De Dietrich DHD775X Bruksanvisning | Manualzz

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

DK BRUGSANVISNING

GR

ǼīȋǼǿȇǿǻǿȅ ȅǻǾīǿȍȃ

SE BRUKSANVISNING

Kuchy

Ė ská digesto

Ĝ

Designemhætte ǻȚĮțȠı

ȝ

ȘIJȚțȩȢ ĮʌȠȡȡȠijȘIJȒȡĮȢ

Szagelszívó berendezés

Okap dekoracyjny

Fläktkåpa

Bruksanvisning

INNEHÅLL

REKOMMENDATIONER OCH TIPS ..........................................................................................................64

EGENSKAPER ..............................................................................................................................................65

INSTALLATION...........................................................................................................................................67

ANVÄNDING ...............................................................................................................................................70

UNDERHÅLL ...............................................................................................................................................71

SE

7

SE

Kära kund,

Du har just blivit ägare till en köksfläkt av märket DE

DIETRICH och det vill vi tacka dig för.

Våra forsknings- och utvecklingslag har tagit fram en ny generation av apparater vars kvalitet, estetiska design, funktion och tekniska utveckling gör dem till exceptionella produkter som visar vårt kunnande.

Din nya köksfläkt från DE DIETRICH passar in i ditt kök på ett harmoniskt sätt och förenar utsugning med fullkomlig användarvänlighet. Vi vill ge dig en överlägsen produkt.

Du finner även i DE DIETRICH produktutbud ett vidsträckt sortiment av integrerbara köksfläktar, som du kan passa ihop med din nya köksfläkt från DE DIETRICH.

Besök vår webbplats www.dedietrich-electromenager.com där du hittar de senaste nyheterna och all nödvändig och kompletterande information.

DE DIETRICH

Introducerar nya värden

I syfte att ständigt förbättra våra produkter reserverar vi oss rätten att göra alla tekniska, funktionella eller estetiska ändringar.

Viktigt : För att snabbare använda apparaten rätt är det viktigt att du läser installations- och användningsinstruktionerna noggrant innan du startar den.

3

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten.

Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat.

INSTALLATION

• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.

• Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm.

• Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.

• För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.

• Anslut fläkten till frånluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm.

Anslutningsröret skall hållas så kort som möjligt.

• Anslut inte köksfläkten till frånluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).

• Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalen för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft för att garantera inflöde av friskluft.

ANVÄNDNING

• Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera köksos.

• Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.

• Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.

• Justera gaslågan så att flammorna endast berör kokkärlets undersida och inte tränger upp längs dess sidor.

• Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan fatta eld.

• Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insatta i korrekt användning.

• Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan

övervakning.

• Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda

• Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparaten av personer ansvariga för deras säkerhet.

• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

UNDERHÅLL

• Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs.

• Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall.

• Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

SE

650 mm min.

4

EGENSKAPER

Mått

SE

5

2

2.1

2.2

7.1

Komponenter

Ref. Antal Produktkomponenter

1 1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning,

Filter

1 Teleskopisk skorsten bestående av:

1 Övre skorsten

1 Undre skorsten

1 Teleskopiskt stativ komplett med utsugningsanordning, bestående av:

21

22

7.1

7.1a

12g

9

10

1 Reduktionsfläns ø 150-120 mm

1 Fläns ø 150

10a 1 Snabbanslutning ø 120-125 mm

15 1 Anslutningsstycke för luftutsläpp

7.1b

12c

2

2.1

2.2

Ref. Antal Installationskomponenter

11

12c 6 Skruvar 2,9 x 6,5

12e 2 Skruvar 2,9 x 9,5

12f 4 Skruvar M6 x 10

12g 4 Skruvar M6 x 80

12h 4 Skruvar 5,2 x 70

22 4 Brickor øi 6,4

12c

1

23

1 Bruksanvisning

12f

12c

25

9

10a

11

12h

15

10

12e 24

SE

6

INSTALLATION

Borrning i vägg och fastsättning av konsoler

BORRNING I TAK/HYLLA

• Med hjälp av ett sänklod markera spishällens mittpunkt i taket/på hyllan.

• Placera den medföljande borrningsmallen 21 mot taket/hyllan, och låt dess mittpunkt sammanfalla med den projicerade mittpunkten och anpassa mallens axlar med spishällens axlar.

• Markera mallens hål.

• Borra följande hål:

• Innertak i betong: enligt använd expansionsplugg för betong.

• Innertak i tegelsten med luftrum, med en motståndskraftig tjocklek på 20 mm: ø 10 mm

(sätt omgående i de medföljande expansionspluggarna 11).

• Innertak i bjälklag: enligt använd träskruv.

• Hylla i trä: ø 7 mm.

• Passage för elkabel: ø 10 mm.

• Luftutsläpp (sugande version): enligt anslutningsdiametern till den externa avledningen.

• Skruva fast 2 skruvar i kors (diagonalt) och lämna 4-5 mm från innertaket:

• för betong, expansionsplugg för betong, medföljer inte.

• för tegelsten med luftrum, med en motståndskraftig tjocklek på cirka 20 mm, de medföljande 12h skruvarna.

• för bjälklag, träskruv, medföljer inte.

• för hylla i trä, medföljande skruvar 12g med brickor 22 och muttrar 23.

SE

7

FASTSÄTTNING AV STATIV

• Lossa de två skruvarna som fäster den undre skorstenen och dra ut den från stativet (från den undre delen)

• Lossa de två skruvarna som fäster den övre skorstenen och dra ut den från stativet (från den övre delen)

Om du vill reglera höjden på stativet gå tillväga som följer:

• Skruva loss de åtta metriska skruvarna som förenar de båda kolonnerna, placerade på stativets sidor;

• Ställ in önskad höjd på stativet och skruva fast de tidigare borttagna åtta skruvarna;

• Sätt i den övre skorstenen uppifrån och lämna den fri på stativet;

• Lyft upp stativet, haka i öglorna på skruvarna och låt det glida

ända tills stoppet;

• Skruva åt de två skruvarna och skruva fast de andra två medföljande;

Innan du slutligen dra åt skruvarna är det möjligt att utföra regleringar genom att vrida stativet men se till att skruvarna inte går ut ur regleröglans säte.

• Fastsättningen av stativet måste vara säker i förhållande till såväl kåpans vikt som tillfälliga tryck från sidan på monterad apparat. Efter slutlig fastsättning kontrollera därför att basen är stabil även om stativet utsätts för tryck från sidan.

• Hur som helst om innertaket inte är tillräckligt starkt i upphängningspunkten, ska installatören se till att förstärka den med lämpliga plattor och motplattor förankrade i strukturmässigt motståndskraftiga delar.

2

1

Anslutningar

LUFTUTSLÄPP UTSUGANDE VERSION

För installation i utsugande version anslut köksfläkten till utsläppsrörledning med en styv eller böjlig slang ø 150 eller 125 mm, valet lämnas åt installatören.

25

ø 150

• För anslutningen med ø125 mm rör, sätt i reduktionsflänsen 9 köksfläktsstommens utsläpp och snabbanslutningen 10a ø 120-

125 på flänsen.

• Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.

• Ta bort eventuella luktfilter med aktivt kol.

1

2

ø 125

25

10a

9

SE

8

Luftutsläpp filtrerande version

• Fäst muff 15 på stativet med de medföljande 4 skruvarna.

• Spänn fast fläns 10 i det undre hålet på muff 15.

• Anslut kåpans luftutlopp med flänsen som sitter under muffen med ett styvt rör eller slang ø 150 mm , valet överlämnas till installatören

10

15

Montering av skorsten och fastsättning av köksfläktsstommen

• Placera den övre skorstenen och fäst den i överdelen vid stativet med 2 medföljande 12c (2,9x 9,5) skruvar.

• Placera den undre skorstenen på samma sätt och fäst den i underdelen vid stativet med 2 medföljande 12c (2,9 x 9,5) skruvar.

Innan du fäster köksfläktsstommen på stativet:

• Avlägsna fettfiltren från köksfläktsstommen;

• Avlägsna eventuella luktfilter med aktivt kol.

• Fäst därefter köksfläktsstommen underifrån på det förberedda stativet med de 4 medföljande skruvarna 12f (M6 x 10).

12c

12c

12f

ELEKTRISK ANSLUTNING

• Anslut fläktkåpan till eluttaget och installera en tvåpolig brytare med en öppning på minst 3 mm emellan kontakterna.

• Avlägsna fettfiltren (se avsnitt “Underhåll”) och se till att nätsladdens kontaktdon är rätt isatt i fläktens uttag

• Anslut kontaktdonet för kontrollerna Cmd.

• Anslut kontaktdonet för spotlights Lux.

• Lägg båda kontaktdonen i skyddsdosan 24 och skruva igen den med 2 medföljande 12e (2,9 x 9,5) skruvar.

• Fäst skyddsdosan på köksfläktsstommen med 2 medföljande

12c (2,9 x 6,5) skruvar.

• För den filtrerande versionen montera luktfiltren med aktivt kol.

• Montera fettfiltren på nytt.

12e

24

12c

Lux

Cmd

SE

9

ANVÄNDING

S1

L T1 T2

Kontrollpanel

T3 T4

Knapp Funktion Lysdiod

L

Tänder och släcker belysningen.

Om den trycks i 2 sekunder kan du hantera On/Off av

Komfortbelysningen.

Om komfortbelysningen är tänd, genom att trycka på knappen återgår den till max. intensitet.

T1

Slår på utsugningsmotorn på den första hastigheten.

Om den trycks i 2 sekunder stannar motorn.

Lysdiod tänd med fast sken.

T2

Andra hastighet.

Om den trycks i 2 sekunder aktiveras funktionen Delay, och både släckningen av belysningen och motorns avstängning försenas med 30 minuter. (vid V2), lämpligt för att komplettera avlägsnandet av resterande matos.

Denna funktion är inte aktiverbar om Intensivhastigheten

är aktiv.

T3

Tredje hastighet.

Tänd lysdiod med fast sken.

Lysdioden tillhörande knappen blinkar en gång i sekunden.

Tänd lysdiod med fast sken.

T4

Fjärde hastighet.

Om den trycks i 2 sekunder aktiveras intensivhastigheten tidsinställd på 10 minuter, när denna tid förflutit återgår systemet till den tidigare inställda hastigheten. Lämplig att hålla stånd mot max. spridning av matos.

Tänd lysdiod med fast sken.

Lysdioden tillhörande knappen blinkar en gång i sekunden.

S1

Lysdioden den av metallfettfiltren och nödvändigheten att diska dem. Larmet träder i funktion efter 100 timmar av effektivt arbete av köksfläkten. (Åter-

ställning se avsnitt Underhåll).

Den blinkande lysdioden S1, signalerar, när den

är aktiverad, larmet för mättat luktfilter med aktivt kol, att det måste bytas och att även metallfettfiltren ska diskas. Larmet för mättat luktfilter med aktivt kol träder i funktion efter 200 timmar av effektivt arbete av köksfläkten. (Aktivering

och återställning se avsnitt Underhåll).

SE

0

UNDERHÅLL

Fettfilter

RENGÖRING AV SJÄLVBÄRANDE METALLFETTFILTER

Återställning av larmsignal

• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.

• Tryck på knappen T3 i minst 2 sekunder tills lysdioden S1 läcks.

Rengöring av filter

• Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan månad cirka eller oftare vid intensiv användning.

• Ta bort ett filter åt gången, tryck dem bakåt och dra dem samtidigt nedåt.

• Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka före återmonteringen.

• Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder mot den synliga utsidan.

SE

1

Luktfilter med aktivt kol (Filtrerande version)

Filtret kan inte diskas eller regenereras. Filtret ska bytas när lysdioden S1 blinkar eller minst var 4:e månad. Larmsignalen inträffar enbart när utsugningsmotorn är aktiverad.

Aktivering av larmsignal

• På köksfläktarna i filtrerande version, ska larmet för mättade filter aktiveras vid installationsögonblicket eller därefter.

• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.

• Skilj köksfläkten från elnätet.

• Återställ anslutningen genom att hålla knappen T1 intryckt.

• Släpp knappen när alla fem lysdioder är tända med fast sken

• Tryck på knappen T2 inom 5 sekunder tills lysdioden blinkar som bekräftelse :

• 2 blinkningar av lysdioden – larm för mättat luktfilter med aktivt kol AKTIVERAT.

• 1 blinkning av lysdioden – larm för mättat luktfilter med aktivt kol DEAKTIVERAT.

Byte av luktfilter med aktivt kol

Återställning av larmsignal

• Släck belysningen och stäng av utsugningsmotorn.

• Tryck på knappen T3 i minst 2 sekunder tills lysdioden S1 läcks.

Byte av filter

• Avlägsna metallfettfiltren.

• Ta bort det mättade luktfiltret med aktivt kol som visas på figuren.

• Montera det nya filtret genom att haka fast det i sätet.

• Montera metallfettfiltren på nytt.

Belysning

BYTE AV LAMPA

Halogenlampor, 20 W

• Håll i den fastsnäppta metallsockeln med ena handen och ta bort den genom att bända under ringmuttern.

• Dra ut halogenlampan ur lamphållaren.

• Byt ut lampan mot en ny med samma egenskaper.

Sätt in de två piggarna korrekt i lamphållarens säte.

• Återmontera den fastsnäppta metallsockeln.

SE

2

DRIFTSSTÖRNINGAR

SYMPTOM

Fläkten fungerar inte ...

Fläkten är ineffektiv ...

LÖSNING

Kontrollera att:

• det inte är strömavbrott.

• du har ställt in en hastighet.

Kontrollera att:

• den inställda motorhastigheten är tillräcklig för mängden rök och ånga.

• köket har tillräcklig ventilation för att luften ska kunna sugas in.

• kolfiltret inte behöver bytas (om fläkten används för luftrening).

Fläkten har stängts av under normal drift.

Kontrollera att:

• det inte är strömavbrott.

• den allpoliga strömbrytaren inte har stängts.

SE

För apparatens underhåll rekommenderar vi våra

Clearit-produkter.

Professionell expertis i kundernas tjänst

Clearit erbjuder professionella produkter och lösningar för löpande underhåll av hushålls- och köksapparater. Dessa apparater samt en serie tillsats- och förbrukningsvaror finns tillgängliga i handeln.

3

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement