ECG DVT 980 HD DVB-T Instruction manual

ECG DVT 980 HD DVB-T Instruction manual
DV T 980 HD DVB-T
DVB-T PŘIJÍMAČ
NÁVOD K OBSLUZE
PRIJÍMAČ DVB-T
NÁVOD NA OBSLUHU
ODBIORNIK DVB-T
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DVB-T RECEIVER
INSTRUCTION MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod
musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie
się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele
előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa
a készülék közelében.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
CZ
SK
PL
HU
GB
DVB-T PŘIJÍMAČ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte veškeré instrukce.
Přístroj instalujte v souladu s pokyny v této příručce a zajistěte dostatečnou ventilaci vzduchu.
VAROVÁNÍ: Nesnímejte kryty, zabráníte úrazu elektrickým proudem. Přístroj neobsahuje žádné díly
opravitelné uživatelem. Servis svěřte výhradně autorizovanému servisu.
VAROVÁNÍ: Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkosti, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Přístroj nevystavujte vodě (kapající ani stříkající) a nestavte na něj předměty obsahující tekutiny, např.
vázy.
Přístroj čistěte výhradně suchým hadříkem.
Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
Přístroj nevystavujte slunečnímu záření a nestavte jej do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory,
kamna, nebo jiná zařízení produkující teplo (např. zesilovače).
Nezakrývejte větrací otvory. Otvory a štěrbiny v krytu slouží k větrání. Otvory by nikdy neměly být
zakryty položením přístroje na pokrývky, pohovku, koberec nebo podobný povrch.
Přístroj je určen pro použití v mírném klimatu.
Neumisťujte výrobek na nestabilní vozíky, podstavce, stativy, držáky ani stolky. Hrozí pád výrobku
a poškození nebo zranění.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájení ze síťové zásuvky.
Zabraňte šlapání na přívodní kabel a chraňte jej před skřípnutím nebo zlomením, zejména v blízkosti
vidlice a v místě, kde vystupuje z přístroje.
Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen přívodní kabel či vidlice kabelu, pokud došlo k pádu nebo
jakémukoli poškození, k vniknutí cizího předmětu nebo kapaliny, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo
vlhkosti nebo pokud nepracuje správně. V takovém případě svěřte veškeré opravy autorizovanému
servisu.
Během bouřky nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od napájení.
Přístroj odpojíte od sítě vytažením vidlice z elektrické zásuvky. Zásuvka musí zůstat za všech okolností
snadno přístupná.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze příslušenství stanovené výrobcem přístroje.
Je třeba věnovat pozornost ekologické likvidaci baterií.
UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za
články stejného typu.
VAROVÁNÍ: Baterie nevystavujte vysokým teplotám, např. přímému slunci, ohni a podobně.
VAROVÁNÍ: Příliš silný zvuk ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí uvnitř přístroje, představující riziko úrazu
elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na důležité instrukce pro provoz a údržbu, obsažené v literatuře dodávané
spolu s přístrojem.
3
Tento symbol znamená, že jsou uživatelsky přístupné části přístroje odděleny od nebezpečného
síťového napětí dvojitou izolací. Při servisu přístroje smí být použity pouze identické náhradní díly.
CZ
UPOZORNĚNÍ
V případě elektrostatického výboje může přístroj přestat pracovat správně a bude nutné jej resetovat.
Varování: USB paměťové médium by mělo být zapojeno do přístroje přímo. Nepoužívejte
prodlužovací USB kabel, hrozí selhání přenosu dat a rušení.
PRO ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ SLUCHU NENASTAVUJTE K POSLECHU VYSOKOU ÚROVEŇ HLASITOSTI
PO DELŠÍ DOBU !
OBSAH
Popis přijímače......................................................................................................................................................................................... 5
Dálkový ovladač ...................................................................................................................................................................................... 6
Zapojení ..................................................................................................................................................................................................... 7
Začínáme.................................................................................................................................................................................................... 8
Ovládání ..................................................................................................................................................................................................... 9
Úprava kanálů ........................................................................................................................................................................................10
Nastavení systému ............................................................................................................................................................................... 11
Nástroje ....................................................................................................................................................................................................14
Hry ..............................................................................................................................................................................................................15
Nahrávání .................................................................................................................................................................................................15
TimeShift nahrávání............................................................................................................................................................................. 17
Odstraňování potíží .............................................................................................................................................................................18
Technické specifikace ..........................................................................................................................................................................18
4
POPIS PŘIJÍMAČE
CZ
Přední a zadní panel
Přední panel
DVT 980 HD PVR
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Přepnutí na předchozí kanál
Přepnutí na následující kanál
Vypnutí do pohotovostního režimu
USB konektor pro nahrávání a vstup dat z USB paměťového zařízení
Zadní panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
RF IN: Tato zdířka slouží k připojení externí antény.
RF OUT: Tato zdířka umožňuje vyvedení VF signálu do vaší TV nebo jiného video zařízení.
COAXIAL: Tuto zdířku můžete propojit s koaxiální zdířkou vašeho audio systému podporujícího
prostorový zvuk.
HDMI: Pomocí tohoto konektoru můžete připojit televizor nebo HDMI zařízení.
TV: Pomocí tohoto konektoru SCART můžete připojit televizor.
PŘÍVODNÍ KABEL: Slouží k připojení přístroje do elektrické sítě.
5
DÁLKOVÝ OVLADAČ
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
6
STANDBY: Zapnutí přístroje nebo vypnutí do pohotovostního režimu.
INFO: Zobrazení informací o kanále.
PREV: Během přehrávání médií přeskočí na předchozí skladbu. 1
PLAY: Spuštění nebo obnovení přehrávání médií.
2
NEXT: Během přehrávání médií přeskočí na následující skladbu. 3
4
PAUZA: Pozastavení reprodukce médií/Aktivace funkce
5
TimeShift.
6
MENU: Vyvolání hlavního menu.
VOL+/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti. V menu posun vlevo/ 7
vpravo.
8
OK: Potvrzení zadaného údaje nebo výběru.
RECORD: Slouží k nahrávání pořadů.
9
NUMERICKÁ TLAČÍTKA 0-9: Přímá volba kanálu nebo
0
zadávání numerických hodnot.
USB: Vstup do nabídky Hudba
MEDIA: Vstup do nabídky Nahrávání.
TTX: Zobrazení informací teletextu.
qa
TIMER: Nastavení časovače
MUTE: Vypnutí nebo obnovení zvuku.
qs
SUBTITLE: Volba titulků.
qd
REV: Během reprodukce posun směrem dozadu.
qf
FWD: Během reprodukce posun směrem dopředu.
qg
EXIT: Opuštění menu.
CH+/-: Výběr předchozího nebo následujícího kanálu. V menu
posun nahoru/dolu.
STOP: Zastavení reprodukce média.
EPG: Vyvolá Elektronického programového průvodce.
BACK: Návrat zpět
TV/RADIO: Přepíná z TV na rozhlasové stanice a naopak.
AUDIO: Výběr jazyka zvukové stopy nebo audio režimu.
RES: Slouží k přepnutí rozlišení.
FAV: Vyvolá nabídku oblíbených kanálů.
BAREVNÁ TLAČÍTKA: Ovládání různých interaktivních funkcí.
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
ZAPOJENÍ
CZ
Obecné
Existuje mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení, která můžete se settopboxem propojit. V této
příručce jsou uvedeny některé z nejběžnějších způsobů připojení zařízení.
Připojení TV
HDMI TV
Anténa
HDMI kabel
SCART kabel
VF kabel
Připojení HiFi systému
HiFi
Koaxiální kabel
Poznámka: Při připojování přijímače k jinému zařízení, např. televizoru, videorekordéru a zesilovači, se
řiďte také instrukcemi v příručce příslušného zařízení. Před zapojování také nezapomeňte odpojit všechna
zařízení ze sítě.
7
ZAČÍNÁME
CZ Uvítací obrazovka
Při prvním zapnutí přístroje se objeví uvítací obrazovka. Pomocí
kurzorových tlačítek nastavte region, jazyk, režim zobrazení a poměr stran
obrazu. Přesuňte zvýraznění na „OK“ a stiskem tlačítka OK na dálkovém
ovladači spusťte vyhledávání kanálů.
Vítejte
Region
Jazyk
Mód zobrazení
Poměr stran
Czech
Čestina
720p
4:3 LB
OK
Instalace
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky.
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku „Instalace“
a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky „Instalace“.
Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou
položku a stiskem OK vstupte do podnabídky.
Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
Manuální naladění kanálů
1.
2.
Vyberte „Manuální ladění“ a stiskem OK vstupte do nabídky „Manuální
ladění“.
Pomocí tlačítek šipek nastavte režim vyhledávání, prohledávané
pásmo, číslo kanálu, frekvenci a šířku pásma a stiskem OK spusťte
ladění kanálů.
Automatické ladění
1.
2.
Vyberte „Automatické ladění“ a stiskem OK vstupte do nabídky
automatického ladění.
Pomocí tlačítek šipek nastavte „Pouze volné“, poté zvýrazněte
„Hledat“ a stiskem OK spusťte automatické ladění.
Instalace
Manuální ladění
Automatické ladění
LCN
Manuální ladění
Mód vyhledávání
Vyhledat pásmo
Kanál č.
Frekvence
Šířka pásma
Podle kanálu
UHF
CH37(666000KHz)
666000KHz
8 MHz
81%
97%
Síla signálu
Kvalita signálu
Automatické ladění
Pouze volné
Hledat
Ne
LCN
Pokud je aktivována funkce LCN (logické číslo kanálu), nemůžete při ladění změnit originální čísla TV kanálů.
Funkci LCN můžete aktivovat/deaktivovat nastavením „LCN“ na zap/vyp.
8
OVLÁDÁNÍ
CZ
Přepínání kanálů
Existují tři způsoby, jak vybrat TV kanál: postupným procházením kanálů, přímým zadáním čísla kanálu nebo
výběrem ze seznamu zobrazeného na obrazovce.
1.
2.
3.
Postupné procházení kanálů:
Pomocí šipek NAHORU a DOLU procházíte kanály jeden po druhém.
Volba čísla kanálu:
Zadejte číslo kanálu přímo pomocí numerických tlačítek a stiskem OK přepněte na požadovaný kanál.
Výběr ze seznamu na obrazovce:
Požadovaný kanál můžete také vybrat přímo ze seznamu na obrazovce. Podrobnosti viz kapitola „Úprava
kanálů“.
Vstup do elektronického průvodce programy EPG
Přístup k EPG všech kanálů
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka EPG vstupte do nabídky EPG.
Pomocí tlačítek šipek přepínejte mezi seznamem kanálů,
časovým plánem vybraného programu a informacemi
o aktuálním/následujícím pořadu.
Stiskněte zelené tlačítko pro uložení události do časovače.
Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení časové osy.
Čas
Časovač
9
ÚPRAVA KANÁLŮ
CZ Nabídka Upravit kanál
1.
2.
3.
4.
Upravit kanál
Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky.
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku „Upravit
kanál“ a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky „Upravit kanál“.
Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou
položku a stiskem OK vstupte do podnabídky.
Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
Seznam TV kanálů
Seznam rádio kanálů
Smazat vše
Seznam TV kanálů
1.
2.
V nabídce „Upravit kanál“ vyberte „Seznam TV kanálů“ a stiskem OK
vstupte do nabídky.
Pomocí šipek NAHORU a DOLU zvýrazněte kanál a stiskem OK
zobrazte náhled vybraného kanálu.
Seznam TV kanálů
FAV
Zámek Přesk Přesun Upravit
Pomocí tohoto menu můžete kanál nastavit jako oblíbený, nastavit
přeskakování kanálu, kanál přesunout, přejmenovat nebo vymazat, nebo
kanály setřídit.
•
•
Stiskem tlačítka FAV a tlačítka OK můžete upravit seznam oblíbených
kanálů.
Pomocí některého z barevných tlačítek a tlačítka OK můžete upravit
příslušnou funkci.
Upravit kanál
Třídění
Přejmen Smazat
Upravit
Seznam rádio kanálů
1.
2.
V nabídce „Upravit kanál“ vyberte „Seznam rádio kanálů“ a stiskem OK vstupte do nabídky.
Pomocí šipek NAHORU a DOLU zvýrazněte kanál a stiskem OK spusťte poslech vybraného kanálu.
Poznámka: Ovládání nabídky „Seznam rádio kanálů“ je v zásadě shodné jako v případě nabídky „Seznam TV
kanálů“, jedna věc je však odlišná: V nabídce „Seznam rádio kanálů“ nejsou k dispozici obrazové
informace, takže se v okně náhledu na pravé straně vždy zobrazí logo rozhlasového přijímače.
Smazat vše
1.
2.
10
V nabídce „Upravit kanál“ vyberte „Smazat vše“ a stiskněte OK.
Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 0000).
Objeví se výstražné okno.
Chcete-li vymazat všechny kanály, vyberte „Ano“ a stiskněte OK.
Chcete-li operaci vymazání zrušit, vyberte „Ne“ a stiskněte OK.
Varování! Opravdu chcete smazat
všechny kanály?
Ano
Ne
NASTAVENÍ SYSTÉMU
Nabídka Nastavení systému
Nabídka nastavení systému umožňuje nastavit jazyk, TV systém, místní čas,
časovač, rodičovský zámek, OSD menu, seznam oblíbených, audio popis,
a další nastavení.
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky.
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku „Nastavení
systému“ a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky.
Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou
položku a stiskem OK vstupte do podnabídky.
Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
CZ
Nastavení systému
Jazyk
TV systém
Nastavení místního času
Nastavení časovače
Rodičovský zámek
Nastavení OSD
Oblíbené
Nastavení Audio Description
Ostatní
Jazyk
Jazyk
Tato nabídka umožňuje nastavit jazyk.
Jazyk
První audio
Druhé audio
Jazyk titulků
Teletext
Titulky
Čeština
Čestina
Angličtina
Čestina
Čestina
Zap
TV systém
Tato nabídka umožňuje nastavit rozlišení videa, poměr stran obrazu, video
výstup a digitální audio výstup.
Možnosti nastavení jednotlivých položek:
Video rozlišení:
Poměr stran obrazu:
Video výstup:
Digitální audio výstup:
TV systém
Video rozlišení
Poměr stran
Video výstup
Digital audio výstup
720p
4:3LB
SCART RGB
LPCM out
576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9
SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB
LPCM Out / BS Out
Nastavení místního času
Tato nabídka umožňuje nastavit místní čas.
Nastavení místního času
Region:
GMT použití:
GMT offset:
Letní čas:
Datum:
Čas:
Region
Czech
Tato nabídka umožňuje změnit nastavení regionu
GMT použití
podle regionu
Tato nabídka umožňuje zvolit nastavení GMT.
GMT offset
GMT+01:00
Letní čas
Vyp
Zvolit lze: Podle regionu/Uživatelem definované/Vyp
Datum
xxxx/xx/xx
Čas
01:51
Toto nastavení je platné pouze tehdy, je-li v nabídce
xxxx,xxx,xxxx
„GMT použití“ vybráno „Uživatelem definované“.
Posun od GMT lze nastavit v rozsahu -11:30 ~ +12:00
hodin, v krocích po půl hodině.
Možnosti jsou Zap / Vyp
Nabídky „Datum“ a „Čas“ je možné nastavit pouze tehdy, vyberete-li v nabídce „GMT
použití“ možnost „Vyp“.
Čas zadejte pomocí numerických tlačítek.
11
Nastavení časovače
CZ
Tato nabídka umožňuje nastavit časovač programů. Můžete nastavit až 8 časovačů.
Mód časovače:
Služba časovače:
Kanál:
Datum časovače:
Začátek:
Trvání:
Vyp / Jednou / Denně / Týdně / Měsíčně
Kanál / Nahrávat
Zvolit lze: Podle regionu/Uživatelem definované / Vyp
Můžete vybrat kanál, na kterém se přístroj zapne.
Datum zadejte pomocí numerických tlačítek.
Čas začátku zadejte pomocí numerických tlačítek.
Dobu trvání zadejte pomocí numerických tlačítek.
Aktuální datum/čas: 13:36
Mód časovače
Služba časovače
Kanál
Datum časovače
Začátek
Délka
Uložit
xx/xx/xxxx
Denně
Kanál
BBC
xx/xx/xxxx
xx:xx
xx:xx
Zrušit
Rodičovský zámek
Tato nabídka umožňuje nastavit zámek kanálů a chránit nastavení menu.
1. V nabídce „Nastavení systému“ vyberte „Rodičovský zámek“ a stiskněte
tlačítko OK. Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 0000).
2. Po vložení správného hesla pomocí numerických tlačítek se objeví
nabídka „Rodičovský zámek“.
Zámek menu:
Zámek dle hodnocení:
Nové heslo:
Potvrzení hesla:
Rodičovský zámek
Zámek menu
Zámek dle hodnocení
Nové heslo
Potvrzení hesla
Vyp
Vyp
-------
Umožňuje uzamknout nabídky „Upravit kanál“
a „Instalace“.
Vyp / Věk 4 / Věk 5 / Věk 6 / Věk 7 / Věk 8 / Věk 9 / Věk 10 / Věk 11 / Věk 12 / Věk 13 /
Věk 14 / Věk 15 / Věk 16 / Věk 17 / Věk 18
Pro změnu hesla.
Pro potvrzení nového hesla.
Nastavení OSD
Tato nabídka umožňuje nastavit dobu zobrazení a průhlednost OSD menu.
Čas zobrazení:
Průhlednost OSD:
Nastavení OSD
Čas zobrazení
Průhlednost OSD
5
Vyp
1 - 10.
Průhlednost OSD menu lze nastavit na Vyp /
10% / 20% / 30% / 40%.
Oblíbené
Tato nabídka umožňuje přejmenovat skupiny oblíbených kanálů.
1. V nabídce „Nastavení systému“ vyberte „Oblíbené“ a stiskem tlačítka
OK vstupte do menu oblíbených kanálů.
2. Vyberte požadovanou skupinu a stiskem OK otevřete virtuální
klávesnici. Pomocí šipek a tlačítka OK zadejte jeden po druhém
alfanumerické znaky požadovaného názvu. Když je nový název
skupiny kompletní, zvýrazněte na klávesnici pomocí šipek „OK“
a potvrďte stiskem OK. Skupina oblíbených kanálů je tímto úspěšně
přejmenována.
3. Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu přejmenování skupiny.
12
Oblíbené
Oblíbené 1
Oblíbené 2
Oblíbené 3
Oblíbené 4
Oblíbené 5
Oblíbené 6
Oblíbené 7
Oblíbené 8
Přejmenovat
Oblíbené 1
Nastavení audio popisků - Audio Description
Tato nabídka umožňuje vybrat službu AD, nastavit výchozí stav (zapnuty/
vypnuty) a korekci hlasitosti audio popisků (AD).
Nastavení Audio Description
Služba AD
Použít AD jako výchozí
Korekce hlasitosti AD
CZ
Zap
Vyp
0
Služba AD:
Zap / Vyp
Použít AD jako výchozí: Zap / Vyp.
Korekce hlasitosti AD: -3 ~ +3
Ostatní
Tato nabídka umožňuje nastavit napájení antény, typ signálu, zvukovou
signalizaci signálu a automatické vypínání.
Napájení antény:
Zap / Vyp
Když je „Napájení antény“ nastaveno na „Zap“, bude přijímač napájet
anténu napětím 5 V.
Při nastavení na „Vyp“ nebude anténa z přístroje napájena.
Typ kanálu:
Vše / Volné / Šifrované
Signalizace signálu:
Zap / Vyp
Automatické vypnutí:
30min /1 hodina / 2 hodiny /3 Hodiny / Vyp
Ostatní
Napájení antény
Typ kanálu
Signalizace signálu
Automatické vypnutí
Vyp
Vše
Vyp
Vyp
13
NÁSTROJE
CZ Nabídka nástrojů
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky.
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku „Nástroje“
a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky nástrojů.
Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou
položku a stiskem OK vstupte do podnabídky.
Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
Nástroje
Informace
Tovární nastavení
Aktualizace software přes OTA
Aktualizace software přes USB
Bezpečné odpojení USB zařízení
Informace
Tato nabídka zobrazuje některé parametry a informace o přijímači.
1. V nabídce „Nástroje“ vyberte „Informace“ a stiskem OK otevřete
informační okno.
2. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte.
Informace
xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x
Tovární nastavení
Tato nabídka umožňuje obnovit výchozí nastavení přijímače. Obnovení
továrního nastavení způsobí vymazáni všech uložených kanálů.
1. V nabídce „Nástroje“ vyberte „Tovární nastavení“ a stiskněte OK.
Budete vyzváni k zadání hesla (výchozí heslo je 0000).
2. Zobrazí se okno požadující potvrzení akce.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení a vymazat všechny kanály, vyberte
„Ano“.
Chcete-li reset do výchozího nastavení zrušit, vyberte „Ne“.
3. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte.
Tovární nastavení
Potvrďte vymazání všech uživatelských
dat a nastavení. Všechny kanály budou
vymazány.
Ano
Ne
Aktualizace software
Aktualizaci software je možné provést buď ze souboru uloženého na
USB paměťovém zařízení, nebo prostřednictvím vzduchem přijímaného
signálu (OTA).
1. V nabídce „Nástroje“ vyberte „Aktualizace software přes OTA“ nebo
„Aktualizace software přes USB “ a stiskněte OK. Zobrazí se menu
aktualizace software.
2. Pomocí šipek vyberte požadovanou položku a poté zvýrazněte „Start“
a stiskem OK spusťte aktualizaci.
3. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte.
Bezpečné odpojení USB zařízení
1.
2.
3.
14
V nabídce „Nástroje“ vyberte „Bezpečné odpojení USB zařízení“.
Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se okno pro potvrzení.
Stiskněte znovu OK.
Aktualizace přes USB
Typ aktualizace
Soubor aktualizace
Start
Allcode
Žádný soubor
Odejmout disk
Odejmout
Ano
Zrušit
HRY
CZ
Nabídka her
Tato nabídka vám umožňuje hrát hry.
1. Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky.
2. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku „Hry“
a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky her.
3. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou
položku a stiskem OK vstupte do podnabídky.
4. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
Hry
Othello
Sudoku
NAHRÁVÁNÍ
Nabídka REC
1.
2.
3.
4.
Stiskem tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky.
Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLU zvýrazněte položku „Nahrávání“
a stiskem tlačítka VPRAVO vstupte do nabídky rekordéru.
Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLU zvýrazněte požadovanou
položku a stiskem OK vstupte do podnabídky.
Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
REC
Media Player
Informace o PVR zařízení
Nastavení PVR
Přehrávač médií
Pomocí přehrávače můžete přehrávat soubory uložené na USB paměťovém
zařízení.
1. V nabídce „REC“ vyberte „Media Player“ a stiskem OK vstupte do
obrazovky přehrávače médií.
2. Při prvním vstupu do okna mediálního přehrávače je zvýraznění na
USB/HDD zařízení. Stiskem šipky DOLU přesunete zvýraznění na
políčko adresáře a složky.
3. Stiskem tlačítka 1 můžete přepínat záložky mezi „Hudba“ „Obrázky“,
„Video“, „Nahrávání“.
4. Stiskem šipek NAHORU nebo DOLU vyberte požadovanou položku
a stiskem OK přehrajte požadovaný soubor.
5. Stiskem tlačítka EXIT menu opustíte.
Hudba
Playlist
Funkce
Obrázky
FAV
Třiď
Video
FAV vše
Opakuj
Nahrávání
Upravit
Konec
Hudba:
Červené tlačítko: Stiskem červeného tlačítka zobrazíte seznam skladeb (playlist)
Zelené tlačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do playlistu, a stiskem zeleného
tlačítka jej přidejte.
Žluté tlačítko: Stiskem žlutého tlačítka přidáte do playlistu všechny skladby v aktuálním adresáři.
Opětovným stiskem všechny skladby aktuálního adresáře z playlistu odeberete.
Modré tlačítko: Stiskem modrého tlačítka vstoupíte do podnabídky úprav.
Tlačítko „2“: Stiskem tlačítka 2 otevřete okno třídění. Můžete řadit podle jména, času, velikosti,
nebo oblíbených.
Tlačítko INFO: Stiskem tlačítka INFO nastavíte režim opakování. Možnosti jsou: Opakovat složku /
Složka náhodně / Opakovat jednou.
Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře
15
Obrázky:
Červené tlačítko: Stiskem červeného tlačítka zobrazíte seznam (playlist)
Zelené tlačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do playlistu, a stiskem
zeleného tlačítka jej přidejte. U souboru se objeví symbol oblíbeného.
Žluté tlačítko: Stiskem žlutého tlačítka přidáte do playlistu všechny skladby v aktuálním
adresáři. Opětovným stiskem všechny skladby aktuálního adresáře z playlistu
odeberete.
Modré tlačítko: Stiskem modrého tlačítka vstoupíte do podnabídky úprav.
Tlačítko „2“: Stiskem tlačítka 2 otevřete okno třídění. Můžete řadit podle jména, času, velikosti,
nebo oblíbených.
Tlačítko INFO: Stiskem tlačítka INFO otevřete informace o obrázku.
Tlačítko „3“: Stiskněte tlačítko 3 pro prohlížení v režimu vícenásobného zobrazení.
Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře
CZ
Video:
Modré tlačítko: Stiskem modrého tlačítka vstoupíte do podnabídky úprav.
Tlačítko „2“: Stiskem tlačítka 2 otevřete okno třídění. Můžete řadit podle jména, času, nebo
velikosti.
Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře
Nahrávání:
Červené tlačítko: Stiskem červeného tlačítka otevřete okno přejmenování
Zelené tlačítko: Přesuňte zvýraznění na program, který chcete uzamknout. Po stisku zeleného
tlačítka se zobrazí výzva k zadání hesla. Výchozí heslo je 0000. Po zadání
správného hesla bude program uzamčen. Pokud chcete program odemknout,
stiskněte znovu zelené tlačítko.
Žluté tlačítko: Stiskem žlutého tlačítka přidejte značku vymazání k programu, který chcete
vymazat.
Tlačítko EXIT: Návrat do hlavního adresáře
Informace o PVR zařízení
Pomocí této nabídky můžete zobrazit určité parametry odnímatelného
disku.
1. V nabídce „REC“ vyberte „Informace o PVR zařízení“ a stiskem OK
otevřete informační okno.
2. Stiskem tlačítka EXIT nabídku opustíte.
Informace
USB disk A: xxx GB
Oddíl disku
Kapacita
Volné místo
Nahrávky
TMS kapacita
Systém souborů
Formát
Formát:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
16
Nastavení PVR
FAT/NTFS
Stiskem žlutého tlačítka otevřete nabídku „Formát“.
Stiskem šipek VLEVO nebo VPRAVO změňte Režim disku.
Vyberte „OK“ pro formátování. Vyberte „Zrušit“ pro zrušení formátování.
Nastavení PVR:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
Formát
Režim disku
OK
FAT
Zrušit
REC&TMS/Nahrávání/TimeShift
Stiskem modrého tlačítka otevřete nabídku „Nastavení PVR“.
Stiskem šipek VLEVO nebo VPRAVO změňte Typ PVR.
Vybráním „OK“ potvrďte. Vybráním „Zrušit“ zrušte.
PVR typ
Nastavení PVR
REC & TMS
OK
Zrušit
Nastavení PVR
Tato nabídka umožňuje upravit nastavení PVR rekordéru.
Šipkami NAHORU nebo DOLU vyberte požadovanou položku a stiskem
šipek VLEVO / VPRAVO změňte nastavení položky.
TimeShift:
Uložení TimeShift:
PS nahrávání:
Nastavení PVR
Timeshift
Uložení Timeshift
PS nahrávání
Pauza
Vyp
Vyp
CZ
AUTO / Pauza / Vyp
Zap/Vyp
Zap/Vyp
TIMESHIFT NAHRÁVÁNÍ
Připojíte-li do USB portu paměťové zařízení, můžete nahrávat TV pořady nebo použít funkci časového
posuvu TimeShift.
• Můžete pozastavit právě vysílaný pořad a pokračovat v jeho sledování později (funkce TimeShift).
• Můžete nahrát právě vysílaný pořad.
• Když je úložná kapacita připojeného paměťového zařízení vyčerpána, nahrávání se zastaví.
Poznámka: Pro nahrávání nebo funkci TimeShift používejte paměťová média ve specifikaci USB 2.0. Funkce
nahrávání a TimeShift vyžadují paměťová média s dostatečnou kapacitou (> 2 GB).
TimeShift
Spuštění
Funkci časového posuvu lze během sledování programu iniciovat
stiskem tlačítka PAUSE.
Pomocí šipek VLEVO / VPRAVO posuňte kurzor na pozici, od které
chcete začít pořad sledovat. Stiskem tlačítka OK potvrďte.
BBC 4
Přehrát
TS
Ovládání TimeShift
Během přehrávání můžete provádět následující akce:
• Stiskněte tlačítko PAUSE pro pauzu přehrávání.
• Stiskněte tlačítko FWD pro rychlý posun reprodukce dozadu.
• Stiskněte tlačítko REV pro posunutí dozadu.
Zastavení TimeShift
•
Stiskem tlačítka STOP funkci TimeShilft zastavíte.
Nahrávání
Okamžité nahrávání
•
•
•
Během sledování pořadu stiskněte tlačítko RECORD pro okamžité spuštění nahrávání právě sledovaného
kanálu. Dalším stiskem tlačítka RECORD můžete zadat délku nahrávání.
Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP. Objeví se okno požadující potvrzení akce.
Vyberte „Ano“ pro zastavení nahrávání, vyberte „Ne“ pro pokračování v nahrávání.
17
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
CZ
Problém
Možná příčina
Řešení
Nesvítí kontrolka
pohotovostního režimu.
Odpojená napájecí šňůra.
Zkontrolujte napájecí šňůru.
Přepálená síťová pojistka.
Zkontrolujte pojistku.
Nenalezen žádný signál.
Není připojen anténní kabel.
Připojte kabel antény.
Poškozená nebo nesprávně
nastavená anténa.
Zkontrolujte anténu.
Nacházíte se mimo oblast pokrytí
digitálním signálem.
Konzultujte s prodejcem.
Žádný obraz nebo zvuk
Na TV není vybrán správný vstup.
Přepněte TV na správný vstup.
Zobrazí se zpráva
o šifrovaném kanále.
Kanál je šifrovaný.
Vyberte jiný kanál.
Nefunguje dálkový
ovladač
Přijímač je vypnutý.
Přijímač zapojte do elektrické
zásuvky a zapněte.
Dálkový ovladač není namířen na
přijímač nebo je příliš daleko od
přijímače.
Ovladač namiřte přímo na přijímač
z dostatečné blízkosti.
Vybité baterie.
Vyměňte baterie za nové.
Zapomenuté heslo
k uzamčeným kanálům.
Spusťte znovu instalaci a naladění
kanálů.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Sekce
Veličina
Hodnota
Tuner
Vstupní frekvence
174~230 MHz
470~862 MHz
VF vstupní úroveň
-15~-70 dBm
VF vstupní konektor
IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE ×1
VF výstupní konektor
IEC-TYPE, IEC169-2, MALE, průchozí ×1
Formát dekodéru
MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP
Formát obrazu
4:3 a 16:9
Video výstup
HDMI, SCART (RGB)
Modulace
QPSK,16QAM,64QAM
Formát dekodéru
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF
Audio výstup
Digital audio: S/PDIF
Formáty souborů
MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI,
TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV
Video
Audio
Přehrávač médií
18
Sekce
Veličina
Konektory
Hodnota
CZ
1× anténní vstup, 1× VF výstup
1× SCART (výstup do TV)
1× COAXIAL
1× USB konektor
1× HDMI 1.3/HDCP 1.2
Napájení
Rozměry
Napětí
220–240 V~ 50/60 Hz
Příkon
Max 6 W
Příkon v pohotovostním
režimu
≤ 0,5 W
š × v × h (mm)
148 × 35 × 110
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
19
PRIJÍMAČ DVB-T
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky
a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené
používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody
spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek
časti zariadenia.
SK
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení
vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Venujte pozornosť všetkým upozorneniam a dodržujte všetky inštrukcie.
Prístroj inštalujte v súlade s pokynmi v tejto príručke a zaistite dostatočnú ventiláciu vzduchu.
VAROVANIE: Nesnímajte kryty, zabránite úrazu elektrickým prúdom. Prístroj neobsahuje žiadne diely
opraviteľné používateľom. Servis zverte výhradne autorizovanému servisu.
VAROVANIE: Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Prístroj nevystavujte vode (kvapkajúcej ani striekajúcej) a nestavajte naň predmety obsahujúce tekutiny,
napr. vázy.
Prístroj čistite výhradne suchou handričkou.
Na prístroj nestavajte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Prístroj nevystavujte slnečnému žiareniu a nestavajte ho do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, pece
alebo iné zariadenia produkujúce teplo (napr. zosilňovače).
Nezakrývajte vetracie otvory. Otvory a štrbiny v kryte slúžia na vetranie. Otvory by nikdy nemali byť zakryté
položením prístroja na pokrývky, pohovku, koberec alebo podobný povrch.
Prístroj je určený na použitie v miernej klíme.
Neumiestňujte výrobok na nestabilné vozíky, podstavce, statívy, držiaky ani stolčeky. Hrozí pád výrobku
a poškodenie alebo zranenie.
Ak prístroj nepoužívate, odpojte napájanie od sieťovej zásuvky.
Zabráňte šliapaniu na prívodný kábel a chráňte ho pred pricviknutím alebo zlomením, najmä v blízkosti
vidlice a v mieste, kde vystupuje z prístroja.
Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený prívodný kábel či vidlica kábla, ak došlo k pádu alebo akémukoľvek
poškodeniu, k vniknutiu cudzieho predmetu alebo kvapaliny, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo
vlhkosti alebo ak nepracuje správne. V takom prípade zverte všetky opravy autorizovanému servisu.
Počas búrky alebo ak nebudete prístroj dlhšie používať ho odpojte od napájania.
Prístroj odpojíte od siete vytiahnutím vidlice z elektrickej zásuvky. Zásuvka musí zostať za všetkých
okolností ľahko prístupná.
VAROVANIE: Používajte iba príslušenstvo stanovené výrobcom prístroja.
Je potrebné venovať pozornosť ekologickej likvidácii batérií.
UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymieňajte iba
za články rovnakého typu.
VAROVANIE: Batérie nevystavujte vysokým teplotám, napr. priamemu slnku, ohňu a podobne.
VAROVANIE: Príliš silný zvuk zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu.
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie vnútri prístroja, predstavujúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité inštrukcie pre prevádzku a údržbu, obsiahnuté v literatúre
dodávanej spolu s prístrojom.
20
Tento symbol znamená, že sú používateľsky prístupné časti prístroja oddelené od nebezpečného
sieťového napätia dvojitou izoláciou. Pri servise prístroja smú byť použité iba identické náhradné diely.
UPOZORNENIE
V prípade elektrostatického výboja môže prístroj prestať pracovať správne a bude nutné ho resetovať.
Varovanie: Pamäťové médium USB by malo byť zapojené do prístroja priamo. Nepoužívajte predlžovací
kábel USB, hrozí zlyhanie prenosu dát a rušenie.
ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU SLUCHU, NENASTAVUJTE PRE POČÚVANIE VYSOKÚ ÚROVEŇ
HLASITOSTI NA DLHŠÍ ČAS!
OBSAH
Popis prijímača .......................................................................................................................................................................................22
Diaľkový ovládač....................................................................................................................................................................................23
Zapojenie .................................................................................................................................................................................................24
Začíname ..................................................................................................................................................................................................25
Ovládanie .................................................................................................................................................................................................26
Úprava kanálov ......................................................................................................................................................................................27
Nastavenie systému..............................................................................................................................................................................28
Nástroje .....................................................................................................................................................................................................31
Hry ..............................................................................................................................................................................................................32
Nahrávanie...............................................................................................................................................................................................32
TimeShift nahrávanie ...........................................................................................................................................................................34
Odstraňovanie ťažkostí .......................................................................................................................................................................35
Technické špecifikácie .........................................................................................................................................................................35
21
SK
POPIS PRIJÍMAČA
Predný a zadný panel
Predný panel
SK
DVT 980 HD PVR
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Prepnutie na predchádzajúci kanál
Prepnutie na nasledujúci kanál
Vypnutie do pohotovostného režimu
USB konektor na nahrávanie a vstup dát z pamäťového zariadenia USB
Zadný panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
22
2
3
4
5
6
RF IN: Táto zdierka slúži na pripojenie externej antény.
RF OUT: Táto zdierka umožňuje vyvedenie VF signálu do vášho TV alebo iného videozariadenia.
COAXIAL: Túto zdierku môžete prepojiť s koaxiálnou zdierkou vášho audiosystému podporujúceho
priestorový zvuk.
HDMI: Pomocou tohto konektora môžete pripojiť televízor alebo zariadenie HDMI.
TV: Pomocou tohto konektora SCART môžete pripojiť televízor.
PRÍVODNÝ KÁBEL: Slúži na pripojenie prístroja do elektrickej siete.
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
STANDBY: Zapnutie prístroja alebo vypnutie do pohotovostného režimu.
INFO: Zobrazenie informácií o kanáli.
PREV: Počas prehrávania médií preskočí na predchádzajúcu
skladbu.
1
PLAY: Spustenie alebo obnovenie prehrávania médií.
2
NEXT: Počas prehrávania médií preskočí na nasledujúcu skladbu. 3
4
PAUZA: Pozastavenie reprodukcie médií / Aktivácia funkcie
5
TimeShift.
6
MENU: Vyvolanie hlavného menu.
VOL+/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V menu posun vľavo/ 7
vpravo.
8
OK: Potvrdenie zadaného údaja alebo výberu.
RECORD: Slúži na nahrávanie relácií.
9
NUMERICKÉ TLAČIDLÁ 0-9: Priama voľba kanálu alebo
0
zadávanie numerických hodnôt.
USB: Vstup do ponuky Hudba
MEDIA: Vstup do ponuky Nahrávanie.
TTX: Zobrazenie informácií teletextu.
qa
TIMER: Nastavenie časovača
MUTE: Vypnutie alebo obnovenie zvuku.
qs
SUBTITLE: Voľba titulkov.
qd
REV: Počas reprodukcie posun smerom dozadu.
qf
FWD: Počas reprodukcie posun smerom dopredu.
qg
EXIT: Opustenie menu.
CH+/-: Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho kanálu.
V menu posun hore/dole.
STOP: Zastavenie reprodukcie média.
EPG: Vyvolá Elektronického programového sprievodcu.
BACK: Návrat späť
TV/RADIO: Prepína z TV na rozhlasové stanice a naopak.
AUDIO: Výber jazyka zvukovej stopy alebo audiorežimu.
RES: Slúži na prepnutie rozlíšenia.
FAV: Vyvolá ponuku obľúbených kanálov.
FAREBNÉ TLAČIDLÁ: Ovládanie rôznych interaktívnych funkcií.
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
23
SK
ZAPOJENIE
Všeobecné
Existuje mnoho rôznych typov televízorov a ďalších zariadení, ktoré môžete so settopboxom prepojiť. V tejto
príručke sú uvedené niektoré z najbežnejších spôsobov pripojenia zariadenia.
Pripojenie TV
HDMI TV
SK
Anténa
Kábel HDMI
SCART kábel
VF kábel
Pripojenie HiFi systému
HiFi
Koaxiálny kábel
Poznámka: Pri pripájaní prijímače k inému zariadeniu, napr. televízoru, videorekordéru a zosilňovaču, sa
riaďte taktiež inštrukciami v príručke príslušného zariadenia. Pred zapájaním taktiež nezabudnite odpojiť
všetky zariadenia od siete.
24
ZAČÍNAME
Uvítacia obrazovka
Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví uvítacia obrazovka. Pomocou
kurzorových tlačidiel nastavte región, jazyk, režim zobrazenia a pomer strán
obrazu. Presuňte zvýraznenie na „OK“ a stlačením tlačidla OK na diaľkovom
ovládači spustite vyhľadávanie kanálov.
Vitajte
Región
Jazyk
Režim zobrazenia
Pomer strán
OK
Czech
Čeština
720p
4:3 LB
Inštalácia
1.
2.
3.
4.
Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky.
Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku „Inštalácia“
a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky „Inštalácia“.
Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku
a stlačením OK vstúpte do podponuky.
Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
Manuálne naladenie kanálov
1.
2.
Vyberte „Manuálne ladenie“ a stlačením OK vstúpte do ponuky
„Manuálne ladenie“.
Pomocou tlačidiel šípok nastavte režim vyhľadávania, prehľadávané
pásmo, číslo kanálu, frekvenciu a šírku pásma a stlačením OK spustite
ladenie kanálov.
Automatické ladenie
1.
2.
Vyberte „Automatické ladenie“ a stlačením OK vstúpte do ponuky
automatického ladenia.
Pomocou tlačidiel šípok nastavte „Iba voľné“, potom zvýraznite
„Hľadať“ a stlačením OK spustite automatické ladenie.
SK
Inštalácia
Manuálne ladenie
Automatické ladenie
LCN
Manuálne ladenie
Režim vyhľadávania
Podľa kanálu
Vyhľadať pásmo
UHF
Kanál č.
CH37 (666000 kHz)
Frekvencia
666000 kHz
Šírka pásma
8 MHz
81%
97%
Sila signálu
Kvalita signálu
Automatické ladenie
Iba voľné
Hľadať
Nie
LCN
Ak je aktivovaná funkcia LCN (logické číslo kanálu), nemôžete pri ladení zmeniť originálne čísla TV kanálov.
Funkciu LCN môžete aktivovať/deaktivovať nastavením „LCN“ na zap/vyp.
25
OVLÁDANIE
Prepínanie kanálov
Existujú tri spôsoby, ako vybrať TV kanál: postupným prechádzaním kanálov, priamym zadaním čísla kanálu
alebo výberom zo zoznamu zobrazeného na obrazovke.
1.
2.
SK
3.
Postupné prechádzanie kanálov:
Pomocou šípok HORE a DOLE prechádzate kanály jeden po druhom.
Voľba čísla kanálu:
Zadajte číslo kanálu priamo pomocou numerických tlačidiel a stlačením OK prepnite na požadovaný
kanál.
Výber zo zoznamu na obrazovke:
Požadovaný kanál môžete taktiež vybrať priamo zo zoznamu na obrazovke. Podrobnosti pozrite v kapitole
„Úprava kanálov“.
Vstup do elektronického sprievodcu programami EPG
Prístup k EPG všetkých kanálov
1.
2.
3.
4.
Stlačením tlačidla EPG vstúpte do ponuky EPG.
Pomocou tlačidiel šípok prepínajte medzi zoznamom kanálov,
časovým plánom vybraného programu a informáciami
o aktuálnom/nasledujúcom programe.
Stlačte zelené tlačidlo na uloženie udalosti do časovača.
Stlačte červené tlačidlo na zobrazenie časovej osi.
Čas
26
Časovač
ÚPRAVA KANÁLOV
Ponuka Upraviť kanál
1.
2.
3.
4.
Upraviť kanál
Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky.
Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku „Upraviť kanál“
a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky „Upraviť kanál“.
Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku
a stlačením OK vstúpte do podponuky.
Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
Zoznam TV kanálov
Zoznam rozhlasových kanálov
Zmazať všetko
SK
Zoznam TV kanálov
1.
2.
V ponuke „Upraviť kanál“ vyberte „Zoznam TV kanálov“ a stlačením OK
vstúpte do ponuky.
Pomocou šípok HORE a DOLE zvýraznite kanál a stlačením OK zobrazte
ukážku vybraného kanálu.
Zoznam TV kanálov
FAV
Zámka Presk Presun Upraviť
Pomocou tohto menu môžete kanál nastaviť ako obľúbený, nastaviť
preskakovanie kanálu, kanál presunúť, premenovať alebo vymazať, alebo
kanály zotriediť.
•
•
Stlačením tlačidla FAV a tlačidla OK môžete upraviť zoznam obľúbených
kanálov.
Pomocou niektorého z farebných tlačidiel a tlačidla OK môžete upraviť
príslušnú funkciu.
Upraviť kanál
Triedenie Premen
Zmazať
Upraviť
Zoznam rozhlasových kanálov
1.
2.
V ponuke „Upraviť kanál“ vyberte „Zoznam rozhlasových kanálov“ a stlačením OK vstúpte do ponuky.
Pomocou šípok HORE a DOLE zvýraznite kanál a stlačením OK spustite počúvanie vybraného kanálu.
Poznámka: Ovládanie ponuky „Zoznam rozhlasových kanálov“ je v zásade zhodné ako v prípade ponuky
„Zoznam TV kanálov“, jedna vec je však odlišná: V ponuke „Zoznam rozhlasových kanálov“ nie
sú k dispozícii obrazové informácie, takže sa v okne ukážky na pravej strane vždy zobrazí logo
rozhlasového prijímača.
Zmazať všetko
1.
2.
V ponuke „Upraviť kanál“ vyberte „Zmazať všetko“ a stlačte OK.
Budete vyzvaní na zadanie hesla (predvolené heslo je 0000).
Objaví sa okno s výstrahou.
Ak chcete vymazať všetky kanály, vyberte „Áno“ a stlačte OK.
Ak chcete operáciu vymazanie zrušiť, vyberte „Nie“ a stlačte OK.
Varovanie! Naozaj chcete zmazať všetky
kanály?
Áno
Nie
27
NASTAVENIE SYSTÉMU
Ponuka Nastavenie systému
Ponuka nastavenia systému umožňuje nastaviť jazyk, TV systém, miestny čas,
časovač, rodičovskú zámku, OSD menu, zoznam obľúbených, audiopopis
a ďalšie nastavenia.
1.
2.
SK
3.
4.
Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky.
Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku „Nastavenie
systému“ a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky.
Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku
a stlačením OK vstúpte do podponuky.
Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
Nastavenie systému
Jazyk
TV systém
Nastavenie miestneho času
Nastavenie časovača
Rodičovská zámka
Nastavenie OSD
Obľúbené
Nastavenie Audio Description
Ostatné
Jazyk
Jazyk
Táto ponuka umožňuje nastaviť jazyk.
Jazyk
Prvé audio
Druhé audio
Jazyk titulkov
Teletext
Titulky
Čeština
Čeština
Angličtina
Čeština
Čeština
Zap
TV systém
Táto ponuka umožňuje nastaviť rozlíšenie videa, pomer strán obrazu,
videovýstup a digitálny audiovýstup.
Možnosti nastavenia jednotlivých položiek:
Videorozlíšenie:
Pomer strán obrazu:
Videovýstup:
Digitálny audiovýstup:
TV systém
Videorozlíšenie
Pomer strán
Videovýstup
Digital audiovýstup
720p
4:3LB
SCART RGB
LPCM out
576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9
SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB
LPCM Out / BS Out
Nastavenie miestneho času
Táto ponuka umožňuje nastaviť miestny čas.
Nastavenie miestneho času
Región:
Použitie GMT:
GMT offset:
Letný čas:
Dátum:
Čas:
28
Región
Czech
Táto ponuka umožňuje zmeniť nastavenie regiónu
Použitie GMT
podľa regiónu
Táto ponuka umožňuje zvoliť nastavenie GMT.
GMT offset
GMT+01:00
Letný čas
Vyp
Zvoliť je možné: Podľa regiónu / Používateľom
Dátum
xxxx/xx/xx
Čas
1:51
definované / Vyp
xxxx,xxx,xxxx
Toto nastavenie je platné iba vtedy, ak je v ponuke
„Použitie GMT“ vybrané „Používateľom definované“.
Posun od GMT je možné nastaviť v rozsahu
-11:30 ~ +12:00 hodín, v krokoch po pol hodine.
Možnosti sú Zap / Vyp
Ponuky „Dátum“ a „Čas“ je možné nastaviť iba vtedy, ak vyberiete v ponuke „Použitie
GMT“ možnosť „Vyp“.
Čas zadajte pomocou numerických tlačidiel.
Nastavenie časovača
Táto ponuka umožňuje nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť až 8 časovačov.
Režim časovača:
Služba časovača:
Kanál:
Dátum časovača:
Začiatok:
Trvanie:
Vyp / Raz / Denne / Týždenne / Mesačne
Kanál / Nahrávať
Zvoliť je možné: Podľa regiónu / Používateľom definované /
Vyp
Môžete vybrať kanál, na ktorom sa prístroj zapne.
Dátum zadajte pomocou numerických tlačidiel.
Čas začiatku zadajte pomocou numerických tlačidiel.
Trvanie zadajte pomocou numerických tlačidiel.
Aktuálny dátum/čas: 13:36
Režim časovača
Služba časovača
Kanál
Dátum časovača
Začiatok
Dĺžka
Uložiť
xx/xx/xxxx
Denne
Kanál
BBC
xx/xx/xxxx
xx:xx
xx:xx
Zrušiť
SK
Rodičovská zámka
Táto ponuka umožňuje nastaviť zámku kanálov a chrániť nastavenie menu.
1. V ponuke „Nastavenie systému“ vyberte „Rodičovská zámka“ a stlačte
tlačidlo OK. Budete vyzvaní na zadanie hesla (predvolené heslo je 0000).
2. Po vložení správneho hesla pomocou numerických tlačidiel sa objaví
ponuka „Rodičovská zámka“.
Rodičovská zámka
Zámka menu
Zámka podľa hodnotenia
Nové heslo
Potvrdenie hesla
Vyp
Vyp
-------
Zámka menu:
Umožňuje uzamknúť ponuky „Upraviť kanál“
a „Inštalácia“.
Zámka podľa hodnotenia: Vyp / Vek 4 / Vek 5 / Vek 6 / Vek 7 / Vek 8 / Vek 9 / Vek 10 / Vek 11 / Vek 12 / Vek 13 /
Vek 14 / Vek 15 / Vek 16 / Vek 17 / Vek 18
Nové heslo:
Na zmenu hesla.
Potvrdenie hesla:
Na potvrdenie nového hesla.
Nastavenie OSD
Táto ponuka umožňuje nastaviť trvanie zobrazenia a priehľadnosť OSD
menu.
Čas zobrazenia:
Transparentnosť OSD:
Nastavenie OSD
Čas zobrazenia
Priehľadnosť OSD
5
Vyp
1 - 10.
Priehľadnosť OSD menu je možné nastaviť na
Vyp / 10% / 20% / 30% / 40%.
Obľúbené
Táto ponuka umožňuje premenovať skupiny obľúbených kanálov.
1. V ponuke „Nastavenie systému“ vyberte „Obľúbené“ a stlačením tlačidla
OK vstúpte do menu obľúbených kanálov.
2. Vyberte požadovanú skupinu a stlačením OK otvorte virtuálnu
klávesnicu. Pomocou šípok a tlačidla OK zadajte jeden po druhom
alfanumerické znaky požadovaného názvu. Keď je nový názov skupiny
kompletný, zvýraznite na klávesnici pomocou šípok „OK“ a potvrďte
stlačením OK. Skupina obľúbených kanálov je týmto úspešne
premenovaná.
3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu premenovania skupiny.
Obľúbené
Obľúbené 1
Obľúbené 2
Obľúbené 3
Obľúbené 4
Obľúbené 5
Obľúbené 6
Obľúbené 7
Obľúbené 8
Premenovať
Obľúbené 1
29
Nastavenie audiopopisov - Audio Description
Táto ponuka umožňuje vybrať službu AD, nastaviť predvolený stav (zapnuté/
vypnuté) a korekciu hlasitosti audiopopisov (AD).
Nastavenie Audio Description
Služba AD
Použiť AD ako predvolené
Korekcia hlasitosti AD
Zap
Vyp
0
Služba AD:
Zap / Vyp
Použiť AD ako predvolené: Zap / Vyp.
Korekcia hlasitosti AD: -3 ~ +3
Ostatné
SK
Táto ponuka umožňuje nastaviť napájanie antény, typ signálu, zvukovú
signalizáciu signálu a automatické vypínanie.
Napájanie antény:
Zap / Vyp
Keď je „Napájanie antény“ nastavené na „Zap“, bude prijímač napájať
anténu napätím 5 V.
Pri nastavení na „Vyp“ nebude anténa z prístroja napájaná.
Typ kanálu:
Všetko / Voľné / Šifrované
Signalizácia signálu:
Zap / Vyp
Automatické vypnutie: 30 min /1 hodina / 2 hodiny /3 hodiny / Vyp
30
Ostatné
Napájanie antény
Typ kanálu
Signalizácia signálu
Automatické vypnutie
Vyp
Všetko
Vyp
Vyp
NÁSTROJE
Ponuka nástrojov
1.
2.
3.
4.
Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky.
Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku „Nástroje“
a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky nástrojov.
Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku
a stlačením OK vstúpte do podponuky.
Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
Nástroje
Informácie
Továrenské nastavenie
Aktualizácia softvéru cez OTA
Aktualizácia softvéru cez USB
Bezpečné odpojenie zariadenia USB
SK
Informácie
Táto ponuka zobrazuje niektoré parametre a informácie o prijímači.
1. V ponuke „Nástroje“ vyberte „Informácie“ a stlačením OK otvorte
informačné okno.
2. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.
Informácie
xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x
Továrenské nastavenie
Táto ponuka umožňuje obnoviť predvolené nastavenie prijímača. Obnovenie
továrenského nastavenia spôsobí vymazanie všetkých uložených kanálov.
1. V ponuke „Nástroje“ vyberte „Továrenské nastavenie“ a stlačte OK.
Budete vyzvaní na zadanie hesla (predvolené heslo je 0000).
2. Zobrazí sa okno požadujúce potvrdenie akcie.
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia a vymazať všetky kanály,
vyberte „Áno“.
Ak chcete reset do predvoleného nastavenia zrušiť, vyberte „Nie“.
3. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.
Továrenské nastavenie
Potvrďte vymazanie všetkých
používateľských dát a nastavení. Všetky
kanály budú vymazané.
Áno
Nie
Aktualizácia softvéru
Aktualizáciu softvéru je možné vykonať buď zo súboru uloženého na
pamäťovom zariadení USB, alebo prostredníctvom vzduchom prijímaného
signálu (OTA).
1. V ponuke „Nástroje“ vyberte „Aktualizácia softvéru cez OTA“ alebo
„Aktualizácia softvéru cez USB“ a stlačte OK. Zobrazí sa menu
aktualizácie softvéru.
2. Pomocou šípok vyberte požadovanú položku a potom zvýraznite „Štart“
a stlačením OK spustite aktualizáciu.
3. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.
Aktualizácia cez USB
Typ aktualizácie
Súbor aktualizácie
Štart
Bezpečné odpojenie zariadenia USB
1.
2.
3.
V ponuke „Nástroje“ vyberte „Bezpečné odpojenie zariadenia USB“.
Potvrďte stlačením OK. Zobrazí sa okno na potvrdenie.
Stlačte znovu OK.
Allcode
Žiadny súbor
Odstrániť disk
Odstrániť
Áno
Zrušiť
31
HRY
Ponuka hier
SK
Táto ponuka vám umožňuje hrať hry.
1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky.
2. Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku „Hry“
a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky hier.
3. Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku
a stlačením OK vstúpte do podponuky.
4. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
Hry
Othello
Sudoku
NAHRÁVANIE
Ponuka REC
1.
2.
3.
4.
Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky.
Stlačením tlačidla HORE alebo DOLE zvýraznite položku „Nahrávanie“
a stlačením tlačidla VPRAVO vstúpte do ponuky rekordéra.
Pomocou tlačidiel HORE alebo DOLE zvýraznite požadovanú položku
a stlačením OK vstúpte do podponuky.
Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
REC
Media Player
Informácie o PVR zariadení
Konfigur. PVR
Prehrávač médií
Pomocou prehrávača môžete prehrávať súbory uložené na pamäťovom
zariadení USB.
1. V ponuke „REC“ vyberte „Media Player“ a stlačením OK vstúpte do
obrazovky prehrávača médií.
2. Pri prvom vstupe do okna mediálneho prehrávača je zvýraznenie na
zariadení USB/HDD. Stlačením šípky DOLE presuniete zvýraznenie na
políčko adresára a priečinka.
3. Stlačením tlačidla 1 môžete prepínať záložky medzi „Hudba“ „Obrázky“,
„Video“, „Nahrávanie“.
4. Stlačením šípok HORE alebo DOLE vyberte požadovanú položku
a stlačením OK prehrajte požadovaný súbor.
5. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
Hudba
Playlist
Funkcia
Obrázky
FAV
Trieď
Video
Nahrávanie
FAV všetko Upraviť
Opakuj
Koniec
Hudba:
Červené tlačidlo: Stlačením červeného tlačidla zobrazíte zoznam skladieb (playlist)
Zelené tlačidlo: Presuňte zvýraznenie na súbor, ktorý chcete pridať do playlistu, a stlačením
zeleného tlačidla ho pridajte.
Žlté tlačidlo: Stlačením žltého tlačidla pridáte do playlistu všetky skladby v aktuálnom adresári.
Opätovným stlačením všetky skladby aktuálneho adresára z playlistu odoberiete.
Modré tlačidlo: Stlačením modrého tlačidla vstúpte do podponuky úprav.
Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla 2 otvoríte okno triedenia. Môžete radiť podľa názvu, času, veľkosti
alebo obľúbených.
Tlačidlo INFO: Stlačením tlačidla INFO nastavíte režim opakovania. Možnosti sú: Opakovať
priečinok / Priečinok náhodne / Opakovať raz.
Tlačidlo EXIT: Návrat do hlavného adresára
32
Obrázky:
Červené tlačidlo: Stlačením červeného tlačidla zobrazíte zoznam (playlist)
Zelené tlačidlo: Presuňte zvýraznenie na súbor, ktorý chcete pridať do playlistu, a stlačením
zeleného tlačidla ho pridajte. Pri súbore sa objaví symbol obľúbeného.
Žlté tlačidlo: Stlačením žltého tlačidla pridáte do playlistu všetky skladby v aktuálnom adresári.
Opätovným stlačením všetky skladby aktuálneho adresára z playlistu odoberiete.
Modré tlačidlo: Stlačením modrého tlačidla vstúpte do podponuky úprav.
Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla 2 otvoríte okno triedenia. Môžete radiť podľa názvu, času,
veľkosti alebo obľúbených.
Tlačidlo INFO: Stlačením tlačidla INFO otvoríte informácie o obrázku.
Tlačidlo „3“: Stlačte tlačidlo 3 na prezeranie v režime viacnásobného zobrazenia.
Tlačidlo EXIT: Návrat do hlavného adresára
Video:
Modré tlačidlo: Stlačením modrého tlačidla vstúpte do podponuky úprav.
Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla 2 otvoríte okno triedenia. Môžete radiť podľa názvu, času alebo
veľkosti.
Tlačidlo EXIT: Návrat do hlavného adresára
Nahrávanie:
Červené tlačidlo: Stlačením červeného tlačidla otvoríte okno premenovania.
Zelené tlačidlo: Presuňte zvýraznenie na program, ktorý chcete uzamknúť. Po stlačení zeleného
tlačidla sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Predvolené heslo je 0000. Po zadaní
správneho hesla bude program uzamknutý. Ak chcete program odomknúť, stlačte
znovu zelené tlačidlo.
Žlté tlačidlo: Stlačením žltého tlačidla pridajte značku vymazania k programu, ktorý chcete
vymazať.
Tlačidlo EXIT: Návrat do hlavného adresára
Informácie o PVR zariadení
Pomocou tejto ponuky môžete zobraziť určité parametre odnímateľného
disku.
1. V ponuke „REC“ vyberte „Informácie o PVR zariadení“ a stlačením OK
otvorte informačné okno.
2. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.
Informácie
USB disk A: xxx GB
Oddiel disku
Kapacita
Voľné miesto
Nahrávky
TMS kapacita
Systém súborov
Formát
Formát:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Nastavenie PVR
FAT/NTFS
Stlačením žltého tlačidla otvorte ponuku „Formát“.
Stlačením šípok VĽAVO alebo VPRAVO zmeňte Režim disku.
Vyberte „OK“ na formátovanie. Vyberte „Zrušiť“ na zrušenie formátovania.
Nastavenie PVR:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
Formát
Režim disku
OK
FAT
Zrušiť
REC&TMS/Nahrávanie/TimeShift
Stlačením modrého tlačidla otvorte ponuku „Nastavenie PVR“.
Stlačením šípok VĽAVO alebo VPRAVO zmeňte Typ PVR.
Vybratím „OK“ potvrďte. Vybratím „Zrušiť“ zrušte.
PVR typ
Konfigur. PVR
REC & TMS
OK
Zrušiť
33
SK
Nastavenie PVR
Táto ponuka umožňuje upraviť nastavenie PVR rekordéra.
Šípkami HORE alebo DOLE vyberte požadovanú položku a stlačením šípok
VĽAVO / VPRAVO zmeňte nastavenie položky.
TimeShift:
Uloženie TimeShift:
PS nahrávanie:
SK
Konfigur. PVR
Timeshift
Uloženie Timeshift
PS nahrávanie
Pauza
Vyp
Vyp
AUTO / Pauza / Vyp
Zap/Vyp
Zap/Vyp
TIMESHIFT NAHRÁVANIE
Ak pripojíte do USB portu pamäťové zariadenie, môžete nahrávať TV relácie alebo použiť funkciu časového
posunu TimeShift.
• Môžete pozastaviť práve vysielanú reláciu a pokračovať v jej sledovaní neskôr (funkcia TimeShift).
• Môžete nahrať práve vysielanú reláciu.
• Keď je úložná kapacita pripojeného pamäťového zariadenia vyčerpaná, nahrávanie sa zastaví.
Poznámka: Na nahrávanie alebo funkciu TimeShift používajte pamäťové médiá v špecifikácii USB 2.0. Funkcia
nahrávania a TimeShift vyžadujú pamäťové médiá s dostatočnou kapacitou (> 2 GB).
TimeShift
Spustenie
Funkciu časového posunu je možné počas sledovania programu
iniciovať stlačením tlačidla PAUSE.
Pomocou šípok VĽAVO / VPRAVO posuňte kurzor na pozíciu, od
ktorej chcete začať reláciu sledovať. Stlačením tlačidla OK potvrďte.
BBC 4
Prehrať
TS
Ovládanie TimeShift
Počas prehrávania môžete vykonávať nasledujúce akcie:
• Stlačte tlačidlo PAUSE na pauzu prehrávania.
• Stlačte tlačidlo FWD na rýchly posun reprodukcie dozadu.
• Stlačte tlačidlo REV na posunutie dozadu.
Zastavenie TimeShift
•
Stlačením tlačidla STOP funkciu TimeShilft zastavíte.
Nahrávanie
Okamžité nahrávanie
•
•
•
34
Počas sledovania relácie stlačte tlačidlo RECORD na okamžité spustenie nahrávania práve sledovaného
kanálu. Ďalším stlačením tlačidla RECORD môžete zadať dĺžku nahrávania.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo STOP. Objaví sa okno požadujúce potvrdenie akcie.
Vyberte „Áno“ na zastavenie nahrávania, vyberte „Nie“ na pokračovanie v nahrávaní.
ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nesvieti kontrolka
pohotovostného režimu.
Odpojená napájacia šnúra.
Skontrolujte napájací kábel.
Prepálená sieťová poistka.
Skontrolujte poistku.
Nenájdený žiadny signál.
Nie je pripojený anténový kábel.
Pripojte kábel antény.
Poškodená alebo nesprávne
nastavená anténa.
Skontrolujte anténu.
Nachádzate sa mimo oblasti pokrytia
digitálnym signálom.
Konzultujte s predajcom.
Žiadny obraz alebo zvuk
Na TV nie je vybratý správny vstup.
Prepnite TV na správny vstup.
Zobrazí sa správa
o šifrovanom kanáli.
Kanál je šifrovaný.
Vyberte iný kanál.
Nefunguje diaľkový
ovládač
Prijímač je vypnutý.
Prijímač zapojte do elektrickej
zásuvky a zapnite.
Diaľkový ovládač nie je namierený
na prijímač alebo je príliš ďaleko od
prijímača.
Ovládač namierte priamo na prijímač
z dostatočnej blízkosti.
Vybité batérie.
Vymeňte batérie za nové.
Zabudnuté heslo
k uzamknutým kanálom.
SK
Spustite znovu inštaláciu a naladenie
kanálov.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Sekcia
Veličina
Hodnota
Tuner
Vstupná frekvencia
174 – 230 MHz
470 – 862 MHz
VF vstupná úroveň
-15 až -70 dBm
VF vstupný konektor
IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE ×1
VF výstupný konektor
IEC-TYPE, IEC169-2, MALE, prechodový ×1
Formát dekodéra
MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP
Formát obrazu
4:3 a 16:9
Videovýstup
HDMI, SCART (RGB)
Modulácia
QPSK, 16QAM, 64QAM
Formát dekodéra
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF
Audiovýstup
Digital audio: S/PDIF
Formáty súborov
MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI,
TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV
Video
Audio
Prehrávač médií
35
Sekcia
Veličina
Konektory
Hodnota
1× anténový vstup, 1× VF výstup
1× SCART (výstup do TV)
1× COAXIAL
1× USB konektor
1× HDMI 1.3/HDCP 1.2
Napájanie
SK
Rozmery
Napätie
220 – 240 V~ 50/60 Hz
Príkon
Max. 6 W
Príkon v pohotovostnom
režime
≤ 0,5 W
š × v × h (mm)
148 × 35 × 110
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
36
08/05
ODBIORNIK DVB-T
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia i stosować się do zaleceń.
Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji i zapewnij odpowiednią
cyrkulację powietrza.
UWAGA: Nie zdejmuj osłon, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Urządzenie nie posiada części,
które użytkownik byłby w stanie sam naprawić. Wszelkie naprawy należy zlecić w autoryzowanym serwisie.
UWAGA: Nie narażaj produktu na działanie deszczu, ani wilgoci; grozi to pożarem albo porażeniem
prądem elektrycznym.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wody i stawiać na nim naczyń napełnionych cieczą, np. waz.
Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
Na urządzeniu nie należy stawiać płonących przedmiotów, np. świec.
Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego, ani źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, piec lub inne urządzenia (np. wzmacniacze) wydzielające ciepło.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych. Otwory w obudowie służą do wentylacji. Otworów nie
należy nigdy zasłaniać, stawiając urządzenie na kołdrze, kanapie, dywanie lub innej podobnej powierzchni.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym wózku, statywie, uchwycie ani stole. Groziłoby to jego
upadkiem, obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.
Nieużywane urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
Nie depcz przewodu zasilania i chroń go przed zgięciem lub przycięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczki
i przy urządzeniu.
Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest kabel lub wtyczka, albo urządzenie upadło, zostało
uszkodzone, do jego wnętrza dostało się ciało obce lub ciecz, było wystawione na działanie deszczu lub
wilgoci, albo nie działa prawidłowo. Należy wówczas zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.
Odłącz urządzenie od zasilania w trakcie burzy lub przy dłuższej przerwie w eksploatacji.
Odłącz urządzenie od sieci wyciągając wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka. Gniazdko musi być zawsze
łatwo dostępne.
OSTRZEŻENIE: Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
Należy pamiętać o ekologicznej likwidacji baterii.
UWAGA: Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniane baterie powinny być tego
samego typu.
OSTRZEŻENIE: Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury, np. światła słonecznego, ognia
itp.
OSTRZEŻENIE: Zbyt głośny dźwięk w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.
Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem wewnątrz urządzenia, powodującym ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Symbol przypomina o ważnych instrukcjach dot. użytkowania i konserwacji, podanych w instrukcji
obsługi urządzenia.
37
PL
Symbol oznacza, że elementy dostępne dla użytkownika są podwójnie odizolowane od
niebezpiecznego napięcia sieciowego. Serwisując urządzenie stosuj wyłącznie identyczne części
zamienne.
UWAGA
W przypadku wyładowań elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i należy je
zresetować.
Uwaga: Nośnik USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia. Nie stosuj przedłużacza USB,
mogłoby dojść do zakłóceń transmisji danych.
ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU SŁUCHU, NIE USTAWIAJ ZBYT WYSOKIEGO POZIOMU GŁOŚNOŚCI
ODTWARZANIA !
SPIS TREŚCI
PL
Opis urządzenia .....................................................................................................................................................................................39
Pilot.............................................................................................................................................................................................................40
Podłączenie .............................................................................................................................................................................................41
Zaczynamy...............................................................................................................................................................................................42
Obsługa .....................................................................................................................................................................................................43
Edycja kanałów.......................................................................................................................................................................................44
Ustawienia systemu..............................................................................................................................................................................45
Narzędzia ..................................................................................................................................................................................................48
Gry ..............................................................................................................................................................................................................49
Nagrywanie .............................................................................................................................................................................................49
Nagrywanie TimeShift .........................................................................................................................................................................51
Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................................................................52
Specyfikacja techniczna......................................................................................................................................................................52
38
OPIS URZĄDZENIA
Przedni i tylny panel
Przedni panel
DVT 980 HD PVR
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Przełączenie na poprzedni kanał
Przełączenie na następny kanał
Przełączenie w tryb czuwania
Złącze USB do nagrywania i odtwarzania danych z urządzenia pamięci masowej USB
PL
Panel tylny
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
RF IN: Gniazdo do podłączenia anteny zewnętrznej.
RF OUT: Gniazdo do wyprowadzenia sygnału VF do telewizora lub innego urządzenia.
COAXIAL: Można wykorzystać do połączenia z gniazdem koncentrycznym systemu audio ze wsparciem
dźwięku przestrzennego.
HDMI: Za pomocą tego złącza można podłączyć telewizor lub urządzenie HDMI.
TV: Za pomocą tego złącza SCART można podłączyć telewizor.
PRZEWÓD ZASILANIA: Służy do podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej.
39
PILOT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
40
STANDBY: Włączenie urządzenia lub przełączenie w tryb gotowości.
INFO: Wyświetlenie informacji o kanale.
PREV: Przejście do poprzedniego utworu/ścieżki w trakcie
1
odtwarzania.
2
PLAY: Włączenie lub wznowienie odtwarzania.
3
4
NEXT: Przejście do następnego utworu/ścieżki w trakcie
5
odtwarzania.
6
PAUZA: Wstrzymanie odtwarzania mediów/Aktywacja funkcji
7
TimeShift.
MENU: Wywołanie menu głównego.
8
VOL+/-: Zwiększenie / zmniejszenie głośności. Przejście
w lewo/w prawo w menu.
9
OK: Potwierdzenie wyboru lub wprowadzonych danych.
0
RECORD: Nagrywanie programów.
PRZYCISKI NUMERYCZNE 0-9: Bezpośredni wybór kanału lub
wprowadzanie wartości numerycznych.
USB: Wejście do menu Muzyka
qa
MEDIA: Wejście do menu Nagrywanie.
TTX: Wyświetlenie informacji teletekstu.
qs
TIMER: Ustawienie programatora
qd
MUTE: Wyłączenie i ponowne włączenie dźwięku.
qf
SUBTITLE: Wybór napisów.
qg
REV: Przesunięcie wstecz podczas odtwarzania.
FWD: Przesunięcie do przodu podczas odtwarzania.
EXIT: Wyjście z menu.
CH+/-: Wybór poprzedniego / następnego kanału. Przejście
w górę/w dół w menu.
STOP: Zatrzymanie odtwarzania nośnika.
EPG: Wywołanie elektronicznego przewodnika po programach.
BACK: Powrót wstecz
TV/RADIO: Przełączenie z TV na radio i odwrotnie.
AUDIO: Wybór języka ścieżki dźwiękowej lub trybu audio.
RES: Służy do zmiany rozdzielczości.
FAV: Wywołanie menu ulubionych kanałów.
KOLOROWE PRZYCISKI: Kontrola różnych funkcji interaktywnych.
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
PODŁĄCZENIE
Ogólne
Istnieje wiele różnych typów telewizorów i innych urządzeń, które można podłączyć do dekodera DVB.
Niniejsza instrukcja wymienia niektóre z najczęstszych sposobów podłączenia urządzeń.
Podłączenie telewizora
HDMI TV
Antena
Kabel HDMI
Kabel SCART
Kabel VF
PL
Podłączenie zestawu HiFi
HiFi
Kabel koncentryczny
Uwaga: Podłączając odbiornik do innego urządzenia, np. telewizora, magnetowidu lub wzmacniacza,
stosuj się do instrukcji obsługi ww. urządzeń. Przed podłączeniem należy pamiętać o odłączeniu wszystkich
urządzeń od zasilania.
41
ZACZYNAMY
Ekran powitalny
Podczas pierwszego włączenia urządzenia pojawi się ekran powitalny.
Użyj klawiszy ze strzałkami, aby ustawić region, język, tryb wyświetlania
i proporcje ekranu. Przesuń zaznaczenie na „OK” i naciśnij przycisk OK na
pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
Witamy
Region
Język
Tryb wyświetlania
Proporcje ekranu
Poland
Polski
720p
4:3 LB
OK
Instalacja
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl element „Instalacja”,
a następnie za pomocą przycisku W PRAWO wejdź do menu „Instalacja”.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl żądany element
i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.
Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
PL Ręczne strojenie kanałów
1.
2.
Wybierz „Strojenie ręczne” i naciśnij OK, aby wejść do menu „Strojenie
ręczne”.
Za pomocą przycisków ze strzałkami ustaw tryb wyszukiwania,
przeszukiwane pasmo, numer kanału, częstotliwość oraz szerokość
pasma, następnie przy użyciu przycisku OK rozpocznij strojenie
kanałów.
Strojenie automatyczne
1.
2.
Wybierz „Strojenie automatyczne”, a następnie naciśnij OK, aby wejść do
menu strojenia automatycznego.
Za pomocą przycisków ze strzałkami ustaw „Tylko niekodowane”,
następnie zaznacz „Szukaj” i naciśnij OK, aby rozpocząć strojenie
automatyczne.
Instalacja
Strojenie ręczne
Strojenie automatyczne
LCN
Strojenie ręczne
Tryb skanowania
Zakres
Kanał numer
Częstotliwość
Szerokość pasma
Według kanałów
UHF
CH37(666000KHz)
666000KHz
8 MHz
81%
97%
Siła sygnału
Jakość sygnału
Strojenie automatyczne
Tylko niekodowane
Szukaj
Nie
LCN
Jeśli funkcja LCN (logiczny numer kanału) jest włączona, podczas strojenia nie można zmieniać oryginalnego
numeru kanału telewizyjnego.
Funkcję LCN może włączyć/wyłączyć przez ustawienie „LCN” na wł/wył.
42
OBSŁUGA
Przełączanie kanałów
Istnieją trzy sposoby wyboru kanału telewizyjnego: zmienianie kanałów po kolei, bezpośrednie wybranie
numeru kanału lub wybranie kanału z listy wyświetlanej na ekranie.
1.
2.
3.
Stopniowe zmienianie kanałów:
Za pomocą strzałek W GÓRĘ oraz W DÓŁ możesz zmieniać kanały jeden po drugim.
Wybór numeru kanału:
Wprowadź numer kanału bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych, następnie za pomocą
przycisku OK przejdź do żądanego kanału.
Wybór z listy na ekranie:
Żądany kanał można również wybrać bezpośrednio z listy na ekranie. Szczegółowe informacje znajdują się
w rozdziale „Edycja kanałów”.
Wejście do elektronicznego przewodnika po programach EPG
Dostęp do EPG wszystkich kanałów
1.
2.
3.
4.
PL
Naciśnij przycisk EPG, aby wejść do menu EPG.
Za pomocą przycisków ze strzałkami możesz przełączać
między listą kanałów, harmonogramem wybranego programu
oraz informacjami o aktualnym/następnym programie.
Naciśnij zielony przycisk, aby zapisać zdarzenie
w harmonogramie.
Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić oś czasu.
Czas
Programator
43
EDYCJA KANAŁÓW
Menu Edycja kanału
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl element „Edycja
kanału”, a następnie za pomocą przycisku W PRAWO wejdź do menu
„Edycja kanału”.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl żądany element
i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.
Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
Edycja kanału
Lista kanałów telewizyjnych
Lista kanałów radiowych
Usuń wszystko
Lista kanałów telewizyjnych
1.
2.
PL
W menu „Edycja kanału” wybierz „Lista kanałów telewizyjnych” i naciśnij
OK, aby wejść do menu.
Za pomocą strzałek W GÓRĘ oraz W DÓŁ zaznacz kanał i naciśnij OK,
aby wyświetlić podgląd wybranego kanału.
Lista kanałów telewizyjnych
ULUB Blokada Pomiń Przesuń Edycja
Za pomocą tego menu można ustawić kanał jako ulubiony, ustawić
pomijanie kanału, przenieść kanał, zmienić nazwę lub usunąć oraz
uporządkować kanały.
•
•
Naciśnij przycisk FAV, a następnie OK, aby edytować listę ulubionych
kanałów.
Za pomocą jednego z kolorowych przycisków oraz przycisku OK
możesz zmodyfikować odpowiednią funkcję.
Edycja kanału
Sortowanie Zm.nazwy Usuń
Edycja
Lista kanałów radiowych
1.
2.
W menu „Edycja kanału” wybierz „Lista kanałów radiowych” i naciśnij OK, aby wejść do menu.
Za pomocą strzałek W GÓRĘ oraz W DÓŁ zaznacz kanał i naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie
wybranego kanału.
Uwaga: Obsługa menu „Lista kanałów radiowych” jest praktycznie taka sama, jak w wypadku menu „Lista
kanałów telewizyjnych”, menu różnią się jedną kwestią: W menu „Lista kanałów radiowych” nie
są dostępne informacje wizualne, z tego powodu w oknie podglądu po prawej stronie będzie
wyświetlone logo odbiornika radiowego.
Usuń wszystko
1.
2.
44
W menu „Edycja kanału” wybierz „Usuń wszystko” i naciśnij OK.
Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła (domyślne hasło to 0000).
Pojawi się okno z ostrzeżeniem.
Aby usunąć wszystkie kanały, wybierz „Tak” i naciśnij OK.
Aby anulować operację usuwania, wybierz „Nie” i naciśnij OK.
Uwaga! Na pewno usunąć wszystkie
kanały?
Tak
Nie
USTAWIENIA SYSTEMU
Menu Ustawienia systemu
Menu ustawień systemu umożliwia ustawienie języka, systemu
telewizyjnego, czasu lokalnego, zegara, blokady rodzicielskiej, menu OSD,
listy ulubionych, opisu dźwięku i innych ustawień.
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl element „Ustawienia
systemu”, a następnie za pomocą przycisku W PRAWO wejdź do menu.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl żądany element
i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.
Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
Język
Ustawienia systemu
Język
System TV
Ustawienia czasu lokalnego
Ustawienie programatora
Blokada rodzicielska
Ustawienia OSD
Ulubione
Ustawienia opisu dźwięku
Pozostałe
Język
To menu pozwala na ustawienie języka.
Język
Pierwsze audio
Drugie audio
Język napisów
Telegazeta
Napisy
Polski
Polski
Angielski
Polski
Polski
Wł
PL
System TV
To menu pozwala na ustawienie rozdzielczości wideo, proporcji ekranu,
wyjścia wideo i cyfrowego wyjścia audio.
Możliwości ustawień poszczególnych pozycji:
Rozdzielczość wideo:
Proporcje ekranu:
Wyjście wideo:
Cyfrowe wyjście audio:
System TV
Rozdzielczość wideo
Proporcje ekranu
Wyjście Wideo
Cyfrowe wyjście audio
720p
4:3 LB
SCART RGB
LPCM out
576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9
SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB
LPCM Out / BS Out
Ustawienia czasu lokalnego
To menu pozwala na ustawienie czasu lokalnego.
Ustawienia czasu lokalnego
Region
Poland
Region:
To menu umożliwia zmianę ustawień regionu
Zastosowanie GMT
regionalne
Zastosowanie GMT: To menu pozwala na wybór ustawień GMT.
Przesunięcie GMT
GMT+01:00
Czas letni
Wył
Można wybrać: Według regionu/Zdefiniowane przez
Data
xxxx/xx/xx
Czas
01:51
użytkownika/Wył.
xxxx,xxx,xxxx
Przesunięcie GMT: To ustawienie obowiązuje tylko wtedy, gdy
w menu „Zastosowanie GMT” jest wybrana opcja
„Zdefiniowane przez użytkownika”. Przesunięcie
od GMT można ustawić pomiędzy -11:30 ~ +12:00
godzin w odstępach co pół godziny.
Czas letni:
Dostępne opcje to Wł / Wył
Data:
Menu „Data” oraz „Czas” są dostępne tylko w wypadku wybrania w menu „Zastosowanie
GMT” opcji „Wył”.
Czas:
Wprowadź czas za pomocą przycisków numerycznych.
45
Ustawienie programatora
To menu pozwala na ustawienie regulatora czasowego programów. Można ustawić do 8 regulatorów
czasowych.
Aktualna data/czas: 13:36
Tryb programatora
Tryb programatora: Wył / Raz / Codziennie / Co tydzień / Co miesiąc
Tryb Włączenia
Kanał
Tryb włączenia:
Kanał / Nagrywanie
Data programatora
Można wybrać: Według regionu / Zdefiniowane przez Rozpoczęcie
Czas trwania
użytkownika / Wył
Zapisz
Kanał:
Możesz wybrać kanał, który zostanie wybrany po
włączeniu urządzenia.
Data programatora: Wprowadź datę za pomocą przycisków numerycznych.
Rozpoczęcie:
Wprowadź czas rozpoczęcia za pomocą przycisków numerycznych.
Czas trwania:
Wprowadź czas trwania za pomocą przycisków numerycznych.
xx/xx/xxxx
Codziennie
Kanał
BBC
xx/xx/xxxx
xx:xx
xx:xx
Anuluj
Blokada rodzicielska
PL
To menu umożliwia ustawienie blokady kanałów i ochronę ustawień menu.
1. W menu „Ustawienia systemu” wybierz „Blokada rodzicielska” i naciśnij
przycisk OK. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła (domyślne
hasło to 0000).
2. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła przy użyciu przycisków
numerycznych pojawi się menu „Blokady rodzicielskiej”.
Blokada menu:
Blokada według oceny:
Nowe hasło:
Potwierdź hasło:
Blokada rodzicielska
Blokada menu
Blokada wg oceny
Nowe hasło
Potwierdź hasło
Wył
Wył
-------
Pozwala zablokować menu „Edycja kanału” oraz
„Instalacja”.
Wył / Wiek 4 / Wiek 5 / Wiek 6 / Wiek 7 / Wiek 8 / Wiek 9 / Wiek 10 / Wiek 11 /
Wiek 12 / Wiek 13 / Wiek 14 / Wiek 15 / Wiek 16 / Wiek 17 / Wiek 18
W celu zmiany hasła.
W celu potwierdzenia nowego hasła.
Ustawienia OSD
To menu pozwala na ustawienie czasu wyświetlania i przejrzystości menu
OSD.
Czas wyświetlania:
Przezroczystość OSD:
Ustawienia OSD
Czas wyświetlania
Przezroczystość OSD
5
Wył
1 - 10.
Przezroczystość menu ekranowego można
ustawić na Wył / 10% / 20% / 30% / 40%.
Ulubione
To menu pozwala na zmianę nazwy grupy ulubionych kanałów.
1. W menu „Ustawienia systemu” wybierz „Ulubione” i naciśnij przycisk OK,
aby wejść do menu ulubionych kanałów.
2. Wybierz żądaną grupę i naciśnij OK, aby otworzyć klawiaturę wirtualną.
Za pomocą klawiszy ze strzałkami oraz przycisku OK wprowadź po
kolei znaki alfanumeryczne wymaganej nazwy. Gdy nazwa nowej
grupy jest kompletna, zaznacz za pomocą klawiszy ze strzałkami „OK”
i potwierdź poprzez naciśnięcie przycisku OK. W ten sposób została
przeprowadzona zmiana nazwy grupy ulubionych kanałów.
3. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu zmiany nazwy grupy.
46
Ulubione
Ulubiony 1
Ulubiony 2
Ulubiony 3
Ulubiony 4
Ulubiony 5
Ulubiony 6
Ulubiony 7
Ulubiony 8
Zmień nazwę
Ulubiony 1
Ustawienia opisu dźwięku – Audio Description
To menu pozwala wybrać usługę AD, ustawić domyślny stan (włączony/
wyłączony) i korektę dźwięku opisu dźwięku (AD).
Ustawienia opisu dźwięku
Usługa AD
Użyj AD jako domyślne
Korekta głośności AD
Wł
Wł
0
Usługa AD:
Wł / Wył
Użyj AD jako domyślne: Wł / Wył
Korekta głośności AD:
-3 ~ +3
Pozostałe
To menu pozwala na ustawienie zasilania anteny, typu sygnału, sygnalizacji
dźwiękowej sygnału oraz automatycznego wyłączania.
Zasilanie anteny:
Wł / Wył
Jeżeli „Zasilanie anteny” jest ustawione na „Wł”, urządzenie będzie zasilać
antenę napięciem 5 V.
W wypadku ustawienia na „Wył” antena nie będzie zasilana przez
urządzenie.
Typ kanału:
Wszystkie / Ogólnodostępne / Szyfrowane
Sygnalizator sygnału:
Wł / Wył
Automatyczne wyłączanie: 30min / 1 godzina / 2 godziny / 3 godziny / Wył
Pozostałe
Zasilanie anteny
Typ kanału
Sygnalizator sygnału
Automatyczne wyłączanie
Wył
Wszystkie
Wył
Wył
PL
47
NARZĘDZIA
Manu narzędzi
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl element „Narzędzia”,
a następnie za pomocą przycisku W PRAWO wejdź do menu narzędzi.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl żądany element
i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.
Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
Narzędzia
Informacje
Ustawienia domyślne
Aktualizacja oprogramowania przez OTA
Aktualizacja oprogramowania przez USB
Bezpieczne odłączenie urządzenia USB
Informacje
To menu wyświetla niektóre parametry i informacje o odbiorniku.
1. W menu „Narzędzia” wybierz „Informacje” i naciśnij OK, aby otworzyć
okno informacyjne.
2. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
Informacje
xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x
PL Ustawienia fabryczne
To menu pozwala na przywrócenie ustawień domyślnych odbiornika.
Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich
zapisanych kanałów.
1. W menu „Narzędzia” wybierz „Ustawienia fabryczne” i naciśnij OK.
Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła (domyślne hasło to 0000).
2. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie działania.
Aby przywrócić ustawienia domyślne i usunąć wszystkie kanały, wybierz
opcję „Tak”.
Aby anulować przywracanie ustawień domyślnych, wybierz „Nie”.
3. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
Ustawienia domyślne
Potwierdź usunięcie wszystkich danych
i ustawień użytkownika. Wszystkie kanały
będą skasowane.
Tak
Nie
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić zarówno za
pośrednictwem pliku zapisanego na urządzeniu pamięci masowej USB lub
aktualizacji zdalnej (OTA).
1. W menu „Narzędzia” wybierz „Aktualizacja oprogramowania przez OTA”
lub „Aktualizacja oprogramowania przez USB” i naciśnij OK. Pojawi się
menu aktualizacji oprogramowania.
2. Za pomocą strzałek wybierz żądany element, następnie zaznacz „Start”
i naciśnij OK, aby rozpocząć aktualizację.
3. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
Bezpieczne odłączenie urządzenia USB
1.
2.
3.
48
W menu „Narzędzia” wybierz „Bezpieczne odłączenie urządzenia USB”.
Potwierdź przyciskiem OK. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie
działania.
Naciśnij ponownie przycisk OK.
Aktualizacja przez USB
Typ aktualizacji
Plik aktualizacji
Start
Allcode
Brak pliku
Odmontuj dysk
Odmontuj
Tak
Anuluj
GRY
Menu gier
To menu pozwala grać w gry.
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.
2. Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl element „Gry”,
a następnie za pomocą przycisku W PRAWO wejdź do menu gier.
3. Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl żądany element
i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
Gry
Othello
Sudoku
NAGRYWANIE
Menu REC
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl element
„Nagrywanie”, a następnie za pomocą przycisku W PRAWO wejdź do
menu nagrywania.
Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ podświetl żądany element
i naciśnij OK, aby wejść do podmenu.
Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
REC
Odtwarzacz Mediów
Informacja o urządzeniu PVR
Ustawienia PVR
PL
Odtwarzacz multimediów
Za pomocą odtwarzacza można odtwarzać pliki zapisane na urządzeniu
pamięci masowej USB.
1. W menu „REC” wybierz „Media Player” i naciśnij OK, aby wyświetlić
odtwarzacz multimedialny.
2. Podczas pierwszego uruchomienia odtwarzacza multimedialnego
zostanie podświetlone urządzenie USB/HDD. Naciśnij strzałkę W DÓŁ,
aby przesunąć oznaczenie na pole katalogu i folderu.
3. Naciśnij 1, aby przełączać się między zakładkami „Muzyka” „Zdjęcia”,
„Wideo”, „Nagrywanie”.
4. Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ wybierz żądany element
i naciśnij OK, aby odtworzyć żądany plik.
5. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.
Muzyka
Lista odtw.
Funkcja
Zdjęcia
ULUB
Sortuj
Wideo
ULUB wszystkie
Powtórz
Nagrywanie
Edycja
Koniec
Muzyka:
Czerwony przycisk: Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić listę utworów (listę odtwarzania)
Zielony przycisk: Zaznacz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania i naciśnij zielony przycisk, aby
go dodać.
Żółty przycisk: Naciśnij żółty przycisk, aby dodać do listy odtwarzania wszystkie utwory w bieżącym
katalogu. Ponowne naciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkich utworów
z bieżącego katalogu.
Niebieski przycisk: Naciśnij niebieski przycisk, aby przejść do podmenu ustawień.
Przycisk „2”: Naciśnij przycisk 2, aby otworzyć okno sortowania. Możesz sortować utwory według
nazwy, czasu, rozmiaru lub ulubionych.
Przycisk INFO: Za pomocą przycisku INFO ustawisz tryb powtarzania. Istnieją następujące
możliwości: Powtarzaj folder / Folder losowo / Powtarzaj raz.
Przycisk EXIT: Powrót do katalogu głównego
49
Zdjęcia:
Czerwony przycisk: Naciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić listę utworów (listę odtwarzania)
Zielony przycisk: Zaznacz plik, który chcesz dodać do listy odtwarzania i naciśnij zielony przycisk,
aby go dodać. Przy pliku pojawi się symbol ulubionego utworu.
Żółty przycisk: Naciśnij żółty przycisk, aby dodać do listy odtwarzania wszystkie utwory
w bieżącym katalogu. Ponowne naciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkich
utworów z bieżącego katalogu.
Niebieski przycisk: Naciśnij niebieski przycisk, aby przejść do podmenu ustawień.
Przycisk „2”: Naciśnij przycisk 2, aby otworzyć okno sortowania. Możesz sortować utwory
według nazwy, czasu, rozmiaru lub ulubionych.
Przycisk INFO: Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić informacje o zdjęciu.
Przycisk „3”: Naciśnij przycisk 3 do przeglądania w trybie wielokrotnego podglądu.
Przycisk EXIT: Powrót do katalogu głównego
Wideo:
Niebieski przycisk: Naciśnij niebieski przycisk, aby przejść do podmenu ustawień.
Przycisk „2”: Naciśnij przycisk 2, aby otworzyć okno sortowania. Możesz sortować według
nazwy, czasu lub rozmiaru.
Przycisk EXIT: Powrót do katalogu głównego
PL
Nagrywanie:
Czerwony przycisk: Naciśnij czerwony przycisk, aby otworzyć okno zmiany nazwy
Zielony przycisk: Zaznacz program, który chcesz zablokować. Po naciśnięciu zielonego przycisku
pojawi się monit o hasło. Wyjściowe hasło to 0000. Po wprowadzeniu prawidłowego
hasła program zostanie zablokowany. Jeśli chcesz odblokować program, naciśnij
ponownie zielony przycisk.
Żółty przycisk: Naciśnij żółty przycisk, aby dodać znacznik usunięcia programu, który chcesz
usunąć.
Przycisk EXIT: Powrót do katalogu głównego
Informacja o urządzeniu PVR
Za pomocą tego menu można wyświetlić niektóre parametry dysku
wymiennego.
1. W menu „REC” wybierz „Informacje o urządzeniu PVR” i naciśnij OK, aby
otworzyć okno informacyjne.
2. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
Informacje
Dysk USB A: xxx GB
Partycja dysku
Pojemność
Wolne miejsce
Nagrania
Pojemność TMS
System plików
Format
Format:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
50
Ustawienia PVR
FAT/NTFS
Naciśnij żółty przycisk, aby otworzyć menu „Format”.
Naciskając strzałkę W LEWO lub W PRAWO możesz zmienić tryb dysku.
Wybierz „OK” w celu przeprowadzenia formatowania. Wybierz „Anuluj”, aby
anulować formatowanie.
Ustawienia PVR:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
Format
Tryb dysku
OK
FAT
Anuluj
REC&TMS/Nagrywanie/TimeShift
Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć menu „Ustawienia PVR”.
Naciskając strzałkę W LEWO lub W PRAWO możesz zmienić Typ PVR.
Wybierz „OK”, aby potwierdzić. Wybierz „Anuluj”, aby anulować.
Typ PVR
Ustawienia PVR
REC & TMS
OK
Anuluj
Ustawienia PVR
To menu pozwala na zmianę ustawień PVR.
Strzałkami W GÓRĘ lub W DÓŁ wybierz żądany element, a następnie za
pomocą strzałek W LEWO / W PRAWO zmień ustawienie elementu.
TimeShift:
Zapisanie TimeShift:
Nagrywanie w PS:
Ustawienia PVR
Timeshift
Zapisanie Timeshift
Nagrywanie w PS
Pauza
Wył
Wył
AUTO / Pauza / Wył
Wł/Wył
Wł/Wył
NAGRYWANIE TIMESHIFT
Jeśli podłączysz do portu USB urządzenia pamięci masowej, będziesz mógł nagrywać programy telewizyjne
lub użyć funkcji przesunięcia czasowego TimeShift.
• Możesz wstrzymać aktualnie nadawany program i kontynuować oglądanie go później (funkcja TimeShift).
• Możesz nagrać aktualnie nadawany program.
• Gdy pojemność podłączonego urządzenia pamięci zostanie wyczerpana, nagrywanie zostanie przerwane.
Uwaga: Do nagrywania i funkcji TimeShift należy używać nośników pamięci spełniających specyfikację USB
2.0. Funkcja nagrywania oraz TimeShift wymagają nośników pamięci o wystarczającej pojemności
(> 2 GB).
TimeShift
Uruchomienie
Funkcję przesunięcia czasowego można włączyć podczas oglądania
za pomocą przycisku PAUSE.
Za pomocą strzałek W LEWO / W PRAWO przesuń kursor na
pozycję, od której chcesz rozpocząć oglądanie programu. Naciśnij
przycisk OK, aby potwierdzić.
BBC 4
Odtwórz
TS
Sterowanie funkcją TimeShift
Podczas odtwarzania można wykonywać następujące czynności:
• Naciśnij przycisk PAUSE, aby wstrzymać odtwarzanie.
• Naciśnij przycisk FWD, aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
• Naciśnij przycisk REV, aby przewinąć odtwarzanie wstecz.
Zatrzymanie TimeShift
•
Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać TimeShift.
Nagrywanie
Natychmiastowe nagrywanie
•
•
•
Podczas oglądania programu naciśnij przycisk RECORD, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie bieżącego
kanału. Ponowne naciśnięcie przycisku RECORD pozwoli określić długość nagrywania.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk STOP. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie działania.
Wybierz „Tak”, aby zatrzymać nagrywanie, wybierz „Nie”, aby kontynuować nagrywanie.
51
PL
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nie świeci kontrolka
trybu czuwania.
Odłączony przewód zasilający.
Sprawdź przewód zasilania.
Spalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdź bezpiecznik.
Brak sygnału.
Kabel antenowy nie jest podłączony.
Podłącz kabel anteny.
Uszkodzona lub nieprawidłowo
ustawiona antena.
Sprawdź antenę.
Znajdujesz się poza obszarem zasięgu
sygnału cyfrowego.
Skonsultuj się ze sprzedawcą.
Brak obrazu lub dźwięku
Nie wybrałeś odpowiedniego wejścia
w telewizorze.
Przełącz telewizor na odpowiednie
wejście.
Pojawi się informacja
o szyfrowanym kanale.
Kanał jest szyfrowany.
Wybierz inny kanał.
Nie działa pilot
Urządzenie jest wyłączone.
Podłącz odbiornik do gniazdka
elektrycznego i włącz go.
Pilot nie jest skierowany na czujnik
pilota na urządzeniu lub jest zbyt
daleko od odbiornika.
Nakieruj pilota bezpośrednio na
czujnik z odpowiedniej odległości.
Rozładowane baterie.
Wymień baterie na nowe.
PL
Zapomniane hasło do
zablokowanych kanałów.
Uruchom ponownie instalację oraz
strojenie kanałów.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sekcja
Dane
Wartość
Tuner
Częstotliwość wejściowa
174~230 MHz
470~862 MHz
Poziom wejściowy VF
-15~-70 dBm
Złącze wejściowe VF
IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE ×1
Złącze wyjściowe VF
IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE, przejściowe ×1
Format dekodera
MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP
Format obrazu
4:3 oraz 16:9
Wyjście wideo
HDMI, SCART (RGB)
Modulacja
QPSK,16QAM,64QAM
Format dekodera
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF
Wyjście audio
Digital audio: S/PDIF
Formaty plików
MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI,
TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV
Wideo
Dźwięk
Odtwarzacz
multimediów
52
Sekcja
Dane
Złącza
Wartość
1× wejście antenowe, 1× wyjście VF
1× SCART (wyjście do TV)
1× COAXIAL
1× złącze USB
1× HDMI 1.3/HDCP 1.2
Zasilanie
Wymiary
Napięcie
220–240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy
Maks. 6 W
Pobór mocy w trybie
gotowości
≤ 0,5 W
szer. × wys. × głeb. (mm)
148 × 35 × 110
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku
– wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych
krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
08/05
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg.cz.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
53
PL
DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden
olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy
egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről
a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék
helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából
és módosításából eredő károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során
tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HU
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
54
Gondosan olvassa el a figyelmeztetéseket és az utasításokat tartsa be.
A készüléket a jelen útmutatóban leírt módon telepítse, és biztosítsa a készülék megfelelő szellőztetését.
FIGYELMEZTETÉS! Az áramütés megelőzése érdekében a készülék burkolatát ne szerelje le. A készülék
nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. A készülék bármilyen javítását
bízza márkaszervizre.
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának, ellenkező esetben tűz és
áramütés veszélye áll fenn.
Az eszközt ne tegye víz (sem csöpögő, sem fröccsenő) közelébe és állítson rá folyadékkal telt tárgyat, pl.
vázát.
A készüléket kizárólag csak száraz ruhával tisztítsa.
A készülékre ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyat, például gyertyát.
A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve azt ne helyezze hőforrások, pl. radiátor,
hőcserélő, hősugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen
közelébe.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le. A burkolatban található nyílások a készülék szellőztetését végzik.
A nyílásokat soha ne takarja el azzal, hogy a készüléket takaróra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló
felületre helyezné.
A készüléket csak beltérben szabad használni.
Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, talpazatra, állványra, tartóra vagy asztalra. A készülék leeshet,
megsérülhet és sérülést okozhat.
Amennyiben a készüléket nem használja, akkor a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre senki se lépjen rá, különösen a készülékből (adapterből) vagy
a konnektorból kiálló részre.
Amennyiben a készülék vagy a hálózati vezetéke megsérült, a készülék leesett, abba folyadék vagy
idegen tárgy került, illetve eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, továbbá ha a készülék nem működik
megfelelően, akkor azt ne használja. Ilyen esetben a készüléket vigye márkaszervizbe javításra.
Vihar idején, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor a hálózati vezetéket húzza
ki az aljzatból.
A készülék feszültségmentesítéséhez húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Az aljzat legyen könnyen és
minden körülmények között hozzáférhető.
FIGYELMEZTETÉS! A készülékhez csak a gyártó által a készülékhez mellékelt és ajánlott tartozékokat
használja.
A lemerült elemeket a hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni.
FIGYELEM! A nem megfelelően végrehajtott elemcsere robbanáshoz vezethet. Csak az eredetivel azonos
elemet használjon.
FIGYELMEZTETÉS! Az elemeket ne tegye ki erős hő, pl. közvetlen napsütés vagy tűz hatásának.
FIGYELMEZTETÉS! Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a fülhallgatót, akkor tartósan
károsodhat a hallása.
Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, amely áramütést
okozhat.
Ez a jel a készülékhez mellékelt útmutatóban a fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja
fel a figyelmét.
Ez a jel azt jelenti, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik, tehát a készülék feszültség alatt
lévő alkatrészei biztonságosan el vannak választva a készülék külső elemeitől. A készülék javításához
csak eredeti alkatrészeket szabad használni.
FIGYELMEZTETÉS
Elektrosztatikus kisülés hatására a készülék működésében zavarok léphetnek, ezért a készüléket
resetelni kell.
Figyelmeztetés! Az USB eszközt közvetlenül a készülékhez kell csatlakoztatni. A biztonságos és
zavarmentes adatátvitel érdekében ne használjon USB hosszabbító kábelt.
A HUZAMOSABB IDEIG TARTÓ NAGY HANGERŐVEL VALÓ ZENEHALLGATÁS HALLÁSKÁROSODÁSHOZ
VEZETHET!
TARTALOM
A vevőkészülék leírása .........................................................................................................................................................................56
Távvezérlő ................................................................................................................................................................................................57
Csatlakoztatás .........................................................................................................................................................................................58
Használat ..................................................................................................................................................................................................59
Működtetés .............................................................................................................................................................................................60
Csatornák szerkesztése .......................................................................................................................................................................61
Rendszer beállítás .................................................................................................................................................................................62
Eszközök ...................................................................................................................................................................................................65
Játékok ......................................................................................................................................................................................................66
Felvétel ......................................................................................................................................................................................................66
Timeshift felvétel ...................................................................................................................................................................................68
Problémamegoldás ..............................................................................................................................................................................69
Műszaki adatok ......................................................................................................................................................................................69
55
HU
A VEVŐKÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
Előlap és hátlap
Előlap
DVT 980 HD PVR
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Előző csatornára vált
Következő csatornára vált
Készenléti üzemmód kikapcsolása
USB konnektor USB memóriaeszközből történő adatátvitelre és felvételre
Hátlap
HU
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
56
2
3
4
5
6
RF IN: külső antenna csatlakoztatása.
RF OUT: antennajel kimenet. Tévékészülék vagy videomagnó csatlakoztatásához.
COAXIAL: koaxiális csatlakozó a térhatású zene lejátszását támogató audió készülék csatlakoztatásához.
HDMI: Ennek a konnektornak a segítségével csatlakoztathat televíziót vagy HDMI készüléket.
TV: Ennek a SCART konnektornak a segítségével csatlakoztathat televíziót.
HÁLÓZATI VEZETÉK: a készülék elektromos tápellátásához.
TÁVVEZÉRLŐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
STANDBY: Készenléti üzemmód be- és kikapcsolása.
INFO: Információ a tévécsatornáról.
PREV: Médialejátszás közben átugrik az előző számra.
PLAY: Médialejátszás indítása vagy folytatása.
NEXT: Médialejátszás közben a következő számra ugrik.
SZÜNET: Média lejátszás leállítása / Timeshift funkció aktivákása.
MENU: Főmenü megnyitása.
VOL+/-: Hangerő csökkentése / növelése. Jobbra/balra
mozgatás a menüben.
OK: Bevitt adat vagy kijelölés, parancs jóváhagyása.
RECORD: műsor felvétele.
0–9 SZÁMGOMBOK: Közvetlen csatornaválasztás vagy
numerikus értékek megadása.
USB: Belépés a Zene menübe
MEDIA: Belépés a Felvétel menübe.
TTX: Teletext információk megjelenítése.
TIMER: Az időzítő beállítása
MUTE: Elnémítás és hangerő visszakapcsolása.
SUBTITLE: Feliratválasztás.
REV: Hátrafelé mozgatás Lejátszás alatt.
FWD: Előrefelé mozgatás Lejátszás alatt.
KILÉPÉS: Menü elhagyása.
CH+/-: Előző vagy következő csatorna kiválasztása. Fe-/le
mozgás a menüben.
STOP: Médialejátszás megállítása.
EPG: Előhívja az Elektronikus program varázslót.
BACK: Visszatérés
TV/RADIO: Átkapcsolás a TV és RÁDIÓ csatornák között.
AUDIO: Felirat nyelvének a kiválasztása, vagy audió üzemmód.
RES: Felbontás átkapcsolását szolgálja.
FAV: Kedvenc csatornák menü megnyitása.
SZÍNES GOMBOK: Különböző interaktív funkciók kezelése.
1
2
3
4
5
6
7
8
qh
qj
qk
ql
w;
wa
9
0
ws
wd
qa
qs
qd
qf
qg
wf
wg
wh
wj
wk
wl
HU
57
CSATLAKOZTATÁS
Általános
Több, különböző fajta televízió és egyéb eszköz-típus létezik, melyeket settopbox-szal csatlakoztathat. Ebben
a kézikönyvben a csatlakoztatás legáltalánosabb formáit mutatjuk be.
TV csatlakoztatás
HDMI TV
Antenna
HDMI kábel
SCART kábel
VF kábel
HIFI rendszer csatlakoztatása
HiFi
koaxiális kábel
HU
Megjegyzés: vevőkészülékhez csatlakoztatott készülékek esetében (tévé, videomagnó, erősítő stb.)
tartsa be az adott készülék használati előírásait is. A készülékek összekötése előtt mindegyik készüléket
feszültségmentesítse a hálózati vezeték kihúzásával.
58
HASZNÁLAT
Üdvözlő képernyő
Az eszköz első bekapcsolása után megjelenik az üdvözlő képernyő.
A kurzorgombok segítségével állítsa be a régiót, nyelvet, megjelenítési
üzemmódot és a kép oldal arányokat. Helyezze át a kijelölést az „K”-ra és
a távirányító OK gombjának megnyomásábal indítsa el a csatornakiválasztást.
Üdvözöljük
Region
Nyelv
Kijelző mód
Kép arány
HUN
magyar
720p
4:3 LB
OK
Telepítés
1.
2.
3.
4.
A MENU gomb lenyomásával belép a főmenübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli az „Telepítés” lehetőséget
és a JOBBRA gombbal beléphet a „Telepítés” menübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a kívánt lehetőséget és az
OK gombbal beléphet a menübe.
A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Manuális csatornakeresés
1.
2.
Válassza ki a „Manuális csatornakeresés” lehetőséget és az OK gombbal
beléphet a „Manuális csatornakeresés” menübe.
A nyílgombok segítségével állítsa be a keresési üzemmódot,
a keresendő sávot, a csatorna számát, a csatorna frekvenciáját és
szélességét, majd OK lenyomásával indítsa el a csatornahangolást.
Telepítés
Manuális hangolás
Automatikus csatornakeresés
LCN
Manuális hangolás
Keresési mód
Sávkeresés
Csatorna szám
Frekvencia
Sávszélesség
Csatorna szerint
UHF
CH37(666000KHz)
666000 KHz
8 MHz
81%
97%
Jelszint
Jelminőség
HU
Automatikus csatornakeresés
1.
2.
Válassza ki a „Automatikus csatornakeresés” lehetőséget és az OK
gombbal beléphet a „Automatikus csatornakeresés” menübe.
A nyílgombok segítségével állítsa be a „Csak szabadonfogható”kat,
majd jelölje ki a „Keresés”t és az OK lenyomásával indítsa el az
automatikus csatornahangolást.
Automatikus csatornakeresés
Csak szabadonfogható
Keresés
Nem
LCN
Amennyiben aktiválva van az LCN funkció (csatorna logikai száma), hangolás közben nem változtathatja meg
a TV csatorna számát.
Az LCN funkciót aktiválhatja/deaktiválhatja az „LCN” ki/be lehetőséggel.
59
MŰKÖDTETÉS
Csatornaváltás
Három módszer létezik, ahogy csatornát lehet váltani: csatornaszörfözéssel, csatornaszám közvetlen
megadásával vagy a képernyőn lévő listáról kiválasztva.
1.
2.
3.
Lépegetés a csatornák között:
FEL és LE nyilakkal lépegethet egyesével egymás után a csatornák között.
Csatornaszám választás:
Adja meg a csatorna számát közvetlenül numerikus gombokkal és az OK megnyomásával, majd váltson
a kívánt állomásra.
Válasszon a képernyőn megjelenő menüből:
A kiválasztott csatornát közvetlenül a képernyőn lévő listából is kiválaszthatja. Részletek – lásd „Csatorna
szerkesztés” fejezet.
Belépés az elektronikus program varázslóba EPG
EPG csatornához való hozzáférés
1.
2.
3.
4.
Az EPG menübe az EPG gomb megnyomásával tud belépni.
A nyílgombok segítségével kapcsolgasson a csatornalista, az
adottprogram időterve és az aktuális/következő műsor között.
Nyomja le újra a zöld gombot az esemény időzítő mentéséhez.
Nyomja meg a piros gombot az időtengely megjelenítéséhez.
Idő
HU
60
Időzítő
CSATORNÁK SZERKESZTÉSE
Csatorna szerkesztése menü
1.
2.
3.
4.
Csatorna szerkesztése
A MENU gomb lenyomásával belép a főmenübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli az „Csatorna szerkesztése”
lehetőséget és a JOBBRA gombbal beléphet a „Csatorna szerkesztése”
menübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a kívánt lehetőséget és az
OK megnyomásával beléphet az almenübe.
A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
TV csatornalista
Rádió csatornalista
Összes törlése
TV csatornalista
1.
2.
A „Csatorna szerkesztése” menüben válassza a „TV csatornalista”
lehetőséget és nyomja meg az OK-t.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a csatornát és az OK
lenyomása után megjelenik a kiválasztott csatorna betekintése.
TV csatornalista
KEDVENC
Zárolt Átugor Mozgat
Szerk.
Ennek a menünek segítségével beállíthatja a csatornát a kedvencek közé,
a csatorna átugrását, a csatorna áthelyezését, átnevezését, törlését vagy
a csatornákat összerendezheti.
•
•
A FAV gomb és az OK gomb lenyomásával módosíthatja a kedvenc
csatornák listáját.
A színes gombok némelyikének segítségével és az OK gomb
megnyomásával az adott funkciót szerkesztheti.
Csatorna szerkesztése
Rendez
Átnevez
Töröl
Szerk.
HU
Rádió csatornalista
1.
2.
A „Csatorna szerkesztése” menüben válassza a „Rádió csatornalista” lehetőséget és nyomja meg az OK-t.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a csatornát és az OK lenyomásával indítsa el a kiválasztott
csatorna hallgatását.
Megjegyzés: „Rádió csatornalista” menü kezelése alapvetően ugyanolyan, mint a „TV csatornalista” menü
kezelése, egy dolog azonban eltérő: A „Rádió csatornalista” menüben nincs képes információ, így
a betekintés ablakban jobb oldalon mindig megjelenik a rádió logója.
Összes törlése
1.
2.
A „Csatorna szerkesztése” menüben válassza a „Minent töröl” lehetőséget
Figyelmeztetés! Tényleg szeretné
és nyomja meg az OK-t.
kitörölni az összes csatornát?
Adja meg a jelszót (Az alapértelmezett jelszó: 0000).
Igen
Nem
Megjelenik a figyelemfelhívó ablak.
Ha az összes csatornát ki szeretné törölni, válassza az „IGEN”-t és nyomja
meg az OK.
Ha a törlést szeretné megszakítani, válassza a „Nem”-et és nyomja meg az OK.
61
RENDSZER BEÁLLÍTÁS
Rendszer beállítás menü
A Rendszer beállítás menü lehetővé teszi a nyelv, TV rendszer, helyi idő,
időzítő, szülői zár, OSD menü, kedvencek lista, audió leírás és további
beállítások beállítását.
1.
2.
3.
4.
Rendszer beállítás
Nyelv
TV rendszer
Helyi idő beállítás
Időzítő beállítás
Gyermekzár
OSD beállítás
Kedvencek
(AD) Audiokommentár beállítás
Egyéb
A MENU gomb lenyomásával belép a főmenübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli az „Rendszer beállítás”
lehetőséget és a JOBBRA gombbal beléphet a „Rendszer beállítás”
menübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a kívánt lehetőséget és az OK lenyomásával beléphet az
almenübe.
A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Nyelv
Ez a menü lehetővé teszi a nyelv beállítását.
Nyelv
Nyelv
Elsődleges hang
Másodlagos hang
Feliratozás nyelv
Teletext
Feliratozás
Magyar
Magyar
Angol
Magyar
Magyar
Be
TV-rendszer
Ez a lehetőség lehetővé teszi a videó felbontás, a képarány, a videókimenet
és a digitális audiókimenet beállítását.
Az egyes tétel beállításai:
HU
TV rendszer
Video felbontás
Kép arány
Csatlakozás
Digitális hang kimenet
720p
4:3LB
SCART RGB
LPCM out
Videófelbontás:
576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Kép arány:
Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9
Videókimenet:
SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB
Digitális audió kimenet: LPCM Out / BS Out
Helyi idő beállítás
Ez a menü lehetővé teszi a helyi idő beállítását.
Helyi idő beállítás
Régió:
Ország/Régió
HUN
Ez a menü lehetővé teszi a régió beállítások
GMT használata
régió szerint
módosítását.
GMT időzóna
GMT+01:00
Nyári idő
Ki
GMT használata:
Ez a menü lehetővé teszi a GMT beállítások
Dátum
xxxx/xx/xx
Idő
1:51
kiválasztását.
xxxx,xxx,xxxx
Választható: Régió szerint / Felhaszn. Beáll. / Ki
GMT offset:
Ez a beállítás kizárólag akkor érvényes, ha
a „GMT használata” a „Felhaszn. Beáll.” választja
ki. A GMT-tőlvaló eltérést félórás léptékkel lehet
beállítani -11:30 ~ +12:00 között.
Nyári időszámítás: Lehetőségek Be / Ki
Dátum:
„Dátum” és „Idő” menüket csak akkor lehet beállítani, hogy a menüben a „GMT
használata” lehetőség „KI”.
Idő:
Az időt adja meg a numerikus gombok segítségével.
62
Az időzítő beállítása
Ez a menü lehetővé teszi a programidőzítő beállítását. Akár 8 időzítést is beállíthat.
Az időzítő módja: Ki / Egyszer / Napi / Heti / Havi
Jelenlegi dátum és idő: 13:36
xx/xx/xxxx
Időzítő mód
Napi
Időzítő szolgáltatás: Csatorna / Felvétel
Időzítő szolgáltatás
Csatorna
Csatorna
BBC
Választható: Régió szerint / Felhaszn. Beáll. / Ki
Dátum bekapcsolása
xx/xx/xxxx
Kezdés
xx:xx
Csatorna:
Válasszon olyan csatornát, amin az eszköz bekapcsol.
Időtartam
xx:xx
Az időzítő dátuma: A dátumot adja meg numerikus gombokkal.
Mentés
Mégse
Bekapcsolási idő: A kezdési időt adja meg a numerikus gombok segítségével.
Időtartam:
A működés időtartamát adja meg a numerikus gombok segítségével.
Gyermekzár
Ez a menü lehetővé teszi a csatornazár beállítását és a menü beállítások
megőrzését.
1. A „Rendszer beállítás” menüben válassza ki a „Gyermekzár” lehetőséget
és nyomja meg az OK gombot. Adja meg a jelszót (Az alapértelmezett
jelszó: 0000).
2. Amint megadta a jelszót a numerikus gombok segítségével, megjelenik
a „Gyermekzár” menü.
Zár menü:
Zár értékelés szerint:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése:
Gyermekzár
Menü zár
Zár értékelés szerint
Új jelszó
Jelszó megerősítése
bekapcs
Bekapcs
-------
Lehetővé teszi a „Csatorna szerkesztése” és a „Telepítés” menü lezárását.
Ki / Kor 4 / Kor 5 / Kor 6 / Kor 7 / Kor 8 / Kor 9 / Kor 10 / Kor 11 / Kor 12 / Kor 13 /
Kor 14 / Kor 15 / Kor 16 / Kor 17 / Kor 18
Jelszómódosítás.
Új jelszó megerősítése.
HU
OSD beállítás
Ez a menü lehetővé teszi a megjelenítési időt és az OSD átlátszóságot
beállítását.
Megejelenítés ideje:
OSD átlátszóság:
OSD beállítás
Megejelenítés ideje:
OSD átlátszóság
5
Ki
1 - 10.
OSD átlátszóság beállítható: Ki / 10% / 20% /
30% / 40%.
Kedvencek
Ez a menü lehetővé teszi a Kedvenc csatornák átnevezését.
1. A „Rendszer beállítás” menüben válassza ki a „Kedvencek” lehetőséget,
nyomja meg az OK és lépjen be a kedvenc csatornákhoz.
2. Válassza ki a kívánt csoportot és az OK megnyomásával nyissa meg
a virtuális billentyűzetet. A nyilak és az OK gomb segítségével adja
meg egyesével a kívánt cím alfanumerikus jeleit. Amint a csoport új
neve elkészült, jelölje ki a billenytűzeten lévő nyilak segítségével
és erősítse meg az OK gomb megnyomásával. A kedvenc csatornák
csoportját ezennel sikeresen átnevezte.
3. A EXIT gomb lenyomásával elhagyhatja a csoport átnevezését.
Kedvencek
Kedvencek 1
Kedvencek 2
Kedvencek 3
Kedvencek 4
Kedvencek 5
Kedvencek 6
Kedvencek 7
Kedvencek 8
Átnevez
Kedvencek 1
63
Audió feliratok beállítása – Audio Description
Ez a menü lehetővé teszi az AD szolgáltatást, alapértelmezett állapot
(kikapcsolt/bekapcsolt) és az audió feliratok hangkorrekcióját (AD).
(AD) Audiokommentár beállítás
(AD) Audiokommentár szolgátlatásBe
AD használata alapértelmezettként
AD hangerő beállítás
0
AD szolgáltatás:
BEKAPCS./KIKAPCS.
AD használata alapértelmezettként: BEKAPCS./KIKAPCS.
AD hangerő beállítása: -3 ~ +3
Egyéb
Ez a lehetőség lehetővé teszi az antenna csatlakozás, a jeltípus, a hangjelzés
és az automatikus kikapcsolás beállítását.
Antenna tápfeszültség: BEKAPCS./KIKAPCS.
Amikor az „Antenna tápfeszültség”„Be” állapotú, az eszköz az antennát 5 V
feszültséggel látja el.
A „Ki” állapotnál nem fogja táplálni.
Csatorna típus:
Összes / Kijelöltek / Kódoltak
Hangjelzés:
BEKAPCS./KIKAPCS.
Automatikus kikapcsolás: 30 perc /1 óra / 2 óra /3 Óra / Ki
HU
64
Egyéb
Antenna tápfeszültség
Csatorna típus
Hangjelzés
Automatikus kikapcsolás
Ki
Összes
Ki
Ki
Ki
ESZKÖZÖK
Eszközök menü
1.
2.
3.
4.
A MENU gomb lenyomásával belép a főmenübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli az „Eszközök” lehetőséget
és a JOBBRA gombbal beléphet a „Eszközök” menübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a csatornát és az OK
lenyomásával lépjen be az almenübe.
A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Egyéb funkciók
Információ
Gyári beállítások betöltése
S/W frissítés OTA
Frissítés USB-ről
USB eszköz biztonságos eltávolítása
Információ
Ez a menü a készülék paramétereit és információit tartalmazza.
1. Az „Eszközök” menüben válassza a „Információ”-t majd az OK
megnyomásával nyissa meg az információs ablakot.
2. A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Információ
xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x
Gyári beállítások
Ez a menü lehetővé teszi a készülék alapértelmezett beállításainak
visszaállítását. A gyári beállítások frissítése az összes mentett csatorna
törlését eredményezi.
1. Az „Eszközök” menüben válassza a „Gyári beállítások”-at és nyomja meg
az OK-t. Adja meg a jelszót (Az alapértelmezett jelszó: 0000).
2. Megjelenik az akciót visszaigazoló ablak.
Ha szeretne visszatérni az eredeti beállításokhoz és az összes csatornát
kitörölni, válassza az „Igen”-t.
Ha az eredeti beállításokhoz való visszatérést szeretné megszakítani,
válassza a „Nem” lehetőséget.
3. A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Gyári beállítások betöltése
Erősítse meg az összes felhasználói adat és
beállítás törlését. Az összes csatorna törlődik.
Igen
Nem
HU
Software frissítés
SW aktualizálást USB-n tárolt fájlból vagy levegőn (OTA) keresztül lehet
elvégezni.
1. Az „Eszközök” menüben válassza a „S/W frissítés OTA-n keresztül” vagy
„SW frissítés USB-ről” majd nyomja meg az OK. Megjelenik a szoftver
aktualizáció menü.
2. A nyilak segítségével válassza ki a csatornát, majd jelölje ki a „START”-ot,
majd az OK lenyomása után indítsa el az aktualizálást.
3. A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Frissítés USB-n keresztül
Frissítési mód
Frissítési fájl
Indítás
USB eszköz biztonságos eltávolítása
1.
2.
3.
Az „Eszközök” menüben válassza az „USB eszköz biztonságos eltávolítása”.
Erősítse meg az OK lenyomásával. Megjelenik a visszaigazolás ablak.
Nyomja le újra OK.
Allcode
Nincs fájl
Lemez kivétele
Kivétel
Igen
Mégse
65
JÁTÉKOK
Játék menü
Ez a menü lehetővé teszi, hogy játékot játsszon.
1. A MENU gomb lenyomásával belép a főmenübe.
2. FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli az „Játékok” lehetőséget
és a JOBBRA gombbal beléphet a „Játékok” menübe.
3. FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a csatornát és az OK
lenyomásával lépjen be az almenübe.
4. A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Játék
Othello
Sudoku
FELVÉTEL
REC menü
1.
2.
3.
4.
REC
Média lejátszó
HDD Információ
PVR beállítása
A MENU gomb lenyomásával belép a főmenübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli az „Felvétel” lehetőséget
és a JOBBRA gombbal beléphet a „Felvétel” menübe.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a csatornát és az OK
lenyomásával lépjen be az almenübe.
A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Médialejátszó
HU
A lejátszó segítségével az USB memóriatáron elmentett fájlokat játszhatja le.
1. A „REC” menüben válassza a „Media Player”-t, majd az OK
megnyomásával lépjen be a Média lejátszó ablakba.
2. A médialejátszóba történő első belépéskor az USB/HDD eszköz van
kijelölve. LE gomb megnyomásával helyezze át a kijelölést a könyvtár
és tétel mezőre.
3. A 1 gomb megnyomásával válthat a „Zene”, „Kép”, „Video”, „Felvétel”
könyvjelzők között.
4. FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a kívánt elemet és az OK
lenyomása után játssza lea kívánt fájlt.
5. A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Zene
Playlist
Fnkció
Kép
KEDVENC
Rendez
Video
FAV összes
Ismétel
Felvétel
Szerk.
Vége
Zene:
Piros gomb: A piros gomb lenyomásával jelenítse meg a zeneszámok listáját (playlist).
Zöld gomb: Helyezze át a kijelölést arra a fájlra, amit a lejátszási listához kíván adni, majd a zöld
gombbal adja hozzá.
Sárga gomb: A sárga gomb lenyomásával tegye hozzá az aktuális könyvtár összes számát
a lejátszási listához. Újbóli megnyomással a lejátszási lista aktuális könyvtárából
kitörli az összes számot.
Kék gomb: A kék gomb lenyomásával nyissa meg a szerkesztés almenüt.
„2” gomb: A 2 gomb megnyomásával megnyitja a rendszerezés ablakot. Rendezhet név, idő,
méret vagy kedvencek szerint.
INFO gomb: A INFO gomb lenyomásával beállítja az ismétlés üzemmódot. Lehetőségek:
Ismételje a könyvtárat / Random könyvtár / Ismétlés egyszer.
EXIT gomb: Visszatérés a főkönyvtárba
66
Képek:
Piros gomb: A piros gomb lenyomásával nyissa meg az listát (Playlist).
Zöld gomb: Helyezze át a kijelölést arra a fájlra, amit a lejátszási listához kíván adni, majd a zöld
gombbal adja hozzá. A fájlnál megjelenik a kedvencek szimbólum.
Sárga gomb: A sárga gomb lenyomásával tegye hozzá az aktuális könyvtár összes számát
a lejátszási listához. Újbóli megnyomással a lejátszási lista aktuális könyvtárából
kitörli az összes számot.
Kék gomb: A kék gomb lenyomásával nyissa meg a szerkesztés almenüt.
„2” gomb: A 2 gomb megnyomásával megnyitja a rendszerezés ablakot. Rendezhet név, idő,
méret vagy kedvencek szerint.
INFO gomb: A INFO gomb lenyomásával megnyitja a képinformációt.
„3” gomb: Nyomja meg a 3 gombot a többszörös megjelenítés üzemmódban.
EXIT gomb: Visszatérés a főkönyvtárba
Videó:
Kék gomb: A kék gomb lenyomásával nyissa meg a szerkesztés almenüt.
„2” gomb: A 2 gomb megnyomásával megnyitja a rendszerezés ablakot. Rendezhet név, idő,
méret szerint.
EXIT gomb: Visszatérés a főkönyvtárba
Felvétel:
Piros gomb: A piros gomb lenyomásával nyissa meg az átnevezés ablakot.
Zöld gomb: Helyezze át a kijelölést arra a programra, amit le kíván zárni. A zöld gomb
lenyomásával megjelenik a jelszó megadása kérés. A kiinduló jelszó 0000.
A megfelelő jelszó megadása után a program lezár. A zárolás feloldásához, nyomja
le újra a zöld gombot.
Sárga gomb: A sárga gomb lenyomásával tegye hozzá a programtörlés jelet oda, amit szeretne
kitörölni.
EXIT gomb: Visszatérés a főkönyvtárba
Információ a PVR eszközről
Ennek a menünek segítségével megjelenítheti a cserélhető lemez bizonyos
paramétereit.
1. A „REC” menüben válassza az „Információ a PVR berendezésről”-t, majd
az OK megnyomásával nyissa meg az információs ablakot.
2. A menüből az EXIT gomb megnyomásával tud kilépni.
Formázás:
1.
2.
3.
A sárga gomb lenyomásával nyissa meg a „Formátum” menüt.
JOBBRA vagy BALRA gombok megnyomásával módosítsa a lemez
üzemmódot.
Az „OK” kiválasztásával válassza a formázást. A „Mégse” kiválasztásával utasítsa
el a formázást.
PVR beállítása:
1.
2.
3.
FAT/NTFS
Információ
USB disk A: xxx GB
Lemez partícionálása
Teljes méret:
Szabad hely:
Felvételek
TMS méret:
Fájlrendszer:
Formátum
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
DVR Beállítás
Formátum
Lemez üzemmód
FAT
OK
Mégse
REC&TMS/Felvétel/Timeshift
A kék gomb lenyomásával nyissa meg a „PVR beállítás” menüt.
JOBBRA vagy BALRA gombok megnyomásával módosítsa a PVR típusát.
Az „OK” kiválasztásával igazolja. A „Mégse” kiválasztásával utasítsa el.
PVR típus
PVR beállítása
REC & TMS
OK
Mégse
67
HU
PVR beállítása
Ez a menü lehetővé teszi a PVR rekorder beállítások módosítását.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a választott lehetőséget és
a BALRA / JOBBRA gombbal változtassa meg a tétel beállításait.
Timeshift:
Timeshift felvétele:
PS felvétel:
PVR beállítása
Timeshift
Timeshift felvétele
PS felvétel
Szünet
Ki
Ki
AUTO/ Szünet / KI
BEKAPCS./KIKAPCS.
BEKAPCS./KIKAPCS.
TIMESHIFT FELVÉTEL
Amennyiben az USB portba memóriatárat helyez, felveheti a TV műsorokat vagy használhatja a Timeshift
időeltolást.
• Megállíthatja az éppen játszott műsort és folytathatja a nézést később (Timeshift funkció).
• Felveheti az aktuálisan játszott műsort.
• Ha a csatolt memóriaeszköz mentési kapacitása betelt, a felvétel leáll.
Megjegyzés: A felvételhez vagy a Timeshift funkcióhoz használjon média memóriatárat USB 2.0 specifikációval.
A Timeshift funkció megfelelő kapacitású memóriamédiát igényel (> 2 GB).
Timeshift
Elindít
Az időelhalasztás funkciót a műsor nézése közben a PAUSE gomb
lenyomásával lehet kezdeményezni.
FEL vagy LE gombok megnyomásával kijelöli a csatornát lenyomása
után megjelenik a kiválasztott csatorna betekintése. Az OK gomb
megnyomásával erősítse meg.
BBC 4
Lejátszás
TS
HU Timeshift működtetés
Lejátszás alatt a következőket végezheti el:
• Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszáshoz.
• Nyomja meg a FWD gombot a reprodukció gyors hátratekeréséhez.
• Nyomja meg a REV gombot a hátratekeréshez.
Timeshift beállítása
•
A STOP gomb lenyomásával leállítja a TimeShiftet.
Felvétel
Azonnali felvétel
•
•
•
68
Éppen nézett műsor felvételéhez nyomja meg a RECORD gombot, így a felvétel azonnal elindul. A RECORD
gomb következő lenyomásával megadhatja a felvétel hosszát.
Ha a felvételt meg kívánja szakítani, nyomja le a STOP gombot. Megjelenik az ablak, amivel az akciót
megerősítjük.
Válassza az „Igen”-t a felvétel megállításához, válassza a „Nem”-et a felvétel folytatásához.
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Probléma
Lehetséges ok
Megoldások
Nem világít a készenléti
üzemmód visszajelzője.
Tápfeszültség kábel eltávolítva.
Ellenőrizze ki az aljzatból a hálózati
vezetéket.
Hálózati biztosíték elolvadt.
Ellenőrizze a biztosítékot.
Nincs csatlakoztatva az antenna.
Dugja be az antenna vezetékét
a készülékbe.
Sérült vagy nem megfelelően
beállított antenna.
Ellenőrizze az antennát.
Digitális jel lefedettségi területen
kívül tartózkodik.
Konzultáljon az eladóval.
Nincs kép vagy hang
A TV-hez nem megfelelő bemenetet
választottak.
Kapcsolja a TV-t a megfelelő
bemenetre.
Megjelenik a Csatorna
kódolás üzenet.
A csatorna kódolt.
Válasszon másik csatornát.
Nem működik
a távirányító.
A készülék kikapcsolt.
A készüléket csatlakoztassa
elektromos konnektorba.
A távirányítót nem fordította
a készüléken található érzékelő felé,
vagy túl messze van a készüléktől.
A távirányítót fordítsa a készülék
érzékelője felé, menjen közelebb
a készülékhez.
Az elemek lemerültek.
A lemerült elemeket helyettesítse új
elemekkel.
Nincs semmilyen jel.
Elfelejtett jelszó a lezárt
csatornákhoz.
HU
Indítsa újra a csatorna telepítést és
hangolást.
MŰSZAKI ADATOK
Szakasz
Megnevezés
Érték
Tuner
Bemeneti frekvencia
174~230 MHz
470~862 MHz
VF bemeneti szint
-15~-70 dBm
VF bemeneti konnektor
IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE ×1
VF bemeneti konnektor
IEC-TYPE, IEC169-2, MALE, átmenet ×1
Dekóder formátum
MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP
Képformátum
4:3 és 16:9
Videókimenet
HDMI, SCART (RGB)
Moduláció
QPSK, 16QAM, 64QAM
Dekóder formátum
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF
Audió kimenet
Digitális audió: S/PDIF
Videó
Audió
69
Szakasz
Megnevezés
Érték
Médialejátszó
Fájlformátum
MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS,
TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV
Csatlakozók
1× antenna bemenet, 1× VF kimenet
1× SCART (kimenet a TV-hez)
1× COAXIAL
1× USB konnektor
1× HDMI 1.3/HDCP 1.2
Tápellátás
Méretek
Feszültség
220 – 240 V~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Max 6 W
Teljesítményfelvétel
készenléti üzemmódban
≤ 0,5 W
sz × m × h (mm)
148 × 35 × 110
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
HU
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A készülék használati útmutatója a www.ecg.cz oldalon található.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
70
08/05
DVB-T RECEIVER
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be
integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating this
appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the
modification or adjustment of any part of the appliance.
To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pay attention to all notices and follow all instructions.
Install the device according to the instructions in this manual and ensure sufficient air ventilation.
WARNING: Do not remove the covers, prevent electric shock. The device does not contain any parts that
can be repaired by the user. Refer to authorized service centres for all of your service needs.
WARNING: Do not expose the product to rain or humidity, there is danger of fire or electric shock.
Do not expose the device to water (neither dripping nor splashing) and do not place on it objects
containing water, e. g. vases.
Clean only with dry cloth.
Do not place any sources of open fire on the device, for example burning candles.
Do not expose the device to solar radiation and do not place the device near heat sources, such as radiators,
stoves or other heat-producing devices (e.g. amplifiers).
Do not cover ventilation openings. The openings and slots in the cover serve as air vents. The holes should
never be covered by placing the device on a blanket, sofa, carpet or similar surface.
The device is designed to be used in mild climates.
Do not place the product on unstable carts, stands, tripods, holders or tables. The product may fall and
cause damage or injury.
When you are not using the device, unplug the power source from the socket.
Avoid stepping on the power cord and protect it from damage, especially close to the plug and at the
power jack of the device.
Do not use a device with a damaged power cord or plug, that fell or is otherwise damaged, with foreign
objects or liquids penetrating the device, if exposed to rain or moistness or a device that does not operate
properly. In such cases, have the device repaired by an authorized service centre.
Unplug the device during a storm or if you do not plan to use for a longer period of time.
Unplug the device by pulling the plug from the electrical socket. The socket must under all circumstances
remain accessible.
WARNING: Use only accessories recommended by the manufacturer.
Batteries shall be disposed of in an ecological manner.
ATTENTION: Danger of explosion if the battery is replaced improperly. Batteries shall only be replaced
with the same type.
WARNING: Do not expose batteries to high temperatures, e.g. direct sunlight, fire etc.
WARNING: High headphone volumes can cause hearing damage.
This symbol indicates dangerous voltage inside the device, presenting a risk of electric shock.
This symbol indicates important instructions for operation and maintenance, contained in the
literature included with the device.
This symbol indicates the user accessible parts of the device are separated from the dangerous voltage
by double insulation. Only identical spare parts shall be used for service.
71
GB
CAUTION
In the case of electrostatic discharge, the device can not work properly and will have to be reset.
Warning: USB memory sticks shall be inserted into the device directly. Do not use USB extension cables
or you may risk failing transfers or interference.
TO PREVENT HEARING DAMAGE, DO NOT LISTEN TO HIGH VOLUME AUDIO FOR A LONG PERIOD OF
TIME !
CONTENTS
Description of the receiver.................................................................................................................................................................73
Remote controller .................................................................................................................................................................................74
Connection ..............................................................................................................................................................................................75
Let's start ..................................................................................................................................................................................................76
Control.......................................................................................................................................................................................................77
Channel editing .....................................................................................................................................................................................78
System Setup ..........................................................................................................................................................................................79
Tools ...........................................................................................................................................................................................................82
Game..........................................................................................................................................................................................................83
Record .......................................................................................................................................................................................................83
TimeShift recording ..............................................................................................................................................................................85
Troubleshooting ....................................................................................................................................................................................86
Technical specifications ......................................................................................................................................................................86
GB
72
DESCRIPTION OF THE RECEIVER
Front and back panel
Front panel
DVT 980 HD PVR
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Switching to previous channel
Switching to next channel
Switching to standby mode
USB port for recording and data input from USB memory device
Back panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
5
6
RF IN: This input is used for connecting an external antenna.
RF OUT: This input enables leading the VF signal to your TV or other video device.
COAXIAL: This input can be connected with the coaxial input of your audio system supporting surround
sound.
HDMI: You can connect a TV set or a HDMI device using this connector.
TV: You can connect TV set using the SCART connector.
POWER CORD: Used for connecting the device to the electrical network.
73
GB
REMOTE CONTROLLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
GB
74
STANDBY: Standby mode on/off toggle.
INFO: Displaying channel information.
PREV: Jumps to previous track during media playback.
PLAY: Starting or resuming media playback.
NEXT: Jumps to next track during media playback.
PAUSE: Pause media playback/TimeShift function activation.
MENU: Displays the main menu.
VOL+/-: Volume up/down. Moving left/right in the menu.
OK: Confirming the entered data or selection.
RECORD: Recording programmes.
NUMERICAL BUTTONS 0-9: Direct channel selection or entry of
numerical values.
USB: Entering the Music menu
MEDIA: Entering the Recording menu.
TTX: Displaying teletext information.
TIMER: Setting the timer
MUTE: Sound on/off toggle.
SUBTITLE: Subtitles selection.
REV: Move backward during playback.
FWD: Move forward during playback.
EXIT: Exit menu.
CH+/-: Previous or next channel. Moving up/down in the menu.
STOP: Stop the media playback.
EPG: Displays the Electronic program guide.
BACK: Return back
TV/RADIO: Switches from TV to radio station and vice versa.
AUDIO: Audio track or audio mode language option.
RES: Used to change resolution.
FAV: Displays the list of favourite channels.
COLOUR BUTTONS: Control of various interactive functions.
1
2
3
4
5
6
7
8
qh
qj
qk
ql
w;
wa
9
0
ws
wd
qa
qs
qd
qf
qg
wf
wg
wh
wj
wk
wl
CONNECTION
General
There are many types of TV sets and other devices, which you can connect via set-top-box. This manual lists
some of the most common ways of connecting devices.
Connecting TV
HDMI TV
Antenna
HDMI cable
SCART cable
VF cable
Connecting HiFi system
HiFi
Coaxial cable
Note: Follow the instructions of the respective device when connecting the receiver to another device, e.g.
television, VCR and amplifier. Before performing any connections, do not forget to unplug all devices.
75
GB
LET'S START
Welcome screen
When the device is first switched on, the welcome screen appears. Use
the arrow keys to set the region, language, display mode and aspect ratio.
Move the highlight to “OK” and press OK on the remote control to start the
channel search.
Welcome
Rregion
Language
Display Mode
Aspect Mode
Czech
English
720p
4:3 LB
OK
Installation
1.
2.
3.
4.
Press MENU to enter the main menu.
Press UP or DOWN to highlight “Installation” and press RIGHT to enter
the “Installation” menu.
Using UP or DOWN highlight the required item and press OK to enter
the submenu.
Press EXIT to exit menu.
Installation
Channel Scan
Auto-tune
LCN
Manual channel scanning
1.
2.
Select “Channel Scan” and press OK to enter the “Channel Scan” menu.
Using the arrow keys set the search mode, the search zone, the channel
number, frequency and bandwidth and press OK to start the channel
scan.
Channel Scan
Scan Mode
Scan Band
Channel No.
Frequency
Bandwidth
By Channel
UHF
CH37(666000KHz)
666000KHz
8 MHz
81%
97%
Signal Intensity
Signal Quality
Auto Scan
1.
2.
Select “Auto scan” and press OK to enter the automatic scanning menu.
Using the arrow keys set “FTA Only”, then highlight “Search” and press
OK to start the automatic scan.
GB LCN
If the function LCN (Logical channel number) is activated, you cannot
change the original TV channel number during the scan.
LCN function can be activated / deactivated by setting the “LCN” ON / OFF.
76
Auto-tune
FTA Only
Search
No
CONTROL
Changing channels
There are three ways to select a TV channel: gradually going through the channels, by direct input of channel
number or by selecting from the list displayed on the screen.
1.
2.
3.
Going through channels:
Using the arrow keys UP and DOWN you go through the channels one by one.
Selection of channel number:
Enter the channel number directly using number keys and press OK to switch to the required channel.
Selection from the list on the screen:
You can also select the required channel directly from the list on the screen. For details see the chapter
“Channel editing”.
Access to the electronic program guide EPG
Access to EPG of all the channels
1.
2.
3.
4.
Press EPG to enter the EPG menu.
Using the arrow keys switch between the list of channels, the
time schedule of the selected channel and information about
the current/following program.
Press the green button to save the event into the timer.
Press the red button to display the timeline.
Time
Timer
GB
77
CHANNEL EDITING
Edit channel Menu
1.
2.
3.
4.
Edit Channel
Press MENU to enter the main menu.
Press UP or DOWN to highlight the item “Edit Channel” and press RIGHT
to enter the “Edit Channel” menu.
Using UP or DOWN highlight the required item and press OK to enter
the submenu.
Press EXIT to exit menu.
TV Channel List
Radio Channel List
Delete All
List of TV channels
1.
2.
In the menu “Edit Channel” select the “TV Channel List” and press OK to
enter the menu.
Using arrows UP and DOWN highlight a channel and press OK to
display preview of the selected channel.
TV Channel List
FAV
Lock
Skip
Move Edit
Using this menu you can set a channel as a favourite, set channel skipping,
channel moving, rename, or delete or sort the channels.
•
•
Press FAV and then OK to edit the list of favourite channels.
Using one of the colour buttons and the OK button, you can edit the
appropriate function.
Edit Channel
Sort
Rename
Delete
Edit
Radio Channel List
1.
2.
In the “Edit channel” menu, select “Radio Channel List” and press OK to
enter the menu.
Using arrows UP and DOWN highlight a channel and press OK to start playing the selected channel.
Note: The control of the menu of “Radio channel list” is basically the same as the menu of “TV Channel List”,
only one thing is different: In the “Radio Channel List” the visual information is not available, so the logo
of the radio is always displayed in the preview window on the right.
GB
Delete All
1.
2.
78
In the menu “Edit channel” select “Delete all” and press OK.
You will be asked to enter password (the default password is 0000).
A warning window appears.
If you want to delete all channels, select “Yes” and press OK.
If you want to cancel the delete operation, select “No” and press OK.
Warning! Are you sure that you want to
delete all channels?
Yes
No
SYSTEM SETUP
System setup Menu
The system setup menu allows you to set language, TV system, local time,
timer, parental lock, OSD menu, favourites list, audio description, and other
settings.
1.
2.
3.
4.
Press MENU to enter the main menu.
Press UP or DOWN to highlight the item “System setup” and press
RIGHT to enter the menu.
Using UP or DOWN highlight the required item and press OK to enter
the submenu.
Press EXIT to exit menu.
Language
System Setup
Language
TV system
Local Time Setting
Setting the timer
Parent lock
OSD Setting
Favourites
Audio Description Setting
Other
Language
This menu allows you to set the language.
Language
First Audio
Second Audio
Subtitle Language
Teletext
Subtitle
English
English
Czech
English
English
On
TV System
This menu allows you to set video resolution, aspect ratio, video output and
digital audio output.
Setting options for individual items:
Video Resolution:
Aspect ratio:
Video Out:
Digital audio output:
TV system
Video Resolution
Aspect Mode
Video Out
Digital Audio Out
720p
4:3LB
SCART RGB
LPCM out
576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9
SCART CVBS+ HDMI / SCART RGB
LPCM Out / BS Out
Local Time Setting
This menu allows you to set local time.
Local Time Setting
GB
Region:
GMT Usage:
Region
Czech
This menu allows you to set region
GMT Usage
By Region
This menu allows you to set GMT.
GMT Offset
GMT+01:00
Summer Time
Off
You can select: By region/User defined/Off
Date
xxxx/xx/xx
Time
01:51
GMT offset:
This setting is valid only if you select in the menu
xxxx,xxx,xxxx
“GMT Usage” “User Define”. The GMT offset can be
set in the range -11:30 ~ +12:00 hours, in half hour
steps.
Daylight savings time: The options are On/Off
Date:
You can set “Date” and “Time” only if you select in the menu “GMT use” the option
“Off ”.
Time:
Enter the time using the number keys.
79
Timer Setting
This menu allows you to set program timer. You can set up to 8 timers.
Timer Mode:
Timer Service:
Channel:
Wakeup Date:
On Time:
Duration:
Off/Once/Daily/Weekly/Monthly
Channel/Record
You can select: By the region/User defined/Off
You can select the channel, which is on when the device
switches on.
Enter date using numerical keys.
Enter start time using numerical keys.
Enter duration using numerical keys.
Current Date/Time: 13:36
Timer Mode
Timer Service
Channel
Wakeup Date
On Time
Duration
xx/xx/xxxx
Daily
Channel
BBC
xx/xx/xxxx
xx:xx
xx:xx
Save
Cancel
Parental Lock
This menu allows you to set the channel lock and protect the menu settings.
1. In the menu “System Setup” select “Parental Lock” and press OK. You will
be asked to enter password (the default password is 0000).
2. After you enter the password using the numerical keys, the menu
“Parental Lock” appears.
Menu Lock:
Lock by rating:
New Password:
Confirm Password:
Parent lock
Menu Lock
Rating Lock
New Password
Confirm Password
Off
Off
-------
Allows you to lock the menus “Edit Channel” and
“Installation”.
Off/Age 4 / Age 5/ Age 6/ Age 7/Age 8 / Age 9 / Age 10 / Age 11/ Age 12 / Age 13/
Age 14 / Age 15 /Age 16 / Age 17/Age 18
Change password.
To confirm new password.
OSD Setting
This menu allows you to set the display time and the transparency of OSD
menu.
Display time:
OSD Transparency:
OSD Setting
Time
OSD Transparency
5
Off
1 - 10.
You can set the OSD transparency to Off / 10% /
20% / 30% / 40%.
GB
Favorite
This menu allows you to change the name of a group of favorite channels.
1. In the menu “System Setup” select “Favorite” and press OK to enter the
menu of favorite channels.
2. Select the required group and press OK to open a virtual keyboard.
Using arrows and the OK button, enter one by one the alphanumeric
characters of the desired name. When the new name for the group is
complete, highlight using arrows “OK” on the keyboard and confirm by
pressing OK. The group of favorite channels was successfully renamed.
3. Press EXIT to exit the renaming menu.
80
Favourites
Favorite 1
Favorite 2
Favorite 3
Favorite 4
Favorite 5
Favorite 6
Favorite 7
Favorite 8
Rename
Favorite 1
Audio description setting – Audio Description
This menu allows you to select AD service, set the default (on / off ) and
audio volume correction description (AD).
AD Service:
Use AD as default:
AD Volume Offset:
Audio Description Setting
AD Service
Use AD as default
AD Volume Offset
On
Off
0
On / Off
On / Off
-3 ~ +3
Other
This menu allows to set the antenna power supply, signal type, audio signal
indication and automatic shutdown.
LNB Power:
On / Off
When “LNB Power” is set to “On”, the receiver will power the antenna using
5 V voltage.
When it is set to “Off ”, the antenna will not be supplied by the device.
Channel Play Type:
All / Free / Coded
Beeper:
On / Off
Auto Standby:
30min /1 hour / 2 hours /3 Hours / Off
Other
LNB Power
Channel Play Type
Beeper
Auto Standby
Off
All
Off
Off
GB
81
TOOLS
Tools menu
1.
2.
3.
4.
Press MENU to enter the main menu.
Press UP or DOWN to highlight the item “Tools” and press RIGHT the
enter the tools menu.
Using UP or DOWN highlight the required item and press OK to enter
the submenu.
Press EXIT to exit menu.
Tools
Information
Factory settings
S/W Upgrade by OTA
Upgrade By USB
Remove USB device safely
Information
This menu displays some parameters and information about the receiver.
1. In the “Tools” menu select “Information” and press OK to open the
information window.
2. Press EXIT to exit the menu.
Information
xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x
Factory Setting
This menu allows you to restore the default settings of the receiver. Restoring
the factory default settings will erase all saved channels.
1. In the “Tools” menu select “Factory Setting” and press OK. You will be
asked to enter password (the default password is 0000).
2. A window appears asking you to confirm the action.
To restore the default settings and erase all channels, select “Yes”.
To cancel the reset to the default setting, select “No”.
3. Press EXIT to exit the menu.
Factory settings
Confirm deleting all user data and settings.
All channels will be deleted.
Yes
No
Software update
GB
Software update can be performed either from a file stored on a USB
memory device, or using the signal received through the air (OTA).
1. In the “Tools” menu select “S/W Upgrade by OTA” or “Upgrade By USB”
and press OK. The software update menu is displayed.
2. Using the arrows, select the required item and then highlight “Start” and
press OK to launch the update.
3. Press EXIT to exit the menu.
USB update
Upgrade Mode
Upgrade File
Start
Remove USB device safely
1.
2.
3.
82
In the “Tools” menu, select “Remove USB device safely”.
Confirm by pressing OK. A confirmation window appears.
Press again OK.
All code
No file
Remove disk
Remove
Yes
Cancel
GAME
Games menu
This menu allows you to play games.
1. Press MENU to enter the main menu.
2. Press UP or DOWN to highlight the item “Games” and press RIGHT to
enter the games menu.
3. Using UP or DOWN highlight the required item and press OK to enter
the submenu.
4. Press EXIT to exit menu.
Game
Othello
Sudoku
RECORD
REC menu
1.
2.
3.
4.
REC
Media Player
PVR Storage Information
PVR Configure
Press MENU to enter the main menu.
Press UP or DOWN to highlight the item “Recording” and press RIGHT to
enter the recording menu.
Using UP or DOWN highlight the required item and press OK to enter
the submenu.
Press EXIT to exit menu.
Media player
Using the player you can play files stored on a USB memory device.
1. In the “REC” menu select “Media Player” and press OK to enter the media
player screen.
2. When you first enter the media player window, the USB/HDD device
is highlighted. Press the arrow DOWN to move the highlight to the
directory and folder field.
3. Press 1 to switch between the tabs “Music” “Image”, “Video”, “Record”.
4. Press arrows UP or DOWN to select the required item and press OK to
play the desired file.
5. Press EXIT to exit menu.
Music
Playlist
Switch
Image
FAV
Sort
Video
FAV All
Repeat
Record
Edit
End
Music:
Red button: Press the red button to display the playlist
Green button: Move the highlight to file, which you want to add to the playlist and press the green
button to add it.
Yellow button: Press the yellow button to add all songs from the current directory. Press again to
remove all songs of the current directory from the playlist.
Blue button: Press the blue button to enter the editing submenu.
Button “2”: Press the 2 button to open a sorting window. You can sort by name, time, size or
favorite.
INFO button: Press the INFO to set the repeat mode. The options are: Repeat folder / Random
folder / Repeat once.
EXIT button: Return to the main directory
83
GB
Image:
Red button: Press the red button to display the playlist
Green button: Move the highlight to file, which you want to add to the playlist and press the
green button to add it. The symbol for favourite appears at the file.
Yellow button: Press the yellow button to add all songs from the current directory. Press again to
remove all songs of the current directory from the playlist.
Blue button: Press the blue button to enter the editing submenu.
Button “2”: Press the 2 button to open a sorting window. You can sort by name, time, size or
favorite.
INFO button: Press the INFO button to display information about the image.
Button “3”: Press 3 for viewing in the multiscreen display mode.
EXIT button: Return to the main directory
Video:
Blue button: Press the blue button to enter the editing submenu.
Button “2”: Press the 2 button to open a sorting window. You can sort by name, time or size.
EXIT button: Return to the main directory
Recording:
Red button: Press the red button to open a window for renaming.
Green button: Move the highlight to the program, which you want to lock. When you press the
green button, you will be asked to enter password. The default password is 0000.
After entering the correct password, the program will be locked. If you want to
unlock the program, press again the green button.
Yellow button: Press the yellow button to add a delete tag to a program, which you want to
delete.
EXIT button: Return to the main directory
Information about PVR
Using this menu, you can display some parameters of the removable disk.
1. In the “REC” menu, select “PVR Storage Information” and press OK to
open information window.
2. Press EXIT to exit the menu.
GB
Format:
1.
2.
3.
Press the yellow button to open the “Format” menu.
Press arrows LEFT or RIGHT to change the Disk mode.
Select “OK” for formatting. Select “Cancel” to cancel formatting.
Setting PVR:
1.
2.
3.
84
FAT/NTFS
Information
USB disc A: xxx GB
Storage Partition
Total Size
Free Size
Rec Size
TMS Size
File System
Format
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
PVR Setting
Format
Disc mode
OK
FAT
Cancel
REC&TMS/Recording/TimeShift
Press the blue button to open the “Setting PVR” menu.
Press arrows LEFT or RIGHT to change Type of PVR.
Select “OK” to confirm. Select “Cancel” to cancel.
DVR Type
PVR Configure
REC & TMS
OK
Cancel
PVR Setting
This menu allows you to edit the setting of PVR recording.
Using arrows UP or DOWN select the required item and press arrows LEFT /
RIGHT to change the setting of the item.
TimeShift:
Saving TimeShift:
PS Record:
PVR Configure
Timeshift
Timeshift to Record
PS Record
Pause
Off
Off
AUTO / Pause / Off
On/Off
On/Off
TIMESHIFT RECORDING
If you connect to a USB port a memory device, you can record TV shows or use the time shifting function
Timeshift.
• You can pause the program currently being broadcast and continue watching it later (TimeShift function).
• You can record the program currently being broadcast.
• When the storage capacity of the connected memory device is exhausted, the recording stops.
Note: Use memory media with USB 2.0 specification for recording or the TimeShift function. The recording and
TimeShift functions require memory media with sufficient capacity (> 2 GB).
TimeShift
Start
You can initiate the time shifting function during viewing of a
program by pressing PAUSE.
Using arrows LEFT / RIGHT move the cursor to a position from
which you want to view the program. Press OK to confirm.
BBC 4
Play
TS
TimeShift Control
You can perform the following actions during a playback:
• Press PAUSE to pause playback.
• Press FWD to move fast forward.
• Press REV to move backward.
Stopping TimeShift
•
Press STOP to stop the TimeShift function.
GB
Record
Instant Recording
•
•
•
While watching a program, press the RECORD button to start to record instantly the currently watched
program. Press the RECORD button again to enter the length of the recording.
If you want to stop the recording, press STOP. A window appears asking for confirmation of the action.
Select “Yes” to stop the recording, select “No” to continue recording.
85
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
Solution
The standby indicator
light is not on.
The power cord is disconnected.
Check the power cord.
The fuse is burned out.
Check the fuse.
No signal.
The antenna cable is not connected.
Connect the antenna cable.
The antenna is damaged or
misaligned.
Check the antenna.
You are outside the coverage area of a
digital signal.
Consult the vendor.
No picture or sound
Incorrect input was selected for TV.
Switch the TV to correct input.
A message about
encoded channel
appears.
The channel is encoded.
Select a different channel.
The remote controller
does not work
The receiver is switched off.
Plug the receiver in an electric outlet
and switch on.
The remote controller is not directed
at the receiver or is too far from the
receiver.
Direct the controller directly at
the receiver from a close enough
distance.
Dead batteries.
Replace the batteries with a new set.
Forgot the password for
locked channels.
Start again the installation and
channel scan.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Section
Quantity
Value
Tuner
Input frequency
174~230 MHz
470~862 MHz
VF input level
-15~-70 dBm
VF input connector
IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE ×1
VF output connector
IEC-TYPE, IEC169-2, SMALL, through ×1
Decoder format
MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP
Picture format
4:3 and 16:9
Video output
HDMI, SCART (RGB)
Modulation
QPSK,16QAM,64QAM
Decoder format
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF
Audio out
Digital audio: S/PDIF
File formats
MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI,
TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV
GB
Video
Audio
Media player
86
Section
Quantity
Inputs and outputs
Value
1× antenna input, 1× VF output
1× SCART (output to TV)
1× COAXIAL
1× USB port
1× HDMI 1.3/HDCP 1.2
Power
Dimensions
Voltage
220–240 V~ 50/60 Hz
Power input
Max 6 W
Standby power input
≤ 0,5 W
w × h × d (mm)
148 × 35 × 110
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic
recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative
impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.
08/05
This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and
electrical safety.
The instruction manual is available at website www.ecg.cz.
Changes in text and technical parameters reserved.
GB
87
www.ecg.cz
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
PL
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
HU
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék
használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s
user’s manual.
© GVS.cz 2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement