Duerkopp Adler 1767 Operating instructions

Duerkopp Adler 1767 Operating instructions
1767
Instrukcja obsługi
WAŻNE
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYTKOWANIEM
ZACHOWAĆ NA PÓŹNIEJSZY UŻYTEK
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Własność firmy Dürkopp Adler GmbH chroniona prawami autorskimi.
Każde ponowne zastosowanie poniższych treści, również w formie
fragmentów, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Dürkopp Adler
GmbH jest zabronione.
Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2020
Spis treści
1
Infromacje dotyczące instrukcji ......................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja? ............................................ 5
Sposoby obrazowania – symbole i znaki .............................................. 6
Dalsze dokumentacje ............................................................................ 7
Odpowiedzialność ................................................................................. 8
2
Bezpieczeństwo .................................................................................. 9
2.1
2.2
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa .................................... 9
Słowa sygnalizujące i symbole ostrzeżeń ........................................... 11
3
Opis urządzeń ................................................................................... 15
3.1
3.2
3.3
Części składowe maszyny .................................................................. 15
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............................................. 15
Deklaracja zgodności .......................................................................... 16
4
Obsługa.............................................................................................. 17
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.7
4.7.1
4.7.2
4.8
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.10
4.11
4.12
4.13
Przygotowanie maszyny do użytkowania ............................................ 17
Włączanie i wyłączanie maszyny ........................................................ 18
Zakładanie lub wymiana igły ............................................................... 19
Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 1-głowych........................ 20
Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 2-igłowych ....................... 21
Nawlekanie nitki igłowej ...................................................................... 22
Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 1-igłowych .............................. 23
Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 2-igłowych .............................. 26
Nawijanie nitki chwytacza ................................................................... 28
Nawlekanie nitki chwytacza ................................................................ 28
Nawijanie nitki chwytacza ................................................................... 30
Wymiana szpulki nitki chwytacza ........................................................ 31
Naprężenie nitki .................................................................................. 32
Regulacja naprężenia nitki igłowej ...................................................... 33
Regulacja naprężenia nitki chwytacza ................................................ 35
Ustawianie regulatora nitki igłowej ...................................................... 36
Stopki .................................................................................................. 37
Podnoszenie stopek ............................................................................ 37
Blokowanie stopek w pozycji górnej .................................................... 38
Regulacja docisku stopki..................................................................... 40
Regulacja wzniosu stopki .................................................................... 41
Regulacja długości ściegu................................................................... 42
Szycie do tyłu ...................................................................................... 43
Szybkie funkcje na bloku klawiszy ...................................................... 44
Szycie ................................................................................................. 45
5
Programowanie ................................................................................. 47
5.1
Panel sterowania OP1000 .................................................................. 47
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
1
Spis treści
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.3
5.3.1
5.3.2
Wyświetlacz........................................................................................ 47
Przyciski ............................................................................................. 49
Używanie grup przycisków ................................................................. 53
Funkcje grupy przycisków nitki .......................................................... 54
Regulacja rygla początkowego ........................................................... 54
Regulacja wielokrotnego rygla początkowego .................................... 55
Używanie wielokrotnego rygla początkowego jako progr. cerowania 56
Regulacja rygla końcowego................................................................ 57
Regulacja wielokrotnego rygla końcowego......................................... 58
Uruchamianie obcinacza nitki ............................................................. 58
Uruchamianie zacisku nitki ................................................................. 59
Regulacja pozycji igły po zatrzymaniu szycia ..................................... 59
Uruchamianie podnoszenia stopki po obcinaczu nitki ........................ 59
Uruchamianie podnoszenia stopki po zatrzymaniu szycia.................. 60
Uruchamianie łagodnego startu .......................................................... 60
Redukowanie prędkości obrotowej ..................................................... 60
Funkcje grupy przycisków programowania ......................................... 61
Regulacja licznika ściegów szpulki ..................................................... 62
Uruchamianie licznika ściegów szpulki ............................................... 64
6
Konserwacja ..................................................................................... 65
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
Czyszczenie ....................................................................................... 66
Miejsca, które należy szczególnie czyścić .......................................... 67
Czyszczenie sitka wentylatora silnika ................................................. 68
Smarowanie ....................................................................................... 69
Kontrola stanu oleju ............................................................................ 70
Sprawdzanie smarowania chwytacza ................................................. 71
Konserwacja system pneumatycznego .............................................. 72
Regulacja ciśnienia roboczego ........................................................... 72
Spuszczanie kondensatu.................................................................... 74
Czyszczenie wkładu filtra ................................................................... 75
Lista części ......................................................................................... 76
7
Instalacja ........................................................................................... 77
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Sprawdzanie zakresu dostawy ........................................................... 77
Zdejmowanie zabezpieczeń transportowych ...................................... 77
Montaż podstawy ............................................................................... 78
Płyta stołu ........................................................................................... 79
Kompletowanie płyty stołu .................................................................. 79
Mocowanie płyty stołu do podstawy ................................................... 80
Regulacja wysokości roboczej............................................................ 81
Montaż pedału i czujnika wartości żądanej......................................... 82
Zakładanie górnej części maszyny ..................................................... 84
Montaż panelu sterowania.................................................................. 85
Montaż przewodu ssącego olej .......................................................... 87
2
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Spis treści
7.10
7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.10.4
7.11
7.11.1
7.11.2
7.12
7.13
Przyłącze elektryczne ......................................................................... 88
Montaż sterowania .............................................................................. 88
Podłączenie sterowania ...................................................................... 89
Podłączenie górnej części maszyny ................................................... 90
Wyrównywanie potencjału................................................................... 90
Podłączenie pneumatyczne ................................................................ 91
Montaż zespołu przygotowania sprężonego powietrza ....................... 92
Regulacja ciśnienia roboczego ........................................................... 93
Sprawdzanie smarowania ................................................................... 94
Przeprowadzenie biegu testowego ..................................................... 95
8
Wycofanie maszyny z eksploatacji .................................................. 97
9
Utylizacja ........................................................................................... 99
10
Środki zaradcze w przypadku usterek .......................................... 101
10.1
10.2
Dział obsługi klienta .......................................................................... 101
Błędy w przebiegu szycia .................................................................. 101
11
Specyfikacje techniczne ................................................................. 105
12
Załącznik .......................................................................................... 107
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
3
Spis treści
4
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Informacje dotyczące instrukcji
1
Informacje dotyczące instrukcji
Poniższa instrukcja została przygotowana z największą
dbałością. Zawiera ona informacje i uwagi umożliwiające
bezpieczne i wieloletnie użytkowanie.
Jeśli zauważą Państwo jakieś niezgodności bądź mają
propozycje usprawnień, prosimy o zgłaszanie ich za pomocą
działu obsługi klienta ( str. 101).
Prosimy o postrzeganie poniższej instrukcji jako integralnej
części produktu i przechowywanie jej w łatwo dostępnym
miejscu.
1.1
Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?
Poniższa instrukcja jest skierowana do:
• Personelu obsługującego:
Grupa osób jest skierowana do maszyny i ma dostęp
do instrukcji. Szczególnie ważny dla personelu
obsługującego jest rozdział Obsługa ( str. 17).
• Technicy:
Grupa osób posiada odpowiednie techniczne kwalifikacje
uprawniające do konserwacji lub usuwania usterek.
Szczególnie ważny dla techników jest rozdział Instalacja
( str. 77).
Instrukcja serwisowa jest dostarczona oddzielnie.
W kwestii minimalnych kwalifikacji oraz dalszych wymagań
personelu prosimy o przestrzeganie rozdziału
Bezpieczeństwo ( str. 9).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
5
O niniejszej instrukcji
1.2
Sposoby prezentacji — symbole i znaki
Aby umożliwić łatwe i szybkie zrozumienie treści, niektóre informacje w niniejszej instrukcji są prezentowane lub podkreślane
przy użyciu następujących znaków:
Prawidłowe ustawienie
Symbol informuje o wyglądzie prawidłowego ustawienia.
Awarie
Symbol informuje o awariach, które mogą wystąpić w wyniku
nieprawidłowego ustawienia.
Osłony
Podaje, którą osłonę należy usunąć, aby dostać się do ustawianych podzespołów.
Kroki postępowania podczas obsługi (szycie i zbrojenie)
Kroki postępowania podczas serwisowania, konserwacji
i montażu
Kroki postępowania podczas korzystania z panelu
obsługowego oprogramowania
Poszczególne kroki postępowania zostały odpowiednio
ponumerowane:
1.
pierwszy krok postępowania,
2.
drugi krok postępowania.
...
Należy koniecznie zachować prawidłową kolejność wykonywania
kroków.
•
Zestawienia zaznaczone są kropką.

Skutek czynności
Zmiana zachodząca w maszynie lub na wyświetlaczu/panelu
operatora.
Ważne
Na te informacje należy zwracać szczególną uwagę podczas
realizacji kroku postępowania.
6
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Informacje dotyczące instrukcji
Informacja
Dodatkowe informacje, np. dotyczące alternatywnych możliwości
obsługi
Kolejność
Informuje, jakie prace należy przeprowadzić przed lub po
regulacji.
Odnośniki
 Odniesienie do innego fragmentu tekstu.
Bezpieczeństwo Ważne ostrzeżenia dla użytkownika maszyny są specjalnie
oznaczone. Ponieważ bezpieczeństwo zajmuje szczególną
wagę, symbole zagrożeń oraz poziomy zagrożeń oraz ich
słowa ostrzegawcze, są opisane oddzielnie w rozdziale
Bezpieczeństwo ( str. 9).
Lokalizacja Jeśli z mapowania nie wynika żadna inna jasno określona
lokalizacja, zawsze można zobaczyć z pozycji użytkownika
informacje o lokalizacji za pomocą pojęć w prawo lub w lewo.
1.3
Dalsze dokumentacje
Maszyna zawiera wbudowane części składowe pochodzące od
innych producentów. Do tych pozyskanych elementów ich
producenci dokonali oceny ryzyka i zadeklarowali zgodność
konstrukcji z obowiązującymi europejskimi i krajowymi
przepisami. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
wbudowanych części składowych jest opisane w
poszczególnych instrukcjach producentów.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
7
Informacje dotyczące instrukcji
1.4
Odpowiedzialność
Wszystkie informacje i wskazówki podane w poniższej instrukcji
zostały zebrane z uwzględnieniem obecnego stanu techniki oraz
obowiązujących norm i przepisów.
Dürkopp Adler nie odpowiada za szkody wynikające z
następujących powodów:
• Szkody w wyniku stłuczenia i transportowe
• Nieprzestrzeganie instrukcji
• Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
• Nieautoryzowane zmiany w maszynie
• Zatrudnienie niewykfalifikowanego personelu
• Zastosowanie niedopusczonych części zamiennych
Transport
Dürkopp Adler nie odpowiada za szkody wynikające ze stłuczenia
i transportowe. Prosimy o sprawdzenie dostawy bezpośrednio po
otrzymaniu. Prosimy o reklamowanie szkód u ostatniego
przewoźnika. Obowiązuje to również w przypadku, gdy
opakowanie nie jest uszkodzone.
Maszyny, urządzenia i materiał opakowaniowy należy zachować
w takim stanie, jaki był w chwili stwierdzenia szkody. W ten
sposób zabezpieczają Państwo swoje roszczenia wobec firmy
transportowej.
Prosimy o zgłaszanie wszystkich innych reklamacji do firmy
Dürkopp Adler niezwłocznie po otrzymaniu dostawy .
8
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Bezpieczeństwo
2
Bezpieczeństwo
Rozdział ten zawiera podstawowe wskazówki dotyczące
Państwa bezpieczeństwa. Prosimy o uważne przeczytanie tych
wskazówek przed instalacją oraz obsługą. Prosimy o konieczne
stosowanie informacji zawartych w uwagach dotyczących
bezpieczeństwa . Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
ciężkich obrażeń oraz strat materialnych.
2.1
Podstawowe uwagi dotyczace
bezpieczenstwa
Używać maszyny tylko w taki sposób, jak opisuje instrukcja.
Instrukcja musi być zawsze dostępna w miejscu zastosowania
maszyny.
Prace przy częściach i urządzeniach stojących pod napięciem są
zabronione. Wyjątki reguluje norma DIN VDE 0105.
Podczas następujących prac należy wyłączyć maszynę
przełącznikiem głównym lub wyciągając wtyczkę z sieci:
• Wymiana igły lub innych przyrządów szyjących
• Opuszczanie miejsca pracy
• Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub napraw
• Nawlekanie
Nieprawidłowe bądź wadliwe części zamienne mogą mieć
wpływ na bezpieczeństwo lub uszkodzić maszynę. Stosować
tylko oryginalne części zamienne producenta.
Transport W trakcie transportu używać tylko wózka podnośnego lub
paletowego. Podnieść maszynę maksymalnie 20 mm i
zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
Instalacja Kabel podłączeniowy musi posiadać typową dla danego kraju
dopuszczoną wtyczkę sieciową. Wyłącznie wykwalifikowani
technicy mogą zamontować wtyczkę sieciową do kabla
podłączeniowego .
Obowiązki
użytkownika
Należy
przestrzegać
przepisów
bezpieczeństwa
obowiązujących w danym kraju oraz zapobiegania wypadkom
oraz prawnych regulacji o ochronie pracy i środowiska ochronie
środowiska .
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
9
Bezpieczeństwo
Wszystkie ostrzeżenia oraz znaki bezpieczeństwa na maszynie
muszą być czytelne. Nie usuwać ich!
Natychmiast odnawiać brakujące lub uszkodzone ostrzeżenia lub
znaki bezpieczeństwa.
Wymagania
dotyczące
personelu
Wyłącznie wykwalifikowani technicy mogą:
• Instalowac maszynę
• Przeprowadzać prace konserwacyjne i naprawy
• Przeprowadzać prace na wyposażeniu elektrycznym
Przy maszynie mogą pracować wyłącznie autoryzowane osoby i
wcześniej muszą zrozumieć poniższą instrukcję.
Ekspoloatacja Sprawdzić maszynę podczas eksploatacji pod względem
widocznie rozpoznawalnych uszkodzeń. Przerwać pracę, gdy
zauważą Państwo zmiany w maszynie. Zgłaszać wszelkie
zmiany odpowiedniemu przełożonemu. Nie użytkować
uszkodzonej maszyny.
Urządzenia Nie zdejmować lub wyłączać urządzeń zabezpieczających. Jeśli
zabezpieczają jest to niezbędne w celu naprawy, zamontować je natychmiast
ce
ponownie po i uruchomić.
10
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Bezpieczeństwo
2.2
Słowa sygnalizujące i
symbole ostrzeżeń
Ostrzeżenia w tekście są odgraniczone kolorowym paskiem.
Podany kolor odnosi się do stopnia zagrożenia. Słowa
sygnalizujące nazywają stopień zagrożenia.
Słowa sygnalizujące Słowa sygnalizujące i zagrożenia, które opisują:
Słowo
sygnalizujące
Znaczenie
ZAGROŻENIE
(ze znakiem niebezpieczeństwa)
Nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub ciężkich
obrażeń
OSTRZEŻENIE (ze znakiem niebezpieczeństwa)
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do śmierci lub
ciężkich obrażeń
OSTROŻNIE
(ze znakiem niebezpieczeństwa)
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do średnich lub
lekkich obrażeń
UWAGA
(ze znakiem niebezpieczeństwa)
Nieprzestrzeganie może doprowadzić do szkód
ekologicznych
WSKAZÓWKA (bez znaku niebezpieczeństwa)
Nieprzestrzeganie może prowadzić do strat
materialnych
Symbole W przypadku zagrożeń dla osób następujące symbole wskazują
rodzaj zagrożenia:
Symbol
Rodzaj zagrożenia
Ogólne
Porażenie prądem
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
11
Bezpieczeństwo
Symbol
Rodzaj zagrożenia
Ukłucie
Zmiażdżenie
Szkody ekologiczne
Przykłady Przykłady prezentowania ostrzeżeń w tekście:
ZAGROŻENIE
Rodzaj i źródło zagrożenia!
Skutki w przypadku nieprzestrzegania.
Środki obronne przed zagrożeniem.
 Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie
prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Rodzaj i źródło zagrożenia!
Skutki w przypadku nieprzestrzegania.
Środki obronne przed zagrożeniem.
 Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie może
doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.
12
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Bezpieczeństwo
OSTROŻNIE
Rodzaj i źródło zagrożenia!
Skutki w przypadku nieprzestrzegania.
Środki obronne przed zagrożeniem.
 Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie może
doprowadzić do średnich lub lekkich obrażeń.
WSKAZÓWKA
Rodzaj i źródło zagrożenia!
Skutki w przypadku nieprzestrzegania.
Środki obronne przed zagrożeniem.
 Tak wygląda ostrzeżenie, którego nieprzestrzeganie może
doprowadzić do strat materialnych.
UWAGA
Rodzaj i źródło zagrożenia!
Skutki w przypadku nieprzestrzegania.
Środki obronne przed zagrożeniem.
 Tak wygląda zagrożenie, którego nieprzestrzeganie może
doprowadzić do szkód ekologicznych.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
13
Bezpieczeństwo
14
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Opis urządzeń
3
Opis urządzeń
3.1
Części składowe maszyny
Rys. 1: Części skłądowe maszyny
③
②
⑩
①
⑨
④
⑧
⑤
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
- Regulator uniosu stopki
- Regulator docisku stopki
-Naprężenia nitki
- Drążek igły
-Elektronczne pokrętło
3.2
⑥
⑦
(6) - Bębenek
(7) -Dźwignia regulacji ściegu
(8) -Regulator długości ściegu
(9) - Pokrętło
(10) - Panel sterowania
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszynę wolno używać tylko do materiałów, których wymagany
profil odpowiada planowanemu celowi zastosowania.
Maszyna jest przeznaczona do obróbki tylko suchego materiału.
Materiał nie może zawierać w sobie żadnych twardych
przedmiotów .
Dozwolone dla tej maszyny grubości igieł podane są w
rozdziale Specyfikacje techniczne ( str. 105).
Szew należy wykonywać nitką, której wymagany profil
odpowiada danemu celowi zastosowania.
Maszyna jest przeznaczona do użytku przemysłowego.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
15
Opis urządzeń
Maszynę wolno zainstalować i użytkować wyłącznie w suchych i
zadbanych pomieszczeniach. Jeśli maszyna jest użytkowana w
pomieszczeniach, które nie są suche i zadbane, mogą być
wymagane dodatkowe środki, będące do pogodzenia z normą
DIN EN 60204-31.
Przy maszynie mogą pracować wyłącznie autoryzowane osoby.
Za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem Dürkopp Adler nie odpowiada.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeń poprzez elementy
będące pod napięciem, poruszające się,
tnące i ostre!
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
może doprowadzić do porażenia prądem,
zmiażdżenia, przecięcia lub zakłucia.
Przestrzegać wszystkich zaleceń z instrukcji.
WSKAZÓWKA
Szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania!
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może
doprowadzić do uszkodzenia maszyny.
Przestrzegać wszystkich zaleceń z instrukcji.
3.3
Deklaracja zgodności
Maszyna jest zgodna z europejskimi przepisami o gwarancji
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
podanymi w deklaracji zgodności względnie włączenia.
16
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4
Obsługa
Przebieg pracy składa się z różnych kroków procesu. W celu
uzyskania dobrego wyniku szycia konieczna jest bezbłędna
obsługa.
4.1
Przygotowanie maszyny do użytkowania
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeń poprzez poruszające się,
tnące i ostre elementy!
Możliwe zmiażdżenie, przecięcie i zakłucie.
Podejmować się przygotowań możliwie
tylko przy wyłączonej maszynie.
Przed przystąpieniem do szycia proszę podjąć następujące
przygotowania:
•
•
•
•
Założyć lub wymienić igłę
Nawlec nitkę igłową
Nawlec nitkę chwytacza lub nawinąć
Wyregulować naprężenie nitki
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
17
Obsługa
4.2
Włączanie i wyłączanie maszyny
Rys. 2: włącznie i wyłączanie maszyny
①
④
③
②
(1) - Kontrolka na bloku
klawiszy
(2) - Kontrolka przy
sterowaniu
(3) - Przełącznik główny
(4) - Włącznik do oświetlenia szycia
W ten sposób włączą Państwo maszynę:
1.
Przełącznik główny (3) wcisnąć w dół na pozycję I.

Kontrolki (1) i (2) zaświecą się.
W ten sposób wyłączą Państwo maszynę:
1. Przełącznik główny (3) wcisnąć w górę na pozycję 0.

18
Kontrolki (1) i (2) wygasną.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.3
Zakładanie lub wymiana igły
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie.
Wyłączyć maszynę przed zmianą igły.
NIE chwytać szpica igły.
WSKAZÓWKA
Możliwe szkody materialne!
Możliwe uszkodzenie maszyny, złamanie igły lub
uszkodzenie nitki.
Po założeniu igły o nowej grubości sprawdzić odstęp od
czubka chwytacza.
Wyregulować w razie potrzeby na nowo odstęp miedzy
szpicem igły a czubkiem chwytacza.
Kolejność
Po wymianie igły na igłę innej grubości prosimy o dopasowanie
odstępu pomiędzy chwytaczem a igłą ( Instrukcja serwisowa).
Zakłócenie przy złym odstępie chwytacza
Po założeniu cieńszej igły:
• Brakujące ściegi
• Uszkodzenie nitki
Po założeniu grubszej igły:
• Uszkodzenie czubka chwytacza
• Uszkodzenie igły
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
19
Obsługa
4.3.1
Zakładanie lub wymiana igły w maszynach
1-igłowych
Rys. 3: Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 1-igłowych
①
②
③
④
(1) - Drążek igły
(2) - Śruba
(3) - Wklęska
(4) - Chwytacz
W następujący sposób zakłada się lub wymienia igłę w
maszynach 1-igłowych:
1.
Obracać pokrętło aż do momentu, gdy drążek igły (1)
stanie w górnym martwym punkcie.
2.
Poluzować śrubę(2).
3.
Pociągnąć igłę w dół.
4.
Założyć nową igłę.
Ważne
Nakierować igłę w taki sposób, żeby wklęska (3) wskazywała
chwytacz (4).
5.
20
Dokręcić śrubę (2).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.3.2
Zakładanie lub wymiana igły w maszynach
2-igłowych
Rys. 4: Zakładanie lub wymiana igły w maszynach 2-igłowych
①
②
③
④
(1) - Drążek igły
(2) - Śruby
(3) - Wklęski
(4) - Chwytacze
W następujący sposób zakłada się lub wymienia igłę w
maszynach 2-igłowych:
1.
Obracać pokrętło aż do momentu, gdy drążek (1) stanie w
górnym martwym punkcie.
2.
Śruby (2) poluzować po obu stronach.
3.
Każdorazowo pociągnąć igłę w dół.
4.
Założyć nowe igły po obu stronach.
Ważne
Podczas zakładania nakierować igły w taki sposób, aby wklęski
(3) wskazywały kierunek od siebie. Każda wklęska musi
wskazywać na chwytacz należący do danej igły.
5.
Śruby (2) dokręcić po obu stronach.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
21
Obsługa
4.4
Nawlekanie nitki igłowej
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażenia ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie.
Wyłączyć maszynę przed nawleczeniem nitki
igłowej.
We wszystkich maszynach nitka doprowadzana jest do maszyny
przez ramię rozwijające.
Rys. 5: Nawlekanie nitki igłowej
①
②
(1) - Prowadnik nitki
(2) - Stojak nici
W następujący sposób nawleka się nitkę:
22
1.
Szpulkę nici wsadzić na stojak nici (2).
2.
Nitkę igłową nawlekać jak pokazane na rysunku powyżej
przez prowadnik nitki (1).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.4.1
Nawlekanie nitki w maszynach 1-igłowych
Rys. 6: Nawlekanie nitki w maszynach 1-igłowych (1)
⑧
①
⑦
⑥
②
③
⑤
④
(1) - Osłona-dźwigni
nitki
(2) -Prowadnik nitki
(3) -Sprężyna
naprężacza nitki
(4) -Prowadnik nitki
(5)
(6)
(7)
(8)
-Naprężacz główny
-Naprężacz dodatkowy
- Naprężacz wstępny
- Prowadnik nitki
W taki sposób nawleka się nitkę w maszynach 1-igłowych:
1.
Nawlec nitkę igłową jak pokazane wyżej przez prowadnik nitki (8).
2.
Nawlec nitkę igłową od góry do dołu przez lewą dziurkę w
osłonie dźwigni nitki (1).
3.
Nawlec nitkę igłową od lewej do prawej przez prowadnik nitki (2).
4.
Prowadzić nitkę igłową wokół naprężacza wstępnego (7) zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
5.
Prowadzić nitkę igłową wokół naprężacza
dodatkowego (6) w kierunku przeciwnym
wskazówek zegara.
6.
Prowadzić nitkę igłową wokół naprężacza głównego (5) zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
7.
Prowadzić nitkę igłową od prawej do lewej przez prowadnik nitki
(4).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
23
Obsługa
8.
Prowadzić nitkę igłową wokół sprężyny naprężacza nitki (3)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Rys. 7: Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 1-igłowych (2)
⑨
⑫
⑪
⑩
(3) - Sprężyna naprężacza
nitki
(9) -Dźwignia nitki
(10) - Prowadnik nitki,
opcjonalnie: zacisk nitki
③
(11) - Prowadnik nitki
(12)- Regulator nitki igłowej
9. Odprowadzić nitkę igłową pod sprężyną sprężyny naprężacza
nitki (3).
24
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
10. Nawlec nitkę igłową od spodu przez prowadnik nitki (11)
oraz przez regulator nitki igłowej (12).
11. Nawlec nitkę igłową od prawej do lewej przez dźwignię
nitki (4).
12. Nawlec nitkę igłową przez prowadnik nitki (11).
13. Nawlec nitkę igłową przez prowadnik nitki (10).
14. Nawlec nitkę igłową przez ucho igły.
Ważne
Należy sprawdzić długość nitki.
Jeśli luźny koniec nitki jest za długi to obcinacz nitki nie
funkcjonuje prawidłowo.
Maszyny z krótkim obcinaczem nitki
Rys. 8: Nawlec nitkę igłową w maszynie 1-igłowej (3)
15. Nawlec nitkę igłowa przez prawy otwór prowadnika
powyżej zacisku nitki
16. Nawlec nitkę igłową przez prawy otwór prowadnika poniżej
zacisku nitki.
17. Nitkę igłową wsunąć od prawej do zacisku nitki, tak aby
nitka była utrzymana w haku zacisku.
 Nitka igłowa powinna biec przez zacisk prawie że
bezdotykowo i stykać się tylko z prowadnikami powyżej i
poniżej zacisku nitki.
18. Nawlec nitkę igłowa przez prowadnik nitki przy drążku igły
(13) .
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
25
Obsługa
19. Nawlec nitkę igłowa przez ucho igły (14) w taki sposób, aby
luźny koniec nitki wskazywał do chwytacza.
20. Nitkę igłową wciągnąć przez ucho igły (14) na tyle, aby
przy dźwigni nitki (16) w najwyższej pozycji luźny koniec
nitki miał ok. 4 cm długości.
Ważne
Należy sprawdzić długość nitki.
Jeśli luźny koniec nitki jest zbyt długi to krótki obcinacz nitki nie
funkcjonuje prawidłowo.
4.4.2
Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 2-igłowych
W maszynach 2-igłowych są 2 trójkąty śrub naprężających dla
2 nitek igłowych. Proces nawlekania odpowiada temu dla 1.
nitki igłowej ( str. 23).
Rys. 9: Nawlekanie nitki igłowej w maszynach 2-igłowych
①
(1) - Trójkąt-śrub naprężających
dla 1. Nitki igłowej
②
(2) - Trójkąt-śrub naprężających
dla 2. Nitki igłowej
W taki sposób nawleka się nitkę igłową w maszynach 2-igłowych:
1.
Prowadzić lewą nitkę igłową przez lewe otwory
prowadnika i wokół lewego trójkąta śrub naprężających(1).
2.
Prowadzić prawą nitkę igłową przez prawe otwory
prowadnika i wokół prawego trójkąta śrub naprężających
(2) .
Ważne
Prowadzić nitki przez prowadniki oraz wokół śrub naprężających
w taki sposób, aby nitki się nie krzyżowały.
26
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
Ważne
Należy sprawdzić długość nitki.
Jeśli luźny koniec nitki jest zbyt długi to obcinacz nitki nie
funkcjonuje prawidłowo.
Maszyny z krótkim obcinaczem nitki
3. Nawlec lewą nitkę igłową przez otwory lewego prowadnika
powyżej i poniżej zacisku nitki.
4.
Nawlec prawą nitkę igłową przez otwory prawego
prowadnika powyżej i poniżej zacisku nitki.
5.
Nitki igłowe wsunąć od lewej względnie prawej do zacisku
nitki, tak żeby nitki były utrzymane w danym haku zacisku
(por. rysunek str. 25).
Ważne
Należy sprawdzić długość nitki.
Jeśli luźny koniec nitki jest zbyt długi to krótki obcinacz nitki nie
funkcjonuje prawidłowo.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
27
Obsługa
4.5
Nawijanie nitki chwytacza
4.5.1
Nawlekanie nitki chwytacza
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie.
Wyłączyć maszynę przed nawlekaniem.
Rys. 10: Nawlekanie nitki chwytacza (1)
①
②
(1) - Prowadnik nitki
(2) - Stojak nici
W ten sposób nawija się nitkę chwytacza:
28
1.
Włożyć szpulę nici na stojak nici (2).
2.
Nawlec nitkę chwytacza jak pokazane na rysunku wyżej
przez otwory prowadnika nitki (1).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
Rys. 11: Nawlekanie nitki chwytacza (2)
③
⑥
④
⑤
(3) - Prowadnik
nitki
(4) - Prowadnik
nitki
(5) - Naprężacz wstępne
(6) - Bębenek
3. Prowadzić nitkę chwytacza przez prowadnik (1).
4. Prowadzić nitkę chwytacza od góry do dołu przez większą
szynę prowadzącą prowadnika (2).
5.
Prowadzić nitkę chwytacza wokół naprężacza
wstępnego w kierunku przeciwnym
wskazówek zegara (3).
6.
Prowadzić nitkę chwytacza od dołu do góry przez
mniejszą szynę prowadzącą prowadnika (2).
7.
Prowadzić nitkę chwytacza do bębenka (4).
Rys. 12: Nawlekanie nitki chwytacza (3)
⑨
⑦
(7) - Dźwignia
bębenka
(8) – Wałek
bębenka
⑧
(9) - Nóż
8. Zacisnąć nitkę chwytacza za nożem (9) i oderwać za nim
luźny koniec.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
29
Obsługa
9.
Założyć szpulkę na wałek bębenka (8).
10. Obrócić szpulkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do
momentu, gdy kliknie.
11. Pociągnąć dźwignię bębenka (7) w górę.
4.5.2
Nawijanie nitki chwytacza
Normalnie nitka chwytacza nawijana jest podczas procesu
szycia. Można jednak również nawinąć nitkę chwytacza nie
szyjąc przy tym, np. gdy potrzebna jest pełna szpulka, aby
rozpocząć szycie.
WSKAZÓWKA
Możliwe straty materialne!
Możliwe uszkodzenie płytki ściegów lub stopek podczas
nawijania bez materiału.
Zablokować stopki w najwyższej pozycji i ustawić wznios
stopki na najniższą wartość podczas nawijania nitki
chwytacza nie szyjąc przy tym materiału.
W ten sposób nawija się nitkę chwytacza spulen:
1.
Włączyć maszynę.
2.
Wcisnąć pedał do przodu.
 Maszyna szyje i nawija przy tym nitkę chwytacza z rolki nici
na szpulkę.
Gdy szpulka jest pełna, maszyna automatycznie zatrzymuje
nawijanie. Dźwignia bębenka porusza się w dół. Nóż
ustawia się automatycznie na pionową pozycję wyjściową.
30
3.
Zdjąć pełną szpulkę.
4.
Oderwać nitkę za nożem.
5.
Założyć pełną szpulkę na chwytacz ( str. 31).
6.
Powtórzyć proces nawijania jak opisane wyżej na pustą
szpulkę.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.6
Wymiana szpulki nitki chwytacza
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie.
Wyłączyć maszynę przed wymianą
szpulki nitki chwytacza.
Rys. 13: Wymiana szpulki nitki chwytacza (1)
⑥
⑤
④
①
②
(1) - Szczelina
(2) - Prowadnik
(3) - Sprężyna
naprężająca
③
(4) - Szczelina
(5) - Szpulka
(6) - Zasuwa obodowy szpulki
W ten sposób wymienia się szpulkę nitki chwytacza:
1.
Podnieść zasuwę obudowy szpulki(6).
2.
Wyjąć pustą szpulkę.
3.
Włożyć pełną szpulkę.
Ważne
Tak włożyć szpulkę, żeby poruszała się podczas rozwijania nici
w kierunku przeciwnym do chwytacza.
4.
Prowadzić nitkę chwytacza przez szczelinę (4) w obudowie.
5.
Wciągną nitkę chwytacza pod sprężyną naprężającą (3) .
6.
Prowadzić nitkę chwytacza przez szczelinę (1) i pociągnąć
ok. 3 cm.
7.
Zamknąć zasuwę obudowy szpulki (6).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
31
Obsługa
4.7
Naprężenie nitki
Naprężenie nitki igłowej wraz z naprężeniem nitki chwytacza
ma wpływ na obraz szwu. Zbyt mocne naprężenia nici mogą
prowadzić w przypadku cienkich materiałów do niepożądanego
marszczenia i zerwania nitki.
Właściwa regulacja
Podczas równego naprężenia nitki igłowej i chwytacza wplecenie
nitki leży na środku materiału.
Tak wyregulować naprężenie nitki igłowej, aby osiągnąć
pożądany obraz szwu przy możliwie najmniejszym naprężeniu.
Rys. 14: Naprężenie nitki
①
②
③
(1) - Równo naprężona nitka igłowa i nitka chwytacza
(2) - Naprężenie nitki chwytacza mocniejsze niż nitki igłowej
(3) - Naprężenie nitki igłowej mocniejsze niż nitki chwytacza
32
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.7.1
Regulacja naprężenia nitki igłowej
3 regulatory trójkąta śrub naprężających określają naprężenie
nitki igłowej.
W pozycji podstawowej górna strona regulatora zamyka się w
jednej płaszczyźnie ze śrubą po środku.
Rys. 15: Regulacja naprężenia nitki igłowej
①
②
(1) - Naprężenie wstępne
(2) - Naprężenia główne
Naprężenie główne
Właściwa regulacja
Naprężenia główne (2) określa normalne naprężenie nitki
igłowej w trakcie szycia.
Wyregulować możliwie jak najmniejsze naprężenie główne.
Zakłócenie podczas zbyt mocnego naprężenia nitki igłowej
• Marszczenie szwu
• Zerwanie nitki
W ten sposób reguluje się naprężenie główne:
1.
Skręcić regulator (2).
• Zwiększanie naprężenia nitki igłowej: obracać regulator
(2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara
• Zmniejszanie naprężenia nitki igłowej: obracać
regulator (2) w kierunku przeciwnym wskazówek
zegara
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
33
Obsługa
Naprężenie wstępne
Naprężenie wstępne (1) utrzymuje nitkę, gdy naprężenie główne
(3) i naprężenie dodatkowe (2) są zupełnie otwarte.
Naprężenie wstępne (1) określa długość nitki początkowej dla
nowego szwu.
W ten sposób reguluje się naprężenie wstępne:
1.
Skręcić regulator (1).
• Krótsza nitka początkowa: obracać regulator (1) zgodnie
z ruchem wskazówek zegara
• Dłuższa nitka początkowa: obracać regulator (1) w
kierunku przeciwnym wskazówek zegara
34
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.7.2
Regulacja naprężenia nitki chwytacza
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie.
Wyłączyć maszynę przed regulacją
naprężenia nitki chwytacza.
Rys. 16: Regulacja naprężenia nitki chwytacza
①
②
(1) - Śruba regulacyjna
(2) - Śrubokręt
W ten sposób reguluje się naprężenie nitki chwytacza:
1.
Skręcić śrubę regulacyjną (1) śrubokrętem (numer części
9081 500000).
• Zwiększanie naprężenia nitki chwytacza: obrócić
śrubę regulacyjną (1) zgodnie z ruchem wskazówek
zegara
• Zmniejszanie naprężenia nitki chwytacza: obrócić
śrubę regulacyjną (1) w kierunku przeciwnym
wskazówek zegara
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
35
Obsługa
4.8
Ustawianie regulatora nitki igłowej
Regulator nitki igłowej określa, z jakim naprężeniem nitka igłowa
jest prowadzona wokół chwytacza.
Właściwa regulacja
Pętelka nitki igłowej ślizga się z niewielkim naprężeniem po
najgrubszym miejscu chwytacza.
Rys. 17: Ustawianie regulatora nitki igłowej
①
②
(1) - Śruba
(2) - Regulator nitki igłowej
W ten sposób ustawia się regulator nitki igłowej:
1.
Poluzować śrubę (1) .
2.
Przesunąć regulator nitki igłowej (2).
• Zwiększanie naprężenia nitki igłowej:
przesunąć regulator nitki igłowej (2) w prawo
• Zmniejszanie naprężenia nitki igłowej:
przesunąć regulator nitki igłowej (2) w lewo
3.
36
Przykręcić śrubę (1).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.9
Stopki
4.9.1
Podnoszenie stopek
Stopki podnoszą się elektropneumatycznie za pomocą pedału.
Rys. 18: Podnoszenie stopek
①
(1) - Pedał
W ten sposób podnosi się stopki:
1.
Pedał (1) wcisnąć w połowie do tyłu.

Maszyna zatrzymuje się i podnosi stopki.
Stopki pozostają w górze tak długo, jak pedał (1) jest
wciśnięty w połowie do tyłu.
LUB
1. Pedałł (1) wcisnąć całkowicie do tyłu.
 Aktywuje się obcinanie nitki i stopki unoszą się.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
37
Obsługa
4.9.2
Blokowanie stopek w pozycji górnej
OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażeniem przez poruszające się
elementy!
Możliwe zmiażdżenie.
NIE trzymać dłoni pod stopkami, gdy blokada
jest zwalniana.
Na tylnej stronie maszyny znajduje się dźwignia blokująca stopki
w pozycji górnej.
Rys. 19: Blokowanie stopek w pozycji górnej
①
②
(1) - Stopki w pozycji górnej
38
(2) - Pozycja górna zwolniona
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
W ten sposób blokuje się stopki w pozycji górnej:
1.
Dźwignię w tylnej części maszyny przycisnąć w górę lub w
dół.
• Blokowanie stopek w pozycji górnej: przycisnąć
dźwignię w dół (1)
• Zwalnianie blokady stopek: przycisnąć dźwignię w
górę (2)
Można również zwolnić pozycję górną za pomocą pedału:
1.
Pedał wcisnąć w połowie do tyłu.
 Dźwignia obraca się z powrotem w górę, blokada jest
zwolniona.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
39
Obsługa
4.9.3
Regulacja docisku stopki
Regulator po lewej na górze na ramieniu maszyny określa
docisk, z jakim stopka leży na materiale. Docisk jest regulowany
ruchomo przez obracanie.
Prawidłowy docisk zależy od materiału:
• Mniejszy docisk do miękkich materiałów jak np. sukno
• Większy docisk do twardych materiałów jak np. skóra
Włąściwa regulacja
Materiał nie zsuwa się i jest transportowany bez zakłóceń.
Zakłócenia podczas złej regulacji docisku stopki
• Zbyt mocny docisk: rwanie się materiału
• Zbyt słaby docisk: zsuwanie się materiału
Rys. 20: Regulacja docisku stopki
①
(1) - Regulator docisku stopki
W ten sposób reguluje się docisk stopki:
1.
Skręcić regulator (1).
• Zwiększyć docisk: regulator (1) obracać zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
• Zmniejszyć docisk: regulator (1) obracać w kierunku
przeciwnym wskazówek zegara
40
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.9.4
Regulacja wzniosu stopki
Ograniczenie ilości ściegów w przypadku
zwiększonego wzniosu stopki
Informacja
Maszyna posiada na wałku ramienia potencjometr.
Potencjometr dopasowuje ilość ściegów automatycznie do
wzniosu stopki: gdy zwiększa się wznios stopki, automatycznie
zmniejsza się ilość ściegów.
WSKAZÓWKA
Możliwe straty materialne!
Uszkodzenie maszyny przez zbyt wysoką ilość ściegów
podczas zwiększonego wzniosu stopki.
Zwracać uwagę, żeby nie przekraczać podanych w tabelach
w załączniku maksymalnych ilości ściegu w każdej
kombinacji długości ściegu i wzniosu stopki.
Nie zmieniać ustawień potencjometru.
Rys. 21: Regulacja wzniosu stopki
①
(1) - Regulator wzniosu stopki
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
41
Obsługa
W ten sposób reguluje się wysokość wzniosu stopki:
1.
Obrócić regulator (1).
• Zwiększanie wzniosu stopki: regulator (1) obracać
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
• Zmniejszanie wzniosu stopki: regulator (1) obracać w
kierunku przeciwnym wskazówek zegara
4.10 Regulacja długości ściegu
Maszyna posiada w zależności od wyposażenia 1 lub 2
regulatory długości ściegu.
Długość ściegu jest regulowana ruchomo od 0 – 9 mm.
Rys. 22: Regulacja dlugości ściegu
③
①
②
(1) - Przycisk długości ściegu
na bloku klawiszy
(2) - Wskaźnik ustawień
pokazujący wybraną długość
ściegu
(3) - Regulator długości ściegu
W ten sposób reguluje się długości ściegu:
1.
Skręcić regulator (3).
• Zwiększanie długości ściegu: obracać regulator zgodnie
z ruchem wskazówek zegara
• Zmniejszanie długości ściegu: obracać w kierunku
przeciwnym wskazówek zegara
42
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
4.11 Szycie do tyłu
Dźwignia ustawień ściegu na ramieniu maszyny zmniejsza
długość ściegu aż do szycia do tyłu w dolnej pozycji końcowej.
Rys. 23: Szycie do tyłu
①
(1) - Dźwignia ustawień ściegu
W ten sposób można szyć do tyłu:
1. Dźwignię ustawień ściegu (1) powoli przyciskać w dół.

Długość ściegu staje się coraz mniejsza.
W dolnym martwym punkcie maszyna szyje do tyłu wraz z
ustawioną na regulatorach długością ściegu.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
43
Obsługa
4.12 Szybkie funkcje na bloku klawiszy
W zależności od klasy maszyna posiada blok klawiszy na
ramienu maszyny, za pomoca którego można aktywować
określone funkcje w trakcie szycia.
Rys. 24: Aktywowanie przycisków funkcyjnych
④
②
①
(1) – Dodatkowy
włącznik przyciski
do:
(2) - Szycie do tyłu
③
(3) - Rygiel początkowy i końcowy
(4) - Pozycja igły
W ten sposób aktywuje się przyciski:
1.
Przycisnąć wybrany przycisk.

Funkcja jest aktywowana.
Zaświeca się LED obok przycisku.
2.
Wcisnąć przycisk ponownie.

Funkcja jest deaktywowana.
LED obok przycisku przestaje świecić.
Przycisk szycia do tyłu (2):
Gdy przycisk (2) jest aktywowany maszyna szyje do tyłu.
Przycisk rygla początkowego i końcowego (3):
Przycisk (3) anuluje ogólne ustawienie szycia rygli
początkowych i końcowych. Jeśli rygle są włączone, wciśnięcie
przycisku (3) powstrzymuje najbliższy rygiel.
Jeśli rygle nie są włączone, wciśnięcie przycisku (3) powoduje
szycie najbliższego rygla. W celu ogólnej regulacji rygli
początkowych i końcowych proszę zobaczyć rozdział
Programowanie ( str. 47).
44
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Obsługa
Przycisk pozycji igły (4):
Gdy przycisk (4) jest aktywowany igła jeździ w określonej
pozycji. Pozycja ta jest określona indywidualnie za pomocą
ustawień parametrów. W tym celu prosimy o przeczytanie 
Instrukcji serwisowej.
Podczas wysyłania maszyna jest tak ustawiona, że przy
aktywacji przycisku (4) igła jest ustawiana na górną pozycję.
4.13 Szycie
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie.
Uważać, żeby przez nieuwagę nie wcisnąć
pedału.
NIE chwytać w obszarze szpica igły.
Pedał rozpoczyna i steruje proces szycia.
Rys. 25: Szycie
1
2
3
4
(1) - Pozycja pedału +1: proces
szycia aktywny
(2) – Pozycja pedału 0: spoczynek
(3) - Pozycja pedału -1: podnieść stopki
(4) - Pozycja pedału -2: szyć rygiel
końcowy i obciąć nitkę
Pozycja wyjściowa:
• Pozycja pedału 0:
 Maszyna stoi nieruchomo, igły są w górze die Nadeln, stopki
na dole.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
45
Obsługa
Ustawić pozycję materiału:
1.
Pedał wcisnąć na pół do tyłu w pozycji pedału -1.

Stopki unoszą się.
2.
Wsunąć materiał na pozycję początkową.
Szycie:
1. Pedał wcisnąć do przodu na pozycję pedału +1.

Maszyna szyje.
Prędkość szycia wzrasta czym bardziej pedał jest wciskany
do przodu.
Przerywanie szycia:
1. Pedał zwolnić na pozycję pedału 0:

Maszyna zatrzymuje się, igły i stopki są na dole.
Kontynuacja szycia:
1. Pedał wciskać do przodu na pozycję pedału +1:

Maszyna szyje dalej.
Szycie rygla pomiędzy:
1. Szycie do tyłu za pomocą dźwigni ustawiania ściegu ( str. 42)
lub za pomocą przycisku szybkiej funkcji ( str.44).
Zakańczanie szwu:
1.
Pedał wcisnąć całkowicie do tyłu na pozycji pedału -2.
 Maszyna szyje rygiel końcowy, obcinacz nitki obcina nitkę.
Maszyna zatrzymuje się, igły i stopki są u góry.
2.
46
Wyjąć materiał.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
5
Programowanie
Wszystkie ustawienia oprogramowania następują za pomocą
panelu sterowania OP1000.
5.1
Panel sterowania OP1000
Rys. 26: Panel sterowania OP1000 (1)
①
⑦
①
②
⑥
①
③
⑤
④
(1) - Grupa przycisków
(5) - LED do drugiej długości ściegu
nitki
(6) - POWER-LED
(2) - Przyciski funkcji
(3) - Grupa przycisków programowania (7) - Wyświetlacz
(4) - Grupa przycisków program szwu
5.1.1
Wyświetlacz
Wyświetlacz panelu sterowania jest ustawiony w:
• Poziomie użytkownika
• Kategoriach
• Parametrach ( Lista parametrów)
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
47
Programowanie
Rys. 27: Wyświetlacz
(A) - Poziomużytkownika
(B) - Kategoria
(D) - Parametry
Do poziomu użytkownika (A) należą
• 0 (Obsługa)
• t (Technicy)
Do kategorii należą następujące rozszerzone funkcje maszyny:
• Kontrola produkcji (np. licznik ściegów)
• Chłodzenie igły
• Czujnik fotoelektryczny
Parametry są przedstawiane cyframi od 00-99.
48
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
5.1.2
Przyciski
Przyciski panelu sterowania są podzielone na następujące
grupy:
• Nitka
• Programowanie
• Program szwu
Przyciski i funkcje panelu sterowania OP1000
Poz.
Przycisk
①
Grupa przycisków nitki
Funkcja
Rygiel początkowy • Ustawia rygiel
początkowy
 str. 54
Wielokrotny rygiel
początkowy
• Ustawia
wielokrotny rygiel
początkowy
 str. 55
Rygiel końcowy
• Ustawia rygiel
końcowy
 str. 57
Wielokrotny
rygiel końcowy
• Ustawia
wielokrotny rygiel
końcowy
 str. 58
Obcinacz nitki
• Aktywuje lub deak-  str. 58
tywuje obcinacz
nitki
Zacisk nitki
• Aktywuje lub deak-  str. 59
tywuje zacisk nitki
Pozycja igły po
• Ustawia pozycję
zatrzymaniu szycia igły po
zatrzymaniu
szycia
Podnoszenie
stopki
po
obcinaczu nitki
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Odnośnik
 str. 59
• Aktywuje lub deak-  str. 59
tywuje
podnoszenie stopki
po obcinaczu nitki
49
Programowanie
Poz.
Przycisk
Funkcja
Podnoszenie
stopki po
zatrzymaniu
szycia
• Aktywuje lub deak-  str. 60
tywuje
podnoszenie stopki
po zatrz. szycia
Miękki start
• Aktywuje lub deak-  str. 60
tywuje miękki start
Odnośnik
Prędkość obrotowa • Redukuje prędkość  str. 60
obrotową silnika
②
③
Przycisk funkcji
• Aktywuje lub deaktywuje dowolnie
założoną funkcję
Grupa przycisków
programowania
ESC
• Zakańcza tryb
ustawiania
A+
• Zwiększa parametry
• Zmienia poziom
użytkownika
• Wybiera
podprogram
B+
• Zwiększa parametry
• Przechodzi do
następnej wyższej
kategorii
• Wybiera
podprogram
C+
50
• Zwiększa parametry
• Wybiera
podprogram
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
Poz.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Przycisk
Funkcja
D+
• Zwiększa parametry
• Wybiera
podprogram
OK
• Wywołuje
parametry lub
zapisuje je
P
• Rozpoczyna lub
kończy tryb
ustawień
A-
• Zmniejsza parametry
• Zmienia poziom
użytkownika
• Wybiera
podprogram
B-
• Zmniejsza parametry
• Przechodzi do
następnej niższej
kategorii
• Wybiera
podprogram
C-
• Zmniejsza parametry
• Wybiera
podprogram
Odnośnik
51
Programowanie
Poz.
④
52
Przycisk
Funkcja
D-
• Zmniejsza parametry
• Wybiera
podprogram
Reset
• Cofa licznik
(sztuk)
Odnośnik
Grupa przycisków program
szwu
Program szwu I
• Aktywuje
program szwu I

Instrukcja
obsługi
DAC basic
/classic
Program szwu II
• Aktywuje
program szwu II

Instrukcja
obsługi
DAC basic
/classic
Program szwu III
• Ustawia program
szwu III

Instrukcja
obsługi
DAC basic
/classic
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
5.1.3
Używanie grup przycisków
Za pomocą grup przycisków można wywoływać funkcje
maszyny, np. rygiel początkowy. Są następujące mozliwości:
Grupy przycisków i zastosowanie
Grupa przycisków
Zastosowanie
Nitka
Wyłącznie do szycia:
• Aktywowanie funkcji maszyny
• Ustawianie prostych funkcji maszyny
Programowanie
Do całego procesu szycia:
• Ustawianie rozszerzonych funkcji maszyny
Program szwu
• Opracowywanie kompleksowych szwów
W ten sposób wywołuje się funkcje maszyny:
1. Wcisnąć odpowiedni przycisk na panelu sterowania.
 LED danego przycisku wskaże, która funkcja maszyny jest
aktywna.
Gdy LED się zaświeci, można szyć. Zmiany są możliwe tylko
poza szwem.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
53
Programowanie
5.2
Funcje grupy przycisków nitki
Za pomocą grupy przycisków nitki można ustawić lub
aktywować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rygiel początkowy
Wielokrotny rygiel początkowy
Rygiel końcowy
Wielokrotny rygiel końcowy
Obcinacz nitki
Zacisk nitki
Pozycję igły po zatrzymaniu szycia
Podnoszenie stopki po obcinaczu nitki
Podnoszenie stopki po ztrzymaniu szycia
Miękki start
Prędkośc obrotową
5.2.1
Regulacja rygla początkowego
Rygiel początkowy mocuje szew na początku szwu. Jeśli szew
składa się tylko ze ściegów do tyłu, mówi się o ryglu pojedynczym.
Szew ze ściegów do przodu i do tyłu nazywa się ryglem
podwójnym.
Rygiel pojedynczy
W ten sposób ustawia się rygiel pojedynczy:
1.
wcisnąć.

LED z prawej na dole świeci się.
2.
Przycisk B+ z grupy przycisków programowanie naciskać
tak długo, aż zostanie osiągnięta wybrana ilość ściegów do
tyłu.
Można teraz rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na
pozycję pedału +1 .
54
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
Rygiel podwójny
W ten sposób reguluje się rygiel podwójny:
1.
2 razy przycisnąć.

Oba LEDy zaświecą się.
2.
Przycisk A+ z grupy przycisków programowanie przyciskać
tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do
przodu.
3.
Przycisk B+ przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość ściegów do tyłu.
Teraz można rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na
pozycję pedału +1.
Aby deaktywować rygiel początkowy, wcisnąć
5.2.2
.
Regulacja wielokrotnego rygla początkowego
Za pomocą wielokrotnego rygla początkowego można ustawić
ilość ściegów jak I ilość powtórzeń (odcinki ze ściegami do
przodu i do tyłu).
W ten sposób reguluje się wielokrotny rygiel początkowy:
1.
wcisnąć.
 LED miga. Gdy się zaświeci, wielokrotny rygiel początkowy
jest aktywowany jako program cerowania i musi być
deaktywowany ( S. 56).
2.
Przycisk A+ z grupy przycisków programowanie wciskać
tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do
przodu.
3.
Przycisk B+ wciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość ściegów do tyłu.
4.
Przycisk D+ wciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
iość powtórzeń.
5.
Z
potwierdzić wybór.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
55
Programowanie
5.2.3
Używanie wielokrotnego rygla
początkowego jako programu cerowania
Informacja
Program cerowania jest dostępny tylko w określonych klasach
maszyny Stopf.
Kolejność
Jeśli chcą Państwo używać wielokrotnego rygla początkowego
jako programu cerowania, funkcja ta musi najpierw zostać
zwolniona przez wykwalifikowanego technika ( instrukcja
serwisowa).
Program cerowania oferuje następujące funkcje:
• Po zakończeniu programu nitka szyjąca jest obcinana.
W ten sposób ustawia się program cerowania:
1.
Sprawdzić, czy obcinacz nitki
2.
jest aktywny ( str. 58).
wcisnąć.

LED zaświeca się.
3.
Przycisk A+ z grupy przycisków programowanie przyciskać
tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do
przodu.
4.
Przycisk B+ przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość ściegów do tyłu .
5.
Wcisnąć przycisk C+ , aby określić rozpoczęcie odcinka 1.
6.
Przycisk D+ przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość powtórzeń.
Ważne
Gdy ilość powtórzeń jest = 0, program pracuje tak długo, aż
zostanie zakończony pedałem.
7.
56
Z
potwierdzić wybór.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
5.2.4
Regulacja rygla końcowego
Rygiel końcowy mocuje szew na końcu. Jeśli szew składa się
tylko ze ściegów do tylu, mówi się o ryglach pojedynczych.
Szew ze ściegów do przodu i do tyłu jest nazywany ryglem
podwójnym.
Rygiel pojedynczy
W tens posób ustawia się rygiel pojedynczy:
1.

wcisnąć.
LED po lewej u góry zaświeca się.
2. Przycisk C+ z grupy przycisków programowanie przyciskać
tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do
przodu.
Można rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję
pedału+1. Na końcu szwu pedał wcisnąć do tyłu na pozycję
pedału -2.
Rygiel podwójny
W ten sposób ustawia się rygiel podwójny:
1.
2 razy wcisnąć.

Oba LEDy zaświecą się.
2.
Przcisk C+ z grupy przycisków programowanie przyciskać
tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do
przodu.
3.
Przycisk D+ przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość ściegów do tyłu .
Można rozpoczynać szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję
pedału +1. Na koniec szwu wcisnąć pedał do tyłu na pozycję
pedału -2.
Aby deaktywować rygiel końcowy wcisnąć
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
.
57
Programowanie
5.2.5
Regulacja wielokrotnego rygla końcowego
Za pomocą wielokrotnego rygla końcowego można ustawić ilość
ściegów oraz ilość powtórzeń.
W ten sposób ustawia się wielokrotny rygiel końcowy:
1.
wcisnąć.

LED miga.
2.
Przycisk C+ z grupy przycisków programowanie przyciskać
tyle razy, aż osiągnie się pożądaną ilość ściegów do
przodu.
3.
Przycisk D+ przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość ściegów do tyłu .
4.
Przycisk A+ przyciskać tyle razy, aż osiągnie się pożądaną
ilość powtórzeń.
5.
Z
potwierdzić wybór.
Można rozpocząć szycie i wcisnąć pedał do przodu na pozycję
pedału +1. Na końcu szwu pedał wcisnąć do tyłu na pozycję -2.
5.2.6
Aktywowanie obcinacza nitki
Obcinacz nitki obcina koniec nitki automatycznie na końcu szwu.
W ten sposób aktywuje się obcinacz nitki:
1.

58
wcisnąć.
LED zaświeca się.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
5.2.7
Aktywowanie zacisku nitki
Zacisk nitki przytrzymuje nitkę szyjącą, aby podczas doszywania
ciągnąć ją w dół i wciągać.
W ten sposób aktywuje się zacisk nitki:
1.

wcisnąć.
LED zaświeca się.
5.2.8
Regulacja pozycji igły po zatrzymaniu szycia
Można określić, gdzie po zatrzymaniu się szycia znajdzie się
igła.
Do wyboru są 2 możliwości:
• Pozycja górna (pzoycja igły 2)
• Pozycja dolna (pozycja igły 1)
W ten sposób aktywuje się pozycję górną po zatrzymaniu szycia:
1.
wcisnąć.
 LED zaświeca się, tzn. igła maszyny szyjącej jest po
zatrzymaniu szycia na górze.
Jeśli igła maszyny szyjącej po zatrzymaniu się szycia ma być w
pozycji dolnej, należy wcisnąć ponownie
5.2.9
.
Aktywowanie podnoszenia stopki po
obcinaczu nitki
Podnoszenie stopki po obcinaczu nitki unosi stopkę po obcięciu
nitki.
W ten sposób aktywuje się podnoszenie stopki po obcięciu nitki:
1.

wcisnąć.
LED zaświeca się.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
59
Programowanie
5.2.10 Aktywowanie podnoszenia stopki po
zatrzymaniu szycia
Podnoszenie stopki po zatrzymaniu szycia unosi stopkę po
zatrzymaniu szycia.
W ten sposób aktywuje się podnoszenie stopki:
1.

wcisnąć.
LED zaświeca się.
5.2.11 Aktywowanie miękkiego startu
Podczas miękkiego startu maszyna pracuje z mniejszą
prędkością obrotową. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu się
silnika przy długich operacjach. Po określonej ilości ściegów
maszyna pracuje z ustawioną prędkością obrotową.
W ten sposób aktywuje się miękki start:
1.

wcisnąć.
LED zaświeca się.
5.2.12 Redukowanie prędkości obrotowej
Zredukowana prędkość obrotowa oszczędza silnik przez stale
zmniejszoną prędkość obrotową. Fabrycznie zalecana jest
zredukowana prędkość obrotów.
W ten sposób aktywuje się zredukowaną prędkość obrotową:
1.

wcisnąć.
LED zaświeca się.
W ten sposób dopasowuje się prędkość obrotową:
1.
2.
wcisnąć.
Wcisnąć przycisk C+ z grupy przycisków programowanie.
 Zredukowana prędkość obrotowa zwiększa się o setną część.
60
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
3.
Wcisnąć przycisk D+.
 Zredukowana prędkość obrotowa zwiększa się o dziesiętną.
Można również ponownie zredukować prędkość obrotową:
Wcisnąć przycisk C- dla setnych i D- dla dziesiętnych.
1.
5.3
Funkcje grupy przycisków
Programowanie
Za pomocą grupy przycisków programowanie można ustawić:
•
•
•
•
•
Licznik ściegów szpulki
Kontroler resztek nici (jeśli dostępny)
Licznik sztuk
Chłodzenie igły (jeśli dostępne)
Czujnik fotoelektryczny (jeśli dostępny)
Przyciski i zastosowanie
Przycisk
Zastosowanie
• Rozpocząć tryb programowania
• Wywołać lub zapisać parametry
• Opuścić tryb programowania bez zapisania
parametrów
Przycisk plus
• Zwiększyć parametry
Przycisk minus
• Zmniejszyć parametry
Ważne
Wciskając
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
nie można szyć.
61
Programowanie
5.3.1
Regulacja licznika ściegów szpulki
Licznik ściegów szpulki informuje, kiedy została osiągnięta
podana ilość ściegów. Ilość ściegów powinna z przybliżeniem
określać, kiedy kończy się nitka chwytacza. W ten sposób
unika się konieczności powtórzeń operacji.
Licznik ściegów szpulki trzeba regulować do każdego rodzaju
nici. Regulowana wartość (np. 8000) wynika z matematycznego
produktu domyślnej wartości (wartość resetu) i liczby ściegów
(faktor):
400  20= 8000
Przykład regulacji licznika ściegów szpulki
1.
wcisnąć.
 Tryb programowania uruchamia się. Na wyświetlaczu
pojawia się:
2.
Wcisnąć przycisk D+ z grupy przycisków programowanie.

Na wyświetlaczu pojawia się:
Za pomocą parametru 01 ustawia się wartość resetu do
licznika ściegów szpulki A.
62
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Programowanie
3.
wcisnąć.

LED przycisku
miga.
4.
Przyciskiem D- lub D+ ustawić wartośc resetu na 400.
5.
Z
6.
Przycisk D+ wciskać tyle razy, aż 04 pojawi się na
wyświetlaczu:
potwierdzić wybór.
Za pomocą parametru 04 ustawia się faktor.
7.
wcisnąć.

LED przycisku
8.
Przyciskiem D- lub D+ ustawić faktor na 20.
9.
Z
10. Z

miga.
potwierdzić wybór.
opuścić tryb programowania.
Licznik ściegów szpulki jest ustawiony na 8000.
Obok A są jeszcze 2 kolejne liczniki ściegów szpulki.
Parametrami 02 lub 03 można ustawić wartość resetową dla
licznika ściegów szpulki B lub C.
Przyciskiem
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
anulować wartość licznika ściegów szpulki.
63
Programowanie
5.3.2
Aktywowanie licznkia ściegów szpulki
W ten sposób aktywuje się licznik ściegów szpulki:
1.

wcisnąć.
Tryb programowania jest uruchomiony.
2. Przycisk B+ z grupy przycisków programowanie przyciskać
tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się 06:
Jeśli nie pojawi się 00:
Przycisk D+ przyciskać tyle razy, aż parametr pojawi się na
wyświetlaczu.
3.

wcisnąć.
LED przycisku
miga. Na wyświetlaczu
pojawia się 0.
4.
Wcisnąć przycisk D+.

Na wyświetlaczu pojawi się 1.
5.
Z

Licznik ściegów szpulki jest aktywny.
6.
Z
potwierdzić wybór.
opuśić tryb programowania.
Aby ponownie deaktywować licznik ściegów szpulki należy
zmienić w kategorii 06 parametr 00 na 0.
64
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Konserwacja
6
Konserwacja
Rozdział ten opisuje prace konserwacyjne, które należy
przeprowadzać regularnie w celu przedłużenia żywotności
maszyny i utrzymywania jakości szwu.
Daleko idące prace konserwacyjne mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani technicy ( Instrukcja serwisowa).
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem ostrymi elementami!
Możliwe zakłucie i przecięcie.
Podczas wszystkich prac konserwacyjnych
wyłączyć maszynę lub włączyć tryb nawlekania.
OSTZREŻENIE
Zagrożenie obrażeniem poruszającymi się
elementami!
Możliwe zmiżdżenie.
Podczas wszystkich prac konserwacyjnych
wyłączyć maszynę lub włączyć tryb nawlekania.
Przedziały konserwacyjne
Prace do wykonania
Roboczogodziny
8
40
160
500
Wierzchnia część maszyny
Usuwanie nitek, pyłu i resztek nici

Czyszczenie sita wentylatora silnika
Kontrola stanu oleju
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020


65
Konserwacja
Prace do przeprowadzenia
Roboczogodziny
8
40
160
500
System pneumatyki
Kontrola stanu wody w regulatorze ciśnienia

Kontrola wkładu filtra w jednostce konserw.

Kontrola szczelności systemu

6.1
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem przez unoszące się
cząstki!
Unoszące się cząstki mogą wpaść do oczu i
powodować obrażenia.
Zakładać okulary ochronne.
Pistolet powietrza trzymać w taki sposób, żeby
cząstki nie latały w pobliżu osób.
Uważać, żeby żadne cząstki nie wpadły do
miski olejowej.
WSKAZÓWKA
Straty materialne przez zabrudzenie!
Pył i resztki nici mogą wpływać na funkcjonowanie
maszyny.
Maszyne czyścić jak opisano.
WSKAZÓWKA
Straty materialne przez środki czyszczące zawierające
rozpuszczalniki!
Środki zawierające rozpuszczalniki uszkadzają lakier.
Używać do czyszczenia tylko środków bez rozpuszczalników
66
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Konserwacja
6.1.1
Miejsca, które należy szczególnie czyścić
Pył i resztki nici należy usuwać co 8 godzin roboczych pistoletem
powietrznym lub pędzlem. Przy mocno pylącym materiale należy
czyścic maszynę jeszcze częściej .
Rys. 28: Miejsca, które należy szczególnie czyścić
④
①
②
(1) - Obszar wokół igły
(2) - Chwytacz
③
(3) - Obszar pod płytką ściegów
(4) - Nóż przy bębenku
Czyścić i sprawdzać codziennie:
• Nóż przy bębenku (4)
• Obszar pod płytką ściegów (3)
• Chwytacz (2)
• Obszar wokół igły (1)
W ten sposób czyści się obszary podatne na zabrudzenie:
1.
Wyłączyć maszynę.
2.
Pył i resztki nici usunąć za pomocą pistoletu ciśnieniowego
lub pędzla.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
67
Konserwacja
6.1.2
Czyszczenie sita wentylatora silnika
Sito wentylatora silnika należy czyścić z pomocą pistoletu
powietrznego co 100 - 200 roboczogodzin. W przypadku mocno
pylącego materiału należy czyścic sito wentylatora silnika
jeszcze częściej.
Rys. 29: Czyszczenie sita wentylatora silnika
①
(1) - Silnik
W ten sposób czyści się sito wentylatora silnika:
68
1.
Wyłączyć maszynę.
2.
Zdjąć pokrywę ramienia.
3.
Usunąć pył i resztki nici pędzlem.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Konserwacja
6.2
Smarowanie
OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażenia przez kontakt z olejem!
Olej w kontakcie ze skórą może wywołać wysypkę
Unikać kontaktu oleju ze skórą.
Jeśli olej dostanie się na skórę,
porządnie umyć obszar skóry.
WSKAZÓWKA
Straty materialne przez zły olej!
Złe rodzaje oleju mogą wywołać uszkodzenia maszyny.
Stosować tylko olej, którego wartości odpowiadają instrukcji.
UWAGA
Zagrożenie dla środowiska przez
olej!
Olej jest substancją szkodliwą i nie może się
dostać do kanalizacji lub do ziemi.
Ostrożnie zbierać stary olej.
Stary olej jak i naolejone elementy maszyny
utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
Maszyna jest wyposażona w centralne smarowanie knotowe
olejem. Miejsca magazynujące są zaopatrzane z pojemnika
oleju.
Do napełniania pojemnika oleju używać wyłącznie oleju
smarującego DA 10 lub równorzędnego o następującej
specyfikacji:
• Lepkość przy 40 °C:10 mm2/s
• Temperatura zapłonu: 150 °C
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
69
Konserwacja
Olej smarujący można nabyć w naszych miejscach sprzedaży
pod następującymi numerami części.
Pojemnik
Nr części
250 ml
9047 000011
1l
9047 000012
2l
9047 000013
5l
9047 000014
6.2.1
Kontrola stanu oleju
Rys. 30: Kontrola stanu oleju
①
MAX
②
MIN
(1) - Otwór-dolewanie
(2) - Oznaczenie-stanu
maksymalnego
③
(3) - Oznaczenie-stanu minimalnego
W ten sposób kontroluje się stan oleju:
1.
Codziennie kontrolować wskaźnik stanu oleju.
• Stan oleju musi znajdować się pomiędzy oznaczeniem
stanu minimalnego (3) a oznaczeniem stanu
maksymalnego (3).
70
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Konserwacja
Dolewanie oleju
W ten sposób dolewa
się olej:
1. Wlewać olej przez otwór do napełniania (1).
 Wlewać olej najwyżej do oznaczenia stanu
maksymalnego (2).
6.2.2
Kontrola smarowania chwytacza
Dozwolona ilość oleju do smarowania chwytacza jest podana
fabrycznie.
Właściwa regulacja
1.
Trzymać bibułę obok chwytacza.
2.
Puścić maszynę bez nitki i materiału z uniesionymi
stopkami na wysokiej prędkości obrotowej na 10 sekund.
 Po szyciu widoczny jest cienki pasek oleju na bibule.
Rys. 31: Kontrola smarowania chwytacza
①
(1) - Śruba
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
71
Konserwacja
W ten sposób smaruje się chwytacz:
1.
Obrócić śrubę (1):
• W kierunku przeciwnym wskazówek zegara: uwalnia się
więcej oleju
• W kierunku wskazówek zegara: uwalnia się mniej oleju
Ważne
Dopuszczona ilość oleju zmienia się dopiero po kilku minutach
pracy urządzenia. Należy szyć kilka minut, zanim skontroluje się
na nowo regulację .
6.3
Konserwacja system pneumatycznego
6.3.1
Regulacja ciśnienia roboczego
WSKAZÓWKA
Straty materialne z powodu złej regulacji!
Nieprawidłowe ciśnienie robocze może wywołać
uszkodzenie maszyny.
Zagwarantować, że maszyna jest użytkowana tylko przy
właściwym ustawieniu ciśnienia roboczego..
Właściwa regulacja
Dopuszczalne ciśnienie robocze jest podane w rozdziale
Specyfikacje techniczne ( str. 10). Ciśnienie robocze nie może
odchylać się więcej niż ±0,5 bar.
Należy codziennie kontrolować ciśnienie robocze.
72
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Konserwacja
Rys. 32: Regulacja ciśnienia roboczego
①
②
(1) - Regulator ciśnienia
(2) - Manometr
W ten sposób reguluje się ciśnienie robocze:
1.
Pociągnąć do góry regulator ciśnienia (1).
2.
Obracać regulator, aż manometr (2) pokaże właściwą
regulację:
• Zwiększyć ciśnienie = obracać zgodnie ze wskazówkami
zegara
• Zmniejszyć ciśnienie = obracać w kierunku przeciwnym
3.
Opuścić regulator ciśnienia (1).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
73
Konserwacja
6.3.2
Spuszczanie kondensatu
Wskazówka
Straty materialne spowodowane zbyt dużą ilością wody!
Zbyt dużo wody może spowodować uszkodzenia maszyny..
W razie potrzeby spuścić wodę..
W separatorze wody (2) regulatora ciśnienia zbiera się
kondensat.
Właściwa regulacja
Kondensat nie może się wznosić aż do wkładu filtra (1).
Należy codziennie kontrolować stan wody w separatorze (2).
Rys. 33: Spuszczanie kondensatu
①
③
②
(1) - Wkład filtra
(2) - Separator
(3) - Śruba spustowa
W ten sposób spuszcza się kondensat:
74
1.
Oddzielić maszynę z sieci sprężonego powietrza.
2.
Ustawić pojemnik zbierający pod śrubą spustową (3).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Konserwacja
3.
Całkowicie wykręcić śrubę spustową (3).
4.
Wypuścić wodę do pojemnika zbierającego.
5.
Wkręcić śrubę spustową (3) .
6.
Podłączyć maszynę do sieci sprężonego powietrza.
6.3.3
Czyszczenie wkładu filtra
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie Lakieru środkami czyszczącymi
zawierającymi rozpuszczalnik!
Środki zawierające rozpuszczalnik uszkadzają filtr.
Używać do wymycia filtra tylko środków nie zawierających
rozpuszczalnika.
Rys. 34: Czyszczenie wkładu filtra
①
②
(1) - Wkład filtra
(2) - Separator wody
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
③
(3) -Śruba spustowa
75
Konserwacja
W ten sposób czyści się wkład filtra:
1.
Wyłączyć maszynę z sieci sprężonego powietrza.
2.
Spuścić kondensat ( str. 74).
3.
Odkręcić separator wody (2).
4.
Odkręcic wkład filtra (1).
5.
Wydmuchać wkład filtra (1) pistoletem z powietrzem.
6.
Wymyć misę filtra benzyną myjącą.
7.
Dokręcić wkład filtra (1).
8.
Dokręcić separator wody (2).
9.
Dokręcić śrubę spustową (3).
10. Podłączyć maszynę do sieci sprężonego powietrza.
6.4
Lista części
Listę części można zamówić w Dürkopp Adler. Lub odwiedzić
nas w celu dalszych informacji pod adresem:
www.duerkopp-adler.com
76
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
7
Instalacja
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem tnącymi elementami!
Podczas rozpakowywania i instalacji możliwe jest
pocięcie.
Tylko wykwalifikowani technicy mogą instalować
maszynę .
Nosić rękawice ochronne
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem przez poruszające się
elementy!
Podczas rozpakowywania i instalacji możliwe jest
zmiażdżenie.
Tylko wykwalifikowany personel może instalować
maszynę .
Nosić obuwie ochronne.
7.1
Sprawdzenie zakresu dostawy
Zakres dostawy zależny jest od Państwa zamówienia. Po
dostarczeniu prosimy o sprawdzenie, czy zakres dostawy jest
prawidłowy.
7.2
Zdejmowanie zabezpieczeń transportowych
Zdjąć zabezpieczenia transportowe przed instalacją:
• Taśmy zabezpieczające i listwy drewniane przy
wierzchniej części maszyny, stole i podstawie
• Kliny podporowe pomiędzy ramieniem maszyny a płytką
ściegów
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
77
Instalacja
7.3
Montaż podstawy
Rys. 35: montaż podstawy
①
⑧
②
②
③
③
⑤
④
⑤
(1) - Podgłówki belek
wewnęrzych
(2) -Belki wewnętrzne
(3) - Belki podstawy
(4) - Belka poprzeczna
(5)
(6)
(7)
(8)
⑥
- Podpora podstawy
- Podpora poprzeczna
- Śruba regulacyjna (nie pokazana)
- Uchwyt do dzbanka z olejem
W ten sposób montuje się podporę:
1.
Dokręcić belkę poprzeczną (4) do belek podstawy (3).
2.
Uchwyt dzbanka oleju (8) dokręcić z tyłu do belki poprzecznej.
3.
Dokręcić podporę poprzeczną (6) podpory podstawy (5).
4.
Włożyć belki wewnętrzne (2) w taki sposób, aby dłuższy
koniec podgłówka (1) wystawał za dłuższy koniec podpory
podstawy (5).
5.
Dokręcić belki wewnętrzne (2) tak mocno , aby oba
podgłówki (1) były na jednakowej wysokości.
Ważne
Tak dokręcić śrubę regulacyjną (7), żeby podstawa stała
równomiernie na podłodze.
78
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
7.4
Płyta stołu
Zabezpieczyć, żeby płyta stołu wykazywała niezbędny udźwig i
wytrzymałożć.
7.4.1
Kompletowanie płyty stołu
Rys. 36: Kompletowanie płyty stołu
⑤
①
②
③
④
(1) - Podpora części wierzchniej
(2) - Wgłębienia do zawiasów
dolnych części
(3) - Szuflada
(4) - Miska olejowa
(5) - Stojaki nici
W ten sposób kompletuje się płytę stołu:
1.
Przykręcić szufladę (3) z uchwytem po lewej do dolnej
części płyty stołu .
2.
Przykręcić miskę olejową (4) pod zagłębieniem maszyny.
3.
Włozyć stojaki nici (6) do odwiertu.
4.
Zamocować stojaki nici (6) nakrętką i podkładką.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
79
Instalacja
5.
Tak dokręcić uchwyt szpulek nici i ramię odwlekające przy
stojaku nici (6), żeby były dokładnie nad sobą.
6.
Włożyć podporę części wierzchniej (1) do otworu.
7.
Włożyć i dokręcić zawiasy części dolnych do
wygłębień (2).
8.
Nałożyć gumowe narożniki na kanciaste wybrzuszenia.
7.4.2
Mocowanie płyty stołu do podstawy
Rys. 37: Mocowanie płyty stołu do podstawy
①
①
(1) - Otwory na śrubki I śruby
W ten sposób mocuje się płytę stołu do podstawy:
80
1.
Płytę stołu położyć na podgłówki belek wewnętrznych.
2.
Dokręcić płytę stołu do otworów na śruby (1).
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
7.5
Regulacja wysokości roboczej
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażeniem poruszającymi się
elementami!
Podczas luzowania śrub przy belkach podstawy
może zsunąć się płyta stołu pod własnym
ciężarem. Możliwe zmiażdżenie.
Uważać podczas lusowania śrub, żeby nie
przycisnąć rąk .
OSTROŻNIE
Zagrożenie uszkodzenia aparatu
ruchowego przez złą regulację!
Aparat ruchowy personelu obsługującego może
zostać uszkodzony w przypadku
niedotrzymywania wymogów ergonomicznych.
Dostosować wysokosć roboczą do wymiarów
ciała osoby obsługującej maszynę.
Wysokość roboczą można regulować ruchomo między 750 a 900
mm (Odstęp od podłogi do górnej krawędzi płyty stołu).
Rys. 38: Regulacja wysokości roboczej
①
(1) - Śruby
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
81
Instalacja
W ten sposób reguluje się wysokość roboczą:
1.
Poluzować śruby (1) po obu stronach przy belkach podstawy.
2.
Wyregulować płytę stołu na pożądaną wysokość.
Ważne
Wyjąć lub wsunąć płytę stołu równomiernie po obu stronach, aby
uniknąć przechylenia.
3.
Dokręcić śruby (1) do belek podstawy.
7.6
Montaż pedału i czujnika wartości żądanej
Rys. 39: Montaż pedału i czujnika wartości żądanej
⑥
⑤
①
②
③
④
(1) - Stelaż pedału
(2) - Śruba
(3) – Podpora
poprzeczna
(4) - Pedał
(5) – Czujnik wartości żądanej
(6) - Kąt
W ten sposób montuje się pedał i czujnik wartości żądanej:
1.
82
Położyć pedał (4) na podporę poprzeczną (3) i nakierować
w taki sposób, żeby środek pedału znajdował się pod igłą.
W celu nakierowania pedału podpora poprzeczna
wyposażona jest w podłużne otwory.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
2.
Dokręcić pedał (4) do podpory porzecznej (3).
3.
Kąt (6) dokręcić pod płytą stołu w taki sposób, żeby
stelaż pedału (1) przebiegał prostopadle od czujnika
wartości żądanej (5) do pedału (4).
4.
Dokręcić czujnik wartości żądanej (6) do kąta (5).
5.
Zawiesić stelaż pedału (1) podkładkami
stożkowymi do czujnika wartości żądanej (5) i
pedału (4).
6.
Wyciągnąć stelaż pedału (1) na właściwą wysokość.
Właściwa regulacja
10° nachylenia przy zwolnionym pedale.
7.
Przykręcić śrubę (2) .
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
83
Instalacja
7.7
Zakładanie górnej części maszyny
OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażeniem ciężkimi elementami!
Możliwe zmiażdżenie.
Podczas wkładania górnej części maszyny
uważać, żeby nie przycisnąć rąk.
Szczególni ostrożnie podczas wkładania
zawiasów górnej części do podkładów gumowych.
Rys. 40: Wkładanie górnej części maszyny
②
①
(1) - Podkłady gumowe
(2) - Zasuwy górnej części
W ten sposób wkłada się maszynę:
84
1.
Przykręcić zawiasy górnej części (2) do górnej części
maszyny.
2.
Włożyć górną część maszyny od góry pod kątem 45°.
3.
Włożyć zasuwy górnej części (2) do podkładów gumowych (1)
4.
Złożyć górną część maszyny i włożyć do wgłębienia.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
7.8
Montaż panelu sterowania
Rys. 41: Montaż panelu sterowania (1)
①
④
③
②
(1) - Pokrywa ramienia
(2) - Pokrywa paska
(3) - Panel sterowania
(4) -Uchwyt panelu sterowania
W ten sposób montuje się panel sterowania:
1.
Odkręcić pokrywę paska (2) i pokrywę ramienia (1).
2.
Wprowadzić wtyczkę i przewód panelu sterowania przez
otwór w pokrywie ramienia.
3.
Panel sterowania (4) przykręcić do uchwytu panelu (3).
Rys. 42: Montaż panelu sterowania (2)
⑤
(5) - Przewód
4.
Przewód (5) ułożyć na spodniej części pokrywy ramienia.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
85
Instalacja
5.
Nałożyć pokrywę ramienia.
Rys. 43: Montaż panelu sterowania (3)
⑥
⑤
(5) - Przewód
(6) - Prowadnik kabla
6. Przewód (5) wprowadzić przez prowadnik kabla (6) i
zamocować łącznikiem kabli do innych przewodów.
7.
Założyć górną część maszyny.
8.
Wtyczkę (7) i przewód (5) panelu sterowania włożyć
przy maszynie pod płytą stołu.
Rys. 44: Montaz panelu sterowania (2)
⑤
⑦
(5) - Przewód
86
(7) - Wtyczka
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
9. Wtyczkę (7) wpiąć do gniazdka sterowania.
10. Dokręcić pokrywę paska (2) i ramię maszyny (1).
7.9
Montaż przewodu ssącego olej
Rys. 45: Montaż przewodu ssącego olej
②
①
(1) - Wąż
(2) - Filtr
W ten sposób montuje się przewód ssący olej:
1.
Przełożyć górną część maszyny.
2.
Filtr (2) z króćcem z tworzywa sztucznego przykręcić po
prawej w misce oleju.
3.
Węża (1) przewodu ssącego olej nawlec przez prowadniki i
wetknąć do króćca z tworzywa sztucznego.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
87
Instalacja
7.10 Przyłącze elektryczne
ZAGROŻENIE
Zagrożenie życia elementami pod
napięciem!
Przez niezabezpieczony kontakt z prądem
może dojść do niebezpiecznych porażeń ciała i
życia.
Prace przy wyposażeniu elektrycznym mogą
podejmować tylko wykwalifikowani technicy.
Ważne
Napięcie podane na tabliczce znamionowej napędu szyjącego
musi być zgodne z napięciem sieciowym.
7.10.1 Montaż sterowania
Rys. 46: Montaż sterowania
①
③
③
②
(1) -Uchwyt
kablowy
odciązający
(2) - Sterowanie
88
(3) -Uchwyt do dokręcenia
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
W ten sposób montuje się sterowanie:
1.
Sterowanie (2) przykręcić do 4 uchwytów do dokręcenia (3)
pod płytą stołu.
2.
Kabel sieciowy sterowania (2) zacisnąć do uchwytu
odciążającego kabel (1).
3.
Uchwyt odciążający kabel (1) przykręcić pod płytą stołu.
7.10.2 Podłączanie sterowania
Rys. 47: Podłączanie sterowania
Podłączanie sterowania obejmuje następujące prace:
• Wtyczki wszystkich kabli podłączeniowych wetknąć
do gniazdek z tyłu.
• Sterowanie podłączyć kablem sieciowym do sieci.
Podłączenie sterowania jest zawsze opisane we własnej
instrukcji:
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
89
Instalacja
7.10.3 Podłączanie górnej części maszyny
W ten sposób podłącza się górną część maszyny:
1. Wtyczkę przewodu podłączającego wetknąć do gniazdka
danego sterowania.
7.10.4 Wyrównywanie potencjału
Przewód uziemienia odprowadza statyczne naładowania górnej
części maszyny.
Rys. 48: Wyrównywanie potencjału
①
①
④
②
(1) -Sterowanie przewodu
uziemienia
(2) - Śruba
③
(3) - Silnik przewodu uziemienia
(4) - Koło uzębione
W ten sposób wyrównuje się potencjał:
1.
90
Przełożyć górną część maszyny.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
2.
Śrubę (2) poluzować.
3.
Koło zębate (4) zdjąć.
4.
Przewód uziemienia sterowania (1) prowadzić z tyłu
sterowania przez otwór w płycie stołu.
5.
Przykręcić kabel uziemienia sterowania (1) razem z
kablem uziemienia silnika (3) pod kołem zębatym (4) za
pomocą śruby (2).
7.11 Podłączenie pneumatyczne
System pneumatyczny maszyny oraz wyposażenia dodatkowe
muszą być zaopatrywane sprężonym powietrzem bez
zawartości wody i oleju. Ciśnienie sieci musi wynosić 8 – 10.
WSKAZÓWKA
Straty materialne przez naoliwione sprężone
powietrze!
Cząsteczki oleju wprowadzone do sprężonego powietrza
mogą prowadzić do zaburzeń funkcji maszyny i zabrudzenia
materiału.
Zabezpieczyć, żeby żadne cząsteczki oleju nie dostały się
do sieci sprężonego powietrza.
WSKAZÓWKA
Straty materialne spowodowane złą regulacją!
Złe ciśnienie sieci może wywoływać uszkodzenia
maszyny.
Zabezpieczyć, żeby maszyna była użytkowana
tylko przy właściwie wyregulowanym ciśnieniu.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
91
Instalacja
7.11.1 Monataż zespołu przygotowania sprężonego
powietrza
Rys. 49: Montaż zespołu przygotowania sprężonego powietrza
④
①
③
②
(1) - Belka powietrzna
(2) - Wąż podłączeniowy
(3) - Zespół przygotowania sprężonego
powietrza
(4) – Wąż maszyny
W ten sposób montuje się zespół przygotowania sprężonego
powietrza:
92
1.
Zamocować zespół przygotowania sprężonego
powietrza (3) kątownikiem, śrubami i łącznikiem do belki
poprzecznej (1) przy podstawie.
2.
Wąż maszyny (4) wychodzący z górnej części wetknąć z
prawej u góry do zespołu przygotowania sprężonego
powietrza (3).
3.
Wąż przyłączeniowy (2) podłączyć złączem węża R 1/4”
do sieci sprężonego powietrza.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
7.11.2 Regulacja ciśnienia roboczego
WSKAZÓWKA
Straty materialne spowodowane złą regulacją!
Nieprawidłowe ciśnienie robocze może wywołać
uszkodzenie maszyny.
Zagwarantować, żeby maszyna była użytkowana
tylko przy właściwie wyregulowanym ciśnieniu.
Właściwa regulacja
Dopuszczalne wartości ciśnienia roboczego podano w
rozdziale Specyfikacje techniczne ( str. 105).
Odchylenie wartości ciśnienia roboczego nie może
być większe niż ±0,5 bar.
Rys. 50: Regulacja ciśnienia roboczego
①
②
(1) - Regulator ciśnienia
(2) - Manometr
W ten sposób reguluje się robocze:
1. Pociągnąć do góry regulator ciśnienia (1) .
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
93
Instalacja
2.
Obracać regulator ciśnienia, aż manometr (2) wskaże
właściwe ustawienie:
• Zwiększanie ciśnienia = obracać w kierunku wskazówek
zegara
• Zmniejszanie ciśnienia = obracać w kierunku przeciwnym
wskazówek zegara
3.
Opuścić regulator ciśnienia (1).
7.12 Kontrola smarowania
OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażenia przez kontakt z olejem!
Olej może w kontakcie ze skórą wywoływać
wysypki.
Unikać kontaktu skóry z olejem.
Jeśli olej dostanie się na skórę,
dokładnie zmyć obszar skóry.
WSKAZÓWKA
Straty materialne spowodowane złym olejem!
Złe rodzaje oleju mogą wywołać uszkodzenia maszyny.
Stosować tylko olej o wartościach zgodnych z instrukcją.
Wszystkie knoty i filce górnej części są zanurzone przy wysyłce
w oleju. Olej ten podczas użytkowania jest transportowany do
pojemnika zapasu. Dlatego podczas pierwszego napełniania nie
wlewać zbyt dużo oleju.
94
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instalacja
Kontrola stanu oleju
Rys. 51: Kontrola stanu oleju
①
MAX
②
MIN
(1) - Otwór do napelniania
(2) - Oznaczenie stanu
maksymalnego
③
(3) - Oznaczenie stanu minimalnego
W ten sposób kontroluje się stan oleju:
1.
Codziennie kontrolować wskazanie stanu oleju.
• Stanu oleju musi znajdować się pomiędzy oznaczeniem
stanu minimalnego (3) a oznaczeniem stanu
maksymalnego.
Napełnianie oleju
W ten sposób napełnia się olej:
2. Wlać olej przez otwór do napełniania (1).
Wlać olej najwyżej do wskazania stanu maksymalnego (2).
7.13 Przeprowadzanie biegu próbnego
Po zainstalowaniu należy przeprowadzić bieg próbny, aby
skontrolować funkcjonalność maszyny.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
95
Instalacja
96
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Wycofanie z eksploatacji
8
Wycofanie z eksploatacji
Aby wycować maszynę z eksploatacji na dłuższy czas lub na
stałe, należy przeprowadzić kilka czynności.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie obrażenia spowodowane brakiem
dbałości!
Możliwe ciężkie obrażenia.
Czyścić TYLKO maszynę w stanie wyłączonym.
Podłączenia mogą wyjmować TYLKO osoby
przeszkolone NUR.
OSTROŻNIE
Zagrożenie obrażenia przez kontakt z olejem!
Olej może wywołać wysypkę podczas kontaktu ze
skórą.
Unikać kontaktu oleju ze skórą.
Jeśli olej dostanie się na skórę,
gruntownie wymyć obszar skóry.
W ten sposób wycofuje się maszynę z eksploatacji:
1.
Wyłączyć maszynę.
2.
Wyciągnąc wtyczkę z sieci.
3.
Wyłączyć maszynę z sieci sprężonego powietrza, jeśli
dostępne.
4.
Zetrzeć ścierką resztę oleju z miski olejowej.
5.
Przykryć panel sterowania, aby chronić przed
zabrudzeniami.
6.
Przykryć sterowanie, aby chronić je przed zabrudzeniami.
7.
W zależności od możliwości przykryć całą maszynę, aby
chronić ją przed zabrudzeniami.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
97
Wycofanie z eksploatacji
98
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Utylizacja
9
Utylizacja
UWAGA
Zagrożenie skażenia środowiska przez
niewłaściwą utylizację!
W przypadku nieodpowiedniej utylizacji może
dojść do poważnego skażenia środowiska .
ZAWSZE przestrzegać krajowych
przepisów dotyczących utylizacji.
Maszyny nie wolno zutylizować ze zwykłymi odpadami
domowymi.
Maszynę należy zutylizować stosownie zgodnie z przepisami
krajowymi.
Podczas utylizacji proszę pamiętać o tym, że maszyna składa
się z różnych materiałów (stali, tworzywa sztucznego, części
elektronicznych …). Podczas utylizacji prosimy o stosowanie się
do przepisów krajowych.
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
99
Utylizacja
100
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Środki zaradcze w przypadku usterek
10 Środki zaradcze w przypadku usterek
10.1 Obsługa klienta
Partner do kontaktu w sprawie napraw lub problemów z
maszyną:
Dürkopp Adler GmbH
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Tel. +49 (0) 180 5 383 756
Fax +49 (0) 521 925 2594
E-Mail: [email protected]
Internet: www.duerkopp-adler.com
10.2 Błędy w przebiegu szycia
Błąd
Możliwe przyczyny
Środek zaradczy
Wywlekanie
na początku
szycia
Naprężenie nitki igłowej
zbyt mocne
Skontrolować naprężenie
nitki igłowej
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
101
Środki zaradcze w przypadku usterek
Błąd
Możliwe przyczyny
Zrywanie nitki Nitka igłowa i chwytacza
nie są prawidłowo
nawleczone
102
Środek zaradczy
Sprawdzić sposób
nawlecznia
Igła jest wykrzywiona
lub z ostrą krawędzią
Wymienić igłę
Igła nie jest włożona
prawidłowo do drążka
Włożyć prawidłowo igłę do
drążka
Zastosowana nitka jest
niewłaściwa
Stosować zalecane
nici
Naprężenia nitki są zbyt
mocne dla stosowanej
nitki
Sprawdzić naprężenie nitki
Elementy prowadzące
nitkę jak np. rurka nitki,
prowadnik, tarcza
podawacza nitki są
ostrokanciaste
Sprawdzic sposób
nawlecznia
Płytka ściegów, chwytacz
lub rozwieracz zostały
uszkodzone przez igłę
Naprawić elementy
przez
wykwalifikowanych
techników
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Środki zaradcze w przypadku usterek
Błąd
Możliwe przyczyny
Środek zaradczy
Brakujące
ściegi
Nitka igłowa i chwytacza
nie są prawidłowo
nawleczone
Sprawdzić sposób
nawleczenia
Igła jest tępa lub krzywa
Wymienić igłę
Igła nie jest włożona
prawidłowo do drążka
Włożyć prawidłowo igłę do
drążka
Używana grubość igły
jest niewłaściwa
Używać zalecanej
grubości igły
Stojak na nici jest źle
zamontowany
Luźne ściegi
Złamanie igły
Sprawdzić montaż
stojaka na nici
Naprężenia nici są za
mocne
Sprawdzić naprężenia nici
Płytka ściegów, chwytacz
lub rozwieracz zostały
uszkodzone przez igłę
Naprwić części
wykwalifikowany
personel
przez
Naprężenia nici nie są
Sprawdzić naprężenia nici
dopasowane do materiału,
do grubości materiału lub
stosowanym niciom
Nitka igłowa lub
chwytacza nie są prawid
łowo nawleczone
Sprawdzić sposób
nawleczenia
Grubość igły nie jest
właściwa do materiału
lub nici
Stosować zalecaną
grubośc igły
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
103
Środki zaradcze w przypadku usterek
104
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Specyfikacje techniczne
11 Specyfikacje techniczne
Dane i parametry
Dane techniczne
Jedn.
Typ maszyny
Klasa
1767
Stębnówka 301
Typ ściegu
Typ chwytacza
Chwytacz pionowy,
XXL
Ilość igieł
1-2
System igieł
134-35
Grubość igieł
[Nm]
90-180
Grubość nici
[Nm]
120/3 - 10/3
120/3 - 15/3
Dlugość ściegu
[mm]
9
Prędkość obrotowa maksymalna
[min-1]
3000
Prędkość obrotowa podczas wysyłki [min-1]
3000
Napięcie sieci
[V]
230
Częstotliwość sieci
[Hz]
50/60
Ciśnienie robocze
[bar]
6
Długość
[mm]
690
Szerokość
[mm]
220
Wysokość
[mm]
460
Waga
[kg]
59
Moc przyłączeniowa
[kVA]
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
0,75
105
Specyfikacje techniczne
Specyfikacje wyposażenia
Maszyny są wyposażone w bardzo duży chwytacz (XXL).
Długość resztek nici przy materiale po obcięciu nitki wynosi ok.15
mm bez wyposażenia krótkiego obcinania nici i ok. 5 mm z
wyposażeniem krótkiego obcinania nici.
Sprzęgło bezpieczeństwa chroni przed przesunięciem chwytacza
oraz uszkodzeniem chwytacza.
Automatyczne smarowanie do smarowania maszyny i
smarowania chwytacza.
Wszystkie podklasy są wyposażone w 6-krotny przełącznik.
Kolejny element przyciskowy znajduje się niżej w zasięgu ręki
szwaczki i może być obłożony dowolnie 6 różnymi funkcjami
przełącznika.
106
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
)
(
'
.
.
,'
&%
.
,' #,"
&%%
$
@AB @+B
- #,' #"
,' ?
1
?
D
C
1
?
)1
E'
)E
8C
1
?
)E
)E
,' ,' 3
= 5
.
1
,
,
1
8' )1+E'
1
?
A4
4
1 0 ,'
&%%
/"
&%
'9 )3
+ + *5 H
8 1&
7 8 8 1&%
/" ++
3 -<
)>6
1" 1"
F/ "
./ 0/ / #
.
5 6578
# $ 3 5
&%&%%
1 0 / 2 $ 3) &+4
0
/G
* "$#/ #
!
(
-1I
&+4
0
4
7HI
,' I4"
,' I"
?
.
( #3
1J
,J
8'
,
1
A4
)1
6" 6
)1+E'
1
,
1
?
,
1
"
4
+-
.
%
&
%
)1
.
A4
' 5
,
,
,
)1
1; " :8'
!" !
# # !$$ " / *
*
4
4
&%
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
* #+,' #"
5
5
39
#" "
+-
+&%&
# 5
73 / &%&
&%&
&
1; " &%
* // #<
&%
%
Załącznik
12 Załącznik
Schemat połączeń
107
108
'
&
%
$
4
5$ 2
, .<9A2%E
, .<9A2
6 1
,6+.
, .<9A2A 5
&0
@02A =A
, .<9A2
@02
@027 D
@02A3
@025
@02
@02
@02
5$ 2
, .<9A2
5$ 2
02'
6 1
025
&0
"
#
4"
, .
@02
@02
@02"
@02
0
@02
@02
6 1
&0
4"
, .<9A2GA
6+
, .<9A2A =
, .<9A2%5
, .<9A2AA0
, .<9A2AA7
"
#
," .
@02 0
""6
027$ 9
&0
@02A =3
@0209
"
#
"
#
"
#
"
"
"
""
"
"
"
"
8'
0
&0
D$
&D
E=
9
7
=
6A
&DE=
7 9
8'&0
0&0
8'D$
D$0
(
E=0
8'9
09
8'7
07
8'=
0=
&D&0
D$&D
E=&0
D$E=
&09
D$9
&07
D$7
&0=
8'&D
&D0
8'E=
#"
(
4" C
G92 B) () *) )+
"
#
#"""
E=0
8'9
09
8'7
07
8'=
0=
&D&0
D$&D
E=&0
D$E=
&09
D$9
&07
D$7
&0=
8'&D
&D0
8'E=
1
"
4 4
>
"
#
#
"
#
"
#
"
"
"
""
"
"
"
"
, .<9A2GA
6+
, .<9A2A =
, .<9A2%5
, .<9A2AA0
, .<9A2AA7
5$ 2
, .<9A2
5$ 2
5$ 2
5$ FA325
5$ 2A =A
5$ 2A327
, .<9A2E<G
, .<[email protected]
, .<9A20
, .<9A2
&0
=
7"
) 22"
1 @!
& ?:
0 0
@02
@02
@02"
@02
0
@02
@02
6 1
&0
=
7
=
7
7"8
6
#"
, .<9A2A 5
&0
6 1
@02A =A
, .<9A2
@02
@027 D
@02A3
@025
@02
@02
@02
@02 0
""6
027$ 9
&0
@02A =3
@0209
G92 4 4
)
&0
6
G 8'
0
[email protected]$G @0F [email protected]$G @0F 0) #"
4" #
8'
0
&0
D$
&D
E=
9
7
=
6A
&DE=
7 9
8'&0
0&0
8'D$
D$0
G92 " E "
5 !#"
5$ FA325
5$ 2A =A
5$ 2A327
, .<9A2E<G
, .<[email protected]
, .<9A20
=
7
4 4
"
4
"
4 4
"
4 4
"
"
4
% +1
A : "
6 1
2& " &0
5GE
6 1
!:
8'
0
D$
9
=
"
8'
0
D$
9
=
"
"
4" 4
4" 4
"
4"" 4"
8'
D$
0
&0
$
=
$
=
8'
0
&0
D$
! (
111 7%8#
+
(
##"
0
&0
D$
8'
"
8'
0
&0
D$
:2#"2#"2#"
2& " &0
@025
6 1
:2#2#2#
2& " 69+
= A5$
= * +5$
$ 7 H
<9A2AA7
69+
@02A3
&0
@025GE
<9A2AA7
69+
#"
#"
6 7
,-.
(ED6 =
)%"6
,-.
+
1
=
6
6
##"
" (
!2 = ##
(
= #
H+)+
< * +
##
(
111 9 :; ##"
) #
6"
25$
= 25$
&0
$2E 20E0
2E 20E0
25$
= 25$
&0
$2E 20E0
2E 20E0
7$G$A
6
%8&7
&0
#
Załącznik
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
%
$
#
"
&
&
&
#
&
672
672
)# +
&
&
#2
5#6
) +
#
)9 +
&
&
8
8
8
8
/=6
! 8
8
8
8!
1
;
1
;
1
;
1
;
=
=
.
.
@3 @B' 3
=
.
?
-
<%
'
)*+
)*+
)*+
)*+
)*+
)*+
)*+
FG7/77;
5E
)*+
)*+
)*+
)*+
[email protected]/ / / &' (' '
@@ -4: '
-1
;#< 3'
' 8
[email protected]/ / / =
! ! 9: ')17+
)*+
;#<[email protected]'
- > 2 3 4 )*+
77;D @
#[email protected]
!
<%
-
-
2
;
1
;
1
;
1
;
1
<%
-
-
<%
' //
. A4
$3:9
- [email protected]
! ! ! !
FG7/7<A
7 9 # .
;
1
;
1
;
1
)*+
)*+
)*+
FG7/67
=!
=
FG7/
1
=
=
FG7/7
FG7/77-
5EG
=
5EG
FG7/#2
FG7/
$-
FG7/>F6
5EG
5EG
FG7/7 2
FG7/-
FG7/#2
FG7/
FG7/77;
5EG
=
=
8
8
8
<%
$8"
$8
>1
2
;
1
EA
$8/>1
; /G
<%/$-/$<%/8"
8"/<%/$8
$8/<%/>1
>1/<%/G
-/G
<%/;
-/;
%>
;
#6
&
! ' 3
! !
1 ;
1 ;
1 ;
!
!
= =
[email protected] $ 5E .
A-/
A-/7 10
A-/-G
A-/7 17
A-/
A-/
A-/
2" /70/2
2" /70/;
2" /7 17
2" /
2" /
2" /
$5E
-/;" G
5EG
FG7/7 2
A-/
A-/
A-/
!
Załącznik
109
110
)
(
'
&
%
%
%$##
$
%
#
$
%
#
9 ! [email protected]+ -
*+ ,+ +-"
%$##
E; 3
?24
?247 B5
?242D
?247 B7
?24
?24
?24
6& 47546
6& 4754C
6& 47 B7
6& 4
6& 4
6& 4
-
(2
E;
24C& D
E;D"
FD747 6
?24
?24
?24
-
! ( *
6 %$##
# A)
2
(2
8&
(8
9B
6
C
B
;?
(849B
C 4D
A)4(2
24(2
A)48&
8&42
A)4(8
(842
A)49B
9B42
A)4D
24D
A)4C
24C
3
<-
+
6& 47546
6& 4754C
6& 47 B7
6& 4
6& 4
6& 4
?24
B7
?24
?24
?24
E;
E;
?2GC& D
(2
$
%
#
A)
2
(2
#
$
%
#
!5 !'
E;
?242D
?247 B5
?247
#
!'9
9&?69F: ?24
) 2 C G ?24
?24
) 2 C G
E; 3
-
!5 !'
A)
A)
#
!9)4C
FD747 6
E;D"
+ #4#4#
3 ?
(=>
2 2!
' "3
###
7 > 8
(2
A)
2
9
*
'-
%$###
E;
E;
"-
:
;
;
:
:
!
:!
%$$#$
*
;
:
!" !
##H
%
:#
>!4$#4$#4$#
7 %$##
E;
E;
;
;
;
;
:
:
:
'7
;
;
;
"-
:
:
:
+ %$%###
#
%
$
%
>!4$#4$#4$#
7 %$##
$
Załącznik
Instrukcja obsługi 1767 - 02.0 - 11/2020
Subject to design changes - Part of the machines shown with additional equipment - Printed in Germany
© Dürkopp Adler GmbH - Original Instructions - 7911 767740 PL - 02.0 - 11/2020
DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY
Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-mail [email protected]
www.duerkopp-adler.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement