Whirlpool akp 102 2 wh de handleiding

Add to My manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool akp 102 2 wh de handleiding | Manualzz

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIE ...................................35

MILIEUTIPS ...................................................38

BELANGRIJKE OPMERKINGEN...................38

ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN.......39

ACCESSOIRES VAN DE OVEN ....................40

ONDERHOUD EN REINIGING ....................41

OPSPOREN VAN STORINGEN ...................43

KLANTENSERVICE .......................................43

Voor een optimaal gebruik raden wij u aan de gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging.

34

INSTALLATIE

Aanbevelingen

Belangrijk: trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u met een willekeurige installatie- of onderhoudswerkzaamheid begint.

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de instructies van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften.

Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of de ovendeur goed sluit. Wend u in geval van twijfel tot uw dealer of tot de dichtstbijzijnde Klantenservice.

Zet de oven na het uitpakken op het piepschuim om beschadigingen te voorkomen.

Bij het installeren van de oven wordt geadviseerd beschermende handschoenen te dragen.

De oven is voorzien van twee handgrepen aan de zijkant hanteren tijdens de installatie (afb. 7).

De oven op het inbouwen voorbereiden

(B) om hem makkelijker te kunnen

De keukenkastjes direct naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 80°C).

Zaag eerst het keukenkastje op maat, alvorens de oven in te bouwen. Verwijder zorgvuldig eventuele spanen of zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de oven.

De afmetingen van keukenkastjes waarin de oven ingebouwd kan worden zijn weergegeven in de afbeeldingen 1, 2 en 3. De afmetingen van de oven zijn weergegeven in afbeelding 4.

Laat aan de achterkant van het kastje een ventilatie-opening vrij (overeenkomstig de afmetingen op de tekening). De onderzijde van de oven mag na installatie niet vrij toegankelijk zijn.

Zorg er tijdens de installatie voor dat de wanden van de oven niet in aanraking komen met de aangrenzende keukenkastjes.

2 3

1

4

35

Bij de ovens die onder een werkblad worden geïnstalleerd, moet een minimumafstand van 5 mm tussen de bovenste rand van de oven en de onderste rand van het werkblad worden vrijgehouden

(afb. 5). Voor het goed functioneren van het apparaat is het belangrijk dat deze spleet nooit afgesloten wordt.

Als het keukenkastje niet stevig aan de wand is bevestigd, moet dit met behulp van de standaard beugels (A) (afb. 6) alsnog worden verankerd.

Elektrische aansluiting

Aarding van de oven is wettelijk verplicht.

De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.

De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

De voedingskabel moet lang genoeg zijn om de oven na inbouw op het elektriciteitsnet te kunnen aansluiten.

De toepasselijke veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie een toegankelijke netschakelaar of een meerpolige schakelaar met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten wordt geïnstalleerd.

Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.

Na installatie van de oven mogen de elektrische componenten niet langer vrij toegankelijk zijn.

5

6

36

De oven op het elektriciteitsnet aansluiten

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.

Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).

Als de oven geen voedingskabel heeft, als volgt te werk gaan:

1.

Draai de twee bevestigingsschroeven van het afdekplaatje van het klemmenbord los, dat zich beneden op het achterpaneel van de oven bevindt.

2.

Verwijder het afdekplaatje om toegang te krijgen tot het klemmenbord en steek de voedingskabel

(zie tabel) door de opening aan de achterzijde van de oven.

Tabel voedingskabel

Aantal geleiders Type kabel

H05 RR-F 3 X 1,5 mm²

3.

Sluit de kabel aan op het klemmenbord door de schroeven aan te draaien en de kabel aan de kabelklem te verankeren.

4.

Plaats het afdekplaatje terug door de twee lipjes in de daarvoor bestemde behuizingen te steken en het plaatje met de twee schroeven vast te zetten.

De oven vastzetten

Til de oven op door uw handen in de speciale handvaten (B) aan de zijkant van de oven te steken en plaats hem in de keukenombouw, zorg ervoor dat de voedingskabel niet klem komt te zitten (afb. 8).

Plaats de oven precies in het midden van de keukenombouw voordat u hem vastzet.

De oven is voorzien van afstandsstukken die al gemonteerd zijn om de verankering van de oven aan het meubel met de bijgeleverde schroeven te vergemakkelijken (zoals afgebeeld in afb. 9).

7

8

9

37

MILIEUTIPS

Verwerking van de verpakking

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingsymbool wordt aangegeven .

De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet met het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden verwerkt.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Energiebesparing

Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel van het productinformatieblad of in uw recept.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, deze hebben een goede warmteabsorptie.

Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Waarschuwing:

Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of gehandicapte personen.

Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.

De toegankelijke onderdelen van de oven kunnen heet worden tijdens gebruik; houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

Voor het reinigen van de RUITEN mogen geen schuurmiddelen of -materialen gebruikt worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden.

Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer heet. Wees voorzichtig dat u de warmte-elementen binnenin de oven niet aanraakt.

Deze oven is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van de bedieningsknoppen.

Eventuele reparaties of technische ingrepen aan de kookplaat mogen uitsluitend door een erkende vakman worden verricht.

Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.

Leg geen zware voorwerpen op de deur, omdat deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen beschadigen. Steun of leun niet op de ovendeur.

Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de ovendeur.

Bedek de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of andere voorwerpen.

38

De deur van de oven moet goed afsluiten.

De afdichtingen van de deur moeten schoon gehouden worden.

Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.

De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor beschadigen.

Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Schuif niet met schalen of pannen over de ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag kan geven.

Als condens in een gebruikte oven achterblijft, kan deze op de lange duur schade aan de oven en de omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij adviseren om:

- de laagst mogelijke temperatuur in te stellen;

- het voedsel af te dekken;

- het voedsel uit de oven te verwijderen;

- wanneer de oven is afgekoeld de vochtige delen van de oven droog te wrijven.

Wanneer de oven een lange tijd op een hoge temperatuur functioneert, worden het deurpaneel en de handgreep heet.

Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact met vochtige lichaamsdelen en het lopen op blote voeten.

Trek niet aan het apparaat of aan de voedingskabel wanneer u deze van het stopcontact wilt loskoppelen.

Verhinder dat kinderen in de buurt komen van:

- de oven en de bedieningsknoppen in het algemeen, en in het bijzonder tijdens en na het gebruik van de oven om letsel te voorkomen;

- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten, etc.);

- een oven die is afgedankt.

Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading van andere elektrische apparatuur in de buurt van de oven niet in contact komt met hete onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de ovendeur.

Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de voorzijde van de oven en de binnenzijde van de keukenombouw te warm worden.

Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een opening tussen het bedieningspaneel en de ovendeur. Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij zijn.

Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of accessoires uit de hete oven haalt.

Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum, cognac, wijn, etc.) moet u er rekening mee houden dat alcohol bij hoge temperaturen verdampt. De alcoholdamp kan vlam vatten wanneer deze in contact komt met het elektrische verwarmingselement.

Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in gesloten potten of blikken. De druk in het blik of de pot kan door de warmte hoog oplopen, waardoor deze explodeert en de oven beschadigt.

Gebruik voor de bereiding geen schalen van synthetisch materiaal (behalve als die speciaal voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen van de betreffende fabrikant). Deze kunnen bij hoge temperaturen smelten.

Controleer het bakproces regelmatig als u bij de bereiding veel vet en olie heeft gebruikt. Olie en vet kunnen oververhit raken en vlam vatten!

Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.

ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN

Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag te verwijderen. Houd tijdens deze procedure het raam open.

Verwijder vóór het gebruik:

- de stickers op de voorzijde en de ovendeur, met uitzondering van het typeplaatje;

- de beschermdelen van karton, en het cellofaan op het bedieningspaneel en op de andere delen van de oven;

- eventuele stickers op de accessoires

(bijv. onder de opvangbak).

39

ACCESSOIRES VAN DE OVEN

De niet bij de oven geleverde accessoires kunnen apart via de klantenservice worden aangeschaft. De accessoires die bij de oven horen, worden vermeld in het losse productinformatieblad (onder het punt Accessoires).

Opvangbak (1)

De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis, met of zonder groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om vetspetters of rookvorming te voorkomen.

Bakplaat (2)

Voor het bakken van koekjes, taarten en pizza's.

Rooster (3)

Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type ovenschaal of -pan. Kan op ieder beschikbaar niveau worden geplaatst. Het rooster kan zowel met de beugel naar boven als naar beneden worden geplaatst.

Draaispit (4)

Gebruik het draaispit zoals aangegeven wordt in het betreffende hoofdstuk van het aparte Productinformatieblad.

“Grillpanset” (5)

De set bestaat uit een rooster (5a), een geëmailleerde opvangbak (5b) en één of twee handgrepen (5c).

Deze accessoires moeten op het rooster worden geplaatst (3) en zijn bestemd voor het grillen.

1

2

3

5c

4

5a

5b

5

40

ONDERHOUD EN REINIGING

Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of een stoomreiniger.

Buitenkant van de oven

Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de buitenkant heel vuil is, een paar druppels afwasmiddel aan het water toevoegen.

Nawrijven met een droge doek.

Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, anders krijgt u doffe plekken.

Als een dergelijk product per ongeluk op de oven terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig doekje verwijderen.

Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het apparaat worden veroorzaakt door het gebruik van verschillende materialen, zoals glas, kunststof en metaal.

Oven met een aluminium front

Gebruik een mild reinigingsmiddel en een glazendoek ofwel een microvezeldoekje dat niet pluist. Wrijf in horizontale richting licht met het doekje over het oppervlak.

Gebruik geen bijtende middelen, harde sponsjes of ruwe schoonmaakdoeken. Reinig de aluminium oppervlakken met een droog doekje.

Accessoires

Na het gebruik de accessoires gelijk in water met afwasmiddel laten weken. Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.

41

Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende handelingen beschermende handschoenen te dragen.

Het is belangrijk dat de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig worden opgevolgd om eventueel persoonlijk letsel alsmede schade aan de ovendeur en de scharnieren te voorkomen.

Het verwijderen van de ovendeur:

1.

Zet de ovendeur helemaal open (zie afb. 1).

2.

Til de twee vergrendelingen op en duw ze naar voren totdat ze niet verder kunnen (zie afb. 2).

1

2

3.

Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en vervolgens naar boven toe los te trekken (zie afb. 3).

Wees voorzichtig met de scharnieren bij het schoonmaken en/of de demontage van de ovendeur (afb. 4).

De deur weer terugplaatsen:

1.

Plaats de scharnieren in de sleuven en laat de deur volledig zakken.

2.

Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.

3.

Sluit de ovendeur helemaal.

Let op: om persoonlijk letsel, beschadigingen aan de ovendeur en de scharnieren te voorkomen, is het belangrijk dat de bovenbeschreven aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.

Het lampje achter in de oven vervangen:

1.

Haal de ovenstekker uit het stopcontact.

2.

Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het beschermkapje van de lamp naar links los (zie afb. 5).

3.

Vervang het lampje (zie N.B.).

4.

Schroef het beschermkapje weer vast.

5.

Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.

N.B: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,

T300°C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.

Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst.

3

42

4

5

OPSPOREN VAN STORINGEN

Oven verwarmt niet:

Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten.

Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.

Belangrijk:

Controleer of de keuzeschakelaar van de oven niet op de stand “0” of op het “lampje” staat.

- Controleer of de elektronische programmeur

(indien aanwezig) “ ” aangeeft, raadpleeg het aparte productinformatieblad en/of de beschrijving van de elektronische programmeur.

- Als de elektronische programmeur (indien aanwezig) “

F XX

” aangeeft, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op de letter “

F

”.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de

Klantenservice:

1.

Controleren of het niet mogelijk is het probleem zelf te verhelpen aan de hand van de hieronder beschreven punten “Opsporen van storingen”.

2.

Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde

Klantenservice.

Vermeld altijd:

• de aard van de storing;

• het type en het exacte model van de oven;

• het servicenummer (dat is het nummer na het woord Service op het typeplaatje) op de rechter binnenrand van de ovenruimte

(zichtbaar als de deur open is). Het servicenummer bevindt zich ook op het garantieboekje;

• uw volledige adres;

• uw telefoonnummer.

Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is, tot een erkende After-sales Service (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product.

CONFORMITEITSVERKLARING

Deze oven is bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen en is in overeenstemming met de richtlijn

89/109/EEG.

De oven is ontworpen om uitsluitend als apparaat voor het bereiden van voedsel te worden gebruikt.

Ieder ander gebruik (bijv. voor verwarming van het vertrek) dient als oneigenlijk en dus als gevaarlijk te worden beschouwd.

De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:

- de veiligheidsvereisten van de

“Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG;

- de veiligheidsvereisten van de “EMC”richtlijn 89/336/EEG;

- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.

43

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement