Exido Steel 251-005, Digital Mini-Oven 251-005 Product Manual

Exido Steel 251-005, Digital Mini-Oven 251-005 Product Manual
STEEL SERIES
251-005
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
RU
Digital mini-ovn
......................................................................................................2
Digital miniugn ........................................................................................................5
......................................................................................................8
...................................................................... 11
Digital Mini-oven ..................................................................................................14
Digitaler Mini-Ofen ............................................................................................17
Wielofunkcyjna minikuchenka cyfrowa ....................................................................20
Цифровая мини-печь с широким набором функций ..............................................23
Digital mini-ovn
Monitoiminen digitaalinen miniuuni
DK
•
INDHOLDSFORTEGNELSE
INTRODUKTION ........................................................................................2
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ..........................................2
•
•
Placering af ovnen......................................................................................2
Brandfare! ..................................................................................................2
•
OVERSIGT..................................................................................................2
Ovnens dele ..............................................................................................2
Anbring ikke ovnen i nærheden af varmekilder som f.eks. gasblus og
elektriske kogeplader. Anbring ovnen på afstand af brændbare
materialer, f.eks. gardiner.
Stil ikke genstande på ovnen.
Ovnen bør ikke placeres på bordplader af ubehandlet træ, da disse
kan tage skade af det.
Lad ikke ledningen eller en eventuel forlængerledning hænge ud over
bordkanten, og hold den på afstand af varme genstande og åben ild.
Knapper på betjeningspanelet ..................................................................2
Brandfare!
Tilbehør ......................................................................................................2
For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være
særligt opmærksom på følgende punkter:
•
Tildæk ikke krummebakken eller andre dele af ovnrummet med
stanniol. Dette kan overophede ovnen.
•
Tilbered ikke maden i for lang tid eller ved for høj temperatur, og
efterlad ikke ovnen uden opsyn, hvis den er varm, og du har anbragt
bagepapir eller andre brændbare materialer i ovnen.
•
Hvis materialer inde i ovnen skulle bryde i brand, skal du lade lågen
være lukket. Sluk omgående for ovnen, og tag stikket ud af
stikkontakten.
KLARGØRING AF OVNEN ........................................................................3
Indstilling af uret ........................................................................................3
BETJENING AF OVNEN ............................................................................3
Almindelig tilberedning ..............................................................................3
Toastfunktion ..............................................................................................3
Pizzafunktion ..............................................................................................3
Fordampningsfunktion ..............................................................................3
Optøningsfunktion......................................................................................3
Ovnlys ........................................................................................................3
OVERSIGT
Efter brug ..................................................................................................3
Ovnens dele
RENGØRING ..............................................................................................3
1.
GARANTIBESTEMMELSER ......................................................................4
IMPORTØR ................................................................................................4
2.
INTRODUKTION
3.
For at du kan få mest mulig glæde af din nye ovn, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager ovnen i brug. Vær særligt
opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske
din viden om ovnens funktioner.
4.
5.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovnen må kun bruges til det, den oprindeligt er konstrueret til, dvs. til
tilberedning af fødevarer til husholdningsbrug.
Ovnen må kun bruges inden døre.
Ovnen bliver meget varm under brug. Rør kun ved ovnens håndtag og
betjeningsgreb. Vær forsigtig, og brug ovnhandsker, grydelapper eller
den medfølgende tang, når du tager fødevarer ud af ovnen eller sætter
fødevarer i en varm ovn.
Brug kun tilbehør, der følger med ovnen eller anbefales af
producenten.
Brug ikke ovnrummet til opbevaring af andet end det medfølgende
tilbehør.
Ovnen, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller gøres
våde.
Brug ikke ovnen, hvis ledning eller stik er beskadigede, hvis den ikke
fungerer korrekt, eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige
slag el. lign.
Brug ikke ovnen, hvis der er rester af rengøringsmiddel inden i den.
Undgå at ridse glasset i ovnlågen. Lad ikke genstande hvile på
ovnlågen, når den står åben.
Når ovnen anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af den,
altid holdes under opsyn.
Tag stikket ud af stikkontakten, når ovnen ikke er i brug og inden
rengøring.
Forsøg aldrig at reparere ovnen selv.
Hvis ovnen, ledningen eller stikket skal repareres, skal ovnen
indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der foretages uautoriserede
indgreb i ovnen, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er
tale om en reparation, der falder ind under garantien.
6.
1. Øvre varmelegemer
2. Rist
3. Nedre varmelegemer
4. Krummebakke
5. Håndtag til krummebakke
6. Ovnlåge
7. Display
Knapper på betjeningspanelet
a. Oven (ovnfunktion)
b. Toast (toastprogram)
c. Pizza (pizzaprogram)
d. Dehydrate (fordampningsprogram)
e. Defrost (optøningsprogram)
f.
Justeringsknapper (til temperatur,
tilberedningstid eller bruningsgrad)
g. Timer/temp (Timer/temperatur)
h. Clock (ur)
i.
Lamp (ovnlys)
j.
Stop/cancel (stop/afbryd)
k. Start
Tilbehør
8. Bradepande
9. Pizzapande
10. Tang
7.
a.
c.
b.
d.
e.
g.
f.
h.
i.
j.
k.
Placering af ovnen
•
Ovnen skal stå på en vandret og stabil flade, og der skal være et
frirum på mindst 10 cm fra ovnens sider (inkl. bagside og overside) for
at sikre tilstrækkelig ventilation. Ovnen er ikke beregnet til indbygning,
og du skal kontrollere, at ventilationsåbningerne på højre side og
oversiden af kabinettet ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens ovnen
er i brug, er der risiko for, at den overophedes.
8.
2
9.
10.
KLARGØRING AF OVNEN
Toastprogram
Hver enkelt ovn er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld
bør du efter udpakning sikre dig, at ovnen ikke er blevet beskadiget under
transporten. Kontrollér, om den har fået synlige skader (f.eks. i form af buler
eller lign.), om ovnlågen (6) lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden.
Hvis det ser ud til, at ovnen er blevet beskadiget, skal du kontakte den
butik, hvor du har købt ovnen, og vente med at tage den i brug, til den er
blevet efterset af autoriserede fagfolk.
Ovnen kan bruges til at riste og opvarme brød.
1. Tryk på knappen Toast (b). Displayet viser “TOAST”, og nederst i
displayet lyser tre røde dioder. Disse dioder viser ristningsgraden (som
standard 3), der kan indstilles til mellem 1 (lyst) og 6 (mørkt).
2. Indstil ristningsgraden ved hjælp af justeringsknapperne, hvis den ikke
er som ønsket. Dioderne viser indstillingen.
3. Tryk på knappen Start. Displayet viser “-:--”, og ovnen starter.
4. Hold knappen Stop/cancel inde for at standse ristningen.
Bemærk! Ristningen afbrydes ikke automatisk!
•
•
•
•
Før installation skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og
alle klistermærker og transportmaterialer fra ovnen indvendigt og
udvendigt.
Sørg for, at ovnen er placeret korrekt (se sikkerhedsforanstaltningerne
ovenfor).
Vask alle tilbehørsdele i vand tilsat opvaskemiddel, og tør dem inden
brug.
Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for strømmen. Der lyder et bip, og
displayet (7) viser “POWER” og “CLOCK” samt klokkeslættet 0:00.
Kolonet blinker, og uret i ovnen begynder at gå.
Bemærk! Hver gang du trykker på en af knapperne på
betjeningspanelet, lyder der et bip. Hvis du trykker på en knap, der ikke
har nogen funktion i det valgte program eller den valgte ovnfunktion,
lyder der to hurtige bip.
Pizzaprogram
Ovnen har et særligt program til tilberedning af pizza.
1. Tryk på knappen Pizza (c). Displayet viser “PIZZA” og “A-9”, og
nederst i displayet lyser to røde dioder. Disse dioder viser bagetiden,
der kan indstilles til 2 (kort), 4 (mellem) og 6 (lang).
2. Indstil bagetiden ved hjælp af justeringsknapperne, hvis den ikke er
som ønsket. Dioderne viser indstillingen, og timeren indstilles efter dit
valg: ved indstillingen 2 er bagetiden 15 minutter, ved indstillingen 4 er
bagetiden 18 minutter og ved indstillingen 6 er bagetiden 21 minutter.
3. Tryk på knappen Start. Ovnen starter.
4. Tilberedningen kan afbrydes midlertidigt og standses helt som
beskrevet ovenfor under Almindelig tilberedning.
5. Når programmet er fuldført, lyder der et lydsignal, og ovnen slukkes.
Indstilling af uret
•
•
•
•
•
Fordampningsprogram
Hold knappen Clock (h) inde et øjeblik. Displayet viser “Hr24”, og
“CLOCK” blinker.
Tryk på justeringsknapperne (f) for at indstille timetallet.
Tryk på knappen Clock.
Tryk på justeringsknapperne for at indstille minuttallet.
Tryk på knappen Clock. Uret er nu indstillet.
Ovnen har et særligt program til fjernelse af væske fra fødevarer.
1. Tryk på knappen Dehydrate (d). Displayet viser “DEH” og en
fordampningstid på 30 minutter.
2. Indstil fordampningstiden ved hjælp af justeringsknapperne, hvis den
ikke er som ønsket.
3. Tryk på knappen Start. Ovnen starter.
4. Fordampningen kan afbrydes midlertidigt og standses helt som
beskrevet ovenfor under Almindelig tilberedning.
5. Når programmet er fuldført, lyder der et lydsignal, og ovnen slukkes.
BETJENING AF OVNEN
Ovnens medfølgende tilbehør (bradepande (8), pizzaplade (9) og rist (2))
kan bruges til tilberedning af mange forskellige typer fødevarer. Brug
tangen (10) til at håndtere tilbehøret, når det skal tages ud af ovnen, eller
når tilbehøret selv er varmt.
Optøningsprogram
Ovnen har et optøningsprogram.
1. Tryk på knappen Defrost (e). Displayet viser “DEF” og en optøningstid
på 30 minutter.
2. Indstil optøningstiden ved hjælp af justeringsknapperne, hvis den ikke
er som ønsket.
3. Tryk på knappen Start. Ovnen starter.
4. Optøningen kan afbrydes midlertidigt og standses helt som beskrevet
ovenfor under Almindelig tilberedning.
5. Når programmet er fuldført, lyder der et lydsignal, og ovnen slukkes.
Almindelig tilberedning
1.
2.
3.
4.
Kontrollér, at krummebakken (4) er på plads i bunden af ovnen, og
brug ikke ovnen, hvis den ikke er.
Anbring maden i ovnen (hvis ovnen ikke skal forvarmes).
Luk ovnlågen. Lad den evt. stå lidt på klem under tilberedning.
Tryk på knappen Oven (a) for at vælge den ønskede
tilberedningsfunktion:
Antal tryk
Displayet viser
Standardtemperatur
Funktion
1
OVEN BAKE
110 °C
Bagning
2
OVEN FAN BAKE
110 °C
Bagning med varmluft
3
OVEN FAN BROIL
150 °C
Stegning med varmluft
Ovnlys
Hvis du trykker på knappen Lamp (i), tændes ovnlyset. Lyset slukkes,
næste gang du trykker på knappen.
5.
Indstil temperaturen ved hjælp af justeringsknapperne, hvis den ikke
er som ønsket.
6. Tryk på knappen Timer/temp (g). Displayet viser tilberedningstiden
(standardtilberedningstiden er 30 minutter). Indstil den ved hjælp af
justeringsknapperne, hvis den ikke er som ønsket.
7. Tryk på knappen Start (k). Ovnen tændes, og timeren tæller ned.
Bemærk! Varmelegemerne (1 og 3) er blevet smurt ind i olie ved
fabrikationen og vil derfor afgive en smule røg i starten. Det er ganske
ufarligt og vil ophøre efter få minutter.
8. Under tilberedningen kan du få vist den indstillede temperatur ved at
trykke på knappen Timer/temp.
9. Tryk én gang på knappen Stop/cancel (j) for at afbryde tilberedningen
midlertidigt og på knappen Start for at genoptage den. Hvis du trykker
på knappen Stop/cancel igen, afbrydes tilberedningen helt.
10. Når timeren udløber, lyder der fem bip, og ovnen slukkes. “End”
blinker på displayet, og de fem bip gentages med jævne mellemrum,
til du trykker på knappen Stop/cancel.
3
RENGØRING
Ved rengøring af ovnen bør du være opmærksom på følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad ovnen køle af inden rengøring.
Tag krummebakken ud af ovnen, og børst den fri for krummer.
Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller andre stærke
rengøringsmidler til rengøring af ovnens indvendige og udvendige
overflader eller tilbehøret, da disse rengøringsmidler kan ridse
fladerne. Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt
eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis ovnen er meget beskidt.
Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
Plader, rist og tang kan vaskes med vand, der er tilsat opvaskemiddel.
De tåler desuden maskinopvask.
Lad ovnrummet tørre helt, inden du lukker ovnlågen.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF
DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på
særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde
returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de
kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du
skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
•
hvis ovennævnte ikke iagttages
•
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
•
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast
•
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden,
forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl
4
SE
•
•
INTRODUKTION ........................................................................................5
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ....................................................5
Placera ugnen ............................................................................................5
•
Brandrisk! ..................................................................................................2
BESKRIVNING............................................................................................5
Lägg inte föremål ovanpå ugnen.
Ugnen bör inte placeras på obehandlade träytor, eftersom de kan
skadas.
Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk
och se till att den inte kommer i kontakt med varma föremål eller
öppen eld.
Ugnens delar ..............................................................................................5
Brandrisk!
Knappar på kontrollpanelen ......................................................................5
Observera följande punkter för att minska risken för brand i ugnsutrymmet:
•
Täck inte över smulbrickan eller andra delar av ugnsutrymmet med
foliepapper. Det kan orsaka överhettning i ugnen.
•
Tillaga inte mat för länge eller på för hög temperatur. Lämna heller inte
ugnen oövervakad om den är varm och bakpapper eller annat
brännbart material har använts i ugnen.
•
Om material i ugnen börjar brinna ska du låta luckan vara stängd.
Stäng av ugnen omedelbart och dra ut kontakten ur eluttaget.
Tillbehör: ....................................................................................................5
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET ............................................6
Inställning av klockan ................................................................................6
ANVÄNDA UGNEN ....................................................................................6
Vanlig matlagning ......................................................................................6
Rostprogram ..............................................................................................6
Pizzaprogram ............................................................................................6
BESKRIVNING
Torkprogram ..............................................................................................6
Upptiningsprogram ....................................................................................6 1.
Ugnslampa ................................................................................................6
RENGÖRING ..............................................................................................6 2.
GARANTIVILLKOR ....................................................................................7 3.
IMPORTÖR ................................................................................................7
4.
INTRODUKTION
5.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya ugn är det lämpligt
att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk.
Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att
du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ugnen får endast användas för det den är avsedd för, dvs.
matberedning för hemmabruk.
Ugnen är endast avsedd för inomhusbruk.
Ugnen blir mycket varm under användning. Rör endast handtaget och
kontrollerna. Använd alltid en grytvante, grytlapp eller det medföljande
handtaget när du tar ut mat ur ugnen eller ställer in mat i den varma
ugnen.
Använd endast medföljande tillbehör eller sådana som
rekommenderas av tillverkaren.
Använd inte ugnsutrymmet för förvaring av något annat än de
medföljande tillbehören.
Ugnen, sladden och kontakten får inte läggas i vatten och får inte bli
blöta.
Använd inte ugnen om sladden eller stickkontakten är skadad, om
ugnen inte fungerar korrekt eller om den skadats av tung belastning,
slag eller liknande.
Använd inte ugnen om det finns rester av rengöringsmedel i den.
Se till att du inte repar glaset i ugnsluckan. Lägg inte något föremål på
ugnsluckan när den är öppen.
Barn som befinner sig i närheten av ugnen när den är i bruk bör hållas
under uppsyn.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när enheten
inte används.
Försök aldrig reparera ugnen själv.
Om ugnen, sladden eller stickkontakten behöver repareras ska den
lämnas till en godkänd reparationsverkstad. Om ugnen utsätts för
obehöriga reparationer upphävs garantin. Kontakta inköpsstället för
reparationer som täcks av garantin.
•
Ugnens delar
1. Övre värmeelement
2. Galler
3. Nedre värmeelement
4. Smulbricka
5. Handtag på smulbricka
6. Ugnslucka
7. Display
Knappar på kontrollpanelen
a. Oven (ugnsfunktion)
b. Toast (rostprogram)
c. Pizza (pizzaprogram)
d. Dehydrate (torkprogram)
e. Defrost (upptiningsprogram)
f.
Inställningsknappar (temperatur,
tillagningstid eller rostningsgrad)
g. Timer/temp (Timer/temperatur)
h. Clock (Klocka)
i.
Lamp (ugnslampa)
j.
Stop/cancel (Stopp/avbryt)
k. Start
Tillbehör:
8. Ugnsform
9. Pizzafat
10. Handtag
7.
a.
Ugnen ska placeras på en slät yta, så att avståndet på alla sidor
(inklusive bak- och ovansidan) är minst 10 cm till närmaste yta, för att
säkerställa tillräcklig ventilation. Ugnen får inte byggas in och du
måste se till att ventilationshålen på höger sida och ovansidan om
köksenheten inte är täckta. Om de är täckta när ugnen används finns
det risk för överhettning.
Placera inte ugnen nära varma områden, t.ex. gasplattor och
elektriska spisplattor. Placera den alltid på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner.
5
c.
b.
d.
e.
g.
f.
h.
i.
j.
k.
8.
Placera ugnen
•
6.
9.
10.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET
Rostprogram
Varje enskild ugn kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du,
efter uppackning, kontrollera att ugnen inte skadats under transporten.
Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande),
om luckan (6) går att stänga, samt om gångjärnen är i ordning. Om ugnen
verkar skadad, ska du kontakta inköpsstället. Använd inte apparaten förrän
den kontrollerats av en auktoriserad specialist.
Ugnen kan användas för att rosta och värma upp bröd.
1. Tryck på knappen Toast (b). Displayen visar “TOAST” och 2, och tre
röda lampor tänds längst ned på displayen. Dessa lampor visar
rostningsgraden (3 som standard), som kan ställas in mellan 1 (ljus)
och 6 (mörk).
2. Justera rostningsgraden med inställningsknapparna om den inte är
den du önskar. Lamporna visar inställningen.
3. Tryck på Start-knappen. Displayen visar ”-:--” och ugnen startar.
4. Tryck in Stop/cancel-knappen för att avsluta rostningen.
Varning! Rostningen avslutas inte automatiskt!
•
•
•
•
Före installationen bör du kontrollera att alla dekaler och allt
förpacknings- och transportmaterial tagits bort från ugnen, både på
ut- och insidan.
Se till att ugnen placerats på rätt sätt (se säkerhetsföreskrifterna
ovan).
Rengör alla tillbehör i vatten med diskmedel och torka av dem innan
de används.
Anslut och sätt på strömmen. Ett pip hörs och displayen (7) visar
“POWER” och “CLOCK” och anger tiden som 0:00. Kolonet blinkar,
och ugnsklockan sätts igång.
Pizzaprogram
Ugnen har ett specialprogram för att tillaga pizza.
1. Tryck på knappen Pizza (c). Displayen visar “PIZZA” och “A-9”, och
två röda lampor tänds längst ned på displayen. Dessa lampor visar
baktiden, som kan ställas in på 2 (kort), 4 (medel) eller 6 (lång).
2. Justera baktiden med inställningsknapparna om den inte är den du
önskar. Lamporna visar inställningen, och timern ställs in efter det val
du gjort: vid inställning 2 är baktiden 15 minuter, vid inställning 4 är
baktiden 18 minuter och vid inställning 6 är baktiden 21 minuter.
3. Tryck på Start-knappen. Ugnen startar.
4. Tillagningen kan avbrytas tillfälligt eller stoppas helt enligt
beskrivningen ovan under "Vanlig matlagning".
5. När programmet har avslutats hörs en signal och ugnen stängs av.
Varning! Varje gång du trycker på någon av knapparna på
kontrollpanelen hörs ett pip. Om du trycker på en knapp som saknar
funktion i programmet eller som inte har den ugnsfunktion du har valt,
hörs två snabba pip.
Inställning av klockan
•
Håll in knappen Clock (h) en kort stund. Displayen visar “Hr24”, och
“CLOCK” blinkar.
•
Tryck på inställningsknapparna (f) för att ställa in önskad timme.
•
Tryck på knappen Clock.
•
Tryck på inställningsknapparna för att ställa in minuter.
•
Tryck på knappen Clock. Klockan är nu ställd.
Torkprogram
Ugnen har ett specialprogram för borttagning av vätskor från bröd.
1. Tryck på knappen Dehydrate (d). Displayen visar “DEH” och en torktid
på 30 minuter.
2. Justera torktiden med inställningsknapparna om den inte är den du
önskar.
3. Tryck på Start-knappen. Ugnen startar.
4. Torkningen kan avbrytas tillfälligt eller stoppas helt enligt
beskrivningen ovan under "Vanlig matlagning".
5. När programmet har avslutats hörs en signal och ugnen stängs av.
ANVÄNDA UGNEN
De medföljande tillbehören (ugnsform (8), pizzafat (9) och galler (2)) kan
användas för att tillaga många olika sorters maträtter. Använd handtaget
(10) när du tar ut något av tillbehören ur ugnen eller när tillbehöret är varmt.
Vanlig matlagning
1.
2.
3.
4.
Upptiningsprogram
Kontrollera att smulbrickan (4) är på plats längst ned i ugnen. Använd
inte ugnen om den inte är det.
Ställ in maten i ugnen (om ugnen inte måste förvärmas).
Stäng ugnsluckan.
Tryck på knappen Oven (a) för att välja önskad tillagningsfunktion.
Antal
tryckningar
Displayen visar
Standard
temperatur
1
OVEN BAKE
110 °C
Bakning
2
OVEN FAN BAKE
110 °C
Bakning med varmluft
3
OVEN FAN BROIL
150 °C
Grillning med varmluft
Ugnen har ett upptiningsprogram:
1. Tryck på knappen Defrost (e). Displayen visar “DEF” och en
upptiningstid på 30 minuter.
2. Justera upptiningstiden med inställningsknapparna om den inte är
den du önskar.
3. Tryck på Start-knappen. Ugnen startar.
4. Upptiningen kan avbrytas tillfälligt eller stoppas helt enligt
beskrivningen ovan under "Vanlig matlagning".
5. När programmet har avslutats hörs en signal och ugnen stängs av.
Funktion
Ugnslampa
Om du trycker på knappen Lamp (i) tänds ugnslampan. Lampan slocknar
när du trycker på knappen igen.
5.
Justera temperaturen med inställningsknapparna om den inte är den
du önskar.
6. Tryck på knappen Timer/temp (g). Displayen visar tillagningstiden
(standardtillagningstid är 30 minuter). Ändra den med
inställningsknapparna om den inte är den du önskar.
7. Tryck på Start-knappen (k). Ugnen sätts på och timern räknar ned.
Varning! Värmeelementen (1 och 3) smordes under tillverkningen och
ryker därför en aning när ugnen används för första gången. Detta är
helt ofarligt och slutar efter några minuter.
8. Du kan se den inställda temperaturen när som helst under tillagningen
genom att trycka på knappen Timer/temp.
9. Tryck på knappen Stop/cancel (j) en gång om du vill avbryta
tillagningen tillfälligt och tryck på Start-knappen för att fortsätta
tillagningen. Om du trycker på knappen Stop/cancel igen, avbryts
tillagningen helt.
10. När den inställda tiden har förflutit hörs fem pip och ugnen stängs av.
“End” blinkar på displayen, och fem pip upprepas med regelbundna
intervall tills du trycker på Stop/cancel-knappen.
RENGÖRING
När du rengör ugnen bör du tänka på följande:
•
•
•
•
•
•
6
Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ugnen svalna före
rengöring.
Ta ut smulbrickan ur ugnen och borsta ren den.
Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka
rengöringsmedel för att rengöra in- eller utsidan av ugnen eller
tillbehören, då de kan repa ytorna. Använd istället en trasa fuktad med
varmt vatten, och använd rengöringsmedel om ugnen är väldigt
smutsig.
Se till att inget vatten rinner ner i ventilhålen.
Bakplåtar, galler och handtag kan rengöras med vatten och
diskmedel. De kan diskas i diskmaskin.
Låt ugnsutrymmet torka helt innan du stänger ugnsluckan.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV
DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant
avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda
utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsländer kan du i
vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du
köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala
myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
•
ovanstående instruktioner inte följs
•
apparaten har modifierats,
•
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller
fått någon annan form av skada,
•
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och
designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
7
NO
INTRODUKSJON........................................................................................8
•
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER ................................................................8
Plassere ovnen ..........................................................................................8
•
•
Brannfare! ..................................................................................................8
FORKLARING ............................................................................................8
Deler av ovnen ..........................................................................................8
•
Knapper på betjeningspanelet ..................................................................8
Sett ikke ovnen ved siden av varmekilder, for eksempel gassringer og
elektriske varmeplater. Plasser ovnen på trygg avstand fra brennbare
materialer som for eksempel gardiner.
Legg ikke gjenstander oppå ovnen.
Ovnen skal ikke plasseres på ubehandlede treflater, da den kan skade
disse.
La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/benken og hold
den unna varme gjenstander og flammer.
Tilbehør: ....................................................................................................8
Brannfare!
KLARGJØRE OVNEN ................................................................................9
For å redusere risikoen for at det oppstår brann i ovnsrommet, vær
oppmerksom på følgende punkter:
•
Dekk ikke til smulebrettet eller andre deler av ovnsrommet med
aluminiumsfolie. Det kan føre til at ovnsrommet blir overopphetet.
•
La ikke mat stå å steke for lenge eller ved for høy temperatur, og la
ikke ovnen stå uten tilsyn når den er varm og når det er brukt
bakepapir eller annet brennbart materiale i ovnen.
•
Hvis det som er i ovnen tar fyr, la døren være igjen. Slå straks av
ovnen og ta ut kontakten fra strømuttaket i veggen.
Stille inn klokken ........................................................................................9
BRUKE OVNEN ..........................................................................................9
Vanlig steking ............................................................................................9
Toast-program............................................................................................9
Pizza-program ............................................................................................9
Avvanningsprogram ..................................................................................9
Tine-program..............................................................................................9
Lys i ovnen ................................................................................................9
RENGJØRING ............................................................................................9
FORKLARING
GARANTIVILKÅR......................................................................................10
1.
IMPORTØR ..............................................................................................10
2.
INNLEDNING
3.
INTRODUKSJON
Les nøye gjennom disse instruksjonene før du bruker ovnen for første gang
for å få størst mulig utbytte av den. Vær spesielt oppmerksom på
sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du oppbevarer instruksjonene til
senere bruk så du kan minne deg selv om ovnens funksjoner på et senere
tidspunkt.
4.
5.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovnen kan kun brukes til sitt opprinnelige formål, dvs. tilberede mat til
husholdsbruk.
Ovnen er beregnet kun til innendørsbruk.
Ovnen blir svært varm under bruk. Berør kun ovnens håndtak og
kontroller. Sørg for å bruke hansker, gryteklut eller håndtaket som
følger med når mat fjernes fra ovnen eller når du setter mat inn i en
varm ovn.
Bruk bare tilbehøret som følger med eller det som anbefales av
produsenten.
Bruk ikke ovnsrommet for å oppbevare annet enn tilbehøret som
følger med.
Ovnen, ledningen eller kontakten må ikke legges i vann eller bli våt.
Bruk ikke ovnen hvis ledningen eller kontakten er skadet, hvis den
ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet etter støt eller
lignende.
Bruk ikke ovnen hvis det ligger rester av rengjøringsmidler i den.
Pass på at du ikke riper glasset i ovnsdøren. La ikke gjenstander bli
liggende på døren til ovnen når den er åpen.
Hold øye med barn som eventuelt oppholder seg i nærheten av ovnen
når den er i bruk.
Fjern kontakten fra uttaket ved rengjøring eller når ikke ovnen er i
bruk.
Forsøk aldri å reparere den selv.
Hvis ovnen, ledningen eller kontakten må repareres, bør den tas med
til et autorisert serviceverksted. Hvis ovnen utsettes for uautorisert
reparasjon, gjøres garantien ugyldig. Ta kontakt med forhandleren der
du kjøpte utstyret for reparasjoner i garantitiden.
6.
Deler av ovnen
1. Øvre varmeelement
2. Rist
3. Nedre varmeelementer
4. Smulebrett
5. Smulebretthåndtak
6. Ovnsdør
7. Display
Knapper på betjeningspanelet
a. Ovn (ovensfunksjon)
b. Ristet brød (program for ristet brød)
c. Pizza (pizza-program)
d. Avvanning (avvanningsprogram)
e. Tining (tineprogram)
f.
Innstillingsknapper (temperatur,
steketid eller grad av bruning)
g. Timer/temp
(Tidsinnstilling/temperatur)
h. Klokke
i.
Lampe (i ovnen)
j.
Stopp/avbryt
k.
Start
Tilbehør:
8. Stekepanne
9. Pizzabrett
10. Håndtak
Plassere ovnen
•
Ovnen bør plasseres på et flatt underlag, med klaring på minst 10 cm
fra sidene av ovnen (inkludert under og over) for å sikre tilstrekkelig
ventilasjon. Denne ovnen er ikke egnet for integrert installasjon, og du
må sjekke at luftehullene til høyre for skapet og over det ikke er
tildekket. Hvis disse er tildekket når ovnen er i bruk, foreligger det
risiko for overoppheting.
8
7.
a.
c.
b.
d.
e.
g.
f.
h.
i.
j.
k.
8.
9.
10.
KLARGJØRE OVNEN
Toast-program
Hver enkelt ovn sjekkes på fabrikken. For sikkerhets skyld bør du likevel
sjekke nøye at den ikke er skadet under transport når du har pakket den
opp. Sjekk om det er synlig skade (f.eks. i form av bulker eller lignende),
om døra (6) lukkes ordentlig og om hengslene virker som de skal. Hvis det
virker som om ovnen er skadet, må du ta kontakt med forhandleren der du
kjøpte den og ikke bruke den til den er sjekket av en autorisert spesialist.
Ovnen kan brukes til å riste brød og varme opp brød.
1. Trykk på Toast (b). Displayet viser “TOAST” og 2 og tre røde lamper
lyser nederst på displayet. Disse lampene viser hvor mye brødet skal
ristet (3 er standard). Det kan stilles inn mellom 1 (lyst) og 6 (mørkt).
2. Still inn bruningsgraden med innstillingsknappene hvis ikke den er
riktig. Lampene viser innstillingen.
3. Trykk på Start. Displayet viser “-:--” og ovnen starter.
4. Trykk på Stop/cancel og hold knappen inne for å avslutte.*
•
Forsiktig! Ristingen slutter ikke automatisk!
•
•
•
•
Før ovnen installeres bør du sjekke at all emballasje, klistremerker og
transportmateriale er fjernet fra ovnen, både innvendig og utvendig.
Pass på at ovnen er riktig plassert (se sikkerhetstiltakene overfor).
Vask alt tilbehøret i såpevann og tørk dem av før bruk.
Sett i kontakten. Slå på strømmen. Det høres et pip og displayet (7)
viser “POWER” og “CLOCK” og angir klokkeslettet som 0:00. Kolonet
blinker og klokken på ovnen begynner å telle oppover.
Forsiktig! Hver gang du trykker en av knappene på betjeningspanelet
høres et pip. Hvis du trykker en knapp som ikke har noen funksjon i
programmet eller funksjonen du har valgt, høres to korte pip etter
hverandre.
Stille inn klokken
•
Hole nede Clock-knappen (h) en kort stund. Displayet viser “Hr24” og
“CLOCK” blinker.
•
Trykk på innstillingsknappene (f) for å angi timen.
•
Trykk på Clock-knappen.
•
Trykk på innstillingsknappene for å angi minutter.
•
Trykk på Clock-knappen. Klokken er nå stilt.
BRUKE OVNEN
Tilbehøret som følger med (stekepanne (8), pizzabrett (9) og rist (2)) kan
brukes til tilberedning av mange forskjellige typer mat. Bruk håndtaket (10)
når noe av tilbehøret skal fjernes fra ovnen eller når selve tilbehøret er
varmt.
Vanlig steking
1.
2.
3.
4.
Sjekk at smulebrettet (4) er på plass nederst i ovnen. Bruk ikke ovnen
hvis ikke den står der.
Sett mat i ovnen ( selv om ovnen ikke må forhåndsvarmes).
Lukk ovnsdøren.
Trykk på knappen Oven (a) for å velge ønsket stekefunksjon.
Antall trykk
Displayet viser
Standard temperatur
Funksjon
1
OVEN BAKE
110°C
Baking
2
OVEN FAN BAKE
110°C
Konveksjonssteking
3
OVEN FAN BROIL
150°C
Konveksjonsgrilling
Pizza-program
Ovnen har et spesielt program for å steke pizza.
1. Trykk på Pizza (c). Displayet viser “PIZZA” og “A-9” og to røde lamper
lyser nederst på displayet. Disse lampene viser steketiden, som kan
stilles til 2 (kort), 4 (middels) eller 6 (lang).
2. Still inn steketiden med innstillingsknappene hvis ikke den er riktig.
Lampene viser innstillingen og timeren stilles etter ditt ønske: på nivå
2 er steketiden 15 minutter, på nivå 4 er steketiden 18 minutter og på
nivå 6 er steketiden 21 minutter.
3. Trykk på Start. Ovnen starter.
4. Stekingen kan avbrytes midlertidig og stoppes helt som beskrevet
under "Ordinær steking".
5. Når programmet er avsluttet, høres et signal og ovnen slås av.
Avvanningsprogram
Ovnen har et spesielt program til fjerning av væske fra maten.
1. Trykk på Dehydrate (d). Displayet viser “DEH” og en avvanningstid på
30 minutter.
2. Still inn avvanningstiden med innstillingsknappene hvis ikke den er
riktig.
3. Trykk på Start. Ovnen starter.
4. Avvanningen kan avbrytes midlertidig og stoppes helt som beskrevet
under "Ordinær steking".
5. Når programmet er avsluttet, høres et signal og ovnen slås av.
Tine-program
Ovnen har et tine-program.
1. Trykk på Defrost (e). Displayet viser “DEF” og en tinetid på 30
minutter.
2. Still inn tinetiden med innstillingsknappene hvis ikke den er riktig.
3. Trykk på Start. Ovnen starter.
4. Tiningen kan avbrytes midlertidig og stoppes helt som beskrevet
under "Ordinær steking".
5. Når programmet er avsluttet, høres et signal og ovnen slås av.
Lys i ovnen
5.
6.
Still inn temperaturen med innstillingsknappene hvis ikke den er riktig.
Trykk på knappen Timer/temp (g). Displayet viser steketiden (standard
steketid er 30 minutter). Still inn dette med innstillingsknappene hvis
ikke den er riktig.
7. Trykk på Start (k). Ovnen slås på og timeren teller ned.
Forsiktig! Varmeelementene (1 og 3) ble smurt under produksjonen.
Derfor vil det ryke noe av disse når ovnen brukes første gang. Dette er
helt trygt og stopper etter noen få minutter.
8. Du kan når som helst se hva den innstilte temperaturen er når du
trykker på Timer/temp.
9. Trykk på Stop/cancel (j) én gang for å avbryte stekingen midlertidig og
trykk på Start for å fortsette stekingen. Hvis du trykker en gang til på
Stop/cancel, avsluttes stekingen.
10. Når den innstilte tiden er gått, høres fem pip og ovnen slås av. “End”
blinker på displayet og fem pipelyder gjentas ved regelmessige
intervaller til du trykker på Stop/cancel.
Hvis du trykker på Lamp (i), lyser lampen i ovnen. Lampen slukkes når du
trykker på knappen en gang til.
RENGJØRING
Ved rengjøring av ovnen bør du være oppmerksom på følgende:
•
•
•
•
•
•
9
Ta kontakten ut av uttaket i veggen og la ovnen nedkjøles før
rengjøring.
Fjern smulebrettet fra ovnen og børst det rent.
Bruk aldri skurepulver, stålull eller andre sterke rengjøringsmidler til å
rene de innvendige eller utvendige flatene av ovnen eller tilbehøret, da
overflaten kan ripes. Bruk heller en klut fuktet med varmt vann og bruk
rengjøringsmiddel hvis ovnen er svært tilsmusset.
Pass på at det ikke kommer vann i noen av luftekanalene.
Brett, rist og håndtak kan vaskes i vann og oppvaskmiddel. De kan
også settes i oppvaskmaskin.
La ovnsrommet tørke helt før døren lukkes.
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV
DETTE PRODUKTET
Vennligst merk at dette Adexi-produktet er merket med dette symbolet:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og
elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til
spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan
du i visse tilfeller returnere brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt hvis
du samtidig kjøper nytt utstry. Ta kontakt med forhandleren, distributøren
eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre
med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIVILKÅR
Garantien gjelder ikke:
•
hvis ovennevnte instruksjoner ikke følges
•
hvis utstyret er modifisert
•
hvis utstyret er blitt misbrukt, utsatt for hard behandling eller er utsatt
for annen type skade
•
hvis det er oppstått defekter som følge av feil i strømtilførselen.
På grunn av den stadige utviklingen av våre produkter i forhold til funksjon
og design, forbeholder vi retten til å foreta endringer av produktet uten
varsel.
IMPORTØR
Adexi-gruppen
Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle trykkfeil.
10
FI
JOHDANTO ..............................................................................................11
•
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ......................................................11
Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason kulmien yli ja pidä se
poissa kuumien esineiden ja avotulen luota.
Uunin sijoittaminen ..................................................................................11
Palovaara! ................................................................................................11
MERKKIEN SELITYKSET ........................................................................11
Uunin osat ................................................................................................11
Ohjauspaneelin painikkeet: ......................................................................11
Lisäosat: ..................................................................................................11
UUNIN VALMISTELEMINEN ....................................................................12
Kellonajan asettaminen ............................................................................12
UUNIN KÄYTTÄMINEN ............................................................................12
Palovaara!
Noudata seuraavia ohjeita tulipalojen välttämiseksi:
•
Älä peitä murualustaa tai muita uunin sisäosia alumiinifoliolla.
Peittäminen saattaa johtaa ylikuumenemiseen.
•
Älä lämmitä ruokaa liian kauan tai liian lämpimässä. Älä jätä uunia
valvomatta, jos se on kuuma ja sen sisällä on leivinpaperia tai jotain
muuta herkästi syttyvää materiaalia.
•
Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä luukku
suljettuna. Katkaise uunista välittömästi virta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Tavallinen kypsennys................................................................................12
Paahdinohjelma........................................................................................12
Pizzaohjelma ............................................................................................12
MERKKIEN SELITYKSET
1.
Nesteenpoisto-ohjelma ............................................................................12
Sulatusohjelma ........................................................................................12
Uunin valo ................................................................................................12
PUHDISTUS ............................................................................................12
2.
3.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ............12
4.
TAKUUEHDOT..........................................................................................13
5.
Maahantuoja:............................................................................................13
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin
saat parhaan hyödyn uudesta uunistasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä uunisi eri toimintoihin myöhemminkin.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen,
ruuanvalmistukseen kotioloissa.
Uuni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Uuni tulee käytössä erittäin kuumaksi. Koske ainoastaan uunin
kädensijaan ja säätimiin. Kun otat ruokaa uunista tai laitat ruokaa
kuumaan uuniin, käytä pannu- tai patalappuja tai mukana
toimitettavaa irtokahvaa.
Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan suosittelemia
lisävarusteita.
Älä säilytä uunissa mitään muuta kuin mukana toimitettavia varusteita.
Älä aseta uunia, virtajohtoa tai virtapistoketta veteen tai muuhun
nesteeseen äläkä anna niiden kastua.
Älä käytä uunia, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos
uuni ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan
iskun seurauksena.
Älä käytä uunia, jos sen sisällä on puhdistusainejäämiä.
Varo naarmuttamasta uunin oven lasia. Älä aseta mitään uunin oven
päälle sen ollessa auki.
Valvo uunin lähellä olevia lapsia uunia käytettäessä.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun uuni täytyy puhdistaa tai kun sitä ei
käytetä.
Älä yritä itse korjata uunia.
Jos uuni, virtajohto tai virtapistoke on korjattava, vie laite korjattavaksi
valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos uunin korjaa joku muu kuin
valtuutetun huoltoliikkeen edustaja, takuu ei ole enää voimassa. Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
6.
Uunin osat
1. Ylempi kuumennusvastus
2. Ritilä
3. Alemmat kuumennusvastukset
4. Murualusta
5. Murualustan kädensija
6. Ovi
7. Näyttö
Ohjauspaneelin painikkeet:
a. Oven (uunitoiminto)
b. Toast (paahdinohjelma)
c. Pizza (pizzaohjelma)
d. Dehydrate (nesteenpoisto-ohjelma)
e. Defrost (sulatusohjelma)
f.
Asetuspainikkeet (lämpötila,
kypsennysaika ja ruskistusaste)
g. Timer/temp (ajastus/lämpötila)
h. Clock (kello)
i.
Lamp (uunin valo)
j.
Stop/cancel
(pysäytys/peruutus)
k. Start (käynnistys)
Lisäosat:
8. Paistoastia
9. Pizzapelti
10. Irtokahva
7.
a.
d.
e.
g.
•
•
•
•
Sijoita uuni vaakasuoralle alustalle ja jätä sen sivuille (myös taakse ja
yläpuolelle) vähintään 10 cm tyhjää tilaa, jotta uunin ilmanvaihto toimii
hyvin. Tämä uuni ei sovellu uppoasennukseen. Varmista, ettei uunin
päällä ja oikeassa kyljessä olevia tuuletusaukkoja ole peitetty. Jos ilma
ei pääse virtaamaan vapaasti tuuletusaukoista, uuni voi ylikuumentua.
Älä sijoita uunia lämmönlähteiden, kuten sähkölieden keittolevyjen tai
kaasulieden polttimien, lähelle. Aseta uuni turvallisen etäisyyden
päähän syttyvistä materiaaleista, kuten verhoista.
Älä aseta mitään uunin päälle.
Uunia ei saa sijoittaa käsittelemättömälle puupinnalle, sillä se voi
vaurioittaa pintaa.
11
f.
h.
i.
j.
k.
8.
Uunin sijoittaminen
c.
b.
9.
10.
UUNIN VALMISTELEMINEN
4.
Kaikki uunit on tarkistettu tehtaassa. Kun olet purkanut uunin
pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni
ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä
vaurioita (kuten lommoja) ja että ovi (6) sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat
kunnossa. Jos uunissa on vaurioita, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit
sen. Älä käytä uunia, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen
kunnon.
•
Tarkista ennen asennusta, että olet poistanut kaikki
pakkausmateriaalit, tarrat ym. uunin sisä- ja ulkopuolelta.
•
Tarkista, että uuni on sijoitettu oikein (katso turvaohjeet edeltä).
•
Pese kaikki lisäosat saippuavedellä ennen käyttöä ja kuivaa ne.
•
Liitä virtapistoke pistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle. Kuuluu
merkkiääni, ja näytössä (7) lukee “POWER” ja “CLOCK” sekä aika
0:00. Kaksoispiste vilkkuu ja uunin kello lähtee käyntiin.
Pysäytä paahto painamalla Stop/cancel-painiketta ja pitämällä sitä
painettuna.
• Varoitus! Paahto ei sammu automaattisesti!
Pizzaohjelma
Uunissa on erityinen pizzanpaisto-ohjelma.
1. Paina Pizza-painiketta (c). Näytössä lukee “PIZZA” ja “A-9”, ja näytön
alareunaan syttyy kaksi punaista valoa. Nämä valot ilmaisevat
paistoajan. Mahdolliset asetukset ovat 2 (lyhyt), 4 (keskipitkä) ja 6
(pitkä).
2. Jos paistoaika ei ole haluamasi, säädä sitä asetuspainikkeilla. Näet
asetuksen näytön valoista, ja ajastin on asetettu valintasi mukaan:
paistoaika on 15 minuuttia asetuksella 2, 18 minuuttia asetuksella 4 ja
21 minuuttia asetuksella 6.
3. Paina Start-painiketta. Uuni käynnistyy.
4. Paisto voidaan keskeyttää tai pysäyttää kokonaan kohdassa
"Tavallinen kypsennys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
5. Kun ohjelma on lopussa, kuuluu merkkiääni ja uuni sammuu.
Varoitus! Uuni antaa äänimerkin aina, kun painat jotakin ohjauspaneelin
painiketta. Jos painat painiketta, jolla ei ole tarkoitusta valitussa
ohjelmassa/toiminnossa, kuuluu kaksi nopeaa merkkiääntä.
Nesteenpoisto-ohjelma
Kellonajan asettaminen
•
•
•
•
•
Uunissa on erityinen ohjelma nesteiden poistamiseksi ruoasta.
1. Paina Dehydrate-painiketta (d). Näytössä lukee “DEH” ja
nesteenpoistoaika 30 min.
2. Jos nesteenpoistoaika ei ole haluamasi, säädä sitä asetuspainikkeilla.
3. Paina Start-painiketta. Uuni käynnistyy.
4. Nesteenpoisto voidaan keskeyttää tai pysäyttää kokonaan kohdassa
"Tavallinen kypsennys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
5. Kun ohjelma on lopussa, kuuluu merkkiääni ja uuni sammuu.
Paina Clock-painiketta (h) hetken ajan. Näytössä lukee “Hr24” ja sana
“CLOCK” vilkkuu.
Aseta tunnit painamalla asetuspainikkeita (f).
Paina Clock-painiketta.
Aseta minuutit painamalla asetuspainikkeita.
Paina Clock-painiketta. Kellonaika on asetettu.
UUNIN KÄYTTÄMINEN
Sulatusohjelma
Mukana toimitettavia lisäosia (paistoastiaa [8], pizzapeltiä [9] ja ritilää [2])
voidaan käyttää useiden erilaisten ruokien kypsennykseen. Käytä
irtokahvaa (10) lisäosien poistamiseen uunista, kun uuni tai lisäosa on
kuuma.
Uunissa on sulatusohjelma.
1. Paina Defrost-painiketta (e). Näytössä lukee “DEF” ja sulatusaika 30
min.
2. Jos sulatusaika ei ole haluamasi, säädä sitä asetuspainikkeilla.
3. Paina Start-painiketta. Uuni käynnistyy.
4. Sulatus voidaan keskeyttää tai pysäyttää kokonaan kohdassa
"Tavallinen kypsennys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
5. Kun ohjelma on lopussa, kuuluu merkkiääni ja uuni sammuu.
Tavallinen kypsennys
1.
2.
3.
4.
Tarkista, että murualusta (4) on paikoillaan uunin pohjalla. Älä käytä
uunia ilman murualustaa.
Aseta ruoka uuniin (jos uunia ei tarvitse esilämmittää).
Sulje uunin ovi.
Valitse haluamasi kypsennystoiminto painamalla Oven-painiketta (a).
Painokerrat
Merkintä näytössä
Oletuslämpötila
Toiminto
1
OVEN BAKE
110°C
Paistaminen
2
OVEN FAN BAKE
110°C
Kiertoilmapaistaminen
3
OVEN FAN BROIL
150°C
Kiertoilmagrillaus
Uunin valo
Uunin valo syttyy, kun painat Lamp-painiketta (i). Valo sammuu, kun painat
painiketta uudelleen.
PUHDISTUS
Muista uunia puhdistaessasi seuraavat asiat:
5.
6.
Jos lämpötila ei ole haluamasi, säädä sitä asetuspainikkeilla.
Paina Timer/temp-painiketta (g). Näytössä näkyy kypsennysaika
(oletuskypsennysaika on 30 min). Jos kypsennysaika ei ole haluamasi,
säädä sitä asetuspainikkeilla.
7. Paina Start-painiketta (k). Uuni käynnistyy ja aika lähtee kulumaan.
Varoitus! Lämmitysvastukset (1 ja 3) on öljytty valmistuksen
yhteydessä, minkä vuoksi ne savuavat hieman uunin
ensimmäisellä käyttökerralla. Savuaminen on täysin turvallista ja
lakkaa muutaman minuutin kuluttua.
8. Voit tarkistaa asetetun lämpötilan milloin tahansa kypsentämisen
aikana painamalla Timer/temp-painiketta.
9. Jos haluat keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti, paina Stop/cancelpainiketta (j). Paina Start-painiketta, kun haluat jatkaa kypsennystä.
Jos painat Stop/cancel-painiketta uudelleen, kypsennys lopetetaan
kokonaan.
10. Kun asetettu kypsennysaika on kulunut, kuuluu viisi merkkiääntä ja
uunista katkeaa virta. Näytössä vilkkuu sana “End” ja viisi merkkiääntä
toistuvat säännöllisin väliajoin, kunnes painat Stop/cancel-painiketta.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että uuni on täysin jäähtynyt
ennen puhdistusta.
Irrota murualusta uunista ja harjaa se puhtaaksi.
Älä koskaan puhdista uunin sisä- tai ulkopintaa teräsvillalla,
hankaavilla puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla,
sillä ne voivat naarmuttaa pintoja. Puhdista uuni kuumalla vedellä
kostutetulla liinalla ja lisää siihen puhdistusainetta, jos uuni on erittäin
likainen.
Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
Uunipellit, ritilän ja kädensijan voit pestä vedellä ja pesuaineella. Ne
voidaan pestä myös astianpesukoneessa.
Anna uunin sisäosan kuivua kunnolla, ennen kuin suljet uunin oven.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan
sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.
Paahdinohjelma
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen
jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.
Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi
laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
Uunia voidaan käyttää leivän lämmittämiseen ja paahtamiseen.
1. Paina Toast-painiketta (b). Näytössä lukee “TOAST” ja 2, ja näytön
alareunaan syttyy kolme punaista valoa. Nämä valot ilmaisevat
paahtoastetta (oletus on 3), joka voidaan asettaa välille 1 (kevyt
paahto) ja 6 (tumma paahto).
2. Jos paahtoaste ei ole haluamasi, säädä sitä asetuspainikkeilla. Näet
asetuksen näytön valoista.
3. Paina Start-painiketta. Näytössä lukee “-:--” ja uuni käynnistyy.
12
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
•
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
•
laitteeseen on tehty muutoksia
•
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
•
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
13
UK
INTRODUCTION ......................................................................................14
•
•
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS ....................................................14
Positioning the oven ................................................................................14
•
Fire hazard! ..............................................................................................14
KEY ..........................................................................................................14
Do not place objects on top of the oven.
The oven should not be placed on untreated wood surfaces, as it may
damage them.
Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and
keep it away from hot objects and naked flames.
Parts of the oven ......................................................................................14
Fire hazard!
Buttons on the control panel....................................................................14
To reduce the risk of fire occurring in the oven compartment, please note
the following points:
•
Do not cover the crumb tray or other parts of the oven compartment
with aluminium foil. This can cause the oven to overheat.
•
Do not cook food for too long or at too high a temperature, and do not
leave the oven unattended if it is hot, and baking parchment or other
flammable materials have been used in the oven.
•
If materials in the oven catch fire, leave the door closed. Switch the
oven off immediately, and remove the plug from the wall socket.
Accessories: ............................................................................................14
PREPARING THE OVEN ..........................................................................15
Setting the clock ......................................................................................15
OPERATING THE OVEN ..........................................................................15
Ordinary cooking ......................................................................................15
Toast programme ....................................................................................15
Pizza programme ....................................................................................15
Dehydration programme ..........................................................................15
KEY
Defrosting programme ............................................................................15
1.
Oven light ................................................................................................15
CLEANING ..............................................................................................15
2.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING ..................................16
GUARANTEE TERMS ..............................................................................16
3.
IMPORTER ..............................................................................................16
4.
INTRODUCTION
5.
To get the best out of your new oven, please read through these
instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of
the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions
for future reference, so that you can remind yourself of the functions of
your oven at a later date.
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.
The oven may only be used for its original purpose, i.e. for preparing
food for domestic purposes.
The oven is for indoor use only.
The oven will become very hot during use. Touch the oven handle and
controls only. Take care to use oven gloves, a potholder or the
accompanying handle when removing food from the oven or putting
food into a hot oven.
Use only accompanying accessories or those recommended by the
manufacturer.
Do not use the oven compartment for storing anything other than the
accompanying accessories.
The oven, cord or plug must not be placed in water or allowed to get
wet.
Do not use the oven if the cord or plug is damaged, if it is not
functioning properly, or if it has been damaged by a heavy impact or
similar.
Do not use the oven if there are cleaning agent residues inside it.
Make sure you do not scratch the glass in the oven door. Do not rest
items on the oven door when it is open.
Keep an eye on any children in the vicinity of the oven when it is in
use.
Remove the plug from the socket when cleaning, or when not in use.
Never try to repair it yourself.
If the oven, cord or plug needs to be repaired, it should be taken to an
authorised service centre. If the oven is subjected to unauthorised
repairs, the guarantee will become void. Please contact the store
where you bought the device for repairs under guarantee.
Parts of the oven
1. Upper heating element
2. Grille
3. Lower heating elements
4. Crumb tray
5. Crumb tray handle
6. Oven door
7. Display
Buttons on the control panel
a. Oven (oven function)
b. Toast (toast programme)
c. Pizza (pizza programme)
d. Dehydrate (dehydration programme)
e. Defrost (defrosting programme)
f.
Setting buttons (temperature,
cooking time or degree of browning)
g. Timer/temp (Timer/temperature)
h. Clock
i.
Lamp (oven light)
j.
Stop/cancel
k. Start
Accessories:
8. Roasting dish
9. Pizza pan
10. Handle
•
a.
The oven should be placed on a flat surface, with clearance of at least
10 cm from the sides of the oven (including rear and top) to ensure
sufficient ventilation. This oven is not suitable for integral installation,
and you must check that the vent holes on the right side and the top
of the cabinet are not covered. If these are covered while the oven is
in use, there is a risk of it overheating.
Do not place the oven next to sources of heat, for example, gas rings
and electric hotplates. Place the oven at a safe distance from
inflammable materials such as curtains.
14
c.
b.
d.
e.
g.
f.
h.
i.
j.
k.
8.
Positioning the oven
•
7.
9.
10.
PREPARING THE OVEN
Toast programme
Each individual oven is checked at the factory, but for safety’s sake, after
unpacking the oven, you should check carefully that it has not been
damaged during transport. Check whether there is any visible damage (e.g.
in the form of dents or similar), whether the door (6) closes properly, and
whether the hinges are in working order. If it appears that the oven has
been damaged, you must contact the shop where you bought it, and do
not use it until it has been checked by an authorised specialist.
The oven can be used to toast and warm bread.
1. Press the Toast button (b). The display shows “TOAST” and 2, and
three red LEDs light up at the bottom of the display. These LEDs
indicate the degree of toasting (3 as standard), which can be set
between 1 (light) and 6 (dark).
2. Adjust the degree of toasting using the setting buttons, if it is not as
required. The LEDs show the setting.
3. Press the Start button. The display shows “-:--”, and the oven starts
up.
4. Press and hold the Stop/cancel button to stop toasting.
Caution! Toasting does not stop automatically!
•
•
•
•
You should check before installation that all packaging, stickers and
transport materials have been removed from the oven both inside and
outside.
Ensure that the oven is positioned correctly (see the safety measures
above).
Wash all accessories in soapy water and dry them before use.
Plug in. Switch on the power. A beep is heard, and the display (7)
shows “POWER” and “CLOCK” and gives the time as 0:00. The colon
flashes, and the oven clock begins to run.
Pizza programme
The oven has a special programme for cooking pizza.
1. Press the Pizza button (c). The display shows “PIZZA” and “A-9”, and
two red LEDs light up at the bottom of the display. These LEDs show
the baking time, which can be set to 2 (short), 4 (medium) or 6 (long).
2. Adjust the baking time using the setting buttons, if it is not as
required. The LEDs show the setting, and the timer is set according to
your choice: at setting 2 the baking time is 15 minutes, at setting 4 the
baking time is 18 minutes and at setting 6 the baking time is 21
minutes.
3. Press the Start button. The oven starts up.
4. Cooking can be halted temporarily and stopped completely as
described above under ’Ordinary cooking’.
5. Once the programme has finished a signal sounds and the oven
switches off.
Caution! Each time you press one of the buttons on the control panel, a
beep is heard. If you press a button that has no function in the
programme or the oven function you have selected, there will be two
rapid beeps.
Setting the clock
•
•
•
•
•
Hold the Clock button (h) down briefly. The display shows “Hr24”, and
“CLOCK” flashes.
Press the setting buttons (f) to set the hour.
Press the Clock button.
Press the setting buttons to set the minutes.
Press the Clock button. The clock has now been set.
Dehydration programme
The oven has a special programme for removal of liquids from food.
1. Press the Dehydrate button (d). The display shows “DEH” and a
dehydration time of 30 minutes.
2. Adjust the dehydration time using the setting buttons, if it is not as
required.
3. Press the Start button. The oven starts up.
4. Dehydration can be halted temporarily and stopped completely as
described above under ’Ordinary cooking’.
5. Once the programme has finished a signal sounds and the oven
switches off.
OPERATING THE OVEN
The accompanying accessories (roasting dish (8), pizza pan (9) and grille
(2)) can be used for cooking many different types of foods. Use the handle
(10) when removing any of the accessories from the oven or when the
accessory itself is hot.
Ordinary cooking
1.
2.
3.
4.
Check that the crumb tray (4) is in place in the bottom of the oven. Do
not use the oven if it is not.
Place the food in the oven (if the oven does not need to be preheated).
Close the oven door.
Press the Oven button (a) to select cooking function required.
No. of presses
Display shows
Standard temperature
Function
1
OVEN BAKE
110 °C
Baking
2
OVEN FAN BAKE
110 °C
Convection baking
3
OVEN FAN BROIL
150 °C
Convection broiling
Defrosting programme
The oven has a defrosting programme.
1. Press the Defrost button (e). The display shows “DEF” and a
defrosting time of 30 minutes.
2. Adjust the defrosting time using the setting buttons, if it is not as
required.
3. Press the Start button. The oven starts up.
4. Defrosting can be halted temporarily and stopped completely as
described above under ‘Ordinary cooking’.
5. Once the programme has finished a signal sounds and the oven
switches off.
5.
Adjust the temperature using the setting buttons, if it is not as
required.
6. Press the Timer/temp button (g). The display shows the cooking time
(standard cooking time is 30 minutes). Adjust this using the setting
buttons, if it is not as required.
7. Press the Start button (k). The oven switches on, and the timer counts
down.
Caution! The heating elements (1 and 3) were oiled during
manufacture and these will therefore smoke slightly when the oven is
first used. This is entirely safe and will stop after a few minutes.
8. You can see what the set temperature is at any time during cooking by
pressing the Timer/temp button.
9. Press the Stop/cancel button (j) once to halt cooking temporarily and
press the Start button to resume cooking. If you press the Stop/cancel
button again, cooking will stop completely.
10. When the time set has elapsed, five beeps will sound and the oven
will switch off. “End” flashes on the display, and the five beeps are
repeated at regular intervals until you press the Stop/cancel button.
Oven light
If you press the Lamp button (i), the oven light comes on. The light goes off
when you press the button again.
CLEANING
When cleaning the oven, you should pay attention to the following points:
•
•
•
•
•
•
15
Remove the plug from the wall socket and allow the oven to cool
down before cleaning.
Remove the crumb tray from the oven and brush it clean.
Never use scouring powder, steel scourers or other strong cleaning
agents to clean the interior or exterior surfaces of the oven or
accessories, as they may scratch the surfaces. Instead use a cloth
dampened with hot water, and add detergent if the oven is very dirty.
Make sure that no water gets into the vent holes.
Trays, grille and handle may be washed in water and washing-up
liquid. They are also dishwasher-safe.
Allow the oven compartment to dry completely before closing the
oven door.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS
PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this symbol:
This means that this product must not be disposed of together with
ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be
disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure
correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some member states you can in
certain cases return the used equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities for further information on what you
should do with electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
•
if the above instructions are not followed
•
if the appliance has been interfered with
•
if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment,
or has suffered any other form of damage
•
if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.
Due to the constant development of our products in terms of function and
design, we reserve the right to make changes to the product without prior
warning.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing errors.
16
DE
EINLEITUNG ............................................................................................17
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ..........................................17
Aufstellen des Ofens ................................................................................17
Feuergefahr! ............................................................................................17
PRODUKTBESCHREIBUNG ....................................................................17
•
Teile des Ofens ........................................................................................17
Tasten am Bedienfeld ..............................................................................17
Zubehör: ..................................................................................................17
VOR DEM GEBRAUCH ............................................................................18
Einstellen der Uhr ....................................................................................18
•
•
•
BEDIENUNG DES OFENS........................................................................18
Normale Zubereitung ..............................................................................18
Toast-Programm ......................................................................................18
Pizza-Programm ......................................................................................18
Entwässerungsprogramm ........................................................................18
Auftauprogramm ......................................................................................18
Ofenbeleuchtung......................................................................................18
REINIGUNG..............................................................................................19
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING ......19
GARANTIEBEDINGUNGEN......................................................................19
IMPORTEUR ............................................................................................19
Belüftungslöcher an der rechten Seite und an der Oberseite des
Gehäuses nicht blockiert sind. Werden Sie blockiert, während das
Gerät in Gebrauch ist, besteht die Gefahr einer Überhitzung des
Geräts.
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z. B.
Gasflammen oder elektrischen Kochplatten. Stellen Sie den Ofen in
einem sicheren Abstand zu entzündlichen Materialien wie z. B.
Vorhängen auf.
Stellen Sie keine Gegenstände auf die Oberseite des Ofens.
Das Gerät darf nicht auf unbehandelte Holzflächen gestellt werden, da
diese sonst Schaden nehmen können.
Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/einer
Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in die Nähe von heißen
Gegenständen oder offenem Feuer kommen.
Feuergefahr!
Um das Brandrisiko zu reduzieren, beachten Sie bitte Folgendes:
•
Bedecken Sie die Krümelschublade oder andere Teil des Garraums
nicht mit Aluminiumfolie. Dadurch kann der Ofen überhitzt werden.
•
Kochen Sie das Essen nicht zu lange oder zu kräftig. Lassen Sie den
Ofen nicht unbeaufsichtigt, wenn er heiß ist und Backpapier oder
andere brennbare Materialien im Gerät verwendet wurden.
•
Falls Materialien im Gerät in Brand geraten, lassen Sie die Tür
geschlossen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose.
1.
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihren neuen Ofen erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitsvorkehrungen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, damit Sie
später bei Bedarf darin nachschlagen können.
2.
3.
4.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen
Verwendungszweck, d. h. für die Zubereitung von Lebensmitteln im
Haushalt.
Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
Der Ofen wird während des Betriebes sehr heiß. Fassen Sie nur den
Handgriff und die Bedienelemente des Ofens an. Tragen Sie
Ofenhandschuhe, einen Topfhalter oder den mitgelieferten Griff, wenn
sie Essen aus dem Ofen nehmen oder in einen heißen Ofen legen.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlenes
Zubehör.
Im Garraum des Ofens dürfen nur die mitgelieferten Zubehörteile
aufbewahrt werden.
Der Ofen, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser
eingetaucht oder nass werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Leitungen oder der Stecker
beschädigt ist, wenn das Gerät nicht optimal funktioniert oder
Stoßschäden o. Ä. erlitten hat.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich noch Reinigungsmittelreste
im Gerät befinden.
Achten Sie darauf, das Glas an der Ofentür nicht zu zerkratzen. Legen
Sie keine Gegenstände auf die geöffnete Ofentür.
Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des laufenden Gerätes
aufhalten.
Ziehen Sie vor dem Reinigen oder wenn das Gerät nicht in Betrieb ist,
den Stecker aus der Steckdose.
Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
Falls das Gerät, das Kabel oder der Stecker repariert werden müssen,
muss dies in einem autorisierten Servicecenter erfolgen. Bei Reparatur
durch eine nicht autorisierte Person erlischt die Garantie. Bei
Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, nehmen Sie
bitte mit dem Laden Kontakt auf, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
Aufstellen des Ofens
•
Der Ofen muss auf einer waagerechten Fläche stehen, wobei seitlich
(einschließlich Rück- und Oberseite) mindestens 10 cm Luft ist, um
eine ausreichende Zirkulation zu gewährleisten. Dieser Ofen ist nicht
für den Einbau geeignet, und sie müssen überprüfen, ob die
17
5.
6.
7.
PRODUKTBESCHREIBUNG
Teile des Ofens
1. Oberes Heizelement
2. Grillrost
3. Untere Heizelemente
4. Krümelschublade
5. Krümelschubladengriff
6. Tür
7. Display
Tasten am Bedienfeld
a. Oven (Ofenfunktion)
b. Toast (Toastprogramm)
c. Pizza (Pizzaprogramm)
d. Dehydrate
(Entwässerungsprogramm)
e. Defrost (Auftauprogramm)
f.
Einstelltasten (Temperatur, Garzeit
oder Bräunungsgrad)
g. Timer/temp (Timer/Temperatur)
h. Uhr
i.
Lampe (Ofenbeleuchtung)
j.
Stopp/Abbrechen
k. Start
Zubehör:
8. Bratentopf
9. Pizzapfanne
10. Griff
a.
c.
b.
d.
e.
g.
f.
h.
i.
j.
k.
8.
9.
10.
VOR DEM GEBRAUCH
10. Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, sind fünf Pieptöne zu hören,
und der Ofen schaltet sich ab. Im Display blinkt End, und die fünf
Pieptöne werden in regelmäßigen Abständen wiederholt, bis Sie die
Stop/cancel-Taste drücken.
Jedes einzelne Gerät ist in der Fabrik kontrolliert worden, zur Sicherheit
sollten Sie sich jedoch nach dem Auspacken vergewissern, dass beim
Transport keine Schäden entstanden sind. Überprüfen Sie, ob sichtbare
Schäden (z.B. in Form von Dellen) vorliegen, ob die Tür (6) gut schließt und
ob die Scharniere in Ordnung sind. Ist das Gerät beschädigt, wenden Sie
sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben und
nehmen Sie es nicht in Gebrauch, bevor es von einem autorisierten
Fachmann kontrolliert wurde.
•
•
•
•
Toast-Programm
Der Ofen kann zum Toasten und Erwärmen von Brot verwendet werden.
1. Drücken Sie die Toast-Taste (b). Das Display zeigt “TOAST” und 2,
und die drei roten LEDs leuchten an der Unterseite des Displays auf.
Diese LEDs zeigen den Bräunungsgrad an (3 als Standard), der
zwischen 1 (hell) und 6 (dunkel) eingestellt werden kann.
2. Stellen Sie den Bräunungsgrad mit den Einstelltasten ein, falls er nicht
wie gewünscht ist. Die LEDs zeigen die Einstellung an.
3. Drücken Sie die Start-Taste Das Display zeigt “-:--”, und der Ofen läuft
an.
4. Halten Sie die Stop/cancel-Taste gedrückt, um das Toasten zu
stoppen.
Vorsicht! Das Toasten stoppt nicht automatisch!
Vor der Installation müssen Sie ganz sicher sein, dass jegliche
Verpackung, Aufkleber und Transportmaterialien innerhalb und
außerhalb des Geräts entfernt wurden.
Vergewissern Sie sich, dass der Ofen richtig aufgestellt wurde (siehe
die vorstehenden Sicherheitsmaßnahmen).
Waschen Sie sämtliche Zubehörteile in Seifenwasser und trocknen Sie
sie vor dem Gebrauch.
Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an. Ein Piepton ist zu
hören und das Display (7) zeigt “POWER” und “CLOCK” und gibt die
Zeit mit 0:00 an. Der Doppelpunkt blinkt und die Uhr des Ofens
beginnt zu laufen.
Pizza-Programm
Der Ofen hat ein spezielles Programm für die Pizza-Zubereitung.
1. Drücken Sie die Pizza-Taste (c). Das Display zeigt “PIZZA” und “A-9”,
und die drei roten LEDs leuchten an der Unterseite des Displays auf.
Diese LEDs zeigen die Backzeit an, die auf 2 (kurz), 4 (mittel) oder 6
(lang) eingestellt werden kann.
2. Stellen Sie die Backzeit mit den Einstelltasten ein, falls sie nicht wie
gewünscht ist. Die LEDs zeigen die Einstellung an, und der Timer wird
entsprechend Ihren Wünschen eingestellt: Bei der Einstellung 2
beträgt die Backzeit 15 Minuten, bei der Einstellung 4 beträgt die
Backzeit 18 Minuten und bei der Einstellung 6 beträgt die Backzeit 21
Minuten.
3. Drücken Sie die Start-Taste Der Ofen startet.
4. Das Garen kann wie oben unter ’Normale Zubereitung’ beschrieben
vorübergehend unterbrochen oder völlig gestoppt werden.
5. Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein Signal und der Ofen
schaltet sich ab.
Vorsicht! Jedesmal wenn eine Taste am Bedienfeld gedrückt wird, ist ein
Piepton zu hören. Wenn Sie eine Taste drücken, die in dem gewählten
Programm oder der Ofenfunktion keine Funktion hat, sind zwei schnelle
Pieptöne zu hören.
Einstellen der Uhr
•
•
•
•
•
Halten Sie die Clock-Taste (h) kurz gedrückt. Das Display zeigt “Hr24”
an, und “CLOCK” blinkt.
Drücken Sie die Einstelltasten (f), um die Stunden einzustellen.
Drücken Sie die Clock-Taste
Drücken Sie die Einstelltasten, um die Minuten einzustellen.
Drücken Sie die Clock-Taste Die Uhr wurde jetzt eingestellt.
BEDIENUNG DES OFENS
Die mitgelieferten Zubehörteile (Bratentopf (8), Pizzapfanne (9) und Grillrost
(2)) können zum Garen vieler verschiedener Arten von Lebensmitteln
verwendet werden. Verwenden Sie den Griff (10) zum Herausnehmen der
Zubehörteile aus dem Ofen, oder wenn das Zubehörteil selbst heiß ist.
Entwässerungsprogramm
Der Ofen verfügt über ein Spezialprogramm für das Entfernen von
Flüssigkeiten aus Nahrungsmitteln.
1. Drücken Sie die Dehydrate-Taste (d). Das Display zeigt “DEH” und
eine Entwässerungszeit von 30 Minuten.
2. Stellen Sie die Entwässerungszeit mit den Einstelltasten ein, falls sie
nicht wie gewünscht ist.
3. Drücken Sie die Start-Taste Der Ofen startet.
4. Das Entwässern kann wie oben unter ’Normale Zubereitung’
beschrieben vorübergehend unterbrochen oder völlig gestoppt
werden.
5. Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein Signal und der Ofen
schaltet sich ab.
Normale Zubereitung
1.
2.
3.
4.
Vergewissern Sie sich, dass sich die Krümelschublade (4) an ihrem
Platz an der Unterseite des Ofens befindet. Benutzen Sie den Ofen
nur, wenn dies der Fall ist.
Geben Sie das Essen in den Ofen (falls der Ofen nicht vorgeheizt
werden muss).
Schließen Sie die Ofentür.
Drücken Sie die Oven-Taste (a), um die gewünschte Garfunktion
auszuwählen.
Anzahl der
Tastendrucke
Display zeigt
Standardtemperatur
Funktion
1
OVEN BAKE
110 °C
Backt
2
OVEN FAN BAKE
110 °C
Backen mit Heißluft
3
OVEN FAN BROIL
150 °C
Braten mit Heißluft
5.
6.
7.
8.
9.
Auftauprogramm
Der Ofen hat ein Auftauprogramm.
1. Drücken Sie die Defrost-Taste (e). Das Display zeigt “DEF” und eine
Auftauzeit von 30 Minuten.
2. Stellen Sie die Auftauzeit mit den Einstelltasten ein, falls sie nicht wie
gewünscht ist.
3. Drücken Sie die Start-Taste Der Ofen startet.
4. Das Auftauen kann wie oben unter ’Normale Zubereitung’
beschrieben vorübergehend unterbrochen oder völlig gestoppt
werden.
5. Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein Signal und der Ofen
schaltet sich ab.
Stellen Sie die Temperatur mit den Einstelltasten ein, falls sie nicht wie
gewünscht ist.
Drücken Sie die Timer/temp-Taste (g). Das Display zeigt die Garzeit an
(die Standardgarzeit beträgt 30 Minuten). Stellen Sie die Zeit mit den
Einstelltasten ein, falls sie nicht wie gewünscht ist.
Drücken Sie die Start-Taste (k). Der Ofen schaltet sich ein, und der
Timer läuft ab.
Vorsicht! Die Heizelemente (1 und 3) sind werkseitig eingeölt worden
und geben deshalb anfangs etwas Rauch ab. Dies ist völlig
ungefährlich und hört nach wenigen Minuten auf.
Sie können die eingestellte Temperatur während des Garens jederzeit
durch Drücken der Timer/temp-Taste anzeigen.
Drücken Sie die Stop/cancel-Taste (j) einmal, um das Garen
vorübergehend zu unterbrechen, und drücken Sie die Start-Taste, um
mit dem Garen fortzufahren. Wenn Sie die Stop/cancel-Taste
nochmals drücken, wird das Garen vollständig beendet.
Ofenbeleuchtung
Wenn Sie die Lamp-Taste (i) drücken, geht die Ofenbeleuchtung an. Die
Beleuchtung erlischt, wenn Sie die Taste erneut drücken.
18
REINIGUNG
Bei der Reinigung des Ofens sind folgende Punkte zu beachten:
•
•
•
•
•
•
Bevor Sie den Ofen reinigen, vergewissern Sie sich, dass er ganz
abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
Nehmen Sie die Krümelschublade aus dem Ofen und bürsten Sie sie
sauber.
Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke Reinigungsmittel,
die die Flächen verschrammen könnten, dürfen nicht zur Reinigung
der Innen- und Außenflächen des Ofens oder der Zubehörteile
verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen ein mit heißem Wasser
leicht befeuchtetes Tuch und fügen Sie ein Reinigungsmittel hinzu,
wenn der Ofen sehr schmutzig ist.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen
eindringt.
Bleche, Grillrost und Handgriff können in Wasser mit Spülmittel
gereinigt werden. Sie sind auch spülmaschinenfest.
Lassen Sie den Garraum erst vollständig trocknen, bevor Sie die
Ofentür wieder schließen.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem
Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll
gesondert entsorgt werden muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das
Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte
innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können
gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem
sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein
neues Gerät kauft Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem
Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere
Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
•
falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
•
falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
•
falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
anderweitig beschädigt worden ist.
•
bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden
sind.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design
unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts
ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
19
PL
WPROWADZENIE....................................................................................................20
Ustawianie kuchenki
WA˚NE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZE¡STWA ......................................20
•
Ustawianie kuchenki ................................................................................................20
Niebezpieczeƒstwo po˝aru! ......................................................................................20
G¸ÓWNE ELEMENTY ............................................................................................21
Cz´Êci kuchenki ........................................................................................................21
Przyciski na panelu sterowania ................................................................................21
•
Akcesoria: ................................................................................................................21
PRZYGOTOWANIE KUCHENKI ..............................................................................21
Ustawianie zegara ....................................................................................................21
OBS¸UGA KUCHENKI ............................................................................................21
•
•
Zwyk∏e gotowanie ....................................................................................................21
Program tostowania ..................................................................................................21
•
Program pizzy ..........................................................................................................22
Program suszenia ....................................................................................................22
Program rozmra˝ania ..............................................................................................22
OÊwietlenie wewn´trzne ..........................................................................................22
Niebezpieczeƒstwo po˝aru!
CZYSZCZENIE ........................................................................................................22
Aby zmniejszyç ryzyko po˝aru, nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych
zaleceƒ:
•
Tacki na okruchy lub innych cz´Êci komory kuchenki nie wolno
zakrywaç folià aluminiowà. Mo˝e to doprowadziç do przegrzania
kuchenki.
•
Nie nale˝y gotowaç ˝ywnoÊci zbyt d∏ugo lub przy zbyt wysokiej
temperaturze, a tak˝e pozostawiaç kuchenki bez nadzoru, je˝eli jest
nagrzana lub znajduje si´ w niej papier pergaminowy lub inne
∏atwopalne materia∏y.
•
Je˝eli wewnàtrz kuchenki powstanie ogieƒ, drzwiczki powinny
pozostaç zamkni´te. Nale˝y natychmiast wy∏àczyç kuchenk´ i wyjàç
wtyczk´ z gniazdka.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU......................22
WARUNKI GWARANCJI ..........................................................................................22
IMPORTER ..............................................................................................................22
WPROWADZENIE
Aby w maksymalnym stopniu wykorzystaç mo˝liwoÊci nowej kuchenki,
nale˝y przed pierwszym u˝yciem uwa˝nie przeczytaç poni˝sze instrukcje.
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na zasady bezpieczeƒstwa. Zaleca si´
zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, gdyby zasz∏a póêniej koniecznoÊç
przypomnienia sobie funkcji urzàdzenia.
WA˚NE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZE¡STWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuchenk´ nale˝y ustawiç na p∏askiej powierzchni z zachowaniem co
najmniej 10 cm odst´pu od boków kuchenki (∏àcznie z tylnà i górnà
Êciankà) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Kuchenka ta nie
jest przystosowana do zabudowy, zatem nale˝y sprawdziç, czy otwory
wentylacyjne w górnej cz´Êci obudowy nie sà zas∏oni´te. Je˝eli sà one
zas∏oni´te podczas pracy kuchenki, mo˝e nastàpiç jej przegrzanie.
Nie nale˝y umieszczaç kuchenki w pobli˝u êróde∏ ciep∏a, na przyk∏ad
palników gazowych i elektrycznych p∏yt grzewczych. UmieÊciç
kuchenk´ w bezpiecznej odleg∏oÊci od materia∏ów ∏atwopalnych,
takich jak zas∏ony.
Nie k∏aÊç na kuchence ˝adnych przedmiotów.
Kuchenki nie nale˝y stawiaç na powierzchniach z
nieimpregnowanego drewna, poniewa˝ mogà one ulec uszkodzeniu.
Przewód sieciowy nie mo˝e zwisaç z kraw´dzi sto∏u lub blatu. Nale˝y
umieszczaç go z dala od goràcych przedmiotów i êród∏a otwartego
ognia.
Kuchenka mo˝e byç u˝ywana jedynie zgodnie z jej pierwotnym
przeznaczeniem, tzn. do przygotowywania ˝ywnoÊci do u˝ytku
domowego.
Kuchenka jest przeznaczona wy∏àcznie do u˝ytku wewnàtrz
pomieszczeƒ.
Podczas u˝ywania kuchenka nagrzewa si´ do bardzo wysokiej
temperatury. Wolno dotykaç jedynie uchwytu i przycisków sterowania.
Podczas wyjmowania produktów spo˝ywczych z kuchenki lub
wk∏adania ich do nagrzanej kuchenki nale˝y zawsze u˝ywaç
specjalnych r´kawic kuchennych, Êciereczki lub do∏àczonego
uchwytu.
Mo˝na u˝ywaç tylko akcesoriów dostarczonych wraz z kuchenkà lub
zalecanych przez producenta.
Nie u˝ywaç komory kuchenki do przechowywania innych artyku∏ów
ni˝ akcesoria dostarczone wraz z kuchenkà.
Kuchenki, kabla lub wtyczki nie wolno umieszczaç w wodzie ani
dopuszczaç do ich zamoczenia.
Nie nale˝y korzystaç z kuchenki, jeÊli przewód sieciowy lub wtyczka
sà uszkodzone, urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo lub zosta∏o
uszkodzone wskutek silnego uderzenia lub w podobny sposób.
Nie wolno u˝ywaç kuchenki, je˝eli wewnàtrz sà pozosta∏oÊci Êrodków
czyszczàcych.
Nale˝y uwa˝aç, aby nie zarysowaç szyby w drzwiczkach kuchenki.
Nie opieraç przedmiotów o otwarte drzwiczki kuchenki.
Podczas pracy kuchenki nale˝y zwróciç uwag´ na znajdujàce si´ w
pobli˝u dzieci.
Wyjàç wtyczk´ z gniazdka podczas czyszczenia lub je˝eli urzàdzenie
nie jest u˝ywane.
Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiaç urzàdzenia.
Je˝eli kuchenka, przewód sieciowy lub wtyczka wymagajà naprawy,
powinna ona zostaç przeprowadzona przez autoryzowany punkt
serwisowy. Naprawa kuchenki przez osoby nieupowa˝nione
powoduje uniewa˝nienie gwarancji. Informacje na temat napraw
gwarancyjnych mo˝na uzyskaç w sklepie, w którym zakupiono
urzàdzenie.
20
G¸ÓWNE ELEMENTY
Ustawianie zegara
1.
•
2.
•
•
•
•
3.
4.
Przytrzymaç krótko przycisk Clock (h). Na wyÊwietlaczu pojawi si´
napis “Hr24” i zacznie migaç napis “CLOCK”.
Nacisnàç przyciski programowania (f), aby ustawiç godzin´.
Nacisnàç przycisk Clock.
Nacisnàç przyciski programowania, aby ustawiç minuty.
Nacisnàç przycisk Clock. Zegar zosta∏ ustawiony.
OBS¸UGA KUCHENKI
5.
Akcesoria dostarczone wraz z kuchenkà (forma do pieczenia (8), forma do
pizzy (9) i grill (2)) mogà byç u˝ywane do gotowania ró˝nych produktów.
Podczas wyjmowania akcesoriów z kuchenki lub je˝eli sà one goràce,
nale˝y zawsze u˝ywaç uchwytu (10).
Zwyk∏e gotowanie
6.
Cz´Êci kuchenki
1. Górny element grzejny
2. Grill
3. Dolne elementy grzejne
4. Tacka na okruchy
5. Uchwyt tacki na okruchy
6. Drzwiczki kuchenki
7. WyÊwietlacz
Przyciski na panelu sterowania
a. Oven (funkcja piekarnika)
b. Tost (program tostowania)
c. Pizza (program pizzy)
d. Dehydrate (program suszenia)
e. Defrost (program rozmra˝ania)
f.
Przyciski programowania
(temperatura, czas gotowania lub
stopieƒ zbràzowienia)
g. Timer/temp (Timer/temperatura)
h. Clock (Zegar)
i.
Lamp (oÊwietlenie
wewn´trzne)
j.
Stop/cancel
(Zatrzymaj/Anuluj)
k. Start
Akcesoria:
8. Forma do pieczenia
9. Forma do pizzy
10. Uchwyt
1.
7.
2.
3.
4.
a.
c.
b.
d.
Sprawdziç, czy tacka na okruchy (4) znajduje si´ na dnie kuchenki. W
przypadku braku tacki nie korzystaç z kuchenki.
W∏o˝yç produkty do kuchenki (je˝eli nie nale˝y jej wczeÊniej nagrzaç).
Zamknàç drzwiczki kuchenki.
Nacisnàç przycisk Oven (a), aby wybraç wymagany poziom mocy.
Liczba
naciÊni´ç
WyÊwietlacz
pokazuje
Standardowa Funkcja
temperatura
1
OVEN BAKE
110°C
Pieczenie
2
OVEN FAN BAKE
110°C
Pieczenie z termoobiegiem
3
OVEN FAN BROIL
150°C
Opiekanie z termoobiegiem
e.
5.
g.
f.
h.
i.
j.
k.
8.
9.
10.
Ustawiç temperatur´ za pomocà przycisków programowania, je˝eli
jest nieodpowiednia.
6. Nacisnàç przycisk Timer/temp (g). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ czas
gotowania (standardowy czas gotowania wynosi 30 minut). Ustawiç
czas za pomocà przycisków programowania, je˝eli jest nieodpowiedni.
7. Nacisnàç przycisk Start (k). Kuchenka zostanie w∏àczona, a timer
zacznie odliczaç czas w dó∏.
Uwaga! Poniewa˝ elementy grzejne (1 i 3) zosta∏y naoliwione przez
producenta, przy pierwszym u˝yciu mo˝e wystàpiç niewielkie
dymienie. Jest to zupe∏nie bezpieczne i ustàpi po kilku minutach.
8. Po naciÊni´ciu przycisku Timer/temp mo˝na w ka˝dej chwili podczas
gotowania zobaczyç, jaka temperatura zosta∏a ustawiona.
9. Aby wstrzymaç gotowanie na chwil´, nale˝y nacisnàç przycisk
Stop/cancel (j), a nast´pnie przycisk Start, aby wznowiç gotowanie. Po
ponownym naciÊni´ciu przycisku Stop/cancel gotowanie zostanie
ca∏kowicie zatrzymane.
10. Po up∏yni´ciu ustawionego czasu rozlegnie si´ pi´ciokrotny sygna∏
dêwi´kowy, a kuchenka wy∏àczy si´. Na wyÊwietlaczu zacznie migaç
napis “End”, a pi´ciokrotny sygna∏ dêwi´kowy b´dzie rozlega∏ si´ w
regularnych odst´pach czasu, do momentu naciÊni´cia przycisku
Stop/cancel.
PRZYGOTOWANIE KUCHENKI
Ka˝da kuchenka jest testowana w fabryce, jednak dla bezpieczeƒstwa
zalecamy sprawdzenie kuchenki po rozpakowaniu, aby upewniç si´, czy
nie uleg∏a uszkodzeniu podczas transportu. Nale˝y sprawdziç, czy nie ma
˝adnych widocznych Êladów uszkodzenia (np. w postaci wgnieceƒ lub tym
podobnych), czy drzwiczki (6) zamykajà si´ prawid∏owo oraz czy zawiasy
sà w dobrym stanie. Je˝eli kuchenka uleg∏a uszkodzeniu, nale˝y
skontaktowaç si´ ze sklepem, w którym dokonano zakupu. Nie nale˝y
uruchamiaç jej przed sprawdzeniem przez autoryzowanego serwisanta.
•
•
•
•
Przed instalacjà nale˝y sprawdziç, czy zosta∏y usuni´te wszelkie
opakowania, naklejki i materia∏y opakowaniowe zarówno wewnàtrz, jak
i na zewnàtrz kuchenki.
Sprawdziç, czy kuchenka jest prawid∏owo ustawiona (patrz
przedstawione powy˝ej wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa).
Wszystkie akcesoria nale˝y myç w wodzie z Êrodkiem czyszczàcym i
osuszyç przed u˝yciem.
W∏o˝yç wtyczk´ do gniazdka. W∏àczyç zasilanie. Rozlegnie si´ sygna∏
dêwi´kowy i na wyÊwietlaczu (7) poka˝à si´ napisy “POWER” i
“CLOCK” oraz czas 0:00. Dwukropek zacznie migaç i zegar zostanie
uruchomiony.
Uwaga! Za ka˝dym razem, gdy naciskany jest jeden z przycisków na
panelu sterowania, s∏ychaç sygna∏ dêwi´kowy. Po naciÊni´ciu
przycisku, do którego nie jest przypisana ˝adna funkcja w programie
lub wybranej wczeÊniej funkcji kuchenki, rozlegnie si´ dwukrotny
sygna∏ dêwi´kowy.
21
Program tostowania
Kuchenka mo˝e s∏u˝yç do tostowania i podgrzewania pieczywa.
1. Nacisnàç przycisk Toast (b). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis
“TOAST” i 2, a w dolnej cz´Êci wyÊwietlacza zaÊwiecà si´ trzy
czerwone diody. Diody te oznaczajà stopieƒ tostowania (3 jako
standardowy), który mo˝na ustawiç od pozycji 1 (jasny) do 6 (ciemny).
2. Ustawiç stopieƒ tostowania za pomocà przycisków programowania,
je˝eli jest nieodpowiedni. Diody pokazujà ustawienia.
3. Nacisnàç przycisk Start. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ znak “-:--” i
kuchenka zostanie uruchomiona.
4. Aby zatrzymaç tostowanie, nale˝y nacisnàç i przytrzymaç przycisk
Stop/cancel.
Uwaga! Program tostowania nie zatrzymuje si´ automatycznie!
Program pizzy
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Kuchenka posiada specjalny program do pieczenia pizzy.
1. Nacisnàç przycisk Pizza (c). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis
“PIZZA” i “A-9”, a w dolnej cz´Êci wyÊwietlacza zapalà si´ dwie
czerwone diody. Diody te pokazujà czas pieczenia, który mo˝na
ustawiç w pozycji 2 (krótki), 4 (Êredni) lub 6 (d∏ugi).
2. Ustawiç czas pieczenia za pomocà przycisków programowania, je˝eli
jest nieodpowiedni. Diody pokazujà ustawienia, a timer jest ustawiony
zgodnie z wybranymi ustawieniami: przy pozycji 2 czas pieczenia
wynosi 15 minut, przy pozycji 4 – 18 minut, a przy pozycji 6 – 21
minut.
3. Nacisnàç przycisk Start. Kuchenka zostanie uruchomiona.
4. Gotowanie mo˝na wstrzymaç na chwil´ lub ca∏kowicie w sposób
opisany powy˝ej w cz´Êci „Zwyk∏e gotowanie".
5. Po zakoƒczeniu programu rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy, a
kuchenka wy∏àczy si´.
Prosimy zauwa˝yç, ˝e ten produkt Adexi oznaczony jest nast´pujàcym
symbolem:
Oznacza to, ˝e tego produktu nie nale˝y wyrzucaç razem z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego, poniewa˝ zu˝yty sprz´t elektroniczny
nale˝y wyrzucaç osobno.
Zgodnie z dyrektywà WEEE (w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego), ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie zapewni w∏aÊciwà zbiórk´,
odzysk, przetwarzanie i recykling zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego. Prywatne gospodarstwa domowe na obszarze UE mogà
nieodp∏atnie oddawaç zu˝yty sprz´t do specjalnych zak∏adów utylizacji
odpadów. W niektórych Paƒstwach Cz∏onkowskich mo˝na zwróciç zu˝yty
sprz´t sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem
zakupienia nowego sprz´tu. Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat
post´powania ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym, nale˝y
zwróciç si´ do sprzedawcy, dystrybutora lub w∏adz miejskich.
Program suszenia
Kuchenka posiada specjalny program do suszenia produktów
spo˝ywczych.
1. Nacisnàç przycisk Dehydrate (d). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis
“DEH” i czas suszenia równy 30 minut.
2. Ustawiç czas suszenia za pomocà przycisków programowania, je˝eli
jest nieodpowiedni.
3. Nacisnàç przycisk Start. Kuchenka zostanie uruchomiona.
4. Suszenie mo˝na wstrzymaç na chwil´ lub ca∏kowicie w sposób
opisany powy˝ej w cz´Êci „Zwyk∏e gotowanie".
5. Po zakoƒczeniu programu rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy, a
kuchenka wy∏àczy si´.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obowiàzuje:
•
je˝eli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
•
je˝eli urzàdzenie zosta∏o naruszone przez osoby nieupowa˝nione;
•
je˝eli urzàdzenie by∏o u˝ytkowane w sposób niew∏aÊciwy, nieostro˝ny
lub zosta∏o uszkodzone;
•
je˝eli uszkodzenie powsta∏o na skutek wahaƒ napi´cia lub z innych
powodów zwiàzanych z siecià elektrycznà.
Z uwagi na ciàg∏e doskonalenie naszych produktów pod wzgl´dem ich
funkcjonalnoÊci i stylistyki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w produkcie bez uprzedzenia.
Program rozmra˝ania
IMPORTER
Kuchenka posiada program rozmra˝ania.
1. Nacisnàç przycisk Defrost (e). Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis
“DEF” i czas rozmra˝ania równy 30 minut.
2. Ustawiç czas rozmra˝ania za pomocà przycisków programowania,
je˝eli jest nieodpowiedni.
3. Nacisnàç przycisk Start. Kuchenka zostanie uruchomiona.
4. Rozmra˝anie mo˝na wstrzymaç na chwil´ lub ca∏kowicie w sposób
opisany powy˝ej w cz´Êci „Zwyk∏e gotowanie".
5. Po zakoƒczeniu programu rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy, a
kuchenka wy∏àczy si´.
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.
OÊwietlenie wewn´trzne
Po naciÊni´ciu przycisku Lamp (i) w∏àcza si´ oÊwietlenie wewn´trzne.
OÊwietlenie zostanie wy∏àczone po ponownym naciÊni´ciu przycisku.
CZYSZCZENIE
Podczas czyszczenia kuchenki nale˝y uwzgl´dniç nast´pujàce zalecenia:
•
•
•
•
•
•
Przed czyszczeniem nale˝y wyciàgnàç wtyczk´ z gniazdka i
poczekaç, a˝ kuchenka ostygnie.
Wyjàç tack´ na okruchy z kuchenki i wyczyÊciç jà.
Do czyszczenia wewn´trznych lub zewn´trznych powierzchni
kuchenki lub akcesoriów nie nale˝y stosowaç proszków Êcierajàcych,
skrobaczek metalowych lub innych silnych Êrodków czyszczàcych,
gdy˝ mogà one porysowaç te powierzchnie. Zamiast tego nale˝y
u˝ywaç wilgotnej szmatki z dodatkiem detergentu, je˝eli kuchenka jest
bardzo zabrudzona.
Nale˝y uwa˝aç, aby woda nie dosta∏a si´ do otworów wentylacyjnych.
Formy, grill i uchwyt mo˝na myç wodà i p∏ynem do mycia naczyƒ.
Nadajà si´ one równie˝ do mycia w zmywarce do naczyƒ.
Przed zamkni´ciem drzwiczek nale˝y odczekaç, a˝ komora kuchenki
wyschnie.
22
RU
ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................23
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ..........................................23
Размещение печи ..................................................................................23
Опасность возгорания! ..........................................................................23
•
ОПИСАНИЕ ............................................................................................24
Детали печи ............................................................................................24
Кнопки на панели управления ..............................................................24
Используемые принадлежности ..........................................................24
•
•
ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К РАБОТЕ ............................................................24
Установка времени ................................................................................24
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ ..........................................................................24
Обычное приготовление пищи ..............................................................24
Программа тостов ..................................................................................24
Программа пиццы ..................................................................................25
Программа подсушивания ....................................................................25
Программа размораживания ................................................................25
Подсветка печи ......................................................................................25
ОЧИСТКА ................................................................................................25
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ ......25
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ............................................................................25
ИМПОРТЕР ............................................................................................25
ВВЕДЕНИЕ
Для использования всех возможностей новой печи внимательно
прочитайте данные инструкции перед ее первым использованием.
Обратите особое внимание на правила техники безопасности. Кроме
того, рекомендуется сохранить эту инструкцию, чтобы позднее можно
было снова получить сведения о функциях этой печи.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Печь можно использовать только по прямому назначению, то
есть для приготовления пищи в домашних условиях.
Печь предназначена для использования только внутри
помещений.
Во время использования печь сильно нагревается.
Дотрагивайтесь только до ручки печи и органов управления.
Доставая из горячей печи пищу или ставя ее туда, обязательно
используйте прихватки, держатель сковороды или
прилагающуюся ручку.
Используйте только принадлежности, поставляемые в комплекте
с устройством или рекомендованные производителем.
Не храните в отсеке печи ничего, кроме принадлежностей,
которые входят в комплект.
Не допускайте попадания печи, шнура или вилки в воду, а также
их промокания.
Не используйте печь, если повреждены кабель питания или
вилка, устройство неисправно либо повреждено сильным ударом
или другим подобным образом.
Не пользуйтесь печью, если в ней имеются остатки чистящих
средств.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло в дверце печи.
Не кладите ничего на открытую дверцу печи.
Не оставляйте детей без присмотра рядом с используемой
печью.
Перед чисткой, а также в периоды, когда устройство не
используется, отсоединяйте вилку от розетки.
Запрещается самостоятельный ремонт устройства.
Ремонт поврежденных печи, шнура или вилки производится
только в авторизованном сервисном центре. Если ремонт будет
выполнен не уполномоченным на то специалистом, гарантия на
устройство потеряет силу. По вопросам гарантийного ремонта
обращайтесь в магазин, в котором было приобретено устройство.
Размещение печи
•
Установите печь на ровной поверхности, оставив по крайней
мере 10 см свободного пространства по бокам (в том числе,
сзади и сверху) для надлежащей вентиляции. Не встраивайте
23
•
печь в мебель и не закрывайте вентиляционные отверстия на
правой и в верхней части корпуса. Если накрыть их во время
использования печи, возникнет опасность перегрева.
Не размещайте печь вблизи источников тепла, например газовых
или электрических плит. Размещайте печь на безопасном
расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, например
занавесок.
Не располагайте предметы на верхней панели печи
Не устанавливайте печь на необработанную деревянную
поверхность, поскольку при этом возможно повреждение
поверхности.
Шнур не должен свисать с края стола или подставки. Не
допускайте его контакта с горячими предметами и огнем.
Опасность возгорания!
Для снижения риска возгорания в отсеке печи выполняйте
следующие правила.
•
Не накрывайте лоток для крошек или другие детали отсека печи
алюминиевой фольгой. Печь может перегреться.
•
Не готовьте пищу слишком долго или на очень высокой
температуре, не оставляйте печь без присмотра, если она
горячая или в ней использовались пергамент для выпекания или
другие легковоспламеняющиеся предметы.
•
Не открывайте дверцу при возгорании находящихся в печи
предметов. Немедленно выключите печь и выньте вилку из
розетки.
ОПИСАНИЕ
Внимание! При каждом нажатии любой из кнопок панели управления
раздается звуковой сигнал. Если нажать кнопку, которая не работает
в выбранных программе или функции печи, раздадутся два коротких
звуковых сигнала.
1.
2.
Установка времени
3.
•
4.
5.
•
•
•
•
6.
Детали печи
1. Верхний нагревательный элемент
2. Гриль
3. Нижние нагревательные элементы
4. Лоток для крошек
5. Ручка лотка для крошек
6. Дверца печи
7. Дисплей
Кнопки на панели управления
a. Oven (Функция печи)
b. Toast (Программа тостов)
c. Pizza (Программа пиццы)
d. Dehydrate (Программа
подсушивания)
e. Defrost (Программа
размораживания)
f.
Кнопки настройки (температуры,
времени приготовления или
степени обжаривания)
g. Timer/temp
(Таймер/температура)
h. Clock (Часы)
i.
Lamp (Лампочка, подсветка
печи)
j.
Stop/cancel
(Остановка/отмена)
k. Start (Пуск)
Используемые
принадлежности
8. Блюдо для жарки
9. Сковорода для пиццы
10. Ручка
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ
7.
Входящие в комплект принадлежности (блюдо для жарки (8),
сковорода для пиццы (9) и гриль (2)) используются для приготовления
многих блюд. Чтобы достать принадлежности из печи или взять
нагревшуюся принадлежность, используйте ручку (10) .
Обычное приготовление пищи
a.
1.
c.
b.
2.
d.
e.
g.
3.
4.
i.
Число
нажатий
Индикация
на дисплее
Стандартная
температура
Функция
h.
1
OVEN BAKE
110°C
Выпекание
j.
2
OVEN FAN BAKE
110°C
Выпекание в режиме конвекции
3
OVEN FAN BROIL
150°C
Жарка в режиме конвекции
k.
5.
8.
9.
При необходимости отрегулируйте температуру с помощью
кнопок настройки.
6. Нажмите кнопку Timer/temp (Таймер/температура) (g). На дисплее
отобразится время приготовления (стандартное время
приготовления - 30 минут). При необходимости отрегулируйте
значение с помощью кнопок настройки.
7. Нажмите кнопку Start (Пуск) (k). Печь включится, и начнется
обратный отсчет таймера.
Внимание! Во время изготовления нагревательные элементы (1 и
3) были смазаны, поэтому при первом использовании печи может
появиться небольшое количества дыма. Это не представляет
опасности и прекращается через несколько минут.
8. Чтобы в ходе приготовления просмотреть установленную
температуру, нажмите в любой момент кнопку Timer/temp
(Таймер/температура).
9. Чтобы временно приостановить приготовление, один раз
нажмите кнопку Stop/cancel (Остановка/отмена) (j). Чтобы
возобновить его, нажмите кнопку Start (Пуск). При повторном
нажатии кнопки Stop/cancel (Остановка/отмена) приготовление
остановится окончательно.
10. По истечении установленного времени раздадутся пять звуковых
сигналов, и печь выключится. На дисплее замигает индикация
“End“ (Окончание), и через равные промежутки времени будут
раздаваться пять звуковых сигналов, пока вы не нажмете кнопку
Stop/cancel (Остановка/отмена).
10.
Все печи проходят заводскую проверку, но все же в целях
безопасности после распаковки внимательно осмотрите печь на
предмет возможных повреждений, полученных во время
транспортировки. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений
(например, вмятин или других дефектов), в правильности закрывания
дверцы (6), а также проверьте состояние шарниров. В случае
обнаружения повреждений сообщите о них в магазин, в котором была
приобретена печь, и не используйте ее до проверки специалистом
авторизованного центра.
•
•
•
Установите лоток для крошек (4) в нижней части печи. Не
используйте лоток, если он горячий.
Поместите пищу в печь (если печь не требуется предварительно
разогревать).
Закройте дверцу печи.
Нажмите кнопку Oven (Печь) (a), чтобы выбрать необходимую
функцию приготовления.
f.
ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К РАБОТЕ
•
Кратковременно нажмите кнопку Clock (Часы) (h). На дисплее
отобразится индикация “Hr24“ (24 часа), и замигает индикация
“CLOCK“ (ЧАСЫ).
С помощью кнопок настройки (f) установите час.
Нажмите кнопку Clock (Часы).
С помощью кнопок настройки установите минуты.
Нажмите кнопку Clock (Часы). Теперь время на дисплее
установлено.
Программа тостов
В печи можно обжаривать и разогревать хлеб.
1. Нажмите кнопку Toast (Тост) (b). На дисплее отобразятся
индикации “TOAST“(ТОСТ) и 2, и в нижней части дисплея
загорятся три красных индикатора. Эти индикаторы обозначают
степень обжаривания (стандартно установлено 3), которая
регулируется в диапазоне от 1 (хлеб будет светлым) до 6
(темным).
2. При необходимости отрегулируйте степень обжаривания с
помощью кнопок настройки. Индикаторы отразят значение.
3. Нажмите кнопку Start (Пуск). На дисплее отобразится индикация
“-:--“, и печь включится.
Перед установкой удостоверьтесь, что удалены все упаковочные
материалы и наклейки как внутри устройства, так и снаружи.
Правильно расположите печь (см. меры предосторожности,
приведенные выше).
Прежде чем использовать все принадлежности, вымойте их в
мыльной воде и высушите.
Включите устройство в розетку. Включите питание. Раздастся
звуковой сигнал, и на дисплее (7) отобразятся индикации
“POWER“(ПИТАНИЕ) и “CLOCK“ (ЧАСЫ), а также время 0:00.
Двоеточие замигает, и часы пойдут.
24
4.
Чтобы остановить обжаривание, нажмите кнопку Stop/cancel
(Остановка/отмена).
Внимание! Обжаривание тостов не останавливается
автоматически!
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ
Обратите внимание, что данное изделие Adexi имеет следующую
маркировку:
Программа пиццы
В печи имеется специальная программа приготовления пиццы.
1. Нажмите кнопку Pizza (Пицца) (c). На дисплее отобразятся
индикации “PIZZA“ (ПИЦЦА) и “A-9“, и в нижней части дисплея
загорятся два красных индикатора. Эти индикаторы обозначают
время выпекания, значение которого равно 2 (короткое), 4
(среднее) или 6 (долгое).
2. При необходимости отрегулируйте время выпекания с помощью
кнопок настройки Индикаторы отразят значение, и будет
установлен таймер в соответствии с выбором: при значении 2
время выпекания - 15 минут, при значении 4 - 18 минут, а при
значении 6 - 21 минута.
3. Нажмите кнопку Start (Пуск). Печь включится.
4. Приготовление можно как временно приостанавливать, так и
завершать окончательно. См. раздел “Обычное приготовление
пищи” выше.
5. По завершении программы раздастся сигнал, и печь выключится.
Программа подсушивания
В печи имеется специальная программа подсушивания пищи.
1. Нажмите кнопку Dehydrate (Подсушивание) (d). На дисплее
отобразятся индикация “DEH“ (ПОДСУШИВАНИЕ) и время
подсушивания 30 минут.
2. При необходимости отрегулируйте время подсушивания с
помощью кнопок настройки.
3. Нажмите кнопку Start (Пуск). Печь включится.
4. Подсушивание можно как временно приостанавливать, так и
завершать окончательно. См. раздел “Обычное приготовление
пищи” выше.
5. По завершении программы раздастся сигнал, и печь выключится.
Программа размораживания
Это означает, что это изделие запрещено утилизировать вместе с
обычными бытовыми отходами, поскольку вышедшее из строя
электрическое и электронное оборудование утилизируется отдельно.
Согласно директиве WEEE, каждая страна-участница обязана
обеспечить соответствующий сбор, восстановление, обработку и
переработку вышедшего из строя электрического и электронного
оборудования. Частные хозяйства в странах ЕС могут сдавать
использованное оборудование на специальные станции переработки
бесплатно. В некоторых странах-участницах использованное
оборудование можно в ряде случаев бесплатно сдать продавцу, у
которого оно было приобретено, при условии, что вы покупаете новое
устройство. Для получения дополнительной информации по
обращению с вышедшим из строя электрическим и электронным
оборудованием обратитесь к продавцу, распространителю или же в
местные органы управления.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет свою силу в следующих случаях:
•
если не соблюдались изложенные выше инструкции;
•
если прибор был вскрыт;
•
если прибор использовался ненадлежащим образом, небрежно
или был поврежден в результате какого-либо воздействия;
•
если неполадки прибора возникли вследствие неисправности
электросети.
В связи с постоянным совершенствованием функциональности и
дизайна нашей продукции мы оставляем за собой право вносить
изменения в изделие без предварительного уведомления.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
Компания Adexi не несет ответственности за возможные опечатки.
В печи имеется программа размораживания.
1. Нажмите кнопку Defrost (Размораживание) (e). На дисплее
отобразятся индикация “DEF“ (РАЗМОРАЖИВАНИЕ) и время
размораживания 30 минут.
2. При необходимости отрегулируйте время размораживания с
помощью кнопок настройки.
3. Нажмите кнопку Start (Пуск). Печь включится.
4. Размораживание можно как временно приостанавливать, так и
завершать окончательно. См. раздел “Обычное приготовление
пищи” выше.
5. По завершении программы раздастся сигнал, и печь выключится.
Подсветка печи
Если нажать кнопку Lamp (Лампочка) (i), в печи загорится подсветка.
При повторном нажатии кнопки подсветка выключится.
ОЧИСТКА
Очищая печь, выполняйте следующие инструкции.
•
Перед очисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока печь
остынет.
•
Выньте из печи лоток для крошек и очистите его.
•
Для очистки внутренней или внешней поверхности печи или
принадлежностей не следует пользоваться чистящим порошком,
металлическими мочалками или иными сильными чистящими
средствами, так как они могут поцарапать поверхность.
Используйте вместо этого тряпку, смоченную горячей водой, а в
случае большой загрязненности печи добавьте моющее
средство.
•
Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
•
Лотки, гриль и ручку можно вымыть водой с моющим средством.
Возможно использование посудомоечной машины.
•
Прежде чем закрывать дверцу печи, дайте отсеку печи
полностью высохнуть.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement