Tracer TRAGLO46611 Speakers Powertone V2 TWS BLUETOOTH Ръководство за работа

Add to My manuals
26 Pages

advertisement

Tracer TRAGLO46611 Speakers Powertone V2 TWS BLUETOOTH Ръководство за работа | Manualzz

PL

EN

CS

SK

RU

HU

BG

DE

Tracer Powertone V2 TWS BT

Instrukcja obsługi

Tracer Powertone V2 TWS BT

Instructions for use

Tracer Powertone V2 TWS BT

Návod k obsluze

Tracer Powertone V2 TWS BT

Návod na obsluhu

Tracer Powertone V2 TWS BT

Руководство по эксплуатации

Tracer Powertone V2 TWS BT

Használati útmutató

Tracer Powertone V2 TWS BT

Инструкция за експлоатация

Tracer Powertone V2 TWS BT

Bedienungsanleitung

Model: Powertone V2 TWS BT

Instrukcja obsługi Tracer Powertone V2

BT TWS

PL

Wprowadzenie

Dziękujemy za korzystanie z produktów naszej firmy. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem urządzenia – dowiesz się z niej, jak korzystać z urządzenia łatwo i komfortowo.

Urządzenie obsługuje Bluetooth 5.0; działa ze smartfonami, tabletami, notebo okami i innymi urządzeniami wyposażonymi w osprzęt audio i Bluetooth, dzięki czemu nie musisz już nosić ze sobą plątaniny kabli i możesz w pełni cieszyć się muzyką. Urządzenie obsługuje także dysk USB typu flash drive, a także telefony komórkowe, laptopy, komputery, MP3, MP4 i inne urządzenia audio.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

• Nie należy uderzać ani miażdżyć urządzenia.

• Unikać kontaktu z benzenem, rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami.

• Nie używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych lub elektrycznych.

• Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i urządzeń grzewc zych.

• Nie rozmontowywać, nie naprawiać i nie modyfikować urządzenia.

• Nie należy długo słuchać muzyki na dużej głośności, by zapobiec uszkodze niu słuchu.

• Nie należy czyścić urządzenia wodą ani zanurzać go w wodzie. Głośnik jest zabezpieczony wyłącznie przed spryskiwaniem. Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem unieważnia gwarancję. Należy o tym pamiętać! Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką.

• Korzystając z urządzenia podczas jazdy na rowerze, jazdy samochodem lub motocyklem, nie należy stać na deszczu przez długi czas.

• Podczas korzystania z urządzenia przy niskim napięciu mogą wystąpić zakłócenia. Należy ładować urządzenie na bieżąco.

• Bluetooth jest kompatybilny z większością popularnych smartfonów i tabletów, jednak w zależności od urządzenia lub aplikacji może on nie obsługiwać po szczególnych funkcji.

Tryb Bluetooth

1. Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0, obsługuje protokoły HSP, HFP, A2DP z an glojęzycznymi komendami; nazwa urządzenia Bluetooth: TRACER Powertone V2.

3

PL

Tracer Powertone V2

BT TWS

Instrukcja obsługi

2. Naciśnij włącznik (2 sekundy), by włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu głośnik wyda dźwięk, niebieska dioda zaświeci się; głośnik zacznie działać w trybie

Bluetooth.

3. Niebieska dioda zaświeci się na krótko i głośnik przejdzie do trybu parowania; w telefonie należy wyszukać urządzenie TRACER Powertone V2 i połączyć się z nim. Jeśli urządzenie zażąda hasła, należy wprowadzić wartość 0000.

Po nawiązaniu połączenia dioda będzie świecić stale, a głośnik wyda dźwięk oznaczający udane połączenie. Podczas odtwarzania muzyki dioda miga po woli. Po ponownym uruchomieniu funkcji Bluetooth w telefonie urządzenia sparują się automatycznie.

Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie LED przyciśnij długo przycisk M

Specyfikacje:

• RMS: 5W *2

• Wymiary głośnika: 52mm

• Jakość dźwięku: ≥90dB

• SN: ≥80dB

• Napięcie: DC 5V

Funkcje:

1. Obsługuje zaawansowane funkcje Bluetooth – procesor dekodujący audio.

2. Łagodny i dynamiczny dźwięk.

3. Odczytuje dane bezpośrednio z karty TF i USB flash drive;

4. Wyposażony w wejście audio LINE IN – może pełnić funkcję głośnika kom puterowego.

4

Instrukcja obsługi Tracer Powertone V2

BT TWS

PL

Opis produktu

1. Włącznik.

2. Port ładowania DC 5V, (mikro USB), interfejs ładujący.

3. Gniazdo karty TF.

4. Gniazdo USB flash drive.

5. Wejście audio LINE IN 3.5.

6. W trybie odtwarzania muzyki naciśnij krótko przycisk, by odtworzyć po przedni utwór, lub długo, by zmniejszyć głośność.

7. W trybie odtwarzania muzyki naciśnij krótko przycisk, by odtworzyć kolejny utwór, lub długo, by zwiększyć głośność.

8. W trybie odtwarzania muzyki (karta TF, LINE IN, dysk USB, Bluetooth), wci śnij krótko, by odtworzyć/wstrzymać utwór.

9. Automatyczny proces wyszukiwania trwa minutę. Po wyszukaniu należy krótko naciskać przyciski „w dół” i „w górę”, by wybrać żądaną stację. W trybie odtwarzania muzyki (karta TF, LINE IN, dysk USB, Bluetooth), wciśnij krótko, by zmienić tryb; długo, by włączyć/wyłączyć diodę LED.

10. Przycisk odbierania: wciśnij krótko, by odebrać lub rozłączyć połączenie; długo, by włączyć/wyłączyć tryb TWS.

5

EN

Tracer Powertone V2

BT TWS

Instructions for use

Introduction

Thank you for using our company’s products , in order to enable you to operate the speaker as easy as possible. Please read this manual carefully before you begin to use it.

The Speaker support bluetooth 5.0 protocol, support for smartphones, tablets, notebooks that with bluetooth audio equipment , allowing you to completely get rid of a wire harness restraint, freely enjoy music , also supports TF card and Udsik, and without bluetooth mobile phones, notebook computers, MP3, MP4 and other audio input equipment.

Cautions

• Do not hit or crush it seriously.

• Do not contact benzene, diluent and other chemicals.

• Do not use near by strong magnetic field or electric field.

• Avoid direct rays or heating appliances.

• Do not disassemble, repair or modify.

• Do not listen at large volume for long periods of time, so as not to injure the hearing.

• Do not clean the speaker with water and don’t immerse the speaker in the wa ter. This speaker only has water pray prevention function. If use the speaker not by the right way and cause any quality problems, not support warranty.

Kindly note above!. Please clean the speaker with a slightly damp cloth.

• When using cycling, driving a car or motorcycle, Please don’t stand in the rain for a long time

• When using at low voltage, it may cause distortion of sound and please charge it in time.

• Bluetooth is compatible with common smart phones and tablets, but depend ing on the device or application you use, may not be able to support a par ticular feature.

To turn on / off the LED backlight, long press the M button.

6

Instructions for use Tracer Powertone V2

BT TWS

EN

Spec:

• RMS: 5W *2

• Speaker Unit: 52mm

• Resolution: ≥90dB

• SN: ≥80dB

• Voltage: DC 5V

Feature:

1. Adopt advanced Bluetooth audio decoding chip.

2. Voice, soft and dynamic.

3. Directly read the TF card and U disk.

4. Support LINE IN audio input, provide you with computer speaker function.

Product description

1. Power switch.

2. DC 5V charging port, (Micro USB) charging interface.

3. TF card input interface.

4. U disk input interface.

5. LINE IN input interface, 3.5audio input.

6. In the music mode, short press for the „previous song” long press for „vol ume reduction”.

7. In the volume mode, short press for „Next Song” and long press for „Volume

Plus”.

8. In music mode (TF card. LINE IN. U disk. Bluetooth), short press to „play / pause”.

9. The automatic search process is about one minute. After the search, you can short press the up and down keys to select the desired station.In music mode (TF card, LINE IN, U disk, Bluetooth), short press for mode switching.

Long press will turn ON/OFF LED Light.

10. Answer the phone button, short press for get call and off call, Long press will turn ON/OFF TWS model.

7

CS

Tracer Powertone V2

BT TWS

Návod k obsluze

Úvod

Děkujeme Vám za používání produktů naší společnosti. Před spuštěním zaří zení se seznamte s tímto návodem – naučíte se z něj, jak snadno a pohodlně používat zařízení.

Zařízení podporuje Bluetooth 5.0; spolupracuje s chytrými telefony, tablety, note booky a dalšími zařízeními vybavenými zvukovým rozhraním a Bluetooth, díky čemuž již nemusíte přenášet zamotaný kabel a můžete si plně užívat hudbu. Za řízení podporuje rovněž USB Flash disk, stejně jako mobilní telefony, notebooky, počítače, MP3, MP4 a další zvuková zařízení.

Bezpečnostní poznámky

• Nevystavujte zařízení úderům ani přílišnému tlaku.

• Vyvarujte se kontaktu s benzenem, rozpouštědly a jinými chemikáliemi.

• Nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických nebo elektrických polí.

• Vyvarujte se přímého slunečního záření a topných zařízení.

• Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

• Neposlouchejte hudbu dlouho při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození sluchu.

• Nečistěte zařízení vodou ani je neponořujte do vody. Reproduktor je chráněn pouze proti postříkání. Používání zařízení způsobem, který není v souladu s jeho účelem, ruší záruku. Mějte to na paměti! Čistěte zařízení vlhkým hadří kem.

• Při používání zařízení během jízdy na kole, řízení automobilu nebo motocyklu nestůjte dlouho v dešti.

• Při používání zařízení při nízkém napětí může dojít k rušení. Zařízení pravi delně průběžně nabíjejte.

• Bluetooth je kompatibilní s většinou populárních chytrých telefonů a table tů, ale v závislosti na zařízení nebo aplikaci nemusí podporovat jednotlivé funkce.

8

Návod k obsluze Tracer Powertone V2

BT TWS

CS

Režim Bluetooth

1. Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0, podporuje protokoly HSP, HFP, A2DP s příka zy v anglickém jazyce; název zařízení Bluetooth: TRACER Powertone V2 .

2. Stisknutím vypínače (2 sekundy) zapnete nebo vypnete. Po zapnutí reproduk tor vydá zvuk, rozsvítí se modrá dioda; reproduktor začne pracovat v režimu

Bluetooth.

3. Modrá dioda se krátce rozsvítí a reproduktor přejde do režimu párování; v te lefonu vyhledejte zařízení TRACER Powertone V2 a spojte se s ním. Pokud zařízení požaduje heslo, zadejte hodnotu 0000. Po navázání spojení začne

LED dioda svítit trvale a reproduktor vydá zvuk označující úspěšné připojení.

Během přehrávání hudby bliká dioda pomalu. Po opětovném spuštění funkce

Bluetooth v telefonu se zařízení automaticky spárují.

Chcete-li zapnout / vypnout podsvícení LED, stiskněte dlouze tlačítko M

Specifikace:

• RMS: 5W *2

• Rozměry reproduktoru: 52 mm

• Kvalita zvuku: ≥ 90 dB

• SN: ≥ 80 dB

• Napětí: DC 5V

Funkce:

1. Podporuje pokročilé funkce Bluetooth – procesor pro dekódování zvuku.

2. Měkký a dynamický zvuk.

3. Čte data přímo z karty TF a USB Flash disku;

4. Vybaven zvukovým vstupem LINE IN – může fungovat jako reproduktor počí tače.

9

CS

Tracer Powertone V2

BT TWS

Návod k obsluze

Popis produktu

1. Vypínač.

2. Nabíjecí port DC 5V, (mikro USB), rozhraní pro nabíjení.

3. Slot na karty TF.

4. Zásuvka USB Flash disku.

5. Zvukový vstup LINE IN 3.5.

6. V režimu přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko pro přehrání předchozí skladby, nebo dlouze, pro snížení hlasitosti.

7. V režimu přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko pro přehrání další sklad by, nebo dlouze pro zvýšení hlasitosti.

8. V režimu přehrávání hudby (karta TF, LINE IN, USB disk, Bluetooth) stiskně te krátce pro přehrání / pozastavení skladby.

9. Proces automatického vyhledávání trvá minutu. Po vyhledání stiskněte krát ce tlačítka „dolů“ a „nahoru“ pro výběr požadované stanice. V režimu pře hrávání hudby (karta TF, LINE IN, USB disk, Bluetooth) krátkým stisknutím změníte režim; dlouhým zapnete / vypnete diodu LED.

10. Tlačítko příjmu: stiskněte krátce pro přijetí nebo zakončení hovoru; dlouze pro zapnutí / vypnutí režimu TWS.

10

Návod na obsluhu Tracer Powertone V2

BT TWS

SK

Úvod

Ďakujeme Vám za používanie produktov našej spoločnosti. Pred spustením zariadenia sa zoznámte s týmto návodom - naučíte sa ako ľahko a pohodlne používať toto zariadenie. Zariadenie je módny prenosný reproduktor Bluetooth s vodotesným puzdrom. Môžete ho používať v daždi, takže je skvelý pre použitie počas cestovania. Podporuje Bluetooth 5.0; spolupracuje s chytrými telefónmi, tabletmi, notebookmi a ďalšími zariadeniami vybavenými zvukovým rozhraním a

Bluetooth, vďaka čomu už nemusíte prenášať zamotaný kábel a môžete si plne užívať hudbu. Zariadenie podporuje tiež USB Flash disk, rovnako ako mobilné telefóny, notebooky, počítače, MP3, MP4 a ďalšie zvukové zariadenia.

Bezpečnostné poznámky

• Nevystavujte zariadenie úderom ani prílišnému tlaku.

• Vyvarujte sa kontaktu s benzénom, rozpúšťadlami a inými chemikáliami.

• Nepoužívajte v blízkosti silné elektromagnetické alebo elektrické polia.

• Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia a vykurovacích zariadení.

• Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

• Nepočúvajte hudbu dlho pri vysokej hlasitosti, aby nedošlo k poškodeniu slu chu.

• Nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody. Reproduktor je chrá nený iba proti postriekaniu. Používanie zariadenia spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho účelom, ruší záruku. Majte to na pamäti! Čistite zariadenie vlh kou handričkou.

• Pri používaní zariadenia počas jazdy na bicykli, riadenia automobilu alebo motocykla nestojte dlho v daždi.

• Pri používaní zariadenia pri nízkom napätí môže dôjsť k rušeniu. Zariadenie pravidelne priebežne nabíjajte.

• Bluetooth je kompatibilný s väčšinou populárnych chytrých telefónov a tab letov, ale v závislosti od zariadenia alebo aplikácie nemusia podporovať jed notlivé funkcie.

Režim Bluetooth

1. Verzia Bluetooth: Bluetooth 5.0, podporuje protokoly HSP, HFP, A2DP s prí kazmi v anglickom jazyku; názov zariadenia Bluetooth: TRACER Powertone V2 .

11

SK

Tracer Powertone V2

BT TWS

Návod na obsluhu

2. Stlačením vypínača (2 sekundy) zapnete alebo vypnete. Po zapnutí repro duktor vydá zvuk, rozsvieti sa modrá dióda; reproduktor začne pracovať v režime Bluetooth.

3. Modrá dióda sa krátko rozsvieti a reproduktor prejde do režimu párovania; v telefóne vyhľadajte zariadenie TRACER Powertone V2 a spojte sa s ním.

Ak zariadenie požaduje heslo, zadajte hodnotu 0000. Po nadviazaní spojenia začne LED dióda svietiť trvalo a reproduktor vydá zvuk označujúci úspeš né pripojenie. Počas prehrávania hudby, dióda bliká pomaly. Po opätovnom spustení funkcie Bluetooth v telefóne, sa zariadenia automaticky spárujú.

Dlhým stlačením tlačidla M zapnete/vypnete podsietenie LED.

Špecifikácia:

• RMS: 5W * 2

• Rozmery reproduktora: 52 mm

• Kvalita zvuku: ≥ 90 dB

• SN: ≥ 80 dB

• Napätie: DC 5V

Funkcie:

1. Podporuje pokročilé funkcie Bluetooth - procesor pre dekódovanie zvuku.

2. Mäkký a dynamický zvuk.

3. Číta dáta priamo z karty TF a USB Flash disku;

4. Vybavený zvukovým vstupom LINE IN - môže fungovať ako reproduktor po čítača.

12

Návod na obsluhu Tracer Powertone V2

BT TWS

SK

Popis produktu

1. Vypínač.

2. Nabíjací port DC 5V, (mikro USB), rozhranie pre nabíjanie.

3. Slot na karty TF.

4. Zásuvka USB Flash disku.

5. Zvukový vstup LINE IN 3.5.

6. V režime prehrávania hudby stlačte krátko tlačidlo pre prehranie predchá dzajúcej skladby, alebo dlhšie, pre zníženie hlasitosti.

7. V režime prehrávania hudby stlačte krátko tlačidlo pre prehranie ďalšej skladby, alebo dlhšie pre zvýšenie hlasitosti.

8. V režime prehrávania hudby (karta TF, LINE IN, USB disk, Bluetooth) stlačte krátko pre prehranie / pozastavenie skladby.

9. Proces automatického vyhľadávania trvá minútu. Po vyhľadaní stlačte krát ko tlačidlá „dole” a „hore” pre výber požadovanej stanice. V režime prehrá vania hudby (karta TF, LINE IN, USB disk, Bluetooth) krátkym stlačením zmeníte režim; dlhým zapnete / vypnete diódu LED.

10. Tlačidlo príjmu: stlačte krátko pre prijatie alebo zakončenie hovoru; dlhšie pre zapnutie / vypnutie režimu TWS.

13

RU

Tracer Powertone V2

BT TWS

Руководство по эксплуатации

Введение

Благодарим за выбор продукции нашей компании. Пожалуйста, ознакоми тесь с данным руководством прежде, чем использовать устройство – из него Вы узнаете, как пользоваться колонкой комфортно и легко.

Устройство оборудовано интерфейсом Bluetooth 5.0; поддерживает синхро низацию со смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими устройства ми, оснащенными аудиосистемой и Bluetooth, благодаря чему Вы можете забыть о спутанных проводах и просто наслаждаться музыкой. Устройство также поддерживает USB-флеш-накопители, как и мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, MP3, MP4 и другие аудиоустройства.

Меры безопасности

• Не ударяйте и не раздавливайте устройство.

• Не подвергайте воздействию бензола, растворителей и других химиче ских веществ.

• Не используйте колонку вблизи сильных электромагнитных или электри ческих полей.

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопитель ных приборов.

• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.

• Во избежание повреждения слуха, не слушайте музыку на высокой гром кости в течение длительного времени.

• Для чистки устройства нельзя использовать воду. Не опускайте устрой ство в воду. Колонка защищена только от попадания брызг. Использо вание устройства не по назначению приводит к прекращению действия гарантии. Об этом следует помнит! Корпус устройства можно чистить влажной тканью.

• Если Вы пользуетесь устройством во время езды на велосипеде, маши не, или мотоцикле не стойте под дождем на протяжении длительного времени.

• Во время использования устройства при низком напряжении могут воз никать помехи. Заряжайте устройство регулярно.

• Bluetooth совместим с большинством популярных смартфонов и планше тов, однако в зависимости от устройства или приложения, он может не поддерживать некоторые функции.

14

Руководство по эксплуатации

Tracer Powertone V2

BT TWS

RU

Режим Bluetooth

1. Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0, поддерживаемые стандарты HSP, HFP,

A2DP с англоязычными командами; название устройства Bluetooth:

TRACER Powertone V2 .

2. Нажмите выключатель (2 секунды), чтобы включить или выключить устройство. При включении колонка издает звук, также загорится синий светодиод; колонка начнет работать в режиме Bluetooth.

3. Синий светодиод коротко загорится и колонка перейдет в режим сопря жения; отыщите в телефоне устройство TRACER Powertone V2 и уста новите соединение. Если потребуется пароль, введите „0000”. После установления соединения светодиод будет гореть постоянно, колонка из даст звук, подтверждающий успешную установку соединения. Во время воспроизведения музыки светодиод медленно мигает. После повторного запуска функции Bluetooth в смартфоне устройства установят соедине ние автоматически.

Чтобы включить/выключить светодиодную подсветку нажимайте и удержи вайте кнопку М.

Технические характеристики:

• RMS: 5Вт *2

• Размеры колонки: 52мм

• Качество звука: ≥90дБ

• S/N: ≥80дБ

• Напряжение: DC 5 В

Функции:

1. Поддерживает расширенные функции Bluetooth - процессор для декоди рования аудио.

2. Мягкий и динамичный звук.

3. Считывает данные напрямую с TF-карт и USB-флеш накопителей;

4. Благодаря выходу LINE IN, колонку можно использовать в качестве ком пьютерной колонки.

15

RU

Tracer Powertone V2

BT TWS

Руководство по эксплуатации

Описание устройства

1. Кнопка питания.

2. Порт зарядки DC 5В, (mikro USB), интерфейс зарядки.

3. TF слот для карты.

4. Порт USB.

5. Выход аудио LINE IN 3.5.

6. В режиме воспроизведения музыки, нажмите кнопку кратко, чтобы воспроизвести предыдущий трек, или нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость.

7. В режиме воспроизведения музыки, нажмите кнопку кратко, чтобы вос произвести следующий трек, или нажмите и удерживайте, чтобы уве личить громкость.

8. В режиме воспроизведения музыки (карта TF, LINE IN, USB-накопитель,

Bluetooth), нажмите коротко, чтобы воспроизвести/приостановить трек.

9. Автоматический процесс поиска занимает минуту. После поиска следу ет коротко нажать «вниз» и «вверх», чтобы выбрать нужную радиостан цию. В режиме воспроизведения музыки (карта TF, LINE IN, USB-нако питель, Bluetooth), нажмите кратко, чтобы сменить режим; нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить светодиод.

10. Кнопка ответа: нажмите кратко, чтобы ответить или отменить вызов; нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить режим TWS.

16

Használati útmutató Tracer Powertone V2

BT TWS

HU

Bevezetés

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük figyelmesen elolvasni a je len útmutatót a készülék bekapcsolása előtt - megtudhatod belőle, hogyan tudod egyszerűen és kényelmesen használni a készüléket.

készülékek Bluetooth 5.0 kompatibilis; együttműködik az okostelefonokkal, tabletekkel, notebookkal és más audio és Bluetooth funkciókkal rendelkező ké szülékekkel, így már nem kell belegabalyodnod a kábelekbe és csak a zenére koncentrálhatsz. A készülék a flash drive típusú USB lemezt, valamint a mobil telefonokat, laptopokat, számítógépeket, MP3, MP4 és más audio készülékeket is támogat.

Biztonsági útmutatók

• Nem szabad megütni és összetörni a készüléket.

• Kerülje a benzollal, oldószerekkel és más vegyi anyagokkal való kapcsolatot.

• Ne használja erős elektromágneses vagy elektromos mezők közelében.

• Kerülje a napsugárzás és a fűtőberendezések közvetlen hatását.

• Ne szerelje szét, ne javítsa meg és ne módosítsa a készüléket.

• Nem szabad sokáig nagy hangerőn zenét hallgatni, hogy megelőzze a hal láskárosodást.

• Nem szabad vízzel tisztítani a készüléket és vízbe meríteni. A hangszóró kizá rólag permet elleni védelemmel rendelkezik. A készülék rendeltetéstől eltérő használata a garancia érvénytelenítését eredményezi. Ne feledkezzen meg erről! A készüléket nedves törlőkendővel kell tisztítani.

• A készülék kerékpározás, autóvezetés vagy motorozás alatti használata so rán nem szabad sokáig az esőben állni.

• A készülék alacsony feszültségen való használata során zavarok léphetnek fel. Rendszeresen fel kell tölteni a készüléket.

• A Bluetooth a legtöbb okostelefonnal és tablettel kompatibilis, de a készü léktől vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy nem kezel egyes funkciókat.

Bluetooth mód

1. Bluetooth verzió: A Bluetooth 5.0 kezeli a HSP, HFP, A2DP protokollokat angol nyelvű parancsokkal; Bluetooth eszköz neve: TRACER Powertone V2 .

2. Nyomd meg a kapcsológombot (2 másodperc) a készülék bekapcsoláshoz

17

HU

Tracer Powertone V2

BT TWS

Használati útmutató

vagy kikapcsoláshoz. Bekapcsolás után a hangszóró hangot bocsát ki, kigyul lad a kék dióda; a hangszóró működni kezd Bluetooth módban.

3. A kék dióda röviden kigyullad és a hangszóró párosítás módra vált; ki kell ke resni a telefonban a TRACER Powertone V2 készüléket és csatlakozni kell rá.

Ha az eszköz kéri a jelszót, adja meg a 0000 értéket. Kapcsolat létrehozása után folyamatosan világít a dióda, a hangszóró hangjelzéssel jelzi a sikeres kapcsolatot. Zene lejátszás során lassan villog a dióda. A telefon Bluetooth funkciójának újbóli elindítása után a készülékek automatikusan kapcsolatba lépnek.

A LED megvilágítás bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomd meg hosszan az

M gombot.

Tulajdonságok:

• RMS: 5W *2

• Hangszóró méretei: 52mm

• Hangminőség: ≥90dB

• SN: ≥80dB

• Feszültség: DC 5V

Funkciók:

1. Kezeli a továbbfejlesztett Bluetooth funkciókat - audio dekoder processzor.

2. Lágy és dinamikus hang.

3. Közvetlenül a TF kártyáról és az USB flash drive lemezről olvassa le az ada tokat;

4. LINE IN audio bemenettel rendelkezik - betöltheti a számítógép hangszóró funkcióját

18

Használati útmutató Tracer Powertone V2

BT TWS

HU

A termék leírása

1. Kapcsológomb.

2. DC 5V töltő port (micro USB), töltő interfész.

3. TF kártya aljzat

4. USB flash drive aljzat.

5. LINE IN 3.5 audio bemenet.

6. Zenelejátszás módban nyomd meg röviden a gombot az előző szám leját szásához, vagy hosszan a hangerő csökkentéséhez.

7. Zenelejátszás módban nyomd meg röviden a gombot a következő szám lejátszásához, vagy hosszan a hangerő növeléséhez.

8. Zenelejátszás módban (TF kártya, LINE IN, USB lemez, Bluetooth) nyomd meg röviden a zeneszám lejátszásához/leállításához.

9. Az automata csatornakeresés egy percig tart. Keresés után nyomd meg röviden a „le” és a „fel” gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához. Zene lejátszás módban (TF kártya, LINE IN, USB lemez, Bluetooth) nyomd meg röviden az üzemmód módosításához; hosszan a LED dióda bekapcsolásá hoz/kikapcsolásához.

10. Hívásfogadás gomb: nyomd meg röviden a bejövő hívás fogadásához vagy a beszélgetés befejezéséhez; hosszan a TWS mód bekapcsolásához/ki kapcsolásához.

19

BG

Tracer Powertone V2

BT TWS

Инструкция за обслужване

Въведение

Благодарим Ви, че използвате продуктите на нашата фирма. Преди да стартирате устройството, трябва да се запознаете с тази инструкция - ще научите как да използвате устройството лесно и удобно.

Устройството обслужва комуникация Bluetooth 5.0; работи със смартфони, таблети, преносими компютри и други устройства, оборудвани с аудио и

Bluetooth, така че вече не е нужно да носите с Вас заплетените кабели и мо жете да се насладите напълно на музиката. Устройството обслужва и USB памети от тип флаш драйв, както и мобилни телефони, лаптопи, компютри,

MP3, MP4 и други аудио устройства.

Указания за безопасност

• Не удряйте и не смачквайте устройството.

• Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.

• Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.

• Избягвайте директната слънчева светлина и отоплителните устройства.

• Не разглобявайте, ремонтирайте и не променяйте устройството.

• Не слушайте продължително музика с висока сила на звука, за да предо твратите увреждане на слуха.

• Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода. Висо коговорителят е защитен само срещу напръскване. Използването на ус тройството по начин, несъвместим с предназначението му, води до загу ба на гаранционните права. Не бива да забравяте за това! Устройството може да се почиства с влажна кърпа.

• Не оставайте по-дълго време на дъжд, когато използвате устройството, докато карате велосипед, шофирате кола или мотоциклет.

• По време на използване на устройството при ниско напрежение възмож но е да възникнат смущения. Зареждайте устройството редовно.

• Bluetooth е съвместим с повечето популярни смартфони и таблети, но в зависимост от устройството или приложението може да не обслужва отделни функции.

20

Инструкция за обслужване

Tracer Powertone V2

BT TWS

BG

Режим Bluetooth

1. Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0, обслужва протоколи HSP, HFP, A2DP с команди на английски език; име на устройството Bluetooth: TRACER

Powertone V2 .

2. Натиснете бутона за включване (2 секунди), за да включите или изключи те. След включване високоговорителят ще издаде звуков сигнал, синият светодиод ще светне; високоговорителят ще работи в Bluetooth режим.

3. Синият светодиод ще светне за кратко и говорителят ще премине в режим сдвояване; в телефона си трябва да потърсите устройството TRACER

Powertone V2 и да се свържете с него. Ако устройството поиска парола, въведете 0000. След установяване на връзката, диодът ще свети посто янно и високоговорителят ще излъчи звук, означаващ успешна връзка.

По време на възпроизвеждане на музика диодът мига бавно. След рес тартиране на Bluetooth функцията във Вашия телефон устройствата ще се сдвоят автоматично.

За да включите/изключите LED подсветката, натиснете продължително бу тон M.

Технически данни:

• RMS: 5W *2

• Размери на високоговорителя: 52mm

• Качество на звука: ≥90dB

• SN: ≥80dB

• Напрежение: DC 5V

Функции:

1. Обслужва разширени Bluetooth функции - процесор за декодиране на ау дио.

2. Мек и динамичен звук.

3. Чете данни директно от TF карта и USB флаш устройство;

4. Оборудван с аудио вход LINE IN - може да действа като компютърен говорител.

21

BG

Tracer Powertone V2

BT TWS

Инструкция за обслужване

Описание на продукта

1. Бутон за включване.

2. Порт за зареждане DC 5V, (miсro USB), интерфейс за зареждане.

3. Гнездо за карта TF.

4. Гнездо USB flash драйв.

5. Вход аудио LINE IN 3.5.

6. В режим възпроизвеждане на музика натиснете за кратко бутона, за да възпроизведете предишната песен, или продължително, за да намали те силата на звука.

7. В режим възпроизвеждане на музика натиснете за кратко бутона, за да възпроизведете следващата песен, или продължително, за да увеличи те силата на звука.

8. В режим възпроизвеждане на музика (TF карта, LINE IN, USB диск,

Bluetooth), натиснете за кратко, за да възпроизведете/спрете възпро извеждането на песента.

9. Процесът на автоматично търсене отнема минута. След търсене на тиснете за кратко бутоните “надолу” и “нагоре”, за да изберете жела ната станция. В режим възпроизвеждане на музика (TF карта, LINE IN,

USB устройство, Bluetooth), натиснете за кратко, за да промените режи ма; продължително за включване/изключване на LED диода.

10. Бутон за приемане на обаждания: натиснете кратко, за да приемете или прекратите разговора; продължително, за да активирате/деактиви рате режима TWS.

22

Bedienungsanleitung Tracer Powertone V2

BT TWS

DE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Bitte lesen Sie die vor liegende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. So er fahren Sie, das Gerät so einfach wie möglich zu bedienen.

Das Gerät ist mit Bluetooth 5.0, Smartphone, Tablet, Notebook und anderen

Bluetooth Audio-Geräten kompatibel. Vergessen Sie das Kabelgewirr und ge nießen Sie Musik. Das Produkt ist auch mit USB-Flash Drive Speicher, Handy,

Laptop, Computer, MP3, MP4 und anderen Audio-Geräten kompatibel.

Sicherheitshinweise

• Schützen Sie das Gerät vor Schlägen oder Quetschen.

• Vermeiden Sie Kontakt mit Benzol, Lösungsmitteln oder anderen Chemika lien.

• Das Gerät nicht in der Nähe von starkem Magnetfeld oder elektrischem Feld verwenden.

• Vermeiden Sie Kontakt mit direktem Sonnenlicht oder Heizgeräten.

• Führen Sie keine Reparaturen, Demontage oder Modifikationen durch.

• Vermeiden Sie zu hohe Lautstärke über längere Zeit, um Ihr Gehör nicht zu verletzen.

• Das Gerät nicht mit Wasser reinigen oder ins Wasser tauchen. Die wasser dichte Schicht schont das Gerät nur vorm Abspritzen. Bitte denken Sie daran, dass die unsachgemäße Verwendung zum Garantieverlust führen kann! Rei nigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

• Bleiben Sie nicht lange im Regen stehen, wenn Sie das Gerät beim Fahrrad- oder Auto- oder Motorradfahren verwenden.

• Bei Niederspannung können Störungen auftreten. Bitte sorgen Sie dafür, das

Gerät rechtzeitig aufzuladen.

• Bluetooth ist mit allen üblichen Smartphones und Tablets kompatibel. Je nach

Gerät oder Applikation kann es vorkommen, dass nicht alle Funktionen unter stützt werden

23

DE

Tracer Powertone V2

BT TWS

Bedienungsanleitung

Bluetooth Modus

1. Bluetooth Version: Bluetooth 5.0, kompatibel mit HSP, HFP, A2DP Protokoll,

Englisch Prompt Voice, Bluetooth Name: TRACER Powertone V2 .

2. Drücken Sie die Switch-Taste (2 Sekunden lang) On und Off. Nach dem Ein schalten kommt eine akkustische Benachrichtigung und die LED Anzeige wird blau leuchten; der Lautsprecher wird somit im Bluetooth Modus eingeschaltet.

3. Die LED Anzeige wird kurz blau leuchten und das Gerät kommt in den Ab gleich – Modus. Das Handy sucht nach dem Namen TRACER Powertone V2 , um eine Verbindung herzustellen. Wenn ein Passwort benötigt wird, fügen Sie

0000 ein. Wenn die Verbindung erfolgreich war, leuchtet die LED Anzeige blau und der Lautsprecher signalisiert akkustisch guten Ton. Bei Musikwiedergabe blinkt die Anzeige langsam. Nach erneutem Einschalten des Bluetooth-Modus im Handy werden die Geräte automatisch verbunden.

Halten Sie die Taste M gedrückt, um die LED Leuchte ein- oder auszuschalten.

Technische Angaben:

• RMS: 5W *2

• Lautsprecher-Abmessung: 52mm

• Ton Qualität: ≥90dB

• SN: ≥80dB

• Spannung: DC 5V

Funktionen:

1. Bedient den fortgeschrittenen Bluetooth Audio Decoding Chip.

2. Sanfter und dynamischer Ton.

3. Liest Daten direkt vom TF Karte und USB Flash Drive.

4. Ausgestattet mit Audio LINE IN Eingang, somit kann das Gerät als Computer

Lautsprecher verwendet werden.

24

Bedienungsanleitung Tracer Powertone V2

BT TWS

DE

Produktbeschreibung

1. Netzschalter

2. DC 5V Ladeport, (Micro USB) Lade Interface

3. TF Karten-Slot

4. USB Flash Drive Slot

5. Audio LINE IN 3.5 Eingang

6. Drücken Sie die Taste im Musikwiedergabe-Modus kurz, um den vorherigen

Titel zu spielen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstätke zu ver ringern.

7. Drücken Sie die Taste im Musikwiedergabe-Modus kurz, um den nächsten

Titel zu spielen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu er höhen.

8. Drücken Sie die Taste im Musikwiedergabe-Modus kurz, um den Titel wie derzugeben/zu pausieren.

9. Die automatische Suche dauert 1 Minute. Nach der Suche drücken Sie die

Taste „nach unten“ und „nach oben“ kurz, um die gewünschte Radiostation auszuwählen.

10. Drücken Sie die Taste im Musikwiedergabe-Modus (TF Karte, LINE IN, USB

Disc, Bluetooth) kurz, um den eingehenden Anruf anzunehmen/zu beenden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um den TWS Modus ein- oder auszuschalten.

25

Equipment).

Using the WEEE symbol means that this product cannot be treated as household waste. By providing appropriate recycling you help to save the natural environment.

In order to get more detailed information about the recycling of this product, contact the local authority representative, waste treatment service provider or the store in which the product has been purchased.

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement