Manitowoc Ice NEO U80 Användarmanual

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Manitowoc Ice NEO U80 Användarmanual | Manualzz

Ismaskiner för underbyggnad

U80 modeller

Bruksanvisning för installation, drift och underhåll

Översättning av originalinstruktionerna

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

,

Försiktighet

Läs alla instruktioner innan du använder den här utrustningen.

Säkerhetsanmärkningar

Säkerhetsanmärkningar

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att undvika personskador:

• Läs denna manual noga innan du använder, installerar eller utför underhåll på utrustningen. Om inte instruktionerna i manualen följs, kan det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.

• Rutinmässiga justeringar och underhåll enligt beskrivning i bruksanvisningen täcks inte av garantin.

• Korrekt installation, skötsel och underhåll är absolut nödvändigt för utrustningens maximala prestanda och problemfri drift. Besök vår webbplats www.manitowocice.com för uppdaterade manualer,

översättningar eller kontaktinformation till serviceombud där du bor.

• Produkten innehåller högspänningselektricitet och kylmedieladdning. Installation och reparationer ska utföras av rätt utbildade tekniker med kunskap om riskerna med att hantera högspänningselektricitet och trycksatt kylmedie. Teknikern måste också vara auktoriserad för korrekt kylmediehantering och service.

Alla blockerings- och skyddsskyltningsprocedurer måste följas när man arbetar med utrustningen.

• Denna utrustning är endast avsedd för användning inomhus. Installera och använd inte denna utrustning utomhus.

DEFINITIONER

FARA

Anger en farlig situation som resulterar i död eller allvarlig personskada om den inte undviks. Detta gäller de mest extrema situationerna.

n

Varning

Anger en farlig situation som skulle kunna resultera i död eller allvarlig personskada om den inte undviks.

,

Försiktighet

Anger en farlig situation som skulle kunna resultera i mindre eller måttlig personskada om den inte undviks.

Anmärkning

Anger information som anses viktig, men inte är relaterad till fara (t.ex. meddelanden om maskin- eller egendomsskada).

OBS! Innehåller nyttig, extra information om den procedur du utför. n

Varning

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador under installationen av enheten:

• Installationen måste uppfylla all gällande lagar för brandskydd och hälsa.

• För att undvika instabilitet måste installationsplatsen kunna bära den sammanlagda vikten av utrustningen och produkten. Utrustningen måste också nivelleras sida/sida och fram/bak.

• Ta bort alla avtagbara paneler innan du lyfter och installerar, och använd lämplig säkerhetsutrustning under installation och service. Det krävs två eller flera personer för att lyfta eller flytta utrustningen för att förhindra att den tippar.

• Anslut enbart till en dricksvattenkälla.

• Skada inte kylkretsen under installation, underhållsarbete eller service av enheten.

n

Varning

Följ dessa elektriska krav under installationen av enheten:

• Alla ledningsdragningar som görs på fältet måste uppfylla all gällande lagstiftning på platsen. Det

är slutanvändarens ansvar att tillhandahålla frånkopplingsutrustning i enlighet med gällande lagstiftning på platsen. Se märkskylten för rätt spänning.

• Denna produkt måste jordas.

• Denna utrustning måste placeras så att kontakten kan nås, om det inte finns andra sätt att stänga av strömmen (t.ex. relä eller strömbrytare).

• Kontrollera anslutningen av alla ledningar, inklusive fabriksterminaler, före användning. Anslutningar kan lossna under transport och installation.

FARA

Använd inte en utrustning som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv, skadats eller ändrats/modifierats från originaltillverkarens specifikationer. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller saknar erfarenhet och kunskap, om de inte står under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner av en sådan person hur produkten ska användas. Låt inte barn leka med, rengöra eller underhålla utrustningen utan lämplig tillsyn.

n

Varning

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador vid användning eller underhåll av enheten:

• Läs denna manual noga innan du använder, installerar eller utför underhåll på utrustningen. Om inte instruktionerna i manualen följs, kan det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.

• Kross-/nyp-, knip- och klämrisk. Håll händerna borta från rörliga delar. Delar kan röra sig utan varning om inte strömmen slagits ifrån och alla potentiell energi har avlägsnats.

• Fuktsamling på golvet bildar en hal yta. Torka genast upp vatten på golvet för att förhindra halkrisk.

• Föremål som placerats eller fallit i behållaren kan påverka människors hälsa och säkerhet. Sök efter och ta genast bort föremålen.

• Använd aldrig vassa föremål eller verktyg för att ta bort is eller frost. Använd aldrig mekanisk enheten eller andra hjälpmedel för att snabba på avfrostningen.

• När man använder rengöringslösningar eller kemikalier, ska gummihandskar och ögonskydd (och/eller ansiktsskydd) användas.

FARA

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador under användning och underhåll av denna enhet:

• Utrustningens ägare har ansvar för att utföra en riskbedömning för användning av personlig skyddsutrustning, för att säkerställa adekvat skydd under underhållsarbetet.

• Förvara inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller andra maskiner.

Använd aldrig lättantändliga oljeindränkta trasor eller lättantändliga rengöringslösningar för rengöring.

• Alla luckor och åtkomstpaneler måste sitta på plats och ordentligt fastsatta när utrustningen används.

• Risk för brand/elektriska stötar. Alla minsta avstånd måste upprätthållas. Täck inte över ventiler och

öppningar.

• Slås inte strömmen ifrån vid huvudströmbrytaren, kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

Strömbrytaren kopplar INTE ifrån alla inkommande ström.

• Alla hjälpanslutningar och fixturer måste underhållas i enlighet med gällande lagstiftning.

• Stäng av och blockera alla försörjningsledningar

(elektricitet, vatten) enligt gällande praxis under underhållsarbete eller service.

• Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra enhetens insida eller utsida. Använd inte elektrisk rengöringsutrustning, stålull, skrapor eller stålborstar på rostfritt stål eller målade ytor.

• Det krävs två eller flera personer för att flytta utrustningen för att förhindra att den tippar.

• Dessa enheter måste förankras/fästas för att uppfylla gällande regler.

• Förmannen på platsen har ansvar att användarna informeras om riskerna med att använda utrustningen.

• Använd inte någon maskin med skadad sladd eller kontakt. Alla reparationer måste utföras av ett kvalificerat serviceföretag.

Innehållsförteckning

Säkerhetsanmärkningar

Säkerhetsanmärkningar ..................................................................................................... 3

Definitioner .....................................................................................................................3

Kapitel 1

Allmän information

Modellnummer ................................................................................................................. 7

Tillbehör ............................................................................................................................ 7

Tri-Liminator vattenfiltersystem ......................................................................................7

Manitowoc rengörings- och desinficeringsmedel ...........................................................7

Kapitel 2

Installation

Placering av ismaskin ........................................................................................................ 9

Ismaskinens värmeavvisning ............................................................................................. 9

Ställ ismaskinen plant ........................................................................................................ 9

Elektrisk service............................................................................................................... 10

Spänning .......................................................................................................................10

Säkring/Relä ..................................................................................................................10

Elektrisk klassificering ...................................................................................................10

Vattentjänst/Avlopp ........................................................................................................ 10

Vattenförsörjning ..........................................................................................................10

Avloppsanslutningar ......................................................................................................10

Mått på vattenförsörjnings- och avloppsledningar/anslutningar ..................................11

Kontrollista för installationen .......................................................................................... 12

Innan ismaskinen startas ................................................................................................. 12

Inspektion av ismaskin .................................................................................................... 12

Kapitel 3

Användning

Istillverkningens arbetsförlopp ........................................................................................ 13

Första start eller start efter automatisk avstängning ....................................................13

Fryssekvensen ...............................................................................................................13

Skördesekvensen ...........................................................................................................13

Automatisk avstängning ................................................................................................13

Driftkontroller ................................................................................................................. 14

Allmänt ..........................................................................................................................14

Sifonsystemet ................................................................................................................14

Kontroll av flottörventilen .............................................................................................14

Kontroll av vattennivå ...................................................................................................15

Kontroll av isbryggans tjocklek ......................................................................................15

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 5

Kapitel 4

Underhåll

Kapitel 5

Felsökning

Innehållsförteckning

(forts.)

Invändig rengöring och desinficering ............................................................................... 17

Allmänt ..........................................................................................................................17

Rengörings- och desinficeringsprocedur .......................................................................17

Utvändig rengöring .......................................................................................................... 21

Rengöring av kondensorn ................................................................................................ 21

Ta ur drift/vinterförvaring ............................................................................................... 22

Kontrollista ...................................................................................................................... 23

Säkerhetsgräns-funktionen .............................................................................................. 24

Ismaskinens kommersiella garanti ................................................................................... 25

Begränsad garanti för ismaskin för hemmabruk ............................................................... 26

6 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Modellnummer

Denna bruksanvisning täcker följande modeller:

UDE0080A

UDE0080A

UDE0080A

115/60/1

230/50/1

230/60/1

Kapitel 1

Allmän information

Tillbehör

Kontakta din Welbilt-leverantör för dessa tillvalstillbehör:

TRI-LIMINATOR VATTENFILTERSYSTEM

Detta vattenfilter som tillverkats speciellt för Manitowoc ismaskiner, är en effektiv, tillförlitlig och prisvärd metod för att hindra att det bildas kalkavlagringar, filtreringssediment och tar bort smaken av klor och dålig lukt.

MANITOWOC RENGÖRINGS- OCH

DESINFICERINGSMEDEL

Manitowoc ismaskinrengörings- och desinficeringsmedel finns i flaskor på 473 ml (16 oz) och 3,78 l (1 gal.). Detta är de enda rengörings- och desinficeringsmedel som godkänts för användning med Welbilt-produkter.

Rengöringsmedel artikelnummer

473 ml (16 oz) 94-0456-3

3,78 l (1 Gal.) 94-0580-3

Desinficeringsmedel artikelnummer

473 ml (16 oz) 94-0565-3

3,78 l (1 Gal.) 94-0581-3

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 7

Allmän information

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 1

8 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 2

Installation

Placering av ismaskin

Platsen för placeringen av ismaskinen måste uppfylla följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls, måste man hitta en annan plats.

• Platsen måste vara inomhus.

• Platsen måste vara fri från luftburna och andra föroreningar.

• Lufttemperaturen måste vara minst 2°C (35°F), men får inte överstiga 43°C (110°F).

• Platsen får inte vara i närheten av värme alstrande utrustning eller i direkt solljus.

• Platsen måste kunna klara ismaskinens vikt och en full isbehållare.

• Platsen måste ha tillräckligt med fritt utrymme för vatten-, avlopps- och elektriska anslutningar på

maskinens baksida

.

• Platsen får inte hindra luftflödet genom eller runt ismaskinen (kondensorns luftflöde går in och ut på framsidan). Se nedanstående tabell för avståndskrav.

Överdel/Sidor

Baksida

Sluten luftkyld

127 mm (5")*

127 mm (5")*

OBS! Ismaskinen kan byggas in i ett skåp.

* Det finns inga minimikrav för avstånd på ismaskinens ovansida eller vänstra och högra sida. De angivna värdena i listan rekommenderas bara för effektiv funktion och service.

nmmrkning

Ismaskinen måste skyddas om den kommer att utsättas för temperaturer under 0°C (32°F). Fel som orsakas av exponering för frystemperaturer täcks inte av garantin.

Se ”Ta ur drift/vinterförvaring” Avsnitt 4.

Ismaskinens vmrmeavvisning

Serie Ismaskin

UDE0080A

Vmrmeavvisning*

Luftkonditionering**

2050

Topp

2500

* BTU/tim

** Eftersom värmeavgivningen varierar under istillverkningscykeln, är siffrorna som visas ungefärliga.

Ismaskiner, liksom annan kylutrustning, avvisar värme genom kondensorn. Det är bra att känna till hur mycket värme som avvisas av ismaskinen när man dimensionerar luftkonditioneringsutrustning, där slutna luftkylda ismaskiner installerats.

Stmll ismaskinen plant

När ismaskinen har flyttats till sin installationsplats måste den horisonteras för att fungera felfritt. Följ de här anvisningarna när du horisonterar ismaskinen:

1. Kontrollera att maskinen är horisonterad från framsida till baksida och från sida till sida.

2. Om ismaskinen inte är horisontell, justerar du horisonteringsskenorna i hörnen på ismaskinens bas efter behov.

Horisonteringsskena

3. Kontrollera horisonteringen av ismaskinen efter varje justering av horisonteringsskenorna.

4. Upprepa steg 2 och 3 tills maskinen är horisonterad från framsida till baksida och från sida till sida.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 9

Installation Kapitel 2

Elektrisk service

n

Varning

Alla ledningar måste uppfylla lokala, regionala och nationella regler.

Spmnning/Fas

230/50/1

230/60/1

115/60/1

mp totalt

2,6

3,1

5,2

SPÄNNING

Den högsta tillåtna spänningsvariationen är ±10% av märkspänningen på ismaskinens modell-/serienummerskylt vid driftsättning (när den elektriska belastningen är som högst).

n

Varning

Ismaskinen måste jordas i enlighet med nationella och lokala elektriska föreskrifter.

n

Varning

Använd aldrig en förlängningssladd. Om det inte finns något vägguttag som ismaskinens kabel räcker till, ordnar du ett nytt uttag närmare, som klarar ismaskinen effekt.

SÄKRING/RELÄ

En separat säkring/relä måste finnas för varje ismaskin.

OBS! En frånkopplingsanordning från nätet måste finnas.

ELEKTRISK KLSSIFICERING

Den elektriska klassificeringen underlättar valet av elförsörjningens ledningsdimension. Ledningsstorleken

(eller mått) beror också på placering, material som används, löplängd osv., och måste därför bestämmas av en behörig elektriker.

Vattentjmnst/vlopp

VTTENFÖRSÖRJNING

Lokala vattenförhållanden kan kräva behandling av vattnet för att förhindra att det bildas kalkavlagringar och filtersediment, samt ta bort klor och förbättra klarhet.

Viktigt

Om du installerar ett Welbilt Tri-Liminator vattenfiltersystem, se installationsanvisningarna som medföljer filtersystemet, för anslutning av ismaskinens vattenintagsledningar.

Följ dessa riktlinjer för att installera vattenintagsledningar:

• Anslut enbart till en dricksvattenledning.

• Anslut inte ismaskinen till en varmvattenledning.

Kontrollera att alla varmvattenbegränsare för annan utrustning fungerar. (Backventiler på vaskkranar, diskmaskiner osv.)

• Om vattentrycket överskrider det rekommenderade maxtrycket, skaffar du en vattentryckventil från din

Welbilt-leverantör.

• Installera en vattenavstängningsventil för både istillverkningens och kondensorns vattenledningar (om tillämpligt).

• Isolera vattenledningarna för att förhindra kondensering.

Viktigt

Intagsledningen för vatten är ansluten till vattenvantilen.

Ventilen sitter strax bakom ismaskinens frontpanel.

VLOPPSNSLUTNINGR

Följ dessa riktlinjer när avloppsledningarna installeras, för att förhindra att avloppsvatten flödar tillbaka in i ismaskinen och förvaringsbehållaren:

• Avloppsledningar måste ha en lutning som är 2,5 cm fall per löpmeter (1,5 tum fall per 5 löpfot) och får inte skapa lås.

• Golvbrunnen måste vara stor nog för att ta emot avlopp från alla avloppsventiler.

• Isolera behållarens avloppsledning för att förhindra kondens.

10 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 2 Installation

MÅTT PÅ VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSLEDNINGAR/ANSLUTNINGAR

,

Försiktighet

Rörarbete måste uppfylla regionala och lokala föreskrifter.

Vattenintag för istillverkning

Istillverkningens/ behållarens vattenavlopp

1

Min. = Minimum

2

Max. = Maximum

Vattentemperatur

0,6°C (33°F) Min.

1

32,2°C (90°F) Max.

2

Vattentryck

137,9 kPa (20 psi) Min.

1

551,5 kPa (80 psi) Max.

2

Ismaskinens anslutning

3/8" yttergängad slanganslutning

16 mm (5/8") innerdiameter, flexibel slang

Rörstorlek upp till ismaskinsanslutning

9,5 mm (3/8") minsta innerdiameter

16 mm (5/8") minsta innerdiameter

VTTENINTGSRÖR FÖR

ISTILLVERKNING 9,5 mm (3/8") MIN.

VTTENVSTÄNGNINGSVENTIL

ISTILLVERKNINGENS/BEHÅLLRENS

AVLOPPSLEDNING 16 mm (5/8") MIN.

INVÄNDIG DIAMETER.

Typiskt mått på vattenförsörjnings- och avloppsledningar/anslutningar

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 11

Installation Kapitel 2

Kontrollista för installationen

Står ismaskinen plant?

Har allt inre förpackningsmaterial tagits bort?

Har alla anslutningar för elektricitet och vatten gjorts?

Har matningsspänningen testats och kontrollerats mot klassningen på namnplåten?

Finns det tillräckligt avstånd för luftcirkulation runt ismaskinen?

Har ismaskinen installerats där den omgivningens temperatur håller sig mellan 2 - 35 °C (45 - 110 °F)?

Har ismaskinen installerats där temperaturen på inkommande vatten håller sig mellan 1 - 32 °C

(33 - 90 °F)?

Är alla elektriska ledningar fria från kontakt med kylmedieledningar och rörlig utrustning?

Har ägaren/användaren fått instruktioner beträffande underhåll och användning av Manitowoc rengörings- och desinficeringsmedel?

Har ägaren/användaren fyllt i garantiregistreringskortet?

Har ismaskinen och behållaren desinficerats?

Har bruksanvisningen lämnats till ägaren/operatören?

Innan ismaskinen startas

Alla ismaskiner från Manitowoc är fabrikskörda och justerade före leveransen. Normalt kräver inte nya installationer några justeringar.

För att säkerställa korrekt funktion, ska driftkontrollerna följas. Start av ismaskinen och genomförande av driftkontrollerna är ägarens/operatörens ansvar.

Justeringar och underhåll enligt beskrivning i manualen täcks inte av garantin.

Inspektion av ismaskin

Kontrollera att vattenanslutningar och ledningar är täta.

Kontrollera också att kylrör inte gnider eller vibrerar mot andra rör, paneler osv.

Placera inget (lådor osv.) framför ismaskinen. Det måste finnas tillräckligt luftflöde genom och runt ismaskinen för att maximera isproduktionen och säkerställa att delarna håller länge.

n

Varning

RISK FÖR PERSONSKADA

Använd inte en utrustning som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv, skadats eller ändrats/ modifierats från originaltillverkarens specifikationer.

12 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 3

Användning

Istillverkningens arbetsförlopp

FÖRSTA START ELLER START EFTER AUTOMATISK

AVSTÄNGNING

1. Tryckutjämning

Innan kompressorns startas aktiveras ventilen för varm gas under 15 sekunder för att trycket ska jämnas ut under första starten av kylsystemet.

2. Kylsystemets start

Kompressorn startas efter den 15 sekunder långa tryckutjämningen och förblir igång under hela frys- och skördesekvenserna. Ventilen för varm gas förblir aktiverad under 5 sekunder under kompressorns startsekvens för att sedan stängas av.

Samtidigt som kompressorn startas, startas även kondensorns fläktmotor (luftkylda modeller) och förblir sedan inkopplad under hela frys- och skördesekvenserna.

Fläktmotorn är kopplad via en tryckstyrning som gör att motorn då och då stängs av. (Kompressorn och kondensorns fläktmotor är inkopplade via ett relä. Varje gång reläspolen får ström kopplas strömmen på till kompressorn och fläktmotorn.)

FRYSSEKVENSEN

3. För-kylning

Kompressorn är igång under 30 sekunder innan vattnet släpps på för att för-kyla förångaren.

4. Frysning

Vattenpumpen startas efter den 30 sekunder långa förkylningen. Ett jämnt vattenflöde går till förångaren och in i varje kubcell, där det fryses.

När tillräcklig mängd is har tillverkats når vattnet (inte isen) sonden för istjocklek. Efter ungefär 7 sekunders kontinuerlig vattenkontakt, startas skördesekvensen. Ismaskinen kan inte starta en skördesekvens innan fryssekvensen pågått i minst 6 minuter.

SKÖRDESEKVENSEN

5. Skörd

Vattenpumpen stoppas och därmed även vattenflödet till förångaren. Den stigande vattennivån i sumptråget avleder vatten från överströmningsröret och rensar bort

överskottsmineraler från sumptråget. Ventilen för varm gas öppnas också för att leda bort varm kylmedelgas till förångaren.

Kylmedelgasen värmer förångaren så att iskuberna glider, som ett flak, bort från förångaren och ned i behållaren. Det glidande flaket med kuber går emot isdämparen, som öppnar behållarens strömbrytare.

Den momentana öppningen och stängningen av behållarens strömbrytare avslutar skördesekvensen och återför ismaskinen till fryssekvensen (steg 3 - 4).

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

6. Automatisk avstängning

När behållaren är full i slutet av skördesekvensen kan inte flaket med kuber rensa isdämparen och håller den ned. När isdämparen har hållits öppen i 7 sekunder, stängs ismaskinen av. Ismaskinen förblir avstängd i 3 minuter innan den automatiskt kan startas om.

Ismaskinen förblir avstängd tills tillräckligt med is tagits bort från behållaren, så att isen kan falla utan att komma i kontakt med dämparen. När isdämparen svänger tillbaka till driftläget, sluts behållarens strömbrytare och ismaskinen startas om (steg 1 - 2), under förutsättning att fördröjningen på 3 minuter har gått.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 13

Användning

Driftkontroller

ALLMÄNT

Din Manitowoc ismaskin har fabrikskörts och justerats före leveransen. Normalt kräver en nyinstallerad ismaskin ingen justering.

För att försäkra sig om en korrekt funktion, ska följande driftkontroller alltid genomföras när ismaskinen startas:

• första gången

• efter en längre avställningsperiod

• efter rengöring och desinficering

Rutinmässiga justeringar och underhåll enligt beskrivning i bruksanvisningen täcks inte av garantin.

SIFONSYSTEMET

För att minska uppbyggnaden av mineral och minska rengöringsfrekvensen, måste vattnet i sumptråget spolas under varje skördecykel.

När vattenpumpen görs stängs av stiger vattennivån i sumptråget över stigröret, vilket startar sifonfunktionen.

Sifonfunktionen avbryts när vattennivån i tråget sjunker. När sifonfunktionen avbryts återfyller flottörventilen vattentråget till rätt nivå.

Kontroll av sifonsystemet

Följ steg 1 till 6 under kontroll av vattennivån.

SIFONLOCK

KONTROLL AV FLOTTÖRVENTILEN

Innan vattnet strömmar in i vattentråget måste flottöravstängningsventilen ställas i ÖPPET läge.

TRYCK FÖR

ATT STÄNGA

TRYCK FÖR

ATT ÖPPNA

Kapitel 3

VATTENNIVÅ

STIGRÖR

AVLOPP

14 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 3 Användning

KONTROLL AV VATTENNIVÅ

Kontrollera vattennivån medan ismaskinen är i läge Is och vattenpumpen är igång. Rätt vattennivå är 6,3 mm (1/4") till 9,5 mm (3/8") under toppen på stigröret. En linje i vattentråget visar rätt nivå.

SIFONLOCK

STÄLL IN VATTENNIVÅN

TILL LINJEN I

VATTENTRÅGET

Flottörventilen är fabriksinställd för rätt vattennivå. Om justering krävs:

1. Kontrollera att ismaskinen är vågrät (se sida 9).

2. Ta bort sifonlocket från stigröret.

3. Sätt vippströmbrytaren ON/OFF/WASH (PÅ/AV/TVÄTTA) i läge ON (P Å) , och vänta tills flottörventilen stänger vattentillförseln.

4. Justera vattennivån till (6.3 till 9.5 mm [1/4" till 3/8"] under stigröret) linjen i vattentråget.

5. Lossa de båda skruvarna på flottörventilens hållare.

6. Höj eller sänk flottörventilenheten till rätt nivå och dra sedan åt skruvarna.

7. Ändra vippströmbrytaren ON/OFF/WASH (PÅ/AV/

TVÄTTA) till läget OFF (AV ) . Vattennivån i tråget kommer att stiga över stigröret och rinna ned i dräneringen.

8. Sätt tillbaka sifonlocket på stigröret och kontrollera vattennivån och sifonens funktion genom att upprepa stegen 3 till 5.

KONTROLL AV ISBRYGGANS TJOCKLEK

OBS! Under transport och installation kan sonden för istjocklek ha ändrats, vilket kräver justeringar för att uppnå den klassade energieffektiviteten och produktionen. Vikten is per cykel skall vara mellan min- och maxvärdena som gäller för din ismaskinserie. Samla och väg isen från den andra frys/ skördecykeln. Målvikten är medelvärdet mellan min- och maxvikterna i tabellen nedan.

Ismaskinens serie

UDE0080A

Isvikt från en cykel

Minimum isvikt

0,5 kg (1,1 lbs)

Maximum isvikt

0,6 kg (1,3 lbs)

Målvikten är medelvärdet mellan min- och maxvikterna.

Istjocklekssonden är fabriksinställd för att bibehålla isbryggans tjocklek på 3 mm (1/8").

1. Inspektera bryggan som förbinder kuberna. Den ska vara ca 3 mm (1/8") tjock.

2. Om det är nödvändigt med justering, vrid justeringsskruven till istjocklekssonden medurs för att öka bryggans tjocklek eller moturs för att minska bryggans tjocklek.

OBS! Genom att vrida justeringen 1/3 varv, ändras istjockleken ca 1,5 mm (1/16").

JUSTERINGSSKRUV

3 mm (1/8")

ISBRYGGANS TJOCKLEK

Kontrollera att ledningen till istjocklekssonden och fästet inte begränsar sondens rörlighet.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 15

Användning

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGT LÄMNATS TOM

Kapitel 3

16 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 4

Underhåll

Invändig rengöring och desinficering

ALLMÄNT

Rengör och desinficera maskinen var sjätte månad för effektiv drift. Om ismaskinen kräver rengöring och desinficering oftare, kontakta behörigt serviceföretag för att testa vattenkvaliteten och rekommendera lämplig vattenbehandling.

Ismaskin måste tas åt sidan för rengöring och desinficering.

,

Försiktighet

Använd endast Welbilt-godkända rengöringsmedel för ismaskin (artikelnummer 94-0546-3) och desinficeringsmedel (artikelnummer 940565-3). Det är ett brott mot federal lag att använda dessa lösningar på ett sätt som inte överensstämmer med märkningen. Läs noga igenom alla etiketter på flaskorna före användning.

RENGÖRINGS- OCH DESINFICERINGSPROCEDUR

,

Försiktighet

Blanda inte rengöringsmedel och desinficeringsmedel för ismaskinen med varandra. Det är ett brott mot federal lag att använda dessa lösningar på ett sätt som inte

överensstämmer med märkningen.

n

Varning

Använd gummihandskar och skyddsglasögon (och/eller ansiktsskydd) när du använder rengöringsmedel och desinficeringsmedel till ismaskinen.

Steg 4

Tillsätt rätt mängd Manitowoc rengöringsmedel för ismaskin i vattentrågen.

Modell

UDE0080A

Mängd rengöringsnedel

45 ml (1,5 oz)

Steg 5

Vänta tills rengöringscykeln är klar (ca 22 minuter), och ställ vippkontakten på OFF (AV). Koppla från el- och vattentillförseln till ismaskinen.

n

Varning

Slå ifrån den elektriska strömmen till ismaskinen i den elektriska kopplingsdosan.

Steg 6

Ta bort delarna för rengöring.

A.

Ta bort två vingskruvar och vattenpunpens kåpa

(efter användning).

B.

Ta bort vinylslangens anslutning, vattenpunpen och vattenledningsröret.

C.

Ta bort vattenpunpen.

• Koppla från vattenpumpens elkabel.

• Lossa skruvarna som fäster pumpens monteringsbeslag i skiljeväggen.

• Lyft pumpen och beslaget från monteringsskruvarna.

Efter användning - TA BORT

VINGSKRUVARNA OCH

VATTENPUMPENS KÅPA

Rengöringsmedel för ismaskinen används för att ta bort kalkflagor och mineralavlagringar. Desinficeringsmedel för ismaskinen desinficerar och tar bort alger och slem.

Steg 1

Ställ vippkontakten på läget OFF (AV) när isen faller ner från förångaren i slutet av en skördecykel eller ställ brytaren på OFF (AV) och låt isen smälta från förångaren.

Annärkning

Använd aldrig något föremål för att lossa isen med våld från förångaren. Det kan orsaka skador.

LÄGG INTE NER

VATTENPUMPMOTORN

I RENGÖRINGS- ELLER

DESINFICERINGSLÖSNINGAR

Demontering av vattenpump

Steg 2

Ta bort all is från behållaren.

Steg 3

För att starta rengöringscykeln, ställ vippströmbrytaren på läget WASH (TVÄTTA).

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 17

Underhåll Kapitel 4

D.

Ta bort sonden för istjocklek.

• Tryck samman sidorna på istjocklekssonden nära övre gångjärnstappen och ta bort den från fästbeslaget.

OBS! Nu kan istjocklekssonden enkelt rengöras. Om man vill ta bort den helt, måste man följa sondens ledning till genomföringen i skiljeväggen (utträdespunkten) i bakre väggen. Tryck ut genomföringen i skiljeväggen genom att föra in fingernaglarna eller ett platt föremål mellan bakre väggen och genomföringen och bända loss framåt. Drag genomföringen och kabeln framåt tills du kan nå anslutningen. Koppla loss kabelns ledningar från anslutningen.

Rengöring av istjocklekssonden

• Gör en blandning av Manitowoc rengöringsmedel för ismaskiner (60 ml [2 oz] rengöringsmedel till

500 ml [16 oz] vatten) i en behållare.

• Lägg sonden i blöt minst 10 minuter.

Rengör sondens alla ytor och kontrollera att sondens håligheter är rena. Skölj noga med rent vatten och torka helt.

Ofullständig sköljning och torkning av sonden för istjocklek kan leda till förtidig skörd.

E.

Ta bort vattenledningsröret.

Demontering

• Vrid änden med flik så att fliken kommer mitt för nyckelhålet.

• Drag ut det inre rörets ände.

FLIK

NYCKELHÅL

Demontering av vattenledningsröret

F.

Ta bort flottörventilen.

• Vrid stänkskyddet moturs ett eller två varv.

FLOTTÖRVENTILENS

FÄSTBESLAG

KLÄMRINGSKOPPLING

AVSTÄNGNINGSVENTIL

VATTENLEDNINGSRÖR

STÄNKSKYDD

VINGSKRUV

VINGSKRUV

TA BORT SONDEN

FÖR ISTJOCKLEK

Borttagning av vattenledningsröret

• Lossa de båda vingskruvarna som håller fast vattenledningsröret.

• Lyft upp och ta bort röret från vingskruvarna.

LOCK OCH

FILTERSIL

FLOTTÖR

• Dra flottörventilen framåt, bort från fästbeslaget.

• Koppla från inloppsröret från flottörventilen vid klämringskopplingen.

• Ta bort locket och filtersilen för rengöring.

18 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 4

G.

Ta bort vattentråget.

• Tryck sifonröret nedåt och lossa det från vattentrågets botten.

• Skruva bort den övre vingskruven.

• Stötta vattentråget och ta bort de båda tumskruvarna från vattentrågets undersida.

• Ta bort vattentråget från behållarområdet.

H.

Ta bort isdänparen.

Underhåll

ÖVRE VINGSKRUV

NEDRE

VINGSKRUV

TA BORT

SIFONRÖRET

• Ta tag i isdämparen och tryck mot vänster monteringsbeslag.

• Tryck på höger monteringsbeslag med tummen.

• Dra isdämparen framåt när isdämpares högra tapp släpper.

Installation

• För in isdämparens tapp i vänster monteringsbeslag och tryck mot vänster monteringsbeslag.

• Tryck på höger monteringsbeslag med tummen.

• Tryck isdämparen mot förångaren tills höger dämpartapp går i ingrepp.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 19

Underhåll Kapitel 4

I.

Ta bort behållarens lucka.

• Ta tag i bakre delen av behållarens lucka och dra luckan framåt ca 13 cm (5").

• Skjut luckan bakåt samtidigt som du trycker uppåt. (Luckans bakre tappar kommer att föras upp i spåröppningen och glida bakåt mot stoppfliken.)

• Medan du trycker på behållarens lucka drar du båda spåren i bakre delen av luckan nedåt tills luckans tappar går fria från stoppflikarna.

• Skjut tapparna i bakre delen av luckan bort från änden och sedan under luckans spår. Skjut behållarens lucka framåt så att luckans bakre del kan sänkas ned i behållaren. Fortsätt skjuta luckan framåt tills de främre tapparna når slutet på spåret.

• Lyft luckans högra sida så att de främre tapparna lämnar spåret. Lyft bort luckan från behållaren.

TRYCK NEDÅT

FÖR ATT LOSSA

LUCKAN

STOPPFLIK

SPÅRÖPPNING

SKJUT LUCKAN

FRAMÅT

Steg 7

Blanda en lösning av rengöringsmedel och varmt vatten. En större mängd lösning kan vara nödvändig, beroende på uppbyggnaden av mineraler. Använd proportionerna i nedanstående tabell för att blanda tillräcklig lösning för att rengöra alla delar noggrant.

Lösningstyp Vatten

Rengöringsmedel 4 liter (1 gal.)

Blandat ned

500 ml (16 oz) rengöringsmedel

Steg 8

Använd hälften av lösningen rengöringsmedel/ vatten för att rengöra alla komponenter. Rengöringslösningen bildar ett skum när den kommer i kontakt med kalkflagor och mineralavlagringar. När skumbildningen upphör används en borste med mjuka strån, svamp eller trasa (inte stålborste) för att försiktigt rengöra delarna. Låt delarna dra i 5 minuter

(15 - 20 minuter på områden med hårt sittande kalk). Skölj alla komponenter med rent vatten.

Steg 9

Medan komponenterna står och drar, använd hälften av lösningen rengöringsmedel/vatten för att rengöra alla ytor i ismaskinens livsmedelsdelsområde och behållaren.

Använd en plastborste eller trasa för att noggrant rengöra följande delar i ismaskinen:

• Förångarens plastdelar - inklusive överdel, botten och sidor

• Behållarens botten, sidor och överdel

Skölj alla områden noggrant med rent vatten.

Steg 10

Blanda en lösning av desinficeringsmedel och varmt vatten.

Lösningstyp Vatten

Desinficeringsmedel 23 l (6 gal.)

Blandat ned

120 ml (4 oz) desinficeringsmedel

Steg 11

Använd hälften av blandningen med desinficeringsmedel/vatten för att rengöra alla komponenter.

Använd en trasa eller svamp för att frikostigt applicera lösningen på alla borttagna delars ytor eller blötlägg de borttagna delarna i lösningen med desinficeringsmedel/ vatten. Skölj inte delarna efter desinficeringen.

Steg 12

Använd hälften av lösningen desinficeringsmedel/ vatten för att rengöra alla ytor i ismaskinens livsmedelsdelområde och behållaren. Använd en trasa eller svamp för att applicera lösningen frikostigt. När man utför desinficering ska man vara speciellt noga på följande delar:

• Förångarens plastdelar - inklusive överdel, botten och sidor

• Behållarens botten, sidor och överdel

Skölj inte de desinficerade områdena.

Steg 13

Sätt tillbaka alla borttagna delar.

Steg 14

Anslut el och vatten till ismaskinen igen och ställ vippkontakten på WASH (TVÄTTA).

20 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 4 Underhåll

Steg 15

Tillsätt rätt mängd Manitowoc desinficeringsmedel för ismaskin i vattentrågen.

Modell

UDE0080A

Mängd desinficeringsnedel

45 ml (1,5 oz)

Steg 16

Vänta tills desinficeringscykeln är klar (ca

22 minuter), och ställ sedan vippkontakten på OFF (AV).

Koppla från el- och vattentillförseln till ismaskinen.

n

Varning

Slå ifrån den elektriska strömmen till ismaskinen i den elektriska kopplingsdosan.

Steg 17

Upprepa steg 6 för att ta bort delar för manuell desinficering.

Steg 18

Blanda en lösning av desinficeringsmedel och varmt vatten.

Lösningstyp Vatten

Desinficeringsmedel 23 l (6 gal.)

Blandat ned

120 ml (4 oz) desinficeringsmedel

Steg 19

Använd hälften av blandningen med desinficeringsmedel/vatten för att rengöra alla komponenter.

Använd en trasa eller svamp för att frikostigt applicera lösningen på alla borttagna delars ytor eller blötlägg de borttagna delarna i lösningen med desinficeringsmedel/ vatten. Skölj inte delarna efter desinficeringen.

Steg 20

Använd hälften av blandningen med desinficeringsmedel/vatten för att rengöra alla ytor i ismaskinens livsmedelsdel och behållare. Använd en trasa eller svamp för att applicera lösningen frikostigt.

När man utför desinficering ska man vara speciellt noga på följande delar:

• Förångarens plastdelar - inklusive överdel, botten och sidor

• Behållarens botten, sidor och överdel

Skölj inte de desinficerade områdena.

Steg 21

Sätt tillbaka alla borttagna delar.

Steg 22

Anslut el och vatten till ismaskinen igen och ställ vippkontakten på ON (P Å) .

Utvändig rengöring

Rengör området runt ismaskinen så ofta som det behövs för att behålla det rent och ha en effektiv drift.

Torka av damm och smuts från ismaskinens utsida med en svamp och mild rengöringsmedel-/vattenlösning. Torka torrt med en torr, mjuk trasa.

Ett vanligt rengörings-/poleringsmedel för rostfritt stål kan användas om nödvändigt.

Rengöring av kondensorn

n

Varning

Koppla bort strömmen från ismaskinen vid huvudkontakten innan du rengör kondensorn.

En smutsig kondensor hindrar luftflödet, vilket resulterar i för höga drifttemperaturer. Detta minskar isproduktionen och kortar komponenternas livslängd. Rengör kondensorn minst en gång i halvåret. Utför stegen nedan.

,

Försiktighet

Kondensorns flänsar är vassa. Var försiktig när de rengörs.

1. Det tvättbara aluminiumfiltret på slutna ismaskiner är utformat för att samla damm, smuts, ludd och fett. Detta bidrar till att kondensorn hålls ren. Rengör filtret med en lösning av milt diskmedel och vatten.

2. Rengör kondensorns utsida med en mjuk borste eller dammsugare med ett borsttillbehör. Rengör uppifrån och ned, inte från sida till sida. Var försiktig så att inte kondensorns flänsar böjs.

3. Lys med en ficklampa igenom kondensorn för att kontrollera om det finns smuts bakom flänsarna. Om det finns smuts kvar: Blås tryckluft inifrån genom kondensorns fenor. Var försiktig så att inte kondensorns fläktblad böjs.

4. Använd en kommersiell rengörare för kondensorer.

Följ anvisningarna och varningarna som följde med rengöraren.

5. Räta ut alla böjda fenor på kondensorn med en fenkam.

6. Torka försiktigt av fläktbladen och motorn med en mjuk trasa. Var försiktig så att inte fläktbladen böjs. Om fläktbladen är mycket smutsiga ska de tvättas med varmt tvålvatten och sköljas noga.

Annärkning

Om du rengör kondensorns fläktblad med vatten ska fläktmotorn täckas över för att skydda mot vattenskador.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 21

Underhåll

Ta ur drift/vinterförvaring

Speciella försiktighetsåtgärder måste vidtas om ismaskinen ska tas ur drift under en längre period eller utsättas för omgivande temperaturer på 0°C (32°F) eller lägre.

Annärkning

Om vatten finns kvar i ismaskinen när det är frystemperaturer, kan vissa komponenter skadas allvarligt. Skador av den här typen täcks inte av garantin.

Följ tillämplig procedur nedan.

1. Slå ifrån strömmen vid kretsbrytaren eller den elektriska kopplingsdosan.

2. Stäng av vattentillförseln.

3. Ta bort vattnet från vattentråget.

4. Koppla från och töm vattenledningen till ismaskinen på baksidan av ismaskinen.

5. Blås in tryckluft i öppningarna för både inkommande vatten och dränering på ismaskinens baksida tills inget mer vatten kommer ut ur rören för inkommande vatten och dränering.

6. Se till att inget vatten blivit kvar i något av rören för vatten, dränering, distribution etc.

Kapitel 4

22 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 5

Felsökning

Kontrollista

Om det uppstår problem under användning av ismaskinen, ska nedanstående checklista följas innan service tillkallas.

Rutinjusteringar och underhållsprocedurer täcks inte av garantin.

Problem

Ismaskinen fungerar inte.

Möjlig orsak

Ingen elektrisk strö till ismaskinen.

Vippströmbrytaren ON/OFF/WASH (PÅ/AV/

TVÄTTA) står i fel läge.

Att åtgärda

Byt säkring/återställ brytaren/slå på huvudströmbrytaren/sätt nätsladdens kontakt i uttaget.

Flytta vippkontakten till ON (PÅ) -läget.

Isspjället i öppet läge (ner).

Isspjället måste vara i stående läge och kunna svänga fritt.

Ismaskinen stoppar och kan startas om genom att ställa vippströmbrytaren i läget

OFF (AV) och sedan i läget ON (PÅ).

Säkerhetsgränsfunktionen stoppar ismaskinen.

Ismaskinen släpper inte ifrån sig någon is eller långsam skörd.

Ismaskinen är smutsig.

Ismaskinen står inte plant.

Låg temperatur runt ismaskinen.

Se ”Säkerhetsgräns-funktionen” på sida 24.

Rengör och desinficera ismaskinen.

Ställ ismaskinen plant.

Lufttemperaturen måste vara minst 2°C

(35°F).

Ismaskinen går inte in i skördeläge.

Frystiden på sex minuter har inte gått ut

ännu.

Istjocklekssonden är smutsig.

Istjocklekssondens ledning är frånkopplad.

Istjocklekssonden är inte justerad.

Ojämn ispåfyllning (tunn vid förångarens

överdel).

Vänta tills frysinlåsningen går ut.

Rengör och desinficera ismaskinen.

Anslut ledningen.

Justera istjocklekssonden.

Se ”Tunna eller ofullständiga isbitar”.

Iskvaliteten är dålig (mjuk eller oklar).

Dålig kvalitet på inkommande vatten.

Kontakta behörigt serviceföretag för att testa kvaliteten på det inkommande vattnet och ge lämpliga rekommendationer för filter.

Byt filter.

Rengör och desinficera ismaskinen.

Kontrollera vattensifonsystemet.

Ismaskinen producerar tunna eller ofullständiga kuber, eller isfyllnadsmönstret på förångaren är ofullständigt.

Dålig vattenfiltrering.

Ismaskinen är smutsig.

Vattensifonen fungerar inte.

Vattenavhärdaren fungerar inte riktigt (i förekommande fall).

Istjocklekssonden är inte justerad.

Nivån i vattentråget är för hög eller för låg.

Filtersilen i flottörventilen är smutsig.

Dålig vattenfiltrering.

Varmt inkommande vatten.

Flottörventilen fungerar inte.

Felaktigt tryck på inkommande vatten.

Ismaskinen står inte plant.

Reparera vattenavhärdaren.

Justera istjocklekssonden.

Kontrollera vattennivån.

Ta bort och rengör filtersilen.

Byt filter.

Anslut ismaskinen till ett kallvattenintag.

Ta bort flottörventilen och rengör den.

Vattentrycket måste vara 137,9 - 551,5 kPa

(20 - 80 psi).

Ställ ismaskinen plant.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 23

Felsökning Kapitel 5

Låg iskapacitet.

Problem Möjlig orsak

Filtersilen i flottörventilen är smutsig.

Att åtgärda

Ta bort och rengör filtersilen.

Tillförseln av inkommande vatten är avstängt. Öppna vattenserviceventilen.

Vattnets flottörventil fast i öppet läge eller

Ta bort flottörventilen och rengör den. läcker.

Kondensorn är smutsig.

Hög lufttemperatur runt ismaskinen.

Otillräckligt utrymme runt ismaskinen.

Föremål placerade runt ismaskinen blockerar luftflödet till kondensorn.

Rengör kondensorn.

Lufttemperaturen får inte överstiga 43°C

(110°F).

Lämna tillräckligt med utrymme.

Ta bort föremålen som hindrar luftflödet.

Säkerhetsgräns-funktionen

Utöver de normala säkerhetskontrollerna har din Manitowoc ismaskin inbyggda säkerhetsgränser, som stoppar ismaskinen om det uppstår förhållanden, som kan orsaka ett större komponentfel.

Innan service tillkallas ska ismaskinen startas om med följande procedur:

1. Ändra vippströmbrytaren ON/OFF/WASH (PÅ/AV/

TVÄTTA) till OFF (AV) och sedan tillbaka till ON (PÅ).

A. Om säkerhetsgräns-funktionen har stoppat ismaskinen, startar den om efter en stunds fördröjning. Fortsätt till steg 2.

B. Om ismaskinen inte startar om, se ”Ismaskinen fungerar inte” på sida 23.

2. Låt ismaskinen gå för att avgöra om förhållandet upprepas.

A. Om ismaskinen stannar igen, har förhållandet upprepats. Kontakta service.

B. Om ismaskinen fortsätter att gå, har felet rättats till av sig själv. Låt ismaskinen fortsätta att gå.

24 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

Kapitel 5 Felsökning

Ismaskinens kommersiella garanti

Welbilt Inc. (hädanefter kallat ”FÖRETAGET”) garanterar under en period av trettiosex månader från installationsdagen

(med undantag för nedanstående begränsning) att nya ismaskiner som tillverkats av FÖRETAGET ska vara fria från defekter i material och tillverkning under normal och korrekt användning samt underhåll enligt FÖRETAGETS specifikation, samt vid korrekt installation och driftsättning i enlighet med bruksanvisningen som medföljer ismaskinen. FÖRETAGETs garanti härunder beträffande kompressorn skall gälla under ytterligare tjugofyra månader, exklusive alla arbetskostnader, och beträffande förångaren under ytterligare tjugofyra månader, inklusive arbetskostnader.

FÖRETAGETS skyldighet under denna garanti är begränsad till reparation eller byte av delar, komponenter eller enheter som enligt FÖRETAGETS uppfattning är felaktiga. Denna garanti begränsas ytterligare till kostnader för delar, komponenter eller enheter och kostnader för normal arbetstid på serviceplatsen.

Tids- och timersättningsscheman, som publiceras regelbundet av FÖRETAGET, gäller alla serviceprocedurer. Ytterligare kostnader inklusive utan begränsning, restid, övertidsersättning, materialkostnad, åtkomst eller borttagning av ismaskinen eller leverans är ägarens ansvar, tillsammans med allt underhåll, justeringar, rengöring och isköp. Arbete som täcks av denna garanti måste utföras av ett serviceombud, som kontrakterats av FÖRETAGET eller ett kylserviceföretag med behörighet och auktoriserat av FÖRETAGETs lokala distributör. FÖRETAGETs ansvar under denna garanti ska under inga förhållanden vara större

än det aktuella inköpspriset som kunden betalat för ismaskinen.

Den ovannämnda garantin ska inte gälla (1) någon del eller enhet som har ändrats, modifierats eller bytts; (2) någon del eller enhet som har utsatts för felanvändning, vanvård, slarv eller olyckshändelse; (3) någon ismaskin som inte har installerats och/ eller underhållits i enlighet med de tekniska specifikationer som tillhandahållits av FÖRETAGET; eller (4) någon ismaskin som installerats första gången mer än fem år efter serienumrets tillverkningsdatum. Denna garanti ska inte gälla om ismaskinens kylsystem har ändrats med en kondensor, värmeåtervinningsenhet eller delar och enheter som inte tillverkats av FÖRETAGET, om inte FÖRETAGET skriftligen godkänner dessa ändringar för speciella platser.

DENNA GARANTI GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER ELLER GARANTIER AV OLIKA SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER

UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT

SPECIELLT ÄNDAMÅL.

Under inga förhållanden ska FÖRETAGET vara ansvariga för några speciella, indirekta, obetydliga skador eller följdskador. När garantiperioden är slut, upphör FÖRETAGETS ansvar under denna garanti. Ovannämnda garanti ska utgöra

FÖRETAGETS enda ansvar och kundens eller användarens enda hjälp.

För att garantera snabb och kontinuerlig garantiservice, måste garantiservicekortet fyllas i och skickas till FÖRETAGET inom fem

(5) dagar från installationsdagen.

Fyll i följande och spara:

Distributör/Säljare _______________________________________________________________________________________

Modellnummer _____________________________________ Serienummer _______________________________________

Installationsdatum _______________________________________________________________________________________

MANITOWOC ICE

2110 So. 26th St., P.O. Box 1720, Manitowoc, WI 54220-1720

Tel: 844-724-2273 · Fax: 920-683-7585

Web Site: www.manitowocice.com

Form 80-0375-3 Rev. 01-18

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18 25

Felsökning Kapitel 5

Begränsad garanti för ismaskin för hemmabruk

VAD TÄCKER GARANTIN?

Underkastat nedanstående undantag och begränsningar, garanterar Welbilt originalkunden att alla nya ismaskiner som tillverkats av Welbilt (”Produkten”) skall vara fria från defekter i material och tillverkning under garantiperioden under normal användning och underhåll, samt vid korrekt installation och driftsättning i enlighet med bruksanvisningen som medföljer Produkten.

HUR LÄNGE GÄLLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN?

Produkt som täcks under

Ismaskin garantiperioden

Tolv (12) månader från försäljningsdatum

FÖR VEM GÄLLER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI?

Denna begränsade garanti gäller bara den förste köparen av

Produkten och kan inte överföras.

VILKA SKYLDIGHETER HAR WELBILT UNDER DENNA

BEGRÄNSADE GARANTI?

Om ett fel uppstår och Welbilt får ett giltigt garantikrav innan garantiperioden löpt ut, ska Welbilt efter eget gottfinnande:

(1) reparera Produkten på Welbilts bekostnad, inklusive kostnader för normal arbetstid, (2) byta ut Produkten mot en ny eller åtminstone med samma funktion som originalet, eller (3) betala tillbaka inköpspriset för produkten.

Reservdelar garanteras under 90 dagar eller återstoden av den ursprungliga garantiperioden, beroende på vilken som är längst. Ovannämnda garanti utgör Welbilts enda skyldighet och kundens enda hjälp för alla brott mot denna begränsade garanti. Welbilts ansvar under denna begränsade garanti begränsas till inköpspriset för Produkten. Extra kostnader inkluderar, utan begränsning, ersättning för serviceresa,

övertid eller kostnader för övertidsarbete, åtkomst eller borttagning av Produkten, eller leverans är kundens ansvar.

HUR FÅR MAN GARANTISERVICE

För att få garantiservice eller information om Produkten, kan du kontakta oss på:

MANITOWOC ICE

2110 So. 26th St.

P.O. Box 1720,

Manitowoc, WI 54220-1720

Telephone: 844-724-2273 Fax: 920-683-7585 www.manitowocice.com

VAD TÄCKS INTE?

Denna begränsade garanti täcker inte, och du har ensam ansvar för kostnaderna för: (1) regelbundet eller rutinunderhåll, (2) reparation eller byte av Produkten eller delar till följd av normalt slitage, (3) defekter eller skador på Produkten eller delar till följd av felanvändning, vanvård, slarv eller olyckshändelse, (4) defekter eller skador på

Produkten eller delar till följd av felaktiga eller otillåtna

ändringar, modifieringar eller byten; och (5) defekter eller skador på någon Produkt som inte har installerats och/eller underhållits i enlighet med bruksanvisningen eller tekniska anvisningar från Welbilt. I den mån undantag i garantin inte

är tillåtna enligt vissa länders lagstiftning, gäller kanske inte dessa undantag dig.

Utöver vad som anges i följande mening, är denna begränsade garanti Welbilts enda och exklusiva garanti för Produkten. Alla underförstådda garantier är strikt begränsade till varaktigheten för Produktens begränsade garanti i enlighet med ovanstående, inklusive men inte begränsat till någon garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt ändamål.

Vissa länder tillåter inte begränsningar för hur länge den begränsade garantin varar, så den begränsade garantins varaktighet gäller kanske inte dig.

Under inga förhållanden skall Welbilt eller något av dess dotterföretag ha något ansvar inför kunden eller någon annan person för några obetydliga skador, följdskador eller särskilda skador av något slag (inklusive, utan undantag, förlorad förtjänst, inkomst eller affär) som uppstår från eller på något sätt har anknytning till produkten, något brott mot garantin eller någon annan orsak, oavsett om den beror på kontrakt, förseelse eller annan ansvarsteori.

Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsningar av obetydliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning gäller kanske inte dig.

HUR STATLIGA LAGAR TILLÄMPAS

Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter, och du kan också ha rättigheter som varierar mellan länder eller olika jurisdiktioner.

REGISTRERINGSKORT

För att garantera snabb och kontinuerlig garantiservice, måste detta garantiservicekort fyllas i och skickas till Welbilt inom trettio (30) dagar från installationsdagen. Fyll i följande registreringskort och skicka det till Welbilt.

26 Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

MANITOWOC ICE

2110 SOUTH 26TH STREET, MANITOWOC, WI 54220

844-724-2273

WWW.MANITOWOCICE.COM

WWW.WELBILT.COM

För innovationer till bords

Welbilt levererar till världens toppkockar och till de främsta kedjorna, som leder eller utvecklar fristående växande företag, som arbetar med branschens ledande utrustningar och lösningar. Våra ledande konstruktioner och vår slimmade tillverkning baseras på kunnig och erfaren personal samt på kulinariska experter.

Alla våra produkter stöds av KitchenCare® – vårt servicesystem för eftermarknad, reparationer och reservdelar.

CLEVELAND

CONVOTHERM®

DELFIELD®

FITKITCHEN™

FRYMASTER®

GARLAND

KOLPAK®

LINCOLN

MANITOWOC®

MERCO®

MERRYCHEF®

MULTIPLEX®

©2018 Welbilt Inc. om inte annat uttryckligen anges. Med ensamrätt.

Artikelnummer: TUC259 Rev. 00 01/18

advertisement

Related manuals