MSI PRO MP241 23.8/1920x1080 Computerscherm / pc-monitor Owner's Manual

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

MSI PRO MP241 23.8/1920x1080 Computerscherm / pc-monitor Owner's Manual | Manualzz

PRO-serie

LCD-monitor

PRO MP241 (3BA9)

ii

INHOUDSOPGAVE

Verklaring van copyright en handelsmerken �����������������������������������������������������������iii

Revisie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Technische ondersteuning ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Veiligheidsrichtlijnen ������������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-conformiteit �������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen �������������������������������������������������vi

WEEE-verklaring ����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informatie over chemische bestanddelen ��������������������������������������������������������������vii

1. Aan de slag ................................................................................1-1

Inhoud verpakking ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

De monitorstandaard installeren �������������������������������������������������������������������������� 1-3

De monitor aanpassen ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitoroverzicht ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-5

De monitor aansluiten op pc �������������������������������������������������������������������������������� 1-6

2. OSD-instelling ............................................................................2-1

OSD-toetsen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

Het Menu's OSD Setup ���������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

Bijlage ............................................................................................A-1

Specificaties ���������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Vooraf ingestelde weergavemodi �������������������������������������������������������������������������A-3

Problemen oplossen ��������������������������������������������������������������������������������������������A-4

Voorwoord

Verklaring van copyright en handelsmerken

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alle rechten voorbehouden� Het gebruikte MSIlogo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alle andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren� Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid� MSI behoudt het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen�

Revisie

Revisie

V1�0

Datum

2020/05

Technische ondersteuning

Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur� Ga anders naar https://www�msi�com/support/ voor meer begeleiding� iii

iv

Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door�

Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de gebruikershandleiding�

Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.

Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen�

Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van vochtigheid en hoge temperatuur�

Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt�

Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact� Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit� Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact�

Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken�

De ventilator op het apparaat wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen� Dek de ventilator niet af�

Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar de opslagtemperatuur hoger is dan 60

O

C of lager is dan -20

O

C, waardoor het apparaat kan worden beschadigd�

OPMERKING: De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40

O

C�

Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit het stopcontact haalt� Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken�

Voorwoord

Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen� Plaats geen objecten op de voedingskabel�

Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het apparaat�

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel:

De voedingskabel of stekker is beschadigd�

Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen�

Het apparaat werd blootgesteld aan vocht�

Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding�

Het apparaat is gevallen en beschadigd�

Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk�

Eigenschappen groen product

Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by

Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid

Gemakkelijke demontage en recycling

Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling

Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades

Minder productie van vast afval door terugnamebeleid

Milieubeleid

Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur�

Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun levensduur�

Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over recycling�

Gebruikers kunnen ons ook bereiken op gpcontdev@msi�com voor informatie betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten� v

★ Waarschuwing! Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het gezichtsvermogen�

★ Aanbevelingen:

1�

Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten�

2�

Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten� Voor kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot minder dan één uur per dag�

vi

CE-conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)� Dit product is getest en in overeenstemming bevonden met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen van Publicatieblad van de Europese Unie�

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften� Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie� Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie� Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne�

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger�

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten�

Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp�

Melding 1

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren�

Melding 2

Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel�

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels� De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden:

1� dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en

2� dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken�

Voorwoord

WEEE-verklaring

Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie ("EU") voor afval van elektrische en elektronische apparatuur, mogen producten van "elektrische en elektronische apparatuur" niet langer worden weggegooid bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan het einde van hun nuttige levensduur�

Informatie over chemische bestanddelen

Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU

REACH-verordening (EG-verordening nr� 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten op: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

1

Aan de slag

Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen� Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te voorkomen�

BELANGRIJK

De illustraties zijn uitsluitend informatief bedoeld� Uw monitor kan er anders uitzien�

1-2

Inhoud verpakking

1� Monitor

2� Monitorstandaard

3� Basis

4� Netvoeding & netsnoer

5� HDMI-kabel (optioneel)

6� D-sub VGA-kabel (optioneel)

7� Snelstartgids

8� Garantiekaart

* Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van de items zijn beschadigd of ontbreken�

* Inhoud van verpakking kan variëren per land�

Aan de slag

1-3

1-2

Aan de slag

De monitorstandaard installeren

BELANGRIJK

Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van bekrassen van het weergavepaneel�

1� Lijn de standaard uit met de basis� Duw de standaard richting de basis totdat het op de plaats wordt vergrendeld�

2� Laat de monitor in de beschermende schuimverpakking� Lijn de standaardmontage uit met de groef in de monitor� Duw de standaardmontage richting de groef in de monitor totdat het op de plaats wordt vergrendeld�

3� Zorg ervoor dat de montagevergrendelingen volledig zijn geactiveerd voordat u de monitor rechtop zet�

4�

1

1-3

2

1-4

De monitor aanpassen

Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de afstelcapaciteiten�

BELANGRIJK

Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor�

Aan de slag

1-5

1-4

Monitoroverzicht

1 2 3

Aan de slag

5

4

3

4

1

2

5

6

HDMI-poort

D-sub VGA-poort

DC-voedingsaansluiting

OSD-toetsen

Aan/Uit-LED

Kensington-slot

6

1-5

De monitor aansluiten op pc

1� Schakel uw computer uit�

2� Sluit de Video-kabel aan van de monitor op uw computer�

3� Monteer de netvoeding & netsnoer van de monitor� (Afbeelding A)

4� Sluit de netvoeding aan op de voedingsaansluiting van de monitor� (Afbeelding B)

5� Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact� (Afbeelding C)

6� Schakel de monitor in� (Afbeelding D)

7� Schakel de computer in en de monitor detecteert automatisch de signaalbron�

1-6

D

M

E

B

A

C

Aan de slag

PB

OSD-instelling

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD-instelling�

BELANGRIJK

Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving�

2

OSD-toetsen

De monitor komt met een set OSD-toetsen dat helpt het weergavemenu op het scherm (OSD) te bedienen�

M

E

2-2

OSD-toets Sneltoetsen

(Wanneer OSD-menu UIT is)

Het OSD-hoofdmenu activeren

M

E

Gebruikt als een aangewezen sneltoets

Gebruikt als een aangewezen sneltoets

Activeren van de automatische afstelfunctie die de horizontale positie, verticale positie, klok en scherpstelling instelt (alleen voor

VGA-signalen)

Basisbewerkingen

(Wanneer OSD-menu AAN is)

■ Terugkeren naar het vorige menu

■ Het OSD-hoofdmenu afsluiten

■ Gebruikt als de knop Omhoog/

Rechts voor het selecteren van functiemenu’s en items

■ Opwaartse aanpassing in functiewaarden toestaan

■ Gebruikt als de knop Omlaag/

Links voor het selecteren van functiemenu’s en items

■ Neerwaartse aanpassing in functiewaarden toestaan

Gebruikt als de Enter-knop voor het openen van functie-items

OSD-instelling

Het Menu's OSD Setup

Druk op de M-toets voor het starten van het hoofdmenu OSD (On-Screen Display) en gebruik de OSD-toetsen om de gewenste functie af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren�

Menu 1ste niveau Menu 2de/3de niveau

Brightness (Helderheid)

Contrast

DCR

Mode (Modus)

Color Temp�

(Kleurtemp�)

Aspect (Beeld)

Input (Ingang)

Omschrijving

Helderheid van display afstellen

Contrast van display afstellen

ON (Aan)

OFF (Uit)

Return

Exit (Afsluiten)

Return

Exit (Afsluiten)

Cool (Koel)

Warm

User (Gebruiker) R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Return

Exit

(Afsluiten)

Dynamisch contrast activeren

Dynamisch contrast deactiveren

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

Standard (Standaard)

Movie (Film)

Normal work mode (Normale werkmodus)

Movie Mode (Filmmodus)

FPS Modus FPS-spel

RTS Modus RTS-spel

EyeSaver (Oogbescherming) Eye protection mode

(Oogbeschermingsmodus)

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

Koele kleurtemperatuur

Warme kleurtemperatuur

Nauwkeurig afstemmen van rode kleurtemperatuur

Nauwkeurig afstemmen van groene kleurtemperatuur

Nauwkeurig afstemmen van blauwe kleurtemperatuur

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

Return Terugkeren naar het vorige menu

Exit (Afsluiten)

Auto

16:9

4:3

Return

Exit (Afsluiten)

VGA

HDMI

Return

Exit (Afsluiten)

Dit functiemenu afsluiten

Automatisch afstellen van de beeldverhouding

Beeld in modus 16:9

Beeld in modus 4:3

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

Analoge VGA-signaalingang

Digitale HDMI-signaalingang

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

2-3

2-4

Menu 1ste niveau Menu 2de/3de niveau

Adjust (Afstellen) Auto adjust

Other (Overig)

(Automatisch afstellen)

Omschrijving

Automatisch afstellen van de horizontale/ verticale positie, klok en scherpstelling van beelden

Afstellen van de witbalans van beelden Auto Color

(Automatische kleur)

Gamma

Return

Exit (Afsluiten)

Language (Taal)

(Meer talen binnenkort verwacht)

Power Off

(Uitschakelen)

Reset

OD

(buitendiameter)

Gamma 1

Gamma 2

Return

Exit

(Afsluiten)

Afstellen van de helderheid van kleurtint grijs 1

Afstellen van de helderheid van kleurtint grijs 2

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

English

Français

Deutsch

Italiano

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

Standaard fabrieksinstelling voor taal is

Engels�

Español

Русский

Return

Exit

(Afsluiten)

ON (Aan)

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

OFF (Uit)

Return

Exit

(Afsluiten)

YES (JA)

De monitor uitschakelen na gedurende 1 minuut besparen van energie

De getimede uitschakelfunctie deactiveren

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

NO (NEE)

Return

Resetten naar de standaard fabrieksinstellingen

De functie Reset afsluiten

Terugkeren naar het vorige menu

Exit

(Afsluiten)

Dit functiemenu afsluiten

OFF (UIT) De overdrive-functie van responstijd deactiveren

Normal

(Normaal)

Extreme

(Extreem)

Return

Exit

(Afsluiten)

De responstijd van de monitor instellen op normale snelheid

De responstijd van de monitor instellen op extreme snelheid

Terugkeren naar het vorige menu

Dit functiemenu afsluiten

Return Terugkeren naar het vorige menu

Exit (Afsluiten)

Exit (Afsluiten) Dit functiemenu afsluiten

De OSD-instelling afsluiten

Bijlage

BELANGRIJK

Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving�

A

A-2

Specificaties

Model

Grootte

Paneeltype

Resolutie

Beeldverhouding

Helderheid (nits)

Contrastverhouding

Vernieuw. freq.

Responstijd

Invoerinterface

Weergavehoeken

DCI-P3/ sRGB *

Oppervlaktebehandeling

Weergavekleuren

Voedingstype

Adaptermodel

Stroomingang

Stroomuitgang

Afstelling (kantelen)

Kensington-slot

VESA-montage

Afmeting (B x H x D)

Gewicht

Omgeving Bedrijfs

Opslag

PRO MP241 (3BA9)

23,8 inch

IPS

1920 x 1080 (FHD)

16:9

220 cd/m2 (TYP)

1000:1

60Hz

7ms (GTG)

■ HDMI-poort x 1

■ D-sub VGA-poort x 1

178°(H) , 178°(V)

82% / 102%

Anti-reflectie

16,7 miljoen

Externe netvoeding

ADS-40NP-12-1 12030E

100~240Vac, 50/60Hz, 1,0A

12,0V 2,5A�

-5° ~ 15°

Ja

■ Plaattype: 75 x 75 mm

■ Schroeftype: M4 x 8 mm

▶ Spoed: 0,7 mm

Diameter schroefdraad: 4 mm

Lengte schroefdraad: 10 mm

541,04 x 416,26 x 180,80 mm

2,61 kg (netto); 3,78 kg (bruto)

■ Temperatuur: 0°C ~ 40°C

■ Vochtigheid: 20% ~ 90%, niet-condenserend

■ Hoogte: 0 ~ 5000m

■ Temperatuur: -20°C ~ 60°C

■ Vochtigheid: 10% ~ 90%, niet-condenserend

* Gebaseerd op CIE1976-teststandaarden

.

Vooraf ingestelde weergavemodi

VGA

Standard (Standaard)

Dos-Modus

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Volledige HD

Videotiming resolutie

Resolutie

640x480 @60Hz

@72Hz

720x400

800x600

@75Hz

@70Hz

@56Hz

@60Hz

@72Hz

1024x768

1440×900

@75Hz

@60Hz

@70Hz

@75Hz

1280x1024 @60Hz

@75Hz

@60Hz

480P

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

640x480P @60Hz

720P

720x480P @60Hz

1280x720P @50Hz

1280x720P @60Hz

1080P 1920x1080P @60Hz

V

V

V

V

V

VGA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

Bijlage

A-3

A-4

Problemen oplossen

De Aan/Uit-LED is uit.

■ Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor�

■ Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten�

Geen afbeelding.

■ Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.

■ Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en zijn ingeschakeld�

■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten�

■ De computer staat mogelijk in de stand-bymodus� Druk op een toets om de monitor te activeren�

De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet juist gecentreerd.

Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een geschikte instelling voor weergave van de monitor�

Geen Plug & Play.

■ Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten�

■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten�

■ Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug &

Play�

De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig, onscherp of heeft kleurproblemen.

■ Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren�

■ Stel de helderheid en het contrast in�

■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten�

Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af�

Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel�

De monitor begint te flikkeren of toont golven.

■ Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw monitor�

■ Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.

■ Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische interferentie (EMI) kunnen veroorzaken�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals