Sencor SHS 8603BK User's manual

Sencor SHS 8603BK User's manual
SHS 8603BK
HR Uvijač za kosu
Prijevod originalnog priručnika
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-1-
10/2020
HR
Uvijač za kosu
Važne sigurnosne upute
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.
■ Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe
s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva,
ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene
o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju
potencijalne opasnosti.
■ Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
■ Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
■ Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog
servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se
ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
Upozorenje:
Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.
Upozorenje:
Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera
ili drugih spremnika napunjenih vodom.
■
U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotreba ga
iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina
vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nađete sve dijelove uređaja.
Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici uređaja naponu električne utičnice.
Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj proizvod ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
Ako ne namjeravate koristiti uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati uređaj blizu otvorenog plamena ili opreme ili uređaja koji su izvor
topline.
Nemojte stavljati vruće dijelove uređaja na površine osjetljive na toplinu.
Uređaj se zagrijava tokom upotrebe. Da biste izbjegli opekline na koži, izbjegavajte dodir kože s vrućim dijelovima.
■
■
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-2-
10/2020
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
Ni pod kojim uvjetima nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od električnog udara! Povjerite sve popravke
i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštrih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne
može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice
laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
Pri uključivanju uređaja pazite da otvor za ulaz ili izlaz zraka ne bude pokriven.
Pazite da u nijednom ventilacijskom otvoru ne ostanu vlasi kose ili konci.
Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog proizvoda i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje,
požare, kvarenje hrane itd.).
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-3-
10/2020
SHS 8603BK
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-4-
10/2020
HR
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Uvijač za kosu
Nazivni raspon napona...................................................................................................100 – 240 V~
Nazivna frekvencija................................................................................................................50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga.............................................................................................................35 – 38 W
Promjer cilindra za kovrčanje................................................................................................... 19 mm
Korisnički priručnik
■ Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak
i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja.
Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku.
Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako
naći.
■ Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže,
račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti
za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da
zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.
OPIS UREĐAJA
A1 Kopča za otpuštanje stezaljke za
kovrčanje
A2 Stezaljka za kovrčanje
A3 Cilindar za kovrčanje
A4 Toplinski izoliran vrh
A5 Zakretni kraj kabela napajanja
Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:
Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.
Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE
AMBALAŽE
Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem
mjestu.
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE
OPREME
A6 Prekidač za uključivanje/
isključivanje
A7 Svjetlo indikatora rada
A8 Drška
A9 Sklopivi potporanj
PRIJE PRVE UPOTREBE
■ Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve
promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije
oštećen.
UPOTREBA UVIJAČA ZA KOSU
■ Provjerite odgovara li napon u električnoj utičnici naponu navedenom na uređaju.
■ Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
■ Postavite prekidač A6 u položaj „On“ (Uključeno), a svjetlosni indikator A7 će se
upaliti. Pričekajte dok se uvijač za kosu ne zagrije na radnu temperaturu.
■ Odvojite mali pramen kose.
■ Pritisnite kopču A1 da otvorite stezaljku za kovrčanje A2. Stavite kraj pramena kose
uz cilindar za kovrčanje A3 i otpustite kopču A1 da stegnete pramen kose između
cilindra A3 i stezaljke A2.
■ Okrećite uvijač za kosu da namotate pramen kose oko cilindra sve do korijena kose.
Ostavite dovoljan razmak između vlasišta i uvijača za kosu da spriječite njihov dodir
- opasnost od opeklina!
■ Držite uvijač za kosu u tom položaju oko 15 - 20 sekundi.
■ Sada pažljivo odmotajte pramen kose do otprilike polovice njegove duljine, otvorite
stezaljku za kovrčanje A2 i otpustite pramen kose iz uvijača za kosu.
■ Nastavite na isti način s ostalim pramenovima kose koje želite kovrčati.
■ Kada želite isključiti uvijač za kosu, postavite prekidač „On/Off“ (uključivanje/
isključivanje) A6 u položaj „Off“ (isključivanje) i pustite da se uvijač za kosu ohladi.
■ Ako želite odložiti uvijač za kosu tokom kovrčanja, možete upotrijebiti sklopivi
potporanj A9. Kada završite s upotrebom uvijača za kosu, potporanj također može
poslužiti za sigurno hlađenje.
Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se
iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati
u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja
i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima.
Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim
zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete
ekvivalentan novi uređaj.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih
prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko
zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od
lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.
U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste
otpada.
Za poslovne subjekte u državama Europske unije
Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od
prodavača ili dobavljača.
Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije
Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad,
zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih
tijela ili prodavača.
Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih
uz njega.
Savjet:
Da biste postigli najbolje rezultate kovrčanja, važno je da kosa bude čista, suha i dobro
pročešljana te bez nečistoća, spreja za kosu, gela, itd.
Napomena:
Kada se uvijač prvi put uključi, možda ćete primijetiti malu količinu dima
i blagi miris. To je normalna pojava i nestat će nakon što se uređaj prvi put
uključi. Nema razloga za brigu.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
■ Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da
se uređaj ohladi.
■ Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi
mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuđa.
Upozorenje:
Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati
uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu
tekućinu.
■ Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, možete upotrijebiti meku krpu lagano
umočenu u mlaku vodu. Spriječite da voda dospije u uređaj.
Pohrana
■ Kada ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne
utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju
„Čišćenje i održavanje“.
■ Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
■ Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo
ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-5-
10/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement