Targus WIRELESS OPTICAL NETBOOK MOUSE Owner's Manual | Manualzz
MÄRKUS: KUI HIIR TÖÖTAB, ON OPTILINE VALGUS PALJALE SILMALE NÄHTAV.
ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRGUSALLIKA AVASSE, KUI HIIR TÖÖTAB.
NOTA: CUANDO EL RATÓN ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, LA LUZ ÓPTIC QUE
EMITE NO ES VISIBLE A SIMPLE VISTA. TENGA CUIDADO DE NO MIRAR
DIRECTAMENTE DENTRO DEL PUNTO EMISOR DEL LÁSER MIENTRAS EL
RATÓN ESTÁ ACTIVO.
Medidas de seguridad
No apunte el sensor óptico hacia la cara, y especialmente hacia los ojos,
para evitar posibles lesiones.
Te peate pärast iga patareide vahetamist uuesti looma ühenduse.
Es necesario que establezca un enlace de comunica-ciones cada vez que
cambie las pilas.
HOIATUS: patareide vahetamisel võite te kasutada leelis- või teisi raske
koormuse NiMH patareisid. Ärge kasutage leelis- ja NiMH patareisid
samaaegselt. Ärge kasutage uusi ja kasutatud akusid korraga.
ADVERTENCIA:. Para cambiar las pilas, puede usar pilas alcalinas u otras
pilas de NiMH para uso intensivo. Nunca use pilas alcalinas y pilas de NiMH
en el mismo dispositivo.Evite combinar pilas nuevas y usadas en el mismo
dispositivo.
• Sisestage patarei, kontrollides et positiivne (+) ja negatiivne (-) patarei ots
vastavad patarei korpuses märgitud polaarsuse tähisele.
• Pange patarei kate tagasi kohale.
2. Lükake patarei kate tagasi kohale kuni see “klõpsatub” kohale.
2. Coloque la tapa de las pilas en su sitio, deslizándola hasta que se trabe
con un ruido.
(A) Conecte el receptor USB a un puerto USB libre del ordenador.
(B) Presione y suelte la tecla de ajuste del receptor.
(C) Presione la tecla de ajuste en la parte inferior del ratón.
Con esto, estará listo para utilizar el ratón.
Ratón Óptico Inalámbrico Para Portátil
COMIENZO RÁPIDO
-
-
DE - DEUTSCH
ES -ESPAÑOL
SCHNELLSTART
Optishe Wireless Notebook-maus
Die Maus benutzen
KIIRE KASUTAMINE
CZ - ČEŠTINA
-
BG - БЪЛГАРСКИ (ЕЗИК)
RYCHLÝ START
Bezdrátová optická myš k notebooku
Používání myši
(A) Schließen Sie das USB-Empfangsgerät an einen verfügbaren
USB-Port am Computer an.
(B) Die Setup-Taste am Empfänger drücken und loslassen.
(C) Die Setup-Taste auf der Unterseite der Maus drücken.
Sie können nun die Maus benutzen.
Einlegen der Batterien
1. Den Deckel des Batteriefaches oben von der Maus entfernen, indem auf
das Scharnier an der Unterseite gedrückt wird.
• Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der positive
(+) und der negative (-) Pol der Batterie mit den entsprechenden Markier
ungen im Batteriefach übereinstimmen.
• Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.
2. Den Deckel zum Batteriefach wieder zuschieben bis es "klickt".
Sie müssen nach jedem Auswechseln der Batterien eine Kommunikationsverbindung herstellen.
ACHTUNG: Zum Batterieaustausch können Alkali- oder andere
leistungsstarke NiMH-Batterien verwendet werden. Alkali- und NiMHBatterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Neue und gebrauchte
Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
2.
(B)
Instalación del Baterías
(A) Ühendage USB vastuvõtja arvuti vabasse USB porti.
(B) Vajutage ja vabastage vastuvõtja häälestusnuppu.
(C) Vajutage häälestusnuppu hiire all.
Hiir on nüüd kasutamiseks valmis.
-
Sicherheitsmaßnahmen
1.
(A)
1. Retire la tapa de las pilas de la parte superior del ratón oprimiendo la
su bisagra, que está en la parte inferior del mismo.
• Inserte la pila siguiendo los indicadores de polaridad positiva (+) y
negativa (-) que hay en el interior del compartimento de las pilas.
• Encaje la tapa de las pilas en su sitio.
1. Avage patareide kate hiire pealt, vajutades katte kinnitust hiire all.
Patareide paigaldamine
Hiire kasutamine
EE - EESTI
HURTIG START
Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, darf der optische Sensor nie auf
das Gesicht, insbesondere nicht auf die Augen gerichtet werden.
AMW16EU / 410-0564-003C
Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered
trademarks are the properties of their respective owners. All rights reserved.
Features and specifications are subject to change without notice. © 2008 Targus Group International,
Inc. and Targus Group (UK) Ltd.
NB: NÅR MUSEN ER I BRUG, ER DET OPTISKE LYS SYNLIGT. KIG IKKE DIREKTE PÅ
HULLET, NÅR MUSEN ER AKTIV.
Peg aldrig den optiske føler mod ansigtet, især ikke mod øjnene, for at
undgå skade.
Sikkerhedsforanstaltninger
Ärge suunake optilist sensorit näo, eriti silmade poole, et vältida vigastusi.
Ohutusmeetmed
ADVARSEL: når du skifter batterier, skal du bruge alkaline eller andre NiMH
batterier. Brug aldrig alkaline sammen med NiMH i et apparat. Bland ikke
nye og brugte batterier i et apparat.
Du skal etablere et forbindelsesled, hver gang du skifter batterier.
(A) Zasuňte přijímač USB do příslušného portu USB v počítači.
(B) Stiskněte a uvolněte klávesu pro nastavení na přijímači
(C) Stiskněte tlačítko pro nastavení na spodní straně myši.
Nyní můžete používat myš.
Instalace baterií
1. Otevřete kryt baterií na horní straně myši stisknutím pantu na krytu na
dolní straně myši.
• Vložte baterii, kladný (+) a záporný (-) konec každé baterie musí odpovídat polaritě v bateriovém oddílu.
• Zaklapněte kryt baterie zpět na míso.
2. Nasuňte kryt baterií zpět na místo, až uslyšíte "kliknutí".
Po každé výměně baterií musíte obnovit spojení.
VAROVÁNÍ: při výměně baterií můžete používat alkalické nebo jiné baterie
NiMH pro silný provoz. Nikdy nepoužívejte alkalické a NiMH baterie najednou.
Nesměšujte nové a staré baterie v zařízení.
Bezpečnostní opatření
Optickým čidlem nemiřte na tvář a zejména do očí, zabráníte tak možnému
poranění.
POZNÁMKA: JESTLIŽE MYŠ FUNGUJE, OPTICKÉ SVĚTLO JE VIDITELNÉ POUHÝM
OKEM. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO EMITUJÍCÍHO OTVORU, JE-LI MYŠ AKTIVNÍ.
HINWEIS: WÄHREND DES MAUSBETRIEBS IST MIT BLOSSEM AUGE KEIN
OPTISCHES LICHT ZU SEHEN. SEHEN SIE NICHT DIREKT IN DIE SENDERÖFFNUNG,
WENN DIE MAUS ANGESCHLOSSEN IST.
2. Lågen til batterirummet sættes fast, indtil det siger "klik"
1. Åbn lågen til batterirummet ovenpå musen ved at trykke på hængslet
under bunden af musen.
• Isæt batteri og sørg for at den positive (+) og negative (-) ende af batteriet
matcher pol-anvisningen indeni batterirummet.
• Sæt lågen til batterirummet på plads igen.
Isættelse af Batterier
(C)
(A) Sæt USB modtageren i en ledig USB Port på din computer.
(B) Tryk og slip indstillingsknappen på modtageren.
(C) Tryk på indstillingsknappen på musen.
Du er nu klar til at bruge musen.
Sådan bruges Musen
-
GB - ENGLISH
БЪРЗ СТАРТ
-
-
Cómo utilizar el ratón
Traadita optiline sülearvuti hiir
Trådløs Optisk Mus til Bærbar Computer
DK - DANSK
QUICK START
(A) Plug the USB receiver into an available USB port on your computer.
(B) Press and release the setup key on the receiver.
(C) Press the setup key on the bottom of the mouse.
You are now ready to use the mouse.
(А) Включете USB приемника в свободен порт на вашия компютър.
(B) Натиснете и освободете клавиша "setup" на приемника
(C) Натиснете клавиша "setup" от долната страна на мишката.
Вече сте готови да използвате мишката.
Using the Mouse
Безжична оптична мишка за ноутбук
Използване на мишката
Wireless Optical Notebook Mouse
Installing the Batteries
Инсталиране на батериите
1. Отворете капачето от горната страна на мишката, като натиснете
пантата на капака, намираща се от долната страна на мишката.
• Поставете батерията, като се уверите, че положителният (+)
отрицателният (-) полюси на батерията отговарят на индикаторите за
поляритета от вътрешната страна на гнездото за батериите.
• Затворете отново капака на гнездото за батериите.
2. Натиснете добре капака докато чуете да “изщрака”.
Трябва да установите конекция при всяка смяна на батериите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: когато сменяте батериите, можете да
използвате алкални или други мощни NiMH батерии. Никога не
използвайте алкална с NiMH батерия едновременно в едно и
също устройство. Не смесвайте нови и стари батерии в
устройството.
Мерки за безопасност
Никога не насочвайте оптичния сензор към лицето, и по-специално
към очите, за да избегнете риска от нараняване.
1. Open the battery cover at the top of the mouse by pressing the cover
hinge located on the bottom of the mouse.
• Insert battery, making sure that the positive (+) and negative (-) ends of
the battery match the polarity indicators inside the battery housing.
• Snap the battery cover back into position.
2. Slide the battery cover back into position until it “clicks” firmly into place.
You must establish a connection link every time you change the
batteries.
WARNINGS: when replacing the batteries, you may use alkaline or other
heavy-duty NiMH batteries. Never use an alkaline with a NiMH battery in a
device. Avoid mixing new and used batteries in a device.
Safety Measures
Never point the optical sensor toward the face, particularly the eyes, to
avoid possible injury.
NOTE: WHILE THE MOUSE IS FUNCTIONING, OPTICAL LIGHT IS VISIBLE TO THE
NAKED EYE. BE CAREFUL NOT TO LOOK DIRECTLY INTO THE EMITTER HOLE WHILE
THE MOUSE IS ACTIVE.
БЕЛЕЖКА: КОГАТО МИШКАТА Е В РЕЖИМ НА РАБОТА, ОПТИЧНАТА
СВЕТЛИНА НЕ СЕ ВИЖДА С НЕВЪОРЪЖЕНО ОКО. НЕ ГЛЕДАЙТЕ
ДИРЕКТНО В ОТВОРА НА ЕМИТЕРА ДОКАТО МИШКАТА Е АКТИВНА.
AMW16EU / 410-0564-003C
MEGJEGYZÉS: AZ EGÉR MŰKÖDÉSE KÖZBEN AZ OPTIKAI FÉNY PUSZTA SZEMMEL
IS LÁTHATÓ. AZ EGÉR MŰKÖDÉSE KÖZBEN ÜGYELJEN RÁ, HOGY NE NÉZZEN
KÖZVETLENÜL A FÉNYKIBOCSÁTÓ NYÍLÁSBA.
NOTA: QUANDO IL MOUSE E' IN FUNZIONE, LA LUCE OTTICA E' VISIBILE AD
OCCHIO NUDO. NON GUARDATE DIRETTAMENTE ALL'INTERNO DEL FORO
DELL'EMETTITORE QUANDO IL MOUSE E' IN FUNZIONE.
Lehetséges sérülések elkerülése érdekében sose mutasson az optikai
érzékelővel valaki arca felé, különösen ne a szem felé.
Non puntate mai il sensore ottico sul viso, in particolare direttamente negli
occhi, per evitare possibili lesioni.
Biztonsági Intézkedések
Misure di sicurezza
ATTENZIONE: Per sostituire le batterie si possono usare pile alcaline o altre
batterie NiMH ultraresistenti. Non utilizzare mai pile alcaline con batterie
NiMH. Si eviti di usare batterie nuove e quelle usate
VIGYÁZAT: elemcseréhez használjon alkáli (alkaline) elemeket, vagy tartós
NiMH elemeket. Sose alkalmazzon egyszerre alkáli és NiMH elemeket az
eszközben. Kerülje az eszközben a régi és új elemek keverését.
Se si tolgono le batterie, bisognerà nuovamente sincronizzarlo con il
ricevitore, quando lo si riaccende la volta successiva.
Minden elemcsere után újra kapcsolatot kell létrehozni.
• Illessze be az elemeket, meggyőződve arról, hogy pozitív (+) és a negatív
(-) pólusok elhelyezkedése megfelel-e az elemtartóba található polaritási
jelzésnek.
• Kattintsa vissza a elemtartó fedelét.
2. Kattanásig csúsztassa vissza az elemtartó burkolatát.
1.
2.
(A)
1. Az egér alján található pánt megnyomásával nyissa fel az egér tetején az
elemtartó fedelét.
(B)
Az elemek behelyezése
2. Riposizionare il coperchio delle batterie facendolo scorrere finché non si
sente un "clic" e non è ben fissato.
• Inserite la batteria, facendo attenzione a far coincidere il polo positivo (+)
e negativo (-) della batteria con la polarità indicata all'interno del vano
batteria.
• Richiudete il coperchio facendolo scattare in posizione.
1. Aprire il coperchio delle batterie posto sulla parte superiore del mouse
premendo il perno del coperchio delle batterie situato sotto il mouse.
PASTABA: VEIKIANT PELEI, OPTINĖ ŠVIESA YRA MATOMA PLIKA AKIMI. BŪKITE
ATSARGŪS IR NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į SPINDUOLIO SKYLUTĘ, KOL PELĖ AKTYVI.
Niekada nenukreipkite optinio jutiklio į veidą, o ypač į akis, kad
išvengtumėte galimos traumos.
Saugos priemonės
PERSPĖJIMAI: Keisdami baterijas naudokite šarmines ar kitas ilgo
naudojimo NiMH baterijas. Prietaise niekada nenaudokite šarminių baterijų
kartu su MiMH baterijomis. Venkite į prietaisą kartu sudėti naujas ir naudotas
baterijas.
Turite kas kart nustatyti kanalą kai pakeičiate baterijas.
2. Įstumkite baterijų dangtelį į vietą, kol jis įsitvirtindamas „spragtelės“
vietoje.
1. Atidarykite baterijų dangtelį nuo pelės viršaus paspausdami baterijų
dangtelio spragtuką, esantį pelės apačioje.
• Įstatykite kartu tiekiamas baterijas taip, kad teigiami (+) ir neigiami (-)
kiekvienos baterijos galai atitiktų polių indikatorius esančius baterijų dėkle.
• Užšaukite baterijų dangtelį atgal į vietą.
Az egér használata
Utilizzo del mouse
(A) Dugja be az USB vevőt egy megfelelő USB portba a számítógépén.
(B) Nyomja meg és engedje fel a vevőn a setup (beállítás) gombot
(C) Nyomja meg az egér alján lévő setup gombot.
Az egér készen áll a használatra.
(A) Inserire il ricevitore USB in una porta compatibile disponibile del
computer.
(B) Premere e lasciare andare il tasto d'impostazione sulricevitore.
(C) Premere il tasto d'impostazione situato sotto il mouse.
A questo punto si è pronti a utilizzare il mouse.
(A) Įjunkite USB imtuvą į esamą kompiuterio USB prievadą.
(B) Paspauskite ir atpalaiduokite nustatymų klavišą imtuve.
(C) Paspauskite nustatymų klavišą pelės apačioje.
Dabar jūsų pelė paruošta naudojimui.
Installazione delle Batterie
Baterijų įdiegimas
Pelės naudojimas
Bevielė optinė nešiojamojo
kompiuterio pelė
GREITAS PASIRENGIMAS DARBUI
-
LT - LIETUVIŠKAI -
HR - HRVATSKI
BRZI POČETAK
INIZIO RAPIDO
Bežični optički miš za prijenosno računalo
Uporaba miša
GR - ΕΛΛΗΝΙΚΆ -
IT - ITALIANOFR - FRANÇAIS
ΓΡΉΓΟΡΗ ΈΝΑΡΞΗ
Ασύρματο οπτικό ποντίκι για φορητούς υπολογιστές
Χρήση του ποντικιού
Τοποθέτηση των μπαταριών
Postavljanje baterija
(Α) Τοποθετήστε το βύσμα του δέκτη USB σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB
του υπολογιστή σας.
(Β) Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο αρχικής ρύθμισης στο δέκτη.
(Γ) Πιέστε το πλήκτρο αρχικής ρύθμισης στο κάτω μέρος του ποντικιού.
Είστε πλέον έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι.
(A) Priključite USB prijamnik u slobodni USB priključak na Vašem računalu.
(B) Pritisnite i otpustite tipku za postavljanje na prijamniku.
(C) Pritisnite tipku za postavljanje na donjem dijelu miša.
Sada ste spremni koristiti miša.
1. Otvorite poklopac odjeljka za baterije na vrhu miša pritiskom na šarku
poklopca odjeljka koja se nalazi na donjoj strani miša.
• Postavite baterije, starajući se da pozitivni (+) i negativni (-) polovi svake
baterije odgovaraju pokazateljima polariteta koji se nalaze unutar odjeljka
za baterije.
• Pričvrstite poklopac odjeljka baterija natrag na mjesto.
2. Povucite poklopac odjeljka za baterije natrag na mjesto i gurajte ga dok
čvrsto ne "klikne" na mjestu.
Morate uspostaviti vezu svaki put kada zamjenite baterije.
UPOZORENJA: pri zamjeni baterija možete koristiti alkalne ili druge NiMH
baterije za zahtjevnu primjenu. Nikada ne koristite alkalne skupa s NiMH
baterijama u uređaju. Izbjegnite miješanje novih i korištenih baterija u
uređaju.
UPOZORENJA: pri zamjeni baterija možete koristiti alkalne ili druge NiMH baterije za
zahtjevnu primjenu. Nikada ne koristite alkalne skupa s NiMH baterijama u uređaju.
Izbjegnite miješanje novih i korištenih baterija u uređaju.
GYORS ÚTMUTATÓ
-
DÉMARRAGE RAPIDE
Souris Optique Sans Fil Pour Notebook
Utilisation de la souris
(A) Branchez le récepteur USB sur un port USB disponible de votre
ordinateur.
(B) Enfoncez momentanément la touche de réglage durécepteur.
(C) Appuyez sur la touche de réglage qui se trouve endessous de la
souris.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser la souris.
FI - SUOMI - PIKA-ASENNUSOPAS
Kannettavan tietokoneen langaton optinen hiiri
Hiiren käyttö
(A) Yhdistä USB-vastaanotin tietokoneesi USB-porttiin.
(B) Paina ja vapauta vastaanottimen asennuspainike
(C) Paina hiiren pohjassa olevaa asennuspainiketta.
Hiiri on nyt käyttövalmis
Paristojen asennus
Installation des piles
1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο επάνω μέρος του ποντικιού
πιέζοντας την προεξοχή του που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ποντικιού
• Τοποθετήστε τις μπαταρίες, φροντίζοντας ο θετικός (+) και ο αρνητικός
(-) πόλος της καθεμιάς να αντιστοιχούν με τις σχετικές ενδείξεις στο
περίβλημά τους.
• Κουμπώστε το ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.
2. Κλείστε το συρτά, ωσότου ασφαλίσει με ήχο «κλικ» στη σωστή θέση.
Κάθε φορά που αλλάζετε τις μπαταρίες, πρέπει να δημιουργείτε
μια ζεύξη σύνδεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αλκαλικές ή άλλες μπαταρίες NiMH υψηλής αντοχής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα
αλκαλικές και NiMH μπαταρίες στην ίδια συσκευή. Αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση νέων
και μεταχειρισμένων μπαταριών στην ίδια συσκευή.
Μέτρα ασφάλειας
Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη στην όρασή σας, μη στρέφετε ποτέ
τον οπτικό αισθητήρα προς το πρόσωπο, ειδικά προς τα μάτια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΣΗ ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ
ΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΜΑΤΙ.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ.
-
NAPOMENA: DOK MIŠ RADI, OPTIČKO SVJETLO MOŽE BITI VIDLJIVO GOLOM OKU.
PAZITE NE GLEDATI IZRAVNO U OTVOR EMITERA DOK JE MIŠ AKTIVAN.
(C)
Mouse Ottico Wireless Per Notebook
Vezeték nélküli optikai notebook egér
HU - MAGYAR
2. Liuta paristosuojan kansi takaisin kunnes kuulet sen naksahtavan paikalleen.
2. Remettez le couvercle du compartiment à piles en placeen le glissant
jusqu'à ce qu'un clic indique qu'il estverrouillé.
1. Irrota hiiren päällä sijaitsevan paristosuojan kansi painamalla hiiren
alapuolella sijaitsevaa paristosuojan saranaa ja liuta kansi pois paikaltaan.
• Laita pakkaukseen kuuluvat paristot sisään laitteeseen ja varmista, että
paristojen positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat vastaavat paristosuojan
merkintöjä.
• Napsauta paristosuojan kansi takaisin paikalleen.
• Insérez la pile, en vous assurant que les extrémités positive (+) et négative
(-) de la pile correspondent aux marques de polarité dans le compartiment.
• Remettez le couvercle du compartiment à pile en place.
1. Ouvrez le couvercle du logement des piles de la souris en appuyant sur
le capot situé sur la partie inférieure.
Vous devez régler le code d'identification chaque fois que vous remplacez
les piles.
AVERTISSEMENT: Vous pouvez remplacer les piles par des piles alcalines ou
par des accumulateurs NiMH de grande capacité. Ne mettez jamais une pile
alcaline et un accumulateur NiMH ensemble dans le même appareil. Évitez
de mélanger les piles neuves et celles qui sont usées dans un appareil.
Mesures de sécurité
Ne pointez jamais le capteur optique vers le visage, et en particulier vers
les yeux, afin d'éviter une blessure éventuelle.
REMARQUE : PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE LA SOURIS, LA LUMIÈRE
OPTIQUE EST VISIBLE À L’OEIL NU. VEILLEZ À NE PAS REGARDER DIRECTEMENT
DANS L’ORIFICE D’ÉMISSION DU LASER LORSQUE LA SOURIS EST ACTIVE.
Sinun tulee luoda uusi yhteys aina paristojen vaihdon jälkeen.
VAROITUS: Kun vaihdat uudet paristot, voit käyttää joko alkaliini- tai muita
korkealaatuisia NiMH-paristoja. Älä kuitenkaan koskaan laita alkaliini-paristoa
laitteeseen, jossa on jo NiMH-paristo sisällä. Vältä uusien ja vanhojen paristojen sekoittamista keskenään.
Turvatoimet
Fyysisten vaurioiden välttämiskesi älä koskaan osoita optista sensoria kohti
kasvoja, varsinkaan kohti silmiä.
HUOMIO: HIIREN OLLESSA KÄYNNISSÄ, OPTINEN VALO ON NÄHTÄVISSÄ
PALJAALLA SILMÄLLÄ. OLE VAROVAINEN JA VÄLTÄ KATSOMASTA SUORAAN
HIIREN VALOREIKÄÄN HIIREN OLLESSA AKTIIVINEN.
ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
МЫШИ ЗАМЕТНО НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ. СТАРАЙТЕСЬ НЕ
СМОТРЕТЬ ПРЯМО В ОТВЕРСТИЕ СВЕТОДИОДА РАБОТАЮЩЕЙ
МЫШИ.
Не направляйте оптический датчик в лицо, особенно в глаза, так как
это может привести к травме.
Меры предосторожности
Каждый раз при замене батарей необходимо возобновлять
подключение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при замене батарей необходимо
использовать щелочные или никель - металлогидридные батареи
большой
емкости.
Не
устанавливайте
в
устройство
одновременно щелочные и никель-металлогидридные батареи.
Не используйте батареи с разным уровнем заряда.
• Вставьте батарею так, чтобы положительный (+) и отрицательный (-)
контакты батареи совпадали с индикаторами полярности внутри
отсека батарей.
• Установите на место крышку отсека батарей.
2. Нажмите на крышку, чтобы она жестко зафиксировалась с “щелчком
”.
Как пользоваться мышью
PL - POLSKI
-
KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bezprzewodowa mysz optyczna do
laptopów
Korzystanie z myszy
(A) Podłącz odbiornik USB do wolnego portu USB w komputerze.
(B) Wciśnij i zwolnij przycisk instalacyjny w odbiorniku
(C) Wciśnij przycisk instalacyjny na spodzie myszy.
Mysz jest gotowa do pracy.
Instalacja baterii
1. Otwórz pokrywę kieszeni baterii znajdującą się na górze myszy
naciskając na zawias pokrywy umieszczony na dole myszy.
• Włóż baterie zwracając uwagę na to, aby bieguny (+) i (-) pasowały do
oznaczeń w kieszeni baterii.
• Zamknij pokrywę kieszeni baterii.
2. Wsuwaj pokrywę kieszeni na baterie aż usłyszysz "kliknięcie".
NO - NORSK
-
(C)
(A) Вставьте USB-приемник в свободный порт USB на вашем
компьютере.
(B) Нажмите и отпустите кнопку настройки на приемнике
(C) Нажмите кнопку настройки на нижней поверхности мыши.
Теперь вы можете пользоваться мышью
Установка батарей
1. Нажмите на зажим крышки отсека батарей, расположенной на
нижней поверхности мыши.
- БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
Беспроводная оптическая мышь для
ноутбука
RU - РУССКИЙ
Po każdej wymianie baterii konieczne jest ponowne ustanowienie połączenia
między myszą i odbiornikiem.
2. Den Deckel zum Batteriefach wieder zuschieben bis es "klickt".
(A) Encaixe o receptor USB numa porta USB disponível no seu computa
dor.
(B) Pressione e liberte a tecla de setup (configurar) existente no receptor.
(C) Pressione a tecla de setup na parte inferior do rato.
Está agora pronto a utilizar o rato.
PORNIRE RAPIDĂ
OSTRZEŻENIE: W urządzeniu można stosować baterie alkaliczne lub inne
wysokowydajne baterie NiMH. Nigdy nie wolno jednocześnie używać baterii
alkalicznych i NiMH. Unikać jednoczesnego używania starych i nowych
baterii.
atenção: Quando substituir as pilhas, pode usar pilhas alcalinas ou outras
NiMH de alto rendimento. Nunca combine, num aparelho, uma pilha
alcalina com uma NiMH. Evite misturar pilhas novas e usadas num
aparelho.
ACHTUNG: Zum Batterieaustausch können Alkali- oder andere
leistungsstarke NiMH-Batterien verwendet werden. Alkali- und NiMHBatterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Neue und gebrauchte
Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
2.
1. Den Deckel des Batteriefaches oben von der Maus entfernen, indem auf
das Scharnier an der Unterseite gedrückt wird.
• Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass der positive
(+) und der negative (-) Pol der Batterie mit den entsprechenden Markier
ungen im Batteriefach übereinstimmen.
• Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.
Die Maus benutzen
(A) Schließen Sie das USB-Empfangsgerät an einen verfügbaren
USB-Port am Computer an.
(B) Die Setup-Taste am Empfänger drücken und loslassen.
(C) Die Setup-Taste auf der Unterseite der Maus drücken.
Sie können nun die Maus benutzen.
RO - ROMÂNĂ -
INÍCIO RÁPIDO
Środki ostrożności
Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, darf der optische Sensor nie auf
das Gesicht, insbesondere nicht auf die Augen gerichtet werden.
Sicherheitsmaßnahmen
Sie müssen nach jedem Auswechseln der Batterien eine Kommunikationsverbindung herstellen.
1.
(A)
(B)
Einlegen der Batterien
Mouse optic fără fir pentru notebook
Utilização do Rato
NL - NEDERLANDS
HURTIGSTART
Trådløs optisk notebook-mus
Bruk av musen
(A) Plugg USB-mottakeren inn i en tilgjengelig USB-port på datamaskinen
din.
(B) Trykk og slipp installasjonsknappen på mottakeren
(C) Trykk på installasjonsknappen på undersiden av musen.
Nå er musen klar til bruk.
Installere batteriene
1. Åpne batteridekselet på toppen av musen ved å trykke ned deksellåsen
på undersiden av musen.
• Sett inn batteri, forsikre deg om at de positive (+) og negative (-) endene
av batteriet matcher polaritetsindikatorene inne i batterihuset.
• Klikk batteridekselet tilbake på plass.
2. Skyv batteridekselet tilbake i posisjon til det "klikker" seg på plass.
Du må opprette forbindelse hver gang du bytter batteri.
ADVARSLER: når du bytter batteri, kan du bruke alkaline eller andre
høyytelses NiMH-batterier. Bruk aldri et alkaline-batteri sammen med et
NiMH-batteri i et apparat. Unngå å blande nye og brukte batterier i et apparat.
Sikkerhetsforbehold
Pek aldri den optiske sensoren mot ansiktet, spesielt øynene, for å unngå
mulig skade.
MERK: NÅR MUSEN ER AKTIVERT, ER OPTISK LYS SYNLIG FOR DET NAKNE ØYE.
PASS PÅ Å IKKE SE DIREKTE INN I EMITTERHULLET MENS MUSEN ER AKTIV.
-
SNEL BEGIN
Draadloze Optische Muis Voor Notebook
LV - LATVIEŠU - ĀTRĀ UZSĀKŠANA
Bezvadu optiskā datorpele
Gebruik van de muis
peles izmantošana
(A) Steek de USB-ontvanger in een ongebruikte USB-poort van de
computer.
(B) Druk eenmaal op de installatietoets van de ontvanger.
(C) Druk op de installatietoets van de muis.
De muis is nu klaar voor gebruik.
(A) Iespraudiet USB uztvērēju datora brīvajā USB pieslēgvietā.
(B) Nospiediet un atlaidiet uztvērēja iestatīšanas pogu.
(C) Nospiediet peles apakšā esošo iestatīšanas pogu.
Tagad jūs esat gatavs izmantot peli.
De Batterijen Installeren
Bateriju uzstādīšana
2. Uzlieciet atpakaļ bateriju vāciņu līdz tas atkal atrodas pareizajā stāvoklī.
2. Schuif het batterijpaneeltje terug totdat het stevig vastzit. U moet een
"klik" horen.
• Ievietojiet baterijas un pārliecinieties, ka pozitīvie (+) un negatīvie (-) poli
atbilst polu indikatoriem, kas atrodas baterijas ietvara iekšpusē.
• Uzlieciet atpakaļ bateriju vāciņu.
• Plaats de batterij en zorg dat de positieve (+) en negatieve (–) polen
overeenkomen met de markeringen in het batterijvak.
• Plaats het deksel van het batterijvak terug.
1.Noņemiet peles augšpusē esošo bateriju vāciņu, nospiežot bateriju
vāciņa viru, kas atrodas peles apakšā, un noslidinot to.
1. Verwijder het batterijpaneeltje van de bovenkant van de muis door te
drukken op het scharnier van het batterijpaneeltje onderaan de muis.
U dient de ID-code opnieuw in te stellen telkens u de batterijen vervangt.
WAARSCHUWING: De batterijen kunnen worden vervangen met alkalische of
andere zware NiMH-batterijen. Gebruik nooit een alkalische met een
NiMH-batterij in hetzelfde toestel. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen in
een zelfde toestel.
Veiligheidsmaatregelen
Richt de optische sensor nooit op ogen, dit kan de ogen beschadigen.
OPMERKING: ALS U DE MUIS GEBRUIKT, IS DE LICHTSTRAAL MET HET BLOTE OOG
TE ZIEN. KIJK NOOIT DIRECT IN DE LICHTSTRAAL ALS U MET DE MUIS WERKT.
UWAGA: KIEDY MYSZ JEST WŁĄCZONA, ŚWIATŁO EMITOWANE PRZEZ CZUJNIK
OPTYCZNY JEST WIDZIALNE GOŁYM OKIEM. UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO
PATRZENIA W OTWÓR EMITERA ŚWIATŁA, KIEDY MYSZ JEST AKTYWNA.
-
Nigdy nie kieruj czujnika optycznego w kierunku twarzy (zwłaszcza oczu)
innych osób, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.
AMW16EU / 410-0564-003C
NOTA: DURANTE O FUNCIONAMENTO DO RATO, A LUZ DO LASER NÃO É VISÍVEL A
OLHO NU. TENHA CUIDADO PARA NÃO OLHAR DIRECTAMENTE NO ORIFÍCIO DO
EMISSOR QUANDO O RATO ESTIVER ACTIVADO.
HINWEIS: WÄHREND DES MAUSBETRIEBS IST MIT BLOSSEM AUGE KEIN
OPTISCHES LICHT ZU SEHEN. SEHEN SIE NICHT DIREKT IN DIE SENDERÖFFNUNG,
WENN DIE MAUS ANGESCHLOSSEN IST.
Nunca aponte o sensor óptico na direcção da cara, em particular dos olhos
para evitar qualquer lesão.
Medidas de segurança
Cada vez que muda as pilhas, deve voltar a definir o código de ID.
2. Deslize a tampa das pilhas para a posição, até ela dar o“estalido” de
estar firmemente no lugar.
1. Tire a tampa das baterias do topo do rato, pressionando a dobradiça
posicionada no fundo do rato.
• Insira as pilhas, tendo em atenção que as extremidades positiva (+) e
negativa (-) das pilhas correspondem aos indicadores de polaridade
existentes no interior do compartimento.
• Volte a colocar a tampa das pilhas em posição.
Instalar os Pilhas
Rato Óptico Sem Fio Para Portátil
PT - PORTUGUÊS
Jums jāizveido savienojuma saite katru reizi, kad maināt baterijas.
BRĪDINĀJUMS: Kad aizvietojiet baterijas, izmantojiet tikai alkaline vai citas
ilgdarbības NiMH baterijas. Neizmantojiet NiMH baterijas un alkaline vienā
pelē. Neizmantojiet pelē jaunas un jau lietotas baterijas vienlaicīgi.
Drošības pasākumi
Nekad nenovietojiet optisko sensoru pret seju, acīm, lai izvairītos no
iespējamas traumas.
IEVĒROJIET: PELES DARBĪBAS LAIKĀ OPTISKO GAISMU VAR SASKATĪT AR ACĪM,
TĀPĒC ESIET UZMANĪGS - NESKATIETIES TIEŠI UZ GAISMU, KAMĒR PELE IR
AKTĪVA.
-
HIZLI BAŞLANGIÇ
SK - SLOVENČINA
-
RÝCHLY ZAČIATOK
2.
(B)
TR - TÜRKÇE
AMW16EU / 410-0564-003C
1.
(A)
(C)
SI - SLOVENSKO
-
(A) USB sprejemnik vtaknite v prosta vrata USB na računalniku.
(B) pritisnite in spustite tipko za nastavitev na sprejemniku.
(C) Pritisnite in spustite tipko na spodnji strani miške.
Sedaj lahko uporabljate miško.
(A) Pripojte USB prijímač do voľného USB portu na počítači.
(B) Stlačte a pustite tlačidlo nastavenia na prijímači.
(C) Stlačte tlačidlo nastavenia na spodnej časti myši.
Teraz ste pripravený na používanie myši.
Uporaba miške
(A) USB alıcıyı bilgisayarınızın boş USB yuvasına takın.
(B) Alıcıdaki kurulum düğmesine basıp bırakın
(C) Farenin altındaki kurulum düğmesine basın.
Artık fareyi kullanmaya hazırsınız.
Používanie myši
Farenin Kullanımı
Bezdrôtová optická myš k notebooku
Kablosuz Optik Laptop Faresi
1. Vyberte kryt batérií na vrchnej strane myši stlačením uzáveru krytu
batérie umiestnenom na spodnej strane myši.
• Vložte batérie a uistite sa, že kladná (+) a záporná (-) polarita každej
batérie zodpovedá označeniu polarít vo vnútri priestoru pre batérie.
• Nasaďte kryt batérii naspäť na svoje miesto.
2. Zasuňte kryt batérie naspäť na svoje miesto, kým sa neozve "cvaknutie“.
Po každej výmene batérií musíte nadviazať spojenie.
VAROVANIA: Pri výmene batérií používajte iba vysokovýkonné NIMH
batérie. Nikdy v zariadení nepoužívajte alkalické batérie spolu s NiMH
batériami. Do zariadenia nevkladajte naraz nové a použité batérie.
Nikdy nesvieťte optickým snímačom na tvár, predovšetkým na oči, mohli by
ste tým spôsobiť zranenie.
POZNÁMKA: KEĎ JE MYŠ V PREVÁDZKE, OPTICKÉ SVETLO JE VIDITEĽNÉ VOĽNÝM
OKOM. DÁVAJTE POZOR, ABY STE SA NEPOZERALI PRIAMO NA DIERKU ŽIARIČA
KEĎ JE MYŠ ZAPNUTÁ.
SE - SVENSKA - SNABBSTART
Trådlös optisk mus för bärbar
dator
ZA HITER ZAČETEK
Inštalácia batérií
Pillerin Takılması
1. Farenin altında bulunan kapak menteşesine basarak farenin üzerindeki
pil kapağını açın.
• Pili takın, pil yatağındaki işaretli kutuplarla pilin artı (+) ve eksi (-) kutupları
aynı önde olduğundan emin olun.
• Pil kapağını yerine geri kapatın.
2. Sıkıca yerine oturup "trak" sesi gelene kadar pil kapağını geri yerine
kapatın.
Her seferinde pilleri değiştirdiğinizde bir bağlantı oluşturmalısınız.
UYARILAR: pilleri değiştirirken, alkalin veya diğer uzun ömürlü NiMH
pillerden kullanabilirsiniz. Bir cihazda asla alkalin ve NiMH pilleri yan yana
kullanmayın. Bir cihazda yeni ve kullanılmış pilleri karıştırarak kullanmaktan
kaçının.
Bezpečnostné opatrenia
Emniyet Tedbirleri
Olası hasarları önlemek için asla optik algılayıcı yüzünüze doğru tutmayın,
özelikle de gözlere.
NOT: FARE ÇALIŞIRKEN, OPTİK IŞIK ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR. FARE
ÇALIŞIRKEN IŞIK YAYAN DELİĞE DOĞRUDAN BAKMAKTAN KAÇININ.
Brezžična optična miška za prenosni
računalnik
Använda musen
(A) Sätt i USB mottagaren i tillgängligt USB uttag på din dator.
(B) Tryck och släpp upp installationstangenten på mottagaren.
(C) Tryck installationstangenten under musen.
Nu är du redo att använda musen.
Vstavljanje baterij
Installera batterier
1. Pokrov predala za baterije, ki je zgoraj na miški odstranite tako, da
pritisnite tečaj, ki je na spodnji strani miške.
• Vstavite baterije in se prepričajte, da se bosta umjemala pozitivni (+) in
negatovni (-) pol baterije z oznakama polov v baterijskem predalu.
• Ponovno namestite predal za baterije.
2. Pokrov baterijskega predala ponovno potisnite na mesto, dokler ne
zaslišite glasen "klik".
Po vsaki menjavi baterij morate na novo vzpostaviti povezavo.
1. Öppna batteriluckan ovanpå musen genom att trycka på luckans
gångjärn placerade under musen.
• Sätt i batteriet, se till att de positiva (+) och negativa (-) ändarna på
batteriet matchar polaritetsindikatorerna inuti batterifacket.
• Kläm tillbaka batteriluckan i position.
2. Låt batteriluckan glida tillbaka i position tills dess att den “klickar” på plats.
Du måste etablera en förbindelse varje gång du byter batterier.
OPOZORILA: ko zamenjujete baterije, lahko uporabite alkalne ali zmogljive
NiMH baterije. Nikoli ne uporabljajte skupaj alkalne in NiMH baterije. Nikoli ne
mešajte novih in rabljenih baterij.
Varnostni ukrepi
VARNING: När du byter batterier, måste du använda alkaline eller andra
heavy-duty NiMH batterier. Använd aldrig ett alkaline batteri med ett NiMH
batteri i en apparat. Undvik att blanda nya och använda batterier i en apparat.
Säkerhetsföreskrifter
OBSERVERA: MEDAN MUSEN ANVÄNDS, KAN OPTISKT LJUS BLI SYNLIGT MOT
DET NAKNA ÖGAT. VAR FÖRSIKTIG ATT INTE TITTA DIREKT IN I UTSÄNDNINGSHÅLET MEDAN MUSEN ÄR AKTIV.
POMNITE: MED DELOM Z MIŠKO OPTIČNI ŽAREK NI VIDEN S PROSTIM
OČESOM. KO JE MIŠKA PRIKLOPLJENA, NE GLEJTE DIREKTNO V ODPRTINO
ODDAJNIKA.
Peka aldrig med den optiska sensorn mot ansiktet, särskilt inte mot
ögonen, för att undvika möjlig skada.
Nikoli ne usmerjajte optičnega senzorja proti obrazu, še posebej ne proti
očem, ker se boste tako izognili morebitnim poškodbam.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project