AEG KF7800 Digital Filter Coffee Machine Instruction book

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

AEG KF7800 Digital Filter Coffee Machine Instruction book | Manualzz

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900

D • GR • NL • F • GB

D Anleitung ..................................3–14

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die

Sicherheitshinweise auf Seite 4.

GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ............3–14

Πριν χρησιμοποιήσετε τη

συσκευή για πρώτη φορά, διαβά-

στε τις υποδείξεις ασφαλείας στη

σελίδα 5.

NL Gebruiksaanwijzing ............3–14

Lees het veiligheidsadvies op pagina

6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

F Mode d’emploi......................3–14

Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 7.

GB Instruction book ...............15–19

Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 16 carefully.

O

T*

N

A C

L

L

J

K*

B D

E F H

G I

D

GR

NL

F

GB

R

M

S

Q

P*

D

Teile

A. Taste „Option“

B. Taste „Set“

C. Taste „Scroll Up“ ( )

D. Taste „Scroll Down“ ( )

E. LC-Display

F. Taste „Aroma“

G. Taste „Auto/Start“

H. Taste „Brew“

I. Taste „Cancel“

J. Abnehmbarer

Wasserbehälter

K. Wasserstandanzeige

L. Abdeckung mit Scharnier

M. Wasserfilterhalter mit

Aktivkohlefilter-Einsatz

N. Filterhalter mit

Tropfschutzventil

O. Kaffee-Dauerfilter

P. Kaffeekanne mit beidseitiger

Frischwasserskalierung*

Q. Wärmeplatte*

R. Ausziehbares Netzkabel mit

Stecker

S. Messlöffel

T. Edelstahl-Isolierkanne mit

Einhandbedienung*

GR

Εξαρτήματα

A. Πλήκτρο επιλογών

B. Πλήκτρο ρύθμισης

C. Πλήκτρο κύλισης προς τα

πάνω ( )

D. Πλήκτρο κύλισης προς τα (

) κάτω

E. Οθόνη LCD

F. Πλήκτρο αρώματος

G. Πλήκτρο αυτόματης

λειτουργίας/εκκίνησης

H. Πλήκτρο παρασκευής

I. Πλήκτρο ακύρωσης

J. Αποσπώμενο δοχείο νερού

K. Ένδειξη στάθμης νερού

L. Εξωτερικό καπάκι

M. Βάση φίλτρου νερού με

φίλτρο ενεργού άνθρακα

N. Θήκη φίλτρου με βαλβίδα

διακοπής ροής

O. Μόνιμο φίλτρο καφέ

P. Κανάτα καφέ, με ένδειξη

της στάθμης του νερού και

στις δύο πλευρές*

Q. Θερμαινόμενη πλάκα*

R. Καλώδιο και φις

τροφοδοσίας με

δυνατότητα επέκτασης

S. Δοσομετρικό κουτάλι

T. Κανάτα θερμός από

ανοξείδωτο ατσάλι με

σκανδάλη*

NL

Onderdelen

A. De knop Option (Optie)

B. De knop Set (Instellen)

C. De knop voor omhoog scrollen ( )

D. De knop voor omlaag scrollen ( )

E. Lcd-scherm

F. De knop Aroma

G. Knop Auto/Start

H. De knop Brew (Koffiezetten)

I. Annuleerknop

J. Verwijderbare waterreservoir

K. Waterniveau-indicatie

L. Scharnierdeksel

M. Waterfilterhouder met actieve koolstoffilterpatroon

N. Filterhouder met antidrupklepje

O. Vast koffiefilter

P. Koffiekan met watermaatstreep aan beide kanten*

Q. Warmhoudplaatje*

R. Verlengbaar netsnoer en stekker

S. Maatlepel

T. Roestvrijstalen thermokan met knijphandvat*

F

Éléments

A. Touche Option

B. Touche Set

C. Touche Scroll-up ( )

D. Touche Scroll-down ( )

E. Affichage LCD

F. Touche Aroma

G. Touche Auto/Start

H. Touche Brew

I. Touche Cancel

J. Réservoir d‘eau amovible

K. Indicateur de niveau d’eau

L. Couvercle articulé

M. Support de filtre à eau avec cartouche filtrante à charbon actif

N. Porte-filtre avec système anti-gouttes

O. Filtre à café permanent

P. Verseuse avec graduation des deux côtés*

Q. Plaque chauffante*

R. Cordon d’alimentation et fiche

S. Cuillère doseuse

T. Verseuse isotherme en inox avec déclencheur*

*modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle

3

D

Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

• Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränk ten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchfüh ren, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.

• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern.

• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, de ren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!

• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.

• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden.

Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.

• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermei dung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.

• Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbun den ist.

• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden.

• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur aus gewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird.

• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kom men.

• Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

• Die auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärme quelle abstellen oder verwenden.

• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller

übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.

4

GR

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για

πρώτη φορά τη συσκευή.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές

δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν

τους κινδύνους που ενέχονται.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποι -

ούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέ -

πονται.

• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8

ετών.

• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση

και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται

στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής!

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν

– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί,

– το περίβλημα έχει φθαρεί.

• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί

να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A.

• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο

εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια.

• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην

παροχή ρεύματος.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την

πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση.

• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια

της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της

συσκευής.

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.

• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευ ές.

• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κο -

ντά σε πηγές θερμότητας.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής

δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή

εσφαλμένη χρήση.

GB

D

GR

NL

F

5

NL

Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is.

• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jon ger dan 8 jaar.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje.

• Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is bescha digd, - de behuizing is beschadigd.

• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcon tact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.

• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.

• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.

• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stop contact zit.

• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stop contact voordat u het reinigt of onderhoudt.

• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Ge bruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet.

• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.

• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.

paraat.

• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron.

• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik.

6

F

Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la machine pour la première fois.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l’expérience sont insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et de comprendre les risques encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

• Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l’appareil.

• L’appareil et son cordon d’alimentation doivent être conservés hors de por tée des enfants âgés de moins de 8 ans.

• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la ten sion et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.

• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimenta tion est endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.

• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une ral longe électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si néces saire.

• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être rem placé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.

• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et hori zontale.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur le réseau électrique.

• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionne ment. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement.

Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l’appareil.

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

• Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l’appareil.

• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une source de chaleur.

• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou inadaptée de l’appareil.

GB

D

GR

NL

F

7

Erste Schritte / Ξεκινώντας

Het eerste gebruik / Première utilisation

D

GR

NL

F

8

1. Die Maschine auf eine ebene Fläche stellen. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine den Tank mit kaltem Wasser füllen.

Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste „Option“. Die Meldung

„AUTO CLEAN“ wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste „Set“, um die Einstellung zu bestätigen.

Einen Tank voll Wasser ohne Kaffee ein- bis zweimal durch die Maschine laufen lassen, um sie zu reinigen.

1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επί -

πεδη επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή, ,

γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό.

Πιέστε το πλήκτρο Option δύο φορές.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα

«AUTO CLEAN» (Αυτόματος καθα-

ρισμός). Πιέστε το πλήκτρο Set για

επιβεβαίωση.

Αφήστε ένα γεμάτο δοχείο νερού να

περάσει από τη μηχανή μία ή δύο

φορές για να πλυθεί, χωρίς να χρησι-

μοποιήσετε καφέ.

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Als u het apparaat voor het eerst aanzet , vult u het reservoir met koud water.

Druk tweemaal op de knop Option

(Optie). Het display geeft de melding

“AUTO CLEAN” (Automatische reiniging). Druk op de knop Set (Instellen) om te bevestigen.

Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder koffie.

1. Placez la machine sur une surface plane. Lors de la première mise en marche de la cafetière , remplissez le réservoir d'eau froide.

Appuyez deux fois sur la touche

Option. L’indication « AUTO CLEAN » apparaît. Appuyez sur la touche Set pour confirmer.

Laissez un réservoir entier d’eau s’écouler, sans utiliser de café. Répétez l’opération une ou deux fois.

2. Kaffeezubereitung: Die Abdeckung öffnen und den Wassertank bis zur gewünschten Höhe mit frischem kalten Wasser füllen.

Der Wasserbehälter ist abnehmbar. Eine Maßanzeige für die

Anzahl der Tassen befindet sich auf dem Wasserbehälter und auf der Kaffeekanne (nur bei Kaffeemaschinen mit einer Kaffeekanne aus Glas).

(Die Maschine darf nicht mit leerem Tank verwendet werden!)

2. Παρασκευή του καφέ: ανοίξτε το

καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού

με κρύο καθαρό νερό έως την επι-

θυμητή στάθμη νερού.

Σημείωση: Το δοχείο νερού είναι

αποσπώμενο. Στο δοχείο νερού και

την κανάτα καφέ υπάρχει ένδειξη για

τον αριθμό των φλιτζανιών (μόνο

στην καφετέρια με γυάλινη κανάτα).

(Η μηχανή δεν πρέπει να χρησι-

μοποιείται με άδειο δοχείο!)

2. Koffie maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau.

Let op: Het waterreservoir is afneembaar. Op het waterreservoir en de koffiekan bevindt zich een koffiekopjes-indicator (alleen voor het koffiezetapparaat met glazen koffiekan).

(Gebruik het apparaat nooit met een leeg reservoir!)

2. Préparation du café : ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau souhaité.

Remarque : Le réservoir d’eau est amovible Une jauge pour les tasses se trouve dans le réservoir d’eau et dans la verseuse (pour la cafetière avec verseuse en verre uniquement).

(La cafetière ne doit pas fonctionner alors que le réservoir est vide !)

3. Setzen Sie den Kaffee-Dauerfilter in den Filterhalter ein und befüllen Sie ihn mit Kaffeepulver.

Für einen durchschnittlich starken

Kaffee reicht ein Messlöffel voll (ca.

6–7 g) pro Tasse. Die Abdeckung des Wassertanks schließen und die

Kanne (mit Abdeckung) auf die

Wärmeplatte stellen.

3. Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο

καφέ στην υποδοχή του φίλτρου

και γεμίστε το με αλεσμένο καφέ.

Για δυνατό καφέ μια κουταλιά ανά

φλιτζάνι είναι αρκετή (περίπου 6-7

γρ.). Κλείστε το καπάκι του δοχείου

νερού και τοποθετήστε την κανάτα

(μαζί με το καπάκι) πάνω στη θερ -

μαινόμενη πλάκα.

3. Plaats het vaste filter in de filterhouder en vul het met gemalen koffie.

Voor koffie met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende.

Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de koffiekan (met deksel) op het warmhoudplaatje.

3. Insérez le filtre à café permanent dans le porte-filtre et remplissezle de café moulu.

Pour obtenir un café moyennement corsé, une cuillère doseur (env. 6

à 7 g) par tasse suffit. Refermez le couvercle du réservoir d'eau et placez la verseuse (avec son couvercle) sur la plaque chauffante.

4. Sofortiges Aufbrühen des

Kaffees: Drücken Sie die Taste

„Brew“. Wenn Sie das Aufbrühen unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste „Brew“ erneut. Sobald der

Aufbrühvorgang abgeschlossen ist, schaltet das Gerät in den Warmhaltemodus um (nur bei Kaffeemaschinen mit einer Kaffeekanne aus Glas).

5. Wenn Sie die Taste „Cancel“ drücken, um einen ausgewählten

Vorgang abzubrechen , schaltet das Gerät in den Standby-Modus um.

Hinweis: Halten Sie die Taste „Cancel“ zwei Sekunden lang gedrückt, um das Display abzuschalten.

6. Wird die Kanne entnommen , verhindert das Filterventil, dass

Kaffee auf die Wärmeplatte tropft.

(Während der Zubereitung darf die Kanne nicht länger als 30 Sekunden entnommen werden, da sonst der Filter überläuft.)

4. Ξεκινήστε την παρασκευή καφέ:

Πιέστε το πλήκτρο Brew.

διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε

ξανά το πλήκτρο Brew. Μόλις ολο-

κληρωθεί η διαδικασία παρασκευής

του καφέ, η συσκευή τίθεται σε

λειτουργία διατήρησης θερμότητας

(μόνο για την καφετιέρα με γυάλι-

νη κανάτα).

Για να

5. Πιέστε το πλήκτρο Cancel για

να διακόψετε την επιλεγμένη

λειτουργία. Η συσκευή τίθεται σε

κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο Cancel για δύο δευτερό-

λεπτα για να απενεργοποιήσετε την

οθόνη.

6. Εάν η κανάτα αφαιρεθεί , η βαλβί-

δα του φίλτρου εμποδίζει τον καφέ

να πέσει πάνω στη θερμαινόμενη

πλάκα. (Κατά το βράσιμο, δεν

πρέπει να αφαιρείτε την κανάτα

για πάνω από 30 δευτερόλεπτα.

Διαφορετικά, το φίλτρο θα ξεχει-

λίσει.)

4. Begin onmiddellijk met koffiezetten: Druk op de knop Brew (Koffiezetten) Als u het koffiezetten wilt onderbreken, drukt u nogmaals op de knop Brew (Koffiezetten). Als de koffie klaar is, schakelt het apparaat over op warmhoudmodus

(alleen voor het koffiezetapparaat met de glazen koffiekan).

5. Druk op de knop Cancel (Annuleren) om een handeling te onderbreken. Het apparaat schakelt automatisch over naar standbymodus.

Let op: Houd de knop Cancel (Annuleren) twee seconden ingedrukt om het scherm uit te schakelen.

6. Als u de koffiekan verwijdert , voorkomt het filterklepje dat koffie op het warmhoudplaatje druppelt.

(Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders stroomt het filter over.)

4. Commencez immédiatement la préparation du café : Appuyez sur la touche Brew. Pour interrompre le processus de préparation, appuyez de nouveau sur le bouton Brew.

Une fois la préparation terminée, l’appareil passe en mode Maintien au chaud (pour la cafetière avec verseuse en verre uniquement).

5. Appuyez sur la touche Cancel pour interrompre une opération sélectionnée. L’appareil entre alors en mode veille.

Remarque : Maintenez la touche

Cancel enfoncée pendant deux secondes pour éteindre l’afficheur.

6. Lorsque la verseuse est retirée , le système anti-gouttes empêche le café de goutter sur la plaque chauffante. (Pendant le passage du café, ne pas retirer la verseuse pendant plus de 30 secondes, le filtre risquerait de déborder.)

D

GR

NL

F

GB

9

Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Extra functies / Fonctions supplémentaires

D

GR

NL

F

3 1 3

2

AM

PM

AM

PM

KEEP WARM

2

1

4

3 4 3

1. Einstellen der Uhrzeit: Drücken Sie die Taste

„Set“ und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Uhrzeit-Anzeige (Stunden) auf dem Display anfängt zu blinken. Drücken Sie entweder die Taste „Scroll Up“ ( ) oder die Taste „Scroll

Down“ ( ), um die gewünschte Uhrzeit einzustellen, und drücken Sie dann die Taste „Set“, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie entweder die Taste ( ) oder die Taste ( ), um die Minuteneinstellung (sowie die AM- oder

PM-Einstellung) zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „Set“, um die Einstellung zu bestätigen. Hinweis: Wenn Sie für länger als 5

Sekunden keine Taste drücken, wird die Anzeige zur Einstellung der Uhrzeit automatisch beendet.

1. Ρύθμιση του ρολογιού: Κρατήστε

πατημένο το πλήκτρο Set μέχρι να αρχίσει

να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη των

ωρών. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα

πάνω ( ) ή προς τα κάτω ( )

για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ωρών

και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Set

για επιβεβαίωση. Ρυθμίστε τα λεπτά και

επιλέξτε AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.) από το

πλήκτρο ( ) ή ( ) και πιέστε το πλήκτρο

Set για επιβεβαίωση. Σημείωση: Αν δεν

πιέσετε κανένα πλήκτρο, η συσκευή κλείνει

αυτόματα το περιβάλλον ρύθμισης του

ρολογιού μετά από 5 δευτερόλεπτα.

1. De klok bijstellen: Houd de toets Set

(Instellen) ingedrukt totdat de tijdsaanduiding (uren) op het scherm begint te knipperen. Druk op de knop voor omhoog scrollen ( ) of omlaag scrollen ( ) om de uren te wijzigen. Druk daarna op de knop

Set (Instellen) om te bevestigen. Stel de minuten in (en AM of PM) met behulp van de knop ( ) of ( ) en druk op de knop Set

(Instellen) om te bevestigen.

Let op: Als u gedurende vijf seconden geen knop indrukt, wordt het instellingenmenu voor de klok automatisch afgesloten.

2. Einstellen der Temperatur für den

Warmhaltemodus (nur bei Kaffeemaschinen mit einer Kaffeekanne aus Glas): Drücken Sie die Taste

„Option“. Drücken Sie entweder die Taste ( ) oder die Taste ( ), um die gewünschte Temperatur

(Heiß/Warm/Lauwarm) einzustellen.

Drücken Sie die Taste „Set“, um die

Einstellung zu bestätigen.

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας για

τη λειτουργία διατήρησης

θερμότητας (μόνο για την

καφετέρια με γυάλινη κανάτα):

Πιέστε το πλήκτρο Option. Επιλέξτε

τη θερμοκρασία που θέλετε

(υψηλή/μεσαία/χαμηλή) πιέζοντας

το πλήκτρο ( ) ή ( ). Πιέστε το

πλήκτρο Set για επιβεβαίωση.

2. De warmhoudtemperatuur wijzigen (alleen voor het koffiezetapparaat met glazen koffiekan):

Druk op de knop Option (Optie)

Kies de gewenste temperatuur

(Hoog/Gemiddeld/Laag) door op de knop ( ) of ( ) te drukken. Druk op de knop Set (Instellen) ter bevestiging.

3. Aufbrühen von Kaffee mithilfe der

Zeitprogrammierung: Drücken Sie die Taste „Auto/Start“ und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Uhrzeit und das Symbol für die Zeitprogram mierung auf dem Display angezeigt werden. Verwenden Sie entweder die

Taste ( ) oder die Taste ( ), um die

Zeit einzustellen, und drücken Sie dann die Taste „Set“, um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste

„Auto/Start“, um die Zeitprogrammie rung zu starten oder zu unterbrechen.

3. Παρασκευή καφέ με

προγραμματισμό ώρας: Κρατήστε

πατημένο το πλήκτρο Auto/Start μέχρι

να εμφανιστούν στην οθόνη η ώρα

και η ένδειξη προγραμματισμού ώρας.

Ρυθμίστε την ώρα με το πλήκτρο

( ) ή ( ) και πιέστε το πλήκτρο Set

για επιβεβαίωση.

Πιέστε το πλήκτρο Auto/Start για να

ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον

προγραμματισμό της ώρας.

3. Koffiezetten met de programmatimer: Houd de knop Auto/Start ingedrukt totdat het scherm de tijd weergeeft en de indicator voor tijdprogrammering. Stel de tijd in door de knop ( ) of ( ) te gebruiken. Druk vervolgens op de knop Set (Instellen) om te bevestigen.

Druk op de knop Auto/Start om de instelling voor tijdprogrammering te starten of te onderbreken.

1. Réglage de l‘horloge : Maintenez la touche

Set enfoncée. L‘heure commence à clignoter sur l‘afficheur. Appuyez sur la touche Scrollup ( ) ou Scroll-down ( ) pour changer l‘heure, puis appuyez sur la touche Set pour confirmer. Réglez les minutes (sélectionnez

AM pour le matin ou PM pour l‘après-midi) à l‘aide de la touche ( ) ou ( ), puis appuyez sur la touche Set pour confirmer.

Remarque : Si vous n‘appuyez sur aucune touche, l‘appareil ferme automatiquement l‘interface de réglage de l‘horloge après 5 secondes.

2. Réglage de la température du mode

Maintien au chaud (pour la cafetière avec verseuse en verre uniquement) :

Appuyez sur la touche Option. Choisissez la température désirée (High/Medium/

Low) en appuyant sur la touche ( ) ou

( ). Appuyez sur la touche Set pour confirmer.

3. Préparation du café à l‘aide du programmateur : Appuyez sur la touche

Auto/Start et maintenez-la enfoncée jusqu‘à ce que l‘indicateur du programmateur s‘affiche. Réglez le temps souhaité à l‘aide de la touche ( ) ou

( ), puis appuyez sur la touche Set pour confirmer.

Appuyez sur la touche Auto/Start pour commencer ou interrompre le paramétrage du programme.

10

CHANGE

FILTER

4. Per Tastendruck können Sie die

Kaffeestärke wählen (bei weniger als 6 Tassen ergibt das einen stärkeren Kaffee). Damit alle Aromastoffe herausgelöst werden können verlängert sich die Brühzeit.

Drücken Sie die Taste „Aroma“, um die Aroma-Einstellung anzupassen.

5. Nach 60 Aufbrühvorgängen wird auf dem Display die Meldung

„Change Filter” angezeigt , um

Sie daran zu erinnern, dass der

PureAdvantage™- Frischwasserfilter ausgetauscht werden muss.

Lassen Sie den Filter zunächst

10 Minuten lang in einem mit frischem, kaltem Wasser gefüllten

Behälter einweichen.

6. Setzen Sie den PureAdvantage™

- Frischwasserfilter (mit der Filterseite zuerst) in die dafür vorgesehene Aussparung im Boden des

Wasserbehälters ein.

4. Ο ειδικός διακόπτης για έξτρα άρωμα παρατείνει το χρόνο

προετοιμασίας, μεγιστοποιώντας

την απόσταξη των αρωμάτων

και δίνοντας πιο δυνατό καφέ για

μικρότερο αριθμό φλιτζανιών

(συνήθως, λιγότερα από 6).

Πιέστε το πλήκτρο Aroma για να

ρυθμίσετε τη λειτουργία αρώματος.

4. De aromaselector verlengt de koffiezettijd voor maximale smaakextractie en sterkere koffie voor een klein aantal kopjes (meestal minder dan 6).

Druk op de knop Aroma om de instellingen voor aroma te wijzigen.

7. Στην οθόνη εμφανίζεται το

μήνυμα „Change Filter“ (Αλλάξτε

φίλτρο) μετά από 60 κύκλους

παρασκευής καφέ , που σας

ενημερώνει πότε πρέπει να

αντικαταστήσετε το φίλτρο PureAdvantage™.

Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα σε ένα δοχείο με καθαρό κρύο νερό,

και αφήστε το να μουλιάσει για 10

λεπτά.

5. Het scherm geeft “Change Filter”

(Filter vervangen) weer na 60 koffiezetbeurten , om aan te geven dat het PureAdvantage™-filter moet worden vervangen.

Plaats het filter in een kom met schoon en koud water, en laat 10 minuten weken.

6. Τοποθετήστε το φίλτρο Pure-

Advantage ™ (πρώτα η άκρη

του φίλτρου) μέσα στο θύλακα

που βρίσκεται στον πυθμένα του

δοχείου νερού.

6. Plaats het PureAdvantage™ -filter

(uiteinde met filter eerst) in de opening onderaan het waterreservoir.

4. Le sélecteur d’arôme prolonge le temps de préparation du café pour optimiser l’extraction des saveurs et obtenir un café plus corsé pour un nombre de tasses restreint (généralement moins de 6).

Appuyez sur la touche Aroma pour ajuster le réglage de l’arôme.

5. L‘afficheur indique « Change Filter

» après 60 cycles de préparation pour indiquer à l‘utilisateur que le filtre PureAdvantage™ doit être remplacé.

Placez le filtre à eau dans un récipient d‘eau froide et claire et laissez tremper pendant 10 minutes.

6. Placez le filtre à PureAdvantage™

(extrémité du filtre d‘abord) dans l‘emplacement prévu à cet effet.

D

GR

NL

F

GB

11

Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα

Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien

D

1. Die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen. Alle

Außenflächen mit einem feuchten

Tuch abwischen. Kaffeekanne und

Kannenabdeckung können im

Geschirrspüler gereinigt werden.

Nie ätzende oder scheuernde

Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in Flüssigkeit eintauchen!

2. Zum Reinigen des Filterhalters den Griff anheben und den Filterhalter herausnehmen. Um das

Filterventil gründlich zu reinigen betätigen Sie dieses mehrmals während des Abspülens.

Der Filterhalter und der Kaffee-

Dauerfilter sind auch spülmaschinenfest.

3. Je nach Wasserhärte sollte das

Produkt regelmäßig entkalkt werden. Den Tank der Produktanleitung entsprechend mit Wasser und Entkalker füllen und dann die Schritte

4 und 5 ausführen.

Hinweis: Der Wasserbehälter ist abnehmbar.

GR

NL

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και

αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύμα-

τος. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές

επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Η

κανάτα του καφέ και το καπάκι

της πλένονται στο πλυντήριο.

συσκευή σε υγρό!

Μη

χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά

καθαριστικά ή καθαριστικά για

λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη

1. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant af met een vochtige doek. De koffiekan en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water!

2. Για να καθαρίσετε τη θήκη του

φίλτρου, ανασηκώστε τη λαβή και

αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου. Για

να καθαρίσετε καλά τη βαλβίδα του

φίλτρου, ενεργοποιήστε την αρκε-

τές φορές κατά το πλύσιμο. Για να

καθαρίσετε πλήρως τη βαλβίδα του

φίλτρου, πιέστε την αρκετές φορές

ενώ την ξεπλένετε. Μπορείτε επίσης

να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων

το στήριγμα φίλτρου και το μόνιμο

φίλτρο καφέ.

2. Voor het reinigen van de filterhouder tilt u de hendel op en verwijdert u de filterhouder. Voor het grondig schoonmaken van het filterventiel, drukt u er tijdens het spoelen een aantal malen op.

De filterhouder en het permanente koffiefilter kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen

3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά,

ανάλογα με τη σκληρότητα του

νερού. Γεμίστε το δοχείο με νερό

και αποσκληρυντικό σύμφωνα με

τις οδηγίες του προϊόντος. Έπειτα,

ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5.

Σημείωση: Το δοχείο νερού είναι

αποσπώμενο.

3. Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul het reservoir met water en ontkalkingsproduct volgens de aanwijzingen die bij het product zijn geleverd. Voer vervolgens stap 4 en 5 uit.

Let op: Het waterreservoir is afneembaar.

F

1. Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation.

Essuyez les surfaces extérieures

à l'aide d'un chiffon humide. La verseuse et son couvercle peuvent

être nettoyés au lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs et ne jamais placer la cafetière sous l'eau ou tout autre liquide!

2. Pour nettoyer le porte-filtre, soulevez la poignée et retirez le porte-filtre. Pour bien nettoyer le clapet du filtre, appuyez plusieurs fois dessus lorsque vous le rincez.

Le porte-filtre et le filtre à café permanent peuvent également être lavés au lave-vaisselle.

3. Détartrage Il est recommandé de procéder à un détartrage régulier en fonction de la dureté de l'eau.

Remplissez le réservoir avec de l'eau et du détartrant en respectant les instructions du produit, puis suivez les étapes 4 et 5.

Remarque : Le réservoir d’eau est amovible

12

1

AUTO

CLEAN

2

3

4. Die Kaffeekanne mit der Abdeckung auf die Wärmeplatte stellen. Lassen Sie zuerst den Entkalker etwa 15 Minuten lang laufen. Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste „Option“. Die Meldung

„AUTO CLEAN“ wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Taste „Set“, um die Einstellung zu bestätigen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, bricht der Wasserfluss ab und es sind drei

Pieptöne zu hören. Wiederholen Sie den

Entkalkungsvorgang, falls erforderlich.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich kein Kaffee im Gerät befindet.

4. Τοποθετήστε τη κανάτα του καφέ μαζί

με το καπάκι της στη θερμαινόμενη

πλάκα. Αφήστε το αποσκληρυντικό να

δράσει για περίπου15 λεπτά. Πιέστε το

πλήκτρο Option δύο φορές. Στην οθόνη

εμφανίζεται το μήνυμα «Auto Clean»

(Αυτόματος καθαρισμός). Πιέστε το πλή-

κτρο Set για επιβεβαίωση. Μόλις ολο-

κληρωθεί η διαδικασία, η ροή του νερού

σταματά και ακούγονται τρεις ήχοι. Εάν

χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία

αφαλάτωσης.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει

στη συσκευή καφές.

4. Plaats de koffiekan met deksel op het warmhoudplaatje. Laat de ontkalker ongeveer 15 minuten inwerken.

Druk tweemaal op de knop Option

(Optie). Het display geeft de melding

“Auto Clean” (Automatische reiniging). Druk op de knop Set (Instellen) ter bevestiging. Wanneer dit is voltooid, stopt het water met stromen en hoort u drie pieptonen. Herhaal het ontkalkingsproces indien nodig.

Let op: Zorg dat er geen koffie wordt gebruikt.

4. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauffante.

Laissez le détartrant agir pendant 15 minutes environ. Appuyez deux fois sur la touche Option. L’indication «

Auto Clean » apparaît. Appuyez sur la touche Set pour confirmer. Une fois le cycle terminé, l’eau cesse de couler et trois bips retentissent. Si nécessaire, répétez le cycle de décalcification.

Remarque : Assurez-vous de ne pas utiliser de filtre de café.

5. Mindestens zweimal nur Wasser durch die Maschine laufen lassen. Dann die Kaffeekanne, die

Abdeckung und den Filterhalter gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Dabei das Filterventil mehrmals aktivieren.

5. Αφήστε τη μηχανή να λειτουρ-

γήσει τουλάχιστον δύο φορές

μόνο με καθαρό νερό. Έπειτα,

πλύνετε καλά την κανάτα του καφέ,

το καπάκι και τη θήκη φίλτρου σε

τρεχούμενο νερό. Να ενεργοποιείτε

συνεχόμενα τη βαλβίδα του φίλ-

τρου κατά το πλύσιμο.

5. Laat ten minste twee keer gewoon water door het apparaat lopen. Reinig vervolgens de koffiekan, het deksel en de filterhouder grondig onder stromend water en druk het filterklepje regelmatig in tijdens het reinigen.

5. Faire au minimum deux rinçages complets de la cafetière.

Rincez ensuite abondamment la verseuse, le couvercle et le porte-filtre à l'eau courante en activant le système anti-gouttes de celui-ci à plusieurs reprises.

6. Tauchen Sie die Thermoskanne nicht in eine Flüssigkeit ein und reinigen Sie sie nicht im Geschirrspüler.*

6. Μη βυθίζετε ποτέ την κανάτα–

θερμός σε υγρό και μην την πλέ-

νετε στο πλυντήριο πιάτων.*

6. Dompel de thermomok nooit onder in vloeibare stoff en en was de thermomok ook niet af in de afwasautomaat.*

6. Ne jamais plongez le thermos dans un liquide et ne jamais le placez dans le lave-vaisselle.*

*modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle

13

D

GR

NL

F

GB

D

Entsorgung / Απόρριψη

Verwijdering / Mise au rebut

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische

Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol

nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

GR

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το

σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά

συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία

για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην

προστασία του περιβάλλοντος και της

ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές

συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά

απορρίμματα συσκευές που φέρουν το

σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν

στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή

επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

NL

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

F

Recyclez les matériaux portant le symbole

. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l’environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères.

Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

14

O

T*

N

S

GB

Components

A. Option button

B. Set button

C. Scroll up ( ) button

D. Scroll down ( ) button

E. LCD Display

F. Aroma button

G. Auto/Start button

H. Brew button

I. Cancel button

J. Removable water tank

K. Water level indicator

L. Hinged lid

M. Water filter holder with

Active carbon filter cartridge

N. Filter holder with anti-drip valve

O. Permanent coffee filter

P. Coffee jug with fresh water graduation on both sides*

Q. Warming plate*

R. Extendable power cord & plug

S. Measuring spoon

T. Stainless steel thermo jug with a trigger*

*depending on model

Q

P*

A C

L

L

J

K*

B D

E F H

G I

D

GR

NL

F

GB

R

M

15

GB

Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!

• Never use or pick up the appliance if

– the supply cord is damaged,

– the housing is damaged.

• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used.

• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.

• Always place the appliance on a flat, level surface.

• Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.

• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.

• The appliance and accessories become hot during operation. Use only des ignated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage.

• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the ap pliance.

• Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.

• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.

Disposal

Recycle the materials with the symbol

. Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

16

Getting started

GB

1. Place the machine on a flat surface.

When starting the machine for the first time , fill the tank with cold water. Press the Option button twice. The display will show “AUTO

CLEAN”. Press the Set button to confirm. Let a full tank of water pass through the machine once or twice to clean it, without using coffee.

2. Making coffee: open the lid and fill the water tank with fresh cold water up to the desired level.

Note: The water tank is removable.

There is a gauge for cups on the water tank and on the coffee jug (for the

Coffee maker with Glass jug only).

The machine must not be used with empty tank!

3. Insert the permanent coffee filter in the filter holder and fill it with ground coffee. For average strong coffee one measuring spoon (approx. 6-7 g) per cup is sufficient.

Close the water tank lid and place the jug (complete with lid) onto the warming plate.

D

GR

NL

F

GB

4. Start brewing coffee instantly:

Press the Brew button. If you want to pause the brewing, press the

Brew button again. When the brewing process is finished the appliance will enter keep warm mode (for the Coffee maker with Glass jug only).

5. Press the Cancel button to stop a selected operation, the appliance will enter standby mode.

Note: Press and hold the Cancel button for two seconds to turn off the display.

6. If the jug is removed , the filter valve prevents coffee from dripping onto the warming plate.

While boiling, the jug must not be removed for longer than 30 seconds or the filter will overflow.

17

Additional features

GB

3 1 3

2

AM

PM

AM

PM

KEEP WARM

2

1

4

3 4 3

1. Adjusting the clock:

Press and hold the Set button until the time (hours) on the display starts flashing. Press the Scroll up ( ) or

Scroll down ( ) button to change hours, then press the Set button to confirm. Set minutes (and AM or PM) by using the ( ) or ( ) button, press the Set button to confirm.

Note: If no button is pressed the appliance will automatically close the clock setting interface after 5 seconds.

2. Adjusting the keep warm temperature (for the Coffee maker with Glass jug only): Press the

Option button. Choose the desired temperature (High/Medium/Low) by pressing the ( ) or ( ) button.

Press the Set button to confirm.

3. Brewing coffee with the program time setting: Press and hold the

Auto/Start button until the display shows the time and the program time indicator. Set the time by using the ( ) or ( ) button, press the Set button to confirm.

Press the Auto/Start button to start or pause the program time setting.

18

CHANGE

FILTER

4. The Aroma Selector extends the brewing time to maximize the flavour extraction and get a stronger coffee for a small number of cups

(normally less than 6). Press the

Aroma button to adjust the aroma setting.

5. The display will show “Change

Filter” after 60 brew cycles, to let the user know that the PureAdvantage™ water filter needs to be replaced.

Place the filter into a container of clean cool water, and let soak for 10 minutes.

6. Place the PureAdvantage™ water filter (filter end first) into the pocket located at the bottom of the water reservoir.

Cleaning and care

1. Turn the machine off and unplug the power cord. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Coffee jug and jug lid are dishwasher proof.*

Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid!

2. To clean the filter holder, lift up the handle and remove the filter holder. To clean the filter valve thoroughly, push it several times while it is being rinsed. The filter holder and the permanent coffee filter can also be washed in the dishwasher.

3. Decalcifying is recommended regularly, depending on water hardness. Fill the tank with water and decalcifier according to product instructions, then follow steps 4 and 5.

Note: The water tank is removable.

D

GR

NL

F

GB

1

AUTO

CLEAN

2

3

4. Place the coffee jug with its lid onto the warming plate. Allow the decalcifier to take effect for about

15 minutes. Press the Option button twice. The display will show

“Auto Clean”. Press the Set button to confirm. Once finished, the water will stop flowing, followed by three beep sounds. If necessary repeat the decalcifying process.

Note: Make sure no coffee is used.

5. Allow the machine to run at least twice with plain water. Then thoroughly rinse the coffee jug, lid and filter holder under running water, activate the filter valve repeatedly during the rinse process.

6. Never immerse the thermo jug in liquid or wash it in dishwasher.*

*depending on model

19

www.aeg-home.com

Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH

Further Strasse 246

D-90429 Nurnberg

Germany

3481AKF7xxx 02011113

advertisement

Related manuals

advertisement