ECG S 1370 User manual

ECG S 1370 User manual
S 1370 Waffle
VAFLOVAČ
SR/MNE
UPUTST VO ZA UPOTREBU
VAFĽOVAČ
FR
MODE D'EMPLOI
GOFROWNICA
IT
MANUALE DI ISTRUZIONI
GOFRISÜTŐ
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
WAFFELEISEN
ET
KASUTUSJUHEND
WAFFLE MAKER
LT
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
APARAT ZA VAFLE
LV
ROKASGRĀMATA
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
GB
INSTRUCTION MANUAL
HR/BIH
UPUTE ZA UPORABU
SI
NAVODILA
APARAT ZA VAFLE
MACHINE A GAUFRES
PIASTRA PER WAFFLE
WAFLERA
VAHVLIKÜPSETA JA
VAFLIŲ KEPTUVAS
VAFEĻU PANNA
APARAT ZA PRIPRAVO VAFL JEV
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
APRAŠYMAS / KIRJELDUS
34
5
7
6
2
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pojistka
Rukojeť
Indikátor napájení (červený)
Indikátor připravenosti (zelený)
Vrchní část
Spodní část
Nepřilnavé pečicí plochy
Poistka
Rukoväť
Indikátor napájania (červený)
Indikátor pripravenosti (zelený)
Vrchná časť
Spodná časť
Nepriľnavé plochy na pečenie
Zatrzask
Uchwyt
Wskaźnik zasilania (czerwony)
Wskaźnik gotowości (zielony)
Górna część
Dolna część
Nieprzywierające powierzchnie
do pieczenia
Retesz
Fogantyú
Tápellátás kijelző (piros)
Fűtés kijelző (zöld)
Felső rész
Alsó rész
Tapadásmentes sütő felület
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Sicherung
Handgriff
Stromversorgungsindikator (rot)
Bereitschaftsindikator (grün)
Oberteil
Unterteil
Antihaft-Backflächen
Lid latch
Handle
Power On light (red)
Ready to Cook indicator (green)
Top lid
Bottom part
Non-stick baking surfaces
HR/BIH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bravica
Ručka
Pokazivač napajanja (crvena)
Pokazivač zagrijanosti (zeleni)
Gornji dio
Donji dio
Neprianjajuća površina za
pečenje
Varovalo
Ročaj
Kazalec el. napajanja (rdeč)
Kazalec pripravljenosti (zelen)
Zgornji del
Spodnji del
Neoprijemljivi površini za peko
SR/MNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zatvarač poklopca
Ručka
Indikator napajanja (crveni)
Indikator spremnosti za
tostiranje (zeleni)
Gornji poklopac
Donji deo
Neprijanjajuća površina za
pečenje
Sécurité
Poignée
Indicateur de « mise sous
tension » (rouge)
Indicateur « prêt-à-cuire » (vert)
Partie supérieure
Partie inférieure
Surfaces de cuisson
antidérapantes
Coperchio di chiusura
Maniglia
Spia indicatore di accensione
(rossa)
Spia pronti a cuocere (verde)
Coperchio superiore
Parte inferiore
Superficie di cottura
antiaderente
ES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Traba de la tapa
Manija
Luz indicadora de encendido
(roja)
Indicador de listo para cocinar
(verde)
Tapa superior
Parte inferior
Superficies de cocción antiadherentes
Kaane riiv
Käepide
Toite märgutuli (punane)
Küpsetusvalmiduse märgutuli
(roheline)
Pealmine kaas
Alumine osa
Mittenakkuvad küpsetuspinnad
Dangčio skląstis
Rankena
Maitinimo lemputė (raudona)
Parengties maisto ruošai
indikatorius (žalias)
Viršutinis dangtis
Apatinė dalis
Nepridegantys kepimo paviršiai
Vāka atvērējs
Rokturis
Barošanas indikators (sarkans)
Lietošanas gatavības indikators
(zaļš)
Augšējais vāks
Apakšējā daļa
Piedegumdrošas cepamās
virsmas
VAFLOVAČ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu
nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít.
Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být
zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení.
Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným
používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části
zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla
by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní
opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku
zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována
podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nepoužívejte spotřebič, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré
opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu!
Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
3. Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby
nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
4. Spotřebič by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.
5. Doporučujeme nenechávat spotřebič se zasunutým přívodním kabelem
v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové
zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte
ze zásuvky uchopením za vidlici.
6. Nepoužívejte spotřebič venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se
přívodního kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
7. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte spotřebič v blízkosti dětí.
8. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
4
9. Teplota povrchů v blízkosti přístroje může být během jeho chodu vyšší
než obvykle. Spotřebič umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby CZ
byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné činnosti.
10. Během použití a po něm se nedotýkejte pečicích ploch ani horkých částí
krytu výrobku, dokud výrobek nevychladne. Dotýkat se můžete pouze
madla, abyste se vyvarovali popálení.
11. Přístroj ani pečicí plochy neponořujte do vody a neomývejte proudem
tekoucí vody.
12. Spotřebič nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti
zdroje tepla (např. plotýnky sporáku).
13. Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce
neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
14. Spotřebič nezapojujte do zásuvek se vzdáleným spínáním nebo ovládaným
časovými spínači.
15. Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
16. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče a jeho přívodu.
Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!
Děti si nesmějí hrát s obalovým materiálem.
NEBEZPECÍ PRO DĚTI: Nenechte děti hrát si s plastovými sáčky.
Nebezpečí udušení.
Takto označené povrchy se stávají během používání
horkými.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1.
2.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uložte
k nahlédnutí v budoucnu.
Odstraňte z přístroje obalový materiál a všechny
nálepky.
3.
Očistěte pečicí plochy
vlhkým hadříkem nebo
houbou.
Přístroj neponořujte do vody a nepouštějte
vodu přímo na pečicí plochy!
Osušte utěrkou nebo papírovým ubrouskem.
Horký povrch!
4.
5
5.
CZ
Pečicí plochy lehce potřete kouskem másla nebo
trochou oleje.
Poznámka: Při prvním zahřívání sendvičovače můžete
zaznamenat jemný zápach nebo dým. Tento jev je běžný
u většiny spotřebičů s topnými tělesy a nepředstavuje
ohrožení bezpečnosti vašeho spotřebiče. Z tohoto důvodu
doporučujeme plotny před prvním použitím „vypálit“
bez potravin, dokud zápach nebo dým nezeslábne. Při
vypalování nechte spotřebič uzavřený.
podle toho, jak je udržována správná teplota pečicích
ploch.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
•
•
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Přístroj zavřete a zapojte jej do zásuvky. Povšimněte
si, že se rozsvítí kontrolky napájení a připravenosti,
indikující začátek předehřevu.
Dosažení pečicí teploty trvá přibližně 3–5 minut,
kontrolka připravenosti poté pohasne.
Otevřete víko pečicí plochy lehce potřete máslem
nebo trochou oleje. Na spodní plochu vlijte těsto tak,
aby formu zcela přikrývalo, ale zároveň nepřetékalo
ven.
Zavřete víko. Znovu se rozsvítí kontrolka
připravenosti.
Pečte přibližně 3 až 5 minut, kontrolka připravenosti
opět pohasne. Dobu pečení upravte podle vlastní
chuti a oblíbeného stupně propečení.
Když je pokrm hotov, otevřete pomocí madla víko
sendvičovače. K vyjmutí pokrmu použijte plastovou
špachtli. Nikdy nepoužívejte kovové kleště nebo
nože, mohli byste tak poškodit nepřilnavý povrch
pečicích ploten.
Po použití odpojte sendvičovač ze zásuvky ve zdi
a nechejte jej otevřený zchladnout.
•
•
•
•
Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze
zásuvky a počkejte, až sendvičovač zchladne.
Sendvičovač není třeba při čištění rozebírat.
Pečicí plochy zbavte jemným otřením zbytků
potravin. Připečené zbytky navlhčete roztokem
teplé vody a saponátu a odstraňte pomocí plastové
špachtle, nebo na pečicí plochy položte navlhčenou
papírovou utěrku, aby se připečené zbytky odmočily.
Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly
poškrábat nepřilnavý povrch.
K odebírání pokrmů nepoužívejte kovové náčiní,
mohli byste poškodit nepřilnavý povrch.
Vnější povrch spotřebiče otřete pouze vlhkou
utěrkou. Na vnější povrchy nepoužívejte čistící prášky
nebo drátěnky. Mohli byste poškodit povrchovou
úpravu.
Neponořujte do vody ani jiných tekutin. Nemyjte
v myčce na nádobí.
ULOŽENÍ
•
•
•
Před uložením sendvičovač vždy odpojte od
napájení.
Před uložením se vždy ujistěte, že je sendvičovač
studený a suchý.
Pro snazší skladování lze napájecí šňůru ovinout
kolem spodní části přístroje.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Poznámka: Během opékání se rozsvěcuje a zhasíná Jmenovitý příkon: 700 W
zelená kontrolka signalizující připravenost k opékání
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na
plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním
odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací
produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování
domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
6
08/05
VAFĽOVAČ
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode
SK
nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť.
Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.
Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi
používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním
napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali
by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné
opatrenia, vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému
na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť
inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy podľa EN.
2. Nepoužívajte spotrebič, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy
vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu!
Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!
3. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami,
aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.
4. Spotrebič by ste nemali ponechať počas chodu bez dozoru.
5. Odporúčame nenechávať spotrebič so zasunutým prívodným káblom
v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej
zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte
od zásuvky uchopením za vidlicu.
6. Nepoužívajte spotrebič vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte
sa prívodného kábla alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
7. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate spotrebič v blízkosti detí.
8. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
7
9. Teplota povrchov v blízkosti prístroja môže byť počas jeho chodu vyššia
než obvykle. Spotrebič umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov
tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná na jeho správnu
SK
činnosť.
10. Počas použitia a po ňom sa nedotýkajte opekacích plôch ani horúcich
častí krytu výrobku, pokým výrobok nevychladne. Dotýkať sa môžete iba
držadla, aby ste sa vyvarovali popáleniu.
11. Prístroj ani opekacie plochy neponárajte do vody a neumývajte prúdom
tečúcej vody.
12. Spotrebič neklaďte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v blízkosti zdroja
tepla (napr. platne sporáka).
13. Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
14. Spotrebič nezapájajte do zásuviek so vzdialeným spínaním alebo
ovládaným časovými spínačmi.
15. Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
16. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným
nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako
8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo
dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
Do not immerse in water! – Neponárajte do vody!
Deti sa nesmú hrať s obalovým
NEBEZPEČENSTVO PRE DETI: materiálom. Nenechajte deti hrať sa
s plastovými vreckami. Nebezpečenstvo
udusenia.
Takto označené povrchy sa stávajú počas používania
horúcimi.
Horúci povrch!
8
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.
Pred použitím si pozorne prečítajte návod a uložte na
nahliadnutie v budúcnosti.
2. Odstráňte z prístroja obalový materiál a všetky
nálepky.
3. Očistite pečiace plochy vlhkou handričkou alebo
hubkou.
Prístroj neponárajte do vody a nepúšťajte
vodu priamo na opekacie plochy!
4. Osušte utierkou alebo papierovým obrúskom.
5. Opekacie plochy zľahka potrite kúskom masla alebo
trochou oleja.
Poznámka: Pri prvom zahrievaní sendvičovača môžete
zaznamenať jemný zápach alebo dym. Tento jav je
bežný pri väčšine spotrebičov s ohrievacími telesami
a nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti vášho spotrebiča.
Z tohto dôvodu odporúčame platne pred prvým použitím
„vypáliť“ bez potravín, kým zápach alebo dym nezoslabne.
Pri vypaľovaní nechajte spotrebič uzatvorený.
POKYNY NA POUŽÍVANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prístroj zavrite a zapojte ho do zásuvky. Všimnite si,
že sa rozsvietia kontrolky napájania a pripravenosti
indikujúce začiatok predhrevu.
Dosiahnutie teploty na pečenie trvá približne
3 – 5 minút, kontrolka pripravenosti potom zhasne.
Otvorte veko plochy na pečenie, ľahko ho potrite
maslom alebo trochou oleja. Na spodnú plochu vlejte
cesto tak, aby formu celkom prikrývalo, ale zároveň
nepretekalo von.
Zavrite veko. Znovu sa rozsvieti kontrolka
pripravenosti.
Pečte približne 3 až 5 minút, kontrolka pripravenosti
opäť zhasne. Čas pečenia upravte podľa vlastnej chuti
a obľúbeného stupňa prepečenia.
Keď je pokrm hotový, otvorte pomocou držadla veko
sendvičovača. Na vybratie pokrmu použite plastovú
špachtľu. Nikdy nepoužívajte kovové kliešte alebo
7.
nože, mohli by ste tak poškodiť nepriľnavý povrch
opekacích plôch.
Po použití odpojte sendvičovač od zásuvky v stene
a nechajte ho otvorený schladnúť.
Poznámka: Počas opekania sa rozsvecuje a zhasína
zelená kontrolka signalizujúca pripravenosť na opekanie
podľa toho, ako sa udržiava správna teplota opekacích
plôch.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
•
•
•
•
•
•
Pred čistením vždy vytiahnite prívodný kábel
zo zásuvky a počkajte, až sendvičovač schladne.
Sendvičovač nie je potrebné pri čistení rozoberať.
Opekacie plochy zbavte jemným utrením zvyškov
potravín. Pripečené zvyšky navlhčite roztokom teplej
vody a saponátu a odstráňte pomocou plastovej
stierky alebo na opekacie plochy položte navlhčenú
papierovú utierku, aby sa pripečené zvyšky odmočili.
Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli
poškrabať nepriľnavý povrch.
Na odoberanie pokrmov nepoužívajte kovové náčinie,
mohli by ste poškodiť nepriľnavý povrch.
Vonkajší povrch spotrebiča utrite iba vlhkou utierkou.
Na vonkajšie povrchy nepoužívajte čistiace prášky
alebo drôtenky. Mohli by ste poškodiť povrchovú
úpravu.
Neponárajte do vody ani iných tekutín. Neumývajte
v umývačke riadu.
ULOŽENIE
•
•
•
Pred uložením sendvičovač vždy odpojte od
napájania.
Pred uložením sa vždy uistite, že je sendvičovač
studený a suchý.
Pre jednoduchšie skladovanie je možné napájaciu
šnúru ovinúť okolo spodnej časti prístroja.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Menovitý príkon: 700 W
9
SK
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov
na plasty.
SK
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane
prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie
domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
10
08/05
GOFROWNICA
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie
obejmują wszystkich warunków i sytuacji mogących spowodować
zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za PL
bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność
i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi
urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania
napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym,
korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na
naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione.
Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
zgodnymi z normą EN.
2. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód
zasilający. Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego,
należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon urządzenia,
mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie
przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami.
4. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
5. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazda zasilania
bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki
pociągając za kabel. Odłącz kabel chwytając za wtyczkę.
6. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku.
Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani urządzenia mokrymi
rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
7. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia
przebywają dzieci.
11
8. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych
krawędzi.
9. Temperatura w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy znacznie
podwyższona. Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej odległości od
innych przedmiotów w celu zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza.
PL 10. W trakcie i po zakończeniu korzystania z urządzenia nie należy dotykać
gorących elementów obudowy ani płyt grzewczych, dopóki nie wystygną.
Aby uniknąć oparzenia, należy dotykać wyłącznie uchwytu.
11. Nie wolno zanurzać urządzenia lub płyt grzewczych w wodzie i myć pod
bieżącą wodą.
12. Urządzenia nie należy stawiać na rozgrzanej powierzchni ani korzystać
z niego w pobliżu źródeł ciepła (np. płyty grzewczej kuchenki).
13. Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
14. Urządzenia nie należy podłączać do gniazd sterowanych zdalnie lub
sterowanych czasomierzami.
15. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
16. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych i czuciowych lub
niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają
świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat, ale tylko
pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać z daleka od urządzenia
i przewodu zasilania.
Do not immerse in water! – Nie zanurzaj w wodzie!
Dzieci nie powinny bawić się
NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI: materiałami opakowaniowymi.
Nie pozwalaj dzieciom bawić
się
torbami
plastikowymi.
Niebezpieczeństwo uduszenia.
12
Oznaczone w ten sposób powierzchnie nagrzewają się
podczas pracy.
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie
niniejszej instrukcji i zachowanie jej do wglądu
w przyszłości.
2. Usuń z urządzenia materiał opakowaniowy i wszystkie
naklejki.
3. Oczyść płyty grzewcze wilgotną szmatką lub gąbką.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie lej
wody bezpośrednio na płytki grzewcze!
4. Osusz ścierką lub ręcznikiem papierowym.
5. Natrzyj płytki grzewcze kawałkiem masła lub paroma
kroplami oleju.
Uwaga: Podczas pierwszego włączenia opiekacza może
wystąpić delikatny zapach lub dym. Jest to normalne
dla większości urządzeń z elementami grzejnymi i nie
stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa urządzenia. Z tego
powodu zalecamy, aby płyty zostały „wypalone” przed
pierwszym użyciem bez jedzenia tak długo, dopóki zapach
lub dym nie zniknie. Podczas wypalania należy pozostawić
urządzenie zamknięte.
Gorąca powierzchnia! PL
7.
1.
Uwaga: Zielone światełko wskaźnika gotowości zapala
się i gaśnie w trakcie opiekania, w zależności od aktualnej
temperatury płyt grzewczych.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
•
•
•
•
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamknij urządzenie i podłącz je do gniazda. Powinny
zapalić się diody zasilania i gotowości oznaczające
rozpoczęcie podgrzewania.
Osiągnięcie temperatury pieczenia trwa około
3–5 minut, po tym czasie kontrolka gotowości gaśnie.
Otwórz pokrywę powierzchni do pieczenia i natrzyj
lekko masłem lub odrobiną oleju. Wylej ciasto na
dolnej powierzchni tak, aby całkowicie przykryło
formę, ale jednocześnie nie wylewało się.
Zamknij pokrywę. Ponownie zapali się dioda gotowości.
Piecz przez około 3 do 5 minut, dopóki kontrolka
gotowości nie zgaśnie. Ustaw czas pieczenia według
własnego gustu i ulubionego stopnia wypieczenia.
Kiedy posiłek będzie gotowy, otwórz pokrywę opiekacza
za pomocą uchwytu. Do wyjęcia posiłku użyj plastikowej
łopatki. Nie należy używać metalowych kleszczy
lub noża, ponieważ można w ten sposób uszkodzić
nieprzywierającej powierzchni płyt grzewczych.
Po użyciu należy odłączyć opiekacz z gniazdka,
otworzyć i pozostawić aż do wystygnięcia.
•
•
Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka i poczekać, aż urządzenie
ostygnie. Nie trzeba rozmontowywać opiekacza
podczas czyszczenia.
Usuń resztki jedzenia z płyt grzewczych poprzez
delikatne wycieranie. Spalone resztki należy nawilżyć
roztworem ciepłej wody i detergentu i usunąć za
pomocą plastikowej łopatki, można też na płytki
grzewcze położyć nawilżoną papierową ścierkę, aby
przypieczone resztki się odmoczyły.
Nie należy używać ostrych przedmiotów, które by
mogły zarysować powierzchnię nieprzywierającą.
Do wyjmowania jedzenia nie należy używać naczyń
metalowych, mogłoby dojść do uszkodzenia
powierzchni nieprzywierającej.
Zewnętrzną powierzchnię urządzenia wytrzyj
wilgotną ścierką. Do zewnętrznych powierzchni nie
należy używać proszków ścierających lub wełny
metalowej. Mogłoby dojść do uszkodzenia warstwy
powierzchniowej.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innej
cieczy. Nie wolno myć w zmywarce.
PRZECHOWYWANIE
•
•
•
Przed przechowywaniem opiekacza należy go
odłączyć od zasilania.
Przed przechowywaniem należy się upewnić, że
opiekacz jest chłodny i suchy.
Dla ułatwienia przechowywania przewód zasilający
może być owinięty wokół dolnej części urządzenia.
DANE TECHNICZNE
Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50/60 Hz
Moc nominalna: 700 W
13
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku – wrzucić
do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
PL
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych
krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego
i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego
produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów lub
sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
14
08/05
GOFRISÜTŐ
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el figyelmesen, és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze
meg!
Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások
és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt,
amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell
értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól HU
elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket
használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem
vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati
feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű
átalakításából és módosításából eredő károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az
elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az
alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat.
1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e
a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével, és kellően
földelt. A fali aljzat feleljen meg a vonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. Amennyiben a készülék hálózati vezetéke megsérült, akkor a készüléket
használni tilos. A készülék minden javítását, beleértve a tápvezeték
cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le,
a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!
3. A készüléket óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés
érheti.
4. A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
5. Lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül a hálózathoz csatlakoztatott
készüléket. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki
a fali aljzatból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a fali
aljzatból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
6. A készüléket szabadban vagy nedves környezetben ne használja. Ne
érjen a tápkábelhez se a készülékhez nedves kézzel. Áramütés veszélye!
7. Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekek közelében
használja.
15
8. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles
eszközökre se helyezze rá.
9. A készülék közelében található felületek a készülék használata közben
felmelegedhetnek. A készüléket helyezze távol más tárgyaktól, hogy
biztosítsa a megfelelő működéshez szükséges szabad légáramlást.
10. Használat közben ne érintse meg a sütő felületeket és a készülék
burkolatát, a készüléket csak teljesen kihűlt állapotban mozgassa. Az
HU
égési sérülések elkerülése érdekében csak a készülék fogantyúját fogja
meg.
11. Se a készüléket, sem a sütőfelületet ne merítse vízbe, és ne mossa folyó
víz alatt.
12. A készüléket ne helyezze el forró felületre, és azt hőforrások (pl. tűzhely)
közelében se használja.
13. A készüléket kizárólag csak a jelen útmutatóban leírtak szerint, az
utasításokat betartva használja. A gyártó nem felel a készülék helytelen
használata miatt bekövetkezett károkért.
14. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt
konnektorhoz csatlakoztatni.
15. A készülék csak háztartási használatra alkalmas.
16. A készüléket 8 évnél fiatalabb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos
személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék
üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak
a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért
felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 év
feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év
alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
Do not immerse in water! – Vízbe mártani tilos!
A csomagolóanyag nem játék, azt
VESZÉLYES GYERMEKEKNEK: gyerekek elöl elzárva tárolja. Műanyag
zacskókkal a gyerekek nem játszhatnak!
Fulladásveszély!
16
Az így megjelölt felületek a használat közben forrók
lehetnek.
Forró felület!
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen
olvassa el a használati útmutatót, és azt a későbbi
felhasználásokhoz is őrizze meg.
2. A készülékről távolítson el minden csomagolóanyagot
és öntapadós címkét.
3. A sütő felületet enyhén benedvesített ruhával vagy
szivaccsal törölje meg.
A készüléket ne merítse vízbe, illetve a sütő
felületre ne folyasson vizet!
4. A sütő felületet törölje szárazra egy konyharuhával
vagy konyhai papírkendővel.
5. A sütő felületet finoman kenje be vajjal vagy olajjal.
Megjegyzés: Az első bekapcsoláskor a készülékből égési
szag vagy enyhe füst szállhat fel. Ez minden fűtőtesttel
szerelt készüléknél előforduló jelenség, ami rövid időn
belül megszűnik és nem jelent készülékhibát. A fenti
jelenség miatt javasoljuk, hogy a készüléket az első
használatba vétel előtt élelmiszer nélkül kapcsolja be, és
hagyja működni addig, amíg a szag (vagy füst) meg nem
szűnik. A kiégetés közben a készülék felső lapja legyen
lehajtva.
7.
1.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A készüléket zárja össze, és a hálózati csatlakozódugót
dugja a fali aljzatba. Bekapcsol a tápellátás és a fűtés
kijelző is, jelezve, hogy a készülék bemelegítése
megkezdődött.
Amikor a készülék eléri a sütési hőmérsékletet
(körülbelül 3–5 perc), a fűtés kijelző elalszik.
Hajtsa fel a felső lapot, a sütő felületeket finoman
kenje be vajjal vagy olajjal. Az alsó sütőlapra
merőkanállal adagoljon annyi folyékony tésztát, hogy
a forma kitöltődjön, de a tészta még ne folyjon ki.
Zárja le a fedelet. A fűtés kijelző ismét bekapcsol.
A sütés ideje körülbelül 3 – 5 perc, közben a fűtés
kijelző ki- és bekapcsolhat. A fenti sütési idő csak
tájékoztató jellegű, azt a szendvics összetételétől
függően vagy az ízlése szerint megváltoztathatja.
Amikor a szendvics elkészült, nyissa ki a fedelet
a fogantyúnál fogva. A kész szendvicset műanyag vagy
fa eszközzel vegye ki. Ne használjon fém eszközöket,
mert ezek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
Ha már nem kíván több szendvicset sütni, akkor húzza
ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, és a készüléket
kinyitva hagyja teljesen kihűlni.
Megjegyzés: sütés közben a fűtés kijelző (zöld színű) ki- és
bekapcsol, biztosítva a sütő felület folyamatosan optimális
hőmérsékletét a szendvics megfelelő átsütéséhez.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
•
•
•
•
•
•
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a fali aljzatból, majd várja meg
a szendvicssütő teljes lehűlését. A szendvicssütőt nem
kell a tisztításhoz szétszedni.
A sütő felületről finoman törölje le az élelmiszer
maradékokat. A felületre rásült ételmaradékokat
mosogatószeres langyos vízzel finoman nedvesítse
meg, majd műanyag kaparóval távolítsa el, vagy
mosogatószeres vízbe mártott konyhai törlőpapírt
tegyen a sütő felületre az ételmaradékok fellazításához.
Ne használjon éles és karcoló anyagokat, ezek sérülést
okozhatnak a tapadásmentes felületben.
A kész szendvics kivételéhez se használjon
fém eszközöket, ezek is sérülést okozhatnak
a tapadásmentes felületben.
A készülék külső burkolatát csak enyhén nedves
ruhával törölje meg. A külső felület tisztításához se
használjon karcoló tisztítószereket és eszközöket. Ezek
maradandó sérülést okozhatnak a felületen.
A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
Nem szabad mosogatógépben mosni!
TÁROLÁS
•
•
•
A tárolás előtt a szendvicssütő hálózati vezetékét
húzza ki a fali aljzatból.
Az eltárolás előtt győződjön meg arról, hogy
a szendvicsütő teljesen kihűlt és száraz-e.
Tároláshoz a hálózati vezetéket fel lehet tekerni
a készülékre.
MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség: 220–240 V~ 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 700 W
17
HU
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek – műanyaggyűjtő
szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
HU
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként
megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő
telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre
és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával
kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy
a termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra
vonatkozó EU irányelveknek.
A készülék használati útmutatója a www.ecg-electro.eu oldalon található.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
18
08/05
WAFFELEISEN
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und für den künftigen Gebrauch gut
aufbewahren!
Warnung:
Die
in
dieser
Anleitung
aufgeführten
Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände
und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt
zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese
Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei DE
der Verwendung und der Bedienung dieses Gerätes gewährleistet
werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch den Transport, eine
unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine
Modifikation des Gerätes entstehen.
Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei
der Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende
Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit
der Spannung auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose
ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß aktuell
geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Stromkabel beschädigt ist.
Sämtliche Reparaturen, sowie das Auswechseln des Stromkabels
muss ein Fachservice durchführen! Demontieren Sie niemals die
Schutzabdeckungen des Gerätes. Es könnte zu einem Stromunfall
kommen!
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen
Flüssigkeiten, um Stromunfällen vorzubeugen.
4. Das Gerät sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen
werden.
5. Das Verbrauchsgerät sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, falls
dieses an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Wartung Stromkabel
aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus
der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der
Steckdose zu ziehen.
19
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in einer feuchten
Umgebung. Stromkabel oder Gerät nicht mit nassen Händen berühren.
Es besteht die Gefahr von Stromschlag.
7. Seien Sie aufmerksam, falls Sie das Gerät in der Nähe von Kindern
verwenden.
8. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen oder
über scharfe Kanten führen.
9. Die Oberflächentemperatur in der Nähe des Gerätes könnte höher
als gewöhnlich sein. Platzieren Sie das Verbrauchsgerät außer der
DE
Reichweite von anderen Gegenständen, um eine freie Luftzirkulation zu
gewährleisten, die für seine richtige Funktionsweise erforderlich ist.
10. Berühren Sie während der Verwendung und danach nicht die Backflächen
oder die heißen Teile der Geräteabdeckung. Warten Sie bis das Gerät
abgekühlt ist. Berühren Sie nur den Griff, damit Sie sich nicht Verbrennen.
11. Gerät sowie Backflächen niemals ins Wasser tauchen oder unter
fließendem Wasser waschen.
12. Gerät niemals an eine heiße Oberfläche oder in die Nähe von
Wärmequellen (z.B. Herdplatte) platzieren.
13. Verwenden Sie das Gerät gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten
Hinweisen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine
unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.
14. Gerät niemals an eine Steckdose mit Fernschaltung oder Zeitschalter
anschließen.
15. Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
16. Kinder im Alter von 8 Jahren und älter sowie Personen mit verminderten
physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnden
Erfahrungen und Kenntnissen, dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht
benutzen oder nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt
wurden und mögliche Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät
nicht spielen. Die seitens des Anwenders vorgenommenen Reinigungsund Wartungsarbeiten dürfen nur Kinder ab 8 Jahren durchführen,
die überdies beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren sind außer
Reichweite des Gerätes und Stromkabels zu halten.
Do not immerse in water! – Niemals ins Wasser tauchen!
20
GEFAHR FÜR KINDER: Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial
spielen. Kinder dürfen nicht mit den
Kunststoffbeuteln spielen. Erstickungsgefahr.
Oberflächen mit dieser Markierung werden im Laufe des
Betriebes heiß.
Heiße Oberfläche!
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
1.
Vor der Verwendung lesen Sie bitte aufmerksam die
Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für
die spätere Verwendung gut auf.
2. Entfernen Sie von dem Gerät das Verpackungsmaterial
sowie alle Aufkleber.
3. Reinigen Sie die Backfläche mit einem feuchten Tuch
oder mit einem Schwamm.
Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser
und geben Sie kein Wasser direkt auf die
Backflächen!
4. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch oder einem
Papierküchentuch.
5. Die Backfläche reiben Sie bitte mit einem Stück Butter
oder mit etwas Öl ein.
Anmerkung: Vor dem ersten Erhitzen des SandwichMakers können ein leichter Geruch oder Rauch entstehen.
Diese Erscheinung ist bei den meisten Geräten mit
Heizelementen eine völlig normale Erscheinung und
stellen keine Gefahr an Ihrem Elektrogerät dar. Aus diesem
Grund sollten die Backflächen vor der ersten Anwendung
„ausgebrannt“ werden (ohne Lebensmittel), bis der
eventuelle Geruch oder Rauch zurückgeht. Gerät beim
Ausbrennen geschlossen lassen.
ANWEISUNGEN ZUR
VERWENDUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Schließen Sie den Deckel. Erneut leuchtet die Stromund Bereitschaftskontrollleuchte.
Etwa 3 bis 5 Minuten backen, danach erlischt die
Anzeige der Betriebsbereitschaft. Die Backdauer
bestimmen Sie nach Ihrem eigenen Geschmack und
der gewünschten Durchbackstufe.
Wenn die Speise fertig ist, öffnen Sie mithilfe des
Griffes den Deckel des Sandwich-Makers. Verwenden
Sie einen Plastikspatel zum Herausnehmen der
Speise. Verwenden Sie niemals metallische Zangen
oder Messer. Diese könnten die Antihaftbeschichtung
der Backoberflächen beschädigen.
Nach der Verwendung nehmen Sie den SandwichMaker aus der Steckdose in der Wand und lassen Sie
ihn offen abkühlen.
Anmerkung: Während des Backvorganges leuchtet
und erlischt die grüne Kontrollleuchte. Sie signalisiert
die Backbereitschaft danach, ob die richtige
Backflächentemperatur eingehalten wurde.
WARTUNG UND REINIGUNG
•
•
Gerät zuklappen und an das Stromnetz anschließen.
Achten Sie bitte darauf, das die Strom- und
Bereitschaftskontrollleuchte leuchtet, die den Beginn
des Heizvorganges anzeigt.
Die Backtemperatur wird nach etwa 3–5 Minuten
erreicht, danach erlischt die Anzeige der
•
Betriebsbereitschaft.
Deckel öffnen und Backflächen mit etwas Butter
oder ein wenig Öl beschmieren. Teig in die untere
Backfläche geben. Die Form sollte vollständig bedeckt •
sein, aber der Teig darf nicht überlaufen.
Vor dem Reinigen ziehen Sie immer das
Stromzufuhrkabel aus der Steckdose und warten Sie,
bis der Sandwich-Maker abgekühlt ist. Sie brauchen
den Sandwich-Maker bei der Reinigung nicht zu
zerlegen.
Die Backfläche reinigen Sie durch ein sanftes
Entfernen der Lebensmittelreste. Angehängte
Lebensmittelreste feuchten Sie mit einer Mischung
aus warmem Wasser und Spülmittel und entfernen
Sie mithilfe eines Plastikspatels, oder legen Sie auf
die Backfläche ein Papierküchentuch, damit die
angehängten Lebensmittelreste eingeweicht werden.
Verwenden Sie bitte keine scharfen Gegenstände.
Diese könnten die antihaftbeschichtete Oberfläche
beschädigen.
Zum Herausnehmen der Speise verwenden Sie bitte
keine metallischen Gegenstände. Sie könnten die
antihaftbeschichtete Oberfläche beschädigen.
21
DE
•
•
Reinigen Sie die Innenoberfläche des Gerätes bitte nur • Achten Sie darauf, dass vor dem Wegstellen der
mit einem feuchten Tuch. Auf den Außenoberflächen
Sandwich-Maker kalt und trocken ist.
verwenden Sie bitte keine Scheuermittel oder • Zum einfacheren Lagern lässt sich das
Drahtbürsten. Es könnte zu einer Beschädigung der
Stromversorgungskabel um den unteren Geräteteil
Oberflächenbearbeitung kommen.
wickeln.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät bitte nicht in der TECHNISCHE ANGABEN
Nennspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Geschirrspülmaschine.
Anschlusswert: 700 W
ABLAGE
•
DE
Bevor Sie den Sandwich-Maker wegstellen, nehmen
Sie ihn bitte immer aus der Stromversorgung.
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für
Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern
der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll
abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche
Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses
Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle,
in der Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und
elektrische Sicherheit.
Bedienungsanleitung s. www.ecg-electro.eu.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
22
08/05
WAFFLE MAKER
SAFETY INSTRUCTIONS
Please read carefully and keep for future reference.
Warning: The safety measures and instructions contained in this
manual do not include all potential conditions and scenarios. The user
must understand that common sense, caution and care are factors that
cannot be integrated into a product. Therefore, the user is responsible
for these factors when using and operating this appliance. We are
not liable for any damages caused during shipping, by incorrect use,
voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of
the appliance.
To protect against the risk of fire or electric shock, basic precautions GB
must be taken while using electrical appliances, including the following:
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided
on the appliance label and that the socket is correctly grounded.
The outlet must be installed according to a valid electrotechnical
standard EN.
2. Never use the appliance when the power cord is damaged. All repairs,
including cord replacements, must be carried out at a professional service
centre! Do not remove the protective covers from the appliance; there is
a risk of electric shock!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids,
to prevent potential electric shock.
4. The appliance should not be left unattended when in operation.
5. We recommend that you do not leave the appliance with plugged in
power cable unattended. Disconnect the cord from the electrical outlet
prior to any maintenance. Do not remove the power cord from the outlet
by yanking the cord. Unplug the power cord from the outlet by grasping
the plug.
6. Do not use the appliance outside or in a wet environment. Do not touch
the power cord or the appliance with wet hands. Risk of electric shock.
7. Pay closer attention when using the appliance near children.
8. Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord over
sharp edges.
23
9. The temperature of surfaces near the operating appliance can be hotter
than usual. Place the appliance out of the reach of other objects so as to
ensure free circulation of air necessary for its correct operation.
10. Do not touch the grilling plates during or after use or hot parts of the
baked product, until is cools off. Only touch the handle to prevent from
burning yourself.
11. Do not immerse the appliance or the baking plates in water and do not
wash them under running water.
12. Keep the appliance away from hot surfaces and sources of heat (for
example, hot plates).
13. Use only in accordance with instructions provided in this manual. The
GB
manufacturer is not liable for any damage caused by the improper use of
this appliance.
14. Do not connect the appliance to electrical outlets with remote switch or
remotely controlled timer.
15. This appliance is specified for household use.
16. This appliance can be used by children aged eight and older and by the
physically, sensory or mentally impaired or by individuals with insufficient
experience and knowledge, if supervised or trained to use the appliance in
a safe manner and understand potential dangers. Children must not play
with the appliance. Cleaning and maintenance operations performed by
the user shall not be carried out by children, if they are not older than
8 years and under supervision. Children under the age of 8 must be kept
away from the appliance and its power cable.
Do not immerse in water!
DANGER FOR CHILDREN: Children may not play with the packaging
material. Do not let children play with the
plastic bags. Risk of suffocation.
The surfaces so marked become hot during use.
Hot surface!
24
BEFORE FIRST USE
1.
Read the manual before use and save it for future
reference.
2. Remove the packing material and all labels from the
appliance.
3. Clean the grilling plates with a damp towel or sponge.
Do not immerse the appliance in water and do
not pour water on the grilling plates.
4. Dry it using tea towel or paper towel.
5. Spread a piece of butter or a little oil over the grilling
plates.
Note: You may note a slight odour of smoke when you
use the sandwich maker for the first time. This is normal
for most appliances with heating elements and does not
present a threat to safety of your appliance. For this reason,
we recommend that the plates be “burned” without food
before the first use, until the odor or smoke fades. When
burning, leave the appliance closed.
OPERATING INSTRUCTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Close the device and plug it into the socket. Note that
the power and readiness indicator lights come on,
indicating that the preheating started.
Reaching the baking temperature takes approximately
3–5 minutes, then the ready light goes off.
Open the lid and coat the baking surface lightly
with butter or a little oil. Put the dough on the lower
surface so that it completely covers the form but does
not overflow at the same time.
Close the lid. The readiness light comes on again.
Bake for about 3 to 5 minutes, the ready light goes off
again. Adjust the cooking time to your own taste and
favourite degree of doneness.
When your meal is ready, open the lid of the sandwich
maker using the handle. To remove the food, use
a plastic spatula. Never use metal tongs or knife, you
could damage the non-stick surface of the grilling
plates.
7.
Unplug the sandwich maker from the outlet after use
and open it to let it cool.
Note: The green indicator light flashes on and off,
signalling readiness for grilling, depending how is the
correct temperature of the grilling plates maintained.
MAINTENANCE AND CLEANING
•
•
•
•
•
•
Always unplug the power cord before cleaning and
wait until the sandwich maker cools down. It is not
necessary to disassemble the sandwich maker for
cleaning.
Gently wipe the food residue from the grilling plates.
Moisten the baked-in residue using a solution of
warm water and detergent and remove it using
a plastic spatula, or place a wet paper towel on the
grilling plates to soak the baked-in residue.
Do not use sharp objects, which could scratch the
non-stick surface.
Do not use metal tools to remove food, you could
damage the non-stick surface.
Wipe the external surface of the appliance using wet
cloth. Do not use cleaning powders or scrubbers for
external surface cleaning. You could damage the
surface finish.
Do not immerse in water or other liquids. Do not wash
in the dishwasher.
STORING
•
•
•
Always unplug the sandwich maker before storing it.
Always make sure before storing that the sandwich
maker is cool and dry.
The power cord can be wrapped around the bottom
of the appliance for easy storage.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nominal voltage: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nominal input power: 700 W
25
GB
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling
containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over
the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human
health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your
local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.
This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical
safety.
The instruction manual is available at website www.ecg-electro.eu.
Changes in text and technical parameters reserved.
GB
26
08/05
APARAT ZA VAFLE
SIGURNOSNE UPUTE
Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću uporabu!
Pozor: Mjere opreza i upute ne pokrivaju sve moguće situacije
i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba biti svjestan da faktore
sigurnosti kao što su oprezno, brižno i razumno rukovanje nije
moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba
osigurati prisutnost tih sigurnosnih faktora. Nismo odgovorni za štete
nastale prijevozom, nepravilnim korištenjem, promjenama napona te
modificiranjem ili zamjenom bilo kojeg dijela uređaja.
Kako ne bi došlo do požara ili ozljede od udara električne struje, pri
korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju poštovati temeljne
sigurnosne upute među kojima su i sljedeće:
1. Provjerite odgovara li napon struje na vašoj utičnici onome koji je naveden HR/BIH
na pločici vašeg uređaja te je li utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora
biti ugrađena u skladu sa zahtjevima elektrotehničkih normi.
2. Ne upotrebljavajte usisavač ako je napojni kabel oštećen. Bilo kakav
popravak, što se odnosi i na zamjenu kabela, mora biti povjeren stručnom
servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja kako ne bi došlo do
opasnosti od električnog udara!
3. Uređaj zaštitite od doticaja s vodom ili drugim tekućinama kako ne bi
došlo do udara električne struje.
4. Uređaj ne smije biti ostavljen uključen bez nadzora.
5. Preporučujemo da uređaj ne ostavljate s naponskim kabelom uključenim
u struju. Prije bilo kakvog zahvata održavanja, isključite napajanje iz mreže.
Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem za kabel. Kabel odspojite iz
mreže tako što ćete primiti utikač i izvući ga.
6. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima. Ne
dotičite kabel za napajanje ni uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od
električnog udara.
7. Budite posebno pažljivi, nalaze li se djeca u blizini, dok koristite ovaj
uređaj.
8. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i da
ne prolazi duž oštrih rubova.
27
9. Temperatura površina u blizini uređaja tijekom njegovog rada može biti viša
od uobičajene. Uređaj držite podalje od ostalih predmeta kako biste osigurali
slobodno kretanje zraka koje je potrebno da bi uređaj pravilno radio.
10. Za vrijeme ili nakon korištenja, nemojte dodirivati površine za pečenje
i vruće dijelove poklopca proizvoda, sve dok se on ne ohladi. Da biste se
osigurali od opeklina, dodirujte isključivo ručke.
11. Uređaj ni ploče za pečenje nemojte uranjati u vodu i ne perite ga pod
mlazom vode.
12. Uređaj ne postavljajte na vruće površine i ne koristite ga u blizini izvora
topline (na primjer, u blizini grijaćih ploča štednjaka).
13. Koristite samo onako kako je propisano ovom uputom. Proizvođač nije
odgovoran za štete nastale nepravilnim korištenjem ovog uređaja.
14.
Uređaj nemojte uključivati u utičnice s daljinskim upravljanjem ili
HR/BIH
tajmerima.
15. Uređaj je isključivo namijenjen za korištenje u kućanstvu.
16. Djeca starosti od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva smiju koristiti ovaj
uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u siguran
način korištenja te razumiju sve opasnosti povezane s tim korištenjem.
Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Poslove čišćenja i održavanja koje
obavlja korisnik ne smiju raditi djeca osim ako su starija od 8 godina i pod
nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja
i izvora napajanja.
Do not immerse in water! – Nemojte uranjati u vodu!
OPASNOSTI PO DJECU: Djeca se ne smiju igrati ambalažnim materijalom.
Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim
vrećicama. Postoji opasnost od gušenja.
Ovako označene površine tijekom uporabe budu vruće.
PRIJE PRVOG KORIŠTENJA
1.
2.
3.
28
Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute i spremite ih
za buduću uporabu.
Uklonite svu ambalažu i naljepnice s uređaja.
Očistite plohe za pečenje vlažnom krpom ili spužvom.
4.
Uređaj
nemojte
uranjati u vodu i ne
puštajte mlaz vode
izravno na plohu za
pečenje!
Obrišite
krpom
ili
papirnatim ubrusom.
Vruća površina!
5.
Površine za pečenje lagano prebrišite komadićem
maslaca ili s nekoliko kapi ulja.
Napomena: Kod prvog zagrijavanja tostera za sendviče
možete osjetiti blag neugodan miris ili dim. To je normalna
pojava kod većine uređaja koji sadrže grijače i ne
predstavlja opasnost za sigurnost vašeg uređaja. Zbog
toga preporučujemo ploče prije prve uporabe „spaliti“,
bez namirnica, sve dok ne nestane dim ili neugodan miris.
Tijekom „spaljivanja“ neka uređaj bude zatvoren.
Napomena: Za vrijeme pečenja se zelena žaruljica
pokazivača gasi i pali u ovisnosti o tome kako se dogrijava
ploha ploča za pečenje.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
•
•
UPUTE ZA UPORABU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aparat zatvorite i uključite ga u utičnicu. Imajte
na umu da će se uključiti žaruljica pokazivača
napajanja i pripravnosti, što znači da je počela faza
predgrijavanja.
Potrebno je približno 3–5 minuta da bi se dostigla
temperatura potrebna za pečenje, a pokazivač
zagrijavanja nakon toga prestane svijetliti.
Otvorite poklopac ploče za pečenje, lagano prebrišite
maslacem ili s nekoliko kapi ulja. Na donji kalup
ulijte toliku količinu tijesta da kalup bude potpuno
ispunjen, ali i da se smjesa ne izlijeva.
Zatvorite poklopac. Žaruljica pokazivača za
zagrijavanje će se opet uključiti.
Pecite oko 3 do 5 minuta, žaruljica pokazivača
zagrijavanja će se opet isključiti. Trajanje pečenja
možete prilagoditi vašem ukusu i željenom stupnju
pečenosti.
Kad je jelo gotovo, otvorite poklopac pomoću ručki
tostera. Za vađenje sendviča koristite drvene lopatice.
Nikad nemojte koristiti metalne štipaljke ili noževe,
to bi moglo oštetiti neprianjajuću površinu ploha za
pečenje.
Nakon uporabe, izvucite utikač iz zidne utičnice
i ostavite uređaj otvorenim da se ohladi.
•
•
•
•
Prije čišćenja uvijek isključite kabel za napajanje iz
zidne utičnice i ostavite toster da se potpuno ohladi!
Toster nije potrebno rastavljati da biste ga čistili.
Plohe za pečenje brišite nježnim prebrisavanjem
ostataka hrane. Zapečene ostatke navlažite otopinom
tople vode i sapunice i uklonite ih plastičnom
lopaticom ili na ploču za pečenje stavite navlaženi
papirni ubrus kako biste namočili zapečene ostatke
hrane.
Nemojte koristiti oštre predmete jer bi oni mogli
ogrebati i oštetiti neprianjajuću površinu ploča.
Kad vadite sendviče iz tostera, nemojte koristiti
metalni pribor jer biste tako mogli naštetiti
neprianjajućim površinama.
Vanjske površine uređaja samo prebrišite vlažnom
krpom. Na vanjskim površinama nemojte koristiti
deterdžente ili čeličnu vunu. Tako biste mogli oštetiti
vanjsku površinu uređaja.
Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine. Ne perite
u perilici za suđe.
ODLAGANJE
•
•
•
Prije spremanja tostera uvijek ga isključite i ostavite
da se ohladi!
Prije nego toster spremite, pazite da je suh, potpuno
hladan i čist.
Radi lakšeg spremanja kabele za napajanje može se
namotati na donju stranu uređaja.
TEHNIČKI PODACI
Nazivni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nazivna snaga: 700 W
UPORABA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton predati na odlagalište. Foliju, PE vrećice i plastične dijelove ambalaže odložiti u za njih predviđene kontejnere.
ODLAGANJE PROIZVODA PO PRESTANKU KORIŠTENJA
Odlaganje električnih i elektroničkih uređaja (vrijedi u zemljama članicama EU i drugim zemljama
u kojima je uveden sustav recikliranja)
Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad domaćinstva.
Predajte proizvod na mjestu određenom za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim recikliranjem ovog
proizvoda spriječite štetne posljedice po ljudsko zdravlje i po okoliš.
Recikliranje doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Želite li više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo da se
obratite lokalnim vlastima, organizaciji ovlaštenoj za preradu otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
08/05
Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i sigurnosti
električnih uređaja.
Zadržano je pravo izmjena teksta i tehničkih podataka.
Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg-electro.eu.
29
HR/BIH
APARAT ZA PRIPRAVO VAFLJEV
VARNOSTNI NAPOTKI
Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
Svarilo: Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer
in nevarnosti, do katerih lahko pride. Uporabnik se mora zavedati, da
varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje
ni mogoče vgraditi v izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam
zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala
med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali
zaradi spremembe ali zamenjave kateregakoli dela naprave.
Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi udara elektrike, morate
pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna varnostna
navodila, med katerimi so tudi naslednja:
1. Preverite, ali električna napetost na vaši vtičnici odgovarja tisti, ki je
navedena na ploščici vaše naprave, in ali je vtičnica pravilno ozemljena.
SI
Vtičnica mora biti inštalirana glede na veljavne elektrotehnične norme
EN.
2. Aparata ne uporabljajte, če je el. kabel poškodovan. Vsa popravila,
vključno z menjavo električnega kabla, zaupajte strokovnemu servisu! Ne
odstranjujte zaščitnih pokrovov aparata, nevarnost udara z električnim
tokom!
3. Aparat varujte pred stikom z vodo ali z drugimi tekočinami, da ne bi prišlo
do udara električnega toka.
4. Aparat ne sme biti med delovanjem brez nadzora.
5. Priporočamo, da aparata ne puščate s priključenim el. kablom v vtičnici
brez nadzora. Pred kakršnimkoli posegom prav tako izključite kabel iz
električnega omrežja. Vtiča ne smete izvleči iz vtičnice z vlečenjem za
kabel. Kabel izključite iz vtičnice tako, da ga držite za vtič.
6. Aparata ne uporabljajte zunaj ali v vlažnem okolju. Ne dotikajte se el.
kabla ali aparata z mokrimi rokami. Obstaja nevarnost udara elektrike.
7. Bodite še posebej pozorni, če aparat uporabljate v bližini otrok.
8. Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov ali teči preko ostrih robov.
9. Temperatura površine v bližini aparata je lahko med delovanjem le-tega
višja kot navadno. Aparat namestite izven dosega drugih predmetov
30
tako, da bo zagotovljeno prosto kroženje zraka, ki je potrebno za pravilno
delovanje.
10. Med uporabo in po njej se ne dotikajte površin za pečenje ali vročih delov
pokrova izdelkov, dokler se izdelek ne ohladi. Dotikate se lahko le ročke,
da se izognete opeklinam.
11. Aparata in površine za pečenje ne potapljajte v vodo in ne umivajte pod
tekočo vodo.
12. Aparata ne polagajte na vročo površino in ga ne uporabljajte v bližini
virov vročine (npr. kuhalne plošče štedilnika).
13. Uporabljajte le v skladu z napotki navedenimi v teh navodilih. Proizvajalec
ne odgovarja za škode, nastale zaradi nepravilne uporabe tega aparata.
14. Aparata ne priključujte v vtičnice z oddaljenim stikalom ali v tiste, ki jih
upravljajo časovna stikala.
15. Aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu.
16. Otroci, stari osem let in več, osebe z zmanjšano fizično, duševno ali umsko SI
sposobnostjo ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj, lahko uporabljajo to
napravo samo pod nadzorom, ali če jih je izkušena oseba podučila o varni
uporabi in razumejo vse nevarnosti, povezane s to uporabo. Otroci se
ne smejo igrati s to napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga opravljajo
uporabniki, ne smejo opravljati otroci, če niso stari 8 let ali več in so pod
nadzorom starejših oseb. Otroci, mlajši od osmih let, morajo biti oddaljeni
od naprave in izvora energije.
Do not immerse in water! – Ne potapljajte v vodo!
Otroci se ne smejo igrati z embalažnim
NEVARNOST ZA OTROKE: materialom. Ne dovolite, da bi se otroci igrali
s plastičnimi vrečkami. Nevarnost zadušitve.
Tako označene površine postanejo med uporabo vroče.
PRED PRVO UPORABO
1.
2.
3.
4.
Pred uporabo temeljito preberite navodila in jih
5.
shranite za kasnejšo event. uporabo.
Iz aparata odstranite embalažni material in vse
nalepke.
Površine za pečenje očistite z vlažno krpo ali gobico.
Aparata ne potapljajte v vodo in na površine
za pečenje ne spuščajte vode direktno!
Posušite s krpo ali
papirnato brisačo.
Površine za pečenje
narahlo
premažite
s koščkom masla ali
kapljico olja.
Vroča površina!
31
SI
Opomba: Pri prvi uporabi aparata za pripravo sendvičev VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
lahko začutite rahel smrad ali dim. Le-to je normalno • Pred čiščenjem vedno potegnite iz vtičnice el. kabel in
pri večini aparatov z grelnimi članki in ne predstavlja
počakajte, da se aparat za pripravo sendvičev ohladi.
nevarnosti za vaš aparat. Zato priporočamo, da plošči pred
Aparata za pripravo sendvičev ni potrebno za namene
prvo uporabo „prežgete“ brez živil, dokler neprijeten vonj
čiščenje razstaviti.
ali dim ne pojenjata. Pri prežiganju pustite aparat zaprt.
• Površine za pečenje narahlo obrišite, da odstranite
preostanke hrane. Zapečene ostanke hrane navlažite
NAPOTKI ZA UPORABO
z raztopino tople vode in detergenta ter odstranite
1. Aparat zaprite in ga vključite v vtičnico. Opazujte,
s pomočjo plastične lopatice ali pa na površino za
ali se prižgejo kontrolne lučke el. napajanja in
pečenje položite vlažno papirno krpo, da se zapečeni
pripravljenosti, ki opozarjajo na začetek ogrevanja.
ostanki zmočijo.
2. Temperatura za peko je dosežena v približno 3–5 • Ne uporabljajte ostrih predmetov, ki bi lahko
minutah, kontrolna lučka pripravljenosti nato ugasne.
popraskala neoprijemljivo površino.
3. Odprite pokrov površine za peko in rahlo premažite z • Za jemanje hrane ne uporabljajte kovinskega pribora,
maslom ali malo olja. Na spodnjo površino vlijte testo
lahko se poškoduje neoprijemljiva površina.
tako, da bo povsem prekrivalo formo, hkrati pa ne sme • Zunanjo površino aparata obrišite le z vlažno krpo.
teči čez.
Na zunanji površini ne uporabljajte čistilnih sredstev
4. Zaprite pokrov. Spet se prižge kontrolna lučka
ali žičnatih gob. Tako lahko poškodujete površino
pripravljenosti.
aparata.
5. Pecite približno 3 do 5 minut, kontrolna lučka • Ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ne pomivajte
pripravljenosti bo znova ugasnila. Čas pečenja
v pomivalnem stroju.
prilagodite glede na lasten okus in želeno stopnjo
pečenja.
SHRANJEVANJE
6. Ko je hrana pripravljena, odprite s pomočjo ročke • Pred shranjevanjem aparat za pripravo sendvičev
pokrov aparata za pripravo sendvičev. Za odvzem
vedno izključite iz el. napajanja.
hrane uporabite plastično lopatico. Nikoli ne • Pred shranjevanjem aparata za pripravo sendvičev se
uporabljajte kovinskih klešč ali noža, lahko se
vedno prepričajte, da je le-ta hladen in suh.
poškoduje neoprijemljiva površina za pečenje.
• Zaradi enostavnejšega shranjevanja lahko el. kabel
7. Po uporabi izklopite aparat za pripravo sendvičev iz
ovijete okrog spodnjega dela aparata.
vtičnice v steni in pustite, da se ohladi odprt.
Opomba: Med pečenjem se prižiga in ugaša zelena TEHNIČNI PODATKI
kontrolna lučka, ki signalizira pripravljenost za pečenje Nazivna napetost: 220–240 V~ 50/60 Hz
glede na to, kako se ohranja pravilna temperatura površin Nazivna moč: 700 W
za pečenje.
UPORABA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
Papir in karton dostaviti depoju. Foliju embalaže, PE vrečke, plastične elemente vržiti v kontejner za odlaganje plastike za recikliranje.
ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO IZTEKU TRAJANJA
Odstranjevanje električne in elektronske opreme (velja za države članice Evropske unije in druge
evropske države, ki izvajajo sistem recikliranja).
Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da se izdelek ne sme obravnavati kot komunalni odpadek. Dostaviti izdelek na
lokacijo, namenjeno za recikliranje električne in elektronske opreme. Preprečite negativni vpliv na zdravje ljudi in okolje
z pravilnim recikliranjem izdelka. Recikliranje ohranja naravne vire. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se lahko
obrnite na lokalne oblasti, lokalne organizacije ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Ta izdelek je v skladu z EU zahtevami o elektromagnetni skladnosti in električni varnosti.
Pridržujemo si pravico do urejanja besedila in tehničnih parametrov.
Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu.
32
08/05
APARAT ZA VAFLE
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu!
Pažnja: Mere predostrožnosti i uputstva ne pokrivaju sve moguće
situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba da bude
svestan da faktore bezbednosti kao što su oprezno, pažljivo i razumno
rukovanje nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog
uređaja treba da osigura prisutnost tih bezbednosnih faktora. Nismo
odgovorni ni za kakvu štetu koja se desi tokom prevoza, nepravilnim
korišćenjem, kolebanjem napona, modifikovanjem ili zamenom bilo
kog dela uređaja.
Da ne bi došlo do požara ili povrede od udara električne struje, prilikom
upotrebe električnih uređaja uvek treba da se poštuju osnovna
bezbednosna uputstva, među kojima su i sledeća:
1. Proverite da li napon struje u vašoj utičnici odgovara onom koji je naveden
na nazivnoj pločici vašeg uređaja i da li je utičnica pravilno uzemljena.
Utičnica mora biti ugrađena prema zahtevima elektrotehničkih standarda SR/MNE
zemlje u kojoj se uređaj koristi.
2. Ne upotrebljavajte uređaj ako je napojni kabel oštećen. Bilo kakva popravka,
što se odnosi i na zamenu kabela, mora biti poverena stručnom servisu!
Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja da ne bi došlo do opasnosti od
električnog udara!
3. Uređaj zaštitite od dodira sa vodom ili drugim tečnostima da ne bi došlo
do udara električne struje.
4. Uređaj ne sme biti ostavljen da radi bez nadzora.
5. Preporučujemo da uređaj ne ostavljate s kabelom za napajanje uključenim
u struju. Pre bilo kakvog zahvata na održavanju, isključite napajanje iz
mreže. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabel. Kabel odvojite
od mreže tako što ćete uhvatiti za utikač i izvući ga.
6. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima. Ne
dotičite kabel za napajanje niti uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost
od električnog udara.
7. Budite posebno pažljivi ako se u blizini, dok koristite ovaj uređaj, nalaze
deca.
33
8. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i ne
prolazi duž oštrih ivica.
9. Temperatura površina u blizini uređaja tokom njegovog rada može biti
viša od uobičajene. Uređaj držite podalje od ostalih predmeta kako biste
osigurali slobodno kretanje vazduha koje je potrebno da bi uređaj pravilno
radio.
10. Tokom korišćenja ili nakon, nemojte dodirivati površine za pečenje i vruće
delove poklopca uređaja, sve dok se on ne ohladi. Da biste sprečili nastanak
opekotina, dodirujte isključivo ručke.
11. Ovaj uređaj i njegove ploče za pečenje nemojte uranjati u vodu i za pranje
nemojte koristiti mlaz vode.
12. Uređaj ne postavljajte na vruće površine i ne koristite ga u blizini izvora
toplote (na primer, u blizini grejnih ploča šporeta).
13. Aparat koristite samo onako kako je propisano ovim uputstvom. Proizvođač
nije odgovoran za štete koje mogu nastati nepravilnom upotrebom ovog
uređaja.
14.
Uređaj nemojte uključivati u utičnice s daljinskim upravljanjem ili
SR/MNE
tajmerima.
15. Uređaj je namenjen samo za korišćenje u domaćinstvu.
16. Deca uzrasta od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili
mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustva smeju da koriste
ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila
u korišćenje na bezbedan način i razumeju sve opasnosti povezane s tim
korišćenjem. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Poslove čišćenja
i održavanja koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca, osim ako su
starija od 8 godina i pod nadzorom. Deca mlađa od 8 godina moraju da se
drže dalje od uređaja i izvora napajanja.
Do not immerse in water! – Nemojte potapati u vodu!
OPASNOSTI PO DECU: Deca ne smeju da se igraju s ambalažom. Ne
dozvolite deci da se igraju plastičnim kesicama.
Postoji opasnost od gušenja!
Vruća površina!
34
Ovako označene površine vruće su tokom upotrebe.
PRE PRVOG KORIŠĆENJA
1.
Pre prvog korišćenja proučite uputstvo i sačuvajte ga
za buduće korišćenje.
2. Uklonite ambalažni materijal i sve oznake s uređaja.
3. Očistite ploče tostera vlažnom krpom ili spunđerom.
Nemojte uranjati uređaj u vodu i polivati
vodu po grill pločama.
4. Osušite ih kuhinjskom krpom ili papirnatim ubrusom.
5. Razmažite komadić maslaca ili malo ulja po grill
pločama.
Napomena: Kod prvog korišćenja tostera za sendviče
možete primetiti blagi miris. Ovo je normalno za većinu
uređaja s grejnim elementima te ne predstavlja opasnost
za sigurnost vašeg uređaja. Zbog toga predlažemo da
aparat pre prvog korišćenja „spalite“ bez hrane na njemu
sve dok dim ne nestane. Tokom „spaljivanja“, neka uređaj
bude zatvoren.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aparat zatvorite i uključite ga u utičnicu. Indikatorske
lampice napajanja i spremnosti će se upaliti što će
značiti početak zagrevanja.
Potrebno je oko 3–5 minuta da se dosegne
temperatura potrebna za pečenje, a pokazivač
zagrevanja nakon toga prestane svetleti.
Otvorite poklopac ploče za pečenje, lagano prebrišite
puterom ili s nekoliko kapi ulja. Na donji kalup ulijte
toliku količinu testa da kalup bude potpuno ispunjen,
ali i da se smesa ne preliva.
Zatvorite poklopac. Lampica spremnosti se ponovo
pali.
Pecite vafle oko 3 do 5 minuta, lampica pokazivača
zagrevanja će se opet isključiti za vreme rada.
Podesite vreme kuvanja prema vlastitom ukusu
i željenom stepenu zapečenosti.
Kad je obrok spreman, pomoću ručke otvorite
poklopac tostera za sendviče. Za uklanjanje hrane
upotrebite plastičnu špahtlu. Nikad nemojte koristiti
7.
metalnu hvataljku ili nož, mogli biste oštetiti
neprijanjajuću površinu grill ploča.
Nakon upotrebe odvojite toster za sendviče iz
utičnice i otvorite ga da se ohladi.
Napomena: Zelena indikatorska lampica se pali igasi,
signalizirajući spremnost za grilovanje, zavisno o tome
kako se održava pravilna temperatura grill ploča.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
•
•
•
•
•
•
Pre čišćenja uvek izvadite kabl napajanja iz utičnice
i pričekajte da se toster za sendviče ohladi. Nije
potrebno rastavljati toster za sendviče u svrhu
čišćenja.
Nežno obrišite ostatke hrane s grill ploča. Navlažite
zapečene ostatke rastvorom tople vode i deterdženta
te ih uklonite plastičnom špahtlom, ili stavite mokri
papirnati ubrus na grill ploču da upije zapečene ostatke.
Nemojte koristiti oštre predmete, koji bi mogli
zagrebati površinu tokom čišćenja.
Nemojte koristiti metalni pribor za uklanjanje hrane,
mogli bi oštetiti neprijanjajuću površinu.
Spoljnu površinu uređaja obrišite vlažnom krpom. Za
čišćenje spoljne površine nemojte koristiti praškove
za čišćenje ili četke za ribanje. Mogli biste oštetiti
površinu.
Nemojte uranjati uređaj u vodu i druge tečnosti .
Nemojte prati u sudomašini.
SPREMANJE
•
•
•
Pre spremanja uvek odvojite toster za sendviče iz
struje.
Pobrinite se da je toster za sendviče pre spremanja
uvek hladan i suv.
Zbog lakšeg spremanja, kabl napajanja može biti
omotan oko donjeg dela uređaja.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Nominalni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz
Maks. ulazna snaga: 700 W
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
ZBRINJAVANJE PROIZVODA PO ISTEKU ROKA TRAJANJA
Zbrinjavanje električne i elektronske opreme (vredi za zemlje članice EU i druge evropske zemlje koje
provode sistem recikliranja).
Simbol na proizvodu ili ambalaži znači da se proizvod ne sme tretirati kao komunalni otpad. Predati proizvod lokaciji
namenjenoj za recikliranje električne i elektronske opreme. Sprečite negativni uticaj po ljudsko zdravlje i okolinu
pravilnim recikliranjem proizvoda. Recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju
ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima, organizacijama ili prodavnici gde ste proizvod kupili.
08/05
Ovaj proizvod je u skladu s EU zahtevima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti.
Zadržavamo pravo na izmenu teksta i tehničkih parametara.
35
SR/MNE
MACHINE A GAUFRES
CONSIGNES DE SECURITE
Lisez attentivement et conservez pour un usage futur !
Avertissement : les dispositions et consignes de sécurité figurant
dans le présent mode d’emploi ne couvrent pas toutes les conditions
et situations susceptibles de survenir. L’utilisateur doit comprendre
que le bon sens, la prudence et le soin sont des facteurs ne pouvant
être intégrés dans le produit. Ces facteurs sont donc à la charge de
l’utilisateur/utilisatrice employant et entretenant cet appareil. Nous ne
pouvons être tenus responsables des dommages apparus pendant le
transport, un usage inadéquat, une variation de tension électrique ou
la modification ou intervention sur l’une des parties de l’appareil.
Afin d’éviter le risque d’incendie ou d’électrocution, les précautions de
base doivent toujours être respectées lors de l’utilisation d’appareils
électriques, y compris les suivantes :
1. Veillez à ce que la tension de votre prise électrique corresponde à la
tension figurant sur la plaque signalétique de l’appareil et que votre
prise soit correctement reliée à la terre. La prise doit être installée selon la
norme électrotechnique EN en vigueur.
FR
2. N’utilisez pas un appareil dont le câble d’alimentation est endommagé.
Confiez toute réparation, y compris le remplacement du câble
d’alimentation, à un service professionnel ! Ne démontez pas les caches
de protection de l’appareil, risque d’électrocution !
3. Protégez l’appareil du contact direct avec l’eau ou d’autres liquides, afin
d’éviter le risque d’électrocution.
4. L’appareil ne doit pas être laissé en marche sans surveillance.
5. Nous recommandons de ne pas laisser l’appareil sans surveillance avec
le câble d’alimentation branché. Avant l’entretien, débranchez le câble
d’alimentation de la prise électrique. Ne débranchez pas la fiche de la
prise électrique en tirant sur le câble. Débranchez le câble de la prise
électrique en saisissant la fiche.
6. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ou dans un environnement humide.
Ne touchez pas le câble d’alimentation ou l’appareil avec les mains
mouillées. Risque d’électrocution.
36
7. Faites particulièrement attention si vous utilisez l’appareil à proximité des
enfants.
8. Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec des parties
chaudes, ni passer sur des angles tranchants.
9. La température des surfaces à proximité de l’appareil en marche peut
être plus élevée que d’habitude. Placez l’appareil hors de portée des
autres objets afin d’assurer la libre circulation de l’air nécessaire à son
fonctionnement correct.
10. Pendant et après l’utilisation, ne touchez pas les surfaces de cuisson et les
parties chaudes du cache de l’appareil, tant que celui-ci n’a pas refroidi.
Vous pouvez toucher uniquement les poignées pour éviter les brûlures.
11. Ne plongez pas l’appareil et les surfaces de cuisson dans l’eau et ne les
rincez pas sous l’eau courante.
12. Ne posez pas l’appareil sur une surface chaude et ne l’utilisez pas
à proximité d’une source de chaleur (par exemple une plaque chauffante
de la cuisinière).
13. Utilisez uniquement conformément aux instructions contenues dans le
présent mode d’emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable de
dommages causés par un usage incorrect de cet appareil.
FR
14. Ne branchez pas l’appareil dans des prises contrôlées à distance ou avec
minuteur.
15. L’appareil est destiné à un usage domestique.
16. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les
personnes aux capacités physiques, cognitives ou mentales réduites, ou
sans expérience et connaissances suffisantes, si elles sont sous surveillance
ou ont été formées à l’utilisation de l’appareil d’une manière sûre, et ont
conscience des éventuels dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien à la charge de l’utilisateur ne doit
pas être réalisé par les enfants âgés de moins de 8 ans et les enfants âgés
de plus de 8 ans sans surveillance. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être tenus hors de portée de l’appareil et de son câble d’alimentation.
Do not immerse in water! – Ne pas plonger dans l’eau !
37
DANGER POUR LES ENFANTS : Les enfants ne doivent pas jouer avec
les matériaux d’emballage. Ne laissez
pas les enfants jouer avec les sacs en
plastique. Risque d’étouffement.
Les surfaces ainsi marquées deviennent brûlantes lors de
l’utilisation.
AVANT LA PREMIERE UTILISATION
1.
FR
Avant la première utilisation, lisez attentivement le
présent mode d’emploi et conservez-le pour toute
consultation ultérieure.
2. Retirez de l’appareil les matériaux d’emballage et tous
les autocollants.
3. Nettoyez les surfaces de cuisson avec un chiffon ou
une éponge humide.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau et ne
laissez pas l’eau couler directement sur les
plaques de cuisson !
4. Essuyez avec un torchon de cuisine ou avec un essuietout.
5. Graissez légèrement les surfaces de cuisson avec une
noisette de beurre ou un peu d’huile.
Note : lors d’une première mise en marche de l’appareil
à sandwichs, vous pouvez observer une légère odeur ou
de la fumée. Ce phénomène est fréquent sur la plupart des
appareils dotés d’éléments de chauffage et ne constitue
pas une menace pour la sécurité de votre appareil. Pour
cette raison, nous recommandons de « roder » les surfaces
sans aliments avant la première utilisation, jusqu’à ce
que l’odeur ou la fumée diminue. Laissez l’appareil fermé
pendant le rodage.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
38
Fermez l’appareil et branchez-le à la prise. Notez que
les voyants « mise sous tension » et « prêt-à-cuire »
s’allument, indiquant le début du préchauffage.
La température de cuisson est atteinte après environ
3–5 minutes, le voyant d’état s’éteint alors.
Ouvrez le couvercle de la surface de cuisson et
enduisez-le légèrement de beurre ou d’un peu
d’huile. Versez la pâte sur la surface inférieure de
manière à ce qu’elle recouvre complètement le moule,
sans toutefois déborder.
Fermez le couvercle. Le voyant « prêt-à-cuire »
s’allume de nouveau.
Faites cuivre environ 3 à 5 minutes, le voyant d’état
s’éteint à nouveau. Réglez le temps de cuisson en
fonction de votre propre goût et du degré de cuisson
préféré.
Lorsque la préparation du plat est terminée, ouvrez
le couvercle de l’appareil à sandwichs à l’aide de sa
poignée. Pour retirer le plat, utilisez une spatule en
plastique.
N’utilisez
jamais
de
pince
métallique
ou
de
couteau, vous risqueriez
d’endommager
le
revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.
7. Après l’utilisation, débranchez l’appareil à sandwichs
de la prise murale et laissez-le ouvert pour refroidir.
Note : pendant la cuisson, le voyant vert signalant « prêtà-cuire » s’allume et s’éteint en alternance selon le maintien
de la température correcte des surfaces de cuisson.
Surface chaude !
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
Avant chaque entretien, débranchez le câble
d’alimentation de la prise et attendez jusqu’à ce
que l’appareil à sandwichs refroidisse. Il n’est pas
nécessaire de démonter l’appareil à sandwichs lors de
son nettoyage.
Débarrassez les surfaces de cuisson des résidus de
nourriture en les essuyant légèrement. Humidifiez
les résidus brûlés d’une solution d’eau chaude et de
détergent et retirez-les à l’aide d’une spatule en plastique,
ou placez un essuie-tout humide sur les surfaces de
cuisson pour que les résidus brûlés se détachent.
N’utilisez pas d’objets tranchants susceptibles de
rayer le revêtement antiadhésif.
Pour retirez les aliments, n’utilisez pas d’ustensiles
de cuisine métalliques pour ne pas endommager le
revêtement antiadhésif.
Nettoyez la surface extérieure de l’appareil
uniquement avec un torchon de cuisine humide.
Pour le nettoyage des surfaces extérieures, évitez
la crème à récurer et la paille de fer. Vous risquez
d’endommager le traitement de surface.
Ne plongez pas dans l’eau ou d’autres liquides. Ne
peut pas être nettoyé au lave-vaisselle.
STOCKAGE
•
•
•
Avant le stockage, débranchez toujours l’appareil
à sandwichs de la prise électrique.
Avant le stockage, assurez-vous que l’appareil
à sandwichs est refroidi et sec.
Pour un stockage plus facile, il est possible
d’embobiner le câble d’alimentation autour de la
partie inférieure de l’appareil.
DONNEES TECHNIQUES
Tension nominale : 220–240 V~ 50/60 Hz
Puissance nominale : 700 W
RECYCLAGE ET ELIMINATION DES DECHETS
Papier d'emballage et carton ondulé – remettre dans les conteneurs de collecte de papiers. Film d'emballage, sacs PE, pièces en plastique
– dans les conteneurs de collecte de plastique.
ELIMINATION DU PRODUIT A LA FIN DE SA DUREE DE VIE
Liquidation des équipements électriques et électroniques usagés (en vigueur dans les pays membres de
l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de tri des déchets)
Le symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que le produit ne doit pas être traité comme une ordure
ménagère courante. Remettez le produit à un lieu de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. Une élimination correcte du produit évite des impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
Le recyclage des matériaux contribue à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce
produit, adressez-vous à la mairie, aux centres de traitement des déchets ménagers ou au point de vente où vous avez
acheté le produit.
08/05
Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et à la
sécurité électrique.
Nous nous réservons le droit de modifier le texte et les paramètres techniques.
FR
39
PIASTRA PER WAFFLE
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Si prega di leggere attentamente e conservare per riferimento
futuro.
Attenzione: Le misure e le istruzioni di sicurezza contenute in questo
manuale non includono tutte le condizioni e situazioni possibili.
È compito dell’utente comprendere che il buon senso, la prudenza
e la cura sono dei fattori esterni ad ogni prodotto. Pertanto, l’utente
è responsabile di questi fattori quando utilizza e mette in funzione
questo apparecchio. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile
per danni che si verificano durante la spedizione, l’utilizzo improprio, il
cambiamento o la regolazione di qualsiasi parte dell’apparecchio.
Per la protezione contro il rischio di incendi o scosse elettriche,
è necessario prendere le precauzioni di base durante l’utilizzo
dell’apparecchiatura elettrica, tra cui:
1. Assicurarsi che la tensione nella presa corrisponda alla tensione
sull’etichetta dell’apparecchio e che la presa sia messa a terra in
modo adeguato. La presa deve essere installata secondo gli standard
elettrotecnici EN.
2. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.
Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo, devono essere
IT
eseguite da un centro di assistenza professionale! Non rimuovere le
coperture di protezione dall’apparecchio; pericolo di scosse elettriche!
3. Proteggere l’apparecchio da un contatto diretto con l’acqua o con altri
liquidi per evitare scosse elettriche.
4. L’apparecchio non deve essere lasciato incustodito quando è in funzione.
5. Si consiglia di non lasciare l’apparecchio con il cavo di alimentazione
inserito senza supervisione. Scollegare il cavo dalla presa elettrica prima
di eseguire qualsiasi manutenzione. Non staccare il cavo di alimentazione
dalla presa tirandolo. Scollegare il cavo dalla presa afferrando la spina.
6. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto o in ambienti umidi. Non toccare
il cavo o l’apparecchio con le mani bagnate. Pericolo di scosse elettriche.
7. Prestare particolare attenzione se si utilizza l’apparecchio nelle vicinanze
dei bambini.
40
8. Non permettere che il cavo venga a contatto con superfici calde o che
venga portato su spigoli taglienti.
9. La temperatura delle superfici vicine all’apparecchio in funzione
potrebbe essere più alta del solito. Posizionare l’apparecchio lontano da
altri oggetti, per garantire la libera circolazione dell’aria necessaria per il
corretto funzionamento.
10. Non toccare le piastre griglia durante o dopo l’uso dell’apparecchio o le
parti calde del prodotto cotto, fino a quando non si è raffreddato. Toccare
solo l’impugnatura per evitare ustioni.
11. Non immergere l’apparecchio o le piastre di cottura in acqua e non lavarlo
sotto l’acqua corrente.
12. Tenere l’apparecchio lontano da superfici calde e sorgenti di calore (ad
esempio, piastre calde).
13. Utilizzare solo in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale. Il
produttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da un
uso improprio di questo apparecchio.
14. Non collegare l’apparecchio a prese elettriche con interruttore a distanza
o ad un timer controllato a distanza.
15. Questo apparecchio è solo per uso domestico.
16. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età da otto
anni in su e da persone con disabilità fisica, sensoriale o mentale, o da IT
persone con conoscenze o esperienza insufficienti, a condizione che
siano supervisionati o siano stati istruiti riguardo all’uso dell’apparecchio
in modo sicuro e che comprendano i rischi potenziali. I bambini non
devono giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione, effettuate
dall’utente, non devono essere effettuate da bambini sotto 8 anni di età
e senza supervisione. I bambini di età inferiore a 8 anni devono stare
lontano dall’apparecchio e dal suo cavo di alimentazione.
Do not immerse in water! – Non immergere in acqua!
I bambini non devono giocare con il
PERICOLO PER I BAMBINI: materiale di imballaggio. Non lasciar giocare
i bambini con i sacchetti di plastica. Pericolo
di soffocamento.
41
Le superfici così contrassegnate diventano calde durante
l’uso.
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Leggere il manuale prima dell’uso e conservarlo per
riferimenti futuri.
2. Rimuovere il materiale di imballaggio e di tutte le
etichette della macchina.
3. Pulire le piastre griglia con un panno umido o una
spugna.
Non immergere l’apparecchio in acqua e non
versare acqua sulle piastre griglia.
4. Asciugare con un asciugamano da tè o un tovagliolo
di carta.
5. Stendere un pezzo di burro o un filo d’olio sopra le
piastre griglia.
Nota: Si può notare un leggero odore di fumo quando
si utilizza la piastra per panini per la prima volta. Questo
è normale per la maggior parte degli apparecchi con
elementi riscaldanti e non presenta una minaccia per la
sicurezza dell’apparecchio. Per questo motivo, consigliamo
che le piastre vengano "tostate" senza alimenti prima del
primo utilizzo, fino a quando l’odore o il fumo svanisce.
Durante la tostatura, lasciare l’apparecchio chiuso.
7.
1.
IT
MANUTENZIONE E PULIZIA
•
•
•
•
•
2.
•
3.
4.
5.
6.
42
Chiudere il dispositivo e collegarlo alla presa elettrica.
Si noti che le spie di potenza e prontezza si accendono,
indicando che il preriscaldamento è iniziato.
Il raggiungimento della temperatura di cottura
richiede circa 3-5 minuti, dopo di che la spia di
„pronto“ si spegne.
Aprire il coperchio e rivestire leggermente la superficie
di cottura con burro o poco olio. Collocare l’impasto
sulla superficie inferiore in modo che copra la forma,
ma non fuoriesca da essa.
Chiudere il coperchio. La spia di prontezza si riaccende.
Cuocere per 3 - 5 minuti, la spia „pronto“ si spegne di
nuovo. Regolare il tempo di cottura in base al proprio
gusto e al livello preferito di cottura.
Quando il pasto è pronto, aprire il coperchio della
piastra per panini utilizzando la maniglia. Per
rimuovere il cibo, utilizzare una spatola di plastica.
Non utilizzare mai pinze di metallo o un coltello, si
potrebbe danneggiare la superficie antiaderente delle
piastre griglia.
Superficie calda!
Nota: La spia verde lampeggia segnalando prontezza per
grigliare, in base alla corretta temperatura delle piastre
griglia mantenuta.
ISTRUZIONI PER L’USO
1.
Scollegare la piastra
per panini dalla presa
dopo l’uso e aprirla per
lasciarla raffreddare.
Rimuovere sempre il cavo prima di pulire e attendere
che la piastra per panini si raffreddi. Non è necessario
smontare la piastra per panini per pulizia.
Pulire delicatamente i residui di cibo dalle piastre
griglia. Inumidire i residui di cibo cotto con una
soluzione di acqua calda e detersivo e rimuoverlo
con una spatola di plastica, o mettere un tovagliolo
di carta bagnato sulle piastre griglia per bagnare
i residui.
Non utilizzare strumenti metallici, che potrebbero
graffiare la superficie durante la pulizia.
Non usare oggetti appuntiti, che potrebbero graffiare
la superficie antiaderente.
Pulire la superficie esterna dell’apparecchio con
un panno umido. Non usare polveri o depuratori
per la pulizia della superficie esterna. Si potrebbe
danneggiare la finitura superficiale.
Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non lavare in lavastoviglie.
CONSERVAZIONE
•
•
•
Staccare sempre dalla spina la piastra per panini
prima di riporla.
Assicurarsi sempre prima di riporla che la piastra per
panini sia fredda e asciutta.
Il cavo di alimentazione può essere avvolto intorno
alla parte inferiore dell’apparecchio per riporlo
facilmente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale: 220–240 V~ 50/60 Hz
Potenza d’ingresso nominale: 700 W
USO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Carta da imballaggio e cartone ondulato: consegnarli alla discarica. Imballaggio foglio stagnola, sacchetti PE, elementi plastici: gettarli
nei contenitori per il riciclaggio della plastica.
SMALTIMENTO DEI PRODOTTI A FINE VITA
Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi membri dell'Unione Europea
e per altri paesi europei con un sistema di riciclo implementato)
Il simbolo rappresentato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto
domestico. Consegnare il prodotto alla struttura specificata per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Prevenire impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente riciclando correttamente il prodotto.
Il riciclaggio contribuisce a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, fare
riferimento alle autorità locali, all'organizzazione nazionale di trattamento dei rifiuti o al negozio dove è stato acquistato
il prodotto.
08/05
Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica
e sicurezza elettrica.
Il produttore si riserva il diritto ad effettuare cambiamenti del testo e dei parametri tecnici.
IT
43
SANDWICHERA
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea con atención y conserve para referencia en el futuro.
Advertencia: Las medidas e instrucciones de seguridad incluidas en
este manual no cubren todas las condiciones y escenarios posibles.
El usuario debe comprender que el sentido común, la precaución y el
cuidado son factores que no pueden ser incorporados en un producto.
Por lo tanto, el usuario es responsable por estos factores cuando
utiliza y opera este artefacto. No somos responsables por ningún daño
causado durante el envío, por el uso incorrecto, variaciones del voltaje,
o modificación o ajuste de cualquier parte del artefacto.
Para protegerse contra riesgo de incendio o descarga eléctrica, debe
tomar precauciones básicas mientras usa artefactos eléctricos, incluso
lo siguiente:
1. Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente corresponda con el
voltaje provisto en la etiqueta del artefacto y de que tenga la descarga
a tierra correcta. El tomacorriente debe estar instalado de acuerdo con
una norma electrotécnica válida EN.
2. Nunca use el artefacto cuando el cable de alimentación está dañado.
¡Todas las reparaciones, incluso los reemplazos de cable, deben ser
realizadas en un taller de reparaciones autorizado! ¡No elimine las
cubiertas protectoras del artefacto, hay riesgo de descarga eléctrica!
ES 3. Proteja el artefacto del contacto directo con agua u otros líquidos para
evitar una potencial descarga eléctrica.
4. El artefacto no debe ser dejado sin supervisión durante su funcionamiento.
5. Recomendamos que no deje el artefacto con el cable de alimentación
enchufado sin supervisión. Desconecte el cable del tomacorriente
antes de realizar cualquier mantenimiento. No desenchufe el cable del
tomacorriente tirando del mismo. Desenchufe el cable de alimentación
del tomacorriente sujetando el enchufe.
6. No use el artefacto al aire libre ni en un entorno húmedo. No toque el
cable ni el artefacto con las manos húmedas. Riesgo de descarga eléctrica.
7. Preste mucha atención cuando use el artefacto cerca de niños.
44
8. No permita que el cable de alimentación toque superficies calientes ni
que se ubique sobre bordes afilados.
9. La temperatura de las superficies cerca del artefacto en funcionamiento
puede ser más caliente de lo normal. Coloque el artefacto lejos de otros
objetos para garantizar la libre circulación del aire necesario para su
funcionamiento apropiado.
10. No toque las planchas de grillado durante o luego de usarlas ni las partes
calientes del producto horneado hasta que se enfríe. Toque solo la manija
para evitar quemarse.
11. No sumerja el artefacto ni las planchas de cocción en agua ni las lave bajo
agua corriente.
12. Mantenga el artefacto alejado de superficies calientes y de fuentes de
calor (por ejemplo, platos calientes).
13. Use solo de acuerdo con las instrucciones provistas en este manual.
El fabricante no es responsable por ningún daño causado por el uso
inapropiado de este artefacto.
14. No conecte el artefacto a un tomacorriente eléctrico con un interruptor
a distancia o temporizador con control a distancia.
15. Este artefacto está destinado para uso doméstico.
16. Este artefacto puede ser utilizado por niños de ocho años de edad
y mayores y por personas con discapacidades físicas, sensoriales
o mentales o por personas con experiencia o conocimiento insuficiente,
siempre y cuando sean supervisadas o se les haya enseñado el uso seguro ES
del artefacto y puedan comprender los riesgos potenciales. Los niños no
deben jugar con el artefacto. Los niños no deben realizar las actividades
de limpieza ni el mantenimiento, a menos que sean mayores de 8 años
y estén supervisados. Se debe mantener a los niños menores de 8 años de
edad alejados del artefacto y su cable de alimentación.
Do not immerse in water!
PELIGRO PARA LOS NIÑOS: Los niños no deben jugar con el material
de empaque. No permita que los niños
jueguen con las bolsas plásticas. Riesgo de
sofocación.
45
Las superficies con este símbolo se calientan durante el
uso.
ANTES DE UTILIZAR POR
PRIMERA VEZ
Lea el manual antes de utilizarla y consérvelo para una
consulta futura.
2. Quite el material de empaque y todas las etiquetas del
artefacto.
3. Limpie las planchas de grillado con una toalla húmeda
o una esponja.
No sumerja el artefacto en el agua y no
vuelque agua sobre las planchas de grillado.
4. Séquelo con una toalla de cocina o toalla de papel.
5. Desparrame un trozo de manteca o un poco de aceite
sobre las planchas de grillado.
Nota: Podría notar un aroma leve a humo cuando utiliza la
sandwichera por primera vez. Esto es normal en la mayoría
de los artefactos con elementos para calentar y no presenta
una amenaza a la seguridad de su artefacto. Por esta
razón, recomendamos «calentar» las planchas sin ningún
alimento antes del primer uso, hasta que disminuya el olor
o el humo. Deje el artefacto cerrado mientras lo calienta.
7.
1.
INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO
1.
2.
ES
3.
4.
5.
6.
46
Cierre del dispositivo y enchúfelo en el tomacorriente.
Tenga en cuenta que las luces indicadoras de
energía y preparación se encienden e indican que el
precalentamiento comenzó.
Demora aproximadamente entre 3 y 5 minutos en
alcanzar la temperatura de cocción, luego la luz de
listo se apaga.
Abra la tapa y cubra levemente la superficie de
cocción con manteca o con un poco de aceite. Ponga
la masa sobre la superficie inferior de manera que
cubra por completo la placa pero sin que se rebalse.
Cierre la tapa. La luz de preparación se enciende
nuevamente.
Cocine durante 3 a 5 minutos, la luz de listo se apagará
nuevamente. Ajuste el tiempo de cocción a su gusto
y grado favorito de cocción.
Cuando su comida está lista, abra la tapa de la
sandwichera con la manija. Para retirar el alimento,
utilice una espátula plástica. Nunca utilice pinzas
o cuchillo metálicos, ya que podría dañar la superficie
anti-adherente de las planchas de grillado.
Desenchufe la
sandwichera del
tomacorriente
luego
de
utilizarla y ábrala
para dejarla enfriar.
¡Superficie caliente!
Nota: El indicador de luz verde destella de manera
intermitente, indicando la preparación para la cocción, que
depende de cómo se mantiene la temperatura correcta de
las planchas de grillado.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
•
•
•
•
•
•
Siempre desenchufe el cable de alimentación antes
de limpiar y espere a que la sandwichera se enfríe. No
es necesario desarmar la sandwichera para limpiarla.
Limpie con cuidado los residuos de alimentos de
las planchas de grillado. Humedezca el residuo
del horneado con una solución de agua caliente
y detergente y retírelo con una espátula plástica,
o coloque una toalla húmeda de papel sobre las
planchas de grillado para remojar el residuo del
horneado.
No utilice objetos punzantes, ya que podrían rayar la
superficie anti-adherente.
No utilice herramientas metálicas para retirar el
alimento, podría dañar la superficie anti-adherente.
Limpie la superficie externa del artefacto con un paño
húmedo. No utilice polvos limpiadores ni lana de
acero para la limpieza de la superficie externa. Podría
dañar el acabado de la superficie.
No sumerja en agua ni en otro líquido. No lave en
lavavajillas automático.
ALMACENAJE
•
•
•
Siempre desenchufe la sandwichera antes de
guardarla.
Siempre asegúrese antes de guardar que la
sandwichera esté fría y seca.
El cable de alimentación puede ser enrollado en la
parte inferior del artefacto para fácil almacenaje.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje nominal: 220–240 V~ 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal: 700 W
USO Y ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS
Papel para envolver y cartón corrugado: entregar a una chatarrería. Plástico de embalaje, bolsas de polietileno, elementos plásticos:
arrójelos en los recipientes para reciclaje de plásticos.
ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (válido en los países miembros de la Unión Europea
y otros países europeos con un sistema implementado de reciclaje)
El símbolo representado en el producto o en el embalaje significa que el producto no será tratado como desecho
doméstico. Entregue el producto en el sitio específico para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Evite los efectos
negativos en la salud humana y en el medioambiente reciclando apropiadamente su producto.
El reciclaje contribuye a la preservación de los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este
producto, consulte a su autoridad local, organización de procesamiento de desechos domésticos o en la tienda donde
compró el producto.
08/05
Este producto cumple con los requisitos de la directiva de la UE acerca de la compatibilidad electromagnética
y seguridad eléctrica.
Se reservan cambios en el texto y parámetros técnicos.
ES
47
VAHVLIKÜPSETAJA
OHUTUSJUHISED
Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks.
Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma
kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama,
et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa
toodetesse integreerida. Seetõttu peab kasutaja seadmega töötamisel
nende teguritega arvestama. Me ei vastutata transportimisel,
mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või
seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud
kahjude eest.
Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete
kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas
alljärgnevaid:
1. Seadme ühendamisel toitevõrku järgige alati tootesildil näidatud pinge,
sageduse ja võimsuse väärtusi. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt
kehtivatele EL elektrieeskirjadele.
2. Ärge kunagi kasutage kahjustatud toitejuhtmega seadet. Kõik
remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas
teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib
põhjustada elektrilööki!
3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest
veega ja teiste vedelikega.
4. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
ET 5. Ärge jätke toitevõrku ühendatud seadet järelevalveta. Enne mistahes
hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust
lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust
lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
6. Ärge kasutage seadet välistingimustes või märjas keskkonnas. Ärge
puudutage toitekaablit või toodet märgade kätega. Elektrilöögi oht.
7. Seadme kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud.
8. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge
jätke seda teravatele servadele.
48
9. Pindade temperatuurid töötava seadme läheduses võivad olla
tavapärasest kõrgemad. Seadme nõuetekohaseks toimimiseks ja õhu
vaba ringluse tagamiseks asetage seade teistest esemetest eemale.
10. Ärge puudutage võileivagrill kasutamise ajal või pärast seda
röstimisplaate või küpsetatud toodet kuni nende mahajahtumiseni.
Põletuste ärahoidmiseks kasutage ainult käepidemeid.
11. Ärge sukeldage seadet ega röstimisplaate vette ning ärge puhastage
neid voolava vee all.
12. Hoidke seadet eemal kuumadest pindadest ja kuumuseallikatest (näiteks
elektripliitidest).
13. Kasutage seadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. Valmistaja
ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud
kahjustuste eest.
14. Ärge ühendage seadet kaugjuhtimislülitiga pistikupesadesse või
kaugjuhitava aegreleega.
15. Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
16. Seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, puudulike füüsiliste
või vaimsete võimetega või ebapiisavate teadmistega või kogemustega
isikud tingimusel, et nad on järelevalve all ning neile on selgitatud seadme
ohutut kasutamist ning nad on teadlikud potentsiaalsetest riskidest. Ärge
lubage lastel seadmega mängida. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei
ole lubatud teostada alla 8 aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke alla
8 aastased lapsed seadmest ja selle toitejuhtmest eemal.
Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!
OHT LASTELE: Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega. Ärge
lubage lastel mängida plastkottidega. Lämbumise oht.
Sellisel viisil tähistatud pinnad muutuvad kasutamisel
kuumaks.
Pealispind on kuum!
49
ET
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1.
Lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage edaspidiseks
kasutamiseks.
2. Eemaldage seadmelt pakkematerjal ja kõik sildid.
3. Puhastage röstimisplaate niiske lapiga või käsnaga.
Ärge sukeldage seadet vette ning ärge kallake
grillimisplaatidele vett.
4. Kuivatage köögirätikuga või paberrätikuga.
5. Määrige röstimisplaatidele võid või natuke õli.
Märkus: Võileivagrilli esmakordsel kasutamisel võite
märgata õrna lõhna või suitsu. See on normaalne enamike
kuumutuselementidega seadmete korral ning ei ole
seadmele ohtlik. Sel põhjusel soovitame küpsetusplaadid
enne esmakordset kasutamist „põletada“ ilma
toiduaineteta, kuni lõhn või suits kaovad. Põletamise ajal
jätke seade suletuks.
KASUTUSJUHEND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ET
7.
Sulgege seade ja ühendage toitejuhe pistikupesasse.
Kui toite ja valmiduse näidik süttivad, siis tähendab
see seda, et eelkuumutamine on käivitunud.
Küpsetustemperatuuri saavutamiseks kulub umbes
3–5 minutit, seejärel lülitub küpsetusvalmidustuli
välja.
Avage kaas ja kandke küpsetuspinnale natuke võid
või õli. Kallake taigen alumisele pinnale nii, et see
katab vormi täielikult, kuid vältige samaaegselt taigna
ülevoolamist.
Sulgege kaas. Valminduse näidik süttib uuesti.
Küpsetage umbes 3–5 minut, küpsetusvalmidustuli
lülitub uuesti välja. Reguleerige küpsetusaega
vastavalt oma maitsele ja eelistatud küpsuse astmele.
Kui toit on valmis, avage võileivagrilli kaas käepideme
abil. Eemaldage toit plastist spaatli abil. Ärge kasutage
kunagi teflonpinda kahjustavaid metallist näpitsat või
nuga.
Pärast kasutamist ühendage võileivagrill toitevõrgust
lahti ning avage see maha jahtumiseks.
Märkus: Röstimise käigus lülitub roheline märgutuli
sisse ja välja vastavalt röstimisplaatide nõuetekohase
temperatuuri säilitamisele.
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
•
•
•
•
•
•
Enne puhastamist ühendage toitejuhe alati lahti
ning oodake kuni võileivagrillil on täielikult maha
jahtunud. Puhastamiseks ei ole vaja võileivagrilli
koost lahti võtta.
Pühkige toidujäätmed ettevaatlikult grillimisplaatidelt
maha. Niisutage külgekõrbenud jääke sooja vee
ja pesuvahendi lahusega ning eemaldage jäägid
plastspaatliga või asetage kõlgekõrbenud jääkide
lahtileotamiseks grillimisplaatidele niiske paberrätik.
Ärge kasutage teflonkatet kahjustavaid teravaid
esemeid.
Ärge kasutage toiduainete eemaldamiseks metallist
töövahendeid, kuna need võivad kahjustada
teflonkatet.
Pühkige seadme välispindu niiske lapiga.
Ärge
kasutage
välispindade
puhastamiseks
puhastuspulbreid või kaabitsaid. See võib kahjustada
pinnaviimistlust.
Ärge sukeldage vette või muudesse vedelikesse. Ärge
peske nõudepesumasinas.
HOIUSTAMINE
•
•
•
Enne hoiustamist ühendage võileivagrill toitevõrgust
lahti.
Enne hoiustamist veenduge, et võileivagrill on maha
jahtunud ja kuiv.
Hoiustamise lihtsustamiseks saab toitejuhtme kerida
ümber seadme alumise osa.
TEHNILISED ANDMED
Nimipinge: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nimivõimsus: 700 W
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa
riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)
Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri-ja
elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja
keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest,
olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.
50
08/05
VAFLIŲ KEPTUVAS
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Atidžiai perskaitykite ir laikykite pasinaudojimui ateityje.
Perspėjimas: šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos
neapima visų potencialių sąlygų ir situacijų. Naudotojui būtina
suprasti, kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksniai,
kurių negalima integruoti į jokį produktą. Todėl naudodamasis ir
dirbdamas šiuo prietaisu naudotojas yra atsakingas už šiuos veiksnius.
Mes nesame atsakingi dėl žalos, kurį įvyko gaminio atvežimo metu, dėl
netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso
dalies pakeitimo ar modifikavimo.
Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio,
naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis
atsargumo priemonėmis, įskaitant:
1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės
nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Lizdas turi būti
įrengtas, vadovaujantis taikytinu elektrotechnikos standartu EN.
2. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas. Bet koks
remontas, įskaitant laido pakeitimą, privalo būti atliekamas profesionalios
techninės priežiūros centre! Nenuimkite prietaiso apsauginių dangtelių
dėl elektros smūgio pavojaus!
3. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais
skysčiais, kad išvengtumėte potencialaus elektros smūgio.
4. Veikimo metu prietaiso nereikėtų palikti be priežiūros.
5. Rekomenduojame nepalikti prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie
elektros lizdo. Prieš pradėdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo
LT
laidą nuo elektros lizdo. Netraukite laido iš elektros lizdo trūktelėjimo
veiksmu. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, suėmę už kištuko.
6. Nenaudokite prietaiso lauke ar drėgnoje aplinkoje. Nelieskite maitinimo
laido arba prietaiso šlapiomis rankomis. Elektros smūgio rizika.
7. Naudodami prietaisą ten, kur yra vaikų, būkite ypač dėmesingi.
8. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti
už aštrių kampų.
51
9. Paviršių temperatūra šalia veikiančio prietaiso gali būti aukštesnė nei
įprasta. Prietaisą statykite toliau nuo kitų objektų, kad užtikrintumėte
pakankamą laisvo oro cirkuliavimą tinkamam jo eksploatavimui.
10. Naudojimo metu arba po jo nesilieskite prie kepimo plokščių, arba
įkaitusių kepimo gaminio dalių, kol neatauš. Kad nenusidegintumėte,
lieskitės tik už rankenos.
11. Nemerkite prietaiso arba kepimo plokščių į vandenį bei neplaukite jų po
vandeniu iš čiaupo.
12. Laikykite prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių ir šilumos šaltinių
(pavyzdžiui, kaitlenčių).
13. Naudokite tik pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Gamintojas
neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso
naudojimo.
14. Nejunkite prietaiso prie elektros lizdų nuotolinio valdymo mygtuku arba
nuotoliniu būdu valdomu laikmačiu.
15. Prietaisas skirtas tik naudojimui namuose.
16. Šiuo prietaisu gali naudotis aštuonerių ir vyresnio amžiaus vaikai,
žmonės su fizine, jutimine ir psichine negalia arba asmenys, neturintys
pakankamai patirties ir žinių, jei juos prižiūri kitas žmogus arba jie buvo
išmokyti, kaip naudotis prietaisu saugiai ir supranta potencialius pavojus.
Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudotojo valymo ir
techninės priežiūros procedūrų neturėtų atlikti jaunesni nei 8 metų
amžiaus vaikai be priežiūros. Jaunesni nei 8 metų vaikai turėtų laikytis
atokiau šio prietaiso ir jo maitinimo laido.
Do not immerse in water! – Nemerkite į vandenį!
LT PAVOJINGA VAIKAMS: vaikams
negalima leisti žaisti pakavimo
medžiaga. Neleiskite vaikams žaisti plastikiniams
maišeliais. Uždusimo pavojus.
Naudojimo metu šitaip paženklinti paviršiai įkaista.
Karštas paviršius!
52
PRIEŠ NAUDOJIMĄ PIRMĄJĮ KARTĄ
1.
Prieš naudojimą perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį
pasinaudojimui ateityje.
2. Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes nuo
prietaiso.
3. Nuvalykite grilio plokštes naudodami drėgną
rankšluostį arba kempinę.
Nemerkite prietaiso į vandenį ir nepilkite
vandens ant grilio plokščių.
4. Nusausinkite virtuviniu arba popieriniu rankšluosčiu.
5. Paskirstykite šiek tiek sviesto arba truputį aliejaus virš
grilio plokščių.
Pastaba: Pirmąjį kartą naudodami sumuštinių keptuvą
galite pajusti nedidelį dūmų kvapą. Tai įprastas
reiškinys daugumai prietaisų su kaitinimo
elementais, ir nekelia jokios grėsmės prietaiso
saugai. Dėl šios priežasties rekomenduojame
pirmąjį kartą prieš naudojimą “išdeginti”
plokštes be maisto, kol išnyks kvapas arba
dūmai. Išdeginimo eigoje prietaisą laikykite
uždaru.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uždarykite prietaisą ir prijunkite prie elektros lizdo.
Atkreipkite dėmesį, kad maitinimo ir parengties
indikatorių lemputės įsižiebia, taip informuodamos
naudotoją, kad prasidėjo išankstinis kaitinimas.
Kepimo temperatūra pasiekiama per maždaug
3–5 minutes, po to užgęsta parengties indikatorius.
Atidarykite dangtį ir kepimo paviršių šiek tiek
sutepkite sviestu arba aliejumi. Paskirstykite tešlą
ant apatinio paviršiaus, kad ji visapusiškai pasklistų
formoje, tačiau neprasiveržtų pro kraštus.
Uždarykite dangtį. Parengties lemputė vėl įsižiebia.
Kepkite maždaug nuo 3 iki 5 minučių, parengties
indikatorius vėl užgęsta. Sureguliuokite maisto ruošos
laiką pagal savo skonį ir mėgstamiausią paruoštumo
laipsnį.
Kai maistas paruoštas, suėmę už rankenos atidarykite
sumuštinių keptuvo dangtį. Kad išimtumėte maistą,
7.
naudokite plastikinę mentelę. Niekada nenaudokite
metalinių žnyplių arba peilio, nes galite pažeisti
nepridegantį grilio kepimo plokščių paviršių.
Po naudojimo atjunkite sumuštinių keptuvą nuo ir
elektros lizdo ir leiskite jam ataušti.
Pastaba: Žalias šviesinis indikatorius mirksi, taip
informuodamas naudotoją apie pasirengimą
kepti grilyje, priklausomai nuo to, kaip
palaikoma teisinga kepimo grilio plokščių
temperatūra.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
•
•
•
•
•
•
Prieš valydami, visada ištraukite maitinimo laidą iš
rozetės ir palaukite, kol sumuštinių keptuvas atauš.
Valymui nėra būtina išardyti sumuštinių keptuvo.
Švelniai nuvalykite maisto likučius nuo grilio kepimo
plokščių. Sudrėkinkite pridegusius likučius šilto vandens
ir ploviklio tirpalu bei pašalinkite juos plastikine mentele
arba uždėkite šlapią rankšluostį ant grilio kepimo
plokščių kad įmirkytumėte pridegusius maisto likučius.
Nenaudokite aštrių objektų, kurie gali subraižyti
nepridegančio paviršiaus apdailą.
Maistui išimti nenaudokite metalinių įrankių, taip
galite pažeisti nepridegantį paviršių.
Prietaiso išorę nuvalykite drėgna skepeta. Išorės
paviršiaus valymui nenaudokite šveičiamųjų miltelių
arba grandiklių. Galite pažeisti paviršiaus apdailą.
Nemerkite į vandenį arba į kitus skysčius. Neplaukite
indų plovyklėje.
LAIKYMAS
•
•
•
Prieš padėdami į vietą visuomet atjunkite sumuštinių
keptuvą.
Visada, prieš padėdami į vietą, įsitikinkite, kad
sumuštinių keptuvas visiškai ataušo.
Maitinimo laidą galite apvynioti aplink prietaiso
dugną, kad laikyti būtų paprasčiau.
TECHNINIAI PARAMETRAI
Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50/60 Hz
Vardinė įvesties galia: 700 W
LT
53
NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS
Vyniojamasis popierius ir gofruoto kartono dėžė – išmesti į atliekas. Pakavimo folija, PE maišeliai, plastikiniai elementai – išmesti į plastiko
perdirbimo konteinerius.
GAMINIŲ UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS JŲ EKSPOATACIJOS LAIKUI
Elektros ir elektronikos dalių utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur
galioja atliekų perdirbimo sistema)
Ant gaminio ar jo pakuotės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.
Nugabenkite gaminį į atitinkamą elektros ar elektronikos gaminių perdirbimo vietą. Utilizuodami gaminį imkitės saugos
priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.
Perdirbimas prisideda prie gamtinių išteklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, teiraukitės
vietinės valdžios institucijose, buitinių atliekų perdirbimo organizacijose arba parduotuvėje, kur įsigijote šį gaminį.
Šis produktas atitinka ES direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.
Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.
LT
54
08/05
VAFEĻU PANNA
DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Lūdzu, rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai uzziņai.
Brīdinājums: Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un
norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstākļus. Lietotājam
ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko
nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Tādējādi par tiem ir atbildīgs
ierīces lietotājs. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies
pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma
svārstības vai jebkuras ierīces daļas modificēšana vai regulēšana.
Lai aizsargātos pret aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, lietojot
elektroierīces ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:
1. Pārliecinieties, ka jūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces marķējuma
norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei jābūt uzstādītai
saskaņā ar spēkā esošajiem EN elektrotehniskajiem standartiem.
2. Nekad neizmantojiet ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. Visi remontdarbi,
tostarp vada nomaiņa, ir jāveic profesionālā apkopes centrā! Nenoņemiet
ierīces aizsargvākus – strāvas trieciena risks!
3. Aizsargājiet ierīci pret tiešu saskari ar ūdeni un citiem šķidrumiem, lai
nepieļautu strāvas triecienu.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
5. Mēs iesakām neatstāt barošanai pievienoto ierīci bez uzraudzības. Pirms
apkopes veikšanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes. Neatvienojiet
barošanas vadu no rozetes, raujot to. Atvienojiet vadu, satverot
kontaktdakšu.
6. Nelietojiet ierīci ārpus telpām vai mitrā vidē. Nepieskarieties ierīcei vai
barošanas vadam ar slapjām rokām. Strāvas trieciena risks.
7. Izmantojot ierīci bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.
8. Neļaujiet barošanas vadam pieskarties karstām virsmām, un neļaujiet LV
tam iet pār asām malām.
9. Virsmu temperatūra darbojošās ierīces tuvumā var būt augstāka nekā
parasti. Novietojiet ierīci pietiekamā attālumā no citiem priekšmetiem, lai
nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, kas nepieciešama tās pienācīgai
darbībai.
55
10. Nepieskarieties grillēšanas plāksnēm lietošanas laikā vai pēc tam, un
nepieskarieties sviestmaižu karstajām daļām, kamēr tās nav atdzisušas.
Pieskarieties tikai rokturim, lai izvairītos no apdegumiem.
11. Neiegremdējiet cepšanas plāksnes ūdenī, un nemazgājiet tās tekošā
ūdenī.
12. Neturiet ierīci karstu virsmu un siltuma avotu tuvumā (piemēram, pie
elektriskās plīts).
13. Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām
instrukcijām. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci
lietojot neatbilstoši.
14. Nepievienojiet ierīci rozetei ar tālvadības slēdzi vai tālvadības taimeri.
15. Šī ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
16. Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kam ir mazinātas
fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai nepietiekama pieredze vai zināšanas,
ja tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas par ierīces
drošu lietošanu un tie saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst ar ierīci
spēlēties. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, ja vien tie nav
vismaz 8 gadus veci un nav nodrošināta uzraudzība. Bērni, kas jaunāki
par 8 gadiem, nedrīkst piekļūt ierīcei un tās barošanas vadam.
Do not immerse in water! – Neiegremdēt ūdenī!
BRIESMAS BĒRNIEM: Bērni nedrīkst spēlēties ar iepakojuma materiālu.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar plastmasas maisiem.
Nosmakšanas risks.
Šādi atzīmētas virsmas lietošanas laikā sakarst.
LV
Karsta virsma!
56
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
1.
Izlasiet rokasgrāmatu, un saglabājiet to turpmākai
uzziņai.
2. Noņemiet no ierīces visus iepakojuma materiālus un
etiķetes.
3. Notīriet karsēšanas plāksnes ar mitru dvieli vai sūkli.
Neiegremdējiet ierīci ūdenī, un nelejiet ūdeni
uz karsēšanas plāksnēm.
4. Nosusiniet ar virtuves dvieli vai papīra dvieli.
5. Ieziediet grillēšanas plāksnes ar sviesta gabaliņu vai
nedaudz eļļas.
Piezīme: Izmantojot tosteri pirmoreiz, jūs varat ievērot
nelielu dūmu smaku. Tas ir normāli vairumam ierīču, kurās
ir sildelements, un tas neapdraud ierīces drošību. Tādēļ
mēs iesakām cepšanas plāksnes vispirms “nodedzināt” bez
ēdiena pirms pirmās lietošanas reizes, līdz smaka vai dūmi
izzūd. Nodedzināšanas laikā ierīcei jābūt aizvērtai.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aizveriet ierīci un iespraudiet tās barošanas vadu
sienas rozetē. Ievērojiet, ka iedegas barošanas un
gatavības indikatori, norādot, ka sākusies iepriekšējā
uzkarsēšana.
Cepšanas temperatūras sasniegšana aizņem
apmēram 3 līdz 5 minūtes, pēc tam gatavības
indikators nodziest.
Atveriet vāku un pārklājiet cepamās virsmas ar
nedaudz sviesta vai eļļas. Uzlejiet mīklu uz apakšējās
virsmas, lai tā pilnībā nosedz cepšanas plāksni, bet
tajā pašā laikā neplūst pāri malām.
Aizveriet vāku. Atkal iedegas gatavības indikators.
Cepiet 3 līdz 5 minūtes, gatavības indikators atkal
nodziest. Pielāgojiet gatavošanas ilgumu atbilstoši
savai gaumei.
Kad ēdiens ir gatavs, atveriet augšējo vāku, izmantojot
rokturi. Izņemiet ēdienu ar plastmasas lāpstiņu. Nekad
7.
neizmantojiet metāla standziņas vai nazi, jo tas var
sabojāt grillēšanas plākšņu piedegumdrošo virsmu.
Pēc lietošanas atvienojiet tosteri no rozetes un atveriet
to, lai ļautu tam atdzist.
Piezīme: Zaļais indikators mirgo, norādot gatavību
grillēšanai, atkarībā no grillēšanas plākšņu vēlamās
temperatūras uzturēšanas.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
•
•
•
•
•
•
Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet barošanas vadu
un ļaujiet tosterim atdzist. Tīrīšanai nav nepieciešams
tosteri izjaukt.
Maigi notīriet ēdiena paliekas no grillēšanas
plāksnēm. Samitriniet piedegušās paliekas ar silta
ūdens un mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un notīriet
ar plastmasas lāpstiņu, vai novietojiet uz grillēšanas
plāksnēm slapju papīra dvieli, lai uzsūktu piedegušās
paliekas.
Neizmantojiet asus priekšmetus, kas var sabojāt
piedegumdrošo virsmu.
Lai notīrītu ēdiena paliekas, neizmantojiet metāla
rīkus; tie var sabojāt piedegumdrošo virsmu.
Noslaukiet ierīces ārējo virsmu ar mitru drānu. Ārējās
virsmas tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas pulverus vai
skrāpjus. Tā iespējams sabojāt virsmas apdari.
Neiegremdējiet ūdenī vai citos šķidrumos.
Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.
GLABĀŠANA
•
•
•
Pirms novietošanas glabāšanai vienmēr atvienojiet
tosteri no rozetes.
Vienmēr pārliecinieties, ka tosteris ir atdzisis un sauss.
Ērtākai glabāšanai barošanas vadu var aptīt ap ierīces
apakšu.
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nominālā ieejas jauda: 700 W
ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM
Ietinamais papīrs un kartons – nogādāt pārstrādes punktā. Iepakojuma folija, PE maisi, plastmasas daļas – iemest plastmasas šķirošanas
konteineros.
ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCĒM KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS
Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalībvalstīm un citām Eiropas
valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)
Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci
norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi,
parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi.
Pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo
atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties.
LV
08/05
Šī ierīce atbilst ES direktīvu prasībām par elektromagnētisko saderību un elektrisko drošību.
Iespējamas teksta un tehnisko parametru izmaiņas.
57
w w w.ecg- electro.eu
CZ
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
SR/MNE
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
Distribútor pre SR: K+B Progres, a. s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava
e-mail: [email protected]
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
DE
Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080
an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-post: [email protected]
HR/BIH
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
el. paštas: [email protected]
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
 Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi produktu.  A gyártó nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The
manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.  Proizvođač ne snosi odgovornost za tiskarske greške
u uputama.  Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.  Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost
za štamparske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda.  Le fabricant ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression contenues
dans le mode d'emploi du produit.  Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel manuale d’uso del
prodotto.  El fabricante no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto.  Tootja ei vastuta
toote kasutusjuhendis leiduvate trükivigade eest.  Gamintojas neapsiima atsakomybės dėl spausdinimo klaidų, pasitaikančių gaminio naudotojo
vadove.  Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas kļūdām ierīces rokasgrāmatā.
© GVS.cz 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement