Bestron AHH1200 Instruction manual

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Bestron AHH1200 Instruction manual | Manualzz

AHH1200

Handleiding halogeenkachel

Gebrauchsanweisung Halogen Heizer

Mode d’emploi radiateur halogene

Instruction manual halogen heater

Istruzioni per l’uso stufa alogena

Manual del usuario calentador del halogeno

1200W, 220-240V ~ 50/60Hz

Handleiding

VeiligHeidsVoorscHriften - Algemeen

• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.

• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

• Dit apparaat dient buiten bereik gehouden te worden van kinderen onder de

3 jaar, tenzij zij onder continu toezicht staan. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen dit apparaat enkel aan en uit zetten, mits het apparaat goed geplaatst is en geïnstalleerd in een normale positie, en dat de kinderen onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen betreffende de werking van het apparaat en de veiligheid en dat zij zich bewust zijn van de potentiële gevaren die kunnen ontstaan. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet aansluiten, niet bedienen en niet schoonmaken of onderhouden.

• Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

• Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.

• Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.

• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

VeiligHeidsVoorscHriften - elektriciteit en warmte

Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.

Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.

• Gebruik een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf en niet aan het snoer.

• Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Als het snoer beschadigd is, moet hij vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een persoon met een gelijkaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden.

• Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.

• Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen.

Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt.

• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.

3

Handleiding

VeiligHeidsVoorscHriften - gebruik

• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.

• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.

• Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u tijdens het gebruik storingen ondervindt, het apparaat gaat reinigen of klaar bent met het gebruik.

• Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

• Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen niet in contact komen met de warme lucht.

• Steek geen voorwerpen in de ventilatorkachel.

• Het apparaat uitsluitend in een verticale positie gebruiken.

• Zorg ervoor dat de luchtopeningen vrij zijn.

• Plaats dit apparaat niet direct onder een stopcontact en niet op hoogpolig tapijt.

• Houdt bij plaatsing rekening met een vrije ruimte van 50cm opzij en boven het toestel en 120cm voor het toestel.

• Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

• Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.

dek het apparaat niet af om oververhitting te voorkomen

Werking - Algemeen

Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.

1. 2. 3. 4.

5.

1. Zwenkfunctieknop

2. Schakelaar verwarmingselement onder

3. Schakelaar verwarmingselement boven

4. Aan/uit schakelaar

5. Handvat

6. Verwarmingselementen

7. Voet

6.

7.

4

Handleiding

Werking - Voor het eerste gebruik

Haal de halogeen kachel uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsonderdelen.

montAge - Voet monteren

1. Zorg ervoor dat het snoer van de kachel door de opening steekt met de stekker aan de onderzijde van de voet (zie figuur 2).

2. Bevestig de voet aan de onderzijde van de ventilator met de twee schroefjes (zie figuur 2).

3. Klem de kabel in de uitsparing voor de snoer.

Werking - gebruik

1. Plaats de halogeen kachel op een stabiele ondergrond en zorg ervoor dat de roosters voor de luchttoevoer en -uitvoer vrij zijn.

Onder de kachelvoet zit een omvalbeveiliging. Als de kachelvoet niet goed op de ondergrond wordt geplaatst, zal de omvalbeveiliging de kachel uitschakelen.

2. Steek de stekker in het stopcontact.

3. Kies één of meer van de volgende standen:

Aan/Uit schakelaar en verwarmingselement midden

Verwarmingselement boven

Verwarmingselement onder

4. Druk de zwenkfunctieknop in, als u wilt dat de (warme) lucht door de gehele ruimte wordt verspreid.

De kachel gaat nu heen en weer zwenken.

Zorg ervoor dat het apparaat nooit is afgedekt reiniging en onderHoud

1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

2. Reinig de buitenkant van de behuizing met een vochtige doek.

3. Wrijf de behuizing droog met een zachte doek.

• Dompel het apparaat, de stekker en het snoer nooit onder in water.

• Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen

(zoals messen of harde borstels) bij het reinigen .

milieu

• Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.

• Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.

5

Handleiding

• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

• Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

gArAntiebepAlingen

De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.

De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.

2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van de importeur.

3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.

4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de importeur.

5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.

6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing; b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden; f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.

7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen; b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.

8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.

9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.

10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.

Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden.

11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

serVice

Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst: www.bestron.com/service ce-conformiteitsVerklAring

Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:

• EMC-richtlijn

• Laagspanningsrichtlijn

• RoHS – Richtlijn

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU r. neyman

Quality control

6

gebrauchsanweisung sicHerHeitsbestimmungen - Allgemein

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

• Dieses Gerät muss ausserhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren aufbewahrt werden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur ein/- und ausschalten, wenn es korrekt positioniert und ausgerichtet ist, und sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs eingewiesen wurden und ihnen die potenziellen Risiken der Benutzung beigebracht wurden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das

Gerät niemals alleine anschliessen, benutzen, reinigen oder unbeaufsichtigt betreiben. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen..

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen

Materialien.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.

sicHerHeitsbestimmungen - elektrizität und Wärme

Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

• Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.

• Verwenden Sie eine geerdete Steckdose.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.

• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

• Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder eine Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

• Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

• Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.

• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.

7

gebrauchsanweisung sicHerHeitsbestimmungen - Verwendung

• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.

• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.

• Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker immer nur mit trockenen Händen.

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen auftreten, Sie das Gerät reinigen oder es nicht mehr benutzen.

• Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Sorgen Sie dafür das brennbare Gegenstände nicht in Kontakt kommen mit heißes Luft.

• Stecken Sie niemals Gegenstände durch den Korb.

• Benutzen Sie das Gerät nur in Verikalehn Position.

• Stellen Sie das Gerät nicht direkt unten den Wandsteckdose oder auf hochfloriger Teppich.

• Nehmen Sie Rucksicht mit ein offen Raum 50cm seitlich und oben das

Gerät und 120cm an die Vorderseite des Gerätes.

• Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren o.ä.

• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen

Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und benutzen Sie es nicht mehr.

um überhitzung zu vermeiden, decken sie das gerät nicht ab.

funktion - Allgemein

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen undnicht für die professionelle Verwendung.

1. 2. 3. 4.

5.

1. Schwenkfunktionknopf

2. Schalter Heizelement Unter

3. Schalter Heizelement Oben

4. Ein/Aus-Schalter

5. Griff

6. Heizungen

7. Fuß

6.

7.

8

gebrauchsanweisung

Vor der ersten VerWendung

Nehmen Sie den Halogen-Heizer aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

funktion - montage des fußes

1. Sorgen Sie dafür, dass das Kabel des Heizers mit dem

Stecker durch die Öffnung an der Unterseite des Fußes herausragt (Siehe Abbildung 2).

2. Befestigen Sie den Fuß mit den zwei Schrauben an der

Unterseite des Ventilators (Siehe Abbildung 2).

3. Klemmen Sie das Kabel in die Aussparung an der

Unterseite des Fußes.

funktion - Verwendung

1. Stellen Sie den Heizer auf einem stabilen Untergrund auf und achten Sie darauf, dass die Gitter vor dem Lufteinlass und -auslass frei sind.

Unter dem Standfuß befindet sich ein Umkippschutz. Wenn der Standfuß nicht richtig auf dem

Untergrund aufgestellt ist, wird der Heizer durch den Umkippschutz ausgeschaltet.

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

3. Wählen Sie ein oder mehr der folgenden Stufen aus:

Ein/Aus-Schalter un Heizelement Mitte

Heizelement Oben

Heizelement Unter

4. Wenn Sie möchten, dass die (warme) Luft über den ganzen Raum verteilt wird, drücken Sie einfach den

Schwenkfunktionknopf ein. Der Heizer wird dann hin- und hergeschwenkt.

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nie abgedeckt ist.

reinigung und WArtung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

2. Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses mit einem feuchten Tuch und reiben Sie es mit einem weichen Tuch trocken.

• Tauchen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel nie in Wasser.

• Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen

Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).

• Verwenden Sie keine Metallscheuerschwämme, um das Gerät zu reinigen. Metallpartikel können sich lösen und auf elektrische Teile setzen, was dann zu einem Kurzschluß führen kann.

umWelt

• Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.

• Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab, sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.

Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.

9

gebrauchsanweisung

• Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der

Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter

Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

• Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

gArAntiebestimmungen

Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die

Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.

2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch

Eigentum des Importeurs.

3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.

4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.

5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.

6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen

Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene d. eine ungenehmigte Veränderung e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz

7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von: a. Verlusten, die während des Transports auftreten b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer

8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.

9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle

Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.

10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass

Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken

Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden.

Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.

11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

kundendienst

Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in

Verbindung setzen: www.bestron.com/service ce-konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien:

• EMC-Richtlinie

• Niederspannungsrichtlinie

• RoHS – Richtlinie

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU r. neyman

Qualitätskontrolle

10

mode d’emploi consignes de sécurité - généralités

• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.

• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.

• Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l’appareil en marche ou à l’arrêt, a condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d’une surveillance ou aient reçu des instructions quant

à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en conprennet bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l’appareil, et ni réaliser l’entretien de l’utilisateur.

• Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Nettoyage et entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et supervisés.

• Gardez l’appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil.

consignes de sécurité - électricité et chaleur

Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.

Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

• Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond

à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l’appareil.

• Utilisez une prise raccordée à la terre.

• Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même ; ne tirez pas sur le cordon.

• Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez pas l’appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d ́éviter un danger.

• Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu’elle est complètement déroulée.

• Utilisez uniquement une rallonge agréée.

• Certaines parties de cet appareil peuvent s’échauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

• Pour éviter tout risque d’incendie, l’appareil doit pouvoir évacuer la chaleur produite.

Laissez donc suffisamment d’espace autour de l’appareil et évitez tout contact avec des matériaux inflammables. L’appareil ne doit jamais être recouvert.

• N’utilisez pas l’appareil à proximité de matières inflammables.

• Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact avec une source de chaleur telle qu’une plaque électrique chaude ou une flamme.

• Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact avec de l’eau ou tout autre liquide.

11

mode d’emploi consignes de sécurité - utilisation

• N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.

• N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.

• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, le cordon ou la fiche.

• Éteignez l’appareil et débranchez la fiche en cas de problème durant l’utilisation, pour le nettoyage, et dès que vous avez fini de l’utiliser.

• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.

• Maintenir le fil à distance des grilles d’entrée et d’échappement.

• L’appareil ne doit être utilisé qu’en position verticale.

• Pour éviter toute surchauffe, veuillez à ce que les grilles d’entrée et de sortie restent dégagées. Ne les obstruez jamais. En outre, il convient de dépoussiérer ces grilles régulièrement à l’aide d’un aspirateur.

• Ne pas positionner l’appareil directement au dessous d’une prise de courant.

• Laisser toujours une espace libre de 50cm à coté et au dessus de l’appareil, et une espace de 120cm avant de l’appareil.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou une télécommande.

• l’appareil est tombé à l’eau, ne le rattrapez pas. Débranchez immédiatement la fiche. Cessez d’utiliser l’appareil.

ne couvrez pas l’appareil ne marche pas pour

éviter la surchauffe.

fonctionnement - généralités

L’appareil est destiné uniquement à l’utilisation domestique, et non à l’usage professionnel.

1. 2. 3. 4.

5.

1. Bouton de fonction pivotement

2. Bouton Élément chauffant ci-dessous

3. Bouton Élément chauffant ci-dessus

4. Interrupteur marche / arrêt

5. Poignée

6. Chauffe

7. Pied

6.

7.

12

mode d’emploi fonctionnement - Avant la première utilisation

Sortez le radiateur halogene et enlevez tout l’emballage.

montAge - montage du pied

1. Attention au cordon : il doit passer par l’ouverture et la fiche doit se trouver sous le pied (Voir figure

2).

2. Fixez le pied sous le radiateur au moyen des deux vis (Voir figure 2).

3. Placez le cordon dans le trou se trouver sous le pied.

fonctionnement - utilisation

1. Installez le radiateur halogene sur une surface plane et stable; veillez à ce que les grilles de l’amenée et de la sortie d’air soient bien libres.

Le dispositif de sécurité anti-chute se trouve sous le pied du radiateur. Si le pied du radiateur n’est pas bien d’aplomb, le dispositif de sécurité anti-chute coupera le fonctionnement du radiateur.

2. Branchez la fiche.

3. Sélectionnez l’un ou plusieurs des positions:

Interrupteur marche / arrêt et élément chauffant milieu

Élément chauffant ci-dessus

Élément chauffant ci-dessous

4. Enfoncez le bouton de fonction pivotement pour faire diffuser l’air (chaud) dans la pièce. Le radiateur se mettra alors à osciller.

L’appareil ne doit jamais être recouvert.

nettoyAge et entretien

1. Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.

2. Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide et essuyez-le avec un chiffon doux sec.

• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau.

• N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels que couteaux ou brosses dures) pour le nettoyage.

• N’utilisez pas d’éponge métallique pour nettoyer l’appareil. Des particules métalliques peuvent se détacher et retomber sur des pièces électriques provocant un court-circuit.

enVironnement

• Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.

• Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.

13

mode d’emploi

• Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution précieuse à la sauvegarde de notre environnement.

• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

conditions de gArAntie

À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.

1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.

2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la propriété de l’importateur.

3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.

4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de l’importateur.

5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.

6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par: a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ; b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques ou aux dispositions légales en vigueur ; c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ; d. toute modification non autorisée ; e. toute réparation effectuée par des tiers ; f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.

7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants: a. pertes survenues pendant le transport; b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.

8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.

9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.

10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois, n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.

11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.

mAintenAnce

Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON: www.bestron.com/service déclArAtion de conformité ce

Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.

• Directive EMC

• Directive sur la basse tension

• RoHS – Directive

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU r. neyman contrôle de la qualité

14

instruction manual sAfety instructions - general

• Please read these instructions carefully and retain them for future reference.

• Use this appliance solely in accordance with these instructions.

• This device needs to be kept out of reach of children younger than 3 years, unless they are under constant supervision. Children between the ages of

3 and 8 years may only switch this appliances on and off, provided that the appliance has been placed correctly and installed in a normal position, and that the children are under supervision or have received instructions regarding the use and safety of the appliance and aware of any potential risks that may arise. Children between the ages of 3 and 8 years may not connect, operate, clean or carry out maintenance on the appliance.

• This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

• Cleaning and maintenance must not be done by children, except if they are older than 8 years and supervised.

• Keep the appliance and the cable out of reach of children under 8 years.

• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

sAfety instructions - electricity and heat

Certain parts of the appliance may get hot.

Do not touch these parts to prevent burning yourself.

• Make sure that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the appliance before use.

• Plug the appliance into an earthed wall socket.

• Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come into contact with water.

• Always remove the plug from the wall socket when the appliance is not in use.

• Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not on the power cord.

• Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged.

Do not use the appliance if the power cord is damaged. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the after-sales service or a person with a similar qualification, in order to avoid any hazards.

• Certain parts of the appliance can become hot; do not touch them, as you could burn yourself.

• The appliance needs space to allow heat to escape, thereby avoiding the risk of fire. Make sure that the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact with flammable materials. The appliance may not be covered.

• Make sure that the appliance, the power cord and the plug do not come in contact with sources of heat, such as a hot hob or naked flame.

15

instruction manual sAfety instructions - use

• Never use the appliance outdoors.

• Never use the appliance in humid rooms.

• Make sure that your hands are dry when you touch the appliance, the power cord or the plug.

• Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the event of a malfunction during use, and before cleaning the appliance or storing it after use.

• Never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other fluid.

• Take care that inflammable objects do not get in touch with warm air of the fan heater.

• Do not insert objects through the grille.

• Use the appliance only in a vertical position.

• Do not place the fan heater directly beneath the wall socket or on deep ply carpet.

• Keep a free space of 50cm besides and above the appliance and 120cm in front of the appliance.

• This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

• Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately. Do not use the appliance any more.

in order to avoid overheating, do not cover the device.

operAtion - general

The appliance is intended only for domestic use, not for professional use.

1. 2. 3. 4.

5.

1. Swing function button

2. Button heater below

3. Button heater above

4. On / off switch

5. Handle

6. Heating elements

7. Foot

6.

7.

16

instruction manual operAtion - before first use

Remove the halogen heater from the packaging and remove all the packaging materials.

montAge - Assembling the foot

1. Make sure that the heater’s power cord runs through the opening, with the plug at the bottom side of the foot (See figure 2).

2. Use the two screws to mount the foot to the bottom of the heater (See figure 2).

3. Place the power cord in the notch under the foot.

operAtion - use

1. Place the halogen heater on a stable surface and ensure that the grilles for the supply and removal of the air are unobstructed.

The anti-tipping safety device is located under the heater’s foot. If the foot of the heater is not placed on the surface correctly, then the safety device will turn off the heater.

2. Insert the plug into the plug socket.

3. Select one or more of the following functions:

On / off switch and middle heating element

Top heating element

Bottom heating element

4. Press the swing function button if you want the (warm) air to be distributed throughout the room. The heater will then swing back and forth.

Please do not cover the appliance.

cleAning And mAintenAnce

1. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool.

2. Clean the exterior of the housing with a damp cloth and rub it dry with a clean cloth.

• Never immerse the appliance, plug or power cord in water.

• Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.

• Do not use a metal scouring pad to clean the appliance. Fragments of metal could come loose and touch the appliance’s electrical parts causing it to short circuit.

tHe enVironment

• Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.

• When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin; hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.

17

instruction manual

• The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the environment.

• Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.

guArAntee terms

The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for

60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.

1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried out during the warranty period do not extend the warranty period.

2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance

(in the event of replacement of the appliance).

3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.

4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the importer.

5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.

6. The warranty does not cover damage caused by: a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.

b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety regulations.

c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.

d. Unauthorized modifications.

e. Repairs carried out by third parties.

f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.

7. No claims may be made under this warranty for: a. Losses incurred during transport.

b. The removal or changing of the appliance’s serial number.

8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.

9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.

10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.

Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the appliance.

11. This appliance is not suitable for professional use.

serVice

If a fault should occur please contact the BESTRON service department: www.bestron.com/service ce declArAtion of conformity

This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:

• EMC Directive

• Low Voltage Directive

• RoHS – Directive

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU r. neyman

Quality control

18

istruzioni per l’uso norme di sicurezzA - caratteristiche generali

• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.

• Utilizzare questo apparecchio unicamente secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni.

• Si dovrebbe tenere a bada i bambini sotto i 3 anni, a meno che sotto la supervisione continua. Bambini tra 3 e 8 anni devono solo mettere l’unità o disattivare, a condizione che quest’ultimo è stato inserito o installato in posizione normale e che questi bambini hanno supervisione o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare la macchina in modo sicuro e ben potenziali pericoli conprennet. I bambini tra i 3 e gli 8 anni non dovrebbero collegare o regolare o pulire l’unità, e non eseguire la manutenzione da parte dell’utente.

• I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare con l’apparecchio.

• Pulizia e manutenzione non deve essere fatto da bambini, tranne se sono più vecchi di 8 anni e sorvegliati.

• Tenere l’apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.

• Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare di riparare da soli l’apparecchio.

norme di sicurezzA - elettricità e calore

Alcune parti dell’apparecchio possono diventare calde.

Per evitare di bruciarsi non toccarle.

• Prima di utilizzare l’apparecchio, verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio indicata sulla targhetta di identificazione dell’apparecchio.

• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese di rete provviste di messa a terra.

• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo e la spina non entrino a contatto con l’acqua.

• Estrarre sempre la spina dalla presa di corrente quando l’apparecchio non è in uso.

• Quando si estrae la spina dalla presa elettrica, assicurarsi di esercitare la trazione sempre sulla spina stessa e non sul cavo.

• Verificare regolarmente l’integrità del cavo dell’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio qualora il cavo risultasse danneggiato. Se il cavo di alimentazione

è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo servizio post-vendita o da una persona con una qualifica simile, al fine di evitare eventuali pericoli.

• Alcune parti dell’apparecchio possono surriscaldarsi. Non toccare le parti calde per evitare qualsiasi pericolo di ustione.

• L’apparecchio deve essere in grado di dissipare il proprio calore onde evitare eventuali rischi di incendio. Assicurarsi pertanto che l’apparecchio sia sufficientemente libero da ostacoli e che non possa venire in contatto con materiali incendiabili. L’apparecchio non deve essere coperto.

• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo e la spina non entrino in contatto con fonti di calore, quali per es. piani di cottura caldi o fiamme libere.

19

istruzioni per l’uso norme di sicurezzA - utilizzo

• Non utilizzare mai l’elettrodomestico all’aperto.

• Non utilizzare mai l’elettrodomestico in locali umidi.

• Prima di toccare l’elettrodomestico, il cavo di alimentazione o la spina assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.

• Spegnere l’elettrodomestico e togliere la spina dal muro in caso di funzionamento non conforme, prima di pulirlo o di riporlo dopo l’uso.

• Non immergere mai l’elettrodomestico, il cavo o la spina in acqua né in altri liquidi.

• Accertarsi per prima cosa che gli oggetti infiammabili non vengano a contatto con l’aria calda.

• Non infilare oggetti nella stufa del ventilatore

• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in posizione verticale.

• Assicurarsi che gli sfiati dell’aria non siano ostruiti.

• Non posizionare l’apaprecchio direttamente sotto una presa e un tappeto a pelo lungo.

• Durante la sistemazione dell’apparecchio, tener conto di uno spazio libero di 50 cm laterale e sopra l’apparecchio e di 120 cm davanti all’apparecchio.

• L’apparecchio non può essere azionato tramite un temporizzatore esterno, o un sistema indipendente con telecomando.

• Non raccogliere l’elettrodomestico se cade in acqua. Togliere immediatamente la spina dal muro. Non utilizzare più l’elettrodomestico.

non coprire l’apparecchio non funziona per evitare il surriscaldamento.

funzionAmento - Avvertenze generali

Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso domestico e non professionale.

1. 2. 3. 4.

5.

1. Pulsante di funzione pivot

2. Button riscaldatore qui di seguito

3. Button riscaldatore sopra

4. Interruttore on/off

5. Maniglia

6. Riscaldatori

7. Piede

6.

7.

20

istruzioni per l’uso funzionAmento - operazioni preliminari al primo utilizzo

Togliere il stufa halogena dall’imballo ed eliminare tutto il materiale di confezionamento.

montAggio - montaggio della base

1. Verificare che il cavo del stufa halogena fuoriesca con la spina dall’apposita apertura presente sulla parte inferiore della base (Vedi figura 2).

2. Fissare la base alla parte inferiore del stufa alogena servendosi dei due viti con intaglio (Vedi figura 2).

3. Inserire il cavo nel tacca presente sulla parte inferiore della base.

funzionAmento - uso

1. Collocare il stufa halogena su una superficie stabile, assicurandosi che le griglie di ingresso e uscita dell’aria siano libere.

Il dispositivo di sicurezza antiribaltamento si trova sotto il piedino del termostufa halogena. Se il piedino del stufa halogena non viene posizionato correttamente sulla superficie d’appoggio, il dispositivo di sicurezza provocherà lo spegnimento dell’elettrodomestico.

2. Inserire la spina nella presa.

3. Utilizzare l’apposito pulsante per selezionare una o più delle seguenti funzioni:

Interruttore encendido/apagado e riscaldatore mezzo

Riscaldatore sopra

Riscaldatore qui di seguito

4. Premere il pulsante di oscillazione se si desidera che l’aria (calda) venga distribuita nel locale. Il stufa halogena ruoterà in avanti e all’indietro.

Non coprire l’elettrodomestico.

puliziA e mAnutenzione

1. Togliere immediatamente la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare l’elettrodomestico.

2. Pulire la parte esterna con un panno umido e asciugarla con un panno pulito.

• Non immergere mai l’elettrodomestico, la spina o il cavo di alimentazione in acqua.

• Per la pulizia dell’elettrodomestico non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi né oggetti appuntiti

(coltelli o spazzole).

• Per pulire l’apparecchio, non utilizzare pagliette di metallo abrasive. I pettezzi di metallo possono staccarsi e finire sui componenti elettrici, provocando un cortocircuito.

tutelA dell’Ambiente

• Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.

• Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali, ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.

21

istruzioni per l’uso

• I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla salvaguardia dell’ambiente.

• Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

condizioni di gArAnziA

Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di fabbricazione.

1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di materiale.

Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della stessa.

2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono automaticamente proprietà dell’importatore.

3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda rivenditrice.

4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato o presso l’importatore.

5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.

6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da: a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza; b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza vigenti; c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di identificazione; d. modifiche non autorizzate; e. riparazioni eseguite da terzi; f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.

7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di: a. perdite che si verificano durante il trasporto; b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.

8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.

9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa delle apparecchiature da questi fornite o a esse correlate.

10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le eventuali spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire l’apparecchio.

11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.

serVizio

Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON: www.bestron.com/service dicHiArAzione di conformità ce

Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:

• Direttiva EMC

• Direttiva sulla bassa tensione

• RoHS – Direttiva

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU r. neyman controllo qualità

22

manual del usuario normAs de seguridAd - generalidades

• Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.

• Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.

• Debe contener a niños menores de 3 años, a menos que bajo la supervisión continua. Los niños de entre 3 y 8 años solo deben poner a la unidad de encendido o apagado, siempre que este último ha sido colocado o instalado en una posición normal y que estos niños tienen supervisión o han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de modo seguro y bien peligros potenciales conprennet. Los niños de entre 3 y 8 años no deben conectarse o ajustar o limpiar la unidad, y tampoco realizar el mantenimiento de usuario.

• Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.

• Limpieza y mantenimiento no deben ser hechos por los niños, excepto si son mayores de 8 años y supervisados.

• Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No intente nunca repararlo usted mismo.

normAs de seguridAd - electricidad y fuentes de calor

Algunas partes del aparato pueden calentarse.

No las toque, para evitar quemaduras.

• Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la placa del aparato.

• Use una toma de alimentación con conexión a tierra.

• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.

• Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente cuando no vaya a utilizarlo.

• Al retirar el enchufe de la toma de corriente, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.

• Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas condiciones.

No utilice el aparato si el cable está averiado. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, su servicio postventa o una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier peligro.

• Algunas partes del aparato pueden calentarse. No las toque para evitar quemaduras.

• Es indispensable que el aparato pueda liberar el calor que produce para evitar riesgos de incendio. Asegúrese de que el aparato esté completamente libre y que no haga contacto con materiales inflamables. No cubra nunca el aparato.

• Procure que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe estén en contacto con fuentes de calor, por ejemplo, con una placa caliente de la cocina o una llama.

normAs de seguridAd - uso

• No use nunca este aparato fuera del hogar.

23

manual del usuario

• No utilice el aparato nunca en lugares húmedos.

• Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable o el enchufe.

• Apague el aparato y retire el enchufe de la toma de alimentación si se presentan fallos durante el uso, cuando quiera limpiarlo, o después de usarlo.

• No sumerja nunca el aparato, ni el cable, ni el enchufe en agua o en otro líquido.

• Procure que ningún objeto inflamable entre en contacto con el aire caliente.

• No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador.

• Utilice el aparato únicamente en posición vertical.

• Procure que nada obstruya los orificios de ventilación.

• No coloque el aparato directamente bajo un enchufe ni sobre una alfombra de pelo largo.

• Al colocar el aparato en su sitio, deje un espacio libre de 50 cm a los lados y por encima y de 120 cm por delante.

• El aparato no se puede poner en funcionamiento mediante un cronómetro externo ni con otro sistema separado con control remoto.

• No recoja el aparato si éste ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de alimentación. No vuelva a utilizarlo.

no cubra el dispositivo no funciona para evitar el sobrecalentamiento.

funcionAmiento - general

Este aparato está concebido únicamente para uso doméstico, no para uso profesional.

1. 2. 3. 4.

5.

1. Botón de función de pivote

2. Botón del calentador debajo

3. Botón del calentador por encima

4. Botón encendido / apagado

5. Manejar

6. Calentadores

7. Los pies

6.

7.

24

manual del usuario funcionAmiento - Antes del primer uso

Saque la calentador del halogeno de la caja y retire todo el material de embalaje.

funcionAmiento - ensamblaje del pedestal

1. Asegúrese de que el cable salga por la abertura y que el enchufe quede en la parte inferior de la base

(véase la figura 2).

2. Asegure la base a la parte inferior del ventilador con las dos tornillos (véase la figura 2).

3. Coloque el cable en el receso en la parte inferior de la base.

funcionAmiento - uso

1. Coloque la calentador del halogeno sobre una superficie estable y asegúrese de que las rejillas para entrada y salida del aire están libres.

La base de la calentador del halogeno trae por debajo un seguro contra caídas. Si el calentador del halogeno no está bien asentada sobre la superficie, el seguro contra caídas interrumpirá el funcionamiento.

2. Introduzca el enchufe en la toma de alimentación.

3. Elija una o varias de las siguientes funciones mediante el botón correspondiente:

Botón encendido / apagado y calentador a media

Botón del calentador por encima

Botón del calentador debajo

4. Pulse el botón de la función de oscilación si desea que el aire (caliente) se distribuya por todo el lugar.

La calentador del halogeno girará de un lado a otro.

Asegúrese de no tapar nunca el aparato.

limpiezA y mAntenimiento

1. Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar el aparato.

2. Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo y frótela con un paño suave para secarla.

• No sumerja nunca el aparato, ni el enchufe, ni el cable en agua.

• No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con cerdas duras) para limpiar el aparato.

• No utilice estropajos de metal para limpiar el aparato, ya que podrían soltarse partículas metálicas e ir a parar a los componentes eléctricos, lo que podría provocar un cortocircuito.

medio Ambiente

• Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.

• No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.

25

manual del usuario

• Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, procesamiento de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución importante a la conservación de nuestro medio ambiente.

• Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

disposiciones de gArAntíA

Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la fabricación o en los materiales.

1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el material.

Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.

2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán automáticamente a propiedad del importador.

3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.

4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al importador.

5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.

6. La garantía no cubre los daños ocasionados por: a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido; b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes; c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa; d. una modificación no autorizada; e. una reparación ejecutada por terceros; f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.

7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos: a. pérdida ocurrida durante el transporte; b. remoción o modificación del número de serie del aparato.

8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.

9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado por él o que guarden relación con el mismo.

10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su reparación.

Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán cómo debe embalar y enviar el aparato.

11. Este aparato no es apto para uso profesional.

serVicio

Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de

BESTRON: www..bestron.com/service certificAción de conformidAd (ce)

Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de la seguridad:

• Directiva de compatibilidad electromagnética

• Directiva de bajo voltaje

• RoHS – Directiva

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU r. neyman control de calidad

26

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement