Svenska Suomi Dansk - Installasjonsprodukter

Svenska Suomi Dansk - Installasjonsprodukter
Busch-/[email protected]®
1
i
1
2
1,1 m -1,3 m
ca. 14˚
-
ca. 5˚
6211/2.2
+
2
3m
3
3m
6m
Bus
6225/1.0-…
MD-F-1.0.1-…
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Svenska
Rörelsevakt
VARNING
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar
leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli
elchock, brännskador eller död.
 Före montering/demontering ska nätspänningen
frikopplas!
 Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av fackmän.
Suomi

VAROITUS
Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen
aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena
voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.
 Verkkojännite on katkaistava ennen
asennusta/purkamista!
 230 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilöt.
Strömförsörjning
Bussdeltagare
Inkoppling
Öppningsvinkel
Ljusets gränsvärde
Monteringshöjd
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
Förvaringstemperatur
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele
er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk stød
kan føre til forbrændinger eller medføre dødsfald.
 Afbryd netspændingen før montering/afmontering!
 Al arbejde på 230 V-strømnettet skal udføres af
kvalificeret personale.
OPLYSNING
Varmekilder såsom lys, varmeapparater osv. kan føre til defekte
kredsløb, når de er placeret for tæt på bevægelsessensoren.
 Hold en sikker afstand mellem bevægelsessensoren og
varmekilder!
24 VDC (sker över bussen)
1 (12mA)
Bussanslutningsklämma: 0,4-0,8 mm
Ledningstyp:J -Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Avisolering: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5°C till +45°C
-20°C till +70°C
 Asennusohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä.
 Käyttäjälle tarkoitettuja yksityiskohtaisia lisätietoja on osoitteessa

www.abb.com/freeathome tai ne saa skannaamalla QR-koodin.
Järjestelmän sisällyttämistä koskevia tietoja on
järjestelmäkäsikirjassa (www.abb.com/freeathome).
Tekniset tiedot
Virransyöttö
Väylälaite
Liitäntä
OHJE
Lämmönlähteet, kuten valaistukset, lämmitykset jne., voivat aiheuttaa
virheellisiä kytkentöjä, mikäli ne sijaitsevat liian lähellä liikeilmaisinta.
 Varmista, että liikeilmaisimen ja lämmönlähteiden välillä on riittävä
etäisyys!
Bevægelsessensor
www.abb.com/freeathome eller genom att scanna QR-koden.
För information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
Tekniska data
HÄNVISNING
Värmekällor som belysning, uppvärmning o.s.v. kan leda till
felkopplingar om de är placerade för nära rörelsevakten.
 Se till att det finns ett tillräckligt stort avstånd mellan rörelsevakten
och värmekällan!
Liikeilmaisin
Dansk
 Läs monteringsanvisningen noggrant och spara den.
 Mer användarinformation får du genom att gå in på
Avautumiskulma
Valoisuuden raja-arvo
Asennuskorkeus
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
Varastointilämpötila
24 VDC (saadaan väylälinjasta)
1 (12 mA)
Väyläliitin: 0,4-0,8 mm
Johtotyyppi: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Eristyksen poisto: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
 Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.
 Du finder yderligere brugerinformationer på

www.abb.com/freeathome eller ved at scanne QR-koden.
For information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
Tekniske data
Strømforsyning
Bus-brugere
Tilslutning
Åbningsvinkel
Lysstyrkegrænseværdi
Monteringshøjde
Kapslingsklasse
Omgivende temperatur
Opbevaringstemperatur
24 VDC (via bus)
1 (12mA)
Busterminal: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8mm
Afisolering: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Ändamålsenlig användning
Rörelsevaktens sensor (med busskoppling) kan tilldelas till ett
befintligt kopplingsmanöverdon. Enheterna reagerar på kroppsvärme
som rör sig och sätter på belysningen. De är inte förkonfigurerade.
Enheterna är inte en ersättning för en larmanläggning.
 För utförlig information om funktionsomfattningen, se den
tekniska manualen (se QR-koden).
Montering
Endast montering i infällda dosor som är i torra rum inomhus. Följ
därvid de gällande föreskrifterna. Dra av identifieringsmärket och sätt
fast på listen (vid System Access Point)
 Beställ skyddsramen separat.
 Du hittar de möjliga kopplingsserierna i den elektroniska
katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Inkoppling
Detekteringsområde
1 = monteringshöjder/detekteringsområden;
2 = detekteringsområde (0 °C – +36 °C);
3 = horisontell minskning av detekteringsområdet genom tejpning
Ibruktagning
Enheten som är ansluten till busslinjen registreras automatiskt av
systemet efter några sekunder. Enheterna måste parametreras för att
funktionerna ska kunna utföras.
 Utförlig information om ibruktagning och parametrering finns i den
tekniska manualen och i onlinehjälpen till System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 Uppdatering av firmware görs via System Access Point.
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +46 21 32 5000
Genomför inkopplingen i enlighet med inkopplingsritningen.
 OBS! Se till att polariteten blir rätt.
Määräysten mukainen käyttö
Liikeilmaisinanturi (varustettu väyläliittimellä) voidaan kohdistaa
olemassa olevaan kytkennänohjaimeen. Laitteet reagoivat liikkuvaan
kehonlämpöön ja kytkevät valaistuksen päälle. Niitä ei ole
esikonfiguroitu. Laitteilla ei voi korvata hälytyslaitteistoa.
 Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknisessä
käsikirjassa (ks. QR-koodi).
Asennus
Asennuksen saa tehdä vain kuivissa sisätiloissa sijaitseviin
uppoasennettaviin rasioihin. Voimassa olevia määräyksiä on
noudatettava. Irrota tunnistemerkki ja liimaa se luetteloon
(käytettäessä System Access Pointia).
 Peitekehys on tilattava erikseen.
 Mahdolliset kytkinsarjat käyvät ilmi Sähköisestä luettelosta
(www.busch-jaeger-catalogue.com)
Havaintoalue
1 = asennuskorkeudet/havaintotasot; 2 = havaintoalue
(0 °C – +36 °C); 3 = havaintoalueen horisontaalinen rajoittaminen
tarralla peittämällä
Käyttöönotto
Järjestelmä tunnistaa väylälinjaan kytketyn laitteen automaattisesti
muutaman sekunnin kuluttua. Laitteet on parametroitava toimintojen
suorittamiseksi.
 Käyttöönottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia tietoja
on Teknisessä käsikirjassa sekä System Access Pointia
koskevassa online-aputoiminnossa (www.abb.com/freeathome).
 Laitteisto-ohjelmisto päivitetään System Access Pointin kautta.
Huolto
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB-ryhmään kuuluva yritys,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; puh: +35 810 22 21999
Liitäntä
Liitäntä tulee tehdä liitäntäpiirustuksen mukaisesti.
 Huomio! Varmista oikea napaisuus.
Bestemmelsesmæssig brug
Bevægelsessensoren (med buskobleren) kan tildeles til en eksisterende kontakt. Apparaterne reagerer på bevægende kropsvarme og
tænder lyset. Den er ikke prækonfigureret. Apparaterne er ikke en
erstatning for et alarmsystem.
 For detaljerede oplysninger om funktioner, se den tekniske
vejledning (se QR-koden).
Montering
Montage må kun ske i underpuds-stikdåser , som er placeret i tørre
indendørs rum. Overhold de gældende bestemmelser. Tag IDmærkaten af, og klæb den ind i listen (ved System Access Point)
 Beskyttelsesramme skal bestilles separat.
 Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog
(www.busch-jaeger-catalogue.com)
Tilslutning
Udfør tilslutning i henhold til ledningsdiagrammet.
 OBS! Sørg for, at polerne vender rigtigt.
Registreringsområde
1 = Monteringshøjde / Registreringsområde;
2 = Registreringsområde (0 °C – +36 °C);
3 = Horisontal indsnævring af anvendelsesområdet ved at klæbe til
Idrifttagning
Apparatet, som er forbundet til buslinjen genkendes automatisk af
systemet efter et par sekunder. Apparaterne skal konfigureres til at
udføre funktionerne.
 Detaljerede oplysninger om idriftsættelse og parameterindstilling
forefindes i den tekniske vejledning og i online-guiden i System
Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware-opdatering sker via System Access Point.
Eftersyn
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +45 44 595 959
Busch-/[email protected]®
i
1
2
1,1 m -1,3 m
ca. 14˚
-
ca. 5˚
6211/2.2
+
2
3m
3
3m
6m
Bus
6225/1.0-…
MD-F-1.0.1-…
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Nederlands
Bewegingsschakelaar
WAARSCHUWING
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende
delen ontstaat een gevaarlijke doorstroming van het
lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de dood
kunnen het gevolg zijn.
 Voor montage / demontage eerst de netspanning
uitschakelen!
 Werkzaamheden aan het 230 V-stroomnet uitsluitend
laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf.
Polski
OSTRZEŻENIE
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod
napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu prądu
elektrycznego przez organizm. Może to spowodować
porażenie prądem, poparzenia lub śmierć.
 Przed montażem i demontażem należy odłączyć
napięcie sieciowe!
 Prace przy sieci 230 V mogą wykonywać wyłącznie
specjaliści!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При прямом или непрямом контакте с токоведущими
деталями происходит опасное протекание тока через
тело человека. Последствиями этого могут быть
электрический шок, ожоги или смерть.
 Перед монтажом и демонтажом оборудования
отключите питание!
 Работы в сети с напряжением 230 В должны
производиться только специалистами по
электрооборудованию!
Voeding
Busdeelnemer
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende
deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Følgen kan være
elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.
 Koble fra nettspenningen før montering / demontering!
 Arbeid på 230 V-nettet må bare utføres av
fagpersonale.
MERK
Varmekilder som f.eks. belysning, oppvarming osv. kan føre til
feilkoblinger hvis de er plassert for nærme bevegelsesmelderen.
 Sørg for tilstrekkelig avstand mellom bevegelsesmelderen og
varmekilder!
24 VDC (via buslijn)
1 (12mA)
Busaansluitklem: 0,4-0,8 mm
Leidingtype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolatie verwijderen: 6-7 mm
180 °
1 - 500 lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Aansluiting
Maximale openingshoek
Lichtwaarde-instelling
Montagehoogte
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur
 Proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję montażu.
 Dalsze informacje dla użytkownika są dostępne na stronie

www.abb.com/freeathome lub po zeskanowaniu kodu QR.
Informacje na temat włączania do systemu są podane w
podręczniku systemu (www.abb.com/freeathome).
Parametry techniczne
Zasilanie elektryczne
Uczestnik magistrali
Podłączenie
Kąt widzenia
Wartość graniczna
jasności
Wysokość montażu
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura
przechowywania
24 VDC (odbywa się przez magistralę)
1 (12mA)
Zacisk przyłączeniowy magistrali:
0,4-0,8 mm; Typ przewodu: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Odizolowanie: 6-7 mm
180 °
1 - 500 luksów
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
 Руководство по монтажу следует внимательно прочесть и


сохранить.
Для получения дополнительной информации посетите наш
сайт: www.abb.com/freeathome или отсканируйте QR-код.
Информацию об интеграции в систему см. в руководстве
пользователя системы (www.abb.com/freeathome).
Технические характеристики
Электропитание
Абонент шины
Подключение
УКАЗАНИЕ
Источники тепла, такие как осветительные приборы, радиаторы
отопления и т. п., могут вызывать ложные срабатывания, если
находятся слишком близко к месту установки датчика движения.
 Необходимо следить за тем, чтобы между датчиками
движения и источниками тепла сохранялось достаточное
расстояние!
Bevegelsesmelder
jaeger.nl/freeathome of door scannen van de QR-code.
Informatie over integratie in een systeem zie systeemhandboek
(www.busch-jaeger.nl/freeathome).
Technische gegevens
WSKAZÓWKA
Źródła ciepła, takie jak oświetlenie, ogrzewanie itd., mogą prowadzić
do zakłóceń, jeśli są zlokalizowane zbyt blisko czujnika ruchu.
 Zapewnić wystarczający odstęp między czujnikiem ruchu a
źródłami ciepła!
Датчик движения
Русский

OPMERKING
Warmtebronnen zoals verlichting, verwarmingen etc. kunnen tot
onjuiste schakelingen leiden als deze te dicht bij de
bewegingsschakelaar zijn aangebracht.
 Op voldoende afstand tussen bewegingsschakelaar en
warmtebronnen letten!
Czujnik ruchu
Norsk
 Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
 Meer gebruikersinformatie onder www.busch-
Угол охвата
Предельное
значение яркости
Высота установки
Степень защиты
Температура
окружающей среды
Температура
хранения
24 В DC (подается по шине)
1 (12 мА)
Зажим сопряжения с шиной: 0,4-0,8 мм
Тип кабеля: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 мм
Снять изоляцию: 6-7 мм
180 °
1–500 люкс
от 1,1 до 1,3 м
IP20
-5 °C ... +45 °C
-20 °C ... +70 °C
 Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den.
 Mer brukerinformasjon under www.abb.com/freeathome eller ved

å skanne QR-koden.
Informasjon om systemintegrering, se systemhåndboken
(www.abb.com/freeathome).
Tekniske data
Strømforsyning
Bus-deltaker
Tilkobling
Åpningsvinkel
Lysstyrkegrenseverdi
Monteringshøyde
Kapslingsgrad
Omgivelsestemperatur
Lagringstemperatur
24 VDC (tilføres via bussledning)
1 (12mA)
Buss-kontaktklemme: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolasjon: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Beoogd gebruik
De bewegingsschakelaar-sensor (met busaankoppelaar) kan aan
een bestaande schakelaktor worden toegewezen. De apparaten
reageren op bewegende lichaamswarmte en schakelen de verlichting
aan. Ze zijn niet voorgeconfigureerd.
De apparaten vormen geen vervanging voor een alarminstallatie.
 Voor uitvoerige informatie over de functieomvang zie technisch
handboek (zie QR-code).
Montage
Inbouw uitsluitend in inbouwdozen in droge vertrekken binnen.
Daarbij de geldende voorschriften in acht nemen. Identificatielabel
eraf trekken en in lijst plakken (bij het System Access Point).
 Afdekraam apart bestellen.
 De mogelijke schakelaarprogramma's vindt u in de elektronische
catalogus (www.busch-jaeger-catalogus.nl).
Detectiebereik
1 = montagehoogtes / detectiegebieden;
2 = detectiebereik (0 °C – +36 °C);
3 = horizontale versmalling van het detectiebereik door afplakken
Inbedrijfname
Het op de buslijn aangesloten apparaat wordt na enkele seconden
automatisch door het systeem herkend. De apparaten moeten voor
het uitvoeren van de functies worden geparametreerd.
 Uitvoerige informatie over de inbedrijfname en parametrering
vindt u in het technische handboek en de onlinehelp van het
System Access Point (www.busch-jaeger.nl/freeathome).
 Firmware-update gebeurt via het System Access Point.
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
Aansluiting
Aansluiting aan de hand van aansluitschema uitvoeren.
 Let op! Op de juiste polen letten.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Czujnik ruchu (z portem magistralnym) może być przyporządkowany
do istniejącego aktora przełączającego. Urządzenia reagują na ruch
ciepłego ciała i włączają oświetlenie. Nie są skonfigurowane.
Nie zastępują one instalacji alarmowej.
 Szczegółowe informacje na temat zakresu funkcji są podane w
podręczniku technicznym (patrz kod QR).
Montaż
Montażu dokonywać jedynie w puszkach podtynkowych znajdujących
się w suchych pomieszczeniach. Przestrzegać obowiązujących
przepisów. Zdjąć etykietę identyfikacyjną i wkleić do listy (w System
Access Point).
 Ramki zamawiać osobno.
 Możliwe serie przełączników są podane w katalogu
elektronicznym (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Pole detekcji
1 = wysokość montażu / płaszczyzny wykrywania;
2 = pole detekcji (0 °C – +36 °C);
3 = poziome zawężenie pola detekcji poprzez zaklejenie
Uruchomienie
Po kilku sekundach system automatycznie rozpoznaje urządzenie
podłączone do magistrali. Warunkiem realizacji funkcji jest
parametryzacja urządzeń.
 Szczegółowe informacje na temat uruchamiania i parametryzacji
znajdują się w podręczniku technicznym oraz w pomocy online
System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Aktualizacja oprogramowania za pomocą System Access Point.
Serwis
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ przedsiębiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
Sposób podłączenia
Podłączenie wykonać zgodnie ze schematem podłączania.
 Uwaga! Przestrzegać właściwej biegunowości.
Использование по назначению
Датчик движения (с шинным коплером) может быть привязан к
имеющемуся активатору выключателя. Устройства реагируют на
тепло движущихся тел и включают освещение. Не являются
предварительно сконфигурированными. Не предназначены в
качестве замены для системы сигнализации.
 Подробную информацию о функциональном объеме см. в
Техническом руководстве (см. QR-код).
Монтаж
Монтаж допускается только внутри сухих помещений в
монтажных коробках для скрытой установки. При этом должны
соблюдаться действующие в этом отношении нормы и
положения. Отделите идентификационную метку и вклейте в
список (к системной точке доступа „System Access Point“).
 Защитная рамка заказывается отдельно.
 Подходящие серии выключателей представлены в
Электронном каталоге (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Подключение
Зона действия
1 = высота установки / зоны действия;
2 = зона действия (0 °C – +36 °C);
3 = горизонтальное сужение зоны действия за счет заклеивания
Ввод в эксплуатацию
Подключенное к шине устройство через несколько секунд
автоматически распознается системой. Затем для дальнейшего
функционирования следует выполнить параметрирование
устройства.
 Подробная информация по вводу в эксплуатацию и
параметрированию содержится в Техническом руководстве и
в онлайн-справке к системной точке доступа „System Access
Point“ (www.abb.com/freeathome).
 Обновление прошивки осуществляется через системную
точку доступа „System Access Point“.
Сервисное обслуживание
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Предприятие группы ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; тел: +49 2351 956-1600
Выполнить подключение в соответствии со схемой.
 Внимание! Соблюдайте правильную полярность.
Forskriftsmessig bruk
Bevegelsesmelder-sensoren (med buskobler) kan tilordnes en
eksisterende bryteraktuator. Apparatene reagerer på kroppsvarme
som er i bevegelse og slår på belysningen. De er ikke forhåndskonfigurert. Apparatene er ingen erstatning for et alarmanlegg.
 Utførlig informasjon om funksjonsomfang, se teknisk håndbok
(se QR-kode).
Montering
Innmontering kun i innfelte bokser i tørre rom innendørs. Følg
gjeldende forskrifter. Trekk av identifikasjonsmerke og lim i listen (for
System Access Point).
 Dekkramme bestilles separat.
 Tilgjengelige bryterserier finner du i den elektroniske katalogen
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilkobling
Foreta tilkobling iht. koblingsskjemaet.
 OBS! Sørg for at polene er korrekt tilkoblet.
Registreringsområde
1 = monteringshøyder / registreringsnivåer; 2 = registreringsområde
(0 °C – +36 °C); 3 = horisontal avgrensing av registreringsområdet
ved å sette på klistremerke
Igangsetting
Apparatet som er koblet til busledningen, registreres automatisk av
systemet etter noen sekunder. Apparatene må parametreres for å
kunne utføre tilleggsfunksjoner.
 Utførlig informasjon om igangsetting og parametrering finner du i
den tekniske håndboken og i online-hjelpen for System Access
Point (www.abb.com/freeathome).
 Fastvareoppdatering utføres via System Access Point.
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Et selskap i ABB-gruppen
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +47 03 500
0073-1-8447 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
i
1
2
1,1 m -1,3 m
ca. 14˚
-
ca. 5˚
6211/2.2
+
2
3m
3
3m
6m
Bus
6225/1.0-…
MD-F-1.0.1-…
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Deutsch
Bewegungsmelder
WARNUNG
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen
Körperdurchströmung. Elektrischer Schock,
Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.
 Vor Montage/ Demontage Netzspannung freischalten!
 Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal
ausführen lassen.
English
WARNING
Dangerous currents flow through the body when coming
into direct or indirect contact with live components. This
can result in electric shock, burns or even death.
 Disconnect the mains power supply prior to
installation/disassembly!
 Permit work on the 230 V supply system to be
performed only by specialist staff.
ADVERTENCIA
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,
con componentes por los que circule una corriente
eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa,
cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o,
incluso, la muerte.
 ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!
 Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo
al personal técnico competente.
Stromversorgung
Busteilnehmer
Anschluss
Öffnungswinkel
Helligkeitsgrenzwert
Montagehöhe
Schutzart
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
AVVERTIMENTO
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da
corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente
attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere
folgorazione, ustioni o morte.
 Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la
tensione di rete!
 Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
NOTA
Fonti di calore come luci, riscaldamenti ecc. possono provocare attivazioni errate se posizionati troppo vicini al rilevamento di movimento.
 Mantenere una distanza sufficiente tra il rilevatore di movimento e
le fonti di calore!
24 VDC (erfolgt über Buslinie)
1 (12mA)
Busanschlussklemme: 0,4-0,8 mm
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Abisolierung: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
- 5 °C – + 45 °C
- 20 °C – + 70 °C
 Please read the mounting instructions carefully and keep them for


future use.
Additional user information is available at
www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code.
For information on system integration please see the system
manual (www.abb.com/freeathome).
Technical data
Power supply
Bus subscribers
Connection
Opening angle
Brightness limit value
Mounting height
Protection type
Ambient temperature
Storage temperature
24 V DC (via bus line)
1 (12 mA)
Bus connection terminal: 0.4-0.8 mm
Cable type: J-Y(St)Y, 2x2x0.8 mm
Wire stripping: 6-7 mm
180 °
1 – 500 lux
1.1 m to 1.3 m
IP20
-5°C – +45°C
-20°C – +70°C
 Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de


montaje.
Más información para usuarios en www.abb.com/freeathome o
escaneando el código QR.
Para conocer la información sobre la integración en el sistema,
consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).
Datos técnicos
Alimentación de
corriente
Participantes de bus
Conexión
NOTA
Las fuentes de calor como la iluminación, calefacciones, etc. pueden
provocar conmutaciones erróneas si se encuentran muy cerca del
detector de movimiento.
 ¡Mantenga la distancia suficiente entre los detectores de
movimiento y las fuentes de calor!
Rilevatore di movimento
www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome
oder durch Scannen des QR-Codes.
Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
Technische Daten
NOTE
Heat sources such as lighting, heating, etc., can cause incorrect
switching, if they are installed too close to the movement detector.
 Ensure that there is an adequate distance between the movement
detector and the heat sources!
Detector de movimiento
Español

HINWEIS
Wärmequellen wie Beleuchtung, Heizungen usw. können zu Fehlschaltungen führen, wenn sie zu dicht am Bewegungsmelder
angebracht sind.
 Auf ausreichenden Abstand zwischen Bewegungsmelder und
Wärmequellen achten!
Movement detector
Italiano
 Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 Weitere Benutzerinformationen unter
Ángulo de apertura
Valor de luminosidad
Altura de montaje
Grado de protección
Temperatura ambiente
Temperatura del
almacén
1 (12 mA)
Borne de conexión de bus: 0,4-0,8 mm
Tipo de cable: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Pelado del cable: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale
del sistema (www.abb.com/freeathome).
Dati tecnici
Alimentazione elettrica
Utenti bus
Collegamento
Angolo di apertura
Valore limite della
luminosità
Altezza di montaggio
Tipo di protezione
Temperatura ambiente
Temperatura di
immagazzinamento
Der Bewegungsmelder-Sensor (mit Busankoppler) kann einem
vorhandenen Schaltaktor zugeordnet werden. Die Geräte reagieren
auf sich bewegende Körperwärme und schalten Beleuchtungen ein.
Sie sind nicht vorkonfiguriert. Die Geräte dienen nicht als Ersatz für
eine Alarmanlage.
 Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe
Technisches Handbuch (siehe QR-Code).
Montage
Einbau nur in Unterputzdosen, die sich in trockenen Innenräumen
befinden. Dabei die geltenden Vorschriften beachten. Identlabel
abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point)
 Abdeckrahmen separat bestellen.
 Die möglichen Schalterserien dem elektronischen Katalog
entnehmen (www.busch-jaeger-katalog.de)
Anschluss
24 VDC (tramite linea bus)
1 (12 mA)
Morsetto di allacciamento bus:
0,4-0,8 mm; Tipo di cavo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Spelatura: 6-7 mm
180 °
1 - 500 lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5°C ... +45°C
-20°C ... +70°C
Erfassungsbereich
1 = Montagehöhen / Erfassungsebenen;
2 = Erfassungsbereich (0 °C – + 36 °C);
3 = Horizontale Einengung des Erfassungsbereichs durch Abkleben
Inbetriebnahme
Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen
Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur
Ausführung der Funktionen parametriert werden.
 Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und
Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in
der Onlinehilfe des System Access Point
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
 Firmware-Update erfolgt über System Access Point.
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.de; Tel: +49 2351 956-1600
Anschluss gemäß Anschlussgrafik durchführen.
 Achtung! Auf korrekte Polarität achten.
Intended use
The movement detector sensor (with bus coupler) can be assigned to
an available switch actuator. The devices respond to moving body
heat and switch on the lights. They have not been pre-programmed.
The devices do not serve as a substitute for an alarm system.
 For detailed information about the range of functions see the
technical reference manual (see QR code).
Mounting
They may only be installed in dry interior rooms in flush-mounted
boxes. Observe the currently valid regulations. Pull off the
identification label and glue it into the list (at System Access Point).
 Please order the cover frame separately.
 Please see the electronic catalogue for the possible switch
ranges (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Connection
Detection range
1 = Mounting heights / detection levels;
2 = Detection range (0°C – +36°C);
3 = Horizontal limitation of the detection range by masking
Commissioning
The device connected to the busline is automatically recognized by
the system after a few seconds. The devices must be parameterized
for the use of the functions.
 Detailed information about commissioning and parameterization
is available in the technical reference manual and the online help
of the System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware update is carried out via the System Access Point.
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - an ABB company,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +49 2351 956-1600
Establish the connections according to the connection diagram.
 Attention! Observe correct polarity.
Uso conforme al fin previsto
El sensor del detector de movimiento (con acoplador de bus) puede
asignarse a un actuador de conmutación disponible. Los dispositivos
reaccionan al calor corporal en movimiento conmutando la
iluminación. Los dispositivos no se suministran preconfigurados. Los
dispositivos no sirven para sustituir una instalación de alarma.
 Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte
el manual técnico (véase el código QR).
24 V c.c. (a través de la línea de bus)
 Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
 Maggiori informazioni per l’utente disponibile sul sito

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Montaje
El montaje solamente puede realizarse en cajas de empotrar que se
encuentren en interiores secos. Para ello, tenga en cuenta las
normas vigentes. Retirar la etiqueta de identificación y pegarla en la
lista (en System Access Point).
 Pida, aparte, el marco.
 En el catálogo electrónico puede consultar los posibles
programas de conmutación (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Conexión
Zona de recepción
1 = Altura de montaje / planos de registro; 2 = Zona de recepción
(0 °C – +36 °C); 3 = Restricción horizontal de la zona de recepción si
se utiliza cinta adhesiva.
Puesta en marcha
El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato
que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones
es necesario parametrizar los aparatos.
 Podrá encontrar información más detallada sobre la puesta en
servicio y sobre la parametrización en el manual técnico y en la
ayuda online del System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 La actualización del firmware se realiza a través del System
Access Point.
Servicio
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +34 902 11 15 11
Realizar la conexión según se indica en el esquema de conexiones.
 ¡Atención! Cuide de que la polaridad sea la correcta.
Uso conforme alle prescrizioni
Il sensore del rilevatore di movimento (con accoppiatore bus) può
essere assegnato a un attuatore d'uscita presente. Gli apparecchi
reagiscono al calore corporeo e accendono le luci. Gli apparecchi
non sono preconfigurati. Questi apparecchi non sostituiscono un
impianto di allarme.
 Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il
manuale tecnico (vedere codice QR).
Montaggio
Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso poste in
locali chiusi privi di umidità. Osservare le norme vigenti in materia.
Rimuovere l'etichetta identificativa e incollarla nella lista (per System
Access Point).
 Ordinare separatamente i telai di copertura.
 Le serie di interruttori disponibili sono elencate nel catalogo
elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Collegamento
Eseguire il collegamento secondo lo schema di collegamento.
 Attenzione! Accertarsi che la polarità sia corretta.
Campo di rilevamento
1 = altezze di montaggio/livelli di rilevamento; 2 = campo di
rilevamento (0°C – +36°C); 3 = limitazione orizzontale del campo di
rilevamento tramite mascheratura
Messa in servizio
L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente
dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare le funzioni è
necessario parametrizzare gli apparecchi.
 Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla
parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online
del System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 0800 55 1166
0073-1-8423 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
1
i
1
2
1,1 m -1,3 m
ca. 14˚
-
ca. 5˚
6211/2.2
+
2
3m
3
3m
6m
Bus
6225/1.0-…
MD-F-1.0.1-…
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Français
Détecteur de mouvement
AVERTISSEMENT
Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension
entraîne un passage de courant dangereux dans le corps.
Celui-ci risque d’entraîner un choc électrique, des brûlures
ou la mort.
 Déconnecter la tension secteur avant tout montage /
démontage !
 Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation
électrique en 230 V uniquement par des techniciens
spécialisés !
警告
直接或间接接触导电零件时,可能有触电危险。可能造成电
击、灼伤或死亡。
 安装 / 拆卸前应先切断电源!
 仅可由技术人员来操作 230 伏电网。
中文


conserver.
Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles
sur le site www.abb.com/freeathome ou en scannant le code QR.
Pour des informations sur l’intégration du système, voir le manuel
système (www.abb.com/freeathome).
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Participant au bus
Raccordement
Notice
Les sources de chaleur, telles que les éclairages, les chauffages, etc.
risquent d’entraîner des erreurs de commutation, lors d’un montage
trop près du détecteur de mouvement.
 Veiller à une distance suffisante entre le détecteur de mouvement
et les sources de chaleur !
运动检测器
Angle d'ouverture
Valeur seuil de
luminosité
Hauteur de montage
Type de protection
Température ambiante
Température de
stockage

NOTA
Fontes de calor, como iluminação, aquecimentos, etc. podem levar a
ligações incorretas se forem colocados muito próximas ao sensor de
movimento.
 Observar que deve haver uma distância suficiente entre o sensor
de movimento e as fontes de calor!
1 - 500 lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
码获取
系统连接信息请参见系统手册 (www.abb.com/freeathome)。
技术数据
电源
总线用户
提示
如果照明、供暖等热源位于运动检测器附近,则可能导致错误开关操
作。
 注意运动检测器和热源之间须保持足够的距离!
ATENÇÃO
No caso de contato direto ou indireto com peças
condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de
corrente pelo corpo. As consequências podem ser o
choque elétrico, queimaduras ou a morte.
 Antes da montagem / desmontagem, desligar a tensão
da rede!
 Somente o pessoal especializado deve executar os
trabalhos na rede 230 V.
24 VDC (via la ligne bus)
1 (12mA)
Borne de raccordement du bus :
0,4-0,8 mm; Type de câble : J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm ; Dénudé sur : 6-7 mm
180 °
 请仔细阅读并妥善保管安装说明。
 更多用户信息请查询 www.abb.com/freeathome 或通过扫描 QR 代
连接
Sensor de movimento
Português
 Les instructions de montage sont à lire attentivement et à
开口角度
亮度极限值
安装高度
保护方式
环境温度
储存温度
24 VDC(通过总线供电)
1 (12mA)
总线连接端子:0.4-0.8 mm
导线类型:J-Y(St)Y,2x2x0.8 mm
绝缘层:6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1.1 m – 1.3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
 Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
 Outras informações para o usuário sob

www.abb.com/freeathome ou escaneando os códigos QR.
Informações sobre a conexão do sistema, ver o manual do
sistema (www.abb.com/freeathome).
Dados técnicos
Alimentação de
corrente
Participante do
barramento
Ligação
Ângulo de abertura
Valor limite de
luminosidade
Altura de montagem
Classe de proteção
Temperatura ambiente
Temperatura de
armazenagem
24 VCC
(através de linha de barramento)
1 (12mA)
Terminal de conexão de barramento:
0,4-0,8 mm; Tipo de cabo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Isolamento: 6-7 mm
180 °
1 - 500 Lux
1,1 m – 1,3 m
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Utilisation conforme
Le capteur détecteur de mouvement (avec coupleur de bus) peut être
affecté à un actionneur de commutation disponible. Les appareils
réagissent à la chaleur de corps en mouvement et allument les
éclairages. Les appareils ne sont pas préconfigurés.
Les appareils ne sauraient remplacer un système d’alarme.
 Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont
disponibles dans le manuel technique (voir le code QR).
Montage
Montage uniquement dans des boîtes encastrées se trouvant dans
des pièces intérieures non humides. Respecter les prescriptions en
vigueur lors de l’opération. Enlever l’étiquette d’identification et la
coller sur la liste (au niveau du System Access Point).
 Commander séparément la plaque de recouvrement.
 Les programmes de commutateurs possibles sont disponibles
dans le catalogue électronique (www.busch-jaegercatalogue.com)
Plage de détection
1 = hauteurs de montage / niveaux de détection ; 2 = plage de
détection (0 °C – +36 °C) ; 3 = rétrécissement horizontal de la zone
de détection en cachant par collage
Mise en service
L’appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement
par le système à l’issue de quelques secondes. Un paramétrage des
appareils en vue de l’exécution des fonctions est nécessaire.
 Des informations détaillées sur la mise en service et le
paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l’aide
en ligne du System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 La mise à jour du micrologiciel est réalisée par le biais du System
Access Point.
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Une société du groupe ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tél. : +49 2351 956-1600
Raccordement
Réaliser le raccordement conformément au schéma de raccordement
 Attention ! Veiller à ce que la polarité soit correcte.
按规定使用
可将运动检测器传感器(带总线耦合器)分配给现有的开关执行器。
设备对运动的机身热量作出反应,并打开照明。未对设备进行预配
置。
设备不可替代报警装置。
 功能范围的详细信息请参见技术手册(参见 QR 代码)。
安装
仅可安装在干燥室内的嵌装盒内。同时,注意须有效规定。揭下识别
标签并贴在列表中(在 System Access Point 中)。
 单独订购盖板框。
 从电子目录中查询可用的开关系列
(www.busch-jaeger-catalogue.com)
连接
探测范围
1 = 安装高度 / 测量平面;2 = 探测范围 (0 °C – +36 °C);
3 = 通过遮盖水平限制探测范围
调试
数秒钟后,系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能,
必须设置设备参数。
 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“System Access
Point”在线帮助中 (www.abb.com/freeathome)。
 通过 System Access Point 更新固件。
维修
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB 集团旗下企业,
Freisenbergstraße 2,D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; 电话:+86 400-820-9696
根据接线图进行连接。
 注意!务请确保正确的极性。
Utilização conforme
O sensor de movimento (com acoplador de barramento) pode ser
atribuído a um atuador de comutação disponível. Os aparelhos
reagem ao calor físico em movimento e ligam as iluminações. Eles
não são pré-configurados.
Os aparelhos não substituem um sistema de alarme.
 Informações detalhadas sobre a gama de funções, ver o manual
técnico (ver o código QR).
Montagem
Montagem somente nas caixas embutidas que encontram-se em
interiores secos. Observar para isso os regulamentos válidos.
Remover o Identlabel e colá-lo na lista (no System Access Point)
 Encomendar separadamente o quadro de cobertura.
 As possíveis séries de interruptores podem ser consultadas na
catálogo eletrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Ligação
Fazer a ligação de acordo com o gráfico de ligações.
 Atenção! Observar a polaridade correta.
Zona de detecção
1 = alturas de montagem / níveis de detecção;
2 = zona de detecção (0 °C – +36 °C);
3 = restrição horizontal da zona de detecção colando
Colocação em funcionamento
O aparelho conectado na linha de barramento é detectado
automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos
devem ser parametrizados para a execução das funções.
 Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e
parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda
online do System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 A atualização do firmware é feita através do System Access
Point.
Serviço
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ uma empresa do grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 08000149111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement