advertisement

Honeywell HZ-500E Operation Instructions | Manualzz

HEADING

GB

QUICK FAN HEATER

Operation Instructions

CZ

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

Návod k obsluze

DE

SCHNELLHEIZER

Gebrauchsanweisung

DK

VARMEBLÆSER

Betjeningsvejledning

ES

GENERADOR DE AIRE CALIENTE

Instrucciones de funcionamiento

FI

LÄMPÖPUHALLIN

Käyttöohjeet

FR

VENTILATEUR CHAUFFANT

Mode d’emploi

GR

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Οδηγίες λειτουργίας

HR

GRIJALICA - KALORIFER

Upute za rukovanje

HU

VENTILÁTOROS MELEGÍTŐ

Kezelési utasítások

IT

TERMOVENTILATORE

Istruzioni per l’uso

NL

VENTILATORKACHEL

Bedieningsinstructies

NO

VARMEVIFTE

Driftsinstruksjoner

PL

GRZEJNIK WENTYLATOROWY

Instrukcja obsługi

PT

TERMOVENTILADOR

Instruções de operação

RO

TERMOVENTILATOR

Instrucţiuni de Utilizare

SA

SE

VÄRMEFLÄKT

Driftsanvisningar

SI

OGREVALNI VENTILATOR

Navodila za uporabo

SK

TEPLOVZDUŠNÝ OHRIEVAČ

Návod na obsluhu

TR

FANLI ISITICI

Çalıştırma Talimatları

HZ-500E / HZ-600E

HZ-500E/HZ-600E

ENGLISH

6

CONTENTS

ČESKY

8

OBSAH

DEUTSCH

10

INHALT

DANSK

1

INDHOLD

ESPAÑOL

14

ÍNDICE

SUOMI

16

SISÄLLYSLUETTELO

FRANÇAIS

18

CONTENU

EΛΛHNIKA

0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

HRVATSKY SADRŽAJ

MAGYAR

4

TARTALOMJEGYZÉK

ITALIANO

6

INDICE

NEDERLANDS

8

INHOUD

NORSK

30

INNHOLD

POLSKI

3

SPIS TREŚCI

PORTUGUÊSE

34

CONTEÚDO

ROMÂNĂ

36

CUPRINS

40

SVENSKA

4

INNEHÅLL

SLOVENŠČINA

44

OBSAH

SLOVENČINA

46

VSEBINA

TÜRKÇE

48

FÍHÍRST

COMPONENTS

HZ-500E/600E

HZ-500E/HZ-600E

3

HZ-500E/HZ-600E

SETTINGS

HZ-500E HZ-500E / HZ-600E

HZ-600E TIMER

4

FRANCE - IMPORTANT

SAFETY INSTRUCTIONS

HZ-500E / HZ-600E

HZ-500E/HZ-600E

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

HZ-500E / HZ-600E

MOUNTING

DISMOUNTING

6

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before using this appliance, read through all the instructions and only use accordingly.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. The appliance is intended only for use indoors, not for outdoor use or commercial use.

4. Do not use the appliance anywhere near easily flammable gases or substances such as solvents, lacquers, glues, etc.

Some of the internal parts can be hot and could throw sparks.

5. Do not position the appliance immediately below a power socket.

6. Keep flammable materials at least 100cm away from the heater. To prevent burns, do not allow bare skin to come in contact with hot surfaces.

7. by the symbol . This can lead to overheating, fire or electric shocks. Ensure that the air intake and outlet vents are not obstructed.

8. Do not use this appliance or the power cord if it is damaged or shows signs of damage, if it has fallen over, or does not function properly. Repairs must be carried out by manufacturer-approved service centres.

9. The power cord can be stored inside the unit by re-inserting it into the unit. This should only be done when the unit is not in use.

10. The air outlet grille can become very hot during operation

- please do not touch with bare hands.

11. Never touch the unit with wet hands.

12. HZ-600 is in frost watch mode when the timer is set to “0”.

This means that when the room temperature drops below

5˚C the unit will automatically operate.

13. The electrical installation which is to be connected must conform with local regulation requirements.

14. In zone 3, socket outlets are permitted only if they are protected by a residual current protective device with a residual operating current/Om not exceeding 30mA.

15. This unit has an IPx1 protection level and is suitable for use in bathroom, when wall mounted , excluding Zones 1 & 2.

16. Ensure that the unit is not accessible from the shower or bathtub.

COMPONENTS

1. Setting Switch

2. Pilot light

3. Thermostat switch

4. Air Outlet Grille

5. Air Inlet Grille

6. Power cord

7. Timer Switch

8. Mounting Bracket

9. Screws

HZ-500E HZ-600E

• •

INSTRUCTIONS FOR USE

This appliance is suitable for free standing or wall mounted use.

For use when free standing please ensure 50cm clear distance behind the unit and 1m clear distance in front of the unit and do not locate near water.

WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

For wall mounting details please refer to page 5.

Screws for mounting are included with the unit.

Always ensure that minimum distances are adhered to as shown on page 5.

1. Fix bracket to the wall as indicated on page 5.

2. Position base of unit into base of bracket at desired angle (1).

3. Clip upper arm of bracket onto back of unit at corresponding

angle (2).

4. Repeat in reverse order to remove unit from bracket.

IMPORTANT FOR FRANCE

See page 4 for details.

CLEANING

We recommend you to clean the appliance twice a year with a vacuum cleaner.

1. Unplug the unit

2. Allow it to cool down for 20 mins

3. Use a vacuum cleaner to suck out dust and dirt from both grilles

MAINTENANCE

In the event of overheating, the safety system will automatically turn off the heating elements and the motor. If this happens please remove any obstacles to the air outlet grille and clean the unit as indicated under cleaning instructions.

DISPOSAL

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic waste but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment.

Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product. This regulation is valid only in EU member states.

CONDITION OF PURCHASE

As condition of purchase the purchaser assumes responsibility for the correct use and care of this KAZ product according to these user instructions. The purchaser or user must himself or herself decide when and for how long this KAZ product is in use.

WARNING: IF PROBLEMS ARISE WITH THIS KAZ PRODUCT,

PLEASE OBSERVE THE INSTRUCTIONS IN THE GUARANTEE

CONDITIONS. DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE KAZ

PRODUCT YOURSELF, AS THIS COULD LEAD TO TERMINATION

OF THE GUARANTEE AND CAUSE DAMAGE TO PERSONS AND

PROPERTY.

Technical modifications reserved

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

ENGLISH

8

ČESKY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

2. Tento přístroj není navržen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez dozoru, nebo pokynů o použití přístroje osobou, zodpovídající za jejich zdraví. Dohlížejte na děti a dbejte, aby si se zařízením nehrály.

3. Zařízení je určeno pouze pro použití v místnostech nikoliv ve venkovním prostředí.

4. Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno hořlavých plynů nebo látek, jakými jsou ředidla, laky, lepidla atd. Některé vnitřní části mohou být horké nebo jiskřit.

5. Zařízení neumísťujte bezprostředně pod elektrickou zásuvku.

6. Hořlavé materiály udržujte ve vzdálenosti minimálně 100 cm od topného tělesa. Chraňte sebe i ostatní před popálením a dbejte na to, aby se obnažená kůže nedostala do kontaktu s horkým povrchem topného tělesa.

7.

Zařízení se může přehřát, což může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Dbejte, aby otvory pro přívod a vývod vzduchu nebyly ničím blokovány.

8. Zařízení nepoužívejte, je-li síťová šňůra poškozená, jeví-li známky poškození, pokud se zařízení převrhlo nebo správně nepracuje. Opravy musí být provedeny autorizovaným servisním střediskem.

9. Napájecí kabel lze uložit dovnitř přístroje. Tento způsob uložení lze provést, pokud přístroj není používán.

10. Během provozu se může mřížka výstupního ventilačního otvoru ohřát, proto se jí nedotýkejte holýma rukama.

11. Přístroje se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.

12. Model HZ-600 je v režimu ochrany před zamrznutím, je-li časovač nastaven do polohy „0“. Znamená to, že jestliže pokojová teplota klesne pod 5°C, přístroj se automaticky zapne.

13. Elektrická síť, do které je přístroj zapojen, musí vyhovovat veškerým místním směrnicím a normám.

14. V zóně 3 je povoleno používat elektrické zásuvky pouze tehdy, jestliže jsou připojeny přes proudový chránič, který má zbytkový proud nepřesahující 30 mA.

15.

Tento přístroj je vybaven stupněm krytí IPx1 a je vhodný při montáži na zeď k použití v koupelně, vyjma zóny 1 a 2.

16. Zajistěte, aby přístroj nebyl dosažitelný z vany ani ze sprchy.

KOMPONENTY

1. Přepínač Nastavení

2. Kontrolka

3. Termostat

4. Mřížka Výstupního

Ventilačního Otvoru

5. Mřížka Vstupního

Ventilačního Otvoru

5. Napájecí kabel

7. Časový Spínač

8. Montážní Držák

9. Šrouby

HZ-500E HZ-600E

• •

• •

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Tento přístroj může stát samostatně nebo jej lze namontovat na stěnu. U volně stojícího zařízení zajistěte světlou vzdálenost

50 cm za zadní stěnou a 100 cm před přístrojem. Přístroj neumísťujte do blízkosti vody.

POKYNY K MONTÁŽI NA STĚNU

Podrobnosti k montáži na stěnu naleznete na str. 5.

Šrouby k montáži jsou součástí dodávky přístroje.

Vždy dodržujte stanovené minimální vzdálenosti, které jsou uvedeny na str. 5.

1. Podle pokynů na str. 5 nasaďte držák na stěnu.

2. Přístroj nasaďte do držáku pod požadovaným úhlem (1).

3. V odpovídajícím úhlu (2) sevřete zadní část přístroje horním ramenem držáku.

4. Při vyjmutí z držáku postupujte v opačném pořadí.

DŮLEŽITÉ PRO UŽIVATELE VE FRANCII

Podrobnosti viz strana 4.

ČIŠTĚNÍ

Přístroj doporučujeme čistit dvakrát ročně vysavačem.

1. Přístroj odpojte od elektrické sítě

2. Přístroj nechte 20 minut vychladnout

3. Prach a nečistoty z obou mřížek odstraňte vysavačem.

ÚDRŽBA

V případě přehřátí bezpečnostní systém automaticky vyhřívací tělesa a motor vypne. Pokud se tak stane, odstraňte veškeré překážky u mřížky výstupního ventilačního otvoru a přístroj vyčistěte podle popsaných pokynů.

LIKVIDACE

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že se zařízením nesmí být nakládáno jako s běžným domovním odpadem. Použité zařízení je nutné odevzdat do sběrného střediska odpadu k recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Správným způsobem likvidace tohoto produktu chráníte životní prostředí.

Další informace týkající se recyklace tohoto výrobku získáte u místného zastupitelského úřadu, ve sběrných střediscích odpadu nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Toto nařízení se týká pouze členských států EU.

PODMÍNKY NÁKUPU

Podmínkou zakoupení je, že kupující nese odpovědnost za správné používání a péči o produkt společnosti KAZ podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Kupující nebo uživatel sám o sobě se musí rozhodnout, kdy a jak dlouho tento produkt společnosti KAZ používat.

VAROVÁNÍ: PŘI POTÍŽÍCH S PRODUKTEM SPOLEČNOSTI KAZ

SE ŘIĎTE POKYNY UVEDENÝMI V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH.

PRODUKT SPOLEČNOSTI KAZ SE NEPOKOUŠEJTE OTEVŘÍT

ANI OPRAVIT VLASTNÍMI SILAMI, NEBOŤ TATO ČINNOST

MŮŽE VÉST K UKONČENÍ ZÁRUKY NEBO POŠKOZENÍ OSOB ČI

MAJETKU.

Technické změny vyhrazeny

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

ČESKY

10

DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie die ganz Anleitung durch, bevor Sie dieses

Gerät in Betrieb nehmen und richten Sie sich genau danach.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen

(einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen, sensoriellen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder

Erfahrung und Kenntnis gedacht, außer wenn ihnen

Überwachung oder Beistand hinsichtlich der Benutzung dieses Gerätes gegeben wird durch eine Person, die für ihre

Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

3. Das Gerät ist nur für eine Benutzung in Räumen bestimmt, und nicht für draußen oder für eine kommerzielle

Verwendung.

4. Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gasen oder Substanzen wie Lösungsmitteln,

Lacken, Klebstoffen etc. in Betrieb. Einige der Innenteile können heiß werden und Funken sprühen.

5. Platzieren Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer

Steckdose.

6. Halten Sie entflammbare Materialien mindestens 100 cm von dem Heizgerät entfernt. Lassen Sie zur Vermeidung von

Verbrennungen keine bloße Haut mit heißen Oberflächen in

Berührung kommen.

7.

Symbol angezeigt wird. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder

Elektroschocks führen. Vergewissern Sie sich, dass die Be-und

Entlüftungsgitter nicht versperrt sind.

8. Benutzen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen von Beschädigung aufweisen, beziehungsweise nicht richtig funktionieren. Reparaturen müssen durch Reparaturwerkstätten vorgenommen werden, die vom Hersteller zugelassen sind.

9. Das Netzkabel kann im Inneren der Einheit abgelegt werden, indem es in die Einheit eingeschoben wird. Dies sollte nur dann erfolgen, wenn die Einheit nicht in Betrieb ist.

10. Das Luftaustrittsgitter kann während des Betriebs sehr heiß werden – berühren Sie es bitte nicht mit bloßen Händen.

11. Berühren Sie die Einheit nie mit feuchten Händen.

12. HZ-600 ist im Frost-Überwachungsmodus, wenn der

Timer auf “0” gestellt ist. Dies bedeutet, dass wenn die

Raumtemperatur unter 5˚C sinkt, die Einheit automatisch anspringt.

13. Die elektrische Installation, die angeschlossen werden muss, muss mit den Ansprüchen der lokalen Bestimmungen konform sein.

14. In Zone 3 sind Dekontaktoren nur gestattet, wenn sie durch eine Fehlerstrom-Schutzvorrichtung mit einem Fehlerstrom/

Om, der nicht 30mA überschreitet, geschützt sind.

15. Diese Einheit hat ein IPx1 Schutzlevel und ist geeignet für eine Verwendung im Badezimmer falls an die Wand montiert außer in Zonen 1 & 2.

16. Vergewissern Sie sich, dass die Einheit nicht von der Dusche oder der Badewanne aus zugänglich ist.

TEILE

1. Einstellschalter

2. Betriebsleuchte

3. Thermostatschalter

4. Luftaustrittsgitter

5. Lufteintrittsgitter

6. Netzkabel

7. Timer-Schalter

8. Aufhängung

9. Schrauben

HZ-500E HZ-600E

• •

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Anwendung eignet sich für eine freistehende Verwendung oder für eine Wandmontage. Gewährleisten Sie bitte einen

Abstand von 50 cm hinter der Einheit und 1 m vor der Einheit bei einem freistehenden Einsatz und nicht in der Nähe von Wasser plazieren.

INSTRUKTIONEN FÜR WANDMONTAGE

Bitte sehen sie auf Seite 5 nach für Details zur Wandmontage.

Schrauben für die Montage liegen der Einheit bei.

Vergewissern Sie sich immer, dass der Mindestabstand befolgt wird, wie es auf Seite 5 gezeigt wird.

1. Befestigen Sie die Halterung an die Wand, wie auf Seite 5 angegeben.

2. Stellen Sie die Basis der Einheit in die Basis der Halterung im erwünschten Winkel (1).

3. Klammern Sie den oberen Arm der Halterung auf die Rückseite der Einheit im entsprechenden Winkel (2).

4. Wiederholen Sie in entgegengesetzter Reihenfolge, um die

Einheit von der Halterung zu entfernen.

WICHTIG FÜR FRANKREICH

Siehe Seite 4 für Einzelheiten

REINIGUNG

Wir empfehlen Ihnen, den Apparat zweimal pro Jahr mit einem

Staubsauger zu reinigen.

1. Ziehen Sie den Stecker des Gerätes heraus.

2. Lassen Sie es 20 Min. abkühlen.

3. Benutzen Sie einen Staubsauger, um Staub und Schmutz aus den beiden Gittern zu saugen.

WARTUNG

Im Falle von Überhitzung stellt das Sicherheitssystem die Heizelemente und den Motor automatisch aus. In diesem Fall entfernen Sie bitte alle Hindernisse aus dem

Luftaustrittsgitter und reinigen Sie die Einheit, so wie es in den

Reinigungsanweisungen angegeben wird.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der zugehörigen

Verpackung zeigt an, dass die Einrichtung nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden kann, sondern einer

Sammelstelle zur Entsorgung elektrischer und elektronischer

Einrichtungen zugeführt werden muss.

Ihr Beitrag zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts kommt dem Schutz der Umwelt zugute.

Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten

Sie in Ihrem Rathaus vor Ort, Ihrer Müllentsorgung oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese

Verordnung gilt nur für EU-Mitgliedstaaten.

KAUFBEDINGUNGEN

Als Kaufbedingung übernimmt der Käufer Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege dieses KAZ-Produkts gemäß dieser Benutzeranleitung. Der Käufer oder Benutzer dieses Produkts muss selbst entscheiden wann und wie lange dieses Kaz-Produkt verwendet wird.

WARNUNG: SOLLTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM

KAZ-PRODUKT PROBLEME AUFTRETEN, BEACHTEN SIE

BITTE DIE ANWEISUNGEN IN DEN GARANTIEBEDINGUNGEN.

VERSUCHEN SIE BITTE NICHT, DAS KAZ-PRODUKT ZU

ÖFFNEN ODER ZU REPARIEREN, DA DIES ZUR EINSTELLUNG

DER GARANTIE SOWIE ZU PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN

FÜHREN KÖNNTE.

Unter Vorbehalt von technischen Veränderungen

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

DEUTSCH

11

1

DANSK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs alle instruktionerne før du benytter dette anlæg og benyt den kun i overensstemmelse hermed.

2. Dette anlæg er ikke beregnet til anvendelse af personer

(herunder børn) med reducerede fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning vedrørende anvendelse af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke leger med anlægget.

3. Dette anlæg et kun beregnet til indendørs brug og ikke til udendørs eller industriel anvendelse.

4. Benyt ikke anlægget på steder nær let antændelige gasser eller substanser såsom opløsningsmidler, lakker eller lim osv. Visse indvendige dele kan være varme og kan forårsage gnister.

5. Placer ikke anlægget lige under en stikkontakt.

6. Hold brændbare materialer mindst 100 cm væk fra varmeren.

Undgå forbrændinger og lad ikke bar hud komme i kontakt med varme overflader.

7.

Dette kan medføre overophedning, brand eller elektriske stød. Kontroller at luftkanalerne til indsugning og udblæsning ikke er tildækkede.

8. Benyt ikke dette anlæg eller netledningen, hvis det er beskadiget eller der er tegn på beskadigelser, hvis det er væltet eller ikke virker korrekt. Reparationer skal udføres af et servicecenter, der er godkendt af fabrikanten.

9. Netledningen kan opbevares inden i enheden ved at lægge den i enheden. Dette bør kun gøre når enheden ikke benyttes.

10. Udblæsningsgitteret kan blive meget varmt under drift og må ikke berøres med bare hænder.

11. Berør aldrig enheden med våde hænder.

12. HZ-600 er indstillet i frostsikringstilstand når timeren er indstillet på ”0”. Dette betyder at hvis rumtemperaturen falder til under 5˚C starter enheden automatisk.

13. Den elektriske installation, der skal tilsluttes skal overholde de lokale lovkrav.

14. I zone 3 er udtag kun tilladt hvis de er beskyttede med en lækstrømbeskyttelsesenhed med en lækstrøm mindre end

30mA.

15.

Denne enhed er udstyret med en beskyttelsesgrad IPx1 og er egnet til vægmonteret anvendelse i badeværelser bortset fra i zone 1 og 2.

16. Kontroller at enheden ikke er tilgængelig fra brusebad eller badekar.

DELE

1. Indstillingskontakt

2. Driftslys

3. Termostatkontakt

4. Udblæsningsgitter

5. Indsugningsgitter

6. Netledning

7. Timerkontakt

8. Monteringsbeslag

9. Skruer

HZ-500E HZ-600E

• •

BRUGERVEJLEDNING

Dette anlæg er egnet til fritstående eller vægmonteret anvendelse. Ved fritstående anvendelse skal der sikres 50 cm frigang bag enheden, 1m frigang foran enheden og den må ikke placeres i nærheden af vand.

INSTRUKTIONER VED VÆGMONTERING

Oplysninger om vægmontering findes på side 5.

Skruer til montering følger med enheden.

Kontroller altid at minimum afstandene er overholdt som vist på side 5.

1. Monter beslaget på væggen som vist på side 5.

2. Placer bunden af enheden i beslaget i den ønskede vinkel (1).

3. Hæng den øverste arm på beslaget på enheden i en tilsvarende vinkel (2).

4. Gentag i omvendt rækkefølge når enheden skal fjernes fra beslaget.

VIGTIGT I FRANKRIG

Se detaljerne på side 4.

RENGØRING

Vi anbefaler at du rengører anlægget to gange om året med en støvsuger.

1. Fjern stikket fra stikkontakten

2. Lad anlægget køle af i 20 minutter

3. Benyt en støvsuger til at suge støv og snavs fra begge gitre

VEDLIGEHOLDELSE

I tilfælde af overophedning slukker systemet automatisk for varmeelementerne og motoren. Hvis dette sker, skal forhindringer fjernes fra udblæsningsgitteret og enheden rengøres som angivet i rengøringsvejledningen.

BORTSKAFFELSE

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver at anlægget ikke kan håndteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal leveres til et opsamlingssted for genbrug af elektronisk og elektriske apparater.

Din indsats ved korrekt bortskafning af dette produkt beskytter miljøet.

Yderligere oplysninger vedrørende genbrug af dette produkt kan fås på dit lokale rådhus, hos dit renovationsselskab eller i forretningen, hvor du købte produktet. Denne bestemmelse er kun gældende i EU-medlemslande.

KØBSBETINGELSE

Som betingelse for købet påtager køber sig ansvaret for korrekt brug og vedligeholdelse af dette KAZ-produkt i overensstemmelse med brugsvejledningen. Køber eller bruger kan selv bestemme hvornår og hvor længe dette produkt benyttes.

ADVARSEL: LÆS VENLIGST INSTRUKTIONERNE I

GARANTIBETINGELSERNE, HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER

MED DETTE KAZ-PRODUKT . FORSØG IKKE AT ÅBNE

ELLER REPARERE DETTE KAZ-PRODUKT SELV, DETTE KAN

MEDFØRE TIL ANNULLERING AF GARANTIEN OG MEDFØRE

PERSONSKADER ELLER BESKADIGELSE AF EJENDOM.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

DANSK

13

14

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Antes de emplear este electrodoméstico, léase detenidamente todas las instrucciones y empléelo según las mismas.

2. Este electrodoméstico no está diseñado para que los usen personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, ni personas con falta de experiencia o conocimiento, salvo que se les haya supervisado o instruido respecto a su empleo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben tener supervisión para estar seguros de que no juegan con el aparato.

3. El electrodoméstico está diseñado para usarlo en el interior de una vivienda, no para su uso externo o comercial.

4. No emplee el electrodoméstico en ningún lugar cerca de gases fácilmente inflamables o sustancias tales como disolventes, lacas, pegamentos, etc. Algunas de las piezas internas pueden calentarse y pueden arrojar chispas.

5. No coloque el electrodoméstico inmediatamente debajo de una toma de corriente.

6. Mantenga los materiales inflamables alejados al menos

100cm del calefactor. Para prevenir quemaduras, no permita que la piel desnuda entre en contacto con las superficies calientes.

7. indica el símbolo. Esto puede provocar su sobrecalentamiento, fuego o descargas eléctricas. Asegúrese de que la toma de aire y la salida de ventilación no se encuentran obstruidas.

8. No emplee este electrodoméstico o el cable de alimentación en caso de que esté dañado o presente signos de daños, en caso de que se haya caído o no funcione de forma adecuada.

Los centros de servicios autorizados por el fabricante deben ser los encargados de llevar a cabo las reparaciones.

9. El cable de alimentación se puede guardar dentro de la unidad volviéndolo a introducir en la misma. Esto sólo debe hacerse cuando la unidad no está funcionando.

10. La rejilla de salida de aire se pone muy caliente durante su funcionamiento – rogamos no la toque con las manos sin protección.

11. Nunca toque la unidad con las manos húmedas.

12. HZ-600 se encuentra en modo ver congelación cuando el temporizador está situado en “0”. Esto indica que cuando la temperatura ambiente cae por debajo de los 5ºC la unidad se pondrá en funcionamiento de forma automática.

13. La instalación eléctrica a la cual debe conectarse debe cumplir con las exigencias de la normativa local.

14. En zona 3, sólo se permiten las salidas de las tomas si están protegidas por un dispositivo protector de corriente residual con una corriente / ohmios operativa residual que no exceda de 30mA.

15. Esta unidad dispone de un nivel de protección IPx1 Y es apropiada para el uso en el baños, cuando esta montado en la pared salvo en las zonas 1 y 2.

16. Asegúrese que la unidad no es accesible desde la ducha o la bañera.

COMPONENTES

1. Conmutador de Ajustes

2. Indicador de luz

3. Conmutador de termostato

4. Rejilla de Salida de Aire

5. Rejilla de Entrada de Aire

6. Cable de alimentación

7. Conmutador Temporizador

8. Abrazadera de Montaje

9. Tornillos

INSTRUCCIONES DE USO

HZ-500E HZ-600E

• •

Este electrodoméstico es adecuado para su montaje en pared o para su funcionamiento libre. Para su uso en funcionamiento libre, rogamos se asegure que deja una distancia mínima de

50cm sin obstáculos detrás de la unidad y 1 metros de distancia sin obstáculos delante de la unidad. No ponerlo cerca del agua.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED

Para detalles de montaje en pared rogamos se remita a la página 5.

Se incluyen tornillos para el montaje con la unidad.

Asegúrese siempre que se cumplen con las distancias mínimas tal y como muestra la página 5.

1. Fije la abrazadera a la pared tal y como se indica en la página 5.

2. Coloque la base de la unidad sobre la base de la abrazadera en el ángulo que desee (1).

3. Fije el brazo superior de la abrazadera en la parte posterior de la unidad en el ángulo correspondiente (2).

4. Repita en orden inverso para retirar la unidad de la abrazadera.

IMPORTANTE PARA FRANCIA

Véase página 4 para más detalles.

LIMPIEZA

Le recomendamos que limpie el electrodoméstico dos veces al año con un aspirador.

1. Desenchufe la unidad.

2. Permítalo que se enfríe durante 20 minutos

3. Use una aspiradora para succionar el polvo y la suciedad de ambas rejillas

MANTENIMIENTO

En caso de sobrecalentamiento, el sistema de seguridad apagará de forma automática los elementos de calentamiento y el motor.

En caso de que esto ocurra, rogamos retire cualquier obstáculo de la rejilla de salida de aire y limpie la unidad tal y como se indica en las instrucciones de limpieza.

DESECHO

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el electrodoméstico no puede tratarse como residuos domésticos normales sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de electrodomésticos eléctricos y electrónicos.

Su contribución al desecho correcto de este producto protege el medioambiente.

Puede obtenerse más información sobre el reciclaje de este producto en su ayuntamiento, su servicio de recogida de basuras o en la tienda donde compró el producto. Esta normativa sólo tiene validez para los países miembros de la UE.

CONDICIÓN DE COMPRA

Como condición de compra, el comprador asume toda la responsabilidad respecto a la utilización y cuidado correcto de este producto Kaz según las presentes instrucciones de usuario.

El comprador o usuario debe decidir cuándo y durante cuánto tiempo este producto KAZ va a emplearse.

ADVERTENCIA: SI SURGEN PROBLEMAS CON ESTE PRODUCTO

KAZ, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LAS CONDICIONES DE LA

GARANTÍA. NO INTENTE ABRIR NI REPARAR USTED MISMO

EL PRODUCTO KAZ, YA QUE ESTO PODRÍA PROVOCAR LA

TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA Y CAUSAR LESIONES A LAS

PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Reservadas las modificaciones técnicas

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

ESPAÑOL

1

16

SUOMI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Ennen laitteen käyttöä on tutustuttava näihin ohjeisiin, ja laitetta on käytettävä ohjeiden mukaan.

2. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät pysty sitä fyysisten, henkisten tai aistirajoitustensa tai kokemuksen ja tiedon puutteen vuoksi käyttämään, ellei käyttöä valvota tai ellei asianomaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaava taho ei ole opastanut laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.

3. Laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön, ei ulkokäyttöön eikä ammattikäyttöön.

4. Tuuletinta ei saa käyttää helposti syttyvien kaasujen tai muiden aineiden, kuten liuottimien, lakkojen, liimojen yms. läheisyydessä. Laitteen sisäosat voivat olla kuumia, ja ne saattavat aiheuttaa kipinöintiä.

5. Laitetta ei saa sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen.

6. Syttyvät materiaalit on pidettävä vähintään 1 metrin etäisyydellä lämmittimestä. Varo koskettamasta kuumiin pintoihin, sillä ne saattavat aiheuttaa palovamman.

7. seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen, tulipalo tai sähköisku. Varmista, että ilmanottoaukot ovat avoinna.

8. Laitetta tai sen virtajohtoa ei saa käyttää, jos se on rikki tai siinä on vaurioitumisen merkkejä, jos se on pudonnut tai jos se ei toimi kunnolla. Laitetta saa korjata vain valmistajan valtuuttama huoltopiste.

9. Virtajohtoa voidaan säilyttää laitteen sisällä asettamalla se uudestaan laitteen sisään. Tämä tulisi tehdä vain silloin, kun laite ei ole käytössä.

10. Ilmanpoistoaukon ritilä voi olla erittäin kuuma laitteen ollessa päällä - älä koske siihen paljain käsin.

11. Älä koske laitteeseen ikinä märillä käsillä.

12. Kun ajastimen asetus on “0”, HZ-600 on pakkasvahti-tilassa.

Tällöin laite käynnistyy automaattisesti, jos huonelämpötila laskee alle 5˚C.

13. Sähkölaitteiden, joihin lämpöpuhallin kytketään, on vastattava paikallisia määräyksiä.

14. Alueella 3 saa käyttää vain pistokkeita, joissa on vikavirtasuoja ja joidenka jäännösvirta on alle 30mA.

15. Tämän laitteen suojaustaso on IPx1 ja sitä voidaan käyttää kylpyhuoneissa muualla Jos seinälle assenettu paitsi alueilla

1 ja 2.

16. Sijoita laite niin, että käyttäjä ei ylety siihen suihkusta tai ammeesta.

LAITTEEN OSAT

1. Asetuskytkin

2. Varoitus lamppu

3. Termostaattikytkin

4. Ilmanpoistoaukon ritilä

5. Ilmanottoaukon ritilä

6. Verkkojohto

7. Ajastinkytkin

8. Asennusteline

9. Ruuvit

HZ-500E HZ-600E

• •

KÄYTTÖOHJEET

Tätä laitetta voidaan käyttää pystyasennossa tai se voidaan asentaa seinälle. Jos laitetta asetetaan pystyasentoon, varmista että laitteen takana on 50 cm ja laitteen etupuolella 1 m tilaa. Ei saa laittaa veden läheisyyteen.

SEINÄASENNUSOHJEET

Katso seinäasennusohjeet sivulta 5.

Asennuksessa tarvittavat ruuvit ovat laitteen mukana.

Varmista että laitteen ympärille jää riittävästi tyhjää tilaa, kuten sivulla 5 on kuvattu.

1. Kiinnitä asennusteline seinään sivun 5 ohjeiden mukaisesti.

2. Aseta laitteen pohja telineeseen sopivassa kulmassa (1).

3. Napsauta telineen yläosa laitteen takaseinään oikeassa kulmassa (2).

4. Laite irrotetaan suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

RANSKA - TÄRKEÄÄ

Lue myös sivu 4.

PUHDISTAMINEN

Laite tulisi puhdistaa pölynimurilla kahdesti vuodessa.

1. Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta.

2. Anna sen jäähtyä 20 minuutin ajan.

3. Ime pöly ja lika molemmista ritilöistä pölynimurilla

HUOLTO

Jos laite ylikuumenee, turvajärjestelmä katkaisee lämmityselementit ja moottorin automaattisesti. Poista tällöin kaikki ilmanpoistoaukon peittävät esineet ja puhdista laite ohjeiden mukaisesti.

HÄVITTÄMINEN

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli kertoo, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee kierrättää sähkö- ja elektroniikkaromusta annettujen määräysten mukaisesti.

Kierrätyksestä annettujen määräysten noudattaminen suojelee ympäristöä.

Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai tuotteen myyneestä myymälästä. Säännöt koskevat vain EU-jäsenvaltioita.

MYYNTIEHDOT

Myynnin ehtona on, että ostaja myöntää vastuunsa tämän KAZ

-tuotteen oikeasta käytöstä ja hoidosta näiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ostajan tai käyttäjän tulee itse päättää, koska ja kuinka pitkään tämä KAZ –tuote on käytössä.

VAROITUS: JOS TÄMÄN KAZ -TUOTTEEN KÄYTÖSSÄ ON

ONGELMIA, PYYDÄMME HUOMIOIMAAN TAKUUEHTOJEN

MÄÄRÄYKSET. ÄLÄ YRITÄ AVATA TAI KORJATA TÄTÄ

KAZ -TUOTETTA ITSE, SILLÄ SE SAATTAA JOHTAA TAKUUN

RAUKEAMISEEN JA AIHEUTTAA VAHINKOA IHMISILLE JA

OMAISUUDELLE.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

SUOMI

1

18

FRANÇAIS

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

1. Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les consignes et utilisez-le comme indiqué.

2. Cet apppareil ne doit pas être utilisé par des personnes

(y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant peu d’expérience,

à moins d’avoir été aidées ou instruites concernant l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

3. L’appareil est conçu pour être utilisé en intérieur uniquement, et non pour un usage en extérieur ou un usage commercial.

4. N’utilisez pas cet appareil à proximité de gaz facilement inflammables ou des matières telles que les solvants, laques, colles, etc. Certaines pièces internes peuvent devenir chaudes et produire des étincelles.

5. Ne placez pas l’appareil directement en dessous d’une prise murale.

6. Tenez toutes les matières inflammables éloignées à au moins un mètre (100 cm) du radiateur. Afin d’éviter des brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les parties chaudes.

7. indiqué par le symbole. Ceci peut entrainer une surchauffe, un feu ou une électrocution. Assurez-vous que le conduit d’entrée d’air et les conduits de sortie d’air ne sont pas obstruées.

8. N’utilisez pas cet appareil ou son câble d’alimentation s’il est endommagé ou montre des signes de dommages, s’il est tombé, ou s’il ne fonctionne pas correctement. Les réparatons doivent être effectuées par les centres de serviceaprès vente aggréés par le fabricant.

9. Le cordon d’alimention peut être rangé à l’intérieur de l’appareil en le ré-insérant dans l’appareil. Ceci ne peut être fait que lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

10. La grille d’évacuation de l’air peut devanir très chaude pendant le fonctionnement de l’appareil - veuillez ne pas la toucher à mains nues.

11. Ne touchez jamais l’appareil avec les mains mouillées.

12. Le HZ-600 est sur en mode de surveillance givre lorsque le timer est réglé sur “0”. Ceci signifie que l’appareil se mettra automatiquement en marche lorsque la température de la pièce chutera au dessous de 5°C .

13. L’installation électrique qui sera branchée doit être conforme aux exigences règlementaires locales.

14. En zone 3, les prises de courant sont autorisées uniquement si elles sont dotées d’un dispositif à courant différentiel résiduel fonctionnant au courant résiduel/Om ne dépassant pas 30mA.

15. L’appareil est doté du niveau de protection IPx1 et il est adapté pour une utilisation dans la salle de bains en cas d’installation murale hormis les Zones 1 & 2.

16. Assurez-vous que l’appareil ne se trouve pas à proximité de la douche ou de la baignoire.

COMPOSANTS

1. Bouton de réglage

2. Lampe témoin

3. Bouton du Thermostat

4. Grille d’évacuation de l’air

5. Grille d’aspiration de l’air

6. Cordon d’alimentation

7. Bouton timer

8. Support de montage

9. Vis

HZ-500E HZ-600E

• •

CONSIGNES D’UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé posé ou monté au mur. Pour une utilisation posée veuillez laisser un espace de 50 cm derrière l’appareil et de 1 m devant l’appareil. Et ne pas placer à proximité de l’eau.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU MUR

Pour les instructions de montage au mur, veuillez vous reporter en page 5.

Les vis de montage sont incluses avec l’appareil.

Assurez-vous que les distances minimales sont toujours respectées comme démontré en page 5.

1. Fixez le support au mur comme indiqué en page 5.

2. Positionnez la base de l’appareil dans la base du support sur l’angle désiré (1).

3. Enclenchez le bras supérieur du support sur l’arrière de l’appareil sur l’angle de positionnement désiré (2).

4. Répétez dans l’ordre inverse pour enlever l’appareil de son support.

IMPORTANT POUR LA FRANCE

Voir page 4 pour les détails

NETTOYAGE

Nous vous recommandons de nettoyer l’appareil deux fois par an avec un aspirateur.

1. Débranchez l’appareil.

2. Laissez le refroidir pendant 20 minutes

3. Utilisez un aspirateur pour aspirer la poussière et la saleté présente sur les deux grilles

ENTRETIEN

En cas de surchauffe, le système de sécurité arrêtera automatiquement les éléments de chauffe et le moteur. Si cela se produit veuillez enlever tous les éléments faisant obstacle sur la grille d’évacuation de l’air et nettoyer l’appareil comme indiqué dans les instructions de nettoyage.

DÉPOSE

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que l’appareil ne peut pas être traité comme ordure ménagère courante mais qu’il doit être déposé dans un point de dépôt pour appareils électriques et électroniques.

Votre contribution au recyclage correct de ce produit aide à la protection de l’environnement.

De plus amples informations concernant le recyclage de ce produit peuvent être obtenues auprès de votre mairie, auprès du service de ramassage, ou dans le magasin où vous avez acheté ce produit. Cette règlementation s’applique uniquement aux Etats membres de l’Union Européenne.

CONDITION D’ACHAT

En terme de condition d’achat, l’acheteur assume sa responsabilité concernant l’utilisation correcte et le soin apporté

à ce produit de la marque KAZ conformément aux instructions du manuel de l’utilisateur. L’acheteur ou l’utilisateur doit décider lui-même ou elle-même du moment et de la durée de fonctionnement de ce produit Kaz.

MISE EN GARDE : SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLEMES

AVEC CE PRODUIT KAZ, VEUILLEZ VOUS REFERER AUX

INFORMATIONS DU CONTRAT DE GARANTIE. NE TENTEZ PAS

D’OUVRIR OU DE REPARER CE PRODUIT KAZ VOUS-MEME,

CAR CELA ENTRAINERAIT L’ANNULATION DE LA GARANTIE

ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PHYSIQUES ET DES

DEGATS MATERIELS.

Sous réserve de modifications techniques

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

FRANÇAIS

1

0

EΛΛHNIKA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε όλες τις

οδηγίες χρησιμοποιήστε αναλόγως.

2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, ή

διανοητικές ικανότητες ή μειωμένες αισθήσεις, ή άτομα που

δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγία σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα

παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

3. Η συσκευή προορίζεται μόνο χρήση σε εσωτερικούς χώρους

και όχι για χρήση εξωτερικούς χώρους ή για εμπορική χρήση.

4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή οπουδήποτε κοντά σε

εύφλεκτα αέρια ή ουσίες όπως διαλύτες, βερνίκια, κόλες κ.λπ.

Κάποια από τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να έχουν πολύ

υψηλή θερμοκρασία και να πετάξουν σπίθες.

5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από ρευματοδότη

τοίχου.

6. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον 100 εκατοστά μακριά

από τη θερμάστρα. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αφήνετε

ακάλυπτο δέρμα να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

7.

καταδεικνύεται από το σύμβολο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει

υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι

τα σημεία εισόδου και εξόδου του αέρα δεν φράσσονται.

8. Μη χρησιμοποιείται αυτή τη συσκευή ή το καλώδιο ισχύος

αν έχουν φθαρεί ή φέρουν ενδείξεις βλάβης, αν η συσκευή έχει πέσει ή αν δεν λειτουργεί κανονικά. Οι επισκευές πρέπει

να γίνονται από κέντρα σέρβις που εγκρίνονται από τον

κατασκευαστή.

9. Το καλώδιο ισχύος μπορεί να αποθηκευθεί μέσα στη μονάδα

ωθώντας το μέσα στη μονάδα. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας.

10. Το πλέγμα εξόδου αέρα μπορεί να έχει πολύ υψηλή

θερμοκρασία κατά τη λειτουργία – μην το ακουμπάτε με

γυμνά χέρια.

11. Ποτέ μην ακουμπάτε τη μονάδα με υγρά χέρια.

12. Το HZ-600 είναι σε λειτουργία παρακολούθησης παγετού όταν

ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στο “0”. Αυτό σημαίνει ότι όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 5˚C

η μονάδα αρχίζει να λειτουργεί αυτομάτως.

13. Η ηλεκτρική εγκατάσταση που πρόκειται να συνδεθεί

πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τοπικών

κανονισμών.

14. Στη ζώνη 3, οι έξοδοι πρίζας επιτρέπονται μόνο αν

προστατεύονται με προστατευτική διάταξη παραμένοντος

ρεύματος με παραμένον ρεύμα λειτουργίας /Om που δεν

υπερβαίνει τα 30mA.

15.

Αυτή η μονάδα έχει επίπεδο προστασίας IPx1 και είναι

κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο, όταν γίνεται επιτοίχια

εγκατάσταση, με εξαίρεση τις Ζώνες 1 & 2.

16. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν είναι προσπελάσιμη από το

ντουζ ή την μπανιέρα.

ΜΕΡΗ

1. Διακόπτης ρύθμισης

2. Λυχνία οδηγός

3. Διακόπτης θερμοστάτη

4. Πλέγμα εξόδου αέρα

5. Πλέγμα εισόδου αέρα

6. Καλώδιο τροφοδοσίας

7. Διακόπτης χρονόμετρου

8. Βραχίονας στήριξης

9. Κοχλίες

HZ-500E HZ-600E

• •

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση χωρίς μόνιμη

εγκατάσταση ή για χρήση με επιτοίχια στήριξη. Για χρήση χωρίς

μόνιμη τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 50cm διάκενο πίσω

από τη μονάδα και 1m διάκενο μπροστά από τη μονάδα και μην

τοποθετείτε κοντά στο νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιτοίχια εγκατάσταση ανατρέξτε

στη σελίδα 5.

Οι κοχλίες στήριξης παρέχονται μαζί με τη μονάδα.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις όπως φαίνεται στη σελίδα 5.

1. Τοποθετήστε τον βραχίονα στον τοίχο όπως φαίνεται στη

σελίδα 5.

2. Τοποθετήστε τη βάση της μονάδας στη βάση του βραχίονα

στην επιθυμητή γωνία (1).

3. Ασφαλίστε το άνω τμήμα του βραχίονα στο πίσω μέρος της

μονάδας στην αντίστοιχη γωνία (2).

4. Επαναλάβετε με αντίστροφη σειρά για να αφαιρέσετε τη

μονάδα από τον βραχίονα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Βλ. σελίδα 4 για λεπτομέρειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή δύο φορές τον μήνα με

ηλεκτρική σκούπα.

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα.

2. Αφήστε το να κρυώσει για 20 λεπτά.

3. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη

σκόνη και τους ρύπους από τα δύο πλέγματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το σύστημα ασφαλείας θα

απενεργοποιήσει αυτομάτως τα θερμαντικά στοιχεία και

τον κινητήρα. Αν συμβεί αυτό αφαιρέστε τυχόν εμπόδια

από το πλέγμα εξόδου αέρα και καθαρίστε τη μονάδα όπως

καταδεικνύεται στις οδηγίες καθαρισμού.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία του δηλώνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσετε τη συσκευή όπως τα

συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί

σε σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών συσκευών.

Η συμβολή σας στη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής

προστατεύει το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτού του

προϊόντος μπορείτε να λάβετε από το τοπικό δημαρχείο, την

υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το

οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτός ο κανονισμός ισχύει μόνο σε

κράτη μέλη της ΕΕ.

ΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ως όρος αγοράς ο αγοραστής αναλαμβάνει ευθύνη για τη σωστή

χρήση και φροντίδα αυτού του προϊόντος ΚΑΖ σύμφωνα με τις

παρούσες οδηγίες χρήστη. Ο αγοραστής ή ο χρήστης πρέπει ο/η ίδιος/α να αποφασίσει πότε και για πόσο διάστημα θα είναι σε

χρήση αυτό το προϊόν ΚΑΖ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΖ, ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΖ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ

ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ.

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

EΛΛHNIKA

1

HRVATSKI

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Prije korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte upute i uređaj upotrebljavajte u skladu s njima.

2. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba

(uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, ili onih koje nemaju iskustvo i znanje, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili dobili upute za rukovanje od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

3. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenom prostoru, ne za vanjsku ili komercijalnu uporabu.

4. Ne koristite uređaj u blizini lako zapaljivih plinova ili tvari poput otapala, lakova, ljepila i sl. Neki unutarnji dijelovi mogu biti vrući i mogu bacati iskre.

5. Ne smještajte uređaj neposredno ispod utičnice.

6. Zapaljive materijale držite najmanje 100 cm udaljene od grijalice. Nemojte dozvoliti da Vam gola koža dođe u dodir sa vrućim površinama kako biste spriječili opekline.

7. simbolom. To može dovesti do pregrijavanja, požara ili strujnog udara. Osigurajte da su otvori za ulaz i izlaz zraka slobodni.

8. Ne koristite ovaj uređaj ili strujni kabel ukoliko su oštećeni ili pokazuju znakove oštećenja, ukoliko je uređaj pao ili ne radi ispravno. Popravke moraju provesti servisni centri odobreni od strane proizvođača.

9. Strujni kabel može se pohraniti u jedinici na način da ga se ponovno stavi u jedinicu. To se treba napraviti samo kada se uređaj ne koristi.

10. Tijekom rada rešetka izvoda zraka može se jako ugrijati

- molimo ne dodirujte je golim rukama.

11. Nikada ne dodirujte jedinicu mokrim rukama.

12. HZ-600 je u modu čuvanja od mraza kada je tajmer postavljen na “0”. To znači da je se jedinica automatski uključiti kada sobna temperatura padne ispod 5˚C.

13. Električne instalacije na koje je jedinica priključena moraju biti u skladu s lokalnim propisima.

14. U 3. Zoni utičnice su dozvoljene samo ako su zaštićene uređajem za zaštitu od ostatne struje gdje ostatna radna struja/Om ne prelazi 30mA.

15. Ova jedinica ima razinu zaštite IPx1 i prikladna je za korištenje u kupaoni kada ugrađena na zid, osim Zona 1 & 2.

16. Osigurajte da se jedinici ne može pristupiti iz tuš kabine ili kade.

DIJELOVI

1. Prekidač Postavki

2. Pilotska lampica

3. Prekidač Termostata

4. Rešetka Izlaza Zraka

5. Rešetka Ulaza Zraka

6. Strujni kabel

7. Prekidač Tajmera

8. Konzola za Montažu

9. Vijci

UPUTE ZA UPORABU

HZ-500E HZ-600E

• •

Ovaj uređaj može slobodno stajati ili biti montiran na zid. Ukoliko se koristi kao slobodno stojeća, molimo osigurajte najmanju udaljenost od 50 cm iza jedinice i 1 m ispred jedinice i ne stavljajte je blizu vode.

UPUTE ZA MONTAŽU NA ZID

Za detalje o montaži na zid molimo pogledajte stranu 5.

Vijci za montažu dostavljeni su s jedinicom.

Uvijek osigurajte da se pridržavate najmanje udaljenosti kao što je prikazano na strani 5.

1. Namjestite konzole na zid kako je prikazano na strani 5.

2. Smjestite bazu jedinice na bazu konzole pod željenim kutom

(1).

3. Pričvrstite gornju ruku konzole na stražnju stranu jedinice pod odgovarajućim kutom (2).

4. Za skidanje jedinice sa konzole ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

VAŽNO ZA FRANCUSKU

Pogledajte stranu 4 za detalje.

ČIŠĆENJE

Preporučamo da jedinicu dva puta godišnje očistite usisivačem.

1. Iskopčajte jedinicu iz struje

2. Dozvolite 20 minuta da se ohladi

3. Upotrijebite usisivač za izvlačenje prljavštine i prašine iz obaju rešetki

ODRŽAVANJE

U slučaju pregrijavanja sigurnosni sustav će automatski isključiti grijače elemente i motor. Ukoliko se to dogodi, molimo uklonite sve prepreke iz rešetke za izvod zraka i očistite jedinicu na način opisan u uputama za čišćenje.

ODLAGANJE

Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje da se s uređajem ne može postupati kao s normalnim komunalnim otpadom, već se mora predati na reciklažnom dvorištu za odlaganje električnih i elektroničkih uređaja.

Vaš doprinos pravilnom odlaganju ovog proizvoda štiti okoliš.

Daljnje informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti u vašoj lokalnoj gradskoj vijećnici, vašem centru za odlaganje otpada, ili u dućanu gdje ste kupili proizvod. Ovaj je propis valjan samo u zemljama članicama EU.

UVJETI KUPNJE

Kao uvjet kupnje, kupac preuzima odgovornost za pravilno korištenje i održavanje ovog KAZ proizvoda u skladu s uputama za korisnike. Kupac ili korisnik mora sam za sebe odlučiti kada i koliko dugo će koristiti ovaj KAZ proizvod.

UPOZORENJE: UKOLIKO SE JAVI PROBLEM S OVIM KAZ

PROIZVODOM, MOLIMO POGLEDAJTE UPUTE U JAMSTVENIM

UVJETIMA. NE POKUŠAVAJTE SAMI OTVORITI ILI POPRAVITI

KAZ PROIZVOD JER TO MOŽE DOVESTI DO PREKIDA JAMSTVA

I UZROKOVATI OSOBNE OZLJEDE I OŠTEĆENJE VLASNIŠTVA.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

HRVATSKI

3

4

MAGYAR

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A berendezés használata előtt alaposan olvassa el az utasításokat és azok betartásával használja azt.

2. A berendezést nem használhatják olyan személyek (sem gyerekek), akiknek fizikai, érzékelési és szellemi képességük csökkent, nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha ezt egy olyan személy felügyelete alatt és utasításai szerint teszik, aki felelősséget vállal a berendezés biztonságáért. A gyermekeket ellenőrizni kell, ügyelve arra, hogy ne játsszanak a készülékkel.

3. A berendezés csak beltéri használatra van tervezve, kinti és

üzleti jellegű használat nem lehetséges.

4. Ne használja a berendezést gyúlékony gázok vagy oldószerek, lakkok, ragasztók, stb. közelében. A belső részek némelyike forró lehet és szikra képződhet.

5. Ne helyezze a berendezést közvetlenül az elektromos aljzat mellé.

6. Az éghető anyagokat legalább 100cm távolra kell tartani a fűtőtesttől. Az égési sérülések elkerülése érdekében a bőrével ne érintkezzen forró felületekkel.

7. ezt a jel is mutatja. Ez túlmelegedéshez, tűzesethez vagy

áramütéshez vezethet. A levegő be- és kimeneti utaknak szabadnak kell lenniük.

8. Ne használja a berendezést vagy a vezetéket, ha sérült, vagy sérülés jelei látszanak rajta, ha felborult vagy nem megfelelően működik. A szerelést a gyártó által hitelesített szervizközpontnak kell végeznie.

9. A tápkábel az egység belsejében tárolható, visszahelyezve azt az egység belsejébe. A visszahelyezés kizárólag akkor végezhető, ha az egység ki van kapcsolva.

10. A levegő-kimenet rácsa felforrósodhat működé közben

- kérjük, ne érintse meg szabad kézzel.

11. Soha ne érintse meg az egységet nedves kézzel.

12. Ha az időzítő “0” pozícióra van állítva, a HZ-600 fagy-figyelő módban működik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szoba hőmérséklete 5˚C alá csökken, az egység működésbe lép.

13. A csatlakoztatott elektromos berendezés meg kell feleljen a helyi törvényeknek.

14. A 3-as zónában kizárólag akkor engedélyezett a konnektornyílások használata, ha azokat 30mA-nél nem magasabb névleges áramerősségű maradékárammal/Om működő maradékáram-működtetésű védőszerkezettel biztosítja.

15. Az egység IPx1 biztonsági szinttel rendelkezik és falra szerelve megfelel fürdőszobai használatra, az 1-es és 2-ős zónák kivételével

16. Ügyeljen arra, hogy a fürdőkádból vagy zuhanyzófülkéből az egység ne legyen hozzáférhető.

ALKOTÓELEMEK

1. Állítógomb

2. Jelzőlámpa

3. Termosztát-kapcsoló

4. Levegő-kimeneti rács

5. Levegő-bemeneti rács

6. Tápkábel

7. Időzítő gomb

8. Felszerelési konzol

9. Csavarok

HZ-500E HZ-600E

• •

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A berendezés szabadon felállítva vagy falra szerelve használható.

Szabadon felállított formában való használat esetén kérjük, biztosítson 50cm szabad távolságot az egység háta mögött és

1m szabad távolságot az egység előtt és ne helyezze víz közelébe.

FALRA-SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A falra szerelésre vonatkozó részletekért kérjük, tanulmányozza az 5-ik oldalt.

A felszereléshez szükséges csavarok megtalálhatók a csomagban.

Mindig ügyeljen arra, hogy a minimális távolságok be legyenek tartva.

1. rögzítse a konzolt a falra az 5-ik oldalon található utasítások szerint.

2. Helyezze az alapegységet a konzolba, a kívánt szögben (1).

3. Csatolja a konzol felső karját az egység hátoldalra a megfelelő szögben (2).

4. Leszereléskor végezze fordított irányban a bemutatott lépéseket.

FRANCIAORSZÁG ESETÉBEN FONTOS

Részletekért lásd a 4-ik oldalt

TISZTÍTÁS

Ajánlott évente kétszer porszívóval megtisztítani az egységet.

1. Húzza ki az egységet a csatlakozóból

2. Hagyja 20 percig lehűlni

3. Porszívóval távolítsa el a port mindkét rácsról

KARBANTARTÁS

Túlmelegedés esetén a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a hőelemeket és a motort. Ilyen esetben kérjük, távolítson el mindenféle akadályt a levegő-kimeneti rács elől és a tisztítási utasítások betartásával takarítsa ki az egységet.

ELTÁVOLÍTÁS

A terméken vagy annak csomagolásán található jelkép azt mutatja, hogy a berendezés nem kezelhető normál háztartási hulladékként, hanem le kell adni egy gyűjtési pontban, ahol elektromos és elektronikus berendezések

újrahasznosításával foglalkoznak.

Az Ön hozzájárulása a megfelelő hulladékeltávolításhoz ezen termék vonatkozásában védi a környezetet.

A termék újrafeldolgozására vonatkozó további információk beszerezhetők a helyi önkormányzattól, a veszélyes hulladék gyűjtő szolgálattól vagy abban az üzletben, ahol a készüléket vásárolta. Ezen szabályozás kizárólag az EU államaiban érvényes.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A vásárlás feltétele, hogy a vevő elfogadja, felelősséggel tartozik e KAZ-termék szabályos használatért és ápolásáért jelen felhasználói utasításoknak megfelelően. A vásárló vagy felhasználó saját maga kell eldöntse, hogy mikor, illetve mennyi ideig használja jelen KAZ terméket.

FIGYELMEZTETÉS: HA PROBLÉMÁK ADÓDNÁNAK JELEN

KAZ-TERMÉKKEL, AKKOR A JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKNÉL

SZEREPLŐ UTASÍTÁSOKAT KELL IRÁNYADÓNAK TEKINTENI.

NE PRÓBÁLJA FELNYITNI VAGY ÖNÁLLÓAN MEGJAVÍTANI EZT

A KAZ-TERMÉKET, MERT A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYÉT VESZÍTHETI,

TOVÁBBÁ SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY ANYAGI KÁR ADÓDHAT.

A műszaki módosítások joga fenntartva

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

MAGYAR

6

ITALIANO

MISURE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni ed attenersi ad esse.

2. Questo apparecchio non può essere usato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanti dell’esperienza o della conoscenza necessarie, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non garantisca la supervisione o abbia fornito loro le necessarie istruzioni per l’uso. I bambini devono essere sorvegliati, per accertarsi che non giochino con l’apparecchiatura.

3. L’apparecchio è adatto all’uso in interni, non all’aperto, e non

è indicato per uso commerciale.

4. Non usare l’apparecchio vicino a gas infiammabili o sostanze come solventi, lacche, colle, ecc. Alcuni componenti interni possono essere molto caldi e generare scintille.

5. Non collocare l’apparecchio direttamente sotto una presa di corrente.

6. Tenere i materiali infiammabili ad una distanza minima di 1 metro dall’apparecchio. Per prevenire ustioni, evitare che la pelle non protetta venga a contatto con le superfici calde.

7. per evitare il pericolo di surriscaldamento, incendi o scosse elettriche. Accertarsi che la presa d’aria e le bocchette di sfiato non siano ostruite.

8. Non usare l’apparecchio in caso il cavo di alimentazione sia danneggiato oppure se presenta danni, è caduto o non funziona correttamente. Le riparazioni devono essere eseguite presso centri di assistenza autorizzati dal produttore.

9. È possibile riporre il cavo reinserendolo all’interno dell’unità.

Fare questo solo quando l’unità non è utilizzata.

10. La griglia di uscita dell’aria può diventare rovente durante il funzionamento – non toccarla a mani nude.

11. Non toccare mai l’unità con le mani bagnate.

12. HZ-600 è in modalità ‘attesa freddo’ quando il timer

è impostato su “0”. Questo significa che quando la temperatura della stanza scende al di sotto dei 5° C, l’unità si mette automaticamente in funzione.

13. L’installazione elettrica da collegare deve essere conforme ai requisiti delle norme locali.

14. Nella zona 3, sono consentite prese di corrente solo se protette da un dispositivo di protezione dalla corrente residua, con una corrente operativa residua /Om che non superi i 30mA.

15. Questa unità ha un livello di protezione IPx1 ed è adatta ad essere utilizzata in un bagno, quando installato a parete escludendo le zone 1 e 2.

16. Accertarsi che l’unità non sia accessibile dalla doccia o dalla vasca da bagno.

COMPONENTI

1. Interruttore di Impostazione

2. Indicatore luminoso

3. Interruttore del Termostato

4. Griglia Uscita Aria

5. Griglia Ingresso Aria

6. Cavo di alimentazione

7. Timer

8. Staffa di Fissaggio

9. Viti

HZ-500E HZ-600E

• •

ISTRUZIONI PER L’USO

Questa apparecchiatura è adatta ad essere fissata alla parete o a restare isolata. Per utilizzarla isolata, garantire uno spazio libero di 50 cm dietro all’unità e un metro di spazio libero di fronte ad essa. Non mettere vicino all’acqua.

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A PARETE

Per i dettagli del fissaggio a parete, fare riferimento alla pagina 5.

Le viti per il montaggio sono comprese con l’unità.

Accertarsi sempre che siano mantenute le distanza minime indicate a pagina 5.

1. Fissare la staffa alla parete, come indicato a pagina 5.

2. Posizionare la base dell’unità nella base della staffa all’angolazione desiderata (1).

3. Agganciare il braccio superiore della staffa sul retro dell’unità all’angolazione corrispondente (2).

4. Ripetere in ordine inverso per rimuovere l’unità dalla staffa.

IMPORTANTE PER LA FRANCIA

Vedere i dettagli a pagina 4.

PULIZIA

Si consiglia di pulire l’apparecchiatura due volte all’anno con un aspirapolvere.

1. Scollegare l’unità dalla presa di corrente

2. Lasciarla raffreddare per 20 min

3. \Con un aspirapolvere aspirare la polvere e lo sporco da entrambe le griglie.

MANUTENZIONE

Nel caso di surriscaldamento, il sistema di sicurezza spegne automaticamente gli elementi riscaldanti e il motore. Se questo succede, rimuovere eventuali ostacoli dalla griglia di uscita d’aria e pulire l’unità, come indicato nelle relative istruzioni.

SMALTIMENTO

Questo simbolo sul prodotto o la confezione indica che l’apparecchio non può essere considerato un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con il corretto smaltimento di questo prodotto si contribuisce a proteggere l’ambiente.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del prodotto, rivolgersi al proprio municipio, al servizio di nettezza urbana o al negozio presso il quale si è acquistato il prodotto. Questo regolamento è valido solo per i Paesi membri dell’UE.

CONDIZIONI DI ACQUISTO

Come condizione d’acquisto, l’acquirente si assume la responsabilità di usare e manutenere in modo corretto questo prodotto KAZ in base alle presenti istruzioni per l’uso. Sono l’acquirente o l’utente stesso a decidere quando e per quanto tempo viene utilizzato il prodotto KAZ.

AVVERTENZA: IN CASO DI PROBLEMI CON QUESTO

PRODOTTO KAZ, ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE

NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA. NON CERCARE DI APRIRE

O RIPARARE DA SOLI IL PRODOTTO KAZ, IN QUANTO CIÒ

PUÒ COMPORTARE L’ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA E

CAUSARE LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI.

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

ITALIANO

8

NEDERLANDS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Voordat u dit apparaat gebruikt, dient u alle instructies te hebben gelezen en deze op te volgen.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen

(waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, sensorisch of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen ten aanzien van het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

3. Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, niet voor gebruik buitenshuis of commercieel gebruik.

4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare gassen of substanties zoals oplosmiddelen, lakken, lijmen etc.

Sommige interne delen kunnen heet worden en vonken afgeven.

5. Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.

6. Houd vlambare materialen tenminste op een afstand van

100 cm van de verwarming. Om brandwonden te voorkomen dient u niet met uw blote huid in contact te komen met hete oppervlakken.

7. aangegeven op het symbool. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of een elektrische shock. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet is bedekt.

8. Gebruik dit apparaat niet als het stroomdraad is beschadigd of tekenen van schade vertoont, als erover gevallen is of als het niet goed functioneert. Reparaties moeten worden uitgevoerd door reparatiecentra die zijn goedgekeurd door de producent.

9. De stroomkabel kan in de eenheid worden opgeslagen door het terug in de eenheid in te voeren. Dit kan worden gedaan als de eenheid niet in gebruik is.

10. Het rooster voor luchtuitvoer kan tijdens de werking erg heet worden. Raak het niet met blote handen aan.

11. Raak de eenheid nooit met natte handen aan.

12. Als de timer op “0” is ingesteld, bevindt de HZ-600 zich in vriesbewakingsmodus. Dit betekent dat als de kamertemperatuur onder de 5°C valt, de eenheid automatisch in werking treedt.

13. De elektrische installatie die moet worden aangesloten, moet aan de lokale reguleringsvereisten voldoen.

14. In zone 3 worden alleen contactdozen toegestaan als zij door een differentieelschakelaar met een verschilstroom/Ohm die niet de 30 mA overschrijdt, worden beschermd.

15. Deze eenheid heeft een beschermniveau van IPx1 en is, met uitzondering van zones 1 & 2, Indien aan de wand bevestigd geschikt voor gebruik in badkamers.

16. Zorg dat de eenheid niet vanuit de douchecel of badkuip toegankelijk is.

ONDERDELEN

1. Reguleringschakelaar

2. Controlelampje

3. Thermostaatschakelaar

4. Luchtuitvoerrooster

5. Luchtinvoerrooster

6. Stroomkabel

7. Timer-schakelaar

8. Montagebeugel

9. Schroeven

GEBRUIKSINSTRUCTIES

HZ-500E HZ-600E

• •

Dit apparaat is geschikt voor gebruik in losse stastand of met muurmontage. Om voor losse stastand te gebruiken, moet u er voor zorgen dat achter de eenheid minstens 50 cm vrije ruimte en voor de eenheid minstens 1 meter vrije ruimte bestaat. En niet in de buurt van water plaatsen.

INSTRUCTIES VOOR MUURMONTAGE

Raadpleeg voor details betreffende muurmontage pagina 5.

Schroeven voor montage zijn met de eenheid inbegrepen.

Zorg altijd dat minimum afstanden in acht worden gehouden, zoals op pagina 5 wordt aangegeven.

1. Bevestig de beugel op de muur, zoals op pagina 5 wordt aangegeven.

2. Plaats de basis van de eenheid in de gewenste hoek (1), in de basis van de beugel.

3. Klem bovenarm van de beugel in de overeenkomende hoek (2) op de achterkant van de eenheid.

4. Om de eenheid van de beugel te vewijderen, herhaalt u deze stappen in omgekeerde volgorde.

BELANGRIJK VOOR FRANKRIJK

Raadpleeg pagina 4 voor details

REINIGEN

Wij raden u aan om het apparaat tweemaal per jaar met een stofzuiger te reinigen.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

2. Laat het gedurende 20 minuten afkoelen.

3. Gebruik een stofzuiger om stof en vuil uit beide roosters te zuigen.

ONDERHOUD

In geval van oververhitting, zal het beveiligingssysteem automatisch de warmte-elementen en de motor uitschakelen. Als dit gebeurt, moet u elk obstakel van het luchtuitvoerrooster verwijderen en de eenheid reinigen zoals in de reinigingsinstructies wordt aangegeven.

VERWIJDERING

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het apparaat niet kan worden behandeld als normaal huishoudelijk afval maar moet worden afgegegeven bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Uw deelname aan een juiste verwijdering van dit product beschermt het milieu.

Nadere informatie over de recycling van dit product kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke gemeente, de reinigingsdienst, of de plaats waar u dit product heeft gekocht. Deze regelgeving is alleen geldig in EU-lidstaten.

VOORWAARDEN VOOR AANKOOP

Als voorwaarde van de aankoop gaat de koper accoord met zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik en onderhoud van dit KAZ-product volgens deze gebruiksinstructies. De koper of gebruiker moet voor zichzelf beslissen wanneer en hoelang dit

KAZ-product gebruikt wordt.

WAARSCHUWING: ALS U PROBLEMEN ERVAART MET

DIT KAZ-PRODUCT, GELIEVE DAN DE INSTRUCTIES IN DE

GARANTIEBEPALINGEN TE BESTUDEREN. PROBEER HET KAZ-

PRODUCT NIET ZELF TE OPENEN OF TE REPAREREN OMDAT

DIT KAN LEIDEN TOT BEËINDIGING VAN DE GARANTIE EN TOT

SCHADE AAN PERSONEN EN EIGENDOMMEN.

Technical modifications reserved

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

NEDERLANDS

30

NORSK

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Før du bruker denne innretningen, les gjennom alle instruksjonene og bruk deretter.

2. Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer

(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale kapabiliteter, eller mangel på erfaring og kunnskap, om de ikke har blitt gitt oppsyn eller instruksjon angående bruken av innretningen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å forsikre at de ikke leker med innretningen.

3. Innretningen er kun ment for innendørs bruk, ikke utendørs bruk eller kommersielt bruk.

4. Ikke bruk innretningen nære lett antennelige gasser eller stoffer slik som oppløsningsmidler, lakkeringsmidlert, lim etc.

Noen av de interne delene kan bli varme og kan avgi gnister.

5. Ikke plasser innretningen rett under et strømstøpsel.

6. Hold brannfarlige materialer minst 100 cm bort fra varmeren.

For å forhindre brannsår, ikke la bar hud komme i kontakt med varme overflater.

7. av symbolet. Dette kan lede til overoppheting, brann eller elektrisk sjokk. Forsikre deg om at luftinntaket og utløpsventilene ikke er tilstoppet.

8. Ikke bruk denne innretningen eller strømledningen om den er skadet eller viser tegn på skade, om den har falt over, eller ikke fungerer som den skal. Reparasjoner må utføres av et produsentgodkjent servicesenter.

9. Strømledningen kan oppbevares på innsiden av enheten ved å sette den inn igjen i enheten. Dette bør kun gjøres når enheten ikke er i bruk.

10. Luftutslippsgitteret kan bli meget varmt i løpet av drift- vennligst ikke rør med hendene.

11. Aldri rør enheten med våte hender.

12. HZ-600 er i frostmodus når tidtakeren er innstilt til “0”. Dette betyr at når romtemperaturen faller under 5˚C vil enheten automatisk slå seg på.

13. Den elektriske installasjonen som skal tilkoples må være i samsvar med lokale reguleringskrav.

14. I sone 3, er stikkontakter kun tillatt om det er beskyttet av en beskyttende enhet for reststrøm med en reststrøm/Om som ikke overskrider 30mA.

15. Denne enheten har et IPx1 beskyttelsesnivå og er passende for bruk på bad utenom sone 1 og 2.

16. Påse at enheten ikke er tilgjengelig fra dusjen eller badekaret.

KOMPONENTER

1. Innstillingsbryter

2. Pilotflamme

3. Termostatbryter

4. Luftutslippsgitter

5. Luftinntaksgitter

6. Strømledning

7. Tidsbryter

8. Monteringsbrakett

9. Skruer

HZ-500E HZ-600E

• •

BRUKSANVISNINGER

Denne innretningen er passende for frittstående eller veggmontert bruk. For bruk når frittstående, vennligst påse 50 cm avstand bak enheten og 1m avstand foran enheten. Ikke plasser i nærheten av vann.

VEGGMONTERINGSINSTRUKSJONER

For veggmonteringsdetaljer, vennligst rådfør deg med side 5.

Skruer for montering er inkludert med enheten.

Alltid påse at de minimale avstandene er overhold som vist på side 5.

1. Fest brakettene til veggen som indikert på side 5.

2. Plasser basen av enheten i basen av braketten ved ønsket vinkel (1).

3. Klem den øvre armen av braketten på baksiden av enheten ved tilsvarende vinkel (2).

4. Gjenta i omvendt rekkefølge for å kunne fjerne enheten fra braketten.

VIKTIG FOR FRANKRIKE

Se side 4 for detaljer.

RENGJØRING

Vi anbefaler at du rengjører innretningen to ganger i året med en støvsuger.

1. Trekk ut enheten.

2. La den avkjøles i 20 min

3. Bruk en støvsuger for å suge ut støv og skitt fra begge gitrene

VEDLIKEHOLD

I tilfelle av overoppheting, vil sikkerhetssystemet automatisk slå av varmeelementene og motoren. Om dette skjer, vennligst fjern hindringer i luftutslippsgitteret og rengjør enheten som indikert under rengjøringsinstruksjoner.

AVHENDING

Dette symbolet på produktet eller dens innpakning indikerer at innretningen ikke kan behandles som normalt husholdningsavfall men må leveres inn ved et samlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger.

Ditt bidrag til riktig avhendig av dette produktet beskytter miljøet.

Videre informasjon om reskirkulering av dette produktet kan fås fra ditt lokale rådhus, din søppeltømmingstjeneste, eller i butikken hvor du kjøpte dette produktet. Denne reguleringen er kun gyldig i EU medlemsstater.

KJØPSBETINGELSER

Som en kjøpsbetingelse påtar kjøperen seg ansvaret for riktig bruk og behandling av dette KAZ produktet i henhold til disse bruksanvisningene. Kjøperen eller brukeren må fastsette når og hvor lenge dette KAZ produktet er i bruk.

ADVARSEL: OM NOEN PROBLEMER OPPSTÅR MED DETTE

KAZ PRODUKTET, VENNLIGST OBSERVER INSTRUKSJONENE

I GARANTIBETINGELSENE. IKKE FORSØK Å ÅPNE ELLER

REPARERE KAZ PRODUKTET SELV, DA DETTE KAN LEDE TIL

KANSELLERING AV GARANTIEN OG FORÅRSAKE SKADE TIL

PERSONER OG EIENDOM.

Tekniske modifiseringer forbeho

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

NORSK

31

3

POLSKI

WAŻNE INSTRUKCJE ZAPEWNIENIA

BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje i odpowiednio je stosować.

2. Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których cechy fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, oraz brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne użytkowanie urządzenia, chyba, że osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

3. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, natomiast nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz lub dla celów komercyjnych.

4. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub substancji, takich jak rozpuszczalniki, lakiery, kleje, itp.

Niektóre elementy wewnątrz urządzenia mogą być gorące i powodować iskrzenie.

5. Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilania.

6. Materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości co najmniej 100cm od grzejnika. Aby uniknąć poparzeń, nie wolno dopuścić do kontaktu nieosłoniętej skóry z gorącymi powierzchniami.

7. zgodnie z oznakowaniem. Może to prowadzić do przegrzania, zapalenia się lub porażenia elektrycznego. Upewnić się, czy wloty i wyloty powietrza nie są zasłonięte.

8. Nie używać urządzenia ani przewodu zasilania, jeżeli są uszkodzone albo wykazują oznaki uszkodzenia, lub jeśli urządzenie przewróciło się i nie działa prawidłowo.

Naprawy należy przeprowadzać w punkcie serwisowym zatwierdzonym przez producenta.

9. Kabel zasilający można umieścić wewnątrz urządzenia i tam go przechowywać. Jest to możliwe tylko jeśli urządzenie nie jest używane.

10. Kratka wylotu powietrza może się mocno nagrzewać podczas działania – prosimy nie dotykać nieosłoniętymi rękami.

11. Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

12. Kiedy wyłącznik czasowy ustawiony jest w pozycji „0”,

HZ-600 znajduje się w trybie zapobiegającym zamarzaniu

Oznacza to, że kiedy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 5˚C, urządzenie włączy się automatycznie.

13. Instalacja elektryczna, do której urządzenie ma zostać podłączone, musi spełniać wymogi przepisów lokalnych.

14. W strefie 3, gniazda dozwolone są jedynie, jeśli chronione są wyłącznikiem różnicowoprądowym o szczątkowym prądzie roboczym/Om nie przekraczającym 30mA.

15. Urządzenie wyposażone jest w poziom zabezpieczeń

IPx1 i nadaje się do użytku w łazience, Jedynie gdy jest przymocowany na ścianie za wyjątkiem stref 1 i 2.

16. Należy upewnić się, że urządzenia nie można dosięgnąć spod prysznica czy z wanny.

ELEMENTY

1. Przełącznik Ustawień

2. Lampka kontrolna

3. Wyłącznik termostatu

4. Kratka Wylotu Powietrza

5. Kratka Wlotu Powietrza

6. Kabel Zasilający

7. Wyłącznik Czasowy

8. Wspornik Montażowy

9. Wkręty

HZ-500E HZ-600E

• •

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Urządzenie można zamontować na ścianie, może też ono funkcjonować jako wolnostojące. Jeśli urządzenie ma funkcjonować jako wolnostojące, należy zapewnić 50 cm wolnej przestrzeni za urządzeniem i 1m wolnej przestrzeni przed nim W żadnym wypadku nie użytkować urządzenia w pobliżu wody.

INSTRUKCJA MONTAŻU NA ŚCIANIE

Szczegółowe informacje dotyczące montażu na ścianie znajdują się na str.5.

Wkręty do zamocowania urządzenia znajdują się w komplecie.

Należy zawsze zachowywać minimalne odległości pokazane na stronie 5.

1. Umocować wspornik na ścianie w sposób pokazany na str. 5.

2. Zamocować podstawę urządzenia na podstawie wspornika pod żądanym kątem (1).

3. Zaczepić górne ramię wspornika z tyłu urządzenia pod odpowiednim kątem (2).

4. Aby zdjąć urządzenie ze wspornika, wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

WAŻNE WE FRANCJI

Szczegóły na stronie 4.

CZYSZCZENIE

Zaleca się czyszczenie urządzenia odkurzaczem dwa razy w roku.

1. Wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

2. Zostawić urządzenie do ostygnięcia na 20 minut.

3. Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu i brudu z obu kratek.

UTRZYMANIE URZĄDZENIA

W przypadku przegrzania, system bezpieczeństwa automatycznie wyłączy elementy grzejne i silnik. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy usunąć wszelkie przeszkody zalegające na kratce wylotu powietrza, jak opisano w zaleceniach dotyczących czyszczenia.

LIKWIDACJA URZĄDZENIA

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że urządzenie nie może być traktowane jak zwykłe odpady domowe, lecz musi zostać dostarczone do punktu zbiorczego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w celu dokonania ich recyklingu.

Twój wkład w prawidłowy proces likwidacji tego produktu chroni środowisko naturalne.

Dalsze informacje odnośnie recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych twojego miasta, służb oczyszczania miasta lub w sklepie, gdzie został zakupiony ten produkt. Przepis ten obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.

WARUNKI ZAKUPU

Jako warunek zakupu, nabywca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i dbałość o produkt firmy KAZ, zgodnie z niniejszą instrukcją użytkownika.

Nabywca lub użytkownik musi samodzielnie podejmować decyzje, kiedy i jak długo jest używany ten produkt firmy Kaz.

OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW

Z TYM WYROBEM FIRMY KAZ, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ

INSTRUKCJI ZAWARYCH W WARUNKACH GWARANCJI. NIE

NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEGO DEMONTAŻU

LUB NAPRAWY NINIEJSZEGO PRODUKTU FIRMY KAZ,

PONIEWAŻ MOGŁOBY TO DOPROWADZIĆ DO WYGAŚNIĘCIA

GWARANCJI ORAZ SPOWODOWAĆ SZKODY WOBEC OSÓB

I/LUB MIENIA.

Zastrzegamy sobie prawo dokonania modyfikacji technicznych

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

POLSKI

33

34

PORTUGUÊSE

IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA

1. Antes de utilizar este aparelho leia com atenção todas as instruções e use-o apenas da forma adequada.

2. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas

(incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas limitadas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que uma pessoa responsável pela segurança destas providencie supervisão ou instruções relativas à sua utilização. As crianças devem ser supervisionadas para se ter a certeza de que não brincam com o aparelho.

3. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico dentro de casa, pelo que não deve ser utilizado no exterior nem para fins comerciais.

4. Não utilize o aparelho perto de gases ou substâncias inflamáveis, tais como solventes, vernizes, colas, etc.

Algumas peças internas podem estar quentes e provocar faíscas.

5. Não coloque o aparelho imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.

6. Mantenha os materiais inflamáveis a uma distância de 100 cm, no mínimo, do termoventilador. Para evitar queimaduras, não permita o contacto da pele nua com superfícies quentes.

7. pelo símbolo. Isto pode provocar sobreaquecimento, incêndio ou choques eléctricos. Certifique-se de que a entrada de ar e a saída de ar não estão obstruídas.

8. Não use este aparelho nem o cabo eléctrico se estiver danificado ou aparentar ter sofrido danos, se tiver caído ou não funcionar normalmente. As reparações têm de ser realizadas por centros de assistência autorizados do fabricante.

9. O cabo eléctrico pode ser guardado dentro da unidade, introduzindo-o dentro da mesma. Isto só deve ser feito quando a unidade não estiver a ser utilizada.

10. A grelha de saída de ar pode atingir temperaturas muito elevadas durante a operação - não lhe toque com as mãos nuas.

11. Nunca toque na unidade com mãos húmidas ou molhadas.

12. O HZ-600 activa a função anti-gelo quando o temporizador estiver regulado para “0”. Isto significa que quando a temperatura ambiente descer abaixo de 5 ˚C, a unidade é automaticamente ligada.

13. A instalação eléctrica de ligação tem de estar em conformidade com os regulamentos em vigor no país.

14. Na zona 3, só é permitida a utilização de tomadas, se estiverem protegidas por um disjunto diferencial com uma corrente de serviço residual/0m que não exceda 30mA.

15. Esta unidade possui um nível de protecção IPx1 e é adequada para utilização em casas de banho, quando fixo na parede com excepção das Zonas 1 & 2.

16. Certifique-se de que a unidade não pode ser acedida do chuveiro ou da banheira.

COMPONENTES

1. Interruptor de regulação

2. Luz Piloto

3. Regulador do termóstato

4. Grelha de saída de ar

5. Grelha de entrada de ar

6. Cabo eléctrico

7. Temporizador

8. Suporte de montagem

9. Parafusos

HZ-500E HZ-600E

• •

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho é adequado para utilização sem qualquer apoio ou montado na parede. Quando utilizar o aparelho sem ser apoiado, certifique-se de que existe um espaço livre de 50cm atrás da unidade e de 1m à frente da mesma e não o coloque junto de

água.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM NA PAREDE

Para mais informações sobre a montagem na parede, consulte a página 5.

Os parafusos utilizados na montagem são fornecidos com a unidade.

Certifique-se sempre de que os espaços livres mínimos indicados na página 5 são respeitados.

1. Fixe o suporte à parede, tal como indicado na página 5.

2. Coloque a base da unidade na base do suporte com o ângulo desejado (1).

3. Encaixe o braço superior do suporte na parte de trás da unidade no ângulo correspondente (2).

4. Para retirar a unidade do suporte realize os mesmos passos por ordem inversa.

IMPORTANTE PARA A FRANÇA

Para mais informações, consulte a página 4.

LIMPEZA

Recomendamos que o aparelho seja limpo duas vezes por ano com um aspirador.

1. Retire a ficha da tomada

2. Deixe o aparelho arrefecer durante 20 minutos

3. Utilize um aspirador para aspirar o pó e a sujidade de ambas as grelhas

MANUTENÇÃO

Em caso de sobreaquecimento, o sistema de segurança desliga automaticamente os elementos térmicos e o motor. Neste caso, retire eventuais obstruções da grelha de saída de ar e limpe o aparelho tal como descrito nas instruções de limpeza.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico normal, tendo de ser entregue num ponto de recolha específico para a reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.

A sua contribuição para a eliminação correcta deste produto protege o ambiente.

Pode obter mais informações sobre a reciclagem deste produto nos serviços municipalizados da sua área de residência, nos serviços de recolha de resíduos domésticos ou na loja onde adquiriu este produto. Esta legislação só é válida nos estados membros da UE.

CONDIÇÕES DE COMPRA

Como condição de compra, o comprador responsabiliza-se pelo uso e manutenção correctos deste produto KAZ, de acordo com as presentes instruções de utilização. O comprador ou utilizador deve ele próprio decidir quando e por quanto tempo este produto

KAZ vai ser utilizado.

ATENÇÃO: SE TIVER PROBLEMAS COM ESTE PRODUTO

KAZ, POR FAVOR SIGA AS INSTRUÇÕES DAS CONDIÇÕES DE

GARANTIA. NÃO TENTE POR SI PRÓPRIO ABRIR OU REPARAR

ESTE PRODUTO KAZ. TAL PROCEDIMENTO NÃO SÓ INVALIDA

A GARANTIA COMO PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS OU

MATERIAIS.

Reservado o direito a alterações técnicas

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

PORTUGUÊSE

3

36

ROMANA

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

1. Înainte de a folosi acest aparat, citiţi instrucţiunile în

întregime şi utilizaţi aparatul în conformitate cu acestea.

2. Acest aparat nu este realizat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienţă şi cunoştinţe decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa acestora. Copiii ar trebui supravegheaţi pentru a vă asigura că aceştia nu se joacă cu aparatul.

3. Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior, nu în exterior sau pentru uz comercial.

4. Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor uşor inflamabile sau a unor substanţe precum solvenţii, lacurile, adezivii etc.

Este posibil ca unele componente interne să fie fierbinţi şi să arunce scântei în exterior.

5. Nu amplasaţi aparatul direct dedesubtul unei prize de curent electric.

6. Păstraţi materialele inflamabile la o distanţă de cel puţin 100 cm de termoventilator. În vederea preîntâmpinării producerii de arsuri, nu expuneţi pielea neacoperită la contactul cu suprafeţe fierbinţi.

7. indică simbolul. Aceasta poate conduce la supraîncălzire, incendiu sau şocuri electrice. Asiguraţi-vă că admisia aerului şi orificiile de ieşire a aerului nu sunt astupate.

8. Nu utilizaţi acest aparat dacă cablul de alimentare este deteriorat sau prezintă semne de deteriorare, dacă acesta s-a desprins sau nu funcţionează necorespunzător. Reparaţiile trebuie executate de către centre de service aprobate de firma producătoare.

9. Cablul electric trebuie păstrat în interiorul unităţii, prin reintroducerea sa acolo. Această operaţiune trebuie executată numai atunci când unitatea nu este în curs de funcţionare.

10. Este posibil ca în timpul funcţionării grătarul de evacuare a aerului să se încălzească foarte puternic – vă rugăm să nu îl atingeţi cu mâinile neprotejate.

11. Nu atingeţi niciodată unitatea cu mâinile ude.

12. Atunci când temporizatorul este reglat la „0”, HZ-600 se află

în modalitatea de veghe la îngheţ („frost watch”). Aceasta

înseamnă că atunci când temperatura camerei scade sub 5˚C, unitatea va funcţiona în mod automat.

13. Instalaţia electrică la care se va realiza conectarea trebuie să fie în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

14. În zona 3, prezenţa prizelor de curent electric este permisă numai dacă acestea sunt protejate printr-un dispozitiv de protecţie la curentul rezidual, cu o intensitate de operare la curent rezidual (Om) care să nu depăşească 30 mA.

15. Această unitate este prevăzută cu nivel de protecţie IPx1 şi este adecvată pentru utilizare în săli de baie dacă este montată pe perete, exclusiv Zonele 1 & 2.

16. Asiguraţi-vă că unitatea nu este accesibilă din duş sau din cada de baie.

COMPONENTE

1. Buton de Reglare

2. Lampă de control

3. Butonul pentru termostat

4. Grătar de Evacuare a Aerului

5. Grătar de Admisie a Aerului

6. Cablu de alimentare

7. Buton Pentru Temporizator

8. Consolă de Montare

9. Şuruburi de Montare

HZ-500E HZ-600E

• •

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Acest aparat poate fi utilizat ca unitate independentă sau montată pe un perete. În cazul utilizării ca unitate independentă, vă rugăm să asiguraţi un spaţiu liber de 50 cm în spatele aparatului şi un spaţiu liber de 1 m în faţa acestuia şi să nu aşezaţi aparatul în apropierea apei.

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE PE PERETE

Pentru detalii legate de montarea pe perete consultaţi pagina 5.

Şuruburile de montare se livrează împreună cu unitatea.

Asiguraţi-vă întotdeauna că se respectă distanţele minime, după cum se arată la pagina 5.

1. Fixaţi consola în perete după cum se arată la pagina 5.

2. Poziţionaţi baza unităţii în baza consolei la unghiul dorit (1).

3. Prindeţi braţul superior al consolei de partea din spate a unităţii, la unghiul corespunzător (2).

4. Pentru a scoate unitatea din consolă, repetaţi operaţiunile în ordine inversă.

IMPORTANT PENTRU FRANŢA

Consultaţi pagina 4 pentru detalii.

CURĂŢARE

Vă recomandăm să curăţaţi aparatul de două ori pe an folosind un aspirator.

1. Scoateţi din priză unitatea.

2. Lăsaţi-o să se răcească 20 de minute

3. Folosiţi un aspirator pentru a aspira praful şi murdăria din ambele grătare

ÎNTREŢINERE

În caz de supraîncălzire, sistemul de siguranţă va deconecta automat elementele de încălzire şi motorul. Dacă se întâmplă acest lucru, înlăturaţi toate obstacolele din dreptul grătarului de evacuare a aerului şi curăţaţi unitatea în conformitate cu instrucţiunile de curăţare.

ELIMINARE

un deşeu menajer obişnuit, ci trebuie depus la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate.

Acest simbol, marcat pe produs sau pe ambalajul produsului, indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca

Contribuţia dumneavoastră la eliminarea corectă a acestui produs protejează mediul înconjurător.

Mai multe informaţii despre reciclarea produsului puteţi obţine de la autorităţile locale, de la centrul de colectare a deşeurilor sau de la magazinul de la care aţi achiziţionat produsul. Această reglementare este valabilă numai pentru statele membre ale UE.

CONDIŢIE DE ACHIZIŢIONARE

Ca şi condiţie de achiziţionare, cumpărătorul îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă şi îngrijirea acestui produs KAZ conform acestor instrucţiuni de utilizare.

Cumpărătorul sau utilizatorul trebuie să decidă singur(ă) momentul şi durata utilizării acestui produs KAZ.

AVERTIZARE: DACĂ APAR PROBLEME ÎN PRIVINŢA ACESTUI

PRODUS KAZ, VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE

DIN CONDIŢIILE DE GARANŢIE. NU ÎNCERCAŢI SĂ DESCHIDEŢI

SAU SĂ REPARAŢI DUMNEAVOASTRĂ PRODUSUL, DEOARECE

ACEST LUCRU AR PUTEA CONDUCE LA TERMINAREA

GARANŢIEI ŞI AR PUTEA PRODUCE DAUNE ASUPRA

PERSOANELOR ŞI BUNURILOR.

Modificări tehnice rezervate

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

ROMANA

3

38

IPx1

3

40

SVENSKA

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Innan du använder apparaten, läs noga igenom alla instruktionerna och använd den endast i enlighet med dessa.

2. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer

(inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller handledning i hur man använder apparaten av en säkerhetsansvarig bland personalen. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

3. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk, inte för utomhus- eller kommersiellt bruk.

4. Använd inte fläkten i närheten av lättantändliga gaser eller substanser som lösningsmedel, lacker, lim o.s.v. Några av de inre delarna kan bli varma och slå gnistor.

5. Placera inte apparaten omedelbart under ett eluttag.

6. Håll brännbara material på åtminstone 100 cm avstånd från värmeapparaten. För att förebygga brännsår, låt inte bar hud komma i kontakt med varma ytor.

7. av symbolen. Detta kan leda till överhettning, brand eller elektriska stötar. Se till att ventilerna för luftintag- och utsläpp inte är tilltäppta.

8. Använd inte denna apparat eller elsladd om de är skadade eller visar tecken på skada, om den har tippat över eller inte fungerar ordentligt. Reparationer ska utföras av servicecentra som godkänts av tillverkaren.

9. Elsladden kan förvaras inuti apparaten genom att föra den tillbaka in i apparaten. Detta bör endast göras när apparaten inte används.

10. Luftutsläppsgallret kan bli väldigt varmt under drift - var vänlig rör inte vid det med bara händer.

11. Rör aldrig vid apparaten med våta händer.

12. HZ-600 är i frostvaktsläge när timern är inställd på “0”.

Detta betyder att när rumstemperaturen faller till under 5˚C kommer apparaten att sätta igång automatiskt.

13. Den elektriska installationen som ska anslutas måste

överensstämma med lokala föreskrifter.

14. I zon 3, är uttag endast tillåtna om de är skyddade av en jordfelsbrytare med jordfelsström/Om som ej överstiger

30mA.

15. Apparaten har en IPx1 skyddsnivå och är lämplig för användning i badrum badrum När fixerat på väggen undantaget zoner 1 och 2.

16. Säkerställ att apparaten inte är åtkomlig från dusch eller badkar.

KOMPONENTER

1. Inställningsknapp

2. Väkterska

3. Termostatkontakt

4. Luftutsläppsgaller

5. Luftintagsgaller

6. Elsladd

7. Timerknapp

8. Monteringsstativ

9. Skruvar

HZ-500E HZ-600E

• •

BRUKSANVISNING

Denna apparat är lämplig att stå fritt eller monetras på väggen för användning. För användning när den står fritt var god se till att det finns 50 cm fritt utrymme bakom apparaten och 1 m fritt utrymme framför apparaten Och ställ inte nära vatten.

INSTRUKTIONER FÖR VÄGGMONTERING

För väggmonteringsdetaljer var god se sidan 5.

Skruvar för montering medföljer apparaten.

Säkerställ alltid att minimiavstånden efterföljs enligt vad som visas på sidan 5.

1. Fäst stativet i väggen enligt indikationen på sidan 5.

2. Placera apparatens underdel i stativets underdel i önskad vinkel (1).

3. Haka fast stativets övre arm på apparatens baksida i

överensstämmande vinkel (2).

4. Upprepa i omvänd ordning för att avlägsna apparaten från stativet.

VIKTIGT FÖR FRANKRIKE

Se sidan 4 för detaljer.

RENGÖRING

Vi rekommenderar att du rengör apparaten två gånger per år med en dammsugare.

1. Dra ut apparatens kontakt

2. Låt den kylas av i 20 minuter.

3. Använd en dammsugare för att suga ut damm och smuts från de båda gallren.

UNDERHÅLL

Vid överhettning, kommer säkerhetssystemet att stänga av värmeelementen och motorn automatiskt. Om detta händer, var vänlig ta bort alla hinder framför luftutsläppsgallret och rengör apparaten enligt anvisningarna under rengöringsinstruktionerna.

KASSERING

Denna symbol på produkten eller på förpackningen anger att apparaten inte kan behandlas som normalt hushållsavfall utan måste lämnas in på ett uppsamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Ditt bidrag till en korrekt avyttring av denna produkt hjälper till att skydda miljön.

Ytterligare information angående återvinning av denna produkt kan erhållas från din lokala kommun, avfallshanteringsservicen, eller affären där du köpte produkten. Denna reglering är endast giltig i EU:s medlemsstater.

KÖPVILLKOR

Som villkor för köpet antar köparen ansvaret för rätt användning och skötsel av denna KAZ produkt i överensstämmelse med denna bruksanvisning. Köparen eller användaren måste själv besluta när och hur länge denna KAZ-produkt ska vara i bruk.

VARNING: OM PROBLEM UPPSTÅR MED DENNA KAZ-

PRODUKT, VÄNLIGEN OBSERVERA ANVISNINGARNA I

GARANTIVILLKOREN. FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA ELLER SJÄLV

REPARERA KAZ-PRODUKTEN, EFTERSOM DET KAN LEDA

TILL ATT GARANTIN FÖRFALLER OCH ORSAKA PERSON- OCH

EGENDOMSSKADOR.

Rätten till tekniska modifieringar reserveras

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

SVENSKA

41

4

SLOVENŠČINA

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila in napravo uporabljajte le v skladu z le temi.

2. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

3. Naprava je namenjena uporabi v notranjih prostorih in ne na prostem, in ni namenjena komercialni uporabi.

4. Ne uporabljajte naprave kjerkoli v bližini vnetljivih plinov ali snovi, kot so na primer topila, laki, lepila, itd. Nekateri notranji deli naprave so vroči in lahko povzročijo iskre.

5. Ne namestite naprave neposredno pod električno vtičnico.

6. Vnetljive snovi morajo od grelca biti oddaljene vsaj 100 cm. Da preprečite opekline, ne omogočite stika gole kože z vročimi površinami.

7.

To lahko povzroči pregrevanje, požar ali električen udar.

Zagotovite, da na odvodih in dovodih zraka ni ovir.

8. Ne uporabljajte naprave ali električnega kabla, če sta poškodovana ali imata znake poškodb, če se je naprava prevrnila ali ne deluje pravilno. Popravila morajo izvesti servisni centri pooblaščeni s strani proizvajalca.

9. Električni kabel lahko shranite znotraj enote, tako da ga ponovno vstavite v enoto. To lahko storite le, ko enota ni v uporabi.

10. Rešetka zračnega odvoda med obratovanjem lahko postane zelo vroča - ne dotikajte se z golimi rokami.

11. Enote se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.

12. HZ-600 je v načinu nadzorovanje zmrzovanja, ko je timer nastavljen na “0”. To pomeni, da bo enota samodejno obratovala, ko se temperatura v prostoru spusti pod 5˚C.

13. Električna napeljava za priklop mora odgovarjati zahtevam lokalnih predpisov.

14. V coni 3, so vtičnice dovoljene le, če so zaščitene z rezidualno napravo zaščite napetosti z rezidualno obratovalno napetostjo/Om, ki ne presega 30mA.

15. Ta enota ima IPx1 stopnjo zaščite in je primerna za uporabo v kopalnicah, ko je izvedena stenska montaža, z izključitvijo cone 1 in 2.

16. Zagotovite, da enota ne bo dostopna iz kabine za prhanje ali kopalne kadi.

SESTAVNI DELI

1. Nastavitveno Stikalo

2. Pilotska Lučka

3. Termostatsko Stikalo

4. Rešetka Zračnega Dovoda

5. Rešetka Zračnega Dovoda

6. Električni kabel

7. Stikalo timer-ja

8. Montažni Nosilec

9. Vijaki

HZ-500E HZ-600E

• •

NAVODILA ZA UPORABO

Naprava je primerna za prostostoječo uporabo ali stensko montažo. Pri prosto stoječi uporabi, prosimo zagotovite 50 cm prostora za enoto in 1 m prostora pred enoto in ne nameščajte v bližini vode.

NAVODILA ZA STENSKO MONTAŽO

Za podrobnosti o stenski montaži si prosimo poglejte stran 5.

Vijaki za montažo so dodani k enoti.

Vedno zagotovite upoštevanje minimalnih razdalj kot je prikazano na strani 5.

1. Pritrdite nosilec na steno, kot je prikazano na strani 5.

2. Namestite osnovo enote ba osnovo nosilca v želenem kotu (1).

3. Stisnite zgornjo roko nosilca na zadnji del enote v odgovarjajočem kotu (2).

4. Ponovite v obratnem vrstnem redu, da enoto odstranite z nosilca.

POMEMBNO ZA FRANCIJO

Za podrobnosti si poglejte stran 4.

ČIŠČENJE

Priporočamo, da napravo dvakrat letno očistite s sesalcem.

1. Enoto izključite iz električnega napajanja

2. Počakajte 20 minut, da se enota ohladi

3. Uporabite sesalec, da izsesate prah in umazanijo iz obeh rešetk.

VZDRŽEVANJE

V primeru pregretja, bo varnostni sistem samodejno izključil grelne elemente in motor. Če se to zgodi, prosimo odstranite vse ovire pred rešetko zračnega odvoda in očistite enoto, kot je nakazano v navodilih čiščenja.

ODSTRANJEVANJE

Ta simbol na napravi ali na embalaži nakazuje, da je ne smete odstraniti z običajnimi gospodinjskimi odpadki, ter da jo morate odstraniti v zbirnem centru za recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Vaš prispevek s pravilno odstranitvijo tega izdelka ščiti okolje.

Več informacij o recikliranju tega izdelka lahko pridobite pri lokalnih uradih, centrih za zbiranje odpadkov, ali v trgovini, kjer ste napravo kupili. Ta pravila so veljavna le v državah članicah EU.

POGOJI NAKUPA

Pod pogoji nakupa kupec prevzame odgovornost za pravilno uporabo in skrb tega KAZ izdelka, v skladu s temi navodili za uporabo. Kupec ali sam uporabnik se mora sam odločiti kdaj ali za kako dolgo bo ta KAZ izdelek v uporabi.

OPOZORILO: ČE SE OB UPORABI TEGA KAZ IZDELKA POJAVIJO

TEŽAVE, PROSIMO UPOŠTEVAJTE NAVODILA V GARANCIJSKIH

POGOJIH. NA POSKUŠAJTE SAMOSTOJNO POPRAVLJATI KAZ

IZDELKA, SAJ LAHKO TO PRIPELJE DO ODPOVEDI GARANCIJE

IN POVZROČI POŠKODB OSEB IN LASTNINE.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

SLOVENŠČINA

43

44

SLOVENČINA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred tým, než začnete používať tento prístroj, si pozorne prečítajte celé pokyny a pri jeho používaní sa nimi riaďte.

2. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti, ak na ne niekto nedozerá alebo ak nedostali pokyny ohľadom použitia prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali.

3. Tento prístroj je určený na používanie v interiéroch a nie na vonkajšie alebo komerčné používanie.

4. Prístroj nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných plynov alebo látok, alo sú rozpúšťadlá, laky, lepidlá a podobne. Niektoré vnútorné súčiastky môžu byť horúce a môžu hádzať iskry.

5. Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.

6. Horľavé materiály musia byť vo vzdialenosti minimálne 100 cm od ohrievača. Horúcich plôch sa nedotýkajte holými časťami tela, pretože by vám mohli spôsobiť popáleniny.

7. čo upozorňuje príslušná značka. Mohlo by tým dôjsť k predhrievaniu prístroja, požiaru alebo elektrickému úderu.

Zabezpečte, aby neboli blokované vstupné a výstupné otvory vzduchu.

8. Tento prístroj alebo napájacia šnúra sa nesmú používať, ak sú poškodené alebo javia známky poškodenia, ak sa prístroj prevrátil alebo ak nefunguje správne. Len servisné strediská, ktoré oprávni výrobca, môžu vykonávať opravy prístroja.

9. Po odpojení sa napájacia šnúra sa môže znovu vložiť do prístroja. Napájacia šnúra sa môže vkladať do prístroja len vtedy, keď sa nepoužíva.

10. Počas prevádzky môže byť výstupná mriežka vzduchu veľmi horúca - nedotýkajte sa jej holými rukami.

11. Prístroja sa nedotýkajte vlhkými rukami.

12. Keď sa časovač nastaví na “0”, prístroj HZ-600 bude v pohotovostnom režime chladu. To znamená, že ak teplota v miestnosti klesne pod 5˚C, prístroj sa automaticky zapne.

13. Elektroinštalácia musí byť zapojená tak, aby vyhovovala požiadavkám miestnych predpisov.

14. Elektrické zásuvky sú povolené v zóne 3 len vtedy, keď sú chránené ochranným zariadením zvyškového prúdu s maximálnym zvyškovým pracovným prúdom/Om 30 mA.

15. Toto zariadenie má ochranu IPx1 a vo verzii s montážou na stenu sa môže používať v kúpelniach, okrem zón 1 a 2.

16. Zabezpečte, aby prístroj nebol prístupný zo sprchy alebo vane.

KOMPONENTY

1. Nastavovací spínač

2. Kontrolná žiarovka

3. Termostatický spínač

4. Výstupná mriežka vzduchu

5. Vstupná mriežka vzduchu

5. Elektrická šnúra

7. Časový spínač

8. Montážna konzola

9. Skrutky

HZ-500E HZ-600E

• •

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento prístroj sa môže používať ako voľne stojaci alebo upevnený k stene. Pre voľne stojacu verziu sa musí zabezpečiť vzdialenosť

50 cm za zariadením a 1 meter pred ním, pričom sa nesmie umiestniť v blízkosti zdrojov vody.

NÁVOD NA UPEVNENIE K STENE

Podrobnosti týkajúce sa upevnenia k stene sú uvedené na 5. strane

K zariadeniu sa dodávajú skrutky pre upevnenie k stene.

Vždy sa musia dodržať minimálne vzdialenosti, ktoré sú uvedené na 5. strane

1. Konzolu upevnite na stenu podľa toho, ako je to znázornené na

5. strane

2. Ohrievač umiestnite v požadovanom uhle spodnou časťou na základ konzoly (1).

3. Do zadnej časti ohrievača pripnite horné rameno konzoly v príslušnom uhle (2).

4. Opačným postupom ohrievač skladajte z konzoly.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE FRANCÚZSKO

Podrobnosti sa uvádzajú na 4. strane

ČISTENIE

Prístroj odporúčame čistiť vysávačom dvakrát za rok.

1. Ohrievač odpojte od prívodu elektriny

2. Prístroj ponechajte vychladnúť po dobu 20 minút

3. Z výstupnej a vstupnej mriežky vzduchu vysávačom odsajte prach a nečistoty

ÚDRŽBA

Bezpečnostný systém automaticky vypne ohrievacie telesá a elektromotor v prípade prehrievania. Ak sa ohrievač vypne následkom prehrievania, z výstupnej mriežky vzduchu odstráňte všetky prekážky a prístroj vyčistite podľa pokynov v návode na čistenie.

LIKVIDÁCIA

Táto značka na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento prístroj sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad, ale musí sa odovzdať špecializovanej firme, ktorá sa zaoberá recyklovaním elektrických a elektronických prístroj.

Tým, že tento výrobok zlikvidujete správnym spôsobom, prispejete k ochrane životného prostredia.

Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku môžete obdržať od vášho miestneho obecného úradu, v zberni surovín alebo v predajni, kde ste tento výrobok zakúpili. Tento predpis je platný len v členských krajinách EÚ.

PODMIENKY PREDAJA

Ako podmienku predaja kupujúci preberá zodpovednosť za správne používanie a starostlivosť o tento produkt spoločnosti

KAZ podľa tohto návodu pre používateľa. Nákupca alebo používateľ sa sám musí rozhodnúť, kedy a ako dlho bude používať tento produkt spoločnosti KAZ.

VAROVANIE: AK NASTANÚ PROBLÉMY S TÝMTO PRODUKTOM

SPOLOČNOSTI KAZ, PROSÍM POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV

V PODMIENKACH ZÁRUKY. TENTO PRODUKT SPOLOČNOSTI

KAZ SA NEPOKÚŠAJTE SAMI OTVÁRAŤ ANI OPRAVOVAŤ,

PRETOŽE BY TO MOHLO VIESŤ K ZRUŠENIU ZÁRUKY

A SPÔSOBIŤ ŠKODY NA OSOBÁCH A MAJETKU.

Technické úpravy vyhradené

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

SLOVENČINA

4

46

TÜRKÇE

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu cihazı kullanmadan önce, tüm talimatları başından sonuna kadar okuyun ve cihazı yalnızca bu talimatlar doğrultusunda kullanın.

2. Bu cihaz, kendi güvenliklerinden sorumlu bir kimse, kendilerine cihazın kullanımına ilişkin gözetim ve talimat vermediği sürece (çocuklar dahil) fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksiklikleri olan kişilerin kullanmasına yönelik değildir. Cihazla oynamamalarını sağlamak için, çocuklara nezaret edilmelidir.

3. Bu cihaz, sadece iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır ve dış mekanda kullanılmaya veya ticari kullanıma yönelik değildir.

4. Cihazı, kolayca alevlenebilen gazlar veya çözücüler, vernikler, tutkallar, vb. gibi maddelerin yakınlarında kullanmayın.

Dahili parçalardan bazıları sıcak olabilir ve kıvılcım saçabilir.

5. Cihazı bir güç prizinin hemen altına yerleştirmeyin.

6. Yanıcı malzemeleri ısıtıcıdan en az 100 cm uzağa koyun.

Yanıkları önlemek için, çıplak cildin sıcak yüzeylerle temas etmesini önleyin.

7. şeyle örtmeyin. Bu, aşırı ısınmaya, yangına veya elektrik

çarpmalarına neden olabilir. Hava giriş ve çıkış menfezlerinin engellenmemiş olmalarını sağlayın.

8. Hasarlıysa veya hasar işaretleri gösteriyorsa, devrilmişse veya düzgün çalışmıyorsa bu cihazı veya güç kordonunu kullanmayın. Tamirler üreticinin onayladığı servis merkezleri tarafından yapılmalıdır.

9. Güç kordonu, ünitenin içine yeniden sokularak, ünitenin içinde saklanabilir. Bu, sadece ünite kullanılmadığında yapılmalıdır.

10. Hava çıkış ızgarası çalışma sırasında çok sıcak olabilir – lütfen

çıplak elle dokunmayın.

11. Üniteye hiçbir zaman ıslak elle dokunmayın.

12. HZ-600, zamanlayıcı “0”a ayarlandığında donma izleme modundadır. Yani oda sıcaklığı 5˚C’nin altına düştüğünde

ünite otomatik olarak çalışmaya başlar.

13. Bağlantı kurulacak elektrik tesisatının yerel yönetmelik gereklerine uygun olması gerekir.

14. Bölge 3’te, priz çıkışlarına sadece 30 mA’yı aşmayan bir artık

çalıştırma akımı/Om bulunan bir artık akım koruyucu cihazla korunduğu taktirde izin verilmektedir.

15. Bu ünitede bir IPx1 koruma düzeyi vardır ve ünite, 1. ve 2.

Bölgeler hariç banyoda kullanılmaya uygundur.

16. Üniteye duştan veya banyo küvetinden erişilemediğinden emin olun.

BİLEŞENLER

1. Ayar Anahtarı

2. Pilot ışığı

3. Termostat anahtarı

4. Hava Çıkış Izgarası

5. Hava Giriş Izgarası

6. Güç Kordonu

7. Zamanlayıcı Anahtarı

8. Montaj Kelepçesi

9. Vidalar

HZ-500E HZ-600E

• •

KULLANMA TALİMATLARI

Bu cihaz, bağımsız durmaya veya duvara montajlı olarak kullanılmaya uygundur. Bağımsız kullanım sırasında lütfen

ünitenin arkasında 50 cm ve önünde 1 m boşluk bulunduğundan emin olun ve suyun yanına koymayın.

DUVARA MONTAJ TALİMATLARI

Duvara montaj ayrıntıları için lütfen sayfa 5’e bakın.

Montaj vidaları üniteye dahil edilmiştir.

Sayfa 5’te gösterilen minimum mesafelere uyulduğundan her zaman emin olun.

1. Kelepçeyi sayfa 5’te gösterildiği gibi duvara sabitleyin.

2. Ünitenin tabanını kelepçenin tabanına istenen açıda yerleştirin

(1).

3. Kelepçenin üst kolunu, ünitenin arkasına denk düşen açıda klipsleyin (2).

4. Üniteyi kelepçeden çıkarmak için yukarıdaki adımların tersini izleyin.

FRANSA İÇİN ÖNEMLİ

Ayrıntılar için 4. sayfaya bakın.

TEMİZLEME

Cihazı, yılda iki kez bir elektrikli süpürgeyle temizlemenizi

öneririz.

1. Ünitenin fişini çekin

2. 20 dakika boyunca soğumasını bekleyin

3. Her iki ızgaradan toz ve kiri çıkarmak için bir elektrikli süpürge kullanın

BAKIM

Aşırı ısınma halinde, güvenlik sistemi ısıtıcı elemanları ve motoru otomatik olarak kapatır. Bu durumda, lütfen hava

çıkış ızgarasındaki herhangi bir engeli uzaklaştırın ve üniteyi temizleme talimatları bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.

ATMA

Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu simge, bu cihazın normal evsel çöp olarak işlenemeyeceğini, fakat elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürmek için bir toplama noktasına teslim edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün doğru şekilde atılmasına yapacağınız katkı, çevreyi korumaya yardım edecektir.

Bu ürünün geri dönüştürülmesine ilişkin ilave bilgiler, yerel belediyenizden, çöp toplama hizmetinizden veya bu ürünü satın aldığınız mağazadan edinilebilir. İşbu yönetmelik, sadece AB üye devletlerinde geçerlidir.

SATIN ALMA ŞARTI

Satın alma şartı olarak alıcı, bu KAZ ürününün işbu kullanıcı talimatları doğrultusunda doğru şekilde kullanılmasına ve bakımının yapılmasına ilişkin sorumluluğu üstlenmektedir. Satın alan kişi veya kullanıcı, bu KAZ ürününün ne zaman ve ne kadar süreyle kullanılacağına kendisi karar vermelidir.

UYARI: BU KAZ ÜRÜNÜ İLE İLGİLİ BİR SORUN ORTAYA

ÇIKARSA, LÜTFEN GARANTİ ŞARTLARINDAKİ TALİMATLARI

İZLEYİN. BU KAZ ÜRÜNÜNÜ KENDİ BAŞINIZA AÇMAYA VEYA

TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN, ÇÜNKÜ BU DURUMDA GARANTİ

SONA EREBİLİR VE KİŞİSEL ZARAR VE MAL ZARARI ORTAYA

ÇIKABİLİR.

Teknik değişiklikler saklıdır

HZ-500E / 600E

230v~50Hz

2000W

TÜRKÇE

4

KAZ Europe SA,

Place Chauderon 18 (9th floor)

CH - 1003 Lausanne

Switzerland www.kaz-europe.com

The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. under licence from Honeywell International Inc.

HZ-500E/HZ-600E-OM//0//2008-04-28

31IM500E191

advertisement

Related manuals