Svenska Suomi Dansk

Svenska Suomi Dansk
Busch- / [email protected]®
1
3
TOP
1
TOP
2
3
>10mm
6213/1.1; 6213/2.1
SBA-F-1.1.1; SBA-F-2.1.1
6213/2.1
10 A
L
N
6213/1.1
4
5
4
2
i
Bus
M
A
+
L
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Svenska
Sensor/jalusimanöverdon 1/1-delat; 2/1-delat
VARNING
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar
leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli
elchock, brännskador eller död.
 Före montering och demontering ska nätspänningen
frikopplas!
 Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av fackmän.
 Läs monteringsanvisningen noggrant och spara den.
 Mer användarinformation får du genom att gå in på

www.abb.com/freeathome eller genom att scanna QR-koden.
För information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
Ändamålsenlig användning
Jalusisensorn bildar en enhet med jalusimanöverdonet.
Suomi
Anturi/kaihtimenohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.
VAROITUS
Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen
aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena
voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.
 Verkkojännite on katkaistava ennen
asennusta/purkamista!
 230 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilöt.
 Asennusohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä.
 Käyttäjälle tarkoitettuja yksityiskohtaisia lisätietoja on osoitteessa

www.abb.com/freeathome tai ne saa skannaamalla QR-koodin.
Järjestelmän sisällyttämistä koskevia tietoja on
järjestelmäkäsikirjassa (www.abb.com/freeathome).
Määräysten mukainen käyttö
Kaihdinanturi ja kaihtimen ohjain muodostavat yksikön.
Dansk
Sensor/Persienneaktuator 1/1-dbl.; 2/1-dbl.
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele
er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk stød
kan føre til forbrændinger eller medføre dødsfald.
 Afbryd netspændingen før montering og afmontering!
 Al arbejde på 230 V-strømnettet skal udføres af
kvalificeret personale.
 Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.
 Du finder yderligere brugerinformationer på

www.abb.com/freeathome eller ved at scanne QR-koden.
For information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
Bestemmelsesmæssig brug
Persiennesensoren danner en enhed med persienneaktuatoren.
Apparaterne bruges til styring af persiennemotorer (f.eks.
anvendelse af solbeskyttelse) og er tilsvarende prækonfigurerede
(øverste/nederste knap: slukket/tændt; venstre vippe)
Enheterna används för styrning av jalusimotorer (t.ex. solskyddsanvändning) och är förkonfigurerade (tryckknapp uppe/ nere:
upp/ner; vänster vippknapp). Dessutom kan även ventilationsluckor,
dörrar och fönster styras.
 För utförlig information om funktionsomfattningen, se den
tekniska manualen (se QR-koden).
Tekniska data
Strömförsörjning
Bussdeltagare
Inkoppling
Maximal last
Kopplad lastledning
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
Förvaringstemperatur
24 VDC (sker över bussen)
1 (12mA)
Bussanslutningsklämma: 0,4-0,8 mm
Ledningstyp: JY(St)Y, 2x2x0,8 mm
Avisolering: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50/60 Hz; skruvklämmor:
2x2,5 mm2 styv; 2x1,5 mm2 flexibel
IP20
-5°C till +45°C
-20°C till +70°C
Laitteita käytetään kaihdinmoottoreiden ohjaukseen (esim.
Aurinkosuo-jasovellukset) ja ne on konfiguroitu vastaavasti (painike
ylös/ alas: auki/kiinni; vasen vippa). Sen lisäksi niillä voidaan ohjata
tuuletusluukkuja, ovia ja ikkunoita.
 Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknisessä
käsikirjassa (ks. QR-koodi).
Tekniset tiedot
Virransyöttö
Väylälaite
Liitäntä
Enimmäiskuorma
Kytketty kuormajohto
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
Varastointilämpötila
24 VDC (saadaan väylälinjasta)
1 (12 mA)
Väyläliitin: 0,4-0,8 mm
Johtotyyppi: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Eristyksen poisto: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; ruuviliittimet:
2x2,5 mm2 jäykkä; 2x1,5 mm2 joustava
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Herudover kan ventilations-klapper, døre og vinduer styres.
 For detaljerede oplysninger om funktioner, se den tekniske
vejledning (se QR-koden).
Tekniske data
Strømforsyning
Bus-brugere
Tilslutning
Maksimal belastning
Tændt lastlinje
Kapslingsklasse
Omgivende temperatur
Opbevaringstemperatur
24 VDC (via bus)
1 (12mA)
Busterminal: 0,4-0,8 mm;
Ledningstype: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Afisolering: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; skrueklemmer:
2x2,5 mm2 stiv; 2x1,5 mm2 fleksibel
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Montering
Endast montering i infällda dosor som är i torra rum inomhus. Följ
därvid de gällande föreskrifterna. Dra av identifieringsmärket och sätt
fast på listen (vid System Access Point).
 Beställ skyddsram och skydd separat.
 Du hittar de möjliga kopplingsserierna i den elektroniska
katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Inkoppling
VARNING
Risk för kortslutning.
 Se till att skapa en fysisk separation (> 10 mm) mellan
SELV-strömkretsarna och andra strömkretsar!
 Om det minsta avståndet underskrids ska du använda
t.ex. elektronikboxar/isoleringsslangar.
 Se till att polariteten blir rätt.
Asennus
Asennuksen saa tehdä vain kuivissa sisätiloissa sijaitseviin
uppoasennettaviin rasioihin. Voimassa olevia määräyksiä on
noudatettava. Irrota tunnistemerkki ja liimaa se luetteloon
(käytettäessä System Access Pointia).
 Peitekehys ja suojukset on tilattava erikseen.
 Mahdolliset kytkinsarjat käyvät ilmi Sähköisestä luettelosta
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Liitäntä
VAROITUS
Oikosulun vaara.
 Varmista SELV-virtapiirien ja muiden virtapiirien
sijoittelu erilleen toisistaan (> 10 mm)!
 Mikäli vähimmäisetäisyys alitetaan, on käytettävä
esim. sähkörasioita/eristysletkuja.
 Varmista oikea napaisuus.
Montering
Montage må kun ske i underpuds-stikdåser , som er placeret i tørre
indendørs rum. Overhold de gældende bestemmelser. Tag IDmærkaten af, og klæb den ind i listen (ved System Access Point)
 Beskyttelsesramme og afdækninger skal bestilles separat.
 Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilslutning
ADVARSEL
Risiko for kortslutning.
 Ved en rumlig adskillelse (> 10 mm) af SELVkredsløbet skal du være opmærksom på andre
kredsløb!
 Hvis minimumafstanden underskrides, skal du f.eks.
bruge elektroniske stikdåser/isolerende bøsninger.
 Sørg for, at polerne vender rigtigt.

= kanalbeteckning för idrifttagning av programvara (ex.)
 1 = bussledning; 2 = infälld monteringsdosa; 3 = enhetsinsats;
4 = stödring; 5 = 230 V- tilledning
Ibruktagning
Enheten som är ansluten till busslinjen registreras automatiskt av
systemet efter några sekunder. Enheterna måste parametreras för att
ytterligare funktioner ska kunna utföras.
 Utförlig information om ibruktagning och parametrering finns i den
tekniska manualen och i onlinehjälpen till System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 Uppdatering av firmware görs via System Access Point.
Ytterligare produktfunktioner:
 Gröna LEDs som orienteringsljus/statusindikering
 Utbytbara skydd med motsvarande symboler
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +46 21 32 5000

= ohjelmiston käyttöönoton kanavanimi (esim.)
 1 = väyläjohto; 2 = uppoasennettava asennusrasia;
3 = laiteyksikkö; 4 = kannatinkehys; 5 = 230 V –syöttöjohto
Käyttöönotto
Järjestelmä tunnistaa väylälinjaan kytketyn laitteen automaattisesti
muutaman sekunnin kuluttua. Laitteet on parametroitava
lisätoimintojen suorittamiseksi.
 Käyttöönottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia tietoja
on Teknisessä käsikirjassa sekä System Access Pointia
koskevassa online-aputoiminnossa (www.abb.com/freeathome).
 Laitteisto-ohjelmisto päivitetään System Access Pointin kautta.
Tuotteen muita ominaisuuksia:
 Vihreät LEDit suunnannäyttövalona/tilanäyttönä
 Vaihdettavat suojukset ja vastaavat symbolit
Huolto
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB-ryhmään kuuluva yritys,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; puh: +35 810 22 21999

= Kanalbetegnelse for idrifttagning af software (eks.)
 1 = Busledning; 2 = Underpuds-monteringsdåser;
3 = Apparatindsats; 4 = Bærering; 5 = 230 V-tilførsel
Idrifttagning
Apparatet, som er forbundet til buslinjen genkendes automatisk af
systemet efter et par sekunder. Apparaterne skal konfigureres til at
udføre yderligere funktioner.
 Detaljerede oplysninger om idriftsættelse og parameterindstilling
forefindes i den tekniske vejledning og i online-guiden i System
Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware-opdatering sker via System Access Point.
Yderligere produktegenskaber:
 Grønne LED-lamper som orienteringslys/statusindikator
 Udskiftelige afdækninger med passende symboler
Eftersyn
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +45 44 595 959
Busch- / [email protected]®
3
TOP
1
TOP
2
3
>10mm
6213/1.1
6213/2.1
10 A
L
N
6213/1.1; 6213/2.1
SBA-F-1.1.1; SBA-F-2.1.1
4
5
4
2
i
Bus
M
A
+
L
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Nederlands
Sensor/jaloezieaktor 1/1-voudig; 2/1-voudig
WAARSCHUWING
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende
delen ontstaat een gevaarlijke doorstroming van het
lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de dood
kunnen het gevolg zijn.
 Voor montage en demontage eerst de netspanning
uitschakelen!
 Werkzaamheden aan het 230 V-stroomnet uitsluitend
laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf.
 Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
 Meer gebruikersinformatie onder www.buschjaeger.nl/freeathome of door scannen van de QR-code.
 Informatie over integratie in een systeem zie systeemhandboek
(www.busch-jaeger.nl/freeathome).
Beoogd gebruik
 De jaloeziesensor vormt een eenheid met de jaloezieaktor.
Polski
Czujnik/aktor żaluzjowy 1/1-kanałowy; 2/1kanałowy
OSTRZEŻENIE
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod
napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu prądu
elektrycznego przez organizm. Może to spowodować
porażenie prądem, poparzenia lub śmierć.
 Przed montażem i demontażem należy odłączyć
napięcie sieciowe!
 Prace przy sieci 230 V mogą wykonywać wyłącznie
specjaliści!
 Proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję montażu.
 Dalsze informacje dla użytkownika są dostępne na stronie
www.abb.com/freeathome lub po zeskanowaniu kodu QR.
 Informacje na temat włączania do systemu są podane w
podręczniku systemu (www.abb.com/freeathome).
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Czujnik żaluzjowy tworzy całość z aktorem żaluzjowym.
Русский
Датчик / активатор жалюзи 1/1-кан.; 2/1-кан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При прямом или непрямом контакте с токоведущими
деталями происходит опасное протекание тока через
тело человека. Последствиями этого могут быть
электрический шок, ожоги или смерть.
 Перед монтажом и демонтажом оборудования
отключите питание!
 Работы в сети с напряжением 230 В должны
производиться только специалистами по
электрооборудованию!
 Руководство по монтажу следует внимательно прочесть и


сохранить.
Для получения дополнительной информации посетите наш
сайт: www.abb.com/freeathome или отсканируйте QR-код.
Информацию об интеграции в систему см. в руководстве
пользователя системы (www.abb.com/freeathome).
Использование по назначению
Датчик и активатор жалюзи образуют единый блок.
Norsk
Sensor/persienneaktuator 1/1-delt; 2/1-delt
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende
deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Følgen kan være
elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.
 Koble fra nettspenningen før montering og
demontering!
 Arbeid på 230 V-nettet må bare utføres av
fagpersonale.
 Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den.
 Mer brukerinformasjon under www.abb.com/freeathome eller ved

å skanne QR-koden.
Informasjon om systemintegrering, se systemhåndboken
(www.abb.com/freeathome).
Forskriftsmessig bruk
Persiennesensoren utgjør en enhet sammen med persienneaktuatoren.
De apparaten zijn bestemd voor de besturing van jaloeziemotoren
(bijvoorbeeld zonweringen) en zijn aldus voorgeconfigureerd (toets
boven / onder: op / neer; linker bedieningswip). Bovendien kunnen
ventilatiekleppen, poorten en ramen worden bestuurd.
 Voor uitvoerige informatie over de functieomvang zie technisch
handboek (zie QR-code).
Technische gegevens
Voeding
Busdeelnemer
Aansluiting
Maximale belasting
Geschakelde
vermogensleiding
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur
24 VDC (via buslijn)
1 (12mA)
Busaansluitklem: 0,4-0,8 mm
Leidingtype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolatie verwijderen: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz;
schroefklemmen: 2x2,5 mm2
massief; 2x1,5 mm2 flexibel
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Urządzenia służą do sterowania silnikami żaluzji (na przykład
ochrona przeciwsłoneczna) i są odpowiednio skonfigurowane
(przycisk góra/ dół: w górę/w dół; lewy klawisz). Ponadto można
sterować klapami wentylacyjnymi, bramami i oknami.
 Szczegółowe informacje na temat zakresu funkcji są podane w
podręczniku technicznym (patrz kod QR).
Parametry techniczne
Zasilanie elektryczne
Uczestnik magistrali
Podłączenie
Maksymalne obciążenie
Dołączany przewód
obciążenia
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura
przechowywania
24 VDC
(odbywa się przez magistralę)
1 (12mA)
Zacisk przyłączeniowy magistrali:
0,4-0,8 mm; Typ przewodu:J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Odizolowanie: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; zaciski śrubowe:
2x2,5 mm2 sztywne:
2x1,5 mm2 elastyczne
IP20
-5 °C – +45 °C
Технические характеристики
Подключение
Максимальная нагрузка
Коммутируемая линия
подключения нагрузки
Степень защиты
Температура
окружающей среды
Температура хранения
24 В DC (подается по шине)
1 (12 мА)
Зажим сопряжения с шиной:
0,4-0,8 мм;
Тип кабеля: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 мм;
Снять изоляцию: 6-7 мм
4A Ⓜ
230 В~, 50 / 60 Гц; винтовые
зажимы: 2x2,5 мм2 неподвижные;
2x1,5 мм2 гибкие
IP20
-5 °C ... +45 °C
Tekniske data
Tilkobling
Maksimallast
Koblet lastledning
Kapslingsgrad
Omgivelsestemperatur
Lagringstemperatur
Aansluiting
WAARSCHUWING
Gevaar voor kortsluiting.
 Voor een ruimtelijke scheiding (> 10 mm) van SELVstroomkringen tot andere stroomkringen zorgen.
 Bij onderschrijden van de minimale afstand
bijvoorbeeld elektronische dozen / isolatieslangen
gebruiken.
 Op de juiste polen letten.
Montaż
Montażu dokonywać jedynie w puszkach podtynkowych znajdujących
się w suchych pomieszczeniach. Przestrzegać obowiązujących przepisów. Zdjąć etykietę identyfikacyjną i wkleić do listy (w System
Access Point).
 Ramki i pokrywy zamawiać osobno.
 Możliwe serie przełączników są podane w katalogu
elektronicznym (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Sposób podłączenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia.
 Proszę pamiętać o przestrzennym oddzieleniu
(> 10 mm) obwodów prądowych SELV od innych
obwodów!
 Jeśli minimalny odstęp nie jest osiągnięty, użyć na
przykład puszek elektronicznych lub węży
izolacyjnych.
 Przestrzegać właściwej biegunowości.
24 VDC (tilføres via bussledning)
1 (12mA)
Buss-kontaktklemme: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolasjon: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; skruklemmer:
2x2,5 mm2 stiv; 2x1,5 mm2 fleksibel
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C

= Identificatielabel eraf trekken en in lijst plakken
 1 = buskabel; 2 = inbouwmontagedoos; 3 = apparaatsokkel;
4 = draagring; 5 = 230 V-kabel
Inbedrijfname
Het op de buslijn aangesloten apparaat wordt na enkele seconden
automatisch door het systeem herkend. De apparaten moeten voor
het uitvoeren van extra functies worden geparametreerd.
 Uitvoerige informatie over de inbedrijfname en parametrering
vindt u in het technische handboek en de onlinehelp van het
System Access Point (www.busch-jaeger.nl/freeathome).
 Firmware-update gebeurt via het System Access Point.
Meer productkenmerken:
 Groene leds als oriëntatieverlichting/statusindicatie
 Vervangbare afdekkingen met bijbehorende symbolen
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600

= nazwa kanału do uruchomienia oprogramowania (przykład).
 1 = przewód magistrali; 2 = podtynkowa puszka montażowa;
3 = mechanizm urządzenia; 4 = pierścień nośny; 5 = przewód
zasilający 230 V
Uruchomienie
Po kilku sekundach system automatycznie rozpoznaje urządzenie
podłączone do magistrali. Warunkiem realizacji dodatkowych funkcji
jest parametryzacja urządzeń.
 Szczegółowe informacje na temat uruchamiania i parametryzacji
znajdują się w podręczniku technicznym oraz w pomocy online
System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Aktualizacja oprogramowania za pomocą System Access Point.
Inne cechy produktu:
 Zielone diody LED jako oświetlenie orientacyjne/wskaźnik stanu
eksploatacji
 Wymienne pokrywy z odpowiednimi symbolami
Serwis
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ przedsiębiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600

Монтаж
Монтаж допускается только внутри сухих помещений в
монтажных коробках для скрытой установки. При этом должны
соблюдаться действующие в этом отношении нормы и
положения. Отделите идентификационную метку и вклейте в
список (к системной точке доступа “System Access Point“).
 Защитная рамка и накладки заказываются отдельно.
 Подходящие серии выключателей представлены в
Электронном каталоге (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Подключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность короткого замыкания.
 Необходимо обеспечить пространственное
разделение (> 10 мм) цепей тока относительно
других цепей!
 При невозможности соблюдения минимального
расстояния следует использовать электронные
розетки / изолирующие шланги и т. п.
 Соблюдайте правильную полярность.
-20 °C ... +70 °C
Apparatene brukes til styring av persiennemotorer (f.eks.
solbeskyttelse) og er forhåndskonfigurert tilsvarende (knapp oppe/
nede: Opp/ned, venstre vippe). Videre kan viftespjeld, porter og
vinduer styres.
 Utførlig informasjon om funksjonsomfang, se teknisk håndbok
(se QR-kode).
Strømforsyning
Bus-deltaker
Inbouw uitsluitend in inbouwdozen in droge vertrekken binnen.
Daarbij de geldende voorschriften in acht nemen. Identificatielabel
eraf trekken en in lijst plakken (bij het System Access Point).
 Afdekraam en afdekkingen apart bestellen.
 De mogelijke schakelaarprogramma's vindt u in de elektronische
catalogus (www.busch-jaeger-catalogus.nl).
-20 °C – +70 °C
Устройства предназначены для управления двигателями жалюзи
(наприме́р оборудования для защиты от солнца) и поставляются
в предварительно сконфигурированном виде (кнопки вверх/вниз:
подъем/опускание; левая клавиша). Кроме этого, возможно
управление воздушными заслонками, воротами и окнами.
 Подробную информацию о функциональном объеме см. в
Техническом руководстве (см. QR-код).
Электропитание
Абонент шины
Montage
Montering
Innmontering kun i innfelte bokser i tørre rom innendørs. Følg
gjeldende forskrifter. Trekk av identifikasjonsmerke og lim i listen (for
System Access Point).
 Dekkramme og deksler bestilles separat.
 Tilgjengelige bryterserier finner du i den elektroniske katalogen
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilkobling
ADVARSEL
Fare for kortslutninger.
 Sørg for romlig skille (> 10 mm) av SELV-strømkretser
til andre strømkretser!
 Ved underskridelse av minimumsavstanden må det
brukes f.eks. elektronikkbokser/isolasjonsslanger.
 Sørg for at polene er korrekt tilkoblet.

= обозначения канала для программного ввода в
эксплуатацию (пример)
1 = шина; 2 = монтажная коробка для с/у; 3 = механизм;
4 = опорное кольцо; 5 = питающий провод 230 В
Ввод в эксплуатацию
Подключенное к шине устройство через несколько секунд
автоматически распознается системой. Затем для выполнения
дополнительных функций следует выполнить параметрирование
устройства.
 Подробная информация по вводу в эксплуатацию и
параметрированию содержится в Техническом руководстве и
в онлайн-справке к системной точке доступа “System Access
Point“ (www.abb.com/freeathome).
 Обновление прошивки осуществляется через системную
точку доступа “System Access Point“.
Другие характеристики продукта:
 Зеленые светодиоды для ориентирования и индикации
состояний
 Сменные накладки с соответствующими символами
Сервисное обслуживание
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Предприятие группы ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.com; тел: +49 2351 956-1600

= Kanalbetegnelse for igangkjøring av programvaren (eks.)
 1 = busledning; 2 = innfelt montasjeboks; 3 = apparatinnsats;
4 = bærering; 5 = 230 V-tilførselsledning
Igangsetting
Apparatet som er koblet til busledningen, registreres automatisk av
systemet etter noen sekunder. Apparatene må parametreres for å
kunne utføre tilleggsfunksjoner.
 Utførlig informasjon om igangsetting og parametrering finner du i
den tekniske håndboken og i online-hjelpen for System Access
Point (www.abb.com/freeathome).
 Fastvareoppdatering utføres via System Access Point.
Andre produktegenskaper:
 Grønne LED som orienteringslys/statusindikering
 Utskiftbare deksler med respektive symboler
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Et selskap i ABB-gruppen
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +47 03 500
0073-1-8443 / 17.04.2014
1
Busch- / [email protected]®
3
TOP
1
TOP
2
3
>10mm
6213/1.1
6213/2.1
10 A
L
N
6213/1.1; 6213/2.1
SBA-F-1.1.1; SBA-F-2.1.1
4
5
4
2
i
Bus
M
A
+
L
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Deutsch
Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach; 2/1-fach
WARNUNG
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder
der Tod können die Folge sein.
 Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!
 Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
 Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 Weitere Benutzerinformationen unter

www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome
oder durch Scannen des QR-Codes.
Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Jalousiesensor bildet eine Einheit mit dem Jalousieaktor.
English
Sensor / blind actuator, 1/1gang; 2/1gang
WARNING
Dangerous currents flow through the body when coming
into direct or indirect contact with live components. This
can result in electric shock, burns or even death.
 Disconnect the mains power supply prior to installation
and/or disassembly!
 Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.
 Please read the mounting instructions carefully and keep them for
future use.
 Additional user information is available at

www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code
For information on system integration please see the system
manual (www.abb.com/freeathome).
Intended use
The blind sensor and the blind actuator form a single unit.
Español
Sensor/Actuador de persiana 1/1 elemento;
2/1 elemento
ADVERTENCIA
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,
con componentes por los que circule una corriente
eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa,
cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o,
incluso, la muerte.
 ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!
 Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo
al personal técnico competente.
 Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de
montaje.
 Más información para usuarios en www.abb.com/freeathome
o escaneando el código QR.
 Para conocer la información sobre la integración en el sistema,
consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).
Uso conforme al fin previsto
El sensor de persiana constituye una unidad con el actuador de
persiana.
Italiano
Sensore/attuatore tapparella 1/1x; 2/1x
AVVERTIMENTO
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da
corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente
attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere
folgorazione, ustioni o morte.
 Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la
tensione di rete!
 Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
 Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
 Maggiori informazioni per l’utente disponibile sul sito
www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
 Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale
del sistema (www.abb.com/freeathome).
Uso conforme alle prescrizioni
Il sensore della tapparella e l'attuatore della tapparella costituiscono
un'unità.
Die Geräte dienen der Steuerung von Jalousiemotoren (z.B. Sonnenschutzanwendungen) und sind entsprechend vorkonfiguriert
(Taste oben/unten: auf/ab; linke Wippe). Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.
 Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe Technisches Handbuch (siehe QR-Code).
Technische Daten
Stromversorgung
Busteilnehmer
Anschluss
Maximallast
Geschaltete
Lastleitung
Schutzart
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
24 VDC (erfolgt über Buslinie)
1 (12mA)
Busanschlussklemme: 0,4-0,8 mm
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Abisolierung: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; Schraubklemmen:
2x2,5 mm2 starr; 2x1,5 mm2 flexibel
IP20
- 5 °C – + 45 °C
- 20 °C – + 70 °C
The devices serve for controlling blind motors (e.g. sun protection
applications) and are pre-programmed accordingly (button top /
bottom: up/down; left rocker). Also air vents, gates and windows can
be controlled.
 For detailed information about the range of functions see the
technical reference manual (see QR code).
Technical data
Power supply
Bus subscribers
Connection
Maximum load
Switched load line
Protection type
Ambient temperature
Storage temperature
24 V DC (via bus line)
1 (12mA)
Bus connection terminal: 0.4-0.8 mm
Cable type: J-Y(St)Y, 2x2x0.8 mm
Wire stripping: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; screw-type terminals:
2x2.5 mm2 rigid; 2x1.5 mm2 flexible
IP20
-5°C – +45°C
-20°C – +70°C
Los dispositivos sirven para el control de motores de persianas (p.ej.
aplicaciones de protección solar) y se suministran convenientemente
preconfigurados (tecla arriba/ abajo: subir/bajar; interruptor de tecla
izquierda). Además, también es posible controlar compuertas de
ventilación, puertas y ventanas.
 Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte
el manual técnico (véase el código QR).
Datos técnicos
Alimentación de
corriente
Participantes de bus
Conexión
Carga máxima
Línea de carga
conmutada
Grado de protección
Temperatura ambiente
Temperatura del
almacén
24 V c.c. (a través de la línea de bus)
1 (12 mA)
Borne de conexión de bus: 0,4-0,8 mm
Tipo de cable: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Pelado del cable: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; bornes roscados:
2x2,5 mm2 rígido; 2x1,5 mm2 flexible
IP20
-5 °C – +45 °C
Dati tecnici
Collegamento
Carico massimo
Linea di carico
allacciata
Tipo di protezione
Temperatura ambiente
Temperatura di
immagazzinamento
Einbau nur in Unterputzdosen, die sich in trockenen Innenräumen
befinden. Dabei die geltenden Vorschriften beachten. Identlabel
abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point).
 Abdeckrahmen und Abdeckungen separat bestellen.
 Die möglichen Schalterserien dem elektronischen Katalog entnehmen (www.busch-jaeger-katalog.de).
Anschluss
WARNUNG
Kurzschlussgefahr.
 Auf eine räumliche Trennung (> 10 mm) der SELVStromkreise zu anderen Stromkreisen achten!
 Bei Unterschreiten des Mindestabstandes z.B. Elektronikdosen / Isolierschläuche verwenden.
 Auf korrekte Polarität achten.

= Kanalbezeichnung für Softwareinbetriebnahme (Bsp.)
Mounting
They may only be installed in dry interior rooms in flush-mounted
boxes. Observe the currently valid regulations. Pull off the identification label and glue it into the list (at System Access Point).
 Please order the cover frame and covers separately.
 Please see the electronic catalogue for the possible switch
ranges (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Connection
WARNING
Risk of short-circuit.
 Observe the spatial division (> 10 mm) of SELV
electric circuits to other electric circuits!
 If the minimum distance is insufficient, use e.g. electronic boxes / insulating tubes.
 Observe correct polarity.
24 VDC (tramite linea bus)
1 (12 mA)
Morsetto di allacciamento bus:
0,4-0,8 mm; Tipo di cavo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Spelatura: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50/60 Hz; morsetti a vite:
2x2,5 mm2 rigidi; 2x1,5 mm2 flessibili
IP20
-5°C ... +45°C
-20°C ... +70°C
4 = Tragring; 5 = 230 V- Zuleitung
Inbetriebnahme
Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur
Ausführung zusätzlicher Funktionen parametriert werden.
 Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und
Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in
der Onlinehilfe des System Access Point
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
 Firmware-Update erfolgt über System Access Point.
Weitere Produktmerkmale:
 Grüne LEDs als Orientierungslicht/Statusanzeige
 Austauschbare Abdeckungen mit entsprechenden Symbolen
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.de;
Tel: +49 2351 956-1600; 0800 3733 28 4

=Designation of channel for software commissioning (Example)
 1 = Busline; 2 = Flush-mounted installation box; 3 = Device insert;
4 = Support ring; 5 = 230 V power cord
Commissioning
The device connected to the busline is automatically recognized by
the system after a few seconds. The devices must be parameterized
for the use of additional functions.
 Detailed information about commissioning and parameterization
is available in the technical reference manual and the online help
of the System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware update is carried out via the System Access Point.
Additional product features:
 Green LEDs as light for orientation/status indication
 Exchangeable covers with the corresponding icons
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - an ABB company,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +49 2351 956-1600

Montaje
El montaje solamente puede realizarse en cajas de empotrar que se
encuentren en interiores secos. Para ello, tenga en cuenta las
normas vigentes. Retirar la etiqueta de identificación y pegarla en la
lista (en System Access Point).
 Pida, aparte, el marco y las cubiertas.
 En el catálogo electrónico puede consultar los posibles
programas de conmutación (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Conexión
ADVERTENCIA
Peligro de cortocircuito.
 ¡Observe una distancia de separación (>10 mm) entre
el circuito MBTS y otros circuitos!
 Si no se puede mantener la distancia mínima de
separación, utilice, p.ej. cajas electrónicas o
mangueras aisladas.
 Cuide de que la polaridad sea la correcta.

= designación del canal para la puesta en servicio del software
(ejemplo).
1 = cable de bus; 2 = caja empotrable; 3 = mecanismo;
4 = anillo portador; 5 = cable alimentación 230 V
Puesta en marcha
El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato
que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones
adicionales es necesario parametrizar los aparatos.
 Podrá encontrar información más detallada sobre la puesta en
servicio y sobre la parametrización en el manual técnico y en la
ayuda online del System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 La actualización del firmware se realiza a través del System
Access Point.
Otras características del producto:
 Los LED de color verde como luz de orientación o indicador de
estado
 Cubiertas intercambiables con los símbolos correspondientes
Servicio
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +34 902 11 15 11
-20 °C – +70 °C
Gli apparecchi consentono il controllo dei motori delle tapparelle (ad
es. applicazioni per la protezione solare) e sono appositamente
preconfigurati per tale finalità (tasto in alto/in basso: su/giù; pulsante
a bilanciere sinistro). Si possono controllare inoltre griglie di
aerazione, porte e finestre.
 Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il
manuale tecnico (vedere codice QR).
Alimentazione elettrica
Utenti bus
 1 = Busleitung; 2 = Unterputz-Montagedose; 3 = Geräteeinsatz;
Montage

Montaggio
Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso poste in
locali chiusi privi di umidità. Osservare le norme vigenti in materia.
Rimuovere l'etichetta identificativa e incollarla nella lista (per System
Access Point).
 Ordinare separatamente i telai di copertura e le coperture.
 Le serie di interruttori disponibili sono elencate nel catalogo
elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Collegamento
AVVERTIMENTO
Pericolo di cortocircuito.
 Provvedere a separare (distanza > 10 mm) i circuiti
elettrici SELV dagli altri circuiti elettrici!
 Se la distanza è inferiore alla distanza minima utilizzare ad es. scatole per elettronica o guaine isolanti.
 Accertarsi che la polarità sia corretta.

= Denominazione del canale per la messa in funzione del
software (esempio)
1 = linea bus; 2 = scatola di montaggio da incasso;
3 = inserto per apparecchi; 4 = anello di supporto;
5 = alimentazione da 230 V
Messa in servizio
L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente
dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare funzioni aggiuntive è
necessario parametrizzare gli apparecchi.
 Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla
parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online
del System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.
Altre caratteristiche del prodotto:
 LED verdi per orientamento/indicazione di stato
 Coperture sostituibili con appositi simboli
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 0800 55 1166
0073-1-8419 / 17.04.2014
1
Busch- / [email protected]®
1
3
TOP
1
TOP
2
3
>10mm
6213/1.1
6213/2.1
10 A
L
N
6213/1.1; 6213/2.1
SBA-F-1.1.1; SBA-F-2.1.1
4
5
4
2
i
Bus
M
A
+
L
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Français
Capteur/actionneur de store simple/simple ;
double/simple
AVERTISSEMENT
Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension
entraîne un passage de courant dangereux dans le corps.
Celui-ci risque d’entraîner un choc électrique, des brûlures
ou la mort.
 Déconnecter la tension secteur avant tout montage et
démontage !
 Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation
électrique en 230 V uniquement par des techniciens
spécialisés !
 Les instructions de montage sont à lire attentivement et à


conserver.
Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles
sur le site www.abb.com/freeathome ou en scannant le code QR.
Pour des informations sur l’intégration du système, voir le manuel
système (www.abb.com/freeathome).
Utilisation conforme
Le capteur de store et l’actionneur de store forment un tout.
传感器/百叶窗执行器 1/1 路;2/1 路
中文
警告
直接或间接接触导电零件时,可能有触电危险。可能造成电
击、灼伤或死亡。
 安装和拆卸前应先切断电源!
 仅可由专业技术人员操作 230 伏电网。
 请仔细阅读并妥善保管安装说明。
 更多用户信息请查询 www.abb.com/freeathome 或通过扫描 QR 代

码获取。
系统连接信息请参见系统手册 (www.abb.com/freeathome)。
按规定使用
百叶窗传感器组成带百叶窗执行器的单元。
Português
Sensor/atuador gelosia 1/1 vez; 2/1 vez
ATENÇÃO
No caso de contato direto ou indireto com peças
condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de
corrente pelo corpo. As consequências podem ser o
choque elétrico, queimaduras ou a morte.
 Antes da montagem e da desmontagem, desligar a
tensão da rede!
 Somente o pessoal especializado deve executar os
trabalhos na rede 230 V.
 Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
 Outras informações para o usuário sob

www.abb.com/freeathome ou escaneando os códigos QR.
Informações sobre a conexão do sistema, ver o manual do
sistema (www.abb.com/freeathome).
Utilização conforme
O sensor da gelosia forma uma unidade com o atuador de gelosia.
Ces appareils servent à la commande de moteurs de stores (par ex.
applications pare-soleil) et sont préconfigurés en conséquence
(touche haut/bas : vers le haut/vers le bas ; bouton-poussoir gauche).
La commande de clapets d’aération, de portes et de fenêtres est
possible en complément.
 Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont
disponibles dans le manuel technique (voir le code QR).
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Participant au bus
Raccordement
Charge maximale
Ligne de charge
couplée
Type de protection
Température
ambiante
Température de
stockage
24 VDC (via la ligne bus)
1 (12mA)
Borne de raccordement du bus :
0,4-0,8 mm ; Type de câble : J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm ; Dénudé sur : 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz ; bornes à vis :
2x2,5 mm2 rigide ; 2x1,5 mm2 flexible
IP20
-5 °C – +45 °C
技术数据
连接
最大负载
连接的负载导线
保护方式
环境温度
储存温度
24 VDC(通过总线供电)
1 (12mA)
总线连接端子:0.4-0.8 mm
导线类型:J-Y(St)Y,2x2x0.8 mm
绝缘层:6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz;螺旋接线夹:
2x2.5 mm2 固定;2x1.5 mm2 灵活
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Os aparelhos servem para o comando dos motores da gelosia
(p. ex. aplicações de proteção solar) e são respectivamente préconfigu-rados (tecla para cima/ para baixo: abrir/fechar; báscula
esquerda). Além disso, é possível comandar tampas de ventilação,
portões e janelas.
 Informações detalhadas sobre a gama de funções, ver o manual
técnico (ver o código QR).
Dados técnicos
Alimentação de
corrente
Participante do
barramento
Ligação
Carga máxima
Linha de carga
ligada
Classe de proteção
Temperatura
ambiente
Temperatura de
armazenagem
Montage uniquement dans des boîtes encastrées se trouvant dans
des pièces intérieures non humides. Respecter les prescriptions en
vigueur lors de l’opération. Enlever l’étiquette d’identification et la
coller sur la liste (au niveau du System Access Point).
 Commander séparément la plaque de recouvrement et les
caches.
 Les programmes de commutateurs possibles sont disponibles
dans le catalogue électronique (www.busch-jaegercatalogue.com).
Raccordement
AVERTISSEMENT
Risque de court-circuit.
 Veiller à une séparation (> 10 mm) des circuits
électriques SELV des autres circuits électriques !
 Si la distance minimale n’est pas atteinte, par ex. dans
les boîtes électroniques, utiliser des tubes d’isolation.
 Veiller à ce que la polarité soit correcte.
-20 °C – +70 °C
设备用于控制百叶窗电机(例如遮阳应用),并经过相应的预配置
(上/ 下按键:向上/向下;左侧翘板开关)。此外,还可控制风门、
大门和窗户。
 功能范围的详细信息请参见技术手册(参见 QR 代码)。
电源
总线用户
Montage
24 VCC (através de linha de barramento)
1 (12mA)
Terminal de conexão de barramento:
0,4-0,8 mm; Tipo de cabo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Isolamento: 6-7 mm
4A Ⓜ
230V ~, 50 / 60 Hz; terminais de parafusos: 2x2,5 mm2 fixo;2x1,5 mm2 flexível
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
安装
仅可安装在干燥室内的嵌装盒内。同时,须注意有效规定。揭下识别
标签并贴在列表中(在 System Access Point 中)。
 单独订购盖板框和盖板。
 从电子目录中查询可用的开关系列
(www.busch-jaeger-catalogue.com)。
连接
警告
短路危险。
 注意应确保安全特低电压 (SELV) 电路和其它电路在空
间上隔开 (> 10 mm)!
 低于最短距离时,例如使用电子设备盒 / 绝缘软管。
 务请确保正确的极性。

= nom du canal pour une mise en service logicielle (exemple).
 1 = ligne de bus; 2 = boîtier de montage encastré ; 3 =
mécanisme appareil ; 4 = bague-support ; 5 = alimentation 230 V
Mise en service
L’appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement
par le système à l’issue de quelques secondes. Un paramétrage des
appareils en vue de l’exécution de fonctions supplémentaires est
nécessaire.
 Des informations détaillées sur la mise en service et le
paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l’aide
en ligne du System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 La mise à jour du micrologiciel est réalisée par le biais du System
Access Point.
Autres caractéristiques produit :
 LED vertes en tant que lumière d’orientation/affichage de l’état
 Caches interchangeables munis des symboles correspondants
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Une société du groupe ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tél. : +49 2351 956-1600

=用于调试软件的通道名称(示例)
 1 = 总线;2 = 嵌装安装盒;3 = 设备接头;4 = 支撑环;
5 = 230 V 引线
调试
数秒钟后,系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能,
必须设置设备参数。
 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“System Access
Point”在线帮助中 (www.abb.com/freeathome)。
 通过 System Access Point 更新固件。
其它产品特征:
 用作定向光/状态显示的绿色 LED
 带相应符号的可更换盖板
维修
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB 集团旗下企业,
Freisenbergstraße 2,D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; 电话:+86 400-820-9696

Montagem
Montagem somente nas caixas embutidas que encontram-se em
interiores secos. Observar para isso os regulamentos válidos.
Remover o Identlabel e colá-lo na lista (no System Access Point).
 Encomendar separadamente o quadro de cobertura e as
coberturas.
 As possíveis séries de interruptores podem ser consultadas na
catálogo eletrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Ligação
ATENÇÃO
Perigo de curto-circuito.
 Observar que deve haver uma separação de espaço
(> 10 mm) dos circuitos de corrente SELV com outros
circuitos de corrente!
 Se a distância mínima não for alcançada, usar p. ex.
mangueiras de isolamento / fichas eletrónicas.
 Observar a polaridade correta.

= nome do canal para colocação em funcionamento do
software (exemplo)
1 = linha de barramento; 2 = caixa de montagem embutida;
3 = guarnição do aparelho; 4 = anel de suporte;
5 = linha de alimentação 230 V
Colocação em funcionamento
O aparelho conectado na linha de barramento é detectado
automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos
devem ser parametrizados para a execução de funções adicionais.
 Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e
parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda
online do System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 A atualização do firmware é feita através do System Access
Point.
Outras características do produto:
 LEDs verdes como luz de orientação/indicador de estado
 Coberturas substituíveis com os respectivos símbolos
Serviço
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ uma empresa do grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 08000149111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement