Svenska Suomi Dansk

Svenska Suomi Dansk
Busch-/[email protected]®
1
i
3
P
TO
-
2
6221/1.0
6221/1.0; 6221/2.0
SU-F-1.0.1; SU-F-2.0.1
+
Bus
6221/2.0
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Svenska
Sensorenhet 1-delad; 2-delad
VARNING
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar
leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli
elchock, brännskador eller död.
 Före montering och demontering ska nätspänningen
frikopplas!
 Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av
fackmän.
 Läs monteringsanvisningen noggrant och spara den.
 Mer användarinformation får du genom att gå in på
www.abb.com/freeathome eller genom att scanna QR-koden.
 För information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
Suomi
Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert.
VAROITUS
Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen
aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena
voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.
 Verkkojännite on katkaistava ennen
asennusta/purkamista!
 230 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilöt.
 Asennusohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä.
 Käyttäjälle tarkoitettuja yksityiskohtaisia lisätietoja on osoitteessa
www.abb.com/freeathome tai ne saa skannaamalla QR-koodin.
 Järjestelmän sisällyttämistä koskevia tietoja on
järjestelmäkäsikirjassa (www.abb.com/freeathome).
Dansk
Sensorenhed 1-dbl.; 2-dbl.
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende
dele er der risiko for farlig strøm gennem kroppen.
Elektrisk stød kan føre til forbrændinger eller medføre
dødsfald.
 Afbryd netspændingen før montering og
afmontering!
 Al arbejde på 230 V-strømnettet skal udføres af
kvalificeret personale.
 Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.
 Du finder yderligere brugerinformationer på

www.abb.com/freeathome eller ved at scanne QR-koden.
For information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
Ändamålsenlig användning
Sensorenheten (med busskoppling) kan tilldelas till ett befintligt
kopplingsmanöverdon. Enheterna används för kopplingar och är inte
förkonfigurerade.
 Utförlig information om funktionsomfattningen finns i den tekniska
manualen (se QR-koden).
Tekniska data
Strömförsörjning
24 VDC (sker över bussen)
Bussdeltagare
Kapslingsklass
1 (12mA)
Bussanslutningsklämma: 0,4-0,8 mm
Ledningstyp: J-Y(st)Y, 2x2x0,8 mm
Avisolering: 6-7 mm
IP20
Omgivningstemperatur
-5°C till +45°C
Förvaringstemperatur
-20 °C – +70 °C
Inkoppling
Ibruktagning
Montering
Endast montering i infällda dosor som är i torra rum inomhus. Följ
därvid de gällande föreskrifterna. Dra av identifieringsmärket och sätt
fast på listen (vid System Access Point).
 Beställ skyddsram och skydd separat.
 Du hittar de möjliga kopplingsserierna i den elektroniska
katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Inkoppling
Gör inkopplingen i enlighet med inkopplingsritningen.
 OBS! Se till att polariteten blir rätt.
Tekniset tiedot
Virransyöttö
24 VDC (saadaan väylälinjasta)
Väylälaite
Kotelointiluokka
1 (12 mA)
Väyläliitin: 0,4-0,8 mm
Johtotyyppi: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Eristyksen poisto: 6-7 mm
IP20
Ympäristön lämpötila
-5 °C – +45 °C
Varastointilämpötila
-20 °C – +70 °C
Liitäntä
Tekniske data
Strømforsyning
24 VDC (via bus)
Bus-brugere
Kapslingsklasse
1 (12mA)
Busterminal: 0,4-0,8 mm;
Ledningstype: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Afisolering: 6-7 mm
IP20
Omgivende temperatur
-5 °C – +45 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C – +70 °C
Tilslutning
Service
Käyttöönotto
Asennus
Asennuksen saa tehdä vain kuivissa sisätiloissa sijaitseviin
uppoasennettaviin rasioihin. Voimassa olevia määräyksiä on
noudatettava. Irrota liimakyltti ja liimaa se listaan (käytettäessä
System Access Pointia).
 Peitekehys ja suojukset on tilattava erikseen.
 Mahdolliset kytkinsarjat käyvät ilmi Sähköisestä luettelosta
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Liitäntä
Liitäntä tulee tehdä liitäntäpiirustuksen mukaisesti.
 Huomio! Varmista oikea napaisuus.
Bestemmelsesmæssig brug
Sensorenheden (med buskobleren) kan tildeles til en eksisterende
omskifter. Apparaterne bruges til omskiftning er ikke
prækonfigurerede.
 For detaljerede oplysninger om funktioner, se den tekniske
håndbog (se QR-koden).
Ytterligare produktfunktioner:
 Gröna LEDs som orienteringsljus/statusindikering
 Utbytbara skydd med motsvarande symboler
Busch‐Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +46 21 32 5000
Määräysten mukainen käyttö
Anturiyksikkö (ja väyläliitin) voidaan kohdistaa olemassa olevaan
kytkennänohjaimeen. Laitteita käytetään kytkentätoimintoihin eikä
niitä ole esikonfiguroitu.
 Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknisessä
käsikirjassa (ks. QR-koodi).
Enheten som är ansluten till busslinjen registreras automatiskt av
systemet efter några sekunder. Enheterna måste parametreras för att
funktionerna ska kunna utföras.
 Utförlig information om ibruktagning och parametrering finns i den
tekniska manualen och i onlinehjälpen till System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 Uppdatering av firmware görs via System Access Point.
Järjestelmä tunnistaa väylälinjaan kytketyn laitteen automaattisesti
muutaman sekunnin kuluttua. Laitteet on parametroitava toimintojen
suorittamiseksi.
 Käyttöönottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia tietoja
on Teknisessä käsikirjassa sekä System Access Pointia
koskevassa online-aputoiminnossa (www.abb.com/freeathome).
 Laitteisto-ohjelmisto päivitetään System Access Pointin kautta.
Tuotteen muita ominaisuuksia:
 Vihreät LEDit suunnannäyttövalona/tilanäyttönä
 Vaihdettavat suojukset ja vastaavat symbolit
Huolto
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB-ryhmään kuuluva yritys,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; puh: +35 810 22 21999
Idrifttagning
Montering
Montage må kun ske i underpuds-stikdåser , som er placeret i tørre
indendørs rum. Overhold de gældende bestemmelser. Tag IDmærkaten af, og klæb den ind i listen (ved System Access Point)
 Beskyttelsesramme og afdækninger skal bestilles separat.
 Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilslutning
Udfør tilslutning i henhold til ledningsdiagrammet.
 OBS! Sørg for, at polerne vender rigtigt.
Apparatet, som er forbundet til buslinjen genkendes automatisk af
systemet efter et par sekunder. Apparaterne skal konfigureres til at
udføre funktionerne.
 Detaljerede oplysninger om idriftsættelse og parameterindstilling
forefindes i den tekniske vejledning og i online-guiden i System
Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware-opdatering sker via System Access Point.
Yderligere produktegenskaber:
 Grønne LED-lamper som orienteringslys/statusindikator
 Udskiftelige afdækninger med passende symboler
Eftersyn
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +45 44 595 959
Busch-/[email protected]®
i
3
P
TO
-
2
6221/1.0
6221/1.0; 6221/2.0
SU-F-1.0.1; SU-F-2.0.1
+
Bus
6221/2.0
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Nederlands
Sensoreenheid 1-voudig; 2-voudig
WAARSCHUWING
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende
delen ontstaat een gevaarlijke doorstroming van het
lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de dood
kunnen het gevolg zijn.
 Voor montage en demontage eerst de netspanning
uitschakelen!
 Werkzaamheden aan het 230 V-stroomnet uitsluitend
laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf.
 Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
 Meer gebruikersinformatie onder www.busch
jaeger.nl/freeathome of door scannen van de QR-code.
Informatie over integratie in een systeem zie systeemhandboek
(www.busch-jaeger.nl/freeathome).
Polski
Czujnik 1-kanałowy; 2-kanałowy
OSTRZEŻENIE
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod
napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu
prądu elektrycznego przez organizm. Może to
spowodować porażenie prądem, poparzenia lub śmierć.
 Przed montażem i demontażem należy odłączyć
napięcie sieciowe!
 Prace przy sieci 230 V mogą wykonywać wyłącznie
specjaliści!
 Proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję montażu.
 Dalsze informacje dla użytkownika są dostępne na stronie
www.abb.com/freeathome lub po zeskanowaniu kodu QR.
 Informacje na temat włączania do systemu są podane w
podręczniku systemu (www.abb.com/freeathome).
Русский
Элемент управления 1-кан.; 2-кан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При прямом или непрямом контакте с токоведущими
деталями происходит опасное протекание тока через
тело человека. Последствиями этого могут быть
электрический шок, ожоги или смерть.
 Перед монтажом и демонтажом оборудования
отключите питание!
 Работы в сети с напряжением 230 В должны
производиться только специалистами по
электрооборудованию!
 Руководство по монтажу следует внимательно прочесть и
сохранить.
 Для получения дополнительной информации посетите наш
сайт: www.abb.com/freeathome или отсканируйте QR-код.
 Информацию об интеграции в систему см. в руководстве
пользователя системы (www.abb.com/freeathome).
Norsk
Sensorenhet enkel; dobbel
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm gjennom kroppen.
Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.
 Koble fra nettspenningen før montering og
demontering!
 Arbeid på 230 V-nettet må bare utføres av
fagpersonale.
 Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den.
 Mer brukerinformasjon under www.abb.com/freeathome eller ved

å skanne QR-koden.
Informasjon om systemintegrering, se systemhåndboken
(www.abb.com/freeathome).
Beoogd gebruik
Inbedrijfname
De sensoreenheid (met busaankoppelaar) kan aan een bestaande
schakelaktor worden toegewezen. De apparaten voeren
schakelingen uit en zijn niet voorgeconfigureerd.
 Uitvoerige informatie over de functieomvang vindt u in het
technische handboek (zie QR-code).
Technische gegevens
Voeding
24 VDC (via buslijn)
Busdeelnemer
Beschermingsgraad
1 (12mA)
Busaansluitklem: 0,4-0,8 mm
Leidingtype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolatie verwijderen: 6-7 mm
IP20
Omgevingstemperatuur
-5 °C – +45 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C – +70 °C
Aansluiting
Montage
Inbouw uitsluitend in inbouwdozen in droge vertrekken binnen.
Daarbij de geldende voorschriften in acht nemen. Identificatielabel
eraf trekken en in lijst plakken (bij het System Access Point).
 Afdekraam en afdekkingen apart bestellen.
 De mogelijke schakelaarprogramma's vindt u in de elektronische
catalogus (www.busch-jaeger-catalogus.nl).
Aansluiting
Aansluiting aan de hand van aansluitschema uitvoeren.
 Let op! Op de juiste polen letten.
Parametry techniczne
Zasilanie elektryczne
24 VDC (odbywa się przez magistralę)
Uczestnik magistrali
1 (12mA)
Väyläliitin: 0,4-0,8 mm
Johtotyyppi: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Eristyksen poisto: 6-7 mm
IP20
Podłączenie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura
przechowywania
Montażu dokonywać jedynie w puszkach podtynkowych znajdujących
się w suchych pomieszczeniach. Przestrzegać obowiązujących
przepisów. Irrota tunnistemerkki ja liimaa se luetteloon (w System
Access Point).
 Ramki i pokrywy zamawiać osobno.
 Możliwe serie przełączników są podane w katalogu
elektronicznym (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Sposób podłączenia
Podłączenie wykonać zgodnie ze schematem podłączania.
 Uwaga! Przestrzegać właściwej biegunowości.
Inne cechy produktu:
 Zielone diody LED jako oświetlenie orientacyjne/wskaźnik stanu
eksploatacji
 Wymienne pokrywy z odpowiednimi symbolami
Serwis
-20 °C – +70 °C
Технические характеристики
Электропитание
24 В DC (подается по шине)
Абонент шины
1 (12 мА)
Зажим сопряжения с шиной: 0,4-0,8 мм
Тип кабеля: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 мм
Снять изоляцию: 6-7 мм
IP20
Ввод в эксплуатацию
Монтаж
Монтаж допускается только внутри сухих помещений в
монтажных коробках для скрытой установки. При этом должны
соблюдаться действующие в этом отношении нормы и
положения. Отделите идентификационную метку и вклейте в
список (к системной точке доступа „System Access Point“).
 Защитная рамка и накладки заказываются отдельно.
 Подходящие серии выключателей представлены в
Электронном каталоге (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Подключение
Выполнить подключение в соответствии со схемой.
 Внимание! Соблюдайте правильную полярность.
Подключенное к шине устройство через несколько секунд
автоматически распознается системой. Затем для дальнейшего
функционирования следует выполнить параметрирование
устройства.
 Подробная информация по вводу в эксплуатацию и
параметрированию содержится в Техническом руководстве и
в онлайн-справке к системной точке доступа „System Access
Point“ (www.abb.com/freeathome).
 Обновление прошивки осуществляется через системную
точку доступа „System Access Point“.
Другие характеристики продукта:
 Зеленые светодиоды для ориентирования и индикации
состояний
 Сменные накладки с соответствующими символами
Сервисное обслуживание
-5 °C ... +45 °C
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Предприятие группы ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.com; тел: +49 2351 956-1600
-20 °C ... +70 °C
Forskriftsmessig bruk
Igangsetting
Sensorenheten (med buskobler) kan tilordnes en eksisterende
bryteraktuator. Apparatene brukes til koblingsprosesser og er ikke
forhåndskonfigurert.
 Utførlig informasjon om funksjonsomfang er i den tekniske
håndboken (se QR-kode).
Tekniske data
Strømforsyning
24 VDC (tilføres via bussledning)
Bus-deltaker
Kapslingsgrad
1 (12mA)
Buss-kontaktklemme: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolasjon: 6-7 mm
IP20
Omgivelsestemperatur
-5 °C – +45 °C
Lagringstemperatur
-20 °C – +70 °C
Tilkobling
Po kilku sekundach system automatycznie rozpoznaje urządzenie
podłączone do magistrali. Warunkiem realizacji funkcji jest
parametryzacja urządzeń.
 Szczegółowe informacje na temat uruchamiania i parametryzacji
znajdują się w podręczniku technicznym oraz w pomocy online
System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Aktualizacja oprogramowania za pomocą System Access Point.
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ przedsiębiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
-5 °C – +45 °C
Элемент управления (с шинным коплером) может быть привязан
к имеющемуся активатору выключателя. Устройства служат для
управления процессами включения и не являются
предварительно сконфигурированными.
 Подробную информацию о функциональном объеме см. в
Техническом руководстве (см. QR-код).
Степень защиты
Температура
окружающей среды
Температура
хранения
Service
Uruchomienie
Montaż
Использование по назначению
Подключение
Meer productkenmerken:
 Groene leds als oriëntatieverlichting/statusindicatie
 Vervangbare afdekkingen met bijbehorende symbolen
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Czujnik (z portem magistralnym) może być przyporządkowany do
istniejącego aktora przełączającego. Urządzenia służą do procesów
łączeniowych i nie są skonfigurowane.
 Szczegółowe informacje na temat zakresu funkcji są podane w
podręczniku technicznym (patrz kod QR).
Het op de buslijn aangesloten apparaat wordt na enkele seconden
automatisch door het systeem herkend. De apparaten moeten voor
het uitvoeren van de functies worden geparametreerd.
 Uitvoerige informatie over de inbedrijfname en parametrering
vindt u in het technische handboek en de onlinehelp van het
System Access Point (www.busch-jaeger.nl/freeathome).
 Firmware-update gebeurt via het System Access Point.
Montering
Innmontering kun i innfelte bokser i tørre rom innendørs. Følg
gjeldende forskrifter. Trekk av identifikasjonsmerke og lim i listen (for
System Access Point).
 Dekkramme og deksler bestilles separat.
 Tilgjengelige bryterserier finner du i den elektroniske katalogen
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilkobling
Foreta tilkobling iht. koblingsskjemaet.
 OBS! Sørg for at polene er korrekt tilkoblet.
Apparatet som er koblet til busledningen, registreres automatisk av
systemet etter noen sekunder. Apparatene må parametreres for å
kunne utføre tilleggsfunksjoner.
 Utførlig informasjon om igangsetting og parametrering finner du i
den tekniske håndboken og i online-hjelpen for System Access
Point (www.abb.com/freeathome).
 Fastvareoppdatering utføres via System Access Point.
Andre produktegenskaper:
 Grønne LED som orienteringslys/statusindikering
 Utskiftbare deksler med respektive symboler
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Et selskap i ABB-gruppen
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +47 03 500
0073-1-8445 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
i
3
P
TO
-
2
6221/1.0
6221/1.0; 6221/2.0
SU-F-1.0.1; SU-F-2.0.1
+
Bus
6221/2.0
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Deutsch
Sensoreinheit 1-fach ; 2-fach
WARNUNG
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit
spannungsführenden Teilen kommt es zu einer
gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock,
Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.
 Vor Montage und Demontage Netzspannung
freischalten!
 Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal
ausführen lassen.
 Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 Weitere Benutzerinformationen unter

www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome
oder durch Scannen des QR-Codes.
Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
English
Sensor unit 1gang; 2gang
WARNING
Dangerous currents flow through the body when coming
into direct or indirect contact with live components. This
can result in electric shock, burns or even death.
 Disconnect the mains power supply prior to
installation and/or disassembly!
 Permit work on the 230 V supply system to be
performed only by specialist staff.
 Please read the mounting instructions carefully and keep them for
Technische Daten
Stromversorgung
Busteilnehmer
Anschluss
Schutzart
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Technical data
Power supply
Bus subscribers
www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code.
For information on system integration please see the system
manual (www.abb.com/freeathome).
Protection type
Ambient temperature
Storage temperature
 Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de


montaje.
Más información para usuarios en www.abb.com/freeathome
o escaneando el código QR.
Para conocer la información sobre la integración en el sistema,
consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).
Unità sensore 1x; 2x
AVVERTIMENTO
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da
corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente
attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere
folgorazione, ustioni o morte.
 Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare
la tensione di rete!
 Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
 Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
 Maggiori informazioni per l’utente disponibile sul sito

www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale
del sistema (www.abb.com/freeathome).
Einbau nur in Unterputzdosen, die sich in trockenen Innenräumen
befinden. Dabei die geltenden Vorschriften beachten. Identlabel
abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point).
 Abdeckrahmen und Abdeckungen separat bestellen.
 Die möglichen Schalterserien dem elektronischen Katalog
entnehmen (www.busch-jaeger-katalog.de).
Anschluss
Anschluss gemäß Anschlussgrafik vornehmen.
 Achtung! Auf korrekte Polarität achten.
24 V DC (via bus line)
1 (12 mA)
Bus connection terminal: 0.4-0.8 mm
Cable type: J-Y(St)Y, 2x2x0.8 mm
Wire stripping: 6-7 mm
IP20
- 5°C – +45°C
- 20 °C – + 70 °C
La unidad sensor (con acoplador de bus) puede asignarse a un
actuador de conmutación disponible. Los dispositivos sirven para
realizar operaciones de conmutación y no se suministran
preconfigurados.
 Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte
el manual técnico (véase el código QR).
Datos técnicos
Conexión
Grado de protección
Temperatura
ambiente
Temperatura del
almacén
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.de; Tel: +49 2351 956-1600
Mounting
They may only be installed in dry interior rooms in flush-mounted
boxes. Observe the currently valid regulations. Pull off the
identification label and glue it into the list (at System Access Point).
 Please order the cover frame and covers separately.
 Please see the electronic catalogue for the possible switch
ranges (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Connection
Establish the connections according to the connection diagram.
 Attention! Observe correct polarity.
El montaje solamente puede realizarse en cajas de empotrar que se
encuentren en interiores secos. Para ello, tenga en cuenta las
normas vigentes. Retirar la etiqueta de identificación y pegarla en la
lista (en System Access Point).
 Pida, aparte, el marco y las cubiertas.
 En el catálogo electrónico puede consultar los posibles
programas de conmutación (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Conexión
Realizar la conexión según se indica en el esquema de conexiones.
 ¡Atención! Cuide de que la polaridad sea la correcta.
El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato
que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones
adicionales es necesario parametrizar los aparatos.
 Podrá encontrar información más detallada sobre la puesta en
servicio y sobre la parametrización en el manual técnico y en la
ayuda online del System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 La actualización del firmware se realiza a través del System
Access Point.
Otras características del producto:
 Los LED de color verde como luz de orientación o indicador de
estado
 Cubiertas intercambiables con los símbolos correspondientes
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +34 902 11 15 11
- 20 °C – + 70 °C
Dati tecnici
Alimentazione elettrica
24 VDC (tramite linea bus)
Utenti bus
1 (12 mA)
Morsetto di allacciamento bus:
0,4-0,8 mm; Tipo di cavo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Spelatura: 6-7 mm
IP20
Temperatura ambiente
Temperatura di
immagazzinamento
Service
Servicio
- 5 °C – +45 °C
L'unità sensore (con accoppiatore bus) può essere assegnata a un
attuatore d'uscita presente. Gli apparecchi consentono di eseguire
operazioni di accensione/spegnimento e non sono preconfigurati.
 Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il
manuale tecnico (vedere codice QR).
Tipo di protezione
Additional product features:
 Green LEDs as light for orientation/status indication
 Exchangeable covers with the corresponding icons
Puesta en marcha
Montaje
24 V c.c. (a través de la línea de bus)
1 (12 mA)
Borne de conexión de bus: 0,4-0,8 mm
Tipo de cable: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Pelado del cable: 6-7 mm
IP20
The device connected to the busline is automatically recognized by
the system after a few seconds. The devices must be parameterized
for the use of the functions.
 Detailed information about commissioning and parameterization
is available in the technical reference manual and the online help
of the System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware update is carried out via the System Access Point.
Busch-Jaeger Elektro GmbH - an ABB company,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +49 2351 956-1600
Uso conforme alle prescrizioni
Collegamento
Weitere Produktmerkmale:
 Grüne LEDs als Orientierungslicht/Statusanzeige
 Austauschbare Abdeckungen mit entsprechenden Symbolen
Service
Uso conforme al fin previsto
Alimentación de
corriente
Participantes de bus
Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen
Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur
Ausführung der Funktionen parametriert werden.
 Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und
Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in
der Onlinehilfe des System Access Point
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
 Firmware-Update erfolgt über System Access Point.
Commissioning
The sensor unit (with bus coupler) can be assigned to an available
switch actuator. The devices serve for switching processes and are
not pre-programmed.
 For detailed information about the range of functions see the
technical reference manual (see QR code).
Connection
ADVERTENCIA
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,
con componentes por los que circule una corriente
eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica
peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico,
quemaduras o, incluso, la muerte.
 ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!
 Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V
solo al personal técnico competente.
24 VDC (erfolgt über Buslinie)
1 (12mA)
Busanschlussklemme: 0,4-0,8 mm
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Abisolierung: 6-7 mm
IP20
- 5 °C – + 45 °C
- 20 °C – + 70 °C
Inbetriebnahme
Montage
Intended use
future use.
Unidad sensores 1 elementos ; 2 elementos
Español
Die Sensoreinheit (mit Busankoppler) kann einem vorhandenen
Schaltaktor zugeordnet werden. Die Geräte dienen Schaltvorgängen
und sind nicht vorkonfiguriert.
 Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang befinden sich
im Technischen Handbuch (siehe QR-Code).
 Additional user information is available at

Italiano
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- 5°C ... +45°C
- 20 °C – + 70 °C
Messa in servizio
Montaggio
Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso poste in
locali chiusi privi di umidità. Osservare le norme vigenti in materia.
Rimuovere l'etichetta identificativa e incollarla nella lista (per System
Access Point).
 Ordinare separatamente i telai di copertura e le coperture.
 Le serie di interruttori disponibili sono elencate nel catalogo
elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Collegamento
Eseguire il collegamento secondo lo schema di collegamento.
 Attenzione! Accertarsi che la polarità sia corretta.
L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente
dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare le funzioni aggiuntive
è necessario parametrizzare gli apparecchi.
 Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla
parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online
del System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.
Altre caratteristiche del prodotto:
 LED verdi per orientamento/indicazione di stato
 Coperture sostituibili con appositi simboli
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 0800 55 1166
0073-1-8421 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
1
i
3
P
TO
-
2
6221/1.0
6221/1.0; 6221/2.0
SU-F-1.0.1; SU-F-2.0.1
+
Bus
6221/2.0
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Français
Bloc capteur simple ; double
AVERTISSEMENT
Un contact direct ou indirect avec des pièces sous
tension entraîne un passage de courant dangereux dans
le corps. Celui-ci risque d’entraîner un choc électrique,
des brûlures ou la mort.
 Déconnecter la tension secteur avant tout montage
et démontage !
 Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation
électrique en 230 V uniquement par des techniciens
spécialisés !
 Les instructions de montage sont à lire attentivement et à


conserver.
Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles
sur le site www.abb.com/freeathome ou en scannant le code QR.
Pour des informations sur l’intégration du système, voir le manuel
système (www.abb.com/freeathome).
传感器单元 1 路;2 路
中文
警告
直接或间接接触导电零件时,可能有触电危险。可能造成
电击、灼伤或死亡。
 安装和拆卸前应先切断电源!
 仅可由专业技术人员操作 230 伏电网。
 请仔细阅读并妥善保管安装说明。
 更多用户信息请查询 www.abb.com/freeathome 或通过扫描 QR 代

码获取。
系统连接信息请参见系统手册 (www.abb.com/freeathome)。
Português
Unidade de sensor 1 vez ; 2 vezes
ATENÇÃO
No caso de contato direto ou indireto com peças
condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de
corrente pelo corpo. As consequências podem ser o
choque elétrico, queimaduras ou a morte.
 Antes da montagem e da desmontagem, desligar a
tensão da rede!
 Somente o pessoal especializado deve executar os
trabalhos na rede 230 V.
 Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
 Outras informações para o usuário sob
www.abb.com/freeathome ou escaneando os códigos QR.
 Informações sobre a conexão do sistema, ver o manual do
sistema (www.abb.com/freeathome).
Utilisation conforme
Mise en service
Le bloc capteur (avec coupleur de bus) peut être affecté à un
actionneur de commutation disponible. Les appareils servent aux
opérations de commutation et ne sont pas préconfigurés.
 Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont
disponibles dans le manuel technique (voir le code QR).
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
24 VDC (via la ligne bus)
Participant au bus
1 (12mA)
Borne de raccordement du bus :
0,4-0,8 mm ; Type de câble :
J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm ;
Dénudé sur : 6-7 mm
IP20
Raccordement
Type de protection
Température ambiante
Température de
stockage
Montage
Montage uniquement dans des boîtes encastrées se trouvant dans
des pièces intérieures non humides. Respecter les prescriptions en
vigueur lors de l’opération. Enlever l’étiquette d’identification et la
coller sur la liste (au niveau du System Access Point).
 Commander séparément la plaque de recouvrement et les
caches.
 Les programmes de commutateurs possibles sont disponibles
dans le catalogue électronique (www.busch-jaegercatalogue.com).
Raccordement
Réaliser le raccordement conformément au schéma de raccordement
 Attention ! Veiller à ce que la polarité soit correcte.
- 5 °C – +45 °C
技术数据
电源
24 VDC(通过总线供电)
总线用户
1 (12mA)
连接
总线连接端子:0.4-0.8 mm
导线类型:J-Y(St)Y,2x2x0.8 mm
绝缘层:6-7 mm
保护方式
IP20
环境温度
- 5 °C – +45 °C
储存温度
- 20 °C – + 70 °C
安装
仅可安装在干燥室内的嵌装盒内。同时,须注意有效规定。揭下识别
标签并贴在列表中(在 System Access Point 中)。
 单独订购盖板框和盖板。
 从电子目录中查询可用的开关系列
(www.busch-jaeger-catalogue.com)。
连接
根据接线图进行连接。
 务请确保正确的极性。
Utilização conforme
Dados técnicos
Temperatura ambiente
Temperatura de
armazenagem
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Une société du groupe ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tél. : +49 2351 956-1600
数秒钟后,系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能,
必须设置设备参数。
 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“System Access
Point”在线帮助中 (www.abb.com/freeathome)。
 通过 System Access Point 更新固件。
其它产品特征:
 用作定向光/状态显示的绿色 LED
 带相应符号的可更换盖板
维修
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB 集团旗下企业,
Freisenbergstraße 2,D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; 电话:+86 400-820-9696
Colocação em funcionamento
A unidade de sensor (com acoplador de barramento) pode ser
atribuída a um atuador de comutação disponível. Os aparelhos
servem para os processos de comutação e não são préconfigurados.
 Informações detalhadas sobre a gama de funções encontram-se
no manual técnico (ver o código QR).
Classe de proteção
Service
调试
可将传感器单元(带总线耦合器)分配给现有的开关执行器。设备用
于开关过程,未经过预配置。
 功能范围的详细信息位于技术手册中(参见 QR 代码)。
Ligação
Autres caractéristiques produit :
 LED vertes en tant que lumière d’orientation/affichage de l’état
 Caches interchangeables munis des symboles correspondants
- 20 °C – + 70 °C
按规定使用
Alimentação de
corrente
Participante do
barramento
L’appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement
par le système à l’issue de quelques secondes. Un paramétrage des
appareils en vue de l’exécution des fonctions est nécessaire.
 Des informations détaillées sur la mise en service et le
paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l’aide
en ligne du System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 La mise à jour du micrologiciel est réalisée par le biais du System
Access Point.
24 VCC (através de linha de
barramento)
1 (12mA)
Terminal de conexão de barramento:
0,4-0,8 mm; Tipo de cabo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Isolamento: 6-7 mm
IP20
- 5 °C – +45 °C
- 20 °C – + 70 °C
Montagem
Montagem somente nas caixas embutidas que encontram-se em
interiores secos. Observar para isso os regulamentos válidos.
Remover o Identlabel e colá-lo na lista (no System Access Point).
 Encomendar separadamente o quadro de cobertura e as
coberturas.
 As possíveis séries de interruptores podem ser consultadas na
catálogo eletrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Ligação
Fazer a ligação de acordo com o gráfico de ligações.
 Atenção! Observar a polaridade correta.
O aparelho conectado na linha de barramento é detectado
automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos
devem ser parametrizados para a execução das funções.
 Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e
parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda
online do System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 A atualização do firmware é feita através do System Access
Point.
Outras características do produto:
 LEDs verdes como luz de orientação/indicador de estado
 Coberturas substituíveis com os respectivos símbolos
Serviço
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ uma empresa do grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 08000149111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement