Manitowoc Ice INDIGO NXT Ice Machines Användarmanual

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Manitowoc Ice INDIGO NXT Ice Machines Användarmanual | Manualzz

Indigo NXT ismaskiner

Bruksanvisning för installation, drift och underhåll

Översättning av originalinstruktionerna

,

Försiktighet

Läs alla instruktioner innan du använder den här utrustningen.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Säkerhetsanmärkningar

Säkerhetsanmärkningar

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att undvika personskador:

• Läs denna manual noga innan du använder, installerar eller utför underhåll på utrustningen. Om inte instruktionerna i manualen följs, kan det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.

• Rutinmässiga justeringar och underhåll enligt beskrivning i bruksanvisningen täcks inte av garantin.

• Korrekt installation, skötsel och underhåll är absolut nödvändigt för utrustningens maximala prestanda och problemfri drift. Besök vår webbplats www.manitowocice.com för uppdaterade manualer, översättningar eller kontaktinformation till serviceombud där du bor.

• Produkten innehåller högspänningselektricitet och kylmedieladdning. Installation och reparationer ska utföras av rätt utbildade tekniker med kunskap om riskerna med att hantera högspänningselektricitet och trycksatt kylmedie. Teknikern måste också vara auktoriserad för korrekt kylmediehantering och service. Alla blockerings- och skyddsskyltningsprocedurer måste följas när man arbetar med utrustningen.

• Denna utrustning är endast avsedd för användning inomhus. Installera och använd inte denna utrustning utomhus.

Definitioner

FARA

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarlig personskada. Detta gäller de mest extrema situationerna.

n

Varning

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

,

Försiktighet

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig personskada.

Anmärkning

Anger information som är viktig, men inte farorelaterad (t.ex. meddelande om maskin- eller egendomsskador).

OBS! Anger nyttig, extra information om det arbete du utför.

n

Varning

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador under installationen av enheten:

• Installationen måste uppfylla all gällande lagar för brandskydd och hälsa.

• För att undvika instabilitet måste installationsplatsen kunna bära den sammanlagda vikten av utrustningen och produkten. Utrustningen måste också nivelleras sida/sida och fram/bak.

• De måste finnas en avbärare för ismaskiner som installeras på en isbehållare. Innan du använder något annat isförvaringssystem än originalet tillsammans med denna ismaskin, kontakta tillverkaren av behållaren för att säkerställa att isavbäraren är kompatibel.

• Innan du installerar ett icke-OEM isförvaringssystem till den här ismaskinen, måste du följa tillverkarens installationsanvisningar och kontrollera att platsen och installationen uppfyller lokala och nationella konstruktionsnormer och stabilitetskrav.

• Ta bort alla avtagbara paneler innan du lyfter och installerar, och använd lämplig säkerhetsutrustning under installation och service. Det krävs två eller flera personer för att lyfta eller flytta utrustningen för att förhindra att den tippar.

• Ben eller hjul måste monteras och benen/hjulen måste skruvas fast helt.

När hjulen har monterats kan enhetens massa flytta sig okontrollerat på en sluttande yta. Dessa enheter måste förankras/fästas för att uppfylla gällande regler. Svänghjul måste monteras på framdelen och de fasta hjulen måste monteras baktill. Lås framhjulen när monteringen är klar.

• Anslut enbart till en dricksvattenkälla.

• Skada inte kylkretsen under installation, underhållsarbete eller service av enheten.

• Denna utrustning innehåller kylmedieladdning. Installation av ledningssatserna måste göras av en kvalificerad och EPA-auktoriserad tekniker som känner till riskerna med att hantera kylmedieladdad utrustning.

FARA

Följ dessa krav för kylsystem med lättantändliga ämnen vid installation, användning och reparation av denna utrustning:

• Se namnplåten - Vissa ismaskinmodeller kan innehålla upp till 150 gram R290

(propan) kylmedium. R290 (propan) är lättantändligt i koncentrationer med luft mellan ca 2,1 % och 9,5 % per volym

(LEL - undre explosionsgräns och UEL -

övre explosionsgräns). Det krävs en antändningskälla med en temperatur som är högre än 470 °C för att antända.

Se namnplåten för att identifiera vilken typ av kylmedium som finns i din utrustning.

• För att minimera risken för antändning på grund av felaktig installation, byte av reservdelar eller service får endast tekniker, som är utbildade för att arbeta med lättantändliga kylmedel och som

är medvetna om farorna med att arbeta med elsystem och kylmedel under tryck, arbeta med denna utrustning.

• Alla ersättningsdelar måste vara identiska med motsvarande komponenter från utrustningens tillverkare.

• Denna utrustning måste installeras i enlighet med ASHRAE 15

Säkerhetsstandard för kylsystem.

• Alla blockerings- och skyddsskyltningsprocedurer måste följas när man arbetar med utrustningen.

• Produkten innehåller högspänningselektricitet och kylmedieladdning. Kortslutning av elektriska ledningar till kylrörsystemet kan leda till en explosion. All strömförsörjning till systemet måste kopplas bort från systemet innan något servicearbete påbörjas på systemet.

Kylmedel som läcker ut kan leda till allvarliga skador eller död på grund av explosion, brand eller kontakt med kylmedel eller smörjmedelångor.

• Skada inte kylkretsen under installation, underhållsarbete eller service av enheten. Använd aldrig vassa föremål eller verktyg för att ta bort is eller frost.

Använd aldrig mekanisk enheten eller andra hjälpmedel för att snabba på avfrostningen.

• Denna utrustning får inte installeras i korridorer eller entréhallar i offentliga byggnader.

• Installationen måste uppfylla all gällande lagar för brandskydd och hälsa.

n

Varning

n

Varning

Följ dessa elektriska krav under installationen av enheten:

• Alla ledningsdragningar som görs på fältet måste uppfylla all gällande lagstiftning på platsen.

Det är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla frånkopplingsutrustning i enlighet med gällande lagstiftning på platsen. Se märkskylten för rätt spänning.

FARA

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador vid användning eller underhåll av enheten:

• Läs denna manual noga innan du använder, installerar eller utför underhåll på utrustningen. Om inte instruktionerna i manualen följs, kan det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.

• Kross-/nyp-, knip- och klämrisk. Håll händerna borta från rörliga delar.

Delar kan röra sig utan varning om inte strömmen slagits ifrån och alla potentiell energi har avlägsnats.

• Denna produkt måste jordas.

• Denna utrustning måste placeras så att kontakten kan nås, om det inte finns andra sätt att stänga av strömmen (t.ex. relä eller strömbrytare).

• Kontrollera anslutningen av alla ledningar, inklusive fabriksterminaler, före användning. Anslutningar kan lossna under transport och installation.

Använd inte en utrustning som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv, skadats eller ändrats/modifierats från originaltillverkarens specifikationer.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller saknar erfarenhet och kunskap, om de inte står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur produkten ska användas. Låt inte barn leka med, rengöra eller underhålla utrustningen utan lämplig tillsyn.

• Fuktsamling på golvet bildar en hal yta.

Torka genast upp vatten på golvet för att förhindra halkrisk.

• Föremål som placerats eller fallit i behållaren kan påverka människors hälsa och säkerhet. Sök efter och ta genast bort föremålen.

• Använd aldrig vassa föremål eller verktyg för att ta bort is eller frost.

Använd aldrig mekanisk enheten eller andra hjälpmedel för att snabba på avfrostningen.

• När man använder rengöringslösningar eller kemikalier, ska gummihandskar och ögonskydd (och/eller ansiktsskydd) användas.

FARA

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador under användning och underhåll av denna enhet:

• Utrustningens ägare har ansvar för att utföra en riskbedömning för användning av personlig skyddsutrustning, för att säkerställa adekvat skydd under underhållsarbetet.

• Förvara inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller andra maskiner. Använd aldrig lättantändliga oljeindränkta trasor eller lättantändliga rengöringslösningar för rengöring.

• Alla luckor och åtkomstpaneler måste sitta på plats och ordentligt fastsatta när utrustningen används.

• Risk för brand/elektriska stötar. Alla minsta avstånd måste upprätthållas. Täck inte över ventiler och öppningar.

• Slås inte strömmen ifrån vid huvudströmbrytaren, kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Strömbrytaren kopplar INTE ifrån alla inkommande ström.

• Alla hjälpanslutningar och fixturer måste underhållas i enlighet med gällande lagstiftning.

• Stäng av och blockera all försörjningsledningar (gas, elektricitet, vatten) enligt gällande praxis under underhållsarbete eller service.

• Enheter med två sladdar måste anslutas till individuella grenkretsar. Båda strömsladdarna måste kopplas ifrån när man flyttar, rengör eller reparerar enheten.

• Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra enhetens insida eller utsida. Använd inte elektrisk rengöringsutrustning, stålull, skrapor eller stålborstar på rostfritt stål eller målade ytor.

• Det krävs två eller flera personer för att flytta utrustningen för att förhindra att den tippar.

• Det är ägarens och användarens ansvar att låsa de främre hjulen när enheten flyttats. När hjulen har monterats kan enhetens massa flytta sig okontrollerat på en sluttande yta. Dessa enheter måste förankras/fästas för att uppfylla gällande regler.

• Förmannen på platsen har ansvar att användarna informeras om riskerna med att använda utrustningen.

• Använd inte någon maskin med skadad sladd eller kontakt. Alla reparationer måste utföras av ett kvalificerat serviceföretag.

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Innehållsförteckning

Säkerhetsanmärkningar

Säkerhetsanmärkningar .............................................................3

Kapitel 1

Allmän information

Modellnummer .......................................................................11

Tillbehör ..................................................................................11

Hur man läser ett modellnummer ............................................12

Kapitel 2

Installation

Installation ..............................................................................13

Krav för placering ....................................................................13

Installationskrav ......................................................................13

Ismaskinens värmeavvisning ...................................................14

Luftavskiljare ...........................................................................16

Behållare installationskrav .......................................................16

Installation av behållare ..........................................................17

Installation av behållare ..........................................................17

Elektricitetskrav .......................................................................18

Tabell över maximal brytarstorlek och lägsta amperetal ..........19

Mått på vattenförsörjnings- och avloppsledningar/ anslutningar ............................................................................22

Vattenanslutningar ..................................................................22

Anslutningar för avlopp och inkommande vatten .....................23

Luftgap .................................................................................. 24

Kyltornsapplikationer (vattenkylda modeller) ..........................24

Avloppsanslutningar ................................................................24

Installation av kylsystemets fjärrkondensor och kondensorenhet .....................................................................25

Beräkning av installationsavstånd ......................................... 26

Modeller med fjärrkondensor .............................................. 27

QuietQube-modeller............................................................. 28

Starta ismaskinen ....................................................................32

Ta bort istjocklekssondens transportfästen .......................... 32

Minst/största isvikt ............................................................... 32

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 9

Kapitel 3

Användning

Kapitel 4

Underhåll

Kapitel 5

Felsökning

Innehållsförteckning (forts.)

Garanti ....................................................................................33

Garantiregistrering ................................................................ 33

Användning av fjärrismaskin med flerkretskondensorer som inte tillverkats av Manitowoc ...........................................33

Pekskärmens funktioner ..........................................................37

Beskrivning av ikonen för hemskärmen ................................ 38

Installationsguide ....................................................................39

Navigera med menyskärmen ...................................................40

Istillverkningens arbetsförlopp ................................................41

Kontrollpanelens tidur .............................................................41

Minst/största isvikt ..................................................................43

Kontroll av istjocklek ...............................................................43

Användning av vatten som avjoniserats eller behandlats med omvänd osmos ................................................................44

Avkalkning och desinficering ...................................................45

Den omfattande avkalknings- och desinficeringproceduren .....46

Desinficering ......................................................................... 47

Borttagning av delar för den omfattande avkalknings- och desinficeringproceduren ..........................................................49

Desinficerande rengöringsprocedur .........................................50

Rengöring av luftfilter och kondensor ......................................51

Ta ur tjänst/vinterförvaring .....................................................51

Checklista innan serviceombud tillkallas ..................................53

Servicebehov ...........................................................................55

10 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 1

Allmän information

Modellnummer

Denna bruksanvisning täcker följande modeller:

IYF0600A

IDT0620A

IYT0620A

IRT0620A

IDT0750A

IYT0750A

IRT0750A

IDF0900A

IYF0900A

IRF0900A

IDT0900A

IYT0900A

IRT0900A

IDT1200A

IYT1200A

IDT1500A

IYT1500A

Sluten luftkyld

IDF0300A

IYF0300A

IYP0320A

IDT0420A

IYT0420A

IDT0450A

IYT0450A

IDT0500A

IYT0500A

IRT0500A

IDP0500A

IDP0520A

IYP0520A

IDF0600A

----

----

----

IDF0600W

IYF0600W

IDT0620W

IYT0620W

----

IDT0750W

IYT0750W

IRT0750W

IDF0900W

IYF0900W

IRF0900W

IDT0900W

IYT0900W

IRT0900W

IDT1200W

IYT1200W

IDT1500W

IYT1500W

Sluten vattenkyld Fjärrluftkyld

IDF0300W

IYF0300W

----

IDT0420W

IYT0420W

IDT0450W

IYT0450W

IDT0500W

IYT0500W

IRT0500W

----

----

----

----

----

----

----

IDT0500N

IYT0500N

IDF0500N

IYF0500N

----

----

IDF0600N

IYF0600N

----

----

----

----

----

----

IDF0900N

IYF0900N

----

----

----

----

IDT1200N

IYT1200N

IDT1500N

IYT1500N

Sluten luftkyld

IDT1900A

IYT1900A

IRT1900A

QuietQube

Huvudsektion inomhus

IYF0600C

IBF0620C

IBF0820C

IYF0900C

IBT1020C

IDT1200C

IYT1200C

IDF1400C

IYF1400C

IDF1800C

IYF1800C

IDF2100C

IYF2100C

Sluten vattenkyld Fjärrluftkyld

IDT1900W

IYT1900W

----

IDT1900N

IYT1900N

IRT1900N

QuietQube

Luftkyld kondensorenhet

CVDF0600

CVDF0900

CVDT1200

CVDF1400

CVDF1800

CVDF2100

Tillbehör

Isavbärare

En isavbärare krävs när ismaskinen installeras på en behållare. En isavbärare krävs inte när ismaskinen installeras på en dispenser.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 11

Allmän information Kapitel 1

Ventialtionssats för ovansida

Ventilationssatsen för ovansidan kan användas på vissa ismaskinsmodeller.

Denna sats leder varm utsläppsluft uppåt istället för ut genom sidpanelerna.

AuCS® Automatiskt rengöringssystem

Detta tillbehör minskar kostnaderna för utrustningens rengöring. Tillbehöret AuCS®

övervakar istillverkningscykeln och startar en desinficerande rengöringsprocedur automatiskt.

LuminIce® II

LuminIce® tillväxthämmare cirkulerar luften i ismaskinens livsmedelsdel över en

UV-lampa. Processen hindrar att vanliga mikroorganismer växer på alla ytor som exponeras för livsmedel.

Ismaskin, modell

I - Indigo Modell

IB - Isdrycker

Kylmedium

P - R290

F - R404A

T - R410

Hur man läser ett modellnummer

I Y T 1500 N — 261  X

Isbitarnas storlek

R - Standard

D - Tärning

Y - Halv tärning

Används inte i IB-modeller

X - LuminIce

A - Kolvkompressor

HP - Högtrycksventil för vattenreglering

P - Anslutningsmodell

M - Marin modell

V - För små utrymmen

Q - Belagd kondensor

Blank - Allmän användning

Spänning

161 - 115/60/1

261 - 208-230/60/1

251 - 230/50/1

263 - 208-230/60/3

463 - 460/60/3

Nominell produktion

Kondensortyp

A - Sluten luftkyld

W - Sluten vattenkyld

N - Fjärrluftkyld

C - CVD luftkyld

OBS! Dessa produkter är hermetiskt tätade, och innehåller fluorinerad växthusgas R404A eller R410A.

12 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2

Installation

Installation

Krav för placering

Platsen för placeringen av ismaskinen huvudenhet måste uppfylla följande kriterier: Om något av dessa kriterier inte uppfylls, måste man hitta en annan plats.

• Platsen måste vara inomhus och vara fri från luftburna och andra föroreningar.

• Platsen får inte vara i närheten av värme alstrande utrustning eller i direkt solljus.

• Platsen måste ha tillräckligt med fritt utrymme för vatten-, avlopps- och elektriska anslutningar på

ismaskinen

baksida.

• Platsen får inte hindra luftflödet genom eller runt ismaskinen.

Installationskrav

• Ismaskinen och behållaren måste stå plant.

• Avlufta ismaskinen och isbehållarens avloppsrör var för sig.

• Änden på behållarens avloppsrör måste ha ett luftgap.

• Ismaskinen och behållaren måste avkalkas och desinficeras efter installationen.

• Avloppsledningen måste innehålla en anslutning eller annan typ av frånkoppling vid ismaskinen.

Enbart QuietQube-modeller

• Ismaskinens övre panel kan kapas med en plåtsax för att ledningarna, vattenledning och elektriska anslutningar, ska kunna gå ut på ovansidan. Klipp bara ut vad som krävs, bakpanelen måste stödja ovanpanelen.

• Vattenintaget och elektriska anslutningar måste innehålla en serviceslinga för att ge framtida åtkomst.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 13

Installation

Lägsta/högsta temperaturer

Lägsta

Modell lufttemperatur

Huvudenheterna på alla ismaskiner

2 °C

35 °F

Fjärrkondensorer

Alla modeller

Lägsta lufttemperatur

-29 °C

-20 °F

QuietQube kondensorenheter

CVDF0600

CVDF0900

CVDT1200

CVDF2100

CVDF1400

CVDF1800

Lägsta lufttemperatur

-29 °C

-20 °F

-29 °C

-20 °F

Högsta lufttemperatur

43 °C

110 °F

Högsta lufttemperatur

49 °C

120 °F

Högsta lufttemperatur

49 °C

120 °F

54 °C

130 °F

Kapitel 2

IF0300

IT0420

IT0450

IT0500

IF0500

IP0500

IP0520

IF0600

IT0620

IT0750

IF0900

IT0900

IT1200

IT1500

IT1900

Ismaskinens värmeavvisning

Ismaskin

Serie

3800

3800

3800

3800

11800

5400

12800

13000

12700

16200

23000

26100

Värmeavvisning

Luftkonditio-

Topp nering

4600

3800

3800

5450

6000

6000

6000

6000

6000

6000

13700

6300

13700

16000

14800

19100

27000

30500

Använd denna information när:

• Luftkonditioneringsutrustning dimensioneras där slutna luftkylda ismaskiner installeras.

• När belastningen på kyltornet beräknas.

Använd toppvärdet vid beräkningen av belastningen.

14 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

Krav på fritt utrymme

IF0300

Sluten luftkyld

Överdel/

Sidor

Baksida

40 cm (16")

13 cm (5")

Sluten vattenkyld

20 cm (8")

13 cm (5")

IT0420

IT0450

IT0500

IF0500

IP0500

IP0520

IF0600

IT0620

IT0750

Överdel/

Sidor

Baksida

IF0900

IT0900

Överdel/

Sidor

Baksida

Sluten luftkyld

31 cm (12")

13 cm (5")

Vattenkyld eller fjärrkondensor

20 cm (8")

13 cm (5") 13 cm (5")

Sluten luftkyld

20 cm (8")

Sluten vattenkyld

20 cm (8")

13 cm (5")

OBS! Ventilationssatser för ovansidor kräver samma avstånd som den jämförbara slutna luftkylda modellen.

IT1200

Överdel

Sidor

Baksida

Sluten luftkyld

20 cm (8")

31 cm (12") 20 cm (8")

13 cm (5")

Vattenkyld eller fjärrkondensor

20 cm (8")

13 cm (5")

IT1500

Sluten luftkyld

Vattenkyld eller fjärrkondensor

Överdel

31 cm (12") 20 cm (8")

Sidor

20 cm (8") 20 cm (8")

Baksida

31 cm (12") 13 cm (5")

IT1900

Sluten luftkyld

Vattenkyld eller fjärrkondensor

Överdel/

Sidor

61 cm (24") 20 cm (8")

Baksida

31 cm (12") 13 cm (5")

Krav på fritt utrymme för QuietQubemodell

Modell Överdel Baksida Sidor

IF0600C

IT0750C

IF0900C

IT0900C

IT1200C

13 cm

(5")

13 cm

(5")

13 cm

(5")

IBF0620C

IBF0820C

IBT1020C

IF1400C

5 cm**

(2")

13 cm

(5")

20 cm**

(8")

IF1800C

IF2100C

** 61 cm (24") rekommenderas på ovansidan/ baksidan för service

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 15

Installation

Krav på fritt utrymme för kondensorenheten

Modell Överdel Baksida Framsida

CVDF0600

CVDF0900

CVDT1200

CVDF1400

CVDF1800

0 cm*

(0")

0 cm*

(0")

122 cm

(48")

CVDF2100

* 61 cm (24") rekommenderas på översidan/ baksidan för service

Anmärkning

Ismaskinen måste skyddas om den kommer att utsättas för temperaturer under 0 °C

(32 °F). Fel som orsakas av exponering för frystemperaturer täcks inte av garantin.

Luftavskiljare

Enbart sluten luftkyld

Den luftkylda avskiljaren hindrar att kondensorluften återcirkulerar. För att installera:

1. Lossa bakpanelens skruvar intill kondensorn.

2. Rikta in nyckelhålsöppningarna i luftavskiljaren med skruvhålen, och för ner avskiljaren för att låsa den på plats.

Kapitel 2

Behållare installationskrav

• Installationsplatsen måste kunna bära den sammanlagda vikten av utrustningen och produkten.

• Alla ismaskiner som installeras på en behållare måste ha en isavbärare.

• Manitowocs behållare har en avbärare installerad och kräver inga modifieringar när den används med en framåtriktad förångare.

• Ismaskiner med flera förångare kräver en avbärarsats.

• Passa in ismaskinens sidor och baksida med behållarens sidor och baksida, när ismaskinen placeras på behållaren.

• Det finns tillvalssatser för anpassning till olika maskinstorlekar eller för att placera flera ismaskinen på en stor behållare.

16 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2

Installation av behållare

OBS! När du använder hjul måste enheterna förankras eller fästas för att uppfylla gällande regler. Svänghjul måste monteras på framdelen och de fasta hjulen måste monteras baktill. Lås framhjulen när monteringen är klar.

1. Ta bort den gängade pluggen från avtappningsanordningen.

2. Skruva på nivelleringsbenen på behållarens undersida.

3. Skruva på foten så långt det går på varje ben.

4. Flytta behållaren till sin slutliga placering.

5. Nivellera behållaren så att behållarens lucka kan stängas och förseglas riktigt. Använd ett vattenpass ovanpå behållaren. Vrid basen på varje fot efter behov för att behållaren ska stå rakt.

6. Kontrollera behållarens packning innan ismaskinen installeras. (Manitowocs behållare levereras med en sluten skumplastpackning installerad tillsammans med behållarens ovansida.)

7. Ta bort alla paneler på ismaskinen innan du lyfter och installerar på behållaren. Ta bort frampanelen och panelerna ovansida, vänster och höger.

Installation

Installation av behållare

Följ följande rekommendationer om inte annat krävs av behållarens tillverkare.

• Någon adapter krävs inte för ismaskiner som passar behållarens storlek.

• En avbärare krävd inte.

• En hanterare av isnivån rekommenderas för att förhindra vattenläckage eller att maskinen rör sig under omrörning.

• Rikta in maskinens sidor och baksida mot behållarens sidor och baksida när ismaskinen sätts på plats.

• Följ installationsproceduren för ismaskinen i denna handbok och alla ytterligare installationskrav från behållarens tillverkare.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 17

Installation Kapitel 2

Elektricitetskrav

Allt elektriskt arbete, inklusive ledningsdragning och jordning, måste uppfylla lokala, regionala och nationella regler. Följande försiktighetsåtgärder måste vidtas:

• Ismaskinen måste vara jordad.

• En separat säkring/relä (speciellt avsedd) måste finnas för varje ismaskins huvudenhet, kondensor eller kondensorenhet.

• En behörig elektriker måste bestämma korrekt ledningsstorlek beroende på placering, material som används och löplängden (minsta kretsamperetal kan användas till hjälp för att välja ledningsstorlek).

n

Varning

Alla ledningar måste uppfylla lokala, regionala och nationella regler.

Säkring/Relä

En särskild elektrisk avskiljare, som bryter alla poler och har 3 mm (1/8 tum) kontaktseparation, måste installeras vid fast kabeldragning. Relän måste vara H.A.C.R.klassade i USA.

Lägsta märkström

Den lägsta märkströmmen används för att hjälpa till vid valet av ledningsstorlek för elförsörjningen. (Lägsta märkström är inte ismaskinens amperebelastning vid drift.)

Ledningsstorleken (eller mått) beror också på placering, material som används, löplängd osv., och måste därför bestämmas av en behörig elektriker.

Jordfelsbrytare

Vi rekommenderar inte att man använder en jordfelsbrytare (GFCI/GFI) ihop med vår utrustning. Om det i lag krävs en jordfelsbrytare, använd hellre jordfelsbrytare än ett nätuttag, som är mer benägna för oregelbunden utlösning än panelrelän.

Spänning

Den högsta tillåtna spänningsvariationen

är +10 % / -5 % av märkspänningen vid ismaskinens driftsättning (när den elektriska belastningen är som högst).

n

Varning

Ismaskinen måste jordas i enlighet med nationella och lokala elektriska föreskrifter.

18 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

Tabell över maximal brytarstorlek och lägsta amperetal

OBS! På grund av ständiga produktförbättringar är denna information enbart som referens.

Se ismaskinens dataskylt för att verifiera elektriska data. Informationen på modell/ serienummer-skylten åsidosätter informationen på denna sida.

IF0300

IT0420

IT0450

IT0500

IF0500

IP0500

IP0520

IF0600

115/1/60

230/1/50

230/1/60

115/1/60

208-230/

1/60

230/1/50

115/1/60

208-230/

1/60

230/1/50

115/1/60

208-230/

1/60

230/1/50

115/1/60

208-230/

1/60

115/1/60

208-230/

1/60

230/1/50

115/1/60

208-230/

1/60

230/1/50

208-230/

1/60

230/1/50

Luftkyld

Maximal säkring/ relä

Lägsta märkström

15

15

15

15

10,8

6,1

6,1

11,3

15

15

20

15

15

15

15

15

- - -

- - -

15

15

15

15

15

15

15

15

5,5

5,7

11,9

5,6

5,6

11,5

5,1

5,6

- - -

- - -

¹11,5

¹5,1

¹5,6

¹11,5

¹5,1

¹5,6

11,1

6,7

Vattenkyld

Maximal säkring/ relä

Lägsta märkström

15

15

15

15

10,0

5,6

5,7

10,6

15

- - -

20

15

15

15

15

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

15

15

5,2

- - -

11,2

5,3

5,3

10,8

4,8

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

10,7

6,1

Fjärrkondensor

Maximal säkring/ relä

Lägsta märkström

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

20

- - -

- - -

20

15

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

15

15

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

13,7

¹14,8

- - -

- - -

14,8

11,7

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

11,7

¹8,9

7,1

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 19

Installation Kapitel 2

Luftkyld

Maximal säkring/ relä

20

Lägsta märkström

12,2

Vattenkyld

Maximal säkring/ relä

20

Lägsta märkström

11,6

Fjärrkondensor

Maximal säkring/ relä

- - -

Lägsta märkström

- - -

IT0620

IT0750

115/1/60

208-230/

1/60

230/1/50

208-230/

1/60

230/1/50

15

15

15

15

5,9

5,6

8,4

¹8,3

8,4

¹6,7

12,2

¹9,5

15

15

15

15

5,6

5,4

8,1

¹7,9

8,1

¹6,5

11,2

¹8,8

- - -

- - -

- - -

- - -

IF0900

IT0900

IT1200

IT1500

IT1900

208-230/

1/60

208-230/

3/60

230/1/50

208-230/

1/60

230/1/50

208-230/

1/60

208-230/

3/60

230/1/50

208-230/

1/60

208-230/

3/60

230/1/50

208-230/

1/60

208-230/

3/60

230/1/50

380-460/

20

15

15

15

15

15

20

15

20

25

30

20

25

30

20

25

9,7

8,9

9,5

10,7

14,2

8,6

14,0

15,4

¹18,5

12,8

14,9

17,9

14,2

15,8

20

15

15

15

15

20

15

20

25

30

20

25

25

20

25

8,7

8,2

8,8

10,1

13,4

7,9

13,3

14,0

¹17,0

11,3

14,2

16,5

¹15,0

12,8

15,0

20

15

15

15

- - -

- - -

15

15

15

25

20

25

25

30

20

25

3/50-60

- - - - 15 6,1 - - -

¹

Kolvkompressor - På modell/serienummer-skylten anges kretsens strömförbrukning i A.

- - -

- - -

- - -

- - -

12,2

¹9,8

9,7

¹7,2

8,6

- - -

- - -

11,0

¹10,9

9,2

11,1

14,0

¹15,6

11,3

15,2

17,0

¹18,5

13,0

15,3

- - -

20 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

QuietQube Huvudenheter

Ismaskin

Spänning/Fas/

Isdrycksmodeller

(IB)

Alla QuietQubemodeller utan IB

Cykel

115/1/60

230/1/50

115/1/60

230/1/50

Maximal säkring/relä

15 amp

15 amp

15 amp

15 amp

Lägsta märkström

- - -

- - -

1,2

1,0

Amp totalt

1,2

1,0

- - -

- - -

CVD kondensorenheter

Kondenseringsenhet

CVDF0600

CVDF0900

CVDT1200

CVDF1400

CVDF1800

CVDF2100

Spänning/Fas/

Cykel

208-230/1/60

208-230/3/60

230/1/50

208-230/1/60

208-230/3/60

230/1/50

208-230/1/60

208-230/3/60

208-230/1/60

208-230/3/60

208-230/1/60

208-230/3/60

230/1/50

208-230/1/60

208-230/3/60

Maximal säkring/relä

15 amp

15 amp

15 amp

20 amp

15 amp

20 amp

25 amp

20 amp

15 amp

20 amp

15 amp

30 amp

20 amp

40 amp

50 amp

30 amp

Lägsta märkström

14,8

¹13,3

9,3

¹11,1

14,2

11,1

19,2

13,3

11,6

¹9,0

10,2

¹6,6

10,2

11,5

7,1

8,7

25,0

40,0

30,0

Minsta ledningsstorlek som krävs av Manitowoc

#12 Solid kopparledare

#12 Solid kopparledare

#12 Solid kopparledare

#10 Solid kopparledare

#12 Solid kopparledare

#10 Solid kopparledare

#10 Solid kopparledare

#12 Solid kopparledare

#10 Solid kopparledare

#12 Solid kopparledare

#8 Solid kopparledare

#10 Solid kopparledare

#8 Solid kopparledare

#6 Solid kopparledare

#10 Solid kopparledare

¹

Kolvkompressor - På modell/serienummer-skylten anges kretsens strömförbrukning i A.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 21

Installation Kapitel 2

Mått på vattenförsörjnings- och avloppsledningar/anslutningar

Placering Vattentemperatur Vattentryck

Ismaskinens anslutning

Rörstorlek upp till ismaskinsanslutning

Vattenintag för istillverkning

Min. 4,4 °C (40 °F)

Max. 32 °C (90 °F)

Min.

140 kPa (20 psi)

Max.

550 kPa (80 psi)

3/8 tum innergängat rör

10 mm (3/8") minsta innerdiameter

Istillverkningens vattenavlopp

Kondensorns vattenintag

Kondensorns vattenavlopp

Avlopp från isbehållaren

Avlopp för isbehållare med stor kapacitet

Min. 4,4 °C (40 °F)

Max. 32 °C (90 °F)

Min.

140 kPa (20 psi)

Max.

1900 kPa (276 psi)

1/2 tum innergängat rör

13 mm (1/2") minsta innerdiameter

I0300 - I1000 = 3/8"

Invändig rörgänga

I1200 - I1800 = 1/2" invändig rörgänga

1/2 tum innergängat rör

3/4 tum innergängat rör

13 mm (1/2") minsta innerdiameter

19 mm (3/4") minsta

1 tum

Innergängat rör innerdiameter

25 mm (1") minsta innerdiameter

Min. = Minsta, Max. = Maximal

Vattenanslutningar

• Lokala vattenförhållanden kan kräva behandling av vattnet för att förhindra att det bildas kalkavlagringar, filtersediment och ta bort lukt och smak av klor.

• Anslut vattenintaget för istillverkning enbart till dricksvatten.

• Installera en vattenavstängningsventil för dricksvatten och vattenkylda kondensorledningar.

• Anslut inte ismaskinen till en varmvattenledning. Kontrollera att alla varmvattenbegränsare för annan utrustning fungerar. (Backventiler på vaskkranar, diskmaskiner osv.)

• Installera en reglerventil för vatten om vattentrycket är större än ventilens märktryck.

• Isolera vatten- och avloppsledningarna för att förhindra kondens.

22 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

Anslutningar för avlopp och inkommande vatten

4

9

1

2

3

7

5

8

10

6

,

Försiktighet

Använd inte värme på vattenintagsventilens eller vattenavloppens anslutningar.

Uppvärmning skadar anslutning som inte

är av metall. Dra inte åt anslutningar för hårt. Efterdra högst två varv för hand.

Pos.

1

2

3

4

5

6

10

Beskrivning

Ingång för elkabel

Ventilationsrör - Min.-höjd

46 cm (18")

Dricksvattenanslutning inlopp -

3/8" FPT

Dricksvattenanslutning dränering -

1/2" FPT

Kondensorvatten utlopp - 1/2" FPT

Endast vattenkylda modeller

Installera separat dränering om aktuellt

Kondensorvatten inlopp

Se ”Kondensorns vattenintag” på sidan 22 för anslutningsdimensioner

7

8

Basens dränering - 1/2" CPVC rörsockel

Behållarens dränering - Se ”Avlopp från isbehållaren” på sidan 22 för anslutningsdimensioner

9 Golvbrunn - Öppen med vattenlås

Inga vattenlås (U-böjar) i dräneringsledningen -

Dräneringsledningens ände får inte gå ned i golvbrunnen

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 23

Installation

LUFTGAP

Ett luftgap som är minst 25 mm (1 tum)

är inbyggt i ismaskinen för att förhindra

återflöde. Detta luftgap överskrider NSF

12-kraven för att förhindra återflöde.

Detta luftgap är större än 25 mm (1 tum)

Kyltornsapplikationer

(vattenkylda modeller)

Ett vattekylningssystem kräver ingen

ändring av ismaskinen.

• Vattentrycket vid kondensorn får inte

överskrida 1900 kPa (276 psig).

• Vatten som kommer in i kondensorn får inte vara varmare än 32 °C (90 °F).

• Vattenflödet genom kondensorn får vara högst 19 liter (5 gal.) per minut.

• Räkna med ett tryckfall på 50 kPa (7 psi) mellan kondensorns vattenintag och ismaskinens avrinning.

• Vatten som lämnar kondensorn får inte vara varmare än 43 °C (110 °F).

Kapitel 2

Avloppsanslutningar

Följ dessa riktlinjer när avloppsledningarna installeras, för att förhindra att avloppsvatten flödar tillbaka in i ismaskinen och förvaringsbehållaren:

• Dräneringsledningar måste ha en lutning som är 2,5 cm fall per löpmeter (1,5 tum fall per 5 löpfot) och får inte skapa lås.

• Golvbrunnen måste vara stor nog för att ta emot avlopp från alla avloppsventiler.

• Dra separata avloppsledningar för isbehållare och ismaskin. Isolera dem för att förhindra kondens.

• Installera ett T-stycke i ismaskinens dräneringslednings utlopp och ett

46 cm (18") ventilationsrör över dräneringsledningen.

• Änden på behållarens avloppsrör måste ha ett luftgap som uppfyller lokala föreskrifter.

Extra installation av avlopp i botten

Ett extra avlopp finns i ismaskinens botten för att avlägsna fukt i områden med hög luftfuktighet.

1. Nedtill på ismaskinens baksida, på kompressorsidan, finns en plugg. Ta bort den.

2. Dra ledningen till ett öppet avlopp:

• Använd CPVC-rör som är 1/2 tum.

• Applicera några droppar silikon runt ismaskinrörets utsida, och sätt in det i ismaskinens bas. Silikonet håller fast röret och ger en vattentät försegling.

• Se till att röret har stöd.

24 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

Installation av kylsystemets fjärrkondensor och kondensorenhet

Ismaskinens huvudenhet levereras från fabriken med en mängd kylmedie som lämpar sig för hela systemets drift. Serieskylten på ismaskinen anger påfyllningsmängden av kylmedie.

QuietQube® ismaskin

Fjärrkondensor Ledningssats*

Extra kylmediepåfyllnad för

15 till 30 meter

(50 till 100 fot) ledningssatser

IF0600C

IBF0620C

IBF0820C

IF0900C

IBT1020C

IT1200C

IF1400C

CVDF0600

CVDF0900

CVDT1200

CVDF1400

RC-21

RC-31

RC-51

680 g - 1,5 lb.

907 g - 2 lb.

907 g - 2 lb.

907 g - 2 lb.

907 g - 2 lb.

IF1400C

IF2100C

CVDF1800

CVDF2100

RC-20

RC-30

RC-50

RC-23

RC-33

RC-53

907 g - 2 lb.

1814 g - 4 lb.

*Ledningssats

RC 21/31/51

RC 20/30/50

RC 23/33/53

Sugledning

16 mm

5/8 tum

19 mm

3/4 tum

19 mm

3/4 tum

Vätskeledning

10 mm

3/8 tum

13 mm

1/2 tum

16 mm

5/8 tum

Minsta isoleringstjocklek

13 mm (1/2") sugledning

7 mm (1/4") vätskeledning

13 mm (1/2") sugledning

7 mm (1/4") vätskeledning

13 mm (1/2") sugledning

7 mm (1/4") vätskeledning n

Varning

Installation av en QuietQube® kondenseringsenhet kan kräva att man använder specialutrustning när den ska sättas på plats. Det behövs utbildad och kvalificerad personal för att rigga upp och lyfta. Det finns hål på kondensorenhetens hörn, för att kunna lyfta den med schacklar.

Viktigt

Manitowoc fjärrstyrningssystem är bara godkänt och täckt av garantin som ett helt nytt paket. Garantin på kylsystemet blir ogiltig om en ny huvudenhet för ismaskinen ansluts till redan existerande (använda) ledningar och kondenseringsenheter eller omvänt.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 25

Installation Kapitel 2

Modeller med fjärrkondensor

Extra kylmediepåfyllnad ska läggas till på märkplåten för

15 till 30 meter

(50 till 100 fot)

IF0500N JCF0500

IT0500N JCT0500

IF0600N JCF0900

IF0900N JCF0900

IT1200N JCT1200

IT1500N JCT1500

IT1900N JCT1500

ledningssatser

680 g - 1,5 lb.

680 g - 1,5 lb.

680 g - 1,5 lb.

907 g - 2 lb.

907 g - 2 lb.

907 g - 2 lb.

907 g - 2 lb.

BERÄKNING AV

INSTALLATIONSAVSTÅND

Ledningssatsens längd

Största rörledningslängd är 30 meter

(100 fot).

Ledningssatsens stigning/fall

Största stigning är 10,7 meter (35 fot).

Största fall är 4,5 meter (15 fot).

Anmärkning

Om en ledningssats har en stigning som följs av ett fall, kan man inte göra ännu en stigning. Likaså om en ledningssats har ett fall som följs av en stigning, kan man inte göra ännu ett fall.

Ledningssats

RT

20/35/50

R404A

RT

20/35/50

R410A

RL

20/35/50

R410A

Avtappningsledning

13 mm

(1/2 tum)

13 mm

(1/2 tum)

13 mm

(1/2 tum)

Vätskeledning Modell

7,9 mm

(5/16 tum)

7,9 mm

(5/16 tum)

9,5 mm

(3/8 tum)

OBS! Ledningssats R404A har vita

IF0500N

IF0600N

IF0900N

IT0500N

IT1200N

IT1500N

IT1900N skyddspluggar medan ledningssats R410A har rosa skyddspluggar. n

Varning

Möjliga situationer för personskada

Ismaskinens huvudenhet innehåller kylmedieladdningen. Installation och hårdlödning av ledningssatsen måste göras av en kvalificerad och EPA-auktoriserad tekniker som känner till riskerna med att hantera kylmedieladdad utrustning.

Beräknat avstånd för ledningssats

Största beräknat avstånd är 45 meter

(150 fot).

För många stigningar, fall, horisontella sträckningar (eller kombinationer av dessa) på ledningssatsen, utöver de angivna maximala gränserna, överskrider driftsättnings- och designgränserna för kompressorn. Detta kommer att orsaka dålig retur av olja till kompressorn. Gör följande beräkningar för att säkerställa att ledningssatsen är inom specifikationerna.

1. För in den uppmätta stigningen i nedanstående formel. Multiplicera med 1,7 för att få den

beräknade

stigningen.

2. För in det uppmätta fallet i nedanstående formel. Multiplicera med 6,6 för att få det beräknade fallet.

3. För in det

uppmätta horisontella

avståndet i nedanstående formel.

Ingen beräkning krävs.

26 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

4. Lägg ihop den beräknade stigningen, det

beräknade fallet och det

horisontella avståndet för att få det

totala beräknade avståndet.

Om det totala avståndet överstiger

45 meter (150 fot), ska kondensorn/ kondensorenheten flyttas till en ny plats och en ny beräkning göras.

Formel för ledningssatsens maximala avstånd

Steg 1.

Uppmätt stigning (R) 10,7 meter (35 fot) är max.

Steg 2.

Uppmätt fall (D) 4,5 meter (15 fot) är max.

_____ x 1.7 =

_____ beräknad stigning

_____ x 6.6 =

_____ beräknad stigning

Steg 3.

Uppmätt horisontellt avstånd (H) 30 meter

(100 fot) max.

_____ horisontellt avstånd

Steg 4.

Totalt beräknat avstånd 45 meter (150 fot) max. _____ totalt beräknat avstånd

Anmärkning

Garantin för kylsystemet gäller inte om

Manitowoc ismaskin och Manitowoc CVD kondensorenhet inte installerats enligt specifikationerna. Denna garanti gäller inte heller om kylsystemet modifieras med en kondensor, värmeåtervinningsenhet eller andra delar eller aggregat som inte godkänts av Manitowoc.

MODELLER MED FJÄRRKONDENSOR

Steg 1 Fastsättning av kondensorn.

Genomgående hål finns för att fästa kondensorn vid en ram, ställning eller träställning.

n

Varning

Ismaskinens huvudenhet innehåller kylmedieladdning. Ismaskinens huvudenhet innehåller kylventiler som måste förbli stängda tills korrekt installation av ledningssatsen är klar.

n

Varning

Strömmen måste stängas av till ismaskinens huvudenhet, kondenseringsenhet eller kondensor innan man fortsätter.

Steg 2 Dragning av kylsystemets rörledningar.

Dra kylrören mellan ismaskinens huvudsektion och kondensorn.

• Maximal ledningslängd som ligger på hustaket är 25 % av den totala ledningslängden.

• En kvalificerad person måste utföra alla takgenomföringar.

• En förbindelseledning måste dras mellan ismaskinen och kondensorn.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 27

Installation

Steg 3 Ansluta ledningssatsen.

I de flesta fall är det inte nödvändigt att korta ledningarna, om de dras ordentligt.

När det är nödvändigt att förkorta eller förlänga, ska det göras innan man ansluter ledningssatsen till ismaskinen eller fjärrkondensorn. Det hindrar att kylmedie försvinner ur ismaskinen eller kondensorn.

Snabbanslutningarna på ledningssatsen

är försedda med åtkomstventiler. Använd dessa ventiler för att återvinna ångladdning från ledningssatsen.

För att följa god kylpraxis när ledningar ska förlängas eller förkortas, rensa ur med kväve och isolera alla rör. Ändra inte rörens storlek. Evakuera ledningarna och fyll på cirka 145 gram (5 oz) förångat kylmedie i varje ledning.

1. Ta bort dammskyddslocken från ledningssatsen, kondensorn och ismaskinen.

2. Applicera kylolja snabbkopplingarnas gängor innan de ansluts till kondensorn.

3. Skruva försiktigt på det innergängade beslaget på kondensorn eller ismaskinen för hand, dra därefter åt kopplingarna med en skiftnyckel tills de når botten.

4. Vrid ytterligare ett kvarts (1/4) varv för att vara säker på att mässingsytorna sitter absolut tätt ihop. Dra åt enligt följande specifikationer:

Vätskeledning Avtappningsledning

13,5 - 16,2 Nm

10 - 12 ft lbs

47,5 - 61,0 Nm

35 - 45 ft lbs

Kapitel 2

5. Kontrollera att inga kopplingar och ventilhattar läcker, och sätt tillbaka och dra åt hattarna.

6. Sammankoppling av nätspänningsledningar används för att sätta på och stänga av kondensorns fläktmotor. Fjärrkondensorns spänning motsvarar spänningen i ismaskinens huvudenhet.

Sammankoppling av nätspänningsledningar

Ismaskin

F1

F2

Fjärrkondensor

L1

L2

Installationen är klar för fjärrkondensormodeller. Fortsätt till sida

32 för diftsättningsprocedur.

QUIETQUBE-MODELLER

Steg 1 Fixera kondensorenheten.

Genomgående hål finns för att fästa kondensorenheten vid en ram, ställning eller träställning.

Steg 2 Dragning av kylsystemets rörledningar.

Dra kylrören mellan ismaskinens huvudsektion och kondensorn eller CVD kondensorenheten.

• En oljefälla i sugledningen krävs när stigningen är mer än 6 meter (20 fot).

• Endast en fälla tillåts i ledningen.

• Kapa ledningen till rätt längd. En

överskottslängd får inte rullas samman.

28 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2

Manitowoc S-låssats

Modell

S-låssats nummer Rörstorlek

IBF0620C

IBF0820C

IBT1020C

IF0600C IF0900C

IT1200C

IF1400C IF1800C

IF2100C

K00172

K00166

16 mm

(5/8 tum)

19 mm

(3/4 tum)

• Den maximala tiden som kylsystemet kan vara exponerat för luft är 15 minuter.

• Rensa ur ledningssatsen med torrt kväve under hårdlödningen.

• Avstängningsventiler på ismaskinens ledningssats måste förbli stängda och skyddas från värme under hårdlödningen.

• Kondenseringsenheten levereras med en

50/50-blandning av kväve/helium.

VENTILER MÅSTE FÖRBLI

STÄNGDA OCH SKYDDAS

MOT VÄRME UNDER

HÅRDLÖDNING (VIRA

OM MED VÅTA

TRASOR)

Installation

Steg 3 Trycktesta och evakuera ledningarna och CVD kondensorenheten.

• Ledningarnas avstängningsventiler måste förbli stängda tills trycktest och tömning har gjorts.

• Verktyg för borttagning av ventilkäglorna som tillåter borttagning och installation av ventilkäglorna utan att slangarna till grenrörens mätare tas bort, rekommenderas för att minska tömningstiden.

• Trycktesta med 1000 kPa (150 psi) under minst 15 minuter.

• Lägsta evakueringsnivå är 500 mikron.

Trycktesta ledningarna och CVD kondensorenheten med 1000 kPa

(150 psi) med torrt kväve. Tillför kvävet i ledningen vid avstängningsventilerna som sitter på baksidan av ismaskinens huvudsektion eller vid åtkomstventilerna i CVD kondensorenheten. Slutför trycktestet, verifiera att det inte finns några läckor och ta bort kvävet från systemet innan vakuumpumpen ansluts. Anslut vakuumpumpen och evakuera systemet till

500 mikron.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 29

Installation

ALTERNERA ANSLUTNINGARNA

PÅ KONDENSERINGSENHETENS

SCHRADERVENTILER

Kapitel 2

Steg 4 Öppna ventiler för ledningar och mottagare.

Du kommer inte att höra kylmediet flöda när ventilerna öppnas. Kylmediet flödar inte förrän ismaskinen startas och solenoidventilen öppnas.

• Alla ventillock måste sättas tillbaka, spännas och kontrolleras så att inget kylmedie läcker ut.

• Alla ventiler öppnas moturs. Öppna avstängningsventilerna i sug- och vätskeledningarna.

BACKVENTIL

ANSLUT GRENRÖRSMÄTAREN

ELLER SLANGEN MED

VENTILKÄGELTRYCK I BÅDA

ÄNDARNA

PLATSEN FÖR

LEDNINGSSATSENS

ANSLUTNING

ANVÄND EN INSEXNYCKEL FÖR

ATT ÖPPNA (VRID MOTURS)

AVSTÄNGNINGSVENTILERNA FÖR

VÄTSKE- OCH SUGLEDNINGARNA

QuietQube-modeller

ANSLUT

VAKUUMPUMPEN TILL

AVSTÄNGNINGSVENTILERNA

FÖR LEDNINGARNA

30 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2 Installation

Steg 5 Läckagekontrollera kylsystemet.

A. Anslut strömmen till ismaskinens huvudsektion -

Anslut INTE strömmen till CVD kondensorenheten.

ANVÄND EN INSEXNYCKEL

FÖR ATT ÖPPNA (VRID

MOTURS) AVSTÄNGNINGS-

VENTILERNA FÖR VÄTSKE-

OCH SUGLEDNINGARNA

Isdrycksmodeller (IB)

B. Tryck på strömbrytaren och aktivera ismaskinen i 60 sekunder för att jämna ut trycket.

C. Slå ifrån strömmen till ismaskinens huvudenhet.

ANVÄND EN INSEXNYCKEL

FÖR ATT ÖPPNA

(VRID MOTURS)

AVSTÄNGNINGSVENTILERNA

FÖR VÄTSKE- OCH

SUGLEDNINGARNA

D. Läcktesta ledningsanslutningar,

S-fällor och alla anslutningar i huvudsektionen och kondensorenheten.

E. Anslut strömmen till CVD kondensorenheten låt systemet pumpas ned.

Steg 6 Isoleringskrav.

• För att förhindra kondens, måste hela sugsystemet och avstängningsventilen isoleras.

• All isolering måste vara lufttät och förseglas i båda ändarna.

IF1400C/IF1800C/IF2100C

Anmärkning

När sug-, avtappnings- och mottagarens serviceventiler öppnats, kan kylmedietrycket inte spåras förrän ismaskinen startar en kylcykel och solenoidventilerna aktiveras.

Följande isoleringskrav hindrar kondens vid

32 °C (90 °F) omgivningstemperatur 90 % relativ fuktighet. Väntas högre fuktighet, ska isoleringens tjocklek ökas:

19 mm

(3/4 tum)

16 mm

(5/8 tum)

19 mm

(3/4 tum)

13 mm

(1/2 tum)

10 mm

(3/8 tum)

16 mm

(5/8 tum)

Sugledning -

13 mm (1/2")

Vätskeledning -

7 mm (1/4")

Sugledning -

19 mm (3/4")

Vätskeledning -

7 mm (1/4")

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 31

Installation

Steg 7 Isolering för sugledningens avstängningsventil.

Isoleringen av sugledningens avstängningsventil finns i den plast påse som är fasttejpad på vattengardinen.

Steg 8 Isdrycksmodeller (IB) enbart.

Termostatsonden måste flyttas från transportläget till istillverkningsläget.

• Behållarens termostatsond måste vridas ner för att möjliggöra iskontakt och korrekt funktion.

• Kontrollera att sondledningen inte kommer i kontakt med vattengardinen.

• Kontrollen är förinställd och kräver ingen programmering.

1. Lossa tumskruven som håller fast sonden.

2. Vrid sonden från horisontellt till vertikalt läge.

3. Spänn tumskruven för att fästa sonden.

Kapitel 2

Starta ismaskinen

Start av ismaskinen och genomförande av driftkontrollerna är ägarens/operatörens ansvar.

Justeringar och underhåll enligt beskrivning i manualen täcks inte av garantin.

TA BORT ISTJOCKLEKSSONDENS

TRANSPORTFÄSTEN

Ta bort och kassera transportbeslagen innan ismaskinen startas.

Steg 1 Ismaskinen måste programmeras.

Se ”Installationsguide” på sidan 39 för mer information.

Steg 2 Se ”Avkalkning och desinficering” på sidan 45 och desinficera ismaskinen och behållaren innan maskinen används.

Steg 3 Se ”Istillverkningens arbetsförlopp” på sidan 41 för information om användningen.

MINST/STÖRSTA ISVIKT

Justera istjockleken för att behålla rätt bryggtjocklek och ”Minst/största isvikt” på sidan 43.

32 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2

Garanti

För garantiinformation besök: www.manitowocice.com/Service/Warranty

• Garantins omfattning

• Garantiregistrering

• Garantiverifikation

Garantin gäller från den dag då den nya ismaskinen installeras.

GARANTIREGISTRERING

Genom att genomföra proceduren för registrering av garantin skyddar du snabbt och enkelt din investering.

Skanna QR-koden med en smart enhet eller skriv in länken i din webbläsare för att fullfölja registreringen av garantin.

WWW.MANITOWOCICE.COM/SERVICE/WARRANTY#WARRANTY-REGISTRATION

Genom att registrera din produkt bekräftar du garantin och förenklar proceduren om garantin måste utnyttjas.

Installation

Användning av fjärrismaskin med flerkretskondensorer som inte tillverkats av Manitowoc

Garanti

Kompressorgarantin på sextio (60) månader inkluderar trettiosex (36) garanti för arbete vid byte, gäller inte om fjärrismaskinen inte har installerats inom fjärrspecifikationerna.

Denna garanti ska inte gälla för någon ismaskin som inte installerats och/eller underhållits i enlighet med de tekniska instruktioner som tillhandahållits av

Manitowoc Ice. Prenstandan kan skilja sig från försäljningsspecifikationerna. ARIcertifierade standardklassningar gäller bara när den används med en fjärrkondensor från Manitowoc.

Om konstruktionen av kondensorn uppfyller specifikationerna, utsträcks

Manitowoc’s helgaranti endast till Manitowoc-tillverkade delar i systemet. Eftersom Manitowoc inte testar kondensorn tillsammans med ismaskinen, kan Manitowoc inte tillstyrka, rekommendera eller godkänna kondensorn, och tar inget ansvar för dess prestanda eller tillförlitlighet.

Viktigt

Manitowoc garanterar endast helt nya och oanvända fjärrpaket. Garantin av integriteten hos en ny ismaskin, under villkoren i vår garanti, förbjuder användning av redan existerande

(använda) rörledningar eller kondensorer.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 33

Installation

Konstruktions- och sprängtryck

Konstruktionstryck

4137 kPa - 600 psig

Sprängtryck

17 237 kPa - 2 500 psig

Reglerventil för huvudtryck

Använd inte en fläktcykelkontroll för att försöka bibehålla utsläppstrycket.

Kompressorn kommer att skadas.

Varje fjärrkondensor ansluten till en

Manitowoc ismaskin måste ha en

OEM-huvudreglerventil för trycket.

Manitowoc kommer inte att godkänna ersättningshuvudreglerventiler ”från hyllan”.

Fläktmotor

Kondensorns fläkt måste vara igång under hela ismaskinens fryscykel (använd inte fläktens cykel-styrning). Ismaskinen har en kondensorfläktmotorkrets för att använda med en Manitowoc-kondensor. Vi rekommenderar att denna krets används för att kontrollera kondensorns fläkt(ar) på flerkretskondensorn, för att säkerställa att den är på vid rätt tid. Överskrid inte märkamperen för fläktmotorkretsen på ismaskinens serieskylt.

Intern kondensorvolym

Flerkretskondensorns inre volym får inte vara mindre än eller större än den som används av Manitowoc. Överskrid inte den interna volymen med att försöka tillsätta laddning för att kompensera, eftersom kompressorn kommer att skadas.

Kapitel 2

Modell

IT0500N

IF0500N

IF0600N/IF0900N

IT1200N

Minsta cm

3

(ft

3

)

566

(0,020)

1274

(0,045)

IT1500N/IT1900N 2407

(0,085)

Högsta cm

3

(ft

3

)

850

(0,030)

1699

(0,060)

2973

(0,105)

Värmeavvisning

Modell

IF0500N

IT0500N

IF0600N

IF0900N

IT1200N

IT1500N

IT1900N

Topp Medelvärde

6900

6900

13900

16000

24500

27000

30500

6100

6100

9000

13000

20700

23000

26100

Kylmedieladdning

Ismaskinens etikett för modell/ serienummer innehåller uppgift om mängd av kylmedium. Fjärrkondensorer och ledningar endast en ångladdning.

Modell

IF0500N 2,72 kg (6,0 lbs)

IT0500N

IF0600N

IF0900N

Mängd

2,72 kg (6,0 lbs)

2,95 kg (6,5 lb.)

3,18 kg (7 lbs)

IT1200N 3,40 kg (7,5 lbs)

IT1500N 3,63 kg (8,0 lbs)

IT1900N 3,63 kg (8,0 lbs)

Typ

R404A

R410A

R404A

R404A

R410A

R410A

R410A

Informationen på Modell/serie-plåten gäller före alla data i denna tabell.

34 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 2

Snabbkopplingar

Ismaskinen och ledningarna levereras med snabbkopplingar. Vi rekommenderar att passande snabbkopplingar (finns hos

återförsäljare av Manitowoc, K00129) installeras i en flerkretskondensor, och att en ”håll”-ångladdning, 150 ml (5 oz.), med lämpligt kylmedium tillsätts till kondensorn innan ismaskinen eller ledningen ansluts till kondensorn.

Installation

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 35

Installation

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 2

36 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 3

Användning

Skärmen Lås/lås upp

Strömbrytare Rengöringsknapp

Varningsikon

Meddelandeikon

Menyikon

11/18/2018

3

10:42 AM

MAKING ICE

3

S

i

Skärmen Låst eller

Upplåst

LuminIce

Servicekontakter

Information

Pekskärmens funktioner

Indigo® NXT styrpanel erbjuder ett antal tryckkänsliga knappar och en interaktiv pekskärm.

Knappar

Strömbrytare: Innehåller On/Off funktioner för ismaskinen.

Lås/lås upp-knapp: Tillåter eller hindrar navigering med pekskärmen.

Rengöringsknapp: Startar en rengöringscykel. Se Kapitel 4 för mer information.

Pekskärm

På hemskärmen kan du se ismaskinens status, varningar och meddelanden.

Navigering med pekskärmen ger dig tillgång till menyalternativ, maskininformation, inställningar och händelselogg.

Inställningarna för installation och energisparläge kan justeras tillsammans med service och felsökningsinformation.

OBS! Pekskärmen kan bara användas med fingertopparna.

Ikoner: Indikerar status och navigerar när du trycker på ikonen.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 37

Användning Kapitel 3

BESKRIVNING AV IKONEN FÖR HEMSKÄRMEN

Ikon

Hemskärm

Beskrivning

Mittdelen av skärmen visar aktuellt tillstånd för ismaskinen - Tillverkar is, behållaren full, programmeringsläge eller maskinen avstängd

Varning

3

Varningsikonen tillsammans med antal meddelanden. När du trycker på den här ikonen visas varningsloggen där du kan se och återställa varningar

Meddelande Meddelandeikonen med antal meddelanden. När du trycker på den här

3 ikonen visas skärmen med påminnelse för rutinunderhåll där du både kan se återställa påminnelsen

Meny

Menyikonen för dig till huvudmenyn

Information

i

Servicekontakter

Informationsikonen visar modell- och serienummer, installationsdatum och annan information, som gäller just den här ismaskinen

Visar kontaktinformation för din lokala servicetjänst - Standard är webbplatsens servicerepresentant för Manitowoc Ice

Låst/Upplåst

Anger om skärmen är låst eller upplåst

LuminIce

S

Visas endast när ett LuminIce® II-tillbehör är anslutet.

Blått S - Normal drift

Rött S - Byt lampa

Omväxlande Rött/blått - Fel lampa insatt

Prestandaspecifikationer

OBS! Prestandaegenskaperna har beräknats baserat på maskinens prestanda vid 32 °C (90 °F) omgivningstemperatur och 21 °C (70 °F) vattenvattentemperatur. De verkliga värdena kan vara avvikande beroende på dina driftförhållanden.

38 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 3

Installationsguide

Skärmarna växlar automatiskt när du gjort ett val eller tryck på högerpilen för att gå vidare till nästa skärm, tryck på vänsterpilen om du vill backa en skärm. Alla inställningar kan visas och ändras utan hjälp av guiden genom att navigera med menyskärmen.

Installation

Tryck på strömbrytarknappen

ON/OFF

Ange modellnummer

Välj språk

Starta guiden

Detektering av tillbehör

USBinstallation

Konfigurera formaten för datum och tid

Beskrivning

Strömbrytarknappen används för att starta och stoppa istillverkningen.

Visas bara om modellnumret inte kan identifieras automatiskt. Ismaskinen kan inte startas utan uppgift om modellnummer.

Standardspråket är engelska.

Skrolla om du vill välja ett annat språk.

Installationsguiden hjälper dig programmera ismaskinen.

Upptäcker om en isnivåsensor, LuminIce II eller

AuCS är ansluten.

Förbockat = Ja - X = Nej

Används bara om installationsfunktionerna har

överförts till ett USB-minne.

Hoppa över skärmen genom att använda högerpilen.

Välj Månad/dag/år eller Dag/ månad /år.

Välj tidformatet 12 timmar eller 24 timmar.

Ställa in datum

Använd pilarna för att ställa in datum för din plats.

Enheter

Välj standard eller metrisk.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Användning

Installation

Ljusstyrka

Isprogram

Påminnelse om rengöring

IAuCS

Endast när detta upptäcks

Luftfilter

Endast luftkylda modeller

Beskrivning

Konfigurera skärmens ljusstyrka för normala användningsförhållanden.

Programmera ismaskinens körtider eller tryck på högerpilen om du vill hoppa

över den här inställningen.

Ställ in påminnelse om avkalkning eller desinficering eller tryck på högerpilen för att hoppa över detta.

Ange hur ofta den ska användas när detta tillbehör

är installerat.

Ställs till ON för slutna luftkylda modeller.

Vattenanvändning

Fabriksinställning eller

Använd mindre vatten med system med omvänd osmos eller

Använd mer vatten för att förbättra vattnets klarhet vid ofiltrerat vatten.

Välj Ja eller Nej.

Vattenfilter

LuminIce II

Endast när detta upptäckts

Sensor för isnivå

Endast när detta upptäckts

12 månaders påminnelse ställs automatiskt in.

Påminnelse om att ändra sensorns inställning från transportläge till driftläge.

Guiden klar

Tryck på högerpil eller på hemikonen för att komma till hemskärmen.

39

Användning Kapitel 3

Navigera med menyskärmen

Välj ikonen INSTÄLLNINGAR på hemskärmen för att visa skärmen Huvudmeny.

Energi Service Inställningar Återställ fel

Isprogram Data Språk

Vattenanvändning

Statistik

Varningslogg

Manuell skörd

Påminnelser

Tid och Datum

Kräver

Installationsguide

Nuvarande inställningar för säkerhetskopiering

Återställ till fabriksinställningar

Byte av styrkort Enheter

Diagnostik

Kontaktinformation

USB

*AuCS

*AuCS flödespump

* Visas endast när detta tillvalstillbehör har installerats

Ljusstyrka

USB

*AuCS

40 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 3

Istillverkningens arbetsförlopp

Strömbrytaren måste vara intryckt och vattengardinen/isspjällen vara på plats på förångaren innan ismaskinen startar.

Vattenutrensningscykel

Ismaskinen rensar ut allt kvarvarande vatten från vattentråget till avloppet.

Cykel för för-kylning

Kylsystemet kyler förångaren innan vattenpumpen startas.

Fryscykel

Vattnet flödar igenom förångaren och kylsystemet kyler förångaren. Is byggs upp på förångaren och fryscykeln fortsätter tills istjocklekssonden känner att ett lager is har bildats. Istjocklekssonden signalerar till kontrollpanelen att starta skörden.

Skördecykel

Allt återstående vatten rensas ut genom avloppet när kylmediegasen värmer upp förångaren. När förångaren värms upp, glider lagret av isbitar av förångaren och ner i behållaren. Om alla isbitar faller av vattengardinen (eller isspjället) startar ismaskinen en ny fryscykel.

Av-cykel

Om vattengardinen eller isspjället hålls

öppna av isbitar, stängs ismaskinen av. När vattengardinen eller isspjället stängs, startar ismaskinen en ny cykel vid vattenutrensningen.

Användning

Kontrollpanelens tidur

Kontrollpanelen har följande tidur, som inte kan ställas in:

• Ismaskinens kontrollpanel ställer in sitt eget installationsdatum efter 100 frys- och skördecykler.

• Ismaskinen är låst i fryscykeln i 6 minuter innan skördecykeln kan påbörjas.

• Den maximala frystiden är 35 minuter, då kontrollpanelen automatiskt påbörjar en skördesekvens.

• Maximal skördetid är 7 minuter, kontrollkortet genomför en vattenupptiningscykel för att därefter

återföra ismaskinen till fryscykeln.

Servicebehov

Servicebehoven lagras och indikeras på kontrollpanelen efter tre cykler. Antalet cykler som krävs för att stoppa maskinen varierar för varje typ av service behov.

• Servicebehov 1 - Om frystiden når

35 minuter, startar kontrollpanelen automatiskt en skördecykel. Om 6 fryscykler på 35-minuter inträffar efter varandra, stannar ismaskinen.

• Servicebehov 2 - Om skördetiden når

7 minuter, återställer kontrollpanelen automatiskt ismaskinen till fryscykeln.

Efter 3 långa skördecykler stannar ismaskinen.

Se Kapitel 5 om du får ett servicebehov E01 eller E02.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 41

Användning Kapitel 3

Säkert användningsläge

Ger maskinen möjlighet att arbeta upp till

72 timmar om istjocklekssonden och/eller vattennivåsondens sensor inte fungerar.

• När styrkortet startar säkerhetsläget, blinkar ett varningsmeddelande på displayen för att uppmärksamma användaren på att det finns ett produktionsproblem.

• Kontrollpanelen startar och övervakar automatiskt det säkra läget. Kontrollen avslutar automatiskt det säkra läget om en normal signal tas emot från inmatningen.

• Efter 72 timmar går kontrollpanelen in i ett standby-läge och stängs av.

OBS! Styrkortet kräver en historik på fem cykler för att arbeta i säkert läge. Om fem cykler inte har genomförts felfritt stängs maskinen av.

Skörd med vattenhjälp

Om isspjället/vattengardinen inte öppnats inom 3,5 minuter in i skördecykeln, inträffar följande:

• 3,5 minuter - Vatteninloppets ventil

öppnas tills vattnet når sonden för hög vattennivå.

• 4 minuter - Vattenpumpen startas.

• 6,5 till 7 minuter -

Vattentömningsventilen öppnas.

Vattenupptiningscykeln

Om isspjället/vattengardinen inte

öppnas under skördecykeln på 7 minuter genomförs följande vattenupptiningscykel:

• 7 minuter - Kompressorn startas, magnetventilen för skörd och tömningsventilen öppnas.

1. Vattenpumpen fortsätter vara igång och vatteninloppets ventil öppnas tills vattnet når sonden för hög vattennivå.

2. Vattnet cirkuleras över förångaren.

3. Vattnet cirkuleras, töms och återfylls till sonden för hög vattennivå under ungefär 1 timme.

• Vid slutet av denna vattenupptiningscykel startar ismaskinen en ny fryscykel (cirka 1 - 1,75 timme).

42 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 3

Minst/största isvikt

Justera isens tjocklek så att den uppfyller specifikationerna i tabellen.

Modell

IF0300

IT0420 IT0450

IP0520

IT0620C

IT0500 IF0500

IP0500

Minsta isvikt per cykel lbs gram

2,40 lbs

1089 gram

3,40 lbs

1542 gram

Största isvikt per cykel lbs gram

2,80 lbs

1270 gram

3,90 lbs

1769 gram

IF0600 IT0750

IBF0820C

IF0900 IT0900

IT1200

IBT1020C

IF1400C

IT1500

IF1800C

IT1900

IF2100C

4,60 lbs

2087 gram

4,12 lbs

1869 gram

5,75 lbs

2608 gram

6,20 lbs

2812 gram

7,50 lbs

3402 gram

12,00 lbs

5443 gram

13,20 lbs

4649 gram

15,5 lbs

7031 gram

13,20 lbs

5987 gram

16,00 lbs

7257 gram

5,20 lbs

2359 gram

4,75 lbs

2155 gram

6,50 lbs

2948 gram

7,20 lbs

3266 gram

8,20 lbs

3719 gram

14,00 lbs

6350 gram

14,80 lbs

5216 gram

16,75 lbs

7598 gram

14,80 lbs

6713 gram

17,25 lbs

7824 gram

Viktigt

Rutinjusteringar och underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Användning

Kontroll av istjocklek

Efter skördecykeln ska isbitarna i isbehållaren inspekteras. Sonden för istjocklek är fabriksinställd för att hålla isbryggans tjocklek till 3 mm (1/8").

OBS! Se till att vattengardinen är på plats när kontrollen utförs. Det hindrar vattnet från att stänka utanför vattentråget.

1. Inspektera bryggan som förbinder kuberna. Den måste vara cirka

3 mm (1/8") tjock.

2. Om det är nödvändigt med justering, vrid justeringsskruven till istjocklekssonden medurs för att

öka bryggans tjocklek, moturs för att minska bryggans tjocklek. Ställ in ett gap på 7 mm (9/32") mellan sonden för istjocklek och förångaren till att börja med, för att sedan justera gapet för att få en bryggtjocklek på 3 mm

(1/8").

OBS! En vridning av justerskruven med en tredjedels varv ändrar isens tjocklek med cirka 1,5 mm (1/16").

JUSTERINGSSKRUV

3 mm (1/8")

ISBRYGGANS TJOCKLEK

PLACERA ETT 7

MM (9/32") BORR

MELLAN SONDEN OCH

FÖRÅNGAREN FÖR ATT

STÄLLA IN DET FÖRSTA

GAPET

Kontrollera att ledningen till sonden för istjocklek inte begränsar sondens rörelse.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 43

Användning

Användning av vatten som avjoniserats eller behandlats med omvänd osmos

Om du använder vatten med lågt totalt innehåll av lösta fasta ämnen (lågt TDS) kan nivågivaren för vattennivån ges ökad känslighet genom att du flyttar byglingen.

Elektronikschemat för styrkortet visar standardplaceringen av byglingen mellan vänster stift och mittstiftet. En flyttning av byglingen till mellan mittstiftet och högerstiftet samt aktivering av ”Use less water with reverse osmosis” (Använd mindre vatten genom omvänd osmos) i

R.O.-menyn (Settings/Energy/Water Usage/

Use Less Water With Reverse Osmosis) ökar nivågivarens känslighet.

Flytta byglingen mellan vänster stift och mittstiftet till mittstiftet och högerstiftet

Kapitel 3

44 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 4

Underhåll

Avkalkning och desinficering

Allmänt

Du har ansvar för att underhålla ismaskinen i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Avkalka och desinficera maskinen var sjätte månad för effektiv drift. Om ismaskinen kräver avkalkning och desinficering oftare, kontakta behörigt serviceföretag för att testa vattenkvaliteten och rekommendera lämplig vattenbehandling. En extremt smutsig ismaskin måste tas åt sidan för avkalkning och desinficering.

Manitowoc ismaskinavkalkning och desinficering är de ända produkter som godkänns för användning i Manitowoc ismaskiner.

Inspektion av ismaskin

Kontrollera att vattenanslutningar och ledningar är täta. Kontrollera också att kylrör inte gnider eller vibrerar mot andra rör, paneler osv.

Placera inget (lådor osv.) framför ismaskinen. Det måste finnas tillräckligt luftflöde genom och runt ismaskinen för att maximera isproduktionen och säkerställa att delarna håller länge.

Utvändig rengöring

Rengör området runt ismaskinen så ofta som det behövs för att behålla det rent och ha en effektiv drift.

Torka av ytor med en trasa fuktad i vatten för att ta bort damm och smuts från ismaskinens utsida. På envisa fettrester används en trasa som fuktats i en blandning av milt diskmedel och vatten. Torka torrt med en torr, mjuk trasa.

Ytterpanelerna har en ljus beläggning som är fläckresistent och lätt att rengöra.

Produkter som innehåller slipmedel skadar beläggningen och repar panelerna.

• Använd aldrig stålull eller slipande svampar för rengöring.

• Använd aldrig rengöringsmedel som är klorerade, citrusbaserade eller innehåller slipmedel på ytterpaneler och plastlister.

Desinficerande rengöringsprocedur

• Denna procedur avkalkar alla delar i vattenflödesvägen, och används mellan de omfattande avkalknings-/ desinficeringsprocedurerna som äger rum en gång i halvåret.

Den omfattande avkalknings-/ desinficeringproceduren

Denna procedur ska utföras minst en gång i halvåret.

• Ismaskinen och behållaren måste demonteras vid avkalkning och desinficering.

• All is som producerats under avkalkning och desinficering måste kastas.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 45

Underhåll Kapitel 4

,

Försiktighet

Använd endast av Manitowoc godkända maskinrengörings/avkalkningsmedel och desinficeringsmedel för denna maskin

(Manitowoc artikelnummer 9405463 för rengöring och artikelnummer 9405653 för desinficering). Det är ett brott mot federal lag att använda dessa lösningar på ett sätt som inte överensstämmer med märkningen. Läs noga igenom alla etiketter på flaskorna före användning.

Den omfattande avkalknings- och desinficeringproceduren

Rengörings- och avkalkningsmedel för ismaskinen används för att ta bort kalkflagor och mineralavlagringar.

Desinficeringsmedel för ismaskinen desinficerar och tar bort alger och slem.

OBS! Trots att det inte är nödvändigt och beroende på din installation, kan det vara lättare att komma åt om ismaskinens topplock tas bort.

Steg 1 Öppna framluckan för att komma

åt förångarutrymmet. Det får inte finnas is på förångaren under avkalkningen/ desinficeringen. Följ en av nedanstående metoder:

• Tryck på strömbrytaren i slutet av en skördecykel efter att isen fallit av förångaren(na).

• Tryck på strömbrytaren och låt isen smälta.

Anmärkning

Använd aldrig något för att lossa isen med våld från förångaren. Det kan orsaka skador.

Steg 2 Ta bort all is från isbehållare/ automat.

Steg 3 Tryck på knappen Rengör och välj ”Turn off when complete” (Stäng av när klar). Vattnet kommer att flöda igenom vattentömningsventilen och ner i avloppet. Vänta cirka 1 minut tills vattenbehållaren återfyllts och displayen visar Fyll på kemikalier. Fyll på lämplig mängd maskinrengörings/avkalkningsmedel i vattenbehållaren genom att hälla det mellan vattengardinen och förångaren, och bekräfta sedan att kemikalierna fyllts på.

,

Försiktighet

Blanda inte rengörings/avkalkningsmedel och desinficeringsmedel med varandra.

Det är ett brott mot federal lag att använda dessa lösningar på ett sätt som inte överensstämmer med märkningen.

n

Varning

Använd gummihandskar och skyddsglasögon (och/eller ansiktsskydd) när du använder rengörings/avkalkningsmedel eller desinficeringsmedel till ismaskinen.

Modell

IF0300/IT0420/IP0520

IT0620

IT0450/IT0500/IF0500

IP0500/IF0600/IT0750

IF0900/IT0900/IT1200

IBF0620C/IBF0820C

IBT1020C

IF1400C/IT1500/IT1700

IF1800C/IT1900

IF2100C

Mängd rengörings/ avkalkningsmedel

90 ml

(3 oz)

150 ml

(5 oz)

150 ml

(5 oz)

265 ml

(9 oz)

46 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 4 Underhåll

Steg 4 Vänta tills cykeln är klar

(ungefär 24 minuter). Slå därefter ifrån strömmen till ismaskinen (och automaten om den används).

n

Varning

Slå ifrån den elektriska strömmen till ismaskinen i den elektriska kopplingsdosan.

Steg 5 Ta bort delarna för avkalkning.

Se borttagning av delar sida 49. Fortsätt med steg 6 när delarna har tagits bort.

Steg 6 Blanda en lösning av rengörings/ avkalkningsmedel och ljummet vatten. En större mängd lösning kan vara nödvändig, beroende på uppbyggnaden av mineraler.

Använd proportionerna i nedanstående tabell för att blanda tillräcklig lösning för att avkalka alla delar noggrant.

Lösningstyp Vatten Blandat med

Rengörings/ avkalkningsmedel

4 l

(1 gal)

475 ml (16 oz) rengörings/ avkalkningsmedel

Steg 7 Använd hälften av blandningen med rengörings/avkalkningsmedel och vatten för att avkalka alla komponenter.

Lösningen bildar ett skum när den kommer i kontakt med kalkflagor och mineralavlagringar. När skumbildningen upphör används en borste med mjuka strån, svamp eller trasa (INTE stålborste) för att försiktigt avkalka delarna. Låt det dra i 5 minuter (15 - 20 minuter på områden med hårt sittande kalk). Skölj alla komponenter med rent vatten.

Steg 8 Medan komponenterna står och drar, använd hälften av blandningen för att avkalka alla ytor i ismaskinens livsmedelsdel och behållare (doserare). Använd en plastborste eller trasa för att noggrant avkalka följande delar i ismaskinen:

• Sidoväggar

• Botten (området ovanför vattentråget)

• Förångarens plastdelar - inklusive

överdel, botten och sidor

• Isbehållare eller automat

Skölj alla områden noggrant med rent vatten.

DESINFICERING

Steg 9 Blanda en lösning av desinficeringsmedel och ljummet vatten.

Lösningstyp Vatten

Desinficeringsmedel 12 l (3 gal)

Blandat med

60 ml (2 oz) desinficeringsmedel

Steg 10 Använd hälften av desinficeringsmedel-/vattenlösningen för att rengöra alla komponenter. Använd en sprayflaska för att frikostigt applicera lösningen på alla borttagna ytor eller blötlägg de borttagna delarna i blandningen med desinficeringsmedel/vatten. Skölj inte delarna efter desinficeringen.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 47

Underhåll Kapitel 4

Steg 11 Använd hälften av blandningen av desinficeringsmedel och vatten för att rengöra alla ytor i ismaskinens livsmedelsdel och behållare (doserare).

Använd en sprayflaska för att applicera lösningen frikostigt. När man utför desinficering ska man vara speciellt noga på följande delar:

• Sidoväggar

• Botten (området ovanför vattentråget)

• Förångarens plastdelar - inklusive

överdel, botten och sidor

• Isbehållare eller automat

Skölj inte de desinficerade områdena.

Steg 12 Sätt tillbaka alla borttagna delar och vänta i 20 minuter.

Steg 13 Tryck på knappen Rengör och välj

”Make ice when complete” (Tillverka is när klar). Vattnet kommer att flöda igenom vattendumpventilen och ner i avloppet.

Vänta cirka 1 minut tills vattenbehållaren

återfyllts och displayen visar Fyll på kemikalier. Fyll på lämplig mängd desinficeringsmedel i vattenbehållaren genom att hälla det mellan vattengardinen och förångaren, och bekräfta sedan att kemikalierna fyllts på.

Modell

Mängd desinficeringsmedel

IF0300/IT0420/IT0450

IT0500/IF0500/IP0500

IP0520/IF0600/IT0620

IBF0620C/IT0750

IBF0820C/IF0900/IT0900

IT1200/IBT1020C

90 ml

(3 oz)

IT1500/IT1900

IF1400C/IF1800C/IF2100C

104 ml

(3,5 oz)

180 ml

(6 oz)

355 ml

(12 oz)

Steg 14 Stäng och lås framluckan.

Ismaskinen startar istillverkningen automatiskt när desinficeringscykeln avslutats (ca 24 minuter).

48 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 4

Borttagning av delar för den omfattande avkalknings- och desinficeringproceduren

Enkelförångare visas. Varje förångare har vattenfördelningsrör och en vattengardin/ isspjäll.

A. Ta bort vattengardinen eller-gardinerna

• Bör försiktigt gardinen på mitten och ta bort den från högra sidan.

• Dra ut den vänstra sprinten.

B. Ta bort istjocklekssonden

• Kläm ihop gångjärnet på istjocklekssonden överdel.

• Vrid istjocklekssonden så att den lossnar från det ena gångjärnet och därefter det andra. Istjocklekssonden kan nu avkalkas utan att tas bort helt. Vill man ta bort den helt, ska istjocklekssondens ledningar lossas från kontrollpanelen.

C. Ta bort vattentråget

• Tryck ner flikarna på höger och vänster sida om vattentråget.

• Låt framsidan av vattentråget falla samtidigt som du drar fram och lossas de bakre stiften.

Underhåll

D. Ta bort vattennivåsonden

• Dra vattennivåsonden rakt ner tills den lossnar.

• Sänk vattennivåsonden tills ledningskontakten blir synlig.

• Lossa ledningen från vattennivåsonden.

• Ta bort vattennivåsonden från ismaskinen.

E. Ta bort vattenfördelningsröret eller-rören

OBS! Tumskruvar för ledningsröret sitter kvar för att inte komma bort. Lossa tumskruvarna men dra inte ut dem från ledningsröret.

• Lossa de två yttre skruvarna (skruvarna ska inte tas bort helt eftersom de sitter fast för att inte komma bort) och dra framåt på ledningsröret för att lossas från glidleden.

• Demontera ledningsröret genom att lossa de två (2) mittersta tumskruvarna och dela ledningsröret i två delar.

E

D

B

A

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

C

49

Underhåll Kapitel 4

Desinficerande rengöringsprocedur

Denna procedur avkalkar alla delar i vattenflödesvägen, och används för att avkalka ismaskinen mellan de omfattande avkalknings-/desinficeringsprocedurerna, som äger rum en gång i halvåret.

Avkalknings-/desinficeringsprocedureren används för att ta bort kalkflagor och mineralavlagringar. Desinficeringsmedel för ismaskinen desinficerar och tar bort alger och slem.

OBS! Trots att det inte är nödvändigt och beroende på din installation, kan det vara lättare att komma åt om ismaskinens topplock tas bort.

Steg 1 Det får inte finnas is på förångaren under rengöringen/desinficeringen. Följ en av nedanstående metoder:

• Tryck på strömbrytaren i slutet av en skördecykel efter att isen fallit av förångaren(na).

• Tryck på strömbrytaren och låt isen smälta.

Anmärkning

Använd aldrig något för att lossa isen med våld från förångaren. Det kan orsaka skador.

Steg 2 Öppna framluckan för att komma

åt förångaren.

Steg 3 Tryck på knappen Rengör och välj ”Make ice when complete” (Tillverka is när klar). Vattnet kommer att flöda igenom vattendumpventilen och ner i avloppet. Vänta cirka 1 minut tills vattenbehållaren återfyllts och displayen visar Fyll på kemikalier. Fyll på lämplig mängd avkalkningsmedel i vattenbehållaren genom att hälla det mellan vattengardinen och förångaren, och bekräfta sedan att kemikalierna fyllts på.

Modell

Mängd rengörings/ avkalkningsmedel

90 ml

(3 oz)

IF0300/IT0420/IP0520

IT0620

IT0450/IT0500/IF0500

IP0500/IF0600

IT0750/IF0900/IT0900

IT1200

IBF0620C/IBF0820C

IBT1020C

IF1400C/IT1500/IF1800C

IT1900/IF2100C

150 ml

(5 oz)

150 ml

(5 oz)

265 ml

(9 oz)

Steg 4 Stäng och lås framluckan.

Ismaskinen startar istillverkningen automatiskt när rengöringscykeln avslutats

(ca 24 minuter).

50 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 4

Rengöring av luftfilter och kondensor

Det tvättbara filtret på slutna ismaskiner är utformat för att samla damm, smuts, ludd och fett. Rengör filtret en gång i månaden med vatten och milt tvålmedel.

En smutsig kondensor hindrar luftflödet, vilket resulterar i för höga drifttemperaturer. Detta minskar isproduktionen och kortar komponenternas livslängd.

n

Varning

Koppla bort strömmen från ismaskinen vid huvudkontakten innan du rengör luftfiltret eller kondensorn. Kondensorns fenor är vassa. Var försiktig när du tar bort eller sätter i luftfiltret.

• Rengör kondensorn minst en gång i halvåret.

• Lys med en ficklampa igenom kondensorn för att kontrollera om det finns smuts bakom flänsarna.

• Blås tryckluft igenom eller skölj med vatten inifrån och ut (motsatt riktning mot luftflödet).

• Om det finns smuts kvar ska ett serviceombud tillkallas för att rengöra kondensorn.

Underhåll

Ta ur tjänst/vinterförvaring

Alla modeller

1. Avkalka och desinficera ismaskinen.

2. Stäng av vattentillförseln, koppla ifrån och tappa ur vatten från inkommande ledning till istillverkningen på ismaskinens baksida och tappa ur vattentråget.

3. Slå på strömmen till ismaskinen, vänta en minut tills vattenintagsventilen

öppnats och blås in tryckluft i både vattenintags- och avloppsöppningarna på maskinens baksida, för att få bort allt vatten.

ENDAST VATTENKYLDA MODELLER

• Stäng av inkommande vatten- och avloppsledningar från den vattenkylda kondensorn.

• Tryck in en kraftig skruvmejsel i vattenregleringsventilens spiralfjäder i botten och bänd upp för att öppna vattenregleringsventilen.

• Håll ventilen öppen och blås tryckluft genom kondensorn tills allt vatten är borta.

Alla modeller

4. Tyck på strömbrytaren och koppla från strömmen vid huvudströmbrytaren.

5. Fyll sprayflaskan med desinficeringsmedel och spraya alla inre livsmedelsutrymmen. Skölj inte utan lämna att lufttorka.

6. Sätt tillbaka alla paneler.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 51

Underhåll

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 4

52 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 5

Felsökning

Checklista innan serviceombud tillkallas

Om det uppstår problem under användning av ismaskinen, ska nedanstående checklista följas innan service tillkallas. Rutinjusteringar och underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Problem Möjlig orsak

Ismaskinen fungerar inte. Ingen elektrisk ström till ismaskinen och/eller kondenseringsenheten.

Högtrycksbrytare löses ut.

Att åtgärda

Byt säkring/återställ brytaren/ slå på huvudströmbrytaren.

Ismaskinen stannar och kan startas om genom att trycka på strömbrytaren.

Ismaskinen släpper inte ifrån sig någon is eller långsam skörd.

Energisparare eller andra fält som programmerats in stoppar maskinen.

Vattengardin av eller fastnar i

öppet läge.

Ismaskinen slås inte på.

Endast IB-modeller-

Isnivåtermostaten för doseraren är öppen.

Säkerhetsgränsfunktionen stoppar ismaskinen.

Ismaskinen är smutsig.

Ismaskinen står inte plant.

Låg lufttemperatur runt ismaskinens huvudenhet.

Fläktcykelkontrollen slår inte ifrån kondensorns fläktmotor.

Vattenregleringsventilen felaktigt justerad eller stängs inte.

Rengör kondensorelement. (Se sida 51)

Återställ till fabriksinställningar.

Vattengardin måste installeras eller svänga fritt.

Tryck på strömbrytaren, displayen måste visa ”Tillverka is”.

Justera termostaten för att bibehålla korrekt nivå i doseraren.

Se ”Servicebehov” på sida 55.

Avkalka och desinficera ismaskinen. (Se sida 46)

Ställ ismaskinen plant.

Lufttemperaturen måste vara minst 2 °C (35 °F).

Kontakta service.

Kontrollera om det finns vatten vid kondensorns avlopp under skördecykel. Kontakta ett behörigt serviceföretag för att justera/byta ut ventilen om där finns vatten.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 53

Felsökning Kapitel 5

Problem

Ismaskinen går inte in i skördeläge.

Iskvaliteten är dålig (mjuk eller oklar).

Ismaskinen producerar tunna eller ofullständiga kuber, eller isfyllnadsmönstret på förångaren är ofullständigt.

Möjlig orsak

Frystiden på sex minuter har

Att åtgärda

Vänta tills frysinlåsningen går inte gått ut ännu.

ut.

Istjocklekssonden är smutsig. Avkalka och desinficera

Istjocklekssonden är frånkopplad.

Istjocklekssonden är inte justerad.

Ojämn ispåfyllning (tunn vid förångarens överdel).

ismaskinen. (Se sida 46)

Anslut sonden till kontrollpanelen.

Justera istjocklekssonden. (Se

Dålig kvalitet på inkommande vatten.

Dålig vattenfiltrering.

Ismaskinen är smutsig.

sida 43)

Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i sumptråget. Kontakta behörigt serviceföretag för att kontrollera kylsystemet.

Kontakta behörigt serviceföretag för att testa kvaliteten på det inkommande vattnet och ge lämpliga rekommendationer för filter.

Byt filter.

Avkalka och desinficera ismaskinen. (Se sida 46)

Demontera och rengör vattendumpventilen.

Reparera vattenavhärdaren.

Vattendumpventilen fungerar inte.

Vattenavhärdaren fungerar inte riktigt (i förekommande fall).

Istjocklekssonden är inte justerad.

Justera istjocklekssonden. (Se sida 43)

Nivån i vattentråget är för låg. Kontrollera vattennivåsondens läge.

Filtersilen i vattenintagsventilen

är smutsigt.

Dålig vattenfiltrering.

Varmt inkommande vatten.

Ta bort vattenintagsventilen och rengör filtersilen.

Byt filter.

Anslut ismaskinen till ett kallvattenintag. (Se sida 22)

Byt vattenintagsventilen. Vattenintagsventilen fungerar inte.

Felaktigt tryck på inkommande vatten.

Ismaskinen står inte plant.

Vattentrycket måste vara

140 - 550 kPa (20 - 80 psi).

Ställ ismaskinen plant.

54 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 5 Felsökning

Problem

Låg iskapacitet.

Servicebehov

Utöver de normala säkerhetskontrollerna som t.ex. högtrycksavstängning, har din

Manitowoc ismaskin inbyggda gränser för servicebehov som stoppar ismaskinen om det uppstår förhållanden som kan orsaka ett större komponentfel.

Innan service tillkallas ska ismaskinen startas om med följande procedur:

1. Tryck på strömbrytaren. Displayen visar ”Av”. Tryck på strömbrytaren igen och displayen visar ”Tillverka is”.

A. Om ett servicebehov har stoppat ismaskinen, startar den om efter en stunds fördröjning. Fortsätt till steg 2.

B. Om ismaskinen inte startar om, se ”Ismaskinen fungerar inte” på sida 53.

Möjlig orsak

Filtersilen i vattenintagsventilen

är smutsigt.

Tillförseln av inkommande vatten är avstängt.

Vattenintagsventilen fast i

öppet läge eller läcker.

Att åtgärda

Ta bort vattenintagsventilen och rengör filtersilen.

Öppna vattenserviceventilen.

Kondensorn är smutsig.

Hög lufttemperatur kommer in i kondensorn.

Luftkompressorn för skörd fungerar inte.

Tryck på strömbrytaren och stäng av ismaskinen.

Om vattnet fortsätter att komma in i vattentråget, ska vattenintagsventilen bytas.

Rengör kondensorn.

I tabellen Lägsta/högsta lufttemperatur på sida 14 finner du värden för din modell.

Kontakta service.

2. Låt ismaskinen gå för att avgöra om förhållandet upprepas.

A. Om ismaskinen stannar igen, har förhållandet upprepats. Kontakta service.

B. Om ismaskinen fortsätter att gå, har felet rättats till av sig själv. Låt ismaskinen fortsätta att gå.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 55

Felsökning

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 5

56 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

Kapitel 5

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Felsökning

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19 57

Felsökning

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 5

58 Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

BEKVÄM TEKNIK

MANITOWOC FOODSERVICE

2110 SOUTH 26TH STREET

MANITOWOC, WI 54220

844-724-2273

WWW.MANITOWOCICE.COM

WWW.WELBILT.COM

För innovationer till bords

Welbilt levererar till världens toppkockar och till de främsta kedjorna, som leder eller utvecklar fristående växande företag, som arbetar med branschens ledande utrustningar och lösningar. Våra ledande konstruktioner och vår slimmade tillverkning baseras på kunnig och erfaren personal samt på kulinariska experter.

Alla våra produkter stöds av KitchenCare® – vårt servicesystem för eftermarknad, reparationer och reservdelar.

CLEVELAND

CONVOTHERM®

DELFIELD®

FITKITCHEN™

FRYMASTER®

GARLAND

KOLPAK®

LINCOLN

MANITOWOC®

MERCO®

MERRYCHEF®

MULTIPLEX®

©2018 Welbilt Inc. om inte annat uttryckligen anges. Med ensamrätt.

Artikelnummer: TUC167 Rev 06 6/19

advertisement

Related manuals