Animo OptiVend (2009-2014) Coffee machine Brugervejledning

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Animo OptiVend (2009-2014) Coffee machine Brugervejledning | Manualzz

SE

GB

Bruksanvisning

Manuale

DK

Bruger

N

Håndbok

M o d e l 2 0 0 9

M o d e l 2 0 0 9

INDHOLD

FORORD ..........................................................................................................................................92

Anvendelsesformål ........................................................................................................................... 94

Sikkerhedsvejledning og advarsler ................................................................................................... 95

Sikkerhedsregler ............................................................................................................................... 96

Apparater og omgivelser .................................................................................................................. 96

1. GENERELT .................................................................................................................................. 97

2. TEKNISKE DATA ......................................................................................................................... 98

2.1 OptiVend standard 230V ..................................................................................................... 98

2.2 OptiVend multi phase udførelse .......................................................................................... 99

3. INSTALLATION .......................................................................................................................... 102

3.2 Placering forberedelse ...................................................................................................... 102

3.4 Elektrisk tilslutning ............................................................................................................ 104

3.6 Placere opskriftsstriber ..................................................................................................... 105

3.7 Standard opskrifts-indstillinger .......................................................................................... 106

3.8 Fylde kanistrene ................................................................................................................ 109

3.9.1 Placering på arbejdsbordet .................................................................................... 110

3.9.4 Basiskabinet med indbygget køleenhed ................................................................ 110

4. FØRSTE BRUG ......................................................................................................................... 111

4.1 Første brug / skyl varmtvandssystemet ............................................................................ 111

4.2 Anvender / servicemenu-indstillinger ................................................................................ 111

5. BETJENINGSPANEL ................................................................................................................. 112

5.1 Betjeningspanel (front) ..................................................................................................... 112

5.2 Servicepanel (indvendigt i døren) ..................................................................................... 113

6. MENUSTRUKTUR ..................................................................................................................... 114

7. DAGLIGT BRUG ........................................................................................................................ 117

7.1 Fylde beholderne op ......................................................................................................... 117

7.3 Fylde kopper/glas ............................................................................................................. 118

7.4 Fylde kander ..................................................................................................................... 118

90

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

7.5 Betalingssystemer (option) ............................................................................................... 119

7.6 Deaktivere funktioner automatisk ..................................................................................... 121

7.7 Vis meldinger under brugen .............................................................................................. 121

8. VEDLIGEHOLDELSE ................................................................................................................ 122

8.2 Skylle mixeren (dagligt) .................................................................................................... 122

8.3 Rengøring af blandeenheden OptiVend 1, 2 & Choco (ugentligt) ..................................... 123

8.4 Rengøring af blandeenheden OptiVend 3, 4, 3TS, 4TS, HS, HS duo (ugentligt) ............. 124

8.5 Rengøre mixerudtagsfilteret (månedligt) .......................................................................... 125

8.6 Rengøre beholderne ......................................................................................................... 126

9. INDSTILLE SERVICE TIDSPUNKT ........................................................................................... 128

10. TØRKOGNINGS-BESKYTTELSE ........................................................................................... 129

11. TRANSPORT / LAGRING ........................................................................................................ 129

12. FEJLRETNING ......................................................................................................................... 130

13. BESTILLING AF FORBRUGSVARER OG TILBEHØR ........................................................... 133

Dimensioner

OptiVend Choco, 1, 2 ...................................................................................................................... 178

OptiVend Choco, 1, 2 Møntsystem ................................................................................................. 179

OptiVend Choco, 1, 2 Møntveksler ................................................................................................. 179

OptiVend Choco, 3, 4 (Hot&Cold).................................................................................................... 180

OptiVend Choco, 3, 4 Møntsystem ................................................................................................. 181

OptiVend Choco, 3, 4 Møntveksler ................................................................................................. 181

OptiVend 1 TS , 1 TL ....................................................................................................................... 182

OptiVend 1 TL Møntsystem ............................................................................................................ 183

OptiVend 1 TL Møntveksler ............................................................................................................ 183

OptiVend 3 TS , 4 TS (Hot&Cold), HS ............................................................................................. 184

OptiVend 1 TS, 3 TS, 4 TS, HS Møntsystem .................................................................................. 185

OptiVend 1 TS, 3 TS, 4 TS, HS Møntveksler .................................................................................. 185

OptiVend HS DUO ........................................................................................................................... 186

Basiskabinet ...................................................................................................................................187

Basiskabinet med køleenhed ......................................................................................................... 187

02/2012 Rev. 2.0

91

M o d e l 2 0 0 9

© 2011 Animo ®

Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af dette dokument må gengives i tryk, mikrofilm, elektronisk medie eller på nogen anden måde uden producentens forudgående tilladelse. Det gælder også for de tilhørende diagrammer og eller skemaer.

Animo forbeholder sig retten til at ændre dele når som helst uden foregående eller øjeblikkelig meddelelse til kunderne. Indholdet af denne manual kan også ændres uden foregående varsel. Denne manual er gyldig for standard-modellen af apparatet. Animo kan derfor ikke gøres ansvarlig for mulig skade, der måtte opstå pga. specifikationer, der afviger fra standard-modellen af apparatet leveret til Dem.

Denne manual indeholder ikke oplysninger om indstillinger, vedligeholdelsesarbejde eller reparationer.

Hvis De ønsker oplysning om det, kontakt leverandørens tekniske afdeling.

Denne manual er lavet med største omhyggelighed, men producenten kan ikke holdes ansvarlig for mulige fejl i dette dokument eller disses konsekvenser.

Læs instruktionerne om sikkerhed under installationen, brug og vedligeholdelse i denne manual omhyggeligt. Opbevar dette dokument på et sikkert sted, hvos det kan konsulteres når som helst.

FORORD

Formålet med dette dokument

Dette dokument giver vejledning til autoriserede medarbejdere til sikker brug og vedligeholdelse af dette apparat.

Autoriserede medarbejdere anses for at være dem, der bruger og vedligeholder apparatet og kan afhjælpe små fejl.

Alle afsnit og sektioner er nummererede. De forskellige figurer, som der henvises til i teksten kan findes i illustrationsoversigten i begyndelsen af manualen eller ved det pågældende afsnit.

Piktogrammer og symboler.

FORSIGTIG

Generel indikation for: VIGTIGT, ADVARSEL eller BEMÆRK.

ADVARSEL

Advarsel om mulig alvorlig skade på apparatet eller kvæstelse.

92

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Introduktion

Tillykke med købet og velkommen til Animo! For at få fuldt udbytte af den support som Animo tilbyder, registrer produktet på www.animo.eu/warranty.

Modeller

Denne brugsanvisning gælder for følgende apparater:

Model år 2009

OptiVend Choco

OptiVend 1

Optivend 2

+ møntsystem + møntveksler

OptiVend 3 (H&C)

OptiVend 4 (H&C)

+ møntsystem + møntveksler

OptiVend 3 TS (H&C)

OptiVend 4 TS (H&C)

OptiVend HS

OptiVend HS DUO + møntsystem + møntveksler

OptiVend 1 TL

02/2012 Rev. 2.0

+ møntsystem

93

+ møntveksler

M o d e l 2 0 0 9

Anvendelsesformål

Dette apparat kan kun bruges til tilberedning af varme drikke

Brug til ethvert andet formål er ikke tilladt og kan være farligt

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade, der resulterer fra en anden anvendelse end som her beskrevet eller fra fejlagtig anvendelse.

Service og teknisk support

For information vedrørende specielle indstillinger, vedligeholdelse og reparation, som ikke er indeholdt i dette dokument, kontakt Deres forhandler. Skriv i forvejen de data vedrørende apparatet ned, som i det følgende er markeret med et #. Følgende information kan findes på apparatets typeskilt.

A - Modelbetegnelse #

B - Artikelnummer #

C - Maskinnummer #

D - Elektrisk forbindelse

E - Frekvens

F - Strøm

A

B

D

Animo

Coffee- and teamakingsystems

........................

........................ / ...........................

........................ V 50-60Hz ....................W

M A D E I N H O L L A N D

C

E F

Garantibetingelser

De garantibestemmelser, der gælder for apparatet er del af de almindelige leveringsbetingelser.

Direktiver

Apparatet lever op til følgende EØF-direktiver:

Miljøbetingelser

Der vil altid være noget vand i opvarmningssystemet Derfor må apparatet aldrig placeres på et sted, hvor temperaturen kan falde under frysepunktet. Apparatets funktion er garanteret op til en omgivelsestemperatur på 40°C.

Anbefalede vedligeholdelsesprodukter

Afkalker : Animo kalkfjerner

Rengøringsmiddel : Animo kaffeskin fjerner

Se kapitel 13 for bestilling af disse vedligeholdelsesprodukter.

Anbefalede ingredienser

Kaffe brug kun pulverkaffe eller Ristretto kaffe (Italienske kaffeprodukter)

Mælk brug kun flødepulver eller pynt (til cappuccino-produkter)

Sukker brug kun automatsukker (opløses bedre)

Suppe brug kun automatsuppe (bouillon eller creme-suppe)

94

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Sikkerhedsvejledning og advarsler

Apparatet lever op til følgende de foreskrevne sikkerhedsregler.

Ved forkert brug kan personer blive kvæstet og materiale ødelagt.

Før apparatet kan bruges sikkert, skal følgende advarsler og sikkerhedsvejledninger overholdes:

Brugsanvisning

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før brugen. Det er mere sikkert og vil forebygge skader på apparatet.

Overhold rækkefølgen i følgende handlinger. Opbevar altid disse vejledninger i nærheden af apparatet.

Installation

• Placer apparatet i arbejdshøjde på fast, jævn overflade så det kan tilsluttes strømmen.

• Forbind apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

• Placer apparatet, så det ikke kan føre til beskadigelse i tilfælde af lækager.

• Vip aldrig apparatet. Placer og transporter altid apparatet i lodret stilling.

• Der vil altid være noget vand i varmesystemet, så placer aldrig apparatet et sted, hvor temperaturen

kan falde under frysepunktet.

• Overhold altid lokale bestemmelser og brug godkendte materialer og dele.

• Hvis apparatet installeres igen, følg kapitlet 'Installation'

Anvendelse

• Undersøg apparatet før brug og se efter, om det er beskadiget.

• Apparatet må ikke neddykkes i vand eller sprøjtes over.

• Betjen aldrig knapperne med skarpe genstande.

• Hold betjeningselementerne fri for snavs og fedt.

• Hvis apparatet ikke bruges i lang tid, anbefales det at afbryde strømmen og vandtilførslen.

Vedligeholdelse og afhælpning af fejl

• Manglende vedligeholdelse af varmesystemet kan føre til store reparationsomkostninger og

• Forlad ikke apparatet under vedligeholdelse.

• Lad alle reparationer udføre af trænede, autoriserede medarbejdere.

• Hvis apparatet skal åbnes pga, fejl eller (rengørings-)arbejde, sørg for at stikket er trukket ud.

• Hvis sikkerhedsvejledningen ikke følges, kan producenten ikke gøres ansvarlig for skader.

02/2012 Rev. 2.0

95

M o d e l 2 0 0 9

Sikkerhedsregler

Dette apparatet har følgende sikkerhedsregler:

Temperatur sikkerhedsenhed

Apparatet har en temperatur-sikkerhedsindretning, der er tilgængelig udefra. Den findes på bagsiden af apparatet (fig. 1-7). Sikkerhedsenheden slukker for varmen, hvis temperaturen bliver for høj. Det skyldes ofte manglende afkalkning i tide.

Tænd/sluk-kontakt

Knappen tænd/sluk tænder og slukker apparatet. Apparatet kan stadig fyldes efter at det er slukket!

For at sikre, at apparatet er helt tømt, træk stikket ud af stikkontakten.

Nødstop multicup (Jug)

Udledningen af en kop-opskrift stoppes simpelthen ved at trykke på n opskriftsknap. Den valgte kop-opskrift annulleres dermed og en kop mere slippes ud.

Display-advarsler

Tekniske fejlfunktioner vises på displayet med en fejlkode (f.eks. E1). I det tilfælde, læs

12. Fejlretning

Dryp-bakken fyldt advarsel

Hvis dryp-bakken er for fyldt, vises det på displayet [

Fejl dryp-bakke fyldt

] og kontrolpanelet deaktiveres. Når dryp-bakken er tømt, forsvinder display-beskeden automatisk og kontrolpanelet bliver igen aktivt.

Apparater og omgivelser

Emballage

For at forhindre beskadigelse af det nye apparat er det omhyggeligt emballeret. Emballagen er ikke skadelig for miljøet og består hovedsagelig af følgende materialer:

• Bølgepap

• Fyldstof lavet af polyuretanskum >PUR< dækket af en polyethylenfilm >PE-HD<. Spørg

affaldsmyndighederne hos kommunen angående bortskaffelse af disse materialer.

Udskiftning af apparatet

Intet apparat varer evigt Hvis apparatet skal udskiftes, tages det normalt tilbage efter aftale med forhandleren. Hvis ikke, spørg kommunen angående mulighederne for genbrug af materialerne. Alle syntetiske dele er kodet på standardiseret vis. Dele som elektriske kredsløb og deres komponenter falder under reglerne for elektrisk og elektronisk affald. Metalkabinettet er lavet af rustfrit stål og kan skilles helt ad.

96

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

1. GENERELT

Hoveddele (fig.1)

1. Illustration

2. Kopholder (TS modeller)

3. Drypbakke

4. Betjeningspanel

4.1

4.2

4.3

6. Dørlås

7. Tørkogningssikring

8. Ventilator

9. Vandtilslutning

10. Vandtilslutning for

11. Strømforsyning til

12. Elektrisk leder

13. Betjeningspanel

1

2

3

5

4

14. Tænd/sluk-kontakt

15. Drink-udtag & udtag for varmt/koldt* vand

16. Boiler drænrør

17. Mixer enhed(er)

18. Udslipsrør

19. Pulverbeholder(e)

6

7

8

9

10 11 12

13

14

13.1

13.2

13.3

13.4

* OptiVend varm & kold udførelse (option)

02/2012 Rev. 2.0

Fig. 1

OptiFresh 3 TS Hot & Cold + møntsystem er vist som model

97

19

18

17

16

15

M o d e l 2 0 0 9

2. TEKNISKE DATA

2.1 OptiVend standard 230V

Model

Kapacitet (kaffe)

Timekapacitet pr. kop af 120 ml

Forberedelsestid pr. kop af 120 ml

Forberedelsestid forskellige kander

Beholderkapacitet

Timekapacitet varmt vand

Boiler-volumen

Boiler opvarmningstid

OptiVend OptiVend OptiVend

CHOCO

1 / 2

3 / 4

1 TS / TL

3 TS / 4 TS

3 (TS) Hot & Cold

4 (TS) Hot & Cold

360 kopper ca. 7 sek.

- se tabel 5 ca. 40 liter.

2,5 liter

8,5 min.

360 kopper ca. 7 sek. se tabel 1 se tabel 5 ca. 40 liter.

5,5 liter

8,5 min.

360 kopper ca. 7 sek.

se tabel 1 se tabel 5 ca. 40 liter

5,5 liter

8,5 min.

Kapacitet koldt vand (option Hot & Cold)

Timekapacitet pr. kop af 120 ml -

Forberedelsestid pr. kop af 120 ml -

Forberedelsestid pr. kande (12 kopper) -

Timekapacitet koldt vand -

Elektrisk system

Spænding

Frekvens

Total effekt

Sikkerhedsklasse

-

-

-

-

80 kopper ca. 2,5 sek.

ca. 32 sek.

ca. 10 liter

1N~ 220-240V 1N~ 220-240V 1N~ 220-240V

50-60Cy 50-60Cy 50Cy

3275W 3275W 3500W (incl. køleenhed)

3200W 3200W 3200W

A 16A

I I I

24VDC 24VDC 24VDC

Vandsystem

Vandledeevne

Vandtilslutning

Justerbar vandtemperatur

Min.-max vandtryk

Strømtryk

Materialer

Kabinet / dør

Boiler

Drypbakke

Dimensioner

Vægt

70 μ Siemens/cm

3/4" eksternt rørgevind

70 - 97 °C

0,2 MPa (2 bar) - 1 MPa (10 bar)

6 l. / min.

rustfrit stål rustfrit stål 18/10 (1.4404) (AISI 316L) plastik <PS> sort se sidste side i dette dokument se tabel 6

Alle tekniske detaljer kan ændres

98

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

2.2 OptiVend multi phase udførelse

Model

Kapacitet (kaffe)

OptiVend OptiVend OptiVend

1 TS TL

3 TS / 4 TS

Timekapacitet pr. kop af 120 ml 665 kopper

Forberedelsestid pr. kop af 120 ml ca. 7 sek.

Forberedelsestid forskellige kander se tabel 2

HS

900 kopper ca. 5 sek. se tabel 3

HS DUO

875 kopper ca. 8 sek.

se tabel 4

Beholderkapacitet

Timekapacitet varmt vand

Boiler-opvarmningstid

Boiler opvarmningstid se tabel 5 ca. 80 liter.

5,5 liter

5 min. se tabel 5 ca. 118 liter.

5,5 liter

3 min. se tabel 5 ca. 118 liter

5,5 liter

3 min.

Elektrisk system

Spænding

Frekvens

2N~ 380-415V 3N~ 380-415V 3N~ 380-415V

50-60Cy 50-60Cy 50-60Cy

Varmeelement effekt

Sikring

6475W 9675W 9675W

2 x 3200W

2 x 16 A

3 x 3200W

3 x 16 A

Sikkerhedsklasse I I I

3 x 3200W

3 x 16A

24VDC 24VDC 24VDC

Vandsystem

Vandledeevne

Vandtilslutning

Justerbar vandtemperatur

Min.-max vandtryk

Strømtryk

Materialer

Kabinet / dør

Boiler

Drypbakke

Dimensioner

Vægt

70 μ Siemens/cm

3/4" eksternt rørgevind

70 - 97 °C

0,2 MPa (2 bar) - 1 MPa (10 bar)

6 l. / min.

rustfrit stål rustfrit stål 18/10 (1.4404) (AISI 316L) plastik <PS> sort se sidste side i dette dokument se tabel 6

Alle tekniske detaljer kan ændres

02/2012 Rev. 2.0

99

M o d e l 2 0 0 9

2.3 Tabellen

TABEL 1

Dosering kaffe

2x120ml

1,2 liter

1,5 liter

2,0 liter

2,2 liter

Kapacitets-information Optivend 1TS, 1TL, 3TS, 4TS - 3200W

Dosering tid Antal af gangen Gendannelsestid max. dosering

Sek.

Kande Kop Sek.

12

50

11

2

22

24

4

80

60

80

90

2

1

1

25

16

18

95

125

138

TABEL 2

Dosering kaffe

2x120ml

1,2 liter

1,5 liter

2,0 liter

2,2 liter

Kapacitets-information Optivend 1TS, 1TL, 3TS, 4TS - 6400W

Dosering tid Antal af gangen Gendannelsestid max. dosering

Sek.

Kande Kop Sek.

12

50

60

80

90

240

73

53

44

40

480

730

662

733

733

-

-

-

-

-

TABEL 3

Dosering kaffe

1 x 240ml

1,2 liter

1,5 liter

2,0 liter

2,2 liter

Kapacitets-information Optivend High Speed - 9600W

Dosering tid Antal af gangen Gendannelsestid max. dosering

Sek.

9

40

50

66

72

Kande

400

90

72

54

50

Kop

800

900

900

900

916

Sek.

-

-

-

-

-

TABEL 4

Dosering kaffe

2 x 120ml

1 x 1,5 liter

2 x 1,5 liter

Kapacitets-information Optivend High Speed DUO - 9600W

Dosering tid Antal af gangen Gendannelsestid max. dosering

Sek.

Kande Kop Sek.

12

80

102

-

45

70

600

562

875

-

-

-

100

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

TABEL 5 Kapacitet ingrediensbeholder

Ingredienser Dimension Volumen Pulver Kopper/120ml OptiVend model

Kaffe

Pynt

Chokolade

2,3 ltr

500 gr.

1000 gr.

1600 gr.

360 kopper

-

80 kopper

2 / 4

2 / 3 / 4

2 / 3 / 4

Sukker

Kaffe

Pynt

Chokolade

5,1 ltr

2000 gr.

1200 gr.

2200 gr.

3400 gr.

-

860 kopper

-

170 kopper

4

1 / 3 / HS / HS DUO

1

TABEL 6

Model

OptiVend CHOCO

OptiVend 1

OptiVend 2

OptiVend 3

OptiVend 4

OptiVend 1 TS

OptiVend 1 TL

OptiVend 3 TS

OptiVend 4 TS

OptiVend HS

OptiVend HS DUO

OptiVend HS DUO Cappuccino #

* = fyldt ingrediens-beholder og boiler

# = Optional model

22,3

23,0

24,4

24,6

25,0

Tom

16,2

16,2

16,5

22,3

Vægt [kg]

32,4

29,5

31,0

33,6

35,1

fyldt*

21,7

19,5

18,4

31,3

incl. emballage

19,0

19,0

19,3

25,9

25,9

26,6

28,0

28,2

28,6

TABEL 6a

Model

For at nå arbejdstemperatur

212

Strømforbrug [Wh]

Arbejds

mode

1

Arbejds

mode

2

53 100

For hver time stand by

3

42 OV choco, 1 & 2

OV 3, 4, 1 TS, 1 TL,

3 TS, 4TS, HS, HS

DUO

433 91 127 57

1 uden udlevering / 2 udlevering af 200ml kaffe for hver 30 minutter / 3 boiler holdt varm på 60°C

02/2012 Rev. 2.0

101

M o d e l 2 0 0 9

3. INSTALLATION

Apparatet må kun placeres og tilsluttet af en autoriseret service-tekniker. Der skal tages hensyn til følgende:

Kun egnet til indendørs brug

Uegnet til brug i fugtige områder

Uegnet til brug i områder med risiko for eksplosioner

3.1 Udpakning

For at forebygge beskadigelse af Deres nye apparat, er det emballeret forsigtigt. Fjern emballagen forsigtigt uden at bruge skarpe objekter. Kontroller at apparatet er komplet. For at beskytte apparatet, er dele af rustfrit stål delvist pakket ind i beskyttende folie. Denne folie skal fjernes under installationen.

Apparatet leveres med følgende tilbehør:

Målekop 0,25L

Dryppekar + rist kaffeskinsfjerner (pose)

Pensel

Dørnøgler

Number

1

1

1

1

2

Opskriftstriber (sæt)

0.5 m drænslange (dryppekar)

1.5 m forbindelsesslange

Brugermanual

Service manual

Number

1

1

1

1

1

Hvis dele mangler eller er beskadigede, kontakt venligst Deres forhandler.

ADVARSEL

Der vil altid være noget vand i opvarmningssystemet Derfor må apparatet aldrig placeres på et sted, hvor temperaturen kan falde under frysepunktet.

3.2 Placering forberedelse

• Placer apparatet i arbejdshøjde på fast, jævn overflade så det kan bære vægten af (det fyldte)

apparat.

• Sørg for at apparatet er vandret og ikke kan skade i tilfælde af lækager.

• Sørg for at ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet ikke er tildækkede.

• Vandforsyningen og elektricitetsstikket ikke må være mere end en halv meter væk fra apparatets

plads.

• Disse tekniske forberedelser skal bestilles af brugeren og skal udføres af en autoriseret håndværker

efter de lokale bestemmelser.

• Kun service-teknikeren kan tilslutte apparatet til de forberedte tilslutningspunkter.

102

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

3.3 Vandtilslutning

Forbind apparatet til en let tilgængelig hane med luftventil, som hurtigt kan lukkes i tilfælde af problemer. Det minimale vandtryk må ikke falde under 2 bar (ved 6 l/ min strømtryk).

Om nødvendigt kan OptiVend forbindes til varmt vand.

Vi anbefaler udtrykkeligt at bruge en særlig varmtvandforbindelse (fig. 2).

● Varmt vands forbindelsesrør Art. Nr. 08175

3.3.1 Vandbehandling (fig. 3)

Vi anbefaler udtrykkeligt at bruge en vandblødgører og/ eller et vandfilter, hvis ledningsvandet er tilsat klor eller er for hårdt. Det forbedrer kvaliteten af drikken og sikrer at apparatet ikke skal afkalkes for tit.

● Filter system Brita Purity C150

Filter system Brita Purity C300

Filter system Brita Purity C500

incl. cartridge og forbindelsesrørssæt

Art.Nr. 99671

Art.Nr. 99672

Art.Nr. 1000293

● Cartridge Brita Purity C150

Cartridge Brita Purity C350

Cartridge Brita Purity C500

Art.Nr. 07982

Art.Nr. 07983

Art.Nr. 1000293

3.3.2 Selvstændigt pumpesæt (fig. 4)

Hvis der ikke findes en vandhane i nærheden af maskinen, kan der fås et stand-alone pumpesæt som option.

● Vandpumpe stand-alone

● Vandtank 18 liter stand-alone

Art. Nr. 93500

Art. Nr. 01013

3.3.3 Basiskabinet (fig. 5)

Der findes et antal forskellige basiskabinetter som option for OptiVend maskinerne.

● Basiskabinet Art. Nr. 65055

Forberedt til indbygning af et stand-alone pumpesæt

og til et vandfiltersæt på bagsiden.

Arbejdstop lille

Arbejdstop stor

Art. Nr. 03315

Art. Nr. 03316

● Basiskabinet med køleenhed Art. Nr. 65015

Forberedt til indbygning af en køleenhed (OptiVend

varm & kold) og til et vandfiltersæt på bagsiden.

60°C

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

02/2012 Rev. 2.0

103

M o d e l 2 0 0 9

3.4 Elektrisk tilslutning

ADVARSEL

■ Forsyningsspænding og -frekvens kan variere fra

land til land.

■ Kontroller at enheden passer til de lokale forsyninger.

■ Kontroller at oplysningerne på typeskiltet (fig. 6)

passer.

■ Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

Stikkontakten med jordforbindelse og sikringsgruppen med hovedafbryderen hører til den elektriske installation. Ingen tunge maskiner, som kan medføre variation i strømforsyningen, når de tændes, må tilsluttes samme gruppe.

En maskine til strøm (to eller tre faser) leveres fra fabrikken uden stik. Ved levering skal maskinen forsynes med et passende elektrisk stik som vist og leveret af installatøren. Alt efter anvendelsens elektriske opsætning, skal det tilsluttes som vist herunder.

(fig. 7) 1 N~ 230V (3 leder kabel)

(fig. 8) 2 N~ 400V (4 leder kabel)

(fig. 9) 3 N~ 400V (5 leder kabel)

(fig. 10) 3 ~ 230V (4 leder kabel)

De følgende punkter skal iegttages, når et nyt stik forbindes:

1. Den GRØNT/GULT farvede ledning [ JORD ] skal

forbindes til terminalen som er markeret med enten

bogstaverne [ PE ], "jord"-symbolet ( ), eller farvet

grøn/gul.

2. Den BLÅT farvede ledning [ NEUTRAL ] skal forbin

des til terminalen som er markeret med enten

bogstavet [ N ] eller farvet sort.

3. Den BRUNE, SORTE og GRÅ farvede ledning

[ FASE ] forbindes til terminalen som er markeret

med bogstaverne [ L1, L2 og L3 ].

Hvis installationsvejledningen ikke følges, kan producenten ikke gøres ansvarlig for skader.

Premium coffee makers & beverage equipment

OptiVend

[ type ]

[ Art. Nr. ]

/

[ Mach. Nr. ]

_______ V 50-60Hz ______ W

3

M A D E I N H O L L A N D

Fig. 6

Grøn/Gul - Jord (PE

Fig. 7

4

5

4

Grøn/Gul - Jord (PE

Brun - (L1

Sort - (L2

Fig. 8

Grøn/Gul - Jord (PE)

Brun - (L1)

Sort - (L2)

Fig. 9

Grøn/Gul - Jord (PE)

Sort - (L2)

Fig. 10

104

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

3.5 Dryppebakke-udløb

Maskinens overløbsslange løber ud i dryppebakken.

Det er muligt at forbinde en drænslange til dryppebakken.

Bor et hul i bagsiden og placer drænslangen som vist på fig. 11.

Ø 13mm

3.6 Placere opskriftsstriber

Fabrikken placerer ikke opskriftsstriberne ved siden af knapperne. Apparatet leveres altid med et ark med forskellige opskriftsstriber.

Skub den passende opskriftsstribe ind under vinduet ved siden af den tilhørende knap (fig. 12).

Afsnit

3.7 Standard opskriftsindstillinger

viser hvilke opskrifter (drikke), der svarer til fabriksindstillingen.

Tabel 7 = OptiVend Choco / 1 / 2 / 3 / 4

Tabel 8 = OptiVend 1 TS/TL / 2 TS / 3 TS / 4 TS

Tabel 9 = OptiVend HS / HS DUO / HS DUO Cappuccino

De optionale opskrifter nævnt i denne tabel kan kun programmeres af service-teknikeren.

Fig. 11

Fig. 12

02/2012 Rev. 2.0

105

M o d e l 2 0 0 9

3.7 Standard opskrifts-indstillinger

Tabel 7 OptiVend

Choco

OptiVend 1 OptiVend 2

3

4

1

2

Chokolade

-

Kaffe

Kaffe

-

-

Kaffe

Chocolade

-

Chokolade

OptiVend 3

(Hot & Cold)

Kaffe

pynt

Chocolade

OptiVend 4

(Hot & Cold)

Kaffe

Sukker pynt

Chocolade

1

2

3

4

-

1

1

2

1

3

4

Knap

1

4

5

2

3

6

7

8

9

10

Chocolade lille

Chocolade stor

-

-

-

Kaffe sort

Kaffe fløde

Espresso

Varmt vand

-

Kaffe fløde

Espresso

Varm chokolade

Kaffe chokolade

Varmt vand

Kaffe sort

Kaffe fløde

Espresso

Varm chokolade

Kaffe chokolade

Cappuccino

Wiener Melange

Varmt vand

-

-

Kaffe fløde

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Kaffe mælk sukker

Espresso

Varm chokolade

Kaffe chokolade

Cappuccino

Wiener Melange

Varmt vand

Dobbelt espresso

Decaf

Chokolade

Varm mælk

Kande varmt vand

Kande kaffe

Suppe

Te

* = OptiVend med koldt vand kun option

# = kan kun programmeres af forhandleren

Dobbelt espresso

Decaf

Dobbelt espresso

Decaf

Espresso Chokolade Espresso Chokolade

Varm mælk Varm mælk

Kande varmt vand

Kande kaffe

Kaffe Latte

Kande varmt vand

Kande kaffe

Kaffe Latte

Kaffe sort

Chocolade mælk

Cappuccino

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Suppe

Te

Latte Macchiato

Chocolade mælk

Koldt vand *

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Suppe

Te

Dobbelt espresso

Decaf

Espresso Choc

Varm mælk

Kande varmt vand

Kande kaffe

Kaffe Latte

Latte Macchiato

Chocolade mælk

Koldt vand *

Cappuccino sukker

Espresso sukker

Suppe

Te

106

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Tabel 8 OptiVend 1 TS/TL OptiVend 2 TS

1

2

3

4

Kaffe

-

-

-

Kaffe

-

Chokolade

-

OptiVend 3 TS

(Hot & Cold)

Kaffe

-

Pynt

Chokolade

OptiVend 4 TS

(Hot & Cold)

Kaffe

Sukker

Pynt

Chokolade

3

1

3

1

3

4

1

2

3

4

7

8

9

10

Knap

3

4

1

2

5

6

Kaffe sort

Kaffe fløde

Espresso

Varmt vand

Kande kaffe 1/2

Kande kaffe

Kande varmt vand 1/2

Kande varmt vand

-

-

Kaffe sort

Kaffe fløde

Espresso

Varm chokolade

Kaffe chokolade

Varmt vand

Kande varmt vand

Kande kaffe

-

-

Dobbelt espresso

Decaf

Varm chokolade

Varm mælk

Suppe

Te

Dobbelt espresso

Decaf

Espresso Chocolade

Varm mælk

Kande varmt vand 1/2

Cappuccino

Kaffe Latte

Latte Macchiato

Chocolade mælk

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Suppe

Te

* = OptiVend med koldt vand kun option

# = kan kun programmeres af forhandleren

Kaffe fløde

Espresso

Varm chokolade

Kaffe chokolade

Cappuccino

Wiener Melange

Varmt vand

Kande varmt vand

Kande kaffe

-

Dobbelt espresso

Decaf

Espresso Chocolade

Varm mælk

Kande varmt vand 1/2

Kaffe sort

Kaffe Latte

Latte Macchiato

Chocolade mælk

Koldt vand *

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Suppe

Te

Kaffe fløde

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Kaffe mælk sukker

Varm chokolade

Kaffe chokolade

Cappuccino

Varmt vand

Kande varmt vand

Kande kaffe

Dobbelt espresso

Decaf

Espresso Chocolade

Varm mælk

Kande varmt vand 1/2

Espresso

Kaffe Latte

Latte Macchiato

Chocolade mælk

Koldt vand *

Cappuccino sukker

Wiener Melange

Suppe

Te

02/2012 Rev. 2.0

107

M o d e l 2 0 0 9

Tabel 9

1

2

3

4

OptiVend HS OptiVend HS

DUO

OptiVend HS DUO

Cappuccino

Kaffe

-

Kaffe

-

Kaffe

-

Kaffe

-

Kaffe

Pynt / Chocolade

Kaffe

Pynt / Chocolade

OptiVend 3

Sugar

Kaffe

-

Pynt

Sukker

OptiVend 3 TS

Sugar

Kaffe

-

Pynt

Sukker

1

3

1

3

1

2

3

4

1

3

4

1

3

4

6

7

4

5

Knap

1

2

3

8

9

10

Kaffe sort

Kaffe fløde

Espresso

Kaffe lille

Kaffe stor

Varmt vand

Kaffe lille

Cappuccino

Varmt vand

Kaffe fløde

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Kaffe fløde

Kaffe mælk

Kaffe sukker

Varmt vand

Kande kaffe 1/2

Dobbelt kaffe lille

Dobbelt kaffe stor

Dobbelt kaffe lille

Dobbelt cappuccino

Kaffe mælk sukker Kaffe mælk sukker

Espresso Cappuccino

Kande kaffe Dobbelt varmt vand Dobbelt varmt vand Dobbelt espresso Varmt vand

Kande varmt vand Dobbelt kande kaffe

1/2 Kande varmt vand

Kande varmt vand

Kande kaffe

Kande varmt vand

Kande kaffe

Espresso sukker

Cappuccino

Kande kaffe 1/2

Kande kaffe

Dobbelt kande kaffe Cappuccino sukker Kande varmt vand

Dobbelt kande varmt vand

Dobbelt kande varmt vand

Varmt vand

1/2 Kande varmt vand

Dobbelt espresso

Decaf

Kaffe lille

Kaffe stor

Kaffe stor

Varm mælk

Varm chokolade

Dobbelt varmt

Chokolade

Dobbelt varmt mælk

Kaffe mælk

Dobbelt kaffe mælk

Kaffe Choc

Dobbelt kaffe choc

Cafe Latte

Dobbelt cafe Latte

Decaf *

Varm mælk *

Kande varmt vand

Kande kaffe

Kaffe Latte

Latte Macchiato

Kaffe sort

Koldt vand *

Kande varmt vand

1/ 2 Kande kaffe

Suppe *

Te *

Dobbelt espresso

Decaf *

Varm mælk *

Espresso

Kaffe Latte

Latte Macchiato

Kaffe sort

Koldt vand *

Cappuccino sukker

Espresso sukker

Suppe *

Te *

# = kan kun programmeres af forhandleren

108

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

3.8 Fylde kanistrene

Fyld ingrediens-kanistrene med de passende pulverprodukter jævnfør den foregående tabel 7, 8 eller 9.

1. Åbn apparatets låg (fig. 15).

2. Drej doseringens udslip til en vandret stilling.

3. Flyt beholderne fremad og tag dem ud af maskinen.

4. Fyld beholderne med de passende produkter

(fig. 16). Se tabel 7, 8 eller 9.

5. Placer beholderne igen i den rigtige rækkefølge. Sørg

for at drevmekanismen i beholderen falder over

tappen i bagsiden og at fastgørelses-kammen griber

ind i hullet i pladen (fig. 17).

6. Drej doseringsudslippet tilbage til den oprindelige

stilling (fig. 18).

INST

AN

T

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

02/2012 Rev. 2.0

109

M o d e l 2 0 0 9

3.9 Placering

3.9.1 Placering på arbejdsbordet

1. Placer apparatet på en passende flad overflade.

2. Lad mindst 7 cm være frit på venstre side af apparatet, så lågen kan åbnes.

3. Lad der være mindst 22 cm over apparatet, så låget kan åbnes helt.

4. Kontroller at specifikationerne på typeskiltet svarer til spændingen i stikkontakten.

5. Forbind apparatet til vand med de medfølgende

forbindelsesrør.

6. Luk døren og placer dryppebakken under maskinen.

Det er muligt at forbinde en drænslange til dryppebakken (kapitel 3.5). Der er en studs på bagsiden af dryppebakken. Bor igennem den og

7. Apparatet er nu klar til første brug.

3.9.2 Basiskabinet (fig. 19)

Følg vejledningen der kom sammen med basiskabinettet.

3.9.3 Basiskabinet med indbygget køleenhed (fig. 20)

Dette kabinet har en indbygget strømningskøler, der leverer koldt vand til

OptiVend Hot&Cold

.

Følg vejledningen der kom sammen med basiskabinettet.

110

Fig. 19

Fig. 20

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

4. FØRSTE BRUG

Før apparatet bruges første gang, kapitel 3. INSTALLATIONEN skal være afsluttet.

• Under første anvendelse virker apparatet i henhold til fabriksspecifikationerne.

• De forskellige indstillinger kan senere ændres af trænet, autoriseret personale. Se venligst det

særlige service tillæg, kapitel 2.2. SERVICEMENUEN

• Dette kapitel handler om at skylle varmtvandssystemet, når apparatet skal bruges for første gang

eller hvis det har været ude af brug i mere end 1 uge, f.eks. i ferien.

4.1 Første brug / skyl varmtvandssystemet

1. Luk op for vandhanen og kontroller, at der ikke er lækager.

2. Forbind apparatet med en stikkontakt med jordforbindelse.

3. Tænd apparatet med knappen tænd/sluk (fig. 1-14). Displayet lyser op og der høres en lyd.

4. Displayet viser først følgende ord [Out of order, Boiler Filling (fejl, boiler fyldes)] og derefter

[Out of order, Boiler Heating (fejl, boiler varmer op)]. Under opvarmningsfasen, kan apparatets

indstilinger ændres som beskrevet i næste kapitel 4.2.

5. Når apparatet er varmet op vises følgende ord [Make your choice (Træf dit valg)].

6. Placer en tom kop til mindst 120 ml under det passende udslip og vælg en drink.

7. Den valgte drink tilberedes. De første to kopper af hver drink kastes bort.

8. Vælg igen en drink og kontroller om smag og kvantitet er passende. Gentag det for hver drink. Hvis

smag og kvantitet er i orden, er apparatet klar til brug.

9. Hvis mængden ikke er i orden, læs venligst kapitel

6.2 Hurtig opskrift

.

4.2 Anvender / servicemenu-indstillinger

Følgende indstillinger skal laves i anvender og servicemenuerne umiddelbart efter maskinens første brug. Sprogindstillingen er engelsk.

Anvendermenu: tryk på servicepanelet indvendigt på døren.

1.1 Ur

1.1.0 Tid

1.1.1 Dato

1.7 PIN-code

2.4 Indstillinger

(se kapitel 2.1 i servicetillægget)

(Indstillinger)

(Sprog) 2.4.0 Sprog

2.6 Afkalkning / filter

2.6.0 Tid til service (afkalkning / filter-tæller)

Forlad menuen ved at trykke igen i servicepanelet.

Studer resten af indstillingsoptionerne i servicemenuen senere.

Apparatet er nu klar til brug.

02/2012 Rev. 2.0

111

M o d e l 2 0 0 9

5. BETJENINGSPANEL

Apparatet har to betjeningspaneler.

• Det forreste betjeningspanel (fig. 21) er til normal

• Betjeningspanelet på indersiden af døren (fig. 22) kan bruges af anvenderen til at få adgang til anvender- og servicemenuerne (kun med PIN-kode).

FORSIGTIG

• Betjen aldrig knapperne med en skarp genstand.

• Hold betjeningselementerne fri for snavs og fedt.

5.1 Betjeningspanel

(front)

B.

Optionsknap

5-10x, sat som nævnt i kapitel

3.7

Standardopskrifter

C.

Menu navigationsknapper

1 til 4 har en anden funktion, når menuen er aktiveret. (se kapitel 6.1

Anvendermenu)

D.

Kandelås

(Option)

Hvis apparatet er udstyret med denne option, er kandeknapperne kun aktive, når kandelåsen er slået til.

Nødstop (kande): dosering af en kande kan nemt stoppes ved at trykke på en af opskriftsknapperne.

Når der er trykket på knappen, vil den valgte kandeopskrift blive annulleret og der udleveres kun en kop.

A

B

8

9

10

5

6

7

1

2

3

4

D

C

Fig. 21

112

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

5.2 Servicepanel

(indvendigt i døren)

A. Tællerknap

Når der er trykket på denne knap kan man trykke på en produktknap for at udlæse, hvor mange drikke (gratis og betalte) der er udleveret af denne type. Tryk på denne knap igen for at forlade tæl

leremnet.

B. Standby

Med denne knap kan apparatet sættes på standby.

Produktknapperne kobles fra og boileren holdes på

60°C.

Display:

standby)

]. Tryk på denne knap igen for at reaktivere

maskinen.

C. Anvender-menuknappen

Med denne knap vises anvender-menuen på skærmen. Se kapitel

6.1 Anvender-menu

.

Tryk på denne knap igen for at lukke anvender-

menuen.

Med denne knap startes skylleprogrammet til mixerne. For detaljeret vejledning, se kapitel

8.2 Rengøring af blandingsenheden

.

A

B

D

C

Fig. 22

02/2012 Rev. 2.0

113

6. MENUSTRUKTUR

6.1 Anvendermenuen

M o d e l 2 0 0 9

Fig. 23

Escape (tilbage uden at bekræfte ændringer)

Forrige (menu-element / forøg værdi)

Næste (menu-element / formindsk værdi)

TEST

Test (tryk i 1 sek.)

!" #

Hvis maskinen har et betalingssystem (option), kan maskinens indstilling nu ændres fra gratis til betalt.

> Ja

Nej

Vælg den aktuelle dato og tid Maskinen skifter ikke automatisk fra vinter til sommertid og omvendt time : min dd - mm - åååå

Maskinen kan indstilles automatisk. Hovedafbryderen skal være tændt. Hvis maskinen slukkes af timeren, sættes maskinen automatisk i standby. Boileren holder så automatisk vandet på 60°C og anvenderpanelet deaktiveres.

> Ja

00:00-23:59 00:00 = ikke aktiv

00:00-23:59

00:00-23:59 00:00 = ikke aktiv

00:00-23:59

00:00-23:59 00:00 = ikke aktiv

00:00-23:59

Fortsættes på næste side

114

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

.

2' "0

Brug denne menu til at vedligeholde tælleren. Reset-funktionen findes kun, hvis den er aktiveret af en service-tekniker.

.

0

. %

0

.

0 '

'

!"

'

1

. .

2' "

. $

/" ''

0-99999

$

,- "

Hurtig-opskrift-menuen findes kun, hvis den er aktiveret af en service-tekniker.

Med den kan man hurtigt selv indstille mængde og styrke af kaffe, mælk og sukker pr. opskrift (drik-knap). Kun de ingredienser der indgår i opskriften er synlige.

For mere information om brugen af hurtig-opskrift-menuen se kapitel 6.2.

$ &"''

()* +

$ % &"''

()* +

1* ;'

&"

&"

.

&" .

$

&" $

50-250 ml

-20% +20%

120 ml

0%

-20% +20% 0%

-20% +20%

-20% +20%

0%

0% tom kop og TEST indstillingerne ved at trykke på taste nr. 5 i 1 sekund.

3

4

5

6& #

02/2012 Rev. 2.0

7 8888

6& # 9:

115

Gælder kun for service-tekniker.

Gælder kun for service-tekniker.

M o d e l 2 0 0 9

6.2 Hurtig-opskrift

Med hurtig-opskriften (fig. 24) kan man nemt justere volumen for hver drik (opskrift).

● Hurtig-opskrift-menuen findes kun, hvis den er aktiveret af en service-tekniker.

● Kun de ingredienser der er relevante for opskriften

1

Eksemplet herunder viser, hvordan man kan forøge mængde og kvantitet af mælk i en opskrift med

kaffe mælk & sukker

.

Hvis

volumen

øges, justeres

kaffens styrke

automatisk proportionalt. Ingredienser så som

pynt

og

sukker

justeres også automatisk.

Hvis man efter at have justeret volumen ikke er tilfreds med styrken, kan den nemt justeres.

Natyrligvis kan andre ingredienser som pynt og sukker også justeres separat.

2

3

4

1. Luk anvender-menuen op (fig. 24-1).

2. Gå til 1.4

Hurtig-opskrift

(fig. 24-2) og tryk på enter.

3. Gå til den opskrift, der skal ændres

Opskrift: Kaffe mælk & sukker.

(fig. 24-3) og tryk to gange på enter.

4. Displayet viser den indstillede mængde. Mængden

(fig 24-4) ændres til 150 ml og tryk så på enter for at

5

5. Gå til

Ingrediens 3 (pynt)

(fig. 24-5) og tryk på enter. Doseringen af mælk forøges med 5% og tryk så på enter for at godkende den nye indstilling.

6. Placer en kop under udslippet og tryk på knappen

Nr. 5 (fig. 24-6) i et sek. Drikken er nu klar i henhold til den ændrede opskrift.

7. Gentag disse skridt for denne eller andre drikke, hvis det er nødvendigt.

8. Luk anvender-menuen (fig. 24-1).

6

1

2

3

4

8

9

5 ( TEST )

6

7

10

116

(kaffe)

(topping)

!

(cocoa)

Fig. 24

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

7. DAGLIGT BRUG

7.1 Fylde beholderne op

Fyld aldrig flere ingredienser i beholderen end hvad der forbruges på en dag, så produktet altid er friskt!

Sørg altid for at transport-sneglen er dækket af ca. 3 cm ingrediens. Ryst beholdere, der indeholder meget produkt, for at forhindre dem i at 'danne huler'.

Når en beholder skal fyldes, skal den tages ud af apparatet.

1. Tag beholderne ud af apparatet ved at trække den/ dem mod Dem selv (fig. 25).

2. Fyld beholderne med de passende produkter (fig. 26).

Fyld beholderne med de relevante pulverprodukter (se foregående tabel 7 til 9).

3. Placer beholderne i maskinen igen i den rigtige rækkefølge. Sørg for at drevmekanismen i beholde ren falder over tappen i bagsiden og at fastgørelses- kammen griber ind i hullet i pladen (fig. 27).

4. Drej doseringsudslippet tilbage til den oprindelige stilling (fig. 28).

● Kontroller at den rigtige beholder står på det rigtige sted (se numre på beholdere og apparat).

● Skyl alle produkter bort, som er spildt i mixerne ved at bruge et rengøringsprogram.

7.2 Forberedelser

1. Tænd for apparatet ved hjælp af hovedafbryderen.

2. Luk døren og lås den.

3. Apparatet fyldes [ Fylder ] og begynder derefter at varme vandet op [ Koger ].

4. Om nødvendigt fyldes beholderne, når boileren varmer op (se

7.1 Fylde beholderne

).

5. Når apparatet er varmet op vises følgende ord

6. Placer en tom samlebakke under udslippet og gennemfør brygge- og skylleprogrammerne (se

kapitel ).

7. Apparatet er nu klar til brug.

02/2012 Rev. 2.0

117

INST

AN

T

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

M o d e l 2 0 0 9

7.3 Fylde kopper/glas

1. Placer en tom kop under udslippet (fig. 29).

2. Træf et valg .

3. Valget forberedes [

One moment

]. [

et øjeblik

].

4. Drikken er klar, når displayet viser teksten:

[ . . . ]

7.4 Fylde kander

Maskinerne TS, TL og HS kan fylde termokander.

1. Placer en tom kande under udslippet (fig. 30).

2. Drej kandelåsen (option) til højre.

3. Træf et valg .

4. Valget forberedes [

et øjeblik

].

Bemærk:

kaffeforberedelsens fremskriden vises på displayet. Kaffen laves og hældes ned i kanden kopvis.

Nødstop:

Udledningen af en kande-opskrift stoppes simpelthen ved at trykke på en knap.

Den valgte opskrift annulleres dermed og en kop mere slippes ud.

5. Drikken er klar, når displayet viser teksten:

[ . . . ]

6. Bagefter drejes kandelåsen tilbage og nøglen

fjernes.

Kandelås (Option)

Hvis maskinen er udstyret med en optional kandelås, er det kun personer, som har nøglen, der har mulighed for at fyde kander (fig. 30).

Kopbakke

Træk kopbakken (fig. 31) fremad.

Fig. 29

Fig. 30

118

Fig. 31

02/2012 Rev. 2.0

7.5 Betalingssystemer (option)

M o d e l 2 0 0 9

7.5.1 Møntsystem

Hoveddele (fig. 32):

1. Møntsprække

2. Retur-knap

3. Byttepengerum

4. Pengebeholder

5. Dørlåsen er også lås for pengebeholderen

Sat til betalt

1. Luk anvender-menuen op(se kapitel 6).

2. Gå til

1.0 Gratis drik

.

3. Ja ændres til Nej og valget bekræftes.

4. Maskinen er nu indstillet til betalt udlevering.

[ ]

Sat til gratis

1. Luk anvender-menuen op(se kapitel 6).

2. Gå til

1.0 Gratis drik

.

3. Nej ændres til Ja og valget bekræftes.

4. Maskinen er nu indstillet til gratis udlevering.

[ ]

Bruge betalt udlevering

Se fig. 33

1. Placer en kop (vælg den ønskede drik, hvis prisen er ukendt). Displayet viser prisen på drikken til venstre og det indkastede beløb til højre (Cr.).

2. Indsæt det rigtige beløb.

3. Træf Deres valg .

1 '# -#

<= > <

4. Drikken forberedes.

For at sætte / ændre produktpriser, se kapitel 2.3

Service menu i service-bogen eller kontakt forhandleren.

1

2

3

4

5

119

02/2012 Rev. 2.0

Fig. 32

Fig. 33

M o d e l 2 0 0 9

7.5.2 Møntveksler

OptiVend kan leveres med en optional møntveksler, der passer til euros (€0,05 - €2,00). Andre valutaer laveres på forespørgsel.

Møntveksleren har 6 møntrør (€ 0.05 / 2x 0.10 / 0.20 /

0.50 / 1,00).

1

2

Hoveddele (fig. 34):

1. Retur-knap

2. Indkast mønt

3. Lås

4. Ændre

Sat til gratis

1. Luk anvender-menuen op(se kapitel 6).

2. Gå til

1.0 Gratis drik

.

3. Nej ændres til Ja og valget bekræftes.

4. Maskinen er nu indstillet til gratis udlevering.

[ ]

Sat til betalt

1. Luk anvender-menuen op(se kapitel 6).

2. Gå til

1.0 Gratis drik

.

3. Ja ændres til Nej og valget bekræftes.

4. Maskinen er nu indstillet til betalt udlevering.

[ ]

Hvis møntveksleren ikke har tilstrækkeligt med mønter, viser displayet følgende melding:

[

Gør dit valg og indkast det præcise beløb

]

Bruge betalt udlevering

Se fig. 35

1. Placer en kop (vælg den ønskede drik, hvis prisen er ukendt). Displayet viser prisen på drikken til venstre og det indkastede beløb til højre (Cr.).

1 '# -#

<= > <

2. Indkast pengene.

3. Træf Deres valg.

4. Deres drik forberedes og byttepenge udleveres.

3

4

For at sætte / ændre produktpriser, se kapitel 2.3

Service menu i service-bogen eller kontakt forhandleren.

120

Fig. 34

Fig. 35

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

7.6 Deaktivere funktioner automatisk

Under brugen kan de følgende meldinger (fig. 36) blive vist og automatisk deaktivere valgknapperne:

1

Boiler fylder op;

Vandtrykket er væk eller vandtan ken (stand-alone indstilling) er tom.

2.

Boiler varmer op;

Boiler-temperaturen er

(midlertidigt) for lav grundet for højt vandforbrug.

Så snart temperaturen er i orden, forsvinder meldingen automatisk og drikkevalgsknapperne

3.

Dryppebakke er fyldt;

Så snart dryppebakken tømmes, forsvinder meldingen automatisk og drikkevalgsknapperne virker igen.

4.

Standby;

Maskinen er sat i standby. Denne funktion

kan være sat manuelt (se kapitel 5.2-B) eller automatisk (se kapitel 6.1 Anvendermenu emnet 1.2

Timer-indstillinger).

1

2

3

4

Fig. 36

7.7 Vis meldinger under brugen

De følgende visnings-meldinger (fig. 37) kan fremkomme umiddelbart efter at maskinen er tændt:

Afkalkning / filter;

Maskinen skal afkalkes eller vandfilteret skal skiftes. Kontakt den lokale forhandler for teknisk vedligeholdelse.

Fig. 37

02/2012 Rev. 2.0

121

M o d e l 2 0 0 9

8. VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL

● Apparatet må ikke neddykkes i vand eller sprøjtes

over.

● Forlad ikke apparatet under vedligeholdelse.

De kan følge HACCP hygiejne-vejledningen i Deres egen organisation vedrørende rengøringsprodukter.

Se eller søg under objektet: Maskine til varme drikke.

Giv ikke bakterier en chance : vedligehold apparatet efter forskrifterne

1

8.1 Skylleprogram

Maskinen har to skylleprogrammer til daglig skylning af bryggerenheden og mixersystemet (fig. 24-1).

● Det anbefales at køre begge programmer både ved starten og afslutningen af den daglige brugstid.

● Skyllevandet skal samles i skyllebakken under

maskinen.

8.2 Skylle mixeren (dagligt)

Mixerens kabinet er i normal kontakt med produktet og skal derfor rengøres grundigt og regelmæssigt.

Mixerne skylles med varmt vand under rengøringen.

Varighed: ca. 20 sek. (skyllevand ca. 250 ml).

Krav:

- Målekop på mindst 0,25 liter.

Til skylning af mixerne;

1. Luk maskinens dør op og tryk på mixerskylleknap pen (fig. 38-1) og luk døren.

2. Følg vejledningen vist på displayet (fig. 38-3) og brug knapperne X og V på styrepanelet (fig. 38-2).

Stoppe rengøringsprocessen?

● Starten af mixerrengøringsprocessen kan annulleres med knappen X.

● Forøgelsen af boiler-temperaturen og vask af bryggeren kan annulleres med knappen X.

● Skylningen kan afbrydes med knappen X.

2

3

!

!

122

Fig. 38

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

8.3 Rengøring af blandeenheden

OptiVend 1, 2 & Choco (ugentligt)

Hvis maskinen bruges meget, udføres denne rengøring indtil flere gange om ugen!

Varighed: ca. 5 min.

Krav:

- Normalt rengøringsmiddel / kafferestfjerner

- Skyllefunktion

- Te-klæde

- Hygiejne-sæt (til hurtig rengøring)

1

2

Rengøring mixer(e) (fig. 39):

1. Fjern varmtvandsrøret. Fjern ingrediens-beholderen fra apparatet (drej udslippet op, så ingen ingredien ser falder ud).

2. Drej den grønne monteringsring til højre og fjern mixerkabinettet ved at trække det ud.

3. Træk mixerventilatoren ud og fjern den fra mixerak selen og fjern den grønne monteringsring.

4. Rengør de fjernede dele med varmt vand og et

5. Monter delene i modsat rækkefølge.

ADVARSEL:

kontroller at pilen på mixerventilatoren peger mod den flade side af akselen og skub så ventilatoren ind over skaelen, indtil der høres et 'klik'

(skub ikke for langt!).

3

Rengøre !

Fig. 39a

6. Placer igen mixerens kabinet på mixeren.

Drej den grønne monteringsring til venstre.

7. Røret sikres igen på varmtvandsudtaget. Placer igen beholderne og drej udtaget tilbage i den rigtige

position.

Tænd apparatet igen og prøv et par drikke, for at kontrollere den rigtige funktion.

* Brug et almindeligt rengøringsmiddel.

I tilfælde af permanente pletter, brug vores

4

02/2012 Rev. 2.0

123

Fig. 39

M o d e l 2 0 0 9

8.4 Rengøring af blandeenheden

OptiVend 3, 4, 3TS, 4TS, HS, HS duo

(ugentligt)

Hvis maskinen bruges meget, udføres denne rengøring indtil flere gange om ugen!

Varighed: ca. 8 min.

Krav:

- Normalt rengøringsmiddel / kafferestfjerner

- Skyllefunktion

- Te-klæde

- Hygiejne-sæt (til hurtig rengøring)

1

2

Rengøring mixer(e) (fig. 40):

1. Fjern rørene mellem mixerne og udslippet. Fjern ingrediens-beholderen fra apparatet (drej udslippet op, så ingen ingredienser falder ud).

2. Drej den grønne monteringsring til højre og fjern mixerkabinettet ved at trække det ud.

3. Træk mixerventilatoren ud og fjern den fra mixerak selen og fjern den grønne monteringsring.

4. Rengør de fjernede dele med varmt vand og et

5. Monter delene i modsat rækkefølge.

ADVARSEL:

kontroller at pilen på mixerventilatoren peger mod den flade side af akselen og skub så ventilatoren ind over skaelen, indtil der høres et 'klik'

(skub ikke for langt!).

2x

2x

2x

3

2x

Clean !

Fig. 40a

6. Placer igen mixerens kabinet på mixeren. Drej den grønne monteringsring til venstre.

7. Rørene mellem mixerne og udslippet sikres Placer igen beholderne og drej udtagene tilbage i den

Tænd apparatet igen og prøv et par drikke, for at kontrollere den rigtige funktion.

* Brug et almindeligt rengøringsmiddel.

I tilfælde af permanente pletter, brug vores afprø

4

124

Fig. 40

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

8.5 Rengøre mixerudtagsfilteret

(månedligt)

Udfør først kapitel 8.3 eller 8.4 Rengøring af mixerenheden (ugentligt)!

Hvis maskinen bruges meget, udføres denne

rengøring hver uge!

Varighed: ca. 2 min.

Krav:

- Normalt rengøringsmiddel / kafferestfjerner

- Te-klæde

- Hygiejne-sæt (til hurtig rengøring)

1

2

Rengøring mixerfilter (fig. 41):

1. Drej den grønne monteringsring til højre og fjern mixerkabinettet ved at trække det ind mod Dem selv.

Træk udtagsfilteret ud af maskinen.

2. Fjern toppladen og det blå filter.

3. Rengør* og tør filteret eller brug et rent filter fra

hygiejne-sættet.

4. Sæt filteret på plads og sæt toppladen på igen.

5. Sæt udtagsfilteret på igen. Placer igen mixerens kabinet på mixeren. Drej den grønne monteringsring til venstre. Rørene mellem mixerne og udslippet

sikres

Tænd apparatet igen og prøv et par drikke, for at kontrollere den rigtige funktion.

3

4

* Brug et almindeligt rengøringsmiddel.

I tilfælde af meget permanente pletter, brug vores

kaffeskinsfjerner!

Clean

& dry !

5

02/2012 Rev. 2.0

125

Fig. 41

M o d e l 2 0 0 9

8.6 Rengøre beholderne

Rengør udslipsåbningen (fig. 42-1) og udslipselementet

(fig. 42-2) hver dag med en tør børste.

Rengør dagligt med en tør børste:

• udslipsåbning (fig. 42-1)

• udslipsåbning (fig. 42-2)

1

2

Ugentlig rengøring:

• tøm ingrediensbeholderne.

• rengør dem med en tør børste.

• fjern alle tørre rester

Månedlig rengøring: tøm ingrediensbeholderne.

vask dem med et mildt rengøringsmiddel

Beholderne er egnede til opvaskemaskine.

Sørg for at beholderne er

HELT

tørre, før de fyldes igen.

1

2

8.7 Adskille beholderne

Om nødvendigt kan transportssneglene (fig. 43-2) fjernes ved at skrue den forreste (fig. 43-4) og bageste (fig. 43-1) ring af. Hele transportssneglen kan så fjernes.

Vær opmærksom, når udslipsåbningerne fra pulverbeholderne placeres (fig. 43-3). Åbningerne skal pege opad.

Sørg for at holde hver transportsnegl sammen dens egen beholder under monteringen.

Fig. 42

3

4

1

2

126

3

4

1

2

Fig. 43

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

8.8 Anden vedligeholdelse

Kabinet

Dagligt rengøres og tørres det udvendige rustfri stål med en fugtig klud.

Brug ingen kradsende eller skurende midler, der kan give skrammer.

Brug ikke klor eller rengøringsmidler, der indeholder klor, da det vil skade den rustfri stål.

Interiør

Dagligt rengøres og tørres døren og bundpladen med en fugtig klud.

Ugentligt rengøres og tørres beholdersektionen med en fugtig klud.

Dryppebakke og kopbakke*

Dagligt tømmes og rengøres dryppebakken med rist.

Rengør den med en fugtig klud og tør den.

Ugentligt rengøres bakken i varmt vand.

Dryppebakken har en sikkerhedsegenskab med en elektrisk sensor, der slukker maskinen, hvis det maksimale niveau overskrides.

* Model 1TS, 1TL, 3TS, 4TS, HS, HS DUO

02/2012 Rev. 2.0

127

Fig. 44

Fig. 45

M o d e l 2 0 0 9

ADVARSEL

● For at kunne afkalke vandbeholderen, skal enheden være åbnet. Det vil give adgang til bevægelige dele, som nemt kan berøres. Det kan føre til meget farlige

situationer!

ADVARSEL

● Apparatet må ikke neddykkes i vand eller sprøjtes

over.

● Forlad ikke apparatet under vedligeholdelse.

9. INDSTILLE SERVICE TIDSPUNKT

Under installationen af apparatet, indstiller service-teknikeren en tid for, hvornår apparatet skal vedligeholdes.

De udleverede drikke tælles under brugen.

Hvis den indstillede tid for service nås, viser displayet følgende besked: Afkalkning / rfilter

(fig. 46)

Når denne besked vises, kan apparatet fortsat bruges.

Beskeden fortæller, at apparatet skal afkalkes. Hvis et vandfilter er monteret (anbefales), betyder det også at filteret skal skidtes.

A sikkerhedsgrunde anbefales, at brugere ikke afkalker og/eller udskifter filteret. Vi anbefaler at afkalkning og vedligeholdelse udføres af en autoriseret servicetekniker.

Vandhårdhedstabel

Vandkvalitet

Gennemsnitligt

Blødt

Meget blødt

8-12 15-22

4-8

0-4

7-15

0-7

Hårdhed

°D °F °C mmol/l mgCaCo3/l

Meget hårdt 18-30 32-55 11-18 3,2-5,3 321- 536

Hårdt 12-18 22-32 7-18 2,2-3,2 214-321

5-7

2-5

0-2

1,4-2,2

0,7-1,4

0- 0,7

268-214

72-268

0-72

Kalkskala

Indikator ...kopper

5000

8500

12.500*

20.500

0 = off

Tabel 10

Fig. 46

128

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

10. TØRKOGNINGS-BESKYTTELSE

Apparatet har en tørkognings-sikkerhedsindretning, der er tilgængelig udefra. Den findes på bagsiden af apparatet (fig. 47). Tørkognings-enheden slukker for varmen, hvis temperaturen bliver for høj. Det skyldes ofte manglende afkalkning i tide. Hvis enheden ikke længere varmer vandet, gør følgende:

1. Lad enheden køle ned.

2. Fjern den sorte beskyttelsesknap (fig. 47-2).

3. Tryk nu på den synlige knap (fig. 47-1) og sæt beskyttelsesknappen tilbage på plads

Hvis sikkerhedsenheden slukkede maskinen og beskeden [Afkalkning / filter] er synlig, når maskinen genstartes, så skal maskinen afkalkes. Se kapitel

9. Tid for service

11. TRANSPORT / LAGRING

Gør følgende før apparatet transporteres eller lægges på lager.

1. Gennemfør brygger- og mixerrengøringsprogram

merne.

2. Rengør ingrediens-beholderne, mixersystemet, lækagebakken og kabinettet som beskrevet i kapitel

8. Vedligeholdelse

3. Sluk apparatet og fjern stikket fra stikkontakten

4. Luk for vandhanen og fjern vandslangen (fig. 48-2).

5. Tøm vandet ud af beholderen (max. 5,5 liter) ved at bruge drænslangen (fig. 49-3).

6. Sæt delene nævnt i punkt 5 tilbage på plads.

7. Apparatet er nu klar til transport.

8. Før det geninstalleres, skal det sikres, at kapitel 3.

1

2

~

Volt

Fig. 47

Fig. 48

1

2

Opmærksomheden:

HOT !

3

Fig. 49

02/2012 Rev. 2.0

129

M o d e l 2 0 0 9

12. FEJLRETNING

Display meldinger og fejl

Mulig årsag Afhjælpning

Ved første anvendelse er boileren stadig tom og genopfyldes.

Ingen reaktion nødvendig. Når boileren når det passende niveau, viser displayet meldingen 'Boiler is heating up' (Boiler varmer op).

Defekt

Boiler-fyldning

Defekt Boiler opvarmning

Defekt Drypbakken fyldt

Defekt Stand-by

Under brugen: boileren fylder ikke op eller fyldes for langsomt. Efter

60 sec. viser displayet 'E3 Level error' (E3 fejlniveau).

Boiler-temperaturen er (midlertidigt) for lav, fordi der er blevet brugt for meget vand.

Dryp-bakken fyldt

Maskinen er i stand-by.

Kontroller vandtrykket, luk vandhanen helt op, kontroller vandslangen for mulige knæk.

Så snart temperaturen er i orden, forsvinder meldingen automatisk og drikkevalgsknapperne virker igen.

Så snart dryppebakken tømmes, forsvinder meldingen automatisk og drikkevalgsknapperne virker igen.

Denne funktion kan vælges manuelt (se kapitel 5.2-B) eller automatisk (se kapitel

6.1 Anvendermenu emnet 1.2 Timerindstillinger).

E1 Niveaufejl Tilkald forhandler eller servicetekniker.

E2 Niveaufejl

E3 Niveaufejl

Sensor niveauproblem.

Boileren fyldes for langsomt.

Der er intet vandtryk eller vandtanken (standalone-installation) er tom.

Boiler fyldes ikke.

Kontroller vandtrykket, luk vandhanen helt op, kontroller vandslangen for mulige knæk. Sluk apparatet og tænd det igen.

Kontroller vandtrykket, luk vandhanen helt op, kontroller vandslangen for mulige knæk. Sluk apparatet og tænd det igen.

E6 Boiler temp

E7 MM1 fejl

E8 mixer 2 fejl

Temperatursensor-problem.

Mixer 1 overbelastning.

Mixer 2 overbelastning.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Mixer 1 er ikke ren eller monteret forkert.

Rengør og/eller kontroller, om rotoren kan dreje frit. Sluk apparatet og tænd det igen.

Mixer 2 er ikke ren eller monteret forkert.

Rengør og/eller kontroller, om rotoren kan dreje frit. Sluk apparatet og tænd det igen.

E10 ventilfejl Ventil overbelastning Tilkald forhandler eller servicetekniker.

130

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Display meldinger og fejl

Mulig årsag Afhjælpning

E11 Ingr. m. fejl Ingrediens-motor overbelastning

E12

Ventilater-fejl

E13 Mixerfejl.

E14 Exit-fejl

Ventilator overbelastet.

Mixer-gruppe overbelastning.

Ingrediens-motor-gruppe overbelastning

Gearmotoren i en af beholderne kører ikke ordentligt.

Tøm og rengør beholderen grundigt.

Se kapitel

8.6 Rengøring af beholdere

.

Sluk apparatet og tænd det igen.

Tilkald forhandler eller servicetekniker

Rengør og/eller kontroller, om rotoren kan dreje frit.

Sluk apparatet og tænd det igen.

Gearmotoren i en af beholderne kører ikke ordentligt.

Tøm og rengør beholderen grundigt.

Se kapitel

8.6 Rengøring af beholdere

.

Sluk apparatet og tænd det igen.

Defekt

E16 Niveaufejl

Ventilgruppe eller ventilator overbelastning

Boiler-niveau er pludseligt alt for lavt.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Defekt

E17 MDB

Ingen kommunikation med betalingssystemet.

Sluk apparatet og tænd det igen.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Defekt

E18 mikser FET fejl

Miksermotor output forbliver aktivt.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Defekt

E19 Output FET fejl

Defekt

E20 Softwarefejl

Ingrediens motor / ventil / ventilator output forbliver aktiv.

Softwarefejl

Defekt

E21 Boiler-timeout

Boiler opvarmnings-problem.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Nulstil maskinen.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

Tilkald forhandler eller servicetekniker.

02/2012 Rev. 2.0

131

M o d e l 2 0 0 9

Defekt

Apparatet virker ikke.

Mulig årsag Afhjælpning

Sikringer (fordelerplade).

Kontroller sikringer.

Hovedafbryder (fordelerkort).

Kontroller hovedafbryder.

Stik og ledning.

Kontroller hovedkablet.

Apparatet svarer ikke.

Der er klager over produktets smag.

Apparatet er på standby.

Slå stand-by modus fra.

Beholder (næsten) tom.

Genopfyld ingrediens-beholder.

Forkert beholder-position.

Kontroller position.

Beholderudslip blokeret.

Beholdersnegl er løs eller fugtig.

Beholderfordeler virker ikke.

Rengør udslip.

Kontroller og rengør snegl

Forkert ingrediens.

Ingrediens er fast (klumpet).

Kontroller fordeler.

Kontroller om den rigtige ingrediens er brugt.

Udskift ingredienser.

Mixer ikke rengjort/skyllet.

Kør skylleprogram

Ingredienser udløbet.

Udskift ingredienser.

Boilertemperatur for lav.

Fugtige ingredienser.

Advar leverandøren.

Kontroller ventilationssystemet og udskift ingrediensen.

132

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

13. BESTILLING AF FORBRUGSVARER OG TILBEHØR

03258 03284 03259 03260

03255

03254

02797

13380

03253

03326

OptiVend 1 & 2

03273

03997

OptiVend 1 & 2

03261

03256

OptiVend 1 & 2

03262

03257

03998

08419

03975

00008 49009

OptiVend Choco,1 & 2

11827

OptiVend 3 & 4 (TS), HS (DUO)

11828

OptiVend 1 TS, 1TL

11829

02/2012 Rev. 2.0

133

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend Choco 1 & 2

490

417

579

(OptiVend 2)

178

50

~

Volt

78

02/2012 Rev. 2.0

(OptiVend 2

)

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend Choco, 1 & 2

Myntmekanism / Coin system / Møntsystem / Système monnayeur

490

417

290

148 50

OptiVend Choco, 1 & 2

Myntväxlare / Coin changer / Møntveksler / Monnayeurs-rendeur

579

302

179

159 50

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend 3 & 4 (Hot & Cold)

515

421

740

167

235

259

H&C connections

230V

IN cooled

OUT ambiant

(OptiVend 4 H&C)

180

50

~

Volt

78

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend 3 & 4

Myntmekanism / Coin changer / Møntsystem / Système monnayeur

515

421

148

50

OptiVend 3 & 4

Myntväxlare / Coin changer / Møntveksler / Monnayeurs-rendeur

740

(OptiVend 3 TS

02/2012 Rev. 2.0

)

421

464

59

181

159 50

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend 1 TS & 1 TL

515

422

740

422

(OptiVend 4 H&C)

182

50

~

Volt

78

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend 1 TL

Myntmekanism / Coin changer / Møntsystem / Système monnayeur

740

421

452

148 50

OptiVend 1 TL

Myntväxlare / Coin changer / Møntveksler / Monnayeurs-rendeur

740

421

02/2012 Rev. 2.0

515

183

159

50

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend 3 TS (H&C), 4 TS (H&C) & HS

515

421

741

167

235

259

H&C connections

230V

IN cooled

OUT ambiant

(OptiVend 4 TS H&C)

184

50

~

Volt

78

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend 1 TS, 3 TS (H&C), 4 TS (H&C) & HS

Myntmekanism / Coin changer / Møntsystem / Système monnayeur

740

421

(OptiVend 3 TS

)

148

OptiVend 1 TS, 3 TS (H&C), 4 TS (H&C) & HS

Myntväxlare / Coin changer / Møntveksler / Monnayeurs-rendeur

740

50

421

(OptiVend 3 TS

)

02/2012 Rev. 2.0

185

159 50

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

OptiVend HS DUO

515

421

283

740

186

50

~

Volt

78

02/2012 Rev. 2.0

M o d e l 2 0 0 9

Mått / Dimensions / Dimensioner / Dimensions

Bänkskåp

/ Base cabinet / Basiskabinet / Table support art.nr. 65055

420

700

298

382

402

550

Med kylenhet / With cool unit / Med køleenhed / Avec unité de réfrigération art.nr. 65015

420

700

298

382

402

550

02/2012 Rev. 2.0

187

M o d e l 2 0 0 9

Animo B.V. Headoffice

Dr. A.F. Philipsweg 47

P.O. Box 71

9400 AB Assen

The Netherlands

Tel. no. +31 (0)592 376376

Fax no. +31 (0)592 341751

E-mail: [email protected]

Internet: http://www.animo.eu

Rev. 2.0 02/2012 Art.nr 1000552

advertisement

Related manuals