Miele da 5690 w ext de handleiding


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Miele da 5690 w ext de handleiding | Manualzz

Gebruiks- en montage-aanwijzing voor de afzuigkappen

DA 5690 W,

DA 5690 W EXT

Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

nl - NL

M.-Nr. 07 580 170

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Miele

| home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Con

| ctivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Het inschakelen van de afzuiging s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Het kiezen van het afzuigvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Het activeren van de uitlooptijdfunctie "5 m

15". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Het uitschakelen van de afzuiging s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Het inschakelen van de kookplaatverlichting n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Het variëren van de lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Het uitschakelen van de kookplaatverlichting n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Automatische uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Urenteller l| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Zoemtoon sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ommanteling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Vetfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Het terugzetten van de urenteller voor de vetfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Anti-geurfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Het terugzetten van de urenteller voor het anti-geurfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Het vervangen van de halogeenlampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Afdeling Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Afmetingen van de afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Afstand vanaf afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Montagemateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Demontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Aansluiting voor de luchtafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Anti-condensvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Geluidsdemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2

Inhoud

Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Aansluiting op een raamcontactschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Potentiaalvrije aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Aansluiting op een lichtschakelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Wat doen we met het verpakkingsmateriaal?

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

We hebben dit verpakkingsmateriaal uitgekozen omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd.

Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Delen van het verpakkingsmateriaal zoals folie en piepschuim kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Ze kunnen erin stikken!

Bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen en gooi het zo snel mogelijk weg.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.

Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Verwijder uw oude apparaat dan ook nooit samen met het gewone afval, maar lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.

Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.

Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

4

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Lees deze gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt.

U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot montage, veiligheid, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

Doelmatig gebruik

~

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

~

Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de afzuigkap niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

Wanneer er kinderen in huis zijn

~

Wanneer er kinderen in de buurt van de afzuigkap zijn, houd ze dan goed in de gaten.

Zorg ervoor dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

~

Kinderen mogen de afzuigkap alleen dan zonder toezicht gebruiken, wanneer ze weten hoe het apparaat werkt en wat voor gevaar zij lopen wanneer ze de kap bedienen.

~

Is de afzuigkap met halogeenlampen uitgerust, let er dan op dat de lampen zeer heet worden wanneer de verlichting is ingeschakeld en dat ze ook nog een tijd heet blijven nadat de verlichting is uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat kinderen zich er niet aan kunnen verbranden.

5

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid

~

Controleer vóórdat het apparaat wordt gemonteerd, of het zichtbaar beschadigd is.

Een beschadigde afzuigkap mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.

~

Vergelijk vóórdat u de afzuigkap aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet.

Deze moeten beslist overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

~

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.

Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

~

Gebruik de afzuigkap alleen als deze is gemonteerd.

Alleen zo kan het apparaat veilig functioneren.

~

Open de ommanteling bij het monteren slechts zo ver als nodig is.

Raak geen delen aan die onder spanning staan.

Verander niets aan de elektrische en mechanische constructie.

Doet u dat wel, brengt u zichzelf in gevaar en kunnen er storingen optreden in de werking van de afzuigkap.

~

Ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden leveren grote risico's op voor de gebruiker.

Laat deze dan ook uitsluitend uitvoeren door een vakman / vakvrouw.

~

Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Mieleonderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij stellen aan onze apparaten en onderdelen daarvan.

~

Wanneer er installatie-, onderhoudsen reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan.

Dat is het geval, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

– als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld,

– of als de stekker uit de contactdoos is getrokken.

6

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

~

Deze afzuigkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn.

Gebeurt dat wel, dan bestaat er gevaar voor oververhitting.

~

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (type: ...EXT) moeten beide eenheden via de verbindingskabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden.

Combineer deze kappen alleen met een externe afzuiginstallatie van Miele.

~

Wanneer dit apparaat op een nietstationaire locatie (bijv. op een boot of in een camper) wordt geplaatst, mag het uitsluitend met inachtneming van alle veiligheidsvoorwaarden door een vakman / vakvrouw worden ingebouwd en aangesloten.

Gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een apparaat dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt

Dit kan levensgevaarlijk zijn!

~

Er zijn apparaten die ertoe dienen om iets te verhitten, daarvoor de lucht gebruiken in het vertrek waar zij zich bevinden en de verbruikte lucht door bijv. een schoorsteen naar buiten afvoeren.

Het gaat hierbij om gas-, olie- of kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten en gasovens.

Wanneer zo'n verbrandingsapparaat zich in dezelfde ruimte bevindt als een afzuigkap en tegelijk met deze afzuigkap wordt gebruikt ontstaat er een gevaarlijke situatie.

De afzuigkap onttrekt namelijk zuurstof aan deze ruimte en aan de kamers ernaast.

Wanneer er niet voldoende lucht wordt toegevoerd ontstaat er onderdruk.

Daardoor krijgt een verbrandingsapparaat te weinig lucht om te verbranden, kan het verbrandingsproces niet goed worden uitgevoerd en kunnen er giftige gassen ontstaan.

7

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze kunnen uit de schoorsteen of een ander luchtafvoerkanaal in de woonkamers terechtkomen. Dit is levensgevaarlijk.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is. In dat geval bestaat er geen gevaar dat de afvoergassen van het verbrandingsapparaat worden teruggezogen.

Hiervoor kan worden gezorgd als er, bijv. door niet afsluitbare openingen in deuren of ramen, constant lucht wordt toegevoerd die nodig is voor de verbranding. Hierbij moet er wel op worden gelet dat de luchttoevoeropening voldoende dwarsdoorsnede heeft.

Luchttoevoer-/luchtafvoermuurkasten garanderen geen constante luchttoevoer.

Wanneer u in dezelfde ruimte uw afzuigkap en een verbrandingsapparaat wilt gebruiken en dat op een veilige manier wilt doen, kan het noodzakelijk zijn om daarbij nog één van de volgende maatregelen te nemen.

– Sluit de afzuigkap aan op een raamcontactschakelaar.

Deze zorgt ervoor dat de afzuigkap alleen dan kan werken als het raam voldoende openstaat.

– Zorg ervoor dat er iedere keer wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, automatisch een ventilator wordt ingeschakeld of een met een motor aangedreven luchttoevoerklep wordt geopend.

Wanneer u deze mogelijkheden niet heeft en er niet voldoende lucht kan worden toegevoerd

– zorg er dan voor dat iedere keer wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, het verbrandingsapparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

De Miele besturingsmodule DSM 400 biedt de mogelijkheid, de noodzakelijke componenten met de afzuigkap te combineren.

Zie hoofdstuk: "Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400".

De module kan worden nabesteld.

Raadpleeg een vakman / vakvrouw.

Laat bij de beoordeling van de situatie naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning kijken.

Schakel daarvoor een vakman / vakvrouw in.

Wordt de afzuigkap met luchtcirculatie gebruikt, is gelijktijdig gebruik van een afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

8

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veilig gebruik

~

Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: zo is flamberen en grilleren met open vuur verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in het vetfilter of de vetfilters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

~

Let er bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat of gasfornuis op, dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is.

Regel de stand van het gas zo dat er geen gas langs de pan omhoog komt.

Zorg ervoor dat u een pan nooit overmatig verhit, zoals bij het wokken snel gebeurt.

Draai de gaspit ook uit, wanneer u de pan even van het gas neemt.

De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

~

Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

~

Blijf er altijd bij wanneer u boven kookplaat, fornuis of elektrische grill aan het bakken, braden, frituren of grilleren bent.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

~

Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilter of vetfilters.

Wanneer u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

~

Reinig en vervang de filters regelmatig.

Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

~

Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger.

Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Veilige montage

~

Controleer of het gebruik van een afzuigkap boven uw kookapparatuur volgens de fabrikant van deze apparatuur mogelijk is.

~

Tussen de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gegrilleerd of gefrituurd wordt moet die afstand worden aangehouden die in het hoofdstuk: "Afmetingen van de afzuigkap" wordt aangehouden, tenzij de fabrikant van de kookapparatuur een grotere afstand aangeeft.

Worden er onder de afzuigkap verschillende soorten kookapparatuur gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.

9

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

~

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

~

Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt.

Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

~

De lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

~

Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is voor de afvoer van rook of gas, dan dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Gebruik van toebehoren

~

Alleen originele Miele-toebehoren mogen worden aan- of ingebouwd.

Wanneer er andere toebehoren worden aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

10

De afzuigkap kan op 3 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer, met luchtcirculatie of met een externe afzuiginstallatie.

Algemeen

. . . met luchtcirculatie:

(Een ombouwset en anti-geurfilter zijn bij te bestellen.

Zie hoofdstuk: "Technische gegevens")

. . . met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Bij uw afzuigkap is een terugslagklep gevoegd voor het geval uw luchtafvoersysteem daar niet over beschikt. Deze klep moet in de uitblaastuit van de motoreenheid worden geplaatst.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld kan er lucht stromen tussen het vertrek en daarbuiten. Met een terugslagklep kan dat worden voorkomen.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld is de terugslagklep gesloten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door een anti-geurfilter gereinigd en komt daarna door de openingen in het opvulstuk van de afzuigkap weer in de keuken terecht.

Controleer voordat u de afzuigkap met luchtcirculatie gaat gebruiken of er een anti-geurfilter in het apparaat aanwezig is.

Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

. . . met een externe afzuiginstallatie:

(Apparaten van het type ...EXT)

De aangezogen lucht wordt via een externe afzuiginstallatie afgevoerd.

De afzuiginstallatie wordt buiten het vertrek gemonteerd op de plek waar u deze wilt hebben.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

11

Beschrijving van het apparaat

12

Beschrijving van het apparaat a Opvulstuk b Bevestigingskolom c

Wasemscherm d

Bedieningselementen

Dit zijn sensortoetsen. De symbolen op de sensortoetsen geven de functies weer.

Druk voor het kiezen van een functie kort op de desbetreffende sensortoets.

Ter bevestiging van uw keuze klinkt een korte zoemtoon.

e Vetfilters f

Luchtcirculatieroosters

Alleen bij luchtcirculatie g Kookplaatverlichting h

Anti-geurfilter

Na te bestellen voor luchtcirculatie i Sensortoets voor de kookplaatverlichting

Met deze toets kunt u de kookplaatverlichting aan- en uitschakelen en de lichtsterkte variëren.

j Sensortoets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging k

Sensortoetsen voor het instellen van het afzuigvermogen l Sensortoets voor de uitlooptijdfunctie

Met deze toets kunt u de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 of 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

m Sensortoets voor de vetfilters

De afzuigkap registreert de uren dat ze in werking is.

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd.

De sensortoets licht dan op.

Met de vetfiltertoets kunt u

– de urenteller na het reinigen van de vetfilters terugzetten;

– controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken;

– het aantal ingestelde uren wijzigen.

n Sensortoets voor het anti-geurfilter

De afzuigkap registreert de uren dat ze in werking is.

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan het anti-geurfilter moet worden vervangen, dat bij luchtcirculatie worden gebruikt.

Het controlelampje van de anti-geurfiltertoets gaat dan branden.

Met de anti-geurfiltertoets kunt u

– de urenteller na het vervangen van het anti-geurfilter terugzetten;

– controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken;

– het aantal ingestelde uren wijzigen.

Hoe u het apparaat moet bedienen leest u in de hoofdstukken: "Bediening" en "Reiniging en onderhoud".

13

Miele | home

Con

|

ctivity

+

+

Het is mogelijk om de besturing van een Miele-afzuigkap afhankelijk te maken van de werking van een Mielekookplaat.

Voorwaarden zijn dat de afzuigkap met de communicatiemodule XKM 2000 DA a en dat de kookplaat met de daarbij behorende communicatiemodule b is uitgerust.

Informatie over de werking van de kookplaat wordt via het elektriciteitsnet

(Powerline) c naar de afzuigkap geseind.

– Wanneer de kookplaat wordt ingeschakeld, worden ook de kookplaatverlichting en de afzuiging van de afzuigkap ingeschakeld.

– Wanneer er wordt gekookt, controleert de afzuigkap het aantal kookzones dat is ingeschakeld en de kookstand die bij de kookzones is gekozen en stelt het afzuigvermogen daar automatisch op af.

– Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, worden ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de afzuigkap na een uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

Nadere bijzonderheden over de werking van de XKM 2000 DA vindt u in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

De communicatiemodule wordt in de afzuigkap in het gedeelte van de afzuiging gemonteerd en met de besturing van de afzuigkap verbonden.

Dit mag alleen door een Mieletechnicus of een erkend elektricien gebeuren.

14

Bediening

Het inschakelen van de afzuiging

s

^ Druk op de sensortoets s .

De afzuiging start op stand 2 .

De sensortoetsen s en 2 lichten op.

Is de afzuigkap via de Miele besturingsmodule DSM 400 met een raamcontactschakelaar verbonden, dan kan de afzuiging niet worden ingeschakeld wanneer het raam is gesloten.

De sensortoetsen s en 2 gaan dan knipperen.

Het kiezen van het afzuigvermogen

Afhankelijk van de sterkte van de dampvorming kunt u kiezen tussen de vermogensstanden 1 tot en met 4.

Voor normaal gebruik zijn de standen 1,

2 en 3 voldoende.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan stand 4 te gebruiken. Deze stand wordt ook wel de

"Intensiefstand" genoemd.

^ Kies via de sensortoetsen de gewenste vermogensstand.

Automatische uitschakeling van de intensiefstand

U hebt de mogelijkheid om de intensiefstand zo in te stellen dat de afzuiging altijd na 10 minuten automatisch naar stand 3 wordt teruggeschakeld.

^ Controleer of afzuiging en kookplaatverlichting zijn uitgeschakeld.

^

Druk ca. 10 seconden op de sensortoets m .

De sensortoets 1 licht op.

^

Druk daarna na elkaar

– op de sensortoets n ,

– op de sensortoets 1 en weer

– op de sensortoets n

.

Is de automatische uitschakeling niet geactiveerd, dan knipperen de sensortoetsen 1 en 4 .

Wilt u de automatische uitschakeling activeren,

^ druk dan op sensortoets 4 .

De sensortoetsen 1 en 4 branden continu.

Wilt u deactiveren,

^ druk dan op sensortoets 1 .

^ Bevestig uw keuze met de sensortoets m .

Doet u dat niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het apparaat automatisch de oude instelling over.

15

Bediening

Het activeren van de uitlooptijdfunctie "5

m

15"

Het is aan te bevelen om de uitlooptijd te activeren.

Dan blijft de afzuiging nog 5 of 15 minuten in werking en wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

De afzuiging wordt na de gekozen tijd automatisch uitgeschakeld.

^

Controleer of de afzuiging is ingeschakeld.

^ Druk op de sensortoets m -

– 5 minuten uitlooptijd stelt u in door

1 x op de toets te drukken.

5 m gaat branden.

– 15 minuten uitlooptijd stelt u in door

2 x op de toets te drukken.

m 15 gaat branden.

De uitlooptijdfunctie kunt u uitschakelen door opnieuw op de toets voor de uitlooptijd te drukken.

De afzuiging gaat dan niet automatisch uit.

Het inschakelen van de kookplaatverlichting

n

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging inschakelen.

^

Druk op de sensortoets n

.

De lichtsterkte is maximaal.

Het variëren van de lichtsterkte

Wanneer u de kookplaatverlichting heeft ingeschakeld kunt u de sterkte ervan traploos variëren.

^

Druk op de sensortoets n en blijf erop drukken.

De verlichting wordt zwakker en zwakker totdat u de sensortoets loslaat.

Wilt u de verlichting weer sterker hebben,

^ druk dan opnieuw op de sensortoets en blijf erop drukken.

De verlichting wordt sterker en sterker totdat u de toets loslaat.

Wanneer u constant op de toets drukt, wordt de verlichting afwisselend sterker en zwakker.

Het uitschakelen van de afzuiging

s

^

Druk op de sensortoets s

.

Het uitschakelen van de kookplaatverlichting

n

De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging uitschakelen.

^ Druk op de sensortoets n .

16

Bediening

Automatische uitschakeling

Wanneer de afzuigkap wel is ingeschakeld, maar 10 uur lang niet wordt gebruikt, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld.

De verlichting blijft ingeschakeld.

Wilt u de afzuiging weer inschakelen,

^ druk dan op de sensortoets s

.

Urenteller

l|

De afzuigkap heeft een urenteller.

Deze registreert de uren dat de kap in werking is.

De urenteller geeft aan, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd en het anti-geurfilter moet worden vervangen.

Urenteller voor de vetfilters

Nadat het apparaat een bepaald aantal uren in werking is geweest, licht de sensortoets l op.

^ Reinig de vetfilters .

Vanuit de fabriek is 30 uur ingesteld.

U kunt dit aantal uren wijzigen.

Zie daarvoor verder in dit hoofdstuk.

^ Zet de teller na het reinigen van de vetfilters weer terug.

Zie hiervoor hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd al is verstreken.

^ Schakel de afzuiging met de sensortoets s in.

^

Druk op sensortoets l en blijf erop drukken.

Van de sensortoetsen 1 4 knippert er

één of meer.

Het aantal knipperende sensortoetsen geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken.

Sensortoets 1 = 25 %

Sensortoetsen 1 en 2 = 50 %

Sensortoetsen 1 t/m 3 = 75 %

Sensortoetsen 1 t/m 4 = 100 %

Wanneer de afzuigkap wordt uitgeschakeld of de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

17

Bediening

Het wijzigen van het aantal uren

U kunt het aantal uren, na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd, wijzigen en aan uw kookgewoonten aanpassen.

U kunt kiezen tussen 20, 30, 40 of 50 uur.

– Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.

– Kies ook 20 uur wanneer u weinig kookt. Vet dat zich over een langere periode ophoopt wordt hard en dan wordt het moeilijk om de vetfilters goed schoon te krijgen.

– Kies 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

^ Schakel de afzuiging met de sensortoets s uit.

^

Druk tegelijk op de sensortoetsen m en l

.

De sensortoets l en één van de sensortoetsen 1 4 gaan knipperen.

De sensortoetsen 1 4 geven aan hoeveel tijd is ingesteld:

Sensortoets 1 = 20 uur

Sensortoets 2 = 30 uur

Sensortoets 3 = 40 uur

Sensortoets 4 = 50 uur

^

Kies met de sensortoetsen 1 4 de gewenste tijd.

^ Bevestig de gewijzigde instelling met de sensortoets l .

Alle lampjes gaan uit.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt het apparaat automatisch de oude instelling over.

18

Bediening

Urenteller voor het anti-geurfilter

Anti-geurfilters zijn nodig bij luchtcirculatie.

De urenteller voor het anti-geurfilter is vanuit de fabriek niet geactiveerd .

Wanneer u de afzuigkap met luchtcirculatie wilt gebruiken, stelt u zelf een tijd in.

Het instellen of wijzigen van het aantal uren voor het anti-geurfilter

(Alleen bij luchtcirculatie)

^ Schakel de afzuiging met de sensortoets s uit.

^ Druk tegelijk op de sensortoetsen m en

|

.

De sensortoets

| en één van de sensortoetsen 1 4 gaan knipperen.

De sensortoetsen 1 4 geven aan hoeveel tijd is ingesteld:

Sensortoets 1 = 120 uur

Sensortoets 2 = 180 uur

Sensortoets 3 = 240 uur

Sensortoets 4 = Oneindig

^

Kies met de sensortoetsen 1 4 de gewenste tijd.

^ Bevestig de gewijzigde instelling met de sensortoets | .

Alle lampjes gaan uit.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt het apparaat automatisch de oude instelling over.

Na afloop van het ingestelde aantal uren

Nadat het apparaat zolang in werking is geweest als u heeft ingesteld, licht de sensortoets | op.

^

Vervang het anti-geurfilter .

^ Zet de teller na het vervangen van het anti-geurfilter weer terug.

Zie hiervoor hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud".

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd al is verstreken.

^

Schakel de afzuiging met de sensortoets s in.

^ Druk op sensortoets | en blijf erop drukken.

Van de sensortoetsen 1 4 knippert er

één of meer.

Het aantal knipperende sensortoetsen geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken.

Sensortoets 1 = 25 %

Sensortoetsen 1 en 2 = 50 %

Sensortoetsen 1 t/m 3 = 75 %

Sensortoetsen 1 t/m 4 = 100 %

Wanneer de afzuigkap wordt uitgeschakeld of de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

19

Bediening

Zoemtoon sensortoetsen

Wanneer u met de sensortoets een functie kiest, klinkt een korte zoemtoon als bevestiging.

Deze zoemtoon kunt u deactiveren.

^

Schakel de afzuiging met de sensortoets s uit.

^ Druk ca. 5 seconden tegelijk op de sensortoetsen 4 en l .

Er klinkt een korte zoemtoon.

Daarna is de zoemtoon voor alle functies uitgeschakeld.

Wilt u de zoemtoon weer activeren,

^ herhaal dan bovenstaand procédé.

Wanneer u de afzuigkap van het elektriciteitsnet heeft gehaald of wanneer er een stroomstoring is geweest, wordt de zoemtoon automatisch weer geactiveerd, ook wanneer hij daarvòòr uitgeschakeld was.

20

Reiniging en onderhoud

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

-

de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.

Ommanteling

Algemeen

Het oppervlak en de bedieningselementen zijn gevoelig voor krassen.

Neem daarom de volgende reinigingstips in acht.

^

Reinig het oppervlak en de bedieningselementen alleen met een doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.

^ Droog oppervlak en bedieningselementen daarna met een zachte doek.

Gebruik geen:

– zuur-, soda-, chloride- of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,

– schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder,

– schurende artikelen zoals schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

Roestvrijstalen oppervlakken

^ Neem hiervoor de algemene regels in acht.

^

Gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Wilt u voorkomen dat het oppervlak weer snel vuil wordt,

^ gebruik dan een middel voor het onderhoud van roestvrij staal, verkrijgbaar bij de afdeling Onderdelen van

Miele Nederland B.V.

Breng dit middel met een zachte doek gelijkmatig en in kleine dosering aan.

Ommanteling met een gekleurde coating

^

Neem hiervoor de algemene regels in acht.

Bij het reinigen van ommantelingen met een gekleurde coating zijn krasjes niet te vermijden.

Deze zijn vooral goed te zien wanneer de ommanteling donker gekleurd is en wanneer de keuken halogeenverlichting heeft.

21

Reiniging en onderhoud

Glazen oppervlakken

^ Neem hiervoor de algemene regels in acht.

^

Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

Gebruik geen

– schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder;

– schurende artikelen zoals schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten;

– ovenspray.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

U kunt de vetfilters het beste om de 3 à

4 weken reinigen om te voorkomen dat het vet zich vastzet.

Reinig de vetfilters in ieder geval zodra de sensortoets l gaat branden.

Bij een overmatig vervuild vetfilter bestaat er gevaar voor brand!

^ Ontgrendel de vetfilters.

^

Klap de filters ca. 45° naar beneden.

^ Haal ze uit het apparaat.

Houd ze daarbij goed vast.

Zo voorkomt u beschadigingen aan filters, kookplaat of fornuis.

22

Reiniging en onderhoud

Het reinigen met de hand

^ Reinig de vetfilters met een afwasborstel en wat warm water met een mild handafwasmiddel.

Gebruik geen geconcentreerd handafwasmiddel.

Gebruik geen:

– kalkoplossende reinigingsmiddelen;

– schuurpoeder of agressieve algemene reinigingsmiddelen;

– ovenspray.

^

Maak voordat u de filters terugzet die delen van de ommanteling schoon waar u bij kunt komen.

Daarmee voorkomt u brand.

^

Zet de vetfilters weer terug.

^

Let er bij het plaatsen van de filters op dat de vergrendeling naar beneden wijst.

Mocht er een keer een filter verkeerd geplaatst zijn,

Het reinigen in de afwasautomaat

^

Plaats de vetfilters loodrecht in het onderrek of horizontaal met de vette kant naar beneden.

^ Kies het programma 65° en doseer een mild reinigingsmiddel voor de afwasautomaat.

Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.

^

Houd er bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat rekening mee dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van het metaal van de vetfilters kan leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de filters.

Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.

^ ontgrendel dit dan door de uitsparing met een kleine schroevendraaier.

Het terugzetten van de urenteller voor de vetfilters

Zet na het reinigen van de vetfilters de urenteller weer terug.

^

Schakel de afzuiging met de sensortoets s in.

^ Druk ca. 3 seconden op de sensortoets l .

Alleen de sensortoets 1 knippert.

De sensortoets l gaat uit.

Wanneer u de vetfilters reinigt voordat de sensortoets l gaat branden,

^ druk dan ca. 6 seconden op de sensortoets l

.

Alleen de sensortoets 1 knippert.

23

Reiniging en onderhoud

Anti-geurfilter

Wanneer de afzuigkap op luchtcirculatie is aangesloten, moet er naast de vetfilters ook nog 1 anti-geurfilter worden geplaatst. Dit filter neemt alle luchtjes op.

Het wordt in het wasemscherm boven de vetfilters geplaatst.

Vervang het anti-geurfilter altijd zodra

– de sensortoets

| oplicht of

– de kookluchtjes niet meer voldoende worden opgenomen, in ieder geval echter 2 keer per jaar.

Het gebruikte anti-geurfilter kunt u bij het huisvuil doen.

Anti-geurfilters zijn bij de vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van

Miele Nederland verkrijgbaar.

Voor type en aanduiding zie hoofdstuk: "Technische gegevens".

^ Verwijder de vetfilters alvorens het anti-geurfilter te plaatsen of te vervangen.

Zie paragraaf: "Vetfilters".

^

Haal het anti-geurfilter uit de verpakking.

Het terugzetten van de urenteller voor het anti-geurfilter

Zet na het vervangen van het anti-geurfilter de urenteller weer terug.

^ Schakel de afzuiging met de sensortoets s in.

^

Druk ca. 3 seconden op de sensortoets

|

.

Alleen de sensortoets 1 knippert.

De sensortoets | gaat uit.

Wanneer u het anti-geurfilter reinigt voordat de sensortoets

| gaat branden,

^ druk dan ca. 6 seconden op de sensortoets | .

Alleen de sensortoets 1 knippert.

^

Plaats het anti-geurfilter.

^ Zet de vetfilters weer terug.

Plaatst u het anti-geurfilter voor het eerst,

^ activeer dan de urenteller voor het anti-geurfilter.

Zie hoofdstuk: "Bediening".

24

Reiniging en onderhoud

Het vervangen van de halogeenlampen

^ Haal de spanning van de afzuigkap door

– de stekker uit het apparaat te halen of

– de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen.

,

De halogeenlampen worden zeer heet wanneer ze een tijdje aanstaan.

Ook nadat de verlichting is uitgeschakeld loopt u nog enige tijd het risico dat u zich verbrandt wanneer u ze aanraakt.

Wacht een paar minuten met vervangen.

Houd de lampen wanneer u ze vervangt niet rechtstreeks aan de romp vast.

Doet u dat wel, dan kunnen de lampen beschadigd raken.

Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

^ Druk de lampafdekking kort naar boven.

De afdekking gaat open en kan naar beneden worden geklapt.

^ Trek de oude lamp uit de fitting en zet het nieuwe lampje (20 W, fitting

G 4) erin.

^ Klap de lampafdekking weer dicht en klik deze vast.

25

Afdeling Klantcontacten

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

– uw Miele-vakhandelaar of

– de afdeling Klantcontacten van Miele

Nederland B.V.

te waarschuwen.

Adres en telefoonnummer van Miele

Nederland B.V. vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat onze technici weten welk model apparaat u heeft en welk nummer dit heeft.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering

Certificaat

Voor informatie over het Miele Service

Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

26

Afmetingen van de afzuigkap

Afstand vanaf afzuigkap

Tenzij anders vermeld, moet de afstand tussen de afzuigkap en de plek waar gekookt, gebakken, gebraden, gefrituurd of gegrilleerd wordt om veiligheidsredenen bij:

- elektrische kookplaten of elektrische fornuizen minimaal 450 mm bedragen;

- gaskookplaten of gasfornuizen en een elektrische grill of frituurapparaat minimaal 650 mm bedragen.

1) Luchtafvoer

2) Luchtcirculatie

3) Lucht bij luchtcirculatie naar boven geblazen

4) en 5) Plaats van montage; bij luchtcirculatie alleen 4)

Gedeelte van de muur of het plafond voor het luchtafvoergat, voor de montage van het stopcontact en - alleen bij apparaten van het type ...EXT - voor het gat van de verbindingskabel naar de externe afzuiginstallatie.

Bij luchtcirculatie is alleen de montage van een stopcontact nodig.

Luchtafvoeraansluiting

C

150 mm, met reduceertuit

C

125 mm.

Meer montage-aanwijzingen staan in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

– Wij raden u aan om ook boven elektrische kookplaten of fornuizen een afstand van 650 mm aan te houden omdat dat prettiger werkt.

– Houd er rekening mee het des te moeilijker wordt om de wasem op te vangen naarmate de afstand vanaf de afzuigkap groter is.

– Houd bij de keuze van de montagehoogte ook rekening met de lengte van de gebruiker.

Deze moet bij het koken enz. de ruimte hebben en de afzuigkap optimaal kunnen bedienen.

– Wanneer u de bovenkant van het opvulstuk tegen het plafond aan monteert, houd dan bij de keuze van de montagehoogte ook rekening met de hoogte van het apparaat.

27

Montage

Montagemateriaal

dai2427

28

Montage a 3 stuks montagebescherming voor het opvulstuk bij de montage van de bevestigingskolom b

2 slangklemmen voor de bevestiging van de luchtafvoerbuis c 1 reduceerstuk voor een luchtafvoer C 125 mm (niet bij luchtcirculatie) d

1 terugslagklep die in de uitblaastuit van de motoreenheid wordt ingebouwd

(alleen bij luchtafvoer; niet bij apparaten van het type ...EXT) e

1 afdekplaat voor montage aan de luchtombuiger bij luchtcirculatie f Uitschuifbare montageplaat voor de bevestiging van de afzuigkap aan de muur g

Ombouwset voor luchtcirculatie dat bestaat uit een luchtombuiter en een aluminium slang.

Wordt niet standaard meegeleverd, maar moet apart worden bijbesteld.

Zie hoofdstuk: "Technische gegevens".

De schroeven en pluggen zijn geschikt voor een massieve muurconstructie.

Gebruik voor andersoortige muurconstructies bevestigingsmateriaal dat daarbij past.

Let er op dat de muur stevig genoeg is voor de afzuigkap.

2 borgmoeren M 6 voor de bevestiging van het apparaat

2 schroeven 3,9 x 7,5 mm voor de bevestiging van de kolom.

1 inbussleutel voor het stellen van het apparaat in de hoogte

6 schroeven 5 x 40 mm en

6 pluggen S 8 voor de bevestiging van de montageplaat aan de muur.

1 spatel voor de demontage van de bevestigingskolom

Montage-aanwijzing

29

Montage

Montage

Hoe de afzuigkap moet worden gemonteerd is beschreven op bijgevoegd montageblad.

Neem vóórdat u met monteren begint de informatie op dit montageblad, op de volgende bladzijden en in de hoofdstukken: "Afmetingen van de afzuigkap" en "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Demontage

Wanneer het apparaat moet worden gedemonteerd, neem dan dezelfde stappen als op het montageblad beschreven, maar dan in omgekeerde volgorde.

Een spatel is bijgevoegd om de bevestigingskolom eraf te halen.

Let vooral op bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte.

Hierbij kunnen giftige gassen vrijkomen!

^ Schroef de beide bevestigingsschroeven van de kolom los, schuif de spatel tussen de bevestigingskolom en het opvulstuk en druk de kolom uit de vergrendeling.

30

Aansluiting voor de luchtafvoer

Neem beslist het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Let vooral op bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een verbrandingsapparaat in dezelfde ruimte.

Hierbij kunnen giftige gassen vrijkomen!

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

Wordt de luchtafvoerbuis met een slangklem aan de luchtafvoertuit bevestigd, let er dan op dat de buis er niet scheef op wordt gezet en niet te vast wordt aangetrokken.

Wordt daar niet op gelet, dan kan de luchtafvoertuit kromtrekken en de terugslagklep gaan klemmen.

De luchtafvoerbuis

– De luchtafvoerbuis moet zo kort en recht mogelijk zijn.

– Het is aan te bevelen om een luchtafvoerbuis te gebruiken met een doorsnede van 150 mm.

Wanneer u luchtafvoerbuizen gebruikt met een doorsnede van minder dan 150 mm of wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt wanneer hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

– Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuis alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een luchtafvoer aanwezig is.

– Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.

– Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

– Wanneer de luchtafvoerbuis horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter.

Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.

– Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurdoorvoering installeren.

– Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis verticaal worden gebogen.

31

Aansluiting voor de luchtafvoer

Belangrijk!

Wanneer de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan.

U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Let er bij de installatie van de anti-condensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

De pijl op de ommanteling geeft de blaasrichting aan.

In de afzuigkappen van het type ... EXT is een anti-condensvoorziening standaard ingebouwd.

Anti-condensvoorziening

(na te bestellen accessoire)

Geluidsdemper

(Na te bestellen voor apparaten van het type ...EXT)

Het is aan te bevelen om de luchtafvoerbuis goed te isoleren en daarnaast een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Deze accessoire is verkrijgbaar voor een luchtafvoerbuis met

C

125 mm of

C

150 mm.

Om de geluiden bij de bediening van een externe afzuiginstallatie nog verder terug te brengen is het aan te bevelen om een geluidsdemper aan te brengen.

De geluidsdemper kan in de luchtafvoerbuis tussen afzuigkap en externe afzuiginstallatie worden geplaatst.

32

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installatieen onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico's op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V 50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

In de EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor onze technici makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen wanneer het apparaat is ingebouwd.

Wanneer u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of wanneer er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een

4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste

3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

33

Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400

Wanneer u de afzuigkap met andere componenten wilt combineren is het noodzakelijk om de Miele besturingsmodule DSM 400 te kopen.

De module biedt de volgende mogelijkheden:

Wanneer de besturingsmodule wordt verwijderd omdat de raamcontactschakelaar niet meer nodig is, moet ook de elektronica van de afzuigkap worden gereset.

Dit mag alleen door de Technische

Dienst gebeuren.

Aansluiting op een raamcontactschakelaar

Wanneer u de afzuigkap tegelijk wilt gebruiken met een verbrandingsapparaat dat zich in dezelfde ruimte bevindt, is de veiligheid alleen gewaarborgd door voldoende luchttoevoer.

Is dit alleen mogelijk via een open raam, kunt u de afzuigkap het beste op een raamcontactschakelaar aansluiten.

Dit is mogelijk via de besturingsmodule.

Met de schakelaar kan de afzuigkap alleen werken als het raam ver genoeg open staat.

Zie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Wanneer het raam dicht is kan de afzuiging niet worden ingeschakeld.

Het controlelampje van de Aan/Uit toets van de afzuigkap begint dan te knipperen.

Dit is ook het geval wanneer het apparaat met een externe afzuiginstallatie wordt gebruikt.

De raamcontactschakelaar heeft geen invloed op de kookplaatverlichting.

De schakelaar wordt niet automatisch bijgevoegd.

Wanneer de lucht via een open raam wordt toegevoerd, let er dan op dat de toevoer niet door neergelaten rolluiken wordt belemmerd.

Potentiaalvrije aansluiting

De besturingsmodule biedt de mogelijkheid om de besturing van een ander apparaat afhankelijk te maken van de afzuiging van uw afzuigkap.

– Wanneer u de afzuigkap tegelijk wilt gebruiken met een verbrandingsapparaat dat zich in dezelfde ruimte bevindt, is de veiligheid alleen gewaarborgd door voldoende luchttoevoer.

Met de besturingsmodule is het mogelijk dat er iedere keer, wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, automatisch een ventilator wordt ingeschakeld of een met een motor aangedreven luchttoevoerklep wordt geopend.

Let er daarbij wel op dat het afzuigvermogen en de doorsnede van de luchtapparaten voldoende zijn.

– Kan er niet voldoende lucht worden toegevoerd, is het met de besturingsmodule mogelijk dat iedere keer wanneer de afzuigkap wordt ingeschakeld, het verbrandingsapparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Zie ook het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

34

Gebruik afzuigkap met besturingsmodule DSM 400

Aansluiting op een lichtschakelaar

De besturingsmodule biedt de mogelijkheid om de verlichting van de afzuigkap ook via een in de huisinstallatie ingebouwde lichtschakelaar in te schakelen en de lichtsterkte ervan te variëren.

Montage

De besturingsmodule wordt aan de afzuigingseenheid gemonteerd nadat de bevestigingskolom is verwijderd.

Bij de besturingsmodule is een uitvoerige functiebeschrijving / montage-aanwijzing gevoegd.

35

Technische gegevens

Totale aansluitwaarde* . . . . . . . . 260 W

- Motor van de afzuiging* . . . . . . 200 W

- Kookplaatverlichting . . . . . . . 3 x 20 W

Netspanning . . . . . . . . . . . . . AC 230 V

Frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hz

Zekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A

Lengte van de elektrische kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 m

Gewicht

DA 5690 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kg

DA 5690 W EXT . . . . . . . . . . . . . . 25 kg

Afzuigvermogen *

Luchtafvoervermogen volgens

EN 61591

Luchtafvoersysteem

C

150 mm:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 m

3

/h

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m 3 /h

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 m 3 /h

Intensiefstand . . . . . . . . . . . . . 640 m 3 /h

Luchtafvoersysteem

C

125 mm:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 m

3

/h

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 m

3

/h

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 m 3 /h

Intensiefstand . . . . . . . . . . . . . 580 m 3 /h

Vrijblazend . . . . . . . . . . . . . . . 690 m

3

/h

Luchtcirculatiesysteem met anti-geurfilter:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 m 3 /h

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 m

3

/h

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 m

3

/h

Intensiefstand . . . . . . . . . . . . . 490 m

3

/h

Na te bestellen accessoires voor luchtcirculatie:

– Ombouwset DUW 20

– Anti-geurfilter Miele actief koolstoffilter DKF 12-1

* Aansluitwaarde en luchtafvoervermogen van de apparaten van het type

...EXT zijn afhankelijk van de aangesloten externe afzuiginstallatie.

Type ...EXT:

Lengte van de verbindingskabel naar de externe afzuiginstallatie. . . . . . 1,9 m

36

37

38

39

Wijzigingen voorbehouden / 1309 M.-Nr. 07 580 170 / 00

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals