Inventum HK100B User manual
KOFFIEZETAPPARAAT - KAFFEEMASCHINE - CAFETIÈRE - COFFEEMACHINE
2
NEDERLANDS
Omschrijving van het apparaatPag. 4
1.VeiligheidsvoorschriftenPAG. 4
2.Voor het eerste gebruik
pag. 5
3. Koffie zetten
pag. 5
4.Reiniging & onderhoud
pag. 6
5. Ontkalken
pag. 6
Garantie & Service
pag. 17
Klein huishoudelijke apparaten horen niet in
de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende
afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
DEUTSCH
Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in
den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über
Ihren Elektrofachhändler oder Ihrer örtlichen
Wertstoffsammelstelle.
beschreibung des gerätsseite 7
1.sicherheitshinweiseseite 7
2.Vor der inbetriebnahmeseite 8
3. Kaffee zubereitenseite 8
4.Reinigung & pflegeseite 9
5.entkalkenseite 9
Garantie & Serviceseite 17
FRANÇAIS
Définition de l’appareilPage
1. consignes de sÉcuritÉPAGe
2. pour la premiÈre utilisation
page
3. comment faire du café
page
4. nettoyage & entretien
page
5. détartrage
page
Garantie & Service
page
Les petits appareils domestiques doivent
être mis au rebut dans des conteneurs
spéciaux ou aux points de collecte réservés
à cet usage.
10
10
11
11
12
12
18
ENGLISH
description of the appliancePage
1.safety instructionsPAGe
2.before first use
page
3.brewing coffee
page
4. cleaning & maintenance
page
5. descaling
page
Guarantee & after sales Service
page
Legislation requires that all electrical and
electronic equipment must be collected
for reuse and recycling. Electrical and
electronic equipment marked with the
symbol indicating separate collection of such
equipment must be returned to a municipal
waste collection point.
3
13
13
14
14
15
15
18
NEDERLANDS
1. Deksel waterreservoir
2. Overlooppijpje
3. Waterreservoir
4. Waterniveau indicatie
5. Glazen stijgpijpje
6. Aan-/uit schakelaar
7. Controlelampje
8. Filterhouderdeksel
9. Filterhouder
10. Druppelstop
11. Filterhouderbeugel
12. Warmhoudplaat
13. Deksel met mengpijp
14. Glaskan
1 | veiligheidsvoorschriften
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en
geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken
en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
•Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de
gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
• Let op: vermijdt het aanraken van de warme
oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is.
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een
randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning
overeenkomstig met de informatie aangegeven op het
typeplaatje van het apparaat.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen
laten lopen.
• Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het
snoer te voorkomen.
•Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die
warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten,
etc. Het apparaat op afstand houden van muren
of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals
gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.).
•Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen,
vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend
binnenshuis.
• Wees uitermate voorzichtig als er hete vloeistof in het
apparaat zit.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het
apparaat in werking is.
• Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor
te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient
bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te
gebruiken.
•Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het
snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer
het apparaat niet meer naar behoren functioneert
4
of wanneer het gevallen of op een andere manier
beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze
technische dienst. In geen geval de stekker of het
snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische
apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitge­
voerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties
kunnen aanzien­lijke gevaren voor de gebruiker tot
gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met
onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen
of geleverd.
• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt,
zet het apparaat geheel uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
•Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de
stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat
nooit met natte of vochtige handen aanraken.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen
ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten.
Laat kinde­ren daarom nooit zonder toezicht met
elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het
apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinde­ren
er niet bij kunnen.
• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt,
zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit
het stopcontact.
•Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien
de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen
hetzelfde of hoger is dan van het apparaat. Gebruik
altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer.
•Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet
langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de
stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd,
het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar
de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw
gemeente.
• Indien het apparaat na het inschakelen niet
functioneert, dan kan de zekering of de
aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn
aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een
aardlekstroom kan zijn opgetreden.
•Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van
de temperatuurbeveiliging in het apparaat kan duiden
op een defect in het verwarmingssysteem, dat niet
wordt verholpen door verwijdering of vervanging van
deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend
originele onderdelen gebruikt worden.
• Het waterreservoir zal door heet water vervormen;
dus alleen vullen met koud water en nooit
zonder overlooppijpje laten werken. Gebruik het
koffiezetapparaat altijd met gesloten filterdeksel.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit
onder in water.
•Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt
wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak
op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het
recht op garantie.
1. Open het deksel van het waterreservoir en vul deze
met behulp van de glaskan met koud water tot het
gewenste niveau (de streepjes geven het aantal
koppen aan).
2. Klap het deksel van de filterhouder omhoog
en plaats in de filterhouder een papieren
snelfilterzakje (formaat 1 x 4) waarvan u eerst
de randen omgevouwen heeft. Dit voorkomt dat
het filterzakje dichtklapt. Hierin de benodigde
koffie (snelfiltermaling) doen en deze zachtjes vlak
schudden.
Voor 10 koppen, naar gelang uw smaak, kunt u 5 à 6
maatschepjes koffie gebruiken, of 6 gram koffie per
kopje. Bij een kleiner aantal koppen kunt u, naar
verhouding, iets meer koffie toevoegen.
3. Klap het deksel van de filterhouder weer terug op de
filterhouder.
4.Plaats de glaskan met deksel op de warmhoudplaat.
5.Zet vervolgens het apparaat aan door de schakelaar
aan de zijkant van het apparaat omlaag te bewegen.
Het rode controlelampje gaat branden. Het
warmhoudplaatje onder de glaskan zal nu
automatisch ingeschakeld worden.
6. Het water wordt nu geleidelijk aan de kook gebracht
en begint door te lopen. U kunt dit proces volgen via
het glazen stijgpijpje in het waterreservoir.
Dit koffiezetapparaat verwarmt het water middels
een boilerprincipe. Hierdoor zal het water met korte
tussenpozen aan de kook worden gebracht en in het
filter met de koffie lopen.
7. Zodra het filterproces beëindigd is, kunt u de glaskan
van het warmhoudplaatje nemen en de koffie
uitschenken.
De filterhouder kan op de beugel blijven staan. Om
een gelijkmatige sterkte van de gezette koffie te
verkrijgen, is het deksel van de glaskan voorzien van
een mengpijp. Dit maakt roeren overbodig.
8. Koffie smaakt het lekkerst direct na het zetten, wacht
daarom niet te lang met serveren. De glaskan direct
daarna weer terugzetten op het warmhoudplaatje of
de koffie overschenken in een thermoskan.
2 | Voor het eerste gebruik
Voordat u het koffiezetapparaat voor de eerste maal in
gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: Pak
het koffiezetapparaat voorzichtig uit en verwijder al
het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken
en karton) buiten het bereik van kinderen houden.
Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op
uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport.
Plaats het koffiezetapparaat op een vlakke ondergrond.
Het is verstandig om het nieuwe koffiezetapparaat, vóór
in gebruik name, eerst inwendig te reinigen. Dit doet
u door het waterreservoir met koud water te vullen en
het apparaat twee of drie maal zonder koffie te laten
doorlopen. Maak de glaskan en de filterhouder schoon
met een heet sopje, goed afspoelen en droog wrijven.
Gebruik nooit schuurmiddelen!
Belangrijk: Gebruik voor inwendige reiniging van het
koffiezetapparaat uitsluitend koud water. Heet water
heeft een negatief effect op de levensduur van het
koffiezetapparaat.
Attentie: Dit koffiezetapparaat is uitgerust met een
druppelstop. Dat wil zeggen dat tijdens het zetproces
de glaskan kan worden weggenomen zonder dat de
koffie blijft doorlopen. De filterhouder wordt afgesloten,
waardoor de doorloop van koffie is geblokkeerd. De
glaskan dient u wel zo snel mogelijk weer terug te zetten
om overstroming van het filter te voorkomen.
3 | KOFFIE ZETTEN
Schakel het apparaat na het gebruik altijd uit door de
aan-/uit schakelaar omhoog te bewegen. Vergeet niet
om het papieren filterzakje te verwijderen en weg te
gooien. Doe het deksel van de filterhouder omhoog en
verwijder de filterhouder. Gooi het filterzakje weg en
plaats de filterhouder weer terug op de beugel. Indien u
een permanent filter gebruikt, kunt u deze leeg gooien,
reinigen en weer gebruiken.
Controleer of het voltage op het typeplaatje van het
apparaat overeenkomt met het voltage dat gebruikt
wordt in uw regio. Plaats het koffiezetapparaat op een
vlakke, stabiele ondergrond. Steek de stekker in een
randgeaarde wandcontactdoos.
Door de scharnierende constructie van het
filterhouderdeksel en het deksel van het waterreservoir
is het apparaat heel handig in gebruik. Om het
waterreservoir te vullen of een filterzakje te plaatsen,
dient alleen het betreffende deksel omhoog geklapt
te worden. Door de filterhouder op te tillen, wordt
deze ontgrendeld en is dan uitneembaar. Wanneer de
filterhouder terug gezet moet worden, dient u deze weer
in de speciale vergrendeling van de filterhouderbeugel
te zetten.
Dit koffiezetapparaat heeft een automatische
uitschakeling die er voor zorgt dat het apparaat na ca. 2
uur automatisch uitschakelt indien het apparaat niet met
de aan-/ uit schakelaar is uitgezet.
5
apparaat uit. Wacht circa 15 minuten en schakel het
apparaat weer aan. Hierdoor zal de aanwezige kalk worden losgeweekt en verwijderd.
6. Indien na het ontkalken de doorzichtige stijgpijp nog
niet glashelder is, dient de voorgaande behandeling
nogmaals te herhalen.
7.Na het ontkalken moet u het apparaat nog minimaal
3 keer met een vol waterreservoir met koud, schoon
water laten doorlopen om alle ontkalkingsvloeistof en
azijnresten te verwijderen en zodoende een bijsmaak
aan de koffie te voorkomen.
4 | REINIGING & ONDERHOUD
Maak het koffiezetapparaat regelmatig schoon. Dit
bevordert niet alleen de levensduur van het apparaat,
maar zorgt ook voor een zo’n optimaal mogelijk gebruik
en natuurlijk lekkere koffie.
Voor het schoonmaken dienen de volgende handelingen
verricht te worden:
• Controleer vóór het schoonmaken of het
koffiezetapparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact is verwijderd.
•Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met
een iets vochtige doek en droogwrijven met een droge
doek.
Gebruik hierbij nooit schuurmiddelen. Het apparaat
nooit afspoelen onder de kraan of onderdompelen in
water.
•Reinig de glaskan met deksel en de filterhouder met
heet water en een mild afwasmiddel. Spoel de glaskan
met deksel goed na met heet water. Droog de glaskan
goed af voordat u deze weer terugplaatst op de
warmhoudplaat. De glaskan en de filterhouder mogen
niet in een vaatwasmachine gereinigd worden.
Let op! Indien u het koffiezetapparaat enige tijd niet
heeft gebruikt, bijvoorbeeld wegens vakantie, doet
u er goed aan alle losse onderdelen te verwijderen
en schoon te maken. Plaats daarna de losse
schoongemaakte onderdelen weer op z’n plaats en laat
het koffiezetapparaat éénmaal met schoon water door
lopen. Zo voorkomt u een eventuele bijsmaak.
5 | ONTKALKEN
Uw koffiezetapparaat moet regelmatig ontkalkt worden.
De ontkalkingtermijn is afhankelijk van de hardheid
van het leidingwater en de frequentie waarmee het
koffiezetapparaat gebruikt wordt. Wij adviseren u, na
gebruik van één doos snelfilterzakjes (ongeveer 40 x
koffiezetten) het koffiezetapparaat te ontkalken. Door
kalkafzetting kan het verwarmingselement verstopt
raken. Deze kalkafzetting veroorzaakt oververhitting,
waardoor het koffiezetapparaat door de ingebouwde
beveiliging automatisch wordt uitgeschakeld en niet
meer functioneert, reparatie is dan noodzakelijk.
U kunt het koffiezetapparaat ontkalken met
ontkalkingmiddel speciaal voor koffiezetapparaten of
met schoonmaakazijn.
Indien u een ontkalkingmiddel speciaal voor
koffiezetapparaten gebruikt, dient u de aanwijzingen op
de verpakking van dit middel op te volgen.
Indien u schoonmaakazijn gebruikt, dient u het volgende
te doen:
1. Schakel het apparaat uit door de aan-/uit schakelaar
omlaag te bewegen. Verwijder de stekker uit het
stopcontact en verwijder alle losse onderdelen
(glaskan en filterhouder).
2. Om het eventueel nog aanwezige water te laten
weglopen houdt u het apparaat even ondersteboven
boven de gootsteen.
3.Vul het waterreservoir tot de helft met koude
huishoudazijn en vul aan met schoon, koud water.
Zet de glaskan op de warmhoudplaat en plaats de
filterhouder met een leeg filterzakje weer op het
apparaat terug.
4. Schakel het apparaat aan.
5. Laat ongeveer de helft van de schoonmaakazijn
aangemengd met het water doorlopen en schakel het
6
DEUTSCH
1. Deckel Wasserbehälter
2. Überlaufröhre
3. Wasserbehälter
4. Wasserstandszeiger
5. Steigpfeife aus Glass
6. Ein-/Aus Schalter
7. Kontrolllampe
8. Deckel Filterhalter
9. Filterhalter
10. Tropf-Stop
11. Filterhalterung
12. Warmhalteplatte
13. Deckel mit Mischrohr
14. Glaskanne
die Gefahren nicht, die beim Betrieb von elektrischen
Geräten entstehen können. Lassen Sie deshalb Kinder
nie unbeaufsichtigt in der Nähe von elektrischen
Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie elektrische
Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern
aufstellen.
•Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen, stellen Sie
sicher, dass die Netzspannung gleich oder höher ist
als die des Gerätes und dass Sie ein geerdetes Kabel
verwenden.
• Bei definitiver Außerbetriebsetzung eines derartigen
Gerätes wird empfohlen, es funktionsuntüchtig
zu machen, indem man das Versorgungskabel
durchschneidet, nachdem der Netzstecker vom
Stromnetz getrennt wurde. Bringen Sie Ihr Gerät zur
entsprechenden Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
• Wenn das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht
funktioniert, kann dies auf die Sicherung oder den
Leitungsschutzschalter im elektr. Verteilerschrank
zurückzuführen sein. Vielleicht ist der Stromkreis
überlastet, oder es gab einen Fehlerstrom.
• Im Falle einer Störung oder eines Defekts versuchen Sie
nie, das Gerät selbst zu reparieren: wenn die Sicherung
des Gerätes ausgelöst wurde, kann dies auf einen
Defekt im Heizsystem zurückzuführen sein, welcher
nicht durch das Herausnehmen oder Ersetzen
der Sicherung behoben werden kann. Es dürfen
ausschliesslich Original-Ersatzteile verwendet
werden.
•Den Wasserbehälter nur mit kaltem Wasser füllen.
Verwenden Sie das Gerät nur mit geschlossenem
Deckel.
• Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den
Stecker niemals ins Wasser ein.
• Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch
bestimmt. Wird es nicht ordnungsgemäß,
(halb)professionel oder entgegen den Anweisungen
dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie und
Inventum übernimmt keine Haftung für irgendwelche
eingetretenen Schäden.
1 | SICHERHEITSHINWEISE
• Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und
heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
• Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser
Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.
• Achtung: Das Gerät kann im Betrieb warm werden.
• Die Spannung der Stromquelle muß mit den Angaben
auf den Typenschild übereinstimmen.
•Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen,
einklemmen oder herunterhängen lassen. Kabel vor
Hitze und Feuchtigkeit schützen!
• Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.
• Stellen Sie das Gerät weder auf noch in die Nähe eines
heißen Gas- oder Elektroherdes auf. Stellen Sie das
Gerät nicht neben brennbares Material, z.B einem Rollo
oder einen Vorhang.
• Stellen Sie das Gerät so auf, dass es auf einer ebenen
und stabilen Fläche steht.
• Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt.
• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, achten Sie
darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Sie sollten das
Gerät nur mit beiden Händen verschieben.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel defekt oder
beschädigt ist, muß es von einer autorisierten
Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur
Spezialwerkzeuge und/oder spezielle Teile benötigt
werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das
Inventum Service Center.
• Wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird,
schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus
der Steckdose.
• Den Netzstecker nicht an der Leitung, mit dem Gerät
oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
• Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder verstehen
7
6. Das Wasser wird langsam gekocht und fließt durch das
Glassteigrohr in den Filter.
Diese Kaffeemaschine erzeugt Kaffee durch
ein Boilerprinzip. Das Wasser wird mit kurzen
Unterbrechungen gekocht und durch den Filter mit
Kaffee geleitet.
7. Sobald der Filterprozess beendet ist und der
Wasserbehälter leer ist, können Sie der Glaskanne
von der Warmhalteplatte nehmen und Kaffee
einschenken.
Den Filter können Sie in der Halterung lassen. Um den
Geschmack des Kaffees gleichmäßig zu bekommen,
ist der Deckel der Glaskanne mit einer Mischröhre
versehen. Dadurch ist es nicht nötig den Kaffee
umzurühren.
8. Kaffee schmeckt am besten wenn er gleich getrunken
wird, weil dann das Aroma am besten zur Gelting
kommt. Die Glaskanne gleich nach dem servieren
wieder auf die Warmhalteplatte zurückstellen, oder
den Kaffee in eine Thermoskanne geben.
2 | Vor der inbetriebnahme
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiksäcke,
Styropor und Karton) und bewahren Sie es unzugänglich
für Kinder auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile
mitgeliefert und aus der Verpackung genommen wurden.
Prüfen Sie, dass während des Transports kein Schaden
am Gerät entstanden ist. Stellen Sie das Gerät so auf,
dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche
steht. Betreiben Sie das Gerät zwei- oder dreimal mit
klarem Wasser, ohne Filter und ohne Kaffeemehl. Vgl,
den Abschnitt “Kaffee zubereiten”. Reinigen Sie danach
alle abnehmbaren Teile, Glaskanne und den Filterhalter
mit warmen Wasser und ein wenig Spülmittel. Trocknen
Sie alle abnehmbaren Teile gut ab. Nie Scheuermittel
verwenden! Wichtig: Verwenden Sie für die innerliche
Reinigung des Geräts nur frisches, kaltes Wasser. Heißes
Wasser hat einen negativen Effekt für die Lebensdauer
des Gerätes.
Achtung: Der intergrierte Tropf-Stop verhindert durch
ein Ventil, dass Kaffee auf die Warmhaltplatte tropft,
wenn die Glaskanne während oder nach der Zubereitung
aus dem Gerät genommen wird. Stellen Sie die Glaskanne
aber so schnell wie möglich wieder zurück, um ein
Überlaufen des Filters zu verhindern.
3 | KAFFEE ZUBEREITEN
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe
auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt. Stellen Sie das Gerät so auf, dass das
Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose
an.
Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit dem
die Ein-/Aus Schalter aus. Vergessen Sie nicht die
Filtertüte zu entfernen und wegzuwerfen. Öffnen Sie
den Deckel des Filterhalters und entfernen Sie den
Filterhalter. Werfen Sie die Filtertüte weg und setzen Sie
den Filterhalter wieder ein. Wenn Sie ein Permanentfilter
verwenden, können Sie diesen leeren, reinigen und
wieder verwenden.
Da der Deckel von dem Filterhalter und der Deckel
vom Wasserbehälter sich um ein Scharnier drehen,
ist das Gerät einfach zu verwenden. Wenn Sie den
Wasserbehälter befüllen oder eine Filtertüte einsetzen
möchten, müssen Sie nur den Deckel hochklappen.
Sie können den Filterhalter hochziehen, dieser wird
damit gelöst und kann herausgenommen werden. Den
Filterhalter können Sie wieder in den dafür vorgesehenen
Halter einsetzen.
Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung
ausgestattet die die Stromzufuhr nach 2 Stunden
selbststätig unterbricht.
1. Wasserbehälterdeckel öffnen und Wasserbehälter bis
zum gewünschten Niveau mit frischem, kaltem Wasser
befüllen (die Tassenanzahl ist an den Skalierungen am
Wasserbehälter ablesbar).
2. Öffnen Sie den Deckel von dem Filterbehälter und
legen Sie einen Papierfilter ein (Größe 1 x 4).
Damit sich der Kaffeefilter genau an den Filterkörper
anpassen kann, knicken Sie die Prägenaht unten und
an der Seite einfach um. Sie verhindern damit das
Umklappen des Filters während des Kaffeebrührens.
Geben Sie die gewünschte Menge Kaffeemehl in die
Filtertüte ein.
Für 10 Tassen Kaffee können Sie nach Ihrem
Geschmack 5 oder 6 Löffeln Kaffee nehmen, oder 6
Gramm Kaffee pro Tasse. Bei weniger Tassen können
Sie entsprechen mehr Kaffee eingeben.
3.Den Deckel des Filterhalters schliessen.
4. Stellen Sie die Glaskanne auf die Warmhalteplatte.
5. Schalten Sie das Gerät ein in dem Sie Ein-/Aus
Schalter nach unten betätigen.
Die rote Kontrolllampe leuchtet. Die Warmhalteplatte
unter der Glaskanne schalten Sie damit automatisch
ein.
8
4 | REINIGUNG & PFLEGE
5 | ENTKALKEN
Entkalken Sie das Gerät regelmäßig. Der
Entkalkungstermin ist abhängig von der Wasserhärte und
dem Gebrauch. Wir raten Ihnen, nach 40 Filtervorgängen
das Gerät zu entkalken. Durch Kalkablagerung kann
das Heizelement verkalken. Diese Kalkablagerung kann
zu einer Überhitzung des Gerätes führen. Das Gerät
wird dann durch die eingebaute Sicherung automatisch
ausgeschaltet. Danach ist es notwendig, dass das
Gerät repariert wird. Sie können das Gerät mit einem
speziellen Entkalkungsmittel für Kaffeemaschine oder
mit Essigsäure entkalken.
Wir raten Ihnen das Gerät regelmäßig zu reinigen. Das
erhöht die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen
optimalen Kaffeegenuss.
Vor der Reinigung muss man folgendes machen:
• Kontrollieren Sie vor der Reinigung ob das Gerät
ausgeschaltet ist und ob der Netzstecker aus der
Steckdose entfernt wurde.
•Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser. Sie können
die Außenseite mit einem feuchten Tuch reinigen, auf
das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel aufgetragen haben.
Trocken Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
Nie Scheuermittel verwenden! Das Gerät nie
unter dem Wasserhahn abspülen oder in Wasser
eintauchen.
•Reinigen Sie die Glaskanne und den Filterhalter mit
einer weichen Bürste, heißem Wasser und ein wenig
Spülmittel und trocknen Sie sie gut ab bevor Sie die
Glaskanne wieder auf der Warmhalteplatte stellen.
Die Glaskanne und den Filterhalter können nicht im
Geschirrspüler gereinigt werden.
Wenn Sie ein Entkalkungsmittel speziell für
Kaffeemaschine verwenden, müssen Sie die Hinweise auf
der Verpackung befolgen.
Wenn Sie Essigsäure verwenden, müssen Sie folgendes
machen:
1.Das Gerät ausschalten indem Sie den Ein/Ausschalter
nach unten bewegen. Entfernen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose und entfernen Sie alle abnehmbaren
Teile (Glaskanne und Filterhalter).
2. Um dass übrige Wasser zu entfernen, halten Sie das
Gerät umgekehrt über das Spülbecken.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Hälfte mit
kalter Essigsäure und die andere Hälfte mit frischem,
kaltem Wasser. Stellen Sie die Glaskanne auf die
Warmhalteplatte und stellen Sie den Filterhalter mit
einer Filtertüte wieder auf seinen Platz.
4. Das Gerät einschalten.
5. Die Hälfte der Lösung durchlaufen lassen und das
Gerät ausschalten. Die restliche Lösung etwa 15
Minuten im Gerät einwirken lassen. Das Gerät wieder
einschalten und die restliche Lösung durchlaufen
lassen.
6. Falls nach dem Entkalken das Glas vom Steigrohr noch
immer nicht klar ist, sollen Sie den Vorgang noch
einmal wiederholen.
7. Führen Sie dann anschließend 2 bis 3 Durchläufe mit
klarem Wasser (max. Wassermenge, ohne Kaffeemehl)
durch, um das Gerät durchzuspülen.
Achtung! Wenn Sie das Gerät einige Zeit nicht verwendet
haben, zum Beispiel nach einem Urlaub, einfach die
abnehmbaren Teile reinigen und wieder auf ihren Platz
stellen. Das Gerät dann einmal nur mit frischem Wasser
durchlaufen lassen (ohne Kaffeemehl). Sie verhindern
damit einen eventuell entstehenden unangenehmen
Nebengeschmack.
9
FRANÇAIS
1. Couvercle réservoir d’eau
2. Pipe de trop plein
3. Réservoir d’eau
4. Indicateur du niveau d’eau
5. Pipe de montée en verre
6. Interrupteur marche/arrêt
7. Lampe témoin
8. Couvercle du filtre
9. Support du filtre
10. Arrêt de gouttes
11. Porte-filtre
12. Plaque chauffante
13. Couvercle du pot avec tube mélangeur
14. Pot de la cafetière
1 | consignes de sÉcuritÉ
• Lisez ce mode d’emploi très attentivement
avant d’utiliser votre appareil et conservez-le
précieusement pour le consulter éventuellement
plus tard.
•Utilisez uniquement cet appareil pour les usages
décrits dans ce mode d’emploi.
• Attention: Évitez de toucher les parties qui sont
chaudes lorsque l’appareil est branché.
• Branchez l’appareil uniquement sur du courant
alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un
voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la
plaque technique de l’appareil.
•Ne pliez jamais le cordon électrique d’une manière
trop serrée et ne le laissez pas pendre au‑dessus
d’éléments brûlants.
• Déroulez totalement le cordon électrique afin d’éviter
tout risque de surchauffe du cordon.
•Ne posez jamais l’appareil à proximité d’appareils
qui diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières
à gaz, plaques de cuisson, etc. Maintenir l’appareil à
une certaine distance des murs ou autres objets qui
pourraient facilement prendre feu tels que rideaux,
serviettes (coton ou papier), etc.
•Veillez à ce que l’appareil soit toujours posé sur une
surface stable et plane.
• Soyez extrêmement prudent s’il y a du liquide brûlant
dans l’appareil.
•Ne laissez pas votre appareil sans surveillance si celuici est en marche.
• Si vous voulez déplacer l’appareil, assurez-vous que
celui-ci est bien débranché. Pour changer l’appareil de
place, prenez-le à deux mains.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche de l’appareil,
le cordon électrique ou l’appareil lui‑même sont
10
endommagés, ou bien si l’appareil ne fonctionne plus
comme il se doit, ou bien s’il est tombé ou alors encore
s’il a été endommagé d’une autre manière. Consultez
alors votre commerçant ou notre service technique. Ne
changez en aucun cas vous-même la fiche de l’appareil
ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur
des appareils électriques doivent être exclusivement
faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui
ne seraient pas correctement effectuées pourraient
présenter de graves dangers pour l’utilisateur.
N’utilisez jamais l’appareil avec des pièces qui ne
soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.
• Si vous n’utilisez pas votre appareil ou si vous devez le
nettoyer, éteignez totalement l’appareil et retirez la
fiche de l’appareil de la prise de contact.
•Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l’appareil
lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant
murale. Ne jamais toucher l’appareil avec les mains
mouillées ou humides.
•Ne jamais laisser l’appareil à la portée des enfants. Les
enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent
exister lors de l’utilisation d’appareils électriques.
C’est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant
se servir de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce
que l’appareil soit toujours rangé de telle sorte que les
enfants ne puissent pas y accéder.
•Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que
si le voltage et la puissance sont les mêmes (voir
plaque technique) ou plus élevés que ceux du cordon
livré avec l’appareil. Utilisez toujours une rallonge
de cordon électrique de terre qui soit conforme aux
normes de sécurité.
• Si vous décidez de ne plus utiliser l’appareil en
raison d’une panne ou d’une défectuosité, nous
vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la
fiche de la prise de courant murale, de couper le
cordon électrique. Emportez l’appareil au service
correspondant de votre commune.
• Si l’appareil, une fois mis en marche, ne fonctionne
pas, il se peut alors que cela vienne du fusible ou du
disjoncteur miniature dans la boîte de répartition
électrique. Le groupe est peut-être trop chargé ou bien
il y a eu du courant de fuite de terre.
• En cas de perturbation ou de panne, n’essayez jamais
de réparer vous-même l’appareil; si la sécurité de
l’appareil a sauté, cela peut vouloir indiquer une
défectuosité dans de système de chauffe, et ceci ne
peut pas se réparer en enlevant ou en remplaçant
cette sécurité. Il est indispensable d’utiliser
exclusivement des pièces détachées d’origine.
• Le réservoir à eau se déformera si vous y mettez de
l’eau brûlante; il ne faut donc le remplir qu’avec de
l’eau froide et ne jamais faire fonctionner la cafetière
sans la pipe de tropplein.
• Ne plongez jamais l’appareil, le cordon électrique
ou la fiche de l’appareil dans de l’eau ou dans tout
autre liquide.
•Ce appareil a été conçu uniquement pour un usage
domestique. Si cet appareil a été utilisé d’une manière
abusive, il ne pourra être question de dommages et
intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie sera
annulé.
3.
4.
5.
6.
7.
2 | pour la premiÈre utilisation
Avant d’utiliser la cafetière électrique pour la première
fois, il faut procéder aux opérations suivantes: Déballer
la cafetière électrique avec précaution et retirer tout
le matériel d’emballage. Veiller à ce que le matériel
d’emballage (sacs en plastique et carton) soit hors de
portée des enfants. Après avoir retiré la cafetière de
son emballage, contrôler minutieusement s’il n’y a pas
de dommages visibles ayant pu être causés pendant le
transport. Poser la cafetière électrique sur une surface
stable. Avant de préparer votre premier café, nous
vous recommandons de nettoyer l’intérieur de votre
cafetière. Pour cela, remplir le réservoir de la cafetière
avec de l’eau froide et faire marcher l’appareil deux
ou trois fois sans café. Nettoyer le pot et le filtre avec
de l’eau de vaisselle très chaude, les rincer et bien les
essuyer. Ne jamais utiliser de produit abrasif!
Attention: Pour le nettoyage intérieur de la cafetière
électrique, utiliser uniquement de l’eau froide.
L’utilisation d’eau bouillante aurait des effets négatifs
sur la durée de vie de votre cafetière électrique.
8.
la quantité de café désirée (moulage spécial filtre) et
remuer doucement pour l’aplatir.
Pour 10 tasses et selon votre goût, vous pouvez
utiliser 5 à 6 doses de café, ou bien 6 grammes de
café par tasse. Pour un plus petit nombre de tasses,
ajouter un peu plus de café en proportion.
Poser en effectuant un mouvement de rotation le
support de filtre à café sur le porte-filtre.
Placer le pot de la cafetière avec le couvercle sur la
plaque chauffante.
Mettre ensuite l’appareil en marche en appuyant
l’interrupteur de marche.
La lampe témoin s’allument. La plaque chauffante
sous le pot de la cafetière va donc s’enclencher
maintenant automatiquement.
L’eau va maintenant bouillir progressivement et va
alors commencer à s’écouler. Vous pouvez suivre ce
processus au moyen de la pipe de montée en verre
dans le réservoir à eau.
Cette cafetière réchauffe l’eau avec le principe du
chauffe-eau. Ce qui fait que l’eau va bouillir à brefs
intervalles et s’écoulera dans le filtre avec le café. Le
gros avantage à cela, c’est que le café refroidit moins
vite.
Dès que le processus de filtration est terminé, vous
pouvez retirer le pot de café de la plaque chauffante.
Le support du filtre peut rester sur le porte-filtre.
Pour obtenir un café de force homogène, le pot de
la cafetière est équipé d’un tube mélangeur. Il n’est
donc alors pas nécessaire de brasser le café.
Le café est le meilleur quand il est juste fait, c’est
pourquoi il ne faut pas attendre trop longtemps avant
de le servir. Reposer aussitôt après le pot de café sur
la plaque chauffante.
Attention: Cette cafetière électrique est équipée d’un
arrêt de gouttes. Cela veut dire que, pendant que le café
se fait, on peut prendre le pot de la cafetière sans que
le café ne continue de s’écouler. Le support du filtre se
ferme et l’écoulement du café est bloqué. Il faut alors
remettre le plus vite possible le pot de la cafetière pour
éviter le débordement du filtre.
Debranchez et laissez refroidir la cafetiere. Retirez le
filtre papier et jetez-le. Si vous avez utilise un filtre
permanent, videz-le a nouveau.
L’appareil est equipee d'un interrupteur automatique,
et s'eteint automatiquement apres 2 heurs de
fonctionnement.
3 | COMMENT FAIRE DU CAFé
Branchez l’appareil uniquement sur du courant
alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un
voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la
plaque technique de l’appareil. Poser la cafetière
électrique sur une surface stable.
1. Retirer le couvercle de la cafetière et remplir le
réservoir avec de l’eau froide jusqu’à la quantité
désirée (Les petits traits dans le reservoir indiquent le
nombre de tasses).
2. Placer dans le support de filtre à café (bien essuyé
auparavant) un cornet-filtre de format n°4, y mettre
11
4 | Nettoyage & entretien
5 | DéTARTRAGE
Il est nécessaire de détartrer régulièrement votre
cafetière électrique. La fréquence de détartrage
dépend de la dureté de l’eau du robinet ainsi que de
la fréquence de l’utilisation de la cafetière électrique.
Nous vous recommandons de détartrer votre cafetière
après avoir utilisé tous les filtres d’une boîte (après avoir
fait du café une quarantaine de fois environ). Le dépôt
de calcaire peut boucher l’élément de chauffe. Ce dépôt
de calcaire provoque une surchauffe et la cafetière
électrique est alors automatiquement déconnectée par
le système de sécurité incorporé et ne fonctionne plus;
il faut donc la faire réparer. Pour le détartrage, procéder
aux opérations suivantes.
Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement
la cafetière électrique. Non seulement cela prolongera
la durée de vie de votre appareil, mais cela favorisera
également une utilisation optimale.
Pour la nettoyer, procéder aux opérations suivantes:
• Avant de commencer à la nettoyer, vérifier si la
cafetière électrique est arrêtée et si la prise de
courant est débranchée.
• Nettoyer régulièrement l’extérieur de l’appareil avec
un chiffon un peu humide et l’essuyer en le frottant
avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits
abrasifs. Ne jamais rincer l’appareil sous le robinet
et ne pas le plonger dans l’eau.
• Après chaque usage, bien nettoyer le pot et le filtre de
l’eau très chaude avec un peu de produit vaisselle. Et
ensuite bien rincer avec de l’eau très chaude. Le pot
et le filtre ne peuvent pas être lavés dans le lavevaisselle.
Utiliser de préference les détartrants spécialement pour
les cafètieres électrique ou avec vinaigre froid.
Suivre les instructions dans l' emballage, supposé que
vous utilisez les détartrants spécialement pour les
cafètiere électrique.
Quand utilisez de vinaigre, voir les instructions ceci:
1. Mettre l’interrupteur de marche/arrêt sur arrêt.
Retirer la fiche de la prise de courant et enlever tous
les éléments amovibles de la cafetière.
2. Pour faire partir entièrement l’eau encore présente
dans la cafetière, maintenir l’appareil à l’envers audessus de l’évier.
3. Remplir le réservoir avec 0,2 litre de vinaigre froid et
0,2 litre d’eau propre et froide. Placer le pot sur la
plaque chauffante et remettre en place tous les autres
éléments de la cafetière.
4. Mettre l’appareil en marche.
5. Laisser s’écouler à peu près la moitié du vinaigre
d’alcool mélangé avec de l’eau et éteindre ensuite
l’appareil. Attendre environ 15 minutes et remettre
l’appareil en route. C’est ainsi que le calcaire présent
sera éliminé.
6. Si, après le détartrage, la pipe de montée ransparente
n’est pas encore limpide, recommencer le traitement
décrit ci-dessus.
7. Après le détartrage, il faut faire encore couler au
moins trois fois 1 litre d’eau froide propre pour
éliminer tous les restes de vinaigre et éviter ainsi que
le café ait un arrière-goût.
Attention! Si vous n’avez pas utilisé votre cafetière
pendant un certain temps, par exemple en raison des
vacances, retirer alors tous les éléments amovibles,
puis remettre en place tous les éléments amovibles
nettoyés. Faire marcher une fois la cafetière électrique
uniquement avec de l’eau (donc sans café). Vous éviterez
ainsi un éventuel arrière-goût au café.
12
ENGLISH
1. Lid waterreservoir
2. Overflow
3. Waterreservoir
4. Waterlevel indicator
5. Glass tube
6. On-/off switch
7. Pilot lamp
8. Lid filterholder
9. Filterholder
10. Dripstop
11. Filterholder bracket
12. Warmingplate
13. Lid with blendingtube
14. Glass jug
Service Department for examination, repair or
adjustment as special purpose tools are required.
•Never unplug it from the socket by pulling on the
cable.
•An electrical appliance is not a toy, and should
therefore always be placed outside the reach of
children. Children are not always able to understand
potential risks. Teach children a responsible handling of
electrical appliances.
• Unplug the appliance as soon as you have finished using
it and when you are cleaning it.
• Should you decide not to use the appliance anymore,
make it inoperative by cutting the power cord
after removing the plug from the socket. We also
recommend making all potentially dangerous parts of
the appliance harmless, particularly for children who
might be tempted to play with it.
•Never use the appliance if it is not working properly,
or if it has been damaged. Any intervention other than
cleaning and normal maintenance by the customer
must be carried out by an approved service centre.
• Do not put hot water in the reservoir.
• Never immerse any part of the main body, lid, power
cord and plug in water or any other liquid to protect
against electrical hazards.
• If the appliance is used for other purposes than
intended, or is it not handled in accordance with the
instruction manual, the full responsibility for any
consequences will rest with the user. Any damages to
the product or other things are not covered by the
warranty.
1 | SAFETY instructions
• Please read these instructions before operating the
appliance and retain for future use.
• The appliance is intended solely for domestic use
within the home.
• Attention: avoid touching hot surfaces, especially the
warmingplate when the appliance is in use.
• Before plugging into a socket, check that the voltage
in your home corresponds with the voltage printed on
the bottom of the appliance. This appliance must be
connected to an earthed socket.
•Never let the power cord of the appliance hang over
the edge of a table or counter, touch hot surfaces or
become knotted.
•Never place this appliance on or near a hot gas or
electric burner or where it could touch a heated oven
or microwave oven. Do not allow this appliance to
touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or
other flammable materials during use.
•Always use the appliance on a secure, dry, level
surface.
•Always ensure hands are dry before handling the plug
or control or power cord.
• Be extremely careful with the hot liquids in the
appliance.
•Never leave the appliance unattended when in use.
•Always carry out regular checks of the power cord to
ensure no damage is evident. Should there be any signs
that the cord is damaged in the slightest degree, the
entire appliance should be returned to the Customer
Service Department. For your own safety, only use the
accessories and spare parts from the manufacturer
which are suitable for the appliance.
•Always return the appliance after a malfunction, or if
it has been damaged in any manner to the Customer
13
8.Coffee tastes best immediately after brewing, don't
wait to long with serving the coffee. This way you
can enjoy your cup of coffee to the fullest. Place the
glass jug directly after serving the coffee back on the
warming plate or pour the leftover coffee in a thermos
jug.
2 | BEFORE FIRST USE Before you use the coffeemaker for the first time,
please do as follows: Carefully unpack the appliance and
remove all the packagingmaterial. Keep the material
(plastic bags and cardboard) out of reach of children.
Check after unpacking the appliance for any damage,
possible from transportation. Put the appliance on a
cool, flat and stable surface. Before first use, rinse the
appliance once or twice with water (but without coffee).
Rinse the glass jug with warm water and make it dry.
Never use any abrasives! Important: Fill the appliance
only with cold water. Hot water has a negative effect on
the lifetime of the coffeemachine.
Attention: This appliance is fitted with an anti-drip
system. This allows you to remove the coffee jug so
that you can pour yourself a cup of coffee while it is still
brewing. Quickly replace the coffee jug to prevent the
filter holder from overflowing. To keep the coffee hot,
replace the glass jug on to the warming plate. It will stay
hot for as long as the coffeemaker is switched on.
Always switch off the appliance after use. Don't forget
to throw away the paper coffeefilter. Open the lid of
the filter and remove the filterholder. When you use a
permanent filter, empty this, rinse it and you can use it
again.
3 | brewing coffee
This appliance has an automatic switch-off which turns
the appliance of after approx. 2 hours if the appliance
was not switched off with the on-/ off switch.
Before plugging into a socket, check that the voltage in
your home corresponds with the voltage printed on the
bottom of the appliance. Put the appliance on a cool,
flat and stable surface. Connect the appliance to an
earthed socket. You can adjust the length of the cord by
pulling it out from, or pushing it into, the interior of the
appliance.
Because of the hinged lids of the filterholder and the
waterreservoir the appliance is real easy to use.
To fill the waterreservoir or place a paper filter just lift
the lid. By lifting the filterholder it is unlocked and can
be removed. When you want to place the filterholder
back, make sure that you put it correctly on the bracket.
1. Open the lid of the waterreservoir and fill it with
the desired amount of cold, fresh water (the level
indications apply to the amount of cups).
2. Open the lid of the filterholder and place a paper
filter (size 1 x 4) of which you have folded the sealed
edges. This prevents the paper filter to collapse.
For 10 cups, use 5 or 6 spoons of ground coffee.
3. Close the lid of the filterholder.
4.Place the jug on the warming plate.
5. Switch the coffeemaker on with the switch on the side
of the appliance.
The pilotlamp will now light up. The warmingplate
under the jug will get warm automatically.
6.The water will slowly be brought to the boil and will
run through the filter. You can follow this process
through the glass tube in the waterreservoir.
This appliance heats the water with the
boilerprinciple. The water will be brought up to the
boil with short periods of time and run through the
coffee in the filter.
7.As soon as the brewing proces has ended and the
waterreservoir is empty, you can serve the coffee.
Let the filter stay in the holder until it has cooled
down. The specially designed blendingtube in the
lid of the jug ensure the same taste of coffee in the
whole jug.
14
4 | cleaning & maintenance
5 | desCALING
Regular cleaning will prolong the life of your appliance
and will guarantee optimal brewing results.
Regular descaling will prolong the life of your appliance
and will guarantee optimal brewing results. The
coffeemaker must be descaled at regular intervals: every
40 cycles for very hard water (about once a month)
and every 80 cycles for soft water (about once every 2
months). But more frequent descaling may be necessary
if you notice: an increase in noise when boiling or if
brewing takes longer.
Before cleaning:
• Check if the appliance is switched off and the plug is
unplugged.
• Clean the outside of the appliance regularly with only
a damp cloth or sponge and dry it with a dry cloth.
Never use any abrasives. Never place the appliance
in water or under running water.
• Clean the glass jug and filterholder with warm water
and some washing up liquid. Dry the parts thoroughly
before you place them back. Never wash the glass jug
and filterholder in the dishwasher.
You can use either a sachet of descaler or cleaning
vinegar. When you use a descaler for coffeemachine,
follow the instructions on the package.
When you are using cleaning vinegar do as follows:
1. Switch off the appliance, unplug it and let it cool
down. Remove all the separate parts (jug and
filterholder).
2. To remove excess water turn the machine upside down
over the sink.
3. Fill the waterreservoir up to halve with cold vinegar
and add fresh, cold water to the maximum level.
Place the jug on the warmingplate and place the
filterholder with an empty paper filter on the holder.
4. Switch the appliance on.
5. Allow the equivalent of halve the amount to
run through into the coffee jug. Then stop the
coffeemaker. Leave the remaining mixture in the
coffeemaker to work for 15 minutes. Restart the
coffeemaker to finish the runthrough.
6. Repeat the process when the glass tube is still not
clear.
7. Rinse the coffeemaker by running it 2 or 3 times with
fresh water (full water tank and without coffee).
Attention! If you haven't used the coffeepodmachine for
a while, for instance if you have been away on a holiday,
you should remove all the separate parts for cleaning
and rinse the coffeepodmachine with fresh water. Place
the cleaned parts in the machine. This prevents an
additional taste.
15
16
GARANTIE & SERVICE
GARANTIE & SERVICE
•Uw garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop
van het product.
•De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota
kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota
zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de
aankoopdatum.
•De garantie geldt niet in geval van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
- onvoldoende onderhoud;
- het niet in acht nemen van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften;
- ondeskundige montage of reparatie door uzelf of
derden;
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
•Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.
•Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Rechnung des
gekauften Gerätes.
Bewahren Sie deshalb die Rechnung sorgfältig auf. Die
Garantie gilt ab dem Kaufdatum.
•Die Garantie gilt nicht im Falle von:
- normalem Verschleiß
- mangelhafter Wartung
- unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch
-Nichtbeachtung von Bedienungs- und
Wartungsvorschriften
- unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder
Dritte
- nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer
oder durch Dritte montiert worden sind, welche erst
von unserem Kundendienst zu begutachten sind.
•De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen;
- externe verbindingskabels;
- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
•Die Garantie gilt nicht für:
- normale Gebrauchsartikel;
- Beleuchtungsbirnen, welche von unserem
Kundendienst zu begutachten sind.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler oder senden Sie
das Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und
einer Fehlerbeschreibung frankiert an die Serviceadresse
in Ihrem Land:
Lever het apparaat in bij uw leverancier of stuur
het apparaat, voorzien van kopie aankoopbon en
klachtomschrijving, gefrankeerd terug aan het
serviceadres van uw land:
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NEDERLAND
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NIEDERLANDEN
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIË
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIEN
AVC Service GmbH
Höhenstrasse 24
70736 Fellbach
DEUTSCHLAND
AVC Service GmbH
Höhenstrasse 24
70736 Fellbach
DUITSLAND
Falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit
abgelaufen ist, müssen wir Ihnen die Kosten, die durch
eine Begutachtung und/oder einer Reparatur entstehen,
in Rechnung stellen.
Indien de garantie is komen te vervallen of indien de
garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke
verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in
rekening te brengen.
Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen
Kostenvoranschlag, bevor wir mit der Reparatur beginnen.
Wenn wir zur Reparatur übergangen sind, werden die
Begutachtungs- bzw. Prüfungskosten von uns nicht in
Rechnung gestellt.
Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken
alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek
om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen
van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie
heeft verstrekt.
Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst
ausgeführten Reparaturen und auf das neu verarbeitete
Material zwei Monate Garantie, wobei diese zweimonatige
Frist ab dem Tag der Reparatur gilt. Sollte während
dieses Zeitraumes ein Defekt auftreten, welcher direkt
auf die Reparatur oder das dabei verwendete Material
zurückzuführen ist, kann der Kunde selbstverständlich
sein Gerät kostenlos reparieren lassen.
Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze
servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde
herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
17
GARANTIE & SERVICE
GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE
• La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la
date d’achat de l’article.
• La garantie ne sera applicable que sur présentation du
bon d’achat. C’est pourquoi vous devez conserver bien
précieusement votre bon d’achat. Le délai de garantie
commence à partir de la date d’achat.
• La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:
- usure normale
- emploi inadéquat ou utilisation abusive
- entretien insuffisant
- non-respect des consignes d’utilisation et
d’entretien
- réparation par l’acheteur non compétent
- adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui
ne sont pas d’origine ce qui sera jugé par notre
service technique
•This product is guaranteed for a period of 2 years from
the date of purchase against mechanical and electrical
defect.
•Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g.
till receipt) can be shown. Therefore keep it in a safe
place. The guarantee period starts at date of purchase.
•Guarantee is not valid in case of:
- normal wear;
- damage through misuse use or when the instructions
were not followed correctly;
- lack of maintenance;
- not following the operation- and safety instructions;
- incompetent montage or repairs made by yourself or
others;
- using accessories and spare parts which are not
suitable for the appliance; for assessment by our
technical department.
• La garantie n’est pas applicable pour:
- les articles de consommation normale
- les câbles de raccordement extérieurs
- les lampes témoins (changeables) de signal et
d’éclairage ce qui sera jugé par notre service
technique
•The guarantee is not valid for:
- normal wear;
- external cables;
- (interchangeable) signal- and controllamps for
assessment by our technical department.
Consultez alors votre commerçant ou notre service
technique. L’appareil doit être renvoyé en port payé avec
la facture ainsi que la description du problème à:
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
PAYS BAS
Return to your supplier of send the appliance, including a
copy proof of purchase and description of the complaint,
stamped to:
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIQUE
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
THE NETHERLANDS
AVC Service GmbH
Höhenstrasse 24
70736 Fellbach
ALLEMAGNE
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIUM
AVC Service GmbH
Höhenstrasse 24
70736 Fellbach
GERMANY
Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de
garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à
un devis et/ou à une réparation.
•Pack it carefully (preferably in the original carton).
Ensure unit is clean.
• Enclose your name and address and quote model
number on all correspondence.
Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord
établir un devis avant de commencer toute réparation.
Sans votre demande de devis, nous partons du principe
que vous nous donnez automatiquement votre accord
pour la réparation de votre appareil, dès l’instant où vous
nous l’avez envoyé.
When the guarantee is no longer valid or when the period
of guarantee has passed, we will charge any costs that
flow out of an assessment and/or repairing.
Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations
effectuées par notre service après-vente et sur le
matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois
est calculé à compter de la date de la réparation. Si
pendant cette période, il y avait une défection de
l’appareil due directement aux travaux de réparation
qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va
de soi que l’acheteur pourra de plein droit faire réparer
gratuitement son appareil.
On request we will supply a statement before repairing.
Without requesting a statement, we assume that you, by
sending the appliance, automatically order to repair the
appliance.
A guarantee period of two months is valid for repairs
done by our technical department and the used spare
parts, counting from the repairdate. When a malfunction
occurs within this period which directly flows out of the
repairs and the used spare parts, the consumer has the
right of repairs without any costs.
18
19
Inventum Belgium BVBA
Lindenstraat 32, 3140, Keerbergen, België
Tel: 015-512653, Fax.: 015-529718, Mail: [email protected]
Inventum Deutschland GmbH
Ilseder Hütte 10, 31241, Ilsede, Deutschland
Tel.: 05172-9866 350, Fax.: 05172-9866 354, Mail: [email protected]
Website: www.inventum .eu
10HK100B.04087V
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten./
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved.!
Inventum Holland BV
Generatorstraat 17, 3903 LH , Veenendaal, Nederland
Tel.: 0318-542222, Fax.: 0318-542022, Mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement