Evolveo galaxy dt 3020hd User manual

Evolveo galaxy dt 3020hd User manual

EVOLVE GALAXY

HD DVB-T přijímač/rekordér se záznamem na USB flash disk

T MKV TimeShift

0012

USB RECORDER

uživatelský manuál

www.evolve.cz

Bezpečnostní informace

Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přijímač dešti ani vlhku.

Výstraha:

Ke snížení rizika požáru a

Výstraha: dbejte o elektrickou bezpečnost. Elektrická zařízení nebo

úrazu elektrickým proudem neodstraňuje kryt (ani zadní část) přijímače.

příslušenství připojená k tomuto přijímači musí nést bezpečnostní označení a nesmí být modifikována tak, aby ohrožovala bezpečnost. Tento přístup

Servis zadávejte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

Lomená šipka ve tvaru blesku umístěná do rovnoramenného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného

"nebezpečného napětí" uvnitř pouzdra produktu, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a servis v literatuře, která je k přístroji přiložena.

Varování: ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhku.

Výstraha: K zabránění úrazu elektrickým proudem zasuňte široký kolík zástrčky úplně do široké drážky v zásuvce.

Přístroj nesmí být ponořován do vody nebo oplachován vodou a na přístroj nesmí být umísťovány žádné předměty naplněné vodou, jako např. vázy.

napomůže zabránit jakémukoliv potenciálnímu ohrožení elektrickým proudem či požárem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaný servisní personál.

11. Nepokládejte tento přijímač na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. Přijímač by mohl spadnout a způsobit vážné poranění dítěti nebo dospělé osobě a mohl by se také vážně poškodit.

Používejte tento přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodávaným společně s přijímačem.

Jakákoliv montáž přístroje musí probíhat podle pokynů výrobce a musí být použito příslušenství doporučené výrobcem.

11a. Přijímač v kombinaci s vozíkem je nutno přemísťovat velmi opatrně.

Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se vozík s přijímačem převrhne. Poznámka pro instalatéry CATV systému.

Touto poznámkou chceme pracovníky instalující CATV systém upozornit na oddíl č. 820-40 předpisu NEC, který uvádí pokyny pro řádně uzemnění a zejména specifikuje, že uzemnění kabelu musí být připojeno k uzemňovací soustavě budovy co možná u vstupu kabelu, jak je to prakticky možné.

Důležité bezpečnostní pokyny

potřebujete prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru.

5. Tento přijímač musí být provozován pouze s elektrickým napájením, které je uvedeno na jeho štítku. Pokud si nejste jisti parametry napájecí sítě ve vašem domě, konzultujte váš místní elektrorozvodný podnik.

12. Pokud je k přijímači připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny pro účely ochrany proti napěťovým vlnám a tvoření elektrostatických nábojů.

Navíc k pečlivé pozornosti, jež byla věnována kvalitativním standardům při výrobě vašeho přijímače, je hlavním faktorem při designu každého přístroje bezpečnost. Nicméně bezpečnost je také vaší odpovědností. Tento list obsahuje důležité informace, která vám pomohou zajistit spokojené a řádné používání přijímače a příslušenství.

Prosíme, přečtěte si je pečlivě před obsluhou a použitím vašeho přijímače.

Při instalování systému venkovní antény je třeba věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaktu či přiblížení se k takových elektrickým vedením či okruhům, protože kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalování venkovní antény může být nebezpečné, a mělo by být přenecháno odborníkovi.

Instalace

14. Před čištěním odpojte přijímač z napájecí zásuvky ve stěně. Nepoužívejte kapalné čističe ani aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík.

15. Objekty, které by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo

1. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutno číst ještě před uvedením tohoto přijímače do provozu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze a provozu.

vniknout do přístroje, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nikdy nepolévejte přijímač žádnou kapalinou.

2. Bezpečnostní pokyny a návod k povozu je třeba uchovat i pro pozdější použití.

3. Respektujte všechna varování umístěná na produktu a uvedená v návodu k obsluze.

16. K přídavné ochraně přijímače během bouřky nebo když je přístroj delší dobu bez dozoru a nepoužíván, odpojte jej z napájecí zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození přijímače bleskem nebo přepětím na napájecí síti.

17. Nepokoušejte se tento přijímač opravovat sami, protože otevření či odstranění krytů Vás může vystavit nebezpečnému napětí či jiným ohrožením.

4. Některé videoprodukty jsou opatřeny polarizovanou zástrčkou pro napájení střídavým proudem. Tato zástrčka musí být vhodná do zásuvky, případně zástrčku přetočte. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá Vaší zásuvce, kontaktujte vašeho elektrikáře, aby

Veškeré servisní práce zadejte kvalifikovanému personálu.

18. Když nastane některá z následujících podmínek, odpojte přijímač z napájecí zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál: zastaralou zásuvku vyměnil. Aby bylo zabráněno úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zástrčku s prodlužovací

šňůrou, propojkou nebo s jinou zásuvkou, pokud není možno kolíky plně zasunout do zásuvky tak, aby byly plně zasunuty. Pokud

13. Venkovní anténa nesmí bát umísťována do blízkosti nadzemních elektrických vedení, jiných obvodů elektrického osvětlení nebo silových obvodů ani tam, kde by mohla spadnout na taková vedení či okruhy.

A. Když je poškozena napájecí elektrická šňůra nebo zástrčka;

B. Pokud byla na přijímač vylita kapalina, či do něj vnikly předměty;

C. Pokud byl přijímač vystaven dešti nebo vodě;

D. Pokud video nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a mnohdy vyžaduje náročný zásah odborníka k obnovení normálního provozu přijímače.

E. Pokud přijímač spadl nebo byla poškozena jeho skříňka.

F. Jestliže přijímač vyhazuje výraznou změnu výkonu, potřebuje servis.

U videoproduktů, které jsou určeny pro provoz s bateriemi nebo s jiným napájecím zdrojem se informujte v návodu k obsluze.

6. Nepřetěžuje zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by mohl hrozit požár nebo úraz elektrickým proudem. Přetížené střídavé zásuvky, prodlužovací šňůry, poškozená nebo prasklá izolace vodičů a zlomené zástrčky jsou nebezpečné. Mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pravidelně kontrolujte elektrickou šňůru, a pokud objevíte poškození, nechte ji u odborného technika vyměnit.

7. Elektrická napájecí šňůra musí být vedena tak, aby po ní nebylo chozeno, aby nebyla přiskřípnuta věcmi postavenými na či proti šňůře.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat šňůře v blízkosti zástrčky, zásuvek a místům, kde vystupuje z přijímače.

8. Ventilační otvory a štěrbiny v pouzdře přístroje mají zajišťovat spolehlivý provoz přijímače a chránit jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány například tím, že přístroj položíme na postel, pohovku, pokrývku nebo na topné těleso. Tento přijímač nesmí být umísťován do uzavřených prostor jako jsou police či stojany, když není zajištěna řádná ventilace, a vždy je třeba dodržet pokyny od výrobce přijímače.

9. Nepoužívejte takové připojovací prvky, které nejsou doporučeny výrobcem videoproduktu, protože by mohly představovat ohrožení.

10. Nepoužívejte tento přijímač v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu či nádoby na praní prádla ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti bazénu a podobně.

19. Jsou-li zapotřebí náhradní díly, musí servisní technik prověřit, že použité náhradní díly mají stejné parametry jako díly originální. Použití náhradních dílů specifikovaných výrobcem přijímač může zabránit požáru,

úrazu elektrickým proudem či jiným ohrožením.

20. Po dokončení jakéhokoliv servisního zásahu nebo opravy tohoto přijímač požádejte technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu doporučenou výrobcem tak, aby bylo zjištěno, že přijímač je ve stavu bezpečném pro provoz.

21. Přijímač má být montován na stěnu nebo strop pouze podle doporučení výrobce.

22. Přijímač musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou radiátory, topná tělesa, kamna či jiné produkty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

ÚVOD

Čelní panel

Indikátor napájení

Snímač dálkového ovládání

Displej

T

MKV TimeShift

0012

USB RECORDER

USB port

Tlačítko pohotovostního režimu

Zadní panel

Vstup pro externí anténu

Koaxiální dig. audio

TV SCART pro připojení k vaší TV Hlavní napájení

1

HDMI výstup

RF smyčka pro externí zařízení

Kompozitní video

Stereo výstup

1

Čeština

ÚVOD

Dálkové ovládání

5

6

7

8

1

2

3

4

9

10

11

12

13

14

1

2

STANDBY

INFO SUBTITLE

MUTE

MENU

CH+

EXIT

VOL-

RECORD

OK

CH-

VOL+

EPG

BACK

MEDIA USB TV/RADIO AUDIO

TTX TIMER FAV RES

STANDBY (pohotovostní režim)

INFO

(pro zobrazení aktuální informace)

3

PLAY (přehrát)

22

23

24

25

26

19

20

21

15

16

17

18

4

Předchozí/Další

5

6

7

8

PAUZA (zastavení/aktivní TimeShift funkce)

Menu

(otevřít a zavřít menu na obrazovce)

Kurzor/CH+, -/VOL+,-

(Kurzor: navigační tlačítka využitá pro navigaci v položkách menu)

(CH+/-: Kanál nahoru/dolů)

(VOL+/-: Hlasitost nahoru/dolů)

OK tlačítko

(potvrzení a výběr v menu)

9

10

RECORD

(nahrání TV programu)

Numerická tlčítka

(zadáním čísla je možné přepnout na požadovaný program)

11

USB (vstup do Správce souborů)

12

MEDIA (vstup do menu nahrávek)

13

TTX (teletext)

14

TIMER (časovač)

15

MUTE (ztišení zvuku Zap/Vyp)

16

17

SUBTITLE (titulky Zap/Vyp)

Hledání vpřed/vzad

18

19

EXIT (ukončení menu)

STOP

(zastavení přehrávání nebo nahrávání)

20

21

22

EPG

(otevře Elektronický průvodce programy)

BACK

(přepnutí na předchozí program)

TV/RADIO

(přepínání mezi TV a rádiem)

23

AUDIO

(volba zvuk. režimu nebo zvukové stopy)

24

25

26

RES (přepnutí HDMI rozlišení)

FAV

(otevře Oblíbené)

ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko

(interaktivní funkce/funcke submenu)

1

Čeština

PŘIPOJENÍ

Připojení TV

Anténa anténní kabel

SCART kabel

HDMI kabel

TV červený bílý žlutý

Připojení k HiFI

Hi-Fi koaxiální kabel

1

Čeština

ZAČÍNÁME

Vítejte

Pokud používáte set-top box poprvé, zobrazí se okno "Vítejte".

Pro nastavení Regionu, Jazyka, Režimu zobrazení a Poměru stran použijte směrové tlačítko.

Přesuňte kurzor na položku "OK" a stiskem tlačítka "OK" spusťte vyhledávání kanálů.

Vítejte

Region

Jazk

Režim zobrazení

Poměr stran

OK

Slovensko

Angličtina

576i

Auto

Instalace

1

2

3

4

Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.

Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku

"Instalace" a stiskem tlačítka "VPRAVO" zobrazte instalační menu.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem tlačítka "OK" zobrazte sub-menu.

Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

Instalace

Automatické vyhledávání

Kanálové vyhledávání

Nastavení antény

LCN

Automatické vyhledávání

1

2

Zvolte položku "Automatické vyhledávání" a stiskem tla zobrazte menu "Automatické vyhledávání".

č ítka "OK"

Pomocí směrového tlačítka nastavte "Jen FTA", vyberte "Vyhledat”, a stiskem tla č ítka "OK" spusťte automatické vyhledávání programů.

Kanálové vyhledávání

1

2

Zvolte polo ž ku "Kanálové vyhledávání" a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte menu "Kanálové vyhledávání".

Pomocí směrového tla č ítka nastavte Režim hledání, Pásmo,

Číslo kanálu, Frekvenci a Šířku pásma, vyberte "Vyhledat” a stiskem tla č ítka "OK" spusťte kanálové vyhledávání programů.

Kanálové vyhledávání:

Podle kanálu

Podle frekvence

Automatické vyhledávání

Jen FTA

Vyhledat

Ne

Kanálové vyhledávání

Režim hledání

Pásmo

Číslo kanálu

Frekvence

Šířka pásma

Vyhledat

Podle kanálu

UHF

CH37(666000KHz)

666000KHz

8MHz

Síla signálu

Kvalita signálu

81%

97%

Nastavení antény

1

2

Zvolte položku "Nastavení antény" a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte menu Nastavení antény.

Hodnoty měníte směrovými tlačítky.

Pokud je "Napájení zesilovače" aktivní "Zap.", set-top box bude poskytovat 5V pro napájení zesilovače antény.

Při deaktivaci na "Vyp." Není napájení k dispozici.

Nastavení antény

Číslo kanálu CH37(666000KHz)

Napájení zesilovače Vyp.

Síla signálu

Kvalita signálu

LCN

Pokud je funkce LCN (Logical Channel Number/Logické číslování kanálů) aktivní, nelze měnit pořadí kanálů, které vzniklo při ladění.

Tuto funkci můžete aktivovat/deaktivovat přepnutím položky "LCN režim" na Zap./Vyp.

81%

97%

1

Čeština

OBSLUHA

Změna kanálů

Přepínat mezi kanály lze třemi způsoby - postupným listováním směrovými tlačítky, přímým zadáním čísla kanálu a volbou ze seznamu kanálů na obrazovce.

1

Postupné listování kanály:

Pro pohyb mezi programy lze použít směrová tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači.

2

3

Volba přímým zadáním čísla:

Pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače přímo zadejte číslo požadovaného kanálu.

Přechod na zvolený kanál lze urychlit stiskem tlačítka OK.

Volba ze seznamu kanálů zobrazeného na obrazovce:

Požadovaný kanál si můžete zvolit přímo ze seznamu naladěných kanálů na obrazovce.

Seznam lze vyvolat z hlavního menu set-top boxu. Podrobnosti naleznete v sekci "Editace

kanálů" v tomto manuálu.

Zobrazení Elektronického Průvodce Programy (EPG)

Zobrazení EPG pro všechny kanály:

3

4

1

2

Pro vstup do EPG menu stiskněte tlačítko "EPG".

Pomocí směrových tlačítek můžete přepínat mezi seznamem kanálů, plánovačem pro zvolený kanál a událostmi.

Stiskem zeleného tlačítka nastavíte časovač událostí.

Stiskem červeného tlačítka zobrazíte menu "Časová osa".

EPG

0010 BBC FOUR

Auntie's War on Smut

01:30-02-30

3/19 01:30

01:39 xx/xx/xxxx

02:00 02:30 03:00

0008

0009

0010

0011

Interecon

BBC Parl

BBC FO

CBeebie

0012 301

The Recor Commons Questions

Auntie's War on Smut

This is CBeebies!

The Recor

Proms on FOUR

Čas Časovač

1

Č eština

ÚPRAVA KANÁLŮ

Menu úpravy kanálů

1

2

3

4

Stiskem tla č ítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku

"Úprava kanálů" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte podmenu.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Editace kanálů

Seznam TV kanálů

Seznam rádií

Smazat vše

Seznam TV kanálů

1

2

V menu Úprava kanálů zvolte "Seznam TV kanálů" a stiskněte tlačítko "OK", čímž do tohoto menu vstoupíte.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte kanál a stiskem tlačítka "OK" jej zobrazíte.

Pomocí tohoto menu můžete kanály označit jako oblíbené, zamknout je, přeskakovat, přesunout, třídit mazat a přejmenovávat.

Seznam TV kanálů

Všechny

FAV Lock Skip Move Edit

0001 No Name

0002 YooPlay Ga

0003 E4+1

0004 UKTV Histor

0005 SKY THREE

0006 Sky Spts Ne

0007 Sky News

Stiskněte tlačítko "FAV" a následně tlačítko "OK", čímž zahájíte editaci oblíbených položek.

Stiskem barevného tlačítka a následným stiskem tlačítka "OK" spustíte editaci příslušné funkce.

Seznam TV kanálů

Sort

Všechny

Rename Delete

0001 No Name

0002 YooPlay Ga

0003 E4+1

0004 UKTV Histor

0005 SKY THREE

0006 Sky Spts Ne

0007 Sky News

BBC FOUR xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

i

BBC FOUR xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

i

Seznam rádií

1

2

V menu Úprava kanálů zvolte "Seznam rádií" a stiskněte tla č ítko "OK", č ím ž do tohoto menu vstoupíte.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte stanici a stiskem tla č ítka "OK" ji spustíte.

V principu je používání menu "Seznam rádií" stejné jako menu "Seznam TV kanálů", ale je zde jeden rozdíl: v režimu "Seznam rádií" není k dispozici žádný obraz a místo něj se trvale zobrazuje logo rádia.

Smazat vše

1

2

V menu Úprava kanálů zvolte "Smazat vše" a stiskněte tla č ítko "OK".

Tovární heslo je „0000".

Zobrazí se varovné okno.

Zvolte "Ano" a stiskněte tla č ítko “OK" pro smazání všech kanálů.

Zvolte "Ne" a stiskněte tlačítko "OK" pro zrušení mazání.

Varování! Opravdu chcete smazat všechny kanály?

Ano Ne

1

Č eština

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Menu nastavení systému

Menu systémových nastavení umožňuje nastavit jazyk, TV systém, místní čas, časovač, rodičovský zámek, parametry menu, oblíbené položky a automatické vypnutí.

1

Stiskem tla č ítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.

2 Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku

"Nastavení systému" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.

3

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem "OK" ji otevřete. Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Jazyk

V tomto menu si můžete nastavit jazyk, ve kterém s vámi bude set-top box komunikovat.

Nastavení systému

Jazyk

TV systém

Nastavení místního času

Nastavení časovače

Rodičovský zámek

Nastavení OSD

Oblíbené

Automatické vypnutí

Jazyk

Jazyk

První zvuk

Druhý zvuk

Jazyk titulků

Angličtina

Angličtina

Němčina

Angličtina

Zobrazování titulků

Teletext

Vyp.

Angličtina

TV systém

V tomto menu můžete nastavit rozlišení obrazu, poměr stran, video výstup a digitální audio výstup.

Rozlišení obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p

Poměr stran:

Video výstup:

Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

HDMI/RGB

Digitální audio výstup: LPCM/BS

TV systém

Rozlišení obrazu

Poměr stran

Video výstup

Digitální audio výstup

576i

Auto

CVBS

LPCM

Nastavení místního času

V tomto menu mů ž ete nastavit region a čas.

Region: V tomto menu mů ž ete nastavit region, kde se nacházíte.

Použití GMT:V tomto menu mů ž ete aktivovat/deaktivovat použití GMT.

Možnosti jsou: Vyp./Zap.

GMT Offset: Toto menu je dostupné pouze pokud je zvoleno "Uživatelsky definováno" v menu Použití GMT.

Rozsah GMT offsetu je "-11:30 až +12:00" s progresivním nárůstem po půlhodině.

Datum:

Čas:

Nastavení místního času

Region

Použití GMT

GMT Offset

Letní čas

Datum

Čas

France

On

GMT+01:00

Off xxxx/xx/xx

01:51 xxxx,xxx,xxxx

Menu "Datum" a "Čas" jsou dostupné pouze pokud je zvoleno "U ž ivatelsky definováno".

Čas zadáte stiskem číselných tlačítek dálkového ovladače.

Nastavení časovače

V tomto menu mů

Režim časovače:

Služba časovače:

Kanál po zapnutí:

Datum zapnutí:

Čas zapnutí:

Délka: ž ete nastavit časovač programů. K dispozici je 8 časovačů.

Vyp./Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně

Kanál/Nahrávka

Zde nastavíte, jaký kanál se má zobrazit po zapnutí.

Údaje zadáte stiskem č íselných tla č ítek dálkového ovlada č e.

Údaje zadáte stiskem č íselných tla č ítek dálkového ovlada č e.

Údaje zadáte stiskem č íselných tla č ítek dálkového ovlada č e.

Aktuální čas/datum 01:36PM xx/xx/xxxx

Režim časovače

Služba časovače

Kanál po zapnutí

Datum zapnutí

Čas zapnutí

Délka

Denně

Kanál

BBC FOUR xx/xx/xxxx xx:xx xx:xx

Uložit Zrušit

1

Č eština

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Rodičovský zámek

Pomocí tohoto menu můžete chránit menu a kanály a měnit jejich přístupová hesla.

1

2

V menu "Nastavení systému" zvolte "Rodičovský zámek" a stiskněte

"OK". Budete vyzvání k vložení hesla (defaultní heslo je "0000").

Po vložení správného hesla číselnými tlačítky dálkového ovladače se zobrazí menu rodičovského zámku.

Rodičovský zámek

Zámek menu

Zámek kanálů

Nové heslo

Potvrdit heslo

Vyp.

Vyp.

----

----

Zámek menu: Slouží k uzamčení editace kanálů/instalace/systémových nastavení/nástrojů/menu nahrávání. Před vstupem do této části menu musíte zadat heslo. Zámek menu můžete zapnout/vypnout.

Zámek kanálů:

Vyp./Věk 10/Věk 12/Věk 16/Věk 18

Nové heslo: Slouží pro změnu hesla.

Potvrdit heslo: Slouží pro potvrzení nového hesla.

Nastavení OSD

Pomocí tohoto menu mů ž ete nastavit délku zobrazení OSD oken, průhlednost OSD a nebo obnovit původní nastavení OSD.

Zobrazení OSD: 1-10

Průhlednost OSD: Průhlednost OSD lze nastavit v těchto krocích: Vyp./

10%/20%/30%/40%.

Obnovit původní nastavení: Odstraní všechna uživatelská nastavení OSD a obnoví původní tovární hodnoty zobrazení.

Nastavení OSD

Zobrazení OSD 5

Průhlednost OSD

Obnovit původní nastavení

Vyp.

Oblíbené

Pomocí tohoto menu mů ž ete přejmenovat skupinu oblíbených kanálů.

1

2

3

V menu kanálů zvolte "Oblíbené" a menu zobrazte stiskem tla

"OK".

Zvolte požadovanou skupinu a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte SW klávesnici.Kurzorem vybírejte jednotlivá písmena a číslice a pro potvrzení vložení stiskněte tlačítko "OK". Po ukončení vkládání přesuňte kurzor na "OK" na SW klávesnici a potvrďte úspěšné přejmenování skupiny.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

č ítka

5

6

7

8

1

2

3

4

Oblíbené

Fav group 1

Fav group 2

Fav group 3

Fav group 4

Fav group 5

Fav group 6

Fav group 7

Fav group 8

Přejmenovat

Fav group 1

A

G

M

B C D E F

H I J K L

N O P Q R

S

Y

T

Z

4

SP

5

CAPS

6

?

U

0

V

1

W

2

7

<-

8

OK

9

Del OK

X

3

Automatické vypnutí

Zap.

Pokud nepoužijete dálkový ovladač nebo tlačítko na přístroji po dobu tří hodin a není ani v běhu žádná událost časovače, dojde k automatickému vypnutí set-top boxu do pohotovostního režimu.

Vyp.

K automatickému vypnutí přístroje nedojde ani když není používán.

Automatické vypnutí

Automatické vypnutí Zap.

1

Č eština

NÁSTROJE

Hlavní menu nástrojů

1

2

3

4

Stiskem tla č ítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku

“Nástroje" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte sub-menu.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Nástroje

Informace

Obnovit tovární nastavení

Aktualizace S/W přes OTA

Aktualizace přes USB

Bezpečné odebrání USB disku

Informace

V tomto menu můžete zobrazit některé parametry přijímače.

1

V menu "Nástroje" zvolte položku "Informace o přijímači" a stiskněte tlačítko "OK" pro zobrazení informačního okna.

2

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

xxx xxxxx xxxxx xxx xxx

Informace x.x.x

xxxxx xxxxx x.x.x

x.x.x

xxxx-x-xx xxxx-x-xx xxxx-x-xx xxxx-x-xx xxxx-x-xx

Obnovit tovární nastavení

V tomto menu mů ž ete obnovit původní tovární nastavení přístroje, čímž odstraníte i všechny naladěné kanály.

1

V menu "Nástroje" zvolte polo ž ku “Obnovit tovární nastavení” a stiskněte tla č ítko "OK" pro potvrzení. Budete požádáni o vložení hesla

(defaultní heslo je “0000").

2

3

Zobrazí se potvrzovací okno.

Pro návrat k továrnímu nastavení a smazání všech naladěných kanálů zvolte "Ano".

Pro zrušení procesu obnovy zvolte "Ne".

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Obnova továrních nastavení

Tato operace obnoví tovární nastavení přijímače a smaže všechny naladěné kanály.

Dojde k restartu přijímače. Pokračovat?

Ano Ne

Aktualizace software

Přijímač nabízí možnost aktualizace software (firmware) přes OTA nebo prostřednictvím USB.

1

2

V menu "Nástroje" zvolte polo ž ku "Aktualizace S/W přes OTA" nebo

"Aktualizace přes USB” a stiskněte "OK" pro zobrazení okna.

Pomocí směrových tlačítek zvolte požadovanou položku, pak vyberte "Start" a stiskněte tlačítko "OK" pro spuštění aktualizace.

3

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Aktualizace přes USB

Režim aktualizace

Aktualizační soubor

Start

Kompletní

Žádný

0%

1

Č eština

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Bezpečné odebrání USB disku

V menu "Nástroje" zvolte "Bezpečné odebrání USB disku",

Stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení. Zobrazí se informační okno.

Znovu stiskněte tla č ítko "OK".

Nástroje

Informace

Obnovit tovární nastavení

Aktualizace S/W přes OTA

Aktualizace přes USB odebrat.

USB disk bezpečně

Ano

1

Č eština

HRY

Hry

1

2

Pomocí tohoto menu si můžete zahrát hru.

3

4

Stiskem tla č ítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku "Hry” a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem tla č ítka "OK" spusťte hru.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Othelo

Sudoku

Hry

1

Č eština

NAHRÁVÁNÍ

Hlavní menu nahrávání

1

2

3

4

Stiskem tla č ítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku

"Nahrávání” a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte sub-menu.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

Nahrávání

USB disk

Správce nahrávek

DVR HDD informace

Formátování HDD

Konfigurace DVR

Skok

USB disk

Tato funkce vám umožňuje přehrávat obsah USB disku.

1

2

3

V menu "Nahrávání" zvolte polo ž ku “USB disk" a stiskněte "OK" pro zobrazení menu přehrávače médií.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku a stiskem "OK" přehrajte zvolené soubory.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

5

6

3

4

7

/..

1

2

Přehrávač médií uda 1

MPG

MP3

MP3

MP3

MP3

JPG

JPG

840.mpg

I swear.mp3

Why.mp3

Lonely.mp3

Because.mp3

Rose.jpg

Fly.jpg

I swear.mp3

3319KB

00:03:32

00:03:15 00:03:32

Play List

Repeat Mode

INFO

Setup

Sort

0

1

All Music

All Image

FAV

Add File

Správce nahrávek

Tato funkce vám umo ž ňuje přehrávat pořízené nahrávky.

1

2

3

V menu "Nahrávání" zvolte polo ž ku "Správce nahrávek" a stiskněte tlačítko "OK". Zobrazí se menu správce nahrávek.

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku stiskem "OK" přehrajte zvolené soubory.

Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte .

Správce nahrávek

BBC FOUR

(DVR)

16:53-16:56(00:03:22)98M

No. Date Time Program

3

4

1

2

19/03

12/07

12/07

19/03

01:01-01:02

15:39-15:40

17:41-17:42

16:53-16:56

BBC FOUR

The HITS

Ideal World

BBC FOUR

Zamknout Smazat Přejmenovat

DVR HDD informace

V tomto menu naleznete informace o výměnném disku.

1

V menu "Nahrávání" zvolte polo ž ku “DVR HDD informace" a pro otevření informačního okna stiskněte tlačítko "OK".

2 Stiskem tla č ítka "EXIT" menu opustíte.

DVR HDD informace

Celkem

Volné

Použité

Time shift

Volné pro nahrávání

Souborový systém xx.xxGB

xx.xxGB

xx.xxGB

xx.xxGB

xx.xxGB

xxx

1

Č eština

NAHRÁVÁNÍ & MÉDIA

Formátování HDD

Toto menu vám umožní naformátovat disk.

1

V menu "Nahrávání" zvolte polo ž ku "Formátování HDD" a stiskem tla č ítka "OK" zobrazte menu formátování HDD.

2

Vyberte "Oddíl pro ukládání” a pro změnu oddílu stiskněte směrová tlačítka "VLEVO" nebo "VPRAVO”.

3

Vyberte "Formát" a stiskněte tlačítko "OK". Zobrazí se okno s volbou souborového systému.

Zvolte FAT/NTFS a stiskněte "OK" pro formátování.

Zvolte "Zrušit” a stiskněte "OK" pro zrušení formátování.

Formátování HDD

Svazek

Celkem

Volné

Použité

Souborový systém

Oddíl pro ukládání no name xx.xxGB

xx.xxGB

xx.xxGB

FAT32

USB Partition1

Formát

Konfigurace rekordéru

Toto menu vám umo lo ž ž

Stiskem směrových tla ní nastavit konfiguraci DVR.

č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte poku a pro změnu nastavení stiskněte směrová tlačítka "VLEVO" nebo "VPRAVO”.

Konfigurace DVR

Timeshift

Timeshift do nahrávky

Typ nahrávky

Volba záznamu

Pohotovostní režim

Zap.

Vyp.

TS

USB Partition1

Vyp.

TimeShift Zap./Vyp.

TimeShift do nahrávky Zap./Vyp.

Typ nahrávky TS/PS

TS: Transportation stream zahrnující kompletní informace programu, jako je teletext,

titulky, EPG, atd.

PS: Program stream ukládaný ve formátu *.mpg, který lze přehrávat též počítači PC nebo

jinými přístroji.

Volba záznamu Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte polo ž ku

Pohotovostní režim Zda se má přijímač po ukončení nahrávky vypnout.

Zap./Vyp.

Skok

Pomocí směrových tlačítek "VLEVO" nebo "VPRAVO” přepínáte časový úsek skoku. Lze zvolit 30 sekund, 1 min, 5 min, 10 min,

30 min.

Když přehráváte nahraný program, můžete stiskem tlačíka

"PREV" nebo "NEXT" skočit na předchozí nebo následující kapitolu a sledovat ji.

Skok

Skok

30sec

1

Č eština

TIMESHIFT/NAHRÁVÁNÍ

Pokud k přijímači připojíte externí zařízení typu USB Mass Storage, získáte možnost využívat funkce

TimeShift/Nahrávání vysílaného programu.

Pozastavení živě vysílaného programu a pokračování v jeho sledování později (TimeShift).

Nahrávání vysílaného programu.

Pokud začne na úložišti docházet volné místo, proces nahrávání se automaticky zastaví.

Pozn.:

Pro nahrávání a TimeShift používejte váhradně USB disky standardu

USB 2.0. Je doporučeno, aby úložiště mělo velikost minimálně 2 GB.

TimeShift

Inicializace

TimeShift lze během sledování živého vysílání aktivovat stiskem tlačítka "PAUSE" (II).

Stiskem směrových tla č ítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte požadovaný čas sledování. Stiskem "OK" volbu potvrdíte.

BBC FOUR

Play 00:02:37

Ovládání

Během přehrávání je možné provádět následující akce:

Stiskem tlačítka "PAUSE" (II) přehrávání pozastavíte

Stiskem tla č ítka "FORWARD" ( >> ) přehráváte zrychleně vpřed

Stiskem tla č ítka “BACKWARD" ( << ) přehráváte zrychleně vpřed

Ukončení režimu TimeShift

TimeShift ukončíte stiskem tlačítka "STOP" .

03/19

TS

00:07:12

01:36

2%

Nahrávání

Okamžité nahrávání

Při sledování pořadu stiskněte tlačítko "RECORD" (o), čímž spustíte okamžitý zýznam probíhajícího vysílání. Pokud stisknete "RECORD" opětovně, okamžité nahrávání se změní v časové.

Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka "STOP". Před ukončením se objeví potvrzovací okno.

Zvolte "Ano" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Ne" pro pokračování v nahrávání.

Pozn.:

Jako úložiště pro nahrávání a TimeShift vybírejte známé značky USB 2.0 disků . Můžete tak snížit riziko nekompatibility mezi přístrojem a USB diskem. Kompatibilitu nelze u žádné značky garantovat.

1

Č eština

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být pozemní digitální vysílání slabé. Je doporučeno použít výkonnou anténu s vestavěným zesilovačem, aby byl zaručen i příjem slabších kanálů.

Problém

Kontrolka pohotovostního režimu nesvítí

Signál nenalezen

Není obraz nebo zvuk

Hlášení o zakódovaném signálu

Přijímač nereaguje na dálkový ovladač

Možná příčina

Přívodní kabel 230V je odpojen

Je spálená pojistka v přijímači

Anténa je odpojena

Anténa je poškozena/nezaměřena

Jste mimo oblast pokrytí signálem

Na TV nemáte zvolen SCART

Kanál je kódován

Přijímač je vypnutý ovladač není správně zamířen

Před čidlem jsou překážky

Baterie ovladače jsou vybité

Zapomenutý kód kanálu

Zapomenutý kód menu

Návrh řešení

Zkontrolujte kabel

Zkontrolujte pojistku

Zkontrolujte kabel antény

Zkontrolujte anténu

Kontaktujte prodejce

Přepněte na jiný kanál

Zvolte si jiný kanál

Přijímač zapněte zamořte ovladač přímo na čidlo

Odstraňte překážky

Vyměňte v ovladači baterie

Zámek kanálů odstraníte přeinstalací programů

Kontaktujte technickou podporu

Přijímač nejde ovládat dálkovým ovladačem

(1) Baterie ovlada č e jsou vybité

a je třeba je vyměnit

(2) Mezi ovladačem a přijímačem

jsou překážky, které je třeba

odstranit.

(1) Vyměňte v ovlada č i baterie

(2) Zkontrolujte, že mezi ovlada-

čem a přijímačem nejsou

žádné překážky

Po přemístění přijímače do jiného pokoje nelze přijímat programy digitální televize, které dříve šly

Přemístění pokojové antény na nové místo mohlo způsobit ztrátu signálu kvůli rušení nebo horšímu pokrytí nebo příjmem odrazu

Zkuste přesměrovat anténu

Pozn.:

Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

PROHLÁŠENÍ O SHOD

Ě:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Galaxy splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na www.evolve.cz/ce

1

Č eština

SPECIFIKACE

TUNER & KANÁLY

DEKODÉR

Video dekodér

Audio dekodér

VIDEO VÝSTUP

MODULACE

ROZHRANÍ

NAPÁJECÍ KABEL 230V

TUNER

SCART

SPDIF

DATA PORT

RCA VÝSTUP

HDMI

NAPÁJENÍ

VSTUPNÍ NAPĚTÍ

SPOTŘEBA

VSTUPNÍ RF KONEKTOR x1

(IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICE)

VÝSTUPNÍ RF KONEKTOR x1

(IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (SMYČKA)

FREKVENČNÍ ROZSAH:

174MHz ~ 230MHz (VHF)

470MHz ~ 862MHz (UHF)

ÚROVEŇ SIGNÁLU:

-15 ~ -70 dbm

MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1

PODPORA MPEG-4 ASP

MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0

ICE958 SPDIF/ AC3

HDMI, RGB

QPSK,16QAM,64QAM

PEVNÝ

ANTÉNNÍ VSTUP x1, RF VÝSTUP x1

DO TV x1

KOAXIÁL x1

USB port

V/L/R x1

HDMI VÝSTUP x1

AC220~240V, 50/60Hz max. 8 W, pohotovostní režim do 2 W

www.evolve.cz

1

Č eština

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement