Brandt SF-80 de handleiding

Add to my manuals
15 Pages

advertisement

Brandt SF-80 de handleiding | Manualzz

NL

INHOUDSOPGAVE

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

Veiligheidsvoorschriften __________________________________ 35

Bescherming van het milieu ______________________________ 36

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 37

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ 38

Waterpas zetten ________________________________________ 38

Luchtafvoer ____________________________________________ 39

Wijzigen van de luchtafvoer ______________________________ 40

Inbouwen ______________________________________________ 41

Kolommontage__________________________________________ 41

Omzetten van de openingsrichting van het luik ______________ 41

Elektrische voeding ______________________________________ 42

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

De staat van de textielwaren controleren ____________________ 43

Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 43

5 / PROGRAMMEREN

Presentatie van het bedieningspaneel ______________________ 44

Programmeren van een droogcyclus________________________ 44

Droogtijd ______________________________________________ 45

6 / NORMAAL ONDERHOUD

Schoonmaken van de filter ________________________________ 46

Schoonmaken van het apparaat____________________________ 46

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________ 47

8 / SERVICEDIENST __________________________________________ 48

34

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

Belangrijk :

Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Installatie

— U moet het apparaat, zodra het is geleverd, onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.

Controleer of het niet is beschadigd tijdens het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u trouwens een exemplaar moet krijgen.

U mag nooit en te nimmer en beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met de leverancier.

— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u de instructies lezen die staan vermeld in de

InstallatieGids.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— De afvoerkoker nooit op een schoorsteenbuis aansluiten (gevaar dat de verbrandingsgassen terugstromen), noch op een

Gecontroleerd Mechanisch Ventilatiesysteem.

— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje van het apparaat moeten overeenkomen met die van het stroomnet.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— U mag de eigenschappen van dit apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou gevaar voor u kunnen opleveren.

— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.

— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan de andere zijde van de droogtrommel bevindt.

— Dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

Kinderbeveiliging

— Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.

— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat.

Gebruik

Belangrijk :

De droogtrommel is uitsluitend en alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het drogen van textielwaren die geschikt zijn voor drogen in een machine.

35

Belangrijk :

De volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.

— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

— Wees voorzichtig met het gebruik van ontvlekkingsmiddelen : het is verboden het wasgoed met een oplosmiddel, ontvlekkingsmiddel of een spuitbus te behandelen voordat u het in de machine doet, deze producten zijn sterk ontvlambaar. Indien een zodanige behandeling nodig is, moet u het wasgoed behandelen voordat u het gaat wassen. Wij raden u eveneens aan deze producten ook niet te gebruiken in de nabijheid van de droogtrommel, en van elektrische apparaten in het algemeen, in een niet naar behoren geventileerde ruimte om ieder gevaar voor ontploffing te voorkomen.

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de trommel komen want hij is zeer heet.

— Controleer met regelmatige tussenpozen de afvoerkoker om een mogelijke slechte werking van het apparaat te voorkomen. Het kan gebeuren dat er water komt te staan in de afvoerkoker

(condens) naar gelang de gebruiksvoorwaarden (hoeveelheid wasgoed, centrifugeren van het wasgoed en buitentemperatuur), in dit geval moet u de koker legen om het water dat zich erin heeft opgehoopt weg te laten lopen.

— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven

(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.

— Alvorens het apparaat af te voeren als het is versleten, moet u het onbruikbaar maken. U moet de voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat het laadvenster niet meer dicht kan.

— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep doen op een vakman.

— In geval van storingen bij de werking moet u de steker van het apparaat uit de contactdoos halen en uw servicedienst bellen.

• MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

•ENERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd opgevoerd en dientengevolge ook het energieverbruik.

— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

36

NL

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Fig. 01

Bedieningspaneel

Luchtafvoerkoker

Filter

Typeplaatje

(Referentie Servicedienst)

Verstelbare poten

37

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST

Tip :

De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom

(Fig. 02).

Belangrijk :

Wij raden u ten sterkste af :

— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrijelijk eronder door kan stromen.

- De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld.

- De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait).

- De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait.

• WATERPAS ZETTEN

Fig. 02

1 cm mini

Belangrijk :

Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :

De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (fig. 03). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :

— De droogtrommel iets naar achteren toe kantelen

- Naar gelang de vloer met behulp van een sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de juiste hoogte in te stellen (fig. 03).

- Zet de droogtrommel terug op de poten en controleer of hij nu horizontaal is.

Fig. 03

38

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• LUCHTAFVOER

Tijdens de droogcyclus moet de warme vochtige lucht die uit het apparaat komt, worden afgevoerd.

• Ofwel rechtstreek in het vertrek :

(Fig. 04)

als het vertrek naar behoren geventileerd is

(indien mogelijk is het beter de machine vlak bij een open staand raam te zetten).

• Ofwel via een vaste aansluiting in de muur :

(Fig. 05) vlakbij de uitvoer van het apparaat (luchtkoker op een hoogte van 30 cm om condensvorming in de koker te voorkomen).

De ribben van de luchtkoker moeten op zijn

15 mm uit elkaar staan om opeenhoping van vuil te voorkomen.

Zorg ervoor dat het vertrek goed geventileerd wordt om te voorkomen dat de gassen van andere apparaten terugstromen naar het vertrek.

• Ofwel tijdelijk :

(Fig. 05) door het uiteinde van de koker uit het raam te hangen.

Belangrijk :

Roosters met een hor worden ten zeerste afgeraden.

De doorvoerdiameter in de muur moet op zijn minst even groot zijn als de uitwendige diameter van de koker.

Belangrijk :

Nooit aansluiten op een schoonsteen

(gevaar dat de verbrandingsgassen terugstromen) of op een Gecontroleerde

Mechanische Ventilatie.

Belangrijk :

De afvoerkoker moet horizontaal of naar boven toe geïnstalleerd worden en mag nooit hangen (fig. 06), kniestukken zo veel mogelijk voorkomen (maximaal 2).

Fig. 04

Fig. 05

39

Fig. 06

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• WIJZIGING VAN DE LUCHTAFVOER

Belangrijk :

De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd voordat u de droogtrommel op het stroomnet aansluit.

De soepele koker moet uit de droogtrommel gehaald worden. Er zijn 3 verschillende manieren voor de afvoer : soepele koker

— Luchtafvoer zijkant rechts

— Luchtafvoer zijkant links

— Luchtafvoer achterkant

Fig. 07 handvat

Bij de levering is de luchtafvoer van het apparaat op de rechterzijde aangebracht (gezien van voren) maar u kunt deze afvoer naar wens verplaatsen.

Hiertoe moet u eerst de soepele koker uit de machine halen.

— Luchtafvoer zijkant rechts

- Het handvat losclippen door hem naar buiten toe te trekken, dan de koker eruit halen

(Fig.07).

— Luchtafvoer zijkant links

(Fig.08)

- De dop links verwijderen

- De koker plus het handvat door het paneel voeren, hiertoe moet u het handvat in de juiste stand draaien

(Fig. 08

).

- De knop rechts op zijn plaats terugzetten

Fig. 08

— Luchtafvoer achterzijde

(Fig.9)

- Het afdekplaatje verwijderen (

Fig. 08

) met behulp van een knijptang.

- De koker voorzichtig loshalen om snijwonden te voorkomen (

Fig. 09).

Fig. 09

Op de hierboven staande afbeelding is de achterzijde van de machine weergegeven.

Bij het plaatsen van de afvoerkoker moet u enkele voorzorgsmaatregelen treffen :

- de koker mag niet verlengd worden

- hij moet zo recht mogelijk worden gelegd (geen kniestukken, maximaal 2), zie fig. 05 vorige bladzijde

Op deze manier verkrijgt u een uitstekend rendement en optimaal droogresultaat.

40

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• INBOUWEN

Important :

Als u het apparaat inbouwt onder een werkblad, moet de gelaagde bovenzijde behoud worden of moet die vervangen worden door een minder dikke kit die hiervoor bestemd is en beschikbaar is bij uw verkoper. Om veiligheidsredenen mag het apparaat nooit zonder bovenzijde in werking gesteld worden.

• KOLOMMONTAGE

Een paskit is beschikbaar bij uw verkoper. Met deze kit kunt u de droger vastmaken boven op de wasmachine.

Important :

Controleer met uw verkoper of deze kit compatibel is met uw wasmachine. Om veiligheidsredenen moet de montage uitgevoerd worden door een gekwalificeerd vakman.

• OMZETTEN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN HET LAADVENSTER

Indien u het wenst kunt u de openingsrichting van het laadvenster omzetten, hiervoor moet u als volgt te werk gaan : (Fig. 04 ou 05).

— Verwijder uit het voorpaneel de 4 schroeven die de scharnieren

A en

B vasthouden.

— Het scharnier

A aan de andere kant vastzetten.

— De deur terugzetten op het scharnier

A

.

— Het scharnier

B aan de andere kant vastzetten.

— Zet het slotje met zijn afdekplaatje

E op de andere kant van het voorpaneel.

— Zet op het laadvenster de schieter om me zijn afdekplaatje

D

.

E

F F E

B

C

D

A

D

C

Fig. 04

B

Laadvenster Links

41

Fig. 05

A

Laadvenster rechts

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• ELEKTRISCHE VOEDING

Gevaar :

Voor de elektrische installatie van het apparaat :

Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,

Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.

In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman.

Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.

De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de

Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie.

• VERVANGING VAN DE ELEKTRISCHE KABEL

Belangrijk :

Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant of een bevoegde vakman.

Tip :

Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 73/23/CEE (richtlijn lage spanning) en

89/336/CEE (elektromagnetische compatibiliteit) gewijzigd door de Richtlijn 93/68/CEE.

42

NL

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN

Tip :

Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel.

Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.

Belangrijk :

U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen :

— Geplastificeerde stof

— Chloorvezels (bijvoorbeeld “Thermodactyl”*)

* Gedeponeerd handelsmerk

— Wasgoed met plastic schuim, rubber of beugels die van het wasgoed af zouden kunnen komen

— Grote stukken (dekbed enz..)

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

Voorbereiding van het wasgoed :

— Doe ritsen en drukknopjes dichts

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg

— Doe riemen, bandjes van schorten enz..

dicht

— Leeg de zakken.

goed

Belangrijk :

Controleer de etiketten op het was-

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL

— Doe het laadvenster open door op het knopje te drukken

(Fig.12).

— Controleer of de filter wel op zijn plaats zit

(Fig.01 bladzijde 35).

— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde wasgoed in de trommel zonder het aan te drukken of te vouwen.

— Doe het laadvenster dicht.

Aangeraden hoeveelheid

— Het maximum volume van het apparaat is 8 kg.

— Om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreukelen en om de droogtijd te optimaliseren, raden wij u aan de droogtrommel niet te overbelasten.

43

Fig. 12

NL

5 / PROGRAMMEREN

• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Aan Uit (On /Off)

Kiezen droogcyclus “Katoen”

Kiezen droogcyclus “fijne was”

B C

Kiezen van een droogcyclus met

“Uitgestelde start”

Kiezen tijdsduur droogcyclus

• PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS

Aanzetten van het apparaat

Kijken of het netsnoer op de contactdoos is aangesloten.

De machine kan aangezet worden als het laadvenster is gesloten.

- Drukken op de toets

A

“Aan / Uit”

(On / Off)

Sorteren van het wasgoed

— KATOEN :

Voor een lading wasgoed samengesteld uit normale huishoudelijke stukken zoals handdoeken, kleding en ondergoed.

-- Drukken op de toets ““K oe n”” “ Cotton”

— FIJNE WAS :

Voor textielwaren die gevoelig voor hoge temperaturen zijn zoals bijvoorbeeld acrylvezels.

-- Drukken op de toets “Fijne was”

C

“ Delicates”

— GEMENGD WASGOED

Voor een lading wasgoed samengesteld uit stukken van verschillende aard (katoen + bestendig synthetisch) of gemengde vezels.

-- Op geen enkele toets drukken.

Selecteren van de tijdsduur van de droogcyclus

De keuzeschakelaar

E heeft twee functies :

— Tijdsduur droogcyclus

Naar gelang de aard en de hoeveelheid van het wasgoed en de mate waarin de wasmachine het wasgoed heeft gecentrifugeerd, moet u de tijdsduur van de droogcyclus instellen door de keuzeschakelaar met de klok mee te draaien.

— Cyclus Fris Luchtverversing

U moet deze stand selecteren als u wasgoed op wilt frissen dat lang in de kast heeft gelegen.

Onmiddellijk opstarten

A

Druk op “Aan / Uit” , de cyclus gaat van start, het controlelampje “On” gaat branden en blijft branden totdat de cyclus afgelopen is.

Uitgestelde start

Selecteer een stand tussen 1 en 8 uur.

De “Uitgestelde start” maakt het mogelijk het opstarten van de droogcyclus uit te stellen om gebruik te kunnen maken van de daluren bijvoorbeeld of om ervoor te zorgen dat de droogcyclus afloopt op een moment dat u beter uitkomt.

44

NL

5 / PROGRAMMEREN

Als u het laadvenster opent terwijl een droogcyclus aan de gang is, gaat de toets “Aan / Uit” (On /

Off) terug naar zijn oorspronkelijke stand, u moet dan ook, na het laadvenster opnieuw gesloten te hebben, weer drukken op “Aan / Uit” om het programma verder te laten gaan.

Stoppen van het apparaat

Als het programma is afgelopen met aansluitend 12 minuten om af te koelen, gaat de machine op de stand “Stop” staan. Het controlelampje “Filter” gaat branden om u eraan te herinneren dat u de filter na iedere droogcyclus moet legen.

— Druk op de toets

A

“Aan / Uit”

— Haal de droogtrommel leeg.

— Maak de filter schoon (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

Tip :

Veiligheidshalve moet u het snoer uit de contactdoos halen als u het apparaat niet gebruikt.

• DROOGTIJD

De hieronder staande droogtijden worden ter indicatie gegeven want zij hangen af :

— van het gewenste resultaat : droog, vochtig …

— van de omgevingstemperatuur (deze waarden komen overeen met een omgevingstemperatuur van 20°C)

— van de kwaliteit van het centrifugeren.

Aard van het wasgoed

KATOEN

FIJNE WAS

GEMENGD WASGOED

Hoeveelheid

8 kg

3,5 kg

3 kg

1,5 kg

5 kg

2,5 kg

Voor wasgoed gecentrifugeerd met

850 t/minuten

850 t/minuten

500 t/minuten

500 t/minuten

850 t/minuten

850 t/minuten

Tijdsduur droogcyclus

110 tot 130 min

60 tot 70 min

60 tot 80 min

40 tot 50 min

80 tot 100 min

50 tot 60 min

Bij lagere centrifugeersnelheden zal de tijdsduur van de droogcyclus langer zijn.

(Bijvoorbeeld, voor 5 kg normaal wasgoed gecentrifugeerd met 500 t/min : van 120 tot 150 minuten).

AANGERADEN PROGRAMMA’S VOOR DE TESTS VOLGENS EN 61121 “RICHTLIJN 95/13/CEE”

Hoeveelheid I “droog katoen” 8 kg kiezen “Katoen” toets Katoen ingedrukt

Hoeveelheid II “katoen klaar om te strijken” 8 kg kiezen “Katoen” toets Katoen ingedrukt

Hoeveelheid III “textiel makkelijk onderhoud” 3 kg kiezen “Fijne was” toets fijne was ingedrukt

45

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE FILTER

Belangrijk :

Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

De filter is aangebracht in het onderste deel van het laadvenster van de droogtrommel.

Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan :

— de filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 13)

— de filter openen (Fig. 14)

— de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig. 15)

Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.

Belangrijk :

De filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 16)..

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Tip :

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— Zorg ervoor dat er zich geen afval opeen kan hopen om de droogtrommel heen.

— De afdichting van het laadvenster schoonmaken met een vochtige doek.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

Nooit en te nimmer gebruiken (Fig.17) :

— schuurpoeder

— sponsjes van metaal of plastic

— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..).

Fig. 16

Fig. 17

46

NL

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Tip :

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan.

Storingen : Controleren of :

De droogtrommel wil niet starten - de steker wel in de contactdoos is gestoken

- de toets aan uit is ingedrukt

- het laadvenster goed is gesloten

De droogtijden zijn veel te lang

Het wasgoed is te vochtig

Het wasgoed is te droog en gekreukeld

- de filter in de trommel vol pluis zit

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)

- de temperatuur in het vertrek niet te hoog is, vooral als het vertrek klein is : zonodig de deur of een raam openzetten

- er niet te veel kniestukken zitten in de afvoerkoker

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

- de filter in de trommel vol pluis zit

- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op

- de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit

- de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is gedaan

- de trommel niet overbelast is

- het wasgoed niet te droog is

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

47

NL

8 / SERVICEDIENST

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 18).

OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

Fig. 18

SF-80

48

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement