Ide Line 740-094, 740-114 User manual

Ide Line 740-094, 740-114 User manual
®
ART.NR. 740-094
ART.NR. 740-114
DK
SE
FI
UK
DE
PL
Støvsuger ................................................2
Dammsugare ..........................................6
Pölynimuri ............................................10
Vacuum cleaner....................................14
Staubsauger ........................................18
Odkurzacz ............................................22
www.ideline.com
DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din
nye støvsuger, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager
støvsugeren i brug. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis
du senere skulle få brug for at genopfriske
støvsugerens funktioner.
•
Brug ikke støvsugeren til at opsuge
tændstikker, varm aske, cigaretskod,
hårde og skarpe genstande, våde eller
fugtige emner, brændbare materialer
(benzin, opløsningsmidler e.l.) eller
dampe fra disse.
•
Støvsugerens indsugning og
udblæsning må ikke tildækkes. Sørg for
at holde beklædning, hår og kropsdele
på afstand af støvsugerens indsugning
og bevægelige dele.
•
Forsøg aldrig at reparere støvsugeren
selv. Hvis støvsugeren, ledningen eller
stikket skal repareres, skal støvsugeren
indleveres til en autoriseret reparatør.
Kontakt købsstedet, hvis der er tale om
en reparation, der falder ind under
garantien.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
•
Støvsugeren, ledningen og stikket må
ikke nedsænkes i vand eller lignende.
•
Rør aldrig ved støvsugeren, ledningen
eller stikkontakten med våde eller
fugtige hænder.
•
Forlad ikke støvsugeren, når den er
tændt. Børn skal være under opsyn, når
de bruger støvsugeren.
•
Sluk støvsugeren, og tag stikket ud af
stikkontakten, når støvsugeren ikke er i
brug, og før du skifter støvpose,
motorfilter eller luftfilter.
•
Undlad at trække i ledningen, når du
tager stikket ud af stikkontakten, men
tag fat om selve stikket. Tag fat om
stikket ved oprulning af ledningen, så
stikket ikke slår ind mod støvsugeren.
Hold ledningen og støvsugeren væk fra
varmekilder, varme genstande og åben
ild.
•
Brug aldrig støvsugeren, hvis selve
støvsugeren, ledningen eller stikket er
beskadiget, eller hvis støvsugeren ikke
fungerer korrekt. Brug aldrig
støvsugeren uden støvpose, luftfilter
eller motorfilter monteret.
•
Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller
anbefalet af producenten.
•
Støvsugeren er kun til brug inden døre i
hjemmet. Benyt ikke støvsugeren på
våde overflader. Vær særligt forsigtig
ved støvsugning af trapper.
2
OVERSIGT OVER STØVSUGERENS
DELE
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Håndtag
Luftspjæld
Teleskoprør
Parkeringsbeslag
Låsemekanisme
Slangetilkobling
Bærehåndtag
Lodret parkeringsholder
Magasin til specialmundstykker
Knap til åbning af magasin
Greb til åbning af støvposebeholder
Udblæsningsgitter
Greb til afmontering af
udblæsningsgitter
14. Tænd/sluk-knap
15. Sugestyrkeregulering
16. Knap til automatisk ledningsoprul
17. Poseskiftindikator
18. Vandret parkeringsholder
19. Automatisk ledningsoprul
20. Gulvmundstykke
21. Børsteomskifterknap
22. Ekstra mundstykke til hårde gulve
23. Møbelmundstykke
24. Fugemundstykke
25. Børstemundstykke
17.
16.
18.
9. 25.
15.
10.
14.
2.
4.
3.
5.
13.
19.
8.
•
Montér slangen på støvsugeren ved at
sætte den drejelige slangetilkobling (6) i
støvsugeren, så der lyder et klik. Hvis
du vil afmontere slangen, skal du trykke
knappen på siden af slangetilkoblingen
ind og tage den ud af støvsugeren.
•
Montér teleskoprøret (3) i den anden
ende af støvsugerslangen, og montér et
gulvmundstykke (20 eller 21) i bunden
af teleskoprøret.
•
Du kan justere længden af teleskoprøret
ved at skubbe låsemekanismen (5)
nedad og trække i rørets nederste del,
indtil længden er passende. Ved
parkering skal røret forkortes så meget
som muligt.
•
Støvsugerens tre specialmundstykker
(23, 24, 25) opbevares i magasinet (9),
som åbnes ved at trykke på knappen
(10). Afmontér gulvmundstykket, og
montér det ønskede specialmundstykke
i bunden af teleskoprøret.
23.
11.
20.
12.
KLARGØRING AF STØVSUGEREN
7.
24.
6.
21.
22.
3
•
BRUG
•
Træk ledningen ud af støvsugeren.
Ledningen må ikke trækkes længere ud
end til det røde mærke. Sæt stikket i
stikkontakten, og tænd for strømmen.
•
Tryk på tænd/sluk-knappen (14) for at
starte og stoppe støvsugeren.
•
Under brug kan sugestyrken reguleres
ved at åbne og lukke luftspjældet (2) på
håndtaget (1). Sugestyrken kan også
justeres elektronisk ved hjælp af
sugestyrkereguleringen (15).
•
• Slangen eller mundstykket er
blokeret/tilstoppet.
• Motorfilteret eller luftfilteret er
beskidt.
•
Mundstykkerne bruges til følgende
opgaver:
•
Undersøg, hvad det er, der får lampen
til at lyse, og løs problemet.
Støvsugeren må ikke bruges, hvis
indikatoren lyser. Det kan medføre
uoprettelig motorskade.
UDSKIFTNING AF STØVPOSE
Gulvmundstykke (20) Gulve, tæpper
Ekstra mundstykke
til hårde gulve (22)
Hårde gulve
Møbelmundstykke (23) Møbler, gardiner,
forhæng m.v.
Fugemundstykke (24) Radiatorer, hjørner,
paneler m.v.
Børstemundstykke (25) Hylder, bøger,
lampeskærme m.v.
•
Hvis poseskiftindikatoren (17) lyser rødt
ved brug af støvsugeren, eller hvis
sugestyrken nedsættes væsentligt, skal
støvposen udskiftes. Hvis indikatoren
stadig lyser, når posen er udskiftet, kan
det skyldes en af følgende årsager:
Gulvmundstykket (20) har to
indstillinger. Ved rengøring af hårde
overflader (parketgulve, fliser etc.) skal
mundstykkets børster være fremme.
Ved rengøring af tæpper og måtter skal
børsterne være trukket ind i
mundstykket. Tryk på
børsteomskifterknappen (21) for at
skifte mellem de to indstillinger.
Børsterne under det ekstra mundstykke
til hårde gulve (22) kan ikke trækkes
ind.
Ved korte arbejdspauser kan man
anvende parkeringssystemet på
støvsugerens bagende. Placér
gulvmundstykket i parkeringsfunktionen
på bagenden af støvsugeren.
Støvsugeren vil da slukke automatisk
og starte igen når gulvmundstykket
løftes af.
4
•
Hvis støvsugerens sugestyrke
formindskes, kan det skyldes, at posen
skal udskiftes. Løft gulvmundstykket
(20 eller 22) fra gulvet, indstil
sugestyrkereguleringen (15) på
maksimum, tænd for støvsugeren på
tænd/sluk-knappen (14), og hold øje
med poseskiftindikatoren (17). Hvis den
lyser rødt, skal posen udskiftes.
•
Afmonter støvsugerslangen. Træk i
grebet til åbning af støvposebeholderen
(11), og åbn støvsugeren.
•
Tag fat i pappladen i toppen af
støvsugerposen, og tag forsigtigt posen
ud af støvsugeren.
•
Læg posen i skraldespanden. Pas på,
at der ikke går hul på den. Buk ikke
posen.
•
Sæt en ny støvpose i støvsugeren.
Støvsugeren må aldrig bruges uden
støvpose.
•
Luk støvsugeren igen.
•
Posen bør altid udskiftes efter
opsugning af større mængder (meget)
småt materiale, f.eks. fint sand, cement,
mel eller lignende.
•
RENGØRING AF MOTORFILTER
•
Motorfilteret sidder i
støvposebeholderen. Det beskytter
motoren mod støv og bør rengøres
mindst to gange om året, når det er
snavset, eller hvis sugestyrken
mindskes.
•
Træk filterholderen op af støvsugeren.
•
Åbn filterholderen, og tag filteret ud.
Skyl filteret i lunkent vand, og lad det
tørre helt. Brug ikke en hårtørrer eller
lignende til at tørre filteret.
•
Sæt filteret tilbage i filterholderen, og
sæt filterholderen tilbage i støvsugeren.
•
RENGØRING
Rengør støvsugeren ved at tørre den af
med en fugtig klud.
Du må ikke bruge nogen former for stærke,
opløsende eller slibende rengøringsmidler.
MILJØTIPS
Når elektronikprodukter ikke længere
fungerer, bør de bortskaffes på en måde,
så de belaster miljøet mindst muligt og i
henhold til de regler, der gælder i din
kommune. I de fleste tilfælde kan du
komme af med produktet på din lokale
genbrugsstation.
Vigtigt! Brug aldrig støvsugeren uden
motorfilteret.
UDSKIFTNING AF LUFTFILTER
•
•
For at spare plads kan støvsugeren
opbevares stående på endedækslet.
Teleskoprøret kan hænges på
støvsugeren ved at sætte
parkeringsbeslaget (4) i den lodrette
parkeringsholder (8).
Luftfilteret filtrerer støvsugerens
udblæsningsluft. Filteret er af typen
SAFE (Super Absorbent Filter Effect,
superabsorberende filtereffekt) og
filtrerer op til 99,97 % af den luft, der
strømmer gennem støvsugeren.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
Filteret sidder under
udblæsningsgitteret (12). For at skifte
filteret skal du trykke grebet til
afmontering af udblæsningsgitteret (13)
ned og tage udblæsningsgitteret af.
•
hvis der har været foretaget et
uautoriseret indgreb i apparatet
•
hvis apparatet har været misligholdt,
været udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund
af fejl på ledningsnettet.
•
Tag det brugte filter ud, og udskift det
med et nyt. Montér udblæsningsgitteret
igen.
•
•
Vi anbefaler, at du udskifter luftfilteret
efter 4 til 6 måneders brug, når det er
snavset, eller hvis støvsugerens
sugestyrke formindskes.
Grundet konstant udvikling af vore
produkter på funktions- og designsiden
forbeholder vi os ret til ændringer af
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
TRANSPORT OG OPBEVARING
•
Du kan løfte og bære støvsugeren i
bærehåndtaget (7). Træk eller løft aldrig
støvsugeren i ledningen.
•
Før støvsugeren sættes på plads, skal
ledningen rulles op. Sluk på
stikkontakten, tag stikket ud, og tryk på
ledningsoprulningsknappen (16), indtil
ledningen er helt oprullet.
Adexi Group
5
SE
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt
av dammsugaren är det lämpligt att du
läser igenom denna bruksanvisning innan
du tar apparaten i bruk. Vi rekommenderar
att du sparar bruksanvisningen för framtida
behov, så att du vid ett senare tillfälle kan
repetera.
•
Använd inte dammsugaren för att suga
upp tändstickor, het aska,
cigarettfimpar, hårda och vassa föremål,
våta eller fuktiga föremål, lättantändliga
material (bensin och lösningsmedel
etc.) eller ångor från dessa.
•
Täck inte över apparatens sug- eller
utblåskanaler. Se till att varken kläder,
hår eller kroppsdelar kommer i närheten
av munstycket och dammsugarens
rörliga delar.
•
Försök aldrig att reparera apparaten
själv. Om apparaten, sladden eller
stickkontakten behöver repareras skall
den lämnas till en godkänd
reparationsverkstad. Kontakta din
återförsäljare om reparationen faller
under garantivillkoren.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
•
Dammsugaren, sladden eller
stickkontakten får inte läggas i vatten
eller någon annan vätska.
•
Vidrör aldrig dammsugaren, sladden
eller stickkontakten med våta eller
fuktiga händer.
•
Lämna inte dammsugaren utan tillsyn
när den är igång. Barn bör hållas under
uppsikt när de använder dammsugaren.
•
Stäng av dammsugaren när den inte
används och innan du byter
dammpåse, motorfilter och luftfilter.
•
Undvik att dra i sladden när kontakten
ska dras ut ur vägguttaget. Håll istället i
stickkontakten. Håll i kontakten när du
drar in sladden, så att den inte slår mot
dammsugaren. Håll apparaten och
sladden borta från värmekällor, varma
föremål och öppna lågor.
•
Använd aldrig dammsugaren om den,
sladden eller kontakten är skadad eller
om den inte fungerar som den ska.
Använd aldrig dammsugaren om inte
dammsugarpåse, luftfilter eller
motorfilter monterats.
•
Använd endast tillbehör som tillverkats
eller rekommenderats av tillverkaren.
•
Apparaten är endast avsedd för
inomhusbruk. Dammsug inte våta ytor.
Var särskilt försiktig när du dammsuger
trappor.
6
BESKRIVNING AV
DAMMSUGARENS DELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Handtag
Luftkanal
Teleskoprör
Förvaringssystem
Låsmekanism
Slangkoppling
Bärhandtag
Fäste för vertikal förvaring
Förvaringsutrymme för
specialmunstycken
Knapp för att öppna
förvaringsutrymme
Handtag för att öppna facket för
dammsugarpåsen
Utloppsgaller
Handtag för att avlägsna
utloppsgallret
Start/stopp-knapp
Sugkraftsreglering
Knapp för automatisk
sladdupprullning
Indikator för påsbyte
Fäste för vertikal förvaring
Automatisk sladdupprullare
Golvmunstycke
Knapp för byte av borste
Extra munstycke för hårda golv
Möbelmunstycke
Smalt munstycke
Borstmunstycke
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2.
4.
3.
5.
13.
19.
20.
•
9. 25.
10.
•
7.
•
24.
8.
21.
HOPSÄTTNING AV
DAMMSUGAREN:
16.
15.
14.
12.
22.
17.
18.
6.
23.
11.
7
Koppla slangen till dammsugaren
genom att trycka in den vridbara
slangkopplingen (6) i dammsugaren tills
du hör ett klick. För att ta bort slangen
trycker du på knappen vid sidan om
slangkopplingen och drar ut den.
Koppla ihop teleskopröret (3) i den
andra änden av slangen och fäst ett
golvmunstycke (20 eller 21) i änden på
röret.
Det går att justera längden på
teleskopröret genom att trycka ned
låsmekanismen (5) och dra den nedre
delen av röret till önskad längd.
Förkorta röret så mycket som möjligt
vid förvaring.
•
Dammsugaren stängs då av. Den
startar automatiskt när du lyfter upp
munstycket igen.
Dammsugarens tre specialmunstycken
(23, 24, 25) förvaras i förvaringsutrymmet (9), som du öppnar genom att
trycka in knappen (10). Ta bort
golvmunstycket och sätt dit det
specialmunstycke du vill ha i änden på
teleskopröret.
•
ANVÄNDNING
•
Dra ut sladden ur dammsugaren.
Sladden får inte dras ut förbi den röda
markeringen. Anslut apparaten och sätt
på strömmen.
Om indikeringen för påsbyte (17) visar
rött när du dammsuger eller om
sugkraften är märkbart försämrad
behöver påsen bytas. Om indikeringen
fortfarande visar rött efter att påsen har
bytts ut kan det bero på följande
orsaker:
• Slangen eller munstycket är
blockerat/igentäppt.
• Motor- eller luftfilter är smutsigt.
•
Tryck på på/av-knappen (14) för att
starta eller stänga av dammsugaren.
•
Vid användning kan sugkraften ändras
genom att öppna eller stänga
luftventilen (2) på handtaget (1).
Sugkraften kan också justeras
elektroniskt genom att använda
knappen för sugkraftsreglering (15).
BYTA DAMMSUGARPÅSEN
Munstyckena används enligt följande:
•
Om dammsugarens sugkraft försämras
kan det bero på att påsen behöver
bytas. Lyft golvmunstycket (20 eller 22)
från golvet och ställ in
sugkraftsregleringen (15) på MAX och
starta dammsugaren med på/avknappen (14). Håll ett öga på
indikeringen för påsbyte (17). Om den
visar rött måste påsen bytas.
•
Avlägsna slangen. Tryck ned handtaget
för öppning av påsbehållaren (11) och
öppna dammsugaren.
•
Ta tag i fiberplattan i toppen av påsen
och lyft försiktigt ut den från
dammsugaren.
•
Släng påsen i soporna. Försäkra dig om
att det inte är några hål i den. Vik inte
påsen.
•
Sätt in en ny dammsugarpåse i
dammsugaren. Dammsugaren får inte
användas utan dammsugarpåse.
•
Stäng dammsugaren igen.
•
Byt alltid påse efter att du sugit upp
stora mängder av (mycket) finfördelat
material, exempelvis finkornig sand,
•
Golvmunstycke (20)
•
Golv,
heltäckningsmattor,
lösa mattor
Extra munstycke
för hårda golv (22)
Möbelmunstycke (23)
Hårda golv
Möbler, gardiner,
draperier etc.
Smalt munstycke (24) Element, hörn,
lister etc.
Borstmunstycke (25) Hyllor, böcker,
lampskärmar etc.
• Golvmunstycket (20) har två
inställningsmöjligheter. Munstyckets
borstar bör dras ut vid rengöring av
hårda ytor (parkettgolv, klinkers etc.).
När du dammsuger mattor skall
borstarna vara indragna i munstycket.
Tryck på knappen (21) för att byta
inställning på borstarna. Borstarna
under det extra munstycket för hårda
golv (22) kan inte dras in.
• När du vill sluta att städa en stund utan
att stänga av dammsugaren helt kan du
använda parkeringsfunktionen på
dammsugarens baksida. Skjut in
plastfliken på munstyckesanslutningen i
spåret på dammsugarens baksida.
8
Undersök orsaken till att lampan lyser
och rätta till problemet. Om
indikeringen visar rött skall inte
dammsugaren användas. Detta kan
orsaka skador på motorn som inte går
att reparera.
automatisk sladdupprullning (16) till
sladden är helt inrullad.
cement, mjöl etc.
RENGÖRA MOTORFILTRET
•
För att spara utrymme kan
dammsugaren förvaras stående upprätt
på ändkåpan. Teleskopröret kan hängas
på dammsugaren genom att sätta
förvaringsfästet (4) i hållaren för vertikal
förvaring (8).
•
Motorfiltret sitter i facket för
dammsugarpåsen. Det skyddar motorn
från damm och bör rengöras
åtminstone två gånger om året, när det
är smutsigt eller om sugkraften
försämras.
•
Dra upp filterhållaren ur dammsugaren.
RENGÖRING
•
Öppna filterhållaren och avlägsna filtret.
Skölj av filtret med ljummet vatten och
låt det torka helt. Använd inte hårtork
eller liknande för att torka filtret.
•
Sätt tillbaka filtret i hållaren och sätt
tillbaka filterhållaren i dammsugaren.
Gör rent dammsugaren genom att torka av
den med en fuktig trasa.
Använd inte någon som helst form av starkt
lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel.
•
TIPS FÖR MILJÖN
OBS! Använd aldrig dammsugaren utan
ett motorfilter.
När elektroniska produkter inte längre
fungerar, ska de kasseras på ett sätt så att
de orsakar minsta möjliga belastning på
miljön, enligt de lokala
miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna
in sådana produkter till din lokala
återvinningsstation.
BYTA LUFTFILTRET
•
Luftfiltret filtrerar luften som blåser ut
från dammsugaren. Filtret är ett SAFEfilter (Super Absorbent Filter Effect) som
filtrerar upp till 99,97 % av den luft som
genomströmmar dammsugaren.
•
Filtret sitter under gallret för utloppsluft
(12). Byt filter genom att trycka ned
handtaget för borttagning av
utloppsgallret (13) och avlägsna
utloppsgallret.
•
Avlägsna det använda filtret och byt ut
det mot ett nytt. Sätt tillbaka
utloppsgallret.
•
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte:
• om ovanstående instruktioner inte följs
• om utrustningen har modifierats
• om apparaten har använts på ett
felaktigt sätt, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av
skada.
•
Vi rekommenderar byte av luftfiltret
efter 4 till 6 månaders användning, när
det blivit smutsigt eller om
dammsugarens sugkraft försämras.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter både på funktions- och
designsidan förbehåller vi oss rätten till
ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
TRANSPORT OCH FÖRVARING
•
•
om fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Du kan lyfta och bära dammsugaren
med hjälp av bärhandtaget (7). Dra eller
lyft aldrig dammsugaren i sladden.
IMPORTÖR
Adexi Group
Rulla alltid in sladden innan du ställer
undan dammsugaren. Stäng av
strömmen, dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och tryck på knappen för
9
FI
OHJEET
•
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta
saat siitä parhaan hyödyn. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit
perehtyä pölynimurin eri toimintoihin
myöhemminkin.
Älä imuroi laitteella tulitikkuja, kuumaa
tuhkaa, tupakantumppeja, kovia ja
teräviä esineitä, märkiä tai kosteita
aineita, tulenarkoja aineita (bensiiniä,
liuottimia jne.) tai tällaisista aineista
vapautuvaa höyryä.
•
Älä peitä laitteen imu- tai
ilmanpoistoaukkoa. Pidä vaatteet,
hiukset ja ruumiinosat poissa
pölynimurin suuttimesta ja liikkuvista
osista.
•
Älä yritä itse korjata laitetta. Jos laite,
virtajohto tai virtapistoke on korjattava,
vie laite korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos takuu korvaa
korjauksen.
TURVAOHJEET
•
Älä aseta pölynimuria, virtajohtoa tai
pistoketta veteen tai muuhun
nesteeseen.
•
Älä koske pölynimuriin, virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla
käsillä.
•
Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta,
kun sen virta on kytkettynä päälle.
Lasten tulisi käyttää pölynimuria vain
aikuisen valvonnassa.
•
Pölynimurin virta tulee katkaista, kun
laite ei ole käytössä tai kun vaihdetaan
pölypussia, moottorin suodatinta tai
ilmansuodatinta.
•
Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta
pistorasiasta, vaan ota kiinni
pistokkeesta. Pidä kiinni pistokkeesta
johdon kelautuessa, jotta pistoke ei
kolhisi pölynimuria. Suojaa virtajohto ja
laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä
ja avotulelta.
•
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi
oikein. Älä koskaan käytä pölynimuria
ilman pölypussia, ilmansuodatinta tai
moottorin suodatinta.
•
Käytä vain valmistajan valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita.
•
Laite on tarkoitettu vain sisätiloissa
käytettäväksi. Älä imuroi märkiä pintoja.
Noudata erityistä varovaisuutta
imuroidessasi portaita.
10
PÖLYNIMURIN OSAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
Kahva
Ilmaventtiili
Teleskooppivarsi
Parkkijärjestelmä
Lukitusmekanismi
Letkun liitin
Kantokahva
Pystysuora parkkipidike
Erikoissuulakkeiden säilytyslokero
Säilytyslokeron avauspainike
Pölypussilokeron avauskahva
Ilmanpoistoaukon ritilä
Kädensija ritilän poistamista varten
Käynnistys-/sammutuspainike
(Start/Stop)
Imutehon säädin
Johdon kelauspainike
Pussinvaihtoilmaisin
Pystysuora parkkipidike
Automaattinen johdon kelaus
Lattiasuulake
Harjanvaihtopainike
Lisäsuulake koville lattiapinnoille
Huonekalusuulake
Kulmasuulake
Harjasuulake
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2.
4.
3.
5.
13.
19.
9. 25.
10.
Kiinnitä pölynimurin letku työntämällä
pyörivää letkun liitintä (6) pölynimuriin,
kunnes kuuluu naksahdus. Voit irrottaa
letkun painamalla letkun liittimen
sivussa olevaa painiketta ja vetämällä
liittimen ulos.
•
Liitä letkun toiseen päähän
teleskooppivarsi (3) ja kiinnitä varren
päähän lattiasuulake (20 tai 21).
•
Voit säätää teleskooppivarren pituutta
painamalla lukitusmekanismia (5) alas ja
vetämällä varren alaosan sopivan
pituiseksi. Kun kiinnität varren
parkkipidikkeeseen, lyhennä se
pienimpään mittaansa.
•
Pölynimurin kolme erikoissuulaketta
(23, 24, 25) säilytetään säilytyslokerossa
(9), joka avataan painamalla painiketta
(10). Irrota lattiasuulake ja aseta
tarvittava erikoissuulake
teleskooppivarren päähän.
7.
24.
23.
11.
20.
8.
•
16.
15.
14.
12.
PÖLYNIMURIN
VALMISTELEMINEN
17.
18.
6.
21.
22.
11
•
KÄYTTÖ
•
Vedä virtajohto ulos pölynimurista.
Virtajohtoa ei saa vetää ulos punaista
merkkiä pitemmälle. Laita pistoke
pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
•
Voit käynnistää tai sammuttaa
pölynimurin painamalla käynnistys/sammutuspainiketta (14).
Käytön aikana imutehoa voi säätää
avaamalla tai sulkemalla kahvassa (1)
olevaa ilmaventtiiliä (2). Tehoa voi
säätää myös elektronisesti
tehonsäätimellä (15).
•
•
• letkussa tai suuttimessa on tukos
• moottorin suodatin tai ilmansuodatin
on likainen.
•
Suulakkeet on tarkoitettu seuraaviin
käyttökohteisiin:
•
Selvitä ilmaisimen päälläolon syy ja
ratkaise ongelma. Pölynimuria ei saa
käyttää, jos ilmaisinvalo palaa. Muussa
tapauksessa moottori voi vioittua
korjaamattomaan kuntoon.
PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN
Lattiasuulake (20)
Lattiat ja matot
Lisäsuulake koville
lattiapinnoille (22)
Kovat lattiapinnat
Huonekalusuulake (23) Huonekalut,
verhot jne.
Kulmasuulake (24)
Lämpöpatterit,
kulmat,
jalkalistat jne.
Harjasuulake (25)
Hyllyt, kirjat,
lampunvarjostimet
jne.
•
Jos pussinvaihtoilmaisin (17) on
punainen imuroinnin aikana tai jos
imuteho on heikentynyt huomattavasti,
pölypussi on vaihdettava. Jos ilmaisin
on punainen vielä pussin vaihtamisen
jälkeenkin, syy voi olla jompikumpi
seuraavista:
Lattiasuulakkeessa (20) on kaksi
asetusta. Kovia pintoja (esimerkiksi
parketti- ja laattapinnoitteita)
imuroitaessa suulakkeen harjaosan
tulisi olla ulkona. Mattoja imuroitaessa
harjaosan tulisi olla vedettynä
suulakkeen sisään. Voit vaihtaa näiden
kahden asetuksen välillä painamalla
harjanvaihtopainiketta (21). Koville
lattiapinnoille tarkoitetun lisäsuulakkeen
(22) harjaosaa ei voi vetää sisään.
Kun haluat pysäyttää imurin hetkeksi,
mutta et kuitenkaan halua sammuttaa
imurista virtaa, käytä imurin takaosan
valmiustilapysäköintiä. Liu'uta
suulakkeen liittimen muovinen uloke
imurin takaosan uraan. Imurin toiminnot
pysähtyvät. Imurin toiminnot
käynnistyvät automaattisesti, kun irrotat
suulakkeen.
•
Pölynimurin heikentynyt imuteho voi
johtua siitä, että pölypussi on täyttynyt
ja se on vaihdettava. Nosta
lattiasuulake (20 tai 22) lattialta, säädä
imutehon säädin (15) suurimpaan
asentoonsa (MAX), kytke pölynimuriin
virta käynnistys-/sammutuspainikkeesta
(14) ja tarkkaile pussinvaihtoilmaisinta
(17). Jos ilmaisimen merkkivalo on
punainen, pussi on vaihdettava.
•
Irrota letku. Vedä pölypussilokeron
avauskahvasta (11) ja avaa pölynimuri.
•
Tartu pölypussin yläosan kartonkilevyyn
ja ota pussi varovasti imurista.
•
Pane pussi roskiin. Varmista, että
pussissa ei ole reikiä. Älä taita sitä.
•
Aseta uusi pölypussi imuriin.
Pölynimuria ei saa koskaan käyttää
ilman pölypussia.
•
Sulje pölynimuri uudelleen.
•
Vaihda pussi aina imuroituasi suuria
määriä hienojakoisia aineita, kuten
hienoa hiekkaa, sementtiä tai jauhoja.
MOOTTORIN SUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN
•
12
Moottorin suodatin on
pölypussilokerossa. Se suojaa
moottoria pölyltä. Suodatin tulee
•
puhdistaa vähintään kahdesti vuodessa
ja aina, kun se on likainen tai kun
imuteho on heikentynyt.
•
Vedä suodattimen pidike ulos
pölynimurista.
•
Avaa suodattimen pidike ja poista
suodatin. Huuhtele suodatin haaleassa
vedessä ja anna sen kuivua kokonaan.
Älä kuivaa suodatinta
hiustenkuivaimella tai muilla vastaavilla
laitteilla.
•
Aseta suodatin takaisin pidikkeeseensä
ja aseta pidike takaisin pölynimuriin.
•
Tärkeää: Älä koskaan käytä pölynimuria
ilman moottorin suodatinta.
PUHDISTUS
Puhdista pölynimuri pyyhkimällä sitä
kostealla liinalla.
Älä käytä mitään vahvaa puhdistusainetta,
liuotinta tai hankausainetta.
YMPÄRISTÖN HUOMIOONOTTO
Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on
hävitettävä paikallisia säädöksiä
noudattaen siten, että ympäristölle
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
Sähkölaitteet voidaan yleensä toimittaa
paikalliseen kierrätyspisteeseen.
ILMANSUODATTIMEN
VAIHTAMINEN
•
•
Tilan säästämiseksi pölynimuria voi
säilyttää pystyasennossa
päätykantensa päällä.
Teleskooppivarren voi ripustaa
pölynimuriin asettamalla
parkkikiinnittimen (4) pystysuoraan
parkkipidikkeeseen (8).
Ilmansuodatin suodattaa pölynimurin
poistoilman. SAFE (Supar Absorbent
Filter Effect) tyyppinen suodatin
suodattaa 99,97 % pölynimurin läpi
virtaavasta ilmasta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei noudateta
Suodatin on ilmanpoistoaukon ritilän
(12) alla. Vaihda suodatin painamalla
ritilän poistamiseen tarkoitettua
kädensijaa (13) ja irrottamalla ritilä.
•
laitteeseen on tehty muutoksia
•
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai
se on kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat häiriöistä
sähköverkossa.
•
Poista käytetty suodatin ja vaihda tilalle
uusi. Aseta ilmanpoistoaukon ritilä
takaisin paikalleen.
•
•
Suosittelemme vaihtamaan
ilmansuodattimen 4–6 kuukauden
käytön jälkeen ja aina, kun se on
likainen tai pölynimurin imuteho
heikkenee.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
KULJETUS JA SÄILYTYS
•
Voit nostaa tai kantaa pölynimuria
kantokahvasta (7). Älä koskaan vedä tai
nosta pölynimuria virtajohdosta.
•
Kelaa virtajohto sisään ennen
pölynimurin siirtämistä
säilytyspaikkaan. Katkaise virta, irrota
pistoke ja paina johdonkelauspainiketta
(16), kunnes johto on kelautunut
kokonaan sisään.
13
UK
INTRODUCTION
To get the best out of your new vacuum
cleaner, please read through these
instructions carefully before using it for the
first time. We also recommend that you
keep the instructions for future reference,
so that you can remind yourself of the
functions of the vacuum cleaner.
•
Do not use the appliance to clean up
matches, hot ashes, cigarette butts,
hard and sharp objects, wet or damp
substances, combustible materials
(petrol, solvents, etc.) or vapour from
these.
•
Do not cover the appliance’s suction or
exhaust port. Ensure that you keep
clothing, hair and body parts away from
the nozzle and moving parts of the
vacuum cleaner.
•
Never try to repair the appliance
yourself. If the appliance, cord or plug
needs to be repaired, it should be taken
to an authorised service centre.
Contact your retailer if the repairs fall
under the terms of the warranty.
SAFETY MEASURES
•
The vacuum cleaner, cord or plug must
not be placed in water or any other
liquid.
•
Never touch the vacuum cleaner, cord
or plug with wet or damp hands.
•
Never leave the appliance unattended
when it is switched on. Children should
be supervised when they use the
vacuum cleaner.
•
Switch the vacuum cleaner off when it
is not in use, and before you change
the dust bag, motor filter or air filter.
•
Avoid pulling the cord when removing
the plug from the socket. Instead, hold
the plug. Hold on to the plug when
rewinding the cord, so that it does not
strike the vacuum cleaner. Keep the
cord and appliance away from heat
sources, hot objects and naked flames.
•
Never use the appliance if it, the cord or
plug is damaged or if the appliance is
not functioning correctly. Never use the
vacuum cleaner without a dust bag, air
filter or motor filter fitted.
•
Only use accessories manufactured or
recommended by the manufacturer.
•
The appliance is only for use indoors.
Do not use the appliance on wet
surfaces. Take particular care when
vacuuming stairs.
14
KEY TO THE VACUUM CLEANER'S
PARTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Handle
Air valve
Telescopic tube
Parking system
Locking mechanism
Hose connector
Carrying handle
Vertical parking holder
Storage compartment for special
nozzles
Button for opening storage
compartment
Handle for opening dust bag
container
Exhaust grille
Handle for removal of exhaust grille
Start/stop button
Suction force regulation
Button for automatic cord rewind
Bag change indicator
Vertical parking holder
Automatic cord rewind
Floor nozzle
Brush change button
Extra nozzle for hard floors
Furniture nozzle
Joint nozzle
Brush nozzle
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2.
4.
3.
5.
13.
19.
9. 25.
10.
Fit the hose on the vacuum cleaner by
inserting the rotating hose connection
(6) into the vacuum cleaner until you
hear a click. To remove the hose, press
the button at the side of the hose
connection and pull it out.
•
Fit the telescopic tube (3) into the other
end of the hose, and fit a floor nozzle
(20 or 21) to the end of the tube.
•
You can adjust the length of the
telescopic tube by pushing the locking
mechanism (5) down and pulling in the
bottom section of the tube to a suitable
length. When parking, shorten the tube
as far as possible.
•
The vacuum cleaner’s three special
nozzles (23, 24, 25) are kept in the
storage compartment (9), which is
opened by pressing the button (10).
Remove the floor nozzle and fit the
special nozzle required to the end of the
telescopic tube.
7.
24.
23.
11.
20.
8.
•
16.
15.
14.
12.
PREPARING THE VACUUM
CLEANER
17.
18.
6.
21.
22.
15
•
USE
•
Pull the cord out of the vacuum cleaner.
The cord may not be pulled out further
than the red mark. Plug in and switch
the current on.
•
Press the on/off button (14) to start and
stop the vacuum cleaner.
•
While in use, the suction force can be
regulated by opening and closing the
air valve (2) on the handle (1). It can
also be adjusted electronically using the
suction force regulation button (15).
•
Extra nozzle for
hard floors (22)
Furniture nozzle (23)
Joint nozzle (24)
Brush nozzle (25)
•
•
• The hose or nozzle is
blocked/clogged.
• The motor filter or air filter is dirty.
•
The nozzles are to be used as follows:
Floor nozzle (20)
If the bag change indicator (17) is red
when using the vacuum cleaner, or if
the suction force is significantly
reduced, the dust bag must be
changed. If the indicator remains on
after the bag has been replaced, it may
be due to one of the following reasons:
Floors, carpets and
rugs
Investigate what is causing the lamp to
light and deal with the problem. The
vacuum cleaner must not be used if the
indicator is on. This may cause
irreparable motor failure.
CHANGING THE DUST BAG
Hard floors
Furniture, curtains,
drapes, etc.
Radiators, corners,
skirtings, etc.
Shelves, books,
lampshades, etc.
The floor nozzle (20) has two settings.
When cleaning hard surfaces (parquet
flooring, flooring tiles, etc.), the nozzle
brushes should be extended. When
cleaning carpets and mats, the brushes
should be retracted into the nozzle.
Press the brush change button (21) to
switch between the two settings. The
brushes under the extra nozzle for hard
floors (22) cannot be retracted.
When you want to stop cleaning for a
moment, without turning off the cleaner
completely, you can use the parking aid
at the back of the vacuum cleaner. Slide
the plastic lug on the nozzle connector
into the groove at the back of the
cacuum cleaner and the cleaner will
switch itself off. It will start
automatically when you lift the nozzle
again.
•
If the vacuum’s suction force is
reduced, this may be because the bag
needs changing. Raise the floor nozzle
(20 or 22) off the floor, set the suction
force regulation (15) to MAX, switch on
the vacuum cleaner using the on/off
button (14), and keep an eye on the bag
change indicator (17). If it is red, the
bag must be changed.
•
Remove the hose. Pull the handle for
opening the dust bag container (11),
and open the vacuum cleaner.
•
Grasp the millboard at the top of the
dust bag and carefully remove the bag
from the vacuum cleaner.
•
Throw the bag in the bin. Make sure
that there are no holes in it. Do not fold
it.
•
Insert a new dust bag in the vacuum
cleaner. The vacuum cleaner must
never be used without a dust bag.
•
Close the vacuum cleaner again.
•
Always replace the bag after sweeping
up large quantities of (very) fine material
such as fine sand, cement, flour, etc.
CLEANING THE MOTOR FILTER
•
16
The motor filter can be found in the
dust bag container. It protects the
telescopic tube can be hung on the
vacuum cleaner by inserting the parking
fixture (4) into the vertical parking
holder (8).
motor from dust and should be cleaned
at least twice a year, when it is dirty, or
if suction force is reduced.
•
Pull the filter holder up out of the
vacuum cleaner.
•
Open the filter holder, and remove the
filter. Rinse the filter in tepid water, and
allow it to dry completely. Do not use a
hair dryer or similar to dry the filter.
•
Return the filter to the holder, and
replace the filter holder in the vacuum
cleaner.
•
CLEANING
Clean the vacuum cleaner by wiping it with
a damp cloth.
You must not use any form of strong,
solvent or abrasive cleaning agent.
ENVIRONMENTAL TIPS
Once any electronic product is no longer
functional, it should be disposed of in such
a way as to cause minimum environmental
impact, in accordance with the regulations
of your local authority. In most cases you
can take such products to your local
recycling station.
Important! Never use the vacuum
cleaner without a motor filter.
CHANGING THE AIR FILTER
•
•
•
•
The air filter filters the exhaust air from
the vacuum cleaner. The filter is a SAFE
(Super Absorbent Filter Effect) type and
filters up to 99.97 % of the air that
flows through the vacuum cleaner.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not
followed
The filter can be found under the
exhaust grille (12). To change the filter,
press down the handle for removing the
exhaust grille (13) and remove the
exhaust grille.
Remove the used filter and replace it
with a new one. Replace the exhaust
grille.
We recommend replacing the air filter
after 4 to 6 months’ use, when it
becomes dirty, or if the vacuum
cleaner’s suction force is reduced.
You can lift and carry the vacuum
cleaner using the carrying handle (7).
Never pull or lift the vacuum cleaner by
the cord.
•
Before putting the vacuum away,
rewind the cord. Switch off the socket,
unplug, and press the cord rewind
button (16) until the cord is fully
rewound.
•
To save space, the vacuum can be
stored upright on its end cover. The
if the equipment has been interfered
with
•
if the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage
•
if faults have arisen as a result of faults
in your electricity supply.
Due to the constant development of our
products in terms of function and design,
we reserve the right to make changes to
the product without prior warning.
TRANSPORT AND STORAGE
•
•
IMPORTER
Adexi Group
17
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger
erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um
sich jederzeit über die Funktionen des
Staubsaugers informieren zu können.
•
Verwenden Sie das Gerät niemals im
Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht
auf nassen Oberflächen. Beim
Absaugen von Treppen ist besondere
Vorsicht geboten.
•
Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Aufsaugen von Streichhölzern, heißer
Asche, Zigarettenstummeln, harten und
scharfen Gegenständen, nassen oder
feuchten Stoffen, entzündlichen Stoffen
(Benzin, Lösungsmittel usw.) oder deren
Dämpfen.
•
Decken Sie niemals die Ansaug- oder
Ausblasöffnungen des Geräts zu.
Sorgen Sie dafür, dass Bekleidung,
Haare und Körperteile nicht in die Nähe
der Düse oder von beweglichen Teilen
des Staubsaugers kommen.
•
Versuchen Sie niemals, das Gerät
selbst zu reparieren. Falls das Gerät,
das Kabel oder der Stecker repariert
werden müssen, muss dies in einem
autorisierten Servicecenter erfolgen.
Wenn die Reparatur unter die
Garantiebedingungen fällt, nehmen Sie
bitte mit Ihrem Händler Kontakt.
SICHERHEITSHINWEISE
•
Der Staubsauger oder das Kabel dürfen
nicht in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten eingetaucht werden.
•
Berühren Sie den Staubsauger, den
Stecker oder das Kabel niemals mit
nassen oder feuchten Händen.
•
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät
niemals unbeaufsichtigt. Kinder sind zu
beaufsichtigen, wenn sie den
Staubsauger benutzen.
•
Schalten Sie den Staubsauger aus,
wenn er nicht in Gebrauch ist und bevor
Sie den Staubbeutel, den Motorfilter
oder den Luftfilter austauschen.
•
Ziehen Sie nicht am Kabel, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
Halten Sie den Stecker beim Aufrollen
des Kabels fest, damit er nicht an den
Staubsauger schlägt. Lassen Sie das
Kabel und das Gerät nicht in die Nähe
von Wärmequellen, heißen
Gegenständen oder offenem Feuer
kommen.
•
Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn
das Kabel oder der Stecker beschädigt
ist, oder wenn das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie den Staubsauger
niemals ohne Staubbeutel, Luftfilter
oder Motorfilter.
•
Verwenden Sie nur vom Hersteller
angefertigtes oder empfohlenes
Zubehör.
18
BESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
Handgriff
Luftventil
Teleskoprohr
Parksystem
Verriegelungsmechanismus
Schlauchanschluss
Tragegriff
Senkrechte Parkhalterung
Aufbewahrungsfach für Spezialdüsen
Taste zum Öffnen des
Aufbewahrungsfachs
Handgriff zum Öffnen des
Staubbeutelfachs
Abluftgitter
Handgriff zum Entfernen des
Abluftgitters
Ein/Aus Schalter
Saugstärkeregler
Taste für die automatische
Kabelaufrollung
Beutelwechselanzeige
Senkrechte Parkhalterung
Automatische Kabelaufrollung
Bodendüse
Bürstenwechseltaste
Zusatzdüse für Hartböden
Möbeldüse
Fugendüse
Bürstendüse
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2.
4.
3.
5.
13.
19.
20.
9. 25.
10.
21.
•
Stecken Sie den Schlauch in den
Staubsauger, indem Sie den drehbaren
Schlauchanschluss (6) in den
Staubsauger einschieben, bis ein
Klicken ertönt. Zu Abnehmen des
Schlauchs drücken Sie die Taste an der
Seite des Schlauchanschlusses und
ziehen Sie ihn heraus.
•
Bringen Sie das Teleskoprohr (3) am
anderen Ende des Schlauchs an, und
bringen Sie die Bodendüse (20 oder 21)
am Ende des Rohrs an.
7.
24.
8.
VORBEREITUNG DES
STAUBSAUGERS
16.
15.
14.
12.
22.
17.
18.
6.
23.
11.
19
•
Sie können die Länge des
Teleskoprohrs einstellen, indem Sie den
Verriegelungsmechanismus (5) nach
unten schieben und am unteren Teil des
Rohrs ziehen, bis die gewünschte
Länge erreicht ist. Beim Parken sollten
Sie das Rohr so stark wie möglich
verkürzen.
•
Die drei Spezialdüsen des
Staubsaugers (23, 24, 25) werden in
dem Aufbewahrungsfach (9)
aufbewahrt, das durch Drücken der
Taste (10) geöffnet wird. Entfernen Sie
die Bodendüse und bringen Sie die
erforderliche Spezialdüse am Ende des
Teleskoprohrs an.
•
Die Bodendüse (20) verfügt über zwei
Einstellungen. Beim Reinigen von
harten Oberflächen (Parkettböden,
Fliesen usw.) sollten die Düsenbürsten
ausgefahren werden. Beim Reinigen
von Teppichen und Fußmatten sollten
die Bürsten wieder in die Düse
eingefahren werden. Betätigen Sie die
Bürstenwechseltaste (21), um zwischen
den beiden Einstellungen zu wechseln.
Die Bürsten unter der Zusatzdüse für
Hartböden (22) können nicht
eingezogen werden.
•
Wenn Sie für einen Moment mit dem
Staubsaugen aufhören wollen, ohne
den Staubsauger ganz abzuschalten,
können Sie die Parkvorrichtung an der
Rückseite des Staubsaugers
verwenden. Schieben Sie das
Kunststoffteil am Düsenanschluss in die
Rille an der Rückseite des
Staubsaugers, und er schaltet sich von
selbst ab. Der Staubsauger startet
automatisch wieder, wenn Sie die Düse
anheben.
•
ANWENDUNG
•
Ziehen Sie das Kabel aus dem
Staubsauger. Das Kabel darf nur bis zu
der roten Markierung herausgezogen
werden. Stecken Sie das Gerät ein und
schalten Sie es an.
•
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (14),
um den Staubsauger zu starten und zu
stoppen.
•
Während des Gebrauchs kann die
Saugkraft durch Öffnen und Schließen
des Luftventils (2) am Handgriff (1)
geregelt werden. Sie kann auch
elektronisch durch Betätigung des
Saugstärkereglers (15) eingestellt
werden.
Wenn die Beutelwechselanzeige (17)
beim Gebrauch des Staubsaugers rot
ist, oder wenn die Saugstärke deutlich
nachlässt, muss der Staubbeutel
gewechselt werden. Wenn die Anzeige
auch nach dem Austauschen des
Beutels rot bleibt, kann das folgende
Gründe haben:
•
Die Düsen sind wie folgt zu
gebrauchen:
• Der Schlauch oder die Düse ist
blockiert/verstopft.
Bodendüse (20)
Zusatzdüse für
Hartböden (22)
Möbeldüse (23)
Fugendüse (24)
Bürstendüse (25)
• Der Motorfilter oder der Luftfilter ist
schmutzig.
Böden,
Teppichböden und
Teppiche
•
Hartböden
Möbel, Vorhänge,
Jalousien usw.
Heizkörper, Ecken,
Leisten usw.
Regale, Bücher,
Lampenschirme
usw.
20
Finden Sie heraus, weswegen die
Lampe aufleuchtet und beheben Sie
das Problem. Der Staubsauger darf
nicht benutzt werden, wenn die Anzeige
an ist. Dies kann zu irreparablen
Motorschäden führen.
WECHSELN DES STAUBBEUTELS
•
•
•
•
•
•
•
Wenn die Saugstärke des Staubsaugers
nachlässt, kann dies bedeuten, dass
der Beutel gewechselt werden muss.
Nehmen Sie die Bodendüse (20 oder
22) vom Boden, stellen Sie den
Saugstärkeregler (15) auf MAX, schalten
Sie den Staubsauger mit dem Ein/AusSchalter (14) ein und behalten Sie die
Beutelwechselanzeige (17) im Auge.
Falls Sie rot ist, muss der Beutel
gewechselt werden.
•
•
Bringen Sie den Filter wieder in der
Halterung an und setzen Sie die
Filterhalterung wieder in den
Staubsauger ein.
•
Achtung! Benutzen Sie den
Staubsauger niemals ohne einen
Motorfilter.
WECHSELN DES LUFTFILTERS
Entfernen Sie den Schlauch. Ziehen Sie
den Handgriff zum Öffnen des
Staubbeutelfachs (11) und öffnen Sie
den Staubsauger.
Fassen Sie den Staubbeutel am Karton
an und nehmen Sie ihn vorsichtig aus
dem Staubsauger.
Werfen Sie den Beutel in den Müll.
Vergewissern Sie sich, dass er keine
Löcher hat. Falten Sie ihn nicht.
Bringen Sie einen neuen Staubbeutel
im Staubsauger an. Der Staubsauger
darf niemals ohne Staubbeutel
verwendet werden.
Schließen Sie den Staubsauger wieder.
Tauschen Sie den Beutel jedesmal aus,
wenn Sie große Mengen von sehr
feinen Materialien wie Feinsand,
Zement, Mehl usw. aufgesaugt haben.
•
Der Luftfilter filtert die Abluft des
Staubsaugers. Der Filter ist vom Typ
SAFE (Super Absorbent Filter Effect)
und filtert bis zu 99,97% der Luft, die
durch den Staubsauger fließt.
•
Der Filter befindet sich unter dem
Abluftgitter (12). Zum Wechseln des
Filters drücken Sie den Handgriff zum
Entfernen des Abluftgitters (13) nach
unten und entfernen Sie das
Abluftgitter.
•
Entfernen Sie den gebrauchten Filter
und ersetzen Sie ihn durch einen
neuen. Setzen Sie das Abluftgitter
wieder ein.
•
Wir empfehlen Ihnen, den Luftfilter nach
4 bis 6 Monaten Gebrauch, wenn er
verschmutzt ist oder wenn die
Saugstärke nachlässt, auszutauschen.
TRANSPORT UND
AUFBEWAHRUNG
REINIGEN DES MOTORFILTERS
•
•
Der Motorfilter befindet sich im
Staubbeutelfach. Er schützt den Motor
vor Staub und sollte mindestens
zweimal pro Jahr gereinigt werden,
wenn er verschmutzt ist oder die
Saugstärke nachlässt.
Ziehen Sie die Filterhalterung nach
oben aus dem Staubsauger.
Öffnen Sie die Filterhalterung und
entfernen Sie den Filter. Spülen Sie den
Filter in lauwarmem Wasser aus und
lassen Sie ihn vollständig trocknen.
Verwenden Sie niemals einen Haarföhn
oder ähnliches, um den Filter zu
trocknen.
21
•
Sie können den Staubsauger am
Tragegriff (7) anheben und tragen.
Ziehen oder heben Sie den
Staubsauger niemals mithilfe des
Kabels.
•
Rollen Sie vor dem Abstellen des
Staubsaugers stets das Kabel auf.
Schalten Sie den Stecker ab, ziehen Sie
ihn heraus und drücken Sie auf die
Taste für die Kabelaufrollung (16), bis
das Kabel vollständig aufgerollt ist.
•
Um Platz zu sparen, kann der
Staubsauger aufrecht auf seiner
Endabdeckung stehend aufbewahrt
werden. Das Teleskoprohr kann an den
Staubsauger gehängt werden, indem
die Parkvorrichtung (4) in die vertikale
Parkhalterung (8) geschoben wird.
REINIGUNG
Reinigen Sie den Staubsauger durch
Abwischen mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe,
lösungsmittelhaltige oder schmirgelnde
Reinigungsmittel.
UMWELTTIPPS
Ein Elektro-/Elektronikprodukt ist nach
Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter
möglichst geringer Umweltbelastung zu
entsorgen. Dabei sind die örtlichen
Vorschriften ihrer Wohngemeinde zu
befolgen. In den meisten Fällen können Sie
solche Produkte bei Ihrer örtlichen
Recyclingstation abgeben.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• falls die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden;
•
falls unbefugte Eingriffe ins Gerät
vorgenommen werden,
•
falls das Gerät unsachgemäß
behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm
anderweitig Schaden zugefügt worden
ist;
•
bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern
im Leitungsnetz entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Entwicklung von
Funktion und Design unserer Produkte
behalten wir uns das Recht zur Änderung
des Produkts ohne vorherige Ankündigung
vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
22
PL
WPROWADZENIE
Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie
korzystania z nowego odkurzacza, nale˝y
przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia
dok∏adnie przeczytaç poni˝sze instrukcje.
Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na
przysz∏oÊç, na wypadek koniecznoÊci
u˝ycia jej w póêniejszym czasie.
•
Z urzàdzenia mo˝na korzystaç tylko w
pomieszczeniach. Nie korzystaç z
urzàdzenia na mokrej powierzchni.
Podczas odkurzania schodów nale˝y
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.
•
Urzàdzenia nie wolno u˝ywaç do
zbierania zapa∏ek, goràcego popio∏u,
niedopa∏ków, twardych i ostrych
przedmiotów, mokrych lub wilgotnych
substancji, materia∏ów ∏atwopalnych
(benzyny, rozpuszczalników itp.) lub ich
oparów.
•
Nie wolno zakrywaç otworu wlotowego
lub wylotowego urzàdzenia. Odzie˝,
w∏osy i cz´Êci cia∏a nale˝y trzymaç z
dala od nasadki i ruchomych cz´Êci
odkurzacza.
•
Nigdy nie naprawiaj urzàdzenia
samodzielnie. Je˝eli odkurzacz,
przewód lub wtyczka wymagajà
naprawy, powinna ona zostaç
przeprowadzona przez autoryzowane
centrum serwisowe. Skontaktuj si´ ze
sprzedawcà, je˝eli pojawià si´ usterki
obj´te warunkami gwarancji.
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
•
Odkurzacza, kabla lub wtyczki nie
wolno umieszczaç w wodzie ani innej
cieczy.
•
Nigdy nie dotykaç odkurzacza, kabla
lub wtyczki mokrymi lub wilgotnymi
r´kami.
•
Nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonego
urzàdzenia bez nadzoru. Korzystajàce z
odkurzacza dzieci powinny znajdowaç
si´ pod sta∏à kontrolà.
•
Odkurzacz nale˝y wy∏àczyç, je˝eli nie
jest on u˝ywany oraz przed wymianà
worka, filtru silnika lub filtru powietrza.
•
Przy wyciàganiu wtyczki z gniazdka nie
nale˝y ciàgnàç za przewód. Wyjàç jà
trzymajàc jà za wtyczk´. Podczas
nawijania przewodu nale˝y go trzymaç
z wtyczk´, aby nie uderzy∏a ona w
odkurzacz. Urzàdzenia i przewodu nie
nale˝y nara˝aç na dzia∏anie êróde∏
ciep∏a, goràcych przedmiotów lub
ognia.
•
W ˝adnym wypadku nie wolno u˝ywaç
urzàdzenia, je˝eli ono, kabel lub
wtyczka sà uszkodzone lub je˝eli
urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo.
Nigdy nie wolno u˝ywaç odkurzacza
bez za∏o˝onego worka, filtru powietrza
lub filtru silnika.
•
Mo˝na u˝ywaç tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych
przez producenta.
23
CZ¢CI ODKURZACZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Uchwyt
Zawór powietrza
Rura teleskopowa
System mocowania
Mechanizm blokowania
Z∏àcze w´˝a
Uchwyt do przenoszenia
Wieszak
Pojemnik na specjalne nasadki
Przycisk do otwierania pojemnika
Uchwyt otwierania pojemnika na
worek
Kratka wylotowa
Uchwyt do zdejmowania kratki
wylotowej
Przycisk Start/Stop
Regulacja si∏y zasysania
Przycisk automatycznego zwijania
przewodu zasilajàcego
Wskaênik wymiany worka
Wieszak
Automatycznie zwijany przewód
sieciowy
Nasadka do pod∏óg
Przycisk zmiany szczotki
Dodatkowa nasadka do twardych
pod∏óg
Nasadka do czyszczenia mebli
Nasadka szczelinowa
Nasadka ze szczotkà
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
4.
3.
5.
13.
19.
20.
9. 25.
10.
7.
24.
8.
21.
PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA
16.
15.
14.
12.
22.
17.
18.
6.
23.
11.
24
•
Zamocuj wà˝ odkurzacza wk∏adajàc
obrotowe z∏àcze w´˝a (6) do
odkurzacza do zatrzaÊni´cia. Aby wyjàç
wà˝, nale˝y nacisnàç przycisk z boku
z∏àcza w´˝a i wyciàgnàç go.
•
Do drugiego koƒca w´˝a zamocuj rur´
teleskopowà (3), a nasadk´ do pod∏óg
(20 lub 21) zamocuje na jej koƒcu.
•
D∏ugoÊç rury teleskopowej mo˝na
regulowaç naciskajàc mechanizm
blokujàcy (5) w dó∏ i wyciàgajàc dolnà
cz´Êç rury na ˝àdanà d∏ugoÊç.
Przechowujàc odkurzacz nale˝y jak
najbardziej skróciç rur´.
•
Trzy specjalne nasadki odkurzacza (23,
24, 25) znajdujà si´ w pojemniku (9),
który mo˝na otworzyç przyciskiem (10).
Z koƒca rury teleskopowej mo˝na zdjàç
nasadk´ do pod∏óg i za∏o˝yç w to
miejsce ˝àdanà specjalnà nasadk´.
•
Aby przerwaç na chwil´ odkurzanie nie
wy∏àczajàc odkurzacza, mo˝na
skorzystaç z uchwytu mocowania
znajdujàcego z ty∏u odkurzacza. Wsuƒ
plastikowy uchwyt znajdujàcy si´ na
z∏àczu ssawki do rowka z ty∏u
odkurzacza. Spowoduje to samoczynne
wy∏àczenie si´ odkurzacza. Odkurzacz
uruchomi si´ automatycznie po
ponownym podniesieniu ssawki.
•
Wskaênik wymiany worka (17) b´dzie
czerwony podczas korzystania z
odkurzacza lub w przypadku znacznego
zmniejszenia si∏y zasysania, nale˝y
wtedy wymieniç worek. Je˝eli wskaênik
b´dzie nadal w∏àczony po wymianie
worka, mo˝e to byç zwiàzane z jednà z
nast´pujàcych przyczyn:
U˚YTKOWANIE
•
Wyciàgnij przewód z odkurzacza.
Przewodu nie wolno wyciàgaç poza
czerwone oznakowanie. W∏ó˝ wtyczk´
do gniazdka i w∏àcz zasilanie.
•
NaciÊnij przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia
(14), aby uruchomiç lub zatrzymaç
odkurzacz.
•
Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania
mo˝na wyregulowaç otwierajàc lub
zamykajàc zawór powietrza (2) w
uchwycie (1). Mo˝na jà równie˝
wyregulowaç elektronicznie za pomocà
przycisku regulacji si∏y zasysania (15).
•
• Wà˝ lub nasadka sà
zablokowane/zapchane.
• Filtr silnika lub filtr powietrza sà
zabrudzone.
Nasadek nale˝y u˝ywaç w nast´pujàcy
sposób:
Nasadka do pod∏óg (20)
•
Pod∏ogi, dywany i
dywaniki
Dodatkowa nasadka
do twardych pod∏óg (22)
Nasadka do mebli (23)
Twarde pod∏ogi
Meble, zas∏ony,
firanki itp.
Nasadka szczelinowa (24) Kaloryfery, rogi, listwy
przypod∏ogowe itp.
Nasadka ze szczotkà (25) Pó∏ki, ksià˝ki, aba˝ury
itp.
•
Sprawdê przyczyn´ Êwiecenia si´
lampki i usuƒ jà. Odkurzacza nie wolno
u˝ywaç przy w∏àczonym wskaêniku.
Mo˝e to spowodowaç nienaprawialne
uszkodzenie silnika.
WYMIANA WORKA
Nasadka do pod∏óg (20) ma dwa
ustawienia. Podczas czyszczenia
twardych powierzchni (parkietu, p∏ytek
itp.) nale˝y wysunàç szczotk´ nasadki.
Podczas czyszczenia dywanów lub
dywaników nale˝y wsunàç szczotk´
nasadki. Zmiana tych ustawieƒ
nast´pujà po naciÊni´ciu przycisku
zamiany szczotki (21). Szczotek
dodatkowej nasadki do twardych pod∏óg
(22) nie mo˝na schowaç.
25
•
Je˝eli si∏a zasysania odkurzacza jest
zmniejszona, mo˝e to oznaczaç
koniecznoÊç wymiany worka. UnieÊ
nasadk´ do pod∏óg (20 lub 22) nad
pod∏og´, ustaw regulacj´ si∏y zasysania
(15) na MAX, w∏àcz odkurzacz
przyciskiem w∏àczania/wy∏àczania (14) i
sprawdê wskaênik wymiany worka (17).
Je˝eli jest on czerwony, nale˝y
wymieniç worek.
•
Od∏àcz wà˝. Pociàgnij za uchwyt
otwierajàcy pojemnik na worek (11) i
otwórz odkurzacz.
•
Chwyç za tektur´ u góry worka i
ostro˝nie wyjmij worek z odkurzacza.
•
Wyrzuç worek do Êmietnika. Sprawdê,
czy nie ma w nim dziur. Nie zginaj go.
•
W∏ó˝ nowy worek do odkurzacza.
Odkurzacza nie wolno u˝ywaç bez
worka.
•
•
Zamknij odkurzacz.
Worek nale˝y zawsze wymieniç po
oczyszczeniu du˝ych iloÊci (bardzo)
drobnego materia∏u, takiego jak drobny
piasek, cement, màka itp.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
•
Odkurzacz mo˝na podnieÊç i przenieÊç
za pomocà uchwytu do przenoszenia
(7). Odkurzacza nie wolno ciàgnàç ani
podnosiç za kabel.
•
Przed od∏o˝eniem odkurzacza nale˝y
zwinàç kabel. Wy∏àcz odkurzacz, wyjmij
przewód z gniazdka oraz naciÊnij i
przytrzymaj przycisk automatycznego
zwijania przewodu (16) do chwili
ca∏kowitego nawini´cia przewodu.
•
Odkurzacz mo˝na przechowywaç w
pozycji pionowej na pokrywie tylnej, co
umo˝liwia zaoszcz´dzenie miejsca.
Rur´ teleskopowà mo˝na zawiesiç na
odkurzaczu po w∏o˝eniu uchwytu (4) do
wieszaka (8).
CZYSZCZENIE FILTRU SILNIKA
•
Filtr silnika znajduje si´ w pojemniku na
worek. Chroni on silnik przed kurzem i
nale˝y go czyÊciç przynajmniej dwa
razy w roku, gdy jest brudny lub gdy
si∏a zasysania jest zmniejszona.
•
Pociàgnij oprawk´ filtru do góry i wyjmij
go z odkurzacza.
CZYSZCZENIE
•
Otwórz oprawk´ filtru i wyjmij filtr.
Przep∏ucz filtr w letniej wodzie i zostaw
go do ca∏kowitego wyschni´cia. Do
suszenia filtru nie nale˝y u˝ywaç
suszarki do w∏osów lub podobnego
urzàdzenia.
Odkurzacz nale˝y czyÊciç wilgotnà
szmatkà.
Nie wolno korzystaç z jakichkolwiek silnych
rozpuszczalników bàdê Êrodków
czyszczàcych, które mogà zarysowaç
powierzchni´.
•
W∏ó˝ filtr do oprawki i zamocuj oprawk´
w odkurzaczu.
OCHRONA RODOWISKA
•
Wa˝ne! Odkurzacza nie wolno u˝ywaç
bez filtru silnika.
Je˝eli urzàdzenie nie nadaje si´ do
dalszego u˝ytku, pozbyç si´ go w sposób
minimalizujàcy szkody dla Êrodowiska oraz
zgodny z obowiàzujàcymi przepisami w∏adz
lokalnych. W wi´kszoÊci przypadków
produkty tego typu mo˝na oddaç do
lokalnych zak∏adów utylizacyjnych.
WYMIANA FILTRU POWIETRZA
•
Filtr powietrza filtruje powietrze
wylotowe odkurzacza. Filtr jest typu
SAFE i odfiltrowuje do 99,97 %
powietrza, które przep∏ywa przez
odkurzacz.
•
Filtr znajduje si´ pod kratkà wylotowà
(12). Aby wymieniç filtr, nale˝y nacisnàç
w dó∏ uchwyt umo˝liwiajàcy wyj´cie
kratki wylotowej (13) i wyjàç kratk´
wylotowà.
•
Wyjmij zu˝yty filtr i zastàp go nowym.
Za∏ó˝ z powrotem kratk´ wylotowà.
•
Zalecamy wymian´ filtru powietrza po 4
do 6 miesi´cy u˝ytkowania, gdy b´dzie
on brudny lub, gdy zmniejszy si´ si∏a
zasysania odkurzacza.
26
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje nast´pujàcych
przypadków:
• je˝eli powy˝sze zalecenia nie by∏y
przestrzegane
•
je˝eli urzàdzenie poddano modyfikacji
bez upowa˝nienia
•
je˝eli korzystano z urzàdzenia w
sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem, nieostro˝nie lub
uszkodzono je w jakikolwiek sposób
•
je˝eli uszkodzenia powsta∏y na skutek
wadliwego dzia∏ania sieci elektrycznej.
W zwiàzku z ciàg∏ym udoskonalaniem
naszych produktów w zakresie ich dzia∏ania
i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement