Svenska Suomi Dansk - Installatsioonitarvikud

Svenska Suomi Dansk - Installatsioonitarvikud
Busch-/[email protected]®
1
2
TOP
3
4
6211/1.1
6211/2.1
CFL
LEDi
6211/2.2
TOP
1
2
>10 mm
3
5
10 A
L
N
6211/1.1
10 A
L
N
Bus
4
L
6211/2.1
10 A
L
N
Bus
-
+
A
L
6211/2.2
i
6211/1.1
6211/2.1
6211/2.2
2300 W
1200 W
2300 W
1000 W
2300 VA
800 VA
2300 W
*100W
*2x80W
6211/1.1; 6211/2.1;
6211/2.2
SSA-F-1.1.1; SSA-F-2.1.1;
SSA-F-2.2.1
920 W
6211/2.1
6211/2.2
6211/1.1
Bus
-
+
B
A
L
+
A
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Svenska
Sensor kopplingsmanöverdon 1/1-delad;
2/1-delad; 2/2-delad
VARNING
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar
leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli
elchock, brännskador eller död.
 Före montering/demontering ska nätspänningen
frikopplas!
 Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av fackmän.
 Läs monteringsanvisningen noggrant och spara den.
 Mer användarinformation får du genom att gå in på

www.abb.com/freeathome eller genom att scanna QR-koden
För information om systemintegration, se systemmanualen
(hämta från www.abb.com/freeathome).
Ändamålsenlig användning
Sensorn bildar en enhet med kopplingsmanöverdonet Enheterna
används för kopplingsprocesser och är förkonfigurerade (tryckknapp
uppe/nere: av/på; vänster vippknapp).
 För utförlig information om funktionsomfattningen, se den
Ibruktagning
tekniska manualen (se QR-koden).
Tekniska data
Strömförsörjning
Bussdeltagare
Inkoppling
Maximal last
Kopplad lastledning
Kopplingseffekt
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
Förvaringstemperatur
24 VDC (sker över bussen)
1 (12mA)
Bussanslutningsklämma: 0,4-0,8 mm
Ledningstyp: JY(St)Y, 2x2x0,8 mm
Avisolering: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50/60 Hz; skruvklämmor:
2x2,5 mm2 styv; 2x1,5 mm2 flexibel
2-delat kopplings-manöverdon :
2 x 5 A / 4 Ax;
1-delat kopplings-manöverdon:
1 x 10 Ax
IP20
-5°C till +45°C
-20°C till +70°C
Montering
Endast montering i infällda dosor som är i torra rum inomhus. Följ
därvid de gällande föreskrifterna. Dra av identifieringsmärket och sätt
fast på listen (vid System Access Point).
 Beställ skyddsram och skydd separat.
 Du hittar de möjliga kopplingsserierna i den elektroniska
katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Inkoppling
VARNING
Risk för kortslutning.
 Se till att skapa en fysisk separation (> 10 mm) mellan
SELV-strömkretsarna och andra strömkretsar!
 Om det minsta avståndet underskrids ska du använda
t.ex. elektronikboxar/isoleringsslangar.
 Se till att polariteten blir rätt.
Enheten som är ansluten till busslinjen registreras automatiskt av
systemet efter några sekunder. Enheterna måste parametreras för att
ytterligare funktioner ska kunna utföras.
 Utförlig information om ibruktagning och parametrering finns i den
tekniska manualen och i onlinehjälpen till System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 Uppdatering av firmware görs via System Access Point.
Ytterligare produktfunktioner:
 Gröna LEDs som orienteringsljus/statusindikering
 Utbytbara skydd med motsvarande symboler
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +46 21 32 5000

= kanalbeteckning för idrifttagning av programvara (ex.)
 1 = bussledning; 2 = infälld monteringsdosa; 3 = enhetsinsats;
4 = stödring; 5 = 230 V-tilledning
Lastarter
Suomi
Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.;
2/2-kert.
VAROITUS
Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen
aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena
voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.
 Verkkojännite on katkaistava ennen
asennusta/purkamista!
 230 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilöt.
 Asennusohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä.
 Käyttäjälle tarkoitettuja yksityiskohtaisia lisätietoja on osoitteessa
www.abb.com/freeathome tai ne saa skannaamalla QR-koodin.
 Järjestelmän sisällyttämistä koskevia tietoja on
järjestelmäkäsikirjassa (ladattavissa osoitteesta
www.abb.com/freeathome).
Määräysten mukainen käyttö
Anturi ja kytkennänohjain muodostavat yksikön. Laitteita käytetään
kytkentätoimintoihin ja ne on esikonfiguroitu tarvittavalla tavalla
(painike ylös/alas: pois/päälle; vasen vippa).
Dansk
Sensor - omskifter 1/1-dbl.; 2/1-dbl.; 2/2-dbl.
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele
er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk stød
kan føre til forbrændinger eller medføre dødsfald.
 Afbryd netspændingen før montering/afmontering!
 Al arbejde på 230 V-strømnettet skal udføres af
kvalificeret personale.
 Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.
 Du finder yderligere brugerinformationer på

www.abb.com/freeathome eller ved at scanne QR-koden.
For information om systemintegration, se systemmanualen
(download på www.abb.com/freeathome).
Bestemmelsesmæssig brug
Sensoren danner en enhed med omskifteren. Apparaterne bruges til
omskiftning er tilsvarende prækonfigurerede (øverste/nederste knap:
slukket/tændt, venstre vippe).
se grafik
 Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknisessä
 1 = väyläjohto; 2 = uppoasennettava asennusrasia;
käsikirjassa (ks. QR-koodi).
Tekniset tiedot
Virransyöttö
Väylälaite
Liitäntä
Enimmäiskuorma
Kytketty kuormajohto
Kytkentäteho
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
Varastointilämpötila
Kuormatyypit
24 VDC (saadaan väylälinjasta)
1 (12 mA)
Väyläliitin: 0,4-0,8 mm
Johtotyyppi: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Eristyksen poisto: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; ruuviliittimet:
2x2,5 mm2; jäykkä; 2x1,5 mm2 joustava
2-kert. kytkennänohjain: 2 x 5 A / 4 Ax;
1-kert. kytkennänohjain:1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
ks. grafiikka
Asennus
Asennuksen saa tehdä vain kuivissa sisätiloissa sijaitseviin
uppoasennettaviin rasioihin. Voimassa olevia määräyksiä on
noudatettava. Irrota tunnistemerkki ja liimaa se luetteloon
(käytettäessä System Access Pointia).
 Peitekehys ja suojukset on tilattava erikseen.
 Mahdolliset kytkinsarjat käyvät ilmi Sähköisestä luettelosta
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Liitäntä
VAROITUS
Oikosulun vaara.
 Varmista SELV-virtapiirien ja muiden virtapiirien
sijoittelu erilleen toisistaan (> 10 mm)!
 Mikäli vähimmäisetäisyys alitetaan, on käytettävä
esim. sähkörasioita/eristysletkuja.
 Varmista oikea napaisuus.

Montering
Tilslutning
Maksimal belastning
Tændt lastlinje
omskifterkapacitet
Kapslingsklasse
Omgivende temperatur
Opbevaringstemperatur
Belastningstyper
24 VDC (via bus)
1 (12mA)
Busterminal: 0,4-0,8 mm;
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8mm
Afisolering: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; skrueklemmer:
2x2,5 mm2 stiv; 2x1,5 mm2 fleksibel
2-dbl. omskifter: 2 x 5 A / 4 Ax;
enkel omskifter: 1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Se grafik
Tuotteen muita ominaisuuksia:
 Vihreät LEDit suunnannäyttövalona/tilanäyttönä
 Vaihdettavat suojukset ja vastaavat symbolit
Huolto
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB-ryhmään kuuluva yritys,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; puh: +35 810 22 21999
 1 = Busledning; 2 = Underpuds-monteringsdåser;
vejledning (se QR-koden).
Strømforsyning
Bus-brugere
Järjestelmä tunnistaa väylälinjaan kytketyn laitteen automaattisesti
muutaman sekunnin kuluttua. Laitteet on parametroitava
lisätoimintojen suorittamiseksi.
 Käyttöönottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia tietoja
on Teknisessä käsikirjassa sekä System Access Pointia
koskevassa online-aputoiminnossa (www.abb.com/freeathome).
 Laitteisto-ohjelmisto päivitetään System Access Pointin kautta.
= ohjelmiston käyttöönoton kanavanimi (esim.)
 For detaljerede oplysninger om funktioner, se den tekniske
Tekniske data
3 = laiteyksikkö; 4 = kannatinkehys; 5 = 230 V –syöttöjohto
Käyttöönotto
Montage må kun ske i underpuds-stikdåser , som er placeret i tørre
indendørs rum. Overhold de gældende bestemmelser. Tag IDmærkaten af, og klæb den ind i listen (ved System Access Point)
 Beskyttelsesramme og afdækninger skal bestilles separat.
 Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilslutning
ADVARSEL
Risiko for kortslutning.
 Ved en rumlig adskillelse (> 10 mm) af SELVkredsløbet skal du være opmærksom på andre
kredsløb!
 Hvis minimumafstanden underskrides, skal du f.eks.
bruge elektroniske stikdåser/isolerende bøsninger.
 Sørg for, at polerne vender rigtigt.

= Kanalbetegnelse for idrifttagning af software (eks.)
3 = Apparatindsatser; 4 = Bærering; 5 = 230 V-tilførsel
Idrifttagning
Apparatet, som er forbundet til buslinjen genkendes automatisk af
systemet efter et par sekunder. Apparaterne skal konfigureres til at
udføre yderligere funktioner.
 Detaljerede oplysninger om idriftsættelse og parameterindstilling
forefindes i den tekniske vejledning og i online-guiden i System
Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware-opdatering sker via System Access Point.
Yderligere produktegenskaber:
 Grønne LED-lamper som orienteringslys/statusindikator
 Udskiftelige afdækninger med passende symboler
Eftersyn
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +45 44 595 959
Busch-/[email protected]®
2
TOP
3
4
6211/1.1
6211/2.1
CFL
LEDi
6211/2.2
2
>10 mm
3
5
6211/2.2
2300 W
1200 W
2300 W
1000 W
2300 VA
800 VA
2300 W
*100W
*2x80W
920 W
*= typ./ тип.
TOP
1
6211/1.1
6211/2.1
6211/1.1; 6211/2.1;
6211/2.2
SSA-F-1.1.1; SSA-F-2.1.1;
SSA-F-2.2.1
10 A
6211/1.1
L
N
10 A
L
N
Bus
4
L
6211/2.1
10 A
L
N
Bus
-
+
A
L
6211/2.2
i
6211/2.1
6211/2.2
6211/1.1
Bus
-
+
B
A
L
+
A
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Nederlands
Sensor schakelaktor 1/1-voudig; 2/1-voudig;
2/2-voudig
WAARSCHUWING
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende
delen ontstaat een gevaarlijke doorstroming van het
lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de dood
kunnen het gevolg zijn.
 Voor montage / demontage eerst netspanning
uitschakelen!
 Werkzaamheden aan het 230 V-stroomnet uitsluitend
laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf.
 Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
 Meer gebruikersinformatie onder www.busch
jaeger.nl/freeathome of door scannen van de QR-code.
Informatie over integratie in een systeem zie systeemhandboek
(download onder www.busch-jaeger.nl/freeathome).
Beoogd gebruik
De apparaten voeren schakelingen uit en zijn als zodanig voorgeconfigureerd (toets boven / onder: uit / aan; linker bedieningswip).
 Voor uitvoerige informatie over de functieomvang zie technisch
handboek (zie QR-code).
Technische gegevens
Voeding
Busdeelnemer
Aansluiting
Maximale belasting
Geschakelde
vermogensleiding
Schakelvermogen
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur
24 VDC (via buslijn)
1 (12mA)
Busaansluitklem: 0,4-0,8 mm
Leidingtype: J-Y(ST)Y, 2x2x0,8 mm
Isolatie verwijderen: 6-7 mm
10 Ax
230V~, 50 / 60 Hz; schroefklemmen:
2x2,5 mm2 massief; 2x1,5 mm2 flexibel
2-voudige schakelaktor: 2 x 5 A / 4 Ax
1-voudige schakelaktor: 1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
De sensor vormt een eenheid met de schakelaktor.
Soort belastingen
Polski
Czujnik/aktor przełączający 1/1-kanałowy;
2/1-kanałowy; 2/2-kanałowy



OSTRZEŻENIE
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu prądu
elektrycznego przez organizm. Może to spowodować
porażenie prądem, poparzenia lub śmierć.
 Przed montażem i demontażem należy odłączyć
napięcie sieciowe!
 Prace przy sieci 230 V mogą wykonywać wyłącznie
specjaliści!
Proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję montażu.
Dalsze informacje dla użytkownika są dostępne na stronie
www.abb.com/freeathome lub po zeskanowaniu kodu QR.
Informacje na temat włączania do systemu są podane w
podręczniku systemu (do pobrania ze strony
www.abb.com/freeathome).
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Czujnik tworzy całość z aktorem przełączającym. Urządzenia służą
do procesów łączeniowych i są odpowiednio skonfigurowane
(przycisk góra/dół: wył./wł.; lewy klawisz).
 Szczegółowe informacje na temat zakresu funkcji są podane w
podręczniku technicznym (patrz kod QR).
Русский
Датчик / активатор выключателя 1/1-кан.;
2/1-кан.; 2/2-кан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При прямом или непрямом контакте с токоведущими
деталями происходит опасное протекание тока через
тело человека. Последствиями этого могут быть
электрический шок, ожоги или смерть.
 Перед монтажом и демонтажом оборудования
отключите питание!
 Работы в сети с напряжением 230 В должны
производиться только специалистами по
электрооборудованию!
 Руководство по монтажу следует внимательно прочесть и


сохранить.
Для получения дополнительной информации посетите наш
сайт: www.abb.com/freeathome или отсканируйте QR-код.
Информацию об интеграции в систему см. в руководстве
пользователя системы (в разделе для скачивания на
www.abb.com/freeathome).
Использование по назначению
Датчик и активатор выключателя образуют единый блок.
Устройства предназначены для управления процессами
включения и поставляются в предварительно
сконфигурированном виде
Norsk
Sensor bryteraktuator 1/1-delt; 2/1-delt; 2/2-delt
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende
deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Følgen kan være
elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.
 Koble fra nettspenningen før montering / demontering!
 Arbeid på 230 V-nettet må bare utføres av
fagpersonale.
 Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den.
 Mer brukerinformasjon under www.abb.com/freeathome eller ved
å skanne QR-koden.
 Informasjon om systemintegrering, se systemhåndboken
(lastes ned fra www.abb.com/freeathome).
Forskriftsmessig bruk
Sensoren utgjør en enhet sammen med bryteraktuatoren. Apparatene brukes til koblingsprosesser og er forhåndskonfigurert
tilsvarende (knapp oppe/nede: av/på; venstre vippe).
 Utførlig informasjon om funksjonsomfang, se teknisk håndbok
(se QR-kode).
 1 = buskabel; 2 = inbouwmontagedoos; 3 = apparaatsokkel;
Montage
Inbouw uitsluitend in inbouwdozen in droge vertrekken binnen.
Daarbij de geldende voorschriften in acht nemen. Identificatielabel
eraf trekken en in lijst plakken (bij het System Access Point).
 Afdekraam en afdekkingen apart bestellen.
 De mogelijke schakelaarprogramma's vindt u in de elektronische
catalogus (www.busch-jaeger-catalogus.nl).
Aansluiting
WAARSCHUWING
Gevaar voor kortsluiting.
 Voor een ruimtelijke scheiding (> 10 mm) van SELVstroomkringen tot andere stroomkringen zorgen.
 Bij onderschrijden van de minimale afstand
bijvoorbeeld elektronische dozen / isolatieslangen
gebruiken.
 Op de juiste polen letten.

Uczestnik magistrali
Podłączenie
Maksymalne obciążenie
Dołączany przewód
obciążenia
Moc łączeniowa
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura
przechowywania
Rodzaje obciążeń
Montaż
Montażu dokonywać jedynie w puszkach podtynkowych znajdujących
się w suchych pomieszczeniach. Przestrzegać obowiązujących
przepisów. Zdjąć etykietę identyfikacyjną i wkleić do listy (w System
Access Point).
 Ramki i pokrywy zamawiać osobno.
 Możliwe serie przełączników są podane w katalogu
elektronicznym (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Sposób podłączenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia.
 Proszę pamiętać o przestrzennym oddzieleniu
(> 10 mm) obwodów prądowych SELV od innych
obwodów!
 Jeśli minimalny odstęp nie jest osiągnięty, użyć na
przykład puszek elektronicznych lub węży
izolacyjnych.
 Przestrzegać właściwej biegunowości.
-20 °C – +70 °C
patrz grafika
Техническом руководстве (см. QR-код).
Технические характеристики
Максимальная нагрузка
Коммутируемая линия
подключения нагрузки
Разрывная мощность
Степень защиты
Температура
окружающей среды
Температура хранения
Типы нагрузок

Tilkobling
Maksimallast
Koblet lastledning
Utløsningseffekt
Kapslingsgrad
Omgivelsestemperatur
Lagringstemperatur
Belastningstyper
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
24 В DC (подается по шине)
1 (12 мА)
Зажим сопряжения с шиной:
0,4-0,8 мм; Тип кабеля: J-Y(St)Y,
2x2x0,8мм; Снять изоляцию: 6-7мм
10 Ax
230 В ~, 50 / 60 Гц; винтовые
зажимы: 2x2,5 мм2 неподвижные;
2x1,5 мм2 гибкие
2-канальный активатор
выключателя: 2 x 5 A / 4 Ax;
1-канальный активатор
выключател :1 x 10 Ax
IP20
Uruchomienie
Po kilku sekundach system automatycznie rozpoznaje urządzenie
podłączone do magistrali. Warunkiem realizacji dodatkowych funkcji
jest parametryzacja urządzeń.
 Szczegółowe informacje na temat uruchamiania i parametryzacji
znajdują się w podręczniku technicznym oraz w pomocy online
System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Aktualizacja oprogramowania za pomocą System Access Point.
Inne cechy produktu:
 Zielone diody LED jako oświetlenie orientacyjne/wskaźnik stanu
eksploatacji
 Wymienne pokrywy z odpowiednimi symbolami
Serwis
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ przedsiębiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
 1 = шина; 2 = монтажная коробка для с/у; 3 = механизм;
Монтаж
Монтаж допускается только внутри сухих помещений в
монтажных коробках для скрытой установки. При этом должны
соблюдаться действующие в этом отношении нормы и
положения. Отделите идентификационную метку и вклейте в
список (к системной точке доступа „System Access Point“).
 Защитная рамка и накладки заказываются отдельно.
 Подходящие серии выключателей представлены в
Электронном каталоге (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Подключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность короткого замыкания.
 Необходимо обеспечить пространственное
разделение (> 10 мм) цепей тока относительно
других цепей!
 При невозможности соблюдения минимального
расстояния следует использовать электронные
розетки / изолирующие шланги и т. п.
 Соблюдайте правильную полярность.
-5 °C ... +45 °C
-20 °C ... +70 °C
3 = mechanizm urządzenia; 4 = pierścień nośny;
5 = przewód zasilający 230 V
= nazwa kanału do uruchomienia oprogramowania (przykład).

= обозначения канала для программного ввода в
эксплуатацию (пример)
4 = опорное кольцо; 5 = питающий провод 230 В
Ввод в эксплуатацию
Подключенное к шине устройство через несколько секунд
автоматически распознается системой. Затем для выполнения
дополнительных функций следует выполнить параметрирование
устройства.
 Подробная информация по вводу в эксплуатацию и
параметрированию содержится в Техническом руководстве и
в онлайн-справке к системной точке доступа „System Access
Point“ (www.abb.com/freeathome).
 Обновление прошивки осуществляется через системную
точку доступа „System Access Point“.
Другие характеристики продукта:
 Зеленые светодиоды для ориентирования и индикации
состояний
 Сменные накладки с соответствующими символами
Сервисное обслуживание
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Предприятие группы ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid;
www.BUSCH-JAEGER.com; тел: +49 2351 956-1600
см. рисунок
 1 = busledning; 2 = innfelt montasjeboks; 3 = apparatinnsats;
Tekniske data
Strømforsyning
Bus-deltaker
Service
 1 = przewód magistrali; 2 = podtynkowa puszka montażowa;
24 VDC (odbywa się przez
magistralę)
1 (12mA)
Zacisk przyłączeniowy magistrali:
0,4-0,8 mm; Typ przewodu: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Odizolowanie: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; zaciski śrubowe:
2x2,5 mm2 sztywne; 2x1,5 mm2
elastyczne
aktor przełączający 2-kanałowy:
2 x 5 A / 4 Ax;
aktor przełączający 1-kanałowy:
1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
(кнопки вверх/вниз: выключение / включение; левая клавиша).
Подключение
Meer productkenmerken:
 Groene leds als oriëntatieverlichting/statusindicatie
 Vervangbare afdekkingen met bijbehorende symbolen
Zie grafiek
 Подробную информацию о функциональном объеме см. в
Электропитание
Абонент шины
Het op de buslijn aangesloten apparaat wordt na enkele seconden
automatisch door het systeem herkend. De apparaten moeten voor
het uitvoeren van extra functies worden geparametreerd.
 Uitvoerige informatie over de inbedrijfname en parametrering
vindt u in het technische handboek en de onlinehelp van het
System Access Point (www.busch-jaeger.nl/freeathome).
 Firmware-update gebeurt via het System Access Point.
= kanaalnaam voor inbedrijfname software (voorbeeld)
Parametry techniczne
Zasilanie elektryczne
4 = draagring; 5 = 230 V-kabel
Inbedrijfname
24 VDC (tilføres via bussledning)
1 (12mA)
Buss-kontaktklemme: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolasjon: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; skruklemmer:
2x2,5 mm2 stiv; 2x1,5 mm2 fleksibel
Dobbel bryteraktuator : 2 x 5 A / 4 Ax
Enkel bryteraktuator : 1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Montering
Innmontering kun i innfelte bokser i tørre rom innendørs. Følg
gjeldende forskrifter. Trekk av identifikasjonsmerke og lim i listen (for
System Access Point).
 Dekkramme og deksler bestilles separat.
 Tilgjengelige bryterserier finner du i den elektroniske katalogen
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Tilkobling
ADVARSEL
Fare for kortslutninger.
 Sørg for romlig skille (> 10 mm) av SELV-strømkretser
til andre strømkretser!
 Ved underskridelse av minimumsavstanden må det
brukes f.eks. elektronikkbokser/isolasjonsslanger.
 Sørg for at polene er korrekt tilkoblet.
se illustrasjon

= Kanalbetegnelse for igangkjøring av programvaren (eks.)
4 = bærering; 5 = 230 V-tilførselsledning
Igangsetting
Apparatet som er koblet til busledningen, registreres automatisk av
systemet etter noen sekunder. Apparatene må parametreres for å
kunne utføre tilleggsfunksjoner.
 Utførlig informasjon om igangsetting og parametrering finner du i
den tekniske håndboken og i online-hjelpen for System Access
Point (www.abb.com/freeathome).
 Fastvareoppdatering utføres via System Access Point.
Andre produktegenskaper:
 Grønne LED som orienteringslys/statusindikering
 Utskiftbare deksler med respektive symboler
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Et selskap i ABB-gruppen
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +47 03 500
0073-1-8441 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
2
TOP
3
4
6211/1.1
6211/2.1
6211/2.2
TOP
1
2
>10 mm
3
5
10 A
6211/1.1
L
N
10 A
L
N
Bus
4
L
6211/2.1
10 A
L
N
Bus
-
+
A
L
6211/2.2
6211/1.1
6211/2.1
6211/2.2
2300 W
1200 W
2300 W
1000 W
2300 VA
800 VA
CFL
2300 W
920 W
LEDi
*100W
*2x80W
i
6211/1.1; 6211/2.1;
6211/2.2
SSA-F-1.1.1; SSA-F-2.1.1;
SSA-F-2.2.1
6211/2.1
6211/2.2
6211/1.1
Bus
-
+
B
A
L
+
A
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Deutsch
Sensor / Schaltaktor 1/1-fach; 2/1-fach; 2/2-fach
WARNUNG
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder
der Tod können die Folge sein.
 Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!
 Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
 Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 Weitere Benutzerinformationen unter www.busch
jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome oder durch
Scannen des QR-Codes.
Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch
(Download unter www.busch-jaeger.de/freeathome |
www.abb.com/freeathome).
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Sensor bildet eine Einheit mit dem Schaltaktor. Die Geräte
dienen Schaltvorgängen und sind entsprechend vorkonfiguriert
(Taste oben/unten: aus/an; linke Wippe).
English
Switch actuator /sensor 1/1gang; 2/1gang;
2/2gang
WARNING
Dangerous currents flow through the body when coming
into direct or indirect contact with live components. This
can result in electric shock, burns or even death.
 Disconnect the mains power supply prior to installation/disassembly!
 Permit work on the 230 V supply system to be performed only by specialist staff.
 Please read the mounting instructions carefully and keep them for


future use.
Additional user information is available at
www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code.
For information on system integration please see the system
manual (download at www.abb.com/freeathome).
Intended use
The sensor and the switch actuator form a single unit. The devices
serve for switching processes and are pre-programmed accordingly
(button top/bottom: off/on; left rocker).
Español
Sensor actuador de conmutación 1/1 elemento;
2/1 elemento; 2/2 elementos
ADVERTENCIA
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,
con componentes por los que circule una corriente
eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa,
cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o,
incluso, la muerte.
 ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!
 Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo
al personal técnico competente.
 Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de


montaje.
Más información para usuarios en www.abb.com/freeathome
o escaneando el código QR.
Para conocer la información sobre la integración en el sistema,
consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).
Uso conforme al fin previsto
El sensor constituye una unidad junto con el actuador de
conmutación. Los dispositivos sirven para realizar operaciones de
conmutación y se suministran convenientemente preconfigurados
(tecla arriba/ abajo: encender/apagar; interruptor de tecla izquierda).
Italiano
Sensore/attuatore d'uscita 1/1x; 2/1x; 2/2x
AVVERTIMENTO
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da
corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente
attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere
folgorazione, ustioni o morte.
 Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la
tensione di rete!
 Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
 Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
 Maggiori informazioni per l’utente disponibile sul sito

www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale
del sistema (download dal sito www.abb.com/freeathome).
Uso conforme alle prescrizioni
Il sensore e l'attuatore d'uscita costituiscono un'unità. Gli apparecchi
consentono di eseguire operazioni di accensione/ spegnimento e
sono appositamente preconfigurati per tale finalità (tasto in alto/
in basso: off/on; pulsante a bilanciere sinistro).
 Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe Techni-
 1 = Busleitung; 2 = Unterputz-Montagedose; 3 = Geräteeinsatz;
sches Handbuch (siehe QR-Code).
Technische Daten
Stromversorgung
Busteilnehmer
Anschluss
Maximallast
Geschaltete
Lastleitung
Schaltleistung
Schutzart
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Lastarten
24 VDC (erfolgt über Buslinie)
1 (12mA)
Busanschlussklemme: 0,4-0,8 mm
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Abisolierung: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; Schraubklemmen:
2x2,5 mm2 starr; 2x1,5 mm2 flexibel
2-fach Schaltaktor : 2 x 5 A / 4 Ax;
1-fach Schaltaktor : 1 x 10 Ax
IP20
- 5 °C – + 45 °C
- 20 °C – + 70 °C
siehe Grafik
Montage
Einbau nur in Unterputzdosen, die sich in trockenen Innenräumen
befinden. Dabei die geltenden Vorschriften beachten. Identlabel
abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point).
 Abdeckrahmen und Abdeckungen separat bestellen.
 Die möglichen Schalterserien dem elektronischen Katalog entnehmen (www.busch-jaeger-katalog.de).
Anschluss
WARNUNG
Kurzschlussgefahr.
 Auf eine räumliche Trennung (> 10 mm) der SELVStromkreise zu anderen Stromkreisen achten!
 Bei Unterschreiten des Mindestabstandes z.B. Elektronikdosen / Isolierschläuche verwenden.
 Auf korrekte Polarität achten.

= Kanalbezeichnung für Softwareinbetriebnahme (Bsp.)
 For detailed information about the range of functions see the
Power supply
Bus subscribers
Connection
Maximum load
Switched load line
Switching capacity
Protection type
Ambient temperature
Storage temperature
Type of load
24 V DC (via bus line)
1 (12 mA)
Bus connection terminal: 0.4-0.8 mm
Cable type: J-Y(St Y, 2x2x0.8 mm
Wire stripping: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; screw-type
terminals: 2x2.5 mm2 rigid;
2x1.5 mm2 flexible
2gang switch actuator: 2 x 5 A / 4 Ax
1gang switch actuator: 1 x 10 Ax
IP20
-5°C – +45°C
-20°C – +70°C
Mounting
They may only be installed in dry interior rooms in flush-mounted
boxes. Observe the currently valid regulations. Pull off the identification label and glue it into the list (at System Access Point).
 Please order the cover frame and covers separately.
 Please see the electronic catalogue for the possible switch
ranges (www.busch-jaeger-catalogue.com)
Connection
WARNING
Risk of short-circuit.
 Observe the spatial division (> 10 mm) of SELV
electric circuits to other electric circuits!
 If the minimum distance is insufficient, use electronic
boxes / insulating tubes.
 Observe correct polarity.

See graphics
Conexión
Carga máxima
Línea de carga
conmutada
Potencia de
conmutación
Grado de protección
Temperatura ambiente
Temperatura del
almacén
24 V c.c.
(a través de la línea de bus)
1 (12 mA)
Borne de conexión de bus: 0,4-0,8 mm
Tipo de cable: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Pelado del cable: 6-7 mm
10 Ax
230 V, 50/60 Hz; bornes roscados:
2x2,5 mm2 rígido; 2x1,5 mm2 flexible
actuador de conmutación 2 elementos:
2 x 5 A / 4 Ax; actuador de
conmutación 1elemento: 1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
Montaje
El montaje solamente puede realizarse en cajas de empotrar que se
encuentren en interiores secos. Para ello, tenga en cuenta las
normas vigentes. Retirar la etiqueta de identificación y pegarla en la
lista (en System Access Point).
 Pida, aparte, el marco y las cubiertas.
 En el catálogo electrónico puede consultar los posibles
programas de conmutación (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Conexión
ADVERTENCIA
Peligro de cortocircuito.
 ¡Observe una distancia de separación (>10 mm) entre
el circuito MBTS y otros circuitos!
 Si no se puede mantener la distancia mínima de
separación, utilice, por ejemplo, cajas electrónicas o
mangueras aisladas.
 Cuide de que la polaridad sea la correcta.
-20 °C – +70 °C

Tipos de carga
Véase gráfico
= designación del canal para la puesta en servicio del software
(ejemplo).
 Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il
Alimentazione elettrica
Utenti bus
Collegamento
Carico massimo
Linea di carico
allacciata
Potere di interruzione
Tipo di protezione
Temperatura ambiente
Temperatura di
immagazzinamento
Tipi di carico
24 VDC (tramite linea bus)
1 (12 mA)
Morsetto di allacciamento bus:
0,4-0,8 mm; Tipo di cavo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Spelatura: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50/60 Hz; morsetti a vite:
2x2,5 mm2 rigidi; 2x1,5 mm2 flessibili
Attuatore d'uscita 2x: 2 x 5 A / 4 Ax;
attuatore d'uscita 1x: 1 x 10 Ax
IP20
-5°C ... +45°C
Montaggio
Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso poste in
locali chiusi privi di umidità. Osservare le norme vigenti in materia.
Rimuovere l'etichetta identificativa e incollarla nella lista (per System
Access Point).
 Ordinare separatamente i telai di copertura e le coperture.
 Le serie di interruttori disponibili sono elencate nel catalogo
elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Collegamento
AVVERTIMENTO
Pericolo di cortocircuito.
 Provvedere a separare (distanza > 10 mm) i circuiti
elettrici SELV dagli altri circuiti elettrici!
 Se la distanza è inferiore alla distanza minima
utilizzare ad es. scatole per elettronica o guaine
isolanti.
 Accertarsi che la polarità sia corretta.
-20°C ... +70°C
Vedi grafica
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.de, Tel: +49 2351 956-1600;
4 = Support ring; 5 = 230 V power cord
Commissioning
The device connected to the busline is automatically recognized by
the system after a few seconds. The devices must be parameterized
for the use of additional functions.
 Detailed information about commissioning and parameterization
is available in the technical reference manual and the online help
of the System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware update is carried out via the System Access Point.
Additional product features:
 Green LEDs as light for orientation/status indication
 Exchangeable covers with the corresponding icons
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - an ABB company,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com, Tel: +49 2351 956-1600;
4 = anillo portador; 5 = cable alimentación 230 V
Puesta en marcha
El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato
que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones
adicionales es necesario parametrizar los aparatos.
 Podrá encontrar información más detallada sobre la puesta en
servicio y sobre la parametrización en el manual técnico y en la
ayuda online del System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 La actualización del firmware se realiza a través del System
Access Point.
Otras características del producto:
 Los LED de color verde como luz de orientación o indicador de
estado
 Cubiertas intercambiables con los símbolos correspondientes
Servicio
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com, Tel: +34 902 11 15 11
 1 = linea bus; 2 = scatola di montaggio da incasso;
manuale tecnico (vedere codice QR).
Dati tecnici
Service
 1 = cable de bus; 2 = caja empotrable; 3 = mecanismo;
el manual técnico (véase el código QR).
Alimentación de
corriente
Participantes de bus
Weitere Produktmerkmale:
 Grüne LEDs als Orientierungslicht/Statusanzeige
 Austauschbare Abdeckungen mit entsprechenden Symbolen
= Designation of channel for software commissioning (Example)
 Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte
Datos técnicos
Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur
Ausführung zusätzlicher Funktionen parametriert werden.
 Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und
Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in
der Onlinehilfe des System Access Point
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
 Firmware-Update erfolgt über System Access Point.
 1 = Busline; 2 = Flush-mounted installation box; 3 = Device insert;
technical reference manual (see QR code).
Technical data
4 = Tragring; 5 = 230 V-Zuleitung
Inbetriebnahme

= Denominazione del canale per la messa in funzione del
software (esempio)
3 = inserto per apparecchi; 4 = anello di supporto;
5 = alimentazione da 230 V
Messa in servizio
L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente
dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare funzioni aggiuntive è
necessario parametrizzare gli apparecchi.
 Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla
parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online
del System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.
Altre caratteristiche del prodotto:
 LED verdi per orientamento/indicazione di stato
 Coperture sostituibili con appositi simboli
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com, Tel: 0800 55 1166
0073-1-8417 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
1
2
TOP
3
4
6211/1.1
6211/2.1
CFL
LEDi
6211/2.2
TOP
1
2
>10 mm
3
5
10 A
L
N
6211/1.1
10 A
L
N
Bus
4
-
6211/2.1
Bus
-
+
L
10 A
L
N
A
L
6211/2.2
i
6211/1.1
6211/2.1
6211/2.2
2300 W
1200 W
2300 W
1000 W
2300 VA
800 VA
2300 W
*100W
*2x80W
6211/1.1; 6211/2.1;
6211/2.2
SSA-F-1.1.1; SSA-F-2.1.1;
SSA-F-2.2.1
920 W
6211/2.1
6211/2.2
6211/1.1
Bus
-
+
B
A
L
+
A
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Français
Capteur actionneur de commutation
simple/simple ; double/simple ; double/double
AVERTISSEMENT
Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension
entraîne un passage de courant dangereux dans le corps.
Celui-ci risque d’entraîner un choc électrique, des brûlures
ou la mort.
 Déconnecter la tension secteur avant tout montage /
démontage !
 Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation
électrique en 230 V uniquement par des techniciens
spécialisés !
 Les instructions de montage sont à lire attentivement et à


conserver.
Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles
sur le site www.abb.com/freeathome ou en scannant le code QR.
Pour des informations sur l’intégration du système, voir le manuel
système (téléchargeable sur le site www.abb.com/freeathome).
Alimentation électrique
Participant au bus
Raccordement
Charge maximale
Ligne de charge
couplée
Puissance de coupure
Type de protection
Température ambiante
Température de
stockage
Utilisation conforme
Types de charge
Le capteur et l’actionneur de commutation forment un tout. Ces
appareils servent à la commutation et sont préconfigurés en conséquence (touche haut/ bas : arrêt/marche ; bouton-poussoir gauche).
 Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont
disponibles dans le manuel technique (voir le code QR).
传感器开关执行器 1/1 路;2/1 路;2/2 路
警告
直接或间接接触导电零件时,可能有触电危险。可能造成电
击、灼伤或死亡。
 安装 / 拆卸之前应先切断电源!
 仅可由专业技术人员操作 230 伏电网。
中文
码获取。
 系统连接信息请参见系统手册(通过 www.abb.com/freeathome
下载)。
按规定使用
传感器组成带开关执行器的单元。设备用于开关过程,并经过相应的
预配置(上/下按键:关/开;左侧翘板开关)。
 功能范围的详细信息请参见技术手册(参见 QR 代码)。
Português
Sensor/atuador de comutação 1/1 vez; 2/1 vez;
2/2 vez
ATENÇÃO
No caso de contato direto ou indireto com peças
condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de
corrente pelo corpo. As consequências podem ser o
choque elétrico, queimaduras ou a morte.
 Antes da montagem / desmontagem, desligar a tensão
da rede!
 Somente o pessoal especializado deve executar os
trabalhos na rede 230 V.
 Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
 Outras informações para o usuário sob

www.abb.com/freeathome ou escaneando os códigos QR.
Informações sobre a conexão do sistema, ver o manual do
sistema (download em www.abb.com/freeathome).
Utilização conforme
O sensor forma uma unidade com o atuador de comutação. Os
aparelhos servem para os processos de comutação e são
respectivamente pré-configurados (tecla para cima/para baixo:
desligar/ligar; báscula esquerda).
 Informações detalhadas sobre a gama de funções, ver o manual
técnico (ver o código QR).
24 VDC (via la ligne bus)
1 (12mA)
Borne de raccordement du bus :
0,4-0,8 mm; Type de câble : J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Dénudé sur : 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz ; bornes à vis :
2x2,5 mm2 rigide ; 2x1,5 mm2 flexible
Actionneur de commutation double
2 x 5 A / 4 Ax ;
Actionneur de commutation simple
1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
Montage
Montage uniquement dans des boîtes encastrées se trouvant dans
des pièces intérieures non humides. Respecter les prescriptions en
vigueur lors de l’opération. Enlever l’étiquette d’identification et la
coller sur la liste (au niveau du System Access Point).
 Commander séparément la plaque de recouvrement et les
caches.
 Les programmes de commutateurs possibles sont disponibles
dans le catalogue électronique (www.busch-jaegercatalogue.com).
Raccordement
AVERTISSEMENT
Risque de court-circuit.
 Veiller à une séparation (> 10 mm) des circuits
électriques SELV des autres circuits électriques !
 Si la distance minimale n’est pas atteinte, par ex. dans
les boîtes électroniques, utiliser des tubes d’isolation.
 Veiller à ce que la polarité soit correcte.
-20 °C – +70 °C
Voir graphique

电源
总线用户
连接
连接的负载导线
控制功率
保护方式
环境温度
储存温度
负载类型
Ligação
Carga máxima
Linha de carga ligada
Potência de conexão
Classe de proteção
Temperatura ambiente
Temperatura de
armazenagem
Tipos de carga
Mise en service
L’appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement
par le système à l’issue de quelques secondes. Un paramétrage des
appareils en vue de l’exécution de fonctions supplémentaires est
nécessaire.
 Des informations détaillées sur la mise en service et le
paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l’aide
en ligne du System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 La mise à jour du micrologiciel est réalisée par le biais du System
Access Point.
Autres caractéristiques produit :
 LED vertes en tant que lumière d’orientation/affichage de l’état
 Caches interchangeables munis des symboles correspondants
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Une société du groupe ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com, tél.: +49 2351 956-1600
= nom du canal pour une mise en service logicielle (exemple).
24 VDC(通过总线供电)
1 (12mA)
总线连接端子:0.4-0.8 mm
导线类型:J-Y(St)Y,2x2x0.8 mm
绝缘层:6-7 mm
10 Ax
230V ~,50 / 60 Hz;螺旋接线夹:
2x2.5 mm2 固定;2x1.5 mm2 灵活
2 路开关执行器: 2 x 5 A / 4 Ax;
1 路开关执行器:1 x 10 Ax
IP 20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
见图
安装
仅可安装在干燥室内的嵌装盒内。同时,须注意有效规定。揭下识别
标签并贴在列表中(在 System Access Point 中)。
 单独订购盖板框和盖板。
 从电子目录中查询可用的开关系列
(www.busch-jaeger-catalogue.com)。
连接
警告
短路危险。
 注意应确保安全特低电压 (SELV) 电路和其它电路在空
间上隔开 (> 10 mm)!
 低于最短距离时,例如使用电子设备盒 / 绝缘软管。
 务请确保正确的极性。

5 = 230 V 引线
调试
数秒钟后,系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能,
必须设置设备参数。
 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“System Access
Point”在线帮助中 (www.abb.com/freeathome)。
 通过 System Access Point 更新固件。
其它产品特征:
 用作定向光/状态显示的绿色 LED
 带相应符号的可更换盖板
维修
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB 集团旗下企业,
Freisenbergstraße 2,D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; 电话:+86 400-820-9696
=用于调试软件的通道名称(示例)
 1 = linha de barramento; 2 = caixa de montagem embutida;
Dados técnicos
Alimentação de
corrente
Participante do
barramento
3 = mécanisme appareil ; 4 = bague-support ;
5 = alimentation 230 V
 1 = 总线;2 = 嵌装安装盒;3 = 设备接头;4 = 支撑环;
技术数据
最大负载
 请仔细阅读并妥善保管安装说明。
 更多用户信息请查询 www.abb.com/freeathome 或通过扫描 QR 代
 1 = ligne de bus ; 2 = boîtier de montage encastré ;
Caractéristiques techniques
24 VCC
(através de linha de barramento)
1 (12mA)
Terminal de conexão de barramento:
0,4-0,8 mm; Tipo de cabo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Isolamento: 6-7 mm
10 Ax
230V ~, 50 / 60 Hz; terminais de
parafusos: 2x2,5 mm2 fixo;
2x1,5 mm2 flexível
atuador de comutação 2 vezes:
2 x 5 A / 4 Ax;
atuador de comutação 1 vez:
1 x 10 Ax
IP20
-5 °C – +45 °C
Montagem
Montagem somente nas caixas embutidas que encontram-se em
interiores secos. Observar para isso os regulamentos válidos.
Remover o Identlabel e colá-lo na lista (no System Access Point).
 Encomendar separadamente o quadro de cobertura e as
coberturas.
 As possíveis séries de interruptores podem ser consultadas na
catálogo eletrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Ligação
ATENÇÃO
Perigo de curto-circuito.
 Observar que deve haver uma separação de espaço
(> 10 mm) dos circuitos de corrente SELV com outros
circuitos de corrente!
 Se a distância mínima não for alcançada, usar p. ex.
mangueiras de isolamento / fichas eletrónicas.
 Observar a polaridade correta.
-20 °C – +70 °C

ver o gráfico
= nome do canal para colocação em funcionamento do
software (exemplo).
3 = guarnição do aparelho; 4 = anel de suporte;
5 = linha de alimentação 230 V
Colocação em funcionamento
O aparelho conectado na linha de barramento é detectado
automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos
devem ser parametrizados para a execução de funções adicionais.
 Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e
parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda
online do System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 A atualização do firmware é feita através do System Access
Point.
Outras características do produto:
 LEDs verdes como luz de orientação/indicador de estado
 Coberturas substituíveis com os respectivos símbolos
Serviço
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ uma empresa do grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 08000149111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement