Cardiostrong TR30 Owner Manual


Add to my manuals
29 Pages

advertisement

Cardiostrong TR30 Owner Manual | Manualzz
 C-0€H.1-1SD IN-HV
ENTERA TECATE DERE RE RE OMB oer Ht КИН
= cy] pueqne] == и =
(uduosiad 7) "ЧН 09 —
O
W>9£L) UD YB Y WI 6LLY
punjia¡uesBPunuaipag pun -aBejuoy
ME
A
ARNET “TENDRIA
= Duo1SOIPIE) =
æ
И
dt
nO CN
ED nil wa wn i
$5 Gunuypiazsuoiso|dXx3 #6
67 959191 ©6
8b SunNuyH3Z3ag|JaPOW PUN J3WWNUU3M3S Z'6
87 JUNJOH-9211495 L'6
87 ONNTIJ1S39113171vsU3 MON
7 ONNTIALSIGYOHZENZ RER
97
ONNDYOSLNE a
vv N3NOLVWYO4NI 3I.NVUVO E
Ev y2ngabejsBujulely 56
Ly anje|nysnuusnig 3 -uidg any uabungnuyac) p's
65 MSYyuIasPulLIEeJ | Joule neqny £'G
85 Bujurenyney sonmpjaye 1ny sddiL OL Z'S
GE bunssawzuanbaljziop |'
SE ONNLIaINVSONINIVEL В
vE uaBunra)suIDajP195 Y»
EE Pujures¡ so uanajsoP-zuanba.yZ19H Ру
ZE (Haluyap1azinuaq pun 3|jo1sa6u1210A) WwEelbo1g sajjanuey - ‘NY 7 £' b
LT эшишелбола э)||915эбиюлод | "Ру
LT DWWELSOL гу
OT UOIPJUNJUDISEL CH
GZ obrozueua osuoy |'b
Se ONALSINVSONANIIO IE
al bunyiojuroDPJUON CE
91 yeyuisbumped |e
9 35V.NOW [Il
91 19puajeysuoradsu| pun -s6Bun em 5'7
cl Run em pun abad Y'Z
Zl 9U42ns1a/Ua4 pun sapo ?1aj¡ya E'Y
Ll asoubeipia|ya4 pun uabunigis ¢'¢
OL asiaMUIH auraWabliy | '¢
OL 39314d ANN ONALUVM “ISIIMNIHI9VLNOW [IER
6 HOJAS IN Y
8 194194215 925 |1)59|) (|
/ NMUJAUPIS a42 UEG FL
9 uajeg ayasiuLyaag ||
9
NINOILYWHOANI anı3Wa5 11V В
SINHDIAZYIAASLIVHNI
AE
L
ocdl
=
SA
'UBUIUOY| UBSSEJIDA 2195) SEP 315 Ip 193gn pun uajjajs sojuayuepaq
[eJJON WI YDIS IS dp ne ualsiapiignd aUPINIAS “ajIqgels 1J9gn 1ÓnjJaA 12199 Seg —- +
"UBUYO ‘
nz 1e199 sep 16esiajun sa SI 1a|pueyyoed wadyy IL эчэела5ау abusylon suyo +
"jziesneH uaiy| ||eJAON Wi 31S UII} NSUOY pun Ge HOJOS
Buluresy JUJ 915 U9Y291q “UsuLayIta aWOJAwIÁS ajeWIOUQe a1apue 1apo 10ULIS)Y
'u3z19WUIS “a|UNJaP|Spumyzs “Hay agn 'SU2eMU)2S UOA USUPISZUY SIS PpIegos +
"'BunyajuesBulu
-1e1| Jop ul GunyejsaPsPuluIesy 1nZ astamuIH Sip 1bulpaqun yone als UMjUIRag +
"gnyueg siewualu ais ual
-9lulesj “sa yIds 1apo uajjo1s 'uajyosi1apa 'Uaz)esQy MW SUNUY)S pus 19U6IDSDuN
‘Ulds UajelaIeIN USISAJU2SINI LUaJapue 1apo [WIND SNE asaip ualijos astamsBnz
-JOA ‘UajyOSs ajeUBIVDaB ¿Ne usynU>2sIOdS uap 190 als USIY2y 'Bunpiaaqods
2)9U6I93B6 u1apuos 'Gunpia|y allam -mZzq asoj| aulay Bunzinuag Jap 19q ais uabes) +
"UJ9j Laja | LSY2 1 6amaq uap uon apuersuaba5 a1ap
BY 9€ | :1421maB1az3NUag SajeLUIXEW
ши 0091 X WU 0b8 X WW 0001 ‘2 :(H X g x 7) ogewiddey
WW 09€ | X WUI Op8 X WU O8/ L ‘8 :(H X g x 7) ogewe1syny
WU 07€ X WW 0/8 X WW 006 L “E? :(H X q X 1) agyewsBunyoediaA
| By eg :(Bunydediap suyo ‘03pu) IYdIMabiay iy
| BY €6 :(Bunydediap ‘pul ‘01niq) 1421MaP a YH.
EN pun 3y2Ima9
wd |G Xx 74 1 ‘(gx 7) ayo1BuayseyyneT
-ue pun y2nwy>5 ‘bunpia)y ‘lee “a|19113d10y alapue pun agny “puey as ua /eH + ED ‘эшишелболда эзлэуэрлэгупиея
9puyaq 5916495 5эр Yl | Z dwuwelboid apanaysabzuanbaljziol
-oqsbunbomag W! sbuluielL sop puaiyem puewsiu yals ssep nesep ais ualy9y + LL ‘эшшелбола э)||э15эбиэ10/
-UJ9INE|S UUBWIY2P Woula UOA sAPINpold y L :DWUWeIDOIg ajPNUEW
sasalp Bunpuemuas agyewaBsBunupio sip yais BIS UBSSET *JNLILIDA S9)RIDD) sap Ud) 77 uesaBsul awuesbo1dsBurujes
-19YU>1|6owu|a)SUIJ pun usuopyuny ualre 104 UUIbAGSHUIUIEIL JOA YDIS als USUYEW + |
"uaBueraf6 sajela sap ayen Ip ur 1611U2ISINeaqun U2IU UaINOS Japuly + | 9 :uajseyyyempa11q-sPunbia15
‘U9PIIM | % 6 - 0 :Y21919gs dunb1a1S
]Zynua6 uauosiad UaJdsYAUI UOA 61197U219|6 34214 Y?IZIESPUNID JEp 12195) SEG + 9 :Ua)SeyYemIyasIg-SI9yPIpumyosas
"UDPJOM JYDBSINIDA YdNeigan) udgewabsbunwiwisag ydiu yaunp ap U/W 81 - | :421919Qs)19y DIpuImy2589
‘иэрлэм урешеэб Y21110MUeISA UapEYDS NJ 1YDIU иче» лэурчен рип лэ||э91549Н
13 'U21NUejaB astamiayo!|BoLI pun Gissejnzun 1S1 Bunpuemian a1apue ay>ijbar + (J030W - DQ) bunisidaneq Sd SZ‘ :BunisIaLOION
"u[uoSsIad 19UeSYIeMIS DulLIeNJNE] sep an} yp |
‘UDPIOM ]OPUIMIDA YDOMZ Uog)pWUaÔSHUNWWI]SOQ UAUIAS inj anu jiep jessn seq + % Ul bunbis +
‘иэичоу ujes neuabun Bunysemuaqnz (sa).INB61sn1g saula Japo ualosuaspuey Jap Bunpuemse, !aq) zuonba1Jz19H +
-uanba1Jz1aH Jap awa]sAS ssep ’SIUJUU3M INZ udgewtaydia|b als USWIYU 31119 |253 U! YINEIQIAUSMOJE) +
"UuUey UapJyeJaß yyeyisula MHSUpunsa9 alUy| PuluIes¡ sanISSaZXa SSEP “VIS LYJUIRAg + Wy Ur 9291)SSDUIUIR | +
'uagey uagaa6 jods Bigewjabas uw ur yezsbulurel] +
)U21U JYer U9Z)9| WI J9po/pun puls BIy2Imabiagn “Uasiamyne 3)4amulla)s19/0U7 U/W ui 3193 b1puimy2sac) 4
aJyOUJaqn ‘uayDNes ‘puis yje a1YEr Gp Jon ‘Uaqey Uapia|z10H 18PO Y>NIPYDOUIN|G A
nz abejuy ayGuipagsBung1a12A aula alp 'uauos1ad Walie 10A pus uonaIy L9yjo!)
-ag “151 39U6IVDAB JUPIS 19UPINNSUpuNsSaB sne aIS INj Bulules; sep go 'ualey ize
-sney uaJU| Y2INp als Uayjjos 'UaULIDaq sajesan sap GunzinN Jap 11 als 1009g + | uaje( aydsiuyoday L°L
uoA abiazuy - da
MBYIDYIS aUIJUOSIDd T*L NINOLVWYO4NI aNI3W3971v В
0 ‘sne ua 19YUSgaUN 3)U219|
£8 JU219|/6 pun usZINYIS NZ YıaMYDS
5 pun usas y2n1q 101 (ay>1dda|
"y 10y euItuey 1394ed) aPejaquap
soo’ -0g 2612MUY20Y YI a17eWDa|1a)
-uUnaje199/9)eW17InUYIsUapog aUlg
‘uaplam uaydi|babsne uay|j|os
0 иэроя Wi uaydyuagaun aßıem3Ie
e | |
9002 >
| lo
Uj 3004 9
‘URS uayeydsaq Ise) pun usage a}
-|jos sayB1a5 SOP UE 9ISINV SIG
"Uap1am
291596 sale1a9 sap UusBunuyyQ ap ul HY 19U21|6af apuejsuaba5 aulay LUajINp s3
"PAM 91
-|е1э@|035“лп2 лэро ушшеэрэбиюе 14211 |эде) 5ер 55ер упелер э1с иэзуое рип 119}
иэриплблезир) рип uay>eju2go uagiay uon ¡Buipaqun ¡aqeyz19N sep 91S USUBH
‘uaplom
|91s96yne uaBamIyan|4 Japo usBueBuy>1npidney ur1431u 18199 Sep aUJOSs Wapnz
1giajq usyajsaq (W 0S”| sUaISMpUulLu) aUOZS)SY19Y21S/WINEJIS!4 Ppuay2191sNE 12195
wap uagau yone sie 1a)UIY “104 ¡UOMOS SSEP “OS HOJJaISINY USp als USJUEM 919
"UIs 3z3asabsne N
-Gn7 19U19y pun 1n1U21np 1n6 sBuluIes| sap puelyem aljjos wnelsBului es 190
"3.6% pun 9,5 Uayosimz Inje1aduwajsPunqaBwn 1aua 31
uaßungaßwr ur 1nu 12185 sep als UJabe “Pissejnz 1U21U ISI UIIPEQUILUIMUYS SIM
(%0/ 19gn) 13y61142nay14n1 J9U0Y HW USWINEy 1Jopo Ual944 WI BunzinN alq 'Uap
-JoM ]Zynuab ‘(D,SE pun D,OL UDYISIMZ uainjesadwalsbungabuun) uswnegy usu
-9204) pun uayeMadua) pusypraisne ul “apnegas) Waura UN пи ине) 16195 SEG
uri 3994 €
+
HOI3ISINY y L
'UajULOy Lapiam JUISIBJIOA (GunssaUISINd IP '9 77)
914aMablazuy )SUOS EP 'Uapuyaq y1U04)ja|919n9)1S INZ J9P0 1dy203 wnz OUEN 191
-egjaniwun ul (SÁpuey 'g ‘Z) 912195 USY2s Paja SUI 4515 55ер ¿)nesep ais ueIU?Yy
‘чер
~1I9M 19PUSMIBA JUDIU JRIDD) SEP JIEP JI9ZUBYDSIMZ Jap U| зэ|риециэед чел че UDIS
ais uapuam ‘puis pjajop 1apo IBIPpeyosaq 192915719N 12p Japo |9gexzISN SEP Sie
19y291s7]9N We Y20u faqeyzi9N We sema Japam э!5 UISPUEIIA
nesep apuejsuabao aulay Yane als vals
pun uaynejbuejjua y21dday waula Ja7UN Japo 12199 Wap Jajun uid [9qeyzI9N
sep 215 uassey “ua yeUyNZuaj UBJUey U9jIeY2S PUN IO '3ZXIH UOA 1SI |9qeyZI9N SEG
= cu;
NAAA EN RB BE Cr SU Gp MT
'UUeY UapJaM
uassojyasabsne 213g Y2Inp y2neiga5 19gewaBy>esun ula MuIep “uapiam jui)
-JU3 ¡9geyZ)9N Sep aljjos Nayuesamgy 134U| PusIYem "IS! »2a1sabula asopy2a1s
-puem 13p Ul 19y29157)9N 19p ULÍM 7ANUPIS;Neaqun 3UIL 12195 Sep als uasse 4
¡9gey we 3421u 1agep als uay
-917 *9sopy215 1ap sne sale1ay sap 192315 Lap “Bun;luIay 1ap 'MZG Bun em Jap
JOA aIMoS “PIM 16aj1az лэро inegaBuswuesnz sa 10A9G ‘sbuluIe1| sop bunbipus
-Э9 Чреч 110405 51935 Э15 UJYIIZ Y20Y2SO1P9|3 SUIS JUEJS5) JOP punsoBulidA 1N7 |
"ulas 19421596 ,a6e1) 'a1aduy
OL, MamsBunsay21sSPpulyy WSUS LU BUNJSUIIS JOUIS UI aljjos asop> 2315 CY
ge Bipueisijos 10ww ¡aqeyz)2N SEP IS UJaMDIM “Uay291ds
-)U9 USILINU21Y-3GA Lap uassnu ¡aqeysBunsaDuejaA "US PISWISA NZ 3S! "B'O Uasap
-y221sU2ejJUay LOA GBunzinN ap 'uap1am uasso|y2saBue asopya15 2)9p19ab aula
ue »aJIp 1egjaxiwun sipgeyziaN L31.19ja!aÁIIWI Sap sia NI апи зер 36195) 560) A
| 'GBunuuedszjaN
ZHH OS HW A0EZ - 077 LOA SSNIY2SUEZISN USUIS ÓNOUAq 12199 sec +
MayaaupIS 94251133913 Е'|
9pury y24np ¡essn|U2ss19449U2I5 LINZ DUebnZz чер э15 мерил |
"Uuap1am uaparuas sissn|U2ssI19449U2IS sap Bunsyemias pun
uayalzgy Y2Inp uuey alq Y21np sajesas) sap Bunzinuag alualjjo1juoyunN JULI |
¡uepungnzuB
Bunpia|y гл че 159} 5|9550|42559Ц194215 59р @!|5 1ap 151 “UUBY LJSA| sdy207
sop prundyejuoy wOoas saz1ns saula alfe- WII |9sSMA|U3SS)19Y43UYPIS Jap Y21s уе) и
'21)UIS ¡eyON 1919PUB
UI Japo uy2s11943q 44aW JYd1u 1) BIPUIMYDSD) этр эс ‘иэуу2ош LaPuLg pueys
-\I3S Wnz ¡[2UY2S pueayne sep als ULaM “qe 3104205) шол INUYDS 19p ayhH MUI (AS
-SA|U2ss)19Y18UPIS Lap als Uayalz "UaBuLIgnzue Gunpiajy элу че ишбэд5 Би)
wapal 1041 di wap yu sjassn|Y25sM19419U2IS sap ANUYIS VIP 151 19UeQ "Lash
-oyne Y21|Bnzianun 12195) sep 1ddois apuyaq »jund»jejuoy Wap упе луэш уу
j9ssn|U2ss119449U2IS Jap Y2Is ULSM "151 142e1q0abue gewabsbunupio ¡assn|U>55)|94
-49U2I5 19p si1dy205 sap Mrundejuoy we uuam “Y21Botw uuep лпи 151 5936490) 59
qa1139g 1q 'BuniY2110A-dOLS-LON 2Ul9 19qn 119449215 1914) NZ 1ONJJAA 19195) SUCJ—Y
Koy Ajojus
‘эмО Ч2лпр y2nesgao 1a9ewaBy>esun ura Wep “UOPIOM JUI9}
-jua jogeyz10N sep pun ¡assn|U2ssI19U49U2IS Jap ajos 14 4samay 194U| Pualyem |
‘иэрлем ¡6ajaBue биииел| шэрэ! 190 ajos (ay A19jes) |9550|4255)19 194215 190) 1
AI
LL
Ujosydoom ualialley
uajyDNnaJjaq Uapo1ya|3 Japo
/pun uasaiuonIsod nou unbisnig
(Jgyaqn7z soua|yo;dus auais)
иэриэмлел 3)пб)5плЯ чэзэибиэес)
(*** 19U91dsne]
‘KpueH ‘g'z) uabii9saq uajjonb1Q1S
199| UM eg
UYISIE}
soyunb]sN1g sop UOINSOd
UNDb15N1g 1939UbIPabun
11763579 199
wney ui uajjonb101S
oblazues nd auloy
12915 Aay Á19jes go
uay2n5 'uo/uIa ¿Ne 19/e425ZIN
uaynud (jaqey)
uaBunpulg19ny2315
ue syydiu
6137 Ae dsiqg
U94911)U3Z
GBunlajuy gyewoa6 a3ewyne]
911)U3Z JU2IU
[19M 3 I9/Y2S aNeWNe]
aydsnelabjIa|YIS
uaynid Gunjiajuy gew
-26 Bunsaiuuyas/Gunuuvedspueg
yo 3U21U Bund
-91W425/Bunuuedspueg
ddo1s/u>1np
JU2sIN1 ajewyney
U94911U3Z
Bunlajuy gewoaP a7ewyney
911
-Ju9Z JU21U aewyney
391455 OJJLUIINET
uazyasjnelp 466 9421115
рип 332915 Хэ» AJajes qo uaynid yU9j A19jes | 1NU 10127 ajosuoy
Bunqayag ayoesin 19/94
'Э[рэ!|-11005
ue уэ15 a15 Uspuam ‘ualatuoipjuny gewsbsbunupio Jydiu Чрочиер 186195) 5ер э)|05
14215199 19puaPjoj sne aq als usWIYaUjUS MPungayag ualap pun 1a|ya4 uasHyney
Juny a1G ‘puayDIAISNE ISIDUI JS] YDSNEISNY UID “YDIJIOMQUEIOA USDUNIOIS asalp NJ
ajlè1j0ZU13 puis GyneH ‘UaÏo11yne ]e195) We usuoNyuNJjUad Japo UsPunsajs USULIOY
ypouuaq “uajjo1)UOySIENJeENO Pigewjabal UoININpolq Jap Ur INEjU31Np 12195 seq
asoubeipia|ya4 pun uabuniols Z°Z
'bueja6 (1a3ndwo> 'g 'Z) sae195
sop uabunuyQ 1p ul (glamydsiadioy| 'g 'Z) Nay Pissn|4 au1ay ssep NeJep als La)
-Y2e pun ujahiwsBunso uds Bunpuamaa¡ sip Y21|z18spunihb als uapisula "yoni
-puey sajyanaj uta убпиэб gramy>s1ad10y pun z3nu1y25 “gne1s uo bunbiuray INZ
‘(JYef WI JeWUI3) LÍsSE| NZ UEM (J9y1UY29|-2211495 afpal|-0ds)
ualsIeIzads woas Gigewjabal 3e199 sep дм иэ|Чэ)аше ‘иэиио» п2 иглециелеб
BnsuyGuej saje1ao sasalp neaAlusilay19Y2IS JUIgabaBloA AnISUOY SEP WN
A pie
=e
"uebunpulgianuagnesy25 1a|e 71191594 Lap JEUON WI ¡PLUS IS La4aljO4UO y
"9|1917)es13-Buo1soIpie> ¡eUIBIO INU |RjSIIE Pag
WI 915 UBPUemaA “Uap1aMm 171nu3g 1ajtaM JUDIU 12195) Sep aljjos bunzjaspuejsuj 4NZ
sig “afpal |-Jods ue ¡e usy>(jos Wauls UI YDIS DIS USspuem 'sne 10jos ajiaIneg ou
-9SSI[U2SIA Japo 3) AIPeyasag ajeysap als UsUIsNe| "US/P1U>21)UIVDIq IRIS sap Io
-nepsuaga1 ap pun 1y19U2IS a4U| USULIOY ajtaINeg 9171nUebde 1apo ajPIpeyosag
"ua4ynynzydinp - uswwouabsne abafd pun buniiep - usbunisiajanieseday
19po/pun -a21112S aU2I|JUES 191381596 SO ISI UJOHIUYDE|-0IIA1OS UDJIOISIIOINE INN
‘uaydDeuw 61Y21u aueseb y nposg
SIP uuey SaIQ ‘UAJUUOY UAYAISJUD JdZINUAG UDP 1NJ UA1YEJOE) UA]SUOSUE PP зол
uainjeieday uagewabydesun pun usbuniopuelap usydljneq auidy als Usawyan
159) soBNazy1aM Sap 34|1H HW чэдпелуэс этр SIS UBYDIZ pueyjaly9suYy *WOJSSEd
96114211 UaIap als UdIaINOJUOY pun asoj ajaj ajje ISUIBUNZ BIS UBGNRIYISIOA
JOA BYY2ISWUN pun Biyej610s 1agep als usyax) ‘abjoylap|ig op puaydaidsiuo
Je195 sep 15 uala1UOLI pun y21np biyjesbios Gungiojueabequo aIp y>is 215 Usa!
"uaba| nz uspog UIP ¿ne 1apueulsuagau alla) azul ajje puis uuIbaqaPejuay 10A
"UapiauaA nz (197)e1y) uepog wap pun 12195) We usBunBipeyosag uN 10A
uo.eysBuny2ediap Wap SPO Sew balun Jaula ¿Ne педупу Lap als USLUYAN
'343)s9q 1UejaBsBuny>1)513 1apuly 1nj uajsUOSUE EP
"uabarjWunsay ualjo4 aim ¡e1a)eLISBPUNYy2e disp ray pun Bnazysam Lay 915 10580
‘uaqey (Wu 05 | suajSapultu) wnes ysbunbam
-э9 puabnuab GunjU>Iy apaf ul snegyny sap pussyem als ssep nesep als Но)
"uapuyoq Buejuunsajal WI ajrajuia|y
91/e0y2nj42s13A YIS ep 'ulaj 18195) LION aPejuoay Jap pussyem лэршу als UaljeH
"Y2nuds
-UY Ul LOSI2d USIQebag Y2sILY23) “Ualajiam JIUId JYIH SIP IS USUWIY9U (PSI)
-19MZ WI] ’UapJaM HUNJPPUY2INp UsuasY2emIg LOA SSNUW sa)je195) sap negyny 190
'‘U9YDIEW NZ Yol] Bow SIM YIBJUI3 OS NPAJNV
иэр Wn “HalJUOUlOA $}1249q puls uan; pun usgnesy2s apuspuemaas nz abjury
"U9191yejuOy nZ 19/1519 H 19p 1eaja UILN
Ss! usBUNpuejsueag 1ag "uabalJOA USpey2siOdsuels| go pun puls ua jeyjua buey
-Wnsajal] WI aBna7y1aM pun ajta| Uapus1oyah) )e1a5 wNZ ajje qo “als uayh.d alg
asIOMUIH SUISWIADIIY L'Z
39314d ANN ONNLUVM “3SIIMNIHI9VLNOW ME
"JYDSINLISA HOdsues wiaq ayewyney ap ssep
‘USWILLONIOA Uoopal uuey| $53 *3||23sabuld BigewsyiydsioA buniayalisny Jap JOA YIN
WI pim aewynet a1g *uuey uaJyn; 121959 We uapeyos nz bunuuedsiajun 19po -1aq Г)
2y1ejs aula ep 101 Bnjej610os as Bunye1s- pun Bunsansnfpueg 1ap 19q a1s USYa5 JOA
Ua|j01)UOysBunem uspueisqy uaPigewjaba1 ul 1JaUep aIs USLUYaN 'P2paBge anues
-ec) a1p YdINP 1421u uapiam “usyajs1U3 a;alyd 19UasSE|AjUN Japo зэрщебиеш риплб
-yne alp 'uapeyos aewyned 1ap Bunsaiwyps aip aimos uauuedsydeN sep 'Bunsansnf
эр 140426 nzualy :aewyney Jap aßayd aIp 1S1 awyeusewsBuniem a1SPIU2IM aig
Bun Hem pun aPayd Y'7
'уцеб sne ¡oquiÁs sep sig 'uay2nip ¿yv1Ss pun uajun
y2eu y B1pumyosao B61197Y212|6 UUEG ‘UOYI|IS WOUIS1 % 00 L HW 16195) 5ер э15 Ua1ILIY9S
4ne ajosuoy Jap 4ne 191U2Na| ¡OQUIÁSUOY!NIS
‘puis 142e1qabue 1sn1g 1ap qjeysojUN P;o1ION PUN JYINAy UGPOIO|F O|je
ssep pun uaynid snjejsalaneg uap UN6ISN1g WIdg ‘puis 1B1ipeydsaq ¡aqey auld pun 12110)
aJOsuOy 1ap ue uajuIy UsBunpulg.ap le qo “puis 342naj apuey a4U 90 nesep als udydy
:1Sse410 JYIIU P1IM 19po puayuemuos 1sI aBIazuezuanba.yZ1dH
'Buniajuy 1asalp ul BunjyaLisne- pun Bunuuedspueg sip als
иеб|0)э9 ‘черлэм уичеасэб 19zsBunzinN uassimab 13U1a Y2eU SSNU pueg seg
:BunzInN 19p pussyem 142s3n1 ayewyney a1q
"uapiam HAaILIY2sa6 nau AesdsuoyIIs 3140 ssnU
Y22q sep pun sne 19uy201) UOyINIS aUSPe1jaByne ayeW pun y2ag ¿ne seg
:ua)NUILISBUIUIEI | uabiule yoru JUIDY2S49 [3 19po 191sejagn JUISY2S JOJON 190
‘иэб|0}9д (54220 5эр) эдуеу 12p Buniyarisny pun Bunuueds
1ny uaBunilajuy alp uuep 4a1s ¡Iqgejs puegyne1 sep go 'uaynid 1su>eunz
:bunzynp Jap puaiyem Biwi уу ynej aye 210
"921AJ9sUSpuny Lap 3371
215 U491)YeJUOy 'Uaja1yNe UIYJI IM Wa|qold sep ajos *uaynid ssnjY>suy ua)ja110y ¿NE
uaBunpuiqanjagey alv '12a15aBura 1SI ¡assN|Y2SS19449UPIS "US yYeyasue Japaim pun -sne
19]/EYISWO1IS IS! LasSO|U25aBUE WO1S We »ya110y puegyne1 sep qo “als uaynidiag
ne 3421u 19)U2Na| Japo yuemyos aBIazueuajOSUOy SIG
‘pjpn1ipa6b apunyas aula
1N4 93521 1yHYLS Ip als UajeH 'sNPoLWIEedsa|619UY WI Y21S J9PUYIq ein SEG
:UP JYDIU PUIS SI] a19pue 'Y2emyoas 333U42Nna| 315211215 ap q91 seg
apo»
-11494
Bungayadquajya4
UU ETA TEC CC E OA TT E DION ON NETOS
Ч
vu
JSUBIPUSPUNY| UBIY| 3IS UD1OIPIEJUON “UDJJOY JYDIU 3331YDS 9610 Ud)||0S “E
‘puis
UISSO[YISUe gH We 9110 |2geysbunbialg uagiaom pun U3101 alp qo “als uaynidiagn “7
'1SUaIpuepuny uap als ualalyejUOy 'PAIM
)619736ue uIysaIaM /3/93 SIJe4 USES Nau pun uayeyossne je1a5 '1SI LONISOd HI W ¿Ne
uo1NIsodsBunBb1a15 Ip pregos '1suaIpuspuny uap ais ua1alyejuo y 'uaBamaq 1U2IU Bunbia1s
AIP YDIS 15587 "UudNUI aPluIS sa als USY2NSIJA "ISI ayNISISHIW JNe LONISOASBUnBPIa15 SIP
pjeqos ‘uasse| so| Ua1se| aplag ‘YDdIS PjUOS Aunbia1s pun uayjey »nipaB uajse| apiag 'UajUN
YDEU INITINI ICON 215 UayanIp 4st bw sje 1ayoy uoiisodsbunbialg этр ичэу (Е)
151 94NIS|PNIA упе uonisodsbunbialg
ap pjegos 'uassey soy uajsej apiag '161915 PunbIa1s pun uayjey »2n1pa6 uaise| apiag
"Y20Y INITINI9 ICON 215 Lay ÍnIp 15! rw sie 1961palu uonISodsPunb1a1s alp uLamM (2)
‘3sdald ¡eW 7 sa sq “ua y np Pue| uapunyas € LyY1S 8 U UY 3dS (L)
:uU9z)99y2n4nZ MamsBunBbI315 * |
"uaejs NZ nau puegyne wn 'Uay23)sUla Japalm 9 Uayalz ¡9ssN|Y2SS)19U43U2IS
*JSUBIPUBPUNY| UIP BIS UIP RIUOY ‘€
"ue 3nau4a diyz >| UaJosuOy Lap 215 Lagjal¡Uas “Uaso| NZ Wa|qo1d Sep win
}51 иэ550|цэбэбие 3321103 лэро La;og1ah diYz 9| LajJosuOy 1ap qo “as LayNid 'Z
"ue 3nau1a diy) >| UaJosuOy Lap als
ие )э1||Ч25 ‘иэ50| п2 шедола 5ер wn '17)1s 3110 diy >| UajJOSUOYy 1ap qo “as UayNId *L
"UBULUOy Lapiam U3goyaq 1Y21U [3 aOS ISUSIPUepuny uap 215 ualaIP|eJUOY 3111g ‘5
“JO0JOW USp pun ¡agey ajje als uaynidiagn 'b
19qe 1ddo3s ’apınm PPNIPab |HYIS wapydeu ‘biyiezziny Joi рчедупет 'с
351 U9Qal¡qafb Uay221s |191 Ue qo ‘BIS uaynidiaqn -
|3 36122 9 apinm »nipaB Lyv1Ss wapyeu “)421u Y21s 353maq puegyne1 seg 7
"ueBunpurganjagey ale als uaynidiag * |
:sopuaPbjo4 als Laynidiagn 'uaju2najyne 11M |3 auJOS “US 14eISNAN
uap 4nj Jopaim UY U9y221s Ÿ [ISSN|YDISSHAY1IYDIS Up als USUYalz JUISY2S1a |J ULIIM
Punpulgaap 19p Punyza1g1ajun -63 1
19|U9ysBUNBI1S - £3/99 AM
U93S3[J9YDI3dS WI3Q 49IY94 - ZI +
19|Ч2}519)6риимуэ595 - |3 A
:bunqlaiydsag sepodia|o
"JSUBIPUI PUNY UBYISIUYDD) UIP Any dfpal]-110dg ais 3131) yejUOYy aIIH
1ddo1s96 0441042
-1S 494U| NZ pAIM qal1jag a¡ewWOU Jap рип эро2лэ|Чед ше Aejdsig wap упе juIDY2s1a
иэбипуэжемау 19g 'Y21np sisal Y21uaINUNUOy UNJ sopuegyne] sap yuo1 jaj 910
Y yIns1a ¡ya pun sapo ajyay £'Z
“orate Modine)
Ap EEE ОПОН
Gl
'911e|djne] pun pueg usydsimz
jua] GuoyiNs ayaIsuNIds (apunmyas
"| 22) 3z1ny 1a1p 915 U2ga5 *UalUNJU2INp
sopueqjne sap puersnz uajddejyab
-YDOY UWl UajsUPeyuIS WE U2IS ]SSE|
Bunsalwyzs au 'y2apyne] uajuesab
wap yne (114712)) Ae1dsuoy1ISs semja as UajIalJan puagaly2suy -uapiam Usgoy
‘9358 - J23und (Bunb123s) INITINI pun y204 (BunB1a15) INITINI Ip 611197421916
15 Lay nIp 'uayyeyosnzsne 6i1azion ¡OQUIÁS sep win ‘she
uuep YDIS 19ey2s pun uajnuiN SG 1nj Áejdsiq wap jne
Ju1942513 ¡OQUIÁS seg "1619z>Pue ¡OquiÁs ula a¡osuOy Jap
yne paim uapunissqgalj2g 001 || :sepuegyne1 sap buni
-91WY25 4NZ Bunsauulg aula J9gn 16njJa1 pueg,nej seg +
'U2b|0}19 эзено) € I||e SUMISIpPUILU лэде
2) jos Gunsalwyos aulg) Uai|jos USLUYaUJOA IR лэр ;unsalwyas aula als ssep
4njep Zipu| sal 'ua1nds ayewyne 19p awWwyeunzsBPungiay a1Y9U13 aula 9lS ULIM +
9UNeld
pun 103oW 'anejdyne 'puegso|pug uoh gal[Y2s13A U3yJe1s Waula NZ UN sSIp pun
nz y21nap Gungiay ap ушили 49142596 pusuy>isisne 34511 эдешщупет э!р 35| +
aewyne 19p bunisiwyds
‘uaJyn4yp1np jnouso BueB100 Uouagal1yISaq Lap as LassNU ‘||ed J9p
salp 15| FYDSINIUIINP ulysajtam a1jeWyne7 alp qo “puagal¡y2sue als uaJaljjONUOy +
‘uuisiablaziyn wi bunyaipwn % auld
xew puabjoj Jgpueujajne pjoslp aqnesy>s|a15U1 334231 pun ayui¡ sip als usyalq +
"ua
-nej U/Ws LOA y 6Ipumy2sao 18U1a UI 12195) sep 31S Udsse| uduuedsydeN wisg +
-эбие 34212) эдуещупет этр 55пш ‘иэчио» п2 иэзэиу25 ешцао риедупет sep wn +
‘uynyJaßsne ‘uapJaMm 32упиэб Бит
-a1sn( 1ap 19g Yyone этр ‘иэдпелу2$ 935413 U3qjaSaIP 190 pim usuuedsyden seq
"JeuuJou BijjOA 351 sai “bunzinuag yoinp aie зэр Bunuyag autd uay2sIN1DaM
sep 1nj aU>esin sip 4ny 1S1 ual|e4 USISISLU LP UL *USpiam JuuedsaByeu ayjewyney
aip ssnw '(suayne] sap pussyem uay>ny salegnds ula 341sjU3 “SI [24 Jap SaIp
uLaM) USYosIN, Ua|OJINe SIP 190gn segal19g Sap pusiyem ajewyney alp aljlos
+
ajjewne Jap uauuedsydeN
€ ra
Sul] yoru yois J6amaq pueg Ч
'afpal|-Mods 23119 a1S UDJDIPHEUON 'Uassey LaJa1SAÍU21U aewYNE Sip 4215 э)||05
4||91S19H Uap alq a1s UalaNyejuoy “uassej La1aNsAÍ1U2IU a17eWINeT Sip Y21s al
-|jOS ‘ne; ape1a6 19paim ayeujneT aip sig ‘abuejos BueBio, uap ais uajoy1apaIMm
"PJIM JEQ3YDIS JUOJOS JYIIU BPunsapue
-12/ 31p ep 'uapunyas 0£ 'e2 4nj aNeW 19p ¿ne uap puagaly2sue ais usjydeqoag
(q*BI4) ULISI26197Z1UN Lap usbaf6 Punyaipun 4/1 aura *Xetw 3qNE1YDS||93S UI] YU
1p pun uuissaBlaz1Y чл Bunya1puln 4/1 SUI "хеш 5932195) Sp apuy ualaJUIY WE
agnesyos[ja1sulg 914221 Sip als uayalp Y219mde sI4231 Y3eu 9ewyne IP sje
0
614) uuisiabiaziyn usp usbab bunyaipwin p/L aula Xew agneiyds|[a3suly a3ysal
aIp pun uuisiablaziyn wi Bunyaipwin 7/1 aula ‘хеш 5936495) Sp PU ualejuly
We agnesyos[jasUIJ ayu aIp als UsYyalp U2Iamdge syul¡ y2eu axewyney sip sie
"uapuyaq 8135 Wap ¿ne uos1ad aUlay YPIS JJep LassappualYem -uayne| U/UNIS
"22 UOA My SIpumyzsao Jaula JW 12199 SEP als udsse| buniansnipueq Jap 198
"ules ayo
usuagaun JaUla ¿Ne saje1a5) sap Gunialuonisod alp UUEY PUNID 1949]/9M UIT "UIDP
-ue ayewyney 1ap Gunay>1isny ap y21s uLey Bunisejag pun bunydnidsueag yoeu
эг`иэупе| эрезэб рип будим SUI POLI aewINe ap ajos sPUuILIE4L sap pualUem
aewyney 2p Bunsansnfr
4219|DsneuayoH
(19yDIpumy2sas) ajseyyYempauy2s Puny2apge1ojoW
HIBSsINd 1seWua|osuoy
[9SSN|YDSSHOY13YDIS (Bun61315) a3seyjyyem|jouyrs
bunypapqy a1a3U1H yuBpueH
9||01.Odsues| эл 19jeyuayase|-
Uou1ye} aJOSUOY
(6)a1jo1odsue11 asoJuIH
(JEQq}YIIS jyoiu)
YI9|GsneuayoH (/)
7.
бипуээрделодо) (9)
—
9Sewuajosuay (G)
(BunBieys)
(5)s14291 35ешиг|05и0» exsejuempieuyos (+)
зибриен ($)
(LL) lessnjyrssyouaurs +
(21) HHOSnd Joyeyuay2se|4 (Z)
a.
aJosuox (1)
1IM|980€)) OJSEIYEM/OUVY OS
5
e WR J
| "afpal |-mOds ue
U2IS 915 USPUaM ‘иэ|Чэ} |191 salap¡Iqabqe ura ajos "1932215232 NU ¡aqeyz)9N WauIS
9AISAJYUI UajIS| чэ)||э35эблер BunprIggy 1ap ul uap sne )4ajsag yeyuUISBUNy2eg 130
yeyuisBunyoed L's
39V1NOW ME
UoJalzidsu| = | “UaBILISy = y :apueba!
uabunp
-UIGISAjPqey 9 uagnesyos
usBuny2apqeyo1s sUNy
| BunsalwWyspueg
| Punuuedspueg
| à
VIPAUYEK | YSIAYECXZ | YSIJEUON | Y>!jJUBYIOM NAL
aJosuoy Ae|dsIç]
:UAJYNJNZYDINp uspuejsgeirsz usuagababue uap ul puis uayagieaunnoy apuab|o
‘sne uajse|-19)UNJ (BUNB1315) INITINI pun
U20U (BUNBI315) INITINI 19p US 2n1q saBNIazU>I2|6 yaInp ¡ogowÁs sep als uayeyas
‘Uaqey ynidizgn ajianeg ajje pun 161u12136 pueqyne] sep ais wapydeN 'sapueg
-Jne7 sap PunBiuray usyauynysne 1nz ¡oquiAssBun EM
sep ).auuNo Uspunissqalj9g OSL YDEN 'Lapiaw.as NZ
g19mMUs1ad10y y2Inp usBunbipeyosag wn 'uapiam jÁIU
-124эб (¡j9321WsBunso] auto») Y2nIpuey uaIy2naj waula
HW jIOYUISSBUIUIE1L apaf y2eu uassnw usuwYey ajues
-aß Jap pun aynejpuey alp 'asneyao alp 11dy205 seg
18puajeysuonyadsuj pun -s6unj.uem s'Z
‘Udp15M UdWWOU
-9PJ0A sILeJUaqga Bunjuem asaip ssnu sajesao sap BunzinuagiydiN 12496Ue| JON +
"qe [311919 SaßISSNYISIIGN Sep als USUYSIM ‘IS! HOIUIUYDIS
-96 ayjejdyne] pun puegso|puy uayasimz aypej4 ajuuesaf6 ap puagalyasue ssep
0S ‘Usyaipia}iom pueH Jad pueg seg “uajsia»ema6 nz auasiajUNpueg uajwesab
Jap Bunziauag aula wn 'uapiam 16aja6 Y211as 1agep ayjos uay1yo1UNIds SPC |
r
35035 # 5 P?MS Y AMS ¥
AN /
%> > ©
¡MOS TOTXPW) hO9 109XOTW IN OT
a =
ww |
L WW G - jassAJU23SSAQUI | | WW 9 - jossn|YISSNQUI ESOS DIN
(4-1) uBgnesy25 TO LXtIN 491A Hl BIS BIS UBISIXY pun jne BUNPIBPIA aIp 215 U9z195 '7
(€-1) 12M HW USQNEIY2S TO9XO LIN !9MZ BIS uabl1sa49G ‘€
(7-1) seynW 1 LagneJy25 TO9XO LW I9MZ 9IS LP1Sajag “7
(1-1) Y20Y 15eWLajosUOy Lap 915 UaddeIM 'L
uljsew josuoy Jap neqyny | 214425
‘yoinp abjojusyiey usuagababue Jap gewab aPeruoW ap 91s USIUNJ PUN ue
neuab auy>sabequoy Uay|jo1soB1ep ‘uaujazule ap Negyny op JOA YDIS 315 U9Y9S
:UaWWOYNZUEJAY JajUNJEp ajlaL Ip UE 195SIQ WN 'U9PIIM U9QOY
-aBue 14219] U2IS|NSIA SSNUI SapUeaJNe] Sap [a] 9193U1Y 190 194 pueg;ne] wap Jo)un
uapog uap ais uayjeH ‘abejioyu( aula ¿NE UDIS 1OA 91191 911P ais uoba| pun y!1se|d SEP
915 uaUJapuy *usULIDaq negyny Lap als J0N9q Xog 19p SNE ajlaL alle 215 UaWYON 'Z
| ‘цэдэч хоя лэр 5пе 4214 рчедупет
sep als uassnw ииед ‘иэзип узен иэмос Эр SIS USE) 'uawiyaunzae bunydediap
Jap joypag ua19go uap 1SU>BUNZ 41M uajyajdua 451 JaMUYS JUas pueayne] sep ea ‘|
-2D1MASUApuny Uassun ais U319|P/EJUON ‘UA|UYO] 119] 19po UasIONMYNE uapeyos
so aljjos 'uay2edsny wap Uy2eu Uspeyds 2421/6Qw ¿Ne 12195 SEP als UDYINSIOIUf)
pun ajueaBPejuoW 7'E
sad $ sad у a
S 5
19USEM BW 1109 19 1X8W
»2m15 9 OMS 7 »Pms 8 g) omas »2mS Y —
M31IS 10TXPIN| hiog 109XOTIN INN OTW
(uapsam Inegabue 1apalm ® уилэдие 5педупу 59р pualyem uassnuI uaqne1|ys)
:uaqne1y2s aHalJUOUMOA
===
ww /T 'ET
9 - |9SSAIU3SSNA assn|y2S-111NW
Ww G - jpssn|U2SSAQUI
:U9)|_YIUD dN] DIeMPIRH Jap U]
s39§-uagneayds pun abnazys0M
RY SR оды RI
Y A 4 |
A sd y sd y AMS 7
| WW G-9SSNIYISSNqU | | 2UsEM BW 1108 1SLX8W | (3108 T0LXSI
sajsew
-UajosuOy sap aBuejsianH alp ul 613Y2>1s10n ¡aqey aBissny2s12gn sep als U9YD2alS “7
)SeWUaJOSUOy LOA USUp UI aJOSUOYy J3p UOA 132215 dIP d1S USPUIgIDA "|
U3QNEIYDS 10ZX8W 19mz IL ayNejpuey alp als ualalXI *Z
she ayne|puey sip als UayPy |
: >
ajosuoy 1ap uagyar¡y2suy :€ 411425 aynejpuey 1p uataay :7 11M4S
WER
“CNCA AT ATRAE OT E AA HE
EC
181 3ddeyaB6 sa uuam 'UsWIYau nz qal12g ul 8195 SEP YJUDIU
215 UBY2NsIZA "Ue WOLJIS LSp ue Jydiu pueisnz usyddeab wi esoo sep als uayal US +
pS A ls fo He EE EL EEE EN
aff
set -
JOJ UONISOd 91UeJUO9 UI JOL
ele eqn) Jemojpue eqn Jeddn
"ulas IP [O Ip UBUUOY
uapeyssuauosiad ‘3|jeJuun pun
PAM |IGEISUI 8105) SEP YDINPOM
‘Inesep sjydiu als чэбэ| рип
pueisnz uajddejyaB tw 18495)
sep ue 342IU U>2IS als USUYa] +
"Uap1am
JYDESINIDA UDUUOY 136195) ше
uabunbipeydsag 19po uapeyos
-UDUOSJAd ‘U9J1946 NZ BLIDIMUIS
puls pun ula 3UPIU Uajsel ajaj
9salg 'ue ua|jo11JOdsuesy uala)
-UIY USp 19po a 1ewyne1 19p ue
JU21U puegne sep als uagaH *
:Bun3U y
51 191SeJaBuIa уу21и GunjaBaraA Ip Ste} fuayajs 19U)IS VIS sSEP
melep als ualU>y '16amaq 1U21U 1agep Y21s sa pun uays1z uajuIY Y2eU 12195
5ер э15 шэари 451 19215 snWISILeY2SUISPUNJaba1JIZA Jap ssep упелер als UaIU2Y (>)
‘uayaizyooy Giw.epiag pun uayey apesa6 uay2ny 'uaBnaqg uaPbogl|3 9 alUy
"U2)4223q Uy 1UY23)90aH 9 UsBun1Yay JOnsi9U49U2IS UBQqayuUYy WI3g :BUNIY DV
151 |96a1118A 9110 aswualg aydsinelpAy
1p ssep )nesep ais ua)U2e pun ue uo y2eu puegine sep als uagaH (*Q)
‘uaqey pjundagaH UajIge]s usula IS MEP —- ajewyney
Jap [1] U19)UIY Wap 13)UN »aJIp aBPuejszinis aip Bipueypiag als uajial5) (‘e) ‘€
ap
-UIYJaA sapuegne sap uaddeyuswwesnz sep 1apo uuey uapiam uagosaBuun 1apo
joyynyasabsne sep ‘jBa1| e195 Wap uagau 1apo JNe SIYDIU Sep ‘ynelep 31S UdYdy ‘Z
"9S0py2315 1ap sne 19y2315 Uap als UYalz pun sne 1a|e425 JO/UQ Uap ais udyjeyos ‘|
sapuegney sap uaddeyuswwesnz
‘uodsue1| uap osuaqa
2)U219|19 SAI 'BuniaBe 1ap ul pualedsziejd ¡Os pun 1egddery 151 puegyne1 seg
Gunsabe pun uodsues
7 42115 b | 32135 9
IS MIDS DS
WW G - [OSSN[YISSNQUI| |M31IS TOTXtWN 1.529'OX8#
(£-7) 194207 USYyoasab1oh INJEP этр
UN 91S 919 USQNeJU2s pun 0 LXyAl Xi pun 7,529°0X84# X9 uagnelyds SIP als UDWYON ‘€
(7-7) UozyIs 6114211 asalp Mep “uallas Uap ue uabunprap13A a1p ¿ne yes 466
915 U9y2nIp “aye yaPe|gy ueuayasab1oA 1ap yne 11d205 ajwesab sep als ualaIz)eld '7
(L-p) ajosuoy]dneH sip ¿ne uaBunsayeyayue1aD ap als Uay2a1s ‘|
Uajosuoy Jap uaJamxXI :b 1911425
J ооо" mm MINT ETT RL и!
a a aa o й TT ANTÓN vec) |
mes E ve
;unuyo2a1aquallofey alaneuafb inj JU2IMa5) LADIIM
owwe bold 4H ap nj 111y EP) "U9yuesnzqe aye yne ap wn ‘uuls
‘ZOH~ LOH ‘20N~10N ‘Z1d~10d ue wweiboid sa1||21sobulaion 1617 ‘'D0Yd -19b1eziyn чэр чэбэб aig uayaiq “€
ШУ ul 9y294)SSPUIUIEIL | IINYISIA UY YO UYJ9 AZ aUYPNe SIP
pun usya1pnzsneiay ais wn ‘uuisiab
Y/WY Ч! Jax bipuimydsan) a3a3ids -19ZIYyN Wi aqnesyds alp 31S uayaiq *7
Zuonba1JzloH 1S1Nd ‘нешчелатпен
о% ui Gunbie]s ЭММИ Wap лэзип эдтпелуэ$ |915 1эр ие aig
= Uayasp pun ue 93195 uYISUNMIb
EEE WI Jap Jne puegy,nej sep als uagaH
uuIbagsBulures; jios YIne1g1anUaMOJjey 11UejoPUN | SAIHOIVD
"U9J915alqe)s UsWIYendney wap 1a3UN UagneJU>s|A1S
Uaplaq 19p UaY91G Чэлпр риедупет 5ер als иэиио» suapog sap uayayuagaun 1ag
Gunjydusny apejuoyoH
'apesab ua yany uadU| als Uayyey pun aluy alp als uaBnag yluyoa)
-oqaH auassawabue aula ¿Ne als UBIU>Yy ey PJuasah6 €/7 YDIS 59 510 1359} риеадупет
sep U30uuap als ua |ey "U3JUN YILU jues 3Sq|3S YOlS Us aswalg aydsiineipAy aid ‘vy
‘uuey
чэраэм иэбогэб uajuiy y>eu puegyney sep puniso| Bunja6al12A ap yais sig uayonip
UJOA Y2eu UI asWalayINeIpAÁH 1ap [a] ua19go uap gn wayuy LI pun uay>nip
Áejdsig GBuniy>!y ul LIOA Y2eu 94219/ 38195 seg "puegyne sep 193u1y ys als Valja1s “€
'HapulyiA
uadde y 1opueulasny sep 1apo
ALL LL LL A M AS uuey Uapiam uajiomabun ‘91
-ny>sobabsne sep ‘JyaIs syydIU
рчедупет шер ¿ne 19po uad
-ou ssep упелер ais USIUYy ‘Z
‘Uasse|JDA NZ pueq
-Jne7 sep wn ‘Z]e|d puaupiaIsne
19 Jey os ISI uajjeq wi J9zynuag
19p sijej ‘uspunibsuayIaYdIS
sne uajuiy Ydeu W Z ‘puiw pun
UJOA Y2eU pun ualias Uapiag
esgojes JO} UONISOd ILJU80U09 +; NZ puelsqy w | ‘pull ‘us||els
obiozueuajosuoy L't ui eqn) Jemo| pue eqn} 1eddn у -nzyne puegyne] sep wn “Zierg
[Roy mal) eqn} seddn ysnd ¢ pusBnuaB ¿ne als ualyy
Bue e
a
9INNLISINYSINNN31039 Ma sapuegyney sap uaddeyyny
LC
"ura butuiel) ayoi|
-JU[Y20M sul uabungn|jeAsaiu] aßıUla OS[e 31S UsNneg ‘UdJdIWIXew NZ ssaull4 ajwesab
alp wn uasaILes nz Janep- pun jelisuajuisbungn ‘yneiep ais UslYdy ‘UayQysd nz ssau
-14 ago19eue pun ay DIpumy2sao wn 49ZINN DUR4YeLID INJ ¡Pap! Y2ne puis ais ‘puis
M219g jeISUS UI 19196Uue IU Puluien¡¡ensaju| 4NJ 3U21U Y20U Y2Opaf “U3)UY20LUI uals
-цола s6uluresy[en191U| sap UaziINN WOA SIP “6uejuy nj ¡gap! puls ajjen1aju| aziny
“Ly VIS UINIP pun 7-n 1apo 1-n NZ 3IS uayab sI yJ1sabUura
Wwelbolg sep piegos:¡eapi 19zInN aU914Yeja 1Nj Y2Nne WWEIDOId sasalp 1st ‘uabjoy
Buiuies| soAISUDJUI “Saj-EY UID JNE SIP 'Uabej UY *UalaILUIXeW NZ JaNepsny-¿NejsIa1y
-Z19H ap wn 4ne Gulures 3421)uay2oM sul WWeIBolg sasalp UsWIYau pun Pulurels
U3]YDI3| Waula FIL UaE)S 196UEJUY 'ULBeLWIpaf ny buiuiel) 5эбиае ол ин isi sai
“uUaBIPUels|JOAJSA NZ aWLUeIDOIg Ua||1SSDUISIOA
lp wn “ualjas19 WweIBoIg sauabla JUL Japo иэгути эшилезболагиепбэлуглен 1amz
Jap saula Y2ne uauULOy aIS "PIM 48na)s[B WwesBolg WOA 1U>1U SIP “aqebulg sip 12gn
9/|101)UOY B|OA BIS UdQRY 1роуу Uaplag uj ‘ue wwelboid sue yois 3ssed Bunßı33S aIp
pun yo1a|6 119yDIpumy2sa5 alp 1glajg 5проуу „ЭЧи2Ч|, Wi “Jueisuoy 391819 bunbials
a1p pun y BIpumyosaBpueg alp elies 'uajyemsne snpoW ,paads, uap 315 UU3M
"UBUUOY Ud|yemsne ua||@isull wiag als ap "egbnyiaa uajn1ss)ejISUSUI € MW ,SUINJUL,
19po ,paads, J23un puis awweibold a)|y ‘uswweiboidsbungn ue apaigpueg azueb
aula 19gn puegyney sasalp BnjJaA 'Ual1ayo2sag nz ezsPulures; ayz1nuebsne ¡¡OA auld
USUYJ WN *UJassag1aAa USWIYey Wasalp UI INU VOINJISUOy SU21.Idioy 34U| Y2IS PIM
"uaJaIlUIEI) ane 19U)219|D pun oda wayDraj6 19g Y! De ais LUSM “DIS UYUSpag
wwe bold 343))1142sa6OJ
(эдеблод ‘UIW 07)
¡endoajuj sazANy :ZO-d
(2qebiop "Ч 0$)
хие)51 эшесбие| ‘эбиет : 10-4
эшшелбола эз|э235эбшэлол |°5°5
эшшелбола €'v
‘Ua|JOJISYDINP JYIIU
U3SSNW pun uau1YauJOA Ounjjo)su13 ayydsunmab
91p PJ9JIp a15 usuLOy NUEG Bunb61a15 pun jaybip
-UIMUYS99 4NJ USISEYUEMILULIS 9 siq у 3916 53
u01)2j2S MINO
"U9y2n1p ajsejs;unBia1S
91p 915 Wapul 'Wwebog uajuesaf6 vos a nissBunB6
-1915 91p 915 uBYoy1s 'Wwelbo1dsBunbiais :dsg
(1919MU)S Japo 13)U219/) Uassedue ¡yo1duwesborg
sep uajse | Uap HW 915 USULOYy ‘иэгупи шишелбола
S91||91S[BUIS1OA Ula 515 UUIM 'бип||эз5шешиелбола
19p puasyem aamagebuy sip uslaIzyIpow pun
ulas Bujules; sop puelyem ajuam apiag ais ualjas
PunBbra15 pun y BIpummyasao nj uaisej u ap UN
paads
"uo Áejdsip ay) un) 0) spuo»as 7 10j LO)
ANG 14Y.LS 94) ssaud Aejdsip ayy ui yf st buiyou jj -
'SAPOW U9Y2SIUY29) WI YaS 00€ Jne YoIs
1aB9uejan 19say-oIny 19 '0 ¿Ne aJosuOy alp Y2IS
12135 JEAIP EU] UOPUNYOS 06 YIEN “Uaj.JBS NZ hau
bung aIp wn “1yy15s als uay2n1q dOLS ls LayanIp
‘USJYIQU UYa1giajun Bungn aj a1s UU -
ssedabue ¡¡anuew Gungn 1ap puasyem
U9UUOY 119) bIpuIMydsar) 1apo BunBia15 pun ue
00:00 UOA HZ SIP JUEZ 391JE1S WLIEIDOJg sep UUSM
‘uduuibaq nz uaqebuy ausbozaquauosiad suyo
Pusures; sajjonuew ura wn 1yys als uay2n.g -
dOLS / 14VY1S
бб
-1e1| sop sAe|dsipoblezuy uap uayosimz ¡asy23M
шер jusIp 3gOW '(Чено|еу чэзуэпеладал 1ap Bunu
-42919g UaJaneUS6 inz) ysiman JUL pun 1197 "ana
‘wwelbold ‘gz ‘usbrouaq bunj@isurewwelboly
4nz 91s aIp 'sne aqebuy apal als uajyem ya 1N3IIN
JdOW
UoI)YUnJjUAISE] Ch
“'Wnesa7 ua196uey usula 12gn 1e)1SUSjU| 219U0Y SUID ¿Ne ISQJas Y21S UBDULO
pun ssaull4 pun y1upunsa9 alU| uJassag1an BIS *Uajeyagnzidq 1eISUSjU| 919U0U
u19 'Y2ne y20pal als HaIaIOwW 'sInoyJo/ 126P19eWU>I9|6 1a19pue ajlajJOf a|¡e 19191 $9
‘uaJtanyoud Uuouies
-Buejap U3aSIMZZUYDIS WI UDIRIISUSIU| UBYOY USP UOA pun ualslulel) лэбие| ии»
19d1oy JUL “HaIWIXeW JeNSUMJUILZIIdS Jap puslyem PIM YdNRIGIDAUDLIOIRY 19(]
"UDJDIUIIXEUX NZ UjOYSNN UAJUINIdSURAG JOP WNISYDEMI|SZ/OYSNN SEP PUN UJSSSAQ
-JdA NZ SSBUILYNRISIDIZIDH ap wn “eapi 151 1e1ISUSjU| Jap PUnyoy/g astamIINU2s aig
“aye
‘UaJal]yo1d 3eus
-Uaju| UAYOY Jdp UOA [9A3|sbuebsny WINZ USIYayy2Ny pun uap1am-19Wesbuey wag
yone pun uataiuies) 1J6Ue| uuey 13d10y лу) ‘лешихеш 5|элэ|д0|. чер и! рим уэпела
-JDAUDLIOJEH JO ‘UDJOIWIXEUI NZ UJOYSNIN USJUINIdSULAG Jap WINISU2eMiILaZzIaySANW
sep pun usessag1aA nz ssaujynejsta1Z19H a1p ‘usbainzue nzep 1adiQy uaiy| ‘uliep
1491594 [917 Se '1noyJoM Wasalp WI RNSUSJUISPUNQN SIP astamPINY)s SIS UJSBISIS
aL
‘bunydsiojuiiy
-95 Jop ]ne; ssouzyu11yar) 1dp bun1essaqua, этр 4ne GBunyim eanisod 1435 aula UAGeU
uajejsuajuj¡ apualaleA JUejSUO y “a|19)OASSSUY 9613485046 19191g pun Bunjsy2amgy
16U11G 13613)s oduaj senISUajUI/Sa)eJapoWU UIS ¿Ne 4215 Y 197.1815 oOdua| wayU2Ia| HW
sep 'Guiures y [ensajU| Wapufasy2aM JURISUOY HW 1eNSUSJUISPUNAN apusalaleA SUI
(2geBIOA “LIN 05)
6a1suy aueqaUy>oH :OL-d
(едеблод ‘Ч 05)
бэц5иу чэришел/а :60-а
(едеблод "Ulin 05)
иэб1э35 упеблэя :80-4а
(эдеблод “UIW 0€)
jardsyaye4 :ZO-d
"U3JNUIWN OS J9P0 Of ‘9 ‘2 ‘Udy
-Э596 шпелуэ7 чэлэбие| чэще зэдп Чгорэ] - игленщшхеш пг уэпелезэлиэно|е) Lap
шп ‘[eapl yone jst yeyisuaiuisbunqgn лер Биплэбимаэл ии Бииел | ит snepsny упе|
-S1949Z19H ‘эдолэе Эли упе |еэр! ум 12315 иэушебипар лер биптлебимлэл рип биплэб
-19)S Jw Gujures| ug 12)1sUajUISPUNQN 1ap Bunsaiznpay USSISMIIIYDS JDUID HW 19p
-Ud pun jelisuajuisbungn 1ap BunsaP1a1s usydIa| Joule Jw JULIDSq Bulures sasaiq
(9qeBIoA "МИ 05)
© ||еллэ)Ч| sannebap :90-d
'илэб1э15 Бииел| шесэтр и! JeyisuauiIsbungn Jap пеэли\ $319U0U
ula ¿ne Wesbuej Y21s э15 чэиио» ‘илеб5Э0 Эл ssaUYI рип уеурипбэс) эшэшеэб)|е элу|
91S шери| ‘изэбиилэл NZ JEPSU3JUISÖUNGN эгр wesbue| uuep ‘1yd16oWIS pun usyd
-19JJ9 NZ 1e)ISUajUISPUNAN apuagla|qu>Iaj6 “a1asyoy 3SIMPUYDIS aula “SIS HAIANOLU
pun odway woa6gyewwya1|6 19q SBuILIEJ| saul э|!э310/\ э||е 193919 WLUIeIBO1g 595910
upper
Jensuaqui
-sbuluie1| opuableIs 613915 IN — jeNSUSjU| UBYOYy 1apaf yoeu ajfeniajuISBUNJOY1AY 131U
915 UYQey ua|[en19)U| USjeJapotw UAP UI YDNE JIM ‘SSOU]IJ UAGOJSEUL 1ap Buniassad
-I9A pun sysneiquaAusliojey sap bunisiwixely nz pusbelionsay puis usbunagn asalg
(эдеблол "Шу 05)
| |еллэ)и| 5элцебэм :50-4а
(эдебаол "м 0$)
||еллэ)и| 5эбиет :50-4
эшшелболда эиэ))МЧ25эб)ло:]
'SS9U}1-4 чедолэеие 194U| Bunpy21m)UY aIp Brrazu>ra|6
HalWIXeW pun Janepsny aqoae aulswab||e ay] 112ssag1as Gulures; sasa1g JUILIOYy
|1en1a)UISPUNJOYJY 31SU2RU SEP 51915 ep “Bulures; wiag [YOM YDIS 31S uajyn4 ‘193jeyul
-2Q ||en19)UISIENSUSJU| LISYOY pun -sBunjoy1 wayzejula Uayosimz ¡asy2aM USUIS
Buluie1] sosaip ssep ‘o1s U31YDEDG ‘UAJOIUIRIL NZ |JlAJSIU| WI JEUSUAIUI 193e19pow 19d
‘No19G a1s puis ‘Uaqey ssouy14 ayOSSAGIOA aula pun uaJdlules) bisiew|abal ais pjeqos
Ee carton uma
||еллЭ3) и] 5эзелэроуу :с0-а
er
LE rm:
"U2421U121) NZ sINOyJOM LUajUIeSSÓ sap puslyem e ISUSJUI
uaje1apow 'uayoy sig uajerapow ‘иэбирэш лэше 190 ‘имер 1421590 |917 JU| *SBUIL
-Ie4| Uajulesab sop puasyem Bunysejag 13U19 YeYIg Lap ¿Ne UaJaISSNYOJ 14 JeSaIp
uabungn ualistauw a1g 'u1assag1aA nZ Janepsny aJ4UJ 'Bunzinisuajun ajeapi aa 1SI SY
"u9UL21049A NZ 1124 14aW “1adioy ualUJ als UaJaINNUINS pun ssaujig 344) 315 U1asSaqIDA
[fH
‘ua4ynynz
-Y2unp 1anepsBungn uaja|¡duoy 19ula puasyem 1ej1suaju| 1340 19g UsBunan 13U
-191610419 1эйлоу шар uay>1Bowna ajprensajuisBunjoyag uaziny a1g *paIm uayyeyagiaq
sBululel| sop pualyem jejIsuaju¡ aYOYy ap qo ‘Bunpiaydsiug ayd1juosiad a1p SI [31OA
1919»9M UI 'SÁUILILIJ SAp puasyem ualiojey UDJUURIGIDA JSP ¡Yez)WIesaD) Sip ualalW
-Xew Gunjoy1apalm Ualap pun ajjen1ajuj 21914 3W 120gn YDOY 519 шесбие| 1e1apouw
UOA 1B1ISUIU| Jap UBIDIIBA SEG UD] YDQUI UJSSSAGUOA SSAUIYNL|SIDNZIDH DIY] pun us)
-YDQUI USUIYSUGE AYOUI ip ‘151 19ZINN 4nj ¡eap! GuluIes¡ sasalp ssep 'UaBajag uaIpniS
JU La uILUNSÍq usura ¿Ne GBuniiatagion sie Б13ле$)046 151 s9 *uayeyagnzidg sPUIL
-led | uajwesab sop pualyem odwa] sep pun usydiaiie nz odwa] sebigewydia|b 5елер
-илэрлоубпелац ura 'UONEANON 4NZ DulLiIe4| soU91Y2s96).0y ura 1SI S9 ,ZUejSIg awEs
-Bue| abue, 19q sie RI ISUSJU| 1919U0Y 19g Y20paf odwa| waPbigewy>raj6 13q Buluies
(2geBOA “LIN 0€)
иэупет упеблэя :/ 1-4
(эдеблод ‘Ш 07)
||е^1Э3)Ч| 5э2глпу :9 1-4
(2qebioA “ulin 02)
упет отрле) :5 1-4
1177750 PUC
a ym
Ем
ый Gur
"USP(0j GBulures sanISUDJUI “Sa EY LIS ¿NE Sip 'UalUNJUINp usbey ue
BuluIe1| sosaip a1p 1azInN suaJUyeyua INJ |eSp! Y2ne SI sq "UaJaILUNeW NZ Janepsneyned
-S194YZ19H alp wn 'ua4UnJU21Np ay20M old ¡eyyy ula sualsapultu Gulures; sasaip ualjjos
pun 6ansurg uajy>la| usura Uagey 1aBuejuy ¡uuewapaf IN} INOMJOM Saßı ıeyOIB ul]
‘UDJAIUIE1] NZ sINOyJOM USIUIESSÍÓ sap puslyem 1ej1suajUI
uaje1apou 'uayoy sig uajesapouw ‘иэбиреаш лэше 120 ‘инер 1421590 ¡217 JUJ 'SÁUIL
-1e1| чэушесэб sap puslyem Bunisejag 19ula eYIJ Lap ¿ne ualaISSNyOJ 11 Jasalp
uaßungf ualstaw alg *UJassag1aA NZ Janepsny a4U| 'BunzInisiajUN э|еэр! эщ 151 53
"UDUUA1GIDA NZ 3494 IYDUI 19d10y uaJUJ dis USISINLUNS pun ssaull4 a4UJ VIS U19SSadIDA
"SS9UY-J UIQgoJ1aeue 194U| hunsassag1aA 19p ue 611137U>13|6 ualiag
-ле pun ualIo|ey Ue WNWIXe SEP 915 UDUUDIGUDA 9|en19)UIS)RIISUSJU| UBISYOY Jap
puasyem "1e}ISUDIU| элэцоч эше упе |ещсэроэ!/ 150195 PIS als USDULIQ % 5||еллэзи| ‘хеш
sopof puasYEM 1е!5иэ)и| эр эбэм331125 BIS иэцоЧаэ рип |элэт ичешцечеэбие AIS
1) Wauls 19q 915 Ua-e1s "IyaIuab ;Punyoy1asjelisuaju| uestamIIIU2S 13UIS SIP Y211ZeES
-nZ 9 SOUIUIEINeAJSJU| SSUIS a|ISIOA Ip 12di0oy 1ap ep '611ebizura 1SI Buluies sasalg
In
"UIDSSDQIDA NZ SSDUILYNRISIDINZIDH 94U| 'USULIOy USIDIANOLI ISQJas YDIS
915 wep — U9191G NZ opjeAIOJUISDUNJOU1F YDNE WN ‘ssnU UDPIOM 3|j01510 Biype4610S
11114253404 лереэ[ Чрорэ! 451 рилэрлоу5пелэц uajnuiy ablula inj so ssep ‘DIS uayuap
-9g 'Haljnuns Janepsny aqgo1aeue sip osuega pun 1assag1an Janepsny aqo1ae 34U|
5ем ‘иэблоблел nz Ua)e SUajUISDUNAN 18611a1ImY2s puswyaunz allas 19U19 JILU W3}
-SÁs ne|st91yZ19H pun ZIIH JUJ WN y21m)U3 |aIZads apinm sy "WaysÁsyNe|sta1yZ1dH
sep pun Z19y sep ¿ne usBuny1im usanisod ua ap ap puls ajajJOA uagjo1B 1ap 18U1
(едеблод ‘Шу 0$)
zuejsiq awesbue| ‘abue iy L-d
(9gebio "Шу 0$)
ойше| 5эб1уешую р :5 1-4
(эдеблол "uly 07)
Nea1o jui ¿neblag :7 L-d
(9gebioA ‘uw 0€)
199197 :L L-d
P1Nunz ujeg sIp als uazjos (US [ey 95 Е 10} 4015) 1353Y
HA 'U94291048)UN NZ WWEJIboIdsBPungn sep wn “ys 215 uay2n1g *uapiam Mapue
-96 uaysejajd Lap 1 бипбэз5 рип 19) 61ршмуэ$5эс) иэиио» 5биииел| sap pusiyem
*ISIIMNIH
"U9ULIDIq nZ Pulures sep wn 'uayonip LHVYLS ‘8
"U961)21S9 YILN3 JU pun uaqaBura JydIman usisey|iald NN uagabuld JydIman '/
"U961e1s3g y 31 N9 MW pun uagaBula zuanb
-214{[2A433U] (MOT) aPHPaIu alp uaiseyjtajd UW UBqaBura zuanba.yzuaUja17 MOT '9
"U961)e1S9g YILN3 MW pun uagabura zuanb
-94)[219)U] (HDIH) ayoYy alp Uaiseiftajd IW uUaqaBura zuanbaijziay|diz HOIH 'S
"U9DP1)21s9g Y3.LN3 MU pun uagaBula 1)|y sep uaseljiajd MW Uayje1sura Jay +
9/eYuraq dna-wem soblInuIW-E ula WWEeIbo1g sep ssep ‘ais ua
-Uapag "U361)e1s9q YILNA NU pun ualjajsura 1197 ap uasentajd MN Vajpa1SUIS M3Z "E
'uablie1saq YJ NJ HW 'Uajyemnzsne snpoyy uabByIamoaf wN 'uay>nip uago
Y2eu ajseyjtayd/bunbia)S 1apo - /MayBIpumyosao uajyemsne snpowwwesborg ‘7
'U961)2)9d Yy3LN3 MU pun uajyemsne 7-H ualseyjlald AN usjyemsne ZIYH ‘|
NeA493U - HIH
"UdUUIBaq nz Pulules sep wn 'uayonip LMYLS ‘/
'U961)21s9q YILN3 NW pun uaqaBura U2Ima5 LasenNtajd IN UaqaBura ¿Y2IMa5 “9
"U961)2159g Y3LN9 NW pun uajjaysura uajseylajd HA че|| 235 ше хиэпбэлуглэцэ!7 5
'U361)e159q YILNA MU pun uagaBura лэ)|у sep uajseyfrajd MW vajpaIsura 1I/Y ‘i
ayeyuraq dny-uuem saßıınulW-£ ute wweibold sep ssep “als Uay
-uapag 'Ua61)21S9q YILN49 HU pun uarjajsura 137 aIp uaiserjiajd WA vajaysura OZ "€
“U961)2159Q YI.LN9 HW 'Uajyemnzsne snpoy uabijramaf wN uayonip uago
y2eu aseyprayd/bunbia)s Japo -/Ia»BIpumy2sao uajyemsne snpowtwedborgd 7
'U961181S9q HILNI IU pun ua¡yemsne |-H ualseyjtajd MW vajyemsne L3YH ‘|
JUEIJSUOY - H4H
ADISNIE USUIS LIME.) aIS Japo uapiam 1ssejuun uapuey uap
-19q HU 9yyu/SINd alp UassALu Uabungn 1ap pus1yem -uaqgabura zuanba.yz12H (HDIH)
940y pun (MO1) abupaju auja als U3aSSNW |JEAI3ZU| 199 'eyagiaq sBuILIeJ sap pual
"ЧЁМ 9JOSUOY alp alp 'Ualja1suja Zuanba1yZ19H aula als LassNU WWEJIBOIg WasaIp ul
Bujuresy say..anajsaBZzuanba.yZ1aH €£'€'b
BUON Oo" UCD PT DET
14.15 u9y2N.Ip pun 7-n 19po |-N Nz ais uayab ‘isi 3j|91sabuie WWEeIbo1g sep pregos
LdVIS 91S U9y2N4d HEIS ‘SG
"U961)e159g y31 N3 MW pun uagafura
;unuy2a1aquaojey ualassaq nz jU>IMa5 sep ualseljiajd MA UagaBura 3UPIMaD 4
"U961)2159q YILN3 HU pun ualjaysura 97 ap uaisertajd 1) Че||935 19 1197 "€
“Y2unp ajusuwbas oz alje 4nj salp als UaIUNJ pun y31N3 91S UOYINAG ‘UI©
suwe-sbo1.dsbungn sap Juswbag sapal Inj [9A] UID IS UD|[R1IS UB||2ISUID [ADT ‘Z
‘usabiielsaq
YI.LN3 30 pun uay2nip 7 - n 19pP0 | - N Uajyemsne wiwesboid zygsn 19po LY3asn ‘|
:16/0j SIM 39111425 “uapaam 3||э)5эбиюе Gulules; wap 101 uassnu awwesboidiazinuag
эшишел Bod 9 41Uop1907-nuog
"U9UUIDag nz Pulures¡ sep wn “ua yonip 1HYLS '9
"U96121s9q y3LN9 IU pun uaqaBula
Bunuya1aquaojey ualassaq 1nZ JU>IMa5 sep ualseljiajd HA UaqaBura JUDIMAN ‘G
'U9612159q YILN3 HW pun uajjajsura 1197 alp ualseyajd MW UajPISUIS M3Z “+
'иэб13е359@ YHILNI HW pun uayyas)
jyemsny aula uaseijiayd Lap Y W * USISPISIMUY)S We — € 'USISJIUPIS| We — |) WILUEIÓ
-0ld u}||a1sabuiaion wapal 19q ¡91a|s]eNSUSIU] € II sI USJYeM [aasjwwesbold ‘с
‘uabn
-2359q YILN3I UN “(Bunbizis ap any IS sey>1aj6) uaj¡yemnzsne snpowsitayBipuimyos
-99 USP Wn “ajsejsHayDipumyosa ap als uay2nig "udjne| snpowsyaybipuimyds
-90) Japo -sBunBia1s ши шишелбола sapaf UaUUOY ais usjyem 5прошшишелбола 7
'YHILN3 10 aqebug alp a1s uab1ejsag ‘uajyemnzsne
wweibold SOJYISUNMOO 1Y] WN “ualseiiajd Sip als uay2nig uajyem wwesBosg *|
uajie}s wwelboad saijjoisabuiaion
‘ute (bunuydalaqualiojey uasaneuab INZ) }YDIMO9 Jyj pun Janeq aw wilsaq
QUID 91S Ua||9IS YILNI MN 'Lajyemnzsne Wuelbo1g ajanuew sep wn 'uay2nip y31N3
y2ne usuugy IS 'SIEMINE 00:00 UOA MUEZ 1137 aip 1B she wweiboid ajjanuew sep
915 USJYeM NUEeG 'usuLIbag nz bujuiel] uid UIIS|IPUYDS WE Wn ‘“JYVIS dIS UBY2NIC
wwe Bold sejjanueyW - *NYIN 7£'b
EEE RATES BEEN TEA LAA iS Sl I SA SN A a ets
oba1| oJy1w1sSN19 Jdp
ne Japuas 1ap 1agom “ue sazjesuejsnig sap ajeysajun 1egjayIWILN IND Lap als uba]
«uapo1a|3 ¿ap Gunjy2nayuy pun saj.un6isnig sap GBunaaiuonisod
(49Pueydug) 1911929 y uaInegaBura 11dy205 wr uap ue asindwy ap
uuep japuas ).InBsn1g 19g 'qe INEH Jap UOA yau1p sajunBisnig-apuas saula stay IL
zuanba,yz19 y aIp UI Bunssayy 1ap 4 aneua6-9y3 pun ajewndo asalg 'Bunssaw
-ZU9ND31JZ19H asoNUyeip aula USUY| JU>I BOW sajINbiSNIg saula Bunpuaman alg
791)e1sabsne 1abueyduazuanba1yZ19H waula IU Pigewuanas s11319q 15 puegyne JUN
Bunssawzuanba,4yz13H ay>2si1awWaja|
'Э)|!Ч5битиел sje yi bipaj Juaip эбтэгиегиэпЬэл)у
-Z49H 91q *uassnyulaaq ab|azuezuanba.yZ1aH 19p HM) BINRUID BIp UBUUOY UDI
-0ye- a1SUSpaly2suaA *124959 SBYISIUIZIPaW Vray isi Jesabsbuluies) yj :bunyydy
‘soyunb]sn1g saura Bunp
-U9MJ9A 9I1P “UDYDIOMO NZ ablazues|ing apo) Jeysanep au wn 4m uajyaydws
|[e4 Wosalp U] YOA S91R2199 Sop 139/90) uray 1631 0S ‘UdISIUOI UNS 3YDIU |JeJJaZUIZ WI
nu sasind sap ab|azuy alp aljjos 'NIIyNne usuosIad Ua191UU Japo 13U19 13q INU SAIP
go “BunssaW ua 6joj1a 1UPIL Japo Uayeya|Yya, лэще э||е4 ил! gjeysap als uaynid allig
‘иерлэм 1b1azabue ya110yun
4nu 19po 1421U JED MAMSINd Jap ULERY UB||e4 UDYD|OS Uf "BunssaWy 9331103 SUID 11apuly
-49A USUPYpueW uap ue Punpliggramy>s 1apo BunprigIneyusoH ayJuers yony ‘uasse
U9}l9|ge MOM USIPg HImIDA SUrOy LasSILaDlassayy Lap sne ydis ssep ‘JeWIUIW 05
PunsapuesanspuejsiapimIne, a¡BuipagBejuassind aip 151 Bunsayjonag 1ap usliay 19g
:Bunyuawuy
]P1azabue amsiNg SIP Id 05 tur pun 1ssejaBusuuuesnz amjayiiyy waura nz uuep
черлем asalg 'UassaLab UalosUaS BIP Jagn uapiam sapuejssapimIney usyosiyaja
sop UoBUMOPURIOA UD) YIPSINIOA YSINPEP alg 'ueBunyuemuyosyonipinig Y21s чэдэблэ
Pejy2sz19H Uap YDIN(] "UOSSEJUUIN 19420) UDJOSUAS aIp GiazypIa|6 uapueH uapieq ji
oIS WOPUI ‘9IS U9((519119 ZUONDO1)S[N] 191Y| BunssoN OUIF ‘ZUONba1ySINd Jap Bunp3y 113
91p uay>1¡bEUNS UDIOSUOSPUEH UOLOUDOIUI UOÏNE|PUEH Uap UE Japo 144205) Ш! ЭС]
Ua1OsUaspueH 19Gn Bunssawsing
bunssowzuanba4;z13H L°S
ONNLETNYSONINIVHL [ll
RAE CHER a in COTINO: Ad dl LA EDU СОННИ Я
"
Aa MATO"
| Japo 0
qu
"uabuejaf6 nz abIazuy иэз5уэРи лп2 pun UaJal]dazye
NZ aqebu13 alp wn uay>nip y31N3 /40OW “Ujasy2m
nz Wn uay2nip umop 1apo ап q33ds 'apanm »2nipab
o]SE]0SNEd 91P 10A9G зем риедупет sep 1ap 1ag 'uayuejs
NZ ay BIpumy>sas 1ap 13q puegyney sep 'ue 1BIaz |
"Uaejs NZ
y DIpumyosa 131SPupalu 1aq puegney sep
‘ие 36187 0 :apinm ppnipab6 ajsejasneg ap wapyoeu
Uaj|asulo sopueayne sap Jax 6ipuimydsabsbuejuy
110 49P0 NO
29
"}91jeydsabsne siszinp sap bunjiomiuelap auable
упе psim wey 19g Mapue y>is 119yBIpumysao ap
19po 193215 pueagyne1 sep uuam “usulem nz 13znN uap
Wn 1saDura 191915194 WIOA IS! WEI UDSIISNHE JA
'DNNNYVM UayYeyassne pun -ue wey uayosisnyy
00€ 19Po 081 19Po 06
1d
‘uobueja6 nz aBIazuy uajsy>eu 1nZ pun
uaJaNdazye nz age6urg alp wn 'uay>nip ya 1N3/300N
“UJasY29M NZ WN “Uay2n.ip umop 1apo dn q33d5 12195
?2N4NZ sa aJOSUOy Slip J0A3G “uapunyas 00€ 1apo 081
‘06 USY2SIMZ US/YEM USULIOy dIS “PIM 373936 y2ninz
уэ5цешодпе 59 10лгд ddojs puegyne sep Jap ul
'Ulo Janeg sip als uajja)s Uaja1SUIS LajiD7-asNed
IS 19po u3
‘uobueja6 nz ablazuy uajsypeu
1nz pun uasandazye nz ageBurg ap wn 'uayonip ya
-N3/40OW “UJ9sy33M NZ WN “Uayanip umop 1apo dn
A33dS (U3) Y2sI|SPUY 1apo (15) Y)SUJOW US AYUISGEW
‘uoblaznzue uabunjje1s
-Ul95yaM Japo USPuejaf; nz usBunja)surg aya1juos1ad
104 Aejds1q uaysy>gu wnz wn 'uay2nip y31LN3/300W
ичед Yep uoIs1an a1emiyoS SIP Ia15 aBIazuy 31513 aIg
‘uabueja6 nz snpoyy uayostuya) USP Ul Wn 'uay2nip
dn a33ds Wuep pun uayey »2n1pa6 y31N3/300WN
uabun|je)su1@a32189 Vy
| Gi.
(BunieynBeisiyo; mer) BunuueiqieAne - SINdjEUIXEN LUOA GG vessie
(Bum ienupsny) Buju - пе) 61913-21 - S|NBLUIXEY\ LUOA 9%S/ men.
Buu. sBun) sujog (609 хеш) 5s0g0108eLUYy - sindjewuixemn WOA %06 sem Qua
(10-022) sINdrewIXayy me
Joy
v se oe = o
| 0/ 99 " я Ch or ¢ eee Le bd н ®
E EE
| ce
| Е -
| CN
ES
E о
с $ =
Us or
To ©
- €
| Ea
| 061 E
UNEN iu er am
- &@
INIISUOIU)SOUMER/OG зпг шшелбена-гиепбэдглен
'6'0Х (191)у - 022) = "uIN/a68IYdS £51 "ed 19q 1621) (0606)
PujuyesBumsejag sogorarue ura 49) Mamzuanba.yziay afewuirxew 130 +
LO X (14 - 077) = 'UIW/9BRIY2S LE | ‘ed 19q 1631 (%sz) 9uozja17 - 1anepsny alg +
‘SS‘O X (JW - OZ7) =
UIW/9BEI25 96 'E> aq 1691] (95S) 9u0Z/317 - SSUNULUSIQIA24 alg +
(51 = SY OLE) 5/1 ZuanbayzidH "xew ap 16enag (u)aBuyer-sh (uaura ny
CE :Jordsidg
‘UISPUIYIDA NZ INZEINYSNIA лэр
Punpnuuyg sua wn 3610} oseyds6unjou13 9UI9 J9P ‘Bijou bunisp ag JONISUAIUI 13Z4ny
19q (zuanba.)Z1aH "xew 13p 9406 89) 2B/SUaJUL aYOYy dui 3s) 'U9y21a119 NZ a17sBuures]
S9S91p WN 'ua/yaynzyaninz y>1ajag d9go19e usp ui rauyoas 3sysibow wn ‘U19SsaquoA
Nz usbunisejag uanisuajui ‘usziny yoeu GBunjoy,g Эр ‘чиер 1423594 5биштел)5бип)
"Seog Usjewixew sap jaizIdneH seg *BururessBunisejag (sejewrxew) sago1aeuy
‘bipuom
-10U JanDbpsBuluip1 1313/71, 199 (zusnbauyziay xew 1ap 046/ 2) JelSUSJUJ эле LU
9UI9 SI "UBY219149 NZ |91ZsPu1ures; sasa1p wn ‘UJob1la]s nz WaISÁS- Nejsta1y-Z1d y sep
ЧЭ1пр 4o1s1anes иол бип||235119199 49H9SSaqu9A JULIA SII SSDUJJ pun 19nepsny
Эр ‘чнер 1421590 (a17 элешиа seq :(Burureananepsny) Bulures-¿nejsra1y-zuay
YyDe1gabue JanbpsbuIuIDI; alabup; dUI3 pun (гчепбелуглен ‘хеш sap gcc "e)) 1D)
-1Sua)uISPuJUIDI] 3611paru aus ISI 'Usydions nz aizsbuiures | sosalp Wu "UBUUDIGIIA NZ
siodapay “unep 249159q |a1z]dney seg :(bunsa1pn6ass3ypiman) Gunuua1quan3334
‘Puabjoyydeu ais ual
-Yejo ‘IS! Wesnapag [oIzsDujures| saydjom IN} ZUONDAI1JZIOUISIZ ayajam 101935 JIOM
-S|ndjalz uayajsaBura Uap 19910 zusnbaiyzioH ay; uuam leubis ue Jue s3 ‘usw
-WilIseq pun usss|ge jamsing usjewndo Gulules sep 403 US4Y| YSeyurS pun rauyos
91S UYULIOY ajrage | JapusBjayy Ieu PUN 13 sauyp sia uyy *Buiures SouDI[BEILIOASYI OU
-punsab pun S9NIPI9ya 1SIa9NEe UIS USUL| 19]SI9|1Y8M96 битлэдиэночэпЬэдуглэн 20
Bunsaryuanozuanba,yz1aH Mu Buruies;
‘UsJaipieuoy qelon 1ziy uaay) aig USOS IU>ImaB13g n pun y2nip
"10/9 wabupsiu/wayoy nz ‘чеше|до4а2лэн 190 Чэпу 'U9YI9MdS3aq NZ биииел| 5элу|
Bunsynyyng ap wy yu wn ‘uaydnsyne 1zlesney uaay| 1buipaqun jsyoeunz 9/5 Ud)
"|105 ‘чэдец 36112190 Ч21|110д5 A49U1 JUPIU auULedsYa7 a136Uuel aura 1991) 451$ 915 UUIM
:Bunyasawuy
"PAIM 39puamidA uoBunyans.ayunieyosenn 199 U2ne sep 16) ejuOy-1IN6
-15149 Us||aIzads Waura yw ua)sag ue 249142596 salg "uajy2najaq U9po1 a 3-1uuno
9IP 915 uaijjos “Uay>1 Bow. nz BunssaW ayexo aula wn “ula Yasewane uaBbajuy
19d Y2IS JOHEYDIS 1apuas Jaq uaydsinian sbujutes sap puaiyem UND 1ap 1apo uap
719M U3Y3O1G10]UN Usposyajg 1ap PIEIUOY лэр иие» I6ajaBue 1350] nz UNE J9p 35|
Uazjis 19320] nz JUYDIU леде 'wanbag ayos MNBGISNIg 13g “ajos uabaj| aypwisnig sop
a
NENA ATAN AL EEE ALEA DEN A J IE ASS SS TE andamos NERO
6€
uajne|
ойше| чэзелэрош ши uayney | "UA SE "UI L SF UNA OL USEN | “UNA ST UN
uayne|
oduwo| uajerapotw wi uaney | uw SE “UIW | af “UIW OL UeN | “UIW sz OW
JeIISUBJUI | лэпеа JeyISUS UI | 19neq | abel
re ae
| ai | Ч
№ + ЕЗНДОМ
'Uayeyusa 1agep zuanb "U9yYeyuia 19gep zuanb
-24JZ19H 91 U1SD(9]5 YDINPUDUYISIMZ | -944Z15H alq 'oduray1U25 sajyoy.a “UIW
odwua| sep 950M чемемхг лер и | E-Z YDINPUAYISIMZ ay20M Lajiamz Jap ul
uayan sabibnz | "Ч OZ 34
uayao sabibnz | ‘win oz | IN
usyan sabibnz | “uN OZ | ON
jejisuajul | Janedg | aber
odwo| uswesBuey wr uayney | "ЧМ 0€
odway uswesBuey Wu uayney | *UIW os
odwoj uswesBuey wr uayne | ‘uw og
JeIISUAJUI | Joneg
in 104
C+ LIHDOM
34221qab Puro uy 19) DULps ss9701djasy2myo15 1ap pun
uagoyabue p.m injeiadia) ua dioy a1q '1esuajur 136
-UNP 19q LaddnibjaysnWy 1997046 BunBamag ayosiweukg “ui § ‘ed
dni-wiem
‘usuya( ua)e1zeb waule pun
UMOCG-|009 Waujo ¡UI qu I9oNUSs bujures seg 'uabjoyla ‘UIN § e) LOA dn-wiem ura
9 jos Pulures¡ Liapaf 104 atom 01d uayyurasBurures; 1a1p sig ramz uajyaydula IM
JM YUISSPUILIEA y JdUIS NegINYy ES
JejeS U919)50| UOUIO 15 UAÿaIUDÉ 1apo ayeys-g1amIg uaula
YDIS 915 ULIXIWY 'SA|prIedopeg uja UN Apo eunes aIp ul als Usya5 'sajno semjo saljaIZ/a|
saula Uayaja114 Lap yeu 19po Bujuies Wap y2eu 1adioy way) pun yois ais usuLOS)
Yois ais uauyojag ‘01
'Bunbia15
pun yne1q 1919 мои 'Buntioy ug 1197 “aynisspuelsiapim 'siIndsBunjoy 'sindsBunl
-sejag 'sindouny umeg ais useuuaN “ua layurasBulures; all 193gn yang als ualUNJ
y2ngabejsBulures, *6
BE
OA 194EMJ9SNIA pun uabunzyajisp usbnag pun Hay biyeysbunysio
9611sI96 pun ay>iadioy ap os USYoUa als "UsuUYag sayjalzab ura pun (UMOG-[005)
oseyduemgy aura '(dn-tuem) aseydusemyny aula Oah N9yurasBuruIesy 1apaf nz
BunyejsaBs;Burures y abnyoiy 'g
"UDIDIA
-|osqe bujutel)-|yeznuyds 13po -sbunbies ‘-||2лаази| ше 9519М5 9105190 als uBULIOYy
O5 19GEp 215 U9ZINISJO]UN ajosuoysbulutel] Jaay usuoipunjuiwelbold auapalyasiopn
Guiuies| say2191sBunisy>amge ura IS uajyem *Z
'Biyeyziesuis jjon Japaim 1SI ¡ys 19)Un1absne ura INN “uones
-эчебэу 361)9u ap Guluresy wap y2eu ANIEINMSNIA 494U| pun 1adi0y way als uagao
uaseydsuoneruabay puabnua» ‘9
‘sBuiu
-1e41 594U[ SUBEN JOP/241P UI OYDSEUHUL y aura 915 U919/UONISOd ¡UyULI | ‘US UM] ‘UM |
AYnynzsyiaybissni4 puaydiaisny ‘c
‘uswiwiisnzuid bunwiy abiyni pun oBIyewaba1 aura ne yois aig uayans
494 Y IH9INUNUOY UPIS als U1a613)s pun wesbue| aig usuuibag ‘usynissbunisejog ua)
-lyemab Y>1|Bueyue usyoy nz jw YasiydAsd pun yasisAyd piu yois 31S ulapioylaq()
9 nIss;Munjsejag aBUDIy / Bunuwn y abnysiy “+
9se9gn nz JU2IU ayuaja5 aIp y21|Bueyue wn ‘usuuibaq wwieh
-O1d-Bunyjem waura yu UNOS USLOSIag aBU>IMabIDgn pun 199ueyuy '¡auyos Aney
-91 UUEp 1ya1ydsab sjiysyne UDYDIjINIEU sap Bunsseduy alg ‘uapsom HobIla1s06 ydeu
pun ypeu uuvep uvey joybIpUIMUISET aig 'Чэ}|е4359} 566 уэпе 1эдер yois pun uau
-Шбэд оашэ| waz6ßıyewaß W9UI9 HUW als Us Os “UaIUNJSNE Bunbamag alp ais UUM
buniynysnesbunbamag 99410 y ‘Е
"U9yuajge уу
ЧЭ!5 915 UosSE| pun uatupim nz rayurasBuluresy 13447 «NU 3SSNMOIG YDIS 3IS UAUYINSIOA
Burures sep ¿ne uoijeljudzuoy '7
9|91ZI2UOW 13po -uay20M 'g'Z 9)
-9lzltaL apNINPIAIPUI U2IS als Lazjas “uay>1a11a NZ joiZsBUIUIEL| sabusuybue| ay) wn 00
Bulures;-ynejsio1y-Z19H 19y4>1[6amag Yaw “usBnagoa uay susy yuery anepsny
99ssagian “BunsarnBarsy2Imeo (UDUDIALE PulLIest Way, nw als Uajy2QUI SEM
UaZjas ajal7 "|
Pururenyney SoAIPJaH3 AN) SddıL OL Z'G
j9su23M +
uajeyaqiaq bunbnagynH ‘Peyuoyuapog
112243596 112494 urag 219)UN seg +
yuajaBaluy
WI UdYD3J3S S91IYSUWLIDA Y2INnp Bunuyag +
uayalz 1ad10y.2d0
Bunjydry ul Pipueupiag |ayua42s1990 -
=
=
=
«та,
(УЗ
oe м
"uaJyeajUNI
19pa1M 3Jues snuwsiueb1g uag "Lasse uaBulysne
odwia] wabiyni pun puelssapim wabua6 1g Buluie:n seg
UIW 5 e) UMOG-|007
"ula JW Pulures лу)
и! |ебпн лэро иэйае4| seed ша 315
usneq uuep ‘usjyny 1 yars ais uuaM
‘иэзрециюе
'99ер гиэпбэдглэн э1а ‘иэупет "Шу £ ‘uay
"95 "Ч 5 :U19D18)5 30M UUPe 1ap ul
uayney
(sdaziqjayuayos) 186naquiag / a as yn u34>s1300 13p Bunuyaq :Bunagn “7 zuanbauyz19H Y2eu uayney | “UI sb "ЧТ 5 “USUY35 “UIW 3 | “UN GE Iq
иэупет
гчэпбэдуглен yoeu usyne | ‘ump cp 'UIN S ‘U3Y39 “uly | ‘UM GE IW
19SYDaM +
UDPIDWLIDA RM
TRENT NEC onme usinp (enanquon) zuanba,yz19H Y2eu uayney | ‘ui cb "Ш 5 “U9Ya5 “UN 8 | “UI SE ON
ulOA y2eu Gunddpjuay2ag "adioyuago 13142auyny - | JeyISUAIU] | 19neg JeyIsuaqu | лэпед | эбе|
(uaz1a.dsay Ulay) uajun TA Y Ta 1259‘ so re YT ie POT
YDEU 16197 dIUX “Uayalz yesar) WNZ as1ay + NA в :
uassejwn ;
ua y2nugnd USPINSSUDIJIÍ “pues 1ajigels - ‘uayjequio
i 193gep zuanbauyz19 y alg “uayne; “ui ¢ af
(sdazupeno) 104204) sujPg / ayj9s13p10n9yU34251200 13p BPunuyaq :Bungn) *L UNA 9 YDEU SYDOM Ua)SYDaS Jap Uj udyne
MN | zuanba4y719H ay ¿ne als uyy | ui € of UIW 8 y2eu ay2oM uayuny 1ap ul
YY Women I |9sU22M
ol Zuanba1jZ19H Yydeu uayney | “uy op Wi usjne pun usyao | ‘Чу 05 14
Vos „обыч чи 7 МНО joysn
-ujoquelos J0IOPIOA 195423M
Hap PE zuanba1yz19H y2eu usgyne | ‘uy op Wi udne pun usyao | “uIW os IA
sen wR
| mounts J9sU23M
| 4 zuanbayjziaH yoeu uasne | ui op Wi uajne pun uayan | ‘uy os | ow
Ene nou e JerSUSjUI | Janeg JerNsuUajUI | Janeg | abe)
: 0 E
Jouojue smvvag I E Doa
He Lite Uayeyula 1agep Uajeyula 1agep ey
zuonba1Jz19H a1g "uayaizue ‘uly |
гиэпбедуглен 91 ‘UAINE] ‘UIWN 7 sJIoMal
af odua| sep aypom uayioIn 19p ul
usyab "ЧТ 01 Чэеи гуро)у игле! 19p ul
odwa|
чэзелерош и иэупет
uajyne|
UI | af UI OL USEN
4nje|m|snunsnig 79 -uiag IN) UBBUnqnuyaq v's ‘UIW SE UI SZ I
A
1
+ po
kJ
¡Burures; wrog 610313 pun geds join uauy; uay>sunm im
| "Humjsny apuaydaidsiua yzay ayj +366 uauyj 3qib чэбитл nei
| -9plojuy uaydljuesiad ‘uajjaizads aay ang *BunyyejsaBsBurures aura iny ayyund he
| Syeyuy Inu puls astamury aliy au61236 vayueneg-nejsio1y/-z19H ny PIU o
Puls pun usuosiad apunsab inj anu uayja6 Gunyrajuy Jasalp usbunjyaydwz ayy 2
jasu2aM + Br.
| UI9g U9J9PIOA Wop yne 1sI 1UImaD5 seg + hie
Ua1YDeaq bunuvedsgesag pun -joysnwy2neg - A te
uaInds 1ay)n4>5 uajuyajaBue 1ap alas1ap1onisnIg —
| 19p 421919g Wl Bunuyag sua ais sIq “a 9suaban —
4nZ Halsop 1ad10y1aqg0 pun ¿doy ais uaya.q + a и
! 940413 |NU25 o
1991 semjo yuajaBuaBoqual| sa16naqa6 ‘puem
этр uabaB 14231yuas WesaUN Usula als Laba] +
puem 19u1a nz Bunija1s)11425 ajajjeled -
(19xsnwSNIg 139045) INJE|NysnuUnsnig 1ap Bunuyag :Bungn “b
J9sU23M +
f Ua1nds apem ap ul Bunuyag alp als sig 'sulag
1 Ualajuly sap aluy sep wesBuej als uay2a115 +
| PjeJUOY UAp als
чэзреч рип uspog buniyoiy ul surag uaajuIY
| Sap 95104 ap als Uayonip 'urag alap1on
- sep ¿ne 3U2Ima;adioy JUL als LISBerap +
| ge ¡Unis usura
JNe YDIS 91S U3ZINIS HUYDSIEJSNY WauUla SNY +
| uspog usp uaiyniaq
U9s194 91p ‘UdJ|93S UIOA Ydeu pun [3)jesed agin. «
CITES sınd sind
Bun6 -1848Ib Bunu (Cul) -spuejs -s6unj -sbuny sind
AL LI BE 97 -J8PIM -0443 -sejag -ayny wnzeg
TRI AIT (14)
эбе)5бишиел) с'б (5пишэи20435е5) лпуепу5тииэред лэр Бипицэа :бипа() ‘£
yanq ul
‘Bunyiaqueog abibnz aula 143142199 SaIG *2319qg SurOH-3211135 1949SUN JNJUY 199
UOYDS 3SYDIBOW J3WWNUU8APUNM 8IMOS J3WWNUU3NM3S SIP ds USIjey 91g 1WILUNU
-Ua1195-9)2135 Jap aqebuy alp |12--a911135 Wapal UI JIM USPIOUDQ 2 |LO1UOYSIENIENO
219SUN NJ aiMOS USULIQY UaI9IZUNuap| Brnapula voIs1SA|apoly 24U| JIM HWEG ‘udu
-UOY NZ UDDO|IOA |JlJONUBIEE) WI Bunuy2ay apusy2a1ds)ua sip neiep a1s uUajU>e 3111g
лэшштичеэноэс рип 6ajagyney
aydnsianinieieday abiydewuabio -
UDPINM UDWIWOUIDIOA
DSSOUPRADIAING UDJIDIS|I0INE SUN UOA JSP LOA 1U>IL SIP “9yy1DUI +
(|4 ‘9015 “Pejyas ‘9 17) bunpuemuerjemao -
bunyajues;Punuaipag 19p Bunjypeaquupin +
иэбитцо» 0л$ 19194215 Lapuajab 12135 sep any sap PunIy2eaagi3UPIN +
(219 qne1s 'Bunuueds13gn 9714 Hay B1142na4) essnyurayjamuwn +
bun¡pueyag agewabydesun 1apo ay>1U2ne1qssiLu +
'U4np Lapry5 19q Lasso |U2saP,sne puls ay2nidsueaueseo
Pninz 19195 sanau Japo sayalleda. ula 31S ulljeyls ‘3631| Sun)
-si9jaueseo 10/95UN USUIYEy UN 9j9g lap UUOM *USISOYSDUNISUPISIDA pun -Mod
-suel| alp 10)nPy 10 DR) anueteo лор ¿Nejgy U>eN USO SIP 1ayney1dA 19p JWWIU
-J9QN ‘NW uapiam PpIYsabuja Injeseday sy2amz anueseg 1ap ul ynpolg sep sijey
'BunpulgidA ul ISUSIpuepuny Wap [UI vojaja| Japo ¡eW-3 12d 31g Y2Is a1S USZIAS
111 J0p10)19 US apuePjoj puis anueleo ¿ap buny>ewpuayao 1n7
usbunbuipaqanuesen
‘Buen ul anueseg anau
aula AIS UDZ)0S L20U Yezajueivs top BuniaPuejaA aula Japam uay.IMeaq usPunista|
-0jueJeO ajg 1001) WINMUab|g J9sun U чэцеэб иэделэс) иол ajla¡ Japo RISD) AYdsne)
-obsny "1710510 100 31010001 ¡Ye 1919suUN Y>eu “UasiaMyNe apjayag UajUaysuo!
RXR Jopo jee LOA puniBbyne alp 'aj2195 Uapiam 1197anjueleo 1ap puslyem
3DIAI3S-3IJU BILD)
(OIPNIESOLLY 97) SI De) pis 9 SJe JYOW :BUNZINN 8JJaU0ISS3jJOLd +
(SSOUIYUD WLI ‘DUIDIDA ‘S|9I0H ‘eydy 'g'2)
UPIIDA) ‘PIs 9 NZ Sig :bunzinp ajjauoissajoldiwag +
21621 "pis ©
nz sig NeysAeWBANe МЛ INU DUNZINN эзелиа! Y>1ga1u3ssne :U2ne/qaBuroy +
MeNepjap 1610y aim uapiam uayiezsBunzinuag alg
RAT DB СРО ТТИЙ
Joypeyulaq you
d91sO]OYpues1a/ pun -nequij —injeseday ap ay>jam ‘anueseba|ia] aula aula 316 ua)
-soysbunz]espue]su] 1Ny 1187anueseo Jap nejgy YDeNn 'Bunzjaspuejsul 1ap ¡133puejsag
UU pus pun uaypsne; nz 1sgjas 1aWyauaueleo wOA pus “pus чиебиндпгие 15095
педупео} 195 илэЭа эиЭ Эм ‘19123513 'ЧЭ5пе35п\уу-33э| шоу ие лэро U9|l91/9ZUIF U9]
-Dipey2sag uoA yosnejsny ura “injeseday aura J9P9MJUO 1670/13 |YeM 1919sUN YEN
ua)soysBunzjaspuezsu|
aiyer ol эЭлЧег 05
10)ONW uswyey
9JRUON #2 | Чэпелдэбилен O£YL
anueseb|oA BunzinN IPPpoW
‘usjlezafjuelen apuaBjoy JIM usuIyauagn saje1aBsBuluies; sap aqebiaqn qy
иэуэгэциелес)
ey ua |eyda yueyosao sie 1ayney)sIg шэше иол
PINPoId salyneya; nau ura alp 'uosiag apaf mzq 1ayneysg 1ap 151 19geyuranueseo
19qgeyuranueseo
"PIUBIs Mura Jydiu younpialy uspram a3yray uaydijzyasab a. yl
‘usbunwiwiisag uspuabjojyoeu Jap oqebge|N yoeu aresabssauli4 uayneyah sun 199
NE INE oNUeJe эщэ иэиц| м иэзцемэб бипуб1э цемэс) игуэ|239596 лп2 у2||23е5п7
`ЧЭбощш эм пенэб OS 23119 191424 Lap als U9dl9142saq bunsojuua|
-g01d UIYMÖQWIS|UYDIS INZ “UB SUIJOH-2211J35 9SOJU9ISOYy alasUN BIS UayNI 1Japo
afpal|-1ods ue alig yais als uapuem 'Bunsojuajgosg ua1ayam INZ "Duna juesBunu
-91p9g sip 3s19nz 3)1q als uasaj “uajanyne wajgo1g ula Y30LLap aljjos YI bowie
Pulures 5эбилэмуоц ие ууецаэпер 59 Ssep Ijo4IIMJUS OS apinm 1e196sBururesy JU
uabunqiaiydsaqiajya4
"бипбпулэл nz auioH-y1uy>aL ap 1agn Y2SILOJaja) USUYJ JIM USYals OUI "Uapuem
nz 35иэ!риэрипу ualunyaBbyne ualasun ue U>is “als UanIg pun 14as salp im ulanep
-9q “USIS[UOIP/UN4 194;pUEMUIS JUDIU YDOoUUSp Jelabssauliy sayneyab sun 1aq ula 9)
11OS “9 ||04)UOYSIENJEND USPu241S 1U19 USbariayun Buo1soIpieo LOA 2)e19BsBulLIL |
NAINOLYWYO4NI 3LLNVYVO щи
LV
009-4H4 4NHV
1959001J4-910100559U114
EOOL-1S 4NWMV OST HE INVY
Keadsuoy|is juos7 [obey
afpal|-Mods UVOY-JUNDISMIG
A ——
1090ZP-N9OL INHV
oud bupyea osuas nbo|
VEL UNIV
HaIpo>uN p£ | NADISMIM-L0PU0G морю
XX WA LS 4NHV
1 415 ORI RO alpal | Mods
HSMUWN Jap 871nY25 wnz Besag usBIU>IM usuie aig ua3s19| uajesaby|y
UOA Buniiamiap Jap usawiio uasapue J9po Bunuamiap UaYDILYOIS Jap ‘Bunpuamian
-49P9IM 19p UW 1egamianIapaim Bunuyoiazuuay 134Y1 yewaB puis 24J03S}19M 910
‘bunjjemianspurswan Jay a)j23ss6UNBIOS UT uabip
-UBISNZ J9p 19q als Uayyeysa USUOIIRULIONU| DISYEN ‘иэрлэм uagababqe
U9£195) USUSILOIYaj pun uayasipjaja LOA BuroAay sep any pjund
-|9WWE$S Woaurs ue ssnu UIapuos “Uapam 1610s)U3 ¡NWSIeysneH us|
-EUJ0U USp 49Qn 3421 19nepsuaqga7 18U1as apuy we Juep je1a5) sasa1g
INNDYOSN3 AN
11919q 598195) Uahjajap sap 15WUWNUUALES aIp amos 19UU
-WNUUapuny 34U| 991q 1ayep als Uayey alssa1ajui aberyuy 12/U| Bunso] UOYDSIJE1Y
-O4NQun pun ua|¡uyas Jaule Ue JIM YDNE puis wnieq '‘иэиио» иэлэ!иел) opnaly HU
Usbunypa1quauN 2ÿ016 auyo ais wep ‘Is Bu пдэЧ2д нэ 9044 эле шоп рип |
-|9UU2S alp sa R1DBsPuluIes, sap 1azinN sie usuy бауэм эм “UasSIM JIM ‘иэрлэлм }50|
-ЭБ лэ|риецу2е- шел sje sun yw yoeidsan ula Y2UNp s1a1q USULOy auajgo1g ajalA
uoneyunwwoy
USISET Uaiy| NZ Usjsoxpuesiap э1р uayab |je4 wasalp uj ‘uapuy nz bunsojwa|qou
abl1sunBua3soy pun ajjouyds aura wN Jsusipuspuny uaJasun ue dq YdIs dI5 Uap
-U3M "BunBny.uaA nz 10gaBuy SONSNPIAIPUI ин IN aUIS6 USuY| JIM UsYyajs BunzInugy
9/eWIOU “97 IM “puls uassajy3sabura Bunisia yemas 1ap ul JU2!U 9U2jaM “ualey UI
19po 9nueseo 1ap ¿nejgy yaeu 121a6sPururesy way; ue siaBueW SQUID Ud||e4 ul yony
91ueleo лэр gieyuagne admn1as
H949Q U9UNMSNY USIOYOM WU JIDHICUBHIN-DIIAIDS a1asuUN USUYJ LJ
-935 'Uapuy nz 12106sBulures; way) ue sawwnuuaras alp 'uagey эшэ|д044 915 sijey
MIDS
vL L00S LOOSOVLIS
19y4q ajosuo
700 L000008
108 1090.G 0J05U07
Е001000008
des pus ¡wpuey
v00L00900E LC9TE
Wweo4 6££0000007
195 paads Yv00907 L90LES
195 OU/PPUI #00901 190158
WO pue
¢001000008
11 -w pue
1001000008
5195 |UIPUEH
0001000008
INN LOJÁN YLLOOOLOOOLZLES |
M815 1020S v 1 LOOO9000 LY LLS
1401-1504 buioddns £660000008
19-150 bupioddng 2660000008
5108 150; bupioddns L660000008
INN UOJAN vLLO0ZLOOZLZLES
INN Z11000L000L00ES
Копа 10550020001 155
10USeM bl LOOZOZOELLLYS
M8156 16508 ppUobexoH vELOOZEOOZLTLLS
9/99|5 100908 180211502
sug dull vOV LEOOOSL LVL
Jos ose OUNOUI vOV LOEOOS | LV.LOS
INN LOJÁN 1100210021155
JDUSEM VLLOOZ9ZOELLLDS
Mass 18508 ppuobexoH vELO0Z900ZLZLLS
9ADAIS L00908 18071 LSOZ
оаэ обв bOVOb000S | LVLL8
п ии ое bOV LOYOOS LLVLOS
COOL) ewe oseg L7V LOZOOS LEALLE
IBN eww ue COVYOLOOSLELLE
ET: A ET CITE
э151|9|!91 ©'б
Com] |
:Bunuysiazaqopow
рчедупет биол5о1рлеэ |
910692 y / ayIeW
|
J9WWwnuuanas
“Ul9 94 apusyoadsjuea sep ul als ais usbel) pun bipuysne 19
“9PHNY U9ÿIOM Wap ;ne sa1135 sa1Y| NEGINY Wap 10A JIWWNUU3NMI3S Ip als uaWpew
Bunuy>razadi¡apoW pun 1awwnuuanoas 76
op'afpa!)-ModsOyIuyoa; :[rew-3
1UN 00°8L SIG JYN 00°60 UoA beyswes
14UN 0081 519 AUN 00:80 LOA Heya. sig Bejuoyy
669 OLZH 1797 (0) 67+ :Xe4
006 OLZY7 1797 (0) 6b+ "¡91
ANITLOH-IDIAY3S
Bunuyorazaqsuorso|dxg “2awwnuuanas зэшит-2э Ау
9H1q э!5 uajjey
4
119199 alsiajra¡ pun
‘бипицюгэа эро!
USUUUQY Nz ud)siajiyemab ao1a1as uaisydibow)saq usp uauy| wif
BUIPIOH-IIAIBS L'6
ONNTIELS391ALZ1VS93 MR
Mis obeyed
LLLOOS8000L8LLS
ped a2eds
LOOCOCTOTSOE LVE
Buyds uojsuaj
LELOSPOCCOCTELSS
uolysnd Jaqqgny
LOSTOOEOOBOOZYE
9105
LOSBT9BTBELTSOZ
UOIYSND 19ggny
L00EOOEOOBOOZPE
JOJOW
01L€000000t
de) puz
vOOLOO900ELZZZE
19201 J0)OW
Z0VOSOOS LZV.LTO7
195 JUQWUUYIENE aswel) ure
EOOLOZ LSZ LED.LOS
19% 192910 J0JOW
0Z€1000008
INN LOJÁN
71 LO0OLOOOLZLES
INN
71 L008000807 LES
19USEM
VLLOSLOCOOLLLbS
19USEM
| LOSL9LOBOL LTS
Me1rs dey jeuobexaH
vLLOOZ9000L9LLS
№9126
7 | LOOOSOLVOZLTS
M91s de> ¡euoBexa
7 L L00SPOOOL9LLS
MIDS
vLLOO6SL LYOSTTS
A0ZZ-1010N SUIJ>UI
017700 LZ00V7 LOT
MIG
7 | 1000500807 LS
JS 107O0UW QUIJIUI
000205005 12\/108
№0195 199205
210002008061 1S
JUALIBL RNY [[RIPURH BPS
000€00601LLLVLO8
INN
7 | LO08000807 LES
19USEM
vLLOSL9LOBOL LÿS
№9126
11000500804 115
|99Ч// 1095095028081 55
de) pug £00100800%LZSZE
TIVISOISY 1004 95VE SIa LOLLOOEOY90OZ LSE
№9125 #11002 105502125
prd a>eds LOOLO9ZOY90€ LE
195 JUaLILE Y oseg 00200601 L LVLO8
19YSeM
LLLOOEOEOBOL LYS
19208
y LOOOLOLVOZLZS
M©19S
v | LO00700807LLS
№9125
vLLOOGLOSSOCLTS
INN
¥71100800080C LES
19USEM VLLOSL9LOBOL LPS
18405 ojv1edas 000L0SZ000LZZ9E
19ddi> эл) 700000000007765
9/29 p105 JImMOd LOOO0000000Y77Z6S
489403 109MO| JOJOW SUIDU v000600SL LVLLLE
[994M LOEZO9SOT8OBLEE
ETE AT:
PETITE
inu-| 11100800080} 155
Ma1rs vLLO00£00809L LS
anisaype papis ouQ LLOSS00S LOE L L6S
INN 7 | 1008000807 LES
19UsEM YLLOSL9ILOSOLLDS
MIDS #11000Е0080# 1! 15
Mers 71100520080 L LS
OAISOYPY pPapIs-auQ L LOO990SELOLLES
2gn| бирлоущеу vOVOLOOSL LV1LOZ
Ma1dS #11005201502125
19duwng #0001005 12/1} 15
329 BuluunNy 1612155908 1290
195 Ypap bujuuny 000L060S/ LE9108
INN 71 L008000807 LES
J9YSEM INEM vL LOSL9LOBOLZYS
J9YSeM vL LOSL9LOBOLLYS
M9142S 193205 |ечобехэн 7110052008021 1S
№9125 193205 |euobexaH 110056008071 LS
bunds um SLLOGEOYZOY LOSS
2gn) paxy Buip¡og Z0v LSOOS LEALLOZ
ypoys Бир LOSYELLO00ELOLZ [|
195 Y20US buip|o4 Z0v LO800S LELOS vay 180 у
(DN3) Bunuy>1azag CLL ITE ET | IN
aaa A a TEE
161-1005 apis
EOOLOLOOTEGLILE
191404107 9PIS €00LLLOOZEGLLLE
195 19405 apis $0010/200259108
MIDS 71100651 107125
107-du> puy 1eay £000S000ZEVLL LE
1461y-du> puy 1eay EO009000ZEVLLLE ||
106 du) pug Jeay E0OLOE LOOZEVLOS
№9125 #11005 105905215
MIDS VLLOOZZLLVOZLZS
TIACIW - HIAO2 HOLOW
EOOLLOOOTELILE
AHD HIA09 HOLON
€OOLCOOOCEELLLE
LAT HAAOD HOLOW
EOOLEOOOZTEGLILE
108 19405 JOJOWN €00105200Z€49108
1194 apIS EOLZOZL LOEOOELZ
y9q Bujuuny LY L68756Y91 L90Z
JOUSEM vLLOSLY LOBOLLYS
MOJ95 10208 jNUOBEXSH
SL LO0Y906Z07ZZ LS
195 10/10 yy Jay
L009000S0Z LCZOT
105 10/0} JUO14
20090009041 1L£0C
TYR NLL LV RTE FAs
dnoso 1ajoy S0g LO9OSZ LZVLOS
9107 LOZZLBOZOVEZSOZ
addy эл Z0000000000Z76S
AINE PAOD Jamod L00000000004Z6S
9|qe> LOSPZEL9OZ LLSOY
Jos o1qe2 9621000008
Aoy Ajojes Z00LOLOOZLES
AujÁJOno pedíay S6p0000009
ABIDAO ajOSLO> £6¥0000009
jos ArLIDAO 770 LO00008
jos 0/05U07) Z67 1000008
4x4 EL000000000tZ65
ГОДЕ 2 1000000000265
19U14 10000550052 190$
PETITE ET
oY)
COS LECSOOZZZ9IOH
M31IS SSO1D peau ssni|
LLLOOSLOOVOSL LS
MaJdS
€ L LOOOLOOVOSLLS
MN UO|AN
LL LOOSOOOVOZLES
19UseM
LL LOOLOLOSOLLYS
19UseM
LL LO900 LOSOLETS
INN UOJAN
LL LOOSOOOSOTLES
INN
LL L00YO00SOLLES
19UsSeM Je|-
LLCOOLOLOSOL LS
MIDS
EL LOOOYOOSOS LS
MIDS
ELLOOSLOOSOSLLS
M912S
€ L LOOOSOOSOS LS
YIIMS peojJano
1000010521010
19MOd DV-YIYIMS
LO009LOSZTZOEZOb
U9915) мо||эд-2|9е)
€EOSTOEOE£OLOESOH
9/ge3 auuUM
COLZOEOLOLOESOT
C122/9)241M
LOOLOEOLOLOESOY
AN
112000000}
195 gO
LZELO00008
19205
vLLOOOLOLPOZLTS
YOSNIS
1000120750550
1942219 Josuas paads
60000000000t76S
195 10595 00010910111\108
INN UOJAN #11000100012155
INN LOJÁN 111008006/022$5
MaJdS
LLLOO0EL6Z09CLS
19USEM v | LOOZ9ZOOLLLYS
Jousem vLLOSL9LO8OL LPS т я |
19ysem bunds SLLOOZ9LOZ8 LYbS |
M315S 194205 JeuobexaH SLLOOS LOOBOZ L LS
JIYSEM LOLLOSZOLLOOLVE
JIYSEM LOZ00SZOLLOOLVE
J9YSEM 19ggny v | LOOZOZOOLZ LYS
=
=
=
55
bunuypdiezsuoiso;dx3 #°6
1199 AUG
8870000007 |
р102 19MOd JV
LOSBLEOE LZOPSOb |
M912S
VLLOO6SLLVOZLZS |
1YB1Y - 19p04 911309
¥££000000€ |
491 - 19pj0y 91109
€Z£000000€ |
$)9s Jap|oy 31109
8901000008 |
M912S
(DN3) Bunuyprazag
71 LO0OLOOPOS LIS |
SENT TEEN
— : emi AUR es
; . O DT o o e
Z G TT ee ee ee
opue epa Wepelos dy [11F 99 12eNsafULIO “Ag 10ds [ZO ‘WepaiyrS dos
opuejopay ¡PUpuaroo) dr L041 5-1 apalsaBoH “a Mods |ZO 'eepuasooy doys1
opuesopaiy Dee Мос) 0167061 bamos fimsfiy “a H0ds |ZO “Beey uaaq doysi
opue apa - ueaWIDapor ON | L pr e 7 |eesaddiy “Ag 110ds 1ZO 'uane1bapog doysil4
SPUBHISPOIN Epia 79 6601 SE 18e1SUeLU|3 “Ag pueJapan ssaul4-1
элешента UALUSdO (BTS) DOZZ OLE forspunssymapasy 'Sdy y1ewueg ssaull4-L
URIBE (000010 0911 '9/AeM эр a9ssney) OLLI THds anbiBag ssauN4-1
ДМ - 11107 9008 ‘O6 L 41SIUOH 'HQUID ZramU>S afpal|-Hods
210440300 VBIM DIET 7 1 AsIdney 19910pspuo|4 'HQuo 42194131sQ afpari-10ds
20440400 011 0500 OZ 99e1saUIUdneg 'HQquo y>1911315Q afpaIL-VOdS
4910/1008 “2615 GHON 7 punibpuey wy “Hquo YdIOUAISQ fpaIL-HOdS
uabunsse-apalN ajeuoneudojui
18A0UUeH 6S LO£ '|£-0£ Dj1eWISSDEIy wy
40844 GOPOZ TE EDUCAR блпашен 6942 ‘61-7 | '35иЧешэ5э4)5
6imenjuDS ZENVE 56 116 JOÑINQuUO y Bangra14 86067 '9 '1)sUIMBUYS
| oT eue
Basguinn veros OL Y Un ls апужчел4 #1509 “17h 99e1spue saneuey
AR
0 Ei
|
BE Ч |
| |
| Г Ч
"a 5
uass3 LZLSY ‘59 “15 1asheyUYO.y
шумы voes open Hopjessna LLZOv ‘se 115 196UIOM
punwnog SE Lv '+b-9€ 115 лэблпашен
WA ECHOS U51 AYUNE ую |0 чэшеля 66182 '9-} '15-11993-Ч2ирэич
19999) К ле OEE BRIG 10 р19}91919 20955 ‘01 э3)ел35и9|!9-
UNION GELOL "DEE OO urag LLZOL “SEL WwWepuaIsinjIny
usbunssej-aparN a¡euonen
'U9pJaMm улэривэб бипбирипучелод эчцо
U9UUQM USJEG usydsiuyday alg “uapiam 1apueaB6b usuuoy y3ngpuey pun Pnpol|
'1Bes1ajUN
151 эГрэц-110ас иол Бип Bruwysuan 24211y142s ay>IyInipsne ap auyo
9Y1eW 19s1p Bunpuamiap ay>1|6Bar *uayjeyagion 2)429y 91|y "Hquo af
-pal1-M0d5s eu 1ap ay.ueyy auabeiaBura aura 1SI buosnsoipied 60070
SSNTHOSSNYSINNLAVH
aP'BUOIISOIPILIMMM
Wo?afpal-ods mmm
Wo afpan-ModsBoyul :1?uy
O OLZY 1797 (0) 67+ :L0jajA|
*NINOLVWYO4NI INIIWIDTIV
op-afpa1-mods;ymuyoa; :[ewz
669 OLZH L79b (0) 67+ :XejajaL
006 OLTY 1797 (0) 67+ :uojajaL
SuroH-y1u42L
BImMsajUIS ZEBVT
GG NS 1961ngsua|
Hquo afpal|-ueds
zyis3dneyuau4
LMVLNOM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement