AEG S43300KDW0 Owner Manual


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

AEG S43300KDW0 Owner Manual | Manualzz

S43300KDW0

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

FR Notice d'utilisation

DE Benutzerinformation

2

17

32

47

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7.

PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

9.

GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11.

MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

4 www.aeg.com

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

4.

5.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

1.4

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.

1.5

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

1.7

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen bescha-

NEDERLANDS

5 digen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2 3 4 5 6

1

2

Glazen planken

Dynamic Air-koelen

8 7

3

4

Thermostaat

Boterschap

6 www.aeg.com

5

6

Deurplateaus

Flessenrek

7

8

Groentelade

Typeplaatje

3.

BEDIENING

3.1

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

3.2

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand

"O" om het apparaat uit te schakelen.

3.3

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

4.1

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

NEDERLANDS

7

4.2

DYNAMICAIR-functie in en uit

2

1

Met de DYNAMICAIR-functie wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur in de koelkast gelijkmatiger.

Druk om DYNAMICAIR in te schakelen op de schakelaar (1). Het groene lampje

(2) gaat aan.

Activeer de voorziening als de omgevingstemperatuur hoger is dan 25°C.

4.3

Het plaatsen van de deurschappen

2

1

3

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug.

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

5.2

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

5.3

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

8 www.aeg.com

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

5.4

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

6.1

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

NEDERLANDS

9

6.2

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

7.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.

Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.

Probleem

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Tijdens een normale gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in standby.

Het lampje is stuk.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

10 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

De temperatuur van het product is te hoog.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan stromen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het product is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Oplossing

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer dan noodzakelijk open.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de omgevingstemperatuur.

Dit is normaal.

Reinig de waterafvoer.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

NEDERLANDS

11

7.1

Het lampje vervangen

1

2

7.2

De deur sluiten

1.

2.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

1.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2.

3.

Druk het beweegbare deel in om de afdekking van het lampje (1) los te haken.

Verwijder de afdekking van het lampje

(2).

4.

5.

6.

7.

Vervang de lamp indien nodig door een lamp met dezelfde eigenschappen en vermogen. Aangeraden wordt om Osram PARATHOM SPECIAL T26

0.8 Watt te gebruiken.

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Het apparaat aansluiten.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

8.1

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

12 www.aeg.com

8.2

Locatie

100 mm min

A B

8.3

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op

Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd.

Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen.

Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.

WAARSCHUWING!

De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

8.4

Afstandhouders achterkant

4

3

2

1

U vindt de twee afstandhouders in de zak van de gebruikershandleiding.

Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:

1.

2.

3.

4.

Draai de schroef los.

Plaats de afstandhouder onder de schroef.

Draai de afstandshouder in de juiste positie.

Draai de schroeven opnieuw aan.

8.5

horizontale afstelling

NEDERLANDS

13

Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machine tijdens de werking. Om de hoogte van het apparaat aan te passen, spant u de twee voorvoetjes meer of minder aan.

8.6

Omkeerbaarheid van de deur

6

3

8

2

1

7

Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.

Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:

• Trek de stekker uit het stopcontact.

• Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren, zodat de compressor de vloer niet kan raken.

• Verwijder de plint (1).

• Verwijder het kapje (2) en plaats het aan de tegenoverliggende kant.

• Schroef het scharnier (3) los en verwijder de deur.

• Schroef de onderste pen en de sluitringen los (3)

• Plaats de pen en de sluitringen (6) aan de tegenovergestelde kant (7).

• Schroef het andere scharnier (5) los

5

• Schroef de onderste pen (4) los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant. (5)

• Plaats de deur terug.

• Plaats beide onderste scharnieren terug en schroef ze vast.

• Monteer opnieuw de plint (8).

4

14 www.aeg.com

180°

• Bevestig de handgreep aan de tegenoverliggende kant en plaats de kunststof plugs (in het zakje van de gebruiksaanwijzing) in de open gaatjes.

• Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

– Alle schroeven zijn aangedraaid.

– De deur goed open en dicht gaat.

Als de omgevingstemperatuur laag is

(bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past.

Wacht in dat geval tot de afdichting zich op een natuurlijke wijze zet.

Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

NEDERLANDS

15

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

16 www.aeg.com

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting

Hoogte

Breedte

Diepte

Voltage

Frequentie

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240V

50 Hz elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

ENGLISH

17

CONTENTS

1.

SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.

PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.

OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7.

TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9.

NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11.

ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

18 www.aeg.com

1.

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

Power cord must not be lengthened.

2.

3.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4.

5.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

1.4

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

ENGLISH

19

1.5

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

1.6

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.7

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applica-

20 www.aeg.com

ble regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat ex-

2.

PRODUCT DESCRIPTION

1 2 3 changer. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

4 5 6

8 7

1

2

3

4

Glass shelves

Dynamic Air Cooling

Thermostat

Butter shelf

5

6

7

8

Door shelves

Bottle shelf

Vegetable drawer

Rating plate

3.

OPERATION

3.1

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

3.2

Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

3.3

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

ENGLISH

21

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

4.

DAILY USE

4.1

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

4.2

DYNAMICAIR function

2

1

The DYNAMICAIR function let food cool quickly and a more constant temperature in the refrigerator.

To activate the DYNAMICAIR device push the switch (1). The green indicator

(2) comes on.

Activate the device when the ambient temperature more than

25°C.

22 www.aeg.com

4.3

Positioning the door shelves

2

1

3

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS

5.1

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing.

This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.

This is correct.

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon.

This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint

"click" of the temperature regulator.

This is correct.

5.2

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

5.3

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

5.4

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

ENGLISH

23

6.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

6.1

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

6.2

Defrosting the refrigerator

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/ damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

24 www.aeg.com

7.

TROUBLESHOOTING

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Possible cause

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Solution

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp does not work.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The compressor operates continually.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Problem

Water flows on the ground.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

ENGLISH

25

Possible cause

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

Solution

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher temperature.

The temperature regulator is not set correctly.

Set a lower temperature.

The door is not closed correctly.

The product temperature is too high.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

Refer to "Closing the door".

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

7.1

Replacing the lamp

1

2

7.2

Closing the door

1.

2.

Clean the door gaskets.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

5.

6.

7.

The appliance is equipped with a longlife

LED interior light.

1.

Disconnect the appliance.

2.

3.

4.

Push the movable part to unhook the lamp cover (1).

Remove the lamp cover (2).

If needed replace the lamp with a light of similar characteristic and power. It is suggested to use Osram PAR-

ATHOM SPECIAL T26 0.8 Watts.

Install the lamp cover.

Connect the appliance.

Open the door. Make sure that the lamp comes on.

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

26 www.aeg.com

8.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

8.1

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class

SN

N

ST

T

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

8.2

Location

100 mm min

A B

8.3

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the do-

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least

100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

WARNING!

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

mestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

8.4

Rear spacers

2

4

8.5

Levelling

3

1

ENGLISH

27

You can find the two spacers in the bag with documentation.

Do these steps to install the spacers:

1.

2.

Release the screw.

Engage the spacer below the screw.

3.

4.

Turn the spacer to the right position.

Tighten again the screws.

Accurate levelling prevents the vibration and noise of the appliance during operation. To adjust the height of the appliance loosen or tighten the two adjustable front feet.

28 www.aeg.com

8.6

Door reversibility

6

3

8

5

2

1

7

To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.

To change the opening direction of the door, do these steps:

• Remove the plug from the power socket.

• Tilt back the appliance carefully so that the compressor cannot touch the floor.

• Remove the plinth (1).

• Remove the cap (2) and position it on the opposite side.

• Unscrew the hinge (3) and remove the door.

• Unscrew the lower pin and the washers

(3)

• Position the pin and the washers (6) on the opposite side (7).

• Unscrew the other hinge (5)

• Unscrew the upper pin (4) and screw it on the opposite side. (5)

• Refit the door.

• Refit and screw both lower hinges.

• Refit the plinth (8).

4

180°

• Fit the handle on the opposite side and put the plastic caps (contained in the instructions bag) in the free holes.

• Do a final check to make sure that:

– All screws are tightened.

– The door opens and closes correctly.

If the ambient temperature is cold (i.e. in

Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.

In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force.

The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.

ENGLISH

29

9.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

30 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNICAL DATA

Dimension

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240 V

50 Hz

ENGLISH

31

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

11.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

32 www.aeg.com

SOMMAIRE

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.

FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.

CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9.

BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.aeg.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

1.

FRANÇAIS

33

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.

Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.

Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

1.2

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (comme des sorbetières

électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une

électrocution.

34 www.aeg.com

AVERTISSEMENT

Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent

être effectuées que par un professionnel qualifié.

1.

2.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3.

4.

5.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

1.3

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

1.4

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur

Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil

1.5

Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.

Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

1.6

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doi-

vent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

1.7

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

2.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 2 3

FRANÇAIS

35

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

4 5 6

3

4

1

2

Clayettes en verre

« Dynamic Air Cooling »

Thermostat

Compartiment à beurre

8 7

7

8

5

6

Balconnets de porte

Compartiment à bouteilles

Bac à légumes

Plaque signalétique

36 www.aeg.com

3.

FONCTIONNEMENT

3.1

Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil sur une prise murale.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.

3.2

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position

"O".

3.3

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est

élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

4.1

Clayettes amovibles

Plusieurs glissières ont été installées sur les parois du réfrigérateur pour vous permettre de placer les clayettes comme vous le souhaitez.

FRANÇAIS

37

4.2

Fonction DYNAMICAIR

2

1

La fonction DYNAMICAIR permet le refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène dans le réfrigérateur.

Pour activer le dispositif DYNAMICAIR, appuyez sur l'interrupteur (1). Le voyant vert (2) s'allume.

Activez le dispositif lorsque la température ambiante dépasse

25 °C.

4.3

Emplacement des balconnets de la porte

2

1

3

En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Pour les ajuster, procédez comme suit : tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnez-les selon les besoins.

5.

CONSEILS UTILES

5.1

Bruits de fonctionnement normaux

• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.

• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.

• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.

• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.

5.2

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

38 www.aeg.com

5.3

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

5.4

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

6.1

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

FRANÇAIS

39

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

6.2

Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est collectée, via un orifice d'évacuation, dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée à un électricien ou un professionnel qualifié.

Problème

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause probable

L'appareil est à l'arrêt.

La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement branchée à la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

L'ampoule ne fonctionne pas.

L'ampoule est en mode veille.

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement

(compresseur, circuit de réfrigérant).

Solution

Remettez en fonctionnement l'appareil.

Branchez correctement la fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique à la prise de courant.

Contactez un électricien qualifié.

Fermez puis ouvrez la porte.

40 www.aeg.com

Problème Cause probable

L'ampoule est défectueuse.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

Solution

Consultez le paragraphe

« Remplacement de l'ampoule ».

Réglez une température plus élevée.

Le compresseur fonctionne en permanence.

De l'eau s'écoule sur l'évaporateur du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

La porte n'est pas correctement fermée.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur l'évaporateur.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Des denrées empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le bac d'évaporation de l'eau de dégivrage situé au-dessus du compresseur.

Le thermostat n'est pas correctement réglé.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Diminuez la température ambiante.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas l'évaporateur.

Fixez le tuyau de sortie de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.

Réglez une température plus élevée.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Le thermostat n'est pas correctement réglé.

La porte n'est pas correctement fermée.

La température du produit est trop élevée.

Modifiez le dispositif de réglage de température pour obtenir plus de froid.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil.

Problème Cause probable

Trop de produits sont conservés en même temps.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

FRANÇAIS

41

Solution

Conservez moins de produits en même temps.

Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

7.1

Remplacement de l'éclairage

1

7.2

1.

2.

2

Fermeture de la porte

Nettoyez les joints de la porte.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

L'appareil est équipé d'un éclairage à LED longue durée.

1.

2.

3.

Débranchez l'appareil.

Poussez la pièce amovible pour décrocher le diffuseur (1).

Enlevez le diffuseur (2).

4.

5.

6.

7.

Si nécessaire, remplacez l'ampoule par une ampoule dont les caractéristiques et la puissance sont identiques.

Il est recommandé d'utiliser une ampoule Osram PARATHOM SPECIAL

T26 0,8 W.

Installez le diffuseur de l'ampoule.

Branchez la prise d'alimentation.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

8.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les

"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

8.1

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

SN

N

ST

T

Température ambiante

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

42 www.aeg.com

8.2

Emplacement

100 mm min

A B

8.3

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à

L'appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil.

Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit

être de 100 mm minimum. Si possible,

évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'appareil.

AVERTISSEMENT

L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la prise reste accessible après l'installation.

la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un

électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

8.4

Entretoises arrière

4

3

2

1

1.

2.

3.

Vous trouverez deux entretoises dans le même sachet que la notice d'utilisation.

Pour installer les entretoises, procédez comme suit :

4.

Desserrez la vis.

Faites glisser l'entretoise sous la vis.

Tournez l'entretoise en position correcte.

Resserrez la vis.

8.5

Mise de niveau

FRANÇAIS

43

Une mise à niveau correcte évite les vibrations et le bruit de l'appareil au cours de son fonctionnement. Pour ajuster la hauteur de l'appareil, desserrez ou serrez les deux pieds réglables avant.

8.6

Réversibilité de la porte

6

3

8

5

2

1

7

Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre personne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'appareil.

Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :

• Débranchez la fiche de la prise électrique.

• Inclinez l'appareil avec précaution vers l'arrière pour que le compresseur ne touche pas le sol.

• Retirez le socle (1).

• Démontez le cache (2) et placez-le sur le côté opposé.

• Dévissez la charnière (3) et retirez la porte.

• Dévissez la goupille inférieure et les rondelles (3).

• Installez la goupille et les rondelles (6) sur le côté opposé (7).

• Dévissez l'autre charnière (5).

• Dévissez la goupille supérieure (4) et vissez-la sur le côté opposé. (5)

• Remettez en place la porte.

• Remettez en place puis vissez les deux charnières inférieures.

• Remettez en place le socle (8).

4

44 www.aeg.com

180°

• Installez la poignée sur le côté opposé et placez les caches en plastique (fournis dans la pochette contenant la notice d'utilisation) dans les orifices vides.

• Faites une dernière vérification pour vous assurer que :

– Toutes les vis sont bien serrées.

– La porte s'ouvre et se ferme correctement.

Si la température ambiante est basse

(par exemple, en hiver), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.

Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des portes à vos frais.

9.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

FRANÇAIS

45

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

46 www.aeg.com

CRACK!

CRACK!

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Hauteur

Largeur

Profondeur

Tension

Fréquence

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240 V

50 Hz côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH

47

INHALT

1.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.

BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.

FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

9.

GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

10.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

11.

UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

48 www.aeg.com

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der

Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem

Weiterverkauf des Gerätes dem neuen

Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über

Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder

Haftung freigestellt ist.

1.1

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des

Gerätes den Netzstecker, schneiden

Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die

Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschlie-

ßen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2

Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungs-

öffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den

Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches

Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/ oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3.

4.

5.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim

Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

• Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.

Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

1.3

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen

Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.

Explosionsgefahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

DEUTSCH

49

1.4

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen

Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem

Boden des Geräts an.

1.5

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in

Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

50 www.aeg.com

1.6

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.7

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2 3 ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die

Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

4 5 6

3

4

1

2

Glasablagen

Dynamische Luftkühlung

Thermostat

Butterfach

8 7

7

8

5

6

Türablagen

Flaschenhalter

Obst-/Gemüseschublade

Typenschild

DEUTSCH

51

3.

BETRIEB

3.1

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im

Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

3.2

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum

Ausschalten des Geräts in die Position

"O".

3.3

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im

Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die

Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.

In diesem Fall muss eine höhere

Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

4.1

Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

52 www.aeg.com

4.2

Funktion „DYNAMICAIR“

2

1

Die Funktion „DYNAMICAIR“ gewährleistet schnelleres Abkühlen von Lebensmitteln und sorgt für eine gleichmäßigere Temperatur im Kühlraum.

Um die DYNAMICAIR-Regelung einzuschalten, drücken Sie den Schalter (1).

Die grüne Kontrolllampe (2) leuchtet auf.

Schalten Sie die Dynamicair-Regelung bei Umgebungstemperaturen über 25 °C ein.

4.3

Positionierung der Türeinsätze

2

1

3

Die Türeinsätze können in verschiedener

Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie das Lagern verschieden gro-

ßer Lebensmittelpackungen.

Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor:

Ziehen Sie den Einsatz langsam in Richtung der Pfeile soweit heraus, bis er ganz aus der Führung ist, und setzen Sie ihn dann nach Wunsch wieder ein.

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

5.1

Normale

Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des

Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

5.2

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch ermöglicht.

5.3

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

5.4

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen

Sie diese auf die Glasablage über der

Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei

Tage auf diese Weise.

DEUTSCH

53

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine

Ablage gelegt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie

Obst und Gemüse gründlich und legen

Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

6.1

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der

Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des

Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit war-

54 www.aeg.com

mem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

6.2

Abtauen des Kühlschranks

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung des Tauwassers in der

Mitte des Kühlschrankkanals, damit das

Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.

Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.

7.

FEHLERSUCHE

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.

Problem

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist abgeschaltet.

Der Netzstecker ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf).

Abhilfe

Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Versuchen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser

Steckdose funktioniert.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Problem

Der Kompressor arbeitet ständig.

Wasser fließt an der

Rückwand des Kühlschranks herunter.

Wasser fließt in den

Kühlschrank.

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im

Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch.

DEUTSCH

55

Mögliche Ursache

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.

Abhilfe

Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Geräts herunter.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser in den

Wassersammler fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.

Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.

Reinigen Sie den Ablauf.

Stellen Sie sicher, dass die

Lebensmittel nicht die

Rückwand berühren.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere

Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.

Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.

56 www.aeg.com

Problem Mögliche Ursache

Die Kaltluft kann nicht im

Gerät zirkulieren.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

7.1

Austauschen der Lampe

1

2

7.2

Schließen der Tür

1.

2.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

1.

Schalten Sie das Gerät aus.

2.

3.

4.

Drücken Sie das bewegliche Teil, um die Lampenabdeckung auszuhängen

(1).

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (2).

Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit gleichwertigen Eigenschaften und derselben Leistung. Es wird empfohlen Osram PARATHOM SPECIAL T26

0,8 Watt zu verwenden.

5.

6.

7.

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Öffnen sie die Tür. Prüfen Sie, ob die

Lampe eingeschaltet wird.

3.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden

Sie sich hierzu an den Kundendienst.

8.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

8.1

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem

Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

DEUTSCH

57

8.2

Aufstellort

100 mm min

A B

8.3

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls

Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,

Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.

aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Geh-

äuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der

Abstand zwischen der Oberseite des

Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das

Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit

Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer

Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.

WARNUNG!

Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte der Stecker nach der Installation leicht zugänglich sein.

die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das

Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten

Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

8.4

Hintere Distanzstücke

4

3

2

1

Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:

1.

2.

3.

4.

Lösen Sie die Schraube.

Setzen Sie das Distanzstück unter dem Schraubenkopf ein.

Drehen Sie das Distanzstück in die richtige Position.

Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

58 www.aeg.com

8.5

Ausrichten

Durch eine genaue waagrechte Ausrichtung lassen sich Vibrationen und Geräusche während des Betriebs minimieren.

Lösen oder ziehen Sie zum Ausrichten des Geräts die beiden vorderen

Schraubfüße an.

8.6

Wechseln des Türanschlags

6

3

8

2

1

7

Die nachfolgend beschriebenen

Schritte sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der

Türen zu vermeiden.

Zum Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose.

• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, so dass der Kompressor den

Boden nicht berührt.

• Entfernen Sie die Sockelblende (1).

• Nehmen Sie die Kappe (2) ab und bringen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an.

• Schrauben Sie das Scharnier (3) los und nehmen Sie die Tür ab.

• Lösen Sie den unteren Bolzen und die

Unterlegscheiben (3)

• Bringen Sie den Bolzen und die Unterlegscheiben (6) auf der gegenüberliegenden Seite (7) an.

• Schrauben Sie das andere Scharnier (5) los.

4

180°

5

DEUTSCH

59

• Schrauben Sie den oberen Bolzen (4) ab und an der gegenüberliegenden

Seite an. (5)

• Bringen Sie die Tür wieder an.

• Bringen Sie die beiden unteren Scharniere an und ziehen Sie sie fest.

• Setzen Sie die Sockelblende (8) wieder ein.

• Bringen Sie den Griff auf der gegen-

überliegenden Seite an und setzen Sie die Kunststoffkappen (im Beutel mit der Anleitung) auf die freien Öffnungen.

• Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

– Alle Schrauben fest angezogen sind.

– Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen

(z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie bei den oben beschriebenen

Schritten Unterstützung benötigen. Ein

Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.

9.

GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

60 www.aeg.com

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

DEUTSCH

61

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Höhe

Breite

Tiefe

Spannung

Frequenz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild im Innern des Gerätes

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240 V

50 Hz auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

62 www.aeg.com

DEUTSCH

63

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals