De Dietrich DHD780X Bruksanvisning | Manualzz

FR GUIDE D’UTILISATION

DE BETRIEBSANLEITUNG

EN GUIDE TO INSTALLATION

ES MANUAL DE UTILICIÓN

IT MANUALE D’USO

NL GEBRUIKSAANWIJZING

PT GUIA DE UTILIZAÇÂO

CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ

PL INSTRUCJA OBSŁUGI

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DA BRUGERMANUAL

SK PRÍRUČKA NA POUŽITIE

Hotte décor

Dekor-Dunstabzugshaube

Decorative Hood

Campana extractora decorativa

Cappa arredamento

Designafzuigkap

Exaustor decorativo

DHD770X

DHD770GW

DHD780X

DHD782X

SV BRUKSANVISNING

Digestoř

Wyposażenie okapu

Szagelszívó berendezés

Διακοσμητικός Απορροφητήρας

Indretnings emhætte

Digestor

Spiskåpa för innebruk

EL

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να

θεωρηθεί σαν κανονικό οικιακό απόρριμμα, αλλά πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο

σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Φροντίζοντας να διαθέσετε αυτό το προϊόν με κατάλληλο τρόπο, συμβάλλετε στην αποφυγή

πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία, που θα μπορούσαν να

προκύψουν από μια ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες

για την ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος, ελάτε σε επαφή με τις δημοτικές υπηρεσίες,

την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή το κατάστημα στο οποίο αποκτήσατε το

προϊόν. Η παρούσα ηλεκτρική συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία

2002/96/CE σχετικά με τα απορρίμματα από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (WEEE).

DA

Symbolet på produktet eller konfektionen indikerer at produktet ikke bør an ses som normalt husholdningsaffald, men i stedet skal det bringes til et sted der har med genbrug af elektriske og elektroniske apparater at gøre. Ved bortskaffelse af dette pro dukt på passende måde, undgår man at udøve negative konsekvenser for miljøet og sun dheden, der eventuelt kunne forårsages af en upassende bortskaffelse af produktet. For mere detaljeret information omkring genbrug af dette produkt, bedes man kontakte kom munekontoret, den lokale service for bortskaffelse af affald eller forhandleren hvor ap paratet er købt. Dette husholdningsapparat er mærket i overensstemmelse med Eu ropa Direktivet 2002/96/CE om bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater.

SK

Symbol na výrobku alebo na obale znamená, že výrobok nesmie byť považovaný za normálny domáci odpad, ale musí byť odovzdaný do zberného strediska triedeného odpadu pre elektronické a elektrotechnické zariadenie. Adekvátny triedený zber výrobkov napomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred jeho negatívnym dopadom, ku ktorému by mohlo dojsť v prípade nevhodného spracovania výrobku. Podrobnejšie informácie o spracovaní tohto výrobku si vyžiadajte u zodpovedného miestneho úradu, miestnej organizácie zodpovednej za spracovanie odpadu alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Tento výrobok je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o elektrickom a elektronickom odpade (OEEZ).

SV

Symbolen på produkten eller på emballaget betyder att produkten inte får be traktas som normalt hushållsavfall, utan den måste föras till en sopstation för återvin ning av elektriska och elektroniska apparater. Om produkten avyttras på rätt sätt, kan man undvika eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa, som annars skul le kunna resultera av en felaktig avyttring av produkten. För mera detaljerad informa tion angående avyttring av produkten kontakta kommunalkontoret, sopstationen eller af fären, där produkten inköpts. Denna hushållsprodukt är markerad enligt EU-direktivet

2002/96/EN beträffande återvinning av elektriska och elektroniska apparater (WEEE).

5

FR

6

DE

18

EN

29

ES

40

IT

51

NL

62

PT

73

CS

84

PL

95

HU

106

EL

117

DA

129

SK

140

SV

151

Bäste kund,

Ni har precis köpt en köksfläkt av märket

DE DIETRICH

och det vill vi gärna tacka för.

Vårt forskningsteam har framställt en helt ny generation vitvaror, som tack vare sin tekniska utveckling och sin estetiska och funktionella kvalitet hör till de absolut främsta på marknaden och som vittnar om vår erfarenhet i branschen.

Er nya spisfläkt

DE DIETRICH

kommer inte bara att smälta in i köksinred ningen på ett harmonisk sätt utan även förena den enkla användningen med en utmärkt utblåsnings-förmåga. Vi har gjort vårt allra bästa för att ge er en förträfflig produkt

Bland produkterna

DE DIETRICH

finns också ett stort sortiment av ugnar, mikrougnar, spishällar, diskmaskiner och inbyggnadsbara kylar, som lätt kan koordineras med er nya köksfäkt

DE DIETRICH

.

Eftersom vi naturligtvis strävar efter att alltid tillfredsställa våra kunder, står vår kundservice till komplett förfogande för att svara på alla frågor och ta emot alla era eventuella förslag (kontaktinformation finns i slutet av instruk tionsboken)

Kolla dessutom vår hemsida HYPERLINK “http://www.dedietrich-electro manager.com/”

www.dedietrich-electromanager.com

, där alla de senaste nyheterna presenteras och där all nyttig information finns tillgänglig.

DE DIETRICH

De nya värdefulla vitvarorna

I vår strävan att ständigt förbättra våra produkter, förbehåller vi oss rätten att modifiera de tek niska, funktionella och estetiska särdragen i enlighet med produkternas utveckling.

OBS: Läs noggrant installationsanvisningarna och bruksanvisningen innan appara ten installeras. Det underlättar att förstå hur den fungerar.

www.dedietrich-electromenager.com

151

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 / FÖR ANVÄNDARENS INFORMATION

- Säkerhetsföreskrifter

- Beskrivning av apparaten

2 / HUR MAN INSTALLERAR SPISFLÄKTEN

- Montering av spisfläkten

- Installation

- Nedmontering av filterpatronen

- Montering av kolfiltret

- Anslutning till elnätet

3 / HUR SPISFLÄKTEN FUNGERAR

4 / HUR MAN RENGÖR SPISFLÄKTEN

5 / FUNKTIONSPROBLEM

- Hur man byter ut lampan

6 / SERVICE OCH ASSISTENS EFTER INKÖP

SV

153

154

155

156

157

157

157

158

160

161

161

152

1/ FÖR ANVÄNDARENS INFORMATION

SV

OBS:

bevara dessa instruktioner tillsammans med apparaten. Om apparaten skulle säljas, eller överföras på en ennan person, kontrollera att instruktionsboken följer med.

Tack för att ni följer dessa instruktioner innan ni installerar och använder apparaten. De har utformats för att garantera både er och andra personers säkerhet.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella fel, skador eller eldsvådor, som förorsakats av eller på apparaten och som beror på att instruktionerna i denna handbok inte följts.

- SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Fläktarna har utvecklats för att användas i hemmiljö av privatpersoner. Fläkten skall endast användas av vuxna. Barn måste stå under uppsyn, så att de inte använder den som leksak. Kon trollera dessutom att de inte leker med fjärrkontroll och/eller andra reglage.

- Var noga med att ta bort emballaget, eller låt andra ta bort det, när fläkten levereras. Kontrol lera fläktens alla delar noga. Skriv upp eventuella observationer på er kopia av följesedeln och spara den. Fläkten är avsedd för normalt hemmabruk. Den får inte användas i kommersiellt eller industriellt syfte eller på andra användningsområdet, förutom det för vilket den utvecklats.

- Modifiera aldrig, eller försök aldrig modifiera, fläktens egenskaper. Detta kan vara riskabelt.

Reparationer får endast utföras av en auktoriserad fackman.

Dra alltid ur kontakten innan fläkten skall rengöras eller underhållas.

- Var noga med att lufta omgivningarna om fläkten skall användas tillsammans med andra ap parater, som drivs med någon annan form av energi (dvs. ej elektrisk), så att fläkten inte drar in förbrända gaser.

- Det är förbjudet att flambera eller använda gaslågor utan kastruller under själva fläkten (flam mor kan dras in i fläkten och förstöra den).

- Om man friterar under fläkten måste det ske under ständig uppsyn, eftersom mycket heta oljor och fetter lätt kan börja brinna.

Var noga med att rengöra och underhålla fläkten med jämna mellanrum. Fettavlagringar kan förorsaka brand.

- Fläkten får ej användas ovanför ved- eller kolspisar eller liknande.

Använd aldrig ångtvättare eller högtrycksapparater för rengöring av fläkten (se reglerna för elsäkerhet).

Vi förbehåller oss rätten att modifiera fläktens tekniska, funkionella och estetiska egenskaper i en ständig strävan efter att förbättra våra produkter.

För att lätt kunna hitta alla anteckningar angående fläkten i framtiden, råder vi er att samla dem på sidan “Assistens och kundservice” (Denna sida visar också var ni kan hitta dem på fläkten).

OBS:

I kök som värms upp med någon form av aggregat, som är kopplat till skorstensröret

(t.ex. en kamin) måste återcirkulationsversionen av fläkten installeras. Använd aldrig fläkten utan filterpatroner. Lokalen måste dessutom ha tillräcklig ventilation, när man har en köksfläkt som användes tillsammans med aggregat, som drivs med gas eller andra brännmedel.I

153

1/ FÖR ANVÄNDARENS INFORMATION

- BESKRIVNING AV APPARATEN

DHD782X

DHD770X

DHD770GW

SV

DHD780X

A

grillar för luftutblåsning

(filtreringsversionen)

B

rökrör

C

glaset

154

2/ HUR MAN INSTALLERAR FLÄKTEN

SV

- Fläkten får inte vara ansluten till elnätet under tiden man installerar den eller när den skall underhållas.

- Kontrollera att strömstyrkan i elnätet motsvarar den strömstyrka, som finns angiven på infor mationsplattan på insidan av spiskåpan.

-Om ni måste modifiera elnätet i ert hem, för att kunna använda fläkten, så måste arbetet utföras av en kvalificerad tekniker.

- Om fläkten används i utblåsningsversion, var noga med att aldrig ansluta den till något rör, som släpper ut bränd rök (värmepannor, kaminer etc.) eller KMV-aggregat (kontrollerad meka nisk ventilation)

- Utblåsningsröret (oavsett av vilken typ det är) skall aldrig befinna sig i närheten av inner taket.

- Installera fläkten på ett säkerhetsavstånd på minst 70 cm från gas- och eller elspisen.

Om utblåsningsröret går ut på utsidan av huset:

fig. 2

Fläkten kan förbindas med öppningen genom ett utblåsningsrör (min. diameter 125 mm, emaljerat, flexibelt, av alluminium eller annat eldhärdigt material). Om utblåsningsröret har en diameter , som är mindre än 125 mm, måste man använda fläkt av återcirkulations-version.

Om det inte finns något utblåsningsrör på utsidan av huset:

fig. 1

Alla våra fläktar kan fungera i återcirkulationsversion.

I dessa fall måste man använda ett filter med aktivt kol, som tar bort dålig lukt.

ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Apparaten följer EU-föreskrifterna 2006/95/EU (direktiv rörande lågspänning) och

2004/108/EU (elektromagnetisk förenlighet).

När fläkten skall installeras, och när den skall rengöras och/eller underhållas, får den inte vara ansluten till elnätet och säkringarna måste lossas eller avlägsnas. Anslutningen till elnätet må ste utföras innan fläkten sättes på plats.

Kontrollera att:

- strömstyrkan är tillräcklig

- de elektriska kablarna är i gott skick

- sladdarnas diameter stämmer överens med installationsnormerna

Blockering av stoppventilen

OBS:

innan slangen fogas till luftutsläppet, kontrollera att stoppventilerna kan rotera fritt.

Vid installation av en evakueringsversion förhindrar stoppventilen att luften suges till baka in i fläkten.

- MONTERING AV FLÄKTEN

Installationen måste följa de gällande normerna för ventilation i stängda lokaler.

I Frankrike finns dessa normer i DTU 61.1 av CSTB. Framför allt får inte luften släppas ut i rör, som används för utblåsning av rök eller utsläpp från aggregat som använder gas eller andra brännmedel.

155

Det är inte tillåtet att utnyttja gamla rör, som inte längre används, utan tillstånd från en behörig tekniker. Minimiavståndet mellan spishällen och spiskåpans nedre del måste vara

70 cm. Om monteringsinstruktionerna för spishällen under spiskåpan förutser ett större avstånd, måste detta tas med i beräkningen.

- INSTALLATION

Innan fläkten installeras måste fettuppsamlingsfiltren avlägsnas för att inte skada apparaten.

För att avlägsna filtren, tryck handtaget nedåt mot den undre delan av spiskåpan och vrid filtret nedåt medan det avlägsnas från sin plats (Fig. 3A).

Väggmontering med hjälp av konsoll.

Borra alla nödvändiga hål i väggen med hjälp av den därtill avsedda hålmasken (ritning 4X).

Kontrollera noga att inte vatten- och/eller elledningar skadas. Använd en 8-mm borr för att borra hålen i väggen.

För in de därtill avsedda medföljande plastpropparna (ritning 4A) i hålen. Haka fast fläkten på stödet (ritning) och reglera apparatens vågrätta och lodrätta läge med hjälp av regleringsskru varna (ritning 7).

Montering av den dekorativa spiskåpan

Innan spiskåpan monteras måste elanslutningen förberedas inne i själva kåpan och, om det rör sig om en evakueringsversion, måste även ett utblåsningshål förberedas.

Utsläppsversion

Fäst rörets stödkonsol på väggen och/eller i taket med hjälp av de medföljande skruvarna och naven (Fig. 8Y). Koppla luftutblåsnngsflänsen till utblåsningshålet med hjälp av det därtill av sedda röret.

Fullfölj elinstallationen.

Fäst dekorationsrören på spiskåpan; lyft upp det inre röret ända upp till taket och fäst det vid stödkonsolen med hjälp av de två medföljande självdrivande skruvarna.

Återcirkulationssversion

Fäst rörets stödkonsol i väggen och/eller i taket med hjälp av de medföljande naven och skru varna. Fäst ventilationsskärmen vid det övre röret (Fig. 10) i närheten av hålen, som borrats i rörets baksida.

Koppla luftutblåsningsflänsen till skärmen med hjälp av ett därtill avsett rör.

Fullfölj elinstallationen.

Fäst de två rören på spiskåpan; reglera det övre röret så att den når upp till taket och skruva sen fast det på rörets stödkonsol med hjälp av de två medföljande självdrivande skruvarna.

Montering av version DHD770X DHD770GW

Här måste glaset monteras innan spiskåpan installeras.

- Stöd glaset (Fig 14) mot kåpans nederkant så att hålen i kåpan stämmer överens med hålen i glaset.

Skruva fast de medföljande skruvarna med hjälp av en skruvmejsel. Var noga med att inte skru va för hårt.

Förberedning av blockeringsskruvarna

Stick in den förkromade skruven (14D) i teflonbrickan (14C) och för sen in PVC-röret (14b).

156

-NEDMONTERING AV FILTERPATRONEN (FIG. 13A)

-MONTERING AV KOLFILTRET (FIG. 13Z)

1. Avlägsna patronerna

2. Sätt i kolfiltret i patronen på insidan av spiskåpan.

3. Upprepa samma sak med alla patronerna.

- ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Apparaten är utrustad med en elkabel av typ H05 VVF med tre 0.75 mm2-lednin gstrådar (neutral, fas och jordad). Den skall anslutas till ett enfasigt elnät på 220-240 V med hjälp av en normaliserad kontakt av typ EU 60083, som måste vara tillgänglig även efter installationen, enligt normerna för elinstallation.

Tillverkaren ansvarar inte för skador eller olyckor, som kan inträffa p.g.a. att kontakten inte varit jordad, eller att den jordats på felaktigt sätt. Dessutom måste en säkring på 10A eller 16A användas. Om sladden är skadad kontakta vår assistens för att undvika varje risk.

OBS:

Om fläkten skulle uppvisa någon form av fel, dra ur kontakten eller avlägsna säkringen motsvarande apparatens kontaktlinje.

157

3/ HUR FLÄKTEN FUNGERAR

- Tryck på knappen en gång för att slå på eller stänga av apparaten.

- Tryck på knappen för att öka hastigheten upp till (max.) 4.

- Tryck på knappen för att minska hastigheten till 2.

- Tryck på knappen två gånger för att återgå till 1:a hastigheten (från en högre hastighet).

- Tryck på knappen för att tända och släcka ljusen.

- Tryck på knappen för att ställa in timern.

Lysdioderna längst till höger börjar blinka (var 5:e sekund) och fläkten fortsätter att vara i gång i ytterligare 10 minuter på den inställda hstigheten, sen stängs den av automatiskt.

Om man ökar eller minskar hastigheten under tiden som timern

är på, kommer den att stängas av.

NB: För varje funktion man väljer så tänds motsvarande lysdiod.

158

SV

TEKNISKA SÄRDRAG

Strömförsörjning:

Arbetsfrekvens:

Kombinationer:

Förbrukning max:

Funktionstemperatur:

12V alkaliskt batteri mod. 23A

433,92 Mhz

4096

25mA

-20° : +55°C

Funktionsmodalitet

Systemen har samma sändarkod och kan störa varandra. Om två spiskåpor med fjärrkontroll installerats i samma lokal eller i dess omedelbara närhet, måste koden bytas ut på en av fjärrkontrollerna.

Hur man byter sändarkod

Fjärrkontrollen levereras från fabriken med en förutbestämd kod.

Vill man ha en ny kod skall man gå tillväga som följer: Tryck samtidigt på knapparna UP (+),

STOP (0/1) och DOWN (-) och håll dem nertryckta i 2 sekunder. Under tiden tänds några lysdioder. Tryck sen på knapparna UP (+), STOP (0/1) och DOWN (-). Lysdioderna blinkar 3 gånger för att visa att koden bytts ut. OBS: när man byter kod så raderas föregående koder ut.

Inlärning av den nya sändarkoden

Efter att man har bytt urtsändarkoden på fjärrkontrollen måste man lära spiskåpans elektroniska kommandocentral den nya koden på följande sätt: Tryck på huvudavstängningsknappen på spiskåpan. Återställ strömförsörjningen till den elektroniska kommandocentralen. Från detta ögonblick har man 15 sekunder för att trycka på ljusknappen, så att fläkten synkroniseras med den nya koden.

OBS:

Batteriet måste bytas ut varje år för att garantera att sändaren fungerar optimalt.

- För att byta ut det urladdade batteriet skall man avlägsna plastlocket, ta bort det använda batteriet och sätta i ett nyttt. Var noga med att kontrollera att plus- och minuspolerna stämmer

överens med dem som anges på själva fjärrkontrollen. Det använda batteriet får endast kastas i därtill avsedda uppsamlingsbehållare.

Produkterna har en elektronisk mekanism som gör att de stängs av automatiskt fyra timmar efter sista användningen.

159

4/ HUR MAN RENGÖR FLÄKTEN

SV

En nogrann underhållning är en garanti för att apparaten skall fungera bra så länge som möjligt.

Innan metallfiltren avlägsnas måste fläkten stängas av och antingen måste kontakten tas ur urtaget eller också måste huvudströmbrytare slås av. Efter att filtren rengjorts skall metallfiltren sättas på plats enligt instruktionerna.

UNDERHÅLL -

NING

Utsidor och tillbehör

HUR GÖR MAN?

PRODUKTER SOM FÅR ANVÄNDAS

Använd aldrig stålull, slipmedel eller för hårda borstar.

För rengöring av utsidorna på fläkten samt lamphållaren använd enbart de normala diskmedel, som finns i han deln, utblandade med vatten. Skölj med rent vatten och torka av med en mjuk trasa.

Filterpatron Diska grillen manuellt eller i disk maskin för att rengöra den. Rengör den regelbundet åtminstone varan nan månad.

Filter med aktivt kol

I återcirkulationsversionen måste man byta ut det aktiva kolfiltret re gelbundet. För att kunna avlägsna fiberpanelen måste man först ta bort fettuppsamlingsgrillen och sen dra i plastnyckeln på själva panelen och avlägsna den från sin plats. Gör om samma moment i omvänd ord ning för att sätta tillbaka kolfiltret.

Det använda kolfiltret bör bytas ut ungefär en gång i halvåret.

För att bevara apparaten i gott skick rekommenderar vi att man använder produkter av märket

Clearit.

Clearit Proffsen erfarenhet i de privatas tjänst

Clearit

erbjuder er professionella produkter och lämpliga lösningar för den dagliga underhållnin gen av era hushållsapparater och era kök.

Ni hittar dem hos er vanlige handlare tillsammans med en komplett linje av tillbehör.

160

5/ FUNKTIONSFEL

SYMPTOM

Fläkten fungerar inte...

LÖSNING

Kontrollera att:

• Det inte är strömavbrott

• Att ni verkligen valt en viss hastighet.

SV

Fläkten fungerar dåligt...

Kontrollera att:

• Den valda motorhastigheten är tillräcklig för suga in röken och

ångorna i lokalen

• Köket är tillräckligt luftat för att kunna tillåta ett luftutsläpp

• Kolfiltret inte är slut (för återcirkulations-fläktar).

Flätkten stannar un der användning

Kontrollera att:

• Det inte är strömavbrott.

• Att den allpoliga strömbrytarmekanismen inte brutits.

- HUR MAN BYTER UT LAMPAN

Före varje ingripande måste strömmen brytas, antingen genom att kontakten tas ur väggurtaget eller att strömbrytaren slås av.

Dikroisk lampa:

För att byta ut en halogenlampa måste man ta ut den med hjälp av en liten skruvmejsel eller annat spetsigt verktyg, som kan föras in mellan lampan och dess sockel. Byt ut lampan mot en annan av samma sort (fig.7).

6/ SERVICE OCH ASSISTENS EFTER INKÖP

SV

Alla eventuella reparationer måste utföras av inköpsställets auktoriserade personal:

- eller av kvalificerade tekniker,

- som är auktoriserade av fabrikanten.

Lämna alla uppgifter om apparaten (modell, typ, registreringsnummer) vid beställning av tek nisk assistens. Dessa uppgifter står på apparatens märkesskylt.

161

1 2

3

5

A

A

4

162

6

7

8

9

10

163

11

12 13

14

164

00000000000 - MG 09/08

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement