VOLTCRAFT 55 62 48 User manual

VOLTCRAFT 55 62 48 User manual
‡ 6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVGDV.DEHOQLFKWJHTXHWVFKWJHNQLFNWRGHUGXUFKVFKDUIH
.DQWHQEHVFKlGLJWZLUG
b) Akkus
‡ 'HU$NNXLVWLP3URGXNWIHVWHLQJHEDXW6LHN|QQHQGHQ$NNXQLFKWZHFKVHOQ
‡ %HVFKlGLJHQ6LHGHQ$NNXQLHPDOV'XUFK%HVFKlGLJXQJGHU+OOHGHV$NNXV
EHVWHKW([SORVLRQVXQG%UDQGJHIDKU
BEDIENUNGSANLEITUNG
POWERBANK LI-ION 2600
VERSION 08/13
BEST.-NR.: 55 62 48
‡ 6FKOLH‰HQ6LHGLH.RQWDNWH$QVFKOVVHGHV$NNXVQLHPDOVNXU]:HUIHQ6LHGHQ
$NNXE]ZGDV3URGXNWQLFKWLQV)HXHU(VEHVWHKW([SORVLRQVXQG%UDQGJHIDKU
‡ /DGHQ6LHGHQ$NNXUHJHOPl‰LJQDFKDXFKZHQQGDV3URGXNWQLFKWEHQ|WLJW
ZLUG'XUFKGLHYHUZHQGHWH$NNXWHFKQLNLVWGDEHLNHLQHYRUKHULJH(QWODGXQJGHV
$NNXVHUIRUGHUOLFK
‡ /DGHQ6LHGHQ$NNXGHV3URGXNWVQLHPDOVXQEHDXIVLFKWLJW
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
'DV3URGXNWGLHQWDOVPRELOHU=XVDW]DNNXXQGHLJQHWVLFK]XP$XÀDGHQGHV$NNXVYRQ
PRELOHQ*HUlWHQPLW0LFUR86%RGHU0LQL86%$QVFKOXVVVRZLHYRQ$SSOH*HUlWHQ
PLWSROLJHP$QVFKOXVV'HULQWHUQHIHVWHLQJHEDXWH$NNXZLUGYLD86%DXIJHODGHQ
'DV3URGXNWYHUIJWEHUHLQH/DGH]XVWDQGVDQ]HLJHXQGLVWJHVFKW]WJHJHQhEHUODVW
hEHUODGXQJXQG.XU]VFKOXVV
(LQH9HUZHQGXQJLVWQXULQJHVFKORVVHQHQ5lXPHQDOVRQLFKWLP)UHLHQHUODXEW'HU.RQWDNW
PLW)HXFKWLJNHLW]%LP%DGH]LPPHUXlLVWXQEHGLQJW]XYHUPHLGHQ
$XV6LFKHUKHLWVXQG=XODVVXQJVJUQGHQ &( GUIHQ6LHGDV3URGXNWQLFKWXPEDXHQXQG
RGHUYHUlQGHUQ)DOOV6LHGDV3URGXNWIUDQGHUH=ZHFNHYHUZHQGHQDOV]XYRUEHVFKULHEHQ
NDQQGDV3URGXNWEHVFKlGLJWZHUGHQ$X‰HUGHPNDQQHLQHXQVDFKJHPl‰H9HUZHQGXQJ
*HIDKUHQZLH]XP%HLVSLHO.XU]VFKOXVV%UDQG6WURPVFKODJHWFKHUYRUUXIHQ/HVHQ6LH
VLFKGLH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJJHQDXGXUFKXQGEHZDKUHQ6LHGLHVHDXI5HLFKHQ6LHGDV
3URGXNWQXU]XVDPPHQPLWGHU%HGLHQXQJVDQOHLWXQJDQGULWWH3HUVRQHQZHLWHU
'DV3URGXNWHQWVSULFKWGHQJHVHW]OLFKHQQDWLRQDOHQXQGHXURSlLVFKHQ$QIRUGHUXQJHQ$OOH
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen
,QKDEHU$OOH5HFKWHYRUEHKDOWHQ
LIEFERUMFANG
‡ 3ODW]LHUHQ6LHGDV3URGXNWEHLP/DGHYRUJDQJDXIHLQHUKLW]HXQHPS¿QGOLFKHQ
2EHUÀlFKH(LQHJHZLVVH(UZlUPXQJEHLP/DGHYRUJDQJLVWQRUPDO
c) Sonstiges
‡ :HQGHQ6LHVLFKDQHLQH)DFKNUDIWZHQQ6LH=ZHLIHOEHUGLH$UEHLWVZHLVHGLH
6LFKHUKHLWRGHUGHQ$QVFKOXVVGHV3URGXNWHVKDEHQ
‡ /DVVHQ6LH:DUWXQJV$QSDVVXQJVXQG5HSDUDWXUDUEHLWHQDXVVFKOLH‰OLFKYRQ
HLQHP)DFKPDQQE]ZHLQHU)DFKZHUNVWDWWGXUFKIKUHQ
6ROOWHQ6LHVLFKEHUGHQNRUUHNWHQ$QVFKOXVVE]Z%HWULHEQLFKWLP.ODUHQVHLQRGHUVROOWHQ
VLFK)UDJHQHUJHEHQGLHQLFKWLP/DXIHGHU%HGLHQXQJVDQOHLWXQJDEJHNOlUWZHUGHQVR
VHW]HQ6LHVLFKELWWHPLWXQVHUHUWHFKQLVFKHQ$XVNXQIWRGHUHLQHPDQGHUHQ)DFKPDQQLQ
9HUELQGXQJ
9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX7HO
INBETRIEBNAHME
Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Ladezustand des internen Akkus.
Laden Sie den internen Akku vor jeder Verwendung komplett auf.
Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihres mobilen Geräts mit den
Anschlusswerten des Produkts übereinstimmen (siehe Technische Daten).
‡ Powerbank
Die Anschlüsse IN und OUT dürfen unter keinen Umständen gleichzeitig
genutzt werden. Einer der beiden Anschlüsse muss immer frei bleiben.
‡ 86%.DEHO
Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Zubehör.
‡ [$GDSWHU 0LFUR86%0LQL86%SROLJHU$SSOH6WHFNHU
Schließen Sie die USB-Ausgänge nicht kurz.
‡ Bedienungsanleitung
Das USB-Kabel eignet sich nicht zum Datentransfer.
SICHERHEITSHINWEISE
a) ,QWHUQHQ$NNXDXÁDGHQ
9HUELQGHQ6LHGHQ.OLQNHQVWHFNHUGHV0LFUR86%$GDSWHUVPLWGHU.OLQNHQEXFKVHGHV
86%.DEHOV
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und
die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung
nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/
Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die
Gewährleistung/Garantie.
a) Personen / Produkt
‡ 'DV3URGXNWLVWNHLQ6SLHO]HXJ+DOWHQ6LHHVYRQ.LQGHUQXQG+DXVWLHUHQIHUQ
'HULQWHUQH$NNXLVWNRPSOHWWDXIJHODGHQVREDOGDOOHYLHU/('VSHUPDQHQWOHXFKWHQ
‡ /DVVHQ6LHGDV9HUSDFNXQJVPDWHULDOQLFKWDFKWORVOLHJHQ'LHVHVN|QQWHIU
.LQGHU]XHLQHPJHIlKUOLFKHQ6SLHO]HXJZHUGHQ
7UHQQHQ6LHGDV3URGXNWYRQGHU86%6WURPTXHOOHVREDOGGHULQWHUQH$NNXNRPSOHWW
DXIJHODGHQLVW'DV3URGXNWLVWQXQHLQVDW]EHUHLW
‡ 6FKW]HQ6LHGDV3URGXNWYRUH[WUHPHQ7HPSHUDWXUHQGLUHNWHP6RQQHQOLFKW
VWDUNHQ(UVFKWWHUXQJHQKRKHU)HXFKWLJNHLW1lVVHEUHQQEDUHQ*DVHQ
'lPSIHQXQG/|VXQJVPLWWHOQ
‡ 6HW]HQ6LHGDV3URGXNWNHLQHUPHFKDQLVFKHQ%HDQVSUXFKXQJDXV
‡ :HQQNHLQVLFKHUHU%HWULHEPHKUP|JOLFKLVWQHKPHQ6LHGDV3URGXNWDX‰HU
%HWULHEXQGVFKW]HQ6LHHVYRUXQEHDEVLFKWLJWHU9HUZHQGXQJ'HUVLFKHUH
Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
- VLFKWEDUH6FKlGHQDXIZHLVW
- QLFKWPHKURUGQXQJVJHPl‰IXQNWLRQLHUW
Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit dem seitlich am Produkt angebrachten Eingang
IN
9HUELQGHQ6LHGHQ86%6WHFNHUGHV86%.DEHOVPLWGHP86%$QVFKOXVV
HLQHV&RPSXWHUVRGHUHLQHUVRQVWLJHQ86%6WURPTXHOOH'LHYLHU/('VGHU
/DGH]XVWDQGVDQ]HLJHEHJLQQHQ]XEOLQNHQ
'LH/DGHGDXHUEHWUlJWPD[±6WXQGHQDEKlQJLJYRP/DGH]XVWDQGGHV$NNXV
)DOOV6LHGDV3URGXNWQXUVHOWHQYHUZHQGHQHPSIHKOHQZLU,KQHQGHQLQWHUQHQ
$NNXDOOHGUHL0RQDWHNRPSOHWWDXI]XODGHQXPGLHPD[LPDOH/HLVWXQJVIlKLJNHLW
EHL]XEHKDOWHQ
b) Ladezustand überprüfen
7UHQQHQ6LHGDV86%.DEHOYRP3URGXNW
'UFNHQ6LHGLHVHLWOLFKDP3URGXNWDQJHEUDFKWH7DVWH XPGHQ/DGH]XVWDQG
anzuzeigen:
- EHUHLQHQOlQJHUHQ=HLWUDXPXQWHUXQJQVWLJHQ8PJHEXQJVEHGLQJXQJHQ
gelagert wurde oder
- /('OHXFKWHWLQWHUQHU$NNX]XDXIJHODGHQ
- HUKHEOLFKHQ7UDQVSRUWEHODVWXQJHQDXVJHVHW]WZXUGH
- /('VOHXFKWHQLQWHUQHU$NNX]XDXIJHODGHQ
‡ *HKHQ6LHYRUVLFKWLJPLWGHP3URGXNWXP'XUFK6W|‰H6FKOlJHRGHUGHP)DOO
DXVEHUHLWVJHULQJHU+|KHZLUGHVEHVFKlGLJW
‡ Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der
EULJHQ*HUlWHDQGLHGDV3URGXNWDQJHVFKORVVHQZLUG
‡ 9HUZHQGHQ6LHGDV3URGXNWQLHPDOVJOHLFKGDQQZHQQHVYRQHLQHPNDOWHQLQ
HLQHQZDUPHQ5DXPJHEUDFKWZLUG'DVGDEHLHQWVWHKHQGH.RQGHQVZDVVHU
NDQQXQWHU8PVWlQGHQGDV3URGXNW]HUVW|UHQ/DVVHQ6LHGDV3URGXNW]XHUVWDXI
=LPPHUWHPSHUDWXUNRPPHQEHYRUHVDQJHVFKORVVHQXQGYHUZHQGHWZLUG'LHV
NDQQX8PHKUHUH6WXQGHQGDXHUQ
‡ %HWUHLEHQ6LHGDV3URGXNWQLHPDOVXQEHDXIVLFKWLJW
‡ 'DV*HKlXVHHUZlUPWVLFKEHL%HWULHE$FKWHQ6LHDXIHLQHDXVUHLFKHQGH
%HOIWXQJ'DV*HKlXVHGDUIQLFKWDEJHGHFNWZHUGHQ
- /('VOHXFKWHQLQWHUQHU$NNX]XDXIJHODGHQ
- /('VOHXFKWHQLQWHUQHU$NNX]XDXIJHODGHQ
1DFK6HNXQGHQ,QDNWLYLWlWVFKDOWHWVLFKGDV3URGXNWDXWRPDWLVFKDXV
c) 0RELOHV*HUlWDXÁDGHQ
:lKOHQ6LHHLQHQGHUGUHL$GDSWHUGHU]X,KUHPPRELOHQ*HUlWSDVVW
9HUELQGHQ6LHGHQ.OLQNHQVWHFNHUGHV$GDSWHUVPLWGHU.OLQNHQEXFKVHGHV86%.DEHOV
9HUELQGHQ6LHGHQ$GDSWHUPLWGHPSDVVHQGHQ$QVFKOXVVGHVPRELOHQ*HUlWV
9HUELQGHQ6LHGHQ86%6WHFNHUGHV86%.DEHOVPLWGHPVHLWOLFKDP3URGXNW
angebrachten Ausgang OUT
'UFNHQ6LHGLHVHLWOLFKDP3URGXNWDQJHEUDFKWH7DVWH XPGHQ/DGHYRUJDQJ]X
VWDUWHQ
hEHUZDFKHQ6LHGHQ/DGHYRUJDQJ7UHQQHQ6LHGDV86%.DEHOYRP3URGXNWXQGYRQGHP
PRELOHQ*HUlWVREDOGGHU/DGHYRUJDQJEHHQGHWLVW
)DOOVZlKUHQGGHV/DGHYRUJDQJVQXUGLHOLQNH/('EOLQNWXQGGLHUHVWOLFKHQGUHL/('V
HUORVFKHQVLQGOLHJWGHU/DGH]XVWDQGGHVLQWHUQHQ$NNXVXQWHU/DGHQ6LHLQ
GLHVHP)DOOGHQLQWHUQHQ$NNXZLH]XYRUEHVFKULHEHQDXI
REINIGUNG UND WARTUNG
Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel,
Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das
Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
‡ 7UHQQHQ6LHGDV86%.DEHOYRU5HLQLJXQJVEHJLQQYRP3URGXNW
‡ 7DXFKHQ6LHGDV3URGXNWQLFKWLQ:DVVHUHLQ
‡ (VVLQGNHLQHUOHLIU6LH]XZDUWHQGH%HVWDQGWHLOHLP,QQHUHQGHV3URGXNWV|IIQHQ]HUOHJHQ
6LHHVGHVKDOEQLHPDOV
‡ =XU5HLQLJXQJJHQJWHLQWURFNHQHVZHLFKHVXQGVDXEHUHV7XFK'UFNHQ6LHQLFKW]X
VWDUNDXIGDV*HKlXVHGLHVNDQQ]X.UDW]VSXUHQIKUHQ
‡ 6WDXENDQQPLW+LOIHHLQHVODQJKDDULJHQZHLFKHQXQGVDXEHUHQ3LQVHOVXQGHLQHP
6WDXEVDXJHUOHLFKWHQWIHUQWZHUGHQ
ENTSORGUNG
a) Produkt
(OHNWURQLVFKH*HUlWHVLQG:HUWVWRIIHXQGJHK|UHQQLFKWLQGHQ+DXVPOO
(QWVRUJHQ6LHGDV3URGXNWDP(QGHVHLQHU/HEHQVGDXHUJHPl‰GHQJHOWHQGHQ
JHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQ
/DVVHQ6LHGHQHLQJHEDXWHQ$NNXYRUGHU(QWVRUJXQJYRQHLQHP)DFKPDQQ
HQWIHUQHQ
b) Batterien / Akkus
6LHDOV(QGYHUEUDXFKHUVLQGJHVHW]OLFK %DWWHULHYHURUGQXQJ ]XU5FNJDEHDOOHUJHEUDXFKWHQ
%DWWHULHQ$NNXVYHUSÀLFKWHWHLQH(QWVRUJXQJEHUGHQ+DXVPOOLVWXQWHUVDJW
6FKDGVWRIIKDOWLJH%DWWHULHQ$NNXVVLQGPLWGHPQHEHQVWHKHQGHQ6\PERO
JHNHQQ]HLFKQHWGDVDXIGDV9HUERWGHU(QWVRUJXQJEHUGHQ+DXVPOOKLQZHLVW
'LH%H]HLFKQXQJHQIUGDVDXVVFKODJJHEHQGH6FKZHUPHWDOOVLQG&G &DGPLXP
+J 4XHFNVLOEHU3E %OHL GLH%H]HLFKQXQJVWHKWDXIGHQ%DWWHULHQ$NNXV]%XQWHU
GHPOLQNVDEJHELOGHWHQ0OOWRQQHQ6\PERO ,KUHYHUEUDXFKWHQ%DWWHULHQ$NNXVN|QQHQ6LHXQHQWJHOWOLFKEHLGHQ6DPPHOVWHOOHQ
,KUHU*HPHLQGHXQVHUHQ)LOLDOHQRGHUEHUDOOGRUWDEJHEHQZR%DWWHULHQ$NNXV
YHUNDXIWZHUGHQ
6LHHUIOOHQGDPLWGLHJHVHW]OLFKHQ9HUSÀLFKWXQJHQXQGOHLVWHQ,KUHQ%HLWUDJ]XP
8PZHOWVFKXW]
TECHNISCHE DATEN
(LQJDQJVVSDQQXQJVWURP9'&±P$
$XVJDQJVVSDQQXQJVWURP9'&P$
Interner Akku/L,RQ9P$K
BetriebsbedingungenELVž&±U)
/DJHUEHGLQJXQJHQELVž&±U)
$EPHVVXQJHQ %[+[7 [[PP
GewichtJ
Impressum
'LHVH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJLVWHLQH3XEOLNDWLRQYRQ9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX7HO1U
ZZZYROWFUDIWGH $OOH5HFKWHHLQVFKOLH‰OLFKhEHUVHW]XQJYRUEHKDOWHQ5HSURGXNWLRQHQMHGHU$UW]%)RWRNRSLH0LNURYHU¿OPXQJRGHUGLH(UIDVVXQJLQ
HOHNWURQLVFKHQ'DWHQYHUDUEHLWXQJVDQODJHQEHGUIHQGHUVFKULIWOLFKHQ*HQHKPLJXQJGHV+HUDXVJHEHUV1DFKGUXFNDXFKDXV]XJVZHLVH
YHUERWHQ
'LHVH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJHQWVSULFKWGHPWHFKQLVFKHQ6WDQGEHL'UXFNOHJXQJbQGHUXQJLQ7HFKQLNXQG$XVVWDWWXQJYRUEHKDOWHQ
© Copyright 2013 by Voltcraft®
V1_0813_02-ETS-Mkde
b) Rechargeable batteries
‡ 7KHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\LVSHUPDQHQWO\EXLOWLQWRWKHSURGXFWDQGFDQQRWEH
UHSODFHG
‡ 1HYHUGDPDJHWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\'DPDJLQJWKHFDVLQJRIWKH
UHFKDUJHDEOHEDWWHU\PLJKWFDXVHDQH[SORVLRQRUD¿UH
‡ 1HYHUVKRUWFLUFXLWWKHFRQWDFWVRIWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\'RQRWWKURZWKH
EDWWHU\RUWKHSURGXFWLQWR¿UH7KHUHLVDGDQJHURI¿UHDQGH[SORVLRQ
OPERATING INSTRUCTIONS
POWER BANK LI-ION 2600
VERSION 08/13
ITEM NO.: 55 62 48
INTENDED USE
7KLVSURGXFWFDQEHXVHGDVDPRELOHDGGLWLRQDOUHFKDUJHDEOHEDWWHU\DQGLVVXLWDEOHIRU
FKDUJLQJEDWWHULHVRIPRELOHGHYLFHVZLWK0LFUR86%SRUWRU0LQL86%SRUWDVZHOODV$SSOH
GHYLFHVZLWKSROHFRQQHFWRU7KHEXLOWLQ¿[HGEDWWHU\FDQEHFKDUJHGYLD86%7KH
SURGXFWIHDWXUHVDFKDUJLQJLQGLFDWRUDQGLVSURWHFWHGDJDLQVWH[FHVVORDGH[FHVVFKDUJH
DQGVKRUWFLUFXLW
,WLVLQWHQGHGIRULQGRRUXVHRQO\'RQRWXVHLWRXWGRRUV&RQWDFWZLWKPRLVWXUHHJLQ
EDWKURRPVPXVWEHDYRLGHGXQGHUDOOFLUFXPVWDQFHV
)RUVDIHW\DQGDSSURYDOSXUSRVHV &( \RXPXVWQRWUHEXLOGDQGRUPRGLI\WKLVSURGXFW,I
\RXXVHWKHSURGXFWIRUSXUSRVHVRWKHUWKDQWKRVHGHVFULEHGDERYHWKHSURGXFWPD\EH
GDPDJHG,QDGGLWLRQLPSURSHUXVHFDQFDXVHKD]DUGVVXFKDVVKRUWFLUFXLWLQJ¿UHHOHFWULF
VKRFNHWF5HDGWKHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\DQGNHHSWKHP0DNHWKLVSURGXFWDYDLODEOHWRWKLUG
SDUWLHVRQO\WRJHWKHUZLWKLWVRSHUDWLQJLQVWUXFWLRQV
7KLVSURGXFWFRPSOLHVZLWKWKHVWDWXWRU\QDWLRQDODQG(XURSHDQUHTXLUHPHQWV$OOFRPSDQ\
QDPHVDQGSURGXFWQDPHVDUHWUDGHPDUNVRIWKHLUUHVSHFWLYHRZQHUV$OOULJKWVUHVHUYHG
DELIVERY CONTENT
‡ &KDUJHWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\UHJXODUO\HYHQLI\RXGRDUHQRWXVLQJWKH
SURGXFW'XHWRWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\WHFKQRORJ\EHLQJXVHG\RXGRQRWQHHG
WRGLVFKDUJHWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\¿UVW
‡ 1HYHUFKDUJHWKHUHFKDUJHDEOHEDWWHU\RIWKHSURGXFWXQDWWHQGHG
‡ :KHQFKDUJLQJSODFHWKHSURGXFWRQDVXUIDFHWKDWLVQRWKHDWVHQVLWLYH,WLV
QRUPDOWKDWDFHUWDLQDPRXQWRIKHDWLVJHQHUDWHGGXULQJFKDUJLQJ
c) Miscellaneous
‡ &RQVXOWDQH[SHUWZKHQLQGRXEWDERXWRSHUDWLRQVDIHW\RUFRQQHFWLRQRIWKH
GHYLFH
‡ 0DLQWHQDQFHPRGL¿FDWLRQVDQGUHSDLUVDUHWREHSHUIRUPHGH[FOXVLYHO\E\DQ
H[SHUWRUDWDTXDOL¿HGVKRS
,I\RXDUHQRWVXUHDERXWWKHFRUUHFWFRQQHFWLRQRUXVHRULITXHVWLRQVDULVHZKLFKDUHQRW
FRYHUHGE\WKHVHRSHUDWLQJLQVWUXFWLRQVSOHDVHGRQRWKHVLWDWHWRFRQWDFWRXUWHFKQLFDO
VXSSRUWRUDQRWKHUTXDOL¿HGVSHFLDOLVW
9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX7HO
OPERATION
Check the charging status of the internal battery prior to each use. Charge the
internal battery completely prior to each use.
0DNHVXUHWKHFRQQHFWLRQVSHFLÀFDWLRQVRI\RXUPRELOHGHYLFHPDWFKWKH
VSHFLÀFDWLRQVRIWKHSURGXFW VHH7HFKQLFDO'DWD ‡ Power bank
Never use the IN and OUT ports simultaneously. One of the two ports must
always remain free.
‡ USB cable
Only use the accessories provided with the product.
‡ [DGDSWHUV 0LFUR86%0LQL86%SLQ$SSOHFRQQHFWRU
Do not short-circuit the USB outputs.
‡ 2SHUDWLQJLQVWUXFWLRQV
The USB cable is not suitable for data transfer.
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the operating instructions carefully and especially observe the safety
information. If you do not follow the safety instructions and information
on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting
personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the
warranty/guarantee.
a) Persons / Product
‡ 7KHGHYLFHLVQRWDWR\.HHSLWRXWRIWKHUHDFKRIFKLOGUHQDQGSHWV
a) Charging the internal battery
&RQQHFWWKH0LFUR86%DGDSWHU¶VMDFNSOXJWRWKH86%FDEOHMDFN
&RQQHFWWKH0LFUR86%SOXJWRWKHINSRUWORFDWHGRQWKHVLGHRIWKHSURGXFW
&RQQHFWWKH86%SOXJRIWKH86%FDEOHWRWKH86%SRUWRIDFRPSXWHURUWRDQ\RWKHU86%
SRZHUVXSSO\7KHIRXUFKDUJLQJ/('VVWDUWÀDVKLQJ
2QFHDOOIRXU/('VOLJKWXSVWHDGLO\WKHLQWHUQDOEDWWHU\LVIXOO\FKDUJHG
'LVFRQQHFWWKHSURGXFWIURPWKH86%SRZHUVXSSO\RQFHWKHLQWHUQDOEDWWHU\LVIXOO\
FKDUJHG7KHSURGXFWLVWKHQUHDG\IRUXVH
‡ 'RQRWOHDYHSDFNDJLQJPDWHULDOO\LQJDURXQGFDUHOHVVO\7KHVHPD\EHFRPH
GDQJHURXVSOD\LQJPDWHULDOIRUFKLOGUHQ
&KDUJLQJUHTXLUHVDPD[LPXPRI±KRXUVGHSHQGLQJRQWKHFXUUHQWFKDUJLQJOHYHO
RIWKHEDWWHU\
‡ 3URWHFWWKHSURGXFWIURPH[WUHPHWHPSHUDWXUHVGLUHFWVXQOLJKWVWURQJMROWVKLJK
KXPLGLW\PRLVWXUHÀDPPDEOHJDVHVYDSRXUVDQGVROYHQWV
,I\RXUDUHO\XVHWKHSURGXFWZHUHFRPPHQGFKDUJLQJWKHLQWHUQDOEDWWHU\HYHU\WKUHH
PRQWKVLQRUGHUWRPDLQWDLQWKHPD[LPXPSRZHUFDSDFLW\
‡ 'RQRWSODFHWKHSURGXFWXQGHUDQ\PHFKDQLFDOVWUHVV
‡ ,ILWLVQRORQJHUSRVVLEOHWRRSHUDWHWKHSURGXFWVDIHO\WDNHLWRXWRIRSHUDWLRQDQG
SURWHFWLWIURPDQ\DFFLGHQWDOXVH6DIHRSHUDWLRQFDQQRORQJHUEHJXDUDQWHHGLI
WKHSURGXFW
- LVYLVLEO\GDPDJHG
- LVQRORQJHUZRUNLQJSURSHUO\
- KDVEHHQVWRUHGIRUH[WHQGHGSHULRGVLQSRRUDPELHQWFRQGLWLRQVRU
- KDVEHHQVXEMHFWHGWRDQ\VHULRXVWUDQVSRUWUHODWHGVWUHVVHV
‡ 3OHDVHKDQGOHWKHSURGXFWFDUHIXOO\-ROWVLPSDFWVRUDIDOOHYHQIURPDORZKHLJKW
FDQGDPDJHWKHSURGXFW
‡ $OVRREVHUYHWKHVDIHW\DQGRSHUDWLQJLQVWUXFWLRQVRIDQ\RWKHUGHYLFHVZKLFKDUH
FRQQHFWHGWRWKHSURGXFW
‡ 1HYHUXVHWKHSURGXFWLPPHGLDWHO\DIWHULWKDVEHHQEURXJKWIURPDFROGURRPLQWR
DZDUPRQH7KHFRQGHQVDWLRQJHQHUDWHGFRXOGGHVWUR\WKHSURGXFW$OORZWKH
GHYLFHWRUHDFKURRPWHPSHUDWXUHEHIRUHFRQQHFWLQJDQGXVLQJLW7KLVPD\WDNH
VHYHUDOKRXUV
‡ 1HYHUOHDYHWKHSURGXFWXQDWWHQGHGGXULQJXVH
‡ 7KHKRXVLQJJHWVKRWGXULQJRSHUDWLRQ(QVXUHVXI¿FLHQWYHQWLODWLRQ'RQRWFRYHU
WKHKRXVLQJ
‡ 0DNHVXUHWKHFDEOHGRHVQRWJHWVTXHH]HGEHQWRUGDPDJHGE\VKDUSHGJHV
b) Checking the charging status
'LVFRQQHFWWKH86%FDEOHIURPWKHSURGXFW
Press the button ORFDWHGRQWKHVLGHRIWKHSURGXFWWRGLVSOD\WKHFKDUJLQJOHYHO
- /('OLJKWVXSFKDUJLQJOHYHORILQWHUQDOEDWWHU\
- /('VOLJKWXSFKDUJLQJOHYHORILQWHUQDOEDWWHU\
- /('VOLJKWXSFKDUJLQJOHYHORILQWHUQDOEDWWHU\
- /('VOLJKWXSFKDUJLQJOHYHORILQWHUQDOEDWWHU\
$IWHUVHFRQGVZLWKRXWVLJQDOLQSXWWKHSURGXFWZLOOVZLWFKRIIDXWRPDWLFDOO\
c) Charging a mobile device
6HOHFWRQHRIWKHWKUHHDGDSWHUVPDWFKLQJ\RXUPRELOHGHYLFH
&RQQHFWWKHDGDSWHU¶VMDFNSOXJWRWKH86%FDEOHMDFN
&RQQHFWWKHDGDSWHUWRWKHFRUUHVSRQGLQJSRUWRIWKHPRELOHGHYLFH
&RQQHFWWKH86%SOXJRIWKH86%FDEOHWRWKHOUTSRUWORFDWHGRQWKHVLGHRIWKHSURGXFW
Press the button ORFDWHGRQWKHVLGHRIWKHSURGXFWWRVWDUWFKDUJLQJ
2EVHUYHWKHFKDUJLQJSURFHVV'LVFRQQHFWWKH86%FDEOHIURPWKHSURGXFWDQGWKHPRELOH
GHYLFHRQFHFKDUJLQJLVFRPSOHWH
2QO\WKHOHIW/('ÀDVKLQJDQGWKHRWKHUWKUHHUHPDLQLQJ/('VEHLQJRIIGXULQJFKDUJLQJ
LQGLFDWHVDFKDUJLQJOHYHORI,QVXFKDFDVHFKDUJHWKHLQWHUQDOEDWWHU\DV
GHVFULEHG
MAINTENANCE AND CLEANING
Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical
solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
‡ 'LVFRQQHFWWKH86%FDEOHIURPWKHSURGXFWEHIRUHFOHDQLQJ
‡ 1HYHUVXEPHUJHWKHSURGXFWLQZDWHU
‡ 7KHUHDUHQRFRPSRQHQWVORFDWHGLQVLGHWKHSURGXFW\RXQHHGWRPDLQWDLQ1HYHURSHQ
GLVPDQWOHWKHSURGXFW
‡ 7RFOHDQWKHSURGXFWDGU\VRIWDQGFOHDQFORWKLVVXI¿FLHQW'RQRWDSSO\WRRPXFK
SUHVVXUHWRWKHKRXVLQJWRSUHYHQWVFUDWFKLQJ
‡ 8VHDORQJKDLUHGVRIWDQGFOHDQEUXVKDQGDYDFXXPFOHDQHUWRHDVLO\UHPRYHGXVW
DISPOSAL
a) Product
(OHFWURQLFGHYLFHVDUHUHF\FODEOHZDVWHDQGPXVWQRWEHGLVSRVHGRILQWKH
KRXVHKROGZDVWH
$WWKHHQGRILWVVHUYLFHOLIHGLVSRVHRIWKHSURGXFWDFFRUGLQJWRWKHUHOHYDQW
VWDWXWRU\UHJXODWLRQV
7KHEXLOWLQEDWWHU\PXVWEHGLVSRVHGRIE\DVSHFLDOLVW
b) (Rechargeable) batteries
<RXDVWKHHQGXVHUDUHUHTXLUHGE\ODZ %DWWHU\2UGLQDQFH WRUHWXUQDOOXVHGEDWWHULHV
UHFKDUJHDEOHEDWWHULHV'LVSRVLQJRIWKHPLQWKHKRXVHKROGZDVWHLVSURKLELWHG
&RQWDPLQDWHG UHFKDUJHDEOH EDWWHULHVDUHODEHOOHGZLWKWKLVV\PEROWRLQGLFDWHWKDW
GLVSRVDOLQWKHGRPHVWLFZDVWHLVIRUELGGHQ7KHGHVLJQDWLRQVIRUWKHKHDY\PHWDOV
LQYROYHGDUH&G &DGPLXP+J 0HUFXU\3E /HDG QDPHRQ UHFKDUJHDEOH EDWWHULHVHJEHORZWKHWUDVKLFRQRQWKHOHIW 8VHG UHFKDUJHDEOH EDWWHULHVFDQEHUHWXUQHGWRFROOHFWLRQSRLQWVLQ\RXU
PXQLFLSDOLW\RXUVWRUHVRUZKHUHYHU UHFKDUJHDEOH EDWWHULHVDUHVROG
<RXWKXVIXO¿O\RXUVWDWXWRU\REOLJDWLRQVDQGFRQWULEXWHWRWKHSURWHFWLRQRIWKHHQYLURQPHQW
TECHNICAL DATA
,QSXWYROWDJHFXUUHQW9'&±P$
2XWSXWYROWDJHFXUUHQW9'&P$
,QWHUQDOEDWWHU\/L,RQ9P$K
2SHUDWLQJFRQGLWLRQVWRž&±5+
Storage conditionsWRž&±5+
'LPHQVLRQV :[+[' [[PP
WeightJ
Legal notice
7KHVHRSHUDWLQJLQVWUXFWLRQVDUHDSXEOLFDWLRQE\9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX*HUPDQ\3KRQH
ZZZYROWFUDIWGH $OOULJKWVLQFOXGLQJWUDQVODWLRQUHVHUYHG5HSURGXFWLRQE\DQ\PHWKRGHJSKRWRFRS\PLFUR¿OPLQJRUWKHFDSWXUHLQHOHFWURQLFGDWDSURFHVVLQJ
V\VWHPVUHTXLUHWKHSULRUZULWWHQDSSURYDOE\WKHHGLWRU5HSULQWLQJDOVRLQSDUWLVSURKLELWHG
7KHVHRSHUDWLQJLQVWUXFWLRQVUHSUHVHQWWKHWHFKQLFDOVWDWXVDWWKHWLPHRISULQWLQJ&KDQJHVLQWHFKQRORJ\DQGHTXLSPHQWUHVHUYHG
© Copyright 2013 by Voltcraft®
‡ $VVXUH]YRXVTXHOHFkEOHQHVRLWSDVHQGRPPDJpSDUGHVSLQFHPHQWVSOLDJHV
HWDUrWHVYLYHV
b) Accumulateurs
‡ /¶DFFXPXODWHXUHVWLQWpJUpDXSURGXLWLOQ¶HVWSDVUHPSODoDEOH
‡ 1¶HQGRPPDJH]MDPDLVO¶DFFXPXODWHXU8QGRPPDJHVXUOHERvWLHUGH
O¶DFFXPXODWHXUSHXWSURYRTXHUXQULVTXHG¶H[SORVLRQHWG¶LQFHQGLH
MODE D’EMPLOI
ACCU SUPER PUISSANT LI-ION 2600
VERSION 08/13
Nº DE COMMANDE : 55 62 48
UTILISATION PRÉVUE
/HSURGXLWHVWXWLOLVpFRPPHDFFXPXODWHXUVXSSOpPHQWDLUHSRUWDEOHHWHVWDGDSWpSRXU
UHFKDUJHUOHVDFFXVGHVDSSDUHLOVSRUWDEOHVPXQLVGHSRUW0LFUR86%RX0LQL86%DLQVLTXH
OHVDSSDUHLOV$SSOHDYHFFRQQHFWHXUjEURFKHV/¶DFFXPXODWHXULQWpJUpjO¶LQWpULHXUHVW
UHFKDUJpYLD86%/HSURGXLWGLVSRVHG¶XQLQGLFDWHXUG¶pWDWGHFKDUJHHWHVWSURWpJpFRQWUH
O¶H[FqVGHFKDUJHODVXUFKDUJHHWOHVFRXUWVFLUFXLWV
/¶XWLOLVDWLRQHVWXQLTXHPHQWDXWRULVpHHQLQWpULHXUGDQVOHVORFDX[IHUPpVO¶XWLOLVDWLRQHQ
SOHLQDLUHVWLQWHUGLWH,PSpUDWLYHPHQWpYLWHUWRXWFRQWDFWDYHFO¶KXPLGLWpSDUH[GDQVODVDOOH
GHEDLQVHWF
3RXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWpHWG¶KRPRORJDWLRQ &( WRXWHWUDQVIRUPDWLRQHWRXPRGL¿FDWLRQ
GXSURGXLWHVWLQWHUGLWH6LYRXVXWLOLVH]OHSURGXLWjG¶DXWUHV¿QVTXHFHOOHVGpFULWHV
SUpFpGHPPHQWFHODULVTXHG¶HQGRPPDJHUOHSURGXLW3DUDLOOHXUVXQHXWLOLVDWLRQLQFRUUHFWH
SHXWrWUHVRXUFHGHGDQJHUVWHOVTXHFRXUWFLUFXLWLQFHQGLHpOHFWURFXWLRQ/LVH]DWWHQWLYHPHQW
OHPRGHG¶HPSORLHWFRQVHUYH]OH1HWUDQVPHWWH]OHSURGXLWjGHVWLHUVTX¶DFFRPSDJQpGH
VRQPRGHG¶HPSORL
/HSURGXLWHVWFRQIRUPHDX[H[LJHQFHVGHVGLUHFWLYHVHXURSpHQQHVHWQDWLRQDOHVHQYLJXHXU
7RXVOHVQRPVG¶HQWUHSULVHVHWDSSHOODWLRQVGHSURGXLWVFRQWHQXVGDQVFHPRGHG¶HPSORLVRQW
GHVPDUTXHVGpSRVpHVGHVSURSULpWDLUHVFRUUHVSRQGDQWV7RXVGURLWVUpVHUYpV
CONTENU D’EMBALLAGE
‡ $FFXVXSHUSXLVVDQW
‡ &kEOH86%
‡ [DGDSWDWHXUV 0LFUR86%0LQL86%FRQQHFWHXU$SSOHjEURFKHV
‡ 1HFRXUWFLUFXLWH]MDPDLVOHVFRQWDFWVGHO¶DFFXPXODWHXU1HMHWH]SDV
O¶DFFXPXODWHXURXOHSURGXLWGDQVOHIHX&HODSURYRTXHXQULVTXHG¶H[SORVLRQHW
G¶LQFHQGLH
‡ 5HFKDUJH]UpJXOLqUHPHQWO¶DFFXPXODWHXUPrPHORUVTXHYRXVQ¶XWLOLVH]SDVOH
SURGXLW*UkFHjODWHFKQRORJLHGHVDFFXPXODWHXUVXQGpFKDUJHPHQWSUpDODEOH
GHO¶DFFXPXODWHXUQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
‡ 1HFKDUJH]MDPDLVO¶DFFXPXODWHXUGXSURGXLWVDQVVXUYHLOODQFH
‡ /RUVGXFKDUJHPHQWSODFH]OHSURGXLWVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWHjODFKDOHXU/H
UpFKDXIIHPHQWORUVGXFKDUJHPHQWHVWQRUPDO
c) Divers
‡ $GUHVVH]YRXVjXQWHFKQLFLHQVSpFLDOLVpVLYRXVDYH]GHVGRXWHVFRQFHUQDQWOH
PRGHGHIRQFWLRQQHPHQWODVpFXULWpRXOHUDFFRUGHPHQWGHOµDSSDUHLO
‡ 7RXWHQWUHWLHQDMXVWHPHQWRXUpSDUDWLRQQHGRLWrWUHHIIHFWXpTXHSDUXQ
VSpFLDOLVWHRXXQDWHOLHUVSpFLDOLVp
(QFDVGHGRXWHTXDQWDXUDFFRUGHPHQWFRUUHFWGHO¶DSSDUHLOGHVRQXWLOLVDWLRQRXORUVTXH
YRXVDYH]GHVTXHVWLRQVSRXUOHVTXHOOHVYRXVQHWURXYH]DXFXQHUpSRQVHGDQVOHSUpVHQW
PRGHG¶HPSORLFRQWDFWH]QRWUHVHUYLFHGHUHQVHLJQHPHQWVWHFKQLTXHVRXXQDXWUH
VSpFLDOLVWH
9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX7pO
MISE EN SERVICE
$YDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQYpULÀH]O·pWDWGHFKDUJHGHO·DFFXPXODWHXULQWpJUp
Recharger complètement l’accumulateur intégré avant chaque utilisation.
Assurez-vous que la puissance de votre appareil portable corresponde
bien aux valeurs de puissance du produit (reportez-vous aux Données
techniques).
Les connexions IN et OUT ne doivent jamais être utilisées simultanément,
qu’importe les circonstances. L’une des deux connexions doit toujours rester
libre.
‡ 0RGHG¶HPSORL
Utilisez uniquement les accessoires fournis dans le contenu du paquet.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le câble USB n’est pas adapté pour le transfert de données.
Lisez le mode d’emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux
consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité
et des informations données dans le présent mode d’emploi pour une
utilisation correcte de l’appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas
de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/
garantie sera alors annulée.
a) Personnes / Produit
‡ &HSURGXLWQ¶HVWSDVXQMRXHW*DUGH]OHKRUVGHSRUWpHGHVHQIDQWVHWGHV
DQLPDX[GRPHVWLTXHV
‡ 1HODLVVH]SDVWUDvQHUOHPDWpULHOG¶HPEDOODJH&HODSRXUUDLWGHYHQLUXQMRXHWSRXU
HQIDQWVWUqVGDQJHUHX[
‡ *DUGH]OHSURGXLWjO¶DEULGHWHPSpUDWXUHVH[WUrPHVGHODOXPLqUHGXVROHLO
GLUHFWHGHVHFRXVVHVLQWHQVHVG¶KXPLGLWppOHYpHG¶HDXGHJD]LQÀDPPDEOHV
GHYDSHXUVHWGHVROYDQWV
‡ 1¶H[SRVH]SDVOHSURGXLWjGHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHV
‡ 6LXQHXWLOLVDWLRQHQWRXWHVpFXULWpQ¶HVWSOXVSRVVLEOHFHVVH]G¶XWLOLVHUOHSURGXLW
HWSURWpJH]OHG¶XQHXWLOLVDWLRQDFFLGHQWHOOH8QHXWLOLVDWLRQHQWRXWHVpFXULWpQ¶HVW
SOXVJDUDQWLHVLOHSURGXLW
Ne court-circuitez pas les sorties USB !
a) Recharge de l’accumulateur intégré
&RQQHFWH]OD¿FKHMDFNGHO¶DGDSWDWHXU0LFUR86%VXUODSULVHMDFNGXFkEOH86%
5DFFRUGH]OHFRQQHFWHXU0LFUR86%VXUO¶HQWUpHINLQVWDOOpHVXUOHF{WpGXSURGXLW
%UDQFKH]OD¿FKH86%GXFkEOH86%VXUOHSRUW86%G¶XQRUGLQDWHXURXG¶XQHDXWUHVRXUFH
G¶DOLPHQWDWLRQSDU86%/HVTXDWUHYR\DQWVjGLRGHV/('FOLJQRWHQWVXUO¶LQGLFDWHXUGH
O¶pWDWGHFKDUJH
/¶DFFXPXODWHXULQWpJUpHVWFRPSOqWHPHQWUHFKDUJpORUVTXHOHVTXDWUHYR\DQWVVRQWDOOXPpV
HWQHFOLJQRWHQWSOXV
'pEUDQFKH]OHSURGXLWGHODVRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQ86%GqVTXHO¶DFFXPXODWHXULQWpJUpHVW
FRPSOqWHPHQWUHFKDUJp/HSURGXLWHVWPDLQWHQDQWSUrWjO¶HPSORL
(QIRQFWLRQGXQLYHDXGHFKDUJHGHO¶DFFXPXODWHXUOHWHPSVGHUHFKDUJHHVWGHj
KHXUHVPD[L
6LYRXVQ¶XWLOLVH]OHSURGXLWTXHUDUHPHQWQRXVYRXVUHFRPPDQGRQVGHUHFKDUJHU
FRPSOqWHPHQWO¶DFFXPXODWHXULQWpJUpWRXVOHVWURLVPRLVD¿QGHPDLQWHQLUXQHHI¿FDFLWp
PD[LPDOH
- SUpVHQWHGHVWUDFHVGHGRPPDJHVYLVLEOHV
b) 9pULÀFDWLRQGHO·pWDWGHFKDUJH
'pEUDQFKH]OHFkEOH86%GXSURGXLW
- OHSURGXLWQHIRQFWLRQQHSOXVFRPPHLOGHYUDLW
$SSX\H]VXUODWRXFKH VLWXpHVXUOHF{WpGXSURGXLWSRXUDI¿FKHUO¶pWDWGHFKDUJH
- DpWpVWRFNpSRXUXQHSpULRGHSURORQJpHGDQVGHVFRQGLWLRQVGpIDYRUDEOHVRX
bien
- DpWpWUDQVSRUWpGDQVGHVFRQGLWLRQVWUqVUXGHV
‡ 0DQLH]OHSURGXLWDYHFSUpFDXWLRQ¬ODVXLWHGHFKRFVGHFRXSVRXGHFKXWHV
PrPHGHIDLEOHKDXWHXUO¶DSSDUHLOSHXWrWUHHQGRPPDJp
‡ 5HVSHFWHUpJDOHPHQWOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWODVpFXULWpHWOHPRGHG¶HPSORL
SRXUOHVDXWUHVDSSDUHLOVFRQQHFWpVjFHWDSSDUHLO
‡ 1¶DOOXPH]MDPDLVO¶DSSDUHLOLPPpGLDWHPHQWTXDQGLOYLHQWGpWLUHWUDQVSRUWp
G¶XQHSLqFHIURLGHGDQVXQHSLqFHFKDXGH/pDXGHFRQGHQVDWLRQTXLHQUpVXOWH
SRXUUDLWGDQVGHVFRQGLWLRQVGpIDYRUDEOHVGpWUXLUHO¶DSSDUHLO$YDQWGHFRQQHFWHU
HWG¶XWLOLVHUOHSURGXLWDWWHQGH]TX¶LODLWDWWHLQWODWHPSpUDWXUHDPELDQWH6HORQOHV
FDVFHODSHXWSUHQGUHSOXVLHXUVKHXUHV
‡ 1HIDLWHVMDPDLVIRQFWLRQQHUOHSURGXLWVDQVVXUYHLOODQFH
‡ /HERvWLHUFKDXIIHSHQGDQWVRQIRQFWLRQQHPHQW9HLOOH]jDYRLUXQHDpUDWLRQ
VXI¿VDQWH/HERvWLHUQHGRLWSDVrWUHUHFRXYHUW
- GLRGH/('DOOXPpHDFFXPXODWHXULQWpJUpFKDUJpj
- GLRGHV/('DOOXPpHVDFFXPXODWHXULQWpJUpFKDUJpj
- GLRGHV/('DOOXPpHVDFFXPXODWHXULQWpJUpFKDUJpj
- GLRGHV/('DOOXPpHVDFFXPXODWHXULQWpJUpFKDUJpj
$SUqVHQYLURQVHFRQGHVG¶LQDFWLYLWpOHSURGXLWV¶pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW
c) Recharge d’appareil portable
6pOHFWLRQQH]O¶XQGHVWURLVDGDSWDWHXUVTXLFRUUHVSRQGjYRWUHDSSDUHLOSRUWDEOH
&RQQHFWH]OD¿FKHMDFNGHO¶DGDSWDWHXUjODSULVHMDFNGXFkEOH86%
%UDQFKH]O¶DGDSWDWHXUVXUODFRQQH[LRQDSSURSULpHGHO¶DSSDUHLOSRUWDEOH
&RQQHFWH]OD¿FKH86%GXFkEOH86%jODVRUWLHOUTVLWXpVXUOHF{WpGXSURGXLW
$SSX\H]VXUODWRXFKH VLWXpHVXUOHF{WpGXSURGXLWSRXUFRPPHQFHUOHSURFHVVXVGH
UHFKDUJH
6XUYHLOOH]OHSURFHVVXVGHUHFKDUJH'pEUDQFKH]OHFkEOH86%GXSURGXLWHWGHO¶DSSDUHLO
SRUWDEOHGqVTXHOHSURFHVVXVGHUHFKDUJHHVWWHUPLQp
6LORUVGXSURFHVVXVGHUHFKDUJHVHXOOHYR\DQWj/('GHJDXFKHFOLJQRWHHWOHV
WURLVDXWUHVGLRGHV/('VRQWpWHLQWHVO¶pWDWGHFKDUJHGHO¶DFFXPXODWHXULQWpJUpHVW
HQGHVVRXVGH'DQVFHFDVUHFKDUJH]O¶DFFXPXODWHXULQWpJUpWHOTXHGpFULW
SUpFpGHPPHQW
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
N’utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d’alcool
ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager le
boîtier et nuire au bon fonctionnement de l’appareil.
‡ $YDQWGHGpPDUUHUOHQHWWR\DJHGpEUDQFKH]OHFkEOH86%GXSURGXLW
‡ 1HSORQJH]SDVOHSURGXLWGDQVGHO¶HDX
‡ 9RXVQ¶DYH]SDVEHVRLQG¶RXYULURXGHGpPRQWH]O¶DSSDUHLOFDUFHOXLFLQHFRPSUHQGSDV
GHVpOpPHQWVTXLVRQWVXMHWjXQHPDLQWHQDQFH
‡ 3RXUOHQHWWR\DJHXQVLPSOHFKLIIRQVHFGRX[HWSURSUHVXI¿W1¶DSSX\H]SDVWURSIRUWVXU
OHERvWLHUSRXUpYLWHUGHOHUD\HU
‡ /DSRXVVLqUHSHXWrWUHIDFLOHPHQWHQOHYpHjO¶DLGHG¶XQSLQFHDXSURSUHHWVRXSOHjSRLOV
ORQJVHWG¶XQDVSLUDWHXU
ELIMINATION DES DÉCHETS
a) Produit
/HVDSSDUHLOVpOHFWURQLTXHVVRQWGHVPDWpULDX[UHF\FODEOHVHWQHGRLYHQWSDVrWUH
pOLPLQpVDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV
(Q¿QGHYLHpOLPLQH]O¶DSSDUHLOFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVOpJDOHVHQYLJXHXU
/DSLOHLQFRUSRUpHGRLWrWUHPLVHDXUHEXWSDUXQVSpFLDOLVWH
b) Piles / Accumulateurs
/HFRQVRPPDWHXU¿QDOHVWOpJDOHPHQWWHQX RUGRQQDQFHUHODWLYHjOpOLPLQDWLRQGHVSLOHV
XVDJpHV GHUDSSRUWHUWRXWHVOHVSLOHVHWEDWWHULHVXVDJpHVLOHVWLQWHUGLWGHOHVMHWHUGDQVOHV
RUGXUHVPpQDJqUHV
/HVSLOHVDFFXPXODWHXUVTXLFRQWLHQQHQWGHVVXEVWDQFHVWR[LTXHVVRQW
FDUDFWpULVpHVSDUOHVV\PEROHVFLFRQWUHTXLLQGLTXHQWO¶LQWHUGLFWLRQGHOHVMHWHUGDQV
OHVRUGXUHVPpQDJqUHV/HVGpVLJQDWLRQVSRXUOHPpWDOORXUGSUpSRQGpUDQWVRQW
&G FDGPLXP+J PHUFXUH3E SORPE ODGpVLJQDWLRQVHWURXYHVXUOHVSLOHV
DFFXPXODWHXUVSDUH[VRXVOHV\PEROHGHODSRXEHOOHLOOXVWUpjJDXFKH 9RXVSRXYH]UDSSRUWHUJUDWXLWHPHQWYRVSLOHVDFFXPXODWHXUVXVDJpHVDX[FHQWUHV
GHUpFXSpUDWLRQGHYRWUHFRPPXQHjQRVVXFFXUVDOHVRXjWRXVOHVSRLQWVGHYHQWH
GHSLOHVDFFXPXODWHXUV
9RXVUHVSHFWH]DLQVLOHVRUGRQQDQFHVOpJDOHVHWFRQWULEXH]jODSURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW
DONNÉES TECHNIQUES
7HQVLRQFRXUDQWG¶HQWUpH9&&±P$
7HQVLRQFRXUDQWGHVRUWLH9&&P$
$FFXPXODWHXULQWpJUp/L,RQ9P$K
&RQGLWLRQVGHVHUYLFHjž&±KXPUHO
&RQGLWLRQVGHVWRFNDJHjž&±KXPUHO
'LPHQVLRQV /[+[3 [[PP
PoidsJ
Informations légales
&HPRGHG¶HPSORLHVWXQHSXEOLFDWLRQGHODVRFLpWp9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX$OOHPDJQH7pO
ZZZYROWFUDIWGH 7RXVGURLWVUpVHUYpV\FRPSULVGHWUDGXFWLRQ7RXWHUHSURGXFWLRQTXHOOHTX¶HOOHVRLW SH[SKRWRFRSLHPLFUR¿OPVDLVLHGDQVGHVLQVWDOODWLRQVGH
WUDLWHPHQWGHGRQQpHV QpFHVVLWHXQHDXWRULVDWLRQpFULWHGHO¶pGLWHXU,OHVWLQWHUGLWGHOHUpLPSULPHUPrPHSDUH[WUDLWV
&HPRGHG¶HPSORLFRUUHVSRQGDXQLYHDXWHFKQLTXHGXPRPHQWGHODPLVHVRXVSUHVVH6RXVUpVHUYHGHPRGL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVHWGH
O¶pTXLSHPHQW
© Copyright 2013 by Voltcraft®
b) Accu’s
‡ 'HRSODDGEDUHEDWWHULMLVLQJHERXZGLQGHSURGXFWHQNDQQLHWZRUGHQYHUYDQJHQ
‡ %HVFKDGLJQRRLWGHRSODDGEDUHEDWWHULM+HWRPKXOVHOYDQGHRSODDGEDUHEDWWHULM
EHVFKDGLJHQNDQH[SORVLHJHYDDURIEUDQGYHURRU]DNHQ
‡ 8PDJGHFRQWDFWSXQWHQYDQGHRSODDGEDUHEDWWHULMQRRLWNRUWVOXLWHQ*RRLQRRLW
GHEDWWHULMRIGHSURGXFWLQKHWYXXU(UEHVWDDWJHYDDURSEUDQGRIH[SORVLH
GEBRUIKSAANWIJZING
POWERBANK LI-ION 2600
VERSIE 08/13
BESTELNR.: 55 62 48
BEDOELD GEBRUIK
'LWSURGXFWGLHQWDOVPRELHOHUHVHUYHDFFXHQLVJHVFKLNWYRRUKHWRSODGHQYDQGHEDWWHULMHQ
YDQPRELHOHDSSDUDWHQPHW0LFUR86%RI0LQL86%DDQVOXLWLQJHQ2RNNXQQHQHU
DSSDUDWHQYDQ$SSOHPHWHHQSROLJHDDQVOXLWLQJPHHRSJHODGHQZRUGHQ'HLQWHUQHYDVW
LQJHERXZGHEDWWHULMZRUGWYLDGH86%DDQVOXLWLQJRSJHODGHQ+HWSURGXFWEHVFKLNWRYHUHHQ
ODGLQJVLQGLFDWRUHQLVEHYHLOLJGWHJHQRYHUEHODVWLQJRYHUODGHQHQNRUWVOXLWLQJ
+HWSURGXFWPDJXLWVOXLWHQGLQJHVORWHQUXLPWHQZRUGHQJHEUXLNWGXVQLHWLQGHRSHQOXFKW
&RQWDFWPHWYRFKWELMYLQGHEDGNDPHUPRHWDEVROXXWZRUGHQYRRUNRPHQ
,QYHUEDQGPHWYHLOLJKHLGHQQRUPHULQJ &( ]LMQJHHQDDQSDVVLQJHQHQRIZLM]LJLQJHQDDQGLW
SURGXFWWRHJHVWDDQ,QGLHQKHWSURGXFWYRRUDQGHUHGRHOHLQGHQZRUGWJHEUXLNWGDQKLHUYRRU
EHVFKUHYHQNDQKHWSURGXFWZRUGHQEHVFKDGLJG%RYHQGLHQNDQELMYHUNHHUGJHEUXLNHHQ
JHYDDUOLMNHVLWXDWLHRQWVWDDQPHWDOVJHYROJELMYRRUEHHOGNRUWVOXLWLQJEUDQGHOHNWULVFKHVFKRN
HQ]RYRRUW/HHVGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJYROOHGLJGRRUHQJRRLKHPQLHWZHJ+HWSURGXFWPDJ
DOOHHQVDPHQPHWGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJDDQGHUGHQWHUEHVFKLNNLQJZRUGHQJHVWHOG
‡ /DDGGHRSODDGEDUHEDWWHULMUHJHOPDWLJRS]HOIVZDQQHHUXGHSURGXFWQLHW
JHEUXLNW9DQZHJHGHWHFKQRORJLHYDQGHRSODDGEDUHEDWWHULMKRHIWXGH
RSODDGEDUHEDWWHULMQLHWHHUVWWHRQWODGHQ
‡ /DDGGHRSODDGEDUHEDWWHULMYDQGHSURGXFWQRRLW]RQGHUWRH]LFKWRS
‡ 3ODDWVGHSURGXFWWLMGHQVKHWRSODGHQRSHHQRSSHUYODNGDWQLHWKLWWHJHYRHOLJLV
+HWLVQRUPDDOGDWHHQ]HNHUHKRHYHHOKHLGKLWWHYULMNRPWWLMGHQVKHWRSODGHQ
c) Diversen
‡ 5DDGSOHHJHHQH[SHUWZDQQHHUXWZLMIHOWRYHUKHWMXLVWHJHEUXLNGHYHLOLJKHLGRI
KHWDDQVOXLWHQYDQKHWDSSDUDDW
‡ 2QGHUKRXGDDQSDVVLQJHQHQUHSDUDWLHVPRJHQDOOHHQXLWJHYRHUGZRUGHQGRRU
HHQH[SHUWRILQHHQGDDUWRHEHYRHJGHZLQNHO
,QGLHQXYUDJHQKHHIWRYHUGHFRUUHFWHDDQVOXLWLQJRIKHWJHEUXLNRIDOVHUSUREOHPHQ]LMQZDDU
XLQGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJJHHQRSORVVLQJYRRUNXQWYLQGHQQHHPWXGDQFRQWDFWRSPHW
RQ]HWHFKQLVFKHKHOSGHVNRIPHWHHQDQGHUHHOHNWURPRQWHXU
9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX7HO
INGEBRUIKNAME
Controleer voor iedere keer dat u het product gebruikt in hoeverre de interne
accu opgeladen is. Laad de interne accu voor ieder gebruik volledig op.
+HWSURGXFWYROGRHWDDQGHQDWLRQDOHHQ(XURSHVHZHWWHOLMNHYRRUVFKULIWHQ$OOHYHUPHOGH
EHGULMIVHQSURGXFWQDPHQ]LMQKDQGHOVPHUNHQYDQGHUHVSHFWLHYHOLMNHHLJHQDUHQ$OOHUHFKWHQ
YRRUEHKRXGHQ
Verzeker uzelf ervan dat de aansluitwaarden van uw mobiele apparaat met de
aansluitwaarden van het product overeenstemmen (zie Technische Gegevens)
LEVERINGSOMVANG
Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.
‡ Powerbank
‡ USB-kabel
‡ [DGDSWHU 0LFUR86%0LQL86%HQSROLJH$SSOHVWHNNHU
‡ Gebruiksaanwijzing
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
a) Personen / Product
‡ +HWSURGXFWLVJHHQVSHHOJRHG+RXGKHWEXLWHQEHUHLNYDQNLQGHUHQHQ
KXLVGLHUHQ
‡ /DDWYHUSDNNLQJVPDWHULDDOQLHW]RPDDUURQGVOLQJHUHQ'LWNDQJHYDDUOLMNPDWHULDDO
ZRUGHQYRRUVSHOHQGHNLQGHUHQ
‡ %HVFKHUPKHWSURGXFWWHJHQH[WUHPHWHPSHUDWXUHQGLUHFW]RQOLFKWVWHUNH
VFKRNNHQKRJHOXFKWYRFKWLJKHLGYRFKWRQWYODPEDUHJDVVHQGDPSHQHQ
RSORVPLGGHOHQ
De aansluitingen IN en OUT mogen nooit en te nimmer tegelijkertijd gebruikt
worden. Eén van deze twee aansluitingen moet te allen tijde vrij blijven.
Sluit de USB-uitgangen niet kort.
De USB-kabel is niet geschikt voor gegevensoverdracht.
a) Opladen van de interne accu
6WHHNGHNOLQNVWHNNHUYDQGH0LFUR86%DGDSWHULQGHNOLQNVWHNNHUEXVYDQGH86%NDEHO
6WHHNGH0LFUR86%VWHNNHULQGHDDQGH]LMNDQWYDQKHWSURGXFWDDQJHEUDFKWHLQJDQJIN
6WHHNGH86%VWHNNHUYDQGH86%NDEHOLQGH86%DDQVOXLWLQJYDQHHQFRPSXWHURIHHQ
YHUJHOLMNEDUH86%VWURRPEURQ'HYLHU/('¶VYDQGHODDGWRHVWDQGLQGLFDWRUEHJLQQHQWH
NQLSSHUHQ
'HLQWHUQHDFFXLVYROOHGLJRSJHODGHQ]RGUDDOOHYLHUGH/('¶VEOLMYHQEUDQGHQ
2QWNRSSHOKHWSURGXFWYDQGH86%VWURRPEURQ]RGUDGHLQWHUQHDFFXYROOHGLJRSJHODGHQ
LV+HWSURGXFWLVQXNODDURPJHEUXLNWWHZRUGHQ
'HRSODDGGXXUEHGUDDJWPD[LPDDO±XXUDIKDQNHOLMNYDQGHPDWHZDDULQGHDFFXDO
LVRSJHODGHQ
$OVXKHWSURGXFWVOHFKWV]HOGHQJHEUXLNWEHYHOHQZLMXDDQGHLQWHUQHDFFXRPGHGULH
PDDQGHQYROOHGLJRSWHODGHQRP]RKHWPD[LPDOHSUHVWDWLHYHUPRJHQWHEHKRXGHQ
b) Ladingstoestand controleren
.RSSHOGH86%NDEHOORVYDQKHWDSSDUDDW
'UXNRSGHWRHWV DDQGH]LMNDQWYDQKHWSURGXFWRPGHODGLQJVWRHVWDQGWHWRQHQ
‡ =HWKHWSURGXFWQLHWRQGHUPHFKDQLVFKHGUXN
- /('OLFKWRSLQWHUQHDFFXYRRUJHODGHQ
‡ $OVKHWQLHWODQJHUPRJHOLMNLVKHWSURGXFWYHLOLJWHEHGLHQHQVWHOKHWGDQEXLWHQ
EHGULMIHQ]RUJHUYRRUGDWQLHPDQGKHWSHURQJHOXNNDQJHEUXLNHQ9HLOLJH
EHGLHQLQJNDQQLHWODQJHUZRUGHQJHJDUDQGHHUGZDQQHHUKHWSURGXFW
- /('¶VOLFKWHQRSLQWHUQHDFFXYRRUJHODGHQ
- zichtbaar is beschadigd,
- QLHWODQJHURSMXLVWHZLM]HZHUNW
- WLMGHQVODQJHSHULRGHLVRSJHVODJHQRQGHUVOHFKWHRPVWDQGLJKHGHQRI
- RQGHUKHYLJLVJHZHHVWDDQHUQVWLJHYHUYRHUJHUHODWHHUGHGUXN
‡ %HKDQGHOKHWSURGXFWPHW]RUJ6FKRNNHQERWVLQJHQRI]HOIVHHQYDOYDQHHQ
EHSHUNWHKRRJWHNDQKHWSURGXFWEHVFKDGLJHQ
‡ 1HHPDOVWXEOLHIWRRNGHYHLOLJKHLGVHQJHEUXLNVDDQZLM]LQJHQYDQDOOHDQGHUH
DSSDUDWHQLQDFKWGLHPHWKHWSURGXFW]LMQYHUERQGHQ
‡ *HEUXLNKHWSURGXFWQRRLWPHWHHQQDGDWKHWYDQXLWHHQNRXGHQDDUHHQZDUPH
UXLPWHLVRYHUJHEUDFKW'HFRQGHQVGLHKLHUELMZRUGWJHYRUPGNDQLQEHSDDOGH
JHYDOOHQKHWSURGXFWRQKHUVWHOEDDUEHVFKDGLJHQ/DDWKHWDSSDUDDWHHUVWRS
NDPHUWHPSHUDWXXUNRPHQYRRUGDWKHWDDQJHVORWHQHQJHEUXLNWZRUGW'LWNDQ
VRPVHHQDDQWDOXXUGXUHQ
‡ /DDWKHWDSSDUDDWQRRLW]RQGHUWRH]LFKWDFKWHUDOVKHWDDQVWDDW
‡ $OVKHWSURGXFWZRUGWJHEUXLNWZRUGWGHEHKXL]LQJZDUP=RUJYRRUYROGRHQGH
YHQWLODWLH'HNGHEHKXL]LQJQRRLWDI
‡ =RUJHUYRRUGDWKHWNDEHOQLHWJHSOHWJHNQLNWRIGRRUVFKHUSHNDQWHQEHVFKDGLJG
NDQZRUGHQ
- /('¶VOLFKWHQRSLQWHUQHDFFXYRRUJHODGHQ
- /('¶VOLFKWHQRSLQWHUQHDFFXYRRUJHODGHQ
1DVHFRQGHQLQDFWLYLWHLWVFKDNHOWKHW]LFK]HOIDXWRPDWLVFKXLW
c) Mobiel apparaat opladen
.LHVppQYDQGHGULHDGDSWHUVGLHRSXZPRELHOHDSSDUDDWSDVW
6WHHNGHNOLQNVWHNNHUYDQGHDGDSWHULQGHNOLQNVWHNNHUEXVYDQGH86%NDEHO
9HUELQGGHDGDSWHUPHWGHSDVVHQGHDDQVOXLWLQJYDQKHWPRELHOHDSSDUDDW
9HUELQGGH86%VWHNNHUYDQGH86%NDEHOPHWGHXLWJDQJOUT, die zich aan de zijkant
YDQKHWDSSDUDDWEHYLQGW
'UXNRSGHWRHWV DDQGH]LMNDQWYDQKHWSURGXFWRPKHWRSODGHQWHVWDUWHQ
+RXGHHQRRJRSKHWRSODGHQ2QWNRSSHOGH86%NDEHOYDQKHWSURGXFWHQYDQKHW
PRELHOHDSSDUDDW]RGUDKHWRSODGHQEHsLQGLJGLV
$OVWLMGHQVKHWRSODGHQDOOHHQGHOLQNHU/('NQLSSHUWHQGHRYHULJHGULH/('¶VXLW]LMQ
JHJDDQGDQLVGHLQWHUQHDFFXYRRUPLQGHUGDQJHODGHQ/DDGLQGDWJHYDOGH
LQWHUQHDFFXZHHURS]RDOVHHUGHUEHVFKUHYHQ
ONDERHOUD EN REINIGING
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol
of andere chemische oplossingen omdat dit schade toe kan brengen aan de
behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het apparaat.
‡ 0DDNGH86%NDEHOYDQKHWSURGXFWORVYRRUGDWXKHWVFKRRQJDDWPDNHQ
‡ 'RPSHOKHWSURGXFWQLHWRQGHULQZDWHU
‡ +HWELQQHQVWHYDQKHWSURGXFWEHYDWJHHQRQGHUGHOHQGLHGRRUXJHUHSDUHHUGNXQQHQ
ZRUGHQPDDNKHWSURGXFWGXVQRRLWRSHQKDDOKHWQRRLWXLWHONDDU
‡ 6FKRRQPDNHQPHWHHQGURRJ]DFKWHQVFKRRQGRHNMHLVYROGRHQGH'UXNQLHWWHKDUGRS
GHEHKXL]LQJRPGDWKLHUGRRUNUDVVHQNXQQHQRQWVWDDQ
‡ 6WRINDQJHPDNNHOLMNYHUZLMGHUGZRUGHQPHWEHKXOSYDQHHQODQJKDULJ]DFKWHQVFKRRQ
NZDVWMHRIHHQVWRI]XLJHU
VERWIJDERING
a) Product
(OHNWURQLVFKHDSSDUDWHQ]LMQUHF\FOHEDUHVWRIIHQHQKRUHQQLHWELMKHWKXLVYXLO
$OVKHWSURGXFWQLHWPHHUZHUNWPRHWXKHWYROJHQVGHJHOGHQGHZHWWHOLMNH
EHSDOLQJHQYRRUDIYDOYHUZHUNLQJLQOHYHUHQ
/DDWGHLQJHERXZGHDFFXYHUZLMGHUHQGRRUHHQYDNPDQDOVGH]HZRUGWDIJHGDQNW
b) Batterijen / Accu’s
8EHQWDOVHLQGYHUEUXLNHUYROJHQVGH.&$YRRUVFKULIWHQZHWWHOLMNYHUSOLFKWDOOHOHJHEDWWHULMHQ
HQDFFX¶VLQWHOHYHUHQYHUZLMGHULQJYLDKHWKXLVYXLOLVQLHWWRHJHVWDDQ
%DWWHULMHQDFFXVGLHVFKDGHOLMNHVWRIIHQEHYDWWHQ]LMQJHPDUNHHUGPHW
QHYHQVWDDQGV\PERRO'H]HPRJHQQLHWYLDKHWKXLVYXLOZRUGHQDIJHYRHUG'H
DDQGXLGLQJHQYRRULUULWHUHQGZHUNHQGH]ZDUHPHWDOHQ]LMQ&G FDGPLXP+J NZLN3E ORRG GHDDQGXLGLQJVWDDWRSGHEDWWHULMHQDFFX¶VELMYRQGHUGHOLQNV
DIJHEHHOGHYXLOQLVEDNV\PERRO 8NXQWYHUEUXLNWHEDWWHULMHQDFFX¶VJUDWLVELMGHYHU]DPHOSXQWHQYDQXZJHPHHQWH
RQ]H¿OLDOHQRIRYHUDOZDDUEDWWHULMHQDFFX¶VZRUGHQYHUNRFKWDIJHYHQ
=RYHUYXOWXXZZHWWHOLMNHYHUSOLFKWLQJHQHQGUDDJWXELMWRWGHEHVFKHUPLQJYDQKHWPLOLHX
TECHNISCHE GEGEVENS
,QJDQJVVSDQQLQJVWURRP9'&±P$
8LWJDQJVVSDQQLQJVWURRP9'&P$
Interne accu/L,RQ9P$K
%HGULMIVFRQGLWLHVWRWž&±59
2SVODJFRQGLWLHVWRWž&±59
$IPHWLQJHQ %[+[' [[PP
GewichtJ
Colofon
'H]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJLVHHQSXEOLFDWLHYDQGH¿UPD9ROWFUDIWŠ/LQGHQZHJ'+LUVFKDX'XLWVODQG7HO
ZZZYROWFUDIWGH $OOHUHFKWHQYHUWDOLQJLQEHJUHSHQYRRUEHKRXGHQ5HSURGXFWLHVYDQZHONHDDUGGDQRRNELMYRRUEHHOGIRWRNRSLHPLFURYHU¿OPLQJRIGHUHJLVWUDWLH
LQHOHNWURQLVFKHJHJHYHQVYHUZHUNLQJVDSSDUDWXXUYHUHLVHQGHVFKULIWHOLMNHWRHVWHPPLQJYDQGHXLWJHYHU1DGUXNRRNYDQXLWWUHNVHOVYHUERGHQ
'H]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJYROGRHWDDQGHWHFKQLVFKHVWDQGELMKHWLQGUXNEH]RUJHQ:LM]LJLQJYDQWHFKQLHNHQXLWUXVWLQJYRRUEHKRXGHQ
© Copyright 2013 by Voltcraft®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement