Bosch PHD 7967 User Manual

Bosch PHD 7967 User Manual | Manualzz
PHD7...
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
pt
Instruções de serviço
el
tr
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
pl
hu
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø µ e®cÿæºa¹aýiï
uk
ru
ar
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ru
¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o
õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå,
pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ ÿpå­eªe¸¸¾¯å
­ ¸e¼ º®aµa¸åø¯å å coxpa¸å¹e
å¸c¹pº®ýå÷ ªæø ÿoµª¸e¼òe¨o
åcÿo濵o­a¸åø!
š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸¾ oÿac¸oc¹¿
ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯
¹o®o¯ å ÿo²apooÿac¸oc¹¿!
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o
® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eµ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾
o¸å ¸e åcÿo濵o­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op
­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å µ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿo濵o­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿo濵o­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o µa åx ¢eµoÿac¸oc¹¿.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
o åµ¢e²a¸åe ­oµ¸å®¸o­e¸åø oÿac¸o¼
c幺aýåå, pe¯o¸¹ õæe®¹poÿpå¢opa
(¸aÿpå¯ep, µa¯e¸a ÿo­pe²ªe¸¸o¨o
ce¹e­o¨o ò¸ºpa) ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
¹oæ¿®o C溲¢o¼ cep­åca ¸aòe¼ íåp¯¾.
Ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸e ªoæ²e¸
— coÿpå®aca¹¿cø c ¨opøñå¯å
ÿo­epx¸oc¹ø¯å,
— ÿo­pe²ªa¹¿cø o¢ oc¹p¾e ®paø,
— åcÿo濵o­a¹¿cø ªæø ÿepe¸oc®å.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
39
He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø
íe¸o¯ ­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼ ¢æåµoc¹å o¹
­oª¾, ¸aæå¹o¼ ­ ­a¸¸º,
pa®o­å¸º º¯¾­a濸å®a åæå
®a®åe-æå¢o 帾e e¯®oc¹å.
Oÿac¸oc¹¿ ªæø ²åµ¸å!
Ha ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸å®o¨ªa ¸e
ªo沸a ÿoÿaªa¹¿ ­oªa. Õ¹a oÿac¸oc¹¿
oc¹ae¹cø å ÿpå ­¾®æ÷ñe¸¸o¯ íe¸e,
ÿoõ¹o¯º ÿocæe åcÿo濵o­a¸åø å ÿpå
ÿepep¾­ax ­ ÿpoýecce cºò®å ­oæoc
cæeªºe¹ åµ­æe®a¹¿ ­å殺 åµ poµe¹®å.
©oÿoæ¸å¹e濸o¼ µaóå¹o¼ ¯o²e¹
ÿoc溲广 ­c¹poe¸¸¾¼ ­ ªo¯aò¸÷÷
õæe®¹poÿpo­oª®º a­¹o¯a¹åñec®å¼
ÿpeªoxpa¸å¹e濸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿,
ªe¼c¹­º÷óå¼ ÿpå ÿoø­æe¸åå ¹o®a º¹eñ®å
cåæo¼ ªo 30 ¯A. O¢pa¹å¹ec¿ µa
®o¸cºæ¿¹aýåe¼ ® cÿeýåaæåc¹ºõæe®¹p宺.
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hå®o¨ªa ¸e濵ø µa®p¾­a¹¿ o¹­epc¹åø
ªæø ¸a¨¸e¹a¸åø åæå ­cac¾­a¸åø
­oµªºxa. Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾
­ o¹­epc¹åå ªæø ­cac¾­a¸åø ­oµªºxa
¸e c®aÿæå­aæåc¿ ­opc åæå ­oæoc¾.
¥på ÿepe¨pe­e, ¸aÿpå¯ep, ­ peµºæ¿¹a¹e
µa®p¾­a¸åø ­e¸¹åæøýåo¸¸o¨o o¹­epc¹åø,
íe¸ ªæø cºò®å ­oæoc a­¹o¯a¹åñec®å
­¾®æ÷ñae¹cø å ñepeµ ¸ec®oæ¿®o ¯å¸º¹
­®æ÷ñae¹cø c¸o­a.
©æø ÿpeª­apå¹e濸o¼ cºò®å ­oæoc,
­¾cºòe¸¸¾x ÿoæo¹e¸ýe¯, cæeªºe¹
­¾¢åpa¹¿ cå濸¾¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
­ coñe¹a¸åå c ­¾co®o¼ ¹e¯ÿepa¹ºpo¼.
O¹­epc¹åe, ñepeµ ®o¹opoe ­e¸¹åæø¹op
¸a¨¸e¹ae¹ ­oµªºx, ªo沸o ¸axoªå¹¿cø ¸a
pacc¹oø¸åå ÿpå¯ep¸o 10 c¯ o¹ ¨oæo­¾.
9000 339 574 | 02.2009
40
ru
e¸¹åæø¹op
¾®æ.
©åííºµop
Oñe¸¿ cæa¢¾¼
ÿo¹o®
Cå濸¾¼
ÿo¹o®
™e¯ÿepa¹ºpa
¸åµ®aø
cpeª¸øø
­¾co®aø
Paµæåñ¸¾e pe²å¯¾ pa¢o¹¾ ­e¸¹åæø¹opa
¯o²¸o ÿo ²eæa¸å÷ ®o¯¢å¸åpo­a¹¿
c paµæåñ¸¾¯å ¹e¯ÿepa¹ºpa¯å ¸a¨pe­a
­oµªºxa.
Kæa­åòa «Cool»
ͺ¸®ýåø «Cool»
ÿpeª¸aµ¸añe¸a ªæø
åªea濸o¨o µa®peÿæe¸åø
ÿpåñec®å/º®æaª®å ­oæoc
ÿocæe cºò®å å ¯o²e¹
ÿoª®æ÷ña¹¿cø ® æ÷¢o¯º åµ
pe²å¯o­ cºò®å.
Õ¹a ¸acaª®a åªea濸o
ÿoªxoªå¹ ªæø º®æaª®å
¨æaª®åx åæå ÿoceñe¸¸¾x
­oæoc. C ee ÿo¯oó¿÷ ¹o¸®åe
ªæ常¾e åæå ÿo溪æ常¾e
­oæoc¾ ¯o²¸o cªeæa¹¿ ¢oæee
ÿ¾ò¸¾¯å. ¥på²a­ ò¹¾p¿®å
ªåííºµopa ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ® ®o²e ¨oæo­¾,
pa­¸o¯ep¸o pacÿpeªeæø¼¹e
ÿoc¹ºÿa÷óå¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
ÿº¹e¯ ®pº¨o­¾x ª­å²e¸å¼.
¥o¹o® ­oµªºxa ªoæ²e¸ ¢¾¹¿
cå濸¾¯ åæå oñe¸¿ cå濸¾¯.
Åo¸åµaýåø
©a¸¸¾¼ íe¸ ªæø cºò®å ­oæoc oc¸aóe¸
åo¸o¨e¸epa¹opo¯.
Åo¸¾ õ¹o cºóec¹­º÷óåe ­ ÿpåpoªe
õæe®¹påñec®å µapø²e¸¸¾e ñac¹åñ®å.
¥på ­oµªe¼c¹­åå åo¸o­ ­oæoc¾
c¹a¸o­ø¹cø ¢oæee ¯ø¨®å¯å å æe¨ñe
pacñec¾­a÷¹cø. ©oÿoæ¸å¹e濸o ®o
­ce¯º ÿpoñe¯º ­oæoc¾ ¯e¸¿òe
«paµæe¹a÷¹cø» å µa­å­a÷¹cø.
¦e¸epa¹op åo¸o­ ¯o²¸o
ÿoª®æ÷ña¹¿ c ÿo¯oó¿÷
­¾®æ÷ña¹eæø ® æ÷¢o¼
c¹ºÿe¸å pa¢o¹¾ íe¸a.
Hacaª®a ªæø µa­å­®å
Õ¹a ¸acaª®a ÿpeª¸aµ¸añe¸a
ªæø ýeæe¸aÿpa­æe¸¸o¼
cºò®å/º®æaª®å oÿpeªeæe¸¸¾x ºñac¹®o­ ­oæoc.
Hacaª®a ¸å®o¨ªa ¸e ªo沸a
¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ®aca¹¿cø
­oæoc; ªæø õ¹o¨o ­åªa
º®æaª®å cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿
cæa¢¾¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
­ coñe¹a¸åå c ¸åµ®o¼
¹e¯ÿepa¹ºpo¼ e¨o ¸a¨pe­a.
9000 339 574 | 02.2009
Xpa¸e¸åe
He ¸a¯a¹¾­a¼¹e ce¹e­o¼
ò¸ºp cæåò®o¯ ¹º¨o!
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
ru
41
Ñåc¹®a
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
¥epeª ¸añaæo¯ ñåc¹®å åµ­æe®a¼¹e ­å殺
åµ poµe¹®å. Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e
õæe®¹poÿpå¢op ­ ­oªº.
©æø ñåc¹®å õæe®¹poÿpå¢opa ¸e濵ø
åcÿo濵o­a¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿.
” ¥po¹på¹e õæe®¹poÿpå¢op c¸apº²å
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼. He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø cå濸oªe¼c¹­º÷óå¯å åæå
a¢paµå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å.
” C o¹­epc¹åø ªæø ÿoc¹ºÿæe¸åø
­oµªºxa cæeªºe¹ pe¨ºæøp¸o c¸å¯a¹¿
peòe¹®º, åµ­æe®a¹¿ pacÿoæo²e¸¸¾¼
µa ¸e¼ íå濹p, ÿpo¯¾­a¹¿
å ÿpocºòå­a¹¿ e¨o åæå ñåc¹å¹¿
c ÿo¯oó¿÷ ¯ø¨®o¼ ®åc¹oñ®å.
š¹åæåµaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oµ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx
å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment
– WEEE).  õ¹o¼ ©åpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåµaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåµaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåµo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåµ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯
¹aæo¸e, ­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼.
9000 339 574 | 02.2009
MK Macedonia, Make o
Vudelgo
Pero Nakov b.b.
1000 Skopje
Tel.: 02 2580 064
Tel.: 02 2551 099
mailto:[email protected]
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoud-elektro B.V.
Keienbergweg 97
1101 GG Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 020 430 3 430
Fax: 020 430 3 445
Onderdelenverkoop:
Tel.: 020 430 3 435
Fax: 020 430 3 400
mailto:[email protected]
www.boschservicedienst.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:[email protected]
www.bosch-hvitevarer.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
New Zealand Branch
Building C, 39-43 Apollo Drive
Mairangi Bay, Auckland 1310
Tel.: 09 478 6158
Fax: 09 478 2914
www.bosch.co.nz
PL Polska, Poland
BSH Sprz t Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
www.bosch-agd.pl
10/08
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 21 4250 700
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
www.electrodomesticos.bosch.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
RU Russia,
OOO "
"
19
119071
.: 495 737 2961
: 495 737 2982
mailto:[email protected]
www.bsh-service.ru
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Röntgenvägen 1
Solna
Tel.: 087 34 13 10
Fax: 087 34 13 21
41104 Göteborg
Tel.: 031 63 69 90
Fax: 031 15 48 20
21376 Malmö
Tel.: 040 22 78 80
Fax: 040 22 43 53
www.bosch-hushall.com
SG Singapore,
BSH Home Appliances
(SEA) Pte. Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
Tel.: 6350 5000
Fax: 6350 5050
mailto:[email protected]
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati,d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-hisniaparati.si
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
www.bosch-spotrebice.sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:[email protected]
www.boschevaletleri.com
TW Taiwan,
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th Floor, No.112
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1
Taipei
Tel.: 02 5556 2556
Fax: 02 5556 1235
www.boschappliance.com.tw
UA Ukraine,
"
"
.: 044 568 51 50
"
"
.: 044 467 80 46
"
"
.: 044 565 93 99
www.bosch-pt.com.ua
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:[email protected]
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Tel.: 011 2139 552
Fax: 011 2139 689
mailto:[email protected]
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:[email protected]
www.boschappliances.co.za
9000 339 574/8902
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement