advertisement

ECG KT 12 Instruction Manual | Manualzz

KT 12

CZ

SK

PL

HU

DE

GB

HR/BIH

SI

KERAMICKÉ TOPENÍ

NÁVOD K OBSLUZE

KERAMICKÝ OHRIEVAČ

NÁVOD NA OBSLUHU

GRZEJNIK CERAMICZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KERÁMIA FŰTŐTEST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KERAMISCHE HEIZUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

CERAMIC HEATER

INSTRUCTION MANUAL

KERAMIČKA GRIJALICA

UPUTE ZA UPORABU

KERAMIČNI GRELNIK

NAVODILA

SR/MNE

FR

IT

ES

ET

LT

LV

KERAMIČKA GREJALICA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

CHAUFFAGE CERAMIQUE

MODE D'EMPLOI

STUFA A INFRAROSSI

MANUALE DI ISTRUZIONI

CALEFACTOR CERÁMICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KERAAMILINE KÜTTESEADE

KASUTUSJUHEND

KERAMINIS ŠILDYTUVAS

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

KERAMISKAIS SILDĪTĀJS

ROKASGRĀMATA

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o  uważne zapoznanie się z  instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i  użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.

A  termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.

Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.

Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.

Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena k napravi.

Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.

Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.

Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.

Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti jo naudotojo vadovas.

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.

POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /

OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /

KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS

1

2

3

NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE

ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE!  / NIEMALS

ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE

POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE

POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON

COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /

NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!

CZ

1. Ovladač termostatu

2. Přepínač funkcí

3. Kontrolka

SK

1. Ovládač termostatu

2. Prepínač funkcií

3. Kontrolka

PL

1. Pokrętło termostatu

2. Przełącznik funkcji

3. Kontrolka

HU

1. Termosztát kapcsoló

2. Funkciókapcsoló

3. Kijelző lámpa

DE

1. Bedienschalter für die

Gerätetemperatur

2. Funktionsschalter

3. Betriebsanzeige

GB

1. Temperature control

2. Functions switch

3. Indicator

HR/BIH

1. Kontrola termostata

2. Selektor funkcija

3. Kontrolna žarulja

SI

1. Upravljavec termostata

2. Pretikalo funkcij

3. Kontrolna lučka

SR/MNE

1. Kontrola termostata

2. Selektor funkcija

3. Kontrolna lampica

FR

1. Contrôle du thermostat

2. Commutateur de fonctions

3. Voyant lumineux

IT

1. Manopola di controllo temperatura

2. Commutatore funzioni

3. Indicatore

ES

1. Control de temperatura

2. Interruptor de funciones

3. Indicador

ET

1. Temperatuuri reguleerimisnupp

2. Funktsioonide lüliti

3. Näidik

LT

1. Temperatūros valdiklis

2. Funkcijų perjungiklis

3. Indikatorius

LV

1. Temperatūras vadība

2. Funkciju slēdzis

3. Indikators

KERAMICKÉ TOPENÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování:

Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít.

Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení.

Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.

2. Nedemontujte ochranné kryty přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

3. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.

Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li poškozen přívodní kabel.

Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu!

4. Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu!

5. Přístroj chraňte před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.

6. Přístroj je určen pouze k  domácímu použití! Keramické topení nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí

úrazu elektrickým proudem…

7. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte topení v blízkosti dětí!

8. Topení vždy instalujte na plochý a tvrdý vodorovný povrch.

9. Topení nikdy nestavte přímo před nebo pod elektrickou zásuvku.

CZ

3

CZ

10. Přední mřížka topení je během provozu VELMI HORKÁ! Topení nikdy nezakrývejte a zajistěte alespoň 30 cm volného prostoru za spotřebičem, aby nebyl omezen přístup vzduchu do topení.

11. Topení nikdy nepokládejte na měkké plochy, jako je postel, pohovka apod.

12. Zajistěte, aby se ve vzdálenosti dvou metrů před zapnutým topením nenacházely žádné předměty.

13. Topení nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj nesmí být v blízkosti nebo v přímém kontaktu s jakýmikoli hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušnými látkami.

14. NIKDY nepřemisťujte ani nepřenášejte zapnuté topení.

15. Topení nesmí být zapojeno do sítě prostřednictvím časového spínače nebo zapojeno do vzdáleně spínaného napájecího okruhu, protože v případě vzdáleného zapnutí přikrytého nebo nevhodně umístěného topení hrozí riziko požáru.

16. Pokud se z  přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě jej odpojte a navštivte s přístrojem servisní středisko.

17. Přístroj nezapínejte a  nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího přívodu. Topení vždy nejprve vypněte hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout ze síťové zásuvky!

18. Doporučujeme nenechávat topení se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.

19. Do otvorů přístroje nestrkejte prsty nebo jiné předměty.

20. Topení používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.

21. Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem. Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o  používání spotřebiče bezpečným způsobem a  rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí

4

zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat

údržbu prováděnou uživatelem. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

UPOZORNĚNÍ

– Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

CZ

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Při prvním zapnutí může z keramického topení po několik minut vycházet lehký zápach. Nejedná se o závadu.

Tento jev, běžný u většiny topných těles, je neškodný a po chvilce odezní, jakmile se z topného tělesa odpaří prach nebo zbytky mastnoty usazené po delší době nečinnosti nebo během výrobního procesu.

Ovládání přístroje

S ohledem na výše uvedené bezpečnostní instrukce zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky a zapněte jej.

Funkce přepínače

Poloha

O

I

II

Funkce

Vypnuto

Nízký výkon topení

Vysoký výkon topení

Nízký výkon topení s otáčením

Vysoký výkon topení s otáčením

Funkce termostatu

Otáčením po směru hodinových ručiček nastavíte vyšší teplotu.

Používání přístroje k vytápění

1. Přepínač funkcí otočte do polohy „I“ pro nižší stupeň výkonu nebo do polohy „II“ pro plný výkon topení.

2. Ovladačem termostatu nastavte požadovanou teplotu. Otáčením proti směru hodinových ručiček teplotu snižujete, otáčením po směru hodinových ručiček teplotu zvyšujete.

3. Po dosažení nastavené teploty termostat přístroj automaticky vypne a  když teplota poklesne pod nastavenou úroveň, opět jej zapne.

4. Chcete-li docílit maximálního tepelného výkonu, otočte přepínač do polohy „II“ a ovladačem termostatu otočte zcela doprava.

5. Chcete-li teplo rovnoměrně šířit po místnosti, nastavte přepínač funkcí do polohy pro nízký výkon topení nebo do polohy pro vysoký výkon topení.

Přehřátí

• Při přehřátí bude přístroj vypnut interní tepelnou pojistkou.

• Přehřátí může být způsobeno zakrytím vstupních ventilačních otvorů na zadní straně spotřebiče nebo zakrytím mřížky vpředu. Pokud se tak stane, odpojte spotřebič od napájení a  nechejte jej 30 minut vychladnout. Odstraňte veškeré překážky a spotřebič znovu zapněte.

• Pokud přístroj přestane fungovat, je nejpravděpodobnější příčinou přepálená pojistka. Obraťte se prosím na autorizovaný servis.

Bezpečnostní spínač při převržení

• Keramické topení je vybaveno bezpečnostním spínačem, který v případě převržení spotřebiče topení automaticky vypne.

5

CZ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Uvnitř spotřebiče se nenacházejí žádné součásti, které by vyžadovaly vaši péči nebo údržbu.

Nepokoušejte se otevírat vnější kryty spotřebiče. Mohlo by dojít k poškození motoru a topného tělesa a zneplatnění záruky. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisu.

• Před čištěním odpojte spotřebič od napájení a nechejte jej důkladně zchladnout.

• Přístroj NIKDY nečistěte vodou a za všech okolností jej chraňte před zvlhnutím.

• Vnější kryt přístroje lze čistit pomocí lehce navlhčeného hadříku (v případě potřeby lze použít slabý roztok jemného saponátu).

• K odstranění prachu za přední mřížkou nebo zadními ventilačními otvory lze použít běžný vysavač.

• Před použitím se vždy ujistěte, že je přístroj dokonale suchý.

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, bude nejlepší, když jej očistíte a dokonale suchý uložíte do plastového sáčku na chladné a suché místo.

• Při dobrém zacházení vám toto keramické topení přinese dlouhé roky spolehlivého a  hospodárného vytápění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50 Hz

Jmenovitý příkon: 2000 W

Hlučnost: < 65 dB

2 stupně nastavení výkonu: 1200/2000 W

Možnost nastavení oscilace 80°

ZÁRUKA:

Následující situace způsobí zrušení záruky:

Nesprávná nebo nevhodná manipulace s  přístrojem, nedodržení bezpečnostních opatření, která se na přístroj vztahují, použití síly, úpravy nebo opravy provedené jinou stranou než schváleným servisem.

Součásti, které podléhají normálnímu opotřebení nejsou kryty zárukou.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a  vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a  elektronických zařízení (platí v  členských zemích EU a  dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s  domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a  elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a  životní prostředí.

Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

08/05

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

6

KERAMICKÝ OHRIEVAČ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!

Varovanie:

Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť.

Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z  výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a  starostlivosť.

Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a  obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za

škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

SK

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená.

Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy podľa EN.

2. Nedemontujte ochranné kryty prístroja, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

3. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je poškodený prívodný kábel.

Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu!

4. Prístroj nepoužívajte v  bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna!

5. Prístroj chráňte pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.

6. Prístroj je určený iba na domáce použitie! Keramický ohrievač nepoužívajte vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prívodného kábla alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom…

7. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate ohrievač v blízkosti detí!

8. Ohrievač vždy inštalujte na plochý a tvrdý vodorovný povrch.

7

SK

9. Ohrievač nikdy nestavajte priamo pred alebo pod elektrickú zásuvku.

10. Predná mriežka ohrievača je počas prevádzky VEĽMI HORÚCA!

Ohrievač nikdy nezakrývajte a zaistite aspoň 30 cm voľného priestoru za spotrebičom, aby nebol obmedzený prístup vzduchu do ohrievača.

11. Ohrievač nikdy neklaďte na mäkké plochy, ako je posteľ, pohovka a pod.

12. Zaistite, aby sa vo vzdialenosti dvoch metrov pred zapnutým ohrievačom nenachádzali žiadne predmety.

13. Ohrievač nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Prístroj nesmie byť v  blízkosti alebo v  priamom kontakte s  akýmikoľvek horľavými kvapalinami, plynmi alebo výbušnými látkami.

14. NIKDY nepremiestňujte ani neprenášajte zapnutý ohrievač.

15. Kúrenie nesmie byť zapojené do siete prostredníctvom časového spínača alebo zapojené do vzdialene spínaného napájacieho okruhu, pretože v  prípade vzdialeného zapnutia prikrytého alebo nevhodne umiestneného kúrenia hrozí riziko požiaru.

16. Ak sa z prístroja šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite ho odpojte a navštívte s prístrojom servisné stredisko.

17. Prístroj nezapínajte a  nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu. Ohrievač vždy najprv vypnite hlavným vypínačom, potom môžete prívodný kábel vytiahnuť zo sieťovej zásuvky!

18. Odporúčame nenechávať ohrievač so zasunutým prívodným káblom v  zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.

Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.

19. Do otvorov prístroja nestrkajte prsty alebo iné predmety.

20. Ohrievač používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.

21. Deťom mladším ako 3 roky by sa mal zamedziť prístup k spotrebiču, ak nie sú trvalo pod dozorom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov musia tento spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe,

8

a  ak sú pod dozorom alebo boli poučené o  používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať a čistiť spotrebič alebo robiť údržbu vykonávanú používateľom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

SK

UPOZORNENIE

– Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Pri prvom zapnutí môže z keramického ohrievača niekoľko minút vychádzať mierny zápach. Nejde o poruchu.

Tento jav, bežný pri väčšine výhrevných telies, je neškodný a po chvíľke ustane, len čo sa z výhrevného telesa odparí prach alebo zvyšky mastnoty usadené po dlhšom čase nečinnosti alebo počas výrobného procesu.

Ovládanie prístroja

S ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné inštrukcie zapojte spotrebič do vhodnej elektrickej zásuvky a zapnite ho.

Funkcie prepínača

Poloha

O

I

Funkcia

Vypnuté

Nízky výkon ohrievača

II Vysoký výkon ohrievača

Nízky výkon kúrenia s otáčaním

Vysoký výkon kúrenia s otáčaním

Funkcia termostatu

Otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavíte vyššiu teplotu.

Používanie prístroja na vykurovanie

1. Prepínač funkcií otočte do polohy „I“ pre nižší stupeň výkonu alebo do polohy „II“ pre plný výkon ohrievača.

2. Ovládačom termostatu nastavte požadovanú teplotu. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek teplotu znižujete, otáčaním v smere hodinových ručičiek teplotu zvyšujete.

3. Po dosiahnutí nastavenej teploty termostat prístroj automaticky vypne a  keď teplota poklesne pod nastavenú úroveň, opäť ho zapne.

4. Ak chcete docieliť maximálny tepelný výkon, otočte prepínač do polohy „II“ a  ovládačom termostatu otočte celkom doprava.

5. Ak chcete teplo rovnomerne šíriť po miestnosti, nastavte prepínač funkciou do polohy pre nízky výkon kúrenia alebo do polohy pre vysoký výkon kúrenia.

Prehriatie

• Pri prehriatí bude prístroj vypnutý internou tepelnou poistkou.

• Prehriatie môže byť spôsobené zakrytím vstupných ventilačných otvorov na zadnej strane spotrebiča alebo zakrytím mriežky vpredu. Ak sa tak stane, odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho 30 minút vychladnúť. Odstráňte všetky prekážky a spotrebič znovu zapnite.

9

SK

• Ak prístroj prestane fungovať, je najpravdepodobnejšou príčinou prepálená poistka. Obráťte sa, prosím, na autorizovaný servis.

Bezpečnostný spínač pri prevrhnutí

• Keramické kúrenie je vybavené bezpečnostným spínačom, ktorý v prípade prevrhnutia spotrebiča kúrenie automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Vnútri spotrebiča sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré by vyžadovali vašu starostlivosť alebo údržbu.

Nepokúšajte sa otvárať vonkajšie kryty spotrebiča. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motora a vyhrievacieho telesa a zrušeniu platnosti záruky. Všetok servis zverte kvalifikovanému servisu.

• Pred čistením odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho dôkladne schladnúť.

• Prístroj NIKDY nečistite vodou a za všetkých okolností ho chráňte pred zvlhnutím.

• Vonkajší kryt prístroja je možné čistiť pomocou mierne navlhčenej handričky (v prípade potreby je možné použiť slabý roztok jemného saponátu).

• Na odstránenie prachu za prednou mriežkou alebo zadnými ventilačnými otvormi je možné použiť bežný vysávač.

• Pred použitím sa vždy uistite, že je prístroj dokonale suchý.

• Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, bude najlepšie, keď ho očistíte a  dokonale suchý uložíte do plastového vrecúška na chladné a suché miesto.

• Pri dobrom zaobchádzaní vám tento keramický ohrievač prinesie dlhé roky spoľahlivého a hospodárneho vykurovania.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 Hz

Menovitý príkon: 2 000 W

Hlučnosť: < 65 dB

2 stupne nastavenia výkonu: 1 200/2 000 W

Možnosť nastavenia oscilácie 80°

ZÁRUKA:

Nasledujúce situácie spôsobia zrušenie záruky:

Nesprávna alebo nevhodná manipulácia s  prístrojom, nedodržanie bezpečnostných opatrení, ktoré sa na  prístroj vzťahujú, použitie sily, úpravy alebo opravy vykonané inou stranou než schváleným servisom.

Súčasti, ktoré podliehajú normálnemu opotrebeniu nie sú kryté zárukou.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a  elektronických zariadení (platí v  členských krajinách EÚ a  ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a  životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.

08/05

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

10

GRZEJNIK CERAMICZNY

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!

Uwaga:

Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i  sytuacji mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z  urządzeń elektrycznych jest ostrożność

PL

i  zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w  trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.

Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z  urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na naklejce na urządzeniu, a  gniazdko jest odpowiednio uziemione.

Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z  obowiązującymi przepisami zgodnymi z normą EN.

2. Nie zdejmuj osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!

3. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilania.

Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie!

4. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanny, prysznica, ani basenu!

5. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami.

6. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!

Nie używaj grzejnika ceramicznego na zewnątrz lub w  wilgotnym środowisku, nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym…

7. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci!

8. Grzejnik należy umieszczać na płaskiej i twardej poziomej powierzchni.

11

PL

9. Grzejnika nie należy umieszczać bezpośrednio przed lub pod gniazdkiem elektrycznym.

10. Przednia kratka grzejnika podczas pracy jest BARDZO GORĄCA! Nie wolno zakrywać grzejnika i  należy zapewnić przynajmniej 30 cm przestrzeni za urządzeniem, aby nie ograniczać przepływu powietrza.

11. Nie należy umieszczać grzejnika na miękkim podłożu, np. na łóżku, kanapie itp.

12. W odległości dwóch metrów przed włączonym urządzeniem nie mogą się znajdywać żadne przedmioty.

13. Grzejnika nie wolno używać w  pobliżu materiałów łatwopalnych.

Urządzenie nie może znajdować się w  pobliżu lub w  bezpośrednim kontakcie z łatwopalną cieczą, gazem lub materiałem wybuchowym.

14. Włączony grzejnik NIGDY nie może być przenoszony lub przemieszczany.

15. Grzejnik nie może być podłączony do sieci za pośrednictwem programatora lub do zdalnie włączanego obwodu zasilania, ponieważ w  wypadku zdalnego włączenia przykrytego lub nieprawidłowo umieszczonego grzejnika grozi ryzyko pożaru.

16. Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym lub zapach, należy je natychmiast wyłączyć i zanieść do punktu serwisowego.

17. Urządzenia nie należy włączać ani wyłączać przez wciśnięcie lub wyciągnięcie wtyczki z  gniazdka. Najpierw należy wyłączyć grzejnik głównym wyłącznikiem, a  dopiero potem wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka!

18. Nie należy pozostawiać bez nadzoru grzejnika podłączonego do gniazda zasilania. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z  gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel. Odłącz kabel chwytając za wtyczkę.

19. Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.

20. Korzystać z grzejnika można tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w  niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.

21. Dzieci w  wieku poniżej 3 lat powinny mieć ograniczony dostęp do kuchenki, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do

12

8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie wyłącznie wtedy, kiedy jest prawidłowo umieszczone i  zainstalowane w  odpowiedniej pozycji roboczej, jeżeli są pod nadzorem lub były przeszkolone pod kątem obsługi urządzenia w  sposób bezpieczny i  rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać wtyczki do gniazdka, regulować i  czyścić urządzenie lub przeprowadzać

PL

konserwację. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

UWAGA

– Niektóre elementy urządzenia mogą być bardzo gorące i  spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas obecności dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Po pierwszym włączeniu grzejnika można wyczuwać delikatny zapach. To nie jest usterka. Zjawisko to występuje u większości grzejników, jest nieszkodliwe i wkrótce zniknie (po odparowaniu prochu oraz resztek nieczystości spowodowanych przez dłuższy okres bezczynności lub proces produkcyjny).

Sterowanie urządzenia

Należy podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka i włączyć go z uwzględnieniem wyżej wymienionych instrukcji bezpieczeństwa.

Funkcje przełącznika

Pozycja

O

I

Funkcja

Wył.

Niska moc ogrzewania

II Wysoka moc ogrzewania

Niska moc ogrzewania z obracaniem

Wysoka moc ogrzewania z obracaniem

Funkcje termostatu

Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje ustawienie wyższej temperatury.

Używanie urządzenia do ogrzewania

1. Ustaw przełącznik funkcji w pozycji „I” w celu osiągnięcia słabszej mocy lub w pozycji „II” w celu osiągnięcia pełnej mocy ogrzewania.

2. Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą sterownika termostatu. Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza temperaturę, obracanie zgodnie ze wskazówkami spowoduje zwiększenie temperatury.

3. Po osiągnięciu ustawionej temperatury termostat automatycznie wyłączy urządzenie, a kiedy temperatura spadnie pod ustawiony poziom, urządzenie zostanie ponownie włączone.

4. Aby osiągnąć maksymalną moc cieplną, należy ustawić przełącznik na pozycję „II” i przekręcić pokrętło termostatu całkowicie w prawo.

5. Aby rozprowadzić ciepło równomiernie w całym pomieszczeniu, należy ustawić przełącznik w pozycji w celu wybrania niskiej mocy ogrzewania lub w pozycji w celu wybrania wysoką moc ogrzewania.

13

PL

Przegrzanie

• Po przegrzaniu urządzenie zostanie wyłączone przez wewnętrzny bezpiecznik cieplny.

• Przegrzanie może być spowodowane przez przykrycie otworów wejściowych na tylnej stronie urządzenia lub zakrycie przedniej kratki. Jeśli do tego dojdzie, należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozwolić mu ostygnąć przez 30 minut. Należy usunąć wszystkie przeszkody i ponownie włączyć urządzenie.

• Jeśli urządzenie przestanie działać, prawdopodobnie doszło do spalenia bezpiecznika. W takim wypadku należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem.

Wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek przewrócenia

• Grzejnik ceramiczny jest wyposażony w  wyłącznik bezpieczeństwa, który spowoduje automatycznie wyłączenie ogrzewania w przypadku przewrócenia urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części, które może konserwować użytkownik. Nie wolno otwierać zewnętrznych pokryw urządzenia. Mogłoby dojść do uszkodzenia silnika oraz elementu grzejnego i utraty gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecić w profesjonalnym serwisie.

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

• NIGDY nie wolno czyścić urządzenia wodą i należy zawsze chronić go przed wilgocią.

• Obudowę zewnętrzną można czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki (w razie konieczności można użyć lekkiego słabego roztworu delikatnego detergentu).

• Aby usunąć kurz za przednią kratką lub tylnymi otworami wentylacyjnymi należy użyć zwykłego odkurzacza.

• Przed użyciem należy się upewnić, że urządzenie jest całkowicie suche.

• Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy go oczyścić i po wysuszeniu przechowywać w worku plastikowym w suchym i chłodnym miejscu.

• Dbałość o grzejnik ceramiczny zapewni wiele lat niezawodnego i wydajnego ogrzewania.

DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50 Hz

Moc nominalna: 2000 W

Poziom hałasu: < 65 dB

2 stopnie regulacji mocy: 1200/2000 W

Możliwość ustawienia oscylacji 80°

GWARANCJA:

Następujące sytuacje powodują utratę gwarancji:

Nieprawidłowe lub niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących urządzenia, użycie siły, modyfikacje lub naprawy dokonane przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe.

Elementy podlegające normalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją.

14

EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW

Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku

– wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.

USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)

Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W  celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.

08/05

PL

Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.

15

KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ

HU

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a  későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!

Figyelmeztetés!

A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások

és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a  használat során bekövetkezhet. A  felhasználónak meg kell

értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a  készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a  készülék helytelen használatából, a  hálózati feszültségingadozásokból, vagy a  készülék bármilyen jellegű

átalakításából és módosításából eredő károkért.

A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:

1. Mielőtt csatlakoztatná a  készüléket a  szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a  hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A  fali aljzat feleljen meg a  vonatkozó EN szabványok előírásainak.

2. A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a  feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!

3. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, akkor a  készüléket ne használja.

A  készülék minden javítását, beleértve a tápvezeték cseréjét is, bízza szakszervizre!

4. A készüléket fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közvetlen közelében ne használja.

5. Óvja a  készüléket víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben

áramütés érheti.

6. A készülék csak háztartásban használható! A  kerámia hősugárzót szabadban vagy nedves környezetben használni tilos! A  hálózati

16

vezetéket és a  készüléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!

7. Legyen nagyon körültekintő, amikor a  hősugárzót gyermekek közelében használja.

8. A hősugárzót csak vízszintes, sima és kemény, valamint éghetetlen felületre állítsa fel

9. A hősugárzót ne állítsa közvetlenül a fali aljzat elé vagy alá.

10. A hősugárzó elülső rácsa működés közben NAGYON FORRÓ!

HU

A készüléket ne takarja le. A készülék mögött hagyjon legalább 30 cmes szabad területet, hogy a készülék be tudja szívni a működéséhez szükséges levegőt.

11. A készüléket ne állítsa fel puha felületre (pl. ágy, heverő stb.).

12. A készülék előtt, legalább két méter távolságig nem lehet semmilyen tárgy sem.

13. A hősugárzót éghető anyagok közelében ne használja. A hősugárzót robbanásveszélyes helyen, gyúlékony folyadékok és gázok közelében, vagy erősen poros környezetben használni tilos.

14. Amennyiben a hősugárzó forró vagy be van kapcsolva, akkor azt ne mozgassa és ne tegye át másik helyre.

15. A hősugárzót időkapcsolós konnektoron keresztül, vagy távolról kapcsolt áramkörhöz bekötve nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, mert a  véletlenül bekapcsolt és esetleg letakart vagy rosszul elhelyezett hősugárzó tüzet okozhat.

16. Amennyiben a  készülékből szokatlan szag vagy füst áramlik ki, akkor a  készüléket azonnal kapcsolja ki, és vegye fel a  kapcsolatot a márkaszervizzel.

17. A készüléket a hálózati vezeték bedugásával (kihúzásával) ne kapcsolja be (kapcsolja ki). Először mindig a hősugárzó főkapcsolóját kapcsolja le, és csak ezt követően húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból!

18. Lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül a  hálózathoz csatlakoztatott készüléket. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a konnektorból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.

19. A hősugárzó nyílásaiba az ujját, vagy bármilyen tárgyat bedugni tilos.

17

HU

20. A hősugárzót kizárólag csak a  jelen útmutatóban leírtak szerint, az utasításokat betartva használja. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkezett károkért.

21. A 3 év alatti gyerekeket tartsa távol a készüléktől, valamint a működő készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A készüléket 3 és 8 év közti gyerekek csak akkor kapcsolhatják be, ha folyamatosan biztosított felnőtt személy jelenléte a  működő és szabályszerűen összeszerelt valamint felállított készülék közelében. Ennél idősebb gyerekek csak akkor használhatják a  készüléket, ha tisztában vannak a  készülék biztonságos használatával. A készüléket 3 és 8 év közti gyerekek nem tisztíthatják és azon semmilyen karbantartást sem hajthatnak végre, továbbá a  csatlakozódugót sem dughatják a  fali aljzatba (illetve azt onnan nem húzhatják ki). A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.

FIGYELMEZTETÉS!

– A készülék bizonyos részei a használat során erősen felforrósodnak, égési sérülést okozhatnak! Amennyiben a  készülék közelében gyerekek vagy magatehetetlen személyek tartózkodnak, akkor legyen különösen óvatos a készülék használata során!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hősugárzóból az első bekapcsoláskor füst szállhat fel, és kellemetlen szag áramolhat ki. Ez nem hiba. Ez minden fűtőtesttel szerelt készüléknél előforduló jelenség, ami rövid időn belül megszűnik és nem jelent készülékhibát (a bekapcsoláskor a készülékből kiég a gyártásból visszamaradt olajfilm és a lerakódott por).

A készülék használata

A fenti biztonsági előírásokat figyelembe véve a készüléket állítsa fel, a hálózati csatlakozódugót dugja a feli aljzatba és a készüléket kapcsolja be.

Funkció kapcsoló

Állás

O

I

Funkció

Kikapcsolva

Kis fűtési teljesítmény

II Nagy fűtési teljesítmény

Kis fűtési teljesítmény, oszcilláló mozgással

Nagy fűtési teljesítmény, oszcilláló mozgással

Termosztát kapcsoló

A termosztát gombjának jobbra forgatásával a fűtési hőmérséklet növelhető.

18

A készülék használata fűtéshez

1. A funkciókapcsolót állítsa I. állásba a kis fűtési teljesítményhez, vagy II. állásba a nagy fűtési teljesítményhez.

2. A termosztáttal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A termosztát jobbra (óramutató járásával azonos irányba) forgatásával a fűtési hőmérséklet növekszik, balra forgatásával csökken.

3. A beállított hőmérséklet elérése után a hősugárzó automatikusan kikapcsol. A termosztát a hősugárzó ki- és bekapcsolással ezen az értéken tartja a helyiség hőmérsékletét.

4. A maximális fűtési teljesítményhez a funkció kapcsolót kapcsolja II. állásba, a termosztát gombját pedig fordítsa ütközésig jobbra.

5. Amennyiben szeretné a helyiséget egyenletesen fűteni, akkor a funkció kapcsolót kapcsolja állásba a kis fűtési teljesítményhez, vagy állásba a nagy fűtési teljesítményhez.

Túlmelegedés

• Túlmelegedés esetén a készülék belső biztonsági kapcsolója a készüléket lekapcsolja.

• A túlmelegedés akkor következik be, ha a készülék beszívó rácsát vagy az elülső rácsát működés közben valamivel letakarja, vagy nem hagyott elég szabad helyet a  készülék közelében. Ha túlmelegedés következett be, akkor a készülék csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzatból és várja meg a készülék teljes lehűlését. Távolítson el minden tárgyat, ami a  túlmelegedést okozta, majd a  lehűlt készüléket ismét kapcsolja be.

• Ha a készülék nem működik, akkor valószínűleg a belső biztosító kiolvadt. Forduljon a márkaszervizhez.

HU

Biztonsági kapcsoló felborulás esetére

• A készülékbe egy olyan biztonsági védőkapcsoló is be van építve, amely a készüléket felborulás esetén kikapcsolja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• A készüléken belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyek a felhasználó részéről karbantartást igényelnének.

A készülék burkolatát ne szerelje le. A motor és a fűtőtestek beavatkozás miatti sérüléseire a garancia nem vonatkozik. A javításokat bízza a márkaszervizre!

• A tisztítás megkezdése előtt a készülék csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzatból és várja meg a készülék teljes lehűlését.

• A készüléket folyó víz alatt tisztítani vagy vízbe mártani TILOS, a készüléket óvja a nedvességtől!

• A készülék külső felületét enyhén benedvesített ruhával törölje meg. Ha szükséges, akkor a készüléket mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg.

• A készülék hátsó és elülső rácsára tapadt port porszívóval távolítsa el.

• A bekapcsolás előtt ellenőrizze le, hogy a készülék tökéletesen száraz-e.

• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor azt tisztítsa meg, majd a teljesen száraz készüléket portól védő csomagolóanyagba csomagolja be, és száraz, valamint hűvös helyen tárolja.

• Megfelelő használat és ápolás esetén a kerámia hősugárzó hosszú éveken keresztül biztosítja Önnek az otthon melegét.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220–240 V~ 50 Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 2000 W

Zajszint: < 65 dB

2 teljesítményfokozat: 1200/2000 W

80°-os oszcilláló mozgás

GARANCIA: a következő használati mód a  garancia megszűnését jelenti.

A  készüléket szakszerűtlenül és nem a  használati útmutató szerint, illetve a  rendeltetésétől eltérő célokra használták. A  készüléket nagy erővel nyomták. A készüléket nem a márkaszerviz javította meg. A készüléket átalakították.

A használatból eredő kopásoknak kitett alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.

19

HU

HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS

A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek – műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.

ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS

Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)

Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.

08/05

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.

A készülék használati útmutatója a www.ecg-electro.eu oldalon található.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

20

KERAMISCHE HEIZUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

Warnung:

Die in dieser Anleitung aufgeführten

Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese

Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der

Verwendung und Bedienung dieses Geräts gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch den Transport, eine unsachgemäße

Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des

Geräts entstehen.

DE

Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende

Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose mit der Spannung auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß gültiger elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.

2. Niemals die Schutzabdeckungen des Gerätes demontieren, da ein

Stromunfall droht!

3. Das Stromkabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe Kanten führen. Gerät niemals verwenden, falls das

Stromkabel beschädigt wurde.

Sämtliche Reparaturen, sowie das

Auswechseln der Stromversorgungsleitung muss ein Fachservice durchführen!

4. Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen oder

Schwimmbecken verwenden!

5. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen

Flüssigkeiten, um einen Stromunfall zu vermeiden.

6. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt!

Verwenden Sie die Keramikheizung nicht im Freien oder in einer

21

DE

feuchten Umgebung. Berühren Sie das Stromkabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromunfalles…

7. Seien Sie vorsichtig, falls Sie die Keramikheizung in der Nähe von

Kindern verwenden!

8. Platzieren Sie die Keramikheizung auf eine gerade, harte und waagerechte Fläche.

9. Platzieren Sie die Keramikheizung niemals vor oder unter eine

Steckdose.

10. Das vordere Gitter der Keramikheizung ist während des Betriebes SEHR

HEISS! Sie sollten die Keramikheizung niemals verdecken. Sorgen Sie für mindestens 30 cm Freiraum hinter dem Gerät, damit die Luftzufuhr in die Keramikheizung nicht eingeschränkt wird.

11. Platzieren Sie die Keramikheizung niemals auf weiche Oberflächen

(z.B. Bett oder Sofa).

12. Vergewissern Sie sich, dass sich in einer Entfernung von zwei Metern vor der angeschalteten Keramikheizung keine Gegenstände befinden.

13. Verwenden Sie die Keramikheizung nicht in der Nähe von brennbaren

Stoffen. Das Gerät sollte niemals in die Nähe ggf. in direkten Kontakt mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder explosiven Stoffen kommen.

14. NIEMALS die eingeschaltete Keramikheizung an eine andere Stelle platzieren oder übertragen.

15. Die Keramikheizung darf weder mithilfe einer Zeitschaltuhr an das

Stromnetz noch an einen ferngesteuerten Stromkreis angeschlossen werden, da im Falle einer Fernschaltung einer verdeckten oder ungeeignet platzierten Keramikheizung das Risiko eines Brandes droht.

16. Kommt aus dem Gerät ungewöhnlicher Geruch oder Rauch, schalten Sie das Gerät sofort aus und suchen die nächstliegende Kundendienststelle auf.

17. Schalten Sie das Gerät nicht durch das Hineinschieben ggf. Herausziehen des Steckers ein-/aus. Schalten Sie die Keramikheizung zunächst am

Hauptschalter aus. Anschließend können Sie das Gerätekabel aus der

Steckdose ziehen!

18. Sie sollten die Keramikheizung nicht unbeaufsichtigt lassen, falls diese an das Strom angeschlossen wurde. Vor der Wartung das Stromkabel

22

aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.

19. Stecken sie weder Finger noch sonstige Gegenstände in die

Geräteöffnungen.

20. Verwenden Sie die Keramikheizung nur gemäß der in dieser

Bedienungsanleitung angeführten Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses

Gerätes entstanden sind.

21. Kinder unter 3 Jahren sollten stets beaufsichtigt werden, falls sie sich in der Nähe des Gerätes befinden. Kinder in einem Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein-/ausschalten, falls das Gerät in seiner vorgesehenen und normalen Betriebslage platziert ggf. installiert wurde, und falls die Kinder beabsichtigt werden ggf. über eine sichere

Verwendung des Gerätes belehrt wurden und mögliche Gefahren verstehen. Kinder in einem Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen weder den

Stecker hineinschieben, das Gerät regulieren oder reinigen noch die durch den Anwender vorgenommenen Instandhaltungsarbeiten durchführen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

DE

HINWEIS

– Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und

Verbrennungen verursachen. Achten Sie besonders auf die Anwesenheit von Kindern oder behinderten Personen.

GEBRAUCHSHINWEISE

Nach der ersten Inbetriebnahme der Keramikheizung kann nach einigen Minuten ein leichter Geruch entstehen.

Hierbei handelt es sich um keinen Fehler. Diese Erscheinung, die bei den meisten Heizkörpern normal ist, ist unschädlich und verschwindet nach einer Weile – sobald aus dem Heizkörper Staub oder Fettreste, die sich nach einer längeren Untätigkeit oder während des Fertigungsprozesses abgelagert hatten, verdampfen.

Gerätebedienung

Beachten Sie bitte die oben aufgeführten Sicherheitsanweisungen und schleißen das Gerät an eine geeignete

Steckdose an. Anschließend können Sie das Gerät einschalten.

Schalterfunktion

Position

O

I

II

Funktion

Aus

Niedrige Heizleistung

Hohe Heizleistung

23

Niedrige Heizleistung mit Drehung

Hohe Heizleistung mit Drehung

DE

Thermostat-Funktion

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird eine höhere Temperatur eingestellt.

Verwendung des Gerätes zum Heizen

1. Drehen Sie den Funktionsschalter in Position „I“ für eine niedrigere Leistungsstufe oder in Position „II“ für die volle Heizleistung.

2. Mit dem Thermostat-Schalter können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Durch Drehen gegen den

Uhrzeigersinn wird die Temperatur reduziert. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Temperatur erhöht.

3. Nach dem Erreichen der eingestellten Thermostattemperatur schaltet sich das Gerät automatisch aus. Falls die Temperatur unter das eingestellte Niveau sinkt, schaltet sich das Gerät wieder ein.

4. Falls Sie die maximale Heizleistung erreichen möchten, drehen Sie den Schalter in Position „II“ und den

Thermostat-Schalter ganz nach rechts.

5. Falls Sie wünschen, dass die Wärme gleichmäßig im Zimmer aufgeteilt wird, drehen Sie den Schalter in

Position für eine niedrige Heizleistung oder in Position für eine hohe Heizleistung.

Überhitzung

• Bei Überhitzung wird das Gerät mithilfe einer internen Wärmesicherung ausgeschaltet.

• Die Überhitzung wurde entweder durch die Abdeckung der Eingangsöffnungen des Lüfters

(Geräterückseite) oder des vorderen Gitters verursacht. Falls dies der Fall ist, trennen Sie das Gerät vom

Stromnetz und lassen 30 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie sämtliche Blockaden und schalten das

Gerät wieder ein.

• Falls das Gerät nicht mehr funktioniert, ist die Ursache höchstwahrscheinlich eine durchgebrannte

Sicherung. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Sicherheitsschalter gegen Umkippen

• Die keramische Heizung kommt mit einem Sicherheitsschalter, der im Falle eines Umkippens die Heizung automatisch ausschaltet.

REINIGUNG UND WARTUNG

• Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Ihre Wartung ggf. Instandhaltung benötigen würden.

Versuchen Sie niemals die äußeren Abdeckungen des Gerätes zu öffnen. Es könnte zur Beschädigung des

Motors oder Heizkörpers sowie zur Nichtanerkennung der Garantie kommen. Sämtliche Reparaturen sind durch eine autorisierte Kundendienststelle vorzunehmen.

• Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen es gründlich abkühlen.

• Sie sollten das Gerät NIEMALS mit Wasser reinigen und unter allen Umständen vor dem Feuchtwerden schützen.

• Die äußere Geräteabdeckung lässt sich mithilfe eines leicht befeuchteten Tuches reinigen (im Bedarfsfall kann man ein mildes Reinigungsmittel verwenden).

• Zum Staubentfernen hinter dem vorderen Gitter oder den hinteren Lüfteröffnungen können Sie einen gewöhnlichen Staubsauger verwenden.

• Sie sollten sich vor jeder Verwendung vergewissern, dass das Gerät vollständig trocken ist.

• Möchten Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie es reinigen, vollständig trocknen lassen und in einem Plastikbeutel an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

• Falls Sie mit der Keramikheizung gut umgehen, wird diese jahrelang zuverlässig und wirtschaftlich heizen.

24

TECHNISCHE ANGABEN

Nennspannung: 220–240 V~ 50 Hz

Anschlusswert: 2000 W

Geräuschpegel: < 65 dB

2 Leistungsstufen: 1200/2000 W

Einstellung einer 80°-Oszillation möglich

GARANTIE:

Folgende Situationen führen zur Nichtanerkennung der Garantie:

Eine falsche oder ungeeignete

Gerätemanipulation, die Nichteinhaltung gerätebezogener Sicherheitsmaßnahmen, die Anwendung von Gewalt sowie Änderungen oder Reparaturen, die nicht durch eine autorisierte Kundendienststelle vorgenommen wurden.

Die Garantie bezieht sich nicht auf den gewöhnlichen Verschleiß einzelner Teile.

VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für Plastik.

DE

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER

Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.

Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die

Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.

08/05

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.

Bedienungsanleitung s. www.ecg-electro.eu.

Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.

25

CERAMIC HEATER

GB

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning:

The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.

To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is correctly grounded. The outlet must be installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.

2. Do not dismantle the protective covers of the device, risk of electric shock!

3. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges. Do not use the device, if the power cable is damaged.

All repairs including cord replacements shall be performed by a professional service centre!

4. Do not use the device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or pool!

5. Protect the device from direct contact with water and other liquids to prevent possible electric shock.

6. The device is designed for domestic use only! Do not use the ceramic heater outside or in a wet environment and do not touch the power cable or the device with wet hands. There is danger of electric shock…

7. Pay special attention when using the heater near children!

8. Install the heater always on a flat, hard and even surface.

9. Never place the heater directly in front or below an electric outlet.

26

10. The front grill is VERY HOT during operation! Never cover the heater and make sure that there is at least 30 cm of free space behind the appliance, in order to ensure air access to the heater.

11. Never place the heater on a soft surface, like a bed or a couch, etc.

12. Make sure that there are no objects within two meters in front of the heater when it is switched on.

13. Do not use the heater close to flammable materials. The device must never be close or in direct contact with any flammable liquids, gases or explosives.

14. NEVER move the heater around when it is switched on.

15. The heater must not be connected to the network through a timer or remotely connected to a switch of power supply circuit, since in the case of remote switching of the covered or inappropriately placed heater there is danger of fire.

16. If an unusual smell or smoke begins to come from the device, disconnect the device immediately and visit a service centre.

17. Do not turn the device on or off by plugging or unplugging the power cord. Always switch the heater off using the main switch, then you can unplug the heater.

18. We recommend that you do not leave the plugged-in heater unattended.

Disconnect the cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by yanking the cord.

Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.

19. Do not insert fingers or other objects in the openings of the device.

20. Use the heater only in accordance with the instructions in this manual.

The manufacturer is not liable for damages caused by the improper use of this appliance.

21. Children younger than 3 years old should be prevented from access to the appliance unless they are constantly under supervision. Children aged 3 to 8 years old should switch on/off the appliance only if it was placed or installed in its intended normal operating position, and if they are supervised or instructed on the safe use of the product and understand the potential dangers. Children aged 3 to 8 years old may

GB

27

not insert the plug into the outlet, regulate and clean the appliance or perform user’s maintenance. Children shall not play with the appliance.

WARNING

– Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special attention has to be paid in the presence of children and handicapped people.

OPERATING INSTRUCTIONS

When you first turn the ceramic heater on, you may detect a slight odour. This is not a malfunction. This is common with most heaters, it is harmless and it disappears in a little while, after dust or grease residue, which settled there after a longer period of inactivity or during the manufacturing process, burns off.

GB

Controls

While observing the above safety instructions, plug the heater in a suitable electrical outlet and switch it on.

Functions switch

Position

O

I

II

Functions

Off

Low heating output

High heating output

Low power of heater with rotation

High power of heater with rotation

Thermostat function

Set higher temperature by turning it clockwise.

Using the device for heating

1. Turn the functions switch to „I“ position for lower output, or to „II“ for full heating output.

2. Turn the thermostat control to set the desired temperature. Turning counterclockwise will lower the temperature, turning clockwise will increase the temperature.

3. When the set temperature is reached, the thermostat will switch the heater off and when the temperature drops below the set level, it will switch it on again.

4. To achieve maximum heating output, turn the switch to „II“ and turn the thermostat control fully to the right.

5. To evenly distribute the heat around the room, set the function switch to position for low power heating or to position for high power heating.

Overheating

• The device will be switched off by internal thermal fuse in case of overheating.

• Overheating could be caused by covering the ventilation openings on the rear of the appliance or by covering the grill in front. When that happens, unplug the appliance from the outlet and let it cool for

30 minutes. Remove all obstacles and switch the appliance on again.

• If the device stops working, the likeliest cause is a blown fuse. Please, contact an authorized service center.

Safety switch in case of overturning

• The ceramic heater is equipped with a safety switch that in the event of overturning of the heater switches it off automatically.

28

CLEANING AND MAINTENANCE

• There are no parts inside the appliance that require your attention or maintenance. Do not attempt to open the exterior covers of the appliance. This could damage the motor and the heater and void the warranty. Have all service operations carried out by a qualified repair shop.

• Before cleaning unplug the appliance from the outlet and let it cool thoroughly.

• NEVER use water for cleaning the device and protect it from contact with water under all circumstances.

• The outer cover can be cleaned using slightly damp cloth (if necessary use weak solution of mild detergent).

• You can use regular vacuum cleaner to remove dust from behind the front grill or from the rear ventilation openings.

• Always make sure that the device is completely dry before using it.

• If you will not use the device for a longer period of time, it is best to clean it and when completely dry, store it in a plastic bag in a cool and dry place.

• With good handling, this ceramic heaters can bring many years of reliable and economic heating.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal voltage: 220–240 V~ 50 Hz

Nominal input power: 2000 W

Noise level: < 65 dB

2 degrees of power settings: 1200/2000 W

Option to set 80° oscillation

WARRANTY:

The following situations void the warranty:

Incorrect or inappropriate handling of the device, failure to observe safety measures applicable to the device, the use of force, alterations or repairs made by a party other than authorized service center.

Components subject to normal wear and tear are not covered under warranty.

GB

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.

Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.

Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.

08/05

This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety.

The instruction manual is available at website www.ecg-electro.eu.

Changes in text and technical parameters reserved.

29

KERAMIČKA GRIJALICA

HR/BIH

SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu!

Pozor:

Mjere opreza i  upute ne pokrivaju sve moguće situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba biti svjestan da faktore sigurnosti kao što su oprezno, brižno i razumno rukovanje nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba osigurati prisutnost tih sigurnosnih faktora. Nismo odgovorni ni za koju štetu počinjenu prijevozom, nepravilnim korištenjem, kolebanjem napona ili modificiranjem ili zamjenom bilo kojeg dijela uređaja.

Kako ne bi došlo do požara ili ozljede od udara električne struje, pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju poštovati temeljne sigurnosne upute među kojima su i sljedeće:

1. Provjerite odgovara li napon struje na vašoj utičnici onome koji je naveden na pločici vašeg uređaja te je li utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena u skladu sa zahtjevima elektrotehničkih normi.

2. Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja kako ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!

3. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i ne prolazi duž oštrih rubova. Nikada ne upotrebljavajte uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.

Bilo kakav popravak, što se odnosi i na zamjenu kabela, mora biti povjeren stručnom servisu!

4. Ovaj uređaj nemojte koristiti u blizini kada, tuševa ili bazena za kupanje!

5. Uređaj zaštitite od doticaja s vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do udara električne struje.

6. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu! Keramičku grijalicu nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima; ne dotičite kabel za napajanje niti uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara.

7. Budite posebno pažljivi nalaze li se djeca u blizini dok koristite grijalicu!

8. Grijalicu uvijek postavite na čvrstu i vodoravnu podlogu.

9. Grijalicu nikada nemojte postaviti neposredno ispred ili ispod električne utičnice.

30

10. Za vrijeme rada grijalice njezina prednja mrežica je VRLO VRUĆA!

Grijalicu nikada nemojte pokrivati i  osigurajte najmanje 30 cm slobodnog prostora iza uređaja kako ne bi bio onemogućen pristup zraku za zagrijavanje.

11. Nikada ne postavljajte grijalicu na meke površine, kao što su krevet, kauč, itd.

12. Osigurajte da na udaljenosti od dva metra ispred uključene grijalice ne budu nikakvi predmeti.

13. Nemojte koristiti grijalicu u blizini zapaljivih materijala. Uređaj ne smije biti u blizini ili u izravnom dodiru sa zapaljivim tekućinama, plinovima ili eksplozivnim tvarima.

14. Nikada nemojte premještati ili nositi uključenu grijalicu.

15. Grijalica ne smije biti priključena na mrežu preko vremenskog ili

HR/BIH

daljinskog prekidača jer bi u slučaju uključivanja na daljinu pokrivene ili nepravilno postavljene grijalice moglo doći do opasnosti od požara.

16. Bude li se iz uređaja osjetio neobičan miris ili izlazi li dim, odmah ga isključite i posavjetujte se sa servisom.

17. Nemojte uređaj ni uključivati ni isključivati uključivanjem i isključivanjem utikača u i iz utičnice. Uvijek prvo isključite glavni prekidač grijalice, a zatim možete izvući kabel za napajanje iz zidne utičnice!

18. Preporučujemo da grijalicu ne ostavljate s  napojnim kabelom uključenim u  struju. Prije bilo kakvog zahvata održavanja, isključite napajanje iz mreže. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabel.

Kabel odspojite iz mreže tako što ćete primiti utikač i izvući ga.

19. U otvore uređaja nemojte stavljati prste niti bilo kakve druge predmete.

20. Grijalicu koristite samo onako kako je propisano ovom uputom.

Proizvođač nije odgovoran za štete koje bi nastale nepravilnim korištenjem ovog uređaja.

21. Djeci mlađoj od 3 godine treba biti onemogućen pristup uređaju, osim ako su stalno pod nadzorom. Djeca starosti od 3 do 8 godina smiju uređaj uključivati i isključivati samo ako je on pravilno smješten i ugrađen na svoje odgovarajuće mjesto za rad i ako su djeca upućena u pravilno rukovanje uređajem, pod stalnim su nadzorom i objašnjene su im opasnosti koje se mogu javiti. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne

31

smiju utikač uređaja uključivati u električnu mrežu, regulirati rad i čistiti uređaj, te ne smiju provoditi održavanja koja obavlja korisnik. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.

UPOZORENJE

– Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti vrlo vrući i  prouzročiti opekline. Posebnu pozornost treba obratiti na prisutnost djece i invalidnih osoba.

UPUTE ZA UPORABU

Kada prvi put uključite keramičku grijalicu, nekoliko minuta će se osjetiti blagi miris. To je normalna pojava.

Ta je pojava uobičajena kod većine grijaćih tijela, bezopasna je i brzo nestaje nakon što s grijaćih tijela ispare masnoće i prašina koja se u maloj mjeri nužno nakupi tijekom proizvodnog procesa.

HR/BIH

Upravljanje uređajem

Uvažavajući gore navedene sigurnosne upute, uključite aparat u prikladnu električnu utičnicu i uključite ga.

Selektor funkcija

Položaj

O

I

II

Funkcija

Isključeno

Niža snaga grijanja

Viša snaga grijanja

Niža snaga grijanja s okretanjem

Viša snaga grijanja s okretanjem

Funkcija termostata

Okretanjem u smjeru kazaljke na satu postavite više temperature.

Upotreba uređaja za zagrijavanje

1. Selektor funkcija okrenite na položaj „I“ za nižu snagu grijanja ili na položaj „II“ za višu snagu grijanja.

2. Termostatom postavite željenu temperaturu. Okretanjem u smjeru kazaljke na satu pojačati ćete željenu temperaturu, a u suprotnom ćete je smanjiti.

3. Nakon postizanja zadane temperature, termostat će automatski isključiti uređaj, a  kada temperatura padne ispod određene razine, ponovo će ga uključiti.

4. Želite li postići najveći učinak grijanja, okrenite selektor na položaj „II“ a  termostat okrenite potpuno u smjeru kazaljke na satu.

5. Kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila po prostoru, postavite selektor funkcija u položaj za nižu snagu grijanja odnosno na položaj za višu snagu grijanja.

Pregrijavanje

• U slučaju pregrijavanja, unutarnji termalni osigurač će isključiti uređaj.

• Pregrijavanje može biti uzrokovano pokrivanjem ulaznih otvora na stražnjoj strani uređaja ili prekrivanjem prednje mrežice. Ako se to dogodi, isključite aparat iz napajanja i pustite da se ohladi 30 minuta. Uklonite predmete koji su smetali i ponovo uključite uređaj.

• Ako uređaj prestane raditi, najvjerojatniji uzrok je pregaranje osigurača. Molimo da se obratite ovlaštenom servisu.

32

Sigurnosni prekidač kod prevrtanja

• Keramička grijalica je opremljena sigurnosnim prekidačem koji u  slučaju prevrtanja uređaj automatski isključuje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

• Unutar uređaja nema dijelova koji zahtijevaju vašu pažnju ili održavanje. Ne pokušavajte otvoriti vanjski poklopac uređaja. To može dovesti do oštećenja motora i grijača te poništiti jamstvo. Svaki servis povjerite kvalificiranom servisu.

• Prije čišćenja, isključite uređaj iz napajanja i pustite da se potpuno ohladi.

• Uređaj NIKADA nemojte čistiti vodom i stalno ga držite zaštićenim od vlage.

• Vanjsko kućište uređaja možete čistiti blago vlažnom krpom (ako je potrebno, možete koristiti slabu otopinu blagog deterdženta).

• Prašinu iza prednje mrežice i stražnjeg otvora za provjetravanje možete čistiti običnim usisavačem.

• Prije nego uređaj koristite, pazite da je potpuno suh.

• Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, najbolje je očistiti ga i potpuno suhog spremiti u plastičnoj vrećici na hladno i suho mjesto.

• Uz dobro postupanje ova će keramička grijalica pružiti godine pouzdanog i ekonomičnog grijanja.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 220–240 V~ 50 Hz

Nazivna snaga: 2000 W

Buka: < 65 dB

2 razine podešavanja snage: 1200/2000 W

Mogućnost podešavanja zakretanja do 80°

JAMSTVO:

Jamstvo neće vrijediti u  sljedećim slučajevima:

Neispravno ili neprimjereno rukovanje uređajem, nepridržavanje sigurnosnih mjera koje se odnose na aparat, uporaba sile, obavljanje izmjena ili popravaka koje nije obavio ovlašteni servis.

Dijelovi koji podliježu uobičajenom trošenju nisu pokriveni jamstvom.

HR/BIH

UPORABA I ODLAGANJE OTPADA

Papir i karton predati na odlagalište. Foliju, PE vrećice i plastične dijelove ambalaže odložiti u za njih predviđene kontejnere.

ODLAGANJE PROIZVODA PO PRESTANKU KORIŠTENJA

Odlaganje električnih i  elektroničkih uređaja (vrijedi u  zemljama članicama EU i  drugim zemljama u kojima je uveden sustav recikliranja)

Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad domaćinstva. Predajte proizvod na mjestu određenom za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim recikliranjem ovog proizvoda spriječite štetne posljedice po ljudsko zdravlje i po okoliš.

Recikliranje doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Želite li više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo da se obratite lokalnim vlastima, organizaciji ovlaštenoj za preradu otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

08/05

Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i sigurnosti električnih uređaja.

Zadržano je pravo izmjena teksta i tehničkih podataka.

Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg-electro.eu.

33

KERAMIČNO OGREVANJE

SI

VARNOSTNA NAVODILA

Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

Svarilo:

Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer in nevarnosti, do katerih lahko pride. Uporabnik se mora zavedati, da varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje ni možno vgraditi v  izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali zaradi spremembe ali zamenjave katerega koli dela naprave.

Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi udara elektrike, morate pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

1. Preverite, ali električna napetost na vaši vtičnici odgovarja tisti, ki je navedena na ploščici vaše naprave, in ali je vtičnica pravilno ozemljena. Vtičnica mora biti inštalirana glede na veljavne elektrotehnične norme EN.

2. Ne demontirajte zaščitnih pokrovov aparata, nevarnost udarca z električnim tokom!

3. Kabel mora teči tako, da ni v stiku z vročimi predmeti in ni speljan preko ostrih robov. Aparata nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan električni kabel.

Vsa popravila, vključno z  menjavo el. kabla, zaupajte strokovnemu servisu!

4. Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini kopalnih kadi, tuš kabin ali bazenov!

5. Aparat zaščitite pred neposrednim stikom z  vodo ali z  drugimi tekočinami, da ne bi prišlo do udara električnega toka.

6. Aparat je namenjen le za domačo uporabo! Keramičnega ogrevanja ne uporabljajte zunaj ali v vlažnem okolju, niti se z mokrimi rokami ne dotikajte el. kabla ali aparata. Obstaja nevarnost električnega udara…

7. Bodite še posebej pozorni, če uporabljate ogrevanje v bližini otrok!

8. Ogrevanje vedno inštalirajte na ravno in trdno vodoravno površino.

9. Ogrevanja nikoli ne postavljajte neposredno pred ali pod električno vtičnico.

34

10. Sprednja mrežica ogrevanja je med delovanjem ZELO VROČA!

Ogrevanja nikoli ne prekrivajte in zagotovite vsaj 30 cm prostega prostora za aparatom, da ne bo omejen dostop zraka v ogrevanje.

11. Ogrevanja nikoli ne polagajte na mehke površine, kot je postelja, kavč ipd.

12. Zagotovite, da se v razdalji dveh metrov pred vklopom aparata ne bodo nahajali nobeni predmeti.

13. Ogrevanja ne uporabljajte v  bližini gorljivih materialov. Aparat ne sme nahajati v bližini ali biti v neposrednem kontaktu s kakršnimikoli gorljivimi tekočinami, plini ali eksplozivnimi snovmi.

14. NIKOLI ne premeščajte in ne prenašajte prižganega aparata.

15. Ogrevanje ne sme biti priključeno v el. omrežje preko časovnega stikala ali priključeno na daljavo, ker obstaja v primeru vklopa na daljavo pri prekritem ali neprimerno nameščenem ogrevanju nevarnost požara.

16. Če se iz aparata širi nenavaden smrad ali dim, ga takoj izklopite in z njim obiščite servisni center.

SI

17. Aparata ne prižigajte in ne ugašajte s priključitvijo ali izključitvijo vtikala el. dovoda. Ogrevanje vedno najprej ugasnite z glavnim stikalom, šele potem iz omrežne vtičnice potegnete električni kabel!

18. Priporočamo, da ogrevanja ne puščate s  priključenim el. kablom v vtičnici brez nadzora. Pred kakršnim koli posegom prav tako izključite kabel iz električnega omrežja. Vtikala ne smete izvleči iz vtičnice na način, da vlečete za kabel. Kabel izključite iz omrežja na način, da primete vtikalo in ga izvlečete.

19. V odprtine aparata ne porivajte prstov ali drugih predmetov.

20. Ogrevanje uporabljajte le v skladu z napotki navedenimi v teh navodilih.

Proizvajalec ne odgovarja za škode nastale zaradi nepravilne uporabe tega aparata.

21. Otrokom mlajšim od 3 let je potrebno omejiti dostop do aparata, če le-ti niso stalno pod nadzorom. Otroci v starosti od 3 do 8 let lahko ta aparat prižigajo/ugašajo le ob predpostavki, da je le-ta nameščen ali nainštaliran v svoji običajni delovni legi, in če so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o uporabi aparata na varen način ter razumejo morebitnim nevarnostim. Otroci v starosti od 3 do 8 let ne smejo porivati vtikalo

35

v  vtičnico, regulirati in čistiti aparata ali opravljati vzdrževanja, ki je naloga uporabnika. Otroci se ne smejo igrati s to napravo.

OPOZORILO

– Nekateri deli tega izdelka so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opekline. Še posebej bodite pozorni na prisotnost otrok in oseb s posebnimi potrebami.

NAPOTKI ZA UPORABO

Ko boste aparat prvič prižgali, se lahko iz keramičnega ogrevanja začuti za par minut rahel smrad. Ne gre za okvaro. Ta pojav, ki je običajen za večino grelnih naprav, ni škodljiv in hitro izgine takoj, ko iz grelne naprave izpari prah ali preostanki maščob, ki so se nakopičili med daljšim nedelovanjem ali med proizvodnjo.

SI

Upravljanje aparata

Glede na zgoraj navedene varnostne napotke priključite aparat v primerno električno vtičnico in ga prižgite.

Funkcija pretikala

Lega

O

I

II

Funkcija

Izključeno

Nizka moč ogrevanja

Visoka moč ogrevanja

Nizka moč ogrevanja z vrtenjem

Visoka moč ogrevanja z vrtenjem

Funkcija termostata

Z vrtenjem v smeri urnega kazalca nastavite višjo temperaturo.

Uporaba aparata za ogrevanje

1. Pretikalo funkcij obrnite v lego „I“ za nižjo stopnjo moči ali v lego „II“ za popolno moč ogrevanja.

2. Z upravljavcem termostata nastavite želeno temperaturo. Z  vrtenjem proti smeri urnega kazalca temperaturo zmanjšate, z vrtenjem v smeri urnega kazalca temperaturo povečate.

3. Ko se doseže nastavljena temperatura termostata, se aparat samodejno izklopi in ko temperatura pade pod nastavljen nivo, se le-ta spet prižge.

4. Če želite doseči maksimalno toplotno moč, obrnite pretikalo v lego „II“, upravljavec termostata pa zavrtite popolnoma na desno.

5. Če želite temperaturo enakomerno širiti po prostoru, nastavite pretikalo funkcije v lego za nizko moč ogrevanja ali v lego za visoko moč ogrevanja.

Pregretje

• V primeru pregretja se aparat izklopi s pomočjo notranjega toplotnega varovala.

• Do pregretja lahko pride zaradi prekrivanja vstopnih prezračevalnih odprtin na zadnji strani aparata ali zaradi prekrivanja sprednje mrežice. Če do le-tega pride, aparat izklopite iz el. napajanja in pustite, da se hladi 30 minut. Odstranite vse ovire in aparat ponovno prižgite.

• Če aparat preneha delovati, je vzrok za to najverjetneje pregorela varovalka. Kontaktirajte najbližji pooblaščeni servis.

Varnostno stikalo v primeru prekucnitve

• Keramično ogrevanje je opremljeno z varnostnim stikalom, ki v primeru prekucnitve aparata samodejno izklopi ogrevanje.

36

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

• Znotraj aparata ni nobenih delov, ki bi potrebovali vašo nego ali vzdrževanje. Nikoli ne odpirajte zunanjih pokrovov aparata. Lahko pride do poškodbe motorja in grelnega elementa ter s tem prenehanje veljavnosti garancije. Ves servis zaupajte pooblaščenemu servisu.

• Pred čiščenjem izključite aparat iz el. napajanja in počakajte, da se temeljito ohladi.

• Aparata NIKOLI ne čistite z vodo in v vsakem primeru ga zavarujte pred vlago.

• Zunanji pokrov aparata očistite s pomočjo rahlo vlažne krpe (po potrebi lahko uporabite blago raztopino detergenta).

• Za odstranjevanje prahu za sprednjo mrežo ali za zadnjimi prezračevalnimi odprtinami lahko uporabite običajni sesalec.

• Pred uporabo se vedno prepričajte, da je aparat popolnoma suh.

• Če aparata ne boste uporabljali dalj časa, je najbolje, da ga očistite ter popolnoma suhega vložite v plastično vrečko v hladen in suh prostor.

• Če boste s  keramičnim ogrevanjem dobro ravnali, vam bo ta aparat dolga leta služil zanesljivo in gospodarno.

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost: 220–240 V~ 50 Hz

Nazivna moč: 2000 W

Hrup: < 65 dB

2 stopnji nastavitve moči: 1200/2000 W

Možnost nastavitve osciliranja 80°

GARANCIJA:

Naslednja dejanja vplivajo na prenehanje veljavnosti garancije:

Nepravilno ali neprimerno rokovanje z  aparatom, neupoštevanje varnostnih ukrepov, ki se nanašajo na aparat, uporaba moči, prilagoditve ali popravila, ki jih je izvedel nekdo drug kot pa odobren servis.

Sestavni deli, ki so predmet normalne obrabe, ne podlegajo garanciji.

SI

UPORABA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Papir in karton dostaviti depoju. Foliju embalaže, PE vrečke, plastične elemente vržiti v kontejner za odlaganje plastike za recikliranje.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO IZTEKU TRAJANJA

Odstranjevanje električne in elektronske opreme (velja za države članice Evropske unije in druge evropske države, ki izvajajo sistem recikliranja).

Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da se izdelek ne sme obravnavati kot komunalni odpadek. Dostaviti izdelek na lokacijo, namenjeno za recikliranje električne in elektronske opreme. Preprečite negativni vpliv na zdravje ljudi in okolje z  pravilnim recikliranjem izdelka. Recikliranje ohranja naravne vire. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se lahko obrnite na lokalne oblasti, lokalne organizacije ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

08/05

Ta izdelek je v skladu z EU zahtevami o elektromagnetni skladnosti in električni varnosti.

Pridržujemo si pravico do urejanja besedila in tehničnih parametrov.

Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu.

37

KERAMIČKA GREJALICA

SR/MNE

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu!

Pažnja:

Mere predostrožnosti i  uputstva ne pokrivaju sve moguće situacije i  opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba da bude svestan da faktore bezbednosti kao što su oprezno, brižljivo i razumno rukovanje nije moguće ugraditi u  proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba da osigura prisutnost tih bezbednosnih faktora.

Nismo odgovorni ni za kakvu štetu do koje dođe prilikom transporta, nepravilnom upotrebom, kolebanjem napona ili modifikovanjem ili zamenom bilo kojeg dela uređaja.

Da ne bi došlo do požara ili ozlede od električnog udara, prilikom korišćenja električnih uređaja uvek je potrebno poštovati osnovna bezbednosna uputstva među kojima su i sledeća:

1. Proverite da li napon struje u  vašoj utičnici odgovara onom koji je naveden na nazivnoj pločici vašeg uređaja i  da li je utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena prema zahtevima elektrotehničkih standarda zemlje u kojoj se uređaj koristi.

2. Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja da ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!

3. Kabl se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i da ne prolazi duž oštrih ivica. Nikada ne upotrebljavajte uređaj ako je kabl za napajanje oštećen.

Bilo kakva popravka, što se odnosi i na zamenu kabla, mora da se poveri ovlašćenom servisu!

4. Ovaj uređaj nemojte koristiti u blizini kada, tuševa ili bazena za kupanje!

5. Uređaj zaštitite od dodira s vodom ili drugim tečnostima da ne bi došlo do opasnosti od električnog udara.

6. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu! Keramičku grejalicu nemojte koristiti na otvorenom prostoru, kao ni u vlažnim prostorima; ne dodirujte kabl za napajanje niti uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara…

7. Budite posebno pažljivi ako se deca nalaze u  blizini dok koristite grejalicu!

8. Grejalicu uvek postavite na čvrstu i vodoravnu podlogu.

38

9. Grejalicu nikada nemojte postavljati neposredno ispred ili ispod električne utičnice.

10. Za vreme rada grejalice njena prednja mrežica je VRLO VRUĆA! Grejalicu nikada nemojte pokrivati i  osigurajte najmanje 30 cm slobodnog prostora iza uređaja da ne bi bio onemogućen pristup vazduhu za zagrevanje.

11. Nikada ne postavljajte grejalicu na meke površine, kao što su krevet, kauč, itd.

12. Osigurajte da na udaljenosti od dva metra ispred uključene grejalice ne budu nikakvi predmeti.

13. Nemojte koristiti grejalicu u  blizini zapaljivih materijala. Uređaj ne sme da bude u blizini ili u direktnom dodiru sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili eksplozivnim materijalima.

14. Nikada nemojte premeštati ili nositi uključenu grejalicu.

15. Grejalica ne sme da se priključuje na mrežu preko vremenskog ili daljinskog prekidača jer bi u slučaju uključivanja na daljinu pokrivene ili nepravilno postavljene grejalice moglo doći do opasnosti od požara.

16. Ako se iz uređaja bude osetio neobičan miris ili bude izlazio dim, odmah

SR/MNE

ga isključite i posavetujte se sa servisom.

17. Nemojte uređaj ni uključivati niti isključivati uključivanjem i  isključivanjem utikača u  i iz utičnice. Uvek prvo isključite glavni prekidač grejalice, a  zatim možete izvući kabl za napajanje iz zidne utičnice!

18. Preporučujemo da grejalicu ne ostavljate s  kablom za napajanje uključenim u struju. Pre bilo kakvog zahvata na održavanju, isključite napajanje iz mreže. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabl.

Kabel isključite iz mreže tako što ćete uhvatiti utikač i izvući ga.

19. U otvore uređaja nemojte stavljati prste niti bilo kakve druge predmete.

20. Grejalicu koristite samo onako kako je propisano u  ovom uputstvu.

Proizvođač nije odgovoran za štete koje mogu nastati nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

21. Deci mlađoj od 3 godine treba da bude onemogućen pristup uređaju, osim ako su stalno pod nadzorom. Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da uključuju i isključuju uređaj samo ako je on pravilno smešten

39

i ugrađen na svoje odgovarajuće mesto za rad i ako su deca upućena u pravilno rukovanje uređajem, pod stalnim su nadzorom i objašnjene su im opasnosti do kojih može doći. Deca uzrasta od 3 do 8 godina ne smeju da uključuju utikač uređaja u električnu mrežu, regulišu rad i čiste uređaj, i ne smeju da vrše održavanja koja obavlja korisnik. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem.

UPOZORENJE

– Neki delovi ovog proizvoda mogu biti vrlo vrući i  prouzrokovati opekotine. Posebnu pažnju treba obratiti na prisutnost dece i osoba s invaliditetom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kada prvi put uključite keramičku grejalicu, nekoliko minuta će se osećati blagi miris. To je normalna pojava.

Ta pojava je uobičajena kod većine grejnih tela, bezopasna je i brzo nestaje nakon što s grejnih tela ispare masnoće i prašina koje se u maloj meri nužno nakupe tokom proizvodnog procesa.

SR/MNE

Rukovanje uređajem

Uvažavajući gore navedena bezbednosna uputstva, priključite uređaj u podobnu električnu utičnicu i uključite ga.

Birač funkcija

Položaj

O

I

II

Funkcija

Isključeno

Manja snaga grejanja

Veća snaga grejanja

Manja snaga grijanja s okretanjem

Veća snaga grijanja s okretanjem

Funkcija termostata

Okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu postavite više temperature.

Upotreba uređaja za zagrevanje

1. Birač funkcija okrenite u položaj „I“ za manju snagu grejanja ili u položaj „II“ za veću snagu grejanja.

2. Termostatom postavite željenu temperaturu. Okretanjem u  smeru kretanja kazaljki na satu pojačaćete željenu temperaturu, a u suprotnom ćete je smanjiti.

3. Nakon postizanja zadate temperature, termostat će automatski isključiti uređaj, a kada temperatura padne ispod određenog nivoa, ponovo će ga uključiti.

4. Ako želite postići najveći učinak grejanja, okrenite birač u položaj „II“, a termostat okrenite do kraja u smeru kretanja kazaljki na satu.

5. Da bi se toplota ravnomerno rasporedila po prostoru, postavite birač funkcija u  položaj za manju snagu grejanja odnosno u položaj za veću snagu grijanja.

Pregrevanje

• U slučaju pregrevanja, unutrašnji termički osigurač će isključiti uređaj.

40

• Pregrevanje može biti prouzrokovano pokrivanjem ulaznih otvora na zadnjoj strani uređaja ili prekrivanjem prednje mrežice. Ako se to dogodi, isključite uređaj iz napajanja i sačekajte da se ohladi 30 minuta. Uklonite predmete koji su smetali i ponovo uključite uređaj.

• Ako uređaj prestane da radi, najverovatniji uzrok je pregorevanje osigurača. Obratite se ovlašćenom servisu.

Sigurnosni prekidač prilikom prevrtanja

• Keramička grejalica je opremljena sigurnosnim prekidačem koji u slučaju prevrtanja automatski isključuje uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

• U uređaju nema delova koji zahtevaju vašu negu ili održavanje. Ne pokušavajte da otvorite spoljni poklopac uređaja. To može dovesti do oštećenja motora i grejača, i poništiti garanciju. Svaki servis poverite kvalifikovanom servisu.

• Pre čišćenja, isključite uređaj iz napajanja i sačekajte da se potpuno ohladi.

• Uređaj NIKADA nemojte čistiti vodom i stalno ga držite zaštićenim od vlage.

• Spoljno kućište uređaja možete čistiti blago vlažnom krpom (ako je potrebno, možete koristiti slab rastvor blagog deterdženta).

• Prašinu iza prednje mrežice i zadnjeg otvora za ventilaciju možete čistiti običnim usisavačem.

• Pre upotrebe uređaja, vodite računa da bude potpuno suv.

• Ako se uređaj ne koristi duže vreme, najbolje je da ga očistite i potpuno suvog stavite u plastičnoj vrećici na hladno i suvo mesto.

• Uz dobro postupanje, ova keramička grejalica će pružiti godine pouzdanog i ekonomičnog grejanja.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 220–240 V~ 50 Hz

Nazivna snaga: 2000 W

Buka: < 65 dB

2 nivoa podešavanja snage: 1200/2000 W

Mogućnost podešavanja zakretanja do 80°

GARANCIJA:

Garancija neće važiti u  sledećim slučajevima:

Nepravilno ili neprimereno rukovanje uređajem, nepridržavanje bezbednosnih mera koje se odnose na uređaj, upotreba sile, obavljanje izmena ili popravki koje nije obavio ovlašćeni servis.

Delovi koji podležu uobičajenom trošenju nisu pokriveni garancijom.

SR/MNE

UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA

Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.

ZBRINJAVANJE PROIZVODA PO ISTEKU ROKA TRAJANJA

Zbrinjavanje električne i elektronske opreme (vredi za zemlje članice EU i druge evropske zemlje koje provode sistem recikliranja).

Simbol na proizvodu ili ambalaži znači da se proizvod ne sme tretirati kao komunalni otpad. Predati proizvod lokaciji namenjenoj za recikliranje električne i elektronske opreme. Sprečite negativni uticaj po ljudsko zdravlje i okolinu pravilnim recikliranjem proizvoda. Recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima, organizacijama ili prodavnici gde ste proizvod kupili.

08/05

Ovaj proizvod je u  skladu s  EU zahtevima o  elektromagnetnoj kompatibilnosti i  električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na izmenu teksta i tehničkih parametara.

41

CHAUFFAGE CERAMIQUE

FR

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement et conservez pour un usage futur !

Avertissement  :

les dispositions et consignes de sécurité figurant dans le présent mode d’emploi ne couvrent pas toutes les conditions et situations susceptibles de survenir. L’utilisateur doit comprendre que le bon sens, la prudence et le soin sont des facteurs ne pouvant

être intégrés dans le produit. Ces facteurs sont donc à  la charge de l’utilisateur/utilisatrice employant et entretenant cet appareil. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages apparus pendant le transport, un usage inadéquat, une variation de tension électrique ou la modification ou intervention sur l’une des parties de l’appareil.

Afin d’éviter le risque d’incendie ou d’électrocution, les précautions de base devraient toujours être respectées lors de l’utilisation d’appareils

électriques, y compris les suivantes :

1. Veillez à ce que la tension de votre prise électrique corresponde à la tension figurant sur la plaque signalétique de l’appareil et que votre prise soit correctement reliée à la terre. La prise doit être installée selon la norme électrotechnique EN en vigueur.

2. Ne démontez pas les caches de protection de l’appareil, risque d’électrocution !

3. Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes, ni passer sur des angles tranchants. N’utilisez jamais l’appareil si le câble d’alimentation est endommagé.

Confiez toute réparation, y compris le remplacement du câble d’alimentation, à un service professionnel !

4. N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate de la baignoire, douche ou piscine !

5. Protégez l’appareil du contact direct avec l’eau ou d’autres liquides, afin d’éviter le risque d’électrocution.

6. L’appareil est destiné à  un usage exclusivement intérieur  ! N’utilisez pas le chauffage céramique à l’extérieur ou dans un environnement humide et ne touchez pas le câble d’alimentation ou l’appareil avec les mains mouillées. Risque d’électrocution…

42

7. Faites particulièrement attention si vous utilisez le chauffage

à proximité des enfants !

8. Installez toujours le chauffage sur une surface horizontale plane et dure.

9. N’installez jamais le chauffage directement devant ou sous une prise

électrique.

10. La grille avant du chauffage est TRES CHAUDE pendant le fonctionnement ! Ne recouvrez jamais le chauffage et assurez au moins

30 cm d’espace libre derrière l’appareil, afin de ne pas limiter l’accès d’air dans le chauffage.

11. Ne posez jamais le chauffage sur des surfaces molles, comme un lit, un canapé, etc.

12. Veillez à ce qu’aucun objet ne se trouve à une distance de deux mètres devant le chauffage en marche.

13. N’utilisez pas le chauffage à  proximité de matériaux inflammables.

L’appareil ne doit pas se trouver à proximité ou en contact direct avec tout liquide inflammable, gaz ou toute substance explosive.

14. Ne déplacez et ne transportez JAMAIS le chauffage allumé.

15. Le chauffage ne doit pas être branché au secteur par l’intermédiaire d’un minuteur ou d’un circuit d’alimentation commandé à distance, car il existe un risque d’incendie en cas de mise en marche automatique du chauffage recouvert ou placé dans un lieu inadéquat.

16. Si l’appareil dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée, débranchezle immédiatement et amenez-le à  un centre de service après-vente agréé.

17. N’allumez pas et n’éteignez pas l’appareil en branchant ou en débranchant la fiche de la prise secteur. Arrêtez toujours d’abord le chauffage à l’aide de l’interrupteur principal, puis vous pouvez retirer le cordon d’alimentation de la prise !

18. Nous recommandons de ne pas laisser le chauffage sans surveillance avec le câble d’alimentation branché. Avant l’entretien, débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique. Ne débranchez pas la fiche de la prise électrique en tirant sur le câble. Débranchez le câble de la prise électrique en saisissant la fiche.

FR

43

FR

19. Ne mettez pas vos doigts ou d’autres objets dans les orifices de l’appareil.

20. Utilisez le chauffage uniquement en respectant les instructions figurant dans le présent mode d’emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages causés par un usage incorrect de cet appareil.

21. Les enfants de moins de 3 ans ne devraient pas avoir accès à l’appareil s’ils ne sont pas sous surveillance constante. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent mettre en marche/arrêter cet appareil uniquement s’il a été placé ou installé dans sa position de service normalement prévue, et s’ils sont sous surveillance ou ont été familiarisés avec l’utilisation de l’appareil de manière sûre, comprenant les dangers éventuels. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher la fiche dans la prise, régler et nettoyer l’appareil ou effectuer l’entretien utilisateur. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

AVERTISSEMENT

– Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence d’enfants et de personnes handicapées.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

A la première mise en marche, le chauffage céramique peut dégager une légère odeur pendant quelques minutes. Il ne s’agit pas d’un défaut. Ce phénomène, courant pour la plupart des corps chauffants, est inoffensif et disparaît rapidement, une fois que la poussière et les restes de graisse, déposés dans l’appareil après une durée de non-utilisation prolongée ou du fait du processus de fabrication, se sont évaporés.

Commande de l’appareil

En tenant compte des instructions de sécurité ci-dessus, branchez l’appareil dans une prise électrique adaptée et mettez-le en marche.

Fonctions du commutateur

Position

O

I

II

Fonction

Arrêt

Faible puissance de chauffe

Forte puissance de chauffe

Faible puissance de chauffage avec rotation

Forte puissance de chauffage avec rotation

Fonction du thermostat

Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler une température plus élevée.

44

Utilisation de l’appareil pour le chauffage

1. Tournez le commutateur de fonctions en position « I » pour un faible niveau de puissance, ou en position

« II » pour le plein niveau de chauffage.

2. Réglez la température souhaitée avec la molette du thermostat. Tournez contre le sens des aiguilles d’une montre pour réduire la température, et dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la température.

3. Une fois la température réglée atteinte, le thermostat arrête automatiquement l’appareil et le rallume lorsque la température baisse sous ce niveau.

4. Pour obtenir une performance de chauffage maximale, mettez le commutateur en position «  II  » et la molette du thermostat complètement à droite.

5. Pour répartir uniformément la chaleur dans la pièce, mettez le commutateur de fonctions en position pour une faible puissance de chauffage ou en position pour une grande puissance de chauffage.

Surchauffe

• En cas de surchauffe, la sécurité thermique interne arrête l’appareil.

• La surchauffe peut être causée par le recouvrement des orifices d’entrée d’air de ventilation sur la face arrière de l’appareil ou par le recouvrement de la grille frontale. Si cela arrive, débranchez l’appareil du secteur et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Retirez tout obstacle et rallumez l’appareil.

• Si l’appareil cesse de fonctionner, le fusible a vraisemblablement brûlé. Veuillez vous adresser à un service après-vente agréé.

Commutateur de sécurité en cas de renversement

• Le chauffage céramique est équipé d’un commutateur de sécurité qui éteint automatiquement le chauffage en cas de renversement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• A l’intérieur de l’appareil ne se trouve aucun composant pouvant être réparé ou entretenu par vos soins.

N’essayez pas d’ouvrir les caches intérieurs de l’appareil. Le moteur et l’élément chauffant risquent d’être endommagés, ce qui peut entraîner l’annulation de la garantie. Confiez toute réparation à un centre agréé.

• Débranchez l’appareil du secteur et laissez-le bien refroidir avant le nettoyage.

• Ne nettoyez JAMAIS l’appareil avec de l’eau et protégez-le toujours contre l’humidité.

• Le cache extérieur de l’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide (en cas de besoin, vous pouvez utiliser une solution diluée de liquide vaisselle).

• Pour éliminer la poussière derrière la grille frontale ou les orifices de ventilation arrière, vous pouvez utiliser un aspirateur ordinaire.

• Avant l’utilisation, assurez-vous que l’appareil est parfaitement sec.

• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée, il est idéal de le nettoyer et de le ranger parfaitement sec dans un sac plastique, dans un endroit frais et sec.

• Si vous en prenez soin, ce chauffage céramique vous offrira pendant des années un chauffage fiable et

économique.

FR

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale : 220–240 V~ 50 Hz

Puissance nominale : 2000 W

Niveau sonore : < 65 dB

2 niveaux de réglage de puissance : 1200/2000 W

Possibilité de régler l’oscillation sur 80°

GARANTIE :

Les situations suivantes entraînent l’annulation de la garantie :

manipulation incorrecte ou inadéquate avec l’appareil, non-respect des dispositions de sécurité s’appliquant à l’appareil, usage de la force, modifications ou réparations non effectuées par un centre de service après-vente agréé.

Les éléments sujets à l’usure normale ne sont pas couverts par la garantie.

45

FR

RECYCLAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Papier d'emballage et carton ondulé – remettre dans les conteneurs de collecte de papiers. Film d'emballage, sacs PE, pièces en plastique – dans les conteneurs de collecte de plastique.

ELIMINATION DU PRODUIT A LA FIN DE SA DUREE DE VIE

Liquidation des équipements électriques et électroniques usagés (en vigueur dans les pays membres de l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de tri des déchets)

Le symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que le produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère courante. Remettez le produit à un lieu de collecte prévu pour le recyclage des équipements

électriques et électroniques. Une élimination correcte du produit évite des impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, adressez-vous à la mairie, aux centres de traitement des déchets ménagers ou au point de vente où vous avez acheté le produit.

08/05

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Nous nous réservons le droit de modifier le texte et les paramètres techniques.

46

STUFA A INFRAROSSI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente e conservare per uso futuro!

Attenzione:

Le misure di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale non includono tutte le condizioni e  situazioni possibili.

È compito dell’utente comprendere che il buon senso, la prudenza e la cura sono dei fattori esterni ad ogni prodotto. Pertanto, questi fattori dovranno essere assicurati dall’utente/dagli utenti che utilizzano e  fanno funzionare questo apparecchio. Il produttore non verrà ritenuto responsabile per danni che si verificano durante la spedizione, l’utilizzo improprio, il cambiamento o la regolazione di qualsiasi parte dell’apparecchio.

Per la protezione contro il rischio di incendi o  scosse elettriche,

è  necessario prendere le precauzioni di base durante l’utilizzo dell’apparecchiatura elettrica, tra cui:

1. Assicurarsi che la tensione nella presa corrisponda alla tensione sull’etichetta dell’apparecchio e  che la presa sia messa a  terra in modo adeguato. La presa deve essere installata in conformità con le norme elettriche applicabili secondo la normativa EN.

2. Non rimuovere le coperture di protezione dell’apparecchio, pericolo di scosse elettriche!

3. Non permettere che il cavo venga a contatto con superfici calde o che venga portato su spigoli taglienti. Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo, devono essere eseguite da un centro di assistenza professionale!

4. Non utilizzare l’apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina!

5. Proteggere l’apparecchio da un contatto diretto con l’acqua o con altri liquidi per evitare scosse elettriche.

6. L’apparecchio è stato progettato solo per uso domestico! Non utilizzare la stufa ceramica all’aperto o in un ambiente umido e non toccare il cavo di alimentazione o l’apparecchio con le mani bagnate. C’è pericolo di scosse elettriche…

IT

47

IT

7. Prestare particolare attenzione se si utilizza la stufa nelle vicinanze dei bambini!

8. Installare sempre l’apparecchio su una superficie piana, dura e uniforme.

9. Non posizionare mai la stufa direttamente di fronte o sotto una presa elettrica.

10. La griglia frontale è  MOLTO CALDA durante il funzionamento! Non coprire mai l’apparecchio e assicurarsi che ci siano almeno 30 cm di spazio libero dietro all’apparecchio, al fine di garantire l’accesso dell’aria alla stufa.

11. Non posizionare mai la stufa su una superficie morbida, come un letto o un divano, ecc.

12. Assicurarsi che non siano presenti oggetti entro due metri davanti alla stufa quando è accesa.

13. Non usare la stufa in prossimità di acqua o di materiali infiammabili. Il dispositivo non deve mai essere vicino o a contatto diretto con liquidi infiammabili, gas o esplosivi.

14. NON spostare MAI la stufa quando è accesa.

15. La stufa non può essere collegata alla rete elettrica attraverso un timer o collegata da remoto a un interruttore del circuito di alimentazione, in quanto, in caso di accensione da remoto della stufa coperta o posizionata in modo non appropriato, c’è rischio di incendio.

16. Se un odore insolito o fumo comincia a venire dal dispositivo, scollegare immediatamente il dispositivo e portarlo a un centro di assistenza.

17. Non accendere o spegnare il dispositivo collegando o scollegando il cavo di alimentazione. Spegnere sempre la stufa con l’interruttore principale; in seguito è  possibile scollegare la stufa dalla presa di corrente.

18. Si consiglia di non lasciare l’apparecchio con il cavo di alimentazione inserito senza supervisione. Scollegare il cavo dalla presa elettrica prima di eseguire la manutenzione. Non staccare il cavo dalla presa tirando il cavo. Scollegare il cavo dalla presa afferrando la spina.

19. Non inserire dita o altri oggetti nelle aperture del dispositivo.

48

20. Utilizzare la stufa esclusivamente in conformità con le istruzioni di questo manuale. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio di questo apparecchio.

21. I bambini di età inferiore a  3 anni non devono avere accesso all’apparecchio a  meno che non siano sotto supervisione costante.

I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono accendere/spegnere l’apparecchio solo se questo è stato posto o installato nella sua posizione operativa normale e  se sono sotto supervisione o  istruiti sull’uso in sicurezza del prodotto e  ne hanno compreso i  potenziali pericoli.

I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni non devono inserire la spina nella presa, regolare o pulire l’apparecchio o effettuare manutenzione da parte dell’utente. I bambini non devono giocare con l’apparecchio.

ATTENZIONE

– Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e  causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e portatori di handicap.

ISTRUZIONI PER L’USO

Quando si accende la stufa di ceramica, si potrebbe rilevare un leggero odore. Non si tratta di un malfunzionamento. Questo è comune con la maggior parte delle stufe, è innocuo e scompare in un po’ di tempo, dopo che il residuo di polvere o grasso, che vi si sono stabiliti dopo un lungo periodo di inattività o durante il processo di fabbricazione, brucia.

Controlli

Osservando le istruzioni di sicurezza di cui sopra, collegare l’apparecchio a una presa di corrente adeguata e accenderlo.

IT

Commutatore funzioni

Posizione Funzioni

O Spento

I Potenza di riscaldamento bassa

II Potenza di riscaldamento alta

Bassa potenza della stufa con rotazione

Alta potenza della stufa con rotazione

Funzione termostato

Impostare una temperatura più alta ruotandolo in senso orario.

Usare il dispositivo per il riscaldamento

1. Ruotare il selettore di funzioni in posizione «I» per l’uscita inferiore, o «II» per l’uscita di riscaldamento completa.

2. Ruotare la manopola del termostato per impostare la temperatura desiderata. Ruotando in senso antiorario si abbassa la temperatura, ruotando in senso orario la temperatura aumenta.

49

3. Quando è raggiunta la temperatura impostata, il termostato spegne la stufa e quando la temperatura scende sotto il livello impostato, la accende nuovamente.

4. Per ottenere il massimo riscaldamento in uscita, ruotare l’interruttore in posizione «II» e  ruotare la manopola del termostato completamente verso destra.

5. Per distribuire in modo uniforme il calore nella stanza, porre il selettore di funzione in posizione per il riscaldamento a bassa potenza oppure in posizione per il riscaldamento ad alta potenza.

Surriscaldamento

• Il dispositivo viene spento dal fusibile termico interno in caso di surriscaldamento.

• Il surriscaldamento potrebbe essere causato dalla copertura delle aperture di ventilazione sul retro dell’apparecchio o coprendo la griglia nella parte anteriore. Quando ciò accade, scollegare l’apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare per 30 minuti. Rimuovere tutti gli ostacoli e riaccendere l’apparecchio.

• Se il dispositivo smette di funzionare, la causa più probabile è un fusibile bruciato. Contattare un centro assistenza autorizzato.

Interruttore di sicurezza in caso di ribaltamento

• La stufa ceramica è dotata di un interruttore di sicurezza che, in caso di ribaltamento della stufa si spegne automaticamente.

IT

PULIZIA E MANUTENZIONE

• Non vi sono parti all’interno dell’apparecchio che richiedono attenzione o manutenzione. Non cercare di aprire i carter esterni dell’apparecchio. Ciò potrebbe danneggiare il motore e la stufa e invalidare la garanzia. Far effettuare tutte le operazioni di assistenza da un centro riparazioni autorizzato.

• Scollegare l’apparecchio e lasciarlo raffreddare accuratamente prima di pulirlo.

• NON usare MAI acqua per pulire l’apparecchio e proteggerlo dal contatto con l’acqua in tutte le circostanze.

• La copertura esterna può essere pulita con un panno leggermente umido (se necessario, utilizzare una soluzione debole di un detergente delicato).

• È possibile utilizzare un normale aspirapolvere per rimuovere la polvere da dietro la griglia anteriore o dalle aperture di ventilazione posteriori.

• Assicurarsi sempre che l’apparecchio sia pulito e asciutto prima di usarlo.

• Se non si utilizzerà il dispositivo per un lungo periodo di tempo, si consiglia di pulirlo e  quando

è completamente asciutto, riporlo in un sacchetto di plastica in un luogo fresco e asciutto.

• Con una buona gestione, queste stufe di ceramica possono fornire molti anni di riscaldamento economico ed affidabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 220–240 V~ 50 Hz

Potenza nominale in ingresso: 2000 W

Rumorosità: < 65 dB

2 gradi di impostazione della potenza: 1200/2000 W

Possibilità di impostare l’oscillazione di 80°

GARANZIA:

Le seguenti situazioni invalidano la garanzia:

Manipolazione non corretta o non appropriata del dispositivo, mancata osservanza delle misure di sicurezza applicabili al dispositivo, uso della forza, modifiche o riparazioni effettuate non da centri di assistenza autorizzati.

I componenti soggetti a normale usura e consumo non sono coperti da garanzia.

50

USO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Carta da imballaggio e cartone ondulato: consegnarli alla discarica. Imballaggio foglio stagnola, sacchetti PE, elementi plastici: gettarli nei contenitori per il riciclaggio della plastica.

SMALTIMENTO DEI PRODOTTI A FINE VITA

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi membri dell'Unione Europea e per altri paesi europei con un sistema di riciclo implementato)

Il simbolo rappresentato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Consegnare il prodotto alla struttura specificata per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Prevenire impatti negativi sulla salute umana e  sull'ambiente riciclando correttamente il prodotto.

Il riciclaggio contribuisce a  preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle autorità locali, all'organizzazione nazionale di trattamento dei rifiuti o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

08/05

Questo prodotto è  conforme ai requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica.

Il produttore si riserva il diritto ad effettuare cambiamenti del testo e dei parametri tecnici.

IT

51

CALEFACTOR CERÁMICO

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Lea con atención y guarde para un uso futuro!

Advertencia:

Las medidas e instrucciones de seguridad incluidas en este manual no cubren todas las condiciones y situaciones posibles.

El usuario debe comprender que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden ser incorporados en ningún producto. Por lo tanto, estos factores deben ser garantizados por el/los usuario(s) que usa(n) y opera(n) este artefacto. No somos responsables por daños causados durante el envío, por el uso incorrecto, variaciones del voltaje, o modificación o ajuste de cualquier parte del artefacto.

Para protegerse contra riesgo de incendio o descarga eléctrica, debe tomar precauciones básicas mientras usa artefactos eléctricos, incluso lo siguiente:

1. Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente corresponda con el voltaje provisto en la etiqueta del artefacto y  de que el tomacorriente tenga la descarga a tierra correcta. El tomacorriente eléctrico debe ser instalado de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables según los estándares europeos (EN).

2. ¡No elimine las cubiertas protectoras del dispositivo, riesgo de descarga eléctrica!

3. No permita que el cable toque superficies calientes ni que se ubique sobre bordes afilados. No use el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.

¡Todas las reparaciones, incluso los reemplazos de cable, deben ser realizadas por un taller de reparaciones autorizado!

4. ¡No use el dispositivo cerca de una bañera, ducha o piscina!

5. Proteja el dispositivo del contacto directo con agua u otros líquidos para evitar una posible descarga eléctrica.

6. ¡Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico! No use el calefactor cerámico al aire libre ni en un ambiente húmedo, y tampoco toque el cable de alimentación ni el dispositivo con las manos mojadas.

Existe peligro de descarga eléctrica…

7. ¡Preste especial atención cuando usa el calefactor cerca de niños!

52

8. Instale el calefactor sobre una superficie plana, dura y uniforme.

9. Nunca coloque el calefactor directamente delante o por debajo de un tomacorriente eléctrico.

10. ¡La parrilla delantera está MUY CALIENTE durante el funcionamiento!

Nunca cubra el calefactor y asegúrese que haya al menos 30 cm de espacio libre detrás del artefacto para garantizar el acceso de aire al calefactor.

11. Nunca coloque el calefactor sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, etc.

12. Asegúrese de que no haya objetos a una distancia menor a dos metros adelante del calefactor cuando esté encendido.

13. No use el calefactor cerca de materiales inflamables. El dispositivo nunca debe estar cerca ni en contacto directo con líquidos ni gases inflamables, ni con materiales explosivos.

14. NUNCA mueva el calefactor cuando esté encendido.

15. El calefactor no debe ser conectado a  la red eléctrica mediante un temporizador ni conectado remotamente a un interruptor del circuito de energía, ya que si se enciende en forma remota un calefactor que esté cubierto o ubicado en forma inapropiada existe riesgo de incendio.

16. Si comienza a  sentir un olor o  humo anormal que proviene del dispositivo, desconéctelo de inmediato y  consulte a  un taller de reparaciones.

17. No encienda ni apague el dispositivo enchufando o desenchufando el cable de alimentación. Siempre apague el calefactor con el interruptor principal; luego puede desenchufarlo.

18. Recomendamos que no deje el calefactor enchufado sin supervisión.

Desconecte el cable del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento. No desenchufe el cable del tomacorriente tirando del mismo. Desenchufe el cable del tomacorriente sujetando el enchufe.

19. No inserte los dedos ni ningún objeto en las aberturas del dispositivo.

20. Use el calefactor solo de acuerdo con las instrucciones en este manual.

El fabricante no es responsable por daños causados por el uso inapropiado de este artefacto.

ES

53

21. Se debe evitar que los niños menores de 3 años tengan acceso al artefacto salvo que sean constantemente supervisados. Se debe permitir que los niños de entre 3 y 8 años de edad enciendan y apaguen el artefacto solo si fue ubicado o instalado en la posición normal de funcionamiento a la que fue destinado, y si son supervisados o instruidos acerca del uso seguro del producto y comprenden los peligros potenciales. Los niños de entre 3 y 8 años de edad no deben insertar en enchufe en el tomacorriente, regular ni limpiar el artefacto, ni tampoco realizar mantenimiento del mismo. Los niños no deben jugar con el artefacto.

ADVERTENCIA

– Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y  causar quemaduras. Se debe prestar especial atención en la presencia de niños y personas discapacitadas.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando encienda el calefactor cerámico por primera vez, puede detectar un olor leve. Esto no es un malfuncionamiento. Esto es común en la mayoría de los calefactores, no es nocivo y  desaparece en poco tiempo, después de que se quemen el polvo o los residuos de grasa que se hayan alojado allí luego de un período prolongado de inactividad o durante el proceso de fabricación.

ES

Controles

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, enchufe el calefactor en un tomacorriente eléctrico adecuado y enciéndalo.

Interruptor de funciones

Posición

O

I

II

Funciones

Apagado

Potencia baja de calentamiento

Potencia alta de calentamiento

Potencia baja del calefactor con rotación

Potencia alta del calefactor con rotación

Función de termostato

Configure una temperatura más alta girando en el sentido de las agujas del reloj.

Uso del dispositivo para calentar

1. Gire el interruptor de funciones a  la posición «I» para una potencia más baja o  a «II» para la potencia completa.

2. Gire el control del termostato hasta establecer la temperatura deseada. Girando hacia la izquierda bajará la temperatura y hacia la derecha la aumentará.

3. Cuando alcance la temperatura establecida, el termostato apagará el calefactor y cuando la temperatura caiga por debajo del nivel establecido, se encenderá nuevamente.

4. Para lograr la potencia máxima de calefacción, gire el interruptor a  «II» y  el control del termostato completamente hacia la derecha.

54

5. Para distribuir el calor en forma pareja en la habitación, configure el interruptor de funciones en la posición

para potencia baja de calentamiento o en la posición para potencia alta de calentamiento.

Sobrecalentamiento

• Un fusible térmico interno apagará el dispositivo en caso de sobrecalentamiento.

• El sobrecalentamiento puede ser causado por cubrir las aberturas de la ventilación en la parte trasera del artefacto o la parrilla delantera. Cuando suceda eso, desconecte el artefacto del tomacorriente y deje que se enfríe durante 30 minutos. Retire todos los obstáculos y encienda el artefacto nuevamente.

• Si el dispositivo deja de funcionar, la causa más probable es un fusible quemado. Por favor, comuníquese con un taller de reparaciones autorizado.

Interruptor de seguridad en caso de que se vuelque

• El calefactor de cerámica está equipado con un interruptor de seguridad que apaga automáticamente el calefactor en caso de que se vuelque.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• No existen partes dentro del artefacto que requieran de su atención o mantenimiento. No intente abrir las cubiertas externas del artefacto. Esto podría dañar el motor y el calefactor y anular la garantía. Haga que todas las operaciones de mantenimiento sean realizadas por un taller de reparaciones calificado.

• Antes de limpiarlo, desenchufe el artefacto del tomacorriente y permita que se enfríe bien.

• NUNCA use agua para limpiar el dispositivo y  protéjalo del contacto con el agua bajo cualquier circunstancia.

• La cubierta exterior puede ser limpiada con un paño apenas húmedo (de ser necesario, use una solución ligera de detergente suave).

• Puede usar una aspiradora común para quitar el polvo detrás de la parrilla delantera o de las aberturas traseras de ventilación.

• Siempre asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de usarlo.

• Si no usará el dispositivo durante un período prolongado de tiempo, lo mejor será limpiarlo y una vez que esté totalmente seco, guardarlo en una bolsa plástica en un lugar frío y seco.

• Con una buena manipulación, estos calefactores cerámicos pueden brindar muchos años de calefacción confiable y económica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal: 220–240 V~ 50 Hz

Potencia de entrada nominal: 2000 W

Nivel de ruido: < 65 dB

2 grados de configuración de potencia: 1200/2000 W

Opción de configurar oscilación a 80°

GARANTÍA:

Las siguientes situaciones anulan la garantía:

Manipulación incorrecta o inapropiada del dispositivo, no cumplir con las medidas de seguridad aplicables para el dispositivo, uso de la fuerza, alteraciones o reparaciones realizadas por alguien que no sea un taller de reparaciones autorizado.

Aquellos componentes que estén sujetos al uso y desgaste normal no están cubiertos por la garantía.

ES

55

ES

USO Y ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS

Papel para envolver y cartón corrugado: entregar a una chatarrería. Plástico de embalaje, bolsas de polietileno, elementos plásticos: arrójelos en los recipientes para reciclaje de plásticos.

ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Eliminación de equipos eléctricos y  electrónicos (válido en los países miembros de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema implementado de reciclaje)

El símbolo representado en el producto o en el embalaje significa que el producto no será tratado como desecho doméstico. Entregue el producto en el sitio específico para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Evite los efectos negativos en la salud humana y en el medioambiente reciclando apropiadamente su producto.

El reciclaje contribuye a la preservación de los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este producto, consulte a su autoridad local, organización de procesamiento de desechos domésticos o en la tienda donde compró el producto.

08/05

Este producto cumple con los requisitos de la directiva de la UE acerca de la compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica.

Se reservan cambios en el texto y parámetros técnicos.

56

KERAAMILINE KÜTTESEADE

OHUTUSJUHISED

Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus:

Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele elektrieeskirjadele.

2. Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!

3. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning

ärge jätke seda teravatele servadele. Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega kütteseadet.

Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses!

4. Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses!

5. Võimaliku elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet otsese kokkupuute eest vee ja muude vedelikega.

6. Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises!

Ärge kasutage keraamilist kütteseadet välistingimustes ning niiskes keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet märgade kätega. Esineb elektrilöögist tingitud vigastuse oht…

7. Kütteseadme kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud.

8. Asetage kütteseade alati tasasele, tugevale ja ühtlasele pinnale.

9. Ärge paigutage kütteseadet kunagi pistikupesa ette või selle alla.

ET

57

ET

10. Töötamise ajal on esivõre VÄGA KUUM! Õhu juurdepääsu tagamiseks kütteseadmele ärge kunagi katke kütteseadet ning veenduge, et seadme taga on vähemalt 30 cm vaba ruumi.

11. Ärge asetage kütteseadet kunagi pehmele aluspinnale, nagu näiteks voodi või diivan, jne.

12. Veenduge, et sisselülitatud kütteseadme korral ei ole selle ees 2 meetri ulatuses mistahes esemeid.

13. Ärge kasutage kütteseadet süttimisohtlike materjalide läheduses.

Seade ei tohi kunagi olla süttimisohtlike vedelike, gaaside või plahvatusohtlike ainete läheduses või otseses kokkupuutes.

14. ÄRGE kunagi kandke sisselülitatud kütteseadet.

15. Ärge ühendage kütteseadet toitevõrguga aegrelee või kaugjuhitava lüliti kaudu, kuna kaetud või mittenõuetekohaselt paigaldatud kütteseadme kaugjuhtimine võib põhjustada tulekahju.

16. Kui seadmest hakkab levima ebatavalist lõhna või suitsu, eemaldage seade kohe elektrivõrgust ja külastage teeninduskeskust.

17. Ärge lülitage seadet sisse ja välja toitejuhtme toitevõrku ühendamisega ja lahtiühendamisega. Lülitage kütteseade välja ainult pealüliti kaudu, seejärel ühendage kütteseade lahti toitevõrgust.

18. Ärge jätke toitevõrku ühendatud kütteseadet järelevalveta. Enne hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.

Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest.

Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.

19. Ärge sisestage sõrmi või muid esemeid seadme avadesse.

20. Kasutage kütteseadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele.

Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.

21. Alla 3-aasta vanustel lastel on lubatud seadet kasutada ainult järelevalve all. 3 kuni 8 aastastel lastel on lubatud seadet sisse/välja lülitada ainult siis, kui see on paigaldatud normaalsesse tööasendisse ning kui nad on järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise suhtes ning nad saavad aru potentsiaalsetest ohtudest.

3 kuni 8 aastased lapsed võivad mitte sisestada pistikut toitevõrku,

58

reguleerida ja puhastada seadet või teostada hooldust. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

HOIATUS

– Selle seadme mõned osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi. Erilist tähelepanu pöörake laste ja puuetega isikute juuresolekul.

KASUTUSJUHEND

Keraamilise kütteseadme esmakordsel sisselülitamisel võite tunda kerget lõhna. See ei ole talitushäire. See on tavaline enamike kütteseadmete korral, see on ohutu ning kaob mõne aja jooksul, kui tolmu või määrdeaine jäägid, mis on kogunenud pärast pikemaajalist mittetöötamist või valmistamise käigus, põlevad ära.

Juhtseadised

Eespool kirjeldatud ohutusjuhistega tutvumise käigus ühendage kütteseade toitevõrku ning lülitage sisse.

Funktsioonide lüliti

Asend

O

I

II

Funktsioonid

Väljas

Madal küttevõimsus

Kõrge küttevõimsus

Kütteseadme madal küttevõimsus koos pöörlemisega

Kütteseadme kõrge küttevõimsus koos pöörlemisega

Termostaadi funktsioon

Seadistage kõrgem temperatuur selle pööramisega päripäeva.

Seadme kasutamine kütmiseks

1. Madalama küttevõimsuse saavutamiseks pöörake funktsioonide lüliti „I“ asendisse ning täisküttevõimsuse saavutamiseks „II“ asendisse.

2. Soovitud temperatuuri seadistamiseks pöörake termostaadi reguleerimisnuppu. Vastupäeva pööramine vähendab temperatuuri, päripäeva pööramine suurendab temperatuuri.

3. Seadistatud temperatuuri saavutamisel lülitab termostaat kütteseadme välja ning kui temperatuur langeb alla seadistatud taseme, siis lülitab termostaat kütteseadme uuesti sisse.

4. Maksimaalse küttevõimsuse saavutamiseks pöörake lüliti „II“ asendisse ning pöörake termostaadi reguleerimisnupp täies ulatuses paremale.

5. Ruumis soojuse ühtlaseks jaotamiseks seadistage funktsiooni lüliti madala küttevõimsuse saavutamiseks

asendisse ja kõrgema küttevõimsuse saavutamiseks asendisse.

ET

Ülekuumenemine

• Ülekuumenemise korral lülitab sisemine termokaitse seadme välja.

• Ülekuumenemist võib põhjustada seadme tagaosas asuvate ventilatsiooniavade või esivõre kinnikatmine.

Sellisel juhul ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske 30 minutit jahtuda. Eemaldage kõik takistused ning lülitage seade uuesti sisse.

• Kui seade lakkab töötamast, siis on kõige tõenäolisemaks põhjuseks läbipõlenud sulavkaitse. Võtke palun

ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Ohutuslüliti seadme ümbermineku korral

• Keraamiline kütteseade on varustatud ohutuslülitiga, mis ümbermineku korral lülitab kütteseadme automaatselt välja.

59

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

• Seadme sees ei ole osasid, mis vajavad Teie tähelepanu või hooldamist. Ärge üritage avada seadme väliskatteid. See võib kahjustada mootorit ja kütteseadet ning põhjustada garantii katkemise. Laske kõik teenindustööd teha remonditöökojas.

• Enne puhastamist ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske sellel põhjalikult jahtuda.

• Ärge KUNAGI kasutage seadme puhastamiseks vett ning kaitske seadet igal juhul veega kokkupuutumise eest.

• Väliskatet saab puhastada kergelt niisutatud lapiga (vajadusel kasutage õrna pesuvahendi lahjat lahust).

• Esivõre tagant ja ventilaatoriavadest tolmu eemaldamiseks kasutage tavalist tolmuimejat.

• Enne seadme kasutamist veenduge alati, et see on täielikult kuiv.

• Kui Te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, siis puhastage see ning kui see on täielikult kuivanud, hoidke seda plastikkotis jahedas ja kuivas asukohas.

• Nõuetekohasel kasutamisel tagab see keraamiline küttekeha mitme aasta jooksul usaldusväärse ja soodsa kütte.

ET

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz

Nimivõimsus: 2000 W

Müratase: < 65 dB

2-astmeline võimsuse seadistamine: 1200/2000 W

Võimalus seadistada 80° pöörlemine

GARANTII:

Garantii muudavad kehtetuks alljärgnevad olukorrad:

Seadme vale või mittenõuetekohane käsitlemine, seadmega seotud ohutusmeetmete mittejärgimine, väljaspool volitatud teeninduskeskust teostatud muudatused või remondid.

Normaalselt kuluvad komponendid ei kuulu garantiikorras hüvitamisele.

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri-ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

08/05

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.

60

KERAMINIS ŠILDYTUVAS

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite pasinaudojimui ateityje!

Perspėjimas:

šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Naudotojui būtina suprasti, kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksniai, kurių negalima integruoti į jokį produktą. Todėl, naudodamasis ar dirbdamas

šiuo prietaisu, naudotojas turi užtikrinti, kad šių veiksnių yra paisoma.

Mes nesame atsakingi dėl žalos, kurį įvyko gaminio atvežimo metu, dėl netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso dalies pakeitimo ar modifikavimo.

Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio, naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant:

1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Elektros lizdą būtina įrengti vadovaujantis galiojančiais elektros darbų kodeksais pagal EN.

2. Neišmontuokite prietaiso apsauginių dangčių dėl elektros smūgio rizikos!

3. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti už aštrių kampų. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas.

Bet koks remontas, įskaitant laido pakeitimą, turi būti atliekamas profesionalios techninės priežiūros centre!

4. Nenaudokite prietaiso šalimais vonios, dušo arba baseino!

5. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais kad išvengtumėte galimo elektros smūgio.

6. Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namuose! Nenaudokite keraminio

šildytuvo lauke arba drėgnoje aplinkoje bei nelieskite maitinimo laido arba prietaiso šlapiomis rankomis. Elektros smūgio pavojus.

7. Naudodami šildytuvą ten, kur yra vaikų, būkite ypač dėmesingi!

8. Visada statykite šildytuvą ant plokščio, kieto ir lygaus paviršiaus.

9. Niekada nedėkite šildytuvo tiesiogiai priešais arba žemiau elektros lizdo.

LT

61

LT

10. Veikimo metu priekinės grotelės yra LABAI KARŠTOS! Niekada neapdenkite šildytuvo ir įsitikinkite, kad už prietaiso paliktas mažiausia

30 cm laisvas oro tarpas, kad į šildytuvą galėtų patekti oras.

11. Niekada nedėkite šildytuvo ant minkšto paviršiaus, tokio kaip lova arba sofa ir t.t.

12. Įsitikinkite, kad dviejų metrų atstumu priešais šildytuvą nėra jokių objektų, kai pastarasis įjungtas.

13. Nenaudokite įrenginio arti degių medžiagų. Prietaiso niekada negalima laikyti šalimais arba tiesioginiame sąlytyje su bet kokiais degiais skysčiais, dujomis arba sprogstamosiomis medžiagomis.

14. NIEKADA nekilnokite įjungto šildytuvo.

15. Šildytuvą draudžiama prie tinklo jungti naudojant laikmatį arba nuotoliniu būdu jungti prie maitinimo grandinės jungiklio, kadangi nuotoliniu būdu suaktyvinant uždengtą arba neteisingai pastatytą

šildytuvą kyla gaisro pavojus.

16. Jei pajutote neįprastą kvapą ar pastebėjote iš prietaiso sklindančius dūmus, nedelsiant atjunkite prietaiso maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

17. Neįjunkite ir neišjunkite prietaiso atjungdami ir įjungdami jo maitinimą.

Visada išjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu, tada atjunkite jo maitinimą.

18. Rekomenduojame nepalikti prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros lizdo. Prieš pradėdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Netraukite laido iš elektros lizdo trūktelėjimo veiksmu. Atjunkite laidą nuo elektros lizdo, suėmę už kištuko.

19. Nekiškite pirštų arba jokių kitų objektų į prietaiso angas.

20. Naudokite šildytuvą tik pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas.

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.

21. Jaunesniems nei 3 metų amžiaus vaikams negalima leisti būti šalimais prietaiso, nebent jei juos prižiūri suaugęs asmuo. Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai gali įjungti / išjungti prietaisą tik jei šis pastatytas arba įrengtas numatytoje įprastinėje darbo padėtyje, jei juos prižiūri suaugęs asmuo arba jei jiems buvo duoti nurodymai, kaip saugiai

62

naudotis gaminiu ir jie supranta potencialius pavojus. Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai negali jungti prietaiso prie elektros lizdo, jo reguliuoti ir valyti bei atlikti techninės priežiūros. Vaikams nereikėtų leisti žaisti su

šiuo prietaisu.

ĮSPĖJIMAS

– Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti.

Būkite ypač dėmesingi kai šalia yra vaikų ir neįgaliųjų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pirmąjį kartą jungiant keraminį šildytuvą, gali pasijusti šioks toks kvapas. Tai normalus reiškinys. Tai pasitaiko daugelyje šildytuvų, tai nėra žalinga ir netrukus šis kvapas išnyksta, po to kai sudega dulkių ir riebalų likučiai, nusėdę po ilgesnio neveikos laiko arba gamybos proceso metu.

Valdikliai

Laikydamiesi prieš tai nurodytų saugos instrukcijų, prijunkite šildytuvą prie elektros lizdo ir įjunkite jį.

Funkcijų perjungiklis

Padėtis

O

I

II

Funkcijos

Išjungta

Maža šildymo išeiga

Didelė šildymo išeiga

Maža šildytuvo galia su sukimusi

Didelė šildytuvo galia su sukimusi

Termostato funkcija

Sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi nustatykite aukštesnę temperatūrą.

Prietaiso naudojimas šildymui

1. Pasukite funkcinį perjungiklį į padėtį „I“ mažesnei išeigai arba į padėtį „II“ – didesnei šildymo išeigai.

2. Pasukite termostato valdiklį, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą. Sukant prieš laikrodžio rodyklę – temperatūra mažės, sukant pagal laikrodžio rodyklę – temperatūra didės.

3. Kai pasiekiama nustatyta temperatūra, termostatas išjungia šildytuvą, o kai temperatūra nukrenta žemiau nustatyto lygio, šildytuvas vėl įsijungia.

4. Kad pasiektumėte didžiausią šildymo išeigą, pasukite valdiklį į padėtį „II“, o termostatą iki galo į dešinę pusę.

5. Kad patalpoje šiluma pasiskirstytų tolygiai, nustatykite funkcinį mygtuką į  padėtį šildymui mažu galingumu arba į padėtį šildymui dideliu galingumu.

LT

Perkaitimas

• Perkaitimo atveju prietaisas išsijungs suveikus terminiam saugikliui.

• Prietaisas gali perkaisti uždengus galinėje prietaiso dalyje esančias ventiliacijos angas arba priekines groteles. Tokiu atveju atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir palikite jį 30 minučių ataušti. Pašalinkite visas kliūtis ir vėl įjunkite prietaisą.

• Jei prietaiso darbas sustoja, greičiausia suveikė jo saugiklis. Susisiekite su įgaliotoju techninės priežiūros centru.

Saugos perjungiklis persukimo atveju

• Keraminis šildytuvas turi saugos perjungiklį, kuris automatiškai išjungia šildytuvą persukus jo jungiklį.

63

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Prietaiso viduje nėra dalių, kurias Jūs patys turėtumėte tikrinti arba prižiūrėti. Nebandykite atidaryti išorinių prietaiso dangčių. Tai gali pažeisti variklį ir šildytuvą bei anuliuoti garantiją. Visas techninės priežiūros operacijas turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

• Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir leiskite jam visapusiškai ataušti.

• NIEKADA prietaiso valymui nenaudokite vandens ir saugokite, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų išvengta prietaiso kontakto su vandeniu.

• Išorinį korpusą galima valyti šiek tiek sudrėkinta šluoste (jei būtina, naudokite silpno ploviklio tirpalą).

• Kad pasišalintų dulkės nuo priekinių grotelių arba iš galinių ventiliatoriaus angų, galite reguliariai išsiurbti tas sritis dulkių siurbliu.

• Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sausas.

• Jei nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką, geriausia jį išvalyti ir tada visapusiškai išdžiovinti; laikykite prietaisą plastikiniame maiše vėsioje ir sausoje vietoje.

• Tinkamai naudojant ir prižiūrint šie keraminiai šildytuvai gali patikimai ir ekonomiškai veikti ilgus metus.

LT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50 Hz

Vardinė įvesties galia: 2000 W

Triukšmo lygis: < 65 dB

2 laipsnių maitinimo nuostatos: 1200/2000 W

Parinktis nustatyti 80° virpesius

GARANTIJA:

Garantiją anuliuojama įvykus kuriai nors šių situacijų:

neteisingas arba netinkamas prietaiso naudojimas, prietaisui taikomų saugos priemonių nepaisymas, jėgos panaudojimas, pakeitimai arba remontas, kuriuos atliko kita šalis nei įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Įprastinėmis darbo sąlygomis nusidėvintys komponentai į garantinę priežiūrą neįtraukiami.

NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Vyniojamasis popierius ir gofruoto kartono dėžė – išmesti į  atliekas. Pakavimo folija, PE maišeliai, plastikiniai elementai – išmesti į plastiko perdirbimo konteinerius.

GAMINIŲ UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS JŲ EKSPOATACIJOS LAIKUI

Elektros ir elektronikos dalių utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų perdirbimo sistema)

Ant gaminio ar jo pakuotės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Nugabenkite gaminį į  atitinkamą elektros ar elektronikos gaminių perdirbimo vietą. Utilizuodami gaminį imkitės saugos priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Perdirbimas prisideda prie gamtinių išteklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, teiraukitės vietinės valdžios institucijose, buitinių atliekų perdirbimo organizacijose arba parduotuvėje, kur įsigijote šį gaminį.

08/05

Šis produktas atitinka ES direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.

64

KERAMISKAIS SILDĪTĀJS

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai uzziņai!

Brīdinājums:

Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstākļus.

Lietotājam ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Par tiem ir jāparūpējas ierīces lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma svārstības vai jebkuras ierīces daļas modificēšana vai regulēšana.

Lai aizsargātu elektriskas ierīces pret aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:

1. Pārliecinieties, ka jūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces marķējuma norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar attiecināmajiem EN elektrības kodeksiem.

2. Nenoņemiet ierīces aizsargapvalkus – strāvas trieciena risks!

3. Neļaujiet vadam pieskarties karstām virsmām, un neļaujiet tam iet pār asām malām. Neizmantojiet ierīci, ja barošanas vads ir bojāts.

Visi remontdarbi, tostarp vada nomaiņa, ir jāveic profesionālam apkopes centram!

4. Nelietojiet ierīci vannas, dušas vai baseina tiešā tuvumā!

5. Aizsargājiet ierīci pret tiešu saskari ar ūdeni un citiem šķidrumiem, lai nepieļautu strāvas trieciena risku.

6. Ierīce ir paredzēts tikai mājas lietošanai! Nelietojiet keramisko sildītāju ārpus telpām vai mitrā vidē, un nepieskarieties ierīcei vai barošanas vadam ar slapjām rokām. Strāvas trieciena risks.

7. Lietojot sildītāju bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība!

8. Vienmēr novietojiet sildītāju uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.

9. Nekad nenovietojiet sildītāju tieši elektrības rozetes priekšā vai zem tās.

10. Priekšējās restes lietošanas laikā ir ĻOTI KARSTAS! Nekad neapsedziet sildītāju, un nodrošiniet, ka aiz ierīces ir vismaz 30 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu gaisa plūsmu.

11. Nekad nenovietojiet sildītāju uz mīkstas virsmas, piemēram, gultas, dīvāna u.tml.

LV

65

LV

12. Nodrošiniet, ka divu metru robežās sildītāja priekšā neatrodas nekādi priekšmeti, kad sildītājs ir ieslēgts.

13. Nelietojiet sildītāju viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Ierīce nekad nedrīkst atrasties viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai sprāgstvielu tuvumā vai tiešā saskarē ar tām.

14. NEKAD nepārvietojiet sildītāju, kamēr tas ir ieslēgts.

15. Sildītāju nekad nedrīkst pievienot tīklam, izmantojot taimeri, vai attālināti pievienot elektroapgādes ķēdes slēdzim, jo, attālināti ieslēdzot pārsegtu vai neatbilstoši novietotu sildītāju, tiek radītas aizdegšanās briesmas.

16. Ja no ierīces sāk nākt neparasta smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci un nogādājiet to apkopes centrā.

17. Neieslēdziet un neizslēdziet ierīci, iespraužot vai izraujot barošanas vadu. Vienmēr izslēdziet sildītāju, izmantojot galveno slēdzi; pēc tam varat izraut vadu no rozetes.

18. Mēs iesakām neatstāt barošanai pievienotu sildītāju bez uzraudzības.

Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes.

Neatvienojiet vadu, raujot to. Atvienojiet vadu, satverot kontaktdakšu.

19. Neievietojiet nekādus priekšmetus vai pirkstus ierīces spraugās.

20. Lietojiet sildītāju tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši.

21. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst piekļūt ierīcei, ja vien netiek pastāvīgi uzraudzīti. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ierīci ieslēgt/izslēgt, vienīgi ja tā novietota vai uzstādīta normālajā pozīcijā, un ja tie tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot iespējamās briesmas. Bērni vecumā no 3 līdz

8 gadiem nedrīkst pievienot kontaktdakšu rozetei, regulēt un tīrīt ierīci vai veikt citu apkopi. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties.

BRĪDINĀJUMS

– dažas šīs ierīces daļas var kļūt ļoti karstas un izraisīt apdegumus. Cilvēku ar invaliditāti un bērnu tuvumā ir jāievēro sevišķa piesardzība.

66

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirmoreiz ieslēdzot keramisko sildītāju, iespējama nelielas smakas izdalīšanās. Tas nav darbības traucējums.

Tas notiek ar vairumu sildītāju; smaka ir nekaitīga un pēc neilga brīža izzūd, kad sadeguši putekļi vai tauki, kas sakrājušies pēc ilga neizmantošanas perioda vai ražošanas procesa laikā.

Vadība

Ievērojot drošības instrukcijas, savienojiet sildītāju ar piemērotu elektrības rozeti un ieslēdziet to.

Funkciju slēdzis

Stāvoklis Funkcija

O Izslēgts

I Zema sildīšanas jauda

II Augsta sildīšanas jauda

Zema sildīšanas jauda ar rotāciju

Augsta sildīšanas jauda ar rotāciju

Termostata funkcija

Iestatiet augstāku temperatūru, griežot to pulksteņrādītāja virzienā.

Ierīces lietošana sildīšanai

1. Pagrieziet funkciju slēdzi stāvoklī „I“ zemākai jaudai vai stāvoklī „II“ pilnai sildīšanas jaudai.

2. Grieziet termostata vadības slēdzi, lai iestatītu vēlamo temperatūru. Samaziniet temperatūru, griežot slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un palieliniet, griežot pulksteņrādītāja virzienā.

3. Kad iestatītā temperatūra ir sasniegta, termostats izslēdz sildītāju; kad temperatūra nokrītas zem iestatītā līmeņa, tas atkal ieslēdzas.

4. Lai sasniegtu maksimālo sildīšanas jaudu, pagrieziet slēdzi stāvoklī „II“ un pagrieziet termostata vadības slēdzi līdz galam pa labi.

5. Lai vienmērīgi izplatītu siltumu telpā, iestatiet funkciju slēdzi pozīcijā sildīšanai ar zemu jaudu vai pozīcijā sildīšanai ar augstu jaudu.

Pārkaršana

• Pārkaršanas gadījumā ierīci izslēgs iekšējais termiskais drošinātājs.

• Pārkaršanu var izraisīt ierīces aizmugurē esošo ventilācijas spraugu aizsegšana vai priekšējo restu aizsegšana. Tādā gadījumā atvienojiet ierīci no rozetes un ļaujiet tai atdzist 30 minūtes. Noņemiet visus

šķēršļus un atkal ieslēdziet ierīci.

• Ja ierīce pārstāj darboties, ticamākais cēlonis ir izsists drošinātājs. Lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Drošības slēdzis apgāšanās gadījumā

• Keramiskais sildītājs ir aprīkots ar drošības slēdzi, kas sildītāja apgāšanās gadījumā to automātiski izslēdz.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

• Ierīces iekšpusē nav daļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs. Nemēģiniet ierīci atvērt. Tādējādi iespējams sabojāt motoru un sildītāju un zaudēt garantiju. Visus tehniskās apkopes darbus uzticiet kvalificētiem profesionāļiem.

• Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet vadu no rozetes un ļaujiet ierīcei pilnīgi atdzist.

• NEKAD nelietojiet ūdeni ierīces tīrīšanai, un vienmēr sargājiet to no saskares ar ūdeni.

• Ārējo apvalku drīkst tīrīt vienīgi ar samitrinātu drānu (ja nepieciešams, lietojiet vāju nekodīga tīrīšanas līdzekļa šķīdumu).

LV

67

LV

• Jūs varat lietot putekļusūcēju, lai iztīrītu putekļus aiz priekšējām restēm vai no aizmugurējām ventilācijas spraugām.

• Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir pilnīgi sausa.

• Ja jūs ierīci ilgstoši nelietosit, ir ieteicams to notīrīt un, kad tā pilnīgi nožuvusi, iesaiņot plastmasas maisā un novietot vēsā un sausā vietā.

• Pareizi apejoties ar šo sildītāju, tas var sniegt daudzus uzticamas un ekonomiskas apsildīšanas gadus.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50 Hz

Nominālā ieejas jauda: 2000 W

Trokšņa līmenis: < 65 dB

2 jaudas iestatījumi: 1200/2000 W

Iespēja iestatīt 80° griešanos

GARANTIJA:

Šādos gadījumos garantija tiek anulēta:

Nepareiza vai neatbilstoša ierīces lietošana, drošības pasākumu neievērošana, spēka lietošana, izmaiņas vai remonts, kas nav veikts pilnvarotā apkopes centrā.

Garantija neattiecas uz nodiluma daļām.

ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM

Ietinamais papīrs un kartons – nogādāt pārstrādes punktā. Iepakojuma folija, PE maisi, plastmasas daļas – iemest plastmasas

šķirošanas konteineros.

ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCĒM KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS

Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalībvalstīm un citām Eiropas valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)

Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi.

Pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties.

08/05

Šī ierīce atbilst ES direktīvu prasībām par elektromagnētisko saderību un elektrisko drošību.

Iespējamas teksta un tehnisko parametru izmaiņas.

68

www.ecg-electro.eu

CZ

SK

PL

HU

DE

HR/BIH

SI

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Klíčany tel.: +420 272 122 111 e-mail: [email protected]

Distribútor pre SR: K+B Elektro – Media, k.s.

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava tel.: +421 232 113 410 e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG

Barbaraweg 2, DE-93413 Cham

Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer

09971/4000-6080

an.

(Mo – Fr 9:00 – 16:00)

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

SR/MNE

FR

IT

ES

ET

LT

LV

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pošta: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tél: +44 776 128 6651 (English)

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +44 776 128 6651 (English)

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +44 776 128 6651 (English)

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-post: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. el. paštas: [email protected]

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pasts: [email protected]

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w  instrukcji obsługi do produktu.

Az importőr nem felel a termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.

Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.

The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.  Uvoznik ne snosi odgovornost za tiskarske greške u  uputama.

Uvoznik ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.

Uvoznik ne preuzima nikakvu odgovornost za

štamparske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda.

Le fournisseur ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression contenues dans le mode d'emploi du produit.

L'importatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel manuale dell'utente del prodotto.  El importador no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto.  Importija ei vastuta toote kasutusjuhendis leiduvate trükivigade eest.

Importuotojas neapsiima atsakomybės dėl spausdinimo klaidų, pasitaikančių gaminio naudotojo vadove.

Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas kļūdām ierīces rokasgrāmatā.

© GVS.cz 2017

advertisement

Related manuals

advertisement