Evolveo Mercury 2030 Owner's manual

Evolveo Mercury 2030 Owner's manual

EVOLVE MERCURY

DVB-T rekordér se dvěma tunery a záznamem na USB disk

Uživatelský manuál

www.evolve.cz

Bezpečnostní informace

Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani vlhku.

Výstraha:

Ke snížení rizika požáru a

úrazu elektrickým proudem neodstraňuje

Dbejte o elektrickou bezpečnost. Elektrická zařízení nebo příslušenství připojená k této jednotce musí nést bezpečnostní označení a nesmí být modifikována tak, kryt (ani zadní část) jednotky.

Servis zadávejte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

Lomená šipka ve tvaru blesku umístěná do rovnoramenného aby ohrožovala bezpečnost. Tento přístup napomůže zabránit jakémukoliv poten ciálnímu ohrožení elektrickým proudem či požárem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.

trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného

"nebezpečného napětí" uvnitř pouzdra produktu, které může

11ˇPříslušenství. Nepokládejte tento videoprodukt na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. Videoprodukt by mohl spadnout a způsobit vážené poranění dítěti nebo dospělé osobě a mohl by se také vážně poškodit. představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a servis v literatuře, která je k

Používejte tento přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodávaným společně s videoproduktem. přístroji přiložena.

Varování: ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhku.

Výstraha: K zabránění úrazu elektrickým proudem zasuňte široký kolík zástrčky úplně do široké drážky v zásuvce.

Přístroj nesmí být ponořován do vody nebo oplachován vodou a na

Jakákoliv montáž přístroje musí probíhat podle pokynů výrobce a musí být použito příslušenství doporučené výrobcem.

11a. Videoprodukt v kombinaci s vozíkem je nutno přemísťovat velmi opatrně.

Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se vozík s videoproduktem převrhne. Poznámka pro instalatéry CATV systému.

Touto poznámkou chceme pracovníky instalující CATV systém upozornit na oddíl přístroj nesmí být umísťovány žádné předměty naplněné vodou, jako např. Vázy.

č. 820-40 předpisu NEC, který uvádí pokyny pro řádně uzemnění a zejména specifikuje, že uzemnění kabelu musí být připojeno k uzemňovací soustavě

Důležité bezpečnostní pokyny

budovy co možná u vstupu kabelu, jak je to prakticky možné.

12ˇUzemnění venkovní antény. Pokud je k videoproduktu připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou

Navíc k pečlivé pozornosti, jež byla věnována kvalitativním standardům při výrobě Vašeho videoproduktu, je hlavním faktorem při designu uzemněny pro účely ochrany proti napěťovým vlnám a tvoření elektrostatických nábojů. Oddíl 810 zákona National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984

(oddíl 54 kanadského zákony „Electrical Code“, část 1) uvádí informace o každého přístroje bezpečnost. Nicméně bezpečnost je také Vaší odpovědností. Tento list obsahuje důležité informace, která Vám pomohou správném uzemňování stožárů a podpěrných konstrukcí, uzemňování anténních přívodů a jejich napojení na anténní výbojovou jednotku, připojení k zemnicím zajistit spokojené a řádné používání videoproduktu a příslušenství. elektrodám a požadavky na zemnicí elektrody.

Prosíme, přečtěte si je pečlivě před obsluhou a použitím Vašeho videoproduktu.

13ˇElektrická vedení. Venkovní anténa nesmí bát umísťována do blízkosti nadzemních elektrických vedení, jiných obvodů elektrického osvětlení nebo

Instalace

silových obvodů ani tam, kde by mohla spadnout na taková vedení či okruhy.

Při instalování systému venkovní antény je třeba věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaktu či přiblížení se k takových elektrickým vedením či

1?Čtěte a dodržujte pokyny. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutno číst ještě před uvedením tohoto produktu do provozu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze a provozu.

2?Uchování a uložení pokynů. Bezpečnostní pokyny a návod k povozu okruhům, protože kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalování venkovní antény může být nebezpečné, a mělo by být přenecháno odborníkovi.

Použití

14ˇČištění. Před čištěním odpojte videoprodukt z napájecí zásuvky ve stěně.

Nepoužívejte kapalné čističe ani aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký je třeba uchovat i pro pozdější použití.

3?Dbejte na všechna varování. Respektujte všechna varování hadřík.

15ˇObjekty, které by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo umístěná na produktu a uvedená v návodu k obsluze.

4?Polarizace. Některé videoprodukty jsou opatřeny polarizovanou vniknout do přístroje, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. zástrčkou pro napájení střídavým proudem. Tato zástrčka musí pasovat do zásuvky, případně zástrčku přetočte. Pokud zástrčka přístroje

Nikdy nepolévejte videoprodukt žádnou kapalinou.

16ˇBlesk. K přídavné ochraně videoproduktu během bouřky nebo když je přístroj delší dobu bez dozoru a nepoužíván, odpojte jej z napájecí zásuvky nepasuje do Vaší zásuvky, kontaktujte Vašeho elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Aby bylo zabráněno úrazu elektrickým a odpojte anténu nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození videoproduktu bleskem nebo přepětím na napájecí síti.

proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zástrčku s prodlužovací

šňůrou, propojkou nebo s jinou zásuvkou, pokud není možno kolíky plně zasunout do zásuvky tak, aby byly plně zasunuty. Pokud potřebujete prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru.

5?Elektrické napájení. Tento videoprodukt musí být provozován pouze

Servis

17ˇServis. Nepokoušejte se tento videoprodukt opravovat sami, protože otevření či odstranění krytů Vás může vystavit nebezpečnému napětí či jiným ohrožením. Veškeré servisní práce zadejte kvalifikovanému personálu.

18ˇPodmínky, kdy je zapotřebí servis. Když nastane některá z následujících s elektrickým napájením, které je uvedeno na jeho štítku. Pokud si nejste podmínek, odpojte videoprodukt z napájecí zásuvky a obraťte se na jisti parametry napájecí sítě ve Vašem domě, konzultujte prodejce videa nebo Váš místní elektrorozvodný podnik. U videoproduktů, které jsou kvalifikovaný servisní personál:

A.Když je poškozena napájecí elektrická šňůra nebo zástrčka; určeny pro provoz s bateriemi nebo s jiným napájecím zdrojem se informujte v návodu k obsluze.

6?Nepřetěžuje zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by mohl hrozit požár nebo úraz elektrickým proudem. Přetížené střídavé zásuvky, prodlužovací šňůry, poškozená nebo prasklá izolace vodičů a zlomené zástrčky jsou nebezpečné. Mohou vést k úrazu elektrickým proudem

B.Pokud byla na videoprodukt vylita kapalina, či do něj vnikly předměty;

C.Pokud byl videoprodukt vystaven dešti nebo vodě;

D.Pokud video nepracuje normálně podle návodu k obsluze.

Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a mnohdy vyžaduje náročná zásah odborníka k obnovení normálního provozu nebo k požáru. Pravidelně kontrolujte elektrickou šňůru, a pokud objevíte videoproduktu.

poškození, nechte ji u odborného technika vyměnit.

E.Pokud videoprodukt spadl nebo byla poškozena jeho skříňka.

7?Ochrana elektrické šňůry. Elektrická napájecí šňůra musí být vedena

F.Jestliže videoprodukt vyhazuje výraznou změnu výkonu, potřebuje servis.

tak, aby po ní nebylo chozeno, aby nebyla přiskřípnuta věcmi

19ˇNáhradní díly. Jsou-li zapotřebí náhradní díly, musí servisní technik prověřit, postavenými na či proti šňůře. Zvláštní pozornost je třeba věnovat šňůře že použité náhradní díly mají stejné parametry jako díly originální. Použití v blízkosti zástrčky, zásuvek a místům, kde vystupuje z videoproduktu.

náhradních dílů specifikovaných výrobcem videoproduktu může zabránit požáru,

úrazu elektrickým proudem či jiným ohrožením.

8?Ventilační otvory a štěrbiny v pouzdře přístroje mají zajišťovat spolehlivý provoz videoproduktu a chránit jej před přehřátím. Tyto otvory

20ˇBezpečnostní kontrola. Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo nesmí být blokovány ani zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány opravy tohoto videoproduktu požádejte technika, aby provedl bezpečnostní například tím, že přístroj položíme na postel, pohovku, pokrývku nebo kontrolu doporučenou výrobcem tak, aby bylo zjištěno, že videoprodukt je ve na topné těleso. Tento videoprodukt nesmí být umísťován do uzavřených stavu bezpečném pro provoz. prostor jako jsou police či stojany, když není zajištěna řádná ventilace,

21ˇMontáž na stěnu nebo pod strop. Produkt má být montován na stěnu nebo a vždy je třeba dodržet pokyny od výrobce videoproduktu.

strop pouze podle doporučení výrobce.

9?Nepoužívejte takové připojovací prvky, které nejsou doporučeny

22ˇTeplo: Produkt musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou radiátory, výrobcem videoproduktu, protože by mohly představovat ohrožení.

topná tělesa, kamna či jiné produkty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

10ˇVoda a vlhkost. Nepoužívejte tento videoprodukt v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu či nádoby na praní prádla ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti bazénu a podobně. Výstraha:

Úvod

DVB-T přijímač

Čelní panel

Tlačítko pohotovostního režimu

Snímač dálkového ovládání USB port

O kanál nahoru

O kanál dolů

Zadní panel

RF vstup pro externí anténu

TV Scart pro připojení k vaší TV

RF IN RF OUT

RF smyčka pro externí zařízení

TV

Hlavní napájení

Koaxiální dig. audio

DIGITAL

AUDIO

COAXIAL

VCR

Připojení k videorekordéru

AC 220-240V

~50/60Hz

1

Česky

Dálkové ovládání

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

STANDBY

INFO SUBTITLE

MUTE

PAGE+

PLAY/PAUSE

STOP

PAGE-

MENU

CH+

EXIT

VOL-

RECORD

OK

CH-

VOL+

TIMESHIFT

RECALL

EPG

TTX TV/RADIO AUDIO FILE

DTV/VCR SLOW FAV GOTO

1

STANDBY

(zapíná přijímač a přepíná do pohot. Režimu)

2

3

4

INFO

(stiskněte pro informaci o programu/ průvodce )

PLAY/ PAUSE (přehrát/zastavit)

PAGE+/PAGE- (strana +/strana -)

20

21

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

12

13

17

18

15

16

19

5

6

7

8

9

10

11

14

20

21

22

23

24

25

26

STOP

(zastavení přehrávání programu nebo nahrávání)

Menu

(otevřít a zavřít menu na obrazovce)

Kurzor/CH+, -/VOL+,-/OK

(navigační tlačítka pro pohyb v menu)

(CH+/-: přepínání mezi kanály)

(VOL+/-: změna hlasitosti)

Tlačítko OK

( potvrzení výběru v menu)

RECORD

(nahrávání TV programu na USB disk)

Numerická tlačítka

(zadávání číselných hodnot nebo přímé zadání čísla TV programu)

TV/RADIO

(přepínání mezi TV a rádiem)

TTX (otevře interaktivní služby)

DTV/VCR

(přepínání mezi TV a externím vstupem)

SLOW

(zpomalené přehrávání)

MUTE (zapnutí/vypnutí zvuku)

SUBTITLE (Standard/Vyp/teletext titulky)

Vyhledání dopředu/vzad

EXIT (ukončení menu)

TIME SHIFT

(aktivace funkce Timeshift)

RECALL

(návrat na předchozí program)

EPG

(otevře Elektronického průvodce programy)

AUDIO

(volba zvukového režimu a zvukové stopy)

FILE

(otevření seznamu s nahrávkami)

GOTO

(hlednání oblíbené scény)

FAV

(otevření seznamu oblíbených)

ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko

(pro interaktivní funcke/podmenu funkce)

2

Česky

Zapojení

Připojení k TV a videorekordéru

RF IN RF OUT

VCR

Video Cassette Recorder

TV VCR DIGITAL

AUDIO

AC 220-240V

~50/60Hz

COAXIAL

TV

Připojení Hi Fi sy stému

(j e vy žado ván př ísluš ný de kod ér a vs tup )

RF IN RF OUT

TV

Hi -Fi

VCR

Koaxiální kabel

DIGITAL

AUDIO

AC 220-240V

~50/60Hz

COAXIAL

3

Česky

Začínáme

Snadná instalace

Při prvním použití set-top boxu se zobrazí menu snadná instalace.

Přesuňte kurzor na pozici "Vyhledávání" a volbu potvrďte stiskem tlačítka

"OK", čímž zahájíte vyhledávání programů.

Snadná instalace

Region

Jazyk menu

Francie

Czech

Vyhledávání

Výběr OK Enter

EXIT

Ukončit

Instalace

1 Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko "MENU".

2

Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte položku "Instalace" a stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení.

3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

Instalace

Autom. vyhledávání

Vyhledání kanálu

Nastavení tuneru

Automatické vyhledávání

1

2

Pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači zvolte položku "Autom. vyhledávání" a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření.

Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte položku "Režim vyhledávání", vyberte "Vyhledat" a stiskněte tlačítko

"OK" pro zahájení automatického vyhledávání programů.

Výber OK

Enter

EXIT

Ukoncit

Autom. vyhledávání

Seznam TV kanálu

2 BBCi

3 CBBC Channel

4 BBC 2W

5 BBC THREE

6 BBC ONE Wales

Seznam rádiových kanálu

1 BBC Radio Wales

2 BBC Radio Cymru

UHF: 470.0-862.0 MHz Kanál c.: GI:

Frekvence: 490.00 Mhz Modulace: FFT:

24%

EXIT Ukoncit

Vyhledávání kanálu

1 Pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači zvolte položku "Vyhledání kanálu" a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření.

2 Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte

Režim vyhledávání, Prohledávání pásma a číslo kanálu a vyberte

"Vyhledat" a stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení vyhledávání programů.

Režimy vyhledávání:

Podle kanálu

Podle frekvence

Vyhledání kanálu

Režim vyhledávání po kanálech

Prohledávání pásma

Kanál c.

UHF

22(482.000MHz)

Frekvence

Šírka pásma vyhledávání síte

Vyhledávání

482.000

8 MHz

Vyp

Síla signálu

Kvalita signálu

Výber OK

Enter

EXIT

94%

97%

Ukoncit

Nastavení tuneru

1

Pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači zvolte položku "Výkon přijímače", kterou můžete zapnout nebo vypnout napájení zesilovače antény, a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření.

2

Pomocí šipek VLEVO nebo VPRAVO na dálkovém ovladači zvolte požadované nastavení. "Vyp" znamená vypnuté napájení antény, "Zap" je zapnuté napájení antény napětím 5 V.

Nastavení tuneru

Výkon prijímace

Zmena

Vyp

Zap

EXIT

Ukoncit

4

Česky

Používání

Přepínání programů

Přepínat programy l ze čtyřmi r ůznými z působy - listováním v seznamu pr ogramů , volbou čísla př edvolby na dá lkovém ov ladači, ze seznamu pr ogramů na obrazovce ne bo po mo cí Elektronického průvodce pr ogramy ( EPG).

1

Listování v seznamu pr ogramů :

V seznamu pr ogramů se mů žete po hybovat pomo cí smě rových tlačítek na horu ne bo

do lů na dá lkovém ov ladači.

2

3

Volba pr ogramu čí slem:

Čí slo po žadovaného pr ogramu za dejte př ímý m stiskem nu me rických tlačítek dá lkového

ov ladače a volbu po tvrďte stiskem tlačítka OK .

Volba ze seznamu pr ogramů na obrazovce:

Po žadovaný pr ogram mů žete př ímo vy brat ze seznamu pr ogramů na obrazovce.

Se znam zobrazíte po mo cí hlavního me nu set-top bo xu. Další informa ce na leznete

v sekci "Seznam pr ogramů " v tomt o ma nuálu.

4

Volba po mo cí EPG:

Po žadovaný pr ogram mů žete zvolit též př ímo z el ektronického pr ůvodce pr ogramy ( EPG).

EP G mů žete zobrazit pomo cí hlavního me nu set-top bo xu. Další informa ce na leznete

v sekci "Přístup do el ektronického pr ůvodce pr ogramy " (EPG) v tomt o ma nuálu.

Přístup do Elektronického průvodce programy (EPG)

Přístup k EPG pro všechny programy:

1

Pro přístup do menu EPG stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači.

2

3

Stiskem numerického tlačítka "2" přepínáte mezi seznamem programů a naprogramováním událostí pro zvolený kanál.

Jakmile stojí kurzor na požadovaném pořadu, můžete stiskem tlačítka

OK zobrazit jeho detaily.

E P G

2 0 0 4 / 0 3 / 2 3 1 0 : 5 5

0 0 0 2 B B C i

Nyní:: 10:30-11:00

BBC World News

0 0 0 3 C B B C C h a n n e l

0 0 0 4 B B C 2 W

Další:: 11:00-12:00

BBC News

Streda 2008/03/26

0 1 1 0 : 3 0 - 11 : 0 0 B B C Wo r l d N e w s

0 2 11 : 0 0 - 1 2 : 0 0 B B C N e w s

0 3 1 2 : 0 0 - 1 3 : 0 0 B B C N e w s

0 4 1 6 : 0 0 - 1 7 : 0 0 B B C N e w s

1

Rezervacní list

P G - + Strana

2

Zmena

O K Prehrát záložky

3

R E C

Detail

Ukládání nahrávky

4 Stiskem tlačítka "1" otevřete seznam naplánovaných nahráváni

Přístup k oblíbeným programům

1

2

3

Stiskem tlačítka FAV zobrazíte menu oblíbených programů.

Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou skupinu.

Stiskem tlačítka OK zvolenou skupinu oblíbených programů zobrazíte.

Požadovaný program zvolte pomocí směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

Oblíbené

Skupina 1

Skupina 2

5

Česky

Kanály

Menu TV kanálů

1 Do menu kanálů vstoupíte stiskem tlačítka MENU. V okně, které se otevře, zvolte položku

"Kanál" a stiskněte tlačítko OK.

2

3

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.

Do seznamu kanálů lze též vstoupit stiskem tlačítka OK v r ežimu bě žného př ehrávání.

Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Kanál

Seznam TV kanálu

Seznam rádiových kanálu

Smazat všechny oblíbené

Vymazat vše

Prejmenovat skupinu

V ý b e r O K E n t e r

EXIT

Ukoncit

Seznam TV kanálů

1

Pro vstup do tohoto menu zvolte v základním menu "Kanál" položku "Seznam TV kanálů" a stiskněte tlačítko OK.

2

Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte skupinu kanálů. Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kurzor na požadovaný program,přičemž v okně vpravo se vám zobrazí náhled tohoto programu. Stiskem tlačítka OK zvolený program přepnete na celou obrazovku.

Úpravy

V tomto menu můžete nastavovat oblíbené, uzamykat, přeskakovat, mazat a přejmenovat seznam kanálů.

V menu "Seznam TV kanálů" stiskněte pro zahájení úprav tlačítko "1" na ovladači.

Vyberte požadovaný kanál a stiskem tlačítka OK ho zvolte. Nebo můžete stiskem tlačítka "0" zvolit všechny kanály. Zvolené kanály budou označeny symbolem " ".

Seznam TV kanálu

Všechny kanály

0 0 0 1 N E W S 2 4

0 0 0 2 B B C i

0 0 0 3 C B B C

0 0 0 4 B B C 2 W

0 0 0 5 T H R E E

0 0 0 6 Wa l e s

1 Úprava 2 Hledat

Skupina PG-+ Strana

3 Trídit

EXIT Ukoncit

4 Presun

Seznam TV kanálu

Všechny kanály

0 0 0 1 2 4

0 0 0 2 B B C i

0 0 0 3 C B B C

0 0 0 4 B B C 2 W

0 0 0 5 T H R E E

0 0 0 6 Wa l e s

OK

4

Výber

Smazat

0

5

Vše

Prejmenovat

1 Oblíbené

Skupina

2 Uzamceno

PG-+ Strana

3 Preskocit

Stiskem tlačítka EXIT toto menu uzavřete.

Oblíbené:

V menu "Úpravy" stiskněte pro přesun kurzoru na požadovanou skupinu číselné tlačítko "1" a následně směrové tlačítko NAHORU nebo DOLŮ. Nyní stiskněte tlačítko OK pro zobrazení potvrzovacího okna.

Seznam TV kanálu

Skupina 1

0 0 0 1 B B C N E W S 2 4

Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude přidán do vybrané skupiny.

Uzamčení:

V menu "Úpravy" stiskněte pro zobrazení potvrzovacího okna číselné tlačítko "2".

Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude uzamčen. Pro odemčení uzamčeného programu zopakujte uvedený postup.

Skupina 8

OK

4

Výber

Smazat

0 Vše

5 Prejmenovat

1 Oblíbené

Skupina

2

Uzamceno

3 Preskocit

Vypnout uzamcení kanálu,Jste si jistý?

Ano

Č .

Přeskočení:

V menu "Úpravy" stiskněte pro zobrazení potvrzovacího okna číselné tlačítko "3".

Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude po přepnutí na celou obrazovku přeskakován. Pro zrušení přeskakování programu zopakujte uvedený postup.

Smazání:

V menu "Úpravy" stiskněte pro zobrazení potvrzovacího okna číselné tlačítko "4".

Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zvolený kanál bude smazán ze seznamu programů.

Prepnout preskocení kanálu. Jste si jistý?

Ano Č .

Opravdu chcete vymazat kanál?

Ano Č .

Přejmenování:

V menu "Úpravy" stiskněte pro zobrazení virtuální klávesnice číselné tlačítko "5". Vkládejte postupně jednotlivá písmena a číslice tak, že je vždy zvolíte kurzorem a pro potvrzení stisknete tlačítko OK. Po ukončení psaní zvolte na virtuální klávesnici tlačítko OK pro potvrzení, že přejmenování proběhlo úspěšně.

Hledat

1

2

3

V menu "Seznam TV kanálů" stiskněte pro zahájení hledání tlačítko "2" na ovladači.

Pomocí kurzoru vybírejte požadované znaky a vkládejte je jeden po druhém do vyhledávacího pole. Každý znak samostatně potvrďte tlačítkem OK. Po potvrzení každého znaku proběhne dílčí vyhledávání a je zobrazen seznam odpovídajících kanálů.

Stiskem tlačítka EXIT vyhledávací menu ukončíte.

Seznam TV kanálu

Všechny kanály

0 0 0 1 N E W S 2 4

0 0 0 2 B B C i

0 0 0 3 C B B C

0 0 0 4 B B C 2 W

0 0 0 5 T H R E E

0 0 0 6 Wa l e s

Hledat

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z 1 2

3 4 5 6 7 8 9

0

( sp DEL OK

1

㉡ prava

Skupina

2

《》

Hledat

Strana

3 Trídit

EXIT

4

Ukoncit

Presun

6

Česky

Kanály

Seznam TV kanálů (pokračování )

Třídění

1

V menu "Seznam TV kanálů" stiskněte pro zahájení úprav tlačítko "3" na ovladači.

2

Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kurzor na požadovaný způsob třídění a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK..

Původní:

Jméno (A-Z):

Třídění podle výsledku vyhledávání.

Třídění podle abecedního pořadí.

Jméno (Z-A):

FTA:

Uzamčeno:

Třídění podle abecedního pořadí.

Pouze nezakódované kanály.

Shromáždí všechny uzamčené kanály na konci seznamu TV kanálů.

Přesun

1

V menu "Seznam TV kanálů" stiskněte pro zahájení úprav tlačítko "4" na ovladači.

Kanál na kterém je kurzor bude označen symbolem " ". Pomocí směrových tlačítek

NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kanál na novou pozici.

2

Po stisku tlačítka OK se zobrazí potvrzovací okno. Zvolte "Ano" a pro potvrzení opět stiskněte OK.

Seznam TV kanálu

Všechny kanály

0002 BBCi

0003 CBBC Channel

Jméno(A-Z)

0005 BBC THREE

FTA

Uzamceno

1 ㉡ prava 2 Hledat

Skupina PG-+ Strana

3 Trídit

EXIT Ukoncit

4

Presun

Seznam TV kanálu

Všechny kanály

0001 NEWS

0002 BBCi

0003 CBBC

0004 BBC 2W

0005 THREE

0006 Wales

1 ㉡ prava

Skupina

2 Hledat

PG-+ Strana

3 Trídit

EXIT Ukoncit

4

Presun

Seznam rádiových kanálů

1

2

Pro vstup do tohoto menu zvolte v základním menu "Kanál" položku "Seznam rádiových kanálů" a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte skupinu kanálů. Pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte kurzor na požadovaný kanál a stiskem tlačítka OK ho zvolte.

Pozn.

V principu je manipulace v menu "Seznam rádiových kanálů" stejná jako v menu "Seznam TV kanálů", s jedním rozdílem: rádiové kanály neobsahují informace o videu, takže se v náhledovém okně zobrazí pouze logo daného kanálu.

Seznam rádiových kanálu

Všechny kanály

0700 Radio 1

0702 R5 Live

0703 Radio 2

0704 Radio 3

0705 Radio 4

0706 SportsX

0707 6 Music

1

㉡ prava

Skupina

2

Hledat

PG-+ Strana

3

Trídit

4

Presun

Smazání všech oblíbených kanálů

Pomocí tohoto menu můžete smazat všechny oblíbené kanály.

1

V základním menu "Kanál" zvolte položku "Smazat všechny oblíbené" a stiskněte tlačítko

OK. Zobrazí se varovné okno s upozorněním.

2

Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Tím smažete všechny oblíbené kanály. Zvolením položky "Ne" a stiskem tlačítka OK mazání přerušíte.

Vymazat vše

Pomocí tohoto menu můžete smazat všechny kanály.

1

V základním menu "Kanál" zvolte položku "Vymazat vše" a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se varovné okno pro vložení hesla. Standardní heslo je 0000.

2

Po vložení hesla se zobrazí varovné okno.

Zvolte položku "Ano" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

POZOR! Skutecne vymazat VŠECHNY kanály?

Ano Ne

Tím smažete všechny kanály. Zvolením položky "Ne" a stiskem tlačítka OK mazání přerušíte.

Kanál

Seznam TV kanálu

Seznam rádiových kanálu

POZOR! Skutecne vymazat VŠECHNY oblíbené kanály?

Ano Ne

Výber OK Enter

EXIT

Ukoncit

Kanál

Seznam TV kanálu

Seznam rádiových kanálu

-

Prejmenovat skupinu

Výber OK Enter EXIT Ukoncit

Přejmenování skupiny

Pomocí tohoto menu můžete přejmenovat skupinu kanálů.

1

V základním menu "Kanál" zvolte položku "Smazat všechny oblíbené" a stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu "Přejmenování skupiny".

2

3

Zvolte požadovanou skupinu a stiskem tlačítka OK otevřete virtuální klávesnici. Pomocí kurzoru vybírejte požadované znaky a vkládejte je jeden po druhém do pole s názvem. Každý znak samostatně potvrďte tlačítkem OK. Po ukončení psaní zvolte na virtuální klávesnici tlačítko OK pro potvrzení, že přejmenování proběhlo úspěšně.

Stiskem tlačítka EXIT menu přejmenování ukončíte.

7

Česky

Prejmenovat skupinu

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Skupina 8

Výber OK Prejmenovat EXIT

Ukoncit

Prejmenovat skupinu

Group 1

Group 2

Group 3

Skupina 1_

Group 4

Group 5

I I i i

J K L M

O P Q R S T U V W X Y Z

Group 6

Group 7 s t

1 2 3 4 5 6 7 8 9

@ u v w x y z

`

Group 8

Výber OK Prejmenovat EXIT Ukoncit

Systémová nastavení

Menu systémových nastavení

Menu systémových nastavení vám umožňuje měnit jazyk menu, TV systém, region a čas, nastavení časovače, nastavení menu a rodičovský zámek.

Systémová nastavení

1

Do menu systémových nastavení vstoupíte stiskem tlačítka MENU. V okně, které se otevře, zvolte položku "Systémová nastavení" a stiskněte tlačítko OK.

Jazyk menu

TV systém

2

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK. Následně pomocí směrových tlačítek NAHORU nebo

DOLŮ zvolte požadovanou položku pro změnu a p omocí směrových tlačítek

VLEVO nebo VPRAVO změnu proveďte.

Region a cas

Nastavení casovace

Nastavení menu

Rodicovský zámek

3 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Výber OK Enter

EXIT

Ukoncit

Jazyk menu

V tomto menu můžete nastavit jazyk menu.

Jazyk menu:

Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte požadovaný jazyk. Volbu ukončíte stiskem tlačítka EXIT.

Jazyk menu

Jazyk menu

Česko

Zmena EXIT Ukoncit

TV systém

V tomto menu můžete nastavit režim displeje, poměr stran, video výstup a LCN režim.

TV systém

Režim displeje:

Poměr stran:

NTSC/AUTO/PAL

4:3PS/4:3LB/16:9

Režim displeje

Pomer stran

Video výstup

LCN režim

Auto

4:3LB

CVBS+RGB

Vyp

Video výstup:

LCN režim:

CVBS+RGB/CVBS

Výber Zmena

EXIT

Ukoncit

Pokud je LCN (funkce logického číslování kanálů) aktivována, nemůžete změnit originální číslo předvolby kanálu přidělené laděním. Tuto funkci můžete deaktivovat přepnutím na status "Vyp"

(vypnuto).

Region a čas

V tomto menu můžete nastavit region a čas.

Region:

Toto menu umožňuje změnu regionu kde je přijímač používán.

GMT volba času: Toto menu umožňuje začít používat funkce GMT.

Možnosti jsou: vypnuto/definováno uživatelem/podle regionu.

Časové pásmo: Toto menu je aktivní pouze pokud je v GMT volbě zvolena položka

"definováno uživatelem". Rozsah časových pásem je (po půlhodinách)

"-11:30 ~ +12:00".

Datum:

Čas:

Menu "Datum" a "Čas" jsou aktivní pouze když je v GMT volbě zvolena položka "vypnuto".

Datum a čas změníte stiskem tlačítka OK.

Region a cas

Region

GMT volba casu

Časové pásmo

Datum

Čas

Zobrazení casu

Česká republika

Podle regionu

GMT+01:00

2004/03/23

10:56

Vyp

Výber OK Enter

EXIT

Ukoncit

Zobrazení času: Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zobrazování času na obrazovce.

Možnosti jsou Vyp/Zap.

8

Česky

Systémová nastavení

Časovač programů

Menu časovače vám umožňuje nastavit časovač programů a časovač spánku.

Časovač programů

㉡ terý

xxxx/xx/xx xx:xx

Časovač programů: V tomto menu můžete nastavit časovač programu, který požadujete.

Číslo časovače:

Režim časovače:

Služba časovače:

Kanál pro probuzení:

Měsíc/Datum/Den:

Čas:

Automatický záznam:

Délka záznamu:

Můžete nastavit až 8 různých časovačů programů

Vyp/Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně

Číslo časovače

Režim casovace

Služba casovace

Kanál pro probuzení

Mesíc

Datum

Den

TV Service/Radio Service (jaký typ signálu se má nahrát)

Zde můžete nastavit, jaký program má být po zapnutí časovače aktivní.

Pomocí směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte požadovaný měsíc, datum a čas pro automatické zapnutí.

Čas

Výber

OK

Enter

Stiskněte tlačítko OK a následně číselná tlačítka pro vložení požadovaného času.

Zap/Vyp (zapnuto/vypnuto)

Stiskněte tlačítko OK a následně číselná tlačítka pro vložení požadovaného času.

1

Jednou

TV Service

BBC NEWS 24

3

23

㉡ terý

10:57

EXIT

Ukoncit

Když chcete nastavení časovače ukončit, zobrazí se okno s výzvou k uložení nastavených hodnot.

Časovač spánku: Můžete nastavit automatické vypnutí přijímače za 10 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut nebo

120 minut.

Časovač programů ㉡ terý

Automatický záznam

Délka záznamu

Vyp

02:00

Výber OK Enter EXIT Ukoncit

Časovač spánku

Časovač spánku

Zbývající cas

Vyp

00:00

Zmena OK Zacátek casovace

Nastavení menu

V tomto menu můžete nastavit zobrazování titulků, průhlednost oken menu a nahrát původní nastavení menu.

Nastavení menu

Zobrazení titulků: Volba zobrazení titulků s možnostmi Standard/Vyp/Teletext.

Zobrazit titulky

Pruhlednost menu

Vyp

10%

Průhlednost menu: Slouží k nastavení průhlednosti oken menu s volbami

Vyp/10%/20%/30%/40%/50%.

Nahrát původní nastavení menu:

Nahrát puvodní nastavení menu

Slouží k odstranění všech uživatelských změn a obnovení původního továrního nastavení menu.

Výber Zmena

EXIT

Ukoncit

Rodičovský zámek

V tomto menu můžete nastavit ochranu menu heslem, uzamknout jednotlivé kanály a měnit tato hesla.

1

2

V menu "Systémová nastavení" zvolte položku "Rodičovský zámek" a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Budete vyzváni k vložení hesla. Standardní heslo je 0000.

Po vložení správného hesla numerickými tlačítky se zobrazí menu rodičovského zámku.

Rodicovský zámek

Uzamcení menu

Kanálový zámek

Nové heslo

Potvrdit heslo

Uzamčení menu: Slouží pro uzamčení přístupu k menu. Pro vstup do menu vyhledávání bude vyžadováno heslo. Můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout.

Výber

Vyp

Vek:4

----

----

Zmena 0-9 Vstup EXIT

Ukoncit

Kanálový zámek: Slouží k uzamčení přístupu k vybraným programům. Můžete nastavit hodnoty na Vyp/Ručně/Věk:4

-Věk:18

Nové heslo: Slouží ke změně přístupového hesla k zámku.

Potvrdit heslo: Slouží k potvrzení nově zadaného hesla.

9

Česky

Nástroje

Hlavní menu nástrojů

1

Do menu nástrojů vstoupíte stiskem tlačítka MENU. Zvolte položku "Nástroje" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

2

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.

3 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Nástroje

Informace o prijímaci

Hry

Nahrát tovární nastavení

Aktualizace software

Výber

OK

Enter

EXIT

Ukoncit

Informace o přijímači

V tomto menu můžete zobrazit informace o vybraných parametrech přijímače, o verzi software a podpisu.

1

V menu "Nástroje" zvolte položku "informace o přijímači" a volbu potvrďte stiskem OK.

Zobrazí se okno s informacemi o přijímači.

Informace o prijímaci

Prijímac

Software

Podpis

DVB-T xxxx xxx_x_xxxxxx_xx_xxx xxx xx xxxx xx:xx:xx

2 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

EXIT

Ukoncit

Hry

V tomto menu si můžete zahrát některou ze tří vestavěných her.

1

2

3

V menu "Nástroje" zvolte položku "Hry" a volbu potvrďte stiskem OK.

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK pro aktivaci hry. Nyní vyberte položku "Start" a pro spuštění hry opět stiskněte tlačítko OK.

Stiskem tlačítka EXIT hru ukončíte.

Pozn.

Hru po zastavíte st iskem tlačítka OK b ěhem hraní.

Hry

Tetris

Had

Othello

Výber OK Enter EXIT Ukoncit

Obnovení továrních nastavení

V tomto menu můžete obnovit původní tovární nastavení a smazat tak všechny naladěné programy.

1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Nahrát tovární nastavení" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Budete vyzváni k vložení hesla.

2

Pomocí numerických tlačítek vložte správné heslo (standardní heslo je 0000).

Zobrazí se potvrzovací okno.

3 Zvolte "Ano" obnovení továrních nastavení a smazání všech naladěných programů.

Zvolte "Ne" pro zrušení operace.

4 Stiskem tlačítka EXIT proces ukončíte.

Nástroje

Informace o prijímaci

Hry

Aktualizace software

Pokracovat?

Ano Ne

Výber OK Enter

EXIT

Ukoncit

Aktualizace software

Stávající ovládací software (firmware) přijímače můžete aktualizovat prostřednictvím TV antény nebo z paměťového média.

1

2

V menu "Nástroje" zvolte položku "Aktualizace software" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se nabídka způsobu aktualizace.

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.

Budete vyzváni k vložení hesla.

3

4

Pomocí numerických tlačítek vložte správné heslo (standardní heslo je 0000). Otevře se submenu s aktualizací software.

Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Aktualizace software

Aktualizace z vysílace

Aktualizace z úložište.

Výber OK Enter EXIT Ukoncit

10

Česky

Média

Hlavní menu Media+

1

2

3

Do menu Media+ vstoupíte stiskem tlačítka MENU. Zvolte položku "Media+" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.

Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Media+

Multimediální prehrávac

Správa záznamu

Informace o prenosném disku

DVR nastavení

Bezpecne odebrát úložište?

Formát disku

Výber OK Enter EXIT Ukoncit

Multimediální přehrávač

V tomto menu můžete přehrávat audio/video soubory nebo fotky z USB zařízení.

1

2

V menu "Media+" zvolte položku "Multimediální přehrávač" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK.

3

Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Multimediální prehrávac: USB/Soub. systém1

001 Autorun.inf

002 ALiDvr

I swear.mp3

I swear.mp3

00:03:15 00:04:10

SezObr Seznam hudby Seznam obrázku Nastavení

Trídit

Správa zázamů

V tomto menu můžete přehrávat nahrané soubory.

1

V menu "Media+" zvolte položku "Správa záznamů" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

2 Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko OK pro přehrání.

3

Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Správa záznamu

SVT1 (DVR)

15:39-15:40(00:01:01) 37M

Č. Datum Čas Jméno

0001 01/01 01:01-01:02 SVT1

0002 30/08 15:39-15:40 SVT1

0003 10/05 17:41-17:42 France3

0004 01/01 01:00-01:01 France5

1

Uzamceno

2

Smazat

3

Prejmenovat

4

Informace

Informace o přenosném disku

V tomto menu můžete získat informace o parametrech přenosného disku.

1 V menu "Media+" zvolte položku "Informace o přenosném disku" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se okno s informacemi.

2 Stiskem tlačítka EXIT toto menu opustíte.

Informace o prenosném disku

Zarízení

Celkem

Volné

Využito

TimeShift

Volné pro záznam

Souborový systém xxxxxx x.xx GB x.xx GB x.xx GB x.xxGB

x.xxGB

FAT

EXIT Ukoncit

DVR nastavení

V tomto menu můžete nastavit konfiguraci DVR (parametry nahrávání).

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou položku menu, stiskem směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO změníte nastavení.

DVR nastavení

TimeShift čas(min) 10/20/30/40/50/60

Maximální délka funkce timeShift je 1 hodina

Typ záznamu TS/PS

TS: Transport stream, neboli kompletní datový tok DVB-T, který zahrnuje i informace jako teletext, titulky, EPG, atd.

PS: Program stream, který bude uložen ve formátu MPG a může být přehrán

Preferované úložište

TimeShift Cas (min)

Typ záznamu

Pohotovostní režim

EXIT Exit v počítači nebo jiných zařízeních.

Pohotovostní režim Vyp./Zap.

Zap: Když je dokončeno nahrávání, přijímač se přepne automaticky dfo pohotovostního režimu.

Vyp: Když je dokončeno nahrávání, přijímač zůstane zapnutý.

xxxxxx

20

TS

Vyp

11

Česky

Média+

Bezpečně odebrat USB zařízení

V menu "Media+" zvolte položku "Bezpečně odebrat USB zařízení" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se okno s volbou.

Stiskem směrových tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte "Bezpečně odebrat USB zařízení a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

Vyberte si úkon:

Bezpecne odebrat USB zarízení

Zrušit

Formát disku

V tomto menu můžete naform8tovat disk.

Zvolte položku "Souborový systém" a stiskem směrového tlačítka VLEVO nebo VPRAVO položku upravte.

Souborový systém FAT/NTFS

Nyní vyberte položku "Start" a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazí se okno s upozorněním.

Zvolte "Ano" a stiskněte tlačítko OK pro zformátování disku.

Zvolte "Ne" a stiskněte tlačítko OK pro zrušení operace.

Formát disku

Zarízení

Kapacita

Souborový systém

Start

EXIT U k o n c i t x x x x x x x x x x M B

FAT

POZOR: Formátování smaže VŠECHNA data na disku! Pokracovat?

Ano Ne

Automatický pohotovostní režim

Zap (On) - pokud nebude stisknuto tlačítko na přijímači nebo dálkovém ovládání nebo zadána žádná událost na časovači, přejde přijímač automaticky do úsporného pohotovostního režimu.

Vyp (Off) - přijímač nemůže přejít do automaticky do pohotovostného režimu

Auto Standby

Auto Standby

On

Select

OK Enter EXIT Exit

12

Česky

TimeShift / nahrávání

Připojte do USB portu externí záznamové USB zařízení typu MassStorage, čímž aktivujete funkce TimeShift a nahrávání vysílaných programů. Přijímač je kompatibilní s většinou USB disků, nelze však garantovat 100% kompatibilitu se všemi produkty na trhu.

Pozastavte vysílaný program a pokračujte ve sledování později od místa přerušení (TimeShift).

Nahrajte vysílaný program.

Když se kapacita úložného prostoru na USB disku vyčerpá, nahrávání se automaticky přeruší.

Pozn.:

Pro na hrávání i TimeShift používejte di sky s rozhraním

USB 2. 0.

Timeshift

Aktivace

TimeShift může být zapnut během sledování TV programu stiskem tlačítka "TIME SHIFT".

Stiskem směrových tlačítek VLEVO nebo VPRAVO zvolte požadovaný čas, ve kterém chcete program sledovat a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

Ovládání

Během přehrávání můžete provádět následující činnosti::

Stiskem tlačítka "PAUSE" přehrávání pozastavíte.

Stiskem tlačítka "FORWARD" přehrávání zrychlíte směrem vpřed.

Stiskem tlačítka "BACKWARD" přehrávání vrátíte směrem zpět.

Stiskem tlačítka "SLOW" přehrávání zpomalíte.

9 B B C F O U R

3 1

0 3 / 1 9 0 1 : 3 6

0 %

Ukončení funkce TimeShift

Stiskem tlačítek EXIT/CH+/CH- můžete funkci TimeShift ukončit. Po jejich stisku se zobrazí potvrzovací okno. Zvolte

"Ano" pro návrat ke sledovanému programu do aktuálního času. Zvolte "Ne" pro pokračování ve funkci TimeShift.

Ukoncíte Timeshift, jste si jistý?

Nahrávávání TimeShiftu

Ano Ne

Po spuštění TimeShiftu stiskněte tlačítko RECORD. zobrazí se potvrzovací okno. Zvolte

"Ano" pro nahrávání TimeShiftu z bufferu záznamu a pak pokračování v nahrávání v reálném čase. Zvolte "Ne" pro ukončení funkce nahrávání TimeShiftu.

Ukoncíte Timeshift, chcete uložit data v bufferu na disk?

Ano

Ne

Nahrávání

Jsou tři různé způsoby jak nahrávat programy.

Okamžité nahrávání

V režimu sledování TV programu stiskněte tlačítko RECORD, čímž zahájíte nahrávání sledovaného programu.

Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončíte. Objeví se potvrzovací okno.

Zvolte "Zastavení nahrávání" pro ukončení záznamu. Zvolte "Continue recording" pro pokračování v záznamu.

Pokud tlačítko RECORD stisknete ještě jednou, přepne se okamžité nahrávání do režimu nahrávání dle stanovené délky.

Vyberte si úkon:

Z EPG

Zastavení nahrávání: TV.18 The Record

Continue recording

Stiskněte tlačítko RECORD v okamžiku, kdy kurzor stojí na položce EPG.

U položky se zobrazí informační ikona (červený bod).

Pro odstranění naplánované nahrávky stiskněte na položce EPG tlačítko

RECORD ještě jednou.

Ruční nastavení

Nahrávání můžete nastavit i ručně z menu "Časovač".

E P G

2 0 0 4 / 0 3 / 2 3 1 0 : 5 5

0 0 0 2 B B C i

Nyní:: 10:30-11:00

BBC World News

0003 CBBC Channel

0 0 0 4 B B C 2 W

Další:: 11:00-12:00

BBC News

Streda 2008/03/26

0 1 1 0 : 3 0 - 11 : 0 0 B B C Wo r l d N e w s

0 2 11 : 0 0 - 1 2 : 0 0 B B C N e w s

0 3 1 2 : 0 0 - 1 3 : 0 0 B B C N e w s

1

0 4 1 6 : 0 0 - 1 7 : 0 0 B B C N e w s

Rezervacní list

PG-+

Strana

2 Zmena

O K

Prehrát záložky

3

REC

Detail

Ukládání nahrávky

13

Česky

TimeShift/ nahrávání

Přehrávání během nahrávání

Při nahrávání jednoho programu můžete sledovat jiný program.

Vyberte si úkon:

Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončíte. Následně se zobrazí potvrzovací okno..

Zvolte položku "Zastavení nahrávání" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Continue recording" pro pokračování v nahrávání.

Nahrávání dvou různých programů současně

Můžete nahrávat dva různé programy současně a zároveň sledovat další program, který je vysílán na druhém tuneru (druhý nahrávaný program).

Stiskem tlačítka STOP nahrávání ukončíte. Následně se zobrazí potvrzovací okno..

Vyberte si úkon:

Zastavení nahrávání: TV.18 The Record

Continue recording: TV.67 Corazon

Continue recording

Zvolte položku "Zastavení nahrávání" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Continue recording" pro pokračování v nahrávání.

Použití TimeShift současně s nahráváním

Funkci TimeShift můžete použít i pokud je nahráván jiný program.

Pokud chcete nahrávání ukončit, ukončete nejprve funkci TimeShift.

Timeshifting, tlacítko nyní není dostupné.

14

Česky

Řešení problémů

V některých oblastech může být signál pozemní digitální televize slabý. Pro zlepšení příjmu digitálního vysílání doporučujeme použít EVOLVE DVB-T antény, např. modely EVOLVE Eye,EVOLVE Stick nebo EVOLVE Shark.

USB disky pro záznam:

USB flash disky: doporučujeme rychlé verze USB flash disků

USB externí disky: vzhledem k různorodosti pevných disků, není možné garantovat 100% kompatibilitu všech pevných disků dostupných na trhu

Problém

Nesvítí kontrolka pohotovostního režimu

Signál nelze naladit

Není obraz nebo zvuk

Hlášení o zakódovaném kanálu

Není reakce na dálkové ovládání

Zapomenuté heslo kanálů

Zapomenuté heslo menu

Dálkový ovladač nespolupracuje s přijímačem

Možná příčina

Síťový kabel je odpojen

Jak postupovat

Zkontrolujte kabel

Anténa je odpojena

Anténa je poškozena/špatně natočena

V oblasti není pokrytí DVB-T signálem

Zkontrolujte anténní kabel

Zkontrolujte anténu

Kontaktujte prodejce

Na TV není zvolen vstup SCART/AV

TV kanál je zakódován provozovatelem

Přepněte na jiný kanál

Zvolte alternativní kanál

Přijímač je vypnutý

Ovladač je nesprávně zaměřen

Čelní panel přijímače je zakrytý

Baterie jsou vybité

Přijímač zapněte

Zamiřte ovladač na čelní panel

Odstraňte překážky

Vyměňte baterie v dálkovém ovladači

Znovu nalaďte všechny programy

Kontaktujte podporu výrobce

(1) Baterie v dálkovém ovladači je třeba

vyměnit

(2) Mezi dálkovým ovladačem a přijí-

mačem je překážka

(1) Vyměňte baterie

(2) Odstraňte překážky mezi dálkovým

ovladačem a přijímačem

Po přemístění přijímače do jiného pokoje již nelze zachytit TV programy

Prodlužovací kabel od antény může mít příliš velký útlum signálu

Zkuste jiný anténní kabel

Timeshift nefunguje

Nahrávání nefunguje

(1) Poškozený USB disk

(2) Špatný kontakt mezi USB konekto-

rem a USB diskem

(3) USB disk je příliš pomalý nebo je

určen pro rozhraní USB 1.0

(1) Použijte jiný USB disk

(2) Vytáhněte USB konektor a opětovně

jej připojte, ujistěte se že kontakt

je v pořádku

(3) Použijte pro nahrávání nebo Time-

Shift USB disk standardu USB 2.0

15

Česky

Specifikace

Tuner a kanály

RF vstupní konektor x1

(IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)

RF výstupní konektor x1

(IEC-TYPE, IEC169-2, MALE)

Frekvenční rozsah:

174MHz~230MHz(VHF)

470MHz ~862MHz (UHF)

Úroveň signálu:

-15 ~ -70 dbm

Dekodér

ÚROVEŇ PROFILU MPEG-2 hlavní profil

AUDIO FORMÁTY

VIDEO VÝSTUP

MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz

CVBS ,RGB

Připojení

Napájecí kabel

DATA PORT

Pevný

Tuner

SCART

SPDIF

Anténní vstup x1, RF výstup x1

TV x1,VCRx1

Koaxiální x1

USB x1

Napájení

Vstupní napětí

Spotřeba

AC220~240V, 50/60Hz provoz max. 8 W pohotovostní režim 2 W

Design a specifikace podléhají změnám bez oznámení.

Tiskové chyby vyhrazeny.

www.evolve.cz

16

Česky

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement