Svenska Suomi Dansk

Svenska Suomi Dansk
Busch-/[email protected]®
1
TOP
2
i
3
-
1
8
6224/2.0;
RTC-F-1;
+
7
2
Bus
OFF
4
3
5
6
2
x= ≥ 50 cm
y= ca. 150 cm
1
x
5
3
4
y
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Suomi
Svenska
Rumstermostat, fan coil-styrenhet
VARNING
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar
leder till farlig genomströmning i kroppen. Följden kan bli
elchock, brännskador eller död.
 Före montering/demontering ska nätspänningen
frikopplas!
 Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av fackmän.
 Läs monteringsanvisningen noggrant och spara den.
 Mer användarinformation får du genom att gå in på

www.abb.com/freeathome eller genom att scanna QR-koden
För information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
tekniska manualen (se QR-koden)
Tekniska data
Strömförsörjning
Bussdeltagare
Inkoppling
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
Förvaringstemperatur
24 VDC (sker över bussen)
1 (12mA)
Bussanslutningsklämma: 0,4-0,8 mm
Ledningstyp: J-Y(st)Y, 2x2x0,8 mm
Avisolering: 6-7 mm
IP20
-5°C till +45°C
-20°C till +70°C
Huoneen lämpötilan säädin, Fan Coil -säädin
 Toimintolaajuutta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on Teknisessä
 Asennusohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä.
 Käyttäjälle tarkoitettuja yksityiskohtaisia lisätietoja on osoitteessa

www.abb.com/freeathome tai ne saa skannaamalla QR-koodin.
Järjestelmän sisällyttämistä koskevia tietoja on
järjestelmäkäsikirjassa (www.abb.com/freeathome).
Tekniset tiedot
Virransyöttö
Väylälaite
Liitäntä
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
Varastointilämpötila
24 VDC (saadaan väylälinjasta)
1 (12 mA)
Väyläliitin: 0,4-0,8 mm
Johtotyyppi: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Eristyksen poisto: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
 For detaljerede oplysninger om funktioner, se den tekniske

Bestemmelsesmæssig brug
Rumtermostaten/Ventilatorspoleregulatoren (med buskopling) er
beregnet til kontrol af en ventilatorkonvektor med
ventilatorspolekontakt eller konventionel opvarmnings. og
kølingsinstallationer. Apparaterne er ikke prækonfigurerede.
3
Temperatur på/av;
Tryck på tryckknappen
6
7
Frostskydd aktivt
Automatisk ventilation
ECO-drift
(indikering 'ECO')
8
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH - Ett företag i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +46 21 32 5000
i
Liitäntä
Käyttöönotto
Järjestelmä tunnistaa väylälinjaan kytketyn laitteen automaattisesti
muutaman sekunnin kuluttua. Laitteet on parametroitava toimintojen
suorittamiseksi.
 Käyttöönottoa ja parametrointia koskevia yksityiskohtaisia tietoja
on Teknisessä käsikirjassa sekä System Access Pointia
koskevassa online-aputoiminnossa (www.abb.com/freeathome).
 Laitteisto-ohjelmisto päivitetään System Access Pointin kautta.
ECO-käyttö;
Paina painiketta
Lämpötilan alentamisen
2 lisääminen;
Paina painiketta
Lämpötila päälle/pois;
3
Paina painiketta
1
4
5
24 VDC (via bus)
1 (12mA)
Busterminal: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8mm
Afisolering: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Montage må kun ske i underpuds-stikdåser , som er placeret i tørre
indendørs rum. Overhold de gældende bestemmelser. Tag IDmærkaten af, og klæb den ind i listen (ved System Access Point)
 Overhold monteringsanvisningerne.
 Beskyttelsesramme og centralskive skal bestilles separat.
 Mulige kontaktserier findes i det elektroniske katalog
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Idrifttagning
Apparatet, som er forbundet til buslinjen genkendes automatisk af
systemet efter et par sekunder. Apparaterne skal konfigureres til at
udføre funktionerne.
 Detaljerede oplysninger om idriftsættelse og parameterindstilling
forefindes i den tekniske vejledning og i online-guiden i System
Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware-opdatering sker via System Access Point.
Betjening
ECO-drift;
Tryk på knappen.
Forøg temperaturreduktion;
2
Tryk på knappen.
Temperatur tændt/slukket;
3
Tryk på knappen.
1
4 Lämmitys päällä
5
Jäähdytys päällä
6
Jäätymissuoja aktiivinen
7
Automaattinen tuuletus
"ECO-käyttö
(näytössä teksti "ECO")
8
Huolto
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB-ryhmään kuuluva yritys,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; puh: +35 810 22 21999
i
Foretag tilslutning i henhold til tilslutningsskemaet.
 OBS! Sørg for, at polerne vender rigtigt.
Montering
Näytöt/ilmoitukset
Säädin päällä / ohjelämpötilan
näyttö
Manuaalinen tuuletus
2
(tasot 1,2,3)
3 Säädin pois
1
Lämpötilan alentaminen;
Paina painiketta
Tuulettimen tehotasojen säätö /
off; Pidä painiketta painettuna,
näyttö vilkkuu. Paina painiketta
useamman kerran, kunnes
toiminto lukee näytössä".
Tilslutning
Tekniske data
Kapslingsklasse
Omgivende temperatur
Opbevaringstemperatur
Kylning aktiv
Sänka temperaturen;
Tryck på tryckknappen
Justera fläktnivå/off; Håll
knappen tryckt; indike5 ringen blinkar; tryck på
knappen flera gånger tills
funktionen visas
Liitäntä tulee tehdä liitäntäkaavion mukaisesti.
 Huomio! Varmista oikea napaisuus.
vejledning (se QR-koden).
Strømforsyning
Bus-brugere
Tilslutning
4 Uppvärmning aktiv
5
4
Käyttö
Rumtermostat, Ventilatorspoleregulator
www.abb.com/freeathome eller ved at scanne QR-koden.
For information om systemintegration, se systemmanualen
(www.abb.com/freeathome).
ECO-drift;
Tryck på tryckknappen
Höja temperaturreduceringen;
2
Tryck på tryckknappen
1
Asennus
Huonelämpötilan säätimellä / Fan Coil -säätimellä (varustettu
väyläliittimellä) voi ohjata Fan Coil- toimilaitteella varustettua
puhallinkonvektoria tai tavallisia lämmitys- ja jäähdtyslaitteita.
Laitteita ei ole esikonfiguroitu.
 Læs vejledningen omhyggeligt, og opbevar den til senere brug.
 Du finder yderligere brugerinformationer på
Enheten som är ansluten till busslinjen registreras automatiskt av
systemet efter några sekunder. Enheterna måste parametreras för att
funktionerna ska kunna utföras.
 Utförlig information om ibruktagning och parametrering finns i den
tekniska manualen och i onlinehjälpen till System Access Point
(www.abb.com/freeathome).
 Uppdatering av firmware görs via System Access Point.
käsikirjassa (ks. QR-koodi).
Asennuksen saa tehdä vain kuivissa sisätiloissa sijaitseviin
uppoasennettaviin rasioihin. Voimassa olevia määräyksiä on
noudatettava. Irrota tunnistemerkki ja liimaa se luetteloon
(käytettäessä System Access Pointia).
 Noudata asennusohjeita.
 Peitekehys ja keskuslevyt on tilattava erikseen.
 Mahdolliset kytkinsarjat käyvät ilmi Sähköisestä luettelosta
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele
er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Elektrisk stød
kan føre til forbrændinger eller medføre dødsfald.
 Afbryd netspændingen før montering/afmontering!
 Al arbejde på 230 V-strømnettet skal udføres af
kvalificeret personale.
Ibruktagning
Displayvisningar/meddelanden
Styrenhet på/indikering av
börtemperatur
2 Manuell ventilation (steg 1,2,3)
3 Styrenhet av
1
Betjäning
Rumstermostaten/fan coil-styrenheten (med busskoppling) är avsedd
att styra en ventilatorkonvektor med ett fan coil-manöverdon eller
konventionella värme- och kylsystem. Enheterna är inte
förkonfigurerade.
VAROITUS
Jännitettä johtaviin osiin suora tai epäsuora koskeminen
aiheuttaa vaarallisen kehon läpivirtauksen. Seurauksena
voi olla sähköshokki, palovammoja tai kuolema.
 Verkkojännite on katkaistava ennen
asennusta/purkamista!
 230 voltin verkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilöt.
i
Inkoppling
Genomför inkopplingen i enlighet med kopplingsschemat.
 OBS! Se till att polariteten blir rätt.
Montering
Endast montering i infällda dosor som är i torra rum inomhus. Följ
därvid de gällande föreskrifterna Dra av identifieringsmärket och sätt
fast på listen (vid System Access Point).
 Beakta monteringsanvisningarna.
 Beställ skyddsram och monteringsram separat.
 Du hittar de möjliga kopplingsserierna i den elektroniska
katalogen (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Ändamålsenlig användning
Määräysten mukainen käyttö
Dansk
 För utförlig information om funktionsomfattningen, se den
4
Formindsk temperatur;
Tryk på knappen.
5
Justering af ventilationshastigheder/ Off
Displayvisninger/Beskeder
Regulator tændt/Visning
referencetemperatur
Ventilation sker manuelt
2
(Trin 1,2,3)
1
5
Køling er aktiv
6
Frostbeskyttelse er aktiv
3 Regulator er slukket
7
4 Opvarmning er aktiv
8
Ventilation sker
automatisk
ECO-drift
(displayet viser ’ECO’)
Eftersyn
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed i ABB-gruppen,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +45 44 595 959
Busch-/[email protected]®
TOP
2
i
3
-
1
8
6224/2.0;
RTC-F-1;
+
7
2
Bus
OFF
4
3
5
6
2
x= ≥ 50 cm
y= ca. 150 cm
1
x
5
3
4
y
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Nederlands
Kamerthermostaat, fan-coil-regelaar
WAARSCHUWING
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende
delen ontstaat een gevaarlijke doorstroming van het
lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de dood
kunnen het gevolg zijn.
 Voor montage / demontage eerst netspanning
uitschakelen!
 Werkzaamheden aan het 230 V-stroomnet uitsluitend
laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf.
 Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
 Meer gebruikersinformatie onder www.buschjaeger.nl/freeathome of door scannen van de QR-code.
 Informatie over integratie in een systeem zie systeemhandboek
(www.busch-jaeger.nl/freeathome).
Beoogd gebruik
Met de kamerthermostaat / fan-coil-regelaar (met busaankoppelaar)
kunnen een ventilatorconvector met een fan-coil-aktor of
conventionele verwarmings- en koelinstallaties worden bestuurd.
De apparaten zijn niet voorgeconfigureerd.
Polski
Regulator temperatury pomieszczenia,
regulator Fan Coil
OSTRZEŻENIE
Bezpośredni lub pośredni kontakt z częściami pod
napięciem prowadzi do niebezpiecznego przepływu prądu
elektrycznego przez organizm. Może to spow-odować
porażenie prądem, poparzenia lub śmierć.
 Przed montażem i demontażem należy odłączyć
napięcie sieciowe!
 Prace przy sieci 230 V mogą wykonywać wyłącznie
specjaliści!
 Proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję montażu.
 Dalsze informacje dla użytkownika są dostępne na stronie
www.abb.com/freeathome lub po zeskanowaniu kodu QR.
 Informacje na temat włączania do systemu są podane w
podręczniku systemu (www.abb.com/freeathome).
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Regulator temperatury pomieszczenia/regulator Fan Coil (z portem
magistralnym)przeznaczony jest do sterowania konwektora wentylatorowego z aktorem klimakonwektora lub konwencjonalnych instalacji
grzewczych i chłodniczych. Urządzenia nie są skonfigurowane.
Русский
Комнатный терморегулятор, регулятор
вентиляторного конвектора Fan Coil
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При прямом или непрямом контакте с токоведущими
деталями происходит опасное протекание тока через
тело человека. Последствиями этого могут быть
электрический шок, ожоги или смерть.
 Перед монтажом и демонтажом оборудования
отключите питание!
 Работы в сети с напряжением 230 В должны
производиться только специалистами по
электрооборудованию!
 Руководство по монтажу следует внимательно прочесть и
сохранить.
 Для получения дополнительной информации посетите наш

сайт: www.abb.com/freeathome или отсканируйте QR-код.
Информацию об интеграции в систему см. в руководстве
пользователя системы (www.abb.com/freeathome).
Использование по назначению
Комнатный терморегулятор / регулятор вентиляторного
конвектора Fan Coil (с шинным коплером) предназначен для
управления вентиляторным конвектором с активатором или
традиционным отопительным и охлаждающим оборудованием.
Устройства не являются предварительно сконфигурированными.
Norsk
Romtermostat, Fan Coil-regulator
ADVARSEL
Ved direkte eller indirekte kontakt med spennings-førende
deler, går farlig strøm gjennom kroppen. Følgen kan være
elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.
 Koble fra nettspenningen før montering/demontering!
 Arbeid på 230 V-nettet må bare utføres av
fagpersonale.
 Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den.
 Mer brukerinformasjon under www.abb.com/freeathome eller ved

å skanne QR-koden.
Informasjon om systemintegrering, se systemhåndboken
(www.abb.com/freeathome).
Forskriftsmessig bruk
Romtemperaturregulatoren / Fan Coil-regulatoren (med buskobler) er
egnet til å styre en ventilatorkonvektor med en Fan Coil-aktuator eller
standard oppvarmings- og kjøleinstallasjoner. Apparatene er ikke
forhåndskonfigurert.
 Voor uitvoerige informatie over de functieomvang zie technisch
handboek (zie QR-code)
Technische gegevens
Voeding
Busdeelnemer
24 VDC (via buslijn)
1 (12mA)
Busaansluitklem: 0,4-0,8 mm
Leidingtype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolatie verwijderen: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Aansluiting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur
i
Aansluiting
Aansluiting aan de hand van aansluitschema uitvoeren.
 Let op! Op de juiste polen letten.
Inbedrijfname
Het op de buslijn aangesloten apparaat wordt na enkele seconden
automatisch door het systeem herkend. De apparaten moeten voor
het uitvoeren van de functies worden geparametreerd.
 Uitvoerige informatie over de inbedrijfname en parametrering
vindt u in het technische handboek en de onlinehelp van het
System Access Point (www.busch-jaeger.nl/freeathome).
 Firmware-update gebeurt via het System Access Point.
ECO-modus;
Toets indrukken
Temperatuurverlaging
2 verhogen; Toets
indrukken
Temperatuur aan / uit;
3
Toets indrukken
1
podręczniku technicznym (patrz kod QR).
Parametry techniczne
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Temperatura
przechowywania
24 VDC (odbywa się przez magistralę)
1 (12mA)
Zacisk przyłączeniowy magistrali:
0,4-0,8 mm; Typ przewodu: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Odizolowanie: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
5
Uruchomienie
Po kilku sekundach system automatycznie rozpoznaje urządzenie
podłączone do magistrali. Warunkiem realizacji funkcji jest
parametryzacja urządzeń.
 Szczegółowe informacje na temat uruchamiania i parametryzacji
znajdują się w podręczniku technicznym oraz w pomocy online
System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Aktualizacja oprogramowania za pomocą System Access Point.
Tryb ECO;
Nacisnąć przycisk
Zwiększanie obniżania
2 temperatury;
Nacisnąć przycisk
Temperatura wł./wył.;
3
Nacisnąć przycisk
1
Техническом руководстве (см. QR-код).
Технические характеристики
Степень защиты
Температура
окружающей среды
Температура
хранения
Vorstbeveiliging actief
7
Ventilatie automatisch
ECO-modus
(indicatie “ECO”)
8
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ een onderneming van de ABB-groep,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
i
Sposób podłączenia
Podłączenie wykonać zgodnie ze schematem podłączania.
 Uwaga! Przestrzegać właściwej biegunowości.
4
Wskazania wyświetlacza/komunikaty
Regulator wł. / wskazanie
temperatura zadana
Wentylacja ręczna
2
(stopnie 1,2,3)
3 Regulator wył.
1
4 Ogrzewanie aktywne
5
Chłodzenie aktywne
Ochrona przed
zamarzaniem aktywna
Wentylacja automatyczna
Tryb ECO
(wskazanie ‚ECO’)
6
7
8
Serwis
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ przedsiębiorstwo grupy ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tel: +49 2351 956-1600
5
Zmniejszenie temperatury;
Nacisnąć przycisk
Regulacja stopni wentylatora /
wył.; Przytrzymać wciśnięty
klawisz, wskazanie miga;
kilkaktrotnie naciskać klawisz, aż
pojawi się funkcja.
 Подробную информацию о функциональном объеме см. в
Подключение
6
Obsługa
Montaż
Montażu dokonywać jedynie w puszkach podtynkowych znajdujących
się w suchych pomieszczeniach. Przestrzegać obowiązujących
przepisów. Zdjąć etykietę identyfikacyjną i wkleić do listy (w System
Access Point).
 Przestrzegać wskazówek montażowych.
 Ramki i tarcze centralne zamawiać osobno.
 Możliwe serie przełączników są podane w katalogu
elektronicznym (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Электропитание
Абонент шины
Koelen actief
Temperatuur verlagen;
Toets indrukken
Verstelling ventilator-standen /
off; Toets ingedrukt houden;
indicatie knippert; toets
meerdere keren indrukken
totdat de functie verschijnt
4
 Szczegółowe informacje na temat zakresu funkcji są podane w
Podłączenie
4 Verwarmen actief
5
Bediening
Montage
Inbouw uitsluitend in inbouwdozen in droge vertrekken binnen.
Daarbij de geldende voorschriften in acht nemen. Identificatielabel
eraf trekken en in lijst plakken (bij het System Access Point).
 Montageaanwijzingen in acht nemen.
 Afdekraam en centraalplaten apart bestellen.
 De mogelijke schakelaarprogramma's vindt u in de elektronische
catalogus (www.busch-jaeger-catalogus.nl).
Zasilanie elektryczne
Uczestnik magistrali
Displayelementen / meldingen
Regelaar aan / indicatie
ingestelde temperatuur
Ventilatie handmatig
2
(standen 1,2,3)
3 Regelaar uit
1
24 В DC (подается по шине)
1 (12 мА)
Зажим сопряжения с шиной: 0,4-0,8 мм
Тип кабеля: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 мм
Снять изоляцию: 6-7 мм
IP20
-5 °C ... +45 °C
-20 °C ... +70 °C
i
Подключение
Подключение выполнять в соответствии со схемой подключения.
 Внимание! Соблюдайте правильную полярность.
Ввод в эксплуатацию
Подключенное к шине устройство через несколько секунд
автоматически распознается системой. Затем для дальнейшего
функционирования следует выполнить параметрирование
устройства.
 Подробная информация по вводу в эксплуатацию и параметрированию содержится в Техническом руководстве и в
онлайн-справке к системной точке доступа „System Access
Point“ (www.abb.com/freeathome).
 Обновление прошивки осуществляется через системную
точку доступа „System Access Point“.
Индикаторы на дисплее / сообщения
Регулятор вкл. / индикатор
1
заданной температуры
Ручная вентиляция
2
(ступени 1,2,3)
5
6
3 Регулятор выкл.
7
4 Включен нагрев
8
Включено охлаждение
Активна защита от
замерзания
Автоматическая
вентиляция
Режим ECO
(индикатор ‚ECO’)
Сервисное обслуживание
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Предприятие группы ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com, тел: +49 2351 956-1600
Монтаж
Монтаж допускается только внутри сухих помещений в
монтажных коробках для скрытой установки. При этом должны
соблюдаться действующие в этом отношении нормы и
положения. Отделите идентификационную метку и вклейте в
список (к системной точке доступа „System Access Point“).
 Соблюдать указания по монтажу.
 Защитные рамки и центральные платы заказываются
отдельно.
 Подходящие серии выключателей представлены в
Электронном каталоге (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Управление
Режим ECO;
Нажать клавишу
Увеличение темпе2 ратуры; Нажать
клавишу
Температура вкл. /
3 выкл.; Нажать
клавишу
1
4
5
Уменьшение температуры;
Нажать клавишу
Переключение ступеней
вентилятора/ ВЫКЛ.; Нажать и
удерживать клавишу; индика-тор
начнет мигать; затем несколько
раз нажать клавишу, пока не
появится нужная функция.
 Utførlig informasjon om funksjonsomfang, se teknisk håndbok
(se QR-kode)
Strømforsyning
Bus-deltaker
Tilkobling
Kapslingsgrad
Omgivelsestemperatur
Lagringstemperatur
i
Tilkobling
Tekniske data
24 VDC (tilføres via bussledning)
1 (12mA)
Buss-kontaktklemme: 0,4-0,8 mm
Ledningstype: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Isolasjon: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Foreta tilkobling iht. koblingsskjemaet.
 OBS! Sørg for at polene er korrekt tilkoblet.
Igangsetting
Apparatet som er koblet til busledningen, registreres automatisk av
systemet etter noen sekunder. Apparatene må parametreres for å
kunne utføre tilleggsfunksjoner.
 Utførlig informasjon om igangsetting og parametrering finner du i
den tekniske håndboken og i online-hjelpen for System Access
Point (www.abb.com/freeathome).
 Fastvareoppdatering utføres via System Access Point.
Montering
Innmontering kun i innfelte bokser i tørre rom innendørs. Følg
gjeldende forskrifter. Trekk av identifikasjonsmerke og lim i listen (for
System Access Point).
 Følg monteringsanvisningene.
 Dekkramme og senterskiver bestilles separat.
 Tilgjengelige bryterserier finner du i den elektroniske katalogen
(www.busch-jaeger-catalogue.com).
Betjening
ECO-modus; Trykk på
knappen
Øke temperaturreduk2
sjonen; Trykk på knappen
Temperatur av / på;
3
Trykk på knappen
1
4
5
Redusere temperaturen;
Trykk på knappen
Justering viftetrinn / off; Hold
inne knappen. Visningen
blinker. Trykk flere ganger på
knappen til funksjonen vises.
Displayvisninger / meldinger
Regulator på / visning av
1
nominell temperatur
2 Lufting manuell (trinn 1,2,3)
3 Regulator av
4 Oppvarming aktiv
5
Kjøling aktiv
6
7
Frostbeskyttelse aktiv
Lufting automatisk
ECO-modus
(visning ,ECO')
8
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Et selskap i ABB-gruppen
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +47 03 500
0073-1-8446 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
TOP
2
i
3
-
1
8
6224/2.0;
RTC-F-1;
+
7
2
Bus
OFF
4
3
5
6
2
x= ≥ 50 cm
y= ca. 150 cm
1
x
5
3
4
y
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Deutsch
Raumtemperaturregler, Fan Coil-Regler
WARNUNG
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen
Körperdurchströmung. Elektrischer Schock,
Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein.
 Vor Montage /Demontage Netzspannung freischalten!
 Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal
ausführen lassen.
 Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 Weitere Benutzerinformationen unter

www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome
oder durch Scannen des QR-Codes.
Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
English
Stromversorgung
Busteilnehmer
24 VDC (erfolgt über Buslinie)
Schutzart
1 (12mA)
Busanschlussklemme: 0,4-0,8 mm
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Abisolierung: 6-7 mm
IP20
Umgebungstemperatur
- 5 °C – + 45 °C
Lagertemperatur
- 20 °C – + 70 °C
Anschluss
Room temperature controller, fan coil controller
 For detailed information about the range of functions see the
WARNING
Dangerous currents flow through the body when coming
into direct or indirect contact with live components. This
can result in electric shock, burns or even death.
 Disconnect the mains power supply prior to
installation/disassembly!
 Permit work on the 230 V supply system to be
performed only by specialist staff.
 Please read the mounting instructions carefully and keep them for


future use.
Additional user information is available at
www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code.
For information on system integration please see the system
manual (www.abb.com/freeathome).
Power supply
Bus subscribers
Connection
Protection type
Ambient temperature
Storage temperature
24 V DC (via bus line)
1 (12 mA)
Bus connection terminal: 0.4-0.8 mm
Cable type: J-Y(St)Y, 2x2x0.8 mm
Wire stripping: 6-7 mm
IP20
-5°C – +45°C
-20°C – +70°C
Termostato, regulador Fan Coil
 Si desea información más detallada sobre las funciones, consulte
montaje.
 Más información para usuarios en www.abb.com/freeathome o
escaneando el código QR.
 Para conocer la información sobre la integración en el sistema,
consulte el manual del sistema (www.abb.com/freeathome).
Uso conforme al fin previsto
El termostato/regulador Fan Coil (con acoplador de bus) es adecuado para el control de un conector de ventilador con un actuador
Fan Coil o para instalaciones convencionales de calefacción y
refrigeración. Los dispositivos no se suministran preconfigurados.
Termostato, regolatore Fan Coil
AVVERTIMENTO
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da
corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente
attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere
folgorazione, ustioni o morte.
 Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la
tensione di rete!
 Affidare gli interventi sulla rete elettrica a 230 V
esclusivamente a personale specializzato.
 Leggere e conservare con cura le istruzioni per il montaggio.
 Maggiori informazioni per l’utente disponibile sul sito
www.abb.com/freeathome o tramite scansione del codice QR.
 Per informazioni sull'integrazione nel sistema vedere il manuale
del sistema (www.abb.com/freeathome).
Uso conforme alle prescrizioni
Il termostato/regolatore Fan Coil (con accoppiatore bus) è progettato
per il controllo di un convettore a ventilatore con un attuatore Fan
Coil o di impianti di riscaldamento e raffreddamento convenzionali.
Gli apparecchi non sono preconfigurati.
Das an die Buslinie angeschlossene Gerät wird nach einigen
Sekunden automatisch vom System erkannt. Die Geräte müssen zur
Ausführung der Funktionen parametriert werden.
 Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und
Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in
der Onlinehilfe System Access Point
(www.busch-jaeger.de/freeathome | www.abb.com/freeathome).
 Firmware-Update erfolgt über System Access Point.
Displayanzeigen / Meldungen
Regler On /Anzeige
Solltemperatur
2 Lüftung manuell (Stufen 1,2,3)
3 Regler Off
1
4 Heizen aktiv
5
Kühlen aktiv
6
7
Frostschutz aktiv
Lüftung automatisch
ECO-Betrieb
(Anzeige ‚ECO’)
8
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.de; Tel: +49 2351 956-1600
Bedienung
ECO-Betrieb;
Taste drücken
Temperaturabsenkung
2
erhöhen; Taste drücken
Temperatur Ein / Aus;
3
Taste drücken
1
el manual técnico (véase el código QR).
Datos técnicos
Alimentación de
corriente
Participantes de bus
Conexión
Grado de protección
Temperatura ambiente
Temperatura del
almacén
24 V c.c. (a través de la línea de bus)
1 (12 mA)
Borne de conexión de bus: 0,4-0,8 mm
Tipo de cable: J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm
Pelado del cable: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
4
5
Temperatur verringern
Taste drücken
Verstellung Lüfterstufen / Off;
Taste gedrückt halten; Anzeige
blinkt; Taste mehrmals drücken
bis Funktion erscheint
i
Connection
Establish the connections according to the connection diagram.
 Attention! Observe correct polarity.
Commissioning
The device connected to the busline is automatically recognized by
the system after a few seconds. The devices must be parameterized
for the use of the functions.
 Detailed information about commissioning and parameterization
is available in the technical reference manual and the online help
of the System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 Firmware update is carried out via the System Access Point.
Mounting
The room temperature controller / fan coil controller (with bus
coupler) is suitable for the control of a ventilator convector with a fancoil actuator or conventional heating and cooling systems.
The devices are not pre-programmed.
 Lea detenidamente y guarde en lugar seguro el manual de
Inbetriebnahme
technical reference manual (see QR code).
Technical data
They may only be installed in dry interior rooms in flush-mounted
boxes. Observe the currently valid regulations. Pull off the
identification label and glue it into the list (at System Access Point).
 Observe the installation instructions.
 Please order the cover frame and cover plates separately.
 Please see the electronic catalogue for the possible switch
ranges (www.busch-jaeger-catalogue.com)
ADVERTENCIA
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente,
con componentes por los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica peligrosa,
cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o,
incluso, la muerte.
 ¡Desconecte la tensión de red antes de proceder al
montaje o desmontaje!
 Encargue los trabajos en la red eléctrica de 230 V solo
al personal técnico competente.
i
Anschluss
Anschluss gemäß Anschlussplan vornehmen.
 Achtung! Auf korrekte Polariät achten.
Montage
Der Raumtemperaturregler / Fan Coil-Regler (mit Busankoppler) ist
zur Steuerung eines Ventilatorkonvektors mit einem Fan Coil-Aktor
oder konventioneller Heizungs- und Kühlinstallationen geeignet.
Die Geräte sind nicht vorkonfiguriert.
Intended use
Español
Technisches Handbuch (siehe QR-Code)
Technische Daten
Einbau nur in Unterputzdosen, die sich in trockenen Innenräumen
befinden. Dabei die geltenden Vorschriften beachten. Identlabel
abziehen und in Liste einkleben (bei System Access Point).
 Montagehinweise beachten.
 Abdeckrahmen und Zentralscheiben separat bestellen.
 Die möglichen Schalterserien dem elektronischen Katalog
entnehmen (www.busch-jaeger-katalog.de)
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Italiano
 Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe
manuale tecnico (vedere codice QR)
Dati tecnici
Tipo di protezione
Temperatura ambiente
Temperatura di
immagazzinamento
Cooling active
6
7
Frost protection active
Automatic ventilation
Eco mode
(indication "ECO")
8
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH - an ABB company,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +49 2351 956-1600
Operation
Eco mode;
Press button
Temperature increase;
2
Press button
Temperature On / Off;
3
Press button
1
4
5
Reduce temperature;
Press button
Adjustment of fan speed levels /
off; Keep button pressed; indication flashed; press button several
times until function appears
i
Conexión
Realizar la conexión según se indica en el esquema de conexiones.
 ¡Atención! Cuide de que la polaridad sea la correcta.
Puesta en marcha
El sistema reconoce automáticamente tras unos segundos el aparato
que se conecta a la línea de bus. Para la ejecución de las funciones
adicionales es necesario parametrizar los aparatos.
 Podrá encontrar información detallada sobre la puesta en servicio
y sobre la parametrización en el manual técnico y en la ayuda
online del System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 La actualización del firmware se realiza a través del System
Access Point.
Servicio ecológico ;
1
Pulsar tecla
Aumentar la reducción
2 de la temperatura;
Pulsar tecla
Temperatura On/Off;
3
Pulsar tecla
4
Indicaciones en pantalla/mensajes
Regulador encendido/indicación
de la temperatura nominal
Ventilación manual
2
(velocidades 1, 2, 3)
3 Regulador apagado
1
4 Calefacción activada
5
6
7
8
Refrigeración activada
Protección contra
heladas activa
Ventilación automática
Servicio ecológico
(indicación ‘ECO’)
Servicio
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Una empresa del Grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: +34 902 11 15 11
5
Disminuir la temperatura
Pulsar tecla
Ajuste velocidades del ventilador/
Off; Mantener la tecla pulsada;
la indicación parpadea; pulsar la
tecla varias veces hasta que la
aparezca la función
 Per informazioni dettagliate sulle funzioni disponibili consultare il
Collegamento
4 Heating active
5
Manejo
Montaje
El montaje solamente puede realizarse en cajas de empotrar que se
encuentren en interiores secos. Para ello, tenga en cuenta las
normas vigentes. Retirar la etiqueta de identificación y pegarla en la
lista (en System Access Point).
 Observe las instrucciones de montaje.
 Pida, aparte, el marco y el cristal central.
 En el catálogo electrónico puede consultar los posibles
programas de conmutación (www.busch-jaeger-catalogue.com).
Alimentazione elettrica
Utenti bus
Displays / messages
Controller on / indication setpoint temperature
2 Manual ventilation (levels 1,2,3)
3 Controller Off
1
24 VDC (tramite linea bus)
1 (12 mA)
Morsetto di allacciamento bus:
0,4-0,8 mm; Tipo di cavo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Spelatura: 6-7 mm
IP20
-5°C ... +45°C
-20°C ... +70°C
Montaggio
Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso poste in
locali chiusi privi di umidità. Osservare le norme vigenti in materia.
Rimuovere l'etichetta identificativa e incollarla nella lista (per System
Access Point).
 Osservare le istruzioni per il montaggio.
 Ordinare separatamente i telai di copertura e i pannelli centrali.
 Le serie di interruttori disponibili sono elencate nel catalogo
elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
i
Collegamento
Eseguire il collegamento secondo lo schema di collegamento.
 Attenzione! Accertarsi che la polarità sia corretta.
Messa in servizio
L'apparecchio collegato alla linea bus viene rilevato automaticamente
dal sistema dopo alcuni secondi. Per utilizzare le funzioni aggiuntive
è necessario parametrizzare gli apparecchi.
 Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla
parametrizzazione consultare il manuale tecnico o la guida online
del System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.
Uso
Funzionamento ECO;
1
Premere il tasto
Aumento abbassa2 mento della temperatura; Premere il tasto
Temperatura ON/OFF;
3
Premere il tasto
4
5
Riduzione della temperatura;
Premere il tasto
Regolazione livelli ventilatore/
OFF; Tenere premuto il tasto;
l'indicazione lampeggia; premere
più volte il tasto finché non viene
visualizzata la funzione
Indicazioni sul display e messaggi
Regolatore ON - indicazione di
temperatura nominale
Ventilazione manuale
2
(livelli 1,2,3)
3 Regolatore OFF
1
4 Riscaldamento attivo
5
6
7
8
Raffreddamento attivo
Protezione antigelo
attiva
Ventilazione automatica
Funzionamento ECO
(indicazione "ECO")
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 0800 55 1166
0073-1-8422 / 07.04.2014
1
Busch-/[email protected]®
1
TOP
2
i
3
-
1
8
6224/2.0;
RTC-F-1;
+
7
2
Bus
OFF
4
3
5
6
2
x= ≥ 50 cm
y= ca. 150 cm
1
x
5
3
4
y
www.busch-jaeger.de/freeathome
www.abb.com/freeathome
Français
Thermostat d'ambiance, régulateur de
ventilo-convecteur
AVERTISSEMENT
Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension
entraîne un passage de courant dangereux dans le corps.
Celui-ci risque d’entraîner un choc électrique, des brûlures
ou la mort.
 Déconnecter la tension secteur avant tout montage /
démontage !
 Faire réaliser toute intervention sur l'alimentation
électrique en 230 V uniquement par des techniciens
spécialisés !
conserver.
 Des informations utilisateurs supplémentaires sont disponibles
Alimentation électrique
Participant au bus
Raccordement
Type de protection
Température ambiante
Température de
stockage
24 VDC (via la ligne bus)
1 (12mA)
Borne de raccordement du bus :
0,4-0,8 mm ; Type de câble : J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm ; Dénudé sur : 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
i
Raccordement
Réaliser le raccordement conformément au schéma de raccordement
 Attention ! Veiller à ce que la polarité soit correcte.
Mise en service
L’appareil raccordé à la ligne de bus est détecté automatiquement
par le système à l’issue de quelques secondes. Un paramétrage des
appareils en vue de l’exécution des fonctions est nécessaire.
 Des informations détaillées sur la mise en service et le
paramétrage sont disponibles dans le manuel technique et l’aide
en ligne du System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 La mise à jour du micrologiciel est réalisée par le biais du System
Access Point.
Montage
Le thermostat d'ambiance / régulateur de ventilo-convecteur (avec
coupleur de bus) a été conçu pour commander un ventilo-convecteur
avec un actionneur Fan Coil ou une installation de chauffage et de
climatisation conventionnelle. Les appareils ne sont pas
préconfigurés.
Montage uniquement dans des boîtes encastrées se trouvant dans
des pièces intérieures non humides. Respecter les prescriptions en
vigueur lors de l’opération. Enlever l’étiquette d’identification et la
coller sur la liste (au niveau du System Access Point).
 Tenir compte des remarques concernant le montage
 Commander séparément la plaque de recouvrement et les
plaques centrales.
 Les programmes de commutateurs possibles sont disponibles
dans le catalogue électronique (www.busch-jaegercatalogue.com).
室温调节器,Fan Coil 调节器
技术数据

sur le site www.abb.com/freeathome ou en scannant le code QR.
Pour des informations sur l’intégration du système, voir le manuel
système (www.abb.com/freeathome).
警告
直接或间接接触导电零件时,可能有触电危险。可能造成电
击、灼伤或死亡。
 安装 / 拆卸前应先切断电源!
 仅可由专业技术人员操作 230 伏电网。
中文
disponibles dans le manuel technique (voir le code QR).
Caractéristiques techniques
 Les instructions de montage sont à lire attentivement et à
Utilisation conforme
 请仔细阅读并妥善保管安装说明。
 更多用户信息请查询 www.abb.com/freeathome 或通过扫描 QR 代
码获取。
 系统连接信息请参见系统手册 (www.abb.com/freeathome)。
按规定使用
室温调节器 / Fan Coil 调节器(带总线耦合器)利用 Fan Coil 激励器
或传统的加热和冷却装置控制风机对流器。未对设备进行预配置。
 功能范围的详细信息请参见技术手册(参见 QR 代码)。
Regulador de temperatura ambiente, regulador
Fan Coil
Português
 Des informations détaillées sur la gamme des fonctions sont
ATENÇÃO
No caso de contato direto ou indireto com peças
condutoras de tensão, há uma perigosa passagem de
corrente pelo corpo. As consequências podem ser o
choque elétrico, queimaduras ou a morte.
 Antes da montagem / desmontagem, desligar a tensão
da rede!
 Somente o pessoal especializado deve executar os
trabalhos na rede 230 V.
 Ler e guardar com cuidado o manual de montagem.
 Outras informações para o usuário sob

www.abb.com/freeathome ou escaneando os códigos QR.
Informações sobre a conexão do sistema, ver o manual do
sistema (www.abb.com/freeathome).
Utilização conforme
O regulador de temperatura ambiente / regulador Fan Coil (com
acoplador de barramento) é adequado para o comando de um
ventiloconvector com um atuador fan coil ou instalações
convencionais de arrefecimento e aquecimento. Os aparelhos não
são pré-configurados.
 Informações detalhadas sobre a gama de funções, ver o manual
técnico (ver o código QR).
电源
总线用户
连接
保护方式
环境温度
储存温度
24 VDC(通过总线供电)
1 (12mA)
总线连接端子:0.4-0.8 mm
导线类型:J-Y(St)Y,2x2x0.8 mm
绝缘层:6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
安装
仅可安装在干燥室内的嵌装盒内。同时,注意须有效规定。揭下识别
标签并贴在列表中(在 System Access Point 中)。
 注意安装提示。
 单独订购盖板框和中心垫片。
 从电子目录中查询可用的开关系列
(www.busch-jaeger-catalogue.com)。
Participante do
barramento
Ligação
Classe de proteção
Temperatura ambiente
Temperatura de
armazenagem
24 VCC (através de linha de
barramento)
1 (12mA)
Terminal de conexão de barramento:
0,4-0,8 mm; Tipo de cabo: J-Y(St)Y,
2x2x0,8 mm; Isolamento: 6-7 mm
IP20
-5 °C – +45 °C
-20 °C – +70 °C
Montagem
Montagem somente nas caixas embutidas que encontram-se em
interiores secos. Observar para isso os regulamentos válidos.
Remover o Identlabel e colá-lo na lista (no System Access Point).
 Observar as instruções de montagem.
 Encomendar separadamente o quadro de cobertura e os discos
centrais.
 As possíveis séries de interruptores podem ser consultadas na
catálogo eletrónico (www.busch-jaeger-catalogue.com).
4 Régulateur arrêté
6
Climatisation active
7
Protection antigel
8
Ventilation automatique
9
Mode ECO
(affichage « ECO »)
Service
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ Une société du groupe ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; tél. : +49 2351 956-1600
Commande
Mode ECO ;
Appuyer sur la touche
Augmenter la réduction
2 de température ; Appuyer
sur la touche
Température Marche /
3 Arrêt ; Appuyer sur la
touche
1
Réduire la température ;
Appuyer sur la touche
Réglage des vitesses du
ventilateur / Arrêt ; Maintenir la
touche enfoncée. L'affichage
clignote. Appuyer de manière
répétée sur la touche jusqu'à
ce que la fonction apparaisse.
4
5
i
连接
根据接线图进行连接。
 注意!务请确保正确的极性。
调试
数秒钟后,系统将自动识别与总线连接的设备。为了执行辅助功能,
必须设置设备参数。
 调试和参数设置的详细信息位于技术手册和“System Access
Point”在线帮助中 (www.abb.com/freeathome)。
 通过 System Access Point 更新固件。
操作
1 ECO 运行 ; 按下按钮
2 升高降低的温度; 按下按钮
4
5
3 开 / 关温度; 按下按钮
显示屏显示 / 信息
1 调节器接通 / 额定温度显示
2 手动通风(1、2、3 档)
3 调节器关闭
5
6
7
4 供暖激活
8
制冷激活
激活防冻保护
自动通风
ECO 运行模式
(显示"ECO")
维修
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ ABB 集团旗下企业,
Freisenbergstraße 2,D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; 电话:+86 400-820-9696
降低温度; 按下按钮
风扇档调整 / 关
按下按钮并保持 显示屏闪烁
多次按下按钮直至功能出现
Dados técnicos
Alimentação de corrente
Affichages / Messages
Régulateur en marche /
Affichage
2 température de consigne
Ventilation manuelle
3
(vitesses 1,2,3)
1
i
Ligação
Indicadores do display / mensagens
Fazer a ligação de acordo com o plano de ligações.
 Atenção! Observar a polaridade correta.
1
Regulador ligado / indicação
temperatura nominal
5
Colocação em funcionamento
2 Ventilação manual (graus 1,2,3)
6
3 Regulador desligado
7
4 Aquecimento ativo
8
O aparelho conectado na linha de barramento é detectado
automaticamente pelo sistema após alguns segundos. Os aparelhos
devem ser parametrizados para a execução das funções.
 Informações detalhadas sobre a colocação em funcionamento e
parametrização encontram-se no manual técnico e na ajuda
online do System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 A atualização do firmware é feita através do System Access
Point.
Comando
Operação ECO;
1
Premir a tecla
Aumentar a redução da
2 temperatura; Premir a
tecla
Temperatura ligar /
3
desligar; Premir a tecla
4
5
Diminuir a temperatura;
Premir a tecla
Ajuste dos graus de ventilação/
Off; Manter a tecla premida;
indicação pisca; premir a tecla
várias vezes até que a função
apareça
Arrefecimento ativo
Proteção contra gelo
ativa
Ventilação automática
Operação ECO
(indicação 'ECO')
Serviço
Busch‐Jaeger Elektro GmbH ‐ uma empresa do grupo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
www.BUSCH-JAEGER.com; Tel: 08000149111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement