÉäÑÇÉ=íÉãéÉê~íììê=

ÜÉÄÄÉå>

 fåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉåK

 pí~~ÑãáñÉê=íçí=çé=ÇÉ=ÄçÇÉã=áå=ÇÉ=âçã=

ëíÉâÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=ãáñÉå=íçí=ÜÉí=

ãÉåÖëÉä=ÉãìäÖÉÉêíK

 aÉ=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇÉ=ãáñÉê=ä~åÖò~~ã=çãÜççÖ=

ÄÉïÉÖÉå=íçí=ÄçîÉå~~å=ÜÉí=ãÉåÖëÉä=Éå=Ç~å=

ïÉÉê=çãä~~Ö=ÄÉïÉÖÉå=íçí=ÇÉ=ã~óçå~áëÉ=

âä~~ê=áëK= qáéW =ì=âìåí=îçäÖÉåë=Çáí=êÉÅÉéí=ççâ=ã~óçå~áëÉ=

ãÉí=~ääÉÉå=ÉáÉêÇççáÉêë=ã~âÉåK=dÉÄêìáâ=Ç~å=

ÇÉ Ü~äîÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=çäáÉK

dêçÉåíÉëçÉé

PMM=Ö=~~êÇ~ééÉäë

OMM=Ö=ïçêíÉäë

N=âäÉáå=ëíìâ=ëÉäÇÉêáÉ

O=íçã~íÉå

N=ìá

RM=Ö=ÄçíÉê

O=ä=ï~íÉê wçìí=Éå=éÉéÉê=å~~ê=ëã~~â

 qçã~íÉå=éÉääÉå=Éå=çåíéáííÉåK aÉ=ÖÉï~ëëÉå=ÖêçÉåíÉ=áå=ëíìââÉå=ëåáàÇÉå=

Éå ëãçêÉå=áå=ÇÉ=ÜÉíÉ=ÄçíÉêK t~íÉê=Éå=òçìí=íçÉîçÉÖÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åä

^ääÉë=OMÓOR=ãáåK=ä~íÉå=âçâÉåK m~å=î~å=ÜÉí=Ñçêåìáë=åÉãÉåK jÉí=ÇÉ=ãáñÉê=ÇÉ=ëçÉé=áå=ÇÉ=é~å=éìêÉêÉåK lé=ëã~~â=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=éÉéÉê=Éå=òçìíK=

`ê ≠ éÉÇÉÉÖ

ORM=ãä=ãÉäâ

N=Éá

NMM=Ö=ãÉÉä

OR=Ö=ÖÉëãçäíÉå=Éå=~ÑÖÉâçÉäÇÉ=ÄçíÉê

 ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=~~åÖÉÖÉîÉå=îçäÖçêÇÉ=

áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉå=Éå=íçí=ÉÉå=Öä~Ç=ÇÉÉÖ=ãáñÉåK=

jÉäâãáñÇê~åâÉå

N=Öä~ë=ãÉäâ

S=ÖêçíÉ=~~êÇÄÉáÉå

çÑ

NM=Ñê~ãÄçòÉå=çÑ

N=Ä~å~~å=Eáå=éä~âàÉë=ÖÉëåÉÇÉåF

 fåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉå=Éå=ãáñÉåK

 pìáâÉê=å~~ê=ëã~~â=íçÉîçÉÖÉåK qáéW sççê=ÉÉå=ãáäâëÜ~âÉ=îçÉÖí=ì=ÉÉå=ÄçääÉíàÉ=áàë=íçÉ=çÑ=

ÖÉÄêìáâí=ì=òÉÉê=âçìÇÉ=ãÉäâK

^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í

aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ= bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ=

ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê=

Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=

Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=

ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=

Éå=êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK= sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=

çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=

çÑ=Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK

d~ê~åíáÉ

sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ

ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=

îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=

î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=

~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=

ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=

ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=

åçÇáÖK táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK

NT

Ç~ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=

Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ

âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=

éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ

åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë=

ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ

åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=

~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=

éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=

ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=

ëÉäîK

^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=

íáä ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=

á Éå åçêã~ä=ÜìëÜçäÇåáåÖK==

_êìÖë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉêK= m™=ëáÇÉêåÉ=ãÉÇ=áääìëíê~íáçåÉêåÉ=ëÉë=Éå=çîÉêëáÖí=

çîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉêK=aÉê=â~å=ÉîíK=ÑçêÉJ

âçããÉ=ÄáääÉÇÉê=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉI=ÇÉê=áââÉ=

ÑáåÇÉë=á=~ääÉ=ä~åÇÉ=çÖ=ãçÇÉääÉê=E _áääÉÇÉ ` FK léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉåK= dáî ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK

lîÉêÄäáâ

cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK

_áääÉÇÉ=^

N _äÉåÇÉêÑçÇ

^Ñ=éä~ëí=ÉääÉê=ãÉí~ä=E~ÑÜ‹åÖÉê=~Ñ=ÇÉå=ÉåâÉäíÉ=

ãçÇÉäFK=p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=é™=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=

Ñ~äÇÉ=á=Ü~âK

O jçíçêÉåÜÉÇ

P kÉíâ~ÄäÉí

Q léÜ‹åÖåáåÖ qáä=~í=Ü‹åÖÉ=ã~ëâáåÉå=çé=áK

R e~ëíáÖÜÉÇëîáëåáåÖ=

EáââÉ=~ääÉ=ãçÇÉääÉêF

S e~ëíáÖÜÉÇëêÉÖìäÉêáåÖ e~ëíáÖÜÉÇ=â~å=áåÇëíáääÉë=íêáåä›ëí=

Eâìå á ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=í~ëí= T~ FK

Ó aêÉàÉë=íáä= Ü›àêÉ =Ó=Ü~ëíáÖÜÉÇÉå=êÉÇìÅÉêÉëK

Ó aêÉàÉë=íáä= îÉåëíêÉ I=Ü~ëíáÖÜÉÇÉå=›ÖÉëK

T q‹åÇJí~ëí

~ oÉÖìäÉêÄ~ê=Ü~ëíáÖÜÉÇ=

EãÉÇ Ü~ëíáÖÜÉÇëêÉÖìäÉêáåÖ= S F

Ä qìêÄçJÜ~ëíáÖÜÉÇ pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=í‹åÇíI=ë™=ä‹åÖÉ=í‹åÇJ

í~ëíÉå=E ~ =ÉääÉê= Ä F=ÜçäÇÉë=áåÇÉK

U páââÉêÜÉÇëí~ëíÉê qêóâ=ë~ãíáÇáÖí=é™=ÄÉÖÖÉ=ÑêáÖ›êáåÖëâå~ééÉê=

Ñçê=~í=í~ÖÉ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=~ÑK

V _äÉåÇÉêÑçÇâåáî

NU

NM _äÉåÇÉêÄ‹ÖÉê

_ä~åÇáåÖ=á=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉí=ÑçêÜáåÇêÉê=ëí‹åâK p‹í=ä™ÖÉí=é™=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉí=Ñçê=

çéÄÉî~êáåÖ=~Ñ=íáäÄÉêÉÇíÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK m™=åçÖäÉ=ãçÇÉääÉêW

NN jáåáÜ~ââÉê eîáë=ãáåáÜ~ââÉêÉå=áââÉ=ãÉÇÑ›äÖÉêI=â~å=ÇÉå=

ÄÉëíáääÉë=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

NO máëâÉêáë=ãÉÇ=ÇêÉî i‹ë=çÖ=çîÉêÜçäÇ=áåëíêìâíáçåÉêåÉ=á=ÇÉå=

ëÉé~ê~íÉ=ÄêìÖë~åîáëåáåÖ=Ñçê=ÇáëëÉ=

íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉK

páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç qáäëäìí=çÖ=ÄÉåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ=

é™=íóéÉëâáäíÉíK j™=âìå=í~ÖÉë=á=ÄêìÖI=Üîáë=äÉÇåáåÖÉå=

çÖ ã~ëâáåÉå=Éê=ìÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉK eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK= eçäÇ Ä›êå ìåÇÉê çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=

~í ÇÉ äÉÖÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=

êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=

ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=

ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=

Éê ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=

éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=Ñ›ê=ë~ãäáåÖI=ÉÑíÉê=ÄêìÖI=

Ñ›ê êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë=çÖ=Üîáë=

ÇÉê çéëí™ê=ÑÉàäK=iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=

ÜÉå çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK eîáë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=

ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåI=

Ñ~Äêáâ~åíÉåë=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇ=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉI=

âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK=

^éé~ê~íÉí ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåë=

ëÉêîáÅÉéÉêëçå~äÉK e‹åÇÉêåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÑìÖíáÖÉI=å™ê=ÇÉê=

~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK=

_Éåóí áââÉ ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=á=íçãÖ~åÖK pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=

íáäÄÉÜ›êK=o›ê=î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=ãÉÇ=ÑçêëáÖíáÖÜÉÇK= s‹ëâÉå=â~å=ëéê›àíÉ=ìåÇÉê=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=

~éé~ê~íÉíK aóé=áââÉ=~éé~ê~íÉí=ë™=ä~åÖí=åÉÇ=á=î‹ëâÉåI=

~í ÑçêÄáåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=ãÉääÉã=ÄäÉåÇÉêÑçÇ=

çÖ ãçíçêÉåÜÉÇ=Éê=Ç‹ââÉí=~Ñ=î‹ëâÉK aÉí=~åÄÉÑ~äÉëI=~í=ã~ëâáåÉå=âìå=Éê=í‹åÇíI=

ë™ ä‹åÖÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=Éê=á=ÄêìÖK píáä=~äÇêáÖ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=é™=î~êãÉ=çîÉêÑä~ÇÉê=ÉääÉê=

åÉÇ=á=î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK=i~Ç=î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=

~Ñâ›äÉ=íáä=ãáåÇëí=UM=ø`I=Ñ›ê=ÇÉ=Ää~åÇÉë=ãÉÇ=

ÄäÉåÇÉêÉå> oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=

âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=áåÇ=á=âåáîÉå=á=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉåK= oÉåÖ›ê=~äÇêáÖ=ÄäÉåÇÉêÑçÇâåáîÉå=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=

ÑáåÖêÉK=_Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉ=ëâ~ä=

êÉåÖ›êÉëK sáÖíáÖí>

_äÉåÇÉêÑçÇÉå=ã™=âìå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=ë‹ííÉë=é™I=

å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

_ÉíàÉåáåÖ

_äÉåÇÉêÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÑêÉãëíáääÉ=ã~óçåJ

å~áëÉI=ëçîëI=Ää~åÇÉÇÉ=ÇêáåâëI=Ä~Äóã~ÇI=âçÖí=

ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=ë~ãí=áëK qáä=éìêÉêáåÖ=~Ñ=ëìééÉêK qáä=ÑáåÜ~âåáåÖLÜ~âåáåÖ=~Ñ=ê™=Ñ›ÇÉî~êÉê=

Eä›ÖI ÜîáÇä›ÖI=âêóÇÇÉêìêíÉêF=á=ãáåáÜ~ââÉêÉå> pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=áââÉ=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ä~îÉ=

â~êíçÑÑÉäãçëK=

 oÉåÖ›ê=~ääÉ=ÇÉäÉI=Ñ›ê=ÇÉ=í~ÖÉë=á=ÄêìÖ=Ñ›êëíÉ=

Ö~åÖK

_áääÉÇÉ=_

 qê‹â=ÜÉäÉ=äÉÇåáåÖÉå=ìÇK=

 häáâ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=ë~ããÉå=ãÉÇ=

ãçíçêÉåÜÉÇÉå=çÖ=íêóâ=ÇÉå=êáÖíáÖí=Ñ~ëíK

 p‹í=ëíáââÉí=áK

 hçã=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉ=á=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉí=ÉääÉê=

á Éí ~åÇÉí=Ü›àí=Ä‹ÖÉêK

 pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ÑìåÖÉêÉê=ÄÉÇêÉI=Üîáë=ÇÉíI=

ÇÉê ëâ~ä=ÄäÉåÇÉëI=Éê=ÑäóÇÉåÇÉK fåÇëíáä=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇ=ãÉÇ=

Ü~ëíáÖÜÉÇëêÉÖìäÉêáåÖÉåK=

Ó aêÉàÉë=íáä= Ü›àêÉ =Ó=Ü~ëíáÖÜÉÇÉå=êÉÇìÅÉêÉëK

Ó aêÉàÉë=íáä= îÉåëíêÉ I=Ü~ëíáÖÜÉÇÉå=›ÖÉëK kçêã~äí=~åÄÉÑ~äÉë=ÇÉí=~í=~åîÉåÇÉ=íìêÄçJ

Ü~ëíáÖÜÉÇÉå=íáä=Ü~âåáåÖ=~Ñ=Ñ›ÇÉî~êÉêK= aÉí ~åÄÉÑ~äÉë=~í=ÄêìÖÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇëêÉÖìäÉJ

êáåÖÉå=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=î‹ëâÉêI=

î~êãÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=çÖ=áÄä~åÇáåÖ=E=ÑK=ÉâëK=ã

ëäá=

á àçÖìêíFK m™=åçÖäÉ=ãçÇÉääÉêW aÉå=áåÇëíáääÉÇÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇ=îáëÉë=á=Ü~ëíáÖJ

ÜÉÇëîáëåáåÖÉå=îÉÇ=~í=ÄÉíàÉåÉ=í‹åÇÉí~ëíÉåK= gç=ãÉêÉ=ëÉÖãÉåíÉêåÉ=äóëÉêI=ÇÉëíç=Ü›àÉêÉ=

Éê ÇÉå=áåÇëíáääÉÇÉ=Ü~ëíáÖÜÉÇK eçäÇ=Ñ~ëí=á=ëí~îÄäÉåÇÉê=çÖ=Ä‹ÖÉêK q‹åÇ=Ñçê=ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=îÉÇ=~í=íêóââÉ=

é™ ÇÉå=›åëâÉÇÉ=í‹åÇÉí~ëíÉK= pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=í‹åÇíI=ë™=ä‹åÖÉ=í‹åÇJ

í~ëíÉå==ÜçäÇÉë=áåÇÉK=

Ç~

 cçê=~í=ìåÇÖ™=ëí‹åâ=çÖ=ëéê›àíW=qêóâ=Ñ›êëí=

é™ ëí~êíí~ëíÉåI=å™ê=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=Éê=ÇóââÉí=

åÉÇ=á=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ëäìââÉíI=Ñ›ê=

ÇÉå=í~ÖÉë=çé=~Ñ=ÇÉ=ÄäÉåÇÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK päáé=í‹åÇÉí~ëíÉåI=å™ê=ÄäÉåÇåáåÖÉå=Éê=Ñ‹êÇáÖK qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëí~ëíÉêåÉ=çÖ=í~Ö=

ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=~Ñ=ÖêìåÇãçÇÉääÉåK qáéîÉÇêK=âåìëåáåÖ=~Ñ=áëW hçã=OÓP=áëíÉêåáåÖÉê=á=ÄäÉåÇÉêÉå=ÉääÉê=Éí=~åÇÉí=

éä~ëíÄ‹ÖÉêK= eçäÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=åÉÇ=á=Ä‹ÖÉêÉíI=í‹åÇ=Ñçê=

ã~ëâáåÉå=çÖ=íêóâ=ÜÉêÉÑíÉê=é™=áëíÉêåáåÖÉêåÉK= i›Ñí=ÄäÉåÇÉêÉå=áÖÉå=çÖ=áÖÉå=Ñçê=~í=~åÄêáåÖÉ=

ÇÉå é™=áëÉåK

oÉåÖ›êáåÖ

m~ë=é™> aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=

ÇÉå ~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK

^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê> lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=_Éåóí=áåÖÉå=

ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK

 qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ> q›ê=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=~Ñ=Ñ›êëí=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=

âäìÇ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK

_‹ÖÉêÉí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉå=ÉääÉê=

êÉåÖ›ê=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK

_äÉåÇÉêÑçÇÉå=ëâ~ä=ëí™=êÉí=çé=EãÉÇ=

ÄäÉåÇÉêÑçÇâåáîÉå=çé~ÇF=ìåÇÉê=í›êêáåÖÉåI=

ë™ ÉîíK=î~åÇ=á=ÑçÇÉå=â~å=ä›ÄÉ=ìÇK sÉÇ=êáîåáåÖ=~Ñ==ÑK=ÉâëK=ê›Çâ™ä=çÖ=ÖìäÉê›ÇÇÉê=

çéëí™ê=ÇÉê=Éå=ê›Ç=ÄÉä‹ÖåáåÖI=ëçã=ÑàÉêåÉë=

ãÉÇ=Éí=é~ê=Çê™ÄÉê=ëéáëÉçäáÉ=ÉääÉê=Åáíêçåë~ÑíK

eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä

cÉàä

_äÉåÇÉêÉå=

ëäìââÉê=ìåÇÉê=

ÄêìÖ=ÉääÉê=Ü~ëíáÖJ

ÜÉÇëîáëåáåÖÉå=

EÜîáë=Éå=ë™Ç~å=

ÑáåÇÉëF=ÄÉÖóåÇÉê=

~í=ÄäáåâÉK

^ÑÜà‹äéåáåÖ lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=

Éê ~âíáîÉêÉíK

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=çÖ=íê‹â=

ëíáââÉí=ìÇK

 i~Ç=ÄäÉåÇÉêÉå=~Ñâ›äÉ=

á=Å~K=N=íáãÉI=ë™=çîÉêÄÉä~ëíJ

åáåÖëëáâêáåÖÉå=â~å=

ÇÉ~âíáîÉêÉëK

 q‹åÇ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=áÖÉåK h~å=ÑÉàäÉå=áââÉ=~ÑÜà‹äéÉëI=âçåí~âíÉë=_çëÅÜ…=

ëÉêîáÅÉ~ÑÇÉäáåÖ=é™=íÉäÉÑçå=QQ=UV=UU=NMK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NV

Ç~

léëâêáÑíÉê=çÖ=íáéë j~óçåå~áëÉ

N=‹Ö=E‹ÖÖÉÄäçããÉ=çÖ=‹ÖÖÉÜîáÇÉF

N=ëéëâ=ëÉååÉé

N=ëéëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâÉ

OMMÓORM=ãä=çäáÉ p~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ëã~Ö aÉí=Éê=îáÖíáÖíI=~í=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=Ü~ê=ë~ããÉ=

íÉãéÉê~íìê>

 hçã=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Ä‹ÖÉêÉíK

 píáä=ëí~îÄäÉåÇÉêÉå=é™=ÄìåÇÉå=~Ñ=Ä‹ÖÉêÉí=

çÖ ê›ê=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ë~ããÉåI=íáä Ää~åJ

ÇáåÖÉå=ÄÉÖóåÇÉê=~í=ë~ãäÉ=ëáÖK

 i›Ñí=ÇÉå=í‹åÇíÉ=ëí~îÄäÉåÇÉê=ä~åÖëçãí=

çé íáä ÇÉå=›îÉêëíÉ=â~åí=~Ñ=Ää~åÇáåÖÉå=çÖ=

ë‹åâ=ÇÉå=áÖÉåI=íáä=ã~óçåå~áëÉå=Éê=Ñ‹êÇáÖK= qáéW =aÉååÉ=çéëâêáÑí=â~å=âìå=ÄêìÖÉë=íáä=~í=

ÑêÉãëíáääÉ=ã~àçåå~áëÉ=ãÉÇ=‹ÖÖÉÄäçããÉêK=

_êìÖ ÜÉê=âìå=ÇÉå=Ü~äîÉ=ã‹åÖÇÉ=çäáÉK

dê›åíë~ÖëëìééÉ

PMM=Ö=â~êíçÑäÉê

OMM=Ö=ÖìäÉê›ÇÇÉê

N=äáääÉ=ëíóââÉ=ëÉääÉêá

O=íçã~íÉê

N=ä›Ö

RM=Ö=ëã›ê

O=ä=î~åÇ= p~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ëã~Ö

 càÉêå=ëâê‹ä=çÖ=âÉêåÉ=Ñê~=íçã~íÉêåÉK

 pâ‹ê=ÇÉ=êÉåÖàçêíÉ=çÖ=î~ëâÉÇÉ=Öê›åíë~ÖÉê=

á ëíóââÉê=çÖ=Äêìå=ÇÉã=á=î~êãí=ëã›êK

 qáäë‹í=î~åÇ=çÖ=ë~äíK

 i~Ç=ÇÉí=Ü~äÉ=âçÖÉ=á=OMÓOR=ãáåK q~Ö=ÖêóÇÉå=~Ñ=âçãÑìêÉíLâçÖÉéä~ÇÉåK mìê¨ê=ëìééÉå=á=ÖêóÇÉå=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK

 qáäë‹í=ë~äí=çÖ=éÉÄÉê=ÉÑíÉê=ÄÉÜ~ÖK=

m~åÇÉâ~ÖÉÇÉà

ORM=ãä=ã‹äâ

N=‹Ö

NMM=Ö=ãÉä

OR=Ö=ëãÉäíÉíI=~Ñâ›äÉí=ëã›ê

 hçã=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Ä‹ÖÉêÉí=

á ÇÉå ~åÖáîåÉ=ê‹ââÉÑ›äÖÉ=çÖ=Ää~åÇ=

ÇÉí ÜÉäÉ íáä=Éå=Öä~í=ÇÉàK=

j‹äâÉÇêáâ=ãÉÇ=ëã~Ö

N=Öä~ë=ã‹äâ

S=ëíçêÉ=àçêÇÄ‹ê

ÉääÉê

NM=ÜáåÇÄ‹ê=ÉääÉê

N=Ä~å~å=Eëâ™êÉí=á=ëâáîÉêF

 hçã=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Ä‹ÖÉêÉí=çÖ=Ää~åÇ=

ÇÉí ÜÉäÉ=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK

 qáéW qáäë‹í=ëìââÉê=ÉÑíÉê=ÄÉÜ~ÖK cçê=~í=ä~îÉ=Éå=ãáäâëÜ~âÉ=íáäë‹ííÉë=Éå=âìÖäÉ=áë=ÉääÉê=

ÄêìÖÉ=ãÉÖÉí=âçäÇí=ã‹äâK

_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ

aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ

ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî=OMMOL

VSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=

ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=

ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=

ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=

Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=

ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=brJçãê™ÇÉíK

_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=

çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=

ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=

ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=âçããìåÉå=

âçåí~âíÉëK

d~ê~åíá

m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK= h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ=

íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™=

Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=îáä êÉé~ê~J

íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK= fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK= pâìääÉ aÉêÉë=_lp`e=~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=â~å==

áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=

_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=

OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK= aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=

ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK

OM

ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=

~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=

ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=

ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=

~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=

Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ

éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ

ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=

ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=

ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=

ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=

ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ=

ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK= f=ÇÉååÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ääáê=ÑçêëâàÉääáÖÉ=

ãçÇÉääÉê=ÄÉëâêÉîÉíK=m™=ÄáäÇÉåÉ=ÑáååÉë=

Éå çîÉêëáâí=çîÉê=ÇÉ=ÑçêëâàÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉåÉ=

E _áäÇÉ = ` FK

_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK= aÉêëçã Çì Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=

Ä›ê Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK

bå=çîÉêëáâí

hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK

_áäÇÉ=^

N jáâëÉÑçíÉå hìåëíëíçÑÑ=ÉääÉê=ãÉí~ää=E~äí=ÉííÉê=ãçÇÉääFK= jáâëÉÑçíÉå=ëÉííÉë=é™=çÖ=ä~=ÇÉå=ëãÉââÉ=áK

O _~ëáëã~ëâáå

P píê›ãâ~ÄÉäÉå

Q lééÜÉåÖáåÖ cçê=™=âìååÉ=ÜÉåÖÉ=çéé=~éé~ê~íÉí=

Ñçê çééÄÉî~êáåÖK

R e~ëíáÖÜÉíëîáëÉê=

EîÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉêF

S qìêí~ääëêÉÖìäÉêáåÖ qìêí~ääÉí=â~å=áååëíáääÉë=íêáååä›ëí=

Eâìå=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=í~ëíÉ= T~ FK

Ó sÉÇ=™=ÇêÉáÉ=íáä= Ü›óêÉ I=ÑçêêáåÖÉë=íìêí~ääÉíK

Ó sÉÇ=™=ÇêÉáÉ=íáä= îÉåëíêÉ I=ëíáÖÉê=íìêí~ääÉíK

T fååâçéäáåÖëí~ëí

~ oÉÖìäÉêÄ~ê=Ü~ëíáÖÜÉí=

EãÉÇ íìêí~ääëêÉÖìäÉêáåÖ= S FF

Ä qìêÄçÜ~ëíáÖÜÉí pí~îãáâëÉêÉå=Éê=ëä™íí=é™=ë™=äÉåÖÉ=

áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=E ~ =ÉääÉê= Ä F=Éê=íêóââÉíK

U cêáÖà›êáåÖëí~ëíÉê cçê=~îí~âáåÖ=~î=ãáâëÉêÑçíÉå=ã™=ÄÉÖÖÉ=

ÑêáÖà›êáåÖëâå~ééÉåÉ=íêóââÉë=ë~ãíáÇáÖK

V håáî=é™=ãáâëÉÑçíÉå oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åç

NM jáâëÉÄÉÖÉê

^êÄÉáÇ=ãÉÇ=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=ÑçêÜáåÇêÉê=

~í ÇÉí ëéêìíÉêK içââÉí=Ñçê=çééÄÉî~êáåÖ=~î=íáåÖ=ëçã=

Éê ÄÉ~êÄÉáÇÉí=ëÉííÉë=é™=ãáâëÉêÄÉÖÉêÉíK sÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉêW

NN råáîÉêë~äâìííÉê aÉêëçã=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå=áââÉ=Éê=ãÉÇ=

îÉÇ äÉîÉêáåÖÉåI=â~å=ÇÉååÉ=ÄÉëíáääÉë=

îá~ âìåÇÉëÉêîáÅÉK

NO sáëé=ãÉÇ=ÇêáîÑçêë~íë sÉååäáÖëí=Ñ›äÖ=~åîáëåáåÖÉåÉ=á=ÇÉå=ëÉé~ê~íÉ=

Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñçê=ÇáëëÉ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉåÉK

páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=

íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK aÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=å™ê=ÇÉå=ÉäÉâíêáëâÉ=

äÉÇåáåÖÉå=çÖ=~éé~ê~íÉí=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=

é™ óíêÉ=ëâ~ÇÉK eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ=

Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=

ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=

ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™=áââÉ=

Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=

á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î=

éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉí=Ñçê=ë~ããÉåëÉííáåÖI=ÉííÉê=ÜîÉê=

ÄêìâI=Ñ›ê=êÉåÖà›êáåÖI=Ñ›ê=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=

çÖ ÇÉêëçã=ÇÉí=çééëí™ê=Éå=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=

ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå=

Éê ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI=

î™ê âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå=âî~äáÑáëÉêí=

éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK= oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=

~î î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK pí~îãáâëÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=ãÉÇ=ÑìâíáÖÉ=

ÜÉåÇÉê=çÖ=áââÉ=á=íçãÖ~åÖK pí~îãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=

íáäÄÉÜ›êK=cçêëáâíáÖ=ãÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î=î~êãÉ=

î‹ëâÉêK=s‹ëâÉå=â~å=ëéêìíÉ=ìí=ìåÇÉê=~êÄÉáÇÉíK

^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉ=íáä=ìí=çîÉê=

ÑçêÄáåÇÉäëÉå=ãÉääçã=ãáâëÉÑçíÉå=çÖ=ãçíçêJ

â~ëëÉåK aÉí=~åÄÉÑ~äÉë=áââÉ=™=ä~=~éé~ê~íÉí=î‹êÉ=áååâçéäÉí=

äÉåÖÉê=Éåå=ÇÉí=ëçã=Éê=å›ÇîÉåÇáÖ=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáJ

ÇáåÖÉå=~î=ÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ãáâëÉëK jáâëÉÑçíÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=çéé™=Éå=î~êã=

çîÉêÑä~íÉ=ÉääÉê=ÄêìâÉë=íáä=ãáâëÉ=î~êãÉ=íáåÖK= s~êãÉ áåÖêÉÇáÉåëÉå=ã™=âà›äÉë=åÉÇ=íáä=ãáåëí=

Ñ›ê ÇÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=ãÉÇ=ãáâëÉêÉå=UM=ø`>=

ON

åç c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=

âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî dêáé=~äÇêá=áåå=á=âåáîÉå=é™=ãáâëÉÑçíÉåK= håáîÉå é™ ãáâëÉÑçíÉå=ã™=~äÇêá=êÉåÖà›êÉë=

ãÉÇ Ä~êÉ=ÜÉåÇÉêK=_êìâ=Ä›êëíÉK sáâíáÖ> jáâëÉÑçíÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™=çÖ=í~ë=~î=å™ê=

~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

_ÉíàÉåáåÖ

cçê=™=ãáâëÉ=ã~àçåÉëI=ë~ìëÉêI=ãáâëÉíÉ=ÇêáââÉJ

î~êÉêI=Ä~ÄóâçëíI=âçâí=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê=

çÖ íáä ä~ÖáåÖ=~î=áëK cçê=ãçëáåÖ=~î=ëìééÉêK cçê=âìííáåÖLÜ~ââáåÖ=~î=ê™=î~êÉê=Eä›âI=Üîáíä›âI=ìêíÉêF=

ÄêìâÉë=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå> pí~îãáâëÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=

~î=éçíÉíãçëK=

 c›ê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖë=Äêìâ=ã™=~ääÉ=ÇÉäÉåÉ=

êÉåÖà›êÉëK

_áäÇÉ=_

 sáâäÉ=ìí=â~ÄÉäÉå=ÜÉäíK=

 pÉíí=ãáâëÉÑçíÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ=ä~=ÇÉå=

ëãÉââÉ=é™K píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK cóää=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=åÉÇ=á=ãáâëÉêÄÉÖÉêÉí=

ÉääÉê Éí=~ååÉí=Ü›óí=ÄÉÖÉêK

 pí~îãáâëÉêÉå=ÑìåÖÉêÉê=ÄÉÇêÉ=ÇÉêëçã=

ÇÉí Éê äáíí=î‹ëâÉ=á=ÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=

ëâ~ä ÄÉ~êÄÉáÇÉëK

ÕåëâÉí=íìêí~ää=ã™=áååëíáääÉë=ãÉÇ=

íìêí~ääëêÉÖìäÉêáåÖÉåK=

Ó sÉÇ=™=ÇêÉáÉ=íáä= Ü›óêÉ I=ÑçêêáåÖÉë=íìêí~ääÉíK

Ó sÉÇ=™=ÇêÉáÉ=íáä= îÉåëíêÉ I=ëíáÖÉê=íìêí~ääÉíK s~åäáÖîáë=ÄêìâÉë=íìêÄçÜ~ëíáÖÜÉíÉå=Ñçê=

ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=ã~íî~êÉêK=sÉÇ=î‹ëâÉêI=î~êãÉ=

íáåÖ=ÇääÉê=Ää~åÇáåÖ=EÑK=ÉâëK=™=Ää~åÇÉ=ãìëäá=

á àçÖÜìêíFI=~åÄÉÑ~äÉë=ÇÉí=™=ÄêìâÉ=

íìêí~ääëêÉÖìäÉêáåÖÉåK sÉÇ=åçÉå=ãçÇÉääÉêW aÉå=áååëíáäíÉ=Ü~ëíáÖÜÉíÉå=Ääáê=Ñê~ãëíáäí=çîÉê=

Ü~ëíáÖÜÉíëîáëÉêÉå=å™ê=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=Ääáê=

ÄÉíàÉåíK=gç=ÑäÉêÉ=ëÉÖãÉåíÉê=äóëÉêI=ÇÉëíç=

Ü›óÉêÉ=Éê=ÇÉå=áååëíáäíÉ=Ü~ëíáÖÜÉíÉåK eçäÇ=Ñ~ëí=ëí~îãáâëÉêÉå=çÖ=ÄÉÖÉêÉíK pí~îãáâëÉê=ëä™ë=é™=îÉÇ=™=íêóââÉ=é™=ÇÉå=

›åëâÉÇÉ=áååâçéäáåÖëí~ëíÉåK= pí~îãáâëÉêÉå=Éê=ëä™íí=é™=ë™=äÉåÖÉ=

áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=Éê=íêóââÉíK= cçê=™=ÑçêÜáåÇêÉ=~í=ÇÉí=ëéêìíÉêI=íêóââÉë=

áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=Ñ›êëí=å™ê=ãáâëÉêÑçíÉå=

Éê ÇóééÉí=åÉÇ=á=íáåÖÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ãáâëÉëK

OO

 pí~îãáâëÉêÉå=ã™=~ääíáÇ=ëä™ë=~î=Ñ›ê=ÇÉå=Ääáê=

í~íí=ìí=~î=Ää~åÇáåÖÉåK bííÉê=~êÄÉáÇÉí=ã™=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=ëäáééÉë=

áÖàÉåK

 qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK ríä›ëåáåÖëí~ëíÉå=íêóââÉë=çÖ=ãáâëÉÑçíÉå=

í~ë ~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK qáéë=Ñçê=âåìëáåÖ=~î=áëW iÉÖÖ=OÓP=áëíÉêåáåÖÉê=á=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=ÉääÉê=

á Éí ~ååÉí=éä~ëíÄÉÖÉêK= pí~îãáâëÉêÉå=ëíáââÉë=ë™=åÉÇ=á=ÄÉÖÉêÉíI=

ëä™ë é™ çÖ=íêóââÉë=ë™=ãçí=áëíÉêåáåÖÉåÉK=

^éé~ê~íÉí=ä›ÑíÉë=çéé=ëí~ÇáÖ=çÖ=ëÉííÉë=

åÉÇ é™ áëÉåK

oÉåÖà›êáåÖ

lÄë>

_~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=

çÖ ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê> lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=

êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK

 qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉí>

 q›êâ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=

çÖ í›êâ=ÇÉå=ÇÉêÉííÉêK jáâëÉÄÉÖÉêÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ

ã~ëâáåÉåK jáâëÉÑçíÉå=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ

ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=ãÉÇ=Éå=Ä›êëíÉ=ìåÇÉê=

êÉååÉåÇÉ=î~ååK

 i~=ãáâëÉÑçíÉå=í›êâÉ=á=äçÇÇêÉíí=éçëáëàçå=

EâåáîÉå=é™=ãáâëÉÑçíÉå=çééçîÉêFI=ëäáâ=

~í î~åå ëçã=Éê=íêÉåÖí=áåå=â~å=êÉååÉ=ìíK råÇÉê=~êÄÉáÇ=ãÉÇ=ÑK=ÉâëK=ê›Çâ™ä=çÖ=ÖìäêçíI=

çééëí™ê=ÇÉí=çÑíÉ=ãáëÑ~êÖáåÖ=~î=éä~ëíÇÉäÉåÉK= aÉííÉ=â~å=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=åçÉå=Çê™éÉê=ã~íçäàÉK

eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä

cÉáä

^éé~ê~íÉí=ëä™ë=

~î ìåÇÉê=ÄêìâÉå=

ÉääÉê=Ü~ëíáÖÜÉíëJ

îáëÉêÉå=EÇÉêëçã=

ÇÉååÉ=ÑáååÉëF=

ÄÉÖóååÉê=™=

ÄäáåâÉK ríÄÉÇêáåÖW páâêáåÖÉå=Ñçê=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ=

Éê=ìíä›ëíK

 pä™=~î=ã~ëâáåÉå=çÖ=íêÉââ=

ìí=ëí›éëÉäÉíK

 ^éé~ê~íÉí=ã™=~îâà›äÉë=

á=Å~K=N=íáãÉ=Ñçê=™=ÇÉ~âíáîÉêÉ=

çîÉêÄÉä~ëíåáåÖë=ëáâêáåÖÉåK

 pä™=ã~ëâáåÉå=é™=áÖàÉåK aÉêëçã=ÑÉáäÉå=áââÉ=ä~ê=ëÉÖ=ìíÄÉÇêÉI=ã™=Çì=

ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

lééëâêáÑíÉê=çÖ=íáéë j~àçåÉë

N=ÉÖÖ=EÉÖÖÉéäçããÉ=çÖ=ÉÖÖÉÜîáíÉF

N=ëéáëÉëâàÉ=ëÉååÉé

N=ëéáëÉëâàÉ=ëáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâ

OMMÓORM=ãä=çäàÉ p~äíI=éÉééÉê=ÉííÉê=ëã~â fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ä›ê=Ü~=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK

 eÉää=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=ÄÉÖÉêÉíK

 pÉíí=ãáâëÉêÉå=é™=ÄìååÉå=~î=ÄÉÖÉêÉí=

çÖ ê›ê ë~ããÉå=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=áååíáä=

Ää~åÇáåÖÉå=ÉãìäÖÉêÉêK i›Ñí=ãáâëÉêÉå=çéé=íáä=ê~åÇÉå=ãÉåë=ÇÉå=

Ö™ê çÖ=ëÉåâ=ÇÉå=áååíáä=ã~àçåÉëÉå=Éê=ÑÉêÇáÖK= qáéëW =aì=â~å=çÖë™=ä~ÖÉ=ã~àçåÉë=ÉííÉê=

ÇÉååÉ çééëâêáÑíÉåK=_êìâ=Ç~=Ü~äîé~êíÉå=

~î çäàÉãÉåÖÇÉåK

dê›ååë~âëìééÉ

PMM=Ö=éçíÉíÉê

OMM=Ö=Öìäêçí

N=äáíÉ=ëíóââÉ=ëÉääÉêá

O=íçã~íÉê

N=ä›â

RM=Ö=ëã›ê

O=ä=î~åå= p~äíI=éÉééÉê=ÉííÉê=ëã~â

 cä™=íçã~íÉåÉ=çÖ=í~=ìí=âàÉêåÉåÉK

 s~ëâ=çÖ=ëíÉää=Öê›ååë~âÉåÉ=çÖ=ëâà‹ê=ÇÉã=

á ëíóââÉêK=_êìå=ÇÉã=äáíí=á=ëã›êK

 eÉää=é™=î~åå=çÖ=ë~äíK i~=~äí=âçâÉ=á=OMÓOR=ãáåK

 q~=ÖêóíÉå=~î=âçãÑóêÉåK

 jçë=ë™=ëìééÉå=ãÉÇ=ãáâëÉêÉå=ÄäáêK

 pã~â=íáä=ãÉÇ=ë~äí=çÖ=éÉééÉêK=

aÉáÖ=Ñçê=`êÆéÉë=EíóååÉ=é~ååÉâ~âÉêF

ORM=ãä=ãÉäâ

N=ÉÖÖ

NMM=Ö=ãÉä

OR=Ö=ëãÉäíÉíI=~îâà›äí=ëã›ê

 eÉää=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=åÉîåí=êÉââÉÑ›äÖÉ=

á ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=çÖ=ãáâë=ÇÉã=ë~ããÉå=

íáä Éå Öä~íí=ÇÉáÖK=

åç

jÉäâÉÇêáåâ

N=Öä~ëë=ãÉäâ

S=ëíçêÉ=àçêÇÄ‹ê

ÉääÉê

NM=ÄêáåÖÉÄ‹ê=ÉääÉê

N=Ä~å~å=Eëâà‹ê=ÇÉå=á=ëâáîÉêF

 eÉää=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=ÄÉÖÉêÉí=çÖ=ãáâë=ÇÉã=

ë~ããÉåK

 pã~â=íáä=ãÉÇ=äáíí=ëìââÉêK qáéëW cçê=™=ä~ÖÉ=jáäâJpÜ~âÉ=ìí=~î=ÇÉíI=Ää~åÇÉê=

Çì Éå âìäÉ=ãÉÇ=áë=áK=_êìâ=çÖë™=ÜÉäí=â~äÇ=ãÉäâK

eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ

aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=

ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=

Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=

Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=

Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=

Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=

~éé~ê~íÉåÉ=ëçã=Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK= qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=

é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=

Üçë=âçããìåÉåK

d~ê~åíá

cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáJ

ÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=

á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=

Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=

ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=âà›éí=

~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=

Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=

™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK

OP

ëî sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ

é=~î=

Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ

ê=Éå=ãçÇÉêå=

ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü

Ö=âî~äáíÉíK= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=

Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=

ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ

ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=

çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ

ê=âçåíáåìÉêäáÖ=

~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=

~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ

ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=

âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=

Ñ

êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=

ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=

éêçÇìâíÉåK

^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ

ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=

ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ

ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK= aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K= aÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ö®ääÉê=Ñ

ê=ÑäÉê~=î~êá~åíÉê=

~î éêçÇìâíÉåK=m™=ÄáäÇëáÇçêå~=Ñáååë=Éå

îÉêëáâí=

îÉê=ÇÉ=çäáâ~=ãçÇÉääÉêå~=E _áäÇ = ` FK pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=

Ñ

äà~=ãÉÇ=éêçÇìâíÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK

£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~

sáâ=Ñ

êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK

_áäÇ=^

N jáñÉêÑçíÉå

^î=éä~ëí=ÉääÉê=ãÉí~ää=EÄÉêçÉåÇÉ=é™=ãçÇÉääFK= p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=íáääë=

ÇÉå=Ñ~ëíå~êK

O jçíçêÇÉä

P k®íâ~ÄÉäå

Q rééÜ®åÖåáåÖë

Öä~ d

ê=~íí=ëí~îãáñÉêå=â~å=Ñ

êî~ê~ë=ìééÜ®åÖÇK

R ióëÇáçÇÉê=ëçã=îáë~ê=áåëí®ääÇ=Ü~ëíáÖÜÉí=

Eé™=îáëë~=î~êá~åíÉêF

S s~êîí~äëêÉÖä~ÖÉ píÉÖä

ë=áåëí®ääåáåÖ=EÉåÇ~ëí=á=âçãÄáå~íáçå=

ãÉÇ=ëíê

ãÄêóí~êÉå= T~ FK

Ó sêáÇ=™í= Ü

ÖÉê =Ñ

ê=ä®ÖêÉ=î~êîí~äK

Ó sêáÇ=™í= î®åëíÉê =Ñ

ê=Ü

ÖêÉ=î~êîí~äK

T píê

ãÄêóí~êÉ

~ oÉÖäÉêÄ~ê=Ü~ëíáÖÜÉí=

EãÉÇ=Üà®äé=~î=î~êîí~äëêÉÖä~ÖÉí= S F

Ä qìêÄçä®ÖÉ pí~îãáñÉêå=®ê=é™ëä~ÖÉå=ë™=ä®åÖÉ=å™Öçå=

~î ëíê

ãÄêóí~êå~=E ~ =ÉääÉê= Ä F=Ü™ääë=áåíêóÅâíK

U hå~éé~ê=ãÉÇ=îáäâ~=íáääÄÉÜ

êÉí=äçëë~ë qêóÅâ=ë~ãíáÇáÖí=é™=Ä™Ç~=âå~éé~êå~=Ñ

ê=~íí=

äçëë~=ãáñÉêÑçíÉåK

V jáñÉêÑçí=ãÉÇ=âåáî

NM jáñÉêÄ®Ö~êÉ

^åî®åÇ=Ä®Ö~êÉå=Ñ

ê=~íí=Ñ

êÜáåÇê~=ëí®åâK

_É~êÄÉí~ÇÉ=äáîëãÉÇÉä=â~å=Ñ

êî~ê~ë=á=Ä®Ö~êÉå=

ãÉÇ=äçÅâÉí=é™K d®ääÉê=îáëë~=ãçÇÉääÉê

NN jáåáÜ~Åâ~êÉ lã=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=áåíÉ=Ñ

äàÉê=ãÉÇ=äÉîÉê~åëÉå=â~å=

ÇÉå=ÄÉëí®ää~ë=îá~=âìåÇíà®åëíK===

NO sáëé=ãÉÇ=Çêáî~ñÉä c

äà=~åîáëåáåÖ~êå~=Ñ

ê=ÇÉëë~=íáääÄÉÜ

ê=á=ÇÉå=

ëÉé~ê~í~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK

p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê

s~ê=Ñ

êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ oáëâ=Ñ

ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí

í~ê hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=

ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=

ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK= e™ää Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ

ê=~íí=Ñ

êÜáåÇê~=~íí=

ÇÉ äÉâÉê=ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=

êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ

êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=

ãÉåí~ä=Ñ

êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=

çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=

ìééëáâí=

îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=

çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=

ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ

ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=

Çì=ë®ííÉê=áÜçé=ëí~îãáñÉêåI=å®ê=Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=

ëí~îãáñÉêåI=Ñ

êÉ=êÉåÖ

êáåÖI=çã=Çì=Ö™ê=ìí=ìê=

êìããÉí=çÅÜ=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=ÑÉäK= i™í áåíÉ ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=

îÉê=î~ëë~=â~åíÉê=ÉääÉê=

âçãã~=á âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=âçâéä~ííçêL

âçâòçåÉêK lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=

ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~åå~å=Ñ~ÅââìååáÖ=

éÉêëçåK=aÉíí~=Ñ

ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~ÇçêK= oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ

ê~ë=

~î ëÉêîáÅÉK q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ=ä™í=áåíÉ=

ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK

^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ

êK=s~ê=Ñ

êëáâíáÖ=å®ê=

ÜÉí~=î®íëâçê=ÄÉ~êÄÉí~ë=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëí®åâÉêK===== açéé~=~äÇêáÖ=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=ãáñÉêÑçíÉå=ë®ííë=

áå á ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâ~K sá=êÉâçããÉåÇÉê~êI=~íí=ëí~îãáñÉêå=~äÇêáÖ=

®ê é™ëä~ÖÉå=ä®åÖêÉ=íáÇ=®å=ëçã=ÄÉÜ

îë=Ñ

ê=

~íí ÄÉ~êÄÉí~=äáîëãÉÇäÉíK mä~ÅÉê~=~äÇêáÖ=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ÜÉí~=óíçê=çÅÜ=

~åî®åÇ=ÇÉå=áåíÉ=á=ÜÉí~=Ää~åÇåáåÖ~êK= i™í ÜÉí~ Ää~åÇåáåÖ~ê=ëî~äå~=íáää=ãáåëí=UM ø`=Ñ

êÉ=

ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=ãÉÇ=ãáñÉêå>=

OQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

s~ê=Ñ

êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=

é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=Çêáîìíí~Ö=

ëçã=êçíÉê~ê píçéé~=~äÇêáÖ=áå=Ü~åÇÉåLÑáåÖê~êå~=á=âåáîÉå=

é™ ãáñÉêÑçíÉåK=^åî®åÇ=~äÇêáÖ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~=

å®ê=ãáñÉêÑçíÉå=ãÉÇ=âåáîÉå=ëâ~=êÉåÖ

ê~ëK=

^åî®åÇ Éå=ÄçêëíÉK sáâíáÖí> pí~îãáñÉêå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêÑçíÉå=

ë®ííë=Ñ~ëí=êÉëéK=äçëë~ëK

jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí

i®ãéäáÖ=Ñ

ê=~íí=ÄÉêÉÇ~=ã~àçåå®ëI=ë™ëÉêI=

ÇêóÅâÉêI=Ä~Äóã~íI=ëã™Ä~êåëJ=çÅÜ=ÇáÉíã~íI=âçâí=

Ñêìâí=çÅÜ=âçâí~=Öê

åë~âÉê=ë~ãí=ÄÉ~êÄÉí~=áëK i®ãéäáÖ=Ñ

ê=~íí=éìêÉ~=ëçééçêK

^åî®åÇ=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=Ñ

ê=~íí=ÑáåÑ

êÇÉä~LÜ~Åâ~=

ê™~=äáîëãÉÇÉä=Eä

âI=îáíä

âI=âêóÇÇçêF>

 pí~îãáñÉêå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=Ö

ê~=

éçí~íáëãçë=ãÉÇK= oÉåÖ

ê=~ää~=ÇÉä~ê=Ñ

êÉ=Ñ

êëí~=~åî®åÇåáåÖÉåK

_áäÇ=_

 _

êà~=ãÉÇ=~íí=êìää~=ìí=å®íëä~ÇÇÉå=ÜÉäí=çÅÜ=

Ü™ääÉíK=

 p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=íáääë=

ÇÉå=Ñ~ëíå~êK

 p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK i®ÖÖ=äáîëãÉÇäÉí=á=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=ÉääÉê=~åå~å=

Ü

Ö=Ä®Ö~êÉK

 pí~îãáñÉêå=ÑìåÖÉê~ê=Ä®ííêÉI=çã=ÇÉí=

äáîëãÉÇÉä=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ë=Ñáååë=á=î®íëâ~K pí®ää=áå=

åëâ~í=î~êîí~ä=ãÉÇ=î~êîí~äëêÉÖä~ÖÉíK=

Ó sêáÇ=™í= Ü

ÖÉê =Ñ

ê=ä®ÖêÉ=î~êîí~äK

Ó sêáÇ=™í= î®åëíÉê =Ñ

ê=Ü

ÖêÉ=î~êîí~äK dÉåÉêÉääí=êÉâçããÉåÇÉê~ë=Ü~ëíáÖÜÉíÉåK= qìêÄç å®ê=äáîëãÉÇÉä=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ëK= k®ê ÇÉí Ö®ääÉê=î®íëâçêI=ÜÉí~=Ää~åÇåáåÖ~ê=

çÅÜ

îêáÖ~=Ää~åÇåáåÖ~ê=EíKÉñK=ã

ëäá=á=àçÖÜìêíF=

êÉâçããÉåÇÉê~ê=îá=~íí=î~êîí~äëêÉÖä~ÖÉí=

~åî®åÇëK d®ääÉê=îáëë~=ãçÇÉääÉê fåëí®ääÇ=Ü~ëíáÖÜÉí=îáë~ë=îá~=äóëÇáçÇÉê=å®ê=

Çì íêóÅâÉê=é™=ëííê

ãÄêóí~êÉåK= gì ÑäÉê ëÉÖãÉåí=ëçã=äóëÉêI=ÇÉëíç=Ü

ÖêÉ=

Ü~ëíáÖÜÉíK e™ää=çêÇÉåíäáÖí=á=ëí~îãáñÉê=çÅÜ=ãáñÉêÄ®Ö~êÉK pí~êí~=ëí~îãáñÉêå=ÖÉåçã=~íí=íêóÅâ~=é™=

åëâ~Ç=ëíê

ãÄêóí~êÉK= pí~îãáñÉêå=®ê=é™ëä~ÖÉå=ë™=ä®åÖÉ=å™Öçå=

~î ëíê

ãÄêóí~êå~=Ü™ääë=áåíêóÅâíK= oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëî

 p®íí=åÉÇ=ãáñÉêÑçíÉå=á=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ëK= qêóÅâ=Ñ

êëí=Ç®êÉÑíÉê=é™=ëíê

ãÄêóí~êÉåK= aÉíí~ Ñ

ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëí®åâK pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ëí~îãáñÉêå=áåå~å=ÇÉå=í~ë=ìéé=

ìê=ÇÉí=ëçã=ÄÉ~êÄÉí~íëK pä®éé=ëíê

ãÄêóí~êÉå=å®ê=Çì=ÄÉ~êÄÉí~í=

Ñ®êÇáÖí=äáîëãÉÇäÉíK aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK qêóÅâ=é™=âå~éé~êå~=Ñ

ê=~íí=äçëë~=íáääÄÉÜ

êÉí=

çÅÜ=í~=Äçêí=ãáñÉêÑçíÉå=Ñê™å=ãçíçêÇÉäÉåK qáéëçã=Üìê=ã~å=ÄÉ~êÄÉí~ê=áëí®êåáåÖ~êW i®ÖÖ=OÓP=áëÄáí~ê=á=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=ÉääÉê=~åå~å=

ÄÉÜ™ää~êÉ=~î=éä~ëíK= mä~ÅÉê~=ëí~îãáñÉêå=á=Ä®Ö~êÉåI=ëí~êí~=ëí~îãáñÉêå=

çÅÜ=Ü™ää=ëí~îãáñÉêå=ãçí=áëÄáí~êå~K= ióÑí=ìéé=ëí~îãáñÉêå=çã=çÅÜ=çã=áÖÉå=çÅÜ=

éä~ÅÉê~=ÇÉå=é™=áëÄáí~êå~K

oÉåÖ

êáåÖ

lÄë> açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ

ê=

ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK

^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ

ê~êÉ=ëçã=

êÉåÖ

ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ> jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=^åî®åÇ=áåÖ~=

ëí~êâ~=êÉåÖ

êáåÖëãÉÇÉäK

 aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí>

 qçêâ~=~î=ãçíçêÇÉäÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=ÇìâK=

 qçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=çêÇÉåíäáÖí=íçêêíK jáñÉêÄ®Ö~êÉå=â~å=êÉåÖ

ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK jáñÉêÑçíÉå=â~å=êÉåÖ

ê~ë=á=Çáëâã~ëâáå=ÉääÉê=

ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=ÇáëâÄçêëíÉK i™í=ãáñÉêÑçíÉå=íçêâ~=á=äçÇê®íí=ä®ÖÉ=EâåáîÉå=

ìéé™íF=ë™=~íí=î~ííÉå=ëçã=íê®åÖí=áå=â~å=êáåå~=ìíK k®ê=Çì=ÄÉ~êÄÉí~ê=íKÉñK=ê

Çâ™ä=çÅÜ=ãçê

ííÉê=

â~å=éä~ëíÇÉí~äàÉê=ãáëëÑ®êÖ~ëX=ÇÉëë~=ãáëëJ

Ñ®êÖåáåÖ~ê=Ñ

êëîáååÉê=çã=Çì=ÖåìÖÖ~ê=ÇÉã=

ãÉÇ=äáíÉ=ã~íçäà~K

o™Ç=îáÇ=ÑÉä

cÉä d

ê=ë™=Ü®ê pí~îãáñÉêå=

ëí®åÖë=~î=ìåÇÉê=

~åî®åÇåáåÖ=ÉääÉê=

ÇÉ=äóëÇáçÇÉê=ëçã=

îáë~ê=Ü~ëíáÖÜÉíÉå=

Eçã=ë™Ç~å=ÑáååëF=

Ä

êà~ê=Ääáåâ~K

£îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉí=Ü~ê=

~âíáîÉê~íëK

 pí®åÖ=~î=â

âëã~ëâáåÉå=

çÅÜ=Çê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=

ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK i™í=ëí~îãáñÉêå=ëî~äå~=

Å~K=N=íáããÉ=Ñ

ê=~íí=

~î~âíáîÉê~=

îÉêÄÉä~ëíJ

åáåÖëëâóÇÇÉíK pí~êí~=ãçíçêåK s®åÇ=ÇáÖ=íáää=ëÉêîáÅÉ=çã=ÑÉäÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=™íÖ®êÇ~K

OR

ëî

oÉÅÉéí=çÅÜ=íáéë j~àçåå®ë

N=®ÖÖ=E®ÖÖìä~=çÅÜ=®ÖÖîáí~F

N=ãëâ=Ñê~åëâ=ëÉå~é

N=ãëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=îáå®ÖÉê

OMMÓORM=ãä=ã~íçäà~

ë~äíI=éÉéé~ê=ÉÑíÉê=ëã~â

^ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™ëíÉ=Ü~=ë~ãã~=íÉãéÉê~íìê>

 e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK

 pí®ää=ëí~îãáñÉêå=é™=Ä®Ö~êÉåë=ÄçííÉå=çÅÜ=

Ää~åÇ~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=íáääë=Ää~åÇåáåÖÉå=

ÉãìäÖÉê~êK ióÑí=ë~âí~=ãáñÉêå=ãÉÇ~å=ÇÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=

®ê é™ëä~ÖÉå=ìéé=çÅÜ=åÉÇ=á=Ää~åÇåáåÖÉå=

íáääë ã~àçåå®ëÉå=®ê=Ñ®êÇáÖK= qáéëW =aÉí=Ö™ê=®îÉå=Äê~=~íí=ÄÉêÉÇ~=ã~àçåå®ë=

ãÉÇ=ÉåÇ~ëí=®ÖÖìä~=ÉäáÖí=ÇÉíí~=êÉÅÉéíK= q~=á=ë™=Ñ~ää=Ä~ê~=Ü~äî~=ã®åÖÇÉå=ã~íçäà~K

dê ∏ åë~âëëçéé~

PMM=Ö=éçí~íáë

OMM=Ö=ãçê

ííÉê

N=äáíÉå=Äáí=ëÉääÉêá

O=íçã~íÉê

N=Öìä=ä

â

RM=Ö=ëã

ê

O=ä=î~ííÉå=

ë~äíI=éÉéé~ê=ÉÑíÉê=ëã~â

 pâ~ä~=íçã~íÉêå~=çÅÜ=â®êå~=ìê=ÇÉãK mìíë~=çÅÜ=ëâ

äà=Öê

åë~âÉêå~I=ëâ®ê=ÇÉã=

á Äáí~ê=çÅÜ=ä™í=ÇÉã=âçâ~=äáíÉ=á=ÇÉí=ÜÉí~=ëã

êÉíK

 qáääë®íí=î~ííÉå=çÅÜ=ë~äíK

 i™í=~ääí=âçâ~=OMÓOR=ãáåK q~=Äçêí=Öêóí~å=Ñê™å=Ü®ääÉåK

 jáñ~=ëçéé~å=á=Öêóí~å=íáää=éìê¨K

 pã~â~=~î=ãÉÇ=ë~äí=çÅÜ=éÉéé~êK=

`êÆéÉëëãÉí

ORM=ãä=ãà

äâ

N=®ÖÖ

NMM=Ö=îÉíÉãà

ä

OR=Ö=ëã®äí=~îëî~äå~í=ëã

ê

 e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉå=á=ÇÉå=~åÖáîå~=

çêÇåáåÖëÑ

äàÇÉå=çÅÜ=ãáñ~=íáää=ëä®í=ëãÉíK=

jà ∏ äâÇêóÅâ

N=Öä~ë=ãà

äâ

S=ëíçê~=àçêÇÖìÄÄ~ê

ÉääÉê

NM=Ü~ääçå=ÉääÉê

N=Ä~å~å=Eá=ëâáîçêF

 e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉå=çÅÜ=Ää~åÇ~K

 pçÅâê~=ÉÑíÉê=ÄÉÜ~ÖK qáéëW aêóÅâÉå=â~ää~ë=ãáäâëÜ~âÉ=çã=Çì=íáääë®ííÉê=Éå=

Öä~ëëâìä~=ÉääÉê=~åî®åÇÉê=â~ää=ãà

äâK

aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå

aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ

ê=

ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=

çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=ÜìëÜ™ääëJ

éêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=

ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ

ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=

çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=

áåçã=brK e

ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=â

éí=

éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=ã~ëâáåÉåK

hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê

f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ

ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=

Üçë Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK

OS o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ

êÄÉÜ™ääÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=

âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä

óÇ®í=

áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=

åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí

ëë®=í~á=ëááÜÉå=

êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí

ëë®K= pÉ=Éá=ëçîÉääì=~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí

∏∏

åK= hçíáí~äçìëâ®óíí

∏∏

å=êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí

=â®ëáíí®®=

ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí

å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=

ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáääáëíÉå=óêáíóëíÉå=

ÜÉåâáä

âìåå~å=âÉáííá

íáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=

â®óí

å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=

~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=

à~=J~áâçà~K= h®óíí

çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉK= hìî~ëáîìáää~=çå=í~ìäìââç=Éêá=ã~ääÉáëí~=E âìî~ = ` FK p®áäóí®=â®óíí

çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=

â®óíí

çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ=

çãáëí~à~ääÉK

i~áííÉÉå=çë~í

h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK hìî~=^

N pÉâçáíìëî~êëá jìçîá~=í~á=ãÉí~ääá~=Eíóóééáã~ääáå=ãìâ~~åFK=

^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=é~áâçáääÉÉå=à~=äìâáíëÉK

O mÉêìëä~áíÉ

P iááí®åí®àçÜíç

Q oáéìëíìëäÉåââá i~áííÉÉå=ëÉáå®ääÉ=êáéìëí~ãáëí~=î~êíÉåK

R ibaJî~äçé~äââá

Eî~áå=àçáëë~áå=ã~ääÉáëë~F

S háÉêêçëåçéÉìÇÉå=î~äáíëáå háÉêêçëåçéÉìë=îçáÇ~~å=ë®®í®®=éçêí~~ííçJ

ã~ëíá=Eî~áå=óÜÇÉëë®=é~áåáââÉÉå T~ â~åëë~FK

Ó h®®åå®=î~äáíëáåí~= çáâÉ~ääÉ I=íÉÜç=

éáÉåÉåÉÉK

Ó h®®åå®=î~äáíëáåí~= î~ëÉãã~ääÉ I=íÉÜç=

ëììêÉåÉÉK

T h®óååáëíóëâóíâáå

~ kçéÉìë=ë®®ÇÉíí®îáëë®=

EâáÉêêçëåçéÉìÇÉå=î~äáíëáãÉää~= S F

Ä qìêÄçJåçéÉìë p~ìî~ëÉâçáíáå=çå=íçáãáåå~ëë~I=åááå=â~ì~å=

âìáå=â®óååáëíóëâóíâáå=E ~ =í~á= Ä F=çå=é~áåÉííìå~K

U ^î~~ãáëé~áåáââÉÉí fêêçí~=ëÉâçáíìëî~êëá=é~áå~ã~ää~=óÜí®=~áâ~~=

~î~~ãáëé~áåáââÉáí~K

V pÉâçáíìëî~êêÉå=íÉê® oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ñá

NM hìäÜç h®óíí®ã®ää®=âìäÜç~=î®äíóí=êçáëâìãáëÉäí~K

^ëÉí~=â~åëá=âìäÜçå=é®®ääÉI=âìå=â®óí®í=âìäÜç~=

î~äãááâëá=â®ëáíÉäíóàÉå=Éäáåí~êîáââÉáÇÉå=

ë®áäóíí®ãáëÉÉåK s~áå=àçáëë~âáå=ã~ääÉáëë~W

NN jáåáäÉáââìêá gçë=ãáåáäÉáââìêá=Éá=âììäì=î~âáçî~êìëíÉáëááåI=

îçáí íáä~í~=ëÉå=Üìçäíçé~äîÉäìëí~K

NO m~ääçîáëéáä®=à~=~Ç~éíÉêá kçìÇ~í~=äáë®î~êìëíÉáÇÉå=Éêáääáëáëë®=

â®óíí

çÜàÉáëë~=~ååÉííìà~=çÜàÉáí~K

qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~

içìââ~~åíìãáëî~~ê~ p®Üâ

áëâìå=î~~ê~ iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå=

çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ

îÉêââççåK h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=äááí®åí®àçÜíç=à~=ä~áíÉ=çî~í=

ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K máÇ®=ä~áíÉ=éçáëë~=éáÉåíÉå=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~K=

ûä® à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=óâëáåI=àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=

é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K eÉåâáä

í=Eãó

ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=

í~á ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=

âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=

é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=

í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí

∏∏

å=

ÜÉåâáä

äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=

íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=

âçâç~ãáëí~I=~áå~=â®óí

å=à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=

éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå=éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=àçë=

ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=â®óíí

Ü®áêá

K=s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=

êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í=î~ìêáçáí~=

äááí®åí®àçÜíç~K gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~=

íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå=î~äãáëí~à~I=

î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=

çã~~î~=ë®Üâ

~ëÉåí~à~K=g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=

âçêà~ìâëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=

íÉÜí®î®âëáK

ûä®=â®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=ã®êáää®=â®ëáää®=

í~á íóÜà®â®óååáää®K h®óí®=ë~ìî~ëÉâçáíáåí~=î~áå=óÜÇÉëë®=~äâìéÉê®áëJ

î~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K=s~êç=âìå=â®ëáííÉäÉí=âììãá~=

åÉëíÉáí®I=åÉ=îçáî~í=êçáëâì~=íó

ëâÉåíÉäóå=~áâ~å~K s~êç=â®óí

å=~áâ~å~I=ÉííÉá=ëÉâçáíìëî~êêÉå=

à~ éÉêìëä~áííÉÉå=äááíçëâçÜí~=ìééç~=åÉëíÉÉëÉÉåK

ûä®=à®í®=ä~áíÉíí~=â®óåíááå=éáÇÉãã®âëá=~áâ~~=âìáå=

ãáí®=í~êîáíëÉí=~áåÉëíÉå=ëÉâçáíí~ãáëÉÉåK

ûä®=~ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êíí~=âììãáääÉ=éáååçáääÉ=

í~á â®óí®=ëáí®=âììãáÉå=~áåÉëíÉå=ëÉâçáíí~ãáëÉÉåK=

^åå~=âììãáÉå=~áåÉëíÉå=à®®Üíó®=ÉååÉå=

ëÉâçáíí~ãáëí~=î®Üáåí®®å=UM=ø`WëÉÉå>=

OT

Ñá s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®Léó

êáî®®=

â®óíí

~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~

ûä®=í~êíì=ëÉâçáíìëî~êêÉå=íÉê®®åK=

ûä® éìÜÇáëí~ íÉê®®=é~äà~áå=â®ëáåK= h®óí® éÉëÉãáëÉÉå=Ü~êà~~K q®êâÉ®®> fêêçí~=à~=âááååáí®=ëÉâçáíìëî~êëá=î~áå=ä~áííÉÉå=

çääÉëë~=éóë®ÜÇóâëáëë®K

h®óíí

∏ sçáí=ëÉâçáíí~~=ä~áííÉÉää~=ã~àçåÉÉëáåI=â~ëíáââÉÉíI=

àìçã~íI=î~ìî~åêìç~íI=âÉáíÉíóí=ã~êà~íI=ÜÉÇÉäã®í=

à~=îáÜ~ååÉâëÉí=ëÉâ®=ÜáÉåçåí~~=à®®é~ä~íK pÉ=ëçîÉäíìì=ãó

ë=âÉáííçàÉå=ëçëÉìíí~ãáëÉÉåK h®óí®=ê~~âçàÉå=Éäáåí~êîáââÉáÇÉå=EëáéìäáåI=î~äâçëáJ

éìäáåI=óêííáÉåF=éáäââçãáëÉÉå=à~=ÜáÉåçåí~ãáëÉÉå=

ãáåáäÉáââìêá~> p~ìî~ëÉâçáíáå=Éá=ëçîÉääì=éÉêìå~ãììëáå=

î~äãáëí~ãáëÉÉåK=

 mÉëÉ=â~áââá=çë~í=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=Éåëáãã®áëí®=

â®óíí

âÉêí~~K hìî~=_

 hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=âçâçå~~å=~ìâáK=

 ^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå=

à~ äìâáíëÉK

 i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK

 q®óí®=Éäáåí~êîáââÉÉí=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉå=

âìäÜççå=í~á=àçÜçåâáå=ãììÜìå=

âçêâÉ~êÉìå~áëÉÉå=~ëíá~~åK

 p~ìî~ëÉâçáíáå=íçáãáá=é~êÉããáåI=âìå=

â®ëáííÉäÉí=ëÉâçáíÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=

óÜÇÉëë® åÉëíÉÉå=â~åëë~K p®®Ç®=âáÉêêçëåçéÉìÇÉå=î~äáíëáãÉää~=

Ü~äì~ã~ëá=íÉÜçK=

Ó h®®åå®=î~äáíëáåí~= çáâÉ~ääÉ I=íÉÜç=

éáÉåÉåÉÉK

Ó h®®åå®=î~äáíëáåí~= î~ëÉãã~ääÉ I=íÉÜç=

ëììêÉåÉÉK väÉÉåë®=Éäáåí~êîáââÉáÇÉå=â®ëáííÉäóóå=

ëìçëáíÉää~~å=íìêÄçåçéÉìíí~K= hìå ëÉâçáí~í åÉëíÉáí®I=âììãá~=~áåÉâëá~=

à~ äáë®®í=àçìââççå=~áåÉâëá~=EÉëáãK=ãóëäáå=

àçÖìêííááåFI=î~äáíëÉ=íÉÜç=âáÉêêçëäìîìå=î~äáíëáãÉää~K s~áå=àçáëë~âáå=ã~ääÉáëë~W hìå=â®óí®í=â®óååáëíóëâóíâáåí®I=î~äáííì=

íÉÜç å®âóó=ä~áííÉÉå=äÉÇJî~äçé~äâáää~K= jáí® ìëÉ~ãã~å=ëÉÖãÉåíáå=î~äç=é~ä~~I=

ëáí® ëììêÉãéá=çå=î~äáííì=íÉÜçK

 máÇ®=âááååá=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉëí~=à~=âìäÜçëí~K h®óååáëí®=ë~ìî~ëÉâçáíáå=é~áå~ã~ää~=

Ü~äì~ã~~ëá=â®óååáëíóëâóíâáåí®K= p~ìî~ëÉâçáíáå=çå=íçáãáåå~ëë~I=åááå=â~ì~å=

âìáå=â®óååáëíóëâóíâáå=çå=é~áåÉííìå~K= gçíí~=î®äíóí=êçáëâÉáäí~I=é~áå~=î~êëáçë~=Éåëáå=

ëÉâçáíÉíí~îááå=~áåÉâëááå=à~=â®óååáëí®=î~ëí~=

ëáííÉå=ä~áíÉ=â®óååáëíóëâóíâáãÉää®K

 hóíâÉ=ë~ìî~ëÉâçáíáå=~áå~=éçáë=é®®äí®I=

ÉååÉå âìáå=åçëí~í=ëÉå=éçáë=ëÉâçáíÉíí~îáëí~=

~áåÉâëáëí~K s~é~ìí~=â®óååáëíóëâóíâáå=ëÉâçáíí~ãáëÉå=

à®äâÉÉåK

 fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K m~áå~=ä~áííÉÉå=ëáîìää~=çäÉîá~=~î~~ãáëé~áåáâJ

âÉáí~=óÜí®=~áâ~~I=àçääçáå=ëÉâçáíìëî~êëá=áêíç~~=

ãççííçêáçë~ëí~K lÜàÉ=à®®é~äçàÉå=ÜáÉåçåí~ãáëÉÉåW i~áí~=OÓP=à®®é~ä~~=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉå=âìäÜççå=

í~á í~êâçáíìâëÉÉå=ëçéáî~~å=ãìçîáâìäÜççåK=

^ëÉí~=ë~ìî~ëÉâçáíáå=âìäÜççå=à~=é~áå~=ëáííÉå=

ëÉâçáíáåí~=à®®é~äçà~=î~ëíÉåK= kçëí~=ä~áíÉ=~áå~=î®äáää®=éçáë=à®®é~äçáëí~=à~=~ëÉí~=

ëÉ ëáííÉå=í~~ë=à®®é~äçà~=î~ëíÉåK

mìÜÇáëíìë

eìçãK>

ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=

~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K

ûä®=â®óí®=Ü

óêóéìÜÇáëíáåí~> i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K=ûä®=â®óí®=

Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K

 fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~> móóÜá=éÉêìëä~áíÉ=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=

à~ âìáî~~=äçéìâëáK hìäÜçå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K

 mÉëÉ=ëÉâçáíìëî~êëá=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~=

í~á Ü~êà~ää~=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K

^åå~=ëÉâçáíìëî~êêÉå=âìáîì~=éóëíó~ëÉååçëë~=

EíÉê®=óä

ëé®áåFI=àçíí~=ëáë®®åé®®ëëóí=îÉëá=î~äìì=

ìäçëK gçë=ÉëáãÉêâáâëá=éìå~â~~äáëí~=í~á=éçêââ~J

åçáëí~=ä®ÜíÉÉ=î®êá®=ãìçîáçëááåI=éóóÜá=åÉ=

éìÜí~~âëá=ãììí~ã~ää~=íáé~ää~=êìçâ~

äàó®K

OU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí

Ü®áêá

áÇÉå=

î~ê~ääÉ

e®áêá

∏ qçáãÉåéáÇÉ i~áíÉ=âóíâÉóíóó=

â®óí

å=~áâ~å~=

éçáë=é®®äí®=í~á=

äÉÇJî~äçé~äââá=

Eãáâ®äá=ä~áííÉÉëë~F=

~äâ~~=îáäââì~K väáâìçêãáíìëëìçà~=çå=

~âíáîçáíìåìíK

 h~íâ~áëÉ=îáêí~=âçåÉÉëí~=

à~ áêêçí~=éáëíçíìäéé~=

éáëíçê~ëá~ëí~K

^åå~=ä~áííÉÉå=à®®Üíó®=åçáå=

íìååáå=~à~åI=àçíí~=

óäáâìçêãáíìëëìçà~=é~ä~ìíìì=

åçêã~~äá=íáä~~åK h®óååáëí®=í~~ë=âçåÉK gçë=Ü®áêá

=Éá=éçáëíì=~ååÉííìàÉå=çÜàÉáÇÉå=~îìää~I=

â®®ååó=î~äíììíÉíìå=Üìçäíçé~äîÉäìå=éìçäÉÉåK

oìçâ~çÜàÉáí~=à~=îáåââÉà® j~àçåÉÉëá

N=â~å~åãìå~=EâÉäíì~áåÉå=à~=î~äâì~áåÉåF

N=êâä=ëáå~ééá~

N=êâä=Éíáââ~~=í~á=ëáíêììå~åãÉÜì~

OMMÓORM=ãä=

äàó® pìçä~~=à~=éáééìêá~=ã~ìå=ãìâ~~å

^áåÉëíÉå=éáí®®=çää~=ÜìçåÉÉåä®ãé

áëá®>

 i~áí~=~áåÉâëÉí=âìäÜççåK

^ëÉí~=ë~ìî~ëÉâçáíáå=âìäÜçå=éçÜà~ääÉ=à~=

ëÉâçáí~=~áåÉâëá~I=âìååÉë=ëÉçë=ÉãìäÖçáíììK kçëí~=é®®ääÉâóíâÉííó=ëÉâçáíáå=Üáí~~ëíá=

ëÉçâëÉå=óä®êÉìå~~å=à~=ä~ëâÉ=í~~ë=~ä~ëI=

âìååÉë=ã~àçåÉÉëá=çå=î~äãáëí~K= sáåââáW =q®ää®=êìçâ~çÜàÉÉää~=îçáí=î~äãáëí~~=ãó

ë=

ã~àçåÉÉëáåI=àçëë~=â®óíÉí®®å=î~áå=âÉäíì~áëí~K= jáíí~~=í®ää

áå=

äàó®=âìäÜççå=î~áå=éìçäÉí=çÜàÉÉëë~=

~ååÉíìëí~=ã®®ê®ëí®K

h~ëîáëâÉáííç

PMM=Ö=éÉêìå~í

OMM=Ö=éçêââ~åçáí~

éáÉåá=é~ä~=ëÉääÉêá®

O=íçã~~ííá~

N=ëáéìäá

RM=Ö=îçáí~

O=ä=îÉíí®= pìçä~~=à~=éáééìêá~=ã~ìå=ãìâ~~å

 h~äíí~~=íçã~~íáí=à~=éçáëí~=ëáÉãÉåÉíK

 m~äçáííÉäÉ=éìÜÇáëíÉíìí=à~=éÉëíóí=â~ëîáâëÉí=à~=

Ü~ìÇìí~=éÉÜãÉ®âëá=îçáëë~K iáë®®=îÉëá=à~=ëìçä~K hÉáí®=~áåÉâëá~=OMÓOR=ãáåììííá~K kçëí~=â~ííáä~=äáÉÇÉäí®K pçëÉìí~=âÉáííç=â~ííáä~ëë~=ëÉâçáííáãÉää~K j~ìëí~=ëìçä~ää~=à~=éáééìêáää~K= oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ñá

`êÆéÉëJí~áâáå~

ORM=ãä=ã~áíç~

N=ãìå~

NMM=Ö=à~ìÜçà~

OR=Ö=ëìä~íÉííì~=à®®Üíóåóíí®=îçáí~

 i~áí~=â~áââá=~áåÉâëÉí=âìäÜççå=~ååÉíìëë~=

à®êàÉëíóâëÉëë®=à~=ëÉâçáí~=ëáäÉ®âëá=í~áâáå~âëáK=

j~áíçàìçã~í

i~ëá=ã~áíç~

S=áëç~=ã~åëáââ~~

í~á

NM=î~ÇÉäã~~=í~á

N=Ä~å~~åá=Eîááé~äçáíìå~F

 i~áí~=~áåÉâëÉí=âìäÜççå=à~=ëÉâçáí~K iáë®®=ëçâÉêá~=ã~ìå=ãìâ~~åK sáåââáW gçë=Ü~äì~í=î~äãáëí~~=ã~áíçéáêíÉä

åI=äáë®®=àçìâJ

âççå=à®®íÉä

®=í~á=â®óí®=Üóîáå=âóäã®®=ã~áíç~K

háÉêê®íóëçÜàÉáí~

q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ

J=à~=ÉäÉâíêçåááâJ

â~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=brJÇáêÉâíááîáå=

OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ=

ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó= tbbbFK=aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí

ëí®=

éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáJ

âÉìÇÉëí~=à~=Üó

Çóåí®ãáëÉëí®=à~=ëÉ=

âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=

ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=âìåå~å=

îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=î~ëí~~îáäí~=

ÜÉåâáä

áäí®K

q~âìì

q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=

ãó

åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK= q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=

àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK= q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK

OV

Éë båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=

~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK

`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ

Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=

éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=

é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J

Åá

μ

å=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë=

Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç=

áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=

ÇÉ ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=

Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ

ÅáçëI Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê

Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë

=Åçãç=

ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=

éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë=

íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=ìëç=

Ççã¨ëíáÅçK= i~ë=éêÉëÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëçå=î•äáÇ~ë=

é~ê~=ÇáÑÉêÉåíÉë=ãçÇÉäçë=ÇÉ=~é~ê~íçK= bå ä~ë é•Öáå~ë=Åçå=áäìëíê~ÅáçåÉë=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=

ìå~=îáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉ=ãçÇÉäçë=E cáÖK = ` FK iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä=

~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç=

éçëíÉêáçêK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅÉÇÉê=ç=ÉåíêÉÖ~ê=Éä=

~é~ê~íç=~=çíê~=éÉêëçå~I=~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ=

ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK

sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç

aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå=

ä~ë áäìëíê~ÅáçåÉëK cáÖK=^

N máÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~ aÉ=éä•ëíáÅç=ç=ãÉí~ä=EëÉÖ

å=Éä=ãçÇÉäç=

ÇÉ ~é~ê~íç=ÅçåÅêÉíçFK=jçåí~ê=ó=ÉåÅ~à~ê=

Éä éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~K

O _~ëÉ=ãçíêáò

P `~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~

Q `çäÖ~Ççê m~ê~=Öì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç=Éå=éçëáÅá

μ

å=

ëìëéÉåÇáÇ~K

R fåÇáÅ~Ççê=ÇÉ=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=

μ

äç=Éå=~äÖìåçë=ãçÇÉäçëF

S j~åÇç=ëÉäÉÅíçê=ÇÉä=å

ãÉêç=

ÇÉ êÉîçäìÅáçåÉë

^àìëíÉ=Åçåíáåìç=ÇÉä=å

ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìÅáçåÉë=

μ

äç=Éå=ÅçãÄáå~Åá

μ

å=Åçå=ä~=íÉÅä~= T~ FK

Ó dáê~åÇç=Éä=ã~åÇç=Ü~Åá~=ä~= ÇÉêÉÅÜ~ =

ëÉ êÉÇìÅáÉ=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçK=

Ó dáê~åÇç=Éä=ã~åÇç=Ü~Åá~=ä~= áòèìáÉêÇ~ =

ëÉ ÉäÉî~=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçK

PM

T qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å

~ sÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=êÉÖìä~ÄäÉ=

E~ íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=ëÉäÉÅíçê=

ÇÉä å

ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìÅáçåÉë= S F

Ä j•ñáã~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÂíìêÄçÊ i~=Ä~íáÇçê~=Éëí•=ÅçåÉÅí~Ç~=ãáÉåíê~ë=ëÉ=Éëí¨=

éìäë~åÇç=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=E ~ =

μ

= Ä FK

U qÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç mìäë~ê=ëáãìäí•åÉ~ãÉåíÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=

ÇÉ ÇÉëÄäçèìÉç=é~ê~=Éñíê~Éê=Éä=éáÉ=ÇÉä=

ÅìÉêéç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~K

V máÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~

NM s~ëç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~ bä~Äçê~åÇç=äçë=~äáãÉåíçë=Éå=Éä=î~ëç=

ëÉ Éîáí~å=ä~ë=ë~äéáÅ~Çìê~ëK m~ê~=Öì~êÇ~ê=äçë=~äáãÉåíçë=Éä~Äçê~ÇçëI=

ÅçäçÅ~ê=ä~=í~é~=Éå=Éä=î~ëçK bå=~äÖìåçë=ãçÇÉäçëW

NN ^ÅÅÉëçêáç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=Éëí~ê=áåÅäìáÇç=Éä=~ÅÅÉëçêáç=

éáÅ~Ççê=Éå=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=ëÉêáÉ=ÇÉ=ëì=~é~ê~íçI=

äç éìÉÇÉ=~Çèìáêáê=Åçãç=~ÅÅÉëçêáç=çéÅáçå~ä=

Éå Éä pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~K

NO s~êáää~=Ä~íáÇçê~=é~ê~=ãçåí~ê=Åä~ê~ëI=

Åçå ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç lÄë¨êîÉåëÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=

ÇÉ ìëç=ëÉé~ê~Ç~ë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=~=Éëíçë=

~ÅÅÉëçêáçëK

^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=

ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç

fl mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë> mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë

`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ë

μ

äç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=

Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=ÇÉ=Å~ê~ÅJ

íÉê

ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=Å~ëç=

ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=ç=Éä=~é~ê~íç=

ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=

åá¥çëK=sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=

èìÉ àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK kç=éÉêãáíáê=èìÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=

ëÉåëçêá~äÉë=ç=ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=

ç èìÉ Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=

ó ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=

ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=

ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=

áåëíêìÅÅá

μ

å=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄäÉ=

ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉä=~é~ê~íç=

ÇÉ ä~ íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=~åíÉë=ÇÉ=~êã~êäçI=

íê~ë ÅçåÅäìáê=ëì=ìëçI=~åíÉë=ÇÉ=äáãéá~êäçI=

~ä ~Ä~åÇçå~ê=Éä=êÉÅáåíç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=~îÉê

~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

kç ~êê~ëíê~ê Éä Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉä=~é~ê~íç=

éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ ÄçêÇÉë=ç=Å~åíçë=Åçêí~åíÉëK mêÉëí~ê=~ëáãáëãç=~íÉåÅá

μ

å=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ=

ÇÉ ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ

å=

ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë=

Å~äáÉåíÉëK=`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=ëáíì~J

ÅáçåÉë=ÇÉ=éÉäáÖêçI=ä~=ëìëíáíìÅá

μ

å=ÇÉä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=

ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉä=~é~ê~íç=ë

μ

äç=éçÇê•=ëÉê=êÉ~äáò~Ç~=

éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=ç ÇÉ=ëì= pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅçK= i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=É=áåíÉêîÉåÅáçåÉë=èìÉ=ÇÉÄáÉê~å=

ÉÑÉÅíì~êëÉ=Éå=Éä=~é~ê~íç=ë

μ

äç=éçÇê•å=ëÉê=ÉàÉÅìJ

í~Ç~ë=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä= pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K kç=ìë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=Åçå=ä~ë=ã~åçë=

Ü

ãÉÇ~ë=åá=Éå=î~Å

çK rë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=ë

μ

äç=Åçå=äçë=~ÅÅÉJ

ëçêáçë=çêáÖáå~äÉëK=mêÉëí~ê=~íÉåÅá

μ

å=~ä=Éä~Äçê~ê=

~äáãÉåíçë=ç=ä

èìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=Åçå=Éä=~é~ê~íçK= fl içë=ä

èìáÇçë=éìÉÇÉå=ë~äéáÅ~ê> kç=ëìãÉêÖáê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä

èìáÇçë=ã•ë=~ää•=

ÇÉä éìåíç=ÇÉ=ìåá

μ

å=ÉåíêÉ=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=

ó ä~ ìåáÇ~Ç=ãçíêáòK pÉ=~ÅçåëÉà~=ÇÉà~ê=Éä=~é~ê~íç=ÅçåÉÅí~Çç=ë

μ

äç=

Éä íáÉãéç=~Äëçäìí~ãÉåíÉ=áåÇáëéÉåë~ÄäÉ=é~ê~=

Éä~Äçê~ê=äçë=~äáãÉåíçëK= kç=ÅçäçÅ~ê=åìåÅ~=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ëçÄêÉ=

ëìéÉêÑáÅáÉë=Å~äáÉåíÉë=åá=ëìãÉêÖáêäç=Éå=~äáãÉåíçë=

Å~äáÉåíÉëK==içë=~äáãÉåíçë=ãìó=Å~äáÉåíÉë=ÇÉÄÉê•å=

ÇÉà~êëÉ=ÉåÑêá~ê=Ü~ëí~=ìå~=íÉãéÉê~íìê~=ã

åáã~=

ÇÉ UM ø`=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉë~êäçë=Åçå=ä~=Ä~íáÇçê~K= fl mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=

ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åá

μ

å=

ÇÉä ãçíçê> fl kç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=

Ä~íáÇçê~>=kç=äáãéá~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉä=éáÉ=

Åçå=ä~ë=ã~åçëK=ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=ÅÉéáääçK fl fãéçêí~åíÉ> jçåí~ê=ó=ÇÉëãçåí~ê=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=ë

μ

äç=

Åçå=Éä=~é~ê~íç=é~ê~ÇçK

j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç

m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~óçåÉë~ëI=ë~äë~ëI=Ä~íáÇçë=

ó ~äáãÉåíçë=é~ê•=ÄÉĨëI=~ë

=Åçãç=ÜáÉäçI=

Ñêìí~ ÅçÅáÇ~=ó=îÉêÇìê~K e~ÅÉê=éìê¨ë=é~ê~=ëçé~ëK m~ê~=éáÅ~ê=~äáãÉåíçë=ÅêìÇçë=EÅÉÄçää~I=~àçI=

ÜáÉêÄ~ë=~êçã•íáÅ~ëF=ÇÉÄÉê•=ìë~êëÉ=Éä=éáÅ~Ççê=

ìåáîÉêë~äK fl

^íÉåÅá

μ

å>= fl i~=Ä~íáÇçê~=åç=Éë=~éêçéá~Ç~=é~ê~=

éêÉé~ê~ê=éìê¨=ÇÉ=é~í~í~ë>=

 iáãéá~ê=íçÇçë=äçë=ÉäÉãÉåíçë=ÇÉä=~é~ê~íç=

~åíÉë=ÇÉ=ëì=éêáãÉê=ìëçK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éë cáÖK=_

 aÉëÉåêçää~ê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=Éä=Å~ÄäÉ=

ÇÉ ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉä=~é~ê~íçK=

 jçåí~ê=ó=ÉåÅ~à~ê=Éä=éáÉ=Éå=Éä=ÅìÉêéç=

ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=EÄ~íáÇçê~FK fåíêçÇìÅáê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=Éå=ä~=íçã~=

ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK

`çäçÅ~ê=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~å=

Éä~Äçê~ê=Éå=Éä=î~ëç=ç=ìå=êÉÅáéáÉåíÉ=~äíçK

 i~=Ä~íáÇçê~=ÑìåÅáçå~=ãÉàçê=ëá=äçë=~äáãÉåíçë=

èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~å=éêçÅÉë~ê=áåÅäìóÉå=ìå=éçÅç=

ÇÉ=ä

èìáÇçK

^àìëí~ê=Éä=å

ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìÅáçåÉë=

EîÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçF=ÇÉëÉ~Çç=

Éå Éä ã~åÇç ëÉäÉÅíçêK=

Ó dáê~åÇç=Éä=ã~åÇç=Ü~Åá~=ä~= ÇÉêÉÅÜ~ =

ëÉ êÉÇìÅáÉ=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçK=

Ó dáê~åÇç=Éä=ã~åÇç=Ü~Åá~=ä~= áòèìáÉêÇ~ =

ëÉ ÉäÉî~=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçK mçê=êÉÖä~=ÖÉåÉê~ä=ëÉ=~ÅçåëÉà~=ìë~ê=Éä=ÉëÅ~ä

μ

å=

íìêÄç=é~ê~=éêçÅÉë~ê=äçë=~äáãÉåíçëK= m~ê~ éêçÅÉë~ê=ä

èìáÇçë=ó=~äáãÉåíçë=Å~äáÉåíÉëI=

=Åçãç=é~ê~=ãÉòÅä~ê=Eéçê=ÉàÉãéäç=ÅÉêÉ~äÉë=

Éå=óçÖìêíFI=ëÉ=~ÅçåëÉà~=ÉãéäÉ~ê=ä~=ÑìåÅá

μ

å=ÇÉ=

êÉÖìä~Åá

μ

å=ÇÉä=å

ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìÅáçåÉëK bå=~äÖìåçë=ãçÇÉäçëW i~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ëÉäÉÅÅáçå~Ç~=

ëÉ ãìÉëíê~=Éå=ä~=é~åí~ää~=ÇÉ=îáëì~äáò~Åá

μ

å=

~ä ~ÅÅáçå~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

åK=

`ì~åíç ã•ë=ëÉÖãÉåíçë=ëÉ=áäìãáå~åI=ã•ë=

ÉäÉî~Ç~=Éë=ä~ îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=~àìëí~Ç~K= pìàÉí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=Éä=î~ëçK

`çåÉÅí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=éêÉëáçå~åÇç=ä~=íÉÅä~=

ÇÉ ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉëÉ~Ç~K==

 i~=Ä~íáÇçê~=Éëí•=ÅçåÉÅí~Ç~=ãáÉåíê~ë=ëÉ=Éëí¨=

éìäë~åÇç=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

åK= m~ê~=áãéÉÇáê=èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=ë~äéáÅ~J

Çìê~ë=Çìê~åíÉ=ä~=Éä~Äçê~Åá

μ

å=ÇÉ=äçë=~äáãÉåJ

íçëI=éìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=ë

μ

äç=ìå~=îÉò=

èìÉ=ëÉ=Ü~=ëìãÉêÖáÇç=Éä=éáÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=

Éå äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=î~å=~ Éä~Äçê~ê=

Éå Éä î~ëçK aÉëÅçåÉÅí~ê=ëáÉãéêÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=~åíÉë=

ÇÉ Éñíê~Éêä~=ÇÉä=~äáãÉåíç=Éä~Äçê~ÇçK qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àçI=ëçäí~ê=ä~=íÉÅä~=

ÇÉ ÅçåÉñá

μ

åK= bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉ=ä~=íçã~=

ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK mìäë~ê=ä~ë=íÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=êÉíáê~ê=

Éä éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK

PN

Éë

`çåëÉàç=éê•ÅíáÅç=é~ê~=éáÅ~ê=ÜáÉäçW mçåÉê=OÓP=ÅìÄáíçë=ÇÉ=ÜáÉäç=Éå=Éä=î~ëç=ÇÉ=ä~=

Ä~íáÇçê~=ç=Éå=Åì~äèìÉáê=çíêç=î~ëç=ÇÉ=éä•ëíáÅç=

~ÇÉÅì~ÇçK= fåíêçÇìÅáê=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=î~ëçI=ÅçåÉÅí~êä~=

ó éêÉëáçå~êä~=Åçåíê~=äçë=ÅìÄáíçë=ÇÉ=ÜáÉäçK= oÉíáê~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=îÉò=Éå=Åì~åÇç=ÇÉ=äçë=

ÅìÄáíçë=ÇÉ=ÜáÉäçI=îçäîá¨åÇçä~=~=ÅçäçÅ~ê=ëçÄêÉ=

äçë ãáëãçëK=

iáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íç

fl

^íÉåÅá

μ

å> kç=ëìãÉêÖáê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=~Öì~>= fl kç ä~î~ê åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë>= fl kç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=ìå~=äáãéá~Ççê~=ÇÉ=î~éçê> fl i~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇÉä=~é~ê~íç=éìÉÇÉå=êÉëìäí~ê=

Ç~¥~Ç~ë>=kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~=

ëì äáãéáÉò~K

 bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉ=ä~=íçã~=

ÇÉ ÅçêêáÉåíÉ>

 iáãéá~ê=ÉñíÉêáçêãÉåíÉ=ä~=ìåáÇ~Ç=Ä•ëáÅ~=Åçå=

ìå=é~¥ç=Ü

ãÉÇçK=pÉÅ~êä~=Åçå=ìå=é~¥çK

 bä=î~ëç=ëÉ=éìÉÇÉ=ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK

 i~î~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ë=

ç Åçå=ìå=ÅÉéáääç=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉ=~Öì~K aÉà~ê=ëÉÅ~ê=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=éçëáÅá

μ

å=

îÉêåíáÅ~ä=EÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=~êêáÄ~FI=ÇÉ=ãçÇç=

èìÉ Éä=~Öì~=èìÉ=éìÇáÉê~=Ü~ÄÉê=éÉåÉíê~ÇçI=

éìÉÇ~=ë~äáê=Åçå=Ñ~ÅáäáÇ~ÇK

^ä=éáÅ~ê=ò~å~Üçêá~ëI=äçãÄ~êÇ~ë=ó=éêçÇìÅíçë=

ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=ëçÄêÉ=ä~ë=éáÉò~ë=

ÇÉ éä•ëíáÅç=ìå~=Å~é~=ÇÉ=Åçäçê=êçàáòçK= bëí~ Å~é~=ÇÉ=ëÉ=éìÉÇÉ=Éäáãáå~ê=~éäáÅ~åÇç=

î~êá~ë=Öçí~ë=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=ÅçãÉëíáÄäÉ=ó=Ñêçí~åÇç=

Åçå=ìå=é~¥çK

içÅ~äáò~Åá

μ

å=ÇÉ=~îÉê

^îÉê

~ bä=~é~ê~íç=ëÉ=

ÇÉëÅçåÉÅí~=

Çìê~åíÉ=ëì=

ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

ç Éä=áåÇáÅ~Ççê=

ÇÉ ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=

ÇÉ=íê~Ä~àç=

EÉå Å~ëç=ÇÉ=

áåÅçêéçê~êäç=Éä=

~é~ê~íçF=ÉãéáÉò~=

~=é~êé~ÇÉ~êK cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~ i~=éêçíÉÅÅá

μ

å=Åçåíê~=

ëçÄêÉÅ~êÖ~=ëÉ=Ü~=~Åíáî~ÇçK

 aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=

ó Éñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=

ÇÉ ÅçåÉñá

μ

å=ÇÉ=ä~=íçã~=

ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK

 aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=~é~ê~íç=

Çìê~åíÉ=~éêçñáã~Ç~ãÉåíÉ=

ìå~=Üçê~I=~=Ñáå=ÇÉ=

ÇÉë~Åíáî~ê=Éä=ëÉÖìêç=Åçåíê~=

ëçÄêÉÅ~êÖ~K

 `çåÉÅí~ê=åìÉî~ãÉåíÉ=

Éä ~é~ê~íçK

PO bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=éçÇÉê=ëìÄë~å~ê=ä~=~îÉê

~=Åçå=

Éëíçë=ÅçåëÉàçëI=~îáë~ê=~ä=pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~= q¨ÅåáÅ~=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~

oÉÅÉí~ë=ó=ëìÖÉêÉåÅá~ë j~óçåÉë~

N=ÜìÉîç=EóÉã~=ó=Åä~ê~F

N=ÅìÅÜ~ê~Ç~=ëçéÉê~=ÇÉ=ãçëí~ò~

N=ÅìÅÜ~ê~Ç~=ëçéÉê~=ÇÉ=òìãç=ÇÉ=äáã

μ

å=ç=îáå~ÖêÉ

OMMÓORM=ãä=ÇÉ=~ÅÉáíÉ p~ä=ó=éáãáÉåí~=~=ÇáëÅêÉÅá

μ

å= içë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ÇÉÄÉê•å=íÉåÉê=íçÇçë=ä~=ãáëã~=

íÉãéÉê~íìê~K

 `çäçÅ~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=î~ëçK

 ^éçó~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ëçÄêÉ=Éä=ÑçåÇç=ÇÉä=î~ëç=

ó ãÉòÅä~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Ü~ëí~=èìÉ=

ÉãìäëáçåÉåK

 bäÉî~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

äÉåí~ãÉåíÉ=ÇÉëÇÉ=Éä=ÑçåÇç=ÇÉä=î~ëç=Ü~ëí~=

Éä ÄçêÇÉ=ëìéÉêáçê=ÇÉ=ä~=ãÉòÅä~=ó=ÇÉëéä~ò~êä~=

åìÉî~ãÉåíÉ=Ü~Åá~=~Ä~àçI=Ü~ëí~=èìÉ=ä~=

ã~óçåÉë~=Éëí¨=äáëí~K= pìÖÉêÉåÅá~W =`çå=Éëí~=êÉÅÉí~=ä~=ã~óçåÉë~=

í~ãÄá¨å=ëÉ=éìÉÇÉ=éêÉé~ê~ê=ë

μ

äç=Åçå=óÉã~=

ÇÉ ÜìÉîçI=ÉãéäÉ~åÇç=Éå=í~ä=Å~ëç=ä~=ãáí~Ç=

ÇÉä ~ÅÉáíÉ=ÇÉ=ä~=êÉÅÉí~=åçêã~äK==

pçé~=ÇÉ=îÉêÇìê~

PMM=Öê~ãçë=ÇÉ=é~í~í~ë

OMM=Öê~ãçë=ÇÉ=ò~å~Üçêá~ë

N=íêçòç=éÉèìÉ¥ç=ÇÉ=~éáç

O=íçã~íÉë

N=ÅÉÄçää~

RM=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~

O=ä=ÇÉ=~Öì~= p~ä=ó=éáãáÉåí~=~=ÇáëÅêÉÅá

μ

å=

 mÉä~ê=äçë=íçã~íÉë=ó=èìáí~êäÉë=ä~ë=éÉéáí~ëK

 iáãéá~ê=ó=ä~î~ê=ä~=îÉêÇìê~I=Åçêí•åÇçä~=

~ Åçåíáåì~Åá

μ

å=Éå=íêçòçëK=

 oÉÜçÖ~êä~ Éå ä~ ã~åíÉèìáää~=Å~äáÉåíÉK

^ÖêÉÖ~ê=Éä=~Öì~=ó=éçåÉê=ë~ä=~=ÖìëíçK

`çÅÉê=~=ÑìÉÖç=äÉåíç=Çìê~åíÉ=OMÓOR=ãáåìíçëK oÉíáê~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉä=ÑìÉÖçK fåíêçÇìÅáê=ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ó=Ü~ÅÉê=

éìê¨=ä~=ëçé~K p~òçå~ê=~=ÇáëÅêÉÅá

μ

åK=

j~ë~=é~ê~=ÅêÆéÉë

ORM=ãä=ÇÉ=äÉÅÜÉ

N=ÜìÉîç

NMM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~

OR=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~=ÇÉêêÉíáÇ~

 mçåÉê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=çêÇÉå=

ëÉ¥~ä~Çç=Éå=Éä=î~ëç=ó=ãÉòÅä~êäçë=Åçå=

ä~ Ä~íáÇçê~=Ü~ëí~=Ñçêã~ê=ìå~=é~ëí~=

ÜçãçÖ¨åÉ~=ó=ëáå=ÖêìãçëK= oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

_~íáÇçë=ÇÉ=äÉÅÜÉ=

N=î~ëç=ÇÉ=äÉÅÜÉ

S=ÑêÉë~ë=ÇÉ=ÄìÉå=í~ã~¥ç

ç

NM=Ñê~ãÄìÉë~ë=ç

N=éä•í~åç=EÅçêí~Çç=~=êçÇ~à~ëF

 mçåÉê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=î~ëç=

ó ãÉòÅä~êäçë=Åçå=ä~=Ä~íáÇçê~K mçåÉê=~ò

Å~ê=~=ÇáëÅêÉÅá

μ

åK

`çåëÉàç=éê•ÅíáÅçW m~ê~=éêÉé~ê~ê=ìå=Ä~íáÇç=ÇÉ=ÜÉä~ÇçI=~ÖêÉÖ~ê=ìå~=

Äçä~=ÇÉ=ÜÉä~Çç=ç=ÉãéäÉ~ê=äÉÅÜÉ=ãìó=Ñê

~K

`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åá

μ

å=

ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=

ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë

bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=

ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=

ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=

êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=

Éä¨ÅíêáÅçë=ó ÉäÉÅíê

μ

åáÅçë=ìë~Ççë=EtbbbFK= bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=ã~êÅç=

êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=ó=ìå=

êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=Åçå=

î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råá

μ

å=bìêçéÉ~K= pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åá

μ

å=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=

~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=

ç ^Çãáåáëíê~Åá

μ

å=äçÅ~äK

d~ê~åí

~

`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI=

ëÉ ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~=

Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê

çÇç=ÇÉ=OQ=ãÉëÉëI=~ é~êíáê=

ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=

éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~Åá

μ

åI=~ë

=Åçãç=

ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~Åá

μ

åI=

ëáÉãéêÉ=ó=Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=

ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=

éçê=_lp`eK bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=

ÇÉä q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=

êÉé~ê~Åá

μ

å=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=ìëì~êáç=

~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK bëí~=Ö~ê~åí

~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=

éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=

ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê

~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=

éçê Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åá

μ

å=ç=éçê=ìëç=åç=

Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=

Éëí~=Ö~ê~åí

~=ä~ë=~îÉê

~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=

éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=~ä=~é~ê~íç=

Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=äáãéáÉò~ëI=

îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åá

μ

å=áåÅçêêÉÅí~F=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=

ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éë

ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=Å~Ç~=~é~ê~íç=

ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=áåëíêìÅÅáçåÉëK m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí

~=Éë=

áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=

ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI=ä~ ÑÉÅÜ~=

ÇÉ=~ÇèìáëáÅá

μ

å=ãÉÇá~åíÉ=ä~=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ= c^`qro^=ab=`ljmo^=ç=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=

~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=~åíÉ=ä~=

ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê

~=äç=íÉåÖ~=èìÉ=ääÉî~ê=

~ä q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK i~=áåíÉêîÉåÅá

μ

å=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=

~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eI=

ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí

~K dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=

`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=éêçîáëíçë=

ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=éçê=^kcbi=

E^ëçÅá~Åá

μ

å=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë=ÇÉ= bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç=pÉêîáÅáç=

^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eK=bñáà~=ëì=áÇÉåíáÑáÅ~Åá

μ

åK jlabilW caW bJkêKW cK=`ljmo^W kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç=

ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK

PP

éí jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=

ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=

ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=

ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´

π

Éë=ëçÄêÉ=

çë åçëëçë=éêçÇìíçëK bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=

éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=åìã~=

Ñ~ã

äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´

π

Éë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=é~ê~=

ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´

π

Éë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=~=ìã=ä~ê=

~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=Éã=ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=

Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=ÉëÅêáí

μ

êáçëI=ÉãéêÉë~ë=

~Öê

Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=

Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåë

π

ÉëI=

éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=É=ÇÉ=çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=Çç=

Ö¨åÉêçK ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=å~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=

É ÑêÉèìÆåÅá~ë=åçêã~áë=åìã=ä~êK= kÉëí~ë=fåëíêì´

π

Éë=ÇÉ=pÉêîá´ç=ë©ç=ÇÉëÅêáíçë=

ÇáîÉêëçë=ãçÇÉäçëK=k~ë=é•Öáå~ë=Ç~ë=áäìëíê~´

π

Éë=

ÉñáëíÉ=ìã~=é~åçêßãáÅ~=Ççë=ÇáîÉêëçë=ãçÇÉäçë=

E cáÖK = ` FK c~îçêI=Öì~êÇ~ê=~ë=fåëíêì´

π

Éë=ÇÉ=pÉêîá´çK= kç Å~ëç=Çç=~é~êÉäÜç=ãìÇ~ê=ÇÉ=ÇçåçI=~ë=

áåëíêì´

π

Éë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=~Åçãé~åÜ•JäçK

m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç

mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é•Öáå~ë=Åçã=

~ë áäìëíê~´

π

ÉëK cáÖK=^

N m¨=íêáíìê~Ççê aÉ=éä•ëíáÅç=çì=ãÉí~ä=EÅçåÑçêãÉ=ç=ãçÇÉäçFK= båÅ~áñ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=åç=ã

μ

Çìäç=Ä~ëÉK

O ^é~êÉäÜç

P `~Äç=Éä¨ÅíêáÅç

Q pìëéÉåë©ç m~ê~=~êêìã~´©ç=ëìëéÉåë~=Çç=~é~êÉäÜçK

R fåÇáÅ~´©ç=ÇÉ=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=

EÉã=~äÖìåë=ãçÇÉäçëF

S oÉÖìä~´©ç=Ç~ë=êçí~´

π

Éë oçí~´

π

Éë=êÉÖìä•îÉáë=ëÉã=ÉëÅ~äçå~ãÉåíç=

μ

=Éã=Åçåàìåíç=Åçã=~=íÉÅä~= T~ FK

Ó oçÇ~åÇç=é~ê~=~= ÇáêÉáí~ I=êÉÇìò=

~ êçí~´©çK

Ó oçÇ~åÇç=é~ê~=~= ÉëèìÉêÇ~ I=~ìãÉåí~=

~ êçí~´©çK

T qÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç

~ sÉäçÅáÇ~ÇÉ=êÉÖìä•îÉä=

EÅçã=êÉÖìä~Ççê=ÇÉ=êçí~´

π

Éë= S F

Ä sÉäçÅáÇ~ÇÉ=íìêÄç

^=î~êáåÜ~=Éëí•=äáÖ~Ç~I=Éåèì~åíç=~=íÉÅä~=

ÇÉ äáÖ~´©ç=E ~ =çì= Ä F=ÉëíáîÉê=éêÉãáÇ~K

U qÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëíê~î~ãÉåíç m~ê~=êÉíáê~ê=ç=é¨I=éêÉãáêI=ëáãìäí~åÉ~ãÉåíÉI=

~ë=Çì~ë=íÉÅä~ë=ÇÉ=ÇÉëíê~î~ãÉåíçK

V ißãáå~=Çç=é¨=Çç=íêáíìê~Ççê

NM `çéç=ãáëíìê~Ççê

^ç=íê~Ä~äÜ~êJëÉ=Åçã=ç=Åçéç=ãáëíìê~ÇçêI=

Éîáí~ãJëÉ=çë=ë~äéáÅçë=Çìê~åíÉ=~=ãáëíìê~=

Ççë ~äáãÉåíçëK

`çäçÅ~êI=åç=Åçéç=ãáëíìê~ÇçêI=~=í~ãé~=é~ê~=

ÅçåëÉêî~´©ç=ÇÉ=~äáãÉåíçë=éêçÅÉëë~ÇçëK bã=~äÖìåë=ãçÇÉäçëW

NN máÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä pÉ=ç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä=å©ç=ÑáòÉê=é~êíÉ=Çç=Éèìáé~J

ãÉåíç=ÇÉ=çêáÖÉãI=ç=ãÉëãç=éçÇÉ=ëÉê=ÉåÅçãÉåJ

Ç~Çç=~íê~î¨ë=Ç~=~ëëáëíÆåÅá~=í¨ÅåáÅ~=¨K

NO _~íÉÇçê=Åçã=ÉåÖêÉå~ÖÉã=~Ç~éí•îÉä mçê=Ñ~îçêI=êÉëéÉáí~ê=~ë=áåÇáÅ~´

π

Éë=å~ë= fåëíêì´

π

Éë=ÇÉ=pÉêîá´ç=ëÉé~ê~Ç~ë=é~ê~=

ÉëíÉ ~ÅÉëë

μ

êáçK

fåÇáÅ~´

π

Éë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç=

Åçã=~ë=áåÇáÅ~´

π

Éë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=ÇÉ=

Å~ê~ÅíÉê

ëíáÅ~ëK ríáäáò~ê=~éÉå~ëI=ëÉ=ç=Å~Äç=Éä¨ÅíêáÅç=É=~=ã•èìáå~=

å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=Ç~åçëK j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK= sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=

ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=

éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´

π

Éë=

ëÉåëçêá~áëI=Ñ

ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=

ëÉã ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=

ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì=èìÉ=

íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´

π

Éë=ëçÄêÉ=~=ìíáäáò~´©ç=

Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=éÉëëç~=

êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~I=~åíÉë=Ç~=ãçåí~ÖÉã=

áåíÉÖê~ä=Çç=~é~êÉäÜçI=ÇÉéçáë=ÇÉ=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=

~åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=~åíÉë=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=ç=äçÅ~ä=

É Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~K=k©ç=ÇÉáñ~ê=èìÉ=ç=Å~Äç=

é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=~Öì´~Ç~ë=åÉã=ëìéÉêÑ

ÅáÉë=

èìÉåíÉëK pÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=ÇÉëíÉ=~é~êÉäÜç=

~éêÉëÉåí~ê=Ç~åçëI=íÉê•=èìÉ=ëÉê=ëìÄëíáíì

Çç=éÉäç=

Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éÉäçë=ëÉìë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=

çì éçê=ìã=í¨ÅåáÅç=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=èì~äáÑáÅ~Çç=

é~ê~=ç=ÉÑÉáíçI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´

π

Éë=

ÇÉ éÉêáÖçK=^ë=êÉé~ê~´

π

Éë=åç=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉã=

ëÉê=ÉñÉÅìí~Ç~ë=ëçãÉåíÉ=éÉäçë=åçëëçë=pÉêîá´çë= q¨ÅåáÅçëK

PQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

kìåÅ~=ìíáäáò~ê=~=î~êáåÜ~=Åçã=~ë=ã©çë=Ü

ãáÇ~ë=

É=å©ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=~=î~êáåÜ~=Éã=î~òáçK

^=î~êáåÜ~=ë

μ

=ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~ê=Åçã=~ÅÉëë

μ

êáçë=

çêáÖáå~áëK=aÉîÉê•=íÉê=ÅìáÇ~Çç=~ç=éêÉé~ê~ê=

ä

èìáÇçë=èìÉåíÉëK=mçÇÉ=Ü~îÉê=ë~äéáÅ~ê=Çìê~åíÉ=

~ éêÉé~ê~´©çK k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=èì~äèìÉê=ä

èìáÇçI=

~Åáã~=Ç~=òçå~=ÇÉ=ìåá©ç=Çç=é¨=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK oÉÅçãÉåÇ~JëÉ=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=åìåÅ~=ÇÉîÉ=ÑáÅ~ê=

äáÖ~Çç=ã~áë=íÉãéç=èìÉ=ç=åÉÅÉëë•êáç=é~ê~=

~ éêÉé~ê~´©ç=Çç=Ä~íáÇçK kìåÅ~=ÅçäçÅ~ê=ç=é¨=ãáëíìê~Ççê=ëçÄêÉ=ìã~=

ëìéÉêÑ

ÅáÉ=èìÉåíÉ=åÉã=ìíáäáò•Jäç=é~ê~=ãáëíìê~ê=

~äáãÉåíçë=èìÉåíÉëK=^åíÉë=ÇÉ=ìíáäáò~ê=~=î~êáåÜ~I=

ÇÉáñ~ê=~êêÉÑÉÅÉê=çë=~äáãÉåíçë=èìÉåíÉë=é~ê~=éÉäç=

ãÉåçë==UM=ø`>= mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=¶ë=

äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ëL~ÅÅáçå~ãÉåíç=

Éã êçí~´©ç kìåÅ~=íçÅ~ê=å~=äßãáå~=Çç=é¨=íêáíìê~ÇçK= kìåÅ~ äáãé~ê=~=äßãáå~=Çç=é¨=íêáíìê~Çç=Åçã=

~ë ã©çë=ÇÉëéêçíÉÖáÇ~ëK=ríáäáò~ê=ìã~=ÉëÅçî~K fãéçêí~åíÉ jçåí~ê=É=ÇÉëãçåí~ê=ç=é¨=íêáíìê~ÇçêI=~éÉå~ë=

Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~ÇçK

ríáäáò~´©ç

m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~áçåÉëÉëI=ãçäÜçëI=ÄÉÄáÇ~ë=

Ä~íáÇ~ëI=~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨëI=Ñêìí~=É=äÉÖìãÉë=

ÅçòáÇçë=É=é~ê~=éêÉé~ê~ê=ÖÉäçK m~ê~=é~ëë~ê=ëçé~ëK m~ê~=éáÅ~ê=~äáãÉåíçë=Åêìë=EÅÉÄçä~ëI=~äÜçëI=Éêî~ë=

~êçã•íáÅ~ëFI=ìíáäáò~ê=ç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~ä>

^=î~êáåÜ~=å©ç=¨=~ÇÉèì~Ç~=é~ê~=Ñ~òÉê=

~ éêÉé~ê~´©ç=ÇÉ=éìê¨=ÇÉ=Ä~í~í~K=

 ^åíÉë=Ç~=éêáãÉáê~=ìíáäáò~´©ç=äáãé~ê=íçÇçë=

çë ÅçãéçåÉåíÉëK cáÖK=_

 aÉëÉåêçä~ê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ç=Å~Äç=

Éä¨ÅíêáÅçK= båÅ~áñ~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=åç=ã

μ

Çìäç=Ä~ëÉK

 iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K

 `çäçÅ~ê=çë=~äáãÉåíçë=åç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=

çì=åçìíêç=Åçéç=~äíçK

^=î~êáåÜ~=ÑìåÅáçå~=ãÉäÜçêI=ëÉ=Éñáëíáê=

ìã ä

èìáÇç=ãáëíìê~Çç=Åçã=çë=~äáãÉåíçë=

~ éêÉé~ê~êK oÉÖìä~ê=~=êçí~´©ç=éêÉíÉåÇáÇ~=Åçã=

ç Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=êÉÖìä~´©ç=ÇÉ=êçí~´©çK=

Ó oçÇ~åÇç=é~ê~=~= ÇáêÉáí~ I=êÉÇìò=~=êçí~´©çK

Ó oçÇ~åÇç=é~ê~=~= ÉëèìÉêÇ~ I=~ìãÉåí~=

~ êçí~´©çK

éí

 aÉ=ìã~=ã~åÉáê~=ÖÉê~äI=êÉÅçãÉåÇ~JëÉ=~=

îÉäçÅáÇ~ÇÉ=qìêÄç=é~ê~=ç=éêçÅÉëë~ãÉåíç=

ÇÉ ~äáãÉåíçëK=kç=Å~ëç=ÇÉ=ä

èìáÇçëI=ÇÉ ~äáãÉåJ

íçë=èìÉåíÉë=É=é~ê~=ãáëíìê~ê=~äáãÉåíçë=Eéçê=ÉñK= jìÉëäá=åç=áçÖìêíÉFI=êÉÅçãÉåÇ~JëÉ=êÉÖìä~´©ç=

Ç~ë=êçí~´

π

ÉëK bã=~äÖìåë=ãçÇÉäçëW

^=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=êÉÖìä~Ç~=¨=ãçëíê~Ç~=å~=

áåÇáÅ~´©ç=Ç~=îÉäçÅáÇ~ÇÉI=~é

μ

ë=~ÅÅáçå~J

ãÉåíç=Ç~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©çK=nì~åíçë=ã~áë=

ëÉÖãÉåíçë=ÉëíáîÉêÉã=áäìãáå~ÇçëI=ã~áë=

ÉäÉî~Ç~=¨=~=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=êÉÖìä~Ç~K pÉÖìê~ê=ÄÉã=å~=î~êáåÜ~=É=åç=ÅçéçK iáÖ~ê=~=î~êáåÜ~=ÉñÉêÅÉåÇç=éêÉëë©ç=å~=íÉÅä~=

ÇÉ=äáÖ~´©ç=éêÉíÉåÇáÇ~K=

^=î~êáåÜ~=Éëí•=äáÖ~Ç~I=Éåèì~åíç=~=íÉÅä~=

ÇÉ äáÖ~´©ç=ÉëíáîÉê=éêÉãáÇ~K= m~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ë~äéáÅçë=Ççë=~äáãÉåíçë=

~ éêÉé~ê~êI=~Åíáî~ê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=

ëçãÉåíÉ=ÇÉéçáë=Ç~=î~êáåÜ~=íÉê=ãÉêÖìäÜ~Çç=

åçë=~äáãÉåíçëK

 aÉëäáÖ~ê=ëÉãéêÉ=~=î~êáåÜ~=~åíÉë=ÇÉ=~=êÉíáê~ê=

ÇÉ=ÇÉåíêç=Ççë=~äáãÉåíçëK aÉéçáë=Ç~=éêÉé~ê~´©ç=äáÄÉêí~ê=~=íÉÅä~=

ÇÉ äáÖ~´©çK

 aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K bñÉêÅÉê=éêÉëë©ç=å~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉáç=

É ëÉé~ê~ê=ç=é¨=Çç=ãáëíìê~Ççê=Çç=~é~êÉäÜç=

Ä~ëÉK

`çåëÉäÜçë=é~ê~=íêáíìê~ê=ÖÉäçW aÉáí~ê=OÓP=ÅìÄçë=ÇÉ=ÖÉäç=åç=Åçéç=Ç~=î~êáåÜ~=

çì åçìíêç=Åçéç=ÇÉ=éä•ëíáÅçK=

`çäçÅ~ê=~=î~êáåÜ~=ÇÉåíêç=Çç=ÅçéçI=äáÖ~ê=ÉI=

ÇÉéçáëI=ÉñÉêÅÉê=éêÉëë©ç=ëçÄêÉ=çë=ÅìÄçë=

ÇÉ ÖÉäçK= kÉëíÉ=Å~ëçI=ÉäÉî~ê=ëÉãéêÉ=ç=~é~êÉäÜç=É=ÅçäçÅ•J

äç=ëçÄêÉ=ç=ÖÉäçK

iáãéÉò~

^íÉå´©ç> kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I=åÉã=

ä~î~ê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçê>

^ë=ëìéÉêÑ

ÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê=Ç~åçëK= k©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~Äê~ëáîçëK

 aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~> iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=ìã=é~åç=Ü

ãáÇç=ÉI=

ÇÉ=ëÉÖìáÇ~I=ëÉÅ•Jäç=ÄÉãK l=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ëÉê=ä~î~Çç=

å~ ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K i~î~ê=ç=é¨=íêáíìê~Ççê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=

äçá´~=çì=Åçã=ìã~=ÉëÅçî~I=Éã=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PR

éí aÉáñ~ê=ç=é¨=Çç=ãáëíìê~Ççê=ëÉÅ~ê=Éã=éçëá´©ç=

îÉêíáÅ~ä=Eäßãáå~=Çç=é¨=Çç=ãáëíìê~Ççê=é~ê~=

Åáã~FI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=•Öì~=áåÑáäíê~Ç~=éçëë~=

ÉëÅçêêÉê=é~ê~=Ñçê~K kç=éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=éçê=ÉñK=ÅçìîÉJêçñ~=

É ÅÉåçìê~ëI=~é~êÉÅÉã=ã~åÅÜ~ë=ÇÉ=Åçê=å~ë=

éÉ´~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅçI=èìÉ=éçÇÉã=ëÉê=Éäáãáå~J

Ç~ë=Åçã=~äÖìã~ë=Öçí~ë=ÇÉ=

μ

äÉç=~äáãÉåí~êK

^àìÇ~=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~ë

^åçã~äá~ ^àìÇ~ l=~é~êÉäÜç=

ÇÉëäáÖ~=Çìê~åíÉ=

~ ìíáäáò~´©ç=çì=

~ áåÇáÅ~´©ç=

ÇÉ îÉäçÅáÇ~ÇÉ=

EëÉ ÉñáëíÉåíÉF=

ÅçãÉ´~=~=éáëÅ~êK

^=éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=

ëçÄêÉÅ~êÖ~ë=Ñçá=~Åíáî~Ç~K

 aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=É=êÉíáê~ê=

~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

 aÉáñ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~êêÉÑÉÅÉê=

Çìê~åíÉ=ÅÉêÅ~=ÇÉ=N=Üçê~I=

é~ê~=ÇÉë~Åíáî~ê=~=ëÉÖìJ

ê~å´~=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~ëK

 sçäí~ê=~=äáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK pÉ=å©ç=Ñçê=éçëë

îÉä=Éäáãáå~ê=~=~åçã~äá~I=ÇÉîÉ=

ÇáêáÖáêJëÉ=~çë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK

oÉÅÉáí~ë=É=ëìÖÉëí

π

Éë j~áçåÉëÉ=

N=çîç=EÖÉã~=É=Åä~ê~F

N=ÅçäÜK=ÇÉ=ëçé~=ÇÉ=ãçëí~êÇ~

N=ÅçäÜÉê=ÇÉ=ëçé~=ÇÉ=ëìãç=ÇÉ=äáã©ç=çì=îáå~ÖêÉ

OMMÓORM=ãä=ÇÉ=

μ

äÉç p~ä=É=éáãÉåí~=~=Öçëíç= lë=ÅçåÇáãÉåíçë=íÆã=èìÉ=Éëí~ê=íçÇçë=¶=ãÉëã~=

íÉãéÉê~íìê~>

 `çäçÅ~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=åç=ÅçéçK

 ^ëëÉåí~ê=~=î~êáåÜ~=å~=Ä~ëÉ=Çç=Åçéç=É=Ä~íÉê=

çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=~í¨=~=ãáëíìê~=Éãìäëáçå~êK

 bäÉî~êI=äÉåí~ãÉåíÉI=~=î~êáåÜ~=~ ÑìåÅáçå~êI=

~í¨=~ç=ÄçêÇç=ëìéÉêáçê=Ç~ ãáëíìê~=É=Ä~áñ•Jä~=

ÇÉ=åçîçI=~í¨ ~ ã~áçåÉëÉ=Éëí~ê=éêçåí~K= pìÖÉëí©çW =pÉÖìåÇç=Éëí~=êÉÅÉáí~I=éçÇÉê•=

ìíáäáò~ê=~éÉå~ë=~=ÖÉã~=Çç=çîç=é~ê~=~=ÅçåÑÉÅ´©ç=

ÇÉ=ã~áçåÉëÉëK=j~ëI=åÉëíÉ=Å~ëçI=~ÇáÅáçå~ê=

~éÉå~ë=ãÉí~ÇÉ=Ç~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ=

μ

äÉçK

pçé~=ÇÉ=äÉÖìãÉë

PMM=Ö=ÇÉ=Ä~í~í~ë

OMM=Ö=ÇÉ=ÅÉåçìê~ë

N=éÉÇ~´ç=éÉèìÉåç=ÇÉ=~áéç

O=íçã~íÉë

N=ÅÉÄçä~

RM=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~

O=ä=ÇÉ=•Öì~

PS

 p~ä=É=éáãÉåí~=~=Öçëíç=

 qáê~ê=~=éÉäÉ=É=~ë=Öê~áåÜ~ë=~çë=íçã~íÉëK

 `çêí~ê=Éã=éÉÇ~´çë=çë=äÉÖìãÉë=ÇÉéçáë=

ÇÉ äáãéçë=É=ä~î~Ççë=É=ÉëíìÑ•Jäçë=å~=

ã~åíÉáÖ~=èìÉåíÉK

 gìåí~ê~=•Öì~=É=ç=ë~äK aÉáñ~ê=ÅçòÉê=Çìê~åíÉ=OMÓOR=ãáåK oÉíáê~ê=~=é~åÉä~=Çç=äìãÉK m~ëë~ê=íìÇç=Åçã=~=î~êáåÜ~I=~í¨=ÑáÅ~ê=

Éã éìê¨K qÉãéÉê~ê=Åçã=ë~ä=É=éáãÉåí~K=

j~ëë~=é~ê~=ÅêÉéÉë

ORM=ãä=ÇÉ=äÉáíÉ

N=çîç

NMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~

OR=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~=ÇÉêêÉíáÇ~

 `çäçÅ~ê=íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=åç=ÅçéçI=éÉä~=

çêÇÉã=áåÇáÅ~Ç~=É=Ä~íÉê=~í¨=Ñçêã~ê=ìã~=

ã~ëë~=ìåáÑçêãÉK=

_~íáÇç=ÇÉ=äÉáíÉ

N=Åçéç=ÇÉ=äÉáíÉ

S=ãçê~åÖçë=Öê~åÇÉë

çì

NM=Ñê~ãÄçÉë~ë=çì

N=Ä~å~å~=E¶ë=êçÇÉä~ëF

 `çäçÅ~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=åç=Åçéç=É=Ä~íÉêK

 ^Çç´~ê=~=ÖçëíçK pìÖÉëí©çW m~ê~=ìã=Ä~íáÇç=ÇÉ=äÉáíÉI=àìåí~ê=ìã=ÅìÄç=ÇÉ=ÖÉäç=

çì=ìíáäáòÉ=äÉáíÉ=ãìáíç=ÑêáçK

fåÇáÅ~´

π

Éë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã

bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=~ÅçêÇç=

Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOLVSLrb=

ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É=ÉäÉÅíê

μ

åáÅçë=

ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=

ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK==^=kçêã~=éêÉîÆ=~ë=

ÅçåÇá´

π

Éë=é~ê~=êÉÅçäÜ~=É î~äçêáò~´©ç=ÇÉ=

~é~êÉäÜçë=ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=~=rbK mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=

ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë= pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK

d~ê~åíá~

m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´

π

Éë=ÇÉ=

Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=

åç=é~

ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK= l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=

Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK= m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=

Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=~ ~éêÉëÉåJ

í~´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=Çç ~é~êÉäÜçK aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´

π

ÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò

óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.

Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò

ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.

ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá

ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá

ìáò.

Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí

åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá ôï

íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò

åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.

ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü

ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò

ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,

ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåë-

ìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç

áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï-

÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.

×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá

ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,

óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü.

Ó' áõôÝò ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðåñéãñÜöïíôáé

äéÜöïñá ìïíôÝëá. Óôéò óåëßäåò ìå ôéò åéêüíåò

âñßóêåôáé ìßá óõíïðôéêÞ Üðïøç ôùí

äéáöüñùí ìïíôÝëùí ( Åéêüíá C ).

Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò

÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò

óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò

÷ñÞóçò.

Ìå ìéá ìáôéÜ

Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò ìå

ôéò åéêüíåò.

Åéêüíá Á

1 Ðüäé áíÜìéîçò

Ðëáóôéêü Þ ìåôáëëéêü (áíÜëïãá ìå ôï

ìïíôÝëï). ÔïðïèåôÞóôå ôï ðüäé ìßîåñ

êáé áöÞóôå ôï íá êïõìðþóåé.

2 ÂáóéêÞ óõóêåõÞ

3 Ôñïöïäïôéêü êáëþäéï

4 ÁíÜñôçóç

Ãéá ôï êñÝìáóìá ôçò óõóêåõÞò êáôÜ ôç

öýëáîÞ ôçò.

5 ¸íäåéîç ôá÷ýôçôáò

(óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá)

6 Ñýèìéóç áñéèìïý óôñïöþí

Ï áñéèìüò óôñïöþí ìðïñåß íá ñõèìéóôåß

÷ùñßò äéáâáèìßóåéò (ìüíï óå óõíäõáóìü

ìå ôï ðëÞêôñï 7a ).

– Ç óôñÝøç ðñïò ôá äåîéÜ ìåéþíåé ôïí

áñéèìü óôñïöþí.

– Ç óôñÝøç ðñïò ôá áñéóôåñÜ áõîÜíåé

ôïí áñéèìü óôñïöþí.

Éä

7 ÐëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá a Ñõèìéæüìåíç ôá÷ýôçôá (ìå ñýèìéóç

ôïõ áñéèìïý óôñïöþí 6 ) b Ôá÷ýôçôá Turbo

Ôï ìßîåñ ÷åéñüò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá,

üóï åßíáé ðáôçìÝíï ôï ðëÞêôñï èÝóçò

óå ëåéôïõñãßá ( a Þ b ).

8 ÐëÞêôñá áðáóöÜëéóçò

Ãéá ôçí áöáßñåóç ôïõ ðïäéïý ìßîåñ

ðáôÞóôå ôáõôü÷ñïíá êáé ôá äýï ðëÞêôñá

áðáóöÜëéóçò.

9 Ìá÷áßñé ðïäéïý áíÜìéîçò

10 ÐïôÞñé ìßîåñ

Ç åñãáóßá ìÝóá óôï ðïôÞñé ìßîåñ

åìðïäßæåé ôá ðéôóéëßóìáôá áðü ôá

áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá.

Ãéá ôç öýëáîç ôùí åðåîåñãáóìÝíùí

ôñïößìùí ôïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé óôï

ðïôÞñé ìßîåñ.

Óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá:

11 Êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò

Áí ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò äåí Ý÷åé

ðáñáäïèåß ìáæß, ìðïñåßôå íá ôïí

ðáñáããåßëåôå ìÝóù ôçò õðçñåóßá ôå÷íéêÞò

åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí.

12 Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò ìå ðñïóÜñôçìá

ìåôÜäïóçò êßíçóçò

Ðáñáêáëåßóèå íá ðñïóÝ÷åôå ôéò

óõìâïõëÝò óôéò îå÷ùñéóôÝò Ïäçãßåò

×ñÞóçò ãé' áõôÜ ôá åîáñôÞìáôá.

Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý

Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò

ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ

ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé

óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.

×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí

áõôÞ êáé ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí

ðáñïõóéÜæïõí âëÜâåò.

ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.

ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,

ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.

Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò

äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç

íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò

êáé ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç

óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí

êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü

ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.

ÂãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá ðñéí ôç

óõíáñìïëüãçóç, ìåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç,

ðñéí ôïí êáèáñéóìü, ðñïôïý åãêáôáëåßøåôå

ôï äùìÜôéï êáé óå ðåñßðôùóç âëÜâçò. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PT

Éä

Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï óå

åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ ìå êáõôÝò

åðéöÜíåéåò.

Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ,

üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç,

åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá

ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü

êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå

íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. Ïé åðéóêåõÝò

óôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí

õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí

ðåëáôþí ìáò.

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò

ìå âñåãìÝíá ÷Ýñéá êáé ìçí ôï ëåéôïõñãåßôå

÷ùñéò öïñôßï.

Ëåéôïõñãåßôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò ìüíï

ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá. Ðñïóï÷Þ êáôÜ

ôçí åðåîåñãáóßá êáõôþí õãñþí. ÊáôÜ ôçí

åðåîåñãáóßá õãñþí ìðïñïýí íá

äçìéïõñãçèïýí ðéôóéëßóìáôá.

Ìç âõèßæåôå ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå õãñü ðÜíù

áðü ôï óçìåßï óýíäåóçò ôïõ ðïäéïý

áíÜìéîçò ìå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.

Óáò óõíéóôïýìå íá ìçí áöÞíåôå ðïôÝ ôç

óõóêåõÞ íá äïõëåýåé ðåñéóóüôåñï áð' üôé

÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôùí

ôñïößìùí ðïõ èÝëåôå íá áíáìßîåôå.

Ìçí áðïèÝôåôå ôï óôÝëå÷ïò áíÜìéîçò ðïôÝ

åðÜíù óå êáõôÝò åðéöÜíåéåò ïýôå íá ôï

÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá ôçí áíÜìéîç ðïëý êáõôþí

ôñïößìùí. Ðñéí ôçí åðåîåñãáóßá êáõôþí

ôñïößìùí ìå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò áöÞíåôå ôá

êáõôÜ ôñüöéìá íá êñõþíïõí ëßãï, þóôå ç

èåñìïêñáóßá íá ìçí îåðåñíÜ ôïõò 80 ø C!

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò

êïöôåñÝò ëÜìåò/ôçí ðåñéóôñåöü-

ìåíç êßíçóç

Ìçí ðéÜíåôå ðïôÝ ôï ìá÷áßñé óôï ðüäé

áíÜìéîçò. Ìçí êáèáñßæåôå ðïôÝ ôï ìá÷áßñé

ôïõ ðïäéïý áíÜìéîçò ìå ôá ÷Ýñéá ãõìíÜ.

×ñçóéìïðïéåßôå âïýñôóá.

Óçìáíôéêü!

Ôïðïèåôåßôå êáé áöáéñåßôå ôï ðüäé

áíÜìéîçò ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôç

óõóêåõÞ.

×åéñéóìüò

Ãéá ôçí áíÜìéîç/ðïëôïðïßçóç ìáãéïíÝæáò,

óáëôóþí, êïêôÝéë êáé ñïöçìÜôùí, ðáéäéêþí

ôñïöþí, âñáóìÝíùí öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí

êáé ôçí åðåîåñãáóßá ðáãïêýâùí.

Ãéá ôçí ðïëôïðïßçóç óïýðáò.

Ãéá ôï êüøéìï/ôñßøéìï íùðþí ôñïößìùí

(êñåììýäéá, óêüñäá, áñùìáôéêÜ ÷üñôá)

÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò!

Ôï ìßîåñ äåí åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôçí

ðáñáóêåõÞ ðïõñÝ ðáôÜôáò.

 Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßæåôå üëá

ôá ìÝñç.

Åéêüíá B

 Îåôõëßãåôå ôåëåßùò ôï êáëþäéï.

 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðüäé ìßîåñ óôç âáóéêÞ

óõóêåõÞ êáé áöÞóôå ôï íá êïõìðþóåé.

ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

ÂÜëôå ôá ôñüöéìá ìÝóá óôï ðïôÞñé ìßîåñ

Þ óå Üëëï õøçëü äï÷åßï.

Ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò ëåéôïõñãåß

êáëýôåñá, üôáí óôá åðåîåñãáæüìåíá

ôñüöéìá õðÜñ÷åé êÜðïéï õãñü.

Ñõèìßóôå ôïí åðéèõìçôü áñéèìü óôñïöþí

ìå ôç ñýèìéóç áñéèìïý óôñïöþí.

– Ç óôñÝøç ðñïò ôá äåîéÜ ìåéþíåé ôïí

áñéèìü óôñïöþí.

– Ç óôñÝøç ðñïò ôá áñéóôåñÜ áõîÜíåé

ôïí áñéèìü óôñïöþí.

ÃåíéêÜ ç ôá÷ýôçôá ôïýñìðï óõíéóôÜôáé

ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôñïößìùí.

Ãéá ôçí áíÜìéîç õãñþí, êáõôþí ôñïößìùí

êáé ãéá ôï áíáêÜôåìá (ð. ÷. ìïýóëé óå

ãéáïýñôé) óáò óõíéóôïýìå íá

÷ñçóéìïðïéåßôå ôç ñýèìéóç áñéèìïý

óôñïöþí.

Óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá:

Ç ñõèìéóìÝíç ôá÷ýôçôá äåß÷íåôáé ìå ôï

ðÜôçìá ôïõ ðëÞêôñïõ èÝóçò óå

ëåéôïõñãßá ìÝóù ôçò Ýíäåéîçò

ôá÷ýôçôáò. ¼óï ðåñéóóüôåñá ôìÞìáôá

åßíáé áíáììÝíá, ôüóï ìåãáëýôåñç åßíáé ç

ñõèìéóìÝíç ôá÷ýôçôá.

ÊñáôÞóôå ôï ìðëÝíôåñ/ìßîåñ ÷åéñüò êáé

ôï ðïôÞñé ãåñÜ.

ÈÝôåôå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò óå

ëåéôïõñãßá, ðáôþíôáò ôï åðéèõìçôü

ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá.

Ôï ìßîåñ ÷åéñüò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá,

üóï åßíáé ðáôçìÝíï ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå

ëåéôïõñãßá.

Ãéá íá åìðïäßóåôå ôá ðéôóéëßóìáôá áðü

ôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá, ðáôÞóôå ôï

ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá, áöïý

âõèßóåôå ôï ðüäé ìßîåñ ìÝóá óôá

áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá.

PU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éä

Ðñïôïý âãÜëåôå ôï ðüäé ìßîåñ áðü ôá

áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá, ôï èÝôåôå

ðÜíôïôå åêôüò ëåéôïõñãßáò.

ÌåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá áöÞíåôå

åëåýèåñï ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå

ëåéôïõñãßá.

ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÐáôÞóôå ôá ðëÞêôñá áðáóöÜëéóçò êáé

ðÜñôå ôï ðüäé áíÜìéîçò áðü ôç âáóéêÞ

óõóêåõÞ.

ÓõìâïõëÞ ãéá ôï èñõììáôéóìü ðÜãïõ:

ÂÜëôå 2–3 ðáãÜêéá ìÝóá óôï ðïôÞñé

áíÜìéîçò Þ óå êÜðïéï Üëëï ðëáóôéêü

êýðåëëï.

ÊñáôÜôå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò ìÝóá óôï

ðïôÞñé, ôï èÝôåôå óå ëåéôïõñãßá êáé ìåôÜ

ôï ðéÝæåôå ðÜíù óôá ðáãÜêéá.

Áíáóçêþíåôå óõíå÷þò ôç óõóêåõÞ êáé ôçí

áðïèÝôåôå îáíÜ åðÜíù óôá ðáãÜêéá.

Êáèáñéóìüò

Ðñïóï÷Þ!

Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìÝóá

óå íåñü ïýôå íá ôçí ðëýíåôå óôï ðëõíôÞñéï

ðéÜôùí.

Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ!

Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí

öèïñÝò. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá

êáèáñéóìïý ðïõ ÷áñÜæïõí.

ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá!

Óêïõðßóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ðñþôá ìå

âñåãìÝíï ðáíß êáé óôç óõíÝ÷åéá ìå

óôåãíü íá óôåãíþóåé.

Ôï ðïôÞñé áíÜìéîçò ðëÝíåôáé óôï

ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

Ôï ðüäé áíÜìéîçò ðëÝíåôáé óôï ðëõíôÞñéï

ðéÜôùí Þ ìðïñåß íá êáèáñéóôåß ìå

âïýñôóá êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.

ÁöÞíåôå ôï ðüäé áíÜìéîçò óå üñèéá èÝóç

íá óôåãíþóåé (ìá÷áßñé ðïäéïý áíÜìéîçò

ðñïò ôá ðÜíù), þóôå íá ìðïñåß íá

åîÝëèåé ôï íåñü ðïõ ôõ÷üí Ý÷åé

äéåéóäýóåé.

ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êüêêéíïõ

ëÜ÷áíïõ êáé êáñüôùí åðÝñ÷åôáé ÷ñþóç

óôá ðëáóôéêÜ ìÝñç, ç ïðïßá ìðïñåß íá

áðïìáêñõíèåß ìåôÜ ìå ìåñéêÝò óôáãüíåò

ëáäéïý öáãçôïý.

Áíôéìåôþðéóç âëáâþí

ÂëÜâç

Ç óõóêåõÞ

ôßèåôáé êáôÜ ôç

÷ñÞóç åêôüò

ëåéôïõñãßáò Þ

ç Ýíäåéîç

ôá÷ýôçôáò

(áí õðÜñ÷åé)

áñ÷ßæåé íá

áíáâïóâÞíåé.

Áíôéìåôþðéóç

¸÷åé åíåñãïðïéçèåß ç

áóöÜëåéá õðåñöüñ-

ôùóçò.

 ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ

åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé

âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí

ðñßæá.

 ÁöÞóôå ôç óõóêåõÞ íá

êñõþóåé åðß ðåñ. 1 þñá,

þóôå íá áðåíåñãï-

ðïéçèåß ç áóöÜëåéá

õðåñöüñôùóçò.

 ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ îáíÜ

óå ëåéôïõñãßá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ìðïñåßôå íá

áíôéìåôùðßóåôå åóåßò ôç âëÜâç,

ðáñáêáëåßóèå íá êáëÝóåôå ôçí õðçñåóßá

ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí.

ÓõíôáãÝò êáé óõìâïõëÝò

ÌáãéïíÝæá

1 áâãü (êñüêïò êáé áóðñÜäé)

1 ê.ó. ìïõóôÜñäá

1 êïõô. óïýðáò ÷õìüò ëåìïíéïý Þ îýäé

200–250 ml ëÜäé

ÁëÜôé, ðéðÝñé êáôÜ ðñïôßìçóç

Ôá õëéêÜ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá

èåñìïêñáóßá!

ÂÜëôå ôá õëéêÜ ìÝóá óôï äï÷åßï.

ÂÜëôå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò ìÝóá óôï

äï÷åßï, þóôå íá áêïõìðÜåé óôïí ðÜôï

ôïõ êáé áíáêáôÝøôå ôá õëéêÜ, ìÝ÷ñé íá

ãáëáêôùìáôïðïéçèåß ôï ìßãìá.

 Áíáóçêþóôå ôï áíáììÝíï ìðëÝíôåñ

áñãÜ ùò ôçí ðÜíù Üêñç ôïõ ìßãìáôïò êáé

îáíáêáôåâÜóôå ôï, ìÝ÷ñé íá åßíáé Ýôïéìç

ç ìáãéïíÝæá.

ÓõìâïõëÞ: Óýìöùíá ìå áõôÞ ôç óõíôáãÞ

ìðïñåßôå íá ðáñáóêåõÜóåôå åðßóçò

ìáãéïíÝæá ìüíï ìå êñüêïõò áâãþí.

Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ÷ñçóéìïðïéåßôå üìùò

ìüíï ôç ìéóÞ ðïóüôçôá ëáäéïý.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PV

Éä

Óïýðá ëá÷áíéêþí

300 g ðáôÜôåò

200 g êáñüôá

1 ìéêñü êïììÜôé óÝëåñé

2 íôïìÜôåò

1 êñåììýäé

50 g âïýôõñï

2 l íåñü

ÁëÜôé, ðéðÝñé êáôÜ ðñïôßìçóç

 Îåöëïõäßóôå ôéò íôïìÜôåò êáé áöáéñÝóôå

ôïõò óðüñïõò.

Êüøôå ôá êáèáñéóìÝíá êáé ðëõìÝíá

ëá÷áíéêÜ óå êïììÜôéá êáé óïôÜñåôÝ ôá

óôï êáõôü âïýôõñï.

ÐñïóèÝóôå íåñü êáé áëáôßóôå.

ÁöÞóôå ôá íá âñÜóïõí üëá ìáæß ãéá

20–25 ëåðôÜ.

ÐÜñôå ôçí êáôóáñüëá áðü ôç öùôéÜ.

ÐïëôïðïéÞóôå ôç óïýðá ìå ôï ìðëÝíôåñ

÷åéñüò ìÝóá óôçí êáôóáñüëá.

Êáñõêåýóôå ìå áëÜôé êáé ðéðÝñé.

Æýìç ãéá êñÝðåò

250 ml ãÜëá

1 áâãü

100 g áëåýñé

25 g ëåéùìÝíï êñýï âïýôõñï

 ÂÜëôå üëá ôá õëéêÜ ìå ôç óåéñÜ ðïõ óáò

äßíïõìå ìÝóá óôï äï÷åßï êáé áíáêáôÝøôå

ôá ìå ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò óå æýìç.

ÑïöÞìáôá ìå ãÜëá (ÌéëêóÝéê)

1 ðïôÞñé ãÜëá

6 ìåãÜëåò öñÜïõëåò

Þ

10 öñáìðïõÜæ Þ

1 ìðáíÜíá (êïììÝíç óå öÝôåò)

 ÂÜëôå ôá õëéêÜ ìÝóá óôï äï÷åßï êáé

áíáìßîôå ôá.

 ÐñïóèÝóôå êáôÜ ðñïôßìçóç ëßãç

æÜ÷áñç.

ÓõìâïõëÞ:

Ãéá êÜèå ìéëêóÝéê ðñïóèÝóôå Ýíá ðáãÜêé

Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ðïëý êñýï ãÜëá.

Áðüóõñóç

Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá ìå

ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 Å. Ê.

ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí

ðáëéþí óõóêåõþí (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå

üëç ôçí åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá

ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí

óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.

Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò åðßêáéñïõò

ôñüðïõò áðüóõñóçò áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü

êáôÜóôçìá, áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ

Þ óôç ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ

êáôïéêßáò óáò.

ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ

1. Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá åéêïóéôÝóóåñéò

(24) ìÞíåò, áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜ

ôçò óõóêåõÞò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç

èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò (äåëôßï

ëéáíéêÞò ðþëçóçò Þ ôéìïëüãéï).

Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé

ç åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò

áãïñÜò.

2. Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ

üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò

ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò, áíáëáìâÜíåé

ôçí õðï÷ñÝùóç åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ

ëåéôïõñãßá êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå

ôõ÷üí åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí

áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá

ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí áõôÞ

ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé ü÷é

áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, ôçí

ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç ôÞñçóç

ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí áêáôÜëëçëç

óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç ìç

åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí

Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò çëåêôñéêÝò

áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ

ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß ãéá ôçí ðëçììåëÞ

ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí ðÜñïäï åîÜìçíïõ

áðü ôçí áãïñÜ ôçò, èåùñåßôáé üôé

ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí

ôåëéêü êáôáíáëùôÞ ëåéôïõñãïýóå

êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç äåí ïöåßëåôáé óå

åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò

êáôáíáëùôÞò áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò

ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ,

ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò

óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)

óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.

ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.

3. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç

ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ

ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí áðü

ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç óõóêåõÞ.

4. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç

åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé

ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.

QM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éä

5. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ

áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò

åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.

6. Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ

ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò

ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí

áãïñáóôÞ.

7. ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï óôçí

ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ

ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.

íê EEE yönetmeliðine uygundur

Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için sizi candan kutluyoruz.

Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakýnýz.

Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný kapsar.

Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz.

Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz modelleri tarif edilmektedir.

Resimli sayfalarda farklý modellere genel bir bakýþ sunulmaktadýr ( Resim C ).

Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek veya satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.

Genel bakýþ

Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.

Resim A

1 Karýþtýrma ayaðý

Plastikten veya metaldendir (cihaz modeline baðlý). Karýþtýrýcý ucu cihaza takýlmalý ve yerine oturmasý saðlanmalýdýr.

2 Ana cihaz

3 Elektrik kablosu

4 Asma düzeneði

Cihazýn asýlarak muhafaza edilmesi için kullanýlýr.

5 Hýz göstergesi

(bazý modellerde)

6 Devir sayýsý ayarlamasý

Devir sayýsý kademesiz ayarlanabilir

(sadece 7a tuþu ile birlikte kullanýlabilir).

— Saða çevirme, devir sayýsýný düþürür.

— Sola çevirme, devir sayýsýný yükseltir.

Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN

íê

7 Çalýþtýrma (açma) tuþu a Ayarlanabilir hýz (devir sayýsý ayarlamasý 6 vardýr) b Turbo hýz

Ana þalter ( a veya b ) basýlý olduðu sürece, çubuk mikser (el blenderi) açýktýr.

8 Çözme tuþlarý

Karýþtýrma ucunu çýkarmak için, her iki kilit açma tuþuna ayný anda basýlmalýdýr.

9 Karýþtýrma ucu býçaðý

10 Mikser kabý

Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý, karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný

önler.

Kapaðý, iþlenmiþ besinleri muhafaza etmek için karýþtýrma kabýnýn üzerine kapatýnýz.

Bazý modellerde:

11 Genel doðrayýcý

Eðer genel doðrayýcý cihazýn teslimat kapsamýna dahil deðilse, yetkili servis

üzerinden ýsmarlanabilir.

12 Diþli ara parçalý çýrpma teli

Bu aksesuar parçalarýna ait, ayrýca verilen kullanma kýlavuzundaki talimatlara lütfen dikkat ediniz.

Güvenlik bilgileri

Yaralanma tehlikesi

Elektrik çarpma tehlikesi

Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý

üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve

çalýþtýrýnýz.

Sadece elektrik kablosunda ve cihazda herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz.

Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.

Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat ediniz.

Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn kullanýmý hususunda yeterli eðitim gördülerse, kullanma izni veriniz.

Monte etmeden önce, her kullanýmdan sonra, temizleme iþleminden önce, cihazýn kullanýldýðý yer terk edilmeden önce ve bir hata durumunda, elektrik fiþini çekip prizden

çýkarýnýz. Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden geçecek þekilde

çekmeyiniz.

QO

Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.

Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.

El blenderini ýslak eller ile kullanmayýnýz ve boþ çalýþtýrmayýnýz.

El blenderini sadece orijinal aksesuarlar ile çalýþtýrýnýz. Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr. Sývýlar iþlenirken etrafa sýçrayabilir.

Cihazý, karýþtýrma ayaðý ile ana cihazýn birleþtiði yeri aþacak þekilde sývý maddelerin içine sokmayýnýz.

Cihazýn, karýþtýrýlacak besinlerin iþlenmesi için gerekli zamandan daha uzun açýk tutulmamasý tavsiye edilir.

Karýþtýrma ucunu kesinlikle sýcak yüzeyler

üzerine koymayýnýz veya karýþtýrýlacak sýcak malzeme içinde kullanmayýnýz.

Karýþtýrýlacak sýcak malzemeleri mikser ile iþlemeden önce, asg. 80 ø C sýcaklýða kadar soðumasýný saðlayýnýz veya bekleyiniz!

Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur

Karýþtýrma ayaðýndaki býçaðý kesinlikle tutmayýnýz. Karýþtýrma ucu býçaðýný çýplak eller ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça kullanýnýz.

Önemli!

Karýþtýrma ayaðýný sadece cihaz dururken cihaza takýnýz ve çýkarýnýz.

Kullanýlmasý

Mayonez, sos, karýþýk içecekler, bebek mamalarý, piþirilmiþ meyve ve sebzeler karýþtýrmak ve buz iþlemek için kullanýlýr.

Çorba pürelemek için kullanýlýr.

Çið besinleri (soðan, sarmýsak, otsu baharatlar) doðramak/kýymak için umumi doðrayýcýyý kullanýnýz!

Çubuk mikser (el blenderi), patates püresi hazýrlamak için uygun deðildir.

 Cihazý ilk kez kullanmadan önce, tüm parçalarý temizleyiniz.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Cihazýn temizlenmesi

Dikkat!

Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz.

Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!

Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.

Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayýnýz.

Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz!

Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz ve ardýndan kurulayýnýz.

Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde temizlenebilir.

Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde veya bir fýrça ile musluktan akan su altýnda temizleyiniz.

Karýþtýrma ucunu dik konumda

(karýþtýrma ucu býçaðý yukarý doðru) kurumaya býrakarak, içine girmiþ olan suyun dýþarý akmasýný saðlayýnýz.

Örn. kýrmýzý lahana ve havuç iþlerken, plastik parçalarda renk deðiþimleri oluþur ve bu renk deðiþimleri birkaç damla sývý yemek yaðý ile temizlenebilir.

Arýza durumda yardým

íê

Resim B

 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.

Karýþtýrma ucunu ana cihaza takýnýz ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.

Elektrik fiþini prize takýnýz.

Besinleri karýþtýrma kabýna veya baþka bir yüksek kaba doldurunuz.

Ýþlenecek besinlerde bir sývý mevcut olduðu zaman, blender daha iyi çalýþýr.

Ýstediðiniz devir sayýsýný, devir sayýsý ayar düzeni ile ayarlayýnýz.

— Saða çevirme, devir sayýsýný düþürür.

— Sola çevirme, devir sayýsýný yükseltir.

Genel olarak besinlerin iþlenmesi için turbo hýzýn kullanýlmasý tavsiye edilir.

Karýþtýrýlacak sývý ve sýcak malzemelerde ve ek maddelerin mevcut malzemelere karýþtýrýlmasýnda (örn. kahvaltýlýk tahýl gevreðinin yoðurda karýþtýrýlmasý), devir sayýsý kontrolünün kullanýlmasý tavsiye edilir.

Bazý modellerde:

Ayarlanmýþ hýz, açma tuþu tetiklenince hýz göstergesi üzerinden görüntülenir.

Ne kadar fazla lamba yanarsa, ayarlanmýþ olan hýz o kadar yüksek demektir.

El blenderini ve kabý sabit tutunuz.

Blenderi, istediðiniz devreye sokma tuþuna basarak devreye sokunuz.

Ana þalter ( a veya b ) basýlý olduðu sürece, çubuk mikser açýktýr.

Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek için, ana þaltere (açma/kapatma þalteri) ancak karýþtýrma ucu karýþtýrýlacak besinin içine sokulduktan sonra basýnýz.

Çubuk mikseri (el blenderini) daima, karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.

Besinleri iþleme süresinden sonra, devreye sokma tuþunu serbest býrakýnýz.

Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.

Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz ve karýþtýrma ucunu ana cihazdan çýkarýnýz.

Buz parçalama iþlemi için yararlý bilgi:

2—3 küp buzu mikser kabýna veya baþka bir plastik kaba koyunuz.

Blenderi kabýn içine sokunuz, çalýþtýrýnýz ve sonra küp buzlara bastýrýnýz.

Bu çalýþmada, cihazý sýk sýk kaldýrýnýz ve yeniden buzun üzerine konumlayýnýz.

Arýza

Cihaz kullaným esnasýnda kapanýyor veya hýz göstergesi

(eðer varsa) yanýp sönmeye baþlýyor.

Giderilmesi

Aþýrý yüklenme emniyeti aktifleþmiþ.

 Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz.

Aþýrý yüklenme güvenliðini devreden

çýkarmak için, cihazýn yakl. 1 saat soðumasýný bekleyiniz.

Cihazý tekrar devreye sokunuz.

Eðer arýza giderilemiyorsa, lütfen yetkili servise baþvurunuz.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QP

íê

Tarifler ve yararlý bilgiler

Mayonez

1 yumurta (yumurta sarýsý ve yumurta aký)

1 çorba kaþýðý hardal

1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke

200—250 ml sývý yað

Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber

Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!

Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.

El blenderinin ucunu kabýn dibine

 oturtunuz ve karýþým homojen bir kývama varýncaya kadar, malzemeleri karýþtýrýnýz.

Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.

Yararlý bilgi: Bu tarife göre, sadece yumurta sarýsý ile mayonez de yapabilirsiniz.

Fakat bu durumda, bildirilen yað miktarýnýn sadece yarýsýný kullanýnýz.

Sebze çorbasý

300 g patates

200 g havuç

1 küçük kereviz

2 domates

1 soðan

50 g tereyaðý

2 l su

Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve karabiber

Domateslerin kabuðunu soyunuz ve çekirdeklerini çýkarýnýz.

Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde, hafif ateþte buðuda piþiriniz.

Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.

Hepsini 20—25 dakika kaynamaya býrakýnýz.

Tencereyi ocaktan indiriniz.

El blenderi ile çorbayý tencere içinde püre þeklinde eziniz.

Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave ediniz.

Krep (crêpes) hamuru

250 ml süt

1 yumurta

100 g un

25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý

 Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre kabýn içine doldurunuz ve muntazam bir hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.

Sütlü içecekler

1 bardak süt

6 tane büyük çilek veya

10 ahududu veya

1 muz (dilimlenmiþ)

 Malzemeleri kabýn içine doldurunuz

 ve karýþtýrýnýz.

Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.

Yararlý bilgi:

Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda, bir top dondurma da ilave ediniz veya

çok soðuk süt kullanýnýz.

Giderilmesi

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment — WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamýný belirlemektedir.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr.

QQ

Deðiþiklikler olabilir.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.

Tym samym wybór Pañstwa pad ł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego.

Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸ ć na stronie internetowej naszej firmy.

Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych dla gospodarstwa domowego itp.

Zastosowania o charakterze podobnym do domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zak ł adów rolniczych, rzemieœlniczych i przemys ł owych, jak równie¿ u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, ma ł ych hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.

U¿ywa ć tylko dla takiej iloœci produktów i czasu przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa domowego.

Niniejsza instrukcja u¿ytkowania opisuje ró¿ne modele. Na stronach z rysunkami zamieszczony jest przegl¹d ró¿nych modeli ( rysunek C ).

Instrukcjê obs ł ugi proszê przechowywa ć starannie. Proszê przekaza ć instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu w ł aœcicielowi.

Opis urz¹dzenia

Proszê otworzy ć sk ł adane kartki z rysunkami.

Rysunek A

1 Koñcówka miksuj¹ca

Z tworzywa sztucznego lub z metalu, zale¿nie od modelu. Koñcówkê miksuj¹c¹ na ł o¿y ć i zatrzasn¹ ć .

2 Korpus urz¹dzenia

3 Elektryczny przewód zasilaj¹cy

4 Wieszak

Do przechowywania urz¹dzenia na œcianie w pozycji wisz¹cej.

5 WskaŸnik prêdkoœci

(przy niektórych modelach)

6 Regulacja liczby obrotów

Liczbê obrotów mo¿na regulowa ć bezstopniowo (tylko przy w ł ¹czeniu przyciskiem 7a ):

– Przekrêcenie w prawo zmniejsza liczbê obrotów.

– Przekrêcenie w lewo zwiêksza liczbê obrotów.

éä

7 Przycisk w ł ¹cznika a prêdkoœ ć (z regulacj¹ liczby obrotów 6 ) b prêdkoœ ć turbo

Blender jest w ł ¹czony tak d ł ugo, jak d ł ugo przycisk ( a lub b ) jest wciœniêty.

8 Przyciski zwalniania blokady

W celu zdjêcia koñcówki miksuj¹cej nacisn¹ ć równoczeœnie obydwa przyciski zwalniania blokady.

9 Nó¿ koñcówki miksuj¹cej

10 Pojemnik miksera

Miksowanie w pojemniku zapobiega rozpryskiwaniu miksowanych produktów.

Do przechowywania przygotowanych produktów na ł o¿y ć na pojemnik pokrywkê.

Dla niektórych modeli:

11 Rozdrabniacz uniwersalny

Je¿eli rozdrabniacz uniwersalny nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go zamówi ć w punkcie zakupu urz¹dzenia lub w punkcie serwisowym.

12 Koñcówka do ubijania z przystawk¹ przek ł adni

Proszê zwraca ć uwagê na wskazówki dla czêœci wyposa¿enia podane w oddzielnej instrukcji obs ł ugi.

Wskazówki bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo zranienia

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym

Urz¹dzenie pod ł ¹czy ć do gniazdka sieciowego i eksploatowa ć zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej.

Nie pod ł ¹cza ć urz¹dzenia, je¿eli elektryczny przewód zasilaj¹cy lub urz¹dzenie s¹ uszkodzone.

Urz¹dzenie nale¿y chroni ć przed dzie ć mi.

Dzieci nie pozostawia ć bez nadzoru, aby zapobiec zabawie urz¹dzeniem.

Nie dopuszcza ć do obs ł ugi urz¹dzenia osób

(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu zmys ł owym, lub zmniejszonych zdolnoœciach umys ł owych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one obs ł ugiwa ć urz¹dzenie pod nadzorem lub zosta ł y pouczone w obs ł udze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego przed przyst¹pieniem do monta¿u, po ka¿dym u¿yciu, przed przyst¹pieniem do czyszczenia, przed opuszczeniem pomieszczenia i w przypadku awarii.

Nie wolno ociera ć elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QT

éä

Aby unikn¹ ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zleci ć jego wymianê wy ł ¹cznie producentowi albo jego autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzi ć tylko w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym.

Blendera nie wolno chwyta ć mokrymi rêkoma ani w ł ¹cza ć na biegu ja ł owym.

Blender u¿ywa ć tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. Zachowa ć ostro¿noœ ć podczas miksowania gor¹cych p ł ynów. P ł yny mog¹ siê rozpryskiwa ć podczas miksowania.

Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurza ć w p ł ynach powy¿ej miejsca po ł ¹czenia z korpusem urz¹dzenia.

Zaleca siê nie pozostawia ć w ł ¹czonego urz¹dzenia d ł u¿ej ni¿ to konieczne do odpowiedniego zmiksowania produktów.

Koñcówki do miksowania nie wolno nigdy stawia ć na gor¹cych powierzchniach ani wk ł ada ć do gor¹cych produktów przeznaczonych do miksowania. Gor¹ce produkty przeznaczone do miksowania sch ł odzi ć najpierw co najmniej do 80 °C, a dopiero potem miksowa ć !

Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi no¿ami miksera/obracaj¹cym siê napêdem

Nie dotyka ć

no¿a koñcówki miksuj¹cej.

No¿a koñcówki miksuj¹cej nie czyœci ć

go ł ymi rêkoma. Do czyszczenia u¿y ć

szczotki.

Wa¿ne!

Koñcówkê miksuj¹c¹ nak ł ada ć

i zdejmowa ć tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest wy ł ¹czone a napêd nieruchomy.

Obs

ł

uga

Do miksowania majonezów, sosów, napojów, potraw dla niemowl¹t, gotowanych owoców i warzyw, oraz do przygotowywania lodów.

Do rozcierania zup.

Do rozdrabniania/siekania surowych produktów spo¿ywczych (cebula, czosnek, zio ł a i jarzyny) stosowa ć rozdrabniacz uniwersalny!

Blender nie nadaje siê do przygotowania ziemniaków purée.

 Przed pierwszym u¿yciem umy ć wszystkie czêœci.

Rysunek B

 Elektryczny przewód zasilaj¹cy rozwin¹ ć ca ł kowicie.

Koñcówkê miksuj¹c¹ na ł o¿y ć na korpus urz¹dzenia i zatrzasn¹ ć .

Wtyczkê w ł o¿y ć do gniazdka sieciowego.

Produkty w ł o¿y ć do pojemnika miksera lub innego wysokiego naczynia.

Blender pracuje lepiej, je¿eli wœród produktów przeznaczonych do miksowania znajduje siê równie¿ p ł yn.

Regulatorem liczby obrotów nastawi ć odpowiedni¹ liczbê obrotów.

– Przekrêcenie w prawo zmniejsza liczbê obrotów.

– Przekrêcenie w lewo zwiêksza liczbê obrotów.

Do przygotowania produktów spo¿ywczych zaleca siê zasadniczo stosowa ć prêdkoœ ć turbo. Do miksowania p ł ynów, gor¹cych produktów i do mieszania sk ł adników

(np. p ł atki zbo¿owe w jogurcie) zaleca siê stosowa ć regulator prêdkoœci.

Dla niektórych modeli:

Po naciœniêciu przycisku w ł ¹cznika nastawiona prêdkoœ ć pojawia siê na wskaŸniku prêdkoœci. Im wiêcej pasków siê zaœwieci, tym wy¿sza jest nastawiona prêdkoœ ć .

Mocno trzyma ć blender i pojemnik.

W ł ¹czy ć blender poprzez naciœniêcie odpowiedniego przycisku w ł ¹cznika.

Blender jest w ł ¹czony tak d ł ugo, jak d ł ugo przycisk jest wciœniêty.

Aby zapobiec rozpryskiwaniu siê produktów, przycisk w ł ¹cznika nacisn¹ ć dopiero wtedy, gdy koñcówka miksuj¹ca zanurzona jest w produktach przeznaczonych do miksowania.

Blender w ł ¹czy ć zawsze przed wyjêciem koñcówki miksuj¹cej z rozdrabnianych

 produktów.

Po zmiksowaniu produktów zwolni ć przycisk w ł ¹cznika.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i zdj¹ ć z blendera koñcówkê miksuj¹c¹.

Wskazówka dotycz¹ca rozdrabniania lodu: w ł o¿y ć 2–3 kostki lodu do pojemnika miksera lub innego naczynia z tworzywa sztucznego.

Koñcówkê miksuj¹c¹ blendera w ł o¿y ć do pojemnika, w ł ¹czy ć blender a nastêpnie docisn¹ ć do kostek lodu. Blender nale¿y przy tym powtarzaj¹cymi ruchami podnosi ć i ponownie przyciska ć do lodu.

QU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Czyszczenie

Uwaga!

Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurza ć w wodzie ani my ć w zmywarce do naczyñ.

Nie wolno stosowa ć

urz¹dzenia czyszcz¹cego strumieniem pary!

Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec uszkodzeniu. Nie stosowa ć

¿adnych szoruj¹cych

œrodków czyszcz¹cych.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego!

Korpus urz¹dzenia przetrze ć wilgotn¹ œcierk¹, a nastêpnie wytrze ć do sucha.

Pojemnik miksera mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Koñcówkê miksuj¹c¹ umy ć w zmywarce do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.

Koñcówkê miksuj¹c¹ suszy ć w odwrotnej pozycji (no¿em do góry), aby woda, która dosta ł a siê do koñcówki, mog ł a wyp ł yn¹ ć .

Przy obróbce np. czerwonej kapusty i marchewki pozostaj¹ przebarwienia na elementach z tworzywa sztucznego, które mo¿na usun¹ ć kilkoma kroplami oleju jadalnego.

Usuwanie drobnych usterek

Usterka

Urz¹dzenie wy ł ¹cza siê w czasie pracy, albo wskaŸnik prêdkoœci

(je¿eli jest) zaczyna miga ć .

Co zrobi ć ?

System zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem jest aktywny.

 Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie i wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Urz¹dzenie pozostawi ć ok. 1 godzinê do och ł odzenia w celu deaktywacji systemu zabezpieczaj¹cego przed przeci¹¿eniem.

Ponownie w ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ ć wystêpuj¹cych usterek, proszê zwróci ć siê do naszego autoryzowanego punktu serwisowego.

Przepisy i wskazówki

Majonez

1 jajko (¿ó ł tko i bia ł ko)

1 ł y¿ka musztardy

1 ł y¿ka soku cytrynowego lub octu

éä

200–250 ml oliwy sól, pieprz do smaku

Wszystkie sk ł adniki musz¹ mie ć tak¹ sam¹ temperaturê!

 Sk ł adniki w ł o¿y ć do pojemnika.

Koñcówkê miksuj¹c¹ w ł o¿y ć na dno pojemnika i wymiesza ć sk ł adniki a¿ do utworzenia g ł adkiej konsystencji.

W ł ¹czony blender przesuwa ć powoli do górnej warstwy mieszaniny i znowu powoli zanurza ć , a¿ majonez bêdzie gotowy.

Wskazówka: Wed ł ug tego przepisu mo¿na równie¿ przygotowa ć majonez z samych ¿ó ł tek.

Wtedy proszê u¿y ć tylko po ł owê podanej iloœci oleju.

Zupa z warzyw

300 g ziemniaków

200 g marchewki

1 ma ł y kawa ł ek selera

2 pomidory

1 cebula

50 g mas ł a

2 l wody sól, pieprz do smaku

 Pomidory obra ć ze skórki i usun¹ ć pestki.

Oczyszczone i umyte warzywa pokroi ć na kawa ł ki i dusi ć na rozgrzanym maœle.

Doda ć wodê i posoli ć .

Wszystko gotowa ć 20–25 minut.

Zdj¹ ć garnek z pieca.

Zupê zmiksowa ć blenderen w garnku na purée.

Przyprawi ć sol¹ i pieprzem.

Ciasto na naleœniki

250 ml mleka

1 jajko

100 g m¹ki

25 g stopionego, sch ł odzonego mas ł a

 Wszystkie sk ł adniki w ł o¿y ć w podanej kolejnoœci do pojemnika i miksowa ć a¿ do powstania g ł adkiego ciasta.

Miksowane napoje mleczne

1 szklanka mleka

6 du¿ych truskawek albo

10 malin albo

1 banan (pokroi ć na plasterki)

 Sk ł adniki w ł o¿y ć do pojemnika i miksowa ć .

 Pos ł odzi ć do smaku.

Wskazówka:

Aby otrzyma ć mleczny shake nale¿y doda ć ga ł kê lodów lub bardzo zimne mleko.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QV

éä

Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia

To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca

2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym“

(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreœlonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e by ć umieszczany ł ¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.

U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.

W ł aœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z obecnoœci sk ł adników niebezpiecznych oraz niew ł aœciwego sk ł adowania i przetwarzania takiego sprzêtu.

Gwarancja

Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

Dok ł adne informacje otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.

W celu skorzystania z us ł ug gwarancyjnych konieczne jest przed ł o¿enie dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹ odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia

30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udzia ł em konsumentów“..

Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Üì

Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához.

Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött.

A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál.

Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.

A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló lakóépületekben a vendégek általi használat.

A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig használja.

Jelen használati utasításban különbözõ modelleket

írtunk le. A képes oldalon a különbözõ modellek

áttekintése látható ( C ábra ).

Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.

Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is adja oda.

A készülék részei

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

A ábra

1 Keverõ

Mûanyag vagy fém (modelltõl függõen).

Tegye föl a keverõt és kattintsa be.

2 Alapgép

3 Hálózati kábel

4 Felfüggesztés

A készülék felfüggesztett tárolásához.

5 Sebességkijelzõ

(egyes modelleknél)

6 Fordulatszám-szabályozás

A fordulatszám fokozatmentesen állítható

(csak a 7a nyomógomb esetén).

– Jobbra forgatással csökkenthetõ a fordulatszám.

– Balra forgatással növelhetõ a fordulatszám.

7 Bekapcsoló gomb a szabályozható sebesség

(fordulatszám-szabályozással 6 ) b turbó-sebesség

A rúd-mixer addig van bekapcsolva, ameddig a bekapcsoló gombot ( a vagy b ) lenyomva tartja.

RM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

8 Nyitó-nyomógombok

A keverõ levételéhez egyszerre nyomja meg a nyitó-nyomógombokat.

9 Kés a keverõlábon

10 Turmixpohár

A turmixpohár használatával megakadályozza a turmixolandó anyagok szétfröccsenését.

Tegye a fedelet a keverõpohárra, hogy a feldolgozott anyag a pohárban maradjon.

Néhány modellnél:

11 Univerzális aprító

Ha az univerzális aprító nincs a normál tartozékok között, akkor megrendelhetõ a ügyfélszolgálatnál.

12 Habverõ hajtómûegységgel

Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt használati utasításban ezekre a tartozékokra vonatkozó részeket.

Biztonsági útmutató

Sérülésveszély

Áramütés veszélye

A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.

A csatlakozóvezetéknek és a készüléknek sérülésmentesnek kell lennie.

Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.

Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek) kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által eligazításban részesültek a készülék használatát illetõen.

Összeszerelés elõtt, minden használat után, a tisztítás megkezdése elõtt, valamint mielõtt elhagyja a helyiséget, és a készülék meghibásodása esetén, húzza ki a dugós csatlakozót. A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen.

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, a veszélyek elkerülése érdekében.

A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse.

A rúdmixert ne fogja meg nedves kézzel,

és ne járassa üresben.

A rúdmixert csakis az eredeti tartozékokkal használja. Vigyázzon a forró folyadékok feldolgozásakor. A folyadék kifröccsenhet.

A keverõ és az alapgép csatlakozása felett ne merítse a készüléket folyadékba.

Üì

Javasoljuk, hogy a készüléket soha ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva, mint amennyi idõ a turmixolandó anyag feldolgozásához szükséges.

A keverõt soha ne tegye forró felületre és ne merítse forró turmixolandó anyagba. A forró turmixolandó anyagot a mixerrel való feldolgozás elõtt legalább

80 °C-ra hagyja lehûlni!

Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómû miatt

Soha ne nyúljon a keverõn lévõ késhez.

Soha ne tisztítsa a keverõlábon lévõ kést puszta kézzel. Használjon kefét.

Fontos!

A keverõt csak akkor tegye fel vagy vegye le, ha a gép áll.

A készülék kezelése

Majonéz, szószok, mixelt italok, bébiétel fõtt gyümölcs és zöldség turmixolására és fagylalt készítésére szolgál.

Levesek pépesítéséhez.

Nyers élelmiszerek (hagyma, fokhagyma, fûszernövények) aprítására az univerzális aprítót használja!

A rúd-mixer nem alkalmas burgonyapüré készítésére.

Az elsõ használat elõtt az összes alkatrészt tisztítsa meg.

B ábra

 A elektromos csatlakozókábelt teljesen csavarja le.

Tegye föl a keverõt az alapgépre, és reteszelje.

Dugja be a hálózati csatlakozódugót.

Töltse az élelmiszert a keverõpohárba vagy egy másik magas falú pohárba.

A rúdmixer jobban mûködik, ha a feldolgozandó élelmiszerek kevés folyadékot tartalmaznak.

Állítsa be a kívánt fordulatszámot a fordulatszám-szabályozással.

– Jobbra forgatással csökkenthetõ a fordulatszám.

– Balra forgatással növelhetõ a fordulatszám.

Általában a turbó sebesség használata

élelmiszerek feldolgozásához javasolt.

Folyadékoknál, forró turmixolandó anyagoknál

és keverésnél (pl. müzli joghurttal) ajánlatos a fordulatszám-szabályozást használni.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RN

Üì

Néhány modellnél:

A beállított sebességet a bekapcsoló gomb mûködtetésekor a sebességkijelzõ mutatja.

Minél több szegmens világít, annál nagyobb a beállított sebesség.

Tartsa szilárdan a rúdmixert és a poharat.

A rúdmixert a kívánt bekapcsoló gombot nyomva kapcsolja be.

Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

Ahhoz, hogy a turmixolandó anyag ne fröccsenjen ki, a bekapcsoló gombot csak akkor nyomja meg, ha a keverõt belemerítette a turmixolandó anyagba.

A rúd-mixert mindig kapcsolja ki, mielõtt kiemeli a turmixolandó anyagból.

Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

 Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat

és a keverõt vegye le az alapgéprõl.

Tipp jég aprításához:

Tegyen 2–3 jégkockát a turmixpohárba vagy egy másik mûanyag pohárba.

Tegye a rúdmixert a pohárba, kapcsolja be, majd nyomja a jégkockákra.

A készüléket ilyenkor újra és újra emelje fel és tegye a jégre.

Tisztítás

Figyelem!

Soha ne merítse az alapgépet vízbe,

és ne tisztítsa mosogatógépben.

Ne használjon gõzüzemû tisztítót!

A készülék felülete megsérülhet.

Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

Az alapgépet nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.

A turmixpohár mosogatógépben tisztítható.

A keverõt mosogatógépben vagy folyó víz alatt kefével tisztítsa.

A keverõt függõleges helyzetben

(keverõkéssel felfelé) szárítsa, hogy a belekerült víz ki tudjon folyni.

A mûanyag alkatrészeken elszínezõdések jöhetnek létre, pl. vöröskáposzta és sárgarépa feldolgozása során, amelyek néhány csepp

étolajjal eltávolíthatók.

RO

Segítség üzemzavar esetén

Hibajelenség A hiba elhárítása

A készülék használat közben lekapcsol vagy a sebességkijelzõ

(ha rendelkezésre

áll) villogni kezd.

A túlterhelés elleni védelem mostantól aktív.

 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót.

A készülékeket kb. 1 órát hagyja hûlni, hogy a túlterhelés elleni védelem deaktiválódjék.

Kapcsolja be ismét a készüléket.

Ha az üzemzavar nem szüntethetõ meg, kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Receptek és ötletek

Majonéz

1 egész tojás

1 evõkanál mustár

1 evõkanál citromlé vagy ecet

200–250 ml olaj só, bors ízlés szerint

A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek!

A hozzávalókat egy edénybe tesszük.

A rúdmixert az edény aljára helyezzük

és a hozzávalókat addig keverjük, amíg a keverék emulgálódik.

 A bekapcsolt keverõt addig kell a keverék felsõ széléig emelni, majd újra belesüllyeszteni, amíg a majonéz el nem készül.

Tipp: A recept alapján majonézt csak tojássárgájából is készíthet. Akkor azonban csak fele mennyiségû olajat használjon.

Zöldségleves

300 g burgonya

200 g sárgarépa

1 kis darab zeller

2 db paradicsom

1 db hagyma

50 g vaj

2 l víz só, bors ízlés szerint

A paradicsomot meghámozzuk és kimagozzuk.

A meghámozott és megtisztított zöldséget darabokra vágjuk és a forró vajon megpároljuk.

Hozzáadjuk a vizet és megsózzuk.

20–25 percig fõzzük.

Az edényt levesszük a tûzhelyrõl.

A levest az edényben pépesítjük a turmixfeltéttel.

 Sóval, borssal ízesítjük. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Üì

Crepes-tészta

250 ml tej

1 db tojás

100 g liszt

25 g felolvasztott, majd lehûtött vaj

 Az összetevõket a megadott sorrendben egy edénybe tesszük és sima tésztává keverjük.

Tejes turmixitalok

1 pohár tej

6 nagy szem eper vagy

10 szem málna vagy

1 banán (darabokra vágva)

 A hozzávalókat egy edénybe tesszük

és elkeverjük.

 Ízlés szerint édesítjük.

Hasznos tanácsok:

A tejes turmixitalhoz adjon egy gombóc fagylaltot vagy elkészítéséhez nagyon hideg tejet használjon.

Ártalmatlanítás

A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve.

Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi

önkormányzatnál.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem kicseréli.

Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt

15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról.

A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet.

Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)

BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

ìâ

Óåpo

­ i¹aƒ¯o

 ac

μ

ÿo®ºÿ®o÷ ¸o

­ o¨o

ÿpåæaªº íip¯å BOSCH.

 å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­ åco®oø®ic¸å¼

ÿo¢º¹o

­

å¼ ÿpåæaª.

©oªa¹®o

­

º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº

ÿpoªº®ýi÷  å μ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼ c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.

Ýe¼ ÿpåæaª ÿpå

μ

¸añe¸å¼ ªæø

­

²å¹®º

­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹ ­ i, a ¸e ªæø

ÿpo¯åcæo

­ o¨o

­

å®opåc¹a¸¸ø.

Bå®opåc¹o

­

º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø

ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i

­

º

μ­

åña¼¸åx ªæø

ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹

­ a ®iæ¿®oc¹i i

­ iªpi

μ

®ax ñacº.

 ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ ­ å®opåc¹a¸¸ø oÿåcº÷¹¿cø pi

μ

¸i ¯oªeæi.

C¹opi¸®å μ ¯aæ÷¸®a¯å ¯ic¹ø¹¿ o¨æøª pi

μ

¸åx ¯oªeæe¼ ( Maæ÷¸o® C ).

³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷

μ ­

å®opåc¹a¸¸ø. ¥epeªa¼¹e i¸òå¯

®opåc¹º

­ aña¯ pa

μ o¯

μ

ÿpåæaªo¯ i¸c¹pº®ýi÷

μ ­

å®opåc¹a¸¸ø.

Kopo¹®å¼ o¨æøª

¡ºª¿ æac®a, po μ ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å

μ

¯aæ÷¸®a¯å.

Maæ÷¸o® A

1 Hi²®a ¢æe¸ªepa

¥æac¹å® a¢o ¯e¹aæ (

­ μ aæe²¸oc¹i

­ iª

¯oªeæi).

 c¹a

­

¹e ¸i²®º ¢æe¸ªepa ¹a®,

óo¢

­ o¸a ñº¹¸o

μ a¼òæa

­

ÿa

μ

.

2 Oc¸o

­

¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº

3 Eæe®¹po®a¢eæ¿

4 ¥iª

­ ic¸a ÿe¹æåýø

©æø

μ

¢epi¨a¸¸ø ÿpåæaªº

­

ÿiª

­ iòe¸o¯º c¹a¸i.

5 I¸ªå®a¹op ò

­

媮oc¹i

( ­ ªeø®åx ¯oªeæøx)

6 Pe¨ºæø¹op ò ­ 媮oc¹i

Ò ­ 媮ic¹¿ pe¨ºæ÷ƒ¹¿cø ¢e μ c¹ºÿi¸ña¹o

(æåòe pa

μ o¯ i

μ

®¸oÿ®o÷ 7a ).

— O¢ep¹ ÿpa

­ opºñ

μ

¸å²ºƒ ò

­

媮ic¹¿.

— O¢ep¹ æi ­ opºñ ÿiª ­ åóºƒ ò ­ 媮ic¹¿.

7 K¸oÿ®a ­­ i¯®¸e¸¸ø a Pe¨ºæ¿o

­ a¸a ò

­

媮ic¹¿ (pe¨ºæø¹op

ò

­

媮oc¹i 6 ) b ™ºp¢o-pe²å¯

¡æe¸ªep

­­ i¯®¸º¹å¼, ÿo®å ¸a¹åc¸º¹a

®¸oÿ®a

­­ i¯®¸e¸¸ø ( a a¢o b ).

8 K¸oÿ®å po μ ¢æo®º ­ a¸¸ø

©æø ¹o¨o, óo¢ μ ¸ø¹å ¸i²®º ¢æe¸ªepa,

¸a¹åc¸i¹¿ oª¸oñac¸o ¸a o¢åª

­ i ®¸oÿ®å po μ ¢æo®º ­ a¸¸ø.

A módosítás jogát fenntartjuk K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RP

ìâ

9 Hi² ¸i²®å ¢æe¸ªepa

10 Ñaòa ¢æe¸ªepa

¥epepo¢®a ÿpoªº®¹i

­ ­

ñaòi ¢æe¸ªepa

ªo

μ­ oæøƒ º¸å®¸º¹å ¢på

μ o®.

³a®på¼¹e ñaòº ¢æe¸ªepa ®påò®o÷ ªæø

ÿoªaæ¿òo¨o

μ

¢epi¨a¸¸ø ÿepepo¢æe¸åx

ÿpoªº®¹i ­ .

 ªeø®åx ¯oªeæøx:

11 š¸i ­ epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷ ­ añ

Ø®óo º¸i ­ epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷ ­ añ ¸e

­ xoªå¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º, ¹oªi



å ¯o²e¹e

μ a¯o

­

å¹å ¼o¨o ñepe

μ

c溲¢º cep

­ icº.

12

 i¸åño® ªæø

μ

¢å

­ a¸¸ø

μ

ÿpåc¹a

­

®o÷

ÿpå

­ oªº

¡ºª¿ æac®a, ªo¹p寺¼¹ecø

­

®a

μ i

­ o® o®pe¯oï i¸c¹pº®ýiï

μ ­

å®opåc¹a¸¸ø ýåx a®cecºapi

­

.



®a

μ

i

­

®å

μ

¢e

μ

ÿe®å

He¢e μ ÿe®a ÿopa¸e¸¸ø!

He¢e

μ

ÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯

¥påæaª ÿiª®æ÷ña¹å ¹a e®cÿæºa¹º

­ a¹å æåòe

º

­ iªÿo

­ iª¸oc¹i i

μ

ªa¸å¯å ¸a íip¯o

­ i¼

¹a¢æåñýi.

Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe, ø®óo ÿpo

­ iª

¹a ÿpåæaª ¸e ¯a÷¹¿ ¸iø®åx ÿoò®oª²e¸¿.

™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿

­ iª ªi¹e¼.

He

μ aæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢e

μ

¸a¨æøªº, óo¢

μ aÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ i

μ

ÿpåæaªo¯.

He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº oco¢a¯å (

­

¹.ñ. ªi¹¿¯å) i

μ

o¢¯e²e¸å¯

íi

μ

åñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯, i

μ

¸epo

μ­

å¹å¯å po

μ

º¯o

­

å¯å

μ

ªi¢¸oc¹ø¯å, a ¹a®o² i μ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi ­ ¸e¯ ªoc ­ iªº

¹a μ ¸a¸¿; e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx

­ åÿaª®ax ªo μ­ oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯ a¢o ÿicæø ÿpo

­ eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º

μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a

­ iªÿo

­ iªaƒ

μ a ïx ¢e

μ

ÿe®º.



弯a¼¹e ò¹eÿce濸º

­

å殺 i

μ

po

μ e¹®å

μ a

­

²ªå ÿepeª c®æaªa¸¸ø¯ ¹a ÿicæø

®o²¸o¨o ®opåc¹º

­ a¸¸ø, a ¹a®o² ÿepeª

ñåc¹®o÷, ÿpå

­

åxoªi i

μ

ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a º pa

μ i

­

å¸å®¸e¸¸ø ªeíe®¹º. ¥po

­ iª ¸e ¹ø¨¸i¹¿

ñepe

μ

¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi ÿo

­ epx¸i.

Ø®óo ò¸ºp ²å

­

æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº

ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o

μ a¯i¸a ÿo

­

常a

­

å®o¸º

­ a¹åcø

­

åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷ cep

­ icº a¢o

­ iªÿo

­ iª¸o ®

­ aæiíi®o

­ a¸å¯

íaxi ­ ýe¯ μ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø på μ å®i ­ .

Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo ­ oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep

­ icº.

He ®opåc¹º¼¹ecø ¢æe¸ªepo¯, ø®óo º

 ac

­ oæo¨i pº®å, a ¹a®o²

­

xoæoc¹o¯º pe²å¯i.

E®cÿæºa¹º¼¹e ¢æe¸ªep æåòe

μ

opå¨i¸aæ¿-

¸å¯å a®cecºapa¯å. ¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå

ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac

ÿepepo¢®å ¯o²e po

μ

¢på

μ

®º

­ a¹åcø.

He

μ a¸ºp÷¼¹e ÿpåæaª

­

piªå¸º ÿo

­ epx

¯icýø

μ

’ƒª¸a¸¸ø ¸i²®å ¢æe¸ªepa

μ oc¸o

­

¸å¯ ¢æo®o¯ ÿpåæaªº.

Pe®o¯e¸ªºƒ¹¿cø ¸e

μ aæåòa¹å ¸i®oæå

ÿpåæaª ­­ i¯®¸e¸å¯ ªo ­ òe ¸i² ýe ÿo¹pi¢¸o

ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i

­

.

Hi²®º ¢æe¸ªepa ¸e c¹a

­

¹e ¸i®oæå ¸a ¨apøñi

ÿo

­ epx¸i ¹a ¸e

μ a¸ºp÷¼¹e

­

ªº²e ¨apøñi

ÿpoªº®¹å. ¦apøñi ÿpoªº®¹å ÿepeª

ÿepepo¢®o÷ ¢æe¸ªepo¯ oxoæoªå¹å

ªo ¹e¯ÿepa¹ºpå 80 °C a¢o ¸å²ñe!

He¢e μ ÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å

¸o²a¯å/o¢ep¹o ­ å¯ ÿpå ­ oªo¯

He

­ c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ¸o²a ¸a

¸i²ýi ¢æe¸ªepa. He ñåc¹¿¹e ¸i®oæå ¸o²a

¸i²®å ¢æe¸ªepa ¨oæå¯å pº®a¯å.

Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.

 a²æå ­ o!

Hi²®º ¢æe¸ªepa

­ c¹a

­

æø¹å ¹a

μ

¸i¯a¹å

æåòe ÿpå ÿo

­

¸i¼

μ

ºÿå¸ýi ÿpåæaªº.

E®cÿæºa¹aýiø

©æø ÿpå¨o¹º

­ a¸¸ø ¯a¼o¸e

μ

º, coºci

­

,

®o®¹e¼æi

­

, ÿ÷pe ªæø ¸e¯o

­

æø¹, a ¹a®o²

ªæø ÿepepo¢®å

­ ape¸åx ípº®¹i

­

i o

­ oñi

­

¹a æ¿oªº.

©æø ÿpå¨o¹º

­ a¸¸ø cºÿi

­

-ÿ÷pe.

©æø ÿoªpi¢¸÷

­ a¸¸ø/ciñe¸¸ø cåpåx

ÿpoªº®¹i

­

(ý墺æi, ñac¸å®º,

μ eæe¸i)

­ å®opåc¹o ­ º¼¹e º¸i ­ epca濸å¼

ÿoªpi¢¸÷

­ añ!

¡æe¸ªep ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø

ÿpå¨o¹º

­ a¸¸ø ®ap¹oÿæø¸o¨o ÿ÷pe.

 ¥oñåc¹i¹¿

­ ci eæe¯e¸¹å ÿepeª ÿepòå¯

­ å®opåc¹a¸¸ø¯.

Maæ÷¸o® B

 Po

μ

¯o¹a¼¹e ÿo

­

¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.

 c¹a

­

¹e ¸i²®º ¢æe¸ªepa

­

oc¸o

­

¸å¼

¢æo® ÿpåæaªº, óo¢

­ o¸a ñº¹¸o

μ a¼òæa

­

ÿa

μ

.

­ i¯®¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­ å殺 ­ po μ e¹®º.

³a

­ a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªo ñaòi

¢æe¸ªepa a¢o i¸òº

­

åco®º ñaòº.

RQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

¡æe¸ªep ®paóe ÿepepo¢æøƒ ÿpoªº®¹å,

ø®óo ªo ¸åx ªoªa¹å piªå¸º.

šc¹a¸o ­ i¹¿ ¢a²a¸º ò ­ 媮ic¹¿ μ a

ªoÿo¯o¨o÷ pe¨ºæø¹opa ò

­

媮oc¹i.

— O¢ep¹ ÿpa

­ opºñ

μ

¸å²ºƒ ò

­

媮ic¹¿.

— O¢ep¹ æi

­ opºñ ÿiª

­

åóºƒ ò

­

媮ic¹¿.

μ a¨aæi ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i ­ pe®o¯e¸ªºƒ¹¿cø ¹ºp¢o-pe²å¯.

©æø piªå¸, ¨apøñåx ÿpoªº®¹i

­

¹a ÿiª¯iòº-

­ a¸¸ø (¸aÿp., ¯÷cæi

­

¼o¨ºp¹) pe®o¯e¸-

ªºƒ¹¿cø ®opåc¹º ­ a¹åcø pe¨ºæø¹opo¯

ò

­

媮oc¹i.



ªeø®åx ¯oªeæøx:

I¸ªå®a¹op ò

­

媮oc¹i ÿo®a

μ

ºƒ

ºc¹a¸o

­

æe¸º ò

­

媮ic¹¿ ÿpå ¸a¹åc®a¸¸i

®¸oÿ®å ­­ i¯®¸e¸¸ø. Ñå¯ ¢iæ¿òe ce¨¯e¸¹i

­

c

­ i¹ø¹¿cø, ¹å¯

­

åóe

ºc¹a¸o

­

æe¸a ò

­

媮ic¹¿.

™på¯a¼¹e ¯iý¸o ¢æe¸ªep ¹a ñaòº.

­ i¯®¸i¹¿ ¢æe¸ªep, ¸a¹åc¸º ­ òå ¢a²a¸º

®¸oÿ®º

­­ i¯®¸e¸¸ø.

¡æe¸ªep

­­ i¯®¸º¹å¼, ÿo®å ¸a¹åc¸º¹a

®¸oÿ®a ­­ i¯®¸e¸¸ø.

Óo¢

μ aÿo¢i¨¹å º¹

­ ope¸¸÷ ¢på

μ o®,

¸a¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º

­­ i¯®¸e¸¸ø æåòe

ÿicæø ¹o¨o, ø® ¸i²®a ¢æe¸ªepa

μ a¸ºpåæacø

­

ÿpoªº®¹å.



å¯å®a¼¹e

μ a

­

²ªå ¢æe¸ªep ÿepeª

¹å¯, ø®

­

弸ø¹å ¼o¨o i

μ

ÿpoªº®¹i

­

.

¥icæø ÿepepo¢®å

­ iªÿºc¹i¹¿ ®¸oÿ®º

­­ i¯®¸e¸¸ø.

 å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­ å殺 i μ po μ e¹®å.

Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®å po

μ

¢æo®º

­ a¸¸ø ¹a

μ

¸i¯i¹¿ ¸i²®º ¢æe¸ªepa

μ

oc¸o

­

¸o¨o

¢æo®º ÿpåæaªº.

¥opaªa ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø æ¿oªº:

©oªa¼¹e 2—3 ®º¢å®a æ¿oªº ªo ñaòi

¢æe¸ªepa ñå i¸òoï ÿæac¹å®o

­ oï ñaòi.

Oÿºc¹å

­

òå ¢æe¸ªep

­

ñaòº,

­­ i¯®¸i¹¿ ¼o¨o,

¸a¹åc®a÷ñå ¸a ®º¢å®å æ¿oªº.

¥iª¸i¯a¼¹e ÿpå ý¿o¯º ÿpåæaª μ ¸o ­ º i

μ

¸o

­

º ¹a ¸a¹åc®º¼¹e ¸a æiª.

Ñåc¹®a

š ­ a¨a!

Hi®oæå ¸e μ a¸ºp÷¼¹e oc¸o ­ ¸å¼ ¢æo®

ÿpåæaªº

­ ­ oªº ¹a ¸e ¯å¼¹e

­

ÿocºªo¯å¼-

¸i¼ ¯aòå¸i.

He

μ ac¹oco

­

º¼¹e ¸iø®åx ÿapo

­

åx ¯aòå¸

ªæø ñåc¹®å!

Ha ÿo

­ epx¸øx ¯o²º¹¿

­

å¸å®¸º¹å

ÿoò®oª²e¸¸ø. He μ ac¹oco ­ º¼¹e ¸iø®åx a¢pa

μ

å

­

¸åx

μ aco¢i

­

ªæø ñåc¹®å.

 

å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º

­

å殺 i

μ

po

μ e¹®å!

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ìâ

¥po¹pi¹¿ oc¸o

­

¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº

­ oæo-

¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯

­

å¹pi¹¿ ¸acºxo.

Ñaòº ¢æe¸ªepa ¯o²¸a ¯å¹å

­

ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.

Hi²®º ¢æe¸ªepa ÿo¯å¼¹e

­

ÿocºªo-

¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷

­ oªo÷

μ a ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å.

Hi²®º ¢æe¸ªepa

μ aæåòi¹¿ cºòå¹åcø

­ ­ ep¹å®a濸o¯º ÿoæo²e¸¸i (ªo

­ epxº

¸o²e¯ ¸i²®å ¢æe¸ªepa), óo¢

­ oªa i μ cepeªå¸å ¯o¨æa c¹e®¹å.

¥på ÿepepo¢ýi ñep ­ o¸oï ®aÿºc¹å,

¯op®

­

å ¹a ÿoªi¢¸o¨o ¸a ÿæac¹¯aco

­

åx eæe¯e¸¹ax º¹

­ op÷ƒ¹¿cø ñep

­ o¸å¼

¸aæi¹, ø®å¼ ¯o²¸a ºcº¸º¹å

μ a ªoÿo-

¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ c¹oæo

­ oï oæiï.

©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax

Heÿoæaª®a

¥påæaª

­

å¯å-

®aƒ¹¿cø ÿiª ñac e®cÿæºa¹aýiï a¢o i¸ªå®a¹op

ò

­

媮oc¹i

( μ a ¸aø ­ ¸oc¹i)

ÿoñå¸aƒ

¢æå¯a¹å.

šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å

­ i¯®¸º

­ cø

μ axåc¹

­ iª

ÿepe ­ a¸¹a²e¸¸ø.

 

寮¸i¹¿ ÿpåæaª ¹a

­ å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º

­

å殺 i

μ

po

μ e¹®å.

©a¼¹e ÿpåæaªº oxoæo¸º¹å ÿpå¢æ.

1 ¨oªå¸º, óo¢

μ axåc¹

­ iª ÿepe

­ a¸¹a²e¸¸ø

­ 寮¸º ­ cø.

­ i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª

μ

¸o

­

º.

³

­ ep¸i¹¿cø, ¢ºª¿ æac®a,

μ a ªoÿo¯o¨o÷

ªo c溲¢å cep ­ icº, ø®óo  a¯ ¸e ­ ªaæocø

ºcº¸º¹å ¸eÿoæaª®º.

Peýeÿ¹å ¹a ÿopaªå

Ma¼o¸e

μ

1 ø¼ýe (²o

­

¹o® i ¢iæo®)

1 c¹. æ. ¨ipñåýi

1 c¹. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º a¢o oý¹º

200—250 ¯æ oæiï

Coæi, ÿepý÷

μ a c¯a®o¯

I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo ­ 常i ¢º¹å oª¸iƒï

¹e¯ÿepa¹ºpå!

 ³a ­ a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo ñaòi.

 Oÿºc¹i¹¿ ¢æe¸ªep ¸a ª¸o ñaòi ¹a

ÿepe¯iòa¼¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo º¹ ­ ope¸¸ø oª¸opiª¸oï ¯acå.

­ i¯®¸º¹å¼ ¢æe¸ªep ÿo ­ i濸o pºxa¼¹e,

ÿiª¸i¯a÷ñå ªo

­ epx¸¿o¨o ®pa÷ cº¯iòi ¹a oÿºc®a÷ñå

­

¸å

μ

, ÿo®å ¯a¼o¸e

μ

¸e ¢ºªe

¨o¹o

­

å¼.

RR

ìâ

¥opaªa: ³a ýå¯ peýeÿ¹o¯



å ¯o²e¹e

ÿpå¨o¹º

­ a¹å ¹a®o² ¯a¼o¸e

μ

æåòe

μ

²o

­

¹®o¯.



¹a®o¯º pa

μ i

­ i

μ

¿¯i¹¿ æåòe

ÿoæo ­ 帺 μ a μ ¸añe¸oï ®iæ¿®oc¹i oæiï.

O

­

oñe

­

å¼ cºÿ

300 ¨ ®ap¹oÿæi

200 ¨ ¯op®

­

å

1 ¸e

­ eæåñ®å¼ ò¯a¹o® ceæepå

2 ÿo¯iªopa

1 ý墺æø

50 ¨

­ epò®o

­ o¨o ¯acæa

2 æ ­ oªå

Coæi, ÿepý÷ μ a c¯a®o¯

 ³¸i¯i¹¿ ò®ipoñ®º

μ ¸åx ¸aci¸¸ø.

μ

ÿo¯iªopi

­

¹a

­

弯i¹¿

¥opi²¹e ò¯a¹oñ®a¯å ÿoñåóe¸i i ÿo¯å¹i o

­ oñi ¹a ÿpo¹ºò®º¼¹e

­

¨apøño¯º

­ epò®o ­ o¯º ¯acæi.

©oªa¼¹e

­ oªº i ciæ¿.

¥po®åÿ’ø¹i¹¿

­ ce pa

μ o¯ 20—25 x

­

.

³¸i¯i¹¿ ®ac¹pºæ÷

μ

ÿæå¹å.

¥poÿºc¹i¹¿ cºÿ ¸a ÿ÷pe ¢æe¸ªepo¯

­

®ac¹pºæi.

©oªa¼¹e

μ a ÿo¹pe¢å coæi ¹a ÿepý÷.

™ic¹o ªæø ¯æå¸ýi

­

250 ¯æ ¯oæo®a

1 ø¼ýe

100 ¨ ¢opoò¸a

25 ¨ po

μ

¹oÿæe¸o¨o oxoæoª²e¸o¨o

­ epò®o

­ o¨o ¯acæa

  ci i¸¨peªiƒ¸¹å ªoªa¼¹e ªo ñaòi

­ μ a

μ

¸añe¸i¼ ÿocæiªo

­

¸oc¹i ¹a

ÿepe¯iòa¼¹e ªo º¹

­ ope¸¸ø oª¸opiª¸o¨o ¹ic¹a.

Moæoñ¸i ®o®¹e¼æi

1 c¹a®a¸ ¯oæo®a

6

­ eæå®åx cº¸åý¿ a¢o

10 ø¨iª ¯aæå¸ a¢o

1 ¢a¸a¸ (ÿopi

μ a¸å¼ ®pº²aæ¿ýø¯å)

 ³a ­ a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å ªo ñaòi

¹a ÿepe¯iòa¼¹e.

©oªa¼¹e μ a c¯a®o¯ ýº®pº.

¥opaªa:

©æø ÿpå¨o¹º

­ a¸¸ø ¯oæoñ¸o¨o òe¼®º

ªoªa¼¹e óe oªå¸ òapå® ¯opo μ å ­ a a¢o

­ i

μ

¿¯i¹¿ ªº²e xoæoª¸e ¯oæo®o.

Pe®o¯e¸ªaýiï

μ

º¹åæi

μ

aýiï

©a¸å¼ ÿpåæaª ÿo

μ

¸añe¸å¼ º

­ iªÿo

­ iª¸oc¹i i

μ

©åpe®¹å

­ o÷

­ poÿe¼c¿®o¨o Co÷

μ

º 2002/96/EG

ÿpo º¹åæi

μ aýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º

­ a¸¸ø (waste electrical and electronic equipment —

WEEE). ©åpe®¹å

­ a

­

å

μ

¸añaƒ

ÿopøªo®

μ

¢opº ¹a º¹åæi

μ aýiï c¹apåx

ÿpåæaªi

­

¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.

³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå

º¹åæi

μ aýiï

μ­ ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c

­ o¨o cÿeýiaæi

μ o

­ a¸o¨o ¹op¨o

­

ýø a¢o ªo aª¯i¸ic¹paýiï c

­ oƒï ¨po¯aªå.

¦apa¸¹iø

š¯o ­ å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº ­ å μ ¸aña-

÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a ­ ¸å®o¯ º ®paï¸i, ªe

ÿpåæaª ¢º ­ ÿpoªa¸å¼. ¥oªpo¢åýi ýåx º¯o ­

¯o²¸a o¹på¯a¹å ­ iª ¹op¨o ­ ýø, º ø®o¨o

ÿpåæaª ¢º ­ ®ºÿæe¸å¼.



åcº

­ a÷ñå ¢ºª¿-ø®º

­

å¯o¨º º

­ iªÿo

­ iª-

¸oc¹i i

μ

ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa

­ a¹å

ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o

­ ap a¢o ®

­

å¹a¸ýi÷.

RS



¸ece¸¸ø

μ

¯i¸ ¸e

­

å®æ÷ñaƒ¹¿cø.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

­ ce¨o cepªýa ÿo

μ

ªpa

­

æøe¯

 ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o ­ o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾

BOSCH.



¾ ÿpåo¢peæå co

­ pe¯e¸¸¾¼,

­

¾co®o-

®añec¹

­ e¸¸¾¼ ¢¾¹o

­ o¼ ÿpå¢op.

©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå  ¾ ¸a¼ªe¹e

¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe

­

Ÿ¹ep¸e¹e.

©a¸¸¾¼ ¢¾¹o ­ o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª-

¸a

μ

¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿

μ o-

­ a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿoæ¿

μ o

­ a¹¿cø ¹oæ¿®o

­

ªo¯aò¸e¯ xo

μ

ø¼c¹

­ e.

C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o

ÿepepa¢a¹¾

­ a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹

­ o

ÿpoªº®¹o

­

å

­

¹eñe¸åe ¹a®o¨o

­ pe¯e¸å,

®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xo

μ

ø¼c¹

­ a.

 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå oÿåc¾

­ a÷¹cø pa

μ

æåñ¸¾e ¯oªeæå

¢æe¸ªepo ­ . Ha c¹pa¸åýax c påcº¸®a¯å

­

¾ ¸a¼ªe¹e o¢

μ op ÿo¨pº²¸¾x ¢æe¸ªepo

­ pa μ æåñ¸¾x ¯oªeæe¼. ( Påcº¸o® C )

Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷

ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

­

¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.

¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o

­ o¨o õæe®¹po-

ÿpå¢opa ªpº¨o¯º

­

æaªeæ¿ýº ¸e

μ a¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.

Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢

μ

op

O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾ c påcº¸®a¯å.

Påcº¸o® A

1 Hacaª®a ªæø c¯eòå ­ a¸åø

­ μ a ­ åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå ÿo¨pº²¸o¨o

¢æe¸ªepa ¸o²®a ÿæac¹¯acco

­ aø åæå

¯e¹aææåñec®aø. ¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º

¢æe¸ªepa å

μ aíå®cåpº¼¹e ee.

2 Oc¸o

­

¸o¼ ¢æo®

3 Ce¹e

­ o¼ ò¸ºp

4 ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø ÿoª

­ eòå

­ a¸åø

¥peª¸a

μ

¸añe¸o ªæø xpa¸e¸åø

¢æe¸ªepa ­ ÿoª ­ eòe¸¸o¯ ­ åªe.

5 Ÿªå®a¹op c®opoc¹å

(

­

¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx)

6 Pe¨ºæø¹op c®opoc¹å ­ paóe¸åø

Ñåcæo o¢opo¹o

­

pe¨ºæåpºe¹cø ÿæa

­

¸o

(¹oæ¿®o

­

coñe¹a¸åå c ®¸oÿ®o¼ 7a ).

— ¥på ÿo ­ opo¹e pe¨ºæø¹opa ­ ÿpa ­ o c®opoc¹¿

­ paóe¸åø ¸o²a

º¯e¸¿òae¹cø.

— ¥på ÿo

­ opo¹e pe¨ºæø¹opa

­ æe ­ o c®opoc¹¿

­ paóe¸åø ¸o²a

º

­ eæåñå

­ ae¹cø.

êì

7 K¸oÿ®a ­ ®æ÷ñe¸åø a ®¸oÿ®a

­

®æ÷ñe¸åø c pe¨ºæø¹opo¯

ñåcæa o¢opo¹o

­

6 ªæø pe¨ºæåpo

­

®å c®opoc¹å b ®¸oÿ®a

­

®æ÷ñe¸åø ¹ºp¢o-c®opoc¹å

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø

­

®æ÷ñe¸-

¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a ®¸oÿ®a

­

®æ÷ñe¸åø ( a åæå b ).

8 K¸oÿ®å pa μ ¢æo®åpo ­ ®å

Õ¹å ®¸oÿ®å åcÿoæ¿ μ º÷¹cø ªæø c¸ø¹åø

¸o²®å ¢æe¸ªepa. Ha ¸åx cæeªºe¹

¸a²å¯a¹¿ oª¸o ­ pe¯e¸¸o.

9 Ho² ¸a ¸acaª®e ªæø c¯eòå ­ a¸åø

10 C¹a®a¸ ¯å®cepa

¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o

­ ­

c¹a®a¸e

ÿpeÿø¹c¹

­

ºe¹ pa

μ

¢p¾

μ

¨å

­ a¸å÷ o¢pa

μ

º÷óe¼cø ²åª®oc¹å.

©æø xpa¸e¸åø ÿepepa¢o¹a¸¸¾x

ÿpoªº®¹o ­ ­ c¹a®a¸e ¢æe¸ªepa e¨o cæeªºe¹ ¸a®p¾¹¿ ®p¾ò®o¼.

 ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx:

11 š¸å ­ epca濸¾¼ å μ ¯eæ¿ñå¹eæ¿

Ecæå

­

®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a

­

®å ¢æe¸ªepa ¸e¹

º¸å

­ epca濸o¨o å

μ

¯eæ¿ñå¹eæø, ¹o e¨o

¯o²¸o

μ a®a

μ a¹¿ ñepe

μ

C溲¢º cep

­

åca.

12

 e¸ñå® ªæø

­μ

¢å

­ a¸åø, c peªº®¹op-

¸o¼ ÿpåc¹a ­ ®o¼

Pº®o ­ oªc¹ ­ º¼¹ec¿, ÿo²a溼c¹a, º®a μ a-

¸åø¯å, ÿpå

­ eªe¸¸¾¯å

­

o¹ªe濸o¼

å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªæø õ¹åx

ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼.

š®a

μ

a¸åø ÿo ¢e

μ

oÿac¸oc¹å

He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿

¹pa

­

¯åpo

­ a¸åø

Cºóec¹

­

ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø

õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯

Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿

å õ®cÿæºa¹åpo

­ a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯

ªa¸¸¾x, ÿpå

­ eªe¸¸¾x

­

íåp¯e¸¸o¼

¹a¢æåñ®e.

Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿

μ o

­ a¹¿cø,

¹oæ¿®o ecæå ce¹e

­ o¼ ò¸ºp å ca¯

õæe®¹poÿpå¢op ¸e å¯e÷¹ ÿo

­ pe²ªe¸å¼.

He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æå

μ

®o ® õæe®¹po-

ÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a

­

æø¼¹e ªe¹e¼ ¢e

μ

ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿

μ o

­ aæå

¢¾¹o

­ o¼ ÿpå¢op

­

®añec¹

­ e å¨pºò®å.

Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯

­ ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº

­ c¹

­

åæå

ªºòe

­

¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯

å

μ

¸a¸åø¯å, ¸å

­

®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RT

êì ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿

μ o

­ a¹¿cø ¢¾¹o

­

¾¯

ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå

­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼

å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa

­

å濸o¯º åcÿoæ¿

μ o-

­ a¸å÷ ¢¾¹o

­ o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa, o¹

­ e¹c¹

­ e¸¸o¨o

μ a åx ¢e

μ oÿac¸oc¹¿.

¥epeª c¢op®o¼ ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa,

ÿocæe ®a²ªo¨o e¨o åcÿoæ¿

μ o

­ a¸åø, ÿepeª

ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿ ÿo¯eóe¸åe

å

­

cæºñae

­ o

μ

¸å®¸o

­ e¸åø ¸eåcÿpa

­

¸oc¹å c¸añaæa ­ ce¨ªa cæeªºe¹ å μ­ æeñ¿ ­ å殺

å μ po μ e¹®å. Cæeªå¹e μ a ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e

ÿo

­ peªå¹¿ ce¹e

­ o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo

­ epx¸oc¹å.

Ecæå ce¹e

­ o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa

ÿo

­ pe²ªe¸, ¹o,

­ o å

μ

¢e²a¸åe oÿac¸o¼ c幺aýåå,

μ a¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾ cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-å

μ

¨o¹o

­

å¹eæø

åæå e¨o cep

­

åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,

å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®

­ aæåíå®aýå÷.

­ o å

μ

¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿

μ o

­ a¹eæø c幺aýå¼, pe¯o¸¹ ÿpå¢opa ªoæ²e¸

­

¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å

¸aòe¼ C溲¢¾ cep ­ åca.

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸eæ¿

μ

ø

­

®æ÷ña¹¿

¯o®p¾¯å pº®a¯å å ªa ­ a¹¿ e¯º pa¢o¹a¹¿

­ xoæoc¹º÷.

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿoæ¿

μ o

­ a¹¿

¹oæ¿®o

­

¯ec¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²-

¸oc¹ø¯å. ¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå ÿepe¯e-

òå ­ a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼. ™a® ®a®

²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯ pa

μ

¢p¾

μ

¨a¹¿cø.

Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿

μ

ø ÿo¨pº²a¹¿

­

²åª®oc¹¿

­

¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø

¸acaª®å ªæø c¯eòå

­ a¸åø c oc¸o

­

¸¾¯

¢æo®o¯.

Pe®o¯e¸ªºe¹cø ¸e oc¹a ­ æø¹¿ ÿo¨pº²¸o¼

¢æe¸ªep

­

®æ÷ñe¸¸¾¯ ªoæ¿òe, ñe¯ ¹o¨o

¹pe¢ºe¹ ÿepepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o

­

.

Hacaª®º ªæø c¯eòå

­ a¸åø ¸å®o¨ªa ¸eæ¿

μ

ø c¹a

­

广 ¸a ¨opøñåe ÿo

­ epx¸oc¹å åæå

ÿepe¯eòå ­ a¹¿ ¨opøñåe ÿpoªº®¹¾.

¥epeª ÿepepa¢o¹®o¼ ¨opøñåx ÿpoªº®¹o

­ c ÿo¯oó¿÷ ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa åx cæeªºe¹ oc¹ºªå¹¿ ªo ¯å¸. 80 °C!

He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿

¹pa

­

¯åpo

­ a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å/

­ paóa÷óå¼cø ÿpå

­ oª

Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿

μ a ¸o², pacÿoæo-

²e¸¸¾¼ ¸a ¸acaª®e ªæø c¯eòå

­ a¸åø.

Hå®o¨ªa ¸e ÿpo

­ oªå¹e ñåc¹®º ¸o²a ¸a

¸acaª®e ªæø c¯eòå ­ a¸åø ¨oæo¼ pº®o¼.

Åcÿoæ¿

μ

º¼¹e ªæø õ¹o¨o óe¹®º.

Õ¹o ­ a²¸o!

Hacaª®º ªæø c¯eòå

­ a¸åø ¯o²¸o

ºc¹a¸a

­

æå

­ a¹¿ å c¸å¯a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe

ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o ­ ®å õæe®¹poÿpå¢opa.

Õ®cÿæºa¹aýåø

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ÿpeª¸a

μ

¸añe¸ ªæø

ÿpå¨o¹o

­

æe¸åø ¯a¼o¸e

μ a, pa

μ

æåñ¸¾x coºco ­ , ®o®¹e¼æe¼, ÿå¹a¸åø ªæø ªe¹e¼

¨pºª¸o¨o

­ o

μ pac¹a, ªæø ÿepepa¢o¹®å

­ ape¸¾x o

­ oóe¼ å ípº®¹o

­

, a ¹a®²e

å

μ

¯eæ¿ñe¸åø ÿåóe

­ o¨o 濪a.

©æø ÿpå¨o¹o

­

æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe.

©æø å

μ

¯eæ¿ñe¸åø/pº¢®å c

­ e²åx

ÿpoªº®¹o ­ ÿå¹a¸åø (peÿña¹o¨o 溮a,

ñec¸o®a, ÿpø¸¾x ¹pa

­

) cæeªºe¹

­ ocÿoæ¿

μ o

­ a¹¿cø º¸å

­ epca濸¾¯

å

μ

¯eæ¿ñå¹eæe¯!

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸e ÿpeª¸a

μ

¸añe¸

ªæø ÿpå¨o¹o ­ æe¸åø ®ap¹oíe濸o¨o

ÿ÷pe.

 ¥epeª ÿep

­

¾¯ åcÿoæ¿

μ o

­ a¸åe¯

¸eo¢xoªå¯o ÿpo

­ ec¹å ñåc¹®º

­ cex

ªe¹aæe¼ ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa.

Påcº¸o®



 ¥oæ¸oc¹¿÷ pa

μ

¯o¹a¼¹e ce¹e

­ o¼ ò¸ºp.

¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ¢æe¸ªepa ® oc¸o ­ ¸o¯º ¢æo®º å μ aíå®cåpº¼¹e ee.

 c¹a ­ ¿¹e ­ å殺 ­ po μ e¹®º.

³a¨pº

μ

å¹e ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø

­

c¹a®a¸

¢æe¸ªepa åæå ®a®º÷-æå¢o ªpº¨º÷

­

¾co®º÷ e¯®oc¹¿.

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep íº¸®ýåo¸åpºe¹

æºñòe, ecæå ÿepepa¢a¹¾

­ ae¯¾e

ÿpoªº®¹¾ ¸axoªø¹cø

­

²åª®oc¹å.

C ÿo¯oó¿÷ pe¨ºæø¹opa c®opoc¹å

­ paóe¸åø ºc¹a¸o

­

å¹e ¸eo¢xoªå¯º÷

­ a¯ c®opoc¹¿

­ paóe¸åø ¸o²a.

— ¥på ÿo

­ opo¹e pe¨ºæø¹opa ­ ÿpa ­ o c®opoc¹¿ ­ paóe¸åø ¸o²a

º¯e¸¿òae¹cø.

— ¥på ÿo

­ opo¹e pe¨ºæø¹opa

­

æe

­ o c®opoc¹¿

­ paóe¸åø ¸o²a

º

­ eæåñå

­ ae¹cø.



o¢óe¯ å ýeæo¯ ¹ºp¢o-c®opoc¹¿ pe®o¯e¸ªºe¹cø ªæø ÿepepa¢o¹®å

ÿpoªº®¹o

­

ÿå¹a¸åø. ¥på ÿepe¯eòå

­ a¸åå

²åª®oc¹e¼, ¨opøñåx ÿpoªº®¹o

­

, a ¹a®²e

ªæø ÿoª¯eòå

­ a¸åø, ¸aÿpå¯ep, ¯÷cæe¼

­ ¼o¨ºp¹ ¯¾ pe®o¯e¸ªºe¯ ÿoæ¿ μ o ­ a¹¿cø pe¨ºæø¹opo¯ c®opoc¹å

­ paóe¸åø.

RU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

 ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx:

¥på ¸a²a¹åå ¸a ®¸oÿ®º

­

®æ÷ñe¸åø

¸a ªåcÿæee ÿoø

­

æøe¹cø

μ

¸añe¸åe

ºc¹a¸o

­

æe¸¸o¼ c®opoc¹å.

Ñe¯ ¢oæ¿òee ®oæåñec¹ ­ o ce¨¯e¸¹o ­ c

­ e¹å¹cø, ¹e¯

­

¾òe ºc¹a¸o

­

æe¸¸aø c®opoc¹¿.

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹

®peÿ®o ªep²a¹¿

­

pº®ax.



®æ÷ñå¹e ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep, ¸a²a

­

¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ ­ a¯ ®¸oÿ®º

­

®æ÷ñe¸åø.

¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø

­

®æ÷ñe¸¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a

®¸oÿ®a ­ ®æ÷ñe¸åø.

 o å

μ

¢e²a¸åe pa

μ

¢p¾

μ

¨å

­ a¸åø o¢pa

μ

º÷óe¼cø ²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e

®¸oÿ®º ­ ®æ÷ñe¸åø ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o,

®a® ¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a

­

ÿepepa¢a¹¾

­ ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.

¥pe²ªe ñe¯ å μ­ æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼

¢æe¸ªep å

μ

c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾-

­ ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹

­

¾®æ÷ñ广.

¥o o®o¸ña¸åå ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o

­ o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º ­ ®æ÷ñe¸åø.

Å

μ­

æe®å¹e

­

å殺 å

μ

po

μ e¹®å.

Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å pa μ ¢æo®åpo ­ ®å

å o¹coeªå¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ¸acaª®º o¹ oc¸o

­

¸o¨o ¢æo®a ÿo¨pº²¸o¨o

¢æe¸ªepa.

Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ÿpa

­

å濸o¯º

å μ ¯eæ¿ñe¸å÷ 濪a:

¥oæo²å¹e 2—3 ®º¢å®a 濪a ­ c¹a®a¸

ªæø c¯eòå

­ a¸åø åæå

­

®a®º÷-æå¢o

帺÷ ÿæac¹¯acco

­

º÷ e¯®oc¹¿.

Oÿºc¹å¹e ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep

­

e¯®oc¹¿,

­ ®æ÷ñå¹e e¨o å ¹oæ¿®o ÿocæe õ¹o¨o

¸añå¸a¼¹e å

μ

¯eæ¿ña¹¿ ®º¢å®å 濪a.

¥på õ¹o¯ ¢æe¸ªep cæeªºe¹ ÿoc¹oø¸¸o

ÿpåÿoª¸å¯a¹¿ å oÿºc®a¹¿ ¸a æeª.

Ñåc¹®a



¸å¯a¸åe!

Oc¸o

­

¸o¼ ¢æo® ¸å

­

®oe¯ cæºñae ¸eæ¿

μ

ø

ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­ oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo-

¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.

Heæ¿ μ ø ÿoæ¿ μ o ­ a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!

¥o ­ epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹

¢¾¹¿ ÿo

­ pe²ªe¸a. He ÿoæ¿

μ

º¼¹ec¿ a¢pa μ å ­ ¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹ ­ a¯å.

 Å

μ­

æe®å¹e

­

å殺 å

μ

po

μ e¹®å!

êì

¥po¹på¹e oc¸o

­

¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa

­

æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å

μ a¹e¯

­

¾¹på¹e e¨o ¸acºxo.

C¹a®a¸ ªæø c¯eòå

­ a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿

­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.

Hacaª®º ªæø c¯eòå ­ a¸åø ¯o²¸o

ÿoæo²å¹¿

­

ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺

åæå ÿo¯¾¹¿ ee

­

ÿpo¹oñ¸o¼

­ oªe c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.

©a¼¹e ¸acaª®e ªæø c¯eòå

­ a¸åø

ÿpocox¸º¹¿, ºc¹a¸o ­ å ­ ee ­ ­ ep¹å®aæ¿-

¸oe ÿoæo²e¸åe (¸o²o¯

­­ epx), ñ¹o¢¾

­ oªa, ÿoÿa

­

òaø

­

¸º¹p¿ ¸acaª®å ÿpå

¯¾¹¿e, c¯o¨æa

­

¾¹eñ¿ ¸apº²º.

¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep,

®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ å ¯op®o

­

å ¸a

ÿæac¹¯acco

­

¾x õæe¯e¸¹ax ®o¸c¹pº®-

ýåå ¢æe¸ªepa ÿoø

­

æøe¹cø ý

­ e¹¸o¼

¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa.

¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå

¸eåcÿpa

­

¸oc¹e¼

Heåcÿpa ­ -

¸oc¹¿

 o

­ pe¯ø

åcÿoæ¿

μ o

­ a¸åø

¢æe¸ªep

­ ¾®æ÷ñae¹cø

åæå 帪å®a¹op c®opoc¹å

(ecæå ¹a®o

å¯ee¹cø)

¸añå¸ae¹

¯å¨a¹¿.

­ o¼

šc¹pa¸e¸åe

Cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹

­ o

μ aóå¹¾ o¹ ÿepe¨pº

μ

®å.



¾®æ÷ñå¹e õæe®¹po-

ÿpå¢op å å

μ­

æe®å¹e

­

å殺 å

μ

po

μ e¹®å.

 ѹo¢¾

­

¾®æ÷ñ广

ºc¹po¼c¹

­ o

μ aóå¹¾ o¹

ÿepe¨pº

μ

®å, ªa¼¹e

¢æe¸ªepº oc¹¾¹¿

­

¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o

1 ñaca.

C¸o

­ a

­

®æ÷ñå¹e

õæe®¹poÿpå¢op.

Ecæå ¸eåcÿpa

­

¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e ºªac¹cø,

¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a,

­

cep

­

åc¸º÷ c溲¢º.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RV

êì

Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå

Ma¼o¸e

μ

1 ø¼ýo (²eæ¹o® å ¢eæo®),

1 c¹. æo²®a ¨opñåý¾,

1 c¹. æo²®a æå¯o¸¸o¨o co®a åæå c¹oæo

­ o¨o

º®cºca,

200—250 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa, coæ¿, ÿepeý ÿo

­

®ºcº.

 ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿ oªå¸a®o

­

º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº!

³a¨pº

μ

å¹e 帨peªåe¸¹¾

­

c¹a®a¸.

¥oc¹a ­ ¿¹e ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¸a ª¸o c¹a®a¸a å ÿepe¯eòå

­ a¼¹e

帨peªåe¸¹¾ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a c¯ec¿

¸e ÿpe

­ pa¹å¹cø

­

õ¯ºæ¿cå÷.

Meªæe¸¸o ÿoª¸å¯a¼¹e

­

®æ÷ñe¸¸¾¼

¢æe¸ªep ªo ÿo

­ epx¸oc¹å c¯ecå å c¸o

­ a oÿºc®a¼¹e e¨o ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸e

μ

¸e ¢ºªe¹ ¨o¹o

­

.

Pe®o¯e¸ªaýåø: ÿo õ¹o¯º peýeÿ¹º



¾

¯o²e¹e ¹a®²e ÿpå¨o¹o

­

广 ¯a¼o¸e

μ

æåò¿

¸a oª¸åx ²eæ¹®ax. Ho

­

õ¹o¯ cæºñae

åcÿoæ¿ μ ºe¹cø æåò¿ ÿoæo ­ å¸a º®a μ a¸¸o¨o

®oæåñec¹

­ a pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa.

O

­

oó¸o¼ cºÿ

300 ¨ ®ap¹oíeæø,

200 ¨ ¯op®o

­

å,

1 ¸e¢oæ¿òo¼ ®ºco® ce濪epeø,

2 ÿo¯åªopa,

1 ¨oæo

­

®a peÿña¹o¨o 溮a,

50 ¨ cæå

­ oñ¸o¨o ¯acæa,

2 æ

­ oª¾, coæ¿, ÿepeý ÿo

­

®ºcº.

Oñåc¹å¹e ÿo¯åªop¾ o¹ ®o²ºp¾

å å

μ

¯eæ¿ñå¹e åx.

Pa μ pe²¿¹e oñåóe¸¸¾e å ­ ¾¯¾¹¾e o

­ oóå ¸a ®ºcoñ®å å ÿo¹ºòå¹e

­ pac¹oÿæe¸¸o¯ cæå

­ oñ¸o¯ ¯acæe.

©o¢a ­ ¿¹e ­ oªº å coæ¿.

©a¼¹e cºÿº ÿo ­ ap广cø ­ ¹eñe¸åe

20—25 ¯å¸º¹.

C¸å¯å¹e ®ac¹p÷æ÷ c ÿæå¹¾.

C ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa ªo

­ eªå¹e cºÿ

ªo ÿ÷peoo¢pa μ ¸o¨o coc¹oø¸åø.

©o¢a

­

¿¹e ÿo

­

®ºcº coæ¿ å ÿepeý.

™ec¹o ¸a ípa¸ýº

μ

c®åe ¢æå¸ñå®å

250 ¯æ ¯oæo®a.

1 ø¼ýo,

100 ¨ ¯º®å,

25 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o cæå

­ oñ¸o¨o ¯acæa.

 ³a¨pº

μ

å¹e

­ ce 帨peªåe¸¹¾

­

º®a

μ a¸-

¸o¼ ÿocæeªo

­ a¹e濸oc¹å

­ c¹a®a¸ å

­μ ¢å ­ a¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa

ªo o¢pa μ o ­ a¸åø oª¸opoª¸o¨o ¹ec¹a.

Moæoñ¸¾e ®o®¹e¼æå

1 c¹a®a¸ ¯oæo®a,

6 ¢oæ¿òåx ø¨oª ®æº¢¸å®å

åæå

10 ø¨oª ¯aæ帾 åæå

1 ¢a¸a¸ (¸ape

μ a¸¸¾¼ æo¯¹å®a¯å).

³a¨pº μ å¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸

å

­μ

¢e¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa.

¥o ²eæa¸å÷ ¯o²¸o ªo¢a ­ 广 caxap.

Pe®o¯e¸ªaýåø:

©æø ÿpå¨o¹o

­

æe¸åø ¯oæoñ¸o¨o ®o®¹e¼æø

ªo¢a

­

¿¹e

­

¯oæo®o òapå® ¯opo²e¸o¨o åæå

­ o μ ¿¯å¹e oñe¸¿ xoæoª¸oe ¯oæo®o.

š¹åæå

μ

aýåø

Õ¹o¹ ¢¾¹o ­ o¼ õæe®¹poÿpå¢op

å¯ee¹ o¢o

μ

¸añe¸åe co¨æac¸o

¹pe¢o

­ a¸åø¯ ªåpe®¹å

­

¾ EC 2002/

96/EG o¢ o¹c溲å

­

òåx c

­ o¼ cpo®

õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x

ÿpå¢opax (waste electrical and electronic equipment Ó WEEE).



õ¹o¼ ªåpe®¹å

­ e ÿpå

­ eªe¸¾

ÿpa

­

åæa, ªe¼c¹

­

º÷óåe ¸a

­ ce¼

¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º

å º¹åæå μ aýåå o¹cæº²å ­ òåx c

­ o¼ cpo® ÿpå¢opo

­

.

Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax

º¹åæå

μ aýåå



¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广

º

 aòe¨o ¹op¨o

­ o¨o a¨e¸¹a åæå

­

op¨a¸ax

®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa

­

æe¸åø ÿo ¯ec¹º

 aòe¨o ²å¹eæ¿c¹

­ a.

šcæo

­

åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å

­

a¸åø

¥oæºñ广 åcñepÿ¾ ­ a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷ o¢ ºcæo

­

åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å

­ a¸åø



¾ ¯o²e¹e

­  aòe¯ ¢æå²a¼òe¯ a

­

¹opå

μ o

­ a¸¸o¯ cep

­

åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå

­ cep

­

åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoå

μ­ oªå¹eæø

OOO «¡CX ¡¾¹o

­ aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e

¸a¼¹å

­

íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,

­

¾ªa

­ ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.

SM

¥pa ­ o ¸a ­ ¸ece¸åe å μ ¯e¸e¸å¼ oc¹a ­ æøe¯ μ a co¢o¼.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Данный_гарантийный_талон_распространяется_на_следующие_ виды_продукции:_кухонные_комбайны,_резки,_блендеры,_мик

~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SP

SQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

~ê m oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SR

SS

m oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH

Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte

Trautskirchener Strasse 6 – 8

90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Filterbeutel-

Konfigurator und viele weitere

Infos unter: www.bosch-home.de

Reparaturservice*

(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):

Tel.: 01801 33 53 03 mailto:cp-servicecenter@ bshg.com

Ersatzteilbestellung*

(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):

Tel.: 01801 33 53 04

Fax: 01801 33 53 08 mailto:[email protected]

*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

AE United Arab Emirates,

BSH Home Appliances FZE

Round About 13,

Plot Nr MO-0532A

17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai

Tel.: 04 881 4401

Fax: 04 881 4805

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte

Gesellschaft mbH

Werkskundendienst für Hausgeräte

Quellenstrasse 2

1100 Wien

Tel.: 0810 240 260 innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

Tel.: 0810 700 400

Hotline für Espresso-Geräte zum Regionaltarif

Fax: 01 605 75 51212 mailto:vie-stoerungsannahme@ bshg.com

AU Australia

BSH Home Appliances Pty Ltd

7-9 Arco Lane

HEATHERTON, Victoria 3202

Tel.: 1300 368 339

Fax: 1300 306 818 valid only in AUS mailto:[email protected]

BA Bosna i Hercegovina,

Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.

Odobašina 57

71000 Sarajewo

Info-Line: 061 100 905

Fax: 033 213 513 mailto:[email protected]

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.

Avenue du Laerbeek 74

Laarbeeklaan 74

1090 Bruxelles – Brussel

Tel.: 070 222 141

Fax: 024 757 291 mailto:[email protected]

BG Bulgaria

EXPO2000-service

Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer

1359 Sofia

Tel.: 02 826 0148

Fax: 02 925 0991 mailto:[email protected]

BH Bahrain,

Khalaifat Est.

P.O.BOX 5111

Manama

Tel.: 1759 2233

Fax: 1759 3340 mailto:[email protected]

BR Brasil, Brazil

Mabe Hortolândia

Eletrodomésticos LTDA.

Rua Barão Geraldo Rezende, 250

13020-440 Campinas/SP

Tel.: 0800 704 5446

Fax: 0193 737 7769 mailto:bshconsumidor@

ATENTO.com.br www.boscheletrodomesticos.com.br

CH Schweiz, Suisse,

Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG

Werkskundendienst für

Hausgeräte

Fahrweidstrasse 80

8954 Geroldswil mailto:ch-info.hausgeraete@ bshg.com

Service Tel.: 0848 840 040

Service Fax: 0848 840 041 mailto:[email protected]

Ersatzteile Tel.: 0848 880 080

Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:[email protected]

CY Cyprus,

BSH Ikiakes Syskeves-Service

39, Arh. Makaariou III Str.

2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)

Tel.: 77 77 807

Fax: 022 658 128 mailto:bsh.service.cyprus@ cytanet.com.cy

CZ

Č eská Republika,

Czech Republic

BSH domácí spot ebi č e s.r.o.

Firemní servis domácích spot ebi č

Peka ská 10b

155 00 Praha 5

Tel.: 0251 095 546

Fax: 0251 095 549

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S

Bosch Hvidevareservice

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

Tel.: 44 89 89 85

Fax: 44 89 89 86 mailto:BSH-Service.dk@

BSHG.com

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ

RAUA 55

10152 Tallinn

Tel.: 0627 8730

Fax: 0627 8733 mailto:[email protected]

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos

España S. A.

Servicio BSH al Cliente

Polígono Malpica, Calle D

Parcela 96 A

50016 Zaragoza

Tel.: 902 351 352

Fax: 976 578 425 mailto:[email protected]

BSH Kodinkoneet Oy

Sinimäentie 8 D, PL 66

02631 Espoo

Tel.: 020 7510700

Fax: 020 7510790 mailto:Bosch-Service-FI@ bshg.com

03/10

FR France

BSH Electroménager S.A.S.

50 rue Ardoin – BP 47

93401 SAINT-OUEN cedex

Service interventions à domicile:

01 40 10 11 00

Service Consommateurs:

0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) mailto :soa.consommateurs@ bshg.com

Service Pièces Détachées et

Accessoires:

0 892 698 009

(0,34 € TTC/mn)

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Customer Service

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit or to order replacement spare parts or accessories

Tel.: 0844 892 8979

GR Greece,

BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.

Central Branch Services

17 km E.O. Athinon-Lamias &

Potamou 20

145 64 Kifisia

Greece – Athens

Tel.: 2104 277 701

Fax: 2104 277 669

North-Greece – Thessaloniki

Tel.: 2310 497 200

Fax: 2310 497 220

South-Greece – Heraklion/Kreta

Tel.: 2810 325 403

Fax: 2810 324 585

Central-Greece – Patras

Tel.: 2610 330 478

Fax: 2610 331 832 mailto:[email protected]

HK Hong Kong,

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor

North Block, Skyway House

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6252 mailto:[email protected]

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 829120 mailto:[email protected]

HR Hrvatska, Croatia

Andabaka d.o.o.

Gunduliceva 10

21000 Split

Info-Line: 021 481 403 mailto:[email protected]

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék

Kereskedelmi Kft.

Háztartási gépek márkaszervize

Királyhágó tér 8-9.

1126 Budapest

Hibabejelentés

Tel.: 01 489 5461

Fax: 01 201 8786 mailto:[email protected]

Alkatrészrendelés

Tel.: 01 489 5463

Fax: 01 201 8786 mailto:[email protected]

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F4, Ballymount Drive

Ballymount Industrial Estate

Walkinstown

Dublin 12

Service Requests,

Spares and Accessories

Tel.: 01450 2655

Fax: 01450 2520

IL Israel,

C/S/B Home Appliance Ltd.

Uliel Building

2, Hamelacha St.

Industrial Park North

71293 Lod

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245 mailto:[email protected]

IS Iceland

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavik

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011 www.sminor.is

KZ Kazakhstan,

Kombitechnocenter

Seyfulina No:422

480096 Almaty

Tel.: 272 793 333

Fax: 272 798 383 mailto:[email protected]

LB Lebanon,

Teheni, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh 1202 2040

Tel.: 01 255 211

Fax: 01 257 359 mailto:[email protected]

Senuku Prekybos Centras UAB.

Jonavos g. 62

44192 Kaunas

Tel.: 0372 12146

Fax: 0372 12165 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S. A.

13-15,Zl Breedeweues

1259 Senningerberg

Tel.: 26349 300

Fax: 26349 315 mailto:lux-service.electromenagers@ bshg.com www.bosch-home.com

Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.

Bullu street 70c

1067 Riga

Tel.: 07 42 41 37 mailto:[email protected]

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc

Ulica Slobode 17

84000 Bijelo polje

Tel.: 084 432 575

Fax: 084 432 575 mailto:[email protected]

MK Macedonia, Make o

Vudelgo

Pero Nakov b.b.

1000 Skopje

Tel.: 02 2580 064

Tel.: 02 2551 099 mailto:[email protected]

03/10

MT Malta

Oxford House Ltd.

Notabile Road

Mriehel BKR 14

Tel.: 021 442 334

Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.

Burg. Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam Zuidoost

Storingsmelding:

Tel.: 020 430 3 430

Fax: 020 430 3 445 mailto:contactcenter-nl@ bshg.com

Onderdelenverkoop:

Tel.: 020 430 3 435

Fax: 020 430 3 400 mailto:bosch-onderdelen@ bshg.com

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S

Grensesvingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 06 00

Fax: 22 66 05 50

5052 Bergen

Tel.: 55 59 68 80

Fax: 55 59 68 90

7037 Trondheim

Tel.: 73 95 23 30

Fax: 73 95 23 40 mailto:Bosch-Service-NO@ bshg.com

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F 2, 4 Orbit Drive

Mairangi BAY

Auckland 0632

Tel.: 09 477 0492

Fax: 09 477 2647 mailto:[email protected]

BSH Sprz t Gospodarstwa

Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Centrala Serwisu

Tel.: 0801 191 534

Fax: 022 57 27 709 mailto:Serwis.Fabryczny@ bshg.com

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.

Rua Alto do Montijo, nº 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 707 500 545

Fax: 21 4250 701 mailto:careline.portugal@ bshg.com

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.17-21, sect.1

13682 Bucuresti

Tel.: 0801 000 110

Fax: 021 203 9731 mailto:service.romania@ bshg.com

RU Russia,

OOO "

119071

19

"

: 495 737 2982 mailto:[email protected]

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB

Landsvägen 32

169 29 Solna

Tel.: 0771 11 22 77 mailto:Bosch-Service-SE@ bshg.com

SG Singapore,

BSH Home Appliances Pte. Ltd.

37 Jalan Pemimpin

Union Industrial Building

Block A, #01-03

577177 Singapore

Tel.: 6751 5000

Fax: 6751 5005 mailto:[email protected]

BSH Hišni aparati,d.o.o.

Litostrojska 48

1000 Ljubljana

Tel.: 01 583 08 87

Fax: 01 583 08 89 mailto:informacije.servis@ bshg.com

SK Slovensko, Slovakia

Technoservis Bratislava

Trhová 38

84108 Bratislava – Doubravka

Tel.: 02 6446 3643

Fax: 02 6446 3643

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A. S.

Cakmak Mahallesi,

Balkan Caddesi No: 51

34770 Ümraniye, Istanbul

Tel.: 0 216 444 6333

Fax: 0 216 528 9188 mailto:[email protected] www.bosch-home.com

TW Taiwan,

Achelis Taiwan Co. Ltd.

4th Floor, No.112

Chung Hsiao E. Road, Sec. 1

Taipei ROC 100

Tel.: 02 5556 2556

Fax: 02 5556 1235 www.boschappliance.com.tw

UA Ukraine,

"

.: 044 248 71 54, 55

"

" "

.: 044 568 51 50

« »

.: 044 274 96 72, 74, 76

" "

.: 044 462 50 05

XK Kosovo

NTP GAMA

Rruga Mag Prishtine-Ferizaj

70000 Ferizaj

Tel.: 038 502 448

Fax: 029 021 434 mailto:[email protected]

XS Srbija, Serbia

SZR "SPECIJALELEKTRO"

Bulevar Milutina Milankovi ć a 34.

11070 Novi Beograd

Tel.: 011 2147 110

Fax: 011 2139 689 mailto:[email protected]

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

15 th Rd., Randjespark

Private Bag X36, Randjespark

1685 Midrand – Johannesburg

Tel.: 086 002 6724

Fax: 011 265 7852 mailto:[email protected]

03/10

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden

Bedingungen:

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 01805 267242* oder unter

[email protected]

*) 0,14 € /Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 € /Min.

Nur für Deutschland gültig!

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.

Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf

Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,

Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von

Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder

Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser

Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten

Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue

Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze

Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte

Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer

Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

03/10

RMVMQUOPRRLMSKOMNM

ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI

ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êìI=~ê

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Immersion blender Blue
  • Ice crushing
  • 750 W

Related manuals

Download PDF

advertisement