eta Rosalia 4319 90000 Instructions

eta Rosalia 4319 90000 Instructions
Elektrický vysoušeč vlasů s ionizací • NÁVOD
Elektrický sušič vlasov s ionizáciou • NÁVOD
K OBSLUZE
NA OBSLUHU
3-7
8-12
Electric hair dryer with ionization • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 13-16
Elektromos ionizációs hajszárító • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
H 17-21
Suszarka do włosów z jonizacją • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 22-26
Haartrockner mit Ionenfunktion • BEDIENUNGSANLEITUNG
27-31
Rosalia
4/11/2020
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE III. POKYNY K OBSLUZE
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLOGIE VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA
III. POKYNY NA OBSLUHU
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLÓGIA
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
8
10
11
11
11
12
GB
I. SAFETY WARNING
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE III. INSTRUCTIONS FOR USE
IV. MAINTENANCE
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION VI. TECHNICAL DATA
13
14
15
16
16
16
HU
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA III. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
IV. KARBANTARTÁS
V. KÖRNYEZETVÉDELEM
VI. MŰSZAKI ADATOK
17
19
20
20
20
21
PL
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA III. OBSŁUGA
IV. KONSERWACJA
V. EKOLOGIA
VI. DANE TECHNICZNE
22
24
25
25
25
26
D
I. SICHERHEITSHINWEISE 27
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES
29
III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG 30
IV. WARTUNG 30
V. UMWELTSCHUTZ 31
VI. TECHNISCHE ANGABEN 31
3
5
6
6
6
7
CZ
Rosalia
Elektrický vysoušeč vlasů s ionizací
eta 4319
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu
se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze.
Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí
být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku
nebezpečné situace.
– V
ysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na
místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla. Pokud by
přesto vysoušeč spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte
vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté vysoušeč vyjměte.
V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu
k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
–P
ro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el.
obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým
vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu
revizního technika, případně elektrikáře.
–P
okud se vysoušeč vlasů používá v koupelně, je nutné ho odpojit
po použití od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je
vysoušeč vlasů vypnutý.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
3 / 31
CZ
–N
ikdy
spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil
se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače,
dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky,
protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně
umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není
konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo jiné komerční použití!
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené např. v nádobách,
umyvadlech, vanách, bazénech atd.!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
– Vysoušeč
neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
– Žádná
část spotřebiče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. oči, uši,
krk atd.).
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
–P
okud byl vysoušeč skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se
odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.
– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte též zapnutý vysoušeč na
měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce), mohlo by dojít k zakrytí
otvoru. Je třeba zabránit tomu, aby do otvoru vnikl prach, vlasy, vlákna atd.
– Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
– Při manipulaci s nástavci během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti (jsou horké).
– Když se spotřebič přehřeje, vstoupí v činnost automatická tepelná pojistka a přeruší
přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici přívodu
z el. zásuvky. Odstraňte případné viditelné překážky bránící toku vzduchu a nechejte
spotřebič vychladnout.
– Ihned po použití spotřebič odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky a před uložením nechejte vychladnout.
– Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem
a příslušenstvím (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
4 / 31
CZ
A
1
2
B1
B
A3
A2
A1
B2
A5
A4
A6
A7
II. POPIS SPOTŘEBIČE
A – vysoušeč
A1 – p
řepínač intenzity toku vzduchu
poloha
– vypnuto
poloha
– střední intenzita toku vzduchu
poloha
– maximální intenzita toku vzduchu
A2 – p
řepínač teploty vzduchu
poloha
– nízká teplota vzduchu
poloha
– střední teplota vzduchu
poloha
– maximální teplota vzduchu
A3 – tlačítko
(stisknutím a přidržením tlačítka dojde ke snížení teploty vzduchu, což
umožňuje rychlé ochlazení a fixaci vlasů při konečné úpravě účesu)
A4 – rukojeť
A5 – odnímatelná sací mřížka
A6 – očko pro zavěšení
A7 – napájecí přívod
B – nástavce
B1 – u
směrňovací nástavec (slouží ke koncentraci vzduchu na určené místo)
B2 – d
ifuzér (slouží k tvarování účesu; je třeba vyvarovat se těsného kontaktu
s pokožkou hlavy, jinak může dojít k přesušení vlasů)
5 / 31
CZ
III. POKYNY K OBSLUZE
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte vysoušeč s příslušenstvím. Vidlici napájecího
přívodu A7 zasuňte do elektrické zásuvky. Zvolený nástavec B nasuňte na vysoušeč.
Vysoušení vlasů
Pro rychlé vysoušení vlasů přepněte přepínač A1 a A2 do polohy max. teploty a max.
intenzity toku vzduchu. Pro vysoušení krátkých vlasů nebo pro dosušení vlasů zvolte
nastavení přepínačů nižší. Vycházející vzduch nasměrujte na vlasy, přičemž držte vysoušeč
za rukojeť ve vzdálenosti asi 10 až 15 cm od hlavy a rovnoměrně s ním pohybujte. Při
vysoušení proudem horkého vzduchu vytřepejte pomocí kartáče nebo prstů přebytečnou
vlhkost z vlasů. Pokud máte dlouhé vlasy, skloňte hlavu, aby vlasy volně splývaly mimo
pokožku hlavy a obličeje. Po ukončení vysoušení přepněte přepínač A1 do polohy 0.
Tvarování účesu
Pomocí difuzéru B2 dodáte vlasům objem a vytvoříte přirozené vlny. Přesuňte přepínač A1
a A2 do polohy střední teploty a střední intenzity toku vzduchu. Difuzérem naviňte pramen
vlasů a nechte na něj působit na 2 – 5 sekund proud vzduchu (doba záleží na struktuře
a stavu vašich vlasů).
Ionizace
Zabudovaný ionizátor začne vytvářet záporné ionty, které omezují vznik statické elektřiny
a pomáhají udržet vaše vlasy v dobré kondici.
IV. ÚDRŽBA
Před každou údržbou spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky a nechejte vychladnout! Povrch vysoušeče ošetřujte
měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Údržba
zahrnuje pouze mechanické čištění.
Čištění mřížky (A5)
Uchopte mřížku a otočením a následným tahem (viz obr. 1) ji z vysoušeče odejměte.
Mřížku očistěte od případných nečistot (např. pomocí kartáčku). Po očištění nasaďte mřížku
opačným způsobem zpět.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí
spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.
6 / 31
CZ
Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech,
kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon max. (W)
uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost (kg) cca
0,6
Spotřebič třídy ochrany II.
Rozměry cca (DxHxV) (mm) 275 x 90 x 230
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je <78 dB(A) re 1pW
Příkon ve vypnutém stavu je <0,5 W.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
7 / 31
SK
Rosalia
Elektrický sušič vlasov s ionizáciou
eta 4319
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným
vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, prehliadnite
vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie. Inštrukcie v návode považujte za
súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
—S
kontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
—S
potrebič nikdy nepoužívajte, pokiaľ má poškodený napájací
prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, pokiaľ spadol na
zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch
zaneste spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho
bezpečnosti a správnej funkčnosti.
—T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti
mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
—S
ušič nesmie byť ponorený do vody ani používaný na miestach,
kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla. Ak by sušič
do vody predsa len spadol, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite
vidlicu napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a až potom sušič
vyberte. V takých prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do
špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne
funguje.
—P
okiaľ sušič vlasov používate v kúpeľni, je potrebné ho po
použití odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje
nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutý.
—P
re zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do
elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD)
s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
—V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
8 / 31
SK
— Ak
sa napájací prívod spotrebiča poškodí, musí byť prívod nahradený
výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou
osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
—P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky!
—P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič
automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
—S
potrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je
konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!
—T
ento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody (napríklad v nádobách,
v umývadlách, vo vaniach, v bazénoch)!
—V
idlicu napájacieho prívodu nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
—S
potrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!
—S
ušič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, sporák, radiátor).
— Žiadna časť spotrebiča sa nesmie dotýkať miest citlivých na teplo (napríklad očí, uší,
krku).Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
—P
ri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
—N
ie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
—A
k bol sušič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte zaklimatizovať.
Odstráni sa tým stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa mechanická
pevnosť plastových dielov.
—O
tvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Zapnutý sušič neodkladajte na mäkké
povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň, koberce), otvory by sa mohli zakryť. Do
vetracích otvorov nesmie vniknúť prach, vlasy, vlákna a podobne.
— Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.
—P
ri manipulácii s nadstavcami počas sušenia vlasov dbajte zvýšenej opatrnosti (sú horúce).
—K
eď sa spotrebič prehreje, zapne sa automatická tepelná poistka a preruší prívod
elektrickej energie. Keď sa to stane, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Potom odstráňte prípadné viditeľné prekážky brániace prúdu vzduchu a spotrebič
nechajte vychladnúť.
—P
o použití spotrebič ihneď odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky a pred uložením nechajte úplne vychladnúť.
—N
enavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tým životnosť prívodu.
—V
prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
—P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
—S
potrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto
návode!
—V
ýrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom
a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov)
a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
9 / 31
SK
II. OPIS SPOTREBIČA
A — sušič
A1 — prepínač intenzity prúdenia vzduchu
poloha
— vypnuté
poloha
— stredná intenzita prúdenia vzduchu
poloha
— maximálna intenzita prúdenia vzduchu
A2 — prepínač teploty vzduchu
poloha
— nízka teplota vzduchu
poloha
— stredná teplota vzduchu
poloha
— maximálna teplota vzduchu
A3 — tlačidlo(jeho stlačením a pridržaním sa zníži teplota prúdiaceho vzduchu
a ten rýchlo ochladí a zafixuje usušené vlasy)
A4 — rukoväť
A5 — odnímateľná sacia mriežka
A6 — uško na zavesenie
A7 — napájací prívod
B — nadstavce
B1 — usmerňovací nadstavec (slúži na usmernenie prúdu vzduchu na určené miesto)
B2 — difuzér (slúži na tvarovanie účesu; nesmie prísť do tesného kontaktu s pokožkou
hlavy, inak sa vlasy môžu poškodiť)
A
1
B1
B
A3
A2
A1
B2
A7
10 / 31
A5
A4
A6
2
SK
III. POKYNY NA OBSLUHU
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sušič s príslušenstvom. Vidlicu napájacieho
prívodu A7 zasuňte do elektrickej zásuvky. Zvolený nadstavec B nasuňte na sušič.
Sušenie vlasov
Pre rýchle sušenie vlasov prepnite prepínač A1 a A2 do polohy maximálnej teploty
a maximálnej intenzity prúdenia vzduchu. Pre sušenie krátkych vlasov alebo pre dosušenie
vlasov zvoľte nastavenie prepínačov nižšie. Vychádzajúci prúd vzduchu nasmerujte na
vlasy. Sušič držte za rukoväť vo vzdialenosti 10 až 15 cm od hlavy a rovnomerne ním
pohybujte. Pri sušení vlasov prúdom horúceho vzduchu z nich kefou alebo prstami vytraste
prebytočnú vodu. Ak máte dlhé vlasy, skloňte hlavu, aby vlasy voľne splývali mimo jej
pokožky a tváre. Po skončení sušenia vlasov prepnite prepínač A1 do polohy 0.
Tvarovanie účesu
Pomocou difuzéra B2 dodáte vlasom objem a vytvoríte prirodzené vlny. Prepnite prepínač
A1 a A2 do polohy strednej teploty a strednej intenzity prúdenia vzduchu. Difuzérom
naviňte prameň vlasov a na 2 až 5 sekúnd naň nechajte pôsobiť prúd vzduchu (doba
závisí od štruktúry a stavu vlasov).
IV. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť! Povrch
sušiča ošetrujte mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace
prostriedky! Údržba zahŕňa iba mechanické čistenie.
Čistenie mriežky (A5)
Uchopte mriežku a otočením a tahom (viď obr. 1) ju zo sušiča odnímte. Mriežku očistite
od prípadných nečistôt (napríklad pomocou kefky). Po očistení nasaďte mriežku opačným
spôsobom naspäť.
Ionizácia
Zabudovaný ionizátor začne vytvárať záporné ionty, ktoré obmedzujú vznik statickej
elektriny a pomáhajú udržať vaše vlasy v dobrej kondícii.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom.
11 / 31
SK
Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený
z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod.
Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)
uvedený na typovom štítku výrobku
Hmotnosť (kg) asi
0,6
Spotrebič triedy ochranny
II.
Rozmery (DxHxV) (mm)
275 x 90 x 230
Príkon vo vypnutom stave je <0,5 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 78 dB, čo predstavuje hladinu „A“
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob
obsahujúcich vodu.
12 / 31
GB
Rosalia
Electric air dryer with ionization
eta 4319
INSTRUCTIONS FOR USE
I. SAFETY WARNING
– Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and keep the
instructions for use.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
– The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not
designed for use in hair salons or for similar commercial use!
– Do not use the appliance close to water contained e. g. in containers, sinks, bath
tubs, swimming pools, etc.
–N
ever use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell
into water. In this case, take the appliance to a special service to
check its safety and proper function.
–T
his product can be used by children at the age of 8 years and
older and people with reduced physical or mental abilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or if they
were instructed regarding use of the appliance in a safe way and
if they understand possible risks. Children must not play with the
appliance. User cleaning and maintenance must not be performed
by children if they are younger than 8 year and unsupervised.
Children younger than 8 years must be kept out of reach of the
appliance and its power cord.
–T
he dryer must not be sunk in water and it must not be let at places
where it could fall into a bath tub or a wash basin. If the dryer fell
to water, do not take it out! First of all unplug the power cord from
the socket and only then take out the dryer. In this case take the
appliance to a specialized service shop to check its safety and
proper function.
– I f the hair dryer is used in a bathroom, it has to be disconnected
from the electric power by unpluging the power cord from the socket
because there is risk close to water even if the hair dryer is off.
– I f the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the producer, its service technician or a similarly qualified person
so as to prevent dangerous situations.
– B
efore replacing accessories or accessible parts, before assembly
and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the
appliance and disconnect it from the mains by pulling the power
cord from the power socket!
– ATTENTION: Do not use this heater in series with an external timer, remote controller or
any other device that switches on the appliance automatically, since a fire risk exists when
the heater is accidentally covered or displaced at the moment it switches on.
13 / 31
GB
– Always unplug the appliance from power supply if you leave it unattended and before
assembly, disassembly or cleaning.
– For additional protection we recommend installation of current protection (RCD) with the
nominal release current not exceeding 30 mA. Ask a control technician or an electrician
for advice.
– Do not plug or unplug the appliance from a socket with wet hands and do not pull
the power cord! Do not insert accessories into any body cavities.
– Do not let the appliance in operation without supervision!
– Do not put the dryer on hot heat sources (e. g. oven, stove, radiator, etc.)
– Any part of the appliance must not get in contact with places sensitive to heat (e.g. eyes,
ears, neck, etc.).
– If the dryer was stored at lower temperatures, acclimatize it first, by which you remove
stiffness of the lubricating fat in bearings and mechanical resistance of the plastic parts
will be kept. It is not permissible to adjust the surface of the extra attachment (e.g.
self-adhesive paper, foils, etc.)!
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Holes for air ventilation must not be covered. Also, do not put the dryer in the “on”
position on soft surfaces (e. g. bed, towels, sheets, carpet), the duct could get covered.
Penetration of dust, hair, threads, etc. to the duct has to be prevented.
– Do not insert or throw any objects to the holes.
– Be very careful when handling the adapters during drying (they are hot).
– Disconnect the appliance from power supply right after use by unpluging the power cord
from the socket and let it cool down before storage.
– When the appliance is overheated, the automatic heat fuse is activated and it disconnects
power supply. If it happens, switch off the appliance and unplug it from the socket.
Remove possible visible obstacles preventing air flow and let the appliance cool down.
– Do not wind the power cord around the appliance, this will extend life of the power cord.
– If you need to use the extension cord, it has to be incorrupted and it has to comply with
the valid standards.
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are
translated and explained at the end of this language mutation.
– Never use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in
these instructions for use!
–T
he producer does not guarantee any loss caused by improper handling of the appliance and
its accessories (e. g. electrical accident, fire, burn, hair damage) and its guarantee for the
appliance does not apply in the case of non-compliance with the safety instructions above.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
A – hair dryer
A1 – a
ir flow intensity regulator
position
– off
position
– medium air flow intensity
position
– maximum air flow intensity
A2 – air temperature regulator
position
– cool air
position
– medium air temperature
position
– maximum air temperature
A3 – button
( by pressing and holding the button, heating of the outgoing air is
interrupted and thus the air temperature is reduced, which enables quick
cooling and fixation of hair in the final hair styling)
A4 – handle
A6 – hanging loop
A5 – removable suction grid
A7 – power cord
14 / 31
GB
B – adapters
B1 – concentrator (used for concentrating air to the specific place)
B2 – diffuser (used for hair styling; close contact with scalp has to be avoided; otherwise
hair can get overdried)
A
1
2
B1
A3
B
A2
A1
B2
A5
A4
A6
A7
III. INSTRUCTIONS FOR USE
Remove all packing material and take out the dryer with its accessories. Plug the power
cord A7 to a socket. Put the selected adapter B on the dryer.
Hair drying
For quick hair drying, turn the switches A1 and A2 to the position of the maximum
temperature and the maximum air flow. For drying short hair or for finishing hair drying, set
the switches to the lower positions. Direct the outgoing air to hair while keeping the dryer
handle in the distance of 10 to 15 cm from the head and move it evenly. In drying with hot
air flow, take out excessive humidity from hair using a brush or fingers. If you have long
hair, bend your head so that the hair falls down freely from the scalp and face. After you
have finished drying, cool down the dryer by turning the A2 switch to the cool air position
and then turn the A1 switch to the 0 position.
15 / 31
GB
Hair styling
Using diffuser B2 you will add volume to your hair and you will create natural waves. Turn
the A1 and A2 switches to the position of the medium temperature and the medium air flow
intensity. Wind on an air strand using the diffuser and let the air flow on it for 2 to 5 seconds
(the time depends on the structure and condition of your hair).
IV. MAINTENANCE
Turn off the appliance before each maintenance, unplug the power cord from the
power supply and let it cool down! Wipe the dryer surface with a wet soft cloth. Do not use
rough and aggressive detergents! Maintenance only includes mechanical cleaning.
Cleaning the grid (A5)
Hold the grid, turn and pull it out from the dryer (see fig.1). Remove possible impurities from
the grid (e. g. using a brush). After cleaning, put the grid back by the opposite movement.
Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the
appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right for
guarantee repair!
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
Printed signs of materials used for manufacture, packing, components and accessories, as well as
their recycling, are on all the pieces if their dimensions enable it. The symbols on the product or in
the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be
disposed together with municipal wastes. Please, hand them over to the collection points designed
for their correct disposal, where they will be accepted free of charge. By correct disposal of this
product you can help to preserve valuable natural resources and help to prevent possible negative
impacts to the environment and to human health, which could be the results of incorrect waste
disposal. For further details ask the municipal authorities or the nearest collecting point. Penalties
can be charged for incorrect disposal of such wastes, according to national regulations.
If the appliance is to be put out of operation definitely, we recommend cutting off the feeder cable,
to disable its use.
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V) / Absorbed power (W)
shown on the type label of the appliance
Weight (kg) approximately
0.6
Protection class of the appliance
II.
Size of the product (mm)
275 x 90 x 230
Power consumption in off mode is < 0.5 W
Noise level: Acoustic noise level of 78 dB (A) re 1pW
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models.
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
NOTICE
Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bash basins or other water
containers.
16 / 31
H
Rosalia
Elektromos ionizációs hajszárító
eta 4319
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A készülék első üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást,
tanulmányozza át az ábrákat, majd az útmutatót későbbi felhasználás céljaira gondosan
őrizze meg. Ezen útmutatót tekintse a készülék tartozékaként és adja át azt a készülék
esetleges további felhasználójának.
–E
llenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos
dugaszoló aljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak
a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
– Ne használja a készüléket nedves környezetben, vízzel telt edények, mosdók,
kádak, medencék stb. közelében!
– Ne engedje meg annak gyermekek vagy nem önjogú személyek által történő
felügyelet nélküli használatát!
–E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és
csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– H
a a készülék csatlakozó vezetéke megsérült, akkor a csatlakozó
vezetéket a gyártó cég, annak szerviz szakembere vagy hasonló
minősítéssel rendelkező személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
–A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza
ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
–S
oha ne használja a készüléket, ha sérült az erőátviteli kábele
vagy a kábel villásdugója, ha hibásan működik, ha a földre
ejtette és megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben
vigye a készüléket szakszervizbe, és ellenőriztesse le
a biztonságosságát és helyes működését.
17 / 31
H
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval, vagy bármely
olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják,
mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet!
– A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem
javasolt annak fodrászati szalonokban történő használata vagy egyéb kommersz
alkalmazása!
– Ha fürdőszobában használjuk a hajszárítót, akkor azt használat után le kell kapcsolni az
elektromos hálózatról annak csatlakozódugója elektromos dugaszolóaljzatból történő
kihúzásával, mivel a hajszárító nedves környezetben még kikapcsolt állapotban is
veszélyt jelenthet.
– Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos hálózatába áramvédőt
(RCD) beépíteni, ami 30 mA értékű kioldóárammal működik. Szaktanácsért forduljon
revíziós, illetve elektromos szakemberhez.
– A hajszárítót nem szabad víz alá meríteni és nem szabad olyan helyeken használni, ahol
annak fürdőkádba vagy mosdóba esése lehetséges. Ha a hajszárító mégis vízbe esik,
ne húzza azt ki a vízből! Mindenekelőtt húzza ki annak elektromos csatlakozódugóját
a dugaszolóaljzatból és csak azután vegye ki a vízből a hajszárítót. Ilyen esetekben
a készüléket adja át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságtechnikája és helyes
működése ellenőrzése céljából.
– Nedves kézzel ne helyezze be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos
dugaszolóaljzatba vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetéknél
fogva!
– Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül!
– Ne helyezze a hajszárítót forró hőforrásokra (pl. kályhára, tűzhelyre, radiátorra stb.).
– A készülék egy része sem érintkezhet melegre érzékeny testrészekkel (pl. szem, fül,
nyak stb.).
– Nem megengedett a kiegészítő tartozék felületét bármilyen módon módosítani (pl.
öntapadó tapétéval, fóliával stb.)!
– A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– Amennyiben a hajszárítót hosszabb ideig alacsony hőmérsékleten tartottuk, akkor használat
előtt azt aklimatizálni kell, ennek során felmelegszik a csapágyakban levő kenőanyag és
a műanyagból készült részek is visszanyerik eredeti mechanikai szilárdságukat.
– A légáramlás nyílásait nem szabad befedni. Ezért a bekapcsolt készüléket ne helyezze
puha felületekre (mint pl. ágyra, törülközőre, ágyhuzatra, szőnyegre), mivel annak
légáramlási nyílásai elzáródhatnak. Meg kell akadályozni azt, hogy a légnyílásokba por,
hajszálak, szálak stb. kerüljenek.
– A nyílásokba ne helyezzen be, vagy ne dobjon be különböző tárgyakat.
– Szárítás közben a készülék toldalékaival szemben fokozott óvatossággal járjon el (azok
forróak lehetnek).
– A készülék túlmelegedésekor működésbe lép az automatikus hőbiztosító és megszakítja
az áram hozzávezetését. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket
és annak csatlakozó dugóját húzza ki az el. dugaszolóaljzatból. Távolítsa el a látható,
a levegő áramlását akadályozó tárgyakat és hagyja kihűlni a készüléket.
– Használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugót az elektromos dugaszolóaljzatból és
hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
– Ne csavarja rá a csatlakozó vezetéket a készülékre, meghosszabbítja ezzel a csatlakozó
vezeték élettartamát.
– Az esetleges hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és
megfeleljen az érvényes szabványoknak.
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és
képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
18 / 31
H
– A készüléket soha ne használja más célokra, mint amire rendeltetett és ami eben az
utasításban szerepel!
– Gyártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért
(pl. elektromos áram által okozott sérülések, tűzkárok, égési sérülések, hajzat
károsodások) és a fenti biztonságtechnikai figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából
eredő készülékre vonatkozó jótállási felelősségéért.
A
1
2
B1
B
A3
A2
A1
B2
A5
A4
A6
A7
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A – hajszárító
A1 – a
légáramlás intenzitása átkapcsolója
helyzet – kikapcsolt
helyzet – közepes légáram intenzitás
helyzet – maximális légáram intenzitás
A2 – léghőmérsékleti átkapcsoló
helyzet – alacsony léghőmérséklet
helyzet – közepes léghőmérséklet
helyzet – maximális léghőmérséklet
A3 – n
yomógomb (a nyomógomb benyomásával és benyomva tartásával a levegő
hőmérséklete csökken, ami a végleges frizura kialakításakor gyors lehülést és
hajrögzítést eredményez)
A4 – fogantyú
A6 – függesztőszem
A5 – levehető szívórács
A7 – csatlakozó vezeték
19 / 31
H
B – kiegészítő tartozékok
B1 – irányító tartozék (a légáram meghatározott helyre történő irányítására szolgál)
B2 – diffúzor (a frizura kialakítására szolgál; kerülni kell annak a fejbőrrel történő
érintkezését, mivel a haj túlszárítását okozhatja)
III. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Távolítsa el a csomagoló anyagot, majd vegye ki a hajszárítót és tartozékait. Az A7 jelű
csatlakozóvezeték villásdugóját csatlakoztassa az elektromos dugaszolóaljzatba. A B jelű
kiválasztott tartozékot erősítse a hajszárítóra.
Hajszárítás
A hajszárítás meggyorsításához kapcsolja át az A1 és az A2 kapcsolókat a max.
hőmérséklet és a max. áramlási intenzitás helyzetébe. Rövid haj szárításához vagy a haj
utószárításához válasszon alacsonyabb fokozatú kapcsolást. A kiáramló levegőt irányítsa
a hajra, közben a hajszárítót tartsa annak fogantyújával mintegy 10-15 cm távolságban
a fejtől és egyenletes mozdulatokkal mozgassa azt. Forró levegőárammal történő szárítást
követően a haj maradék nedvességét kefével vagy ujjai segítségével távolítsa el hajából.
Ha hosszú a haja, akkor hajtsa előre a fejét, hogy a haja fejbőrén és arcán kívülre kerüljön.
A szárítás befejezése után az A1 jelű kapcsolót kapcsolja 0 helyzetbe.
A frizura kialakítása
A B2 jelű diffúzor segítségével a haj dúsabbá válik és természetes hullámokat alakít ki.
Kapcsolja át az A1 és az A2 átkapcsolókat a közepes hőmérsékleti és közepes
levegőáramlási helyzetbe. A diffúzorral csavarja fel hajtincseit és hagyjon azokra
2 – 5 másodpercig levegőt fúvatni (az időtartam a hajszerkezettől és annak állapotától
függ).
IV. KARBANTARTÁS
Minden egyes karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a csatlakozódugót az elektromos dugaszolóaljzatból és hagyja a készüléket kihűlni!
A hajszárító felületét puha, nedves ruhadarabbal törölje le. Ne használjon durva és
agresszív tisztítószereket! A karbantartás csak mechanikai tisztításból áll.
A rács tisztítása (A5)
Fogja meg a rácsot, és húzza le a hajszárítóról (1.ábra). Tisztítsa meg a rácsot az
esetleges szennyeződésektől (pl. kefe segítségével). A tisztítás befejeztével ismét
helyezze vissza a rácsot.
Terjedelmesebb karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részét is érinti, csak szakszerviz végezhet! Az utasítások be nem tartása a jótállási
kötelezettségek megszűnését vonja maga után!
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, valamennyi hajszárítón fel van tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására szolgáló anyagok
jelei, továbbá azok reciklálására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltűntetett jelzések azt jelzik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt likvidálni.
20 / 31
H
A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol
azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes likvidálásával segíti megőrizni az értékes
természeti forrásokat és segítik megelőzni azokat a potenciálisan negatív behatásokat
a környezetre és az emberi egészségre, amelyek a helytelen likvidálásból erednek.
További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő
helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen likvidálása az egyes országok előírásai szerint
pénzbüntetéssel is járhat.
Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk a csatlakozó vezeték
elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket levágni, ezzel
a készülék használhatatlanná válik.
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
a készülék típusának címkéjén látható
Max. teljesítmény felvétel (W)
a készülék típusának címkéjén látható
Tömeg (kg) kb.
0,6
Zajszint dB (A)
82
A készülék érintésvédelmi osztálya
II.
Termék méretei (mm)
275 x 90 x 230
Akusztikus zajszint szintje 78 dB (A) re 1pW
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban <0,5 W.
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja!
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt
helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban,
babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vizet tartalmazó
edény közelében.
21 / 31
PL
Rosalia
Suszarka do włosów z jonizacją
eta 4319
INSTRUKCJA OBSŁUGI
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Przed pierwszym wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji przeczytaj dokładnie
instrukcję obsługi, przeglądnij rysunki i instrukcję zachowaj do późniejszego wglądu.
Wskazówki w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać jakiemukolwiek
następnemu użytkownikowi urządzenia.
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
– N
igdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło
na ziemię i zostało uszkodzone, lub spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
–J
eżeli używasz suszarki w łazience, po użyciu odłącz ją od sieci
elektrycznej wyciągając wtyczkę, używanie w pobliżu wody
przedstawia niebezpieczeństwo i gdy suszarka jest wyłączona.
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
–U
szkodzony kabel zasilający urządzenia, musi być wymieniony
przez producenta, technika serwisowego producenta lub osobę
kwalifikowaną, ograniczysz tak możliwość dopuszczenia do
niebezpiecznej sytuacji.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem
i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
– Suszarki nie można zanurzać do wody i nie można używać na miejscach, gdzie
mogłaby spaść do wanny lub umywalki. Jeżeli urządzenie spadło do wody, nie wyciągaj
go! Najpierw odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego, następnie
urządzenie wyciąg. W takich przypadkach zanieś urządzenie do serwisu w celu
skontrolowania jego bezpieczeństwa i poprawnego działania.
– Skontroluj, czy informacje na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu w gniazdku
elektrycznym.
22 / 31
PL
– U WAGI: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub
jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego
nieprawidłowego umieszczenia.
– W celu dodatkowej ochrony zalecamy w łazience instalować do obwodu zasilania
ochraniacz prądowy (RCD) z nominalnym prądem nie przewyższającym 30 mA. Należy
poprosić o radę technika rewizyjnego, ewentualnie elektryka.
– Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w gospodarstwie domowym itp!
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w salonie fryzjerskim lub do
innych celów komercyjnych!
– Urządzenia nie używaj w pobliżu wody znajdującej się np. w zbiornikach,
umywalkach, wannach, basenach itd.!
– Nie pozwól, żeby dzieci i osoby ubezwłasnowolnione manipulowały z urządzeniem
bez nadzoru!
– Nie wkładaj wtyczki kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj
z gniazdka mokrymi rękami, nie ciągnij za kabel zasilający!
– Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru!
– Suszarki nie odkładaj na gorące urządzenia (np. piec, kuchenkę elektryczną, grzejnik itd.).
– Nie wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. przy użyciu
tapety, folii, itp.).
– Nie wsuwaj wyposażenia do żadnych otworów w ciele.
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Miejsca wrażliwe na ciepło (np. oczy, uszy, szyję itd.) nie mogą dostać się do kontaktu
z żadną częścią urządzenia.
– Jeżeli suszarka jest składowana w niższych temperaturach, należy ją najpierw
aklimatyzować, eliminuje się tak sztywność smaru w łożyskach i zachowa się
mechaniczna wytrzymałość części z plastiku.
– Nie można zakrywać otworów gdzie przechodzi powietrze. Nie odkładaj włączonej
suszarki na miękkie powierzchnie (np. łóżko, ręczniki, pościel, dywany), może dojść
do zakrycia otworów. Nie dopuszczaj, żeby do otworu wniknął proch, włosy, włókna itd.
– Do otworów nie wsuwaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów.
– W trakcie manipulacji z nasadkami podczas wysuszania postępuj ostrożnie (są gorące).
– Gdy urządzenie przegrzeje się, zacznie działać automatyczny bezpiecznik cieplny
i przerwie doprowadzenie prądu. Jeżeli do tego dojdzie, urządzenie wyłącz i wyciąg
wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Usuń ewentualne przeszkody broniące w przepływie
powietrza i pozostaw suszarkę aby wychłodła.
– Natychmiast po użyciu odłącz suszarkę od sieci elektrycznej przez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka i przed ułożeniem pozostaw do wychłodnięcia.
– Nie owijaj kabla przewodowego wokół urządzenia, przedłużysz żywotność przewodu.
– W przypadku użycia przedłużacza należy zwrócić uwagę, aby nie był uszkodzony i był
zgodny z obowiązującymi normami.
– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
– Suszarki nigdy nie używaj do żadnych innych celów, tylko do celu opisanego w tej
instrukcji obsługi!
– Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nie poprawnym używaniem
urządzenia i akcesorii (np. porażenie prądem elektrycznym, pożar, spalenie,
poszkodzenie włosów) i nie udziela świadczeń gwarancyjnych w przypadku
niedostosowania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
23 / 31
PL
II. OPIS URZĄDZENIA
A – suszarka
A1 – p
rzełącznik siły nawiewu
pozycja
– wyłączono
pozycja
– średnia siła nawiewu
pozycja
– maksymalna siła nawiewu
A2 – przełącznik temperatury powietrza
pozycja
– niska temperatura powietrza
pozycja
– średnia temperatura powietrza
pozycja
– maksymalna temperatura powietrza
A3 – przycisk
( naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje obniżenie temperatury
powietrza, co umożliwia szybkie ochłodzenie i utrwala fryzurę)
A4 – uchwyt
A5 – zdejmowalna kratka ssająca
A6 – uchwyt do zawieszenia
A7 – przewód zasilający
B – końcówka
B1 – koncentrator powietrza (służy do koncentracji powietrza na określone miejsce)
B2 – dyfuzor (służy do formowania fryzury; nie należy dopuszczać do zbyt bliskiego kontaktu ze skórą głowy, w innym przypadku może dojść do przesuszenia włosów)
A
1
B1
B
A3
A2
A1
B2
A7
24 / 31
A5
A4
A6
2
PL
III. OBSŁUGA
Usuń opakowanie i wyciągnij suszarkę i akcesoria. Wtyczkę przewodu zasilającego A7
zasuń do gniazdka elektrycznego. Wybraną końcówkę B nasuń na suszarkę.
Suszenie włosów
W celu szybkiego wysuszenia włosów przełącz przełącznik A1 i A2 na pozycję max.
temperatura i max. siła nawiewu. Do wysuszenia krótkich włosów lub do dosuszenia
włosów wybierz niższy stopień suszenia. Powietrze nakieruj na włosy, trzymaj suszarkę
za uchwyt w odległości ok. 10 - 15 cm od głowy i równomiernie z nim poruszaj. W trakcie
suszenia maksymalną siłą nawiewu, za pomocą szczotki lub palców wytrzep nadmierną
wilgotność z włosów. Jeżeli masz włosy długie, nakłoń głowę, aby włosy spływały poza
skórę głowy i twarzy. Po ukończeniu suszenia przełącz przełącznik A1 do pozycji 0.
Formowanie fryzury
Używając dyfuzora B2 nadasz włosom puszystość i wytworzysz naturalne fale. Przesuń
przełącznik A1 i A2 na pozycję średniej temperatury i średniego nawiewu. Dyfuzorem
nawiń kosmyk włosów i pozostaw na 2 – 5 sekund (czas zależy od struktury i stanu
Twoich włosów).
IV. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją bieżącą urządzenie wyłącz, odłącz od sieci elektrycznej
wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i pozostaw do wychłodnięcia!
Powierzchnię suszarki czyść miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj szorstkich
i agresywnych środków czyszczących! Konserwacja bieżąca polega tylko na czyszczeniu
mechaniczne.
Czyszczenie kratki (A5)
Chwyć kratkę i wyciągnij z suszarki (Rys. 1). Kratkę oczyść od ewentualnych nieczystości
(np. za pomocą szczoteczki). Po oczyszczeniu nałóż kratkę odwrotnym sposobem.
Konserwację szerszego charakteru lub naprawę, gdzie zachodzi potrzeba interwencji
do wewnętrznych części urządzenia, musi wykonać specjalistyczny serwis!
Nie dostosowaniem się do zaleceń producenta zanika prawo na naprawę w ramach
gwarancji!
V. EKOLOGIA
Jeżeli rozmiary na to pozwalają, na wszystkich częściach użytych do opakowania,
komponentach i akcesoriach są wydrukowane znaki (skróty) materiałów które zostały użyte
w produkcji, oraz ich recyklacja. Przedstawione symbole na produkcie lub w dokumentacji
przewodniej znaczą, że zastosowane produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą
być likwidowane wraz z odpadem komunalnym. W celu odpowiedniej likwidacji należy je
oddać na miejsca, które są do tego celu dostosowane i gdzie będą przyjęte nieodpłatnie.
Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne źródła naturalne. W ten
sposób prewencyjnie pomagasz chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Więcej
szczegółowych informacji znajdziesz w miejscowym urzędzie lub w najbliższym miejscu
zbioru odpadów. Zgodnie z przepisami, za nieodpowiednią likwidację tego rodzaju odpadu,
może zostać udzielona kara.
25 / 31
PL
Jeżeli urządzenie ma być definitywnie wycofane z eksploatacji, zalecamy po odłączeniu
przewodu zasilającego od sieci elektrycznej, przewód odciąć, urządzenie będzie
nieużyteczne.
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Moc max. (W)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga (kg) ok.
0,6
Klasa izolacyjna
II.
Wymiary produktu (mm)
275 x 90 x 230
Poziom hałasu 78 dB (A) re 1pW
Zużycie energii gdy sprzęt jest wyłączony wynosi <0,5 W
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu
jest zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy
używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
OSTRZEŻENIE
Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników
zawierających wodę.
26 / 31
D
Rosalia
Reisehaartrockner
eta 4319
BEDIENUNGSANLEITUNG
Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor
Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren
Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach
Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.
I. SICHERHEITSHINWEISE
– Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie
sie jedwedem weiteren Benutzer des Geräts weiter.
– Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Steckdose
entspricht. Der Stecker der Anschlussleitung darf nur an eine elektrische Steckdose
angeschlossen werden, die den entsprechenden Normen entspricht.
–D
ieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und
von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und
Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung
beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in
einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten
Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen
von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
–V
or dem Austausch des Zubehörs oder der zugänglichen Teile, der
Montage und der Demontage, der Reinigung oder der Wartung, oder
nach der Beendigung der Arbeit schalten Sie das Gerät aus und ziehen
den Stecker der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose!
–W
enn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt ist, muss
sie vom Hersteller, dessen Servicetechniker oder einer ähnlich
qualifizierten Person ersetzt werden, damit die Entstehung einer
gefährlichen Situation verhindert werden kann.
–B
itten Sie einen Revisionstechniker, beziehungsweise einen
Elektriker um Rat.
– I nstallieren Sie zur Absicherung eines ergänzenden Schutzes in
die elektrische Verteilleitung des Bads einen Stromschutzschalter
(RCD) mit einem Nennschaltstrom, der 30 mA nicht übersteigt.
–T
rennen Sie das Gerät vom Strom, falls Sie es ohne Aufsicht
lassen, vor der Montage und der Demontage oder Reinigung.
– V
erwenden Sie das Gerät niemals, wenn es eine beschädigte
Versorgungsleitung oder Stecker hat, wenn es nicht richtig arbeitet,
auf den Boden gefallen ist und beschädigt oder ins Wasser gefallen
ist. Bringen Sie es in solchen Fällen in eine Fachelektrowerkstatt zur
Überprüfung von dessen Sicherheit und der richtigen Funktion.
27 / 31
D
–D
as
Gerät ist nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
und es darf nicht an Stellen verwendet werden, wo es in die Wanne,
das Waschbecken oder Schwimmbecken fallen Könnte. Ist der
Haartrockner ins Wasser gefallen, nehmen Sie ihn nicht heraus! Zuerst
ziehen Sie den Stecker der Anschlussleitung aus der elektrischen
Steckdose und danach nehmen Sie das Gerät heraus. In solchen
Fällen bringen Sie den Haartrockner in eine Servicewerkstatt zur
Prüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion.
– V
ORSICHT – Das Gerät ist nicht für eine Benutzung bzw.
Steuerung mittels eines externen Zeitschalters, einer
Fernbedienung oder irgendeines anderen Bauteils bestimmt, das
das Gerät automatisch ein- und ausschaltet. Da die Gefahr einer
Brandentstehung existiert, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme platziert wäre.
– Den Stecker der Anschlussleitung ziehen Sie nicht mit nassen Händen oder gar an der
Leitung selbst heraus.
– Die Gabel der Speiseleitung stecken Sie in die el. Steckdose und ziehen Sie aus der
Steckdose nicht mit nassen Händen und mit dem Ziehen der Speiseleitung!
– Schalten Sie das Gerät gleich nach dem Gebrauch aus, schalten Sie es vom Stromnetz
ab und lassen Sie es abkühlen. Danach lagern Sie es auf einem sicheren trockenen Platz,
außerhalb der Reichweite von Kindern.
– Lassen Sie das Gerät nicht im Betrieb ohne Kontrolle!
– Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Wärmequellen ab (z. B. Ofen, Herd, Heizkörper etc.).
– Das Gerät darf nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung oder in jeder Umgebung mit
Brand- oder Explosionsgefahr verwendet werden (Räume, wo Chemikalien, Brennstoffe, Öle,
Gase, Farben und weitere brennbare, beziehungsweise flüchtige Stoffe gelagert werden).
– Kein Teil des Gerätes darf in Kontakt mit wärmeempfindlichen Stellen kommen
(z.B. Augen, Ohren, Hals etc.).
– Bei der Manipulation mit Aufsätzen während des Trocknens achten Sie auf erhöhte
Vorsicht (sie können heiß sein).
– Öffnungen für den Luftdurchgang darf man nicht abdecken. Legen Sie den eingeschalteten
Haartrockner nicht auf weiche Oberflächen (z.B. das Bett, Handtücher, Bettbezüge,
Teppiche), es könnte zur Abdeckung der Öffnung kommen. Es ist zu verhindern, dass
Staub, Haare, Fasern etc. in die Öffnungen eindringen.
– Nach dem ersten Einschalten kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen, was jedoch
kein Mangel ist und kein Grund zur Reklamation desGerätes.
– Wenn es zur Überhitzung kommt, wird die automatische Wärmesicherung aktiviert und
die Stromzufuhr wird unterbrochen. Falls es dazu kommt, schalten Sie das Gerät aus und
ziehen den Stecker vom Netz. Entfernen Sie eventuelle sichtbare Hindernisse, die den
Luftstrom verhindern und lassen das Gerät abkühlen.
– Schieben Sie in die Öffnungen keine Gegenstände ein.
– Die Anschlussleitung darf mit keinen scharfen oder heißen Gegenständen, offenem Feuer
beschädigt, in Wasser getaucht oder über scharfe Kanten gebogen werden.
– Wickeln Sie die das Anschlusskabel nicht um das Gerät, so verlängert sich seine
Lebensdauer.
– Bei der Verwendung des Verlängerungskabels ist es nötig, dass dieses nicht beschädigt
ist und den gültigen Normen entspricht.
– Eventuelle Texte in einer Fremdsprache und mit den an Verpackungen oder dem Produkt
28 / 31
D
angeführten Abbildungen sind am Ende dieser Anleitung angeführt und erklärt
– Diesen Haartrockner, inklusive seines Zubehörs verwenden Sie nur zu dem Zwecke, zu
dem er bestimmt ist wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
– WARNUNG: Bei einer unsachgemäßen Verwendung, die nicht im Einklang mit der
Bedienungsanleitung ist, besteht das Risiko der Verletzung.
– Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unrichtige Manipulation mit
dem Verbraucher und dem Zubehör verursacht wurden (z. B. Stromunfall, Brand,
Verbrennung, Beschädigung des Haars) und ist nicht aus der Garantie für den
Verbraucher im Falle der oben angeführten Sicherheitshinweise nicht verantwortlich.
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS
A
1
2
B1
B
A5
A3
A2
A4
A1
B2
A6
A7
A – Trockner
A1 – Schalter der Luftstromintensität
Position
– aus
Position
– mittlere Luftstromintensität
Position
– maximale Lufttemperatur
A2 – Umschalter Lufttemperatur
Position
– niedrige Lufttemperatur
Position
– mittlere Lufttemperatur
Position
– maximale Lufttemperatur
A3 – Position
– (durch Drücken und Halten der Taste kommt es zu einer
Verringerung der Lufttemperatur, was eine schnelle Abkühlung
und Fixierung der Haare ermöglicht)
29 / 31
D
A4 – Handgriff
A5 – abnehmbares Sauggitter
A6 – Öse zum Aufhängen
A7 – Anschlussleitung
B – Aufsatz
B1 – Stylingdüse (dient zur Konzentration der Luft auf eine bestimmte Stelle)
B2 – D
iffusor (dient zur Gestaltung der Frisur; es muss ein direkter Kontakt mit der Kopfhaut
vermieden werden, anderenfalls kann es zu einer Übertrocknung der Haare kommen)
III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Gerät mit dem
Zubehör. Den Netzstecker der Speiseleitung A7 stecken sie in die elektrische Steckdose
ein. Den gewählten Aufsatz B stecken Sie auf den Trockner auf.
Haartrockner
Für eine schnelle Haartrocknung schalten Sie den Umschalter A1 und A2 in die Position
der max. Temperatur und der max.Trocknen von kurzen Haar oder Nachtrocknen von
Haar wählen eine niedrigere Einstellung. Die ausströmende Luft richten Sie auf das Haar,
wobei Sie den Trockner am Griff in Entfernung von etwa 10 bis15 cm vom Kopf halten
und gleichmäßig damit bewegen. Beim Trocknen mit dem Heißluftstrom kämmen Sie mit
der Bürste oder Fingern die überschüssige Feuchte aus dem Haar. Falls Sie langes Haar
haben, neigen Sie den Kopf, dass das Haar außerhalb der Kopf- und Gesichtshaut frei fällt.
Nach dem Trocknen schalten Sie den Schalter A1 in die Position 0.
Frisurgestaltung
Mit Hilfe des Diffusors B2 geben Sie den Haaren Volumen und gestalten Sie natürliche
Wellen. Schalten Sie den die Umschalter A1 und A2 in die Position der mittleren
Temperatur und der mittleren Luftstromintensität. Wickeln Sie mit dem Diffusor einen
Strang. Haare auf und lassen Sie auf ihn für 2 - 5 Sekunden den Luftstrom einwirken (der
Zeitraum hängt von der Struktur und dem Zustand der Haare ab).
IV. WARTUNG
Schalten Sie vor jeder Handhabung das Gerät aus und trennen Sie es vom elektrischen
Netz durch Herausziehen der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose! Die
Oberfläche des Haartrockners behandeln Sie mit einem weichen und feuchten Lappen.
Verwenden Sie keine raue und aggressive Reinigungsmittel Die Wartung umfasst nur
mechanische Reinigung.
Reinigung des Gitters (A5)
Drücken Sie von oben auf das das Gitter und entnehmen Sie es durch Ziehen vom
Haartrockner nach hinten (Abb.1). Reinigen Sie das Gitter von eventuellen Verunreinigungen
(z.B. mit Hilfe einer Bürste). Setzen Sie das Gitter nach der Reinigung in umgekehrter Weise
zurück.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantienanspruch!
Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in
das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen!
30 / 31
D
V. UMWELTSCHUTZ
Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Gerätes, die Verpackung, Komponenten und
das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling gekennzeichnet.
Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die
verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem
Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtiger Entsorgung in
dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden.
Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe
zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten
Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden
Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im
Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Gerät definitiv
außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung des Gerätes nach
der Trennung vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar.
VI. TECHNISCHE DATEN
Spannung (V) / Leistungsaufnahme (W) auf dem Typschild des Geräts aufgeführt
Gewicht (kg)
cca 0,6
Verbraucher der Schutzklasse
II.
Abmessungen (ca. Länge x Höhe x Tiefe), (mm) 275 x 90 x 230
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand
< <0,5 W
Schallleistungspegel 78 dB(A) re 1pW
Die Änderung der technischen Spezifikation und des Inhalts des eventuellen
Zubehörs nach Modell des Erzeugnisses durch den Hersteller vorbehalten.
AUF DEM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDETE
HINWEISE UND SYMBOLE.
DO NOT IMMERSE IN WATER - Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in
Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den
PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.
bedeutet einen HINWEIS.
Das Symbol
Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH
REPUBLIK.
Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.
erwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen, Waschbecken oder
V
anderen Behältern mit Wasser.
Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte
ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:
Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189 Email: [email protected]
31 / 31
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych w sklepach
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne
niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu
na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych
powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu
i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować
utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki
wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite
koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją
zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami
(tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego
urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria
NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu
uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania
całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 4/11/2020
e.č. 59/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement