Hyundai DVBT 210 User manual

Hyundai DVBT 210 User manual
DVBT 210
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ
PRIJÍMAČ DIGITÁLNEHO VYSIELANIA
PRZYSTAWKA CYFROVA
DVB-T RECEIVER
Bezpečnostní opatření
●
●
●
●
●
●
Přečtěte si pozorně tento návod.
Uschovejte návod pro pozdější použití.
Chraňte přístroj před vlhkostí.
Před zapnutím přístroj postavte na stabilní plochý povrch. Nestavte jej na měkké předměty.
Nestavte přístroj na měkký nábytek.
Pokud nastane některá z následujících situací, nechte přístroj překontrolovat servisním
technikem:
– Přístroj byl vystaven vlhkosti.
– Přístroj upadl a byl poškozen.
– Přístroj vykazuje zjevné známky poruchy.
– Přístroj správně nepracuje nebo nefunguje podle návodu k použití.
Upozornění
● Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodnímejte kryt ani zadní kryt přístroje.
● Neblokujte větrací tvory přístroje. Ponechejte kolem přístroje přiměřenou mezeru, aby dostatečně větral.
● Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo.
Upozornění na autorská práva
Žádná část této publikace se nesmí žádným způsobem rozmnožovat bez předchozího písemného
povolení. Ochranné známky nebo značky zde uvedené jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.
Prohlášení
Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Výrobce nedá
vá žádnou záruku ani neručí (odvozeně ani jinak) za přesnost a úplnost tohoto dokumentu
a v žádném případě nebude odpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu, včetně (mimo
jiné) zvláštních, náhodných, následných či jiných škod.
Tento symbol znamená, že přístroj má mezi částmi s nebezpečným napětím ze sítě a
částmi přístupními pro uživatele dvojitou izolaci. Při servisu požívejte pouze identické
náhradní díly.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zamezení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte ten
to přístroj ani jeho kabely dešti.
1. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy.
2. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí být volně dostupné.
3. Aby byl vstup napájení zcela odpojen, musí být síťová zástrčka přístroje odpojena ze sítě.
4. Síťová zástrčka přístroje nesmí být blokována a při zamýšleném využívání přístroje musí být
snadno dostupná.
CZ - CZ
Obsah
Úvod
2
Čelní a zadní panel
4
Dálkový ovladač
5
Propojení
7
První instalace
8
Základní provoz
9
Práce s menu nastavení na obrazovce
13
Řešení problémů
20
Technické specifikace
21
Úvod
Tento přehrávač DVB-T je digitálním přijímačem volně šířeného pozemního digitálního signalu,
který umožní vašemu televizoru přístup k volně šířenému pozemnímu digitálnímu signálu
televizních kanálů nebo rozhlasového vysílání. Jeho digitální příjem pokrývá pásma VHF a UHF.
Ve srovnání s analogovými televizními programy eliminují digitální televizní programy šumy a rušení a nabízí vyšší kvalitu obrazu i zvuku. K dispozici máte průvodce první instalací podle informací
na obrazovce, a proto můžete snadno začít sledovat programy. Kromě toho je přiloženo plně vyba
vené dálkové ovládání, které umožňuje přístup ke všem funkcím pouhým stisknutím tlačítka.
Hlavní funkce
Plná kompatibilita s evropským standardem DVB-T
Audio a video dekódování plně kompatibilní se streamováním MPEG2 ISO/IEC 13818
Podpora pásma 6/7/8 MHz.
Demodulátor COFDM
Automatické nebo manuální vyhledávání kanálů
Editace kanálů, jejich přesuny a mazání
Rodičovský zámek
Přepínání mezi NTSC a PAL automaticky nebo manuálně
Funkce EPG (Elektronický programový průvodce) a teletextu
Vícejazyčné zobrazení na obrazovce
Podpora vícejazyčných titulků
Sériový post RS-232 pro upgrade softwaru
Dvojí konektor SCART (výstup SCART televizoru a vstup SCART videorekordéru)
Tuner RF s bypassem
SDTV
Dálkový ovladač se všemi funkcemi
Obsah balení
Před instalací zkontrolujte položky nacházející se v balení.
Balení by mělo obsahovat následující položky:
– Přijímač DVB-T TV
– Dálkový ovladač
CZ - 1x
1x
– Baterie AAA pro dálkový ovladač
– Návod k použití
2x
1x
Čelní a zadní panel
1. Čelní panel
1) POHOTOVOSTNÍ TLAČÍTKO STANDBY: Používá se k zapnutí a vypnutí set top boxu.
2) KONTROLKA POHOTOVOSTNÍHO STAVU: Používá se k vizuální indikaci stavu set top boxu.
Jestliže je set top box zapnutý, bude kontrolka svítit zeleně. Ve stavu pohotovostního režimu
svítí kontrolka červeně.
3) SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ: Používá se k příjmu signálu z dálkového ovladače.
4) ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ ČÍSLA KANÁLU: Používá se ke změně kanálů bez použití dálkového
ovladače.
2. Zadní panel
1) ANTÉNNÍ VSTUP RF IN: Slouží k připojení externí antény.
2) BYPASS RF: Tato zdířka je přemostěním RF signálu vašeho televizoru nebo jiného video
systému.
3) KOAXIÁLNÍ VÝSTUP: Připojení ke koaxiálnímu vstupu surroundového zvukového systému.
4) SCART PRO VIDEOREKORDÉR: Připojení k DVD nebo jinému video systému.
5) SCART PRO TV: Připojení k televizoru.
6) PORT RD-232: Připojení při upgradu softwaru.
7) SÍŤOVÝ KABEL: Slouží k připojení hlavního napájení.
CZ - CZ
Dálkový ovladač
Funkce tlačítkem dálkového ovladače:
1. DTV/VCR: Používá se k přepínáním mezi režimem
vstupu SCART VCR a ýstupu DTV.
2. INFO: Používá se k zobrazení informací o sledovaném kanále nebo dalších informací o programu,
pokud se nacházíte v malé obrazovce EPG.
3. PAUSE: Používá se k pozastavení přehrávání sledovaného programu.
4. EPG: Používá se k zobrazení informací o sledovaném programu a rovněž toho, co následuje po něm.
5. EXIT: Používá se k navrácení do předchozí obrazovky nebo menu.
6. OK: Používá se k potvrzení volby v rámci menu.
7. VOL+: Používá se k pohybu v obrazovce menu nebo
ke změně hlasitosti, pokud nejste v žádném menu.
8. FAVORITE: Používá se k přístupu k oblíbeným kanálům.
9. GAME: Používá se k volbě 4 zabudovaných miniher:
Mine, Tetris, Gomuku a Calendar.
10.RECALL: Používá se k přepínání mezi dvěma
posledně sledovanými kanály.
11. SUBTITLE: Používá se k přepínání mezi různými
titulky, které jsou vysílány.
12.TEXT: Používá se k zobrazení teletextu na obrazovce, pokud je ve vysílacím signálu teletext obsažen.
13.STANDBY: Používá se k zapínání a vypínání set top
boxu.
14.MUTE: Používá se k vypnutí a zapnutí zvuku.
15.MENU: Používá se k otevření okna hlavního menu.
16.CH+: Používá se k pohybu po obrazovce menu
nebo k výběru kanálů, pokud nejste v žádném menu.
17.VOL–: Používá se k pohybu v obrazovce menu
nebo ke změně hlasitosti, pokud nejste v žádném
menu.
18.CH–: Používá se k pohybu po obrazovce menu
nebo k výběru kanálů, pokud nejste v žádném menu.
19.Číselná tlačítka: Používají se k volbě čísel kanálů
nebo zadání čísel v menu.
20.AUDIO: Používá se k nastavení zvukového výstupu,
k dispozici jsou nastavení STEREO, LEVÉ MONO a
PRAVÉ MONO.
21.TV/RADIO: Používá se k přepínání mezi TV kanály
a rozhlasovými stanicemi.
22.Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré):
Používají se k aktivaci různých funkcí na teletextové
obrazovce nebo v jiných menu.
Poznámka: Tlačítka SUBTITLE, TEXT a LANGUAGE nemusí být funkční u všech kanálů.
CZ - Instalace baterií
Otevřete kryt bateriového prostoru dálkového ovladače a vložte do něj 2 baterie velikosti AAA.
Symboly uvnitř bateriového prostoru ukazují, jakým způsobem správně vložit baterie.
Používání dálkového ovladače
Při práci s dálkovým ovladačem jej namiřte směrem k čelnímu panelu digitálního set top boxu.
Dálkový ovladač má dosah 7 metrů od set top boxu v úhlu do 60°.
Dálkový ovladač nebude fungovat, pokud je před ním překážka.
Sluneční svit nebo velmi jasné světlo snižují citlivost dálkového ovladače.
CZ - CZ
Propojení
Upozornění: Ujistěte se, že specifikace napětí elektrické zásuvky je stejná jako u přijímače.
Z důvodu zamezení rizika úrazu elektrickým proudem neotvírejte kryt ani zadní kryt přijímače.
Připojení k televizoru
Připojení k televizoru a videorekordéru
CZ - Poznámka: Při připojování přijímače k jiným zařízením, např. televizoru, videorekordéru a zesilovači, se řiďte příslušným návodem k použití. Před propojením se rovněž ujistěte, že jsou všechna
zařízení odpojena z elektrické sítě.
První instalace
Po provedení všech propojení zapněte televizor. Ujistěte se, že přijímač je připojen k napájení
a stisknutím tlačítka Power jej zapněte. Pokud používáte přijímač poprvé, zobrazí se menu První
instalace, které vás provede prvním nastavením. Pomocí dálkového ovladače nastavení dokončete.
1. V menu První instalace zvolte ANO a stisknutím OK na dálkovém ovladači pokračujte.
2. Zadejte regionální nastavení, které zahrnuje Region, Jazyk pro OSD, Časovou zónu a Aktivní
anténu. Poté pokračujte tlačítkem NEXT.
Poznámka: Ujistěte se, že jste vybrali region, kde se nacházíte, protože přijímač bude prohle
dávat kanály na základě pásma regionu, který jste vybrali. Pokud váš region v seznamu není,
doporučujeme provést manuální vyhledání. Podrobnosti viz „Manuální vyhledávání“ na straně 16.
3. Volbou ANO spustíte automatické vyhledávání kanálů.
CZ - CZ
4. Vyčkejte, dokud vyhledávání neskončí.
V případě, že chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko EXIT.
Již vyhledané kanály se i přesto uloží.
5. Po dokončení se všechny nalezené aktivní kanály automaticky uloží a naladí se poslední nalezený kanál.
Nyní můžete sledovat pozemní digitální TV kanály a poslouchat rozhlasové vysílání.
V případě, že přeskočíte obrazovku První instalace, můžete stále specifikovat své Regionální
nastavení a Vyhledávání programů přes obrazovkové menu nastavení.
Do menu Regionální nastavení lze vstoupit přes Hlavní menu > Nastavení systému >
Regionální nastavení. Podrobnosti viz „Regionální nastavení“ na straně 20.
Do menu Vyhledávání programů lze vstoupit přes Hlavní menu > Vyhledávání programu >
Automatické vyhledávání / Manuální vyhledávání. Podrobnosti viz „Automatické vyhledávání“
na straně 15.
Základní provoz
Po dokončení vyhledávání programu můžete začít sledovat pozemní digitální TV kanály a poslouchat rozhlasové vysílání. V této kapitole jsou popsány některé typické operace.
Zapnutí a vypnutí
Pokaždé, když přijímač nepoužíváte, stiskněte tlačítko STANDBY na dálkovém ovladači nebo
na přijímači a přepněte jej do pohotovostního režimu.
Přepínání kanálů
Mezi různými kanály můžete přepínat následujícími způsoby:
● Stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam kanálů a tlačítky nahoru a dolů zvolíte požadovaný
kanál.
CZ - ● Tlačítky CH+ / CH– na přijímači přepněte na následující nebo předchozí kanál.
● Pomocí číselných tlačítek navolte přímo číslo kanálu.
● Tlačítkem RECALL se vrátíte na předchozí sledovaný kanál.
Kdykoliv změníte kanál, zobrazí se na spodní straně obrazovky pruh zobrazující základní
informace o aktuálním kanálu.
Nastavení hlasitosti
Tlačítky VOL+ / VOL- nastavte hlasitost.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
Stisknutím tlačítka FAVORITE zobrazíte přednastavené oblíbené kanály. Seznam oblíbených
kanálů vytvoříte v Hlavním menu > Seznam programů.
Podrobnosti viz „Vytvoření skupin oblíbených kanálů“ na straně 13.
Zobrazení informací
Pokud chcete zobrazit podrobné informace o aktuálním kanálu, stiskněte tlačítko INFO.
Volba titulků
Pomocí tlačítka SUBTITLE můžete měnit nebo vypnout titulky na obrazovce. Dostupnost titulků
závisí na vysílané stanici.
CZ - 10
CZ
Zmrazení
Pokud sledujete kanál, můžete aktuální obrazovku „zmrazit“ stisknutím tlačítka PAUSE.
Opětovným stisknutím stejného tlačítka funkci zmrazení zrušíte.
Zobrazení EPG
Pokud chcete zobrazit EPG (Elektronický programový průvodce) poskytovaný poskytovatelem
obsahu:
1. Stiskněte tlačítko EPG a poté pomocí tlačítek nahoru a dolů označte požadovaný kanál, čímž
se zobrazí EPG. Pokud chcete zobrazit celý EPG pro aktuální datum, stiskněte tlačítko doprava.
2. Při zobrazení kompletního EPG se v něm můžete pohybovat tlačítky nahoru a dolů. Pokud
chcete zobrazit EPG pro následující nebo předchozí den, podržte tlačítka nahoru a dolů.
3. Pokud stisknete tlačítko doprava, zobrazí se následující podrobná obrazovka EPG.
4. Pokud chcete podrobnou obrazovku EPG opustit, stiskněte tlačítko doleva.
Zobrazení textu
Otevřete stránku teletextu stisknutím tlačítka TEXT (za předpokladu, že je teletext vysílán).
Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext vypnete.
CZ - 11
Volba zvukového režimu
Pomocí tlačítka AUDIO můžete přepínat mezi zvukovými režimy LL (levý), RR (pravý) a LR
(stereo).
Používání menu nastavení na obrazovce
Přijímač má obrazovkové menu poskytující přístup k různým ovládacím prvkům nastavení
a správy.
Pomocí dálkového ovladače se můžete v menu pohybovat a aktivovat požadované nastavení.
Správa seznamu programů
Hlavní menu > Seznam programů > Seznam televizních / Rozhlasových programů
Všechny aktivní kanály jsou uvedeny v Seznamu programů, což umožňuje vytvořit si vlastní
skupinu oblíbených kanálů a kanály přesouvat, mazat nebo třídit.
Vytvoření skupiny oblíbených kanálů
Tato funkce umožňuje seskupovat oblíbené kanály do skupin. Skupiny oblíbených kanálů
vytvoříte následovně:
1. Zvolte kanál, který chcete přidat do skupiny, a přejděte do sloupce Oblíbené.
2. Jestliže je sloupec Oblíbené označen, objeví se po stisknutí tlačítka OK symbol červeného
srdce. Opětovných stisknutím tlačítka OK můžete tento kanál ze skupiny oblíbených vyřadit.
3. Jakmile je vytvořena skupina oblíbených kanálů, můžete se k nim rychle dostat stisknutím
tlačítka FAVORITE.
Přesunutí kanálu
1. Zvolte kanál, který chcete přesunout a přejděte do sloupce Přesunout.
2. Stiskněte tlačítko OK a zobrazí se symbol ↓↑.
3. Pomocí tlačítek nahoru a dolů přesuňte kanál na požadovanou pozici.
CZ - 12
CZ
Vymazání kanálu
1. Zvolte kanál, který chcete vymazat a přejděte do sloupce Vymazat.
2. Stiskněte tlačítko OK a zobrazí se symbol X. Opakujte tento krok pro všechny programy, které
se mají vymazat.
3. Stisknutím tlačítka EXIT nebo MENU označený kanál vymažete.
Třídění kanálů
1. Přejděte do Hlavní menu > Seznam programů > Třídit.
2. Kanály můžete třídit podle názvu kanálu, servisního ID nebo čísla kanálu. Zvolte požadovanou
metodu.
3. Stisknutím tlačítka EXIT nebo MENU se vrátíte do seznamu programů.
Seznam je nyní setříděn dle určeného pořadí.
Vyhledávání programů
Automatické vyhledávání
1. Vstupte do menu Automatického vyhledávání přes Hlavní menu > Vyhledávání programů >
Automatické vyhledávání.
2. Stisknutím tlačítka OK spusťte automatické vyhledávání.
3. Zvolte, zda chcete smazat předchozí seznam kanálů.
CZ - 13
4. Vyčkejte, dokud vyhledávání neskončí.
V případě, že chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko EXIT.
Již vyhledané kanály se i přesto uloží.
5. Po dokončení se naladí poslední nalezený kanál.
Manuální vyhledávání
Pokud po automatickém vyhledání některé kanály chybí nebo chcete později přidat nově vysílané kanály, můžete použít funkci Manuálního vyhledávání. Pokud chcete některý kanál najít
manuálně, musíte znát jeho parametry, např. číslo kanálu. Po nalezení kanálu se kanál přidá
do aktuálního seznamu kanálů.
1. Vstupte do menu Manuálního vyhledávání přes Hlavní menu > Vyhledávání programů >
Manuální vyhledávání.
2. V poli Číslo kanálu specifikujte příslušné číslo kanálu pomocí tlačítek doprava a doleva nebo
číselnými tlačítky. Při provedení volby se příslušným způsobem změní hodnota frekvence a
pásma.
3. Stisknutím tlačítka OK spustíte manuální vyhledávání.
4. Pokud není nalezen žádný signál, zobrazí se oznámení o tom, že není signál. Jinak bude
vyhledaný kanál uložen a přidán do aktuálního seznamu kanálů.
Rodičovská kontrola
Tato funkce umožňuje zabránit dětem nebo neoprávněným osobám sledovat kanály.
1. Přejděte do Hlavního menu > Rodičovská kontrola. Pro používání menu rodičovské kontroly je
nejprve nutné zadat PIN dle výzvy. (Přednastavené heslo je 6666).
CZ - 14
CZ
2. Po zadání správného PIN se zobrazí následující možnosti:
Zamknutí kanálu: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat celkovou rodičovskou kontrolu. Pokud
nastavíte ANO, všechny kanály s nastavením zámku se uzamknou.
Rodičovské nastavení: V seznamu kanálů zvolte kanál, který chcete uzamknout a poté stiskněte OK. Zobrazí se symbol visacího zámku. Zámek zrušíte opětovným stisknutím OK.
Změnit PIN: Umožňuje změnu PIN. PIN se může skládat z 1 až 4 číslic. Pokud chcete PIN
změnit, zadejte do příslušných okének starý a nový PIN. Po stisknutí OK se zobrazí zpráva
oznamující změnu PIN.
Poznámka: Pokud chcete aktivovat funkci rodičovské kontroly, je třeba nastavit Zamknutí kanálu
na ANO. Pokud chcete zamknout jen určité kanály a přitom mít jiné kanály odemknuté, proveďte
nastavení s použitím tabulky Rodičovského nastavení.
Sledování uzamknutých kanálů
Pokud chcete sledovat kanál poté, co byl zamknut, je třeba zadat správný PIN.
CZ - 15
Nastavení systému
TV standard
Tato volba umožňuje vybrat TV systém mezi PAL, NTSC a AUTO.
Typ zobrazení
Tato volba umožňuje vybrat poměr stran pro video výstup. Pokud používáte normální televizor 4:3,
můžete sledovat běžné vysílání ve formátu 4:3. Někdy však stanice vysílají širokoúhlý formát. V
takovém případě můžete zvolit, jakým způsobem jej zobrazíte na klasickém televizoru.
● 4:3 LB (Letterbox)
Pro klasické televizory 4:3.
Na normálním televizoru se zobrazí
celá šířka širokoúhlého formátu s černými
pruhy nahoře a dole.
● 4:3 PS (Pan & Scan)
Pro klasické televizory 4:3.
Dojde k ořezání levého a pravého okraje
širokoúhlého formátu, aby se vešel
na normální televizor.
● 16:9 – Pokud používáte širokoúhlou obrazovku, zvolte tuto možnost.
Video výstup
Nastavte video režim na CVBS nebo RGB.
CZ - 16
CZ
Aktivní anténa
Výchozí nastavení je na Vypnuto. Pokud je přijímač připojen k externí aktivní anténě, která zesiluje
přijímaný signál, nastavte tuto položku na Zapnuto. Tento přijímač má maximálně 5V stejnosměrného proudu při 50 mA.
Upozornění: Pokud používáte normální pasivní anténu, ujistěte se, že máte nastaveno Vypnuto.
Místní nastavení
Region: Zvolte region nebo zemi, kde se nacházíte. V závislosti na vybrané zemi se nastaví jazyk
zobrazení na obrazovce a časová zóna.
Jazyk OSD (zobrazení na obrazovce): Zvolte požadovaný jazyk zobrazení na obrazovce.
Časová zóna: Ke správnému zobrazení místního času zvolte správnou časovou zónu. Pro EPG
i programování systému je nutné správné nastavení časové zóny.
Jazyk
Jazyk pro OSD: Zvolte požadovaný jazyk zobrazení na obrazovce.
1. a 2. jazyk pro audio: Tato možnost umožňuje vybrat první a druhou volbu jazyka pro audio.
Pokud není ve vysílaném programu k dispozici ani jeden z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní jazyk programu. Alternativně můžete jiný jazyk, který je k dispozici, navolit tlačítkem AUDIO.
Jazyk pro titulky: Umožňuje vybrat jazyk pro titulky. Pokud vámi vybraný jazyk není ve vysílaném
programu k dispozici, použije se hlavní jazyk programu. Titulky na obrazovce můžete rovněž zrušit
volbou Vypnuto.
CZ - 17
Nastavení času
Aby se místní čas zobrazil správně, zvolte správnou časovou zónu. Pro EPG i programování systému je nutné správné nastavení časové zóny.
Použití SEČ: Umožňuje zapnout nebo vypnout používání středoevropského času (SEČ).
Pokud znáte časovou zónu SEČ vašeho místa, nastavte Použití SEČ na Zapnuto a zvolte příslušnou časovou zónu. Pokud chcete nastavit čas manuálně, zvolte v Použití SEČ položku Vypnuto
a poté manuálně nastavte datum a čas.
Programování systému
Tato funkce umožňuje automatické zapnutí přijímače a jeho přepnutí na přednastavený kanál, a to
na nastavenou dobu. Tuto funkci můžete použít pro naprogramování nahrávání, pokud je váš přijímač připojen k videorekordéru nebo rekordéru, nebo jako připomenutí určitých programů. Lze
naprogramovat až 10 úloh.
1. V tabulce Programování zvolte pomocí tlačítek nahoru a dolů úkol a tlačítky doprava a doleva
můžete přepínat mezi Neaktivní a Aktivní.
2. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do obrazovky Podrobnosti.
3. Zadejte požadované nastavení. Pomocí tlačítek nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi
položkami nastavení a tlačítky doprava a doleva můžete přepínat mezi volbami, které jsou k
dispozici. Číselnými tlačítky můžete zadávat číselné hodnoty.
Režim: Úkol můžete opakovat nastavením počtu opakování na Jednou, Denně nebo Týdně,
nebo můžete úkol vypnout volbou Stop.
Čas spuštění a vypnutí: Zde zadejte čas počátku a konce, kdy se má přijímač automaticky
zapnout a vypnout.
Typ kanálu: Dle přání zvolte televizní nebo rozhlasový kanál.
Číslo kanálu: Zvolte kanál, který se má v nastaveném čase přehrávat.
4. Po dokončení nastavení změny uložte stisknutím tlačítka MENU nebo EXIT.
Hra
Tato možnost zahrnuje 4 zabudované mini-hry: Mine, Tetris, Gomoku a Calendar.
CZ - 18
CZ
Příslušenství
Informace o systému
Tato volba umožňuje prohlédnout si aktuální informace o systému.
Nastavení z výroby
Tato volba umožňuje obnovit nastavení z výroby.
1. Výchozí nastavení obnovíte stisknutím OK.
2. Všechny programy, které jste vyhledali, se vymažou a všechny parametry, tj. místní nastavení,
jazyky a seznam oblíbených kanálů, se vrátí na výchozí nastavení z výroby.
3. Po obnovení výchozího nastavení se objeví obrazovka První instalace s dotazem, zda si přejete provést automatické vyhledání kanálů.
Aktualizace systému
Kdykoliv je k dispozici aktualizace softwaru, lze provést upgrade přijímače na nové funkce.
Osobní styl
Tato možnost umožňuje upravit nastavení menu.
Lze nastavit Barvu menu, Stupeň průhlednosti, Typ ohraničení a Úvodní animace dle vlastních
požadavků.
CZ - 19
Řešení problémů
Pokud se u tohoto přijímače nebo při jeho instalaci setkáte s problémem, nejprve si pozorně pře
čtěte příslušné části návodu k použití a tohoto Řešení problémů.
Problém
Možná příčina
Pohotovostní kontrolka nesvítí Síťový kabel je vytažený
Je spálená síťová pojistka
Nenalezen signál
Anténa je odpojená
Anténa je poškozená nebo
špatně nastavená
Jste mimo dosah digitálního
signálu
Není obraz nebo zvuk
Sledujete nesprávný výstup
SCART
Máte naladěn kanál s digitálním teletextem
V obraze jsou čtverečkovaJe možné, že anténa není
kompatibilní
né části nebo dochází ke
zmrazení obrazu
Kanál je kódovaný
Oznámení o kódovaném
kanálu
Zapomněli jste heslo zámku
kanálu
Není reakce na dálkový ovladač
Přijímač je vypnutý
Nemíříte ovladačem správně
Čelní panel je zakryt
Baterie jsou do dálkového
ovladače vloženy nesprávně
Baterie dálkového ovladače
jsou vybité
Po přesunutí přijímače do jiné Signál může přicházet
místnosti nelze přijmout digi- do antény přes distribuční
tální signál
systém, který redukuje digitální signál, který se přijímá přijímačem
CZ - 20
Co dělat
Zkontrolujte síťový kabel
Zkontrolujte pojistku
Zkontrolujte vedení antény
Zkontrolujte anténu
Ověřte u prodejce
Stiskněte tlačítko DTV/
VCR
Přepněte na jiný kanál
Zkontrolujte anténu
Zvolte jiný kanál
Zámek kanálu zrušíte
opětovným naladěním
kanálů
Zapojte přijímač do zásuvky a zapněte jej
Namiřte ovladač na čelní
panel
Zkontrolujte, zda není
panel zakrytý
Zkontrolujte polaritu baterií
Vyměňte baterie dálkového
ovladače
Vyzkoušejte přímý signál
z antény
CZ
Technické specifikace
Položka
Tuner
Demodulace
Konektory
Specifikace
Frekvenční rozsah
Vstupní impedance
Úroveň vstupního signálu
Pásmo
Demodulátor
Modulace OFDM
Paketový přenos
Ochranný interval
Vstup RF
Bypass RF
SCART TV
SCART videorekordéru
Koaxiální
RS-232
Výkon
Zobrazení
Dekódování
Ostatní
Napájení
Příkon
Modul dekodéru
Rozlišení
Poměr stran
Video
Audio
Splněné normy
Zvukový režim
VHF: 174 MHz až 230 MHz
UHF: 470 MHz až 862 MHz
75 ohmů nesymetricky
-78 až -25 dBm
6 / 7 / 8 MHz
COFDM
2K, 8K FFT, SFN a MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169-2 samičí konektor
IEC 165-2 samčí konektor
Kompozitní video (CVBS), RGB, audio
Le/Pr
Kompozitní video, audio Le/Pr
RCA, pro digitální zvukový výstup SPDIF
DB-9, samčí sériový port, pro upgrade
softwaru
100 – 240 V, 50/60 Hz
10 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG2 Audio layer I a II
Splňuje ETSI EN 300 744 DVB-T
Pravý, levý, stereo
Poznámka
Změna technické specifikace vyhrazena.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek
na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a
elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto
důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro
podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci
domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem
AK-051447.
CZ - 21
Bezpečnostné opatrenia
●
●
●
●
●
●
Prečítajte si pozorne tento návod.
Uschovajte návod pre neskoršie použitie.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou.
Pred zapnutím prístroj postavte na stabilný plochý povrch. Nestavte ho na mäkké predmety.
Nestavte prístroj na mäkký nábytok.
Pokiaľ nastane niektorá z nasledujúcich situácií, nechajte prístroj prekontrolovať servisným
technikom:
– Prístroj bol vystavený vlhkosťou.
– Prístroj upadol a bol poškodený.
– Prístroj vykazuje zjavné známky poruchy.
– Prístroj správne nepracuje alebo nefunguje podľa návodu k použitiu.
Upozornenie
● Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neodnímajte kryt ani zadný kryt prístroja.
● Neblokujte vetracie tvory prístroja. Ponechajte okolo prístroja primeranú medzeru, aby dostatočne vetral.
● Nestavte prístroj do skriniek bez vetrania ani na povrch zariadenia, ktoré vydávajú teplo.
Upozornenie na autorské práva
Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie žiadnym spôsobom rozmnožovať bez predchádzajúceho
písomného povolenia. Ochranné známky alebo značky tu uvedené sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.
Prehlásenie
Informácie v tomto dokumentu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca
nedáva žiadnu záruku ani neručí (odvodene ani inak) za presnosť a úplnosť tohto dokumentu
a v žiadnom prípade nebude zodpovedaný za stratu zisku alebo inú komerčnú škodu, vrátane
(mimo iné) zvláštnych, náhodných, následných či iných škôd.
Tento symbol znamená, že prístroj má medzi časťami s nebezpečným napätím zo siete
a časťami prístupnými pre užívateľa dvojitou izoláciu. Pri servise požívajte len identické
náhradné diely.
UPOZORNENIE: Z dôvodu zamedzenia rizika úrazu elektrickým prúdom nevystavujte
tento prístroj ani jeho káble dažďu.
1. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety
naplnené tekutinou, napríklad vázy.
2. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a ako takéto musí byť voľne dostupné.
3. Aby bol vstup napájania celkom odpojený, musí byť sieťová zástrčka prístroje odpojená zo siete.
4. Sieťová zástrčka prístroje nesmie byť blokovaná a pri zamýšľanom využívaní prístroja musí byť
ľahko dostupná.
SK - 22
SK
Obsah
Úvod
23
Čelný a zadný panel
24
Diaľkový ovládač
25
Prepojenie
27
Prvá inštalácia
28
Základná prevádzka
29
Práca s menu nastavením na obrazovke
33
Riešenie problémov
40
Technická špecifikácia
41
Úvod
Tento prehrávač DVB-T je digitálnym prijímačom volne šíreného pozemného digitálneho signálu,
ktorý umožní vášmu televízoru prístup k voľne šírenému pozemnému digitálnemu signálu televíznych kanálov alebo rozhlasového vysielania. Jeho digitálny príjem pokrýva pásma VHF a UHF.
V porovnaní s analógovými televíznymi programami eliminujú digitálne televízne programy, šumy
a rušenie a ponúka vyššiu kvalitu obrazu i zvuku. K dispozícii máte sprievodcu prvou inštaláciou
podľa informácii na obrazovke, a preto môžete ľahko začať sledovať programy. Okrem toho je priložené plne vybavené diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje prístup ku všetkým funkciám stlačením
tlačidla.
Hlavné funkcie
Plná kompatibilita s európskym štandardom DVB-T
Audio a video dekódovanie plne kompatibilné so streamovaním MPEG2 ISO/IEC 13818
Podpora pásma 6/7/8 MHz.
Demodulátor COFDM
Automatické alebo manuálne vyhľadávanie kanálov
Editácia kanálov, ich presuny a mazanie
Rodičovský zámok
Prepínanie medzi NTSC a PAL automaticky alebo manuálne
Funkcia EPG (Elektronický programový sprievodca) a teletextu
Viacjazyčné zobrazenie na obrazovke
Podpora viacjazyčných titulkov
Sériový post RS-232 pre upgrade softwaru
Dvojkonektor SCART (výstup SCART televízoru a vstup SCART videorekordéru)
Tuner RF s bypassom
SDTV
Diaľkový ovládač so všetkými funkciami
Obsah balenia
Pred inštaláciou skontrolujte položky nachádzajúce sa v balení.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
SK - 23
– Prijímač DVB-T TV
– Diaľkový ovládač
– Batérie AAA pre diaľkový ovládač
– Návod k použitiu
– Batérie AAA pre diaľkový ovládač
– Návod k použitiu
1x
1x
2x
1x
2x
1x
Čelný a zadný panel
1. Čelný panel
1) POHOTOVOSTNÝ TLAČIDLO STANDBY: Používa sa k zapnutiu a vypnutie set top boxu.
2) KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO STAVU: Používa sa k vizuálnej indikácii stavu set top
boxu. Ak je set top box zapnutý, bude kontrolka svietiť zelené. V stave pohotovostného režimu
svieti kontrolka červene.
3) SENZOR DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA: Používa sa k príjmu signálu z diaľkového ovládača.
4) ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE ČÍSLA KANÁLU: Používa sa ku zmene kanálov bez použitia diaľkového
ovládača.
2. Zadný panel
1) ANTÉNNY VSTUP RF IN: Slúži k pripojeniu externej antény.
2) BYPASS RF: Tento otvor je premostením RF signálu vášho televízoru alebo iného video
systému.
3) KOAXIÁLNY VÝSTUP: Pripojenie ku koaxiálnemu vstupu surroundového zvukového systému.
4) SCART PRE VIDEOREKORDÉR: Pripojenie k DVD alebo inému video systému.
5) SCART PRE TV: Pripojenie k televízoru.
6) PORT RD-232: Pripojenie pri upgradu softwaru.
7) SIEŤOVÝ KÁBEL: Slúži k pripojenie hlavného napájania.
SK - 24
SK
Diaľkový ovládač
Poznámka: Tlačítka SUBTITLE,TEXT
a LANGUAGE nemusí být funkční
u všech kanálů.
Funkcia tlačidlom diaľkového ovládača:
1. DTV/VCR: Používa sa k prepínaniu medzi režimom
vstupu SCART VCR a výstupu DTV.
2. INFO: Používa sa k zobrazení informácií o sledovanom kanále alebo ďalších informácií o programu,
pokiaľ sa nachádzate v malej obrazovke EPG.
3. PAUSE: Používa sa k pozastavení prehrávanie sle
dovaného programu.
4. EPG: Používa sa k zobrazení informácií o sledovanom programu a rovnako toho, čo nasleduje po ňom.
5. EXIT: Používa sa k navráteniu do predchádzajúcej
obrazovky alebo menu.
6. OK: Používa sa k potvrdeniu voľby v rámci menu.
7. VOL+: Používa sa k pohybu v obrazovky menu alebo ku zmene hlasitosti, pokiaľ nie ste v žiadnom
menu.
8. FAVORITE: Používa sa k prístupu k obľúbeným
kanálom.
9. GAME: Používa sa k voľbe 4 zabudovaných mini
hier: Mine, Tetris, Gomuku a Calendar.
10. RECALL: Používa sa k prepínaniu medzi dvomi
posledne sledovanými kanálmi.
11. SUBTITLE: Používa sa k prepínaniu medzi rôznymi titulky, ktoré sú vysielané.
12. TEXT: Používa sa k zobrazení teletextu na obrazovke , pokiaľ je vo vysielacom signálu teletext obsiahnutý.
13. STANDBY: Používa sa k zapínaniu a vypínaniu
set top boxu.
14. MUTE: Používa sa k vypnutí a zapnutí zvuku.
15. MENU: Používa sa k otvoreniu okna hlavného
menu.
16.CH+: Používa sa k pohybu po obrazovke menu
alebo k výberu kanálov, pokiaľ nie ste v žiadnom
menu.
17.VOL–: Používa sa k pohybu v obrazovke menu
alebo ke zmene hlasitosti, pokiaľ nie ste v žiadnom
menu.
18.CH–: Používa sa k pohybu po obrazovke menu
alebo k výberu kanálov, pokiaľ nie ste v žiadnom
menu.
19.Číselná tlačidlá: Používajú sa k voľbe čísel kanálov
alebo zadaniu čísiel v menu.
20. AUDIO: Používa sa k nastavenie zvukového výstupu, k dispozícii sú nastavenia STEREO, LEVÉ
MONO a PRAVÉ MONO.
21. TV/RADIO: Používa sa k prepínaniu medzi TV
kanálmi a rozhlasovými stanicami.
22. Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté a modré):
Používajú sa k aktivácii rôznych funkcií na teletextovej obrazovke alebo v iných menu.
SK - 25
Inštalácia batérii
Otvorte kryt batériového priestoru diaľkového ovládača a vložte do neho 2 batérie veľkosti AAA.
Symboly vo vnútri batériového priestoru ukazujú, akým spôsobom správne vložiť batérie.
Používanie diaľkového ovládača
Pri práci s diaľkovým ovládače ho namierte smerom k čelnému panelu digitálneho set top boxu.
Diaľkový ovládač má dosah 7 metrov od set top boxu v uhle do 60°.
Diaľkový ovládač nebude fungovať, pokiaľ je pred ním prekážka.
Slnečný svit alebo veľmi jasné svetlo znižujú citlivosť diaľkového ovládača.
SK - 26
SK
Prepojenie
Upozornenie: Uistite sa, že špecifikácia napätia elektrickej zásuvky je rovnaká ako u prijímača.
Z dôvodu zamedzenia rizika úrazu elektrickým prúdom neotvárajte kryt ani zadný kryt prijímača.
Pripojenie k televízoru
Pripojenie k televízoru a videorekordéru
SK - 27
Poznámka: Pri pripojovaní prijímača k iným zariadeniam, napr. televízoru, videorekordéru
a zosilňovaču, sa riaďte príslušným návodom k použití. Pred prepojením sa rovnako uistite, že sú
všetky zariadenia odpojené od prúdu.
Prvá inštalácia
Po prevedení všetkých prepojení zapnite televízor. Uistite sa, že prijímač je pripojený k napájaniu
a stlačením tlačidla Power ho zapnite. Pokiaľ používate prijímač prvýkrát, zobrazí sa menu Prvá
inštalácia, ktorá vás prevedie prvým nastavením. Pomocou diaľkového ovládača nastavenie
dokončíte.
1. V menu Prvá inštalácia zvoľte ANO a stlačením OK na diaľkovom ovládači pokračujte.
2. Zadajte regiónálne nastavenie, ktoré zahrnuje Región, Jazyk pre OSD, Časovú zónu a Aktívnu
anténu. Potom pokračujte tlačidlom NEXT.
Poznámka: Uistite sa, že ste vybrali región, kde sa nachádzate, pretože prijímač bude prehľadávať kanály na základe pásma regiónu, ktorý ste vybrali. Pokiaľ váš región v zozname nie je, doporučujeme previesť manuálne vyhľadávanie. Podrobnosti viď „Manuálne vyhľadávanie“ na strane
16.
3. Voľbou Áno spustíte automatické vyhľadávanie kanálov.
SK - 28
SK
4. Vyčkajte, dokiaľ vyhľadávanie neskončí.
V prípade, že chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo EXIT.
Už vyhľadané kanály sa i napriek tomu uložia.
5. Po dokončení sa všetky nájdené aktívne kanály automaticky uložia a naladí sa posledný nájdený kanál.
Teraz môžete sledovať pozemné digitálne TV kanály a počúvať rozhlasové vysielanie.
V prípade, že preskočíte obrazovku Prvá inštalácia, môžete stále špecifikovať svoje Regionálne
nastavenie a Vyhľadávanie programov cez obrazovkové menu nastavenie.
Do menu Regionálne nastavenie možno vstúpiť cez Hlavné menu > Nastavenie systému >
Regionálne nastavenie. Podrobnosti viď „Regionálne nastavenie“ na strane 20.
Do menu Vyhľadávanie programov možno vstúpiť pres Hlavné menu > Vyhľadávanie programu
> Automatické vyhľadávanie / Manuálne vyhľadávanie. Podrobnosti viď „Automatické vyhľadávanie“ na strane 15.
Základná prevádzka
Po dokončení vyhľadávania programu môžete začať sledovať pozemné digitálne TV kanály a
počúvať rozhlasové vysielania. V tejto kapitole sú popísané niektoré typické operácie.
Zapnutie a vypnutie
Za každým, keď prijímač nepoužívate, stlačte tlačidlo Standby na diaľkovom ovládači alebo na
prijímači a prepnite ho do pohotovostného režimu.
Prepínanie kanálov
Medzi rôznymi kanály môžete prepínať nasledujúcimi spôsobmi:
● Stlačením tlačidlá OK zobrazíte zoznam kanálov a tlačidlami hore a dole zvolíte
požadovaný kanál.
SK - 29
● Tlačidlami CH+ / CH– na prijímači prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
● Pomocou číselných tlačidiel navoľte priamo číslo kanálu.
● Tlačidlom RECALL sa vrátite na predchádzajúci sledovaný kanál.
Kedykoľvek zmeníte kanál, zobrazí sa na spodnej strane obrazovky pruh zobrazujúci základné
informácie o aktuálnom kanále.
Nastavenie hlasitosti
Tlačidlami VOL+ / VOL- nastavte hlasitosť.
Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
Stlačením tlačidlá FAVORITE zobrazíte prednastavené obľúbené kanály. Zoznam obľúbených
kanálov vytvoríte v Hlavnom menu > Zoznam programov.
Podrobnosti viď „Vytvorení skupín obľúbených kanálov“ na strane 13.
Zobrazenie informácií
Pokiaľ chcete zobraziť podrobné informácie o aktuálnom kanálu, stlačte tlačidlo INFO.
Voľba titulkov
Pomocou tlačidla SUBTITLE môžete meniť alebo vypnúť titulky na obrazovke . Dostupnosť
titulkov závisí na vysielanej stanici.
SK - 30
SK
Zmrazenie
Pokiaľ sledujete kanál, môžete aktuálnu obrazovku „zmraziť“ stlačením tlačidlá PAUSE.
Opätovným stlačením rovnakého tlačidla funkciu zmrazenia zrušíte.
Zobrazenie EPG
Pokiaľ chcete zobraziť EPG (Elektronický programový sprievodca) poskytovaný poskytovateľom obsahu:
1. Stlačte tlačidlo EPG a potom pomocou tlačidiel hore a dole označte požadovaný kanál, čím sa
zobrazí EPG. Pokiaľ chcete zobraziť celý EPG pre aktuálny dátum, stlačte tlačidlo doprava.
2. Pri zobrazení kompletného EPG sa v nem môžete pohybovať tlačidlami hore a dole. Pokiaľ
chcete zobraziť EPG pre nasledujúci alebo predchádzajúci deň, podržte tlačidlá hore a dole.
3. Pokiaľ stlačte tlačidlo doprava, zobrazí sa nasledujúca podrobná obrazovka EPG.
4. Pokiaľ chcete podrobnou obrazovku EPG opustiť, stlačte tlačidlo doľava..
Zobrazenie textu
Otvorte stránku teletextu stlačením tlačidlá TEXT (za predpokladu, že je teletext vysielaný).
Opätovným stlačením tlačidlá TEXT teletext vypnete.
SK - 31
Voľba zvukového režimu
Pomocou tlačidla AUDIO môžete prepínať medzi zvukovými režimy LL (ľavý), RR (pravý) a LR
(stereo).
Používanie menu nastavenia na obrazovke
Prijímač má obrazovkové menu poskytujúci prístup k rôznym ovládacím prvkom nastavenia a
správy.
Pomocou diaľkového ovládača sa môžete v menu pohybovať a aktivovať požadované nastavenia.
Správa zoznamu programov
Hlavní menu > Zoznam programov > Zoznam televíznych / Rozhlasových programov
Všetky aktívne kanály sú uvedené v Zozname programov, čo umožňuje vytvoriť si vlastnú
skupinu obľúbených kanálov a kanály presúvať, mazať alebo triediť.
Vytvorenie skupiny obľúbených kanálov
Táto funkcia umožňuje zoskupovať obľúbené kanály do skupín. Skupiny obľúbených kanálov
vytvoríte následovne:
1. Zvoľte kanál, ktorý chcete pridať do skupiny, a prejdite do stĺpcu Obľúbené.
2. Ak je stĺpec Obľúbené označený, objaví sa po stlačení tlačidla OK symbol červeného
srdce. Opätovným stlačením tlačidlá OK môžete tento kanál zo skupiny obľúbených vyradia.
3.Ako náhle je vytvorená skupina obľúbených kanálov, môžete sa k nim rýchle dostať stlačením
tlačidlá FAVORITE.
Presunutie kanálu
1. Zvoľte kanál, ktorý chcete presunúť a prejdete do stĺpca Presunúť.
2. Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa symbol ↓↑.
3. Pomocou tlačidiel hore a dole presuňte kanál na požadovanú pozíciu.
SK - 32
SK
Vymazanie kanálu
1. Zvoľte kanál, ktorý chcete vymazať a prejdite do stĺpca Vymazať.
2. Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa symbol X. Opakujte tento krok pre všetky programy, ktoré sa
majú vymazať.
3. Stlačením tlačidlá EXIT alebo MENU označený kanál vymažete.
Triedenie kanálov
1. Prejdete do Hlavní menu > Zoznam programov > Triediť.
2. Kanály môžete triediť podľa názvu kanálu, servisného ID alebo čísla kanálu. Zvoľte požadovanú metódu.
3. Stlačením tlačidlá EXIT alebo MENU sa vrátite do zoznamu programov.
Zoznam je teraz potriedený podľa určeného poradia.
Vyhľadávanie programov
Automatické vyhľadávanie
1. Vstúpte do menu Automatického vyhľadávania cez Hlavné menu > Vyhľadávanie programov >
Automatické vyhľadávanie.
2. Stlačením tlačidlá OK spusťte automatické vyhľadávanie.
3. Zvoľte, či chcete vymazať predchádzajúci zoznam kanálov.
SK - 33
4. Vyčkajte, pokiaľ vyhľadávanie neskončí.
V prípade, že chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo EXIT.
Už vyhľadané kanály sa i napriek tomu uložia.
5. Po dokončení sa naladí poslední nalezený kanál.
Manuálne vyhľadávanie
Pokiaľ po automatickom vyhľadaní niektoré kanály chýbajú alebo chcete neskôr pridať nové
vysielané kanály, môžete použiť funkciu Manuálneho vyhľadávania. Pokiaľ chcete niektorý
kanál nájsť manuálne, musíte poznať jeho parametre, napr. číslo kanálu. Po nájdení kanálu sa
kanál pridá do aktuálneho zoznamu kanálov.
1. Vstúpte do menu Manuálneho vyhľadávania cez Hlavné menu > Vyhľadávanie programov >
Manuálne vyhľadávanie.
2. V poli Číslo kanálu špecifikujte príslušné číslo kanálu pomocou tlačidiel doprava a doľava alebo
číselnými tlačidlami. Pri prevedení voľby sa príslušným spôsobom zmení hodnota frekvencie a
pásma.
3. Stlačením tlačidlá OK spustíte manuálne vyhľadávanie.
4. Pokiaľ nie je nájdený žiadny signál, zobrazí sa oznámenie o tom, že nie je signál. Inak bude
vyhľadaný kanál uložený a pridaný do aktuálneho zoznamu kanálov.
Rodičovská kontrola
Táto funkcia umožňuje zabrániť deťom alebo neoprávneným osobám sledovať kanály.
1. Prejdite do Hlavného menu > Rodičovská kontrola. Pre používanie menu rodičovskej kontroly
je najskôr nutné zadať PIN podľa výzvy. (Prednastavené heslo je 6666).
SK - 34
SK
2. Po zadaní správneho PIN sa zobrazí nasledujúce možnosti:
Zamknutie kanálu: Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať celkovú rodičovskú kontrolu. Pokiaľ
nastavíte ANO, všetky kanály s nastavením zámku sa uzamknú.
Rodičovské nastavenie: V zozname kanálov zvoľte kanál, ktorý chcete uzamknúť a potom
stlačte OK. Zobrazí sa symbol visiaceho zámku. Zámok zrušíte opätovným stlačením OK.
Zmeniť PIN: Umožňuje zmenu PIN. PIN sa môže skladať z 1 až 4 číslic. Pokiaľ chcete PIN
zmeniť, zadajte do príslušných okienok starý a nový PIN. Po stlačení OK sa zobrazí správa
oznamujúca zmenu PIN.
Poznámka: Pokiaľ chcete aktivovať funkciu rodičovskej kontroly, je treba nastaviť Zamknutie
kanálu na ÁNO. Pokiaľ chcete zamknúť len určité kanály a pritom mať iné kanály odomknuté, preveďte nastavení s použitím tabuľky Rodičovského nastavenie.
Sledovanie uzamknutých kanálov
Pokiaľ chcete sledovať kanál potom, čo bol zamknutý, je treba zadať správny PIN.
SK - 35
Nastavenie systému
TV štandard
Táto voľba umožňuje vybrať TV systém medzi PAL, NTSC a AUTO.
Typ zobrazenia
Tato voľba umožňuje vybrať pomer strán pre video výstup. Pokiaľ používate normálny televízor
4:3, môžete sledovať bežné vysielania vo formátu 4:3. Niekedy však stanice vysielajú širokouhlý
formát. V takomto prípade môžete zvoliť, akým spôsobom ich zobrazíte na klasickom televízore.
● 4:3 LB (Letterbox)
Pre klasické televízory 4:3.
Na normálnom televízore sa
zobrazí celá šírka širokouhlého
formátu s čiernymi pruhmi hore a
dole.
● 4:3 PS (Pan & Scan)
Pre klasické televízory 4:3.
Dojde k orezaniu ľavého a pravého
okraja širokouhlého formátu, aby sa
vošiel na normálny
televízor.
● 16:9 – Pokiaľ používate širokouhlú obrazovku, zvoľte túto možnosť.
Video výstup
Nastavte video režim na CVBS alebo RGB.
SK - 36
SK
Aktívna anténa
Východzie nastavenie je na Vypnuté. Pokiaľ je prijímač pripojený k externej aktívnej anténe, ktorá
zosiluje prijímaný signál, nastavte túto položku na Zapnuté. Tento prijímač má maximálne 5V rovno smerného prúdu pri 50 mA.
Upozornenie: Pokiaľ používate normálnu pasívnu anténu, uistite sa, že máte nastavené Vypnuté.
Miestne nastavenie
Región: Zvoľte región alebo krajinu, kde sa nachádzate. V závislosti na vybranej krajine sa nastaví jazyk zobrazení na obrazovke a časová zóna.
Jazyk OSD (zobrazení na obrazovke ): Zvoľte požadovaný jazyk zobrazení na obrazovke .
Časová zóna: Ku správnemu zobrazenie miestneho času zvoľte správnu časovú zónu. Pre EPG
i programovanie systému je nutné správne nastavenie časovej zóny.
Jazyk
Jazyk pro OSD: Zvoľte požadovaný jazyk zobrazenia na obrazovke .
1. a 2. jazyk pre audio: Táto možnosť umožňuje vybrať prvú a druhú voľbu jazyka pre audio.
Pokiaľ nie je vo vysielanom programe k dispozícii ani jeden vami vybraných jazykov, použije sa
hlavný jazyk programu. Alternatívne môžete iný jazyk, ktorý je k dispozícii, navoliť tlačidlom
AUDIO.
Jazyk pre titulky: Umožňuje vybrať jazyk pre titulky. Pokiaľ vami vybraný jazyk nie je vo vysielanom programu k dispozícii, použije sa hlavný jazyk programu. Titulky na obrazovke môžete rovnako zrušiť voľbou Vypnuté.
SK - 37
Nastavenie času
Aby sa miestne čas zobrazil správne, zvoľte správnu časovú zónu. Pre EPG i programovaní systému je nutné správne nastavenie časovej zóny.
Použití SEČ: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť používanie stredoeurópskeho času (SEČ).
Pokiaľ znáte časovou zónu SEČ vášho miesta, nastavte Použitie SEČ na Zapnuté a zvoľte príslušnu časovú zónu. Pokiaľ chcete nastaviť čas manuálne, zvoľte v Použití SEČ položku Vypnuté
a potom manuálne nastavte dátum a čas.
Programovanie systému
Tato funkcia umožňuje automatické zapnutie prijímača a jeho prepnutie na prednastavený
kanál, a to na nastavenou dobu. Túto funkciu môžete použiť pre naprogramovanie nahrávanie,
pokiaľ je váš prijímač pripojený k videorekordéru alebo rekordéru, alebo ako pripomenutie určitých programov. Možno naprogramovať až 10 úloh.
1. V tabuľke Programovanie zvoľte pomocou tlačidiel hore a dole úkol a tlačidlami doprava a doľava môžete prepínať medzi Neaktívny a Aktívny.
2. Stlačením tlačidlá OK vstúpite do obrazovky Podrobnosti.
3. Zadajte požadované nastavení. Pomocou tlačidiel hore a dole sa môžete pohybovať medzi
položkami nastavenie tlačidlami doprava a doľava môžete prepínať medzi voľbami, ktoré sú k
dispozícii. Číselnými tlačidlami môžete zadávať číselné hodnoty.
Režim: Úkol môžete opakovať nastavením počtu opakovanie na Jedenkrát, Denne alebo
Týždenne, alebo môžete úlohu vypnúť voľbou Stop.
Čas spustenia a vypnutia: Tu zadajte čas počiatku a konca, kedy sa má prijímač automaticky
zapnúť a vypnúť.
Typ kanálu: Podľa priania zvoľte televízny alebo rozhlasový kanál.
Číslo kanálu: Zvoľte kanál, ktorý sa má v nastavenom čase prehrávať.
4. Po dokončení nastavenia zmeny uložte stlačením tlačidla MENU alebo EXIT.
Hra
Táto možnosť zahrňuje 4 zabudované mini - hry: Mine, Tetris, Gomoku a Calendar.
SK - 38
SK
Príslušenstvo
Informácie o systéme
Tato voľba umožňuje prehliadnuť si aktuálne informácie o systéme.
Nastavenie z výroby
Tato voľba umožňuje obnoviť nastavenie z výroby.
1. Hlavné nastavenie obnovíte stlačením OK.
2. Všetky programy, ktoré ste vyhľadali, sa vymažú a všetky parametre, t. j. miestne nastavenie,
jazyky a zoznam obľúbených kanálov, sa vráti na východzie nastavenie z výroby.
3. Po obnovení východzieho nastavenia sa objaví obrazovka Prvá inštalácia s otázkou, či si prajete previesť automatické vyhľadávanie kanálov.
Aktualizácia systému
Kedykoľvek je k dispozícii aktualizácia softwaru, možno previesť upgrade prijímača na novej funkcii.
Osobný štýl
Táto možnosť umožňuje upraviť nastavenie menu.
Možno nastaviť Farbu menu, Stupeň priehľadnosti, Typ ohraničenia a Úvodné animácie podľa
vlastných požiadaviek.
SK - 39
Riešenie problémov
Pokiaľ sa u tohoto prijímača alebo pri jeho inštalácii stretnete s problémom, najskôr si pozorne
prečítajte príslušné časti návodu k použitiu a toto Riešenie problémov.
Problém
Pohotovostná kontrolka
nesvieti
Nenájdený signál
Nie je obraz alebo zvuk
V obraze sú štvorčekované
časti alebo dochádza ku
zmrazeniu obrazu
Oznámení o kódovanom
kanálu
Zabudli ste heslo zámku
kanálu
Nie je reakcia na diaľkový
ovládač
Po presunutí prijímače do iné
miestnosti nemožno prijať
digitálny signál
Možná príčina
Sieťový kábel je vytiahnutý
Je spálená sieťová poistka
Anténa je odpojená
Anténa je poškodená alebo
špatne nastavená
Ste mimo dosah digitálneho
signálu
Sledujete nesprávny výstup
SCART
Máte naladený kanál s digitálnym teletextom
Je možné, že anténa nie je
kompatibilná
Čo robiť
Skontrolujte sieťový kábel
Skontrolujte poistku
Skontrolujte vedení antény
Skontrolujte anténu
Kanál je kódovaný
Zvoľte iný kanál
Overte u predajcu
Stlačte tlačidlo DTV/VCR
Prepnete na iný kanál
Skontrolujte anténu
Zámok kanálu zrušíte
opätovným naladením
kanálov
Prijímač je vypnutý
Zapojte prijímač do zásuvky a zapnete jej
Nemierite ovládačom správne Namierte ovládač na čelný
panel
Čelný panel je zakrytý
Skontrolujte, či nie je panel
zakrytý
Batérie sú do diaľkového
Skontrolujte polaritu batérií
ovládača vložené nesprávne
Batérie diaľkového ovládače Vymeňte batérie diaľkovésú vybité
ho ovládače
Vyskúšajte priamy signál
Signál môže prichádzať
do antény cez distribučný sys- z antény
tém, ktorý redukuje digitálny
signál, ktorý sa prijíma prijímačom
SK - 40
SK
Technické špecifikácie
Položka
Špecifikácie
Tuner
Frekvenčný rozsah
Demodulácie
Konektory
Vstupní impedancie
Úroveň vstupného signálu
Pásmo
Demodulátor
Modulácia OFDM
Paketový prenos
Ochranný interval
Vstup RF
Bypass RF
SCART TV
SCART videorekordéru
Koaxiálny
RS-232
Výkon
Zobrazení
Dekódování
Ostatní
Napájanie
Príkon
Modul dekodéru
Rozlíšenie
Pomer strán
Video
Audio
Splnené normy
Zvukový režim
VHF:
174 MHz až 230 MHz
UHF:
470 MHz až 862 MHz
75 ohmov nesymetricky
-78 až -25 dBm
6 / 7 / 8 MHz
COFDM
2K, 8K FFT, SFN a MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169-2 samčí konektor
IEC 165-2 samčí konektor
Kompozitní video (CVBS), RGB, audio
Le/Pr
Kompozitní video, audio Le/Pr
RCA, pre digitálny zvukový výstup SPDIF
DB-9, samčí sériový port, pre upgrade
softwaru
100 – 240 V, 50/60 Hz
10 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG2 Audio layer I a II
Splňuje ETSI EN 300 744 DVB-T
Pravý, ľavý, stereo
POZNÁMKA:
Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho
upozornenia.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na
3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré
môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na
príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie.
V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité
elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete
predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím
nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie
informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho
odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.
Firma Proton SK a.s. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ0000213.
SK - 41
Środki bezpieczeństwa
●
●
●
●
Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Zachować instrukcję obsługi do późniejszego wglądu.
Chronić urządzenie przed wilgocią.
Przed załączeniem, urządzenie postawić na stabilną, płaską powierzchnię. Nie stawiać na
miękkie przedmioty.
● Nie stawiać urządzenia na miękkie meble.
● Urządzenie powinno być skontrolowane przez technika serwisowego, jeżeli zaistnieje jedna z
poniższych sytuacji:
– Urządzenie znajdowało się w wilgotnym środowisku.
– Urządzenie spadło i było uszkodzone.
– Urządzenie wykazuje jasne oznaki awarii.
– Urządzenie nie pracuje prawidłowo lub nie działa według instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie
● Żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować osłony, ani tylnej
osłony urządzenia.
● Nie blokować otworów do wietrzenia urządzenia. Przestrzeń wokół urządzenia należy pozostawić wolną.
● Nie kłaść urządzenia do skrzynek bez wietrzenia ani na inne urządzenia, które emitują ciepło.
Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich
Żadna część tej publikacji nie może być w żaden sposób kopiowana bez wcześniejszego
pisemnego pozwolenia. Znaki ochronne lub marki są ochronnymi znakami lub zaregistrowanymi
markami odpowiednich firm.
Deklaracja
Informacje w tym dokumencie mogą być zmienione bez wcześniejszego zawiadomienia.
Producent nie udziela żadnej gwarancji, ani nie bierze odpowiedzialności (wtórnej ani innej) za
dokładność i kompletność tego dokumentu i w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny za stratę zysku lub inną komercyjną szkodę, włącznie (między innymi) nadzwyczajnych, przypadkowych, następujących czy innych szkód.
Symbol ten oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację między częściami
z niebezpiecznym napięciem a częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas wymiany należy używać identycznych części zamiennych. Ostrzeżenie: Żeby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy tego
urządzenia ani jego kabli wystawiać na działanie deszczu.
1. Na urządzenie nie może kapać ani cieknąć woda, nie można na nim kłaść przedmiotów napełnionych cieczą np. wazy.
2. Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, a jako takie musi być wolno
dostępna.
3. Aby wejście zasilania było całkowicie wyłączone, musi być wtyczka urządzenia odłączona od
sieci.
4. Wtyczka sieciowa urządzenia nie może być blokowana a podczas używania urządzenia musi
być łatwo dostępna.
PL - 42
PL
Spis
Wstęp
43
Czołowy i tylny panel
44
Pilot zdalnego sterowania
45
Podłączenie
47
Pierwsza instalacja
48
Podstawowa eksploatacja
49
Praca z menu nastawienia na ekranie
53
Rozwiązywanie problemów
60
Specyfikacja techniczna
61
Wstęp
Odtwarzacz DVB-T jest cyfrowym odbiornikiem wolno szerzonego naziemnego cyfrowego sygnału, który umożliwia dostęp Państwa telewizora do wolno szerzonego naziemnego cyfrowego
sygnału, kanałów telewizyjnych lub radia. Jego cyfrowy odbiór pokrywa pasma VHF i UHF. W
porównaniu z analogowymi telewizyjnymi programami, cyfrowe programy telewizyjne eliminują
szumy, zakłócenia i oferują wyższą jakość obrazu i dźwięku. Do dyspozycji mają Państwo
przewodnika po pierwszej instalacji według informacji na ekranie, a dlatego mogą Państwo zacząć
łatwo oglądać programy. Oprócz tego dołączony jest w pełni wyposażony pilot zdalnego sterowania, który umożliwia dostęp do wszystkich funkcji przez jedyne wciśnięcie przycisku.
Główne funkcje
Pełna kompatybilność z europejskim standardem DVB-T
Audio i wideo dekodowanie w pełni kompatybilne ze streamowaniem MPEG2 ISO/IEC 13818
Podpora pasma 6/7/8 MHz.
Demodulator COFDM
Automatyczne lub manualne szukanie kanałów
Edycja kanałów, ich przesunięcia i wymazanie
Zamek bezpieczeństwa dla rodziców
Przełączanie między NTSC i PAL automatycznie lub manualnie
Funkcje EPG (Elektroniczny programowy przewodnik) i telegazety
Wielojęzyczne wyobrażenie na ekranie
Podpora wielojęzycznych tytułów
Szeregowy port RS-232 dla upgrade softwaru
Podwójny konektor SCART (wyjście SCART telewizora i wejście SCART magnetowidu)
Tuner RF z bypassem
SDTV
Pilot zdalnego sterowania ze wszystkimi funkcjami
Zawartość opakowania
Przed instalacją należy skontrolować pozycje znajdujące się w opakowaniu.
Opakowanie powinno zawierać następujące pozycje:
– Odbiornik DVB-T TV
1 x
PL - 43
– Pilot zdalnego sterowania
– Baterie AAA do pilota – Instrukcja obsługi
1x
2x
1x
Czołowy i tylny panel
1. Czołowy panel
1) KLAWISZ STANDBY – STAN UŚPIENIA: Używany do włączenia i wyłączenia set top boxa.
2) KONTROLKA STANU UŚPIENIA: Używana do wizualnej indykacji stanu set top boxa. Jeżeli
set top box jest załączony, kontrolka świeci na zielono. W stanie uśpienia kontrolka świeci
na czerwono.
3) SENZOR STEROWANIA ZDALNEGO: Używany do odbioru sygnału z pilota zdalnego sterowania.
4) WYŻSZY / NIŻSZY NUMER KANAŁU: Używany do zmiany kanałów bez użycia pilota zdalnego
sterowania.
2. Tylny panel
1) WEJŚCIE ANTENY RF IN: Służy do przyłączenia zewnętrznej anteny.
2) BYPASS RF: To gniazdko obchodzi RF sygnał Państwa telewizora lub innego wideo systemu.
3) KONCENTRYCZNE WYJŚCIE: Podłączenie do koncentrycznego wejścia surroundowego
dźwiękowego systemu.
4) SCART DLA WIDEOREKORDÉRA: Podłączenie do DVD lub innego wideo systemu.
5) SCART DLA TV: Podłączenie do telewizora.
6) PORT RD-232: Podłączenie przy upgradu softwaru.
7) KABEL SIECIOWY: Służy do podłączenia głównego zasilania.
PL - 44
PL
Pilot zdalnego sterowania
Uwaga: Klawisze SUBTITLE, TEXT
i LANGUAGE nie muszą być funk
cyjne u wszystkich kanałów.
Funkcje klawiszy pilota zdalnego sterowania:
1. DTV/VCR: Używany do przełączania między trybem
wejścia SCART VCR i wyjścia DTV.
2. INFO: Używany do wyobrażenia informacji o oglądanym kanale lub dalszych informacji o programie,
jeżeli znajdujecie się w małym ekranie EPG.
3. PAUSE: Używany do zatrzymania przegrywania
oglądanego programu.
4. EPG: Używany do wyobrażenia informacji o oglądanym programie i tego, co następuje po nim.
5. EXIT: Używany do powrotu do poprzedniego ekranu
lub menu.
6. OK: Używany do potwierdzenia wyboru w ramach
menu.
7. VOL+: Używany do poruszaniana ekranie menu lub
do zmiany głośności, jeżeli nie jesteście w żadnym menu.
8. FAVORITE: Używany do dostępu do ulubionych
kanałów.
9. GAME: Używany do wyboru 4 zabudowanych miniher: Mine, Tetris, Gomuku i Calendar.
10. RECALL: Używany do przełączania między dwoma
ostatnio oglądanymi kanałami .
11.SUBTITLE: Używany do przełączania między
różnymi napisami, które są wysyłane.
12.TEKST: Używany do wyobrażenia teletekst na
ekranie, jeżeli w wysyłanym sygnale znajduje się
teletekst.
13. STANDBY: Używany do wyłączenia i załączenia set
top boxa.
14. MUTE: Używany do wyłączenia i załączenia dźwięku.
15. MENU: Używany do otwierania okna głównego menu.
16. CH+: Używany do poruszania się po ekranie menu
lub do wyboru kanałów, jeżeli nie jesteście w żadnym menu
17. VOL–: Używany do poruszania się po ekranie menu
lub zmiany głośności, jeżeli nie jesteście w żadnym menu.
18. CH–: Używany do poruszania się po ekranie menu
lub do wyboru kanałów, jeżeli nie jesteście w żadnym menu.
19. Klawisze numeryczne: Używany do wybierania
numerów kanałów lub zadania numeru w menu.
20. AUDIO: Używany do nastawienia dźwiękowego
wyjścia, do dyspozycji są nastawienia STEREO,
LEWÉ MONO i PRAWÉ MONO.
21. TV/RADIO: Używany do przełączania między TV
kanały i stacjami radiowymi.
22. Kolorowe klawisze (czerwony, zielony, żółty i niebieski): Używane do aktywacji i różnych funkcji
na ekranie teletekstu lub w innych menu.
PL - 45
Instalacja baterii
Należy otworzyć osłonę baterii i do przestrzeni pilota i włożyć 2 baterie wielkości AAA.
Symbole wewnątrz wskazują, jakim sposobem dobrze włożyć baterie.
Używanie pilota zdalnego sterowania
Podczas pracy z pilotem należy go nakierować na czołowy panel digitalnego set top boxa. Zasięg
pilota wynosi 7 metrów od set top boxa pod kątem do 60°.
Zdalne sterowanie nie będzie działać, jeżeli znajduje się przed nim przeszkoda.
Promienie słoneczne lub bardzo jasne światło zniżają czułość pilota zdalnego sterowa
nia.
PL - 46
PL
Podłączenie
Ostrzeżenie:Należy się przeświadczyć, że specyfikacja napięcia gniazdka elektrycznego
jest taka sama jak u odbiornika. Żeby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie
należy otwierać osłony ani tylnej osłony odbiornika.
Podłączenie do telewizora
Podłączenie odbiornika telewizyjnego i magnetowidu
PL - 47
Uwaga: Podczas podłączania odbiornika do innego urządzenia, np. telewizora, magnetowidu i
wzmacniaczy, należy przestrzegać odpowiedniej instrukcji obsługi. Przed podłączeniem należy
upewnić się, czy wszystkie urządzenia są odłączone od prądu.
Pierwsza instalacja
Po wykonaniu wszystkich podłączeń należy załączyć odbiornik telewizyjny. Należy upewnić się, że
odbiornik jest włączony do zasilania i wcisnąć przycisk Power. Jeżeli używają Państwo odbiornik
po raz pierwszy, pojawi się menu Pierwsza instalacja, które będzie Państwa prowadzić pierwszym
nastawieniem. Za pomocą pilota zdalnego sterowania należy dokończyć instalację.
1. W menu Pierwsza instalacja należy wybrać TAK i przez włączenie OK na pilocie postępować
dalej.
2. Należy zadać regionalne nastawienie, Język dla OSD, Czasowa strefa i Aktywną antenę.
Następnie kontynuujemy przyciskiem NEXT.
Uwaga: Należy przekonać się czy dobrze został wybrany region, gdzie się Państwo znajdują,
dlatego że odbiornik będzie szukał kanałów na podstawie regionu, który został wybrany. Jeżeli
Państwa region nie jest na liście, zalecamy wykonać manualne wyszukiwanie. Szczegóły w
„Manualne wyszukiwanie“ na stronie 16.
3. Przez włączenie Ano włączy się automatyczne wyszukiwanie kanałów.
PL - 48
PL
4. Należy poczekać, aż skończy się wyszukiwanie.
W przypadku, że chcą Państwo wyszukiwanie zatrzymać, należy wcisnąć przycisk EXIT.
Już wyszukane kanały i przez to się ułożą.
5. Po zakończeniu, wszystkie znalezione aktywne kanały ułożą się automatycznie i nastroi się
ostatnio znaleziony kanał.
Teraz Państwo mogą już oglądać naziemne cyfrowe TV kanały i słuchać radia.
W przypadku, że zostanie przeskoczony ekran Pierwsza instalacja, mogą Państwo ciągle
specyfikować swoje Regionalne nastawienie i Wyszukiwanie programów przez obrazkowe
menu nastawienia.
Do menu Regionalne nastawienie można wejść przez Główne menu > Nastawienie systemu >
Regionalne nastawienie. Szczegóły na „Regionalne nastawienie“ na stronie 20.
Do menu Wyszukiwanie programów można wejść przez Główne menu > Wyszukiwanie programu > Automatyczne wyszukiwanie / Manualne wyszukiwanie. Szczegóły w „Automatyczne
wyszukiwanie“ na stronie 15.
Podstawowa eksploatacja
Po ukończeniu wyszukiwania programu można zacząć oglądać naziemne cyfrowe TV kanały i
słuchać radia. W tym rozdziale są opisane niektóre typowe operacje.
Załączenie i wyłączenie
Zawsze, kiedy odbiornik nie jest używany, należy wcisnąć klawisz Standby na pilocie lub na
odbiorniku i przełączyć go do stanu uśpienia.
Przełączanie kanałów
Między różnymi kanałami można przełączać następującymi sposobami:
● Wcisnąć przycisk OK pojawi się lista kanałów, klawiszami na górę i w dół wybrać
żądany kanał.
PL - 49
● Klawisze CH+ / CH– na odbiorniku przełączycie na następujący lub poprzedni kanał.
● Za pomocą numerycznych przycisków należy wybrać numer kanału.
● Przyciskiem RECALL wrócimy na poprzedni oglądany kanał.
Kiedykolwiek zostanie zmieniony kanał, na spodniej stronie ekranu pojawi się pas ukazujący pod
stawowe informacje o aktualnym kanale.
Nastawienie głośności
Przyciski VOL+ / VOL- nastawić głośność.
Lista ulubionych kanałów
Przez wciśnięcie klawisza FAVORITE pojawią się wcześniej nastawione ulubione kanały. Listę
ulubionych kanałów tworzy się w Głównym menu > Lista programów.
Szczegóły w „Tworzenie grup ulubionych kanałów“ na stronie 13.
Przedstawienie informacji
Jeżeli chcecie dowiedzieć się szczegółowe informacje o aktualnym kanale, należy wcisnąć
przycisk INFO.
Wybór tytułów
Za pomocą przycisku SUBTITLE można zmieniać lub wyłączyć tytuły na ekranie. Dostępność
tytułów zależy na wysyłanej stacji.
PL - 50
PL
Zamrożenie
Jeżeli oglądacie kanał, możecie aktualny ekran „zamrozić“ przez wciśnięcie przycisku PAUSE.
Powtórnym wciśnięciem takiego samego przycisku funkcję zamrożenia zruszycie.
EPG
Jeżeli chcecie przedstawić EPG (Elektroniczny przewodnik programowy) udostępniony przez
usługodawcę należy:
1. Wcisnąć przycisk EPG a potem za pomocą przycisków na górę i w dół oznaczyć żądany kanał,
pojawi się EPG. Jeżeli chcecie przedstawić cały EPG dla aktualnej daty, należy wcisnąć przycisk w prawo.
2. Podczas wyobrażenia kompletnego EPG można się w nim poruszać przyciskami w górę i w
dół. Jeżeli chcecie przedstawić EPG dla następny lub poprzedni dzień, należy potrzymać przyciski na górę i w dół.
3. Jeżeli zostanie wciśnięty przycisk w prawo, pojawi się następny szczegółowy ekran EPG.
4. Jeżeli chcecie szczegółowy ekran EPG opuścić, należy wcisnąć przycisk w lewo.
Tekst
Należy otworzyć stronę teletekstu przez wciśnięcie przycisku TEXT (pod warunkiem, że jest
teletekst wysyłany).
Powtórnym wciśnięciem przycisku TEXT teletekstu się wyłączy.
PL - 51
Wybór trybu dźwiękowego
Za pomocą przycisku AUDIO można przełączać między dźwiękowymi trybami LL (lewy), RR
(prawy) i LR (stereo).
Używanie menu nastawienia na ekranie
Odbiornik posiada obrazkowe menu umożliwiające dostęp do różnych elementów sterujących
nastawienia.
Za pomocą pilota zdalnego sterowania można w menu poruszać się i aktywować żądane
nastawienie.
Nawigator listy programów
Główne menu > Lista programów > Lista telewizyjnych / Radiowych programów
Wszystkie aktywne kanały są przedstawione w Liście programów, co umożliwia wytworzyć
własną grupę ulubionych kanałów i kanały przesuwać, kasować lub grupować.
Wytworzenie grupy ulubionych kanałów
Ta funkcja umożliwia grupować ulubione kanały do grup. Grupy ulubionych kanałów tworzy się
następująco:
1.Należy wybrać kanał, który chcecie przydać do grupy, i należy przejść do kolumny Ulubione.
2. Jeżeli kolumna Ulubione jest oznaczona, pojawi się po wciśnięciu przycisku OK symbol
czerwonego serca. Powtórnym wciśnięciem przycisku OK możecie ten kanał z grupy ulubionych wyłączyć.
3. Jak tylko jest wytworzona grupa ulubionych kanałów, można się do nich szybko dostać wciśnięciem przycisku FAVORITE.
Przesunięcie kanału
1. Wybrać kanał, który chcecie przesunąć i przejść do kolumny Przesunąć.
2. Wcisnąć przycisk OK, pojawi się symbol ↓↑.
3. Za pomocą przycisków Na górę i w dół należy przesunąć kanał na żądaną pozycją.
PL - 52
PL
Wymazanie kanału
1. Wybrać kanał, który chcecie wymazać i przejść do kolumny Wymazać.
2. Wcisnąć przycisk OK, pojawi się symbol X. Powtórzyć ten krok dla wszystkich programów, które chcecie wymazać.
3. Wciśnięciem przycisku EXIT lub MENU oznaczony kanał wymaże się.
Segregowanie kanałów
1. Należy przejść do Główne menu > Lista programów > Segregować.
2. Kanały można segregować według nazwy kanału, serwisowego ID lub numeru kanału. Wybrać metodę.
3. Wciśnięciem przycisku EXIT lub MENU wrócicie do listy programów.
Lista jest teraz posegregowana według określonej kolejności.
Wyszukiwanie programów
Automatyczne wyszukiwanie
1. Wejść do menu Automatycznego wyszukiwania przez Główne menu > Wyszukiwanie programów > Automatyczne wyszukiwanie.
2. Wciśnięciem przycisku OK włączy się automatycznie wyszukiwanie.
3. Wybrać, czy chcecie zmazać poprzednią listę kanałów.
PL - 53
4. Należy poczekać, aż skończy się wyszukiwanie.
W przypadku, że chcecie wyszukiwanie zatrzymać, należy wcisnąć przycisk EXIT.
Już wyszukane kanały i przez to się ułożą.
5. Po dokończeniu nastroi się ostatni znaleziony kanał.
Manualne wyszukiwanie
Jeżeli po automatycznym wyszukiwaniu niektóre kanały brakują lub chcą Państwo później dodać
nowe wysyłane kanały, można użyć funkcji Manualnego wyszukiwania. Jeżeli chcecie jakiś
kanał znaleźć manualnie, należy znać jego parametry, np. numer kanału. Po znalezieniu należy
go dołączyć do aktualnej listy kanałów.
1. Należy wejść do menu Manualnego wyszukiwania przez Główne menu > Wyszukiwanie programów > Manualne wyszukiwanie.
2. W polu Numer kanału należy specyfikować odpowiedni numer kanału za pomocą przycisku
w prawo i w lewo lub numerycznymi przyciskami. Po wykonaniu wyboru odpowiednim sposobem zmieni się wartość częstotliwości i pasma.
3. Wciśnięciem przycisku OK włączy się manualne wyszukiwanie.
4. Jeżeli nie został znaleziony żaden sygnał, pojawi się informacja, że sygnału nie ma. W innym
przypadku będzie wyszukany kanał ułożony i dodany do aktualnej listy kanałów.
Rodzicielska kontrola
Ta funkcja umożliwia zablokować oglądanie programów dzieciom lub niepowołanym osobom.
1. Należy przejść do Głównego menu > Rodzicielska kontrola. Do używania menu rodzicielskiej
kontroli należy najpierw zadać PIN po wezwaniu. (Nastawione hasło jest 6666).
PL - 54
PL
2. Po zadaniu odpowiedniego PIN pojawią się następujące możliwości:
Zamknięcie kanału: Umożliwia aktywować lub dezaktywować całą rodzicielską kontrolę.
Jeżeli nastawicie TAK, wszystkie kanały z nastawionym zamkiem zamkną się.
Rodzicielskie nastawienie: Na liście kanałów należy wybrać kanał, który chcecie zamknąć a
potem wcisnąć OK. Pojawi się symbol wiszącego zamku. Zamek zruszy się powtórnym wciśnięciem OK.
Zmienić PIN: Umożliwia zmianę PIN. PIN może się składać z 1 - 4 liczb. Jeżeli chcecie zmienić PIN, należy zadać do odpowiednich okienek stary i nowy PIN. Po wciśnięciu OK pojawi się
informacja oznajmująca zmianę PIN.
Uwaga: Jeżeli chcą Państwo aktywować funkcję rodzicielskiej kontroli, należy nastawić
Zamknięcie kanału na TAK. Jeżeli chcecie zablokować tylko określone kanały a mieć inne kanały
odblokowane, należy do nastawienia użyć tabelkę Rodzicielskiego nastawienia.
Oglądanie zablokowanych kanałów
Jeżeli chcecie oglądać kanał który był zablokowany, należy zadać odpowiedni PIN.
PL - 55
Nastawienie systemu
TV standard
Ta opcja umożliwia wybrać TV system między PAL, NTSC i AUTO.
Typ wyobrażenia
Ta opcja umożliwia wybrać stosunek stron dla wideo wyjścia. Jeżeli używacie normalny telewizor
4:3, możecie śledzić bieżące wysyłanie w formacie 4:3. Niekiedy jednak stacje wysyłają szero
koekranowy format. W takim przypadku możecie wybrać, jakim sposobem zostanie przedstawiony
na klasycznym telewizorze.
● 4:3 LB (Letterbox)
Dla klasycznych telewizorów 4:3.
Na normalnym telewizorze pojawi się
cała szerokość szerokoekranowego formatu
z czarnymi pasami na górze i na dole.
● 4:3 PS (Pan & Scan)
Dla klasycznych telewizorów 4:3.
Dojdzie do okrojenia lewego i prawego skraju
szerokokątnego formatu, aby się wszedł na normalny
telewizor.
● 16:9 – Jeżeli używacie szerokokątny ekran, oroszę wybrać tę możliwość.
Wideo wyjście
Nastawić wideo tryb na CVBS lub RGB.
PL - 56
PL
Aktywny antena
Wyjściowe nastawienie jest na WYŁĄCZONO. Jeżeli jest odbiornik przyłączony do zewnętrznej
aktywnej anteny, która wzmacnia przyjmowany sygnał, należy nastawić pozycję na ZAŁĄCZONO.
Ten odbiornik ma maksymalnie 5V jednokierunkowego prądu przy 50 mA.
Ostrzeżenie: Jeżeli używamy normalną pasywną anteną, należy przeświadczyć się, że jest
nastawiono na WYŁĄCZONO.
Miejscowe nastawienie
Region: Wybrać region lub ziemię, gdzie się znajdujecie. W zależności od wybranej ziemi nastawi
się język na ekranie i strefa czasowa.
Język OSD (wyobrażenie na ekranie): Należy wybrać żądany język na ekranie.
Strefa czasowa: Żeby pojawił się miejscowy czas należy wybrać odpowiednią strefę czasową. Dla
EPG i programowania systemu konieczne jest sprawne nastawienie strefy czasowej.
Język
Język dla OSD: Wybrać żądany język na ekranie.
1. i 2. język dla audio: Ta opcja pozwala wybrać pierwszy i drugi wybór języka dla audio. Jeżeli nie
jest w wysyłanym programie do dyspozycji ani jeden przez Państwa wybrany język, użyje się
główny język programu. Alternatywnie można inny język, który jest do dyspozycji, wybrać przyciskiem AUDIO.
Język dla tytułów: Umożliwia wybrać język dla tytułów. Jeżeli przez Państwa wybrany język nie
jest w wysyłanym programie do dyspozycji, użyje się główny język programu. Tytuły na ekranie
można również zruszyć Wyłączono.
PL - 57
Nastawienie czasu
Aby miejscowy czas dobrze się ustawił, należy wybrać odpowiednią strefę czasową. Dla EPG i
programowania systemu jest konieczne dobre nastawienie strefy czasowej.
Użycie SEČ: Umożliwia załączyć lub wyłączyć używanie środkowo europejskiego czasu (SEČ).
Jeżeli znacie strefę czasową SEČ waszego miejsca, należy nastawić Użycie SEČ na Załączono i
wybierać odpowiednią strefę czasową. Jeżeli chcecie nastawić czas manualnie, należy wybrać w
Użycie SEČ pozycję Wyłączono a potem manualnie nastawić datę i czas.
Programowanie systemu
Ta funkcja umożliwia automatyczne załączenie odbiornika i jego przełączenie na wcześniej nastawiony kanał, a to na nastawiony czas. Tę funkcję można użyć dla zaprogramowania
nagrywania, jeżeli odbiornik jest podłączony do magnetowidu lub rekordera lub jako przypomnienie określonych programów. Można zaprogramować aż 10 zadań.
1. W tabelce Programowanie należy wybrać za pomocą przycisków na górę i w dół zadanie i
przyciskami w prawo i w lewo można przełączać między Nieaktywny i Aktywny.
2. Wciśnięciem przycisku OK wejdziecie do ekranu Szczegóły.
3. Należy zadać żądane nastawienie. Za pomocą przycisków na górę i w dół możemy się
poruszać między pozycjami nastawienia i przyciskami w prawo i w lewo można przełączać
między opcjami, które są do dyspozycji. Przyciskami numerycznymi można zadawać
numeryczne wartości.
Tryb: Zadanie można powtarzać przez nastawienie liczby powtórzeń na Jeden raz, Dziennie
lub Tygodniowo, lub można zadanie wyłączyć opcją Stop.
Czas włączenia i wyłączenia: Tutaj należy zadać czas początku i końca, kiedy się ma odbiornik
automatyczne załączyć i wyłączyć.
Typ kanału: Według życzenia należy wybrać telewizyjny lub radiowy kanał.
Numer kanału: Wybrać kanał, który ma się w nastawionym czasie przegrywać.
4. Po dokończeniu nastawienia zmiany należy ułożyć przez wciśnięcie przycisku MENU lub EXIT.
Gra
Ta opcja zawiera 4 zabudowane mini-hry: Mine, Tetris, Gomoku i Calendar.
PL - 58
PL
Opcje dodatkowe
Informacje o systemu
Ta opcja umożliwia przeglądać aktualne informacje o systemie.
Nastawienie fabryczne
Ten wybór umożliwia odnowić nastawienie fabryczne.
1. Nastawienie wyjściowe odnowi się wciśnięciem OK.
2. Wszystkie programy, które były szukane, wymażą się i wszystkie parametry, tj. miejscowe
nastawienie, języki i lista ulubionych kanałów, powrócą do wyjściowego nastawienia fabrycznego.
3. Po odnowieniu wyjściowego nastawienia pojawi się ekran Pierwsza instalacja z pytaniem, czy
Państwo życzą sobie wykonać automatyczne wyszukiwanie kanałów.
Aktualizacja systemu
Kiedykolwiek jest do dyspozycji aktualizacja softwaru, można wykonać upgrade odbiornika
na nowe funkcje.
Styl osobisty
Ta opcja umożliwia skorygowanie nastawienia menu.
Można nastawić Kolor menu, Stopień przejrzystości, Typ ograniczenia i Wstępną animacje według
własnych żądań.
PL - 59
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli przy instalacji tego odbiornika spotkają się Państwo z problemem, najpierw należy uważnie
przeczytać odpowiednią część instrukcji obsługi i poniższy sposób rozwiązywania problemów.
Problem
Nie świeci kontrolka stanu
uśpienia
Nie znaleziony sygnał
Nie ma obrazu lub dźwięku
Na obrazie są kratkowane
części lub dochodzi do
zamrożenia obrazu
Informacja o kodowanym
kanale
Zapomnieliście hasło zamku
kanału
Żadna reakcja na pilota zdalnego sterowania
Możliwa przyczyna
Sieciowy kabel jest wyciągnięty
Jest spalony sieciowy bezpiecznik
Antena jest odłączona
Antena jest uszkodzona lub
źle nastawiona
Jesteście poza zasięgiem
sygnału cyfrowego
Oglądacie nie sprawne wyjście SCART
Nastrojony kanał z cyfrowym
teletekstem
Możliwe, że antena nie jest kompatybilna
Co robić
Skontrolować sieciowy kabel Skontrolować bezpiecznik
Kanał jest kodowany
Wybrać inny kanał
Odbiornik jest wyłączony
Pilot jest źle nakierowany
Panel czołowy jest zakryty
Baterie do pilota są źle włożo
ne
Baterie pilota są wybite
Po przesunięciu odbiornika
do innego pomieszczenia nie
można przyjąć sygnału
cyfrowego
Sygnał może przychodzić do
anteny przez dystrybucyjny
system, który redukuje digital
ny sygnał, który przyjmuje się
odbiornikiem
Specyfikacja techniczna
Pozycja
Specyfikacja
Tuner
Zakres częstotliwości
Wstępne impedancje
Poziom wstępnego sygnału
Pasmo
PL - 60
Skontrolować przewody
anteny
Skontrolować antenę
Sprawdzić u sprzedawcy
Wcisnąć przycisk DTV/
VCR
Przełączyć na inny kanał
Skontrolować antenę
Zamek kanału zruszy się
przez powtórne nastrojenie
kanałów
Przyłączyć odbiornik do
gniazdka i załączyć
Należy namierzyć pilot na panel czołowy
Skontrolować, czy panel
nie jest zakryty
Skontrolować biegunowość
baterii
Wymienić baterie w pilocie
Wypróbować bezpośredni
sygnał z anteny
VHF:
174 MHz - 230 MHz
UHF:
470 MHz - 862 MHz
75 Ohm nie symetryczny
-78 aż -25 dBm
6 / 7 / 8 MHz
PL
Demodulacje
Konektory
Demodulacja
Modulacje OFDM
Pakietowy przeniesienie
Ochronny interwał
Wejście RF
Bypass RF
SCART TV
SCART magnetowidu
Koncentryczny
RS-232
Moc
Przedstawienie
Dekodowanie
Inne
Zasilanie
Moc
Moduł dekodera
Rozdzielczość
Stosunek stron
Wideo
Audio
Spełnione normy
Dźwiękowy tryb
COFDM
2K, 8K FFT, SFN a MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169-2 męski konektor
IEC 165-2 męski konektor
Kompozytowe wideo (CVBS), RGB, audio
Le/Pr
Kompozytowe wideo, audio Le/Pr
RCA, dla digitalnego dźwiękowego wyjścia SPDIF
DB-9, męski szeregowy port, dla upgrade
softwaru
100 – 240 V, 50/60 Hz
10 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG2 Audio layer I a II
Spełnia ETSI EN 300 744 DVB-T
Prawy, lewy, stereo
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na
3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały,
które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi
bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja starego elektrycznego i elektronicznego urządzenia
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Prosimy, aby
Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie
przeprowadzona utylizacja tego właśnie elektrycznego i elektronicznego urządzenia.
W Unii Europejskiej i w dalszych ziemiach europejskich istnieją miejsca zbiorcze dla
zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przez to, że Państwo zapewnią
właściwą likwidację produktu, można zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które w przeciwnym wypadku mogą okazać się jako
skutek niewłaściwej manipulacji z tym produktem. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła
naturalne. Z tego powodu, prosimy, aby nie wyrzucać stare elektryczne i elektroniczne urządzenia
do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem sp. z.o.o. jest rejestrowana przy spółce Asekol sp. z.o.o. pod
numerem AK-051447.
Firma Proton SK s.a. jest rejestrowana przy spółce Sewa pod numerem EZ 0000213.
PL - 61
Bezpečnostní opatření
●
●
●
●
Always read the safety instructions carefully
Keep this User‘s Manual for future reference
Keep this equipment away from humidity
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up. Do not stand it on soft furnishings.
● If any of the following situation arises, get the equipment checked by a service technician:
– The equipment has been exposed to moisture.
– The equipment has been dropped and damaged.
– The equipment has obvious sign of breakage.
– The equipment has not been working well or you cannot get it work
according to User‘s Manual.
Warning
● To prevent the risk of electric shock, do not open the cover or the back of the receiver.
● Do not block the ventilation holes of the device. Leave appropriate gap above and around it to
allow for adequate ventilation.
● Do not place the device in an unventilated cabinet or on top of a unit which emits heat.
Copyright Statement
No part of this publication may be reproduced in any form by any means without the prior written
permission. Other trademarks or brand names mentioned herein are trademarks or registered
trademarks of their respective companies.
Disclaimer
Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make
any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness
of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage,
including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage.
This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identicial replacement parts.
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to
rain or cords.
1. The apparatus shall not be exposed to dripping or Splashing and that no objects filled with
liquids, such as Vases, shall be placed the apparatus.
2. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
3. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected
from the mains.
4. The mains plug of apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during
intended use.
EN - 62
EN
Table of Contents
Introduction
63
Front and Rear Panel
64
Remote Controller
65
Connections
67
First Time Installation
68
Basic Operations
69
Using the On-Screen Setup Menu
73
Troubleshooting
80
Specifications
81
Introduction
This DVB-T TV Receiver is a Free-To-Air digital terrestrial receiver, allowing you to access free-toair digital terrestrial TV channels and radio broadcasts on your TV set. Its digital reception covers
VHF & UHF band. Compared with the analog TV programs, digital TV programs eliminate the noise and interference but offer high quality video and audio. An on-screen initial installation guide is
provided so that you can easily start to enjoy watching the programs. In addition, a fully featured
remote controller is included that offers you access to every feature with a simple press of a button.
Main Features
Full comply with European DVB-T standard
Full MPEG2 ISO/IEC 13818 transport stream compliant audio/video decoding
Bandwidth of 6/7/8MHz supported
COFDM demodulator
Automatic/manual channel search
Channel edit, moving and deletion
Parental lock control
NTSC/PAL converting automatically and manually
EPG (Electronic Program Guide) and Teletext function
Multiple-language OSD
Supports multi-subtitle
RS-232 serial port for software upgrade
Dual SCART(TV SCART output/VCR SCART input)
Tuner RF in/loop through
SDTV only
Full function remote control
Package Contents
Before installation, please check the items of the package.
The package should contain the following items:
~ DVB-T TV Receiver
~ Remote Controller
EN - 63
x1
x1
~ AAA Battery for the remote controller
~ User‘s Manual
x2
x1
Front Panel and Rear Panel
1. Front panel
1. STANDBY BUTTON: Used to switch the set top box on and off.
2. STANDBY INDICATOR: Used to visually show power state of the set top box, the green
LED will be light if turned on the set top box and the red LED will be light if the set top box
entered standby mode.
3. REMOTE CONTROL SENSOR: Used to receive the signal from the remote control.
4. CHANNEL UP/DOWN: Used to change channels without using the remote control.
1. Rear panel
1. RF IN : This socket connects to your external aerial.
2. RF LOOP THROUGH: This socket will bypass the RF signal to either your TV or another
video system.
3. COAXIAL: This socket connects to a coaxial socket on your surround sound system.
4. VCR SCART: This socket connects to either a DVD or other video system.
5. TV SCART: This socket connects to your TV.
6. RS-232 PORT: This socket is only used for software upgrade.
7. MAINS CABLE: This is used to connect to your main power supply.
EN - 64
EN
Remote Controller
Remote Key Function:
1. DTV/VCR Used to switch between the VCR SCART
input and the DTV output mode.
2. INFO Used to display information about the channel
being viewed or further information about the pro
gram when in small EPG screen.
3. PAUSE Used to pause or playback the program
being viewed .
4. EPG Used to display information about the program
being viewed and what‘s on next.
5. EXIT Used to return to the previous screen or menu.
6. OK Used to confirm a selection within a menu.
7. VOL+ Used to move around the menu screens or
changing the volume in non-menu state.
8. FAVORITE Used to access your favourite channels.
9. GAME: Used to select 4 built-in mini games: Mine,
Tetris,Gomoku, Calendar.
10. RECALL Used to switch between the last two
viewed channels.
11. SUBTITLE: Used to switch between different subtitles that are broadcasted
12. TEXT: Used to open teletext OSD display if teletext
available in the broadcasted stream.
13. STANDBY Used to switch the set top box to on and
off.
14. MUTE Used to turn the sound on or off.
15. MENU Used to open the main menu window.
16. CH+ Used to move around the menu screens
or selecting the channels in non-menu state.
17. VOL- Used to move around the menu screens
or changing the volume in non-menu state.
18. CH- Used to move around the menu screens
or selecting the channels in non-menu state.
19. NUMBER KEYS Used to select channel numbers
or input numbers in menus.
20. AUDIO Used to set the sound output, the available
settings are STEREO, LEFT, RIGHT, MONO.
21. TV/RADIO Used to switch between TV channels
and Radio stations.
22. COLOR KEYS(RED/GREEN/YELLOW/BLUE):
Used to operate different functions in TEXT screen
or other menus.
Note: SUBTITLE/TEXT/LANGUAGE may not be available for all channels
EN - 65
Installing the Batteries
Remove the battery cover from the remote control and put 2xAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the
batteries.
Using the Remote Control
To use the remote control, point it towards the front of the digital set top box The remote control
has a range of up to 7 metres from the set top box at an angle of up to 60 degrees.
The remote control will not operate if its path is blocked.
Sunlight or very bright light will decrease the sensitivity of the remote control.
EN - 66
EN
Connections
Caution: Make sure to check the voltage specification of the wall outlet is the same rating with the
receiver. To prevent the risk of electric shock, do not open the cover or the back of the receiver.
Connecting to a TV Set
Connecting to TV and VCR
EN - 67
Note: When connecting the receiver to other equipment, e.g., TV, VCR and amplifier, make sure to
refer to relevant user manual for instruction. Also, make sure you disconnect all the equipments
from the mains supply before the connection.
First Time Installation
After all the connections have been made properly, switch on your TV. Make sure the receiver is
connected to the mains and press Power to switch the receiver on. If you are using the receiver for
the first time, a First Time Installation menu will be displayed to guide you through the initial setup.
Use the remote controller to finish the setup.
1. At the First time installation menu, select YES and press OK on the remote controller to proceed.
2. Enter your regional settings, include your Region, OSD Language, Time Zone and Antenna
Power. Then select NEXT to proceed.
Note: Make sure to select the region you are located since the receiver will scan the channels
based on the bandwidth of the region you selected. If your region is not on the list, you are recom
mended to conduct a manual search. Refer to Manual Search on page 16 for details.
3. Select Yes to start the automatic channel search.
EN - 68
EN
4. Wait to complete the scanning.
In case you want to stop the scanning, press the EXIT key.
The channels already found will still be stored.
5. When finished, all active channels found will be storedautomatically. The last found channel will
be played.
Now you are ready to watch digital terrestrial TV channels and radio broadcasts.
In case you skip the First Time Installation screen, you can still specify your Regional Setting
and Program Search via the onscreen setup menu.
The Regional Setting menu can be accessed via Main Menu > System Settings > Regional
Setting. Refer to Regional Setting on page 20 for details.
The Program Search menu can be accessed via Main Menu > Program Search > Automatic
Search / Manual Search. Refer to Automatic Search on page 15 for details.
Basic Operations
Once program search is completed, you can start to watch digital terrestrial TV channels and radio
broadcasts. Some typical operations are given in this chapter.
Switching On and Off
Whenever you are not using the receiver, press the Standby key on
remote control or button on the receiver to put it into standby mode.
Changing Channels
To switch between different channels, you can:
● Press OK to display the channel list and UP/DOWN to select a desired channel.
EN - 69
● Press the CH+ / CH- key or buttons on the receiver to go to the previous/next channel.
● Use the numeric keys to select a channel number.
● Use the RECALL key to return to the previous viewed channel. Whenever you change a channel, a banner appears at the bottom of the screen displaying the basic information on the current channel.
Adjusting the Volume
Press the VOL+ / VOL- key to adjust the volume.
Watching Favorite List
You can press FAVORITE to watch your preset favorite channels. To create your favorite list, go
to Main Menu > Program List. Refer to Creating Favorite Channel Groups on page 13 for
detailed information.
Displaying information
To display the detailed information of the current channel, press the INFO key.
Choosing Subtitle
You can press the SUBTITLE key to select or close subtitles on the screen. The available subtitles depend on the broadcaster.
EN - 70
EN
Freezing
When watching a channel, you can freeze the current screen by pressing the PAUSE key. Pressing it again disables the freeze function.
Displaying EPG
To view the EPG (electronic program guide) provided by the content provider:
1. Press the EPG key and then use the Up / Down key highlight a desired channel to preview the
EPG. To view today‘s complete EPG, press the Right key.
2. When today‘s complete EPG is displayed, use the Up / Down key to scroll along the EPG. To
view the EPG of next/previous day, press the UP / Down key continuously. To see the highlighted EPG details, press the Right key.
3. The detailed EPG screen will show as below if pressed the Right key.
4. To exit the detailed EPG screen, press the Left key.
Displaying Text
Press the TEXT key to open a teletext page (if teletext is transmitted).
Press TEXT key again to close it.
EN - 71
Selecting Sound Mode
To switch the sound mode between LL (left), RR (right) and LR (stereo), press the Audio key.
Using the On-Screen Setup Menu
The receiver features an on-screen menu providing access to a variety of setup and management
controls. Use the remote controller to navigate through the menu and activate required settings.
Managing Program List
Main Menu > Program List > TV / Radio Program List All active channels are listed in the Program List, allowing you to make your own favorite channel group, move, delete or sort channels.
Creating Favorite Channel Groups
This feature allows you to group your favorite channels. To create your favorite groups:
1. Select the channel which you would like to add to the group and go to the Favor column.
2. When the Favor column of the desired channel is highlighted, one red heart symbol would
appear after pressed the OK key. Pressing the OK key again will un-select the channel from the
favorite group.
3. Once your favorite group is created, you can press the FAVORITE keys to quickly access your
favorite channels.
Moving a Channel
1. Select the channel which you like to move and go to the Move column.
2. Press OK and ↓↑. symbol will be displayed.
3. Use the Up / Down key to move the channel to a desired position.
EN - 72
EN
Deleting a Channel
1. Select the channel which you like to delete and go to the Del column.
2. Press OK and an X symbol will be displayed. Repeat this step in the channel to be deleted.
3. Press EXIT or MENU and the marked channel will be deleted.
Sorting Channels
1. Go to Main Menu > Program List > Sort.
2. You can sort the channels by the channel name, service ID or channel number. Select one
method as required.
3. Press MENU or EXIT to return the program list. The list is now sorted by the specified order.
Program Search
Automatic Search
1. Enter the Automatic Search menu via Main Menu > Program Search > Automatic Search.
2. Select OK to start auto search.
3. Select whether to erase your previous channel list as required.
EN - 73
4. Wait to complete the scanning.
In case you want to stop the scanning, press the EXIT key.
The channels already found will still be stored.
5. When finished, the last found channel will be played.
Manual Search
If any channel is missing after auto search, or you want to add newly launched channels, you
can use Manual Search to scan the desired channels. To manually search the target channel,
you must know its parameters, e.g., the channel number. After the channel is found, it is appended to the current channel list.
1. Enter the Manual Search menu via Main Menu > Program Search > Manual Search.
2. Specify the appropriate channel number in the Channel No field by pressing Right/Left or the
numeric keys. Upon your selection, the frequency and bandwidth values are changed
accordingly.
3. Select OK to start manual search.
4. If no signal is found, a message indicating no signal will appear. Otherwise scanned channel will
be saved and appended to the current channel list.
Parental Control
This feature allows you to prevent children or unauthorized people from watching channels.
1. Go to Main Menu > Parental Control. First, you will need to enter PIN as prompted to use the
parental control menu. (The default PIN is 6666.)
EN - 74
EN
2. After correct PIN input, the following options are provided:
Channel Lock: Allows you to activate or de-activate the overall parental control. When set to
YES, all the channels with locking settings will be locked.
Parental Setting: In the channel list, select the channel you want to lock and then press OK. A
padlock symbol will be displayed. To remove the lock, press OK again.
Change PIN: Allows you to change the PIN. A PIN can be composed of 1 to 4 digits. To change
the PIN, enter the old, new PIN in the provided fields. After pressing OK, a message indicating
PIN Code Changed will appear.
Note: To activate the parental control feature, Channel Lock must be set to YES. If you want to
lock particular channels while keeping other channels unlocked, use Parental Setting table to
make the settings.
Watching Locked Channels
Once a channel is locked, whenever one want to watch the locked channel, correct PIN must be
entered.
EN - 75
System Settings
TV Standard
This option allows you to select your TV system among PAL, NTSC and Auto.
Display Type
This option allows you to select the aspect ratio of the video output. If you are using normal 4:3 TV,
it is OK to view the regular 4:3 content being broadcasted. But occasionally broadcasters transmit
widescreen content; in this situation, you can choose how to display it in a conventional TV set.
● 4:3 LB (Letterbox)
For conventional 4:3 TV.
The full width of a widescreen content is displayed
on a normal TV with black bars above and below
the picture.
● 4:3 PS (Pan & Scan)
For conventional 4:3 TV. It crops
the left and right edges of
a widescreen content to fit
a normal TV.
● 16:9 – If you are using a wide screen TV, select this option.
Video Output
Set the video mode as CVBS or RGB.
EN - 76
EN
Antenna Power
The default setting is OFF. Set this option to ON if this receiver box is connected to an external
active antenna that amplifies the received signal. This receiver box can supply 5V DC at 50mA
maximum.
Caution: If you are using a normal passive antenna, make sure to set this setting to OFF .
Regional Setting
Region: Select the region or country you are located. Depending on the country you select, the onscreen-display language and time zone settings change accordingly.
OSD Language: Select the on-screen-display language as required.
Time Zone: Select an appropriate time zone to display the local time correctly. Both EPG and system schedule need a correct time zone setting.
Language
OSD Language: Select the on-screen-display language as required. 1 st /2nd Audio Language:
This option allows you to select your first and second choice for the audio language. If neither of
your selected language is available on the program transmitted, the main language of the program
will be used. You can alternatively press the AUDIO key to use another available language.
Subtitle Language: Allows you to select the subtitle language. If your selected language is not
available on the program transmitted, the main language of the program will be used. You can also
select OFF to close the subtitle on the screen.
EN - 77
Time Setting
Select an appropriate time zone to display the local time correctly. Both EPG and system schedule
need a correct time zone setting.
GMT usage: Allows you to enable/disable Greenwich Mean Time (GMT) usage.
If you know the GMT time zone of your location, set GMT usage to ON and select an appropriate
time zone. If you prefer to set the time manually, select OFF in GMT usage item and then manually
select the date and time.
System Schedule
This feature allows the receiver to automatically switch on and tune to a pre-specified channel for
a pre-set length of time. You can use this feature to schedule recording if your receiver is con
nected to a VCR or recorder or as reminders of certain programs. Up to 10
tasks can be scheduled.
1. In the Schedule pane, use the Up / Down key to select a task and use Right / Left key to switch
between Inactive and Active.
2. Press OK to enter the Detail pane.
3. Enter the following settings as required. Use the Up / Down key to move between setting items,
the Right / Left key to switch between available selections and numeric keys to enter numeric
value.
Mode: You can repeat the task by setting the frequency as Once, Daily or Weekly. Or you can
select Stop to disable the task. Start and End Time: Enter the start and end time that automatically turns on and off the receiver.
Channel Type: Select TV or radio channel as required.
Channel No: Select the channel to be played at scheduled time.
4. When the setting is done, press MENU or EXIT to save the changes.
Game
This option includes 4 built-in mini games: Mine, Tetris, Gomoku, Calendar.
EN - 78
EN
Accessory
System Information
This option allows you to view the current system information.
Factory Default
This option allows you to resume factory defaults.
1. To reset defaults, select OK.
2. All programs you have searched will be erased and all parameters, e.g., the regional settings,
languages and favorite lists, will return to the factory default.
3. After restoring defaults, a First Time Installation screen appears asking if you would like to conduct an automatic scan search.
System Update
Whenever a software update is available, the receiver can be upgraded for new features.
Personal Style
This option allows you to customize the menu settings. You can set the Menu Color, Transparency
level, Border Pattern and Entry Animation as preferred.
EN - 79
Troubleshooting
If you experience problems with this receiver or its installation, in the first instance please read
carefully the relevant sections of this User Manual and this Troubleshooting section.
Problem
Standby light not lit
No signal found
No picture or sound
Mosaic blocks in picture or
picture freezes
Scrambled channel message
Possible cause
Mains lead unplugged
Mains fuse blown
Aerial is disconnected
Aerial is damaged/misaligned
Out of digital signal area
Viewing incorrect SCART
output
Tuned to digital teletext channel
Aerial may not be compatible
What to do
Check mains lead
Check fuse
Check aerial lead
Check aerial
Check with dealer
Press the DTV/VCR button
Channel is scrambled
Select an alternative channel
Re-instal channels to cancel channel lock
Plug in and turn on receiver
Aim handset at front panel
Check for obstruction
Check batteries direction
Forgotten channel loc code
No responce to remote control
Receiver off
Handser not aimed correctly
Front panel obstructed
Remote control batteries are
inserted incorrectly
Handset batteries exhausted
After moving the receiver to
The aerial feed may come
another room, find can´t recei- through a distribution system
ve the digital reception.
which may reduce the digital
signal now received by the
receive
EN - 80
Retune to another channel
Check aerial
Replace remote control
batteries
Try a direct feed from
antenna
EN
Specifications
Item
Tuner
Demodulation
Konektory
Specification
Frequncy Rangy
VHF: 174 MHz to 230 MHz
UHF: 470 MHz to 862 MHz
75 Ohms unbalanced
-78 ~ -25 dBm
6 / 7 / 8 MHz
COFDM
2K, 8K FFT, SFN and MFN
2K/8K
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
IEC 169-2 female connector
IEC 165-2 female connector
Composite video (CVBS), RGB, audio
Le/Pr
Composite video, audio Le/Pr
RCA, for SPDIF digital audio output
DB-9, male serial port, for software upgrade
100 – 240 V, 50/60 Hz
10 W max.
PAL, NTSC
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9
MPEG2 Transport [email protected]
MPEG2 Audio layer I a II
ETSI EN 300 744 DVB-T Compliance
Right, Left, Stereo
Input Impedance
Signal Input Level
Bandwith
Demodulator
OFDM Modulation
Packet Carries
Guard Interval
RF IN
Bypass RF
SCART TV
VCR SCART
COAXIAL
RS-232
Power
Display
Decoding
Others
Input
Consumption
Decoder Module
Resolution
Aspect Ratio
Video
Audio
Compliance
Sound Mode
NOTES:
We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric
current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any
parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized
service. The product is under a dangerous tention.
Disposal of used electrical & electronic equipment
The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment
at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are
separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring
the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the
environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable
waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources.
Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household
waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Asekol s.r.o. under number AK-051447.
HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Sewa under number EZ 0000213.
EN - 81
Poznámky/Notes/Notatky:
Poznámky/Notes/Notatky:
Seoul, Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement