ECG 40 F01T2S2, 24 H01T2S2, 32 H04T2S2, 22 F01T2S2, 20 H01T2S2, 50 F02T2S2, 32 H02T2S2 Instruction manual

ECG 40 F01T2S2, 24 H01T2S2, 32 H04T2S2, 22 F01T2S2, 20 H01T2S2, 50 F02T2S2, 32 H02T2S2 Instruction manual

20 H01T2S2

24 H01T2S2

40 F01T2S2

CZ

SK

LED TV

NÁVOD K OBSLUZE

LED TV

NÁVOD NA OBSLUHU

22 F01T2S2

32 H02T2S2

50 F02T2S2

DE

GB

LED TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED TVs

INSTRUCTION MANUAL

 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

 Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.

 Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.

LED TV

OBSAH

NA ÚVOD ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

INSTALACE A ZAPOJENÍ TELEVIZORU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Instrukce pro sestavení stojánku ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6

Umístění televizoru �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Připojení antény a napájení ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

POPIS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Tlačítka televizoru a rozhraní ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Schéma připojení externích zařízení����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

PRVOTNÍ INSTALACE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

Nabídka Kanál ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

Editace programů ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

Seznam plánu (přehled naprogramovaných událostí) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������14

Informace o signálu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

CI informace (vyžaduje vložení CA modulu) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Nastavení satelitu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Nabídka Obraz ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

Nabídka Zvuk ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19

Nabídka Zámek systému �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového módu) �������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Nabídka Možnosti ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

Nabídka Obrazovka �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

Nabídka Foto ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

Nabídka Hudba ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

Nabídka Film �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30

Nabídka Text �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

TECHNICKÝ LIST �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

CZ

3

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování:

Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části možné podmínky a situace, ke kterým může dojít�

Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče� Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení� Neodpovídáme za škody způsobené zařízení�

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTVÍRAT

CHCETE-LI SNÍŽIT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE

KRYT NEBO ZADNÍ PANEL PŘÍSTROJE� UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ

KOMPONENTY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT� VŽDY SE

OBRAŤTE NA VYŠKOLENÉ ZAMĚSTNANCE SERVISU�

Symbol blesku se šipkou v rovnoramenném trojúhelníku má varovat uživatele před neizolovaným

„nebezpečným napětím“ uvnitř přístroje, které může být dostatečně vysoké, aby osobám způsobilo úraz elektrickým proudem�

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má informovat uživatele o tom, že se v literatuře přiložené k přístroji nachází mnoho důležitých pokynů pro jeho provoz a údržbu (případně servis)�

1� Přečtěte si pečlivě veškeré instrukce�

2� Instrukce uložte pro nahlédnutí v budoucnu�

3� Věnujte pozornost upozorněním v příručce�

4� Dodržujte všechny pokyny�

5� Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody�

6� Čistěte výhradně suchým hadříkem�

7� Neblokujte větrací otvory� Umístěte v souladu s pokyny výrobce�

8� Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna, nebo jiných spotřebičů

(včetně zesilovačů) produkujících teplo�

9� Neobcházejte bezpečnostní funkce uzemněné zásuvky� Vidlice napájecí šňůry je opatřena dvěma kolíky a jedním zemnicím kontaktem, zajišťujícím vaši bezpečnost� Pokud vaše zásuvka neodpovídá vidlici napájecí šňůry tohoto televizoru, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky�

10� Chraňte napájecí šňůru, nešlapejte po ní, zabraňte jejímu smáčknutí, a to zejména v blízkosti vidlice a místa, kde vystupuje z přístroje�

11� Používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem�

12� Za bouřky nebo v případě, že nebudete přístroj dlouhou dobu používat, odpojte napájecí šňůru přístroje ze zásuvky�

13� Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu� Přístroj vyžaduje servis, jestliže je jakýmkoli způsobem poškozen� Například když je poškozena napájecí šňůra nebo zástrčka, do přístroje se dostala tekutina nebo do něj vnikl cizí předmět, byl vystaven dešti nebo vlhku, došlo k jeho pádu nebo nefunguje obvyklým způsobem�

4

14� Zásuvka, ke které je televizor připojen, slouží k odpojení přístroje od sítě a musí být za všech okolností snadno přístupná�

15� Větrací otvory nesmějí být zakryty takovými předměty jako noviny, ubrusy, záclony atd�, protože tím se zabraňuje nezbytnému větrání�

16� Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, jako např� hořící svíčky�

17� Dbejte na ekologickou likvidaci baterií�

18� Přístroj je určen k provozu v mírném klimatu�

19� Zabraňte kapání vody na přístroj a jejímu vniknutí do přístroje� Na přístroj nestavte žádné předměty naplněné tekutinou, jako např� vázy s květinami�

20� Elektrostatický výboj může způsobit selhání funkce� Funkci zařízení lze manuálně obnovit vypnutím napájení a jeho opětovným zapnutím�

CZ

VAROVÁNÍ:

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti snížíte tak riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem�

VAROVÁNÍ:

Baterie chraňte před působením vysokých teplot, například na přímém slunci� Baterie nevhazujte do ohně�

Tento symbol znamená, že se jedná o přístroj v druhé ochranné třídě, s dvojitou izolací mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými partiemi� Při servisu používejte výhradně identické náhradní díly�

Varování

Tento televizní přijímač využívá při svém provozu vysoké napětí� Neodnímejte zadní kryt přístroje� Veškerý servis svěřte kvalifikovaným pracovníkům�

Upozornění

Dejte pozor, aby se napájecí šňůra nezachytila pod televizorem�

Varování

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti snížíte tak riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem�

Upozornění

O televizor se neopírejte, nenaklánějte jej a nestrkejte do něj� Obzvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí�

Pád přístroje může způsobit vážné zranění�

Varování

Zabraňte vniknutí cizích předmětů do větracích otvorů přístroje� Televizor chraňte před politím jakýmikoli tekutinami�

Upozornění

Televizor nestavte na nestabilní vozíky, stojany, police nebo stolky� Pád může způsobit poškození přístroje nebo zranění osob�

Upozornění

Nezakrývejte ventilační otvory v zadním krytu přístroje� Dostatečná ventilace je nezbytná pro správnou funkci elektrických komponentů

Upozornění

Jestliže je televizor umístěn do přihrádky obývací stěny nebo jiného uzavřeného prostoru, je nezbytné dodržet minimální vzdálenosti� Přehřívání může zkrátit životnost přístroje a může být také nebezpečné�

Upozornění

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, doporučujeme odpojit napájecí šňůru z elektrické zásuvky�

5

CZ

NA ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili tento televizor� Abyste již od samého počátku mohli naplno využívat předností tohoto přístroje, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uložte ji na příhodné místo pro snadné nahlédnutí v budoucnu�

POZOR

Nikdy nemanipulujte s žádnými interními komponenty přístroje a neprovádějte žádná nastavení, která nejsou popsána v této příručce� LED televizory používají vysoké napětí� Když čistíte prach nebo kapičky z displeje nebo skříně přístroje, měli byste nejprve vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky a poté otřít přístroj suchým hadříkem� Při bouřce odpojte napájecí šňůru a anténu, aby nedošlo k poškození televizoru� Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu�

INSTALACE A ZAPOJENÍ TELEVIZORU

Instrukce pro sestavení stojánku

1� Otevřete kartonovou krabici a vyjměte televizor, příslušenství a stojánek (pouze některé modely)�

2� Televizor položte na rovný povrch obrazovkou směrem dolů�

K ochraně displeje před poškozením použijte deku nebo jinou měkkou látku

3� Nasaďte stojánek do držáku a utáhněte pevně pomocí přiložených šroubů�

4� Sestavení je tímto dokončeno�

Umístění televizoru

• Televizor umístěte v místnosti tak, aby na obrazovku nedopadalo přímé sluneční světlo�

• Úplná tma nebo odrazy na obrazovce mohou způsobovat únavu zraku� Pro pohodlné sledování se doporučuje měkké nepřímé osvětlení�

• Mezi přístrojem a zdí ponechte dostatek prostoru, umožňujícího cirkulaci vzduchu�

• Vyvarujte se příliš horkým místům, aby nedošlo k případnému poškození skříně přístroje nebo předčasnému stárnutí komponentů�

• Nezakrývejte ventilační otvory televizoru�

Připojení antény a napájení

1� Kabel antény připojte k anténnímu konektoru na zadní straně televizoru�

2� Vidlici napájecí šňůry zapojte do elektrické zásuvky�

3� Televizor zapněte�

Stiskněte vypínač na televizoru� Indikační kontrolka se rozsvítí zeleně�

Když je TV v pohotovostním režimu (červený svit kontrolky), můžete televizor zapnout stiskem tlačítka na dálkovém ovladači�

6

POPIS

Tlačítka televizoru a rozhraní

Tlačítková nabídka na TV

Tlačítkovou nabídku televizoru je možné vyvolat stisknutím

multifukčního tlačítka

� Pokud jej stisknete krátce, zobrazí se tlačítková nabídka na obrazovce� Opětovným krátkým stisknutím posunete zvýraznění o jednu pozici doprava ve smyčce� Nabídka se po 5 vteřinách nečinnosti automaticky skryje� Stisknutím a podržením tlačítka provedete volbu zvýrazněné funkce viz níže�

POWER

SOURCE

: Zapnutí/vypnutí napájení

: Volba externího zdroje signálu

MENU

: Zobrazení hlavní nabídky a potvrzení vybraných položek

/ CH+/-

: Volba kanálu

/ VOL +/-

: Nastavení hlasitosti

CZ

Tlačítka dálkového ovladače

P.MODE

P.MODE

FAV/LIST

FAV/LIST

S.MODE

S.MODE

REC

REC

SLEEP

SLEEP

FREEZE

FREEZE

MTS

GUIDE

ASPECT

ASPECT

CANCEL

CANCEL

SUB.PG

SUB.PG

INDEX

INDEX

TIMESHIFT

TIMESHIFT

TV/RADIO SUBTITLE

TV/RADIO SUBTITLE

REVEAL

REVEAL

SIZE

SIZE

HOLD

HOLD

TEXT

TEXT

32

33

1�

1

:

Zapnutí TV nebo vypnutí do pohotovostního režimu�

2� %

:

Vypnutí nebo zapnutí zvukového výstupu�

3�

NUMERICKÁ TLAČÍTKA:

Přímé zadání kanálu�

4�

DTV/AV:

Přepínání mezi analogovou a digitální TV�

5�

:

Návrat k naposledy sledovanému kanálu�

6�

S.MODE:

Přepínání mezi různými nastaveními zvuku�

7�

SLEEP:

Nastavení času do automatického vypnutí

8�

MTS:

Volba zvuku�

9�

P.MODE:

Přepínání mezi různými nastaveními obrazu�

10�

MENU:

Zobrazení hlavního menu na obrazovce�

11�

SOURCE:

Zobrazení dostupných video zdrojů a jejich výběr�

12�

ŠIPKY:

Pohyb po menu� /

ENTER:

Potvrzení výběru�

13�

EXIT:

Návrat do předchozího menu nebo opuštění menu�

14�

DISPLAY:

Zobrazení informací o zdroji a kanále

15�

VOL +/-:

Nastavení hlasitosti�

16�

TV/RADIO:

Přepínání mezi TV a rozhlasovými stanicemi�

17�

GUIDE:

(a) Vyvolání EPG (programový průvodce) (b) Rychlý posun zpět v režimu PVR nebo přehrávače médií�

18�

TIME SHIFT:

(a) Časový posuv DTV kanálů (b) Přehrávání v režimu PVR nebo přehrávače médií�

19�

CANCEL:

(a) Návrat z režimu teletextu k obrazu a zpět (b) Předchozí kapitola v režimu PVR nebo přehrávače médií�

20�

INDEX:

(a) Obsah teletextu (b) Opuštění reprodukce v režimu PVR nebo přehrávače médií�

21�

SIZE:

Změna velikosti písma teletextu�

22�

REVEAL:

Zobrazení nebo skrytí textových informací�

23�

Barevná tlačítka:

Ovládání funkcí indikovaných na obrazovce

24�

CH-/CH+:

Přepnutí na předchozí nebo následující kanál�

25�

FAV/LIST:

Přístup k seznamu oblíbených kanálů�

26�

ASPECT:

(a) Volba formátu obrazu (b) Rychlý posun vpřed v režimu

PVR nebo přehrávače médií�

27�

FREEZE:

Slouží ke zmrazení obrazu na obrazovce�

28�

SUB PG:

(a) Přístup k podstránkám (b) Následující kapitola v režimu

PVR nebo přehrávače médií�

29�

SUBTITLE:

Zobrazení a nastavení jazyka titulků�

30�

HOLD:

Zastavení teletextu na aktuální stránce�

31�

TEXT:

Otevření teletextu�

32�

RECLIST:

Seznam nahrávek�*

33�

REC:

Stiskem spustíte nahrávání v režimu PVR�*

7

Rozhraní

CZ

Poznámka:

Následující tabulka uvádí přehled nejrůznějších rozhraní� Skutečná pozice, typ, uspořádání a počet rozhraní se může u jednotlivých modelů lišit�

AV vstup

Vstup externího video a audio signálu (levý a pravý kanál)�

CI slot

Tento slot je určen pro karty umožňující sledování placených TV kanálů�

Y Pb Pr vstup

Umožňuje připojení kompozitního videosignálu z DVD/videorekordéru�*

HDMI vstup

Vstup digitálního signálu prostřednictvím HDMI konektoru�

ANT 75

Připojení anténního vstupu (75/VHF/UHF)�

VGA vstup

Vstup analogového video signálu z PC�

PC AUDIO vstup

Přivedení audio signálu z PC, když je videosignál připojen pomocí VGA�

Sluchátkový výstup

Při připojení sluchátek se automaticky vypne zvuk z reproduktorů TV�

USB vstup

Umožňuje připojení USB zařízení a přehrávání mediálních souborů nebo nahrávání pořadů na USB�

SCART vstup

Standardně podporuje vstup kompozitního a RGB signálu�

(Některé modely nemusejí být tímto rozhraním vybaveny)

COAXIAL

Umožňuje připojení SPDIF přijímače�

* Některé modely nemusejí být tímto rozhraním vybaveny

8

Schéma připojení externích zařízení

DVD Set-top boxy

Připojení do HDMI vstupu

CZ

Připojení do AV vstupu

Připojení do AV vstupu

Připojení do AV vstupu

Připojení USB

Set-top boxy

Připojení do AV výstupu

Připojení TV k anténnímu rozvodu

Připojení RJ45

9

CZ

PRVOTNÍ INSTALACE

K anténnímu vstupu televizoru s označením ANT 75 Ω připojte koaxiální kabel se signálem z pozemského TV vysílání nebo z kabelového rozvodu� Pokud přijímáte satelitní vysílání, připojte kabel od satelitní antény ke vstupu označenému ANT 75 Ω (S2)�

Zapojte síťovou šňůru televizoru do zásuvky a zapněte přijímač� Na obrazovce se objeví nabídka

První instalace

:

První instalace

Jazyk Čeština

Země

Prostředí

Česká republika

Domácí režim

Automatické ladění

Výběr jazyka, země a prostředí

Pomocí tlačítek b/B vyberte jazyk, který bude použit pro menu a hlášení na obrazovce�

Pomocí tlačítek b/B

vyberte požadovanou zemi�

Pomocí tlačítek b/B zvolte, zda bude televizor provozován v domácnosti (

Domácí režim

) nebo předváděn na prodejně (

Obchodní režim

)�

Pro pokračování stiskněte tlačítko

ENTER

Výběr způsobu automatického ladění

Tlačítky b/B vyberte, zda budete chtít ladit analogové (

ATV

) programy, digitální programy (

DTV

) nebo oboje (

ATV + DTV

)�

Nastavení ladění

Typ ladění

Typ dat

ATV + DTV

DVB-T

Druh skenování Úplné

ID sítě Auto

Frekvence Auto

Rychlost přenosu Auto

Start Zpět

U digitálních programů zvolte v položce

Typ dat

modulaci:

DVB-T

(pozemské vysílání),

DVB-C

(kabelová televize) nebo

Satelit

(satelitní příjem DVB-S/S2)�

10

Automatické ladění digitálního pozemského vysílání (DVB-T/T2)

Nastavení ladění

Země

Typ ladění

Typ dat

Druh skenování

ID sítě

Česká republika

DTV

DVB-T

Úplné

Automaticky

Frekvence Automaticky

Rychlost přenosu Automaticky

Start Zpět

Jako

Typ dat

zvolte

DVB-T

a pro zahájení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko

ENTER

Automatické ladění digitální kabelové televize (DVB-C)

Země

Typ ladění

Nastavení ladění

Česká republika

DTV

Typ dat

Druh skenování

DVB-T

Úplné

ID sítě Automaticky

Frekvence Automaticky

Rychlost přenosu Automaticky

Start Zpět

Jako

Typ dat

zvolte

DVB-C

� V položce

Druh skenování

vyberte, zda má přijímač prolaďovat celé frekvenční pásmo (volba

Úplné

) nebo načíst multiplexy z tabulky NIT poskytovatele (volba

Vyhledávání sítě

)� Další parametry (

ID sítě, Frekvence

a

Rychlost přenosu

), které mají výchozí stav

Automaticky

, můžete v případě potřeby nastavit podle pokynů poskytovatele kabelové televize� Pro zahájení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko

ENTER

Pokud jste zvolili

ATV + DTV

a budete chtít ladění analogových programů přeskočit, stiskněte

MENU

a následně potvrďte

Ano

tlačítkem b

TV

DTV

Radio

Data

Stav ladění

0 programů

0 programů

0 programů

0 programů

Chcete přeskočit analogové ladění?

CZ

Pro přeskočení stiskněte MENU

Ano Ne

Přijímač bude pokračovat laděním digitálních programů (DTV)� Tlačítkem

MENU

můžete ladění kdykoli ukončit�

11

CZ

TV

DTV

Radio

Data

Stav ladění

0 programů

0 programů

0 programů

0 programů

Chcete ukončit ladění?

Pro ukončení stiskněte MENU

Ano Ne

I když ladění přerušíte nebo ukončíte, dosud nalezené programy budou uloženy�

Automatické ladění digitálního satelitního vysílání (DVB-S/S2)

Nastavení ladění

Typ ladění

Typ dat

Satelit

Mód skenování

Typ kanálu

Typ služby

DTV

Satelit

04 ASTRA 1E, ��

Slepý sken

Free+Encrypted

Vše

Start Zpět

Jako

Typ dat

zvolte

Satelit

� V položce

Satelit

vyberte družici, ze které budete programy přijímat, například

ASTRA 1E, 1G, 3A (pozice 23�5° E)� V položce

Mód skenování

zvolte, zda má přijímač prolaďovat celé frekvenční pásmo (volba

Slepý sken

), vyhledat programy na frekvencích předladěných v televizoru nebo načíst transpondéry z tabulky NIT vysílané ze satelitu poskytovatelem (volba

Síť

)� Volbou

Typ kanálu

můžete omezit vyhledávání na volné (

Free

), kódované (

Encrypted

) nebo všechny programy� V položce

Typ služby

můžete určit, zda mají být vyhledávány všechny služby (

Vše

) nebo pouze televizní (

DTV

) či rozhlasové programy (

RÁDIO

)� Pro zahájení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko

ENTER

12

OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Hlavní ovládací menu televizoru vyvoláte stisknutím tlačítka

MENU

Nabídka Kanál

Pomocí tlačítek b/B

vyberte v hlavním menu nabídku

KANÁL

KANÁL

Automatické ladění

Analogové manuální ladění

Digitální manuální ladění

Editace programů

Seznam plánu

Informace o signálu

CI informace

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek

V/v

zvolte požadovanou funkci�

2� Stisknutím tlačítka

ENTER

vybranou funkci vyvoláte�

3� Pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky stiskněte tlačítko

MENU

, pro úplné opuštění menu stiskněte

EXIT

Automatické ladění

Automatické ladění je popsáno v kapitole

PRVNÍ INSTALACE

� Bude-li chtít ladit satelitní programy, musí být vstup televizoru přepnutý na satelit (tlačítkem

SOURCE

)�

Analogové manuální ladění

Kanál:

Číslo předvolby

Color system:

Barevná norma (AUTO/PAL/SECAM)

Sound System:

Norma zvuku (BG/I/DK/L)

Jemné doladění:

Přesné doladění frekvence kanálu

Vyhledat:

Tlačítky b/B

spustíte vyhledávání nahoru nebo dolů

Frekvence:

Kmitočet TV kanálu

Analogové manuální ladění

Kanál 1

Color system PAL

Sound system BG

Jemné doladění

Vyhledat

Pohyb

Frekvence 182,25 MHz

Zpět Ukončit

CZ

13

CZ

Digitální manuální ladění

Krokováním pomocí tlačítek b/B

nebo přímou volbou tlačítky

0-9

zadejte číslo kanálu televizního multiplexu multiplexu� Pokud byl nalezen signál, na stupnici se zobrazí jeho úroveň� Ladění programů zahájíte tlačítkem

ENTER

� Po chvíli se zobrazí počet nalezených programů�

Digitální manuální ladění

UHF CH 53

DTV 4

Rádio 8

Data 0

Špatný Dobrý

Editace programů

Stiskem tlačítka

V/v

vyberte předvolbu, kterou chcete upravit�

Červeným tlačítkem předvolbu vymažete�

Žlutým tlačítkem můžete měnit pořadí programů�

Modrým tlačítkem nastavíte přeskakování vybraného programu�

Při procházení kanálů pomocí tlačítek

CH+/-

bude takto označený kanál vynechán�

Tlačítkem

FAV

přidáte vybranou předvolbu do seznamu oblíbených programů, dalším stisknutím ji ze seznamu odeberete�

Editace programů

1 Prima LOVE | T2

2 Prima ZOOM | T2

3 Prima MAX | T2

4 Prima | T2

5 Prima COOL | T2

6 Ocko | T2

7 Ocko Gold | T2

8 Barrandov Plus | T2

9 Kino Barrandov | T2

10 BARRANDOV TV | ���

Vymazat

Vybrat

Pohyb Přeskočit

Oblíbené

Zpět

Seznam plánu (přehled naprogramovaných událostí)

Seznam plánu

Název programu

[DTV] Ruční zadání času

Datum

Pohyb Vymazat Přidat Upravit Ukončit

Novou událost přidáte stisknutím žlutého tlačítka � Na obrazovce se objeví tabulka pro upřesnění zadávaných parametrů:

14

Nastavení plánování

1 ONE HD

Typ Záznam

Režim Jednou

Cas zač� 11:47 05 Lis

Cas kon� 12:17 05 Lis

Vybrat Zpět

Záznam je úspěšně uložený

Záznam: 11:47 ~ 12:17 na CH�1

05/11/2016

Ukončit

Pokud dojde ke konfliktu nastavených časů, zobrazí se varovné hlášení�

Informace o signálu

V této nabídce lze zobrazit informace o přijímaném signálu� Tato funkce není dostupná při analogovém příjmu�

CZ

Informace o signálu

Kanál: 5 (177�50 MHz)

Síť

Modulace Neznámá

Kvalita 100 (Dobrý)

Síla 0 (Slabý)

CI informace (vyžaduje vložení CA modulu)

Pomocí této funkce můžete vyvolat informace o vloženém CA modulu a provádět jeho konfiguraci�

Nastavení satelitu

Tato nabídka je přístupná, pokud zvolíte jako zdroj signálu

Satelit

� Můžete zde vybírat, přidávat, mazat a editovat satelity a jejich transpondéry� Z této nabídky lze rovněž spustit automatické ladění jednoho nebo více satelitů nebo transpondérů�

Nastavení satelitu

Satelit

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Typ LNB

Výkon LNB

09750/10600

13/18V

22 kHz Auto

Toneburst Nic

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 Nic

Motor Nic

Kvalita

Transpondér OK Vybrat Upravit

Ukončit Vymazat Přidat

Skenovat

V levé tabulce je přehled předladěných satelitů� Pokud jeden nebo více satelitů označíte tlačítkem

OK

, můžete pak spustit jejich automatické ladění modrým tlačítkem

Skenovat

15

CZ

Parametry pro přepínání polarizací a pásem LNC nebo pro přepínání více LNC mezi sebou se nastavují v tabulce vpravo�

Stisknutím tlačítka

GUIDE

vyvoláte seznam transpondérů vybraného satelitu, kde je pak můžete vybírat, přidávat, mazat a editovat� V tabulce vlevo se zobrazí přehled transpondérů a vpravo lze nastavovat parametry pro přepínání polarizací a pásem LNC nebo pro přepínání více LNC mezi sebou�

Nastavení satelitu

Transpondér

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Typ LNB

Výkon LNB

22 kHz

09750/10600

13/18V

Auto

Toneburst Nic

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 Nic

Motor Nic

Kvalita

Transpondér OK Vybrat Upravit

Ukončit Vymazat Přidat

Skenovat

Žlutým tlačítkem

Přidat

můžete transpondéry přidávat a červeným tlačítkem

Smazat

lze transpondéry mazat� Pokud jeden nebo více transpondérů označíte tlačítkem

OK

, můžete spustit jejich automatické ladění modrým tlačítkem

Skenovat

� Na stupnici uprostřed se zobrazuje kvalita signálu vybraného transpondéru�

Nastavení satelitu

Transp

Upravit

Transpondér 013

Frekvence 121�63

Symbol (ks/s) 27500

09750/10600

13/18V

Auto

Nic

Polarita V

LNB2

Nic

Motor Nic

Kvalita

Ukončit OK Potvrdit

Po stisknutí zeleného tlačítka

Upravit

můžete editovat frekvenci, symbolovou rychlost a polarizaci vybraného transpondéru� Změny uložíte stisknutím tlačítka

OK

16

Nabídka Obraz

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku�

Pomocí tlačítek b/B vyberte v hlavním menu položku OBRAZ�

OBRAZ

Režim obrazu

Kontrast 50

Jas 50

Barevná sytost 50

Bar� tón 50

Ostrost 50

Podání barev

Redukce šumu

HDMI režim

Normální

Střední

Auto

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek

V/v

vyberte v nabídce OBRAZ volbu, kterou chcete nastavit�

2� Stiskněte

ENTER

pro nastavení�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

MENU

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

Režim obrazu

Stiskem

V/v

vyberte položku

Režim obrazu

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

V režimu

Uživatelský

můžete upravit hodnotu kontrastu, jasu, sytosti barev ostrosti a barevného tónu�

Tip:

Stiskem tlačítka

PMODE

můžete změnit obrazový režim přímo�

Režim obrazu

Dynamický

Standardní

Mírný

Uživatelský

Vybrat Zpět

Jas/Kontrast/Ostrost/Sytost/Odstín

Stiskem

V/v

vyberte volbu a pomocí tlačítek b/B

nastavte�

Jas

Nastavení jasu obrazu�

Kontrast

Nastavení kontrastu obrazu�

Ostrost

Nastavení ostrosti obrazu

Sytost

Nastavení sytosti barev�

Tón

Nastavení barevného odstínu� Pouze pro signál v NTSC formátu�

CZ

17

CZ

Barevná teplota

Změna celkového barevného podání obrazu�

Stiskem V/v vyberte položku

Podání barev

a pomocí tlačítek b/B vyberte z možností Normální, Teplá a Studená�

Normální

Vytváří živý a svěží obraz

Teplá

Obraz je laděn do teplých červených odstínů

Studená

Obraz je laděn do studených modrých odstínů

Podání barev

Normální

Studená

Teplá

Vybrat Zpět

Redukce šumu

Umožňuje filtrovat obrazový šum a zvýšit kvalitu obrazu�

Stiskem

V/v

vyberte položku

Redukce šumu

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

Vypnuto

Redukce šumu vypnutá

Nízká

Nízká míra redukce

Střední

Střední míra redukce

Vysoká

Vysoká míra redukce

Výchozí

Výchozí redukce šumu

Redukce šumu

Vypnutá

Nízká

Střední

Vysoká

Výchozí

Vybrat Zpět

HDMI režim

Stiskem V/v vyberte položku

HDMI mode

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí šipek vyberte požadovaný režim (Auto, Video, PC)�

HDMI mode

Auto

Video

PC

Vybrat Zpět

18

Nabídka Zvuk

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku�

Pomocí tlačítek b/B

vyberte v hlavním menu položku ZVUK a stiskem

ENTER

vstupte do nabídky�

CZ

ZVUK

Režim zvuku Standardní

Výšky 50

Basy 50

Vyvážení 0

Automatická úroveň hlasitosti

Digitální výstup

AD přepínač

Vyp

PCM

Vyp

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek V/v vyberte v nabídce ZVUK volbu, kterou chcete nastavit�

2� Stiskněte

ENTER

pro nastavení�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

ENTER

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

Režim zvuku

Stiskem V/v vyberte položku

Zvukový režim

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky a pomocí tlačítek

V/v

vyberte požadovaný režim�

V režimu

Uživatelský

můžete nastavit libovolnou úroveň basů a výšek�

Tip:

Stiskem tlačítka

SMODE

můžete změnit zvukový režim přímo�

Standardní

Vyvážený zvuk pro všechna prostředí�

Hudba

Zachovává originální zvuk� Vhodné pro hudební pořady�

Film

Zdůrazňuje výšky a basy pro bohatý zvukový zážitek�

Sport

Zdůrazňuje frekvence hlasového komentáře�

Uživatelský

Umožňuje vlastní nastavení zvuku�

Vyvážení

Stiskem

V/v

vyberte volbu a pomocí tlačítek b/B

nastavte�

Režim zvuku

Standardní

Hudba

Film

Sport

Uživatelský

Vybrat Zpět

Automatická úroveň hlasitosti

Stiskem

V/v

vyberte volbu a pomocí tlačítek b/B

vyberte Zap nebo Vyp�

Digitální výstup

Stiskem V/v vyberte volbu a pomocí tlačítek b/B vyberte Zap / PMC / Vyp�

AD přepínač

Stiskem V/v vyberte volbu a pomocí tlačítek b/B vyberte Zap nebo Vyp�

Poznámka:

Vyvážení:

Tato položka umožňuje nastavit vyvážení levého a pravého reproduktoru tak, aby optimálně odpovídalo vaší poslechové pozici�

Automatická hlasitost:

Slouží k omezení rozdílů v hlasitosti mezi jednotlivými kanály�

19

CZ

Nabídka Čas

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku�

Pomocí tlačítek b/B

vyberte v hlavním menu položku ČAS a stiskem

ENTER

vstupte do nabídky�

ČAS

Hodiny

Časová zóna

Časovač spánku

Auto standby

Čas OSD

-- -- --

Berlín GTM+1

Vyp

4H

15 s

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek V/v vyberte v nabídce ČAS volbu, kterou chcete nastavit�

2� Stiskněte

ENTER

pro nastavení�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

ENTER

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

Časové pásmo

Stiskem

V/v

vyberte položku

Časová zóna

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí tlačítek V/v/b/B vyberte časové pásmo�

Časová zóna

Pohyb Vybrat Zpět

Časovač spánku

Stiskem V/v vyberte položku

Časovač spánku

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí tlačítek

V/v nastavte časovač�

Dostupné volby jsou: Vyp, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min,

180min, 240min�

Časovač spánku

Vyp

15 min

30 min

45 min

60 min

90 min

Vybrat Zpět

20

Automatické vypnutí

Stiskem

V/v

vyberte položku

Auto standby

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí tlačítek

V/v vyberte čas do automatického vypnutí�

Časovač autom� vypnutí

Vyp

3H

4H

5H

Čas zobrazení OSD

Stiskem

V/v

vyberte položku

Čas OSD

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí tlačítek V/v vyberte čas zobrazení menu na obrazovce�

Čas OSD

Vybrat Zpět

5 S

15 S

30 S

CZ

Vybrat Zpět

Nabídka Zámek systému

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku�

Pomocí tlačítek b/B vyberte v hlavním menu položku ZÁMEK SYSTÉMU a stiskem

ENTER

vstupte do nabídky�

ZÁMEK

Blokování systému

Nastavit heslo

Blokovat program

Rodičovská kontrola

Zámek kláves

Hotelový mód

Vyp

Vyp

Vyp

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek

V/v

vyberte v nabídce ZÁMEK volbu, kterou chcete nastavit�

2� Stiskněte

ENTER/

b/B pro nastavení�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

MENU

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

21

CZ

Blokování systému

Stiskem

V/v

vyberte položku

Blokování systému

a poté stiskněte

ENTER

vstupte do podnabídky�

Výchozí heslo je 0000� Pokud zapomenete vámi nastavené heslo, obraťte se na servisní středisko�

Vložte heslo

Nastavení hesla

Stiskem

V/v

vyberte položku

Nastavit heslo

a poté stiskněte

ENTER

vstupte do podnabídky umožňující nastavení nového hesla�

Odstranit Zrušit

Prosím vložte staré heslo

Prosím vložte nové heslo

Potvrdit heslo

Odstranit Zrušit

Zámek kanálu

Stiskem V/v vyberte položku

Blokovat program

a stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky� Zeleným tlačítkem můžete aktivovat nebo deaktivovat zámek kanálu�

Blokovat program

Zámek

Vybrat

Rodičovská kontrola

Stiskem V/v vyberte položku

Rodičovská kontrola,

stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky a vyberte požadovanou úroveň ochrany podle věku dítěte�

Rodičovská kontrola

Vyp

Zpět

Zámek klávesnice

Aktivací této volby můžete zamezit nežádoucímu použití, například dětmi�

Stiskem

V/v

vyberte položku

Zámek kláves

a pomocí tlačítek b/B vyberte Zap nebo Vyp�

Vybrat Zpět

22

Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového módu)

HOTEL

Hotelový mód

Blokování vstupu

Výchozí vstup

Výchozí prog

Přednastavená hlasitost

Max Volume

Importovat databázi

Exportovat databázi

Zrušit zámek

Zap

Vyp

1

Vyp

100

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Stiskem tlačítek V/v vyberte v nabídce ZÁMEK volbu Hotelový mód�

2� Stiskem

ENTER

vstupte do podnabídky�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

MENU

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

Hotelový mód

Pomocí V/v vyberte položku

Hotelový mód

a pomocí tlačítek b/B vyberte Zap nebo Vyp�

Blokování vstupu

Pomocí

V/v

vyberte položku

Blokování vstupu

a poté stiskněte

ENTER

vstupte do podnabídky�

Výchozí vstup

Pomocí V/v vyberte položku

Výchozí vstup

a poté stiskněte

ENTER

vstupte do podnabídky�

Výchozí program

Pomocí V/v vyberte položku

Výchozí prog

a nastavte pomocí tlačítek b/B �

Maximální hlasitost

Pomocí

V/v

vyberte položku

Max Volume

a nastavte pomocí tlačítek b/B

Zrušení zámku

Pomocí V/v vyberte položku

Zrušit zámek

a poté stiskem

ENTER

vymažte dříve provedená nastavení�

CZ

23

CZ

Nabídka Možnosti

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku�

Pomocí tlačítek b/B vyberte v hlavním menu položku MOŽNOSTI�

MOŽNOSTI

Jazyk Čeština

TT jazyky West

Jazyky pro zvuk

Jazyky pro titulky

Čeština

Čeština

Zhoršený poslech

Souborový systém PVR

Poměr stran

Vyp

16:9

Modrá obrazovka

První instalace

Obnov vých� nast� výr�

Aktualizace software(USB)

HDMI CEC

Vyp

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek V/v vyberte v nabídce MOŽNOSTI volbu, kterou chcete nastavit�

2� Stiskněte

ENTER

pro nastavení�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

ENTER

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

Jazyk OSD menu

Stiskem

V/v

vyberte položku

Jazyk

a pomocí tlačítek

V/v/b/B vyberte požadovaný jazyk� Jako výchozí jazyk menu je nastavena angličtina�

Jazyk

Vybrat Zpět

Jazyk teletextu

Stiskem V/v vyberte položku

TT jazyky

a pomocí tlačítek V/v/b/B vyberte požadovanou skupinu jazyků pro zobrazení teletextu�

TT jazyky

Západní

Východní

Vybrat Zpět

24

Jazyky zvuku

Stiskem

V/v

vyberte položku

Jazyky pro zvuk

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí tlačítek

V/v/b/B

vyberte Primární jazyk zvuku a Sekundární jazyk zvuku�

Jazyky pro zvuk Primární

Vybrat Zpět

Jazyky titulků

Stiskem V/v vyberte položku

Jazyky pro titulky

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Pomocí tlačítek V/v/b/B vyberte Primární a Sekundární jazyk titulků�

Jazyky pro titulky Primární

CZ

Vybrat Zpět

Souborový systém PVR*

Stiskem V/v vyberte položku

Souborový systém PVR

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Stiskem V/v vyberte

Kontrola souborového systému PVR

a stiskem tlačítka

ENTER

spusťte� Provede se kontrola rychlosti

USB�

Vybrat disk

USB Disk

C:

Kontrola souborového systému PVR Start

Formát

Velikost TimeShift

Rychlost

Limit nahrávání 6H

Vybrat Zpět

Poměr stran

Stiskem

V/v

vyberte položku

Poměr stran

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Stiskem V/v vyberte poměr stran�

Dostupná nastavení jsou: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2�

Poměr stran

* dostupné jen pro model 50 F02T2S2

Vybrat Zpět

25

CZ

Usnadnění pro sluchově postižené

Stiskem V/v vyberte položku

Zhoršený poslech

a stiskem tlačítka

ENTER

vyberte Zap nebo Vyp�

Modrá obrazovka

Stiskem

V/v

vyberte položku

Zhoršený poslech

a stiskem tlačítka

ENTER

vyberte Zap nebo Vyp�

Modrá obrazovka

Prvotní instalace

Stiskem V/v vyberte

První instalace

a spusťte instalaci stiskem tlačítka

ENTER

Obnovení výchozích nastavení z výroby

Stiskem

V/v

vyberte položku

Obnov vých. nast. výr.

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Aktualizace software(USB)

Stiskem V/v vyberte položku

Aktualizace software(USB),

do USB portu připojte USB paměťové zařízení s aktualizačním souborem stiskem tlačítka

ENTER

spusťte aktualizaci�

Nabídka Obrazovka

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku�

Pomocí tlačítek b/B vyberte v hlavním menu položku OBRAZOVKA�

OBRAZOVKA

Aut� nastavení

H posuv

V posuv

50

50

Velikost 50

Fáze 54

Obnovení pozice

Pohyb Zpět Vybrat Ukončit

1� Pomocí tlačítek

V/v

vyberte v nabídce OBRAZOVKA volbu, kterou chcete nastavit�

2� Stiskněte

ENTER

pro nastavení�

3� Když jste s nastavením hotovi, stiskněte

ENTER

pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky�

Aut. nastavení

Stiskem

ENTER

spusťte automatické nastavení horizontální a vertikální pozice, velikosti a fáze obrazu�

H posuv

Nastavení horizontální pozice obrazu�

Stiskem V/v vyberte položku

H posuv

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

26

V posuv

Nastavení vertikální pozice obrazu�

Stiskem V/v vyberte položku

V posuv

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Velikost

Nastavení rozměru zobrazení

Stiskem V/v vyberte položku

Velikost

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Fáze

Nastavení horizontální frekvence obrazu

Stiskem V/v vyberte položku

Fáze

a stiskem tlačítka

ENTER

vstupte do podnabídky�

Obnovení pozice

Stiskem V/v vyberte položku

Obnovení pozice

a stiskem tlačítka

ENTER

obnovte výchozí nastavení pozice obrazu�

OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

Poznámka:

• Před ovládáním nabídky

Media

připojte k televizoru USB zařízení a tlačítkem

INPUT

přepněte vstup televizoru na

Media

Pomocí tlačítek

V/v

vyberte v nabídce vstupních zdrojů

Media

a stiskem

ENTER

vstupte do nabídky�

CZ

Foto Hudba Film Text

Stiskem tlačítka b/B vyberte volbu, kterou chcete v menu

Media

nastavit, a potvrďte stiskem

ENTER

27

CZ

Nabídka Foto

Pomocí tlačítek b/B

vyberte z nabídky volbu

Foto

a vstupte stiskem

ENTER

Stiskem tlačítka

EXIT

se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu�

Foto

Zpět

Rozlišení:

Velikost:

500 x 375

102 kB

Datum: 2016/01/01

Čas: 15:52:54

Vymazat Ukončit

Pomocí tlačítek b/B vyberte z nabídky soubor, který chcete zobrazit, a stiskem tlačítka u jej zobrazte�

Při zvýraznění požadovaného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a ve středu obrazovky se zobrazí náhled obrázku�

Přehrát

Pozastavit Před� Další Stop Repeat All Hudba Playlist Info

28

Nabídka Hudba

Pomocí tlačítek b/B vyberte z nabídky volbu

Hudba

a vstupte stiskem

ENTER

Stiskem tlačítka

EXIT

se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu�

Foto Film Text

Hudba

Zpět Nahoru ALAC Album

Vymazat Ukončit

Pomocí tlačítek b/B vyberte disk, který chcete přehrát, a stiskem ENTER spusťte reprodukci�

Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, vyberte pomocí tlačítek b/B

volbu

Zpět

CZ

Přehrát

Pozastavit Před� Další Repeat all ZTLUMIT

29

CZ

Nabídka Film

Pomocí tlačítek b/B vyberte z nabídky volbu

Film

a vstupte stiskem

ENTER

Stiskem tlačítka

EXIT

se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu�

Foto Hudba Film Text

Pomocí tlačítek b/B

vyberte disk a vstupte stiskem ENTER�

Stiskem tlačítka u přehrajte vybraný film�

Stiskem tlačítka

DISPLAY

zobrazte ve spodní části obrazovky ovládací menu, vyberte tlačítko požadované funkce a stiskem

ENTER

povel proveďte�

Stiskem tlačítka

EXIT

se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu�

30

Přehrát

Pozastavit Před� Další CharSet Repeat all

Nabídka Text

Pomocí tlačítek b/B vyberte z nabídky volbu

Text

a vstupte stiskem

ENTER

Stiskem tlačítka

EXIT

se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu�

CZ

Foto Hudba Film Text

Pomocí tlačítek b/B

vyberte disk a vstupte stiskem ENTER�

Pomocí tlačítek b/B vyberte volbu návratu do předchozího menu�

Před� strana Další strana Před� Další Stop CharSet Hudba Playlist

31

CZ

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Problém

Žádné napájení

Špatný příjem signálu

Žádný obraz

Obraz je v pořádku, ale beze zvuku

Řešení

• Zkontrolujte, zda je vidlice napájecí šňůry zapojena do elektrické zásuvky� Televizor odpojte od napájení, vyčkejte cca 60 vteřin a poté jej znovu zapojte a zapněte�

• Vysoké budovy nebo kopce v okolí mohou způsobovat odrazy signálu analogového vysílání a duchy obrazu�

Kvalitu obrazu můžete zlepšit změnou orientace antény�

• Pokud používáte pokojovou anténu, může být příjem za určitých podmínek ztížený� Zkuste příjem zlepšit změnou orientace antény� Pokud se obraz nezlepší, použijte venkovní anténu�

• Zkontroluje, že je k televizoru řádně připojena anténa�

• Zkuste vybrat jiný kanál a ověřte, zda není problém mimo váš přijímač�

• Zvyšte hlasitost�

• Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk televizoru�

Opětovným stiskem tlačítka vypnutí zvuku obnovte původní hlasitost�

• Zvyšte kontrast a jas obrazu� Zvuk je v pořádku, ale žádný obraz nebo chybné barvy

Sněžení v obraze, šum nebo zasekávající se obraz

Rušivé vodorovné pruhy přes obraz

• Zkontroluje řádné připojení antény�

Televizor nereaguje na povely dálkového ovladače

Žádný obraz v PC režimu

Vertikální chvění (v PC režimu)

Příliš světlý nebo tmavý obraz v PC režimu

• Rušení způsobované elektrickými spotřebiči, jakou jsou vysoušeče vlasů nebo vysavače� Vypněte tyto spotřebiče používané v blízkosti televizoru�

• Dálkový ovladač namiřte na senzor dálkového ovládání na televizoru�

• Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem na televizoru�

• Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači�

• Zkontrolujte řádné připojení video kabelu k VGA konektoru�

• Zkontrolujte, zda je formát obrazu z PC kompatibilní s tímto televizorem�

• Upravte zobrazovací frekvenci obrazu z PC�

• V menu upravte jas a kontrast obrazu�

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problém odstranit, odpojte televizor na cca 60 vteřin od napájení a poté jej znovu zapojte� Pokud potíže přetrvají, obraťte se na kvalifikovaný servis� Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami�

Nenechávejte na televizoru dlouhodobě zobrazený statický obraz (pauza videa, zobrazení menu apod�)�

Mohlo by dojít k trvalému vypálení statického obrazu a poškození displeje�

32

Obraz

Progressive Scan

Hřebenový filtr

Redukce šumu

OSD menu

Zvuk

Zvukový výkon

Korekce zvuku

Stereo zvuk

Konektivita

USB

Podporované formáty

HDMI

SCART

Komponentní

YPbPr

VGA (D-Sub5 pin)

PC Audio vstup

TECHNICKÝ LIST

20 H01T2S2 MODEL

Obrazovka

Úhlopříčka

Poměr stran

Rozlišení

Dynamický kontrast

Tuner

20" (51 cm)

16:09

1366*768

1000:1

Digitální tuner

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2 Satelitní tuner

Programový průvodce EPG

PVR nahrávání na USB

Funkce Timeshift

(časový posun)

Seznam kanálů

ANO

NE

ANO

Video systém

ANO

DVB-T2 PAL

SECAM ano ano ano ano

2x5

Ekvalizér

NICAM

1

1

1

1

1

1

22 F01T2S2 24 H01T2S2 32 H02T2S2 40 F01T2S2 50 F02T2S2

CZ

22" (56 cm)

16:09

1920*1080

1000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ANO

NE

ANO

ANO

DVB-T2 PAL

SECAM ano ano ano ano

2x5

Ekvalizér

NICAM

1

1

1

1

1

1

24" (61 cm)

16:09

1366*768

1000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ANO

NE

ANO

ANO

DVB-T2 PAL

SECAM

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ANO

NE

ANO

ANO

DVB-T2 PAL

SECAM ano ano ano ano

2x5

Ekvalizér

NICAM

32" (81cm)

16:09

1366*768

1000:1 ano ano ano ano

2x10

Ekvalizér

NICAM

1 1

Viz samostatná tabulka

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

40" (109 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

3

1

1

1

1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ANO

NE

ANO

ANO

DVB-T2 PAL

SECAM ano ano ano ano

2x8

Ekvalizér

NICAM

1

50" (125 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

3

1

1

1

1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ANO

ANO

ANO

ANO

DVB-T2 PAL

SECAM ano ano ano ano

2x10

Ekvalizér

NICAM

1

33

CZ

Sluchátkový výstup

RF IN

CI slot

Obecné specifikace

Rodičovský zámek

Napájení

Max� příkon

Příkon v pohotovostním režimu

Příkon ve vypnutém stavu

Energetická třída

Hlavní vypínač napájení

1

1

CI + ano

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A ne

1

1

CI + ano

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A ne

1

1

CI + ano

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A ne

1

1

CI + ano

56

≤0,5 W

≤0,5 W

A ne

1

1

CI + ano

70

≤0,5 W

≤0,5 W

A+ ne

1

1

CI + ano

100

≤0,5 W

≤0,5 W

A+ ne

Rozměry a hmotnost

Rozměry přístroje se stojanem

(š × v × h) mm

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 371 × 176 740 × 470 × 210 909 × 565 × 212 1132 × 695 × 240

Rozměry přístroje bez stojanu

(š × v × h) mm

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 350 × 90 740 × 450 × 90 909 × 515 × 85 1132 × 675 × 90

Hmotnost (kg) 1,8 2 3,57 6,1 10 18

Závěsná na stěnu VESA 100X100 VESA 100X100 VESA 100X100 VESA 100X100 VESA 200X200 VESA 200X200

34

Podporované formáty

Medium

Typ souboru

FILM

HUDBA

FOTO

TITULKY

�mpg

�avi

�ts

�mov,

�mkv

�dat

�mp4

�vob

�mp3

�m4a/�aac

�jpg/

�jpeg

�bmp

�png

�srt

�ssa/�ass

�smi

�sub

�txt

Video Audio Max. Hodnoty

MPEG-1, MPEG-2

Xvid, MJPEG

MPEG-4 SP/ASP, H�263/H�264

MPEG-2, H�264, HEVC

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264, HEVC

MPEG-1

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264,

HEVC

MPEG-1, MPEG-2

MPEG-2

RV30/RV40

MP3

AAC

PMC

Rozlišení: 1920×1080

Datová rychlost: 40 Mbps

Rozlišení: 1920×1080

Datová rychlost: 20 Mbps

--

--

Progressive JPEG

Baseline JPEG

BMP

Rozlišení: 720×576

Datová rychlost: 40 Mbps

COOK, MP2 Rozlišení: 1920×1080

Vzorkovací frekvence: 8K~48KHz

MP3 Bitrate: 32K~320Kbps

Kanály: Mono/Stereo

AAC

Vzorkovací frekvence: 16K~48KHz

Bitrate: 32K~442Kbps

Kanály: Mono/Stereo

Rozlišení: 1024×768

Rozlišení: 15360×8640

Rozlišení: 9600×6400

Pixel�hloubka: 1/4/8/16/24/32 bpp

Rozlišení: 9600×6400

Rozlišení: 1280×800

Non-Interlaced

Interlaced

SubRip

SubStation Alpha

SAMI

SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem,

SubIdx(VobSub)

TMPlayer

Pouze SubViewer 1�0 & 2�0

CZ

35

CZ

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin� Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty�

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem� Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení�

Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí� Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů� Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní

úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili�

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti�

08/05

Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www�ecg�cz

Změna textu a technických parametrů vyhrazena�

36

20H01T2S2

++

+

18

51

2017

27

20

++

+

22F01T2S2

23

56

2017

33

22

37

CZ

CZ

24 H01T2S2

++

+

38

24

61

2017

35

24

++

+

32 H02T2S2

38

81

2017

56

32

++

+

40 F01T2S2

+

++

+

50 F02T2S2

+

42

101

2017

61

40

67

127

2017

98

50

39

CZ

LED TV

SK

OBSAH

NA ÚVOD �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE TELEVÍZORA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

Inštrukcie pre zostavenie stojančeka ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

Umiestnenie televízora �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

Pripojenie antény a napájania ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42

POPIS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43

Tlačidlá televízora a rozhrania ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43

Schéma pripojenia externých zariadení ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45

PRVOTNÁ INŠTALÁCIA �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46

OVLÁDANIE TELEVÍZORA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49

Ponuka Kanál ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49

Editácia programov ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Zoznam plánu (prehľad naprogramovaných udalostí) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������50

Informácie o signáli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51

Informácie o CI (vyžaduje sa vloženie CA modulu) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51

Nastavenie satelitu��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51

Ponuka Obraz �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53

Ponuka Zvuk��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55

Ponuka Zámok systému ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57

Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového režimu)��������������������������������������������������������������������������������������������������������59

Ponuka Nastavenia �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

Ponuka Obrazovka ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62

OVLÁDANIE MÉDIÍ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63

Ponuka Fotografie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64

Ponuka Hudba ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65

Ponuka Film ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66

Ponuka Text ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67

ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68

TECHNICKÝ LIST ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69

40

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!

Varovanie:

Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie�

Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy,

SK

podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť�

Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia� rozum, opatrnosť a starostlivosť� Tieto faktory teda

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

NEOTVÁRAŤ

AK CHCETE ZNÍŽIŤ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAJTE

KRYT ALEBO ZADNÝ PANEL PRÍSTROJA� VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE

KOMPONENTY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ SÁM OPRAVIŤ� VŽDY SA

OBRÁŤTE NA VYŠKOLENÝCH ZAMESTNANCOV SERVISU�

Symbol blesku so šípkou v rovnoramennom trojuholníku má varovať používateľa pred neizolovaným

„nebezpečným napätím“ vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne vysoké, aby osobám spôsobilo

úraz elektrickým prúdom�

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má informovať používateľa o tom, že sa v literatúre priloženej k prístroju nachádza veľa dôležitých pokynov pre jeho prevádzku a údržbu (prípadne servis)�

1� Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie�

2� Inštrukcie uložte pre nahliadnutie v budúcnosti�

3� Venujte pozornosť upozorneniam v príručke�

4� Dodržujte všetky pokyny�

5� Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody�

6� Čistite výhradne suchou handričkou�

7� Neblokujte vetracie otvory� Umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu�

8� Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, pece, alebo iných spotrebičov

(vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo�

9� Neobchádzajte bezpečnostné funkcie uzemnenej zásuvky� Vidlica napájacieho kábla je vybavená dvoma kolíkmi a jedným uzemňovacím kontaktom zaisťujúcim vašu bezpečnosť� Ak vaša zásuvka nezodpovedá vidlici napájacieho kábla tohto televízora, požiadajte elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky�

10� Chráňte napájací kábel, nešliapte po ňom, zabráňte jeho stlačeniu, a to najmä v blízkosti vidlice a miesta, kde vystupuje z prístroja�

11� Používajte iba príslušenstvo a doplnky odporúčané výrobcom�

12� Počas búrky alebo v prípade, že nebudete prístroj dlho používať, odpojte napájací kábel prístroja od zásuvky�

13� Všetky opravy zverte kvalifikovaným pracovníkom servisu� Prístroj vyžaduje servis, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený� Napríklad, keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, do prístroja sa dostala tekutina alebo doň vnikol cudzí predmet, bol vystavený dažďu alebo vlhku, došlo k jeho pádu alebo nefunguje obvyklým spôsobom�

41

SK

14� Zásuvka, ku ktorej je televízor pripojený, slúži na odpojenie prístroja od siete a musí byť za všetkých okolností ľahko prístupná�

15� Vetracie otvory nesmú byť zakryté takými predmetmi ako noviny, obrusy, záclony atď�, pretože tým sa zabraňuje nutnému vetraniu�

16� Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, ako napr� horiace sviečky�

17� Dbajte na ekologickú likvidáciu batérií�

18� Prístroj je určený na prevádzku v miernej klíme�

19� Zabráňte kvapkaniu vody na prístroj a jej vniknutiu do prístroja� Na prístroj nestavajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napr� vázy s kvetinami�

20� Elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie funkcie� Funkciu zariadenia je možné manuálne obnoviť vypnutím napájania a jeho opätovným zapnutím�

VAROVANIE:

Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti, znížite tak riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom�

VAROVANIE:

Batérie chráňte pred pôsobením vysokých teplôt, napríklad na priamom slnku� Batérie nevhadzujte do ohňa�

Tento symbol znamená, že ide o prístroj v druhej ochrannej triede, s dvojitou izoláciou medzi nebezpečným sieťovým napätím a používateľsky prístupnými časťami� Pri servise používajte výhradne identické náhradné diely�

Varovanie

Tento televízny prijímač využíva pri svojej prevádzke vysoké napätie� Neodnímajte zadný kryt prístroja� Všetok servis zverte kvalifikovaným pracovníkom�

Upozornenie

Dajte pozor, aby sa napájací kábel nezachytil pod televízorom�

Varovanie

Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti, znížite tak riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom�

Upozornenie

O televízor sa neopierajte, nenakláňajte ho a nestrkajte doň� Zvláštnu pozornosť venujte prítomnosti detí� Pád prístroja môže spôsobiť vážne zranenie�

Varovanie

Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do vetracích otvorov prístroja� Televízor chráňte pred poliatím akýmikoľvek tekutinami�

Upozornenie

Televízor nestavajte na nestabilné vozíky, stojany, police alebo stolčeky� Pád môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo zranenie osôb�

Upozornenie

Nezakrývajte ventilačné otvory v zadnom kryte prístroja� Dostatočná ventilácia je nutná na správnu funkciu elektrických komponentov�

Upozornenie

Ak je televízor umiestnený do priehradky obývacej steny alebo iného uzavretého priestoru, je nutné dodržať minimálne vzdialenosti� Prehrievanie môže skrátiť životnosť prístroja a môže byť taktiež nebezpečné�

Upozornenie

Ak nebudete televízor dlhšie používať, odporúčame odpojiť napájací kábel od elektrickej zásuvky�

42

NA ÚVOD

Ďakujeme, že ste si kúpili tento televízor� Aby ste už od samého počiatku mohli naplno využívať prednosti tohto prístroja, prečítajte si pozorne túto príručku a uložte ju na príhodné miesto pre jednoduché nahliadnutie v budúcnosti�

POZOR

Nikdy nemanipulujte so žiadnymi internými komponentmi prístroja a nevykonávajte žiadne nastavenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke� LED televízory používajú vysoké napätie� Keď čistíte prach alebo kvapôčky z displeja alebo skrine prístroja, mali by ste najprv vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky a potom utrieť prístroj suchou handričkou� Pri búrke odpojte napájací kábel a anténu, aby nedošlo k poškodeniu televízora� Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu�

SK

INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE TELEVÍZORA

Inštrukcie pre zostavenie stojančeka

1� Otvorte kartónovú škatuľu a vyberte televízor, príslušenstvo a stojanček (iba niektoré modely)�

2� Televízor položte na rovný povrch obrazovkou smerom dole�

Na ochranu displeja pred poškodením použite deku alebo inú mäkkú látku�

3� Nasaďte stojanček do držiaka a dotiahnite pevne pomocou priložených skrutiek�

4� Zostavenie je týmto dokončené�

Umiestnenie televízora

• Televízor umiestnite v miestnosti tak, aby na obrazovku nedopadalo priame slnečné svetlo�

• Úplná tma alebo odrazy na obrazovke môžu spôsobovať únavu zraku� Pre pohodlné sledovanie sa odporúča mäkké nepriame osvetlenie�

• Medzi prístrojom a stenou ponechajte dostatok priestoru, umožňujúceho cirkuláciu vzduchu�

• Vyvarujte sa príliš horúcich miest, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu skrinky prístroja alebo predčasnému starnutiu komponentov�

• Nezakrývajte ventilačné otvory televízora�

Pripojenie antény a napájania

1� Kábel antény pripojte k anténovému konektoru na zadnej strane televízora�

2� Vidlicu napájacieho kábla zapojte do elektrickej zásuvky�

3� Televízor zapnite�

Stlačte vypínač na televízore� Indikačná kontrolka sa rozsvieti zeleno�

Keď je TV v pohotovostnom režime (červený svit kontrolky), môžete televízor zapnúť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači�

43

SK

POPIS

Tlačidlá televízora a rozhranie

Tlačidlová ponuka na TV

Tlačidlovú ponuku televízora je možné vyvolať stlačením

multifunkčného tlačidla

� Ak ho stlačíte krátko, zobrazí sa tlačidlová ponuka na obrazovke� Opätovným krátkym stlačením posuniete zvýraznenie o jednu pozíciu doprava v slučke�

Ponuka sa po 5 sekundách nečinnosti automaticky skryje� Stlačením a podržaním tlačidla vykonáte voľbu zvýraznenej funkcie, pozrite nižšie�

POWER

SOURCE

MENU

/ CH+/-

: Zapnutie/vypnutie napájania

: Voľba externého zdroja signálu

: Zobrazenie hlavnej ponuky a potvrdenie vybraných položiek

: Voľba kanálu

/ VOL +/-

: Nastavenie hlasitosti

Tlačidlá diaľkového ovládača

DTV/ATV

DTV/ATV

MENU

MENU

EXIT

EXIT

FAV/LIST

FAV/LIST

GUIDE

MTS

RECLIST

RECLIST

REC

REC

SOURCE

SOURCE

DISPLAY

DISPLAY

FREEZE

FREEZE

MTS

GUIDE

ASPECT

ASPECT

CANCEL

CANCEL

SUB.PG

SUB.PG

INDEX

INDEX

TIMESHIFT

TIMESHIFT

TV/RADIO SUBTITLE

TV/RADIO SUBTITLE

32

33

1�

1

:

Zapnutie TV alebo vypnutie do pohotovostného režimu�

2�

%

:

Vypnutie alebo zapnutie zvukového výstupu�

3�

NUMERICKÉ TLAČIDLÁ:

Priame zadanie kanálu�

4�

DTV/AV:

Prepínanie medzi analógovou a digitálnou TV�

5�

:

Návrat k naposledy sledovanému kanálu�

6�

S.MODE:

Prepínanie medzi rôznymi nastaveniami zvuku�

7�

SLEEP:

Nastavenie času do automatického vypnutia

8�

MTS:

Voľba zvuku�

9�

P.MODE:

Prepínanie medzi rôznymi nastaveniami obrazu�

10�

MENU:

Zobrazenie hlavného menu na obrazovke�

11�

SOURCE:

Zobrazenie dostupných videozdrojov a ich výber�

12�

ŠÍPKY:

Pohyb po menu� /

ENTER:

Potvrdenie výberu�

13�

EXIT:

Návrat do predchádzajúceho menu alebo opustenie menu�

14�

DISPLAY:

Zobrazenie informácií o zdroji a kanáli

15�

VOL +/-:

Nastavenie hlasitosti�

16�

TV/RADIO:

Prepínanie medzi TV a rozhlasovými stanicami�

17�

GUIDE:

(a) Vyvolanie EPG (programový sprievodca) (b) Rýchly posun späť v režime PVR alebo prehrávača médií�

18�

TIME SHIFT:

(a) Časový posuv DTV kanálov (b) Prehrávanie v režime PVR alebo prehrávača médií�

19�

CANCEL:

(a) Návrat z režimu teletextu k obrazu a späť (b)

Predchádzajúca kapitola v režime PVR alebo prehrávača médií�

20�

INDEX:

(a) Obsah teletextu (b) Opustenie reprodukcie v režime PVR alebo prehrávača médií�

21�

SIZE:

Zmena veľkosti písma teletextu�

22�

REVEAL:

Zobrazenie alebo skrytie textových informácií�

23�

Farebné tlačidlá:

Ovládanie funkcií indikovaných na obrazovke

24�

CH-/CH+:

Prepnutie na predchádzajúci alebo nasledujúci kanál�

25�

FAV/LIST:

Prístup k zoznamu obľúbených kanálov�

26�

ASPECT:

(a) Voľba formátu obrazu (b) Rýchly posun vpred v režime PVR alebo prehrávača médií�

27�

FREEZE:

Slúži na zmrazenie obrazu na obrazovke�

28�

SUB PG:

(a) Prístup k podstránkam (b) Nasledujúca kapitola v režime

PVR alebo prehrávača médií�

29�

SUBTITLE:

Zobrazenie a nastavenie jazyka titulkov�

30�

HOLD:

Zastavenie teletextu na aktuálnej stránke�

31�

TEXT:

Otvorenie teletextu�

32�

RECLIST:

Zoznam nahrávok*

33�

REC:

Stlačením spustíte nahrávanie v režime PVR�*

44

Rozhrania

Poznámka:

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad najrôznejších rozhraní� Skutočná pozícia, typ, usporiadanie a počet rozhraní sa môžu na jednotlivých modeloch líšiť�

AV vstup

Vstup externého video- a audiosignálu (ľavý a pravý kanál)�

SK

CI slot

Tento slot je určený pre karty umožňujúce sledovanie platených TV kanálov�

Y Pb Pr vstup

Umožňuje pripojenie kompozitného videosignálu z DVD/videorekordéra�*

HDMI vstup

Vstup digitálneho signálu prostredníctvom HDMI konektora�

ANT 75

Pripojení anténového vstupu (75/VHF/UHF)�

VGA vstup

Vstup analógového videosignálu z PC�

PC AUDIO vstup

Privedenie audiosignálu z PC, keď je videosignál pripojený pomocou VGA�

Slúchadlový výstup

Pri pripojení slúchadiel sa automaticky vypne zvuk z reproduktorov TV�

USB vstup

Umožňuje pripojenie USB zariadenia a prehrávanie mediálnych súborov alebo nahrávanie relácií na USB�

SCART vstup

Štandardne podporuje vstup kompozitného a RGB signálu�

(Niektoré modely nemusia byť týmto rozhraním vybavené)

COAXIAL

Umožňuje pripojenie SPDIF prijímača�

* Niektoré modely nemusia byť týmto rozhraním vybavené�

45

SK

Schéma pripojenia externých zariadení

DVD Set-top boxy

Pripojenie do HDMI vstupu

46

Pripojenie do AV vstupu

Pripojenie do AV vstupu

Pripojenie do AV vstupu

Pripojenie USB

Set-top boxy

Pripojenie do AV výstupu

Pripojenie TV k anténovému rozvodu

Pripojenie RJ45

PRVOTNÁ INŠTALÁCIA

K anténovému vstupu televízora s označením ANT 75 Ω pripojte koaxiálny kábel so signálom z pozemského TV vysielania alebo z káblového rozvodu� Pokiaľ prijímate satelitné vysielanie, pripojte kábel od satelitnej antény k vstupu označenému ANT 75 Ω (S2)�

Zapojte sieťovú šnúru televízora do zásuvky a zapnite prijímač� Na obrazovke sa objaví ponuka

Prvá inštalácia

:

SK

Úvodné nastavenia

Jazyk Čeština

Krajina Slovensko

Prostredie Domáci režim

Automatické ladenie

Výber jazyka, krajiny a prostredia

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte jazyk, ktorý sa použije pre menu a hlásenia na obrazovke�

Pomocou tlačidiel b/B vyberte požadovanú krajinu�

Pomocou tlačidiel b/B

zvoľte, či sa bude televízor prevádzkovať v domácnosti (

Domáci režim

) alebo predvádzať v predajni (

Obchodný režim

)�

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo

ENTER

Výber spôsobu automatického ladenia

Tlačidlami b/B vyberte, či budete chcieť ladiť analógové (

ATV

) programy, digitálne programy (

DTV

) alebo oboje (

ATV + DTV

)�

Nastavenie ladenia

Typ ladenia

Typ dát

Typ vyhľadávania

ID siete

ATV + DTV

DVB-T

Úplné

Auto

Frekvencia Auto

Prenosová rýchlosť Auto

Štart Späť

Pri digitálnych programoch zvoľte v položke

Typ dát

moduláciu:

DVB-T

(pozemské vysielanie),

DVB-C

(káblová televízia) alebo

Satelit

(satelitný príjem DVB-S/S2)�

47

SK

Automatické ladenie digitálneho pozemského vysielania (DVB-T/T2)

Nastavenie ladenia

Krajina Slovensko

Typ ladenia DTV

Typ dát

Typ vyhľadávania

ID siete

DVB-T

Úplné

Automaticky

Frekvencia Automaticky

Rýchlosť prenosu Automaticky

Štart Späť

Ako

Typ dát

zvoľte

DVB-T

a pre začatie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo

ENTER

Automatické ladenie digitálnej káblovej televízie (DVB-C)

Nastavenie ladenia

Krajina Slovensko

Typ ladenia

Typ dát

Typ vyhľadávania

ID siete

DTV

DVB-T

Úplné

Automaticky

Frekvencia Automaticky

Rýchlosť prenosu Automaticky

Štart Späť

Ako

Typ dát

zvoľte

DVB-C

� V položke

Typ vyhľadávania

vyberte, či má prijímač prelaďovať celé frekvenčné pásmo (voľba

Úplné

) alebo načítať multiplexy z tabuľky NIT poskytovateľa (voľba

Vyhľadávanie siete

)� Ďalšie parametre (

ID siete, Frekvencia

a

Rýchlosť prenosu

), ktoré majú východiskový stav

Automaticky

, môžete v prípade potreby nastaviť podľa pokynov poskytovateľa káblovej televízie� Pre začatie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo

ENTER

Pokiaľ ste zvolili

ATV + DTV

a budete chcieť ladenie analógových programov preskočiť, stlačte

MENU

a následne potvrďte

Áno

tlačidlom b

Stav ladenia

TV

DTV

Rádio

Dáta

0 programov

0 programov

0 programov

0 programov

Chcete preskočiť analógové ladenie?

Áno Nie

Pre preskočenie stlačte MENU

Prijímač bude pokračovať ladením digitálnych programov (DTV)� Tlačidlom

MENU

môžete ladenie kedykoľvek ukončiť�

48

TV

DTV

Rádio

Dáta

Stav ladenia

0 programov

0 programov

0 programov

0 programov

Chcete ukončiť ladenie?

Pre ukončenie stlačte MENU

Áno

Aj keď ladenie prerušíte alebo ukončíte, dosiaľ nájdené programy sa uložia�

Automatické ladenie digitálneho satelitného vysielania (DVB-S/S2)

Nastavenie ladenia

Typ ladenia

Typ dát

DTV

Satelit

Satelit 04 ASTRA 1E, ��

Režim vyhľadávania Slepý sken

Typ kanálu

Typ služby

Free+Encrypted

Všetko

Nie

Štart Späť

Ako

Typ dát

zvoľte

Satelit

� V položke

Satelit

vyberte družicu, z ktorej budete programy prijímať, napríklad

ASTRA 1E, 1G, 3A (pozícia 23�5° E)� V položke

Režim vyhľadávania

zvoľte, či má prijímač prelaďovať celé frekvenčné pásmo (voľba

Slepý sken

), vyhľadať programy na frekvenciách predladených v televízore alebo načítať transpondéry z tabuľky NIT vysielanej zo satelitu poskytovateľom (voľba

Sieť

)� Voľbou

Typ kanálu

môžete obmedziť vyhľadávanie na voľné (

Free

), kódované (

Encrypted

) alebo všetky programy� V položke

Typ služby

môžete určiť, či sa majú vyhľadávať všetky služby (

Všetko

) alebo iba televízne (

DTV

) či rozhlasové programy (

RÁDIO

)� Pre začatie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo

ENTER

SK

49

OVLÁDANIE TELEVÍZORA

Hlavné ovládacie menu televízora vyvoláte stlačením tlačidla

MENU

SK

Ponuka Kanál

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte v hlavnom menu ponuku

KANÁL

KANÁL

Automatické ladenie

ATV manuálne ladenie

Ručné ladenie DVB-T

Editácia programov

Zoznam úloh

Informácie o signáli

Informácie o CI

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel

V/v

zvoľte požadovanú funkciu�

2� Stlačením tlačidla

ENTER

vybranú funkciu vyvoláte�

3� Na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo

MENU

, na úplné opustenie menu stlačte

EXIT

Automatické ladenie

Automatické ladenie je popísané v kapitole

PRVÁ INŠTALÁCIA

� Ak budete chcieť ladiť satelitné programy, musí byť vstup televízora prepnutý na satelit (tlačidlom

SOURCE

)�

Analógové manuálne ladenie

Kanál:

Číslo predvoľby

Color system:

Farebná norma (AUTO/PAL/SECAM)

Sound System:

Norma zvuku (BG/I/DK/L)

Jemné doladenie:

Presné doladenie frekvencie kanálu

Vyhľadať:

Tlačidlami b/B

spustíte vyhľadávanie hore alebo dole

Frekvencia:

Kmitočet TV kanálu

Analógové manuálne ladenie

Kanál 1

Color system PAL

Sound system BG

Jemné doladenie

Vyhľadať

Pohyb

Frekvencia 182,25 MHz

Späť Ukončiť

50

Digitálne manuálne ladenie

Krokovaním pomocou tlačidiel b/B

alebo priamou voľbou tlačidlami

0 – 9

zadajte číslo kanálu televízneho multiplexu� Pokiaľ sa nájde signál, na stupnici sa zobrazí jeho úroveň� Ladenie programov začnete tlačidlom

ENTER

� Po chvíli sa zobrazí počet nájdených programov�

Zlý

Ručné ladenie DVB-T

UHF CH 53

DTV 4

Rádio 8

Dáta 0

Dobrý

Editácia programov

Stlačením tlačidla V/v vyberte predvoľbu, ktorú chcete upraviť�

Červeným tlačidlom predvoľbu vymažete�

Žltým tlačidlom môžete meniť poradie programov�

Modrým tlačidlom nastavíte preskakovanie vybraného programu�

Pri prechádzaní kanálov pomocou tlačidiel

CH+/-

sa takto označený kanál vynechá�

Tlačidlom

FAV

pridáte vybranú predvoľbu do zoznamu obľúbených programov, ďalším stlačením ju zo zoznamu odoberiete�

Editácia programov

1 Prima LOVE | T2

2 Prima ZOOM | T2

3 Prima MAX | T2

4 Prima | T2

5 Prima COOL | T2

6 Ocko | T2

7 Ocko Gold | T2

8 Barrandov Plus | T2

9 Kino Barrandov | T2

10 BARRANDOV TV | ���

Vymazať

Vybrať

Pohyb Preskočiť

Obľúbené

Späť

SK

Zoznam plánu (prehľad naprogramovaných udalostí)

Zoznam úloh

Názov programu

[DTV] Manuálne zadanie času

Dátum

Pohyb Vymazať Pridať Upraviť Ukončiť

Novú udalosť pridáte stlačením žltého tlačidla � Na obrazovke sa objaví tabuľka na spresnenie zadávaných parametrov:

51

SK

Nastavenie plánovania

1 ONE HD

Typ Rekordér

Režim Raz

Čas zač� 11:47 05 Nov

Čas kon� 12:17 05 Nov

Vybrať Späť

Záznam úspešne uložený

Záznam: 11:47 ~ 12:17 na CH�1

05/11/2016

Ukončiť

Pokiaľ dôjde ku konfliktu nastavených časov, zobrazí sa varovné hlásenie�

Informácie o signáli

V tejto ponuke je možné zobraziť informácie o prijímanom signáli� Táto funkcia nie je dostupná pri analógovom príjme�

Informácie o signáli

Kanál: 5 (177�50 MHz)

Sieť

Modulácia Neznáma

Kvalita 100 (Dobrý)

Sila 0 (Slabý)

Informácie o CI (vyžaduje sa vloženie CA modulu)

Pomocou tejto funkcie môžete vyvolať informácie o vloženom CA module a vykonávať jeho konfiguráciu�

Nastavenie satelitu

Táto ponuka je prístupná, pokiaľ zvolíte ako zdroj signálu

Satelit

� Môžete tu vyberať, pridávať, mazať a editovať satelity a ich transpondéry� Z tejto ponuky je možné tiež spustiť automatické ladenie jedného alebo viacerých satelitov alebo transpondérov�

Nastavenie satelitu

Satelit

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Typ LNB

Výkon LNB

09750/10600

13/18V

22 kHz Auto

Toneburst Nič

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 Nič

Motor Nič

Kvalita

Transpondér OK Vybrať Upraviť

Ukončiť Vymazať Pridať

Skenovať

V ľavej tabuľke je prehľad predladených satelitov� Pokiaľ jeden alebo viac satelitov označíte tlačidlom

OK

, môžete potom spustiť ich automatické ladenie modrým tlačidlom

Vyhľadávať

52

Parametre na prepínanie polarizácií a pásiem LNC alebo na prepínanie viacerých LNC medzi sebou sa nastavujú v tabuľke vpravo�

Stlačením tlačidla

GUIDE

vyvoláte zoznam transpondérov vybraného satelitu, kde ich potom môžete vyberať, pridávať, mazať a editovať� V tabuľke vľavo sa zobrazí prehľad transpondérov a vpravo je možné nastavovať parametre na prepínanie polarizácií a pásiem LNC alebo na prepínanie viacerých LNC medzi sebou�

SK

Nastavenie satelitu

Transpondér

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Typ LNB

Výkon LNB

22 kHz

09750/10600

13/18V

Auto

Toneburst Nič

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 Nič

Motor Nič

Kvalita

Transpondér OK Vybrať Upraviť

Ukončiť Vymazať Pridať

Skenovať

Žltým tlačidlom

Pridať

môžete transpondéry pridávať a červeným tlačidlom

Zmazať

je možné transpondéry mazať� Pokiaľ jeden alebo viac transpondérov označíte tlačidlom

OK

, môžete spustiť ich automatické ladenie modrým tlačidlom

Vyhľadávať

� Na stupnici uprostred sa zobrazuje kvalita signálu vybraného transpondéra�

Nastavenie satelitu

Transp

Kvalita

Upraviť

Transpondér 013

Frekvencia 121�63

Symbol (ks/s) 27 500

Polarita V

09750/10600

13/18V

Auto

Nič

LNB2

Nič

Motor Nič

Ukončiť OK Potvrdiť

Po stlačení zeleného tlačidla

Upraviť

môžete editovať frekvenciu, symbolovú rýchlosť a polarizáciu vybraného transpondéra� Zmeny uložíte stlačením tlačidla

OK

53

SK

Ponuka Obraz

Stlačením tlačidla

MENU

zobrazte hlavnú ponuku�

Pomocou tlačidiel b/B vyberte v hlavnom menu položku OBRAZ�

OBRAZ

Režim obrazu

Kontrast 50

Jas 50

Farebná sýt� 50

Far� tón 50

Ostrosť 50

Teplota farieb

Redukcia šumu

HDMI režim

Normálna

Stredná

Auto

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel

V/v

vyberte v ponuke OBRAZ voľbu, ktorú chcete nastaviť�

2� Stlačte

ENTER

na nastavenie�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

MENU

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

Režim obrazu

Stlačením

V/v

vyberte položku

Režim obrazu

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

V režime

Užívateľský

môžete upraviť hodnotu kontrastu, jasu, sýtosti farieb ostrosti a farebného tónu�

Tip:

Stlačením tlačidla

PMODE

môžete zmeniť obrazový režim priamo�

Režim obrazu

Dynamický

Štandardný

Mierny

Užívateľský

Vybrať Späť

Jas/Kontrast/Ostrosť/Sýtosť/Odtieň

Stlačením

V/v

vyberte voľbu a pomocou tlačidiel b/B

nastavte�

Jas

Nastavenie jasu obrazu�

Kontrast

Nastavenie kontrastu obrazu�

Ostrosť

Nastavenie ostrosti obrazu

Sýtosť

Nastavenie sýtosti farieb�

Tón

Nastavenie farebného odtieňa� Iba pre signál v NTSC formáte�

54

Farebná teplota

Zmena celkového farebného podania obrazu�

Stlačením V/v vyberte položku

Teplota farieb

a pomocou tlačidiel b/B

vyberte z možností Normálna, Teplá a Studená�

Teplota farieb

Normálna

Studená

Normálny

Vytvára živý a svieži obraz

Teplá

Obraz je ladený do teplých červených odtieňov

Studená

Obraz je ladený do studených modrých odtieňov

Teplá

Vybrať Späť

Redukcia šumu

Umožňuje filtrovať obrazový šum a zvýšiť kvalitu obrazu�

Stlačením

V/v

vyberte položku

Redukcia šumu

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Vypnuté

Redukcia šumu vypnutá

Nízka

Nízka miera redukcie

Stredná

Stredná miera redukcie

Vysoká

Vysoká miera redukcia

Štandardné

Predvolená redukcia šumu

Redukcia šumu

Vypnutá

Nízka

Stredná

Vysoká

Štandardné

Vybrať Späť

HDMI režim

Stlačením V/v vyberte položku

HDMI mode

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou šípok vyberte požadovaný režim (Auto, Video, PC)�

HDMI mode

Auto

Video

PC

SK

Vybrať Späť

55

SK

Ponuka Zvuk

Stlačením tlačidla

MENU

zobrazte hlavnú ponuku�

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte v hlavnom menu položku ZVUK a stlačením

ENTER

vstúpte do ponuky�

ZVUK

Režim zvuku Štandardný

Výšky 50

Basy 50

Vyváženie 0

Auto� úroveň hlasitosti

Digitálny výstup

AD prepínač

Vyp

PCM

Vyp

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel V/v vyberte v ponuke ZVUK voľbu, ktorú chcete nastaviť�

2� Stlačte

ENTER

na nastavenie�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

ENTER

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

Režim zvuku

Stlačením V/v vyberte položku

Zvukový režim

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky a pomocou tlačidiel

V/v

vyberte požadovaný režim�

V režime

Užívateľský

môžete nastaviť ľubovoľnú úroveň basov a výšok�

Tip:

Stlačením tlačidla

SMODE

môžete zmeniť zvukový režim priamo�

Štandardný

Vyvážený zvuk pre všetky prostredia�

Hudba

Zachováva originálny zvuk� Vhodné pre hudobné relácie�

Film

Zdôrazňuje výšky a basy pre bohatý zvukový zážitok�

Šport

Zdôrazňuje frekvenciu hlasového komentára�

Užívateľský

Umožňuje vlastné nastavenie zvuku�

Vyváženie

Stlačením V/v vyberte voľbu a pomocou tlačidiel b/B nastavte�

Režim zvuku

Štandardný

Hudba

Film

Šport

Užívateľský

Vybrať Späť

Auto. úroveň hlasitosti

Stlačením V/v vyberte voľbu a pomocou tlačidiel b/B vyberte Zap alebo Vyp�

Digitálny výstup

Stlačením V/v vyberte voľbu a pomocou tlačidiel b/B vyberte Zap / PMC / Vyp�

AD prepínač

Stlačením V/v vyberte voľbu a pomocou tlačidiel b/B vyberte Zap alebo Vyp�

Poznámka:

Vyváženie:

Táto položka umožňuje nastaviť vyváženie ľavého a pravého reproduktora tak, aby optimálne zodpovedalo vašej posluchovej pozícii�

Automatická hlasitosť:

Slúži na obmedzenie rozdielov v hlasitosti medzi jednotlivými kanálmi�

56

Ponuka Čas

Stlačením tlačidla

MENU

zobrazte hlavnú ponuku�

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte v hlavnom menu položku ČAS a stlačením

ENTER

vstúpte do ponuky�

SK

ČAS

Hodiny

Časové pásmo

Časovač vypnutia

Auto standby

Čas OSD

-- -- --

Berlín GTM+1

Vyp

4H

15 s

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel V/v vyberte v ponuke ČAS voľbu, ktorú chcete nastaviť�

2� Stlačte

ENTER

na nastavenie�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

ENTER

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

Časové pásmo

Stlačením

V/v

vyberte položku

Časové pásmo

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou tlačidiel V/v/b/B vyberte časové pásmo�

Časové pásmo

Pohyb Vybrať Späť

Časovač vypnutia

Stlačením V/v vyberte položku

Časovač vypnutia

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou tlačidiel

V/v nastavte časovač�

Dostupné voľby sú: Vyp, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min,

180min, 240min�

Časovač autom� vypn�

Vyp

15 min

30 min

45 min

60 min

90 min

Vybrať Späť

57

SK

Automatické vypnutie

Stlačením

V/v

vyberte položku

Auto standby

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou tlačidiel

V/v vyberte čas do automatického vypnutia�

Časovač autom� vypnutia

Vyp

3H

4H

5H

Čas zobrazenia OSD

Stlačením

V/v

vyberte položku

Čas OSD

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou tlačidiel V/v vyberte čas zobrazenia menu na obrazovke�

Čas OSD

Vybrať Späť

5 S

15 S

30 S

Vybrať Späť

Ponuka Zámok systému

Stlačením tlačidla

MENU

zobrazte hlavnú ponuku�

Pomocou tlačidiel b/B vyberte v hlavnom menu položku ZÁMOK SYSTÉMU a stlačením

ENTER

vstúpte do ponuky�

ZÁMOK

Zámka systému

Nastaviť heslo

Blokovať program

Rodičovská kontrola

Zámok tlačidiel

Hotelový mód

Vyp

Vyp

Vyp

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel V/v vyberte v ponuke ZÁMOK voľbu, ktorú chcete nastaviť�

2� Stlačte

ENTER/

b/B

na nastavenie�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

MENU

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

58

Zámka systému

Stlačením

V/v

vyberte položku

Zámka systému

a potom stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Predvolené heslo je 0000� Ak zabudnete vami nastavené heslo, obráťte sa na servisné stredisko� Zadajte heslo

Nastavenie hesla

Stlačením

V/v

vyberte položku

Nastaviť heslo

a potom stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky umožňujúcej nastavenie nového hesla�

Zmazať

Zadajte staré heslo

Zrušiť

Zadajte nové heslo

Potvrdiť heslo

Zmazať Zrušiť

Zámok kanálu

Stlačením V/v vyberte položku

Blokovať program

a stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky� Zeleným tlačidlom môžete aktivovať alebo deaktivovať zámok kanálu�

Blokovať program

SK

Zámok

Vybrať

Rodičovská kontrola

Stlačením V/v vyberte položku

Rodičovská kontrola,

stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky a vyberte požadovanú úroveň ochrany podľa veku dieťaťa�

Rodičovská kontrola

Vyp

Späť

Zámok klávesnice

Aktiváciou tejto voľby môžete zamedziť nežiaducemu použitiu, napríklad deťmi�

Stlačením

V/v

vyberte položku

Zámok tlačidiel

a pomocou tlačidiel b/B vyberte Zap alebo Vyp�

Vybrať Späť

59

Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového režimu)

SK

HOTEL

Hotelový mód

Blokovanie vstupu

Predvolený vstup

Predvolený prog

Prednastavená hlasitosť

Max Volume

Importovať databázu

Exportovať databázu

Zrušiť zámok

Zap

Vyp

1

Vyp

100

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Stlačením tlačidiel V/v vyberte v ponuke ZÁMOK voľbu Hotelový mód�

2� Stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

MENU

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

Hotelový mód

Pomocou V/v vyberte položku

Hotelový mód

a pomocou tlačidiel b/B vyberte Zap alebo Vyp�

Blokovanie vstupu

Pomocou

V/v

vyberte položku

Blokovanie vstupu

a potom stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Predvolený vstup

Pomocou V/v vyberte položku

Predvolený vstup

a potom stlačením

ENTER

vstúpte do podponuky�

Predvolený program

Pomocou V/v vyberte položku

Predvolený prog

a nastavte pomocou tlačidiel b/B �

Maximálna hlasitosť

Pomocou

V/v

vyberte položku

Max Volume

a nastavte pomocou tlačidiel b/B

Zrušenie zámku

Pomocou V/v vyberte položku

Zrušiť zámok

a potom stlačením

ENTER

vymažte skôr vykonané nastavenia�

60

Ponuka Nastavenia

Stlačením tlačidla

MENU

zobrazte hlavnú ponuku�

Pomocou tlačidiel b/B vyberte v hlavnom menu položku NASTAVENIA�

Nastavenia

Jazyk Čeština

Jazyky teletextu West

Jazyky zvuku

Jazyk titulkov

Čeština

Čeština

Sluch� problémy

Súborový systém pre nahrávanie

Pomer strán

Vyp

16:9

Modrá obrazovka

Úvodné nastavenia

Obnov vých� nast� výr�

Aktualizácia firmware(USB)

HDMI CEC

Vyp

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel V/v vyberte v ponuke NASTAVENIA voľbu, ktorú chcete nastaviť�

2� Stlačte

ENTER

na nastavenie�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

ENTER

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

Jazyk OSD menu

Stlačením

V/v

vyberte položku

Jazyk

a pomocou tlačidiel

V/v/b/B vyberte požadovaný jazyk� Ako predvolený jazyk menu je nastavená angličtina�

Jazyk

SK

Vybrať Späť

Jazyk teletextu

Stlačením V/v vyberte položku

Jazyk teletextu

a pomocou tlačidiel V/v/b/B vyberte požadovanú skupinu jazykov pre zobrazenie teletextu�

Jazyk teletextu

Západný

Východný

Vybrať Späť

61

SK

Jazyky zvuku

Stlačením

V/v

vyberte položku

Jazyky zvuku

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou tlačidiel

V/v/b/B

vyberte Primárny jazyk zvuku a Sekundárny jazyk zvuku�

Jazyky zvuku Primárny

Vybrať Späť

Jazyky titulkov

Stlačením V/v vyberte položku

Jazyk titulkov

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Pomocou tlačidiel V/v/b/B vyberte Primárny

Jazyk titulkov a Sekundárny jazyk titulkov�

Primárny

Vybrať Späť

Súborový systém pre nahrávanie*

Stlačením V/v vyberte položku

Súborový systém pre nahrávanie

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Stlačením V/v vyberte

Kontrola súborového systému pre nahrávanie

a stlačením tlačidla

ENTER

spustite� Vykoná sa kontrola rýchlosti USB�

Vybrať disk

USB Disk

C:

Kontrola súborového systému pre nahrávanie Štart

Formát

Veľkosť TimeShift

Rýchlosť

Limit nahrávania 6H

Vybrať Späť

Pomer strán

Stlačením

V/v

vyberte položku

Pomer strán

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Stlačením V/v vyberte pomer strán�

Dostupné nastavenia sú: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2�

Pomer strán

Vybrať Späť

* dostupné len pre model 50 F02T2S2

62

Uľahčenie pre sluchovo postihnutých

Stlačením V/v vyberte položku

Sluch. problémy

a stlačením tlačidla

ENTER

vyberte Zap alebo Vyp�

Modrá obrazovka

Stlačením

V/v

vyberte položku

Sluch. problémy

a stlačením tlačidla

ENTER

vyberte Zap alebo Vyp�

Modrá obrazovka

Prvotná inštalácia

Stlačením V/v vyberte

Úvodné nastavenia

a spustite inštaláciu stlačením tlačidla

ENTER

Obnovenie predvolených nastavení z výroby

Stlačením

V/v

vyberte položku

Obnov vých. nast. výr.

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Aktualizácia firmware(USB)

Stlačením V/v vyberte položku

Aktualizácia firmware(USB),

do USB portu pripojte USB pamäťové zariadenie s aktualizačným súborom a stlačením tlačidla

ENTER

spustite aktualizáciu�

SK

Ponuka Obrazovka

Stlačením tlačidla

MENU

zobrazte hlavnú ponuku�

Pomocou tlačidiel b/B vyberte v hlavnom menu položku OBRAZOVKA�

OBRAZOVKA

Aut� nastavenie

H poloha

V poloha

50

50

Veľkosť 50

Fáza 54

Obnovenie pozície

Pohyb Späť Vybrať Ukončiť

1� Pomocou tlačidiel

V/v

vyberte v ponuke OBRAZOVKA voľbu, ktorú chcete nastaviť�

2� Stlačte

ENTER

na nastavenie�

3� Keď ste s nastavením hotoví, stlačte

ENTER

na uloženie zmien a návrat do predchádzajúcej ponuky�

Aut. nastavenie

Stlačením

ENTER

spustite automatické nastavenie horizontálnej a vertikálnej pozície, veľkosti a fázy obrazu�

H poloha

Nastavenie horizontálnej pozície obrazu�

Stlačením V/v vyberte položku

H poloha

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

63

V poloha

Nastavenie vertikálnej pozície obrazu�

Stlačením V/v vyberte položku

V poloha

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

SK

Veľkosť

Nastavenie rozmeru zobrazenia

Stlačením V/v vyberte položku

Veľkosť

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Fáza

Nastavenie horizontálnej frekvencie obrazu

Stlačením V/v vyberte položku

Fáza

a stlačením tlačidla

ENTER

vstúpte do podponuky�

Obnovenie pozície

Stlačením V/v vyberte položku

Obnovenie pozície

a stlačením tlačidla

ENTER

obnovte predvolené nastavenie pozície obrazu�

OVLÁDANIE MÉDIÍ

Poznámka:

• Pred ovládaním ponuky

Media

pripojte k televízoru USB zariadenie a tlačidlom

INPUT

prepnite vstup televízora na

Media

Pomocou tlačidiel

V/v

vyberte v ponuke vstupných zdrojov

Media

a stlačením

ENTER

vstúpte do ponuky�

Fotografie Hudba Film Text

Stlačením tlačidla b/B vyberte voľbu, ktorú chcete v menu

Media

nastaviť, a potvrďte stlačením

ENTER

64

Ponuka Fotografie

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte z ponuky voľbu

Fotografie

a vstúpte stlačením

ENTER

Stlačením tlačidla

EXIT

sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu�

Fotografie

Späť

Rozlíšenie:

Veľkosť:

500 × 375

102 kB

Dátum: 2016/01/01

Čas: 15:52:54

Vymazať Ukončiť

Pomocou tlačidiel b/B vyberte z ponuky súbor, ktorý chcete zobraziť, a stlačením tlačidla u ho zobrazte�

Pri zvýraznení požadovaného súboru sa vpravo zobrazí informácia o súbore a v strede obrazovky sa zobrazí ukážka obrázka�

SK

Prehrať

Pauza Pred� Ďalší Stop Repeat All Hudba Playlist Info

65

SK

Ponuka Hudba

Pomocou tlačidiel b/B vyberte z ponuky voľbu

Hudba

a vstúpte stlačením

ENTER

Stlačením tlačidla

EXIT

sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu�

Fotografie Film Text

Hudba

Späť Hore ALAC Album

Vymazať Ukončiť

Pomocou tlačidiel b/B vyberte disk, ktorý chcete prehrať, a stlačením ENTER spustite reprodukciu�

Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, vyberte pomocou tlačidiel b/B

voľbu

Späť

66

Prehrať

Pauza Pred� Ďalší Repeat all STLMIŤ

Ponuka Film

Pomocou tlačidiel b/B vyberte z ponuky voľbu

Film

a vstúpte stlačením

ENTER

Stlačením tlačidla

EXIT

sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu�

SK

Fotografie Hudba Film Text

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte disk a vstúpte stlačením ENTER�

Stlačením tlačidla u prehrajte vybraný film�

Stlačením tlačidla

DISPLAY

zobrazte v spodnej časti obrazovky ovládacie menu, vyberte tlačidlo požadovanej funkcie a stlačením

ENTER

povel vykonajte�

Stlačením tlačidla

EXIT

sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu�

Prehrať

Pauza Pred� Ďalší CharSet Repeat all

67

SK

Ponuka Text

Pomocou tlačidiel b/B vyberte z ponuky voľbu

Text

a vstúpte stlačením

ENTER

Stlačením tlačidla

EXIT

sa vráťte do predchádzajúcej ponuky a opustite aktuálne menu�

Fotografie Hudba Film Text

Pomocou tlačidiel b/B

vyberte disk a vstúpte stlačením ENTER�

Pomocou tlačidiel b/B vyberte voľbu návratu do predchádzajúceho menu�

Pred� strana Ďalšia strana Pred� Ďalší Stop CharSet Hudba Playlist

68

ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Problém

Žiadne napájanie

Zlý príjem signálu

Žiadny obraz

Obraz je v poriadku, ale bez zvuku

Televízor nereaguje na povely diaľkového ovládača

Žiadny obraz v PC režime

Vertikálne chvenie (v PC režime)

Príliš svetlý alebo tmavý obraz v PC režime

Riešenie

• Skontrolujte, či je vidlica napájacieho kábla zapojená do elektrickej zásuvky� Televízor odpojte od napájania, vyčkajte cca 60 sekúnd a potom ho znovu zapojte a zapnite�

• Vysoké budovy alebo kopce v okolí môžu spôsobovať odrazy signálu analógového vysielania a duchov v obraze�

Kvalitu obrazu môžete zlepšiť zmenou orientácie antény�

• Ak používate izbovú anténu, môže byť príjem za určitých podmienok sťažený� Skúste príjem zlepšiť zmenou orientácie antény� Ak sa obraz nezlepší, použite vonkajšiu anténu�

• Skontroluje, že je k televízoru riadne pripojená anténa�

• Skúste vybrať iný kanál a overte, či nie je problém mimo vášho prijímača�

• Zvýšte hlasitosť�

• Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk televízora� Opätovným stlačením tlačidla vypnutia zvuku obnovte pôvodnú hlasitosť�

• Zvýšte kontrast a jas obrazu� Zvuk je v poriadku, ale žiadny obraz alebo chybné farby

Sneženie v obraze, šum alebo zasekávajúci sa obraz

Rušivé vodorovné pruhy cez obraz

• Skontroluje riadne pripojenie antény�

• Rušenie spôsobované elektrickými spotrebičmi, akými sú vysúšače vlasov alebo vysávače� Vypnite tieto spotrebiče používané v blízkosti televízora�

• Diaľkový ovládač namierte na senzor diaľkového ovládania na televízore�

• Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a senzorom na televízore�

• Skontrolujte, či nie sú vybité batérie v diaľkovom ovládači�

• Skontrolujte riadne pripojenie videokábla k VGA konektoru�

• Skontrolujte, či je formát obrazu z PC kompatibilný s týmto televízorom�

• Upravte zobrazovaciu frekvenciu obrazu z PC�

• V menu upravte jas a kontrast obrazu�

SK

Ak vyššie uvedené pokyny nepomôžu problém odstrániť, odpojte televízor na cca 60 sekúnd od napájania a potom ho znovu zapojte� Ak ťažkosti pretrvajú, obráťte sa na kvalifikovaný servis� Nepokúšajte sa prístroj opraviť vlastnými silami�

Nenechávajte na televízore dlhodobo zobrazený statický obraz (pauza videa, zobrazenie menu a pod�)� Mohlo by dôjsť k trvalému vypáleniu statického obrazu a poškodeniu displeja�

69

SK

Obraz

Progressive Scan

Hrebeňový filter

Redukcia šumu

OSD menu

Zvuk

Zvukový výkon

Korekcia zvuku

Stereo zvuk

Konektivita

USB

Podporované formáty

HDMI

SCART

Komponentové

YPbPr

VGA (D-Sub5 pin)

PC Audio vstup

TECHNICKÝ LIST

20 H01T2S2 MODEL

Obrazovka

Uhlopriečka

Pomer strán

Rozlíšenie

Dynamický kontrast

Tuner

20" (51 cm)

16:09

1366*768

1000:1

Digitálny tuner

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2 Satelitný tuner

Programový sprievodca EPG

PVR nahrávanie na USB

Funkcia Timeshift

(časový posun)

Zoznam kanálov

ÁNO

NIE

ÁNO

Videosystém

ÁNO

DVB-T2 PAL

SECAM

áno

áno

áno

áno

2x5

Ekvalizér

NICAM

1

1

1

1

1

1

22 F01T2S2

22" (56 cm)

16:09

1920*1080

1000:1

áno

áno

áno

áno

2x5

Ekvalizér

NICAM

1

1

1

1

1

1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

DVB-T2 PAL

SECAM

24 H01T2S2 32 H02T2S2

24" (61 cm)

16:09

1366*768

1000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

DVB-T2 PAL

SECAM

áno

áno

áno

áno

2 × 5

Ekvalizér

NICAM

32" (81cm)

16:09

1366*768

1000:1

áno

áno

áno

áno

2 × 10

Ekvalizér

NICAM

1 1

Pozrite samostatnú tabuľku

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

DVB-T2 PAL

SECAM

40 F01T2S2

40" (109 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

áno

áno

áno

áno

2 × 8

Ekvalizér

NICAM

1

3

1

1

1

1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

DVB-T2 PAL

SECAM

50 F02T2S2

50" (125 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

áno

áno

áno

áno

2 × 10

Ekvalizér

NICAM

1

3

1

1

1

1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

DVB-T2 PAL

SECAM

70

Slúchadlový výstup

RF IN

CI slot

Všeobecné

špecifikácie

Rodičovský zámok

Napájanie

Max� príkon

Príkon v pohotovostnom režime

Príkon vo vypnutom stave

Energetická trieda

Hlavný vypínač napájania

Rozmery a hmotnosť

1

1

CI +

áno

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A nie

1

1

CI +

áno

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A nie

1

1

CI +

áno

36

≤ 0,5 W

≤ 0,5 W

A nie

1

1

CI +

áno

56

≤ 0,5 W

≤ 0,5 W

A nie

1

1

CI +

áno

70

≤ 0,5 W

≤ 0,5 W

A+ nie

1

1

CI +

áno

100

≤ 0,5 W

≤ 0,5 W

A+ nie

Rozmery prístroja so stojanom

(š × v × h) mm

Rozmery prístroja bez stojana

(š × v × h) mm

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 371 × 176

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 350 × 90

740 × 470 × 210

740 × 450 × 90

909 × 565 × 212 1132 × 695 × 240

909 × 515 × 85 1132 × 675 × 90

Hmotnosť (kg) 1,8 2 3,57 6,1 10 18

Závesná na stenu VESA 100 X 100 VESA 100 X 100 VESA 100 × 100 VESA 100 × 100 VESA 200 × 200 VESA 200 × 200

SK

71

SK

Podporované formáty

Médium

Typ súboru

KINO

HUDBA

FOTOGRAFIE

TITULKY

�mpg

�avi

�ts

�mov,

�mkv

�dat

�mp4

�vob

�mp3

�m4a/�aac

�jpg/

�jpeg

�bmp

�png

�srt

�ssa/�ass

�smi

�sub

�txt

Video Audio Max. hodnoty

MPEG-1, MPEG-2

Xvid, MJPEG

MPEG-4 SP/ASP, H�263/H�264

MPEG-2, H�264, HEVC

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264, HEVC

MPEG-1

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264,

HEVC

MPEG-1, MPEG-2

MPEG-2

RV30/RV40

MP3

AAC

PMC

Rozlíšenie: 1920 × 1080

Dátová rýchlosť: 40 Mbps

Rozlíšenie: 1920 × 1080

Dátová rýchlosť: 20 Mbps

--

--

Progressive JPEG

Baseline JPEG

BMP

Rozlíšenie: 720 × 576

Dátová rýchlosť: 40 Mbps

COOK, MP2 Rozlíšenie: 1920 × 1080

Vzorkovacia frekvencia: 8K~48KHz

MP3 Bitrate: 32K~320Kbps

Kanály: Mono/Stereo

AAC

Vzorkovacia frekvencia:

16K~48KHz

Bitrate: 32K~442Kbps

Kanály: Mono/Stereo

Rozlíšenie: 1024 × 768

Rozlíšenie: 15360 × 8640

Rozlíšenie: 9600 × 6400

Pixel� hĺbka: 1/4/8/16/24/32 bpp

Rozlíšenie: 9600 × 6400

Rozlíšenie: 1280 × 800

Non-Interlaced

Interlaced

SubRip

SubStation Alpha

SAMI

SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem,

SubIdx(VobSub)

TMPlayer

Iba SubViewer 1�0 & 2�0

72

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín� Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty�

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom� Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení� Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie� Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov� Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili�

08/05

SK

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti�

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www�ecg�sk�

Zmena textu a technických parametrov vyhradená�

73

SK

20H01T2S2

++

+

74

18

51

2017

27

20

++

+

22F01T2S2

23

56

2017

33

22

24 H01T2S2

++

+

24

61

2017

35

24

++

+

32 H02T2S2

38

81

2017

56

32

75

SK

SK

++

+

40 F01T2S2

+

++

+

50 F02T2S2

+

76

42

101

2017

61

40

67

127

2017

98

50

LED TV

INHALT

ZU BEGINN ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80

INSTALLATION UND ANSCHLIESSEN DES FERNSEHERS �������������������������������������������������������������������������������������������������������80

Instruktionen für das Zusammenstellen des Ständers ������������������������������������������������������������������������������������������������������������80

Platzierung des Fernsehers ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80

Anschließen von Antenne und Versorgung ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81

BESCHREIBUNG �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81

Tasten am Fernseher und Schnittstelle �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81

Anschließen externer Geräte in Bildern ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84

ERSTINSTALLATION �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85

BEDIENUNG DES FERNSEHERS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88

Menü Sender �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88

Bearbeitung der Programme ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89

Liste mit Plänen (Übersicht vorprogrammierter Ereignisse) �������������������������������������������������������������������������������������������������89

Informationen über das Signal ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

CI Informationen (CA Modul muss eingefügt werden) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Einstellung des Satelliten �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Menü Bild �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92

Menü Ton ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94

Menü Systemsperre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96

Hotelmodus (Hotelmodus muss unterstützt werden) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������99

Menü Optionen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100

Menü Bildschirm ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102

BEDIENUNG DER MEDIEN �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103

Menü Foto ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104

Menü Musik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 105

Menü Film ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106

Menü Text ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107

PROBLEMBEHEBUNG ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108

TECHNISCHES BLATT ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109

DE

77

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

DE

Warnung:

Die in dieser Anleitung aufgeführten

Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen gewährleistet werden� Wir haften nicht für Schäden, die durch den Transport, eine unsachgemäße nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen kann� Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht

Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine

Modifikation des Gerätes entstehen�

Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein

Produkt einbauen lassen� Diese Faktoren müssen müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten u�a� folgende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten durch den Anwender bzw� mehrere Anwender bei der Verwendung und Bedienung dieses Gerätes werden:

ACHTUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT

ÖFFNEN

REDUZIEREN SIE DAS RISIKO INFOLGE EINES STROMUNFALLES, INDEM

SIE NIEMALS DIE ABDECKUNG ODER DAS HINTERE GERÄTEPANEEL

ÖFFNEN� IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE, DIE SEITENS

DES ANWENDERS REPARIERT WERDEN KÖNNTEN� WENDEN SIE SICH AN

GESCHULTE KUNDENDIENSTANGESTELLTE�

Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck warnt den Anwender vor einer nicht isolierten

„gefährlichen Spannung“ im Inneren des Gerätes, die dermaßen hoch sein kann, dass sie einen

Stromunfall verursachen könnte�

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck informiert den Anwender darüber, dass in der beiliegenden Literatur zahlreiche Betriebs- und Wartungshinweise (bzw� Servicehinweise) angeführt sind�

1� Lesen Sie sorgfältig alle Instruktionen durch�

2� Bewahren Sie die Instruktionen gut auf, um künftighin einsehen zu können�

3� Beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch�

4� Befolgen Sie sämtliche Anweisungen�

5� Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser�

6� Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch�

7� Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen� Platzieren Sie das Gerät im Einklang mit den Hinweisen des

Herstellers�

8� Niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörper, Öfen und sonstigen wärmeerzeugenden

Verbrauchsgeräten (samt Verstärker) installieren�

9� Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktionen der geerdeten Steckdose� Der Kabelstecker besteht aus zwei

Stiften und einem Erdungskontakt, der für Ihre Sicherheit sorgt� Passt der Kabelstecker des Fernsehers nicht in Ihre Steckdose, holen Sie einen Elektromonteur zur Hilfe, der Ihre alte Steckdose auswechselt�

10� Schützen Sie das Stromkabel vor dem Drauftreten oder Zusammendrücken, und zwar vor allem in der

Nähe des Kontaktsteckers und an der Stelle, an dem das Kabel aus dem Gerät kommt�

11� Benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die vom Hersteller empfohlen wurden�

12� Stromkabel bei Unwetter oder vor einer geplanten längeren Nichtbenutzung des Gerätes herausziehen�

13� Vertrauen Sie sämtliche Reparaturen einem qualifizierten Fachservice an� Das Gerät muss zum Service gebracht werden, falls es auf irgendeine Weise beschädigt wurde: Stromkabel oder Stecker wurden

78

beschädigt, in das Gerät ist Wasser oder ein fremder Gegenstand eingedrungen, das Gerät wurde Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt, ist gestürzt oder funktioniert nicht in gewohnter Weise�

14� Die Steckdose, an die der Fernseher angeschlossen ist, muss gut zugänglich sein, damit das Gerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann�

15� Die Lüftungsöffnungen niemals mit Zeitung, Tischtuch, Gardinen u�ä� Gegenständen verdecken� Dies könnte die Belüftung behindern�

16� Stellen Sie auf das Gerät keine offene Feuerquellen (z�B� brennende Kerzen)�

17� Sorgen Sie dafür, dass die Batterien umweltfreundlich entsorgt werden�

18� Das Gerät sollte in einem mäßigen Klima betrieben werden�

19� Achten Sie darauf, damit auf das Gerät kein Wasser tropft und in das Gerät eindringt� Stellen Sie auf das

Gerät keine Gegenstände mit Wasser (z�B� Vasen)�

20� Die elektrostatische Entladung kann Funktionsstörungen verursachen� Die Gerätefunktion kann manuell wiederhergestellt werden, indem die Versorgung abgeschaltet und anschließend eingeschaltet wird�

DE

WARNUNG:

Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen, um das Risiko eines Brandes oder

Stromunfalles zu reduzieren�

WARNUNG:

Schützen Sie die Batterien vor allzu hohen Temperaturen (z�B� vor direktem Sonnenschein)�

Batterien niemals ins Feuer werfen�

Dieses Symbol weist darauf hin, dass es sich um ein Gerät der II� Schutzklasse handelt, was bedeutet, dass sich zwischen der gefährlichen Netzspannung und zugänglichen

Teilen eine doppelte Isolierung befindet� Verwenden Sie bei der Wartung ausschließlich identische Ersatzteile�

Warnung

Dieser Fernseher arbeitet mit einer hohen Spannung� Entfernen Sie niemals die hintere Abdeckung des

Gerätes� Sämtliche Servicearbeiten sind durch qualifizierte Mitarbeiter vorzunehmen�

Hinweis

Achten Sie darauf, damit das Stromkabel nicht unter dem Fernseher stecken bleibt�

Warnung

Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen, um das Risiko eines Brandes oder Stromunfalles zu reduzieren�

Hinweis

Lehnen Sie sich nicht an den Fernseher� Weiter sollten Sie den Fernseher nicht neigen oder gegen diesen stoßen� Seien Sie besonders vorsichtig, falls Kinder anwesend sind� Ein Stürzen des Gerätes könnte zu schwerwiegenden Verletzungen führen�

Warnung

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Gerätes eindringen� Achten Sie darauf, dass auf den Fernseher keine Flüssigkeit vergossen wird�

Hinweis

Platzieren Sie den Fernseher nicht auf unstabile Wagen, Ständer, Regale oder Tische� Das Gerät könnte beim

Stürzen beschädigt werden oder Personen verletzen�

Hinweis

Verdecken Sie niemals die Lüftungsöffnungen in der hinteren Abdeckung des Gerätes� Eine ausreichende

Ventilation sorgt für eine richtige Funktionsweise von elektrischen Bauteilen�

Hinweis

Wurde der Fernseher in das Fach einer Wohnwand oder in eine andere zugedeckte Raumfläche platziert, müssen die jeweiligen Mindestabstände eingehalten werden� Eine Überhitzung könnte die Lebensdauer des

Gerätes verkürzen oder zu gefährlichen Situationen führen�

Hinweis

79

Beabsichtigen Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht zu benutzen, sollten Sie das Stromkabel aus der

Steckdose ziehen�

DE

ZU BEGINN

Wir bedanken uns, dass Sie diesen Fernseher gekauft haben� Damit Sie bereits zu Beginn alle Vorzüge dieses

Fernsehers ausnutzen können, empfehlen wir sorgfältig das Benutzerhandbuch durchzulesen� Bewahren Sie das Benutzerhandbuch auf einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit einsehen können�

ACHTUNG

Manipulieren Sie niemals mit internen Bauteilen des Gerätes und führen keine Einstellungen durch, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind� LED-Fernseher arbeiten mit einer hohen Spannung� Möchten

Sie Staub oder Tropfen vom Bildschirm ggf� vom Geräteschrank entfernen, sollte Sie zunächst das Stromkabel herausziehen und das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen� Stromkabel und Antenne bei Gewitter herausziehen, um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden� Sämtliche Reparaturen sollten einem qualifizierten Fachservice anvertraut werden�

INSTALLATION UND ANSCHLIESSEN DES FERNSEHERS

Instruktionen für das Zusammenstellen des

Ständers

1� Öffnen Sie die Kartonschachtel und nehmen Fernseher, Zubehör und Ständer (nur bei einigen Modellen) heraus�

2� Legen Sie den Fernseher auf eine gerade Oberfläche mit dem

Bildschirm nach unten� Um den Display zu schützen, benutzen

Sie eine Decke oder irgendeinen weichen Stoff�

3� Setzen Sie den Ständer in die Halterung auf und ziehen mit den beigelegten Schrauben gut nach�

4� Die Montage ist abgeschlossen�

Platzierung des Fernsehers

• Platzieren Sie den Fernseher an einen Ort, an dem auf den Bildschirm kein direktes Sonnenlicht gelangt�

• Völlige Dunkelheit oder Reflexionen auf dem Bildschirm führen zur

Ermüdung der Sehkraft� Sie sollten bei undirektem weichem Licht

Fernsehen�

• Halten Sie genügend Abstand zwischen dem Gerät und der Wand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen�

• Meiden Sie allzu heiße Stellen, damit der Geräteschrank nicht beschädigt wird und Bauteile vorzeitig abgenutzt werden�

• Verdecken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Fernsehers�

80

Beabsichtigen Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht zu benutzen, sollten Sie das Stromkabel aus der

Steckdose ziehen�

ZU BEGINN

Wir bedanken uns, dass Sie diesen Fernseher gekauft haben� Damit Sie bereits zu Beginn alle Vorzüge dieses

Fernsehers ausnutzen können, empfehlen wir sorgfältig das Benutzerhandbuch durchzulesen� Bewahren Sie das Benutzerhandbuch auf einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit einsehen können�

ACHTUNG

Manipulieren Sie niemals mit internen Bauteilen des Gerätes und führen keine Einstellungen durch, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind� LED-Fernseher arbeiten mit einer hohen Spannung� Möchten

Sie Staub oder Tropfen vom Bildschirm ggf� vom Geräteschrank entfernen, sollte Sie zunächst das Stromkabel herausziehen und das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen� Stromkabel und Antenne bei Gewitter herausziehen, um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden� Sämtliche Reparaturen sollten einem qualifizierten Fachservice anvertraut werden�

INSTALLATION UND ANSCHLIESSEN DES FERNSEHERS

Instruktionen für das Zusammenstellen des

Ständers

1� Öffnen Sie die Kartonschachtel und nehmen Fernseher, Zubehör und Ständer (nur bei einigen Modellen) heraus�

2� Legen Sie den Fernseher auf eine gerade Oberfläche mit dem

Bildschirm nach unten� Um den Display zu schützen, benutzen

Sie eine Decke oder irgendeinen weichen Stoff�

3� Setzen Sie den Ständer in die Halterung auf und ziehen mit den beigelegten Schrauben gut nach�

4� Die Montage ist abgeschlossen�

Platzierung des Fernsehers

• Platzieren Sie den Fernseher an einen Ort, an dem auf den Bildschirm kein direktes Sonnenlicht gelangt�

• Völlige Dunkelheit oder Reflexionen auf dem Bildschirm führen zur

Ermüdung der Sehkraft� Sie sollten bei undirektem weichem Licht

Fernsehen�

• Halten Sie genügend Abstand zwischen dem Gerät und der Wand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen�

• Meiden Sie allzu heiße Stellen, damit der Geräteschrank nicht beschädigt wird und Bauteile vorzeitig abgenutzt werden�

• Verdecken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Fernsehers�

Anschließen der Antenne und Versorgung

1� Stecken Sie das Antennenkabel in den Antennenstecker auf der

Rückseite des Fernsehers�

2� Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose�

3� Schalten Sie den Fernseher ein�

Drücken Sie den Hauptschalter am Fernseher� Das Anzeigelicht leuchtet grün� Befindet sich der Fernseher im Standby-Modus (Anzeigelicht leuchtet rot), können Sie den Fernseher mit der Fernbedienung einschalten�

BESCHREIBUNG

Taste für Fernseher und Schnittstelle

Tastenmenü auf dem Fernseher

Das Tastenmenü kann mit der

Multifunktionstaste

aufgerufen werden�

Durch kurzes halten der Taste wird das Tastenmenü auf dem Bildschirm aufgerufen� Durch erneutes kurzes

Drücken der Taste verschieben Sie die jeweilige Option um eine Position nach rechts� Das Menü verschwindet von alleine nach 5 Sekunden Inaktivität� Durch Drücken und Halten der Taste wählen Sie die jeweilige Option aus, s� unten�

DE

POWER

SOURCE

: Ein-/Ausschalten der Versorgung

: Externe Signalquelle auswählen

MENU

: Aufrufen des Hauptmenüs und Bestätigung ausgewählter Posten

/ CH+/-

: Kanal auswählen

/ VOL +/-

: Lautstärkeregelung

81

DE

Tasten auf der Fernbedienung

DTV/ATV

DTV/ATV

MENU

MENU

SOURCE

SOURCE

EXIT

EXIT

DISPLAY

DISPLAY

GUIDE

MTS

RECLIST

RECLIST

FAV/LIST

FAV/LIST

REC

REC

FREEZE

FREEZE

GUIDE

ASPECT

ASPECT

CANCEL

CANCEL

SUB.PG

SUB.PG

RED

RED

GREEN

GREEN

YELLOW

YELLOW

CYAN

CYAN

32

33

1� 1

:

Einschalten des Fernsehers oder Ausschalten in den Standby-

Modus�

2�

%

:

Aus- oder Einschalten der Tonausgabe.

3�

NUMMERISCHE TASTEN

Direkte Senderauswahl�

4�

DTV/AV:

Umschalten zwischen analogem und digitalem Fernseher�

5�

:

Rückkehr zum letzten verfolgten Sender�

6�

S.MODE:

Änderung der Toneinstellung�

7�

SLEEP:

Einstellung der verbleibenden Zeit bis zum automatischen

Ausschalten�

8�

MTS:

Tonwahl�

9�

P.MODE:

Änderung der Bildeinstellung�

10�

MENÜ

Aufrufen des Hauptmenüs�

11�

SOURCE:

Aufrufen von verfügbaren Videoquellen und deren Auswahl�

12�

PFEILE:

Bewegung im Menü� /

ENTER:

Bestätigung der Option�

13�

EXIT:

Rückkehr zum letzten Menü oder Verlassen des Menüs�

14�

DISPLAY:

Anzeige von Informationen bzgl� Quelle und Sender

15�

VOL +/-:

Einstellung der Lautstärke�

16�

TV/RADIO:

Wechseln zwischen Fernseher- und Radiosendern�

17�

GUIDE:

(a) Aufrufen des Programmbegleiters (EPG) (b) Schnelle

Rückwärtsbewegung im PVR-Modus oder im Media Player�

18�

TIME SHIFT:

(a) Zeitverschiebung bei DTV-Sendern (b) Abspielen im

PVR-Modus oder im Media Player�

19�

CANCEL:

(A) Rückkehr aus dem Teletext-Modus zum Bild und zurück (b)

Vorheriges Kapitel im PVR-Modus oder im Media Player�

20�

INDEX:

(a) Teletext (b) Stoppen der Wiedergabe im PVR-Modus oder im

Media Player�

21�

SIZE:

Änderung der Schriftgröße im Teletext�

22�

REVEAL:

Anzeigen oder Ausblenden von Textinformationen�

23�

Farbtasten:

Bedienung von Funktionen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden

24�

CH-/CH+:

Wechseln zum vorherigen oder nächsten Sender�

25�

FAV/LIST:

Zugang zur Liste mit Lieblingssendern�

26�

ASPECT:

(a) Auswählen des Bildformates (b) Schnelle

Vorwärtsbewegung im PVR-Modus oder im Media Player�

27�

FREEZE:

Einfrieren des Bildschirms�

28�

SUB PG:

(a) Zugang zu Unterseiten (b) Nächstes Kapitel im PVR-Modus oder im Media Player�

29�

SUBTITLE:

Anzeige und Einstellung der Untertitelsprache�

30�

HOLD:

Halten des Teletextes auf der aktuellen Seite�

31�

TEXT:

Öffnen des Teletextes�

32�

RECLIST:

Liste mit Aufzeichnungen�*

33�

REC:

Starten der Aufzeichnung im PVR-Modus�*

82

Schnittstelle

Bemerkung:

In der folgenden Tabelle sind verschiedene Schnittstellen angeführt� Position, Typ, Anordnung und Anzahl der Schnittstellen können bei einzelnen Modellen unterschiedlich sein�

AUX-Eingang

Eingang für externes Video und Audiosignal (linker und rechter Sender)�

CI Slot

Dieser Slot ist für Karten mit abonnierten Fernsehprogrammen bestimmt�

Y Pb Pr Eingang

Ermöglicht das Anschließen eines zusammengesetzten Videosignals vom DVD/

Videorecorder*�

HDMI-Eingang

Eingang eines digitalen Signals via HDMI-Stecker�

ANT 75

Anschließen eines Antenneneinganges (75/VHF/UHF)�

VGA-Eingang

Eingang eines analogen Videosignals aus dem PC�

PC AUDIO Eingang

Herbeiführen des Audiosignals vom PC, falls das Videosignal via VGA-Anschluss angeschlossen wurde�

Kopfhörerausgang

Nach dem Anschließen der Kopfhörer wird automatisch der Ton aus den TV-

Lautsprechern ausgeschaltet�

USB-Eingang

Anschließen eines USB-Gerätes und Abspielen von Mediendateien oder

Aufzeichnung von Sendungen auf einen USB-Speicher�

SCART-Eingang

Unterstützt standardmäßig den Eingang eines zusammengesetzten Signals und RGB-Signals�

(Nur einige Modelle kommen mit dieser Schnittstelle)

COAXIAL

Ermöglicht das Anschließen eines SPDIF-Empfängers�

DE

* Nur einige Modelle kommen mit dieser Schnittstelle

83

DE

Anschließen externer Geräte in Bildern

DVD Set-Top-Boxen

Anschließen an den HDMI-Eingang

84

Anschließen an den AV-Eingang

Anschließen an den AV-Eingang

Anschließen an den AV-Eingang

Anschließen eines USB-Sticks

Set-Top-Box

Anschließen an den AV Ausgang

Anschließen des Fernsehers an die Antennenleitung

RJ45-Stecker anschließen

ERSTINSTALLATION

Schließen Sie das Koaxialkabel an den Antenneneingang am Fernseher (ANT 75 Ω) an� Das Koaxialkabel

überträgt terrestrisches Fernsehen oder Kabelfernsehen� Falls Sie ein SAT-Fernsehen empfangen, schließen Sie das SAT-Antennenkabel an den folgenden Eingang an: ANT 75 Ω (S2)�

Schließen Sie den Fernseher an das Stromnetz an und schalten den Empfänger ein� Auf dem Bildschirm erscheint das Menü

Erstinstallation

:

DE

Erstinstallation

Sprache Tschechisch

Land Tschechische Republik

Umgebung Zuhause-Modus

Automatische Abstimmung

Auswahl von Sprache, Land und Umgebung

Wählen Sie mit den Tasten b/B die jeweilige Sprache aus, die im Menü und bei Meldungen benutzt werden soll�

Wählen Sie mit den Tasten b/B das gewünschte Land aus�

Bestimmen Sie mit den Tasten b/B , ob der Fernseher im Haushalt betrieben (

Zuhause-Modus

) oder im

Geschäftsraum vorgeführt werden soll (

Modus Geschäft

)�

Zum Fortsetzen Taste

ENTER

drücken�

Auswahl der automatischen Abstimmung

Bestimmen Sie mit den Tasten b/B , ob Sie analoge Programme (

ATV

), digitale Programme (

DTV

) oder beide

Programme (

ATV + DTV

) abstimmen möchten�

Einstellung der Abstimmung

Art der Abstimmung ATV + DTV

Datentyp DVB-T

Scantyp Komplettscan

Netzwerk-ID Auto

Frequenz Auto

Übertragungsgeschwindigkeit Auto

Start Zurück

Wählen Sie bei digitalen Programmen für den

Datentyp

folgende Modulation aus:

DVB-T

(terrestrische

Strahlung),

DVB-C

(Kabelfernsehen) oder

Satellit

(SAT-Empfang DVB-S/S2)�

85

DE

Automatische Abstimmung des terrestrischen digitalen Fernsehens (DVB-T/T2)

Einstellung der Abstimmung

Land Tschechische Republik

Art der Abstimmung DTV

Datentyp DVB-T

Scantyp Komplettscan

Netzwerk-ID Automatisch

Frequenz Automatisch

Übertragungsgeschwindigkeit Automatisch

Start Zurück

Wählen Sie beim

Datentyp DVB-T

aus� Starten Sie die automatische Abstimmung mit der Taste

ENTER

Automatische Abstimmung des digitalen Kabelfernsehens (DVB-C)

Einstellung der Abstimmung

Land Tschechische Republik

Art der Abstimmung DTV

Datentyp DVB-T

Scantyp Komplettscan

Netzwerk-ID Automatisch

Frequenz Automatisch

Übertragungsgeschwindigkeit Automatisch

Start Zurück

Wählen Sie beim

Datentyp DVB-C

aus� Wählen Sie beim

Scantyp

aus, ob der Empfänger das ganze

Frequenzband abstimmen soll (Option

Komplett

) oder Bouquets aus NIT des Betreibers einlesen soll (Option

Netzwerksuche

)� Weitere Parameter (

Netzwerk-ID, Frequenz

und

Übertragungsgeschwindigkeit

), die ab

Werk

Automatisch

eingestellt wurden, können im Bedarfsfall nach den Anweisungen des Kabelanbieters geändert werden� Möchten Sie die automatische Abstimmung starten, drücken Sie die Taste

ENTER

Haben Sie

ATV + DTV

ausgewählt und möchten die Abstimmung von analogen Programmen überspringen, drücken Sie

MENÜ

und bestätigen

Ja

mit der Taste b �

TV

DTV

Radio

Daten

Stand der Abstimmung

0 Programme

0 Programme

0 Programme

0 Programme

Möchten Sie die analoge

Abstimmung überspringen?

Für Überspringen MENÜ drücken

Ja Nein

Der Empfänger geht zur Abstimmung von digitalen Programmen (DTV)� Mit der Taste

MENÜ

können Sie die

Abstimmung jederzeit beenden�

86

TV

DTV

Radio

Daten

Stand der Abstimmung

0 Programme

0 Programme

0 Programme

0 Programme

Möchten Sie die Abstimmung beenden?

Für Ende MENÜ drücken

Ja Nein

Auch wenn die Abstimmung unterbrochen oder beendet wurde, werden die bis dahin gefundenen Programme gespeichert�

Automatische Abstimmung der digitalen SAT-Übertragung (DVB-S/S2)

Einstellung der Abstimmung

Art der Abstimmung DTV

Datentyp Satellit

Satellit 04 ASTRA 1E, ��

Scan-Modus Blindscan

Sendertyp Free+Encrypted

Typ der Diensleistung Alles

DE

Start Zurück

Wählen Sie beim

Datentyp Satellit

aus� Wählen Sie in der Option

Satellit

den jeweiligen Satelliten aus, aus dem die Programme empfangen werden (z�B� ASTRA 1E, 1G, 3A (Position 23�5° E)� Wählen Sie beim

Scan-Modus

aus, ob der Empfänger das gesamte Frequenzband abstimmen soll (Option

Blindscan

), Programme auf im

Fernseher voreingestellten Frequenzen suchen soll, oder Transponder aus der vom Satelliten des Anbieters ausgetrahlten NIT Tabelle einlesen soll (Option

Netzwerk

)� Mit der Option

Sendertyp

beschränken Sie die

Suche auf freie (

Free

), kodierte (

Encrypted

) oder auf alle Programme� Mit der Option

Typ der Dienstleistung

bestimmen Sie, ob alle Dienste (

Alle

) oder nur Fernsehprogramme (

DTV

) bzw� Rundfunkprogramme (

RADIO

) gesucht werden� Möchten Sie die automatische Abstimmung starten, drücken Sie die Taste

ENTER

87

DE

BEDIENUNG DES FERNSEHERS

Das Hauptmenü wird mit der Taste

MENÜ

aufgerufen�

Menü Sender

Wählen Sie mit den Tasten b/B

im Hauptmenü die Option

SENDER

aus�

SENDER

Automatische Abstimmung

Analoge manuelle Abstimmung

Digitale manuelle Abstimmung

Programmbearbeitung

Verzeichnis der Pläne

Informationen über das Signal

CI Information

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit den Tasten

V/v

die gewünschte Funktion aus�

2� Mit der Taste

ENTER

rufen Sie die ausgewählte Funktion auf�

3� Möchten Sie die Änderungen speichern und zum vorherigen Menü zurückkehren, drücken Sie die Taste

MENÜ

� Möchten Sie das Menü verlassen, drücken Sie die Taste

EXIT

Automatische Abstimmung

Die automatische Abstimmung wurde im Kapitel

ERSTINSTALALTION

beschrieben� Möchten Sie SAT-

Programme abstimmen, müssen Sie den Fernsehereingang zunächst auf SAT einstellen (Taste

SOURCE

)�

Analoge manuelle Abstimmung

Sender:

Vorwahlnummer

Color system:

Farbnorm (AUTO/PAL/SECAM)

Sound System:

Tonnorm (BG/I/DK/L)

Feine Nachstimmung:

Genaue Nachstimmung der Senderfrequenz

Suchen:

Mit den Tasten b/B

starten Sie die Aufwärts-/Abwärtssuche

Frequenz:

Frequenz des TV-Senders

Analoge manuelle Abstimmung

Sender1

Color system PAL

Sound system BG

Feine Nachstimmung

Suchen

Frequenz 182,25 MHz

Bewegung Zurück Beenden

88

Digitale manuelle Abstimmung

Geben Sie die Nummer des Fernseher-Bouquets ein, und zwar per

Schritteingabe b/B oder Direktwahl (Tasten

0-9

)� Wird ein Signal gefunden, wird auf der Skala seine Signalstärke angezeigt� Starten Sie die Abstimmung der Programme mit der Taste

ENTER

� Nach einer Weile wird die Anzahl der gefundenen Programme angezeigt�

Digitale manuelle Abstimmung

UHF CH 53

DTV 4

Radio 8

Daten 0

Schlecht Gut

DE

Bearbeitung der Programme

Wählen Sie mit der Taste

V/v

die Vorwahl aus, die Sie bearbeiten möchten�

Mit der roten Taste löschen Sie die Vorwahl�

Mit der gelben Taste ändern Sie die Reihenfolge der Programme�

Mit der blauen Taste stellen Sie das Überspringen des ausgewählten

Programmes ein� Beim Durchgehen der Sender mit den Tasten

CH+/-

wird dieser Sender ausgelassen�

Mit der Taste

FAV

wird die ausgewählte Vorwahl in die Liste mit den

Lieblingsprogrammen hinzugefügt� Falls Sie die Taste noch einmal drücken, wird die Vorwahl von der Liste entfernt�

Programmbearbeitung

1 Prima LOVE | T2

2 Prima ZOOM | T2

3 Prima MAX | T2

4 Prima | T2

5 Prima COOL | T2

6 Ocko | T2

7 Ocko Gold | T2

8 Barrandov Plus | T2

9 Kino Barrandov | T2

10 BARRANDOV TV | ���

Löschen

Auswählen

Bewe� Über�

FAV

Zurück

Liste mit Plänen (Übersicht vorprogrammierter Ereignisse)

Verzeichnis der Pläne

Programmname Datum

[DTV] Manuelle Zeiteingabe

Bewegung Löschen Hinzufügen Bearbeiten Beenden

Sie können ein neues Ereignis mit der gelben Taste hinzufügen� Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit Informationen über die eingegebenen Parameter:

89

DE

Einstellung der Planung

1 ONE HD

Typ Aufzeichnung

Modus Einmal

Startzeit

Endzeit

11:47 05 Nov�

12:17 05 Nov�

Auswählen Zurück

Die Aufzeichnung wurde erfolgreich gespeichert

Aufzeichnung: 11:47 ~ 12:17 auf CH�1

05/11/2016

Beenden

Kommt es zu einem Konflikt der voreingestellten Zeiten, wird eine Warnmeldung angezeigt�

Informationen über das Signal

In diesem Menü werden Informationen über das empfangene Signal angezeigt� Diese Funktion steht beim analogen Empfang nicht zur Verfügung�

Informationen über das Signal

Sender: 5 (177�50 MHz)

Stromversorgung

Modulation Unbekannt

Qualität 100 (Gut)

Stärke 0 (Schwach)

CI Informationen (CA Modul muss eingefügt werden)

Mit dieser Funktion können Sie Informationen über den eingelegten CA Modul aufrufen und seine

Konfiguration durchführen�

Einstellung des Satelliten

Dieses Menü kann aufgerufen werden, falls

Satellit

als Signalquelle ausgewählt wird� Hier können Sie Satelliten und deren Transponder auswählen, hinzufügen, löschen oder bearbeiten� Aus diesem Menü kann u�a� die automatische Abstimmung eines oder mehrerer Satelliten bzw� Transponder gestartet werden�

Einstellung des Signals

Satellit

Qualität

Transponder OK Auswählen

Beenden Löschen

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Typ LNB 09750/10600

Leistung LNB

22 kHz

13/18V

Auto

Toneburst Nichts

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 Nichts

Motor Nichts

Bearbeiten

Hinzufügen

Scan

90

In der linken Tabelle befindet sich eine Übersicht der voreingestellten Satelliten� Falls Sie einen oder mehrere

Satelliten mit der Taste

OK

markieren, können Sie deren automatische Abstimmung mit der blauen Taste

Scan

starten�

Die Parameter zum Wechseln von Polarisationsebenen, LNC-Bändern oder einzelnen LNC-Bändern können in der Tabelle rechts eingestellt werden�

Mit der Taste

GUIDE

rufen Sie eine Liste mit Transpondern des jeweiligen Satelliten auf, die Sie anschließend auswählen, hinzufügen, löschen oder bearbeiten können� In der Tabelle links wird eine Liste mit Transpondern angezeigt, rechts können die Parameter eingestellt werden, die zum Wechseln von Polarisationsebenen, LNC-

Bändern oder einzelnen LNC-Bändern dienen�

DE

Einstellung des Signals

Transponder

Qualität

Transponder OK Auswählen

Beenden Löschen

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Typ LNB 09750/10600

Leistung LNB

22 kHz

13/18V

Auto

Toneburst Nichts

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 Nichts

Motor Nichts

Bearbeiten

Hinzufügen

Scan

Mit der gelben Taste

Hinzufügen

werden Transponder hinzugefügt, mit der roten Taste

Löschen

werden

Transponder gelöscht� Falls Sie einen oder mehrere Transponder mit der Taste

OK

markieren, können Sie deren automatische Abstimmung mit der blauen Taste

Scan

starten� In der Mitte wird die Signalqualität (Skala) des jeweiligen Transponders angezeigt�

Einstellung des Signals

Transp

Qualität

Bearbeiten

Transponder 013

Frequenz 121�63

Symbol (St�/s) 27500

09750/10600

13/18V

Polarität V

Auto

Nichts

LNB2

Nichts

Motor Nichts

Beenden OK Bestätigen

Mit der grünen Taste

Bearbeiten

können Sie die Frequenz, Symbolgeschwindigkeit und Polarisation des jeweiligen Transponders bearbeiten� Die Änderungen werden mit der Taste

OK

gespeichert�

91

Menü Bild

Mit der Taste

MENÜ

wird das Hauptmenü aufgerufen�

Wählen Sie mit b/B

im Hauptmenü die Option BILD aus�

DE

BILD

Bildmodus

Kontrast 50

Helligkeit 50

Farbintensität 50

Farbton 50

Bildschärfe 50

Farbwiedergabe Normal

Rauschreduktion Mittel

HDMI Modus Auto

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit den Tasten

V/v

im Menü BILD die jeweilige Option aus, die Sie einstellen möchten�

2� Drücken Sie

ENTER

, um die Einstellung durchzuführen�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

MENÜ

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Bildmodus

Wählen Sie mit den Tasten V/v die Option

Bildmodus

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Im Modus

Benutzermodus

können Sie Kontrast, Helligkeit, Farbintensität, Bildschärfe und Farbton ändern�

Tipp:

Sie können den Bildmodus auch direkt ändern, und zwar mit der Taste

PMODE

Bildmodus

Dynamisch

Standard

Mäßig

Benutzer

Auswählen Zurück

Helligkeit/Kontrast/Bildschärfe/Farbintensität/Farbton

Mit V/v Option auswählen und mit den Tasten b/B ändern�

Helligkeit

Einstellung der Bildhelligkeit�

Kontrast

Einstellung des Bildkontrastes�

Bildschärfe

Einstellung der Bildschärfe�

Farbintensität

Einstellung der Farbintensität�

Ton

Einstellung des Farbtones� Nur für Signale im NTSC-Format�

92

Farbtemperatur

Änderung der gesamten Farbwiedergabe�

Wählen Sie mit den Tasten die V/v Option

Farbwiedergabe

aus und fügen mit Hilfe der Tasten b/B

eine der folgenden Optionen hinzu:

Normal, Warm, Kalt�

Normal

Schafft ein lebhaftes und natürliches Bild

Warm

Das Bild wird auf warme rote Farbtöne abgestimmt

Kalt

Das Bild wird auf kalte blaue Farbtöne abgestimmt

Farbwiedergabe

Normal

Kalt

Warm

Auswählen Zurück

Rauschreduktion

Filtert das Bildrauschen und erhöht die Bildqualität�

Wählen Sie mit den Tasten V/v die Option

Rauschreduktion

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Rauschreduktion

AUS

Aus

Rauschreduktion AUS

Niedrig

Niedrige Rauschreduktion

Mittel

Mittlere Rauschreduktion

Hoch

Hohe Rauschreduktion

Werkseinstellung

Voreingestellte Rauschreduktion

Niedrig

Mittel

Hoch

Werkseinstellung

Auswählen Zurück

HDMI Modus

Wählen Sie mit V/v die Option

HDMI Modus

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit den Pfeilen den gewünschten Modus aus (Auto, Video,

PC)�

HDMI Modus

Auto

Video

PC

DE

Auswählen Zurück

93

DE

Menü Ton

Mit der Taste

MENÜ

wird das Hauptmenü aufgerufen�

Wählen Sie mit den Tasten b/B

im Hauptmenü die Option TON aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

TON

Tonmodus Standard

Höhen 50

Bässe 50

Ausbalancieren 0

Automatische Lautstärke

Digitaler Ausgang

AD Schalter

AUS

PCM

AUS

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit den Tasten V/v im Menü TON die jeweilige Option aus, die Sie einstellen möchten�

2� Drücken Sie

ENTER

, um die Einstellung durchzuführen�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

ENTER

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Tonmodus

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Tonmodus

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü� Mit den Tasten V/v können Sie den gewünschten

Modus auswählen�

Im Modus

Benutzermodus

können Sie den gewünschten Bass- und

Höhenbereich einstellen�

Tipp:

Sie können den Tonmodus direkt ändern, und zwar mit der Taste

SMODE

Tonmodus

Standard

Ausbalancierter Ton für alle Umgebungen�

Musik

Beibehält den originellen Ton� Geeignet für

Musiksendungen�

Film

Betont Höhen und Bässe� Für ein hochwertiges

Musikerlebnis�

Sport

Betont die Frequenz des gesprochenen Kommentars�

Benutzer

Eigene Toneinstellung�

Standard

Musik

Film

Sport

Benutzer

Auswählen Zurück

Ausbalancieren

Mit

V/v

Option auswählen und mit den Tasten b/B

ändern�

Automatische Lautstärke

Mit

V/v

Option auswählen und mit den Tasten b/B

EIN oder AUS auswählen�

Digitaler Ausgang

Mit V/v Option auswählen und mit den Tasten b/B EIN / PMC / AUS auswählen�

AD-Schalter

Mit V/v Option auswählen und mit den Tasten b/B EIN oder AUS auswählen�

94

Bemerkung:

Ausbalancieren:

Mit dieser Option können Sie den linken und rechten Lautsprecher ausbalancieren und an

Ihre Abhörposition optimal anpassen�

Automatische Lautstärke:

Reduziert Unterschiede in Lautstärken einzelner Sender�

Menü Zeit

Mit der Taste

MENÜ

wird das Hauptmenü aufgerufen�

Wählen Sie mit b/B im Hauptmenü die Option ZEIT aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

DE

ZEIT

Uhr

Zeitzone

-- -- --

Berlin GTM+1

Schlaftimer AUS

Auto-Standby 4H

Dauer der Bildschirmanzeige 15s

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit

V/v

im Menü ZEIT die jeweilige Option aus, die Sie einstellen möchten�

2� Drücken Sie

ENTER

, um die Einstellung durchzuführen�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

ENTER

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Zeitzone

Wählen Sie mit den Tasten

V/v

die Option

Zeitzone

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit den Tasten V/v/b/B die gewünschte

Zeitzone aus�

Zeitzone

Bewegung Auswählen Zurück

95

DE

Schlaftimer

Wählen Sie mit den Tasten

V/v

die Option

Schlaftimer

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Mit den Tasten V/v können Sie den Timer einstellen�

Mögliche Optionen: AUS, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min,

180min, 240min�

Schlaftimer

AUS

15 Min�

30 Min�

45 Min�

60 Min�

90 Min�

Auswählen Zurück

Automatisches Ausschalten

Wählen Sie mit den Tasten

V/v

die Option

Auto-Standby

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit den Tasten V/v die verbleibende Zeit bis zum automatischen Ausschalten aus�

Timer für automatisches Ausschalten

AUS

3H

4H

5H

Auswählen Zurück

Dauer der Bildschirmanzeige (OSD)

Wählen Sie mit den Tasten

V/v

die Option

Bildschirmanzeige

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit den Tasten V/v die gewünschte Dauer der

Bildschirmanzeige aus�

Dauer der Bildschirmanzeige

5 S

15 S

30 S

Auswählen Zurück

Menü Systemsperre

Mit der Taste

MENÜ

wird das Hauptmenü aufgerufen�

Wählen Sie mit b/B

im Hauptmenü die Option SYSTEMSPERRE aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

96

SPERRE

Blockieren des Systems

Passwort einstellen

AUS

Programm blockieren

Elternkontrolle AUS

Tastatursperre AUS

Hotelmodus

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit den Tasten V/v im Menü SPERRE die jeweilige Option aus, die Sie einstellen möchten�

2� Drücken Sie

ENTER/

b/B , um die Einstellung durchzuführen�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

MENÜ

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Blockieren des Systems

Wählen Sie mit V/v die Option

Blockieren des Systems

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Das Passwort wurde auf 0000 voreingestellt� Sollten Sie das von

Ihnen eingestellte Passwort vergessen, wenden Sie sich bitte an die

Kundendienstzentrale�

Passwort einfügen

Entfernen Stornieren

Passworteinstellung

Wählen Sie mit V/v die Option

Passworteinstellung

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü, wo das neues Passwort eingestellt werden kann�

Altes Passwort einfügen

Neues Passwort einfügen

Passwort bestätigen

Entfernen Stornieren

DE

97

DE

Sendersperre

Wählen Sie mit V/v die Option

Programm blockieren

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü� Mit der grünen Taste können Sie die

Sendersperre aktivieren oder deaktivieren�

Programm blockieren

Sperre

Auswählen Zurück

Elternkontrolle

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Elternkontrolle

aus� Drücken Sie

ENTER

, um in das Untermenü zu gehen� Hier können Sie das gewünschte

Schutzniveau entsprechend dem Alter Ihres Kindes auswählen�

Kindersicherung

AUS

Tastatursperre

Mit dieser Option können Sie z�B� Kinder von einer unerwünschten

Benutzung schützen�

Mit

V/v

Option

Tastensperre

und mit den Tasten b/B

EIN oder AUS auswählen�

Auswählen Zurück

98

Hotelmodus (Hotelmodus muss unterstützt werden)

HOTEL

Hotelmodus EIN

Blockieren des Einganges

Voreingestellter Eingang

Voreingestelltes Programm

AUS

1

Voreingestellte Lautstärke

Max Volume

Datenbasis importieren

Datenbasis exportieren

Sperre aufheben

AUS

100

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit den Tasten V/v im Menü SPERRE die Option Hotelmodus aus�

2� Gehen Sie mit

ENTER

in das Untermenü�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

MENÜ

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Hotelmodus

Mit V/v Option

Hotelmodus

auswählen und mit den Tasten b/B EIN oder AUS auswählen�

Blockieren des Einganges

Wählen Sie mit V/v die Option

Blockieren des Einganges

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Voeingestellter Eingang

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Voeingestellter Eingang

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Voreingestelltes Programm

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Voreingestelltes Programm

aus� Ändern Sie diese Option mit den Tasten b/B �

Maximale Lautstärke

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Max Volume

aus� Ändern Sie diese Option mit den Tasten b/B

Aufheben der Sperre

Wählen Sie mit V/v die Option

Aufheben der Sperre

aus� Mit

ENTER

werden Sie die früheren Einstellungen gelöscht�

DE

99

Menü Optionen

Mit der Taste

MENÜ

wird das Hauptmenü aufgerufen�

Wählen Sie mit den Tasten b/B

OPTIONEN aus�

DE

OPTIONEN

Sprache Tschechisch

TT Sprachen West

Sprachen für Ton

Sprachen für Untertiteln

Tschechisch

Tschechisch

Verschlechtertes Gehör

PVR-Dateisystem

AUS

Bildseitenverhältnis 16:9

Blauer Bildschirm AUS

Erstinstallation

Werkseinstellung wiederherstellen

Aktualisierung der Software (USB)

HDMI CEC

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Mit den Tasten V/v wählen Sie die jeweilige Option aus, die Sie einstellen möchten�

2� Drücken Sie

ENTER

, um die Einstellung durchzuführen�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

ENTER

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Sprache der Bildschirmanzeige (OSD)

Mit V/v Option

Sprache

auswählen und mit den Tasten

V/v/b/B

die gewünschte Sprache auswählen� Ab Werk wurde Englisch eingestellt�

Sprache

Auswählen Zurück

Teletext-Sprache

Mit

V/v

Option

TT Sprachen

auswählen und mit den Tasten

V/v/b/B

die gewünschte Teletext-

Sprachgruppe auswählen�

TT Sprachen

Westen

Osten

Auswählen Zurück

100

Tonsprachen

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Tonsprachen

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit den Tasten

V/v/b/B

die Primäre und

Sekundäre Tonsprache aus�

Sprachen für Ton Primär

Auswählen Zurück

Untertitelsprachen

Wählen Sie mit V/v die Option

Untertitelsprachen

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit den Tasten V/v/b/B die Primäre und

Sekundäre Untertitelsprache aus�

Sprachen für Untertiteln Primär

DE

Auswählen Zurück

PVR-Dateisystem*

Wählen Sie mit V/v die Option

PVR-Dateisystem

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit V/v die Option

Kontrolle des PVR-Dateisystems

aus� Starten Sie die Kontrolle mit der Taste

ENTER

� Anschließend wird eine Kontrolle der USB-Geschwindigkeit durchgeführt�

Speicherplatz C auswählen:

Kontrolle des PVR-Dateisystems

USB Disk

Format

TimeShift-Größe

Geschwindigkeit

Aufzeichnungslimit

Auswählen Zurück

Start

6H

Seitenverhältnis

Wählen Sie mit

V/v

die Option

Seitenverhältnis

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wählen Sie mit V/v das Seitenverhältnis aus�

Folgende Einstellungen können ausgewählt werden: Auto, 4:3,16:9,

Zoom1, Zoom2�

Seitenverhältnis

* nur beim Modell 50 F02T2S2

Auswählen Zurück

101

Hilfe für Hörgeschädigte

Mit

V/v

Option

Verschlechtertes Hören

und mit

ENTER

EIN oder AUS auswählen�

Blauer Bildschirm

Mit V/v Option

Verschlechtertes Hören

und mit

ENTER

EIN oder AUS auswählen�

Blauer Bildschirm

DE

Erstinstallation

Mit

V/v

Option

Erstinstallation

auswählen und Installation mit der Taste

ENTER

starten�

Werkseinstellung wiederherstellen

Mit V/v Option

Werkseinstellung wiederherstellen

auswählen und mit

ENTER

in das Untermenü gehen�

Aktualisierung der Software (USB)

Mit

V/v

Option

Aktualisierung der Software (USB)

auswählen� Schließen Sie den USB-Speicher mit der

Aktualisierungsdatei am USB-Port und an führen die Aktualisierung mit der Taste

ENTER

durch�

Menü Bildschirm

Mit der Taste

MENÜ

wird das Hauptmenü aufgerufen�

Wählen Sie mit den Tasten b/B

im Hauptmenü die Option BILDSCHIRM aus�

BILDSCHIRM

Automatische Einstellung

Horizontale Bewegung

Vertikale Bewegung

50

50

Größe 50

Phase 54

Wiederherstellung der Position

Bewegung Zurück Auswählen Beenden

1� Wählen Sie mit den Tasten V/v im Menü BILDSCHIRM die jeweilige Option aus, die Sie einstellen möchten�

2� Drücken Sie

ENTER

, um die Einstellung durchzuführen�

3� Sobald Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie die Taste

ENTER

, um die Änderungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren�

Automatische Einstellung

Mit

ENTER

starten Sie die automatische Einstellung der horizontalen und vertikalen Position sowie Größe und

Phase des Bildes�

102

Horizontale Bewegung

Einstellung der horizontalen Bildposition�

Wählen Sie mit V/v die Option

Horizontale Bewegung

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Vertikale Bewegung

Einstellung der vertikalen Bildposition�

Wählen Sie mit V/v die Option

Vertikale Bewegung

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Größe

Einstellung der Anzeigegröße

Wählen Sie mit V/v die Option

Größe

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Phase

Einstellung der horizontalen Bildfrequenz

Wählen Sie mit V/v die Option

Phase

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

Wiederherstellung der Position

Mit

V/v

Option

Wiederherstellung der Position

auswählen und mit

ENTER

die Ausgangseinstellung des

Bildes wiederherstellen�

BEDIENUNG DER MEDIEN

Bemerkung:

• Ehe Sie in das Menü

Medien

gehen, schließen Sie den USB-Speicher an den Fernseher an� Ändern Sie mit

INPUT

den TV-Eingang auf

Medien

Wählen Sie mit den Tasten

V/v

die Eingangsquelle

Medien

aus und gehen mit

ENTER

in das Untermenü�

DE

Foto Musik Film Text

Wählen Sie mit der Taste b/B

die jeweilige Option aus, die Sie im Menü

Medien

einstellen möchten� Bestätigen

Sie die Wahl mit

ENTER

103

DE

Menü Foto

Wählen Sie mit den Tasten b/B im Menü die Option

Foto

aus und drücken

ENTER

Mit der Taste

EXIT

kehren Sie zum vorherigen Angebot zurück und verlassen das aktuelle Menü�

Foto

Zurück

Auflösung:

Größe:

Datum:

2016/01/01

500 x 375

102 kB

Zeit: 15:52:54

Löschen Beenden

Wählen Sie mit den Tasten b/B die jeweilige Datei aus, die angezeigt werden soll und drücken u �

Beim Hervorheben der gewünschten Datei werden rechts Informationen über die Datei angezeigt, in der Mitte des Bildschirms erscheint die Fotoansicht�

104

Abspielen

Musik Playlist Info

Menü Musik

Wählen Sie mit den Tasten b/B die Option

Musik

aus und drücken

ENTER

Mit der Taste

EXIT

kehren Sie zum vorherigen Angebot zurück und verlassen das aktuelle Menü�

Foto Film Text

Musik

Zurück Nach oben ALAC Album

Löschen Beenden

Wählen Sie mit den Tasten b/B das jeweilige Medium aus, das Sie abspielen möchten� Mit ENTER starten Sie das Abspielen�

Möchten Sie zum vorherigen Angebot zurückkehren, gehen Sie mit den Tasten b/B zur Option

Zurück

DE

Abspielen

Pause Zurück Weiter Repeat all LAUTSTÄRKE REDUZIEREN

105

DE

Menü Film

Wählen Sie mit den Tasten b/B

die Option

Film

aus und drücken

ENTER

Mit der Taste

EXIT

kehren Sie zum vorherigen Angebot zurück und verlassen das aktuelle Menü�

Foto Musik Film Text

Wählen Sie mit den Tasten b/B das gewünschte Medium aus und drücken ENTER�

Mit der Taste u

wird der ausgewählte Film abgespielt�

Mit der Taste

DISPLAY

wird im unteren Abschnitt des Bildschirms das Bedienmenü angezeigt, wählen Sie die gewünschte Funktion aus und drücken

ENTER

, um den Befehl durchzuführen�

Mit der Taste

EXIT

kehren Sie zum vorherigen Angebot zurück und verlassen das aktuelle Menü�

106

Abspielen

Pause Zurück Weiter CharSet Repeat all

Menü Text

Wählen Sie mit den Tasten b/B die Option

Text

aus und drücken

ENTER

Mit der Taste

EXIT

kehren Sie zum vorherigen Angebot zurück und verlassen das aktuelle Menü�

DE

Foto Musik Film

Wählen Sie mit den Tasten b/B

das gewünschte Medium aus und drücken ENTER�

Mit den Tasten b/B kehren Sie zum vorherigen Menü zurück�

Vorherige Seite Nächste Seite Zurück Weiter Stop CharSet Musik Playlist

107

DE

PROBLEMBEHEBUNG

Problem

Keine Stromversorgung

Schlechter Signalempfang

Kein Bild

Das Bild ist in Ordnung, aber ohne Ton�

Lösung

• Vergewissern Sie sich, dass der Kabelstecker in die

Steckdose gesteckt wurde� Trennen Sie den Fernseher für ca� 60 Sekunden vom Stromnetz�

• Hohe Gebäude oder Hügel in der Umgebung können analoge Signale reflektieren oder Bildstörungen verursachen� Ändern Sie die Antennenposition, um die

Bildqualität zu verbessern�

• Falls Sie eine Zimmerantenne benutzen, könnte das der Grund für einen schlechteren Empfang sein�

Versuchen Sie den Empfang zu verbessern, indem Sie die

Antennenposition ändern� Ist die Bildqualität weiterhin schlecht, benutzen Sie eine Außenantenne�

• Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig am

Fernseher angeschlossen wurde�

• Wählen Sie einen anderen Sender aus und vergewissern sich, dass das Problem nicht bei Ihrem Empfänger liegt�

• Lautstärke erhöhen�

• Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht ausgeschaltet wurde� Drücken Sie erneut die Taste zum Ausschalten des Tons, um die ursprüngliche Lautstärke wiederherzustellen�

• Erhöhen Sie Kontrast und -helligkeit� Der Ton ist in Ordnung, aber man sieht kein Bild bzw� falsche Farben

Pixelfehler, Rauschen oder Bild bleibt oft stehen

Störende waagerechte Streifen im Bild

• Überprüfen Sie den Antennenanschluss�

Der Fernseher reagiert nicht auf die

Fernbedienung�

Kein Bild im PC-Modus�

Vertikales Flackern (im PC-Modus)

Allzu helles oder dunkles Bild im PC-

Modus

• Rauschen durch Elektrogeräte wie Haartrockner oder

Staubsauger� Schalten Sie Geräte aus, die in der Nähe des

Fernsehers benutzt werden�

• Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Sensor des

Fernsehers�

• Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Sensor des Fernsehers�

• Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der

Fernbedienung nicht leer sind�

• Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel richtig mit dem VGA-Anschluss verbunden wurde�

• Vergewissern Sie sich, dass das Bildformat vom PC mit diesem Fernseher kompatibel ist�

Ändern Sie sie Anzeigefrequenz des Bildes�

Bearbeiten Sie Helligkeit und Kontrast�

Konnten Sie nicht einmal mit den oben angeführten Anweisungen das Problem beheben, trennen Sie den

Fernseher für ca� 60 Sekunden vom Stromnetz� Sollten die Probleme andauern, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle� Versuchen Sie das Gerät niemals eigenhändig zu reparieren�

108

Achten Sie darauf, dass für lange Zeit keine statischen Bilder angezeigt werden (Videopause, Menüanzeige usw�)� Diese könnten auf Dauer in den Bildschirm eingebrannt werden und das Display beschädigen�

Bild

Progressive Scan

Kammfilter

Rauschreduktion

Bildschirmanzeige-

Menü

Ton

Tonleistung

Tonkorrektur

Stereo

Konektivität

USB

Unterstützte

Formate

HDMI

SCART

TECHNISCHES BLATT

20 H01T2S2 MODELL

Bildschirm

Diagonale

Seitenverhältnis

Auflösung

Dynamischer

Kontrast

Tuner

20" (51 cm)

16:09

1366*768

1000:1

22 F01T2S2

22" (56 cm)

16:09

1920*1080

1000:1

Digitaler Tuner

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2 SAT-Tuner

EPG

Programmbegleiter

PVR-

Aufzeichnung via USB

Timeshift-Funktion

(Zeitverschiebung)

Senderliste

JA

NEIN

JA

JA

NEIN

JA

Videosystem

JA

DVB-T2 PAL

SECAM

JA

DVB-T2 PAL

SECAM ja ja ja ja

2x5

Equalizer

NICAM

1

1

1 ja ja ja ja

2x5

Equalizer

NICAM

1

1

1

24 H01T2S2

24" (61 cm)

16:09

1366*768

1000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

JA

NEIN

JA

JA

DVB-T2 PAL

SECAM ja ja ja ja

2x5

Equalizer

NICAM

1

1

1

32 H02T2S2

32" (81cm)

16:09

1366*768

1000:1

JA

JA

DVB-T2 PAL

SECAM s� Tabelle

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

JA

NEIN ja ja ja ja

2x10

Equalizer

NICAM

1

3

1

40 F01T2S2

40" (109 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

JA

NEIN

JA

JA

DVB-T2 PAL

SECAM ja ja ja ja

2x8

Equalizer

NICAM

1

3

1

50 F02T2S2

50" (125 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

JA

JA

JA

JA

DVB-T2 PAL

SECAM ja ja ja ja

2x10

Equalizer

NICAM

1

3

1

DE

109

DE

Komponenter-

Eingang YPbPr

VGA (D-Sub5 pin)

PC Audioeingang

Kopfhörerausgang

RF IN

CI Slot

Allgemeine

Spezifikation

Elternsperre

Speisung

Max� Leistung

Leistungsbedarf im Standby-

Modus

Stromverbrauch im AUS-Zustand

Energieeffizienzklasse

Hauptschalter

Ausmaße und

Gewicht

Gerätemaße mit

Ständer

(B x H x T) mm

Gerätemaße ohne Ständer

(B x H x T) mm

Gewicht (kg)

Zum Aufhängen an die Wand

1

1

1

1

1

CI + ja

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A nein

1

1

1

1

1

CI + ja

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A nein

1

1

1

1

1

CI + ja

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A nein

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 371 × 176

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 350 × 90

1

1

1

1

1

CI + ja

56

≤0,5 W

≤0,5 W

A nein

740 × 470 × 210

740 × 450 × 90

1

1

1

1

1

CI + ja

70

≤0,5 W

≤0,5 W

A+ nein

1

1

1

1

CI +

A+ nein

909 × 565 × 212 1132 × 695 × 240

909 × 515 × 85

1 ja

100

≤0,5 W

≤0,5 W

1132 × 675 × 90

1,8 2 3,57 6,1 10 18

VESA 100X100 VESA 100X100 VESA 100X100 VESA 100X100 VESA 200X200 VESA 200X200

110

Unterstützte Formate

Medium Dateityp

FILM

�mpg

MUSIK

FOTO

UNTER-

TITEL

�avi

�ts

�mov,

�mkv

�dat

�mp4

�vob

�mp3

�m4a/�aac

�jpg/

�jpeg

�bmp

�png

�srt

�ssa/�ass

�smi

�sub

�txt

Video Audio Max. Werte

MPEG-1, MPEG-2

Xvid, MJPEG

MPEG-4 SP/ASP, H�263/H�264

MPEG-2, H�264, HEVC

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264, HEVC

MPEG-1

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264,

HEVC

MPEG-1, MPEG-2

MPEG-2

RV30/RV40

MP3

AAC

PMC

Auflösung: 1920×1080

Datenübertragungsrate: 40 Mbps

Auflösung: 1920×1080

Datenübertragungsrate: 20 Mbps

--

--

Progressive JPEG

Baseline JPEG

BMP

Auflösung: 720×576

Datenübertragungsrate: 40 Mbps

COOK, MP2 Auflösung: 1920×1080

Abtastfrequenz: 8K~48KHz

MP3 Bitrate: 32K~320Kbps

Kanäle: Mono/Stereo

AAC

Abtastfrequenz: 16K~48KHz

Bitrate: 32K~442Kbps

Kanäle: Mono/Stereo

Auflösung: 1024×768

Auflösung: 15360×8640

Auflösung: 9600×6400

Pixeltiefe: 1/4/8/16/24/32 bpp

Auflösung: 9600×6400

Auflösung: 1280×800

Non-Interlaced

Interlaced

SubRip

SubStation Alpha

SAMI

SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem,

SubIdx(VobSub)

TMPlayer

Nur SubViewer 1�0 & 2�0

DE

111

VERWENDUNG UND ABFALLENTSORGUNG

Verpackungspapier und Wellenpappe an einer Sammelstelle abgeben� Verpackungsfolie, PET-Beutel und Kunststoffteile gehören in Sammelcontainer für Kunststoff�

DE

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als

Haushaltsmüll entsorgt werden soll� Das Produkt sollte an einem Ort abgeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist� Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor� Die Wiederverwendung trägt zum

Schutz der Naturressourcen bei� Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben�

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Anforderungen der EU-Richtlinien über die elektromagnetische

Kompatibilität und elektrische Sicherheit�

08/05

Die Bedienungsanleitung finden Sie unter www�ecg-electro�eu

Änderungen des Textes und der technischen Parameter sind vorbehalten�

112

20H01T2S2

++

+

18

51

2017

27

20

++

+

22F01T2S2

23

56

2017

33

22

113

DE

DE

24 H01T2S2

++

+

114

24

61

2017

35

24

++

+

32 H02T2S2

38

81

2017

56

32

++

+

40 F01T2S2

+

++

+

50 F02T2S2

+

42

101

2017

61

40

67

127

2017

98

50

115

DE

LED TVs

GB

CONTENTS

INTRODUCTION ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119

TV INSTALLATION AND CONNECTION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119

Instructions for assembling the stand ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119

Positioning �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119

Antenna and power connection ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119

DESCRIPTION �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120

TV and interface buttons ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120

Installation diagram for external devices ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122

FIRST INSTALLATION ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 123

TELEVISION CONTROLS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 126

Channel menu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 126

Programs editing �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 127

Programming schedule (overview of programmed events) ���������������������������������������������������������������������������������������������� 127

Signal information ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128

CI information (requires CA module input) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 128

Setting satellite ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128

Picture menu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130

Audio menu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 132

System lock menu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 134

Hotel mode (requires support) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 136

SETUP MENU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137

Screen menu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139

CONTROL MEDIA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140

Photo menu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 141

Music menu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 142

Film menu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143

Text menu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 144

TROUBLESHOOTING ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 145

TECHNICAL SHEET ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 146

116

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read carefully and keep for future reference.

Warning:

The safety measures and instructions contained in this manual do not include all potential damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment conditions and scenarios� The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated into a product� Therefore, the user is responsible for these factors when using and operating this appliance� We are not liable for any of any part of the appliance�

To protect against the risk of fire or electric shock, basic precautions must be taken while using electrical appliances, including the following:

GB

ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN THE COVER OR

BACK PANEL OF THE DEVICE� THERE ARE NO COMPONENTS INSIDE THAT

THE USER SHOULD REPAIR THEMSELVES� ALWAYS CONTACT TRAINED

SERVICE EMPLOYEES�

A lightning arrow symbol inside a triangle warns the user of uninsulated “dangerous voltage” inside the device that can be strong enough to cause injury by electric current�

An exclamation point inside a triangle informs the user that there are important instructions for operating the device and maintenance (or service) that can be found in the manual�

1� Read all of the instructions carefully�

2� Keep the instructions for future use�

3� Pay attention to reminders found in the manual�

4� Follow all instructions�

5� Do not use the device near water�

6� Clean only with a dry cloth�

7� Do not block exhaust vents� Install the device according to the manufacturer's instructions�

8� Do not install near heating sources, such as radiators, heating units, stoves, or other appliances (including amplifiers) that generate heat�

9� Do not bypass the safety function of a grounded outlet� The power cord plug has two pins and one ground contact, to ensure your safety� If your socket does not match the power cord of this TV, ask an electrician to replace the old socket�

10� Protect the power cord, do not step on it, prevent against tangling the cord, particularly near the plug and the area where the cord exits the device�

11� Use only accessories and optional accessories recommended by the manufacturer�

12� Disconnect the power cord from the socket during thunderstorms or if the device will not be used for a long time�

13� Contact qualified service staff regarding all necessary repairs� The device will need servicing if it is damaged in any way� For example, if the power cord or plug is damaged, liquid or a foreign object gets inside the device or the device is exposed to rain or moisture, falls, or does not function as usual�

14� The socket that the TV is connected to is used to disconnect the device from the power network and must be easy to access at all times�

15� Ventilation holes must not be covered by objects such as newspapers, tablecloths, curtains etc�, because this prevents the ventilation of the device�

16� Do not place any naked flame on the device, for example burning candles�

117

GB

17� Respect the ecological disposal of batteries�

18� The device is designed for operation in mild climates�

19� Prevent water dripping on the device and getting into the device� Do not place any objects filled with liquid on the device, e�g� a vase with flowers�

20� Electrical discharge can lead to failure of the device functions� The functions can be manually restored by turning the device on and off again�

WARNING:

Do not expose the device to rain or moisture; this increases the risk of fire or electric shock�

WARNING:

Protect the batteries against exposure to high temperatures, e�g� direct sunlight� Do not throw the batteries into a fire�

This symbol indicates the device is classified as a class II device, with double insulation between dangerous voltage and user access parts� Only use identical spare parts when carrying out service work�

Warning

This television receiver uses high voltage for operation� Do not remove the back cover of the device� All service operations must be carried out by qualified technicians�

Reminder

Make sure the power cord does not get caught under the TV�

Warning

Do not expose the device to rain or moisture; this increases the risk of fire or electric shock�

Reminder

Do not lean against the TV, tilt or push the device� Pay close attention to the presence of children� A falling device could cause serious injury�

Warning

Prevent foreign objects getting through the ventilation holes of the device� Protect the TV against liquid spills�

Reminder

Do not install the TV on unstable stands, shelves or tables� A fall could damage the device or cause injury�

Reminder

Do not cover the ventilation holes on the back cover of the device� Sufficient ventilation is necessary for the full functioning of the electrical components�

Reminder

Minimum spacing distances must be respected if the TV is installed in an entertainment centre compartment or other enclosed area� Overheating can shorten the service life of the device and can also be dangerous�

Reminder

If the device will not be used for a long time, we recommend to disconnect the power cord from the socket�

118

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this television� In order to use this device to its full potential from the very start, read this manual carefully and keep for future use�

ATTENTION

Do not tamper with any internal components and do not make any adjustments that are not defined in this manual� LED TVs use high voltage� When cleaning dust or drops off the display or device case, first unplug the power cord from the socket and then wipe the device with a dry towel� To prevent damaging the TV, disconnect the power cord and antenna during a thunderstorm� Contact a qualified service centre for all necessary repairs�

TV INSTALLATION AND CONNECTION

GB

Instructions for assembling the stand

1� Open the cardboard box and remove the TV, accessories and stand (only available with certain models)�

2� Place the device on a flat service with the screen facing down�

Use a blanket or other soft fabric to protect the display�

3� Slide the stand into the holder and firmly tighten with the included screws�

4� The assembly is now finished�

Positioning

• Place the unit within the room so that the display is not exposed to direct sunlight�

• Complete darkness or reflections on the screen can cause eye fatigue� Soft indirect light is recommended for comfortable viewing�

• Leave enough space between the TV and wall to allow sufficient air circulation�

• Stay away from excessively warm areas to prevent damaging the TV frame or the premature ageing of components�

• Do not cover ventilation holes�

Antenna and power connection

1� Connect the antenna cable to the antenna connector on the back of the TV�

2� Plug the power cord into the electric socket�

3� Switch the TV on�

Press the On/Off switch on the TV� The indicator will turn green� When the TV is in standby mode (red indicator), the TV can be turned on by pressing a button on the remote controller�

119

GB

DESCRIPTION

TV buttons and interface

TV buttons menu

You can call up the TV buttons menu by pressing

multifunction button

� If you press it briefly, the on-screen menu appears on the screen� Press again briefly to move the highlight one position to the right in the loop� The menu is automatically hidden after 5 seconds of inactivity� Press and hold the button to select the highlighted function, see below�

POWER

: Power On/Off

SOURCE

MENU

: External signal source

: Displaying the main menu and confirming the selected items

/ CH+/-

: Channel selection

/ VOL +/-

: Volume control

Buttons on the remote controller

DTV/ATV

DTV/ATV

P.MODE

P.MODE

MENU

MENU

GUIDE

RED

RED

S.MODE

S.MODE

RECLIST

RECLIST

GREEN

GREEN

YELLOW

YELLOW

SLEEP

SLEEP

SOURCE

SOURCE

CYAN

CYAN

32

33

1� 1

:

Turn the TV on or off into standby mode�

2�

%

:

Audio on/off toggle�

3�

NUMERICAL BUTTONS:

Direct channel entry�

4�

DTV:

Switch between analogue and digital TV�

5�

:

Return to the last monitored channel�

6�

S.MODE:

Switch between various sound settings�

7�

SLEEP:

Set the time for auto power off�

8�

MTS:

Sound option�

9�

P.MODE:

Switch between various settings�

10�

MENU:

Display the main menu on the screen�

11�

SOURCE:

Press to display the available video sources and selection�

12�

ARROWS:

Menu controls� /

ENTER:

Confirm selection�

13�

EXIT:

Return to the previous menu or exit the menu�

14�

DISPLAY:

Display channel information�

15�

VOL +/-:

Volume control�

16�

TV/RADIO:

Switch between TV And radio stations

17�

GUIDE:

(a) Call up EPG (Programme guide) (b) Fast move back in PVR mode and media player�

18�

TIME SHIFT:

(a) Time shift for DTV channels (b) Playing in PVR mode or media player�

19�

CANCEL:

(a) Return from teletext mode to video mode (b) Previous chapter in PVR mode or media player�

20�

INDEX:

(a) Content of teletext (b) Leave the reproduction in PVR mode or media player�

21�

SIZE:

Change the teletext text size�

22�

REVEAL:

Display or hide text information�

23�

Colour buttons:

Controls the function indicated on the screen

24�

CH-/CH+:

Switch to previous or next channel�

25�

FAV/LIST:

Access the list of favourite channels�

26�

ASPECT:

(a) Call up the display format (b) Fast move back in PVR mode or media player�

27�

FREEZE:

Freeze the display on the screen�

28�

SUB PG:

(a) Access to sub-pages (b) Next chapter in PVR regime or media player�

29�

SUBTITLE:

Display and set the subtitle language�

30�

HOLD:

Stop teletext on the current page�

31�

TEXT:

Open teletext�

32�

RECLIST:

List of recordings*

33�

REC:

Press to start recording in PVR regime�*

120

Interface

Note:

The following table provides an overview of various interfaces� The actual position, type, layout and number of interfaces can differ for various models�

AV in

External video and audio signal In (left and right channel)�

CI slot

This slot supports cards for viewing paid TV channels�

Y Pb Pr In

Composite video signal connection from DVD/VCR�*

HDMI In

Digital signal input via HDMI connector�

ANT 75

Antenna In connection (75/VHF/UHF)�

VGA In

Analogue video from PC In�

PC audio In

Audio signal from PC with VGA video signal connection�

Headphone jack

Sound is automatically muted from the TV speakers when headphones are connected�

USB IN

Connect a USB device and play media files or record programmes to USB�

SCART In

Composite and RGB signal input supported as a standard�

(Some models are not equipped with this interface)

COAXIAL

Supports the connection of an SPDIF receiver�

GB

* Some models are not equipped with this interface

121

GB

Installation diagram for external devices

DVD Set-top box

HDMI In connection

122

AV In connection

AV In connection

AV In connection

USB connection

Set-top box

AV out connection

TV connection to antenna distribution

Connection RJ45

FIRST INSTALLATION

Connect the coaxial cable to the terrestrial TV input marked ANT 75 Ω with signal from terrestrial TV broadcast or from cable system� If you receive satellite broadcasting, connect the satellite dish cable to the input marked

ANT 75 Ω (S2)�

Plug the electric cable of the TV set in the outlet and switch on the TV� The menu

First installation

appears on the screen:

First time installation

Language Czech

Country

Location

Czech Republic

Home mode

GB

Auto-tune

Selection of language, country and location

Use the buttons b/B to select the language to be used for menu and messages on the screen�

Use the b/B

buttons to select the required country�

Use the buttons b/B to select is the TV set will be operated at home (

Home mode

) or shown in the store

(

Comercial mode

)�

To continue press the button

ENTER

Select the method of automatic tuning

Use b/B to select if you want to tune analog (

ATV

) programs, digital programs (

DTV

) or noth (

ATV + DTV

)�

Tuning setup

Tuning type

Data type

Scan type

Network ID

ATV + DTV

DVB-T

Full

Auto

Frequency Auto

Symbol rate Auto

Start Back

Select in the item

Data type

modulation for the digital programs:

DVB-T

(terrestrial broadcast),

DVB-C

(cable

TV) or

Satellite

(satellite reception DVB-S/S2)�

123

GB

Auto-tuning of digital terrestrial broadcasting (DVB-T / T2)

Tuning setup

Country

Tuning type

Data type

Scan type

Network ID Automatic

Czech Republic

DTV

DVB-T

Full

Frequency Automatic

Transmission speed Automatic

Start Back

As

Data type

select

DVB-T

and to start the automatic search press the button

ENTER

Auto-tuning of digital cable television (DVB-C)

Country

Tuning type

Tuning setup

Czech Republic

DTV

Data type

Scan type

DVB-T

Full

Network ID Automatic

Frequency Automatic

Transmission speed Automatic

Start Back

As

Data type

select

DVB-C

� Select in the item

Scan type

whether the receiver should tune throught the entire frequency band (option

Full

) or load the multiplexes from the NIT table of the provider (option

Network search

)� You can set other parameters (

Inetwork ID, Frequency

and

Transmission speed

), which have the default status

Automatic

according to your cable TV provider’s instructions� To start auto-search press the button

ENTER

If you selected

ATV + DTV

and want to skip the analog tuning, press

MENU

and then confirm

Yes

by pressing b

Setup status

TV

DTV

Radio

Data

0 programmes

0 programmes

0 programmes

0 programmes

Do you want to skip ATV tuning?

Yes No

Press “MENU” to skip

The Tv will continue to scan digital programs(DTV)�� Press

MENU

to end the tuning any time�

124

TV

DTV

Radio

Data

Setup status

0 programmes

0 programmes

0 programmes

0 programmes

Do you want to exit tuning

Press “MENU” to exit

Yes

Even if you interrupt or end the tuning, the programs found so far will be saved�

Auto-tuning of digital satellite broadcasting (DVB-S/S2)

Tuning setup

Tuning type

Data type

Satellite

Scan mode

Channel type

Service type

DTV

Satellite

04 ASTRA 1E, ��

Blind scan

Free+Encrypted

All

No

Start Back

Select as

Data type Satellite

� Select in the item

Satellite

the satellite from which you will receive programs, e�g� ASTRA 1E, 1G, 3A (position 23�5° E)� Select in the item

Scan mode

whether the receiver should scan the entire frequency band (option

Blind scan

), search for programs preset in the TV set or load the transponders from the NIT table broadcast by the satellite by the provider (option

Network

)� If you select

Channel

you can limit the search to free (

Free

), encrypted (

Encrypted

) or all programs� You can specify in the item

Service type

whether to search for all services (

All

) or just TV (

DTV

) or radio programs (

RADIO

)� To start auto-search press the button

ENTER

GB

125

GB

TELEVISION CONTROLS

Press

MENU

to bring up the main TV control menu�

Channel menu

Use the buttons b/B

to select the menu

CHANNEL

in the main menu�

CHANNEL

Auto-tune

ATV manual tuning

DTV manual tuning

Programme editing

Schedule list

Signal information

CI information

Move Back Select Exit

1� Use the buttons

V/v

to select the required function�

2� Press

ENTER

to bring up the selected function�

3� Pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky Press the button

MENU

to save any changes and return to previous menu, to exit the menu entirely, press

EXIT

Auto-tune

Auto-tuning is described in the section

FIRST INSTALLATION

� If you want to tune satellite programs, the TV input must be switched to satellite (button

SOURCE

)�

Manual analog tuning

Channel:

Preset number

Colour system:

Colour standard (AUTO/PAL/SECAM)

Sound System:

Sound standard (BG/I/DK/L)

Fine tuning:

Precise Channel Frequency Tuning

Search:

Using the buttons b/B

start the search up or down

Frequency:

TV channel frequency

ATV manual tuning

Channel 1

Colour system PAL

Sound system BG

Fine tuning

Search

Frequency 182,25 MHz

Move Back Exit

126

Manual digital tuning

Press repeatedly b/B

or select directly using the buttons

0-9

enter the channel number of the TV multiplex� If a signal has been found, its level appears on the scale� Start the program tuning by pressing the button

ENTER

� The number of programs found will be displayed after a while�

BAD

DTV manual tuning

UHF CH 53

DTV 4

Radio 8

Data 0

GOOD

Programs editing

Press V/v to select the preset which you want to edit�

Delete the selection by pressing the red button�

You can change the order of the programs using the yellow button�

Set skipping of a selected program using the blue button� The marked channel will be skipped when browsing channels using the buttons

CH+/-

Press

FAV

to add the selected preset to the list of your favourite programs, press again to remove it from the list�

Programme editing

1 Prima LOVE | T2

2 Prima ZOOM | T2

3 Prima MAX | T2

4 Prima | T2

5 Prima COOL | T2

6 Ocko | T2

7 Ocko Gold | T2

8 Barrandov Plus | T2

9 Kino Barrandov | T2

10 BARRANDOV TV | ���

Delete

Select

Move Skip

Favourites

Back

GB

Programming schedule (overview of programmed events)

Schedule list

Programme name

[DTV] Manual timer set

Type

Move Delete Add Edit Exit

Add a new event by pressing the yellow button � A table for specifying the entered parameters appears on the screen:

127

GB

Schedule setup

1 ONE HD

Type Recorder

Mode Once

Time start� 11:47 05 Lis

Time end 12:17 05 Lis

Select Back

If a set time conflict occurs, a warning message appears�

The record is successfully saved

Recorder 11:47 ~ 12:17 on CH�1

05/11/2016

Exit

Signal information

You can view information about the received signal in this menu� This function is not accessible for an analog reception�

Signal information

Channel: 5 (177�50 MHz)

Network

Unknown modulation

Quality 100 (Good)

Signal 0 (Weak)

CI information (requires CA module input)

With this feature you can call up and configure the information about the inserted CA module�

Setting satellite

You can access this menu if you select

Satellite

as your signal source� Here you can select, add, delete and edit satellites and their transponders� You can also start automatic tuning of one or more satellites or transponders from this menu�

Setting satellite

Satellite

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Type LNB

LNB power

09750/10600

13/18V

22 kHz Auto

Toneburst None

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 None

Motor None

Quality

TransPonder OK Select Edit

Exit Delete Add

Scan

The left table shows an overview of pre-loaded satellites� If you mark one or more satellites by pressing

OK

, you can start their auto-tuning by pressing the blue button

Scan

128

Parameters for switching polarizations and LNC bands or for switching multiple LNCs among each other are set in the table on the right�

When you press the button

GUIDE

you call up the list of transponders of the selected satellite where you can select, add, delete and edit� A transponder overview is displayed in the table on the left, and on the right you can set parameters to switch polarizations and LNC bands or to switch multiple LNCs among each other�

Setting satellite

Transponder

Ku HOTBIRD 6,7,A,8

Type LNB

LNB power

22 kHz

09750/10600

13/18V

Auto

Toneburst None

DiSEqC1�0 LNB2

DiSEqC1�1 None

Motor None

Quality

TransPonder OK Select Edit

Exit Delete Add

Scan

GB

You can add transponders by pressing the yellow button

Add

and delete transponders by pressing the red button

delete

� If you mark one or more transponders by pressing

OK

, you can start their auto-tuning by pressing the blue button

Scan

� The signal quality of the selected transponder is displayed on the scale in the middle�

Setting satellite

Transp

Quality

Edit

Transponder 013

Frequency 121�63

Symbol (pc/s) 27500

Polarity V

09750/10600

13/18V

Auto

Nothing

LNB2

Nothing

Motor None

End OK Confirm

You can edit frequency, symbol speed and polarization of the selected transponder when you press the green button

Edit

� Save the changes by pressing rhe button

OK

129

Picture menu

Press

MENU

to display the main menu�

Use buttons b/B to select the Picture item in the main menu�

GB

PICTURE

Display mode

Contrast 50

Brightness 50

Colour saturation 50

Colour tone 50

Sharpness 50

Colour Temp

Noise reduction

HDMI mode

Normal medium

Auto

Move Back Select Exit

1� Select the option you wish to configure in the PICTURE menu via

V/v

2� Press

ENTER

to set�

3� When you have finished with the configuration, press

MENU

to save the changes and return to the previous menu�

Display mode

Press V/v to select the

Picture mode

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

In the

Personal

mode you can edit the value of the contrast, brightness, saturation and colour tone�

Tip:

Press

PMODE

to directly set the screen mode�

Display mode

Dynamic

Standard

Mild

Personal

Select Back

Brightness/Contrast/Sharpness/Tint/Hue

Press V/v to make your selection and adjust via b/B �

Brightness

Brightness settings�

Contrast

Contrast settings�

Sharpness

Sharpness settings

Saturation

Colour saturation settings�

Tone

Colour hue settings� For signal in NTSC format only�

130

Colour temperature

Changes the overall colour of the picture�

Press V/v to select

Colour Temp

and choose between Standard, Warm and Cold via the b/B

buttons�

Normal

Creates a vivid and crisp picture

Warm

The picture is tuned to warm red tints

Cold

The picture is tuned to cold blue tints

Colour Temp

Normal

Cold

Warm

Select

Noise reduction

Enables to filter image noise and enhance the quality of the picture�

Press

V/v

to select

Noise reduction

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Off

Noise reduction off

Low

Low rate of reduction

Medium

Medium rate of reduction

High

High rate of reduction

Initial

Default noise reduction

Noise reduction

OFF

Low

Medium

High

Initial

Back

Select

HDMI mode

Press V/v to select the

EDMI mode

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Using the arrows, select the requested mode (Auto, Video, PC)�

HDMI Mode

Auto

Video

PC

Back

GB

Select Back

131

GB

Audio menu

Press

MENU

to display the main menu�

Use buttons b/B

to select in the main menu the item SOUND and press

ENTER

to enter the menu�

SOUND

Display mode Standard

Treble 50

Bass 50

Balance 0

Auto volume level

SPDIF mode

AD switch

OFF

PCM

OFF

Move Back Select Exit

1� Select the option you wish to configure in the AUDIO menu via V/v �

2� Press

ENTER

to set�

3� When you have finished with the configuration, press

ENTER

to save the changes and return to the previous menu�

Audio mode

Press

V/v

to select the item

Sound mode

and press

ENTER

to enter the sun-menu and use buttons V/v to select the requested mode�

In the

Personal

mode you may set any level of bass and treble�

Tip:

Press

SMODE

to directly set the sound mode�

Standard

Balanced sound for all environments�

Music

Keeps the original sound� Recommended for music broadcasts�

Movie

Boosts the treble and bass for a rich sound experience�

Sport

Boosts the frequency of the commentary�

Personal

Enables to set your own sound�

Balance

Press V/v to make your selection and adjust via b/B �

Audio mode

Select

Standard

Music

Movie

Sport

Personal

Back

Auto volume level

Press V/v to select option and use buttons b/B to select ON or OFF�

Digital out

Press V/v to select option and use buttons b/B to select ON / PMC / OFF�

AD switch

Press V/v to select option and use buttons b/B to select ON or OFF�

Note:

Balance:

This item enables to set the balance of the left and right speakers so it optimally corresponds to your listening position�

Automatic volume:

For restricting the differences in the volume between individual channels�

132

Menu Time

Press

MENU

to display the main menu�

Use buttons b/B

to select in the main menu the item TIME and press

ENTER

to enter the menu�

TIME

Clock

Time zone

Sleep Timer

Auto standby

OSD time

-- -- --

Berlin GTM+1

OFF

4H

15 s

GB

Move Back Select Exit

1� Use buttons V/v to select TIME in the menu for the option you want to set�

2� Press

ENTER

to set�

3� When you have finished with the configuration, press

ENTER

to save the changes and return to the previous menu�

Time zone

Press V/v to select the

Time zone

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Use buttons

V/v/b/B

, to select the time zone�

Time Zone

Move

Sleep Timer

Press V/v to select the item

Sleep timer

and press

ENTER

to enter the sub-menu�

Use buttons V/v to set select timer�

Available options are: OFF, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min,

180min, 240min�

Sleep Timer

Select

OFF

15 min

30 min

45 min

60 min

90 min

Select

Back

Back

133

Automatic shut off

Press

V/v

to select the item

Auto standby

and press

ENTER

to enter the sub-menu�

Use buttons

V/v

to select the time up to automatic disconnection�

Auto timer: OFF

OFF

3H:

4H

5H

GB

Select

OSD display time

Press

V/v

to select

OSD time

and press

ENTER

to enter the sub-menu�

Use buttons V/v to select the time on the menu on the screen�

OSD Time

5 s

15 s

30 s

Back

System lock menu

Select Back

Press

MENU

to display the main menu�

Use buttons b/B

to select in the main menu the item system lock and press

ENTER

to enter the menu�

LOCK

System lock

Set Password

Channel lock

Parental control

Lock Keypad

Hotel mode

OFF

OFF

OFF

Move Back Select Exit

1� Use buttons V/v to select in the LOCK menu the option you want to set�

2� Press

ENTER/

b/B

to set�

3� When you have finished with the configuration, press

MENU

to save the changes and return to the previous menu�

134

Blocking system

Press

V/v

to select the item

System lock

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

The default password is 0000� Should you forget your password, contact a repair shop�

Please enter password

Set Password

Press

V/v

to select the item

Set password

and then press

ENTER

to enter the sub-menu for setting a new password�

Clear Cancel

Please enter old password

Please enter new password

Confirm password

Clear Cancel

Channel Locks

Press V/v to select the item

Channel lock

and press

ENTER

to enter the sub-menu� Use the green button to activate or deactivate the channel lock�

Channel lock

GB

Lock

Select

Parental guidance

Press V/v to select

Parental guidance

, press

ENTER

to enter the submenu and select the requested level of protection according to the age of the children�

Parental control

OFF

Back

Lock Keypad

By activating this option, you can prevent undesirable use, for example, by children�

Press

V/v

to select the item

Key lock

and use buttons b/B

to set ON or OFF�

Select Back

135

Hotel mode (requires support)

GB

HOTEL

Hotel mode

Source lock

Default source

Default programme

Default volume

Max� Volume

Import database

Export database

Clear lock

ON

OFF

1

OFF

100

Move Back Select Exit

1� Use buttons V/v to select in the LOCK menu the option Motel mode�

2� Press

ENTER

to enter the sub-menu�

3� When you have finished with the configuration, press

MENU

to save the changes and return to the previous menu�

Hotel mode

Press V/v to select the item

Hotel mode

and use buttons b/B select ON or OFF�

Source lock

Use V/v to press the item

Source lock

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Default source

Use

V/v

to select the item

Default source

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Default programme

Press

V/v

to select the item

Default prog

and set using buttons b/B

Maximum volume

Press V/v to select the item

Max volume

and set using buttons b/B �

Cancel lock

Press

V/v

to select

Cancel lock

and then press

ENTER

to delete previous setting�

136

SETUP MENU

Press

MENU

to display the main menu�

Use buttons b/B to select SETUP in the main menu�

SETUP

Language Czech

TT languages West

Audio Language

Subtitles Language

Czech

Czech

Hearing impaired

PVR file system

Aspect ratio

OFF

16:9

Blue Screen

First time installation

Reset�

Software update (USB)

HDMI CEC

OFF

Move Back Select Exit

1� Use buttons V/v to select in the SETUP menu the option you want to set�

2� Press

ENTER

to set�

3� When you have finished with the configuration, press

ENTER

to save the changes and return to the previous menu�

GB

OSD menu language

Press V/v to select the

OSD Language

and choose the desired language via V/v/b/B � Set English as the default language�

Language

Select Back

Teletext language

Press

V/v

to select

TT languages

via

V/v/b/B

to select the group of languages to display the text�

TT Languages

West

East

Select Back

137

Audio Languages

Press

V/v

to select

Audio Languages

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Use

V/v/b/B

to select Primary sound language and

Secondary sound language�

Audio Language

GB

Select

Subtitle language

Press V/v to select

Subtitle Languages

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Use V/v/b/B to select Primary language subtitles and

Secondary language subtitles�

Audio Language

Primary

Back

Secondary

Select

PVR file system*

Press V/v to select

PVR file system

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Press V/v to select

Check PVR file system

and then press

ENTER

to enter the sub-menu� The UBS speed is checked�

Select disk

Set PVR file system

USB disk

Format

TimeShift size

Speed

Free record limit

Select

Aspect ratio

Press V/v to select the

Aspect ratio

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Press V/v to select the aspect ratio�

Available settings are: Auto, 4:3,16:9, Zoom1, Zoom2�

Aspect ratio

Back

C:

Start

Back

6H

Select Back

* only available for 50 F02T2S2

138

Accessibility for those with impaired hearing

Press V/v to select the item

Hearing impaired

and press the button

b/B

to set ON or OFF�

Blue Screen

Press

V/v

to select the item

Hearing impaired

and press the button

b/B

to set ON or OFF�

Blue Screen

First installation

Press V/v to select the

First installation

and run the installation by pressing the

ENTER

button�

Restore the default factory settings

Press

V/v

to select

Restore the default settings

Press

ENTER

to access the sub-menu�

Software update (USB)

Press V/v to select

Software update (USB),

connect USB into the USB port memory device with updated file and press

ENTER

to run the update�

GB

Screen menu

Press

MENU

to display the main menu�

Press buttons b/B to select SCREEN in the main menu�

SCREEN

Auto setup

H-Offset 50

V-Offset 50

Size 50 KB

Phase 54

Position reset

Move Back Select Exit

1� Press

V/v

to select in the SCREEN menu the option you want to set�

2� Press

ENTER

to set�

3� When you have finished with the configuration, press

ENTER

to save the changes and return to the previous menu�

Auto setup

Press

ENTER

run the automatic setting of horizontal and vertical positions, sizes and phases of picture�

H Offset

Set the horizontal position of the picture

139

Press V/v to select

H-Offset

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

V Offset

Set the vertical position of the picture

Press V/v to select

V-Offset

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

GB

Size

Display dimensions setting

Press V/v to select

Size

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Phase

Set the horizontal frequency of the picture

Press V/v to select

Phase

and then press

ENTER

to enter the sub-menu�

Position reset

Press V/v to select the item

Reset position

and press

ENTER

to reset the default setting of the picture position�

CONTROL MEDIA

Note:

• Prior to navigating through the

Media

menu, plug in the USB device to the TV and press

INPUT

to switch the TV to

Media

Use

V/v

to select

Media

from the input source menu and press

ENTER

to enter the menu�

Photo Music Film Text

Use b/B to select the item you wish to set from the

Media

menu and press

ENTER

to enter the menu�

140

Photo menu

Press b/B

to select from the menu the option

Photo

and press

ENTER

to enter�

Press

EXIT

to return to the previous menu and exit the actual menu�

Photo

Back

Resolution:

Size:

500 x 375

102 kB

Date: 2016/01/01

Time: 15:52:54

Delete Exit

Press b/B to select the file from the menu you want to display and press u to display it�

After highlighting the required file, information about the file is displayed on the right side of the screen and in the middle of the screen, there is view of the picture�

GB

Play

Pause Prev� Next Stop Repeat All Music Playlist Info

141

Music menu

Press b/B to select from the menu the option

Music

and press

ENTER

to enter�

Press

EXIT

to return to the previous menu and exit the actual menu�

GB

Photo Film Text

Music

Back Up folder ALAC Album

Delete Exit

Press b/B to select the disk you want play and press and ENTER to start playing�

To return to the previous menu, use b/B

to select the option

Back

142

Play

Pause Prev� Next Repeat all MUTE

Film menu

Press b/B to select from the menu the option

Film

and press

ENTER

to enter�

Press

EXIT

to return to the previous menu and exit the actual menu�

Photo Music Film Text

Press b/B

to select disk and press ENTER to enter�

Press u button to play the selected film�

Press

DISPLAY

button to select the control menu in the lower part of the screen, select the button for the requested function and press

ENTER

to execute the command�

Press

EXIT

to return to the previous menu and exit the actual menu�

GB

Play

Pause Prev� Next CharSet Repeat all

143

Text menu

Press b/B to select from the menu the option

Text

and press

ENTER

to enter�

Press

EXIT

to return to the previous menu and exit the current menu�

GB

Photo Music Film Text

Press b/B

to select disk and press ENTER to enter�

Press b/B to select return to the previous menu�

Previous page Next page Prev� Next Stop CharSet Music Playlist

144

TROUBLESHOOTING

Problem

No power

Bad signal reception

No image

The picture is fine, but no sound

Solution

• Make sure the power cord plug is plugged into the electric socket� Unplug the TV from the power supply, wait about 60 seconds and then plug the TV in again and power on�

• High buildings or hills can lead to analogue signal reflection and shadows� Changing the antenna orientation can improve picture quality�

• If you use an inside antenna, reception can be worse under certain circumstances� Try changing the antenna positioning to improve reception� If the picture does not improve, use an outdoor antenna�

• Make sure the antenna is correctly connected to the TV�

• Try changing to a different channel to verify the issue is not your receiver�

• Increase the volume�

• Make sure the sound on the TV is not muted� Press the mute button again to restore the previous volume�

• Increase the contrast and brightness� The sound is fine, but there is no picture or the colours are incorrect

Snowy picture, noise or picture freezes

Interfering horizontal stripes through the picture

The TV does not respond to the remote control

No picture in PC mode

Vertical vibration (in PC mode)

The picture in PC mode is too light or dark

• Make sure the antenna connection is correct�

• Interference caused by electric appliances, such as hair dryers or vacuum cleaners� Switch off appliances used near the TV�

• Aim the remote control towards the remote control sensor on the TV�

• Remove any obstacles between the remote control and the TV sensor�

• Make sure the batteries in the remote control are not dead�

• Make sure the video cable connection to the VGA connector is intact�

• Makes sure the format of the picture from the PC is compatible with this TV�

• Adjust the display frequency for the picture from the PC�

• Adjust the brightness and contrast�

If the instructions above do not eliminate the issue, unplug the TV from the power supply for about 60 seconds and then plug the TV in again� Should the issue persist, refer to a qualified repair shop� Do not attempt to repair the appliance yourself�

Do not leave the TV with a static picture for a long time (video pause, display of menu, etc�)� There could be permanent burning of the static picture and damage to the display�

GB

145

GB

Picture

Progressive Scan

Comb filter

Noise reduction

OSD menu

Sound

Sound output

Pitch correction

Stereo sound

Connectivity

USB

Supported formats

HDMI

SCART

Component

YPbPr

VGA (D-Sub5 pin)

PC audio in

Headphone jack

RF IN

TECHNICAL SHEET

20 H01T2S2 MODEL

Screen

Panel size

Aspect ratio

Resolution

Dynamic contrast

Tuner

20" (51 cm)

16:09

1366*768

1000:1

Digital tuner

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2 Satellite tuner

Electronic

Programme

Guide EPG

PVR recording to USB

Timeshift

Channel list

Video system

YES

NO

YES

YES

DVB-T2 PAL

SECAM

2x5

Equalizer

NICAM

1

1

1

1

1

1 yes yes yes yes

1

1

22 F01T2S2

22" (56 cm)

16:09

1920*1080

1000:1

1

1

1

1

1

1

1

24 H01T2S2 32 H02T2S2

24" (61 cm)

16:09

1366*768

1000:1

32" (81cm)

16:09

1366*768

1000:1

40 F01T2S2

40" (109 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

DVB-T,

T2 H265

MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2

YES

DVB-T, T2

H265 MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-T, T2

H265 MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-T, T2

H265 MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-T, T2

H265 MPEG2/4

HD DVB-T

MPEG2/4

DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2

YES YES YES YES

NO

YES

YES

DVB-T2 PAL

SECAM yes yes yes yes

2x5

Equalizer

NICAM

1

NO

YES

YES

DVB-T2 PAL

SECAM yes yes yes yes

2x5

Equalizer

NICAM

NO

YES

YES

DVB-T2 PAL

SECAM

2x10

Equalizer

NICAM

1

1

1

1

1

1

1

1 1

See separate table

1

1

1

1

1

3

1 yes yes yes yes

NO

YES

YES

DVB-T2 PAL

SECAM

2x8

Equalizer

NICAM

1

1

1

1

1

1

3

1 yes yes yes yes

50 F02T2S2

50" (125 cm)

16:09

1920*1080

5000:1

YES

YES

YES

DVB-T2 PAL

SECAM

1

1

1

1

1

3

1 yes yes yes yes

2x10

Equalizer

NICAM

1

146

CI slot

General specifications

Parent lock

Power

Max� input power

Standby power input

Power input OFF

Energy class

Main switch

Dimensions and weight

Device dimensions with stand

(w × h × d) (mm)

Device dimensions without stand

(w × h × d) (mm)

Weight (kg)

Wall suspension

CI + yes

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A no

CI + yes

36

≤0,5 W

≤0,5 W

A no

CI + yes

36

≤0�5 W

≤0�5 W

A no

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75 564 × 371 × 176

462 × 305 × 165 509,5 × 307 × 75

1�8 2

VESA 100X100 VESA 100X100

564 × 350 × 90

3�57

VESA

100 × 100

CI + yes

56

≤0�5 W

≤0�5 W

A no

740 × 450 × 90

6�1

VESA

100 × 100

CI + yes

70

≤0�5 W

≤0�5 W

A+ no

CI + yes

100

≤0�5 W

≤0�5 W

A+ no

740 × 470 × 210 909 × 565 × 212 1132 × 695 × 240

909 × 515 × 85

10

VESA

200 × 200

1132 × 675 × 90

18

VESA

200 × 200

GB

147

GB

Supported formats

Media

MOVIE

MUSIC

PHOTO

SUBTITLES

File type

�mpg

�avi

TS

�mov/� mkv

�dat

�mp4

�vob

�mp3

�m4a/�aac

�jpg/

�jpeg

�bmp

�png

�srt

�ssa/�ass

�smi

�sub

TXT:

Video

MPEG-1, MPEG-2

Xvid, MJPEG

MPEG-4 SP/ASP, H�263/H�264

MPEG-2, H�264, HEVC

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264, HEVC

CR-1

MPEG-4 SP/ASP,

H�263/H�264,

HEVC

MPEG-1, MPEG-2

CR-2

RV30/RV40

Audio

MP3

AAC

PMC

Max. values

Resolution: 1,920*1,080

Data speed: 40 Mbps

Resolution: 1,920*1,080

Data speed: 20 Mbps

--

--

Progressive JPEG

Baseline JPEG

BMP

Resolution: 720*576

Data speed: 40 Mbps

COOK, MP2 Resolution: 1,920*1,080

Sampling frequency 8K~48KHz

MP3 Bit rate 32K~320Kbps

Channels Mono/Stereo

AAC

Sampling frequency 16K~48KHz

Bit rate 32K~442Kbps

Channels Mono/Stereo

Resolution: 1024*768

Resolution: 15360*8640

Resolution: 9600*6400

Pixel� depth: 1/4/8/16/24/32 bpp

Resolution: 9600*6400

Resolution: 1280*800

Non-Interlaced

Interlaced

SubRip

SubStation Alpha

SAMI

SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem,

SubIdx(VobSub)

TMPlayer

Only SubViewer 1�0 & 2�0

148

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard� Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers�

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste�

Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment� Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product�

Recycling contributes to preserving natural resources� For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product�

08/05

GB

This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety�

The instruction manual is available at website www�ecg-electro�eu�

Changes in text and technical parameters reserved�

149

GB

20H01T2S2

++

+

150

18

51

2017

27

20

++

+

22F01T2S2

23

56

2017

33

22

24 H01T2S2

++

+

24

61

2017

35

24

++

+

32 H02T2S2

38

81

2017

56

32

151

GB

GB

++

+

40 F01T2S2

+

++

+

50 F02T2S2

+

152

42

101

2017

61

40

67

127

2017

98

50

www.ecg-electro.eu

CZ

SK

Výhradní zastoupení pro ČR: K+B Progres, a.s.

U Expertu 91 e-mail: [email protected], tel.: +420 272 122 111

250 69 Klíčany zelená linka: 800 121 120

DE

Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG

Barbaraweg 2, DE-93413 Cham

Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer

09971/4000-6080

an.

(Mo – Fr 9:00 – 16:00)

Distribútor pre SR: K+B Elektro – Media, k.s.

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava tel.: +421 232 113 410 e-mail: [email protected]

 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

 Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

 The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.

 Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.

© GVS.cz 2017

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project