Sencor SLE 43F17TCS User's manual

Sencor SLE 43F17TCS User's manual
LED televizor
SLE 2471TCS
SLE 3229TCS
SLE 43F17TCS
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
Obsah
CZ
PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO
MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM
KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE
BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.
Obsah
1.
2.
3.
Důležité bezpečnostní pokyny................................................................................................................2
Sestavení podstavce..................................................................................................................................8
Popis přístroje............................................................................................................................................. 9
3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu....................................................................................................9
3.2. Zapojení konektorů televizoru..................................................................................................................9
4.
5.
Dálkový ovladač........................................................................................................................................ 10
První zapnutí.............................................................................................................................................. 12
5.1. Výběr jazyka................................................................................................................................................12
5.2. Výběr země..................................................................................................................................................12
5.3. Automatické ladění....................................................................................................................................12
6.
Menu............................................................................................................................................................ 14
6.1. Nabídka kanálů – satelitní.......................................................................................................................14
6.2. Nabídka kanálů – ATV/DTV....................................................................................................................17
6.3. Nabídka Picture (Obraz).......................................................................................................................... 20
6.4. Nabídka Sound (Zvuk)............................................................................................................................ 23
6.5. Nabídka Time (Čas)................................................................................................................................. 25
6.6. Nabídka Lock (Zámek).............................................................................................................................27
6.7. Hotelový režim.......................................................................................................................................... 30
6.8. Nabídka Setup (Nastavení)......................................................................................................................31
6.9. Nabídka ATV kanál.................................................................................................................................. 36
6.10. Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV.........................................................................................37
7.
USB............................................................................................................................................................. 38
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.
Nabídka
Nabídka
Nabídka
Nabídka
Photo (Fotografie).................................................................................................................... 39
Music (Hudba).......................................................................................................................... 40
Movie (Film)................................................................................................................................41
Text...............................................................................................................................................42
Řešení potíží............................................................................................................................................. 43
Technické parametry..............................................................................................................................46
9.1. Informační list............................................................................................................................................ 48
CZ 1
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Důležité bezpečnostní pokyny
Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití
a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další
osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.
POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM – NEOTEVÍRAT!
Symbol blesku
v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje,
že uvnitř tohoto přístroje
se nachází nebezpečné
napětí, které představuje
riziko úrazu elektrickým
proudem.
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ
STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI,
JEJICHŽ OPRAVU BY MOHL PROVÁDĚT
UŽIVATEL. SERVISNÍ ZÁSAHY SVĚŘTE
AUTORIZOVANÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU.
Symbol vykřičníku
v rovnoramenném
trojúhelníku upozorňuje na
důležité provozní a servisní
pokyny v dokumentaci
doprovázející přístroj.
Obecné bezpečnostní pokyny
•
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem
a instrukcemi v něm uvedenými.
•
Dbejte všech varování.
•
Dodržujte všechny pokyny.
•
Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
•
NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.
NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY
NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY.
VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.
•
Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
•
Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé
i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu,
ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
•
Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
•
Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem
odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka
nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.
Instalace, ovládání
•
Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
•
Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou
cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích
otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit,
aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem,
závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
2 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo
regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se
mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly
zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou
tekutinu. Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou
radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující
teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů
přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět
předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím,
postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj
mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko
úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při
nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen,
zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru.
Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno
dostupná.
Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud
je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí
a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici
může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový
kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze
zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší
síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího
adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na
vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechna síťová připojení jsou provedena
řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj
vypněte a odpojte od sítě.
Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu napájení přístroje vždy
nejprve odpojili vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte
zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
CZ 3
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř.
při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky
přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně
nefunkčním.
V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte
1-2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat.
Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu
v chladném ročním období. Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan,
konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo
dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj
pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo
prodaný s přístrojem. Jakákoliv montáž přístroje by měla být prováděna podle
instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody.
Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení,
nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku
s přístrojem.
Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv
přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování,
obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.
Poznámka:
Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér
a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky.
Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může
obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného
elektrikáře.
Poznámka:
Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.
Poznámka:
Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce
a instrukcemi uvedenými v návodu k použití daného zařízení.
4 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Důležité bezpečnostní pokyny
CZ
Servis a údržba
•
Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte
přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho
uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení
nebo opravu kontaktujte odborný servis.
•
V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako
je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu,
přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s
dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného
servisu.
•
Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl
přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového
kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení
přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo
k jeho pádu.
•
V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik
použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné
vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
•
Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové
zásuvky.
•
Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo
jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky
s drátěnkami.
Poznámka:
Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní
zákony a předpisy.
Dálkový ovladač a baterie
•
Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako
jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů)
produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo
světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového
ovládání.
•
Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se
na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím,
postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením
těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
•
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
•
Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
•
Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový
ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
CZ 5
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Důležité bezpečnostní pokyny
–
–
–
–
–
–
–
–
Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
Nevhazujte baterie do ohně.
Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili
možnému poškození následkem vytečení baterií.
Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah,
vyměňte všechny baterie za nové.
Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného
servisu.
U
POZORNĚNÍ:
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte
přístroj dešti ani vlhkosti.
U
POZORNĚNÍ:
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni
a podobně.
Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím
ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze
identické náhradní díly.
•
•
Neponechávejte statický obraz na LCD panelu
více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít
k poškození panelu.
LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce
přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné
detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce
může objevit několik neaktivních bodů jako stálý
bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů
zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.
6 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Důležité bezpečnostní pokyny
CZ
Poznámky k USB konektoru:
•
•
•
•
•
•
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací
USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje
mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj
restartovat.
Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace
s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor
defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím
jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy
ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného
paměťového zařízení, popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může
způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností jej restartovat.
USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým
odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte
je z jejich vlastních napáječů.
Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými
zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu
s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat
přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.
Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se
všemi typy USB zařízení.
Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.
Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji
důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.
Výrobní číslo:______________________________________________________________________________ Datum nákupu:____________________________________________________________________________
Poznámky:
1. Grafika v tomto návodu je informativní.
2. Nabídka na obrazovce vašeho televizoru se může mírně lišit od vyobrazení v tomto
návodu.
3. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo
chybami, neúplností nebo odlišnostmi mezi návodem k obsluze a popisovaným
výrobkem.
CZ 7
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Sestavení podstavce
2. Sestavení podstavce
Než nasadíte/odejmete podstavec, ujistěte se, že je televizor vypnutý a zástrčka je
odpojena od síťové zásuvky.
Před prováděním práce podložte LED televizor tlumicím materiálem (např. měkkou
dekou). Tím předejdete jeho poškození. Dbejte správného připevnění podstavů, aby byl
televizor stabilní.
Sestavený televizor umístěte na pevnou a rovnou podložku.
Pokyny k instalaci podstavce
8 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Popis přístroje
CZ
3. Popis přístroje
3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu
POWER: Zapnutí a vypnutí televizoru
3.2. Zapojení konektorů televizoru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VGA/PC IN: připojení konektoru videovýstupu z vašeho počítače (jen 2471)
PC AUDIO: připojení konektoru audiovýstupu z vašeho počítače (jen 2471)
DVB-C/T2 IN: připojení k anténě nebo systému kabelové televize
DVB-S/S2 IN: satelitní vstup (LNB IN)
HDMI 1 ACR, CEC: připojení zařízení s výstupem HDMI
HDMI 2 CEC: připojení zařízení s výstupem HDMI
CVBS IN: AV vstup, kompozitní
COAXIAL: koaxiální zvukový výstup
Mini-AV: AV vstup
Mini-YPbPr: vstup YPbPr
CI: vstup CI
USB: připojení jednotky USB flash pro přehráváni podporovaného multimediálního obsahu
EARPHONE: výstup pro sluchátka
CZ 9
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Dálkový ovladač
4. Dálkový ovladač
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
17
18
19
20
21
23
22
24
25
26
27
1. Tlačítko POWER
Zapíná/vypíná televizor z pohotovostního
režimu.
2. Tlačítko SOURCE
Stiskem vyberte požadovaný vstup.
3. Tlačítko PMODE
Opakovaným stiskem vyberte režim
obrazu.
4. SMODE režim
Opakovaným stiskem vyberte režim
zvuku.
5. Tlačítko ASPECT
Nastavení poměru stran, např. 16:9,
Zoom, Auto, 4:3.
6. Tlačítko SLEEP
Nastavení časovaného vypnutí.
7. Číslicová tlačítka 0–9
Stiskem tlačítek 0–9 přímo vyberete
televizní kanál při sledování televize. V
režimu teletextu vyberete číslo stránky
apod.
8. Tlačítko --/Slouží k zadávání čísel kanálů s různým
počtem číslic, např. pro 1 – 11 – 111.
9. Tlačítko RECALL
Tlačítko pro přepnutí na předchozí
sledovaný kanál.
10. Tlačítka VOL+/Stiskem zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
11. Tlačítko CH.LIST
Stiskem tohoto tlačítka v režimu TV
zobrazíte seznam kanálů.
12. Tlačítko MUTE
Stiskem ztlumíte zvuk. Stiskněte znovu
pro obnovení zvuku nebo stiskněte
tlačítko VOL +.
13. Tlačítka CH +/Stiskem přepínejte mezi jednotlivými
kanály.
14. Tlačítko AUDIO
Režim DTV/MEDIA: vyberte zvuk, pokud
je k dispozici.
10 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Dálkový ovladač
CZ
Režim ATV: výběr režimu zvuku: Stereo / Dual I/II / Mono.
Jiné zdroje: výběr levého/pravého kanálu
15. Tlačítko EPG
Stiskem zobrazíte/skryjete elektronického programového průvodce.
16. Tlačítko REC
Stisknutím tlačítka z spustíte nahrávání (v režimu DTV).
17. MENU
V režimu TV zobrazuje hlavní nabídku televizoru.
18. Tlačítko EXIT
Zavření menu nebo opuštění obrazovky.
19. Tlačítka ▲/▼/b/B/ENTER
Slouží k navigaci v nabídce na obrazovce a pro nastavení televizoru dle vašich preferencí.
20. Tlačítko FAV
Stiskněte pro vstup/výstup z nabídky oblíbených v režimu TV.
21. Tlačítka DISPLAY
Tlačítko pro zobrazení zdroje a informací o kanálech.
22. Tlačítko TTX
Zapnutí nebo vypnutí teletextu.
23. Tlačítko STOP
Zastavení záznamu/přehrávání.
24. Tlačítko PLAY
Reprodukce/pauza nebo započetí časově posunutého nahrávání.
25. Tlačítko PVR LIST
Slouží k zobrazení/ukončení seznamu PVR.
26. Tlačítko SUBTITLE
Tlačítko pro zobrazení/skrytí titulků ve spodní části obrazovky, pokud jsou k dispozici.
27. Tlačítko SUBPAGE
Tlačítko pro zobrazení teletextu, pokud je k dispozici.
Poznámka:
Při skladování, nebo pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
Chcete-li přístroj ovládat dálkovým ovladačem, namiřte jím na zařízení a poté stiskněte
tlačítko s požadovanou funkcí. Maximální dosah dálkového ovladače je kolem 5 metrů
s odchylkou až +/- 30° od kolmého směru k přijímacímu senzoru dálkového ovládání
na přední straně zařízení. Klesající kapacita baterií postupně snižuje dosah dálkového
ovladače. V prostoru mezi dálkovým ovladačem a zařízením se při používání dálkového
ovladače nesmějí nacházet pevné překážky. Během standardního použití je výdrž
baterií v dálkovém ovladači asi 1 rok. Pokud dojde k významnému snížení účinného
dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie v ovladači. Pokud ovladač nehodláte
delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – tím předejdete případnému poškození
způsobenému jejich vytečením.
Zabraňte přístupu silného světla (např. slunečního světla nebo světla ze silných
zářivkových nebo úsporných zdrojů), které může omezit účinnost a spolehlivost
infračerveného dálkového ovladače.
CZ 11
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
První zapnutí
5. První zapnutí
Stiskem tlačítka SOURCE zobrazíte seznam vstupních zdrojů.
Tlačítky V/v nebo SOURCE vyberte požadovaný vstupní zdroj.
Tlačítkem OK přepněte na příslušný vstupní zdroj.
Tlačítkem EXIT opusťte nabídku.
Pro sledování televize připojte anténní kabel funkčním příjmem (anténa, společná anténa,
kabelový rozvod, ...) ke vstupu televizoru označenému „RF-ln“.
5.1. Výběr jazyka
Tlačítky b/B vyberte jazyk používaný v nabídkách a zprávách.
5.2. Výběr země
Tlačítky V/v označte nabídku země.
Tlačítky b/B vyberte požadovanou zemi.
5.3. Automatické ladění
Vyberte mezi Analogovým (ATV) nebo digitálním (DTV) příjmem anebo ponechte oba
příjmy ATV+DTV. Nejprve proběhne ladění analogových televizních kanálů (ATV). Pokud
chcete ladění ATV přeskočit, stiskněte tlačítko Menu a tlačítko se šipkou vlevo.
Následně proběhne ladění digitálních televizních kanálů (DTV). Pokud chcete ladění DTV
přeskočit, stiskněte tlačítko Menu a tlačítko se šipkou vlevo.
12 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
První zapnutí
CZ
Poznámka:
Když automatické ladění nenajde žádný přijímatelný kanál (např. z důvodu
nevyhovující antény) nebo jste ladění přerušili ručně, stále můžete ladit kanály
ručně, po jednom, v menu přístroje popsaném dále. Pro to budete potřebovat některé
technické údaje o vysílání, které hodláte přijímat, např. způsob vysílání, frekvence
kanálů, režimy zvuku, rychlosti vysíláni apod.
Úspěšně dokončené automatické ladění končí uložením seznamu dostupných TV
programů a radiostanic, které můžete okamžitě přijímat. V případě vícenásobných výskytů
stejných nebo podobných programů (např. z důvodů lokálních variant stejného centrálního
programu či vzdáleného rušeného příjmu nebo lokálního „čistého“ přijmu) si ověřte, které
stanice vám budou nejlépe vyhovovat, případně seznam upravte.
Automatické ladění satelitu je přizpůsobeno ladění jednoho satelitu anténou s jedním
LNB a odpovídá nastavení DiSEqC=Nic/None. Pokud je vaše anténa složitější, určete
parametry antény (zejména ovládání LNB příkazy DiSEqC) podle nastavení, které vám
sdělí instalatér vašeho anténního systému. Tyto údaje zapište do Nastavení satelitu/Dish
Setup, popsaného v další kapitole.
CZ 13
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6. Menu
6.1. Nabídka kanálů – satelitní
U
POZORNĚNÍ:
Důrazně doporučujeme montáž anténního systému provedenou odborníkem.
Správně a kvalitně provedená montáž se odvděčí stabilním a bezporuchovým
příjmem.
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku CHANNEL (KANÁL).
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce CHANNEL upravit.
Stiskněte tlačítko OK a proveďte úpravu.
Po dokončeni úpravy stiskem tlačítka MENU uložte změny a vraťte se do předchozí
nabídky.
Podle informací od instalatéra vašeho anténního systému určete ke každému ze satelitů,
na které je váš systém připraven a které hodláte přijímat, všechny parametry. Pokud
bude některý parametr nesprávný nebo váš anténní systém nebude akceptovat případné
hodnoty Auto či Nic/None, nebude daný satelit možné přijímat nebo pod názvem určitého
satelitu bude přijímán satelit jiný.
Při nastavování satelitu, k jednotlivým funkcím sledujte popis tlačítek na obrazovce.
Vyberte v seznamu určitý satelit, šipkou Vpravo se přesuňte do nastavení jeho
parametrů a správně je nastavte. Zpět na seznam se dostanete tlačítkem EXIT. Při
správném nastavení parametrů, pokud je aktivní/vysílá první z transpondérů ze seznamu
daného satelitu (zatím skrytý), změní se vodorovný indikátor Kvalita/Quality (dole
v okně) z prázdného na nenulovou hodnotu, např. bude přibližně v polovině rozsahu.
Chcete-li zobrazit seznam transpondérů daného satelitu, stiskněte tlačítko EPG. Každý
transpondér je určen hlavně frekvencí (a dále polarizací H/V a symbolovou rychlostí,
14 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
např. 27500 kSym/s) a nese několik televizních programů a chcete-li je přijímat, při jeho
vybrání opět musí indikátor Kvalita/Quality ukazovat nenulovou hodnotu, např. polovinu
rozsahu.
6.1.1. Rychlé ladění M7 FastScan
•
•
•
Nastavte správně přepínače DiSEqC pro satelit Astra 23,5° východně
Režim hledání nastavte na Fast Scan
Stiskněte OK a vyčkejte dokončení ladění.
Poznámka k funkci FastScan:
Funkce FastScan vyhledá odpovídající tabulku kanálů operátora a uloží ji do seznamu
přístroje. Seznam, pořízený funkcí FastScan, pozici a čísla jednotlivých kanálů určuje
operátor vysílání a uživatel je nemůže změnit. Seznam je uložen v přístroji bez ohledu
na aktuální možnosti příjmu, nastavení antény, předplatné apod. Uživateli nabízí jistotu,
že má v přístroji uloženy všechny kanály, které operátor vysílá.
CZ 15
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
Poznámka k aktualizaci seznamu FastScan a spotřebě:
Seznam kanálů operátora FastScan přístroj překontroluje na aktuálnost při vypínání
do stavu připravenosti (Standby). Pro provedení stačí televizor vypnout při zvoleném
vstupu Satelit. Přístroj po dobu aktualizace nepřestane napájet satelitní anténu,
několikrát může bliknout stavová LED. Teprve po dokončení aktualizace (cca 3 minuty)
klesne jeho spotřeba pod předepsanou hodnotu 0,5 W.
6.1.2. Pokročilé/speciální ladění
V Nastavení satelitu lze provést pokročilé a speciální ladění.
Lze prohledat (skenovat) jeden nebo několik satelitů, jeden nebo několik transpondérů,
a to výběrem z jejich seznamu, tlačítkem OK. Po vybrání stiskněte modré tlačítko
a z následujícího okna zvolte tři volby:
1. Mód skenování mezi Výchozí/Default (prohledá se podle seznamu v televizoru), Slepý
sken/Blind Scan (nejpomalejší, prohledá se mnoho různých režimů a parametrů
vysílání bez ohledu na to, zda s nimi nějaké vysílání existuje), Síť/Network (ve
vysílání se prvně hledá síťová tabulka NIT a pak se prohledávají transpondéry v ní
nalezené).
2. Typ kanálu zvolte – Volné/FTA, pro jejichž příjem není třeba žádná karta
podmíněného přístupu (CA) a Šifrované/Scrambled (někdy nazývané „kódované“),
které přístupovou kartu potřebují. Šifrované kanály se pak v seznamu programů
zobrazí se symbolem klíče.
3. Typ služby – zvolte DTV a Rádio.
Příklad postupu pokročilého ladění Skylink:
•
Nastavte podle vašeho anténního systému správně příjem satelitů Astra 23,5°
východně (Astra 1E, 1G, 3A)
(Případně zkontrolujte přítomnost a nastavení jednotlivých transpondérů podle
seznamu operátora.)
•
Vyberte (zaškrtnutím tlačítkem OK) v seznamu tohoto satelitu transpondér
12070 MHz, horizontální polarizace, symbolová rychlost 27500 kSym/s.
•
Po stisku Skenovat zvolte Síťové ladění. Televizor prvně vyhledá NIT tabulku na
TP12070 a pak naladí programy z transpondérů v ní uvedených.
(Pokud přijímáte i satelit Astra 19,2° východně, přilaďte programy z několika
jednotlivých transpondérů tohoto satelitu, pokud jejich programy máte zaplacené
a chcete je přijímat.)
•
Můžete z rozsáhlého seznamu programů smazat ty, které nepotřebujete, např. proto,
že náleží jinému operátorovi, jehož přístupovou kartu nemáte.
16 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.2. Nabídka kanálů – ATV/DTV
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku CHANNEL (KANÁL).
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce CHANNEL upravit.
Stiskněte tlačítko OK a proveďte úpravu.
Po dokončeni úpravy stiskem tlačítka MENU uložte změny a vraťte se do předchozí
nabídky.
6.2.1. Automatické ladění
Tlačítky V/v vyberte položku Auto Tuning (Automatické ladění) a vstupte do ní stiskem
tlačítka OK. Provede se stejná akce jako při prvotním ladění, smažou se všechny dříve
naladěné kanály.
6.2.2. Ruční ladění ATV
Current CH (Aktuální kanál)
Nastavení čísla kanálu.
Color System (Systém barev)
Vyberte systém barev.
Sound System (Systém zvuku)
Vyberte systém zvuku.
CZ 17
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
Fine-Tune (Jemné ladění)
Jemné nastavení frekvence kanálu.
Search (Vyhledat)
Spuštění vyhledávání kanálů.
6.2.3. Ruční ladění DTV
Tlačítky V/v vyberte položku DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV) a tlačítkem OK
vstupte do podnabídky.
Tlačítky b/B vyberte kanál a tlačítkem OK proveďte vyhledávání programu.
6.2.4. Úpravy programů
Tlačítky V/v vyberte položku Program Edit (Úpravy programů) a tlačítkem OK vstupte do
podnabídky.
Pro programování kanálu slouží tři barevná tlačítka z z z
Nejprve stiskem tlačítek V/v označte kanál, který chcete vybrat. Poté:
Červeným tlačítkem odstraníte program ze seznamu.
Žlutým tlačítkem přesunete program.
Modrým tlačítkem vybraný kanál přeskočíte (televizor bude kanál automaticky
přeskakovat, když k přepínání kanálů použijete tlačítka PR+/-).
Tlačítkem FAV přidáte nebo odeberete kanál ze seznamu oblíbených.
18 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
Pozici a čísla jednotlivých kanálů pořízené funkcí FastScan, určuje operátor vysílání
a uživatel je nemůže změnit. Barevná tlačítka jsou na ně nefunkční.
6.2.5. Seznam plánu
V digitálním vysílání lze naprogramovat určité akce vázané na čas, které se nazývají
Události (Events). Tyto vámi naplánované (naprogramované) události se ukládají do
Seznamu.
Tlačítky V/v vyberte položku Schedule List (Seznam plánu) a tlačítkem OK vstupte
do podnabídky. Je k dispozici u některých zdrojů.
Žlutým tlačítkem vstoupíte do následujícího rozhraní.
Pokud je nastavený čas v konfliktu, zobrazí se výstraha.
Poznámka:
Naplánované úkoly vyžadují přesné nastavení času, jinak jejich provedení může být
nepřesné nebo nespolehlivé. Využívejte pro plánování úkolů přesný čas z vysílání,
správně nastavte časové pásmo, letní čas a úkoly provádějte při zapnutém televizoru.
Poznámka:
Pokud váš systém podmíněného přístupu (CAM) podporuje ochranu typu URI, je pro
nahrávání poprvé potřeba zadat PIN (CI CAM PIN) vašeho CA systému. Toto je odlišné
od hesla zámku TV, přiděluje ho operátor CAM.
CZ 19
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6.2.6. Informace o signálu
Tlačítky V/v vyberte položku Signal Information (Informace o signálu). Tlačítkem OK
zobrazíte podrobné informace o signálu, jeho síle a kvalitě (míře rušení). K dispozici je
pouze pro signál DTV. Pro uspokojivý příjem využívejte programy/kanály s nejvyššími
hodnotami obou veličin, max. je 100.
6.3. Nabídka Picture (Obraz)
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku PICTURE (OBRAZ).
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce PICTURE nastavit.
Stiskněte tlačítko OK a proveďte nastavení.
Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
20 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.3.1. Režim obrazu
Tlačítky V/v vyberte položku Picture Mode (Režim obrazu) a tlačítkem OK vstupte do
podnabídky
Pokud je obraz v režimu Personal (Osobní), můžete měnit hodnoty kontrastu, jasu, barev,
ostrosti a odstínu.
Tip:
Pro přímou změnu režimu obrazu můžete použít tlačítko P.M.
Kontrast / Jas / Barva / Odstín / Ostrost
Tlačítky V/v vyberte položku a poté tlačítky proveďte úpravu.
Contrast (Kontrast): Nastavení intenzity světlých míst obrazu. Tmavá místa obrazu
zůstávají nezměněna.
Brightness (Jas): Nastavení celkového jasu obrazu. Ovlivní tmavé oblastí obrazu.
Color (Barvy): Nastavení sytostí barev dle vašich preferencí.
Tint (Odstín): Slouží pro kompenzaci barev, výhradně pro NTSC.
Sharpness (Ostrost): Nastavení zdůraznění detailů obrazu.
Poznámka:
Položky jsou přístupné pouze pro nastavení obrazu Personal (Osobní).
CZ 21
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6.3.2. Teplota barev
Změna celkového podání barev obrazu.
Tlačítky V/v vyberte položku Color Temperature (Teplota barev) a poté tlačítkem OK
přejděte do podnabídky.
Tlačítky b/B proveďte výběr (dostupné režimy obrazu: Cold (Studený), Normal
(Normální), Warm (Teplý)).
Cold (Studený)
Normal (Normální)
Warm (Teplý)
Zdůrazní modrý tón bílé barvy.
Zachová neutrální bílou barvu.
Zdůrazní červený tón bílé barvy
6.3.3. Redukce šumu
Slouží k filtrování a potlačení šumu v obraze a zlepšení kvality obrazu.
Tlačítky V/v vyberte položku Noise Reduction (Redukce šumu) a poté tlačítkem OK
přejděte do podnabídky.
Off (Vypnuto): Detekce šumu v obraze je vypnutá.
Low (Nízká): Detekce a redukce slabého šumu v obraze.
Middle (Střední): Detekce a redukce středně silného šumu v obraze.
High (Vysoká): Detekce a redukce silného šumu v obraze.
Default (Výchozí): Nastaveno jako výchozí.
22 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.3.4. HDMI režim
Zvolte pro aktuálně připojený zdroj do vstupu HDMI buď Video (např. satelitní přijímač),
nebo PC (počítač), nebo AUTO. Tím přizpůsobíte zpracování obrazu i jeho velikost
aktuálnímu zdroji. Při nepřipojeném zdroji HDMI je neaktivní.
6.4. Nabídka Sound (Zvuk)
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku SOUND (ZVUK).
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce SOUND nastavit.
Stiskněte tlačítko OK a proveďte nastavení.
Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
6.4.1. Režim zvuku
Tlačítky V/v vyberte položku Sound Mode (Režim zvuku) a tlačítkem OK vstupte do
podnabídky.
Tlačítky V/v proveďte výběr.
Pokud je zvuk v režimu Personal (Osobní), můžete měnit hodnoty výšek a basů.
CZ 23
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
Tip:
Pro přímou změnu režimu zvuku můžete použít na dálkovém ovladači tlačítko S.M.
Standard (Standardní): Poskytuje vyvážený zvuk ve všech prostředích.
Music (Hudba): Zachovává původní zvuk. Vhodné pro hudební programy.
Movie (Film): Zdůrazní výšky a basy pro zlepšení zvukového zážitku.
Sports (Sport): Zdůrazní hlas při sportovních pořadech.
Personal (Osobní): Umožňuje přizpůsobení nastavení zvuku.
Poznámka:
Basy a výšky jsou k dispozici pouze v režimu Personal (Uživatelský), kdy je můžete
nastavovat dle potřeby.
6.4.2. Vyvážení
Tlačítky V/v vyberte položku Balance (Vyvážení). Tlačítky b/B proveďte úpravu.
6.4.3. Automatické vyrovnávání hlasitosti
Tlačítky V/v vyberte položku Auto Volume Level (Automatické vyrovnávání hlasitosti)
a poté tlačítky b/B vyberte možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).
6.4.4. Digitální výstup
Tlačítky V/v vyberte položku SPDIF Mode (koaxiální digitální výstup zvuku SPDIF) a poté
tlačítky b/B vyberte možnost Off (Vypnuto), PCM nebo Auto (Automaticky). Určeno pro
externí zpracováni digitálního zvuku.
6.4.5. Přepínání zvukového popisu
Tlačítky V/v vyberte položku AD Switch (AD přepínač) a poté tlačítky b/B vyberte
možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Funkce pro osoby se zrakovým postižením,
při které je aktivní zvuková stopa popisující aktuální obraz. Vyžaduje podporu kódovaného
datového toku. Při zapnutí funkce přimíchá nastavenou hlasitostí k původnímu zvuku
pořadu také komentář ze zvukového popisu, kterým některé pořady vybaví vysílatel.
Poznámka:
Balance (Vyvážení): tato položka umožňuje nastavit výstup z reproduktorů
a optimalizovat poslech z místa, kde se nacházíte.
Auto Volume Level (Automatické vyrovnávání hlasitosti): tato položka slouží
k automatickému snížení rozdílů mezi hlasitostí kanálů a pořadů.
24 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.5. Nabídka Time (Čas)
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku TIME (ČAS).
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce TIME nastavit.
Stiskněte tlačítko OK a proveďte nastavení.
Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem OK uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
6.5.1. Časové pásmo
Tlačítky V/v vyberte položku Time Zone (Časové pásmo) a tlačítkem OK vstupte do
podnabídky.
Tlačítky V/v/b/B vyberte časové pásmo.
Poznámka:
Správné nastavení času (vč. přepnutí na letní čas) je potřebné pro více funkcí
digitálního vysílání, jako např. EPG. Ve vysílání je velmi přesný čas přítomen a přístroj
se podle něj synchronizuje. Uživatelsky je nezbytné pouze správné nastavení časového
pásma.
CZ 25
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6.5.2. Časovač vypnutí
Tlačítky V/v vyberte položku Sleep Timer (Časovač vypnutí) a tlačítkem OK vstupte do
podnabídky.
Tlačítky V/v proveďte výběr (dostupné možnosti: Off (Vypnuto), 15 min, 30 min, 45 min,
60 min, 90 min, 120 min, 240 min).
6.5.3. Automatický pohotovostní režim
Tlačítky V/v vyberte položku Auto Standby (Automatický pohotovostní režim) a tlačítkem
OK vstupte do podnabídky.
Tlačítky V/v proveďte výběr.
Tip:
Pokud během nastaveného času nepoužijete dálkový ovladač, televizor se automaticky
přepne do pohotovostního režimu. Dokud ovladač používáte, čas se vynuluje. Dlouhý čas
postačuje pro naprostou většinu použití. Funkci vypínání lze i úplně deaktivovat volbou
VYP.
26 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.5.4. Časovač nabídky na obrazovce
Tlačítky V/v vyberte položku OSD Timer (Časovač nabídky na obrazovce) a tlačítkem OK
vstupte do podnabídky.
Tlačítky V/v proveďte výběr, jak dlouho se zobrazí volby nastavení na obrazovce, než
automaticky zmizí.
6.6. Nabídka Lock (Zámek)
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku Lock (Zámek). Musíte zadat platné heslo.
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce LOCK nastavit.
Stiskněte tlačítko b/B a proveďte nastavení.
Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
Výchozí, tovární heslo je 0000, a pokud zapomenete, co jste nastavili, obraťte se na
servisní středisko.
CZ 27
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6.6.1. Systém zámku
Tlačítky V/v vyberte položku Lock System (Systém zámku), stiskněte tlačítko OK
a vyberte jednu z následujících tří možností.
6.6.2. Nastavení hesla
Tlačítky V/v vyberte položku Set Password (Nastavit heslo) a poté tlačítkem OK vstupte
do podnabídky a nastavte nové heslo.
28 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.6.3. Zámek kanálů
Tlačítky V/v vyberte položku Channel Lock (Zámek kanálů) a poté tlačítkem OK vstupte
do podnabídky a proveďte výběr.
Zeleným tlačítkem kanál uzamknete nebo odemknete. Jeho sledování pak bude
podmíněno zadáním hesla.
6.6.4. Rodičovská kontrola
Tlačítky V/v vyberte položku Parental Guidance (Rodičovská kontrola) a poté tlačítkem
OK vstupte do podnabídky a vyberte věk, který je vhodný pro vaše děti.
Vysílatel může pořady vybavovat informacemi o doporučeném nebo minimálním věku pro
sledování. Pokud některý pořad bude vysílán se skrytým příznakem minimálního věku,
přístroj jej porovná s vámi zadaným a případně vyzve k zadání hesla, abyste mohli pořad
s vyšším věkem sledovat.
6.6.5. Zámek tlačítek
Tlačítky V/v vyberte položku Key Lock (Zámek tlačítek) a poté tlačítky b/B vyberte
možnost Off (Vypnuto) nebo On (Zapnuto).
Pokud je zámek tlačítek aktivní, nelze používat tlačítka na ovládacím panelu televizoru.
CZ 29
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6.6.6. Hotelový režim
Hotelový režim slouží k omezení některých funkcí televizoru, aby bylo snadné jej
provozovat v místech, kde by měla být např. omezena maximální hlasitost či zamezeno
ladění TV.
1.
2.
3.
Tlačítky V/v na dálkovém ovladači vyberte hotelový režim v nabídce Lock (Zámek).
Stiskem tlačítka OK na dálkovém ovladači vstupte do podnabídky.
Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
6.7. Hotelový režim
Tlačítky V/v vyberte položku Hotel Mode (Hotelový režim) a poté tlačítky b/B vyberte
možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).
6.7.1. Zámek zdroje
Tlačítky V/v vyberte položku Source Lock (Zámek zdroje) a poté tlačítkem OK vstupte do
podnabídky a proveďte výběr.
6.7.2. Výchozí zdroj
Tlačítky V/v vyberte položku Default Source (Výchozí zdroj) a poté tlačítkem OK vstupte
do podnabídky a proveďte výběr.
6.7.3. Výchozí program
Tlačítky V/v vyberte položku Default Prog (Výchozí program) a poté tlačítky b/B
proveďte výběr.
6.7.4. Maximální hlasitost
Tlačítky V/v vyberte položku Max Volume (Maximální hlasitost) a poté tlačítky b/B
proveďte výběr.
30 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.7.5. Vymazat zámek
Tlačítky V/v vyberte položku Clear Lock (Vymazat zámek) a poté tlačítkem OK vymažte
dříve provedená nastavení.
6.8. Nabídka Setup (Nastavení)
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku SETUP (Nastavení).
1.
2.
3.
Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce SETUP nastavit.
Stiskněte tlačítko b/B a proveďte nastavení.
Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
6.8.1. Jazyk nabídky na obrazovce
Vyberte zobrazený jazyk nabídky na obrazovce. Ve výchozím stavu je jako jazyk nabídky
zvolená angličtina.
Tlačítky V/v/b/B vyberte jazyk nabídky.
CZ 31
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
6.8.2. Jazyk TT
Tlačítky V/v vyberte položku TT Language (Jazyk TT) a poté tlačítkem OK vstupte do
podnabídky
Tlačítky V/v/b/B vyberte jazyk teletextu, pokud se nezobrazuje správně národní
abeceda.
6.8.3. Jazyky zvuku
Tlačítky V/v vyberte položku Audio Languages (Jazyky zvuku) a poté tlačítkem OK
vstupte do podnabídky. Slouží k automatickému výběru určitého jazyka, pokud je ve
vysílání přítomen. Lze vybrat 2 jazyky podle pořadí, prvotní a druhotný. Není-li přítomen
vámi určený jazyk, zvolí se jazyk určený vysílatelem.
Tlačítky b/B vyberte primární/sekundární jazyk zvuku.
Tlačítky V/v/b/B vyberte jazyky zvuku.
6.8.4. Jazyk titulků
Tlačítky V/v vyberte položku Subtitle Language (Jazyky titulků) a poté tlačítkem OK
vstupte do podnabídky. Slouží k automatickému výběru určitého jazyka, pokud je ve
vysílání přítomen. Lze vybrat 2 jazyky podle pořadí, prvotní a druhotný. Není-li přítomen
vámi určeny jazyk, zvolí se jazyk určený vysílatelem.
32 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
Tlačítky b/B vyberte primární/sekundární jazyk titulků.
Tlačítky V/v/b/B vyberte jazyk titulků.
6.8.5. Sluchově postižení, Zhoršený poslech
Tlačítky V/v vyberte položku Hearing Impaired (Sluchové postižení) a poté tlačítkem OK
vyberte možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Záleží na vysílání pořadů.
6.8.6. Systém souborů PVR
Volba slouží k nastavení nahrávání (PVR) digitálního vysílání na vaše paměťové zařízení
USB. Vzhledem k velikosti dat přicházejících digitálním vysíláním je nastavení podrobnější.
Tlačítky V/v vyberte položku REC File System (Systém souborů PVR) a poté tlačítkem
OK vstupte do podnabídky.
Tlačítky V/v vyberte položku Check REC File System (Zkontrolovat systém souborů PVR)
a poté vstupte do nastavení tlačítkem OK. Bude provedena kontrola rychlosti zařízení
USB. Výsledek určuje, jaké nejlepší vysílání je vaše USB zařízení schopno pojmout. Při
neuspokojivém výsledku proveďte formátování v televizoru, které se pokusí USB zařízení
lépe přizpůsobit záznamu digitálního vysílání. Pro velikost souboru a limit nahrávání volte
nižší hodnoty. Vyšší hodnoty rychle zvyšují nároky na vaše paměťové zařízení, jak na
velikost, tak zejména na rychlost.
U
POZORNĚNÍ:
Formátování nevratně smaže veškerý obsah paměťového zařízení!
CZ 33
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
Poznámka:
Každé USB zařízení nejprve vyzkoušejte na rychlost a spolehlivost záznamu.
Při neuspokojivém výsledku je vyměňte za jiné, zejména rychlejší. Rychlost USB
paměti je zásadním parametrem spolehlivého záznamu i časového posunu.
Poznámka k nahrávání a ochraně autorských práv:
Záznamy PVR a časového posunu mohou klást vyšší nároky na rychlost připojené
paměti a ověřování práv k zašifrovanému vysílání. Změna režimu (např. začátek
a konec) nebo některé operace mohou čekat na tyto vnější podněty a reakce na
pokyny uživatele může být zpomalená. Pokud práva vysílání umožňují pouze sledování
a nikoli záznam, přístroj vám to oznámí. Záznam na vašem paměťovém zařízení je
z důvodu ochrany autorských práv kódován proti použití v jiném zařízení.
6.8.7. Poměr stran
Tlačítky V/v vyberte položku Aspect Ratio (Poměr stran) a poté tlačítkem OK vstupte do
podnabídky.
Tlačítky V/v vyberte poměr stran (dostupné možnosti: Auto (Automaticky), 4:3, 16:9,
Zoom1, Zoom2).
6.8.8. Modrá obrazovka
Tlačítky V/v vyberte položku Blue Screen (Modrá obrazovka) a tlačítkem OK vyberte
možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Funkce se uplatní, není-li přítomen užitečný
obrazový signál k zobrazení.
6.8.9. Prvotní instalace
Tlačítky V/v vyberte položku First Time Installation (Prvotní instalace) a poté tlačítkem
OK vstupte do nastavení. Vymažete tím předchozí nastavení a ladění a projdete znovu
celým procesem uvedení přístroje do provozu.
34 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.8.10. Reset, Obnovení výchozího nastavení výrobce.
Tlačítky V/v vyberte položku Reset a poté tlačítkem OK vstupte do podnabídky. Funkce
provádí návrat položek nastavení televizoru na tovární hodnoty, vyjma smazání seznamu
naladěných programů.
6.8.11. Aktualizace softwaru (USB)
Tlačítky V/v vyberte položku Software Update (USB) (Aktualizace softwaru (USB)),
připojte zařízení USB do slotu USB a poté stiskněte tlačítko OK, aby se provedla
aktualizace softwaru.
U
POZORNĚNÍ:
Novy software televizoru aktualizujte jen v případě, že máte originální software
výrobce pro daný typ včetně popisu změn. Případný pokus o aktualizaci
neoriginálním softwarem, a to i v případě malé odlišnosti, může skončit
nevratným poškozením televizoru, které není kryto zárukou.
6.8.12. HDMI CEC
Funkce provádí nastavení speciálních položek digitální komunikace mezi zařízeními na
rozhraní HDMI. Položky nastavte podle pokynů ve vašem externím zařízení HDMI CEC
a správnou komunikaci ověřte.
Tlačítky V/v vyberte položku HDMI CEC a poté tlačítkem OK vstupte do podnabídky.
CEC Control
Audio Receiver
Tlačítky b/B zapněte nebo vypněte funkci HDMI CEC.
Tlačítky b/B zapněte nebo vypněte funkci HDMI Audio receiver.
Auto Standby (Automatický pohotovostní režim), Device Auto Power Off (Automatické
vypnutí zařízení), TV Auto Power On (Automatické vypnutí TV)
Tlačítky b/B zapněte nebo vypněte funkci automatického pohotovostního režimu jak pro
tento televizor, tak i pro připojené zařízení.
CZ 35
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Menu
Device List (Seznam zařízení), Device Menu
Stiskem tlačítka OK otevřete hlavní nabídku zařízení.
6.9. Nabídka ATV kanál
Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku (v režimu ATV).
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku CHANNEL (KANÁL).
1. Tlačítky V/v vyberte položku, kterou chcete v nabídce CHANNEL nastavit.
2. Tlačítky b/B nastavte hodnotu.
3. Po dokončeni nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí
nabídky.
6.9.1. Automatické ladění
Tlačítky V/v vyberte položku Auto Tuning (Automatické ladění) a tlačítkem OK spusťte
ladění.
6.9.2. Ruční ladění ATV
Tlačítky V/v vyberte položku ATV Manual Tuning (Ruční ladění ATV) a tlačítkem OK
vstupte do podnabídky.
6.9.3. Ruční ladění DTV
Tlačítky V/v vyberte položku DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV) a tlačítkem OK
vstupte do podnabídky.
6.9.4. Úprava kanálů
Tlačítky V/v vyberte položku Programme Edit (Úprava kanálů) a tlačítkem OK vstupte do
podnabídky.
Poznámky:
1. Nabídka Sound (Zvuk) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV (položka AD
switch ale není dostupná).
2. Nabídka Lock (Zámek) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.
3. V nabídce TIME (Čas) nejsou dostupné položky nastavení času a výběru časového
pásma.
4. V nabídce Setup (Nastavení) nejsou dostupné položky sluchově postižení
a nahrávání pomocí PVR.
36 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Menu
CZ
6.10. Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV
Poznámky:
1. Nabídka Picture (Obraz) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.
2. Nabídka Sound (Zvuk) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV (položka
AD switch ale není dostupná).
3. Nabídka Lock (Zámek) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.
4. V režimu AV / Komponentní vstup / HDMI není dostupná nabídka Channel (Kanál).
5. V nabídce Time (Čas) nejsou dostupné položky hodin a výběru Časového pásma.
6. AV nepodporuje položky sluchově postiženi a nahrávání pomoci PVR;
Komponentní vstup ani HDMI nepodporují jazyk teletextu a položku sluchově
postižení.
CZ 37
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
7. USB
Poznámka:
Než použijete nabídku Media (Média), připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko
SOURCE a nastavte vstupní zdroj na Media. Připojení většiny USB zařízení televizor
rozpozná a krátce vám nabídne přepnutí na jeho přehrávání. Když nebudete reagovat,
nabídka zmizí a dále je v provozu původní režim.
Tlačítky V/v vyberte položku Media v nabídce Source a tlačítkem OK vstupte do
nastavení.
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce Media položku, kterou chcete nastavit,
a tlačítkem OK vstupte do nastavení.
38 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
USB
CZ
7.1. Nabídka Photo (Fotografie)
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku PHOTO (Fotografie) a poté vstupte do
rozhraní tlačítkem OK.
Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.
Tlačítky b/B vyberte v nabídce výběru souborů soubor, který si chcete prohlédnout,
a stiskem tlačítka OK obrázek zobrazte. Pokud chcete sledovat pouze tento obrázek,
stiskněte tlačítko Pauza, jinak začne promítání všech fotografií daného adresáře, počínaje
obrázkem, který jste označili. Informační proužek s ovládáním promítání skryjete šipkou
dolů. Pozastavené promítání obnovíte stiskem Play/Pause. Promítání ukončíte stiskem
EXIT, vrátíte se na seznam adresáře.
Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém obrázku, po chvíli se napravo
zobrazí informace o souboru a uprostřed se zobrazí náhled obrázku.
Základní funkce:
Repeat ALL (Opakovat vše)
Tlačítky b/B vyberte položku režimu opakování, stiskněte tlačítko OK a vyberte Repeat
None / Repeat all / Repeat 1 (opakování vypnuto/opakovat vše/opakovat 1).
Music (Hudba)
Tlačítky b/B vyberte položku Music (Hudba), stiskněte tlačítko OK a vyberte hudební
pozadí.
Playlist (Seznam)
Tlačítky b/B vyberte položku Playlist (Seznam), stiskněte tlačítko OK pro vstup.
Info (Informace)
Tlačítky b/B vyberte položku Information (Informace), stiskněte tlačítko OK pro vstup.
Zobrazí se detailní informace o obrázku.
Rotate (Otočení)
Tlačítky b/B vyberte položku Rotate (Otočení). Můžete tak otočit obrázek podle potřeby.
Zoom in/Zoom Out (Přiblížení / Oddálení)
Můžete vybrat přiblížení nebo oddálení obrázku.
Move View (Pohyb obrazu)
Pokud je obrázek větší než obrazovka, použijte tuto funkci k pohybu obrázku.
CZ 39
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
USB
7.2. Nabídka Music (Hudba)
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku MUSIC (Hudba) a poté vstupte do rozhraní
tlačítkem OK.
Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.
Tlačítky b/B vyberte diskovou jednotku, ze které chcete přehrávat, a tlačítkem OK vstupte
do rozhraní. Informační proužek s ovládáním přehrávání skryjete šipkou dolů, obnovíte jej
stiskem OK. Přehrávání ukončíte stiskem EXIT, vrátíte se na seznam adresáře. Když se
v seznamu adresáře pozastavíte na některém souboru hudby, po chvíli se napravo zobrazí
informace o souboru a začne se přehrávat na ukázku.
Tlačítky b/B vyberte položku pro návrat do předchozí nabídky.
40 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
USB
CZ
7.3. Nabídka Movie (Film)
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku MOVIE (Film) a poté vstupte do rozhraní
tlačítkem OK.
Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.
Tlačítky b/B vyberte diskovou jednotku, ze které chcete přehrávat, a tlačítkem OK
vstupte do rozhraní. Stiskem tlačítka médií přehrajete vybraný film, pokud je přijatelný
k přehrávání, zejména jeho kodek.
Tlačítkem Display vyberte dole informační proužek, který chcete spustit, a tlačítkem OK
do ní vstupte.
Pokud je v adresáři s filmem přítomen i soubor s externími titulky se stejným jménem
jako film, přístroj je přehraje (tlačítko SUBTITLE). Mezi více národními abecedami můžete
vybírat volbou CharSet v informačním proužku. Když se v seznamu adresáře pozastavíte
na některém souboru filmu, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a začne se
přehrávat na ukázku.
Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opětovným stiskem celou nabídku
opustíte.
CZ 41
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
USB
7.4. Nabídka Text
Tlačítky b/B vyberte v hlavní nabídce položku TEXT a poté vstupte do rozhraní tlačítkem
OK.
Tlačítkem Exit se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.
Tlačítky b/B vyberte diskovou jednotku, na které chcete prohlížet, a tlačítkem OK vstupte
do rozhraní.
Tlačítky b/B vyberte položku pro návrat do předchozí nabídky.
42 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Řešení potíží
CZ
8. Řešení potíží
U
POZORNĚNÍ:
Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat, zařízení
neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. Vždy předejte přístroj
do autorizovaného servisu v případě nutnosti opravy, seřízení nebo jiné než
pravidelné údržby. Neoprávněný zásah do přístroje se považuje za porušení
a ztrátu záručního plnění. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou
zodpovědnost za veškerá ztráty způsobené porušením nařízení uvedených v tomto
návodu. Neotvírejte zařízení z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
V případě poruchy zařízení nejprve zkontrolujte následující seznam problémů
a jejich řešení. Pokud se vám nepodaří závadu odstranit díky následujícím tipům,
kontaktujte svého prodejce.
Příznaky
Možná řešení
Televizor není napájen.
Zkontrolujte připojený napájecí kabel a funkčnost
elektrické zásuvky.
Odpojte napájecí kabel, zapojte ho po 60 sekundách
a televizor znovu zapněte.
Žádný obraz.
Zkontrolujte připojení antény.
Mohly nastat problémy s vysíláním na stanici,
nalaďte jinou stanici.
Upravte nastavení kontrastu a jasu.
Dobrý obraz, ale žádný zvuk.
Zvyšte hlasitost.
Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk (funkce Mute).
Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači.
Zkontrolujte nastavení zvuku.
Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte, zda
není ztlumená jejich hlasitost nebo vypnutý zvuk.
Pokud používáte A/V nebo komponentní vstup,
ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené a nejsou
uvolněné. Pokud používáte kabel s redukcí DVI na
HDMI, je nutný samostatný audio kabel.
Ujistěte se, že není obsazený konektor sluchátek.
Dobrý zvuk, ale neobvykle
zbarvený nebo žádný obraz.
Zkontrolujte připojení a stav antény.
Pokud používáte komponentní vstup, zkontrolujte
připojení. Nesprávné nebo uvolněné připojení může
způsobovat problémy s barvami nebo prázdnou
obrazovku.
CZ 43
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Řešení potíží
Příznaky
Možná řešení
Televizor nereaguje na dálkový
ovladač.
Baterie v dálkovém ovladači jsou možná vybité.
Pokud je to nutné, vyměňte je za nové. Očistěte
čočku dálkového ovladače. Vzdálenost mezi LED
televizorem a dálkovým ovladačem by měla být do
8 m, v doporučeném provozním úhlu a bez překážek
v dráze paprsku. Zamezte dopadu silného světla
(denní, sluneční nebo světla fluorescenčních lamp
a zářivek) na televizor a senzor dálkového ovládání.
Na obrazovce jsou barevné
body.
I když je LED obrazovka vyrobena vysoce přesnou
technologii a 99,99 % nebo více pixelů je funkčních,
na obrazovce se mohou zobrazovat trvale zhasnuté
nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). To
je konstrukční vlastnost LED obrazovky a nejedná se
o poruchu.
Obraz se rozpadá.
Televizor udržujte mimo dosah rušivých zdrojů
elektřiny, jako automobily, fény, svářečky a veškeré
volitelné vybavení.
Rozpadáni obrazu mohou způsobovat atmosférické
jevy, jako místní nebo vzdálená bouřka.
Při instalaci volitelného vybavení ponechte mezi
volitelným vybavením a televizorem místo.
Zkontrolujte anténu a připojení.
Anténu uchovávejte mimo dosah napájecích nebo
vstupních/výstupních kabelů.
Po automatickém ladění jsou
k dispozici pouze některé
kanály.
Zkontrolujte, zda je vaše oblast pokryta digitálním
televizním vysíláním. Zkuste přeladit nebo ručně
naladit chybějící kanály.
Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény.
Kanál nelze vybrat.
Zkontrolujte, zda kanál není blokovaný v nastavení
v hlavní nabídce.
Ze zařízení USB nelze
přehrávat.
Zkontrolujte propojovací kabel USB a připojení
napájení. Pevný disk nebyl zformátován. Ujistěte se,
že je jednotka flash USB kompatibilní a obsahuje
podporované formáty multimediálních dat.
Obraz je zkreslený, obsahuje
makrobloky, mikrobloky, body,
velké pixely atd.
Komprimace videa může způsobovat narušení,
zejména při rychlém pohybu, např. ve sportovních
pořadech a akčních filmech.
44 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Řešení potíží
Příznaky
Možná řešení
Šum z reproduktorů
Zkontrolujte připojení kabelů, ujistěte se, že video
kabel není připojený k videovstupu.
Zkreslení zvuku může způsobovat nízká úroveň
signálu.
Televizor se automaticky
vypíná.
Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač vypnutí nebo
časovač úsporného režimu.
Televizor se automaticky
zapíná.
Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač zapnutí
v nabídce Setup (Nastavení).
Obrázek se nezobrazuje na
celou obrazovku.
Nejprve se přesvědčte, zda problém není způsoben
vstupním signálem. Poté zkuste upravit položku
Zoom v nabídce Function (Funkce).
CZ
Vady obrazu a jejich příčiny
Sněžení v obraze
Zasněžený obraz je obvykle způsoben slabým signálem. Změňte nastavení antény nebo
instalujte anténní zesilovač.
Zdvojený obraz nebo duchy
Zdvojený obraz je obvykle způsobený odrazy od vysokých budov. Upravte nasměrování
antény nebo ji umístěte výš.
Rušení rádiovými vlnami
Na obrazovce se pohybuje vlnění, které je obvykle způsobeno okolními rádiovými vysílači
nebo krátkovlnnými přijímači.
Rušení elektrotermickými zařízeními s vysokou teplotou
Na obrazovce se objevují šikmé nebo šípovité vzory nebo část obrazu chybí. To je
pravděpodobně způsobeno elektrotermickými zařízeními s vysokou teplotou v nedaleké
nemocnici.
CZ 45
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Technické parametry
9. Technické parametry
Model
Úhlopříčka
Spotřeba
Spotřeba v pohotovostním režimu
Jmenovité napětí
Dálkový ovladač
SLE 43F17TCS
SLE 3229TCS
SLE 2471TCS
43" (109 cm)
32" (80 cm)
24" (60 cm)
75 W
48 W
40 W
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
100 – 240 V AC, 50/60 100 – 240 V AC, 50/60 100 – 240 V AC, 50/60
Hz
Hz
Hz
Ano
Ano
Ano
200 × 200
100 × 100
200 × 100
Rozměry se stojanem (Š × V × H)
971 x 604 x 201 mm
734 x 472 x 201 mm
570 x 361 x 159 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)
971 x 570 x 91 mm
734 x 440 x 83 mm
550 x 335 x 87 mm
6,7 kg
4,2 kg
2,4 kg
Montáž na stěnu VESA
Hmotnost netto se stojanem
Připojení
RF IN
1
1
1
HDMI
2 (1xARC)
2 (1xARC)
1 (ARC)
SPDIF koaxiální
1
1
1
VGA
0
0
1
1
MINI AV in
1
1
MINI YPbPr
1
1
1
PC Audio vstup
0
0
1
Kompozitní vstup
1
1
1
Sluchátkový výstup
1
1
1
USB
1
1
1
HEVC, MKV, AVI, MP4,
MOC, MP3, AAC,
JPEG, JPG,TXT
HEVC, MKV, AVI, MP4,
MOC, MP3, AAC,
JPEG, JPG,TXT
HEVC, MKV, AVI, MP4,
MOC, MP3, AAC,
JPEG, JPG,TXT
1
1
1
1920 x 1080
1366 x 768
1366 x 768
200 cd/m²
200 cd/m²
150 cd/m²
9.5
8.5
9.5
Pozorovací úhel
178°/178°
178°/178°
178°/178°
Vestavěný tuner
DVB-T/T2, DVB-C,
DVB-S2
DVB-T/T2, DVB-C,
DVB-S2
DVB-T/T2, DVB-C,
DVB-S2
Podporované formáty USB
CI slot
Další funkce
Rozlišení
Jas (cd/m²)
Doba odezvy (ms)
Video systém
PAL/SECAM BG/DK/I
PAL/SECAM BG/DK/I
PAL/SECAM BG/DK/I
PVR záznam na USB
Ano
Ano
Ano
Progresivní scan
Ano
Ano
Ano
Funkce časového posunu
(Timeshift)
Ano
Ano
Ano
EPG
Hřebenový filtr
Ano
Ano
Ano
digitální
digitální
digitální
46 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Technické parametry
OSD menu
EN, CZE, POL, HUN,
SVK, GER, FRE, ITA,
SPA, GRC, HRV, SRP,
BUL, SLV, LIT, RUS,
ROM
EN, CZE, POL, HUN,
SVK, GER, FRE, ITA,
SPA, GRC, HRV, SRP,
BUL, SLV, LIT, RUS,
ROM
EN, CZE, POL, HUN,
SVK, GER, FRE, ITA,
SPA, GRC, HRV, SRP,
BUL, SLV, LIT, RUS,
ROM
Zoom
Ano
Ano
Ano
Redukce šumu
Ano
Ano
Ano
Časovač vypnutí / zapnutí /
spánku
Ano
Ano
Ano
Titulky
Ano
Ano
Ano
Audio jazyk
Ano
Ano
Ano
Seznam kanálů
Ano
Ano
Ano
Seznam oblíbených
Ano
Ano
Ano
Zmrazení obrazu
Ano
Ano
Ano
Rádio
Ano
Ano
Ano
Zámek
Ano
Ano
Ano
Rodičovský zámek
Ano
Ano
Ano
CZ
Poznámka:
Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
CZ 47
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
Technické parametry
Informační list
Dovozce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Symbol
Sencor
Model
Třída energetické účinnosti
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
Roční spotřeba elektrické energie*
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Rozlišení obrazovky
[cm/"]
SLE 43F17TCS
SLE 3229TCS
A+
A+
SLE 2471TCS
A
108/43
80/32
60/24
23
[W]
46
31
[kWh]
68
46
34
≤0,5W
≤0,5W
≤0,5W
1920 x 1080
1366 x 768
1366 x 768
[W]
[pixely]
*S
potřeba elektrické energie 68 kWh za rok pro model SLE 43F17TCS, 46 kWh za rok
pro model SLE 3229TCS a 34 kWh za rok pro model SLE 2471TCS vycházející ze
spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně
po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití
televizního přijímače.
48 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Technické parametry
CZ
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci
při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat,
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních
úřadů nebo od svého prodejce.
Tímto FAST CR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 3226TCS/
SLE 40F16TCS/SLE 43F16TCS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.sencor.eu
Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
CZ 49
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
CZ
CZ Záruční podmínky
Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.
Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka
se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané
spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď
u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je
povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do
konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence
reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických
předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od
okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy
je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat
(doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).
Záruka se nevztahuje zejména na:
• vady, na které byla poskytnuta sleva;
• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
• poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem
k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku
použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
• poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár,
vniknutí vody);
• vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem
apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
• poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo
nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
• poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
• případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek
zakoupil);
• případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
• případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující
prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje,
přepisované údaje v dokladech).
Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.
50 CZ
Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.
Revision 10/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement