Telair Iceberg 5012 Handleiding

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Telair Iceberg 5012 Handleiding | Manualzz

AIR CONDITIONER

12 VOLT

NL

INSTALLATIEHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

VERS. 001

- 2 -

NL

Via E. Majorana , 49 48022 Lugo (RA) ITALY

“CE” VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

volgens de Machinerichtlijn 89/392/EEG, bijlage IIA

Hierbij wordt verklaard dat de airconditioner, waarvan de gegevens hieronder vermeld worden, ontworpen en geconstrueerd is op een manier die in overeenstemming is met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zoals bepaald door de Europese Richtlijn ten aanzien van de

Veiligheid van Machines.

Deze verklaring is niet geldig meer indien er zonder onze schriftelijke goedkeuring wijzigingen aan het apparaat aangebracht worden.

Machine: AIRCONDITIONER

Model: ICEBERG 5012

Serienummer: ....................

Referentierichtlijnen:

Machinerichtlijn (89/392/EEG) in de versie 91/31/EEG

Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG).

Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) in de versie 93/31/EEG

In het bijzonder toegepaste geharmoniseerde normen: EN 292-1; EN 292-2, EN 60204-1

DATUM ......03/01/2000...........

DE PRESIDENT

NL

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING ......................................................................................................................... blz. 4

1.1

Doel en toepassingsgebied van de handleiding .................................................................. blz. 4

1.2

Symbolen en definities ........................................................................................................ blz. 4

1.3

Algemene informatie ........................................................................................................... blz. 4

2 IDENTIFICATIE VAN DE AIRCONDITIONER ................................................................... blz. 5

2.1

Onderdelen ......................................................................................................................... blz. 5

2.2

Identificatieplaatje ................................................................................................................ blz. 5

2.3

Technische gegevens ......................................................................................................... blz. 5

3 TRANSPORT, HANTERING, OPSLAG ............................................................................. blz. 6

3.1

Opslag ................................................................................................................................. blz. 6

3.2

Gewicht ............................................................................................................................... blz. 6

3.3

Hantering ............................................................................................................................. blz. 6

4 INSTALLATIE ..................................................................................................................... blz. 6

4.1

Inleidende informatie ........................................................................................................... blz. 6

4.2

Installatie ............................................................................................................................. blz. 6

4.2.1 Het gat van het dakluik gebruiken ........................................................................................ blz. 7

4.2.2 Een nieuw gat maken .......................................................................................................... blz. 7

4.2.3 Voedingskabel ..................................................................................................................... blz. 8

4.3

Plaatsing van de airconditioner ........................................................................................... blz. 9

4.4

Elektrische aansluiting van de airconditioner ..................................................................... blz. 10

4.5

Installatie van de stromingsspreider .................................................................................. blz. 10

5 GEBRUIKSAANWIJZING ................................................................................................. blz. 11

5.1

Voorwoord .......................................................................................................................... blz. 11

5.2

Controles vooraf ................................................................................................................. blz. 11

5.3

Luchtspreidingsmondstukken ............................................................................................ blz. 11

5.4

Bedieningspaneel ............................................................................................................... blz. 11

5.5

Het apparaat aanzetten ...................................................................................................... blz. 11

5.6

Ventilatie ............................................................................................................................ blz. 12

5.7

Het apparaat uitschakelen ................................................................................................. blz. 12

5.8

Veiligheidsvoorschriften ..................................................................................................... blz. 13

5.9

Storingen opzoeken ........................................................................................................... blz. 13

6 ONDERHOUD .................................................................................................................. blz. 14

6.1

Onderhoudswerkzaamheden ............................................................................................ blz. 14

7 HET APPARAAT AFDANKEN ........................................................................................... blz. 14

Elektrisch schema ICEBERG 3500 .......................................................................................... blz. 15

Reserveonderdelen ................................................................................................................. blz. 16

Lijst van de reserveonderdelen ............................................................................................. blz. 17

Algemene garantievoorwaarden ............................................................................................. blz. 21

- 3 -

NL

1

INLEIDING

HANDLEIDING

Lees alvorens ook maar iets aan de airconditioner te gaan doen eerst deze handleiding aandachtig door.

1.1 Doel en toepassingsgebied van handleiding

Deze handleiding is geschreven door de

Constructeur met het doel alle inlichtingen en aanwijzingen te verstrekken die noodzakelijk zijn om alle handelingen in het kader van het onderhoud en het gebruik van de airconditioner op een juiste en veilige manier te kunnen verrichten.

De handleiding maakt onlosmakelijk deel uit van het materiaal dat bij de levering van de airconditioner inbegrepen is; de handleiding dient gedurende heel de levensduur van airconditioner goed bewaard te worden en dient beschermd te worden tegen alle invloeden waardoor de handleiding aangetast kan worden.

De handleiding moet altijd bij de airconditioner zitten ook indien het apparaat op een nieuw voertuig geïnstalleerd wordt of indien het apparaat van eigenaar verwisselt.

De inlichtingen die in deze handleiding opgenomen zijn, zijn bestemd voor degenen die de airconditioner zullen installeren en voor al degenen die bij het onderhoud en het gebruik betrokken zijn.

In de handleiding is het doel vastgesteld waarvoor het apparaat geconstrueerd is en de handleiding bevat alle inlichtingen die noodzakelijk zijn om een veilig en juist gebruik ervan te waarborgen.

De constante inachtneming van de aanwijzingen die in deze handleiding staan is een garantie voor de veiligheid van de gebruiker, een zuinig bedrijf en een langere levensduur van het apparaat.

Om het lezen ervan te bevorderen is de handleiding ingedeeld in verschillende delen waarin de belangrijkste beginselen naar voren komen; raadpleeg de beschrijvende inhoudsopgave om de verschillende onderwerpen snel te kunnen vinden.

De tekstgedeelten waar niet aan voorbij gegaan mag worden zijn vetgedrukt en worden voorafgegaan door de hieronder afgebeelde en vastgestelde symbolen.

Er wordt dringend geadviseerd om datgene wat in deze handleiding en in de documenten waarnaar verwezen wordt staat aandachtig te lezen; alleen op die manier wordt ook na verloop van tijd de goede werking van de airconditioner, de betrouwbaarheid ervan en de bescherming van personen en voorwerpen tegen schade gewaarborgd.

Opmerking:

De inlichtingen die in deze publicatie opgenomen zijn, zijn juist op het moment van het ter perse gaan van deze publicatie, maar kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

1.2 Symbolen en definities

Geeft aan dat er oplettendheid geboden is om niet aan ernstige gevolgen blootgesteld te worden die aanleiding kunnen geven tot de dood van het personeel of mogelijke schade aan de gezondheid.

Geeft een situatie aan die kan optreden tijdens de levensduur van een product, een systeem of een installatie die geacht wordt gevaren met zich mee te brengen voor wat betreft schade aan personen, aan eigendommen, aan de omgeving of financiële verliezen.

Geeft aan dat er oplettendheid geboden is om niet aan ernstige gevolgen blootgesteld te worden die aanleiding kunnen geven tot schade aan materiële zaken zoals de bronnen of het product.

Aanwijzingen die bijzonder belangrijk zijn.

De tekeningen worden bij wijze van voorbeeld verstrekt.

Ook als het apparaat waar u over beschikt verschilt van de illustraties die in deze handleiding opgenomen zijn gelden de veiligheid en de aanwijzingen eveneens voor dat apparaat.

De constructeur, bij het hanteren van een beleid in het kader waarvan ernaar gestreefd wordt het product constant te ontwikkelen en te vernieuwen, kan zonder voorafgaand bericht wijzigingen aanbrengen.

1.3 Algemene informatie

De airconditioner

ICEBERG 5012

is ontworpen om op het dak van voertuigen geïnstalleerd te worden. De airconditioner werkt op een voeding van gelijkstroom van 12 VDC.

- 4 -

NL

2

IDENTIFICATIE VAN DE AIRCONDITIONER

2.1 Onderdelen (fig. 1)

1 Ventilatieroosters

2 Bovenste kap

3 Sticker met technische gegevens

4 Stromingsspreider

5 Draaibare luchtuitstroommondstukken

6 Aanzuigrooster omgevingslucht

7 Keuzeschakelaar ventilatiesnelheid

8 Keuzeschakelaar koude/warme lucht

9 Aan/uit schakelaar

2.2 Identificatieplaatje

1 Model

2 Code van het apparaat

3 Serienummer

4 Vermogen van de compressor

5 Soort en hoeveelheid koelmiddel (gas)

1

2

ICEBERG

5012

CODE : 01625 S.N.000801005

Refrigerating yeld : ............... 1,3 KW

Voltage : ............................... 12 V D.c.

Inlet Power : (cooling) .... 420-500 W

Gas .................................... g.440 R134

Weight : ...................................... 31 Kg

3

4

5

1

2

8 0 1 5 5 6 4 0 0 6 0 4 0 7

5

3

9 7

8

4

6

1

2.3 Technische gegevens

Koelcapaciteit

Aantal ventilatiesnelheden

Voeding

Verbruik

Opgenomen vermogen

Koelmiddel (gas)

Luchtdoorstroomhoeveelheid

Hoogte stromingsspreider

Afmetingen (hxlxb)

Gewicht

ICEBERG

5012

4500 BTU

2

12 V d.c.

34-42 A

420 - 500 W

R 134

200 m 3 /h

5,5 cm

18x101x62 cm

31 Kg

- 5 -

NL

3

TRANSPORT, HANTERING, OPSLAG

4

INSTALLATIE

3.1 Opslag

De airconditioner wordt met het oog op het transport met een adequate kartonnen verpakking beschermd. De airconditioner moet horizontaal opgeslagen worden op een overdekte, droge en geventileerde plaats.

De verpakking laat het toe om maximaal 5 (vijf) airconditioners bovenop elkaar te stapelen.

4.1 Inleidende informatie

Alvorens de airconditioner te installeren is het absoluut noodzakelijk om deze aanwijzingen te lezen om geen installatiefouten te begaan.

Het gewicht zonder verpakking bedraagt:

ICEBERG 5012

31 kg

Een verkeerde installatie van de airconditioners kan onherstelbare schade aan het apparaat berokkenen en de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.

De verpakking mag niet ondersteboven geplaatst worden. De juiste stand blijkt uit het betreffende symbool ( ) dat op de verpakking aangegeven staat.

Het bovenop elkaar stapelen van meer dan 5 airconditioners inclusief verpakking tast niet alleen de goede staat van het apparaat aan maar brengt bovendien risico’s voor personen met zich mee.

3.2 Gewicht

Mocht de installatie van de airconditioners niet overeenstemmen met de aanwijzingen die in deze handleiding opgenomen zijn dan wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid voor de slechte werking en de veiligheid van de airconditioner op grond van de

Machinerichtlijn 89/392/EEG van de hand.

Bovendien kan de fabrikant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade aan voorwerpen of personen.

De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen die naar behoren geïnstrueerd zijn uitgevoerd worden.

4.2 Installatie

3.3 Hantering

De airconditioners kunnen inclusief de verpakking met behulp van gangbare hef- en transportwerktuigen verplaatst worden.

De dozen zijn voorzien van afstandshouders waardoor het mogelijk is de vorken van de heftruck erin te steken.

Alvorens tot de installatie over te gaan moeten eerst alle elektrische voedingen van het voertuig uitgeschakeld worden:

de pluspool van de accu

Tijdens het ophijsen en verplaatsen van de apparaten moeten de veiligheids-en de ongevalpreventievoorschriften in acht genomen worden. Er dienen hef- en transportwerktuigen gebruikt te worden waarvan het draagvermogen groter is dan de last die opgehesen dient te worden.

Indien de hierboven vermelde aanwijzingen niet in acht genomen worden kan dit elektrische ontlading tot gevolg hebben.

Alvorens op het dak van het voertuig te klimmen is het verplicht om na te gaan of dit dusdanig gebouwd is om erop te lopen. Controleer dit samen met de bouwer van het voertuig. Als dit niet het geval is moet er gebruik gemaakt worden van een speciale stelling met afrastering.

- 6 -

NL

De eerste handeling die verricht moet worden om de airconditioners op de juiste manier te installeren is zorgvuldig controleren of het dak van het voertuig berekend is op het gewicht ervan; als dit niet het geval is moet u het dak naar behoren verstevigen.

Kies een plaats in het midden van het dak die vlak en horizontaal genoeg is en ga aan de binnenkant van het voertuig na dat er geen enkel obstakel is waardoor de bevestiging van de stromingsspreider

[fig. 1 ref. 4]

de draaibare luchtspreidingsmondstukken

ref. 5]

en het uitstromen van koele lucht uit

belemmerd kan worden.

[fig. 1

Om de airconditioner op het dak te installeren kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

u kunt gebruik maken van de ventilatieopeningen die reeds in het voertuig aanwezig zijn (dakluik);

u kunt een nieuw gat maken.

dak bevestigd is eruit en haal het paneel uit het gat.

Verwijder al het afdichtingsmateriaal dat rondom het gat aangebracht is

[fig. 3 ref. 1]

met een plaatsmes en dicht alle gaten van de schroeven en de verbindingsleidingen af met kit of stopverf die makkelijk verkrijgbaar is bij speciaalzaken

[fig. 3 ref.

2].

Al het afvalmateriaal, lijm, silicone en afdichtingen mogen niet achteloos weggegooid worden maar moeten in speciale afvalbakken gedeponeerd worden en ingeleverd worden bij de inzamel-en afvalverwerkingsdiensten.

1

4.2.1 Het gat van het daluik gebruiken

Dit is mogelijk mits het gat de volgende afmetingen heeft 400 x 400 mm.

Voor de afmetingen van de airconditioners en de gaten die noodzakelijk zijn voor de installatie moet u figuur 2 raadplegen.

Draai alle schroeven waarmee het paneel aan het

2

395

400

1010

615

620

2

3

4.2.2 Een nieuw gat maken

Kies een plaats in het midden van het dak tussen de beide langsliggers en teken met een stift de contouren af van een vierkant gat van 400 mm aan weerskanten

[fig. 4 ref1].

Zaag het gat voorzichtig met een handzaag in het dak en pas op dat u eventuele elektrische kabels niet doorzaagt

[fig. 4 ref. 2]

.

Zet een veiligheidsbril op en trek beschermende handschoenen aan voordat u elektrisch gereedschap of handzagen gebruikt.

Maak ter versteviging een omrandingsprofiel rondom het gat en boor aan één kant een gat om de voedingskabel erdoor te kunnen laten lopen

[fig. 5]

.

- 7 -

- 8 -

2

NL

1

4.2.3 Voedingskabel

Voor de elektrische voeding van de airconditioner moet er een rode en een zwarte kabel met een minimum doorsnede van 20 mm2 aangelegd worden. De elektrische voedingskabel moet aan het ene uiteinde op de “+” en de “-“ pool van de accu aangesloten worden en het andere uiteinde moet u bij het blok van de airconditioner dat op het dak aangebracht is laten uitkomen

[fig. 6].

4

6

Verzeker u, alvorens welke elektrische aansluiting dan ook tot stand te brengen, er altijd van dat er op de uiteinden van de kabels geen spanning staat.

In het blok van de airconditioner zijn twee zekeringen geïnstalleerd:

1 zekering van 50A voor de compressor

1 zekering van 15A voor de twee ventilatoren.

De elektrische voedingskabel moet in kabelmantels gelegd worden die in staat zijn om onder alle gebruiksomstandigheden van het voertuig een goede isolatie te waarborgen.

5

NL

4.3 Plaatsing van de airconditioner

Alvorens de airconditioner op het dak van het voertuig te plaatsen moet er rondom de randen van de opening een voldoende hoeveelheid langzaam drogende afdichtingskit aangebracht worden.

Zet de airconditioner op het dak van het voertuig

[fig. 7 ref. 2]

en plaats de airconditioner op het gat dat u daarvoor heeft gemaakt en van afdichtingskit voorzien heeft, waarbij u er rekening mee moet houden dat het gedeelte met het ventilatierooster naar de achterkant van het voertuig gedraaid moet worden. De op

figuur 7

afgebeelde pijl geeft de rijrichting van het voertuig aan.

De steunafdichting van de airconditioner gelijk met de rand van het gemaakte gat aan de achterkant van de airconditioner aangebracht worden

[fig. 7 ref. 1].

Druk niet te hard op de afdichting, hij mag namelijk niet verder dan 10 mm ingedrukt worden [fig. 9 ref. 3].

Wordt er te hard op de afdichting gedrukt dan kan het steunvlak van de airconditioner beschadigd worden en dit heeft bovendien nadelige gevolgen voor de perfecte waterdichte sluiting van de afdichting.

8

7

Ga via de binnenkant van het voertuig te werk en verplaats de airconditioner net zolang totdat de afdichting aan de achterkant van de airconditioner gelijk met de opening in het dak komt te zitten.

De luchtuitstroommondstukken zijn verlengbaar [fig. 8] en kunnen dus gebruikt worden als het dak een dikte heeft van tussen de 30 en de 80 mm. Als het dak dikker is dan zijn er grotere luchtuitstroommondstukken verkrijgbaar.

Maak het verankeringsprofiel

[fig. 9 ref. 1]

aan de airconditioner vast zoals afgebeeld op

figuur 9

en maak daarbij gebruik van de vier speciale schroeven

[fig. 9 ref. 2]

maar draai de schroeven nog niet aan.

9

- 9 -

NL

4.4 Elektrische aansluiting van de airconditioner

Nadat u de airconditioner aan het dak van het voertuig bevestigd heeft, moet u de kap eraf halen en de “+” en “-“ kabels die van de accu afkomstig zijn in de airconditioner aansluiten, waarbij u de kabels door de twee waterdichte kabeldoorvoeren

[fig. 10 ref. 1]

moet laten lopen. Verbind de beide

“+” en “-“ kabels met de meegeleverde connector

[fig. 10 ref. 2]

waarbij u GOED OP MOET LET-

TEN DAT U DE POLEN NIET

VERWISSELT.Steek de connector “A” in de connector “B”

[fig. 10 ref. 3]

en controleer of hij goed vastzit; draai daarna de twee kabeldoorvoeren

[fig. 10 ref. 1]

aan om de kabels vast te zetten. Doe de kap er weer op en maak de kap met de schroeven vast, nadat u gecontroleerd heeft of hij goed op zijn plaats zit

[fig. 10 ref. 4].

4.5 Installatie van de stromingsspreider

Sluit de connector van de meerpolige kabel

[fig. 11 ref. 2]

die van de stromingsspreider afkomstig is aan op de connector van de airconditioner

[fig. 11 ref. 1]

. Steek de beide connectoren in elkaar en duw ze aan totdat zij goed vastklikken.

11

Verleng de luchtuitstroommondstukken

[fig. 12 ref.

1]

1 cm ten opzichte van de dikte van het dak, plaats ze tussen de stromingsspreider

[fig. 12 ref. 2]

en de luchtuitstroommondstukken van de airconditioner

[fig. 12 ref. 3]

. Bevestig de stromingsspreider met behulp van de speciale vier schroeven aan het profiel

[fig. 12 ref. 4]

waarbij u ervoor moet zorgen dat de luchtuitstroommondstukken

[fig. 12 ref. 1]

tussen de stromingsspreider

[fig.

12 ref. 2]

en de afdichtingen

[fig. 12 ref. 6]

vastgeklemd worden.

10

12

- 10 -

NL

5

GEBRUIKSAANWIJZING

5.1 Voorwoord

De Constructeur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortgevloeid is uit het niet functioneren van de airconditioner.

De airconditioner

ICEBERG

bestaat uit vier fundamentele delen:

compressor

die de taak heeft om het koelmiddel (gas) in de installatie te laten circuleren en de temperatuur ervan te verhogen;

condensator

die de taak heeft om het koelmiddel te koelen door het koelmiddel van de gasvormige toestand in de vloeibare toestand over te laten gaan;

inspuiter

die de taak heeft om het koelmiddel van de vloeibare toestand in de gasvormige toestand over te laten gaan;

verdamper

die de taak heeft om het gas in de gasvormige toestand op te vangen en de lucht die zich erom heen bevindt te koelen. De koele lucht wordt door een ventilator met regelbare snelheid in het voertuig verspreid.

Een thermostaat regelt de temperatuur van de lucht.

Alvorens de airconditioner in werking te stellen, nadat uw voertuig lange tijd in de zon heeft gestaan, doet u er goed aan om de deuren en de ramen open te zetten om de warmte die binnen is ontstaan te laten ontsnappen. Doe zodra de binnentemperatuur hetzelfde niveau als de buitentemperatuur heeft bereikt alle ramen en deuren weer dicht en stel de airconditioningsinstallatie in werking. Doe de ramen en de deuren nu niet meer open, maar doe dit alleen als het nodig is.

Om een beter rendement te verkrijgen verdient het aanbeveling om één van de draaibare luchtuitstroommondstukken naar de deur te richten zodat als de deur opengedaan wordt er geen warme lucht binnenkomt.

5.2 Controles vooraf

Alvorens de airconditioner aan te zetten moet u enkele eenvoudige handelingen verrichten.

Controleer of de condensafvoeropeningen niet verstopt zijn

[fig. 12 ref. 5]

.

Controleer of de accu geladen is.

Controleer of er niets is dat de luchtcirculatie in de betreffende leidingen en ventilatieopeningen kan belemmeren.

De ventilatieroosters aan de buitenkant moeten altijd vrij zijn om ervoor te kunnen zorgen dat de werking van de airconditioner altijd uiterst doeltreffend is.

5.3 Luchtspreidingsmondstukken

In het paneel van de stromingsspreider

[fig. 1 ref.

4]

zijn drie spreidingsmondstukken aangebracht voor het verspreiden van koele lucht

[fig. 1 ref.

5]

.

Elk mondstuk is voorzien van twee beweegbare klepjes waardoor het mogelijk is de luchtstroom te verminderen en te richten

[fig. 13]

.

Door op de klepjes te drukken is het mogelijk de luchtstroom te verminderen en het mondstuk zelfs volledig te sluiten. Door aan de klepjes te draaien is het mogelijk om de luchtstroom in alle richtingen te draaien.

5.4 Bedieningspaneel (fig. 14)

13

Keuzeschakelaar van de ventilatorsnelheid

[fig. 14 ref. 2]

.

Keuzeschakelaar ventilatie/koeling met thermostaat

[fig. 14 ref. 1]

.

Aan/uit schakelaar

[fig. 14 ref. 3]

.

5.5 Het apparaat aanzetten

De airconditioner is uitgerust met een omgevingsthermostaat met een minimum werkingstemperatuur van 18°C (+/-

1°C). Onder deze temperatuur stelt de thermostaat de compressor niet in werking waardoor het risico van de vorming van ijs in de airconditioner voorkomen wordt; de ventilatoren blijven wel in werking

U kunt de airconditioner aanzetten door de AAN/

UIT schakelaar

[fig. 14 ref. 3]

op de stand “ON” te zetten en door tot slot de thermostaatknop

[fig.

14 ref. 1]

met de wijzers van de klok mee te draaien (naar rechts) en hem op deze gewenste temperatuurwaarde te zetten

- 11 -

NL

2

3

1

1

Voor een doeltreffender gebruik van de airconditioner adviseren wij u het volgende te doen:

Stel in het begin de hoogste koelstand en de ventilatiesnelheid op 2 in.

Zodra de gewenste temperatuur bereikt is adviseren wij daarna de thermostaatknop naar links te draaien totdat de compressor uit gaat (dit merkt u doordat het apparaat minder lawaai maakt).

De ventilatiesnelheid kan ‘s nachts zodanig ingesteld worden dat de airconditioner geruislozer functioneert.

5.6 Ventilatie

Als u lucht in het voertuig wilt laten circuleren zonder de lucht te koelen moet u het volgende doen:

Zet de thermostaatknop

[fig. 14 ref. 1]

op de stand

3 2

door de knop helemaal tegen de wijzers van de klok in te draaien (naar links).

Druk op de aan/uit schakelaar

[fig. 14 ref. 3]

en zet de schakelaar op .

Stel de gewenste ventilatiesnelheid in

[fig. 14 ref. 2]

.

5.7 Het apparaat uitschakelen

14

De taak van de thermostaat is om ervoor te zorgen dat de ingestelde temperatuur automatisch constant blijft waarbij hij ervoor zorgt dat de compressor van de airconditioner in- of uitgeschakeld wordt.

De schaal van de temperaturen is aan de hand van een aantal stippen die qua grootte verschillen aangegeven. De minimum koeltemperatuur is aan de hand van de kleinste stip aangegeven en de maximum koeltemperatuur aan de hand van de grootste stip

[fig. 14 ref. 1]

. De thermostaat controleert de temperatuur automatisch maar de snelheid van de ventilatoren moet met de hand door de gebruiker ingesteld worden. De gewenste snelheid van de ventilatoren kan ingesteld worden door aan de betreffende keuzeschakelaar

[fig. 14 ref. 2]

te draaien. Het is verstandig om de volgende instellingen aan te houden:

Laagste snelheid-Laagste koelstand (‘s nachts)

Hoogste snelheid-Hoogste koelstand

U kunt de airconditioner uitschakelen door de schakelaar

[fig. 14 ref. 3]

op de stand te zetten.

Nadat u de airconditioner door middel van de thermostaatknop of de aan/ uit schakelaar uitgeschakeld heeft moet u

ALTIJD minimaal 3 minuten wachten voordat u het apparaat opnieuw aan kunt zetten om het koelmiddel de gelegenheid te geven de druk ervan te stabiliseren. Als u dit niet doet dan loopt u het risico dat de compressor onherstelbaar beschadigd wordt.

- 12 -

NL

5.8 Veiligheidsvoorschriften

Gebruik voor de aansluiting op de accu altijd kabels van geschikte grootte (20 mm2).

De spanning is lager dan 12 V.

Wij geven een overzicht van de storingen, die eventueel kunnen optreden, met de betreffende oorzaken en oplossingen.

Te dunne kabels kunnen op het moment dat er stroom door gevoerd wordt oververhit raken en tot het uitbreken van brand leiden!!In geval van brand mag u geen water gebruiken om de brand te blussen.

Gebruik de airconditioner niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of in gesloten vertrekken.

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan de door de Constructeur bepaalde doeleinden.

Verander en stel geen enkel onderdeel van de airconditioner op eigen gezag af.

Gebruik originele reserveonderdelen.

De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door vakmensen uitgevoerd te worden.

De installatie moet door vakmensen uitgevoerd worden.

Laat kinderen of dieren niet in de buurt van het apparaat komen.

Steek uw handen niet in de ventilatieroosters.

Doe geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopeningen.

Indien de airconditioner aan stoten blootgesteld is moet u voordat u het apparaat weer in gebruik neemt eerst door vakmensen laten controleren of het apparaat intact is.

In geval van brand mag de bovenste kap van de airconditioner absoluut niet opengedaan worden maar moet u goedgekeurde blusapparaten gebruiken.

In geval van brand mag u geen water gebruiken om de brand te blussen.

5.9 Storingen opzoeken

Een niet bevredigende prestatie van de airconditioner is in de meeste gevallen niet afhankelijk van een slechte werking van het apparaat maar van verkeerd gebruik.

De airconditioner is te klein voor de hoeveelheid lucht die behandeld moet worden.

De wanden van het voertuig zijn niet voldoende geïsoleerd.

De deuren worden te vaak opengedaan.

Er bevinden zich te veel personen in het voertuig.

Alvorens na te gaan waarom de airconditioner niet goed functioneert, moet eerst gecontroleerd worden:

- of de voedingsspanning nooit lager is dan

10,5V d.c.

- of de ventilatieroosters niet verstopt zijn;

- of de luchtuitstroommondstukken open zijn.

1) De airconditioner start niet:

controleer of de aan/uit schakelaar op de stand ON staat

[fig. 14 ref. 3]

, of de thermostaatknop op de hoogste koelstand staat

[fig. 14 ref. 1]

Controleer of de rode kabel (+) en de zwarte kabel (-) van de voeding op de juiste manier op de accu aangesloten zijn. Als zij verwisseld zijn, moet u de kabels losmaken, de zekeringen in de airconditioner vervangen en daarna de aansluiting weer op de juiste manier tot stand brengen

[fig. 10 ref. 5]

.

Controleer daarna of de accu geladen is.

2) De compressor functioneert niet:

• Om ervoor te zorgen dat de compressor kan functioneren moet de thermostaatknop [fig. 14 ref. 1] op de koudeluchtstand staan.

Controleer de zekering (50A) in de airconditioner.

3) De ventilatoren functioneren niet:

• Controleer of de AAN/UIT schakelaar [fig. 14 ref. 3] op de stand ON staat.

Controleer de zekering (15A) in de airconditioner.

4) De ventilator van de condensator functioneert niet:

• controleer of de ventilator van de condensator niet geblokkeerd wordt door vreemde voorwerpen.

5) Het rendement van de airconditioner is gering:

• als het rendement van de airconditioner gering is moet het luchtfilter, de condensator en de verdamper met speciale reinigingsmiddelen schoongemaakt worden. Het verdient aanbeveling om als de airconditioner lange tijd niet in gebruik is geweest deze onderdelen voor gebruik eerst schoon te maken. Als de airconditioner ondanks het schoonmaken van de warmtewisselaars nog steeds het oorspronkelijke rendement niet levert dan moet de hoeveelheid koelgas gecontroleerd worden.

- 13 -

NL

6

ONDERHOUD

7

HET APPARAAT AFDANKEN

6.1 Onderhoudswerkzaamheden

Indien u het apparaat wilt afdanken is het verstandig om u tot gespecialiseerde bedrijven te wenden.

Om ervoor te zorgen dat de airconditioner goed blijft functioneren is het belangrijk dat u het apparaat één of twee keer per jaar aan de binnenkant grondig schoonmaakt of grondig laat schoonmaken.

Al het afvalmateriaal mag niet achteloos weggegooid worden maar moet bij de speciale Inzameldiensten ingeleverd worden.

Alvorens aan de binnenkant van de airconditioner te gaan werken is het absoluut noodzakelijk dat u de kabels van de accu loskoppelt en wacht totdat alle onderdelen afgekoeld zijn.

Haal de buitenste kap eraf en spuit een speciaal reinigingsmiddel op de warmtewisselaars

(verdamper en condensator) en spoel ze af door om al het vuil te verwijderen.

Controleer of de condensafvoeropeningen vrij zijn

[fig. 13 ref. 5]

.

Controleer of de afdichtingen in goede staat verkeren en of er geen water in het voertuig binnendringt.

Elk spoor van oxydatie moet verwijderd worden en de metalen delen moeten beschermd worden met geschikte lak.

Controleer of de isolatie van de elektrische kabels intact is en verwijder eventuele sporen van vocht.

Controleer of alle schroeven goed aangedraaid zijn.

Tijdens de winterstalling adviseren wij u de airconditioner tegen het binnendringen van stof te beschermen door gebruik te maken van de speciale afdekkingen die als optie verkrijgbaar zijn,

bestel nr. 00639.

- 14 -

NL

15

- 15 -

Iceberg 5012

(Tav. 1 - Vers. 13 del 08/02/2005)

Pos Code Q.tà Descrizione/Description

1 00347 N.1

Coperchio

Lid

2 00368 N.2

Etichetta

Label

3 00022 N.1

Ventola

Fan

4 00198 N.3

Distanziatore

Spacer

5 01423 N.1

Plenum condensatore

Cond.plenum

6 01386 N.1

Condensatore

Condenser

7 01619 N.1

Pressostato

Pressure switch

8 01590 N.1

Scatola posteriore evaporatore

Rear evapor. box

9 01864 N.1

Scatola anteriore evaporatore

Front. evapor. box

10 01586 N.1

Coperchio

Lid

11 01385 N.1

Evaporatore

Evaporator

12 00021 01 Ventola

Fan

13 00093 N.1

Relè 12V 70A

Relay 12V 70A

14 00513 N.1

Rele' 12V 40 Amp.

Relay 12V 40 Amp

15 00235 N.1

Blocchetto 4 vie

4-way block

16 01608 N.4

Connettore Faston 10mmq

Connector Faston 10mmq

17 01885 N.1

Motocompressore completo

Moto-Compressor complete

18 00928 N.4

Antivib.25x20 6M MF SH 60 ANTIOLIO

Vib.damper ANTIOIL

20 01588 N.1

Staffa SX compressore

SH Bracket

20 01587 N.1

Staffa DX compressore

RH Bracket

21 01521 N.1

Scatola di comando in plastica

Plastic control box

22 01472 N.2

Connettore SB50

Connector SB50

23 01118 N.2

Dado DIN 46320

Nut DIN 46320

23 01117 N.2

Pressacavo PG11

Cable gland PG11

24 00348 N.1

Fondo

Bottom

25 01580 N.1

Convogliatore

Conveyor

26 00997 ML1,9 Aerstop

Rubber strip

27 01620 ND1 Cablaggio

Harness

28 01458 N.4

Distanziatore

Spacer

30 01869 N.1

Tegolo di scarico condensa

Conds disch.sheet

31 01629 N.3

Resistenza 1 OHM 50W

Resistor 1 OHM 50W

32 01602 N.1

Fusibile 50A

Fuse 50A

33 01607 N.1

Fusibile 15A

Fuse 15A

Dèsignation/Bezeichnung

Couvercle

Deckel

Etiquette

Etikett

Ventilateur

Lufterrad

Entretoise

Distanzstuck

Plénum condens.

Plenum Kondensator

Condenseur

Kondensator

Pressostat

Druckschalter

Boîtier arr. évap.

Hinterer Kasten des Verdampfers

Boîtier av. évaporateur

Vorderer Kasten des Verdampfers

Couvercle

Deckel

Evaporateur

Verdampfer

Ventilateur

Lufterrad

Relais 12V 70A

Relais 12V 70A

Relais 12V 40A

Relais 12V 40 Amp.

Bloc à 4 voies

4-Wege-Block

Connecteur Faston 10mmq

Verbinder Faston 10mmq

Compresseur complete

Kompressor complete

Anti-vibr. 25x20 6M MF SH 60 ANTIHUILE

Schwing.dämpf.25x20 6M MF SH 60 ÖLABW.

Bride S.

Bügel, re

Bride D.

Bügel, re

Boîtier de commande

Schaltkasten

Connecteur SB50

Verbinder SB50

Ecrou DIN 46320

Mutter DIN 46320

Serre-câble SKINTOP PG11

Kabelschelle PG11

Fond

Boden

Convoyeur

Leitblech

Joint caoutchouc

Aerstop

Câblage

Verkabelung

Entretoise

Distanzstück

Pièce métall. évacuation condensation

Kondenswasserablass

Résistance 1 Ohm 50W

Widerstand 1 OHM 50W

Fusible 50A

Sicherung 50A

Fusible 15A

Sicherung 15A

Denomination/Descripcion

Kap

Tapa

Etiket

Etiqueta

Ventilator

Ventilador

Afstandshouder

Separador

Distributieruimte condensator

Plenum condensador

Condensator

Condensador

Drukverschilschakelaar

Presòstato

Voorste kast Verdamper

Caja delantera evaporador

Voorste kast verdamper

Caja delantera evaporador

Kap

Tapa

Verdamper

Evaporador

Ventilator

Ventilador

Relais 12V 70A

Rele 12V 70A

Relais 12V 40 Amp.

Relé 12V 40 Amp.

4-weg blokje

Bloque de 4 vias

Connector Faston 10mmq

Conector Faston 10mmq

Compressor complete

Compresor completo

Trillingsdemp.25x20 6M MF SH 60 OLIEWEREND

Silenc..25x20 6M MF SH 60 ANTIACEITE beugel SX

Estribo ISC

Rechterbeugel

Estribo DER

Besturingskast

Caja de mando

Connector SB50

Conector SB50

Moer DIN 46320

Tuerca DIN 46320

Kabelklem PG11

Prensa cable PG11

Onderkant

Fondo

Geleider

Transportador

Aerstop

Aerstop

Bedrading

Cableado

Afstandshouder

Separador

Condensafvoerplaat

Teja de descarga condensaciòn

Weerstand 1 OHM 50W

Resistencia 1 OHM 50W

Zekering 50A

Fusible 50A

Zekering 15A

Fusible 15A

34 01600 N.1

Portafusibile

Fuse holder

35 01601 N.1

Coperchio fusibile

Fuse cover

36 01605 N.1

Portafusibile

Fuse holder

37 01606 N.1

Coperchio fusibile

Fuse cover

38 01821 N.1

Piastrina di fissaggio relè

Relay fastening plate

39 01603 N.1

Piastrina di fissaggio porta fusibile

Fuse holder fastening plate

40 01453 N.1

Filtro di rame GR.30

Copper filter GR.30

41 01501 N.1

Regolatore 025

Regulator 025

Tableau/fusible

Sicherungshalter

Covercle fusible

Dekel Sicherung

Tableau/fusible

Sicherunghalter

Couvercle fusible

Deckel Sicherung

Plaquette fix.relais

Relais Befestingungsplatte

Plaquette fix. Tableau/fusible

Befestigungsplatte Sicherungshalter

Filtre en cuivre GR29

Kupferfilter GR.30

Régulateur 025

Regler 025

Zekeringhouder

Porta fusible

Zekeringkap

Tapa fusible

Zekeringhouder

Porta fusible

Zekeringkap

Tapa fusible

Bevestigingsplaatje relais

Place de fijaciòn Rele

Bevestigingsplaatje Zekeringhouder

Placa de fijaciòn porta fusible

Koperen filter GR.30

Filtro en cobre GR.30

Regelaar 025

Regulador 025

Iceberg 5012 diffuser

(Tav. 2 - Vers. 13 del 08/02/2005)

Pos Code Q.tà

50

51

52

53

54

55

56

01404 N.1

00151 N.3

01450 N.1

00301 N.1

00302 N.1

00439 N.1

01552 N.4

Descrizione/Description

Diffusore

Diffuser

Bocchetta

Mouth

Aeratore da incasso

Built-in aerator

Deviatore

Deflector

Interruttore

Switch

Termostato

Thermostat

Rivetto autobloccante

Self-locking rivet

57 00134 MQ.0,04 Filtro poliuretano rigido

Stiff polyurethan filter

58 01568 N.2

Guarnizione

Gasket

59 05566 N.1

Manopola diffusore

Diffuser Knob

60 01659 Mt.0,1 Tubo aria calda

Hot air pipe

61 01773 N.1

62

63

01883 N.1

00373 N.4

Etichetta

Label

Cablaggio

Harness

Vite UNI 5739 M6x60

Screw UNI 5739 M6x60

63 05522 N.4

64

65

01160 N.1

01589 N.1

Vite UNI 5739 M6x100

Screw UNI 5739 M6x100

Etichetta

Label

Lamiera diffusore

Diffuser sheet

Dèsignation/Bezeichnung

Diffuseur

Luftverteiler

Bouche

Düse

Aérateur à encastrer

Einbaulüfter

Déviateur

Abzweiger

Interrupteur

Schalter

Thermostat

Thermostat

Rivet auto-bloquant

Niet selbstsichernd

Filtre polyuréth. Rigide

PUR-Filter steif

Joint

Dichtung

Poignée diffuseur

Drehgriff Luftverteiler

Tuyau air chaud

Warmluftleitung

Etiquette

Etikett

Câblage

Verkabelung

Vis UNI 5739 M6x60

Schraube UNI 5739 M6x60

Vis UNI 5739 M6x100

Schraube UNI 5739 M6x100

Etiquette

Etikett

Pièce métallique diffuseur

Luftverteilungsblech

Denomination/Descripcion

stromingsspreider

Difusor

Mondstuk

Boquilla

Inbouwventilator

Ventilador empotrado

Omschakelaar

Desviador

Schakelaar

Interruptor

Thermostaat

Termòstato

Zelfborgendeklinknagel

Remache de autobloqueo

Onbuigzaam polyurethaan filter

Filtro poliuretano rigido

Afdichting

Junta

Knop stromingsspreider

Mango difusor

Wormeluchtslang

Tubo aire caliente

Etiket

Etiqueta

Bedrading

Cableado

Schroef UNI 5739 M6x60

Tornillo UNI 5739 M6x60

Schroef UNI 5739 M6x100

Tornillo UNI 5739 M6x100

Etiket

Etiqueta

Plaat stromingsspreider

Chapa difusor

NL

Algemene garantievoorwaarden

De firma Telair verleent een garantie op haar producten voor gebreken en materiaal- en/of constructiefouten.

De garantie wordt beschouwd beperkt te zijn tot het recht op kosteloos omruilen of repareren van de onderdelen die binnen 12 maanden na de datum van aankoop van het product naar het oordeel van Telair gebreken mochten vertonen.

De kosten van smeermiddelen en verbruiksmaterialen zullen wel in rekening gebracht worden.

In ieder geval wordt indien het product gebreken vertoont en/of niet goed functioneert elk recht van de koper om

het contract te ontbinden;

schadevergoedingen voor schade aan personen of voorwerpen te vorderen;

verlenging van de garantie te vragen uitgesloten.

Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de koper en dit geldt ook voor de kosten van door hem aangevraagde en door Telair aanvaarde inspecties ter plaatse.

De garantie wordt alleen als geldig beschouwd als de klant in staat is om een bewijs te tonen waaruit de verkoopdatum blijkt (aankoopnota of kassabon).

Dit bewijs moet goed bewaard worden en getoond worden aan het servicecentrum van Telair indien er om service gevraagd wordt.

- 21 -

- 22 -

NL

NOTE

NL

NOTE

- 23 -

ITALY

Via E.Majorana 49

48022 LUGO( RA )

Tel. + 39 0545 25037

Fax.+ 39 0545 32064

E-mail: [email protected]

www.telecogroup.com

ZIMMER

TECHNIK F

Ő

R MOBILE FREIZEIT

Raiffeisenstr, 6

64347 Griesheim

Tel. 06155 797873 - Fax. 06155 797871 [email protected]

I

N EUROPE:

GREAT BRITAIN - SCAN TERIEUR LTD

30, The Metro Centre, Tolpits Lane - Watford,

Herts - England - WD18 9XG

Tel. 01923 800353 - Fax 01923 220358

HOLLAND / BELGIUM - KARMAN TRADING

Lagewed 54 – 3849 PE Hierden – the Netherlands

Tel. 0341 722450 - Fax 0341 722451 e-mail: [email protected] web site: www.karmantrading.nl

FRANCE - BLEYS JEAN-PHILIPPE

19, Rue de la Parcheminerie

18700 Aubigny sur Nere - France

Tel.02 48580367 – Fax 02 48583585 e-mail: [email protected]

Service Technique France : 06 83 31 44 05

ESPAÑA - NAUCCA CARAVANING, S.A.

Poligono Industrial CAN ROQUETA 2 – Calle Can Lletget,2

08202 Sabadell (Barcelona) - España

Tel. 00 34 937 457 054 - Fax. 00 34 937 254 484 e-mail: [email protected]

ÖSTERREICH TELECO GmbH

82041 Deisenhofen - Deutshland

Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 98949 e-mail: [email protected] www.telecogroup.com

IN DEUTSHLAND

TELECO GmbH

82041 Deisenhofen -

Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 98949 e-mail: [email protected] www.telecogroup.com

Service für Teleco Anlagen in Deutschland:

09001000690

Service für Teleco Anlagen in Österreich:

0900949470

Foto e disegni non contrattuali - Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif.

We reserve the right to make technical changes without prior notice - Fotos und Zeichnungen nicht vertraglich.

Foto’s en tekeningen niet contractueel - Fotos y planos no indicados en contrato

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement