Hyundai PDL 983 UHD DVBT, PDL 783 UHD DVBT Instruction manual

Hyundai PDL 983 UHD DVBT, PDL 783 UHD DVBT Instruction manual
PDL 783 UHD DVBT
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ
Přenosná 7” LED TV s HD DVBT
Prenosná 7” LED TV s HD DVBT
PRzeNOśNA 7” LED TV z HD DVBT
Portable 7” LED TV with HD DVBT
Hordozható 7” LED TV HD DVBT-vel
OBSAH
Obsah ............................................................................................................................. 1
Důležité bezpečnostní pokyny ........................................................................................ 1
Dálkový ovladač ............................................................................................................. 4
Zobrazení panelů ........................................................................................................... 6
První instalace ................................................................................................................ 7
Nastavení obrazovky ...................................................................................................... 14
Řešení problémů ............................................................................................................ 15
Technické specifikace ..................................................................................................... 16
Důležité bezpečnostní pokyny
• Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani
zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem.
Svěřte servis kvalifikovaným osobám.
• Upozornění: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.
• Nevystavujte adaptér ani produkt vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na něj předměty
naplněné tekutinou, jako například vázy.
• Nevystavujte produkt přehrávač přímému slunci a zdrojům tepla, jako jsou radiátory
nebo kamna.
• Neblokujte větrací otvory. Průduchy a otvory na přístroji jsou určeny k větrání.
Nesmí se blokovat tím, že produkt přehrávač postavíte na polštář, pohovku nebo jiný
podobný povrch.
• Nestavte produkt na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzole nebo stoly.
Může dojít k pádu přístroje s následkem škody nebo zranění.
• Na LED panel ani na jeho rám nikdy nepokládejte těžké ani ostré předměty.
• Používejte pouze elektrický adaptér přiložený k produktu.
Používání jiného adaptéru bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
• Při likvidaci baterií je třeba věnovat pozornost aspektům ochrany životního prostředí.
• POZOR: V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení.
Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
• UPOZORNĚNÍ: Baterie (jedna baterie nebo sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému
teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.
• UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
Produkt je napájen elektrickým adaptérem, který se používá jako odpojovací zařízení
a jako takový musí být snadno dostupný
• UPOZORNĚNÍ: Nadměrná zvuková zátěž z ušních nebo hlavových sluchátek
může způsobit ztrátu sluchu.
CZ - 2
CZ
Toto označení znamená, že produkt se v EU nesmí likvidovat společně s jiným domácím
odpadem. Aby nedošlo k případné škodě na životním prostředí nebo lidském zdraví
z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte prosím tento produkt odpovědně,
abyste umožnili udržitelné opětovné použití surovinových zdrojů. Chcete-li použité
zařízení vrátit, využijte prosím vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce,
u kterého jste produkt zakoupili. Tyto subjekty mohou tento produkt odevzdat k recyklaci
šetrné k životnímu prostředí.
K dosažení dobrého příjmu umístěte tyčovou anténu co nejblíže domovnímu
oknu a co nejdále od obrazovky tohoto přijímače DVB.
Neumísťujte tyčovou anténu v blízkosti jiných přístrojů a zařízení
(např. motorů, počítačů, rozvodných skříní, televizorů, audio zesilovačů, reproduktorů,
atd.), protože tyto přístroje a zařízení mohou způsobit rušení antény.
Upozornění:
Nepoužívejte režim DVB-T v jedoucím vozidle.
Režim DVB-T funguje pouze v případě, že vozidlo stojí.
Dlouhodobý poslech zvukových přehrávač při vysoké hlasitosti může způsobit dočasnou
nebo trvalou ztrátu sluchu.
Zařízení USB musí být připojeno přímo k přístroji.
Aby nedošlo ke ztrátě dat rušením a přenosem, nepoužívejte prodlužovací kabely USB.
CZ - 3
Dálkový ovladač
Funkce tlačítek dálkového ovladače:
1) SETUP (Nastavení): Používá se k nastavení jasu,
kontrastu a barevných parametrů obrazovky.
2) ASPECT (Poměr stran): Používá se k nastavení
poměru stran obrazovky (16:9 nebo 4:3).
3) ČÍSELNÁ TLAČÍTKA: Používají se k volbě čísel
kanálů nebo zadávání čísel v menu.
4) GOTO (Přejít na): Volba času přehrávání média.
5) STOP: Zastavení přehrávání média.
6) PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza):
Spuštění nebo pozastavení přehrávání média.
7) TV/RADIO: Používá se k přepínání mezi TV kanály
a rozhlasovými stanicemi.
8) Přesun (doprava) po obrazovce menu
nebo zvýšení hlasitosti.
Přesun (doleva) po obrazovce menu
nebo snížení hlasitosti.
CH+: Používá se k pohybu po obrazovce
menu nebo volbě kanálů mimo menu.
CH-: Používá se k pohybu po obrazovce
menu nebo volbě kanálů mimo menu.
9) EPG (Elektronický programový průvodce):
Používá se k zobrazení okna menu elektronického
programového průvodce.
10) EXIT (Ukončit): Přeskočení na předchozí stopu během přehrávání média.
11) NEXT (Další): Přeskočení na další stopu během přehrávání média.
12) PREV (Předchozí): Používá se k návratu na předchozí obrazovku nebo menu.
13) RECLIST: Slouží k zobrazení seznamu plánovaných úloh.
14) MUTE (Vypnutí zvuku): Používá se k vypnutí nebo zapnutí zvuku.
15) INFO: Používá se k zobrazení informací o právě sledovaném kanále nebo jako speciální
funkce označená v menu.
16) TTX: Zobrazení teletextových informací.
17) SUBTITLE (Titulky): Používá se k přepínání mezi různými titulky, které se vysílají.
18) AUDIO: Používá se k přepínání mezi různými jazyky nebo zvukovými stopami.
19) REPEAT (Opakování): Volba opakování nebo vypnutí režimu opakování.
20) RECALL (Opětovné vyvolání): Používá se k přepínání mezi posledními dvěma navolenými
kanály.
21) MENU: Používá se k otevření okna hlavního menu.
22) OK: Používá se k potvrzení volby v menu.
23) FAV (Oblíbený): Používá se k přístupu k oblíbeným kanálům.
24) REV (Vzad): Prohledávání směrem vzad při přehrávání média.
25) FWD (Vpřed): Prohledávání směrem vpřed při přehrávání média.
26) PVR: Stisknutím tlačítka začnete nahrávat TV vysílání
27) HD RES: Používá se k nastavení rozlišení pro HDMI.
28) ASPECT: Používá se k nastavení poměru stran pro TV - pouze při sledování televize.
CZ - 4
CZ
Používání dálkového ovladače
Aby přehrávač správně fungoval, namiřte dálkový ovladač na dálkový senzor. Dálkový ovladač
funguje do vzdálenosti asi 6 metrů od dálkového senzoru v úhlu přibližně 30° každým směrem.
Poznámka: Pokud bude dálkový senzor nasměrován ke zdroji světla, například přímému
slunečnímu svitu, může to způsobit nefunkčnost přístroje. Dbejte, aby dálkový ovladač
nebyl polit tekutinou a nestavte na něj žádné předměty. Nikdy dálkový ovladač nerozebírejte.
JAK VYMĚNIT BATERII
KROK 1: ZATLAČTE KNOFLÍK DOLEVA
KROK 2: VYSUŇTE NOSIČ BATERIE
Upozornění:
• Nesprávné používání baterií může způsobit jejich vytečení, korozi nebo roztržení.
• Ujistěte se, že vkládáte baterie se správnou orientací.
• Je nebezpečné baterie nabíjet, zahřívat, otvírat nebo zkratovat.
• Neponechávejte v přístroji vybité nebo prošlé baterie a nekombinujte staré a nové baterie.
• Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
Pokud se provozní rozsah dálkového ovladače zkrátí, vyměňte baterie za nové.
• Pokud dojde k vytečení baterií, vytřete vytečený elektrolyt z bateriového prostoru a vložte
nové baterie.
Řízení zabudované nabíjecí baterie
Toto přenosné zařízení používá inteligentní systém řízení baterie,
který může zjistit stav slabé baterie.
1) Pokud napětí baterie klesne pod určitou úroveň, přístroj se přepne do režimu slabé baterie,
přičemž se na obrazovkovém displeji zobrazí blikající ikona slabé baterie, která znamená,
že uživatel musí přístroj okamžitě dobít.
2) Je-li připojen adaptér na elektrický proud, dodává přístroji elektřinu a baterie se automaticky
dobíjí bez ohledu na to, zda je hlavní vypínač zapnutý nebo vypnutý.
3) Pokud bude uživatel přístroj dále používat bez připojení dodávaného adaptéru,
zobrazí se po vybití baterie ikona vybité baterie, která bude blikat v levém horním rohu.
Obrazovka místo zobrazení obrazu zčerná a zvuk se vypne. Systém však bude stále
pracovat. Jestliže uživatel v této fází včas připojí adaptér, systém se přepne do normálního
pracovního režimu a obraz i zvuk se začnou opět přehrávat.
CZ - 5
Zobrazení panelů
1. Pohled zepředu
1) SOURCE (Zdroj): Volba zdroje zvuku.
2) SETUP (Nastavení): Používá se k nastavení jasu, kontrastu a barevných parametrů
obrazovky.
3) CH+: Pohyb po obrazovce menu nebo volba kanálů mimo menu.
4) OK: Potvrzení a volba v rámci menu.
5) VOL-: Přesun po obrazovce menu nebo změna hlasitosti mimo menu.
6) VOL+: Přesun po obrazovce menu nebo změna hlasitosti mimo menu.
7) CH-: Pohyb po obrazovce menu nebo volba kanálů mimo menu.
8) ASPECT (Poměr stran): Změna poměru stran obrazu.
9) MENU: Otevření okna hlavního menu.
10) EXIT (Ukončit): Ukončení menu.
11) SENZOR DÁLKOVÉHO OVLADAČE: Příjem signálu z dálkového ovladače.
12) Zcela plochá obrazovka TFT: Širokoúhlý displej.
13) Anténní vstup: Připojení k externímu signálu rádiové frekvence.
14) Levý reproduktor.
15) USB
16) Pravý reproduktor.
2. Pohled zprava
1) VSTUPNÍ AV KONEKTOR: Tento konektor se používá k připojení externího vstupu obrazu
CVBS a analogového zvuku.
2) VÝSTUPNÍ AV KONEKTOR: Tento konektor je výstupem obrazu CVBS a analogového
zvuku.
3) KONEKTOR SLUCHÁTEK: Tento konektor je výstupem analogového zvukového signálu
L/R do sluchátek.
4) HLAVNÍ VYPÍNAČ: Tento vypínač se používá k zapnutí/vypnutí systému.
5) KONEKTOR VSTUPU STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU: Používá se k připojení adaptéru
na elektrický proud, napětí je 12 V.
6) INDIKÁTOR NABÍJENÍ: Systém je v režimu nabíjení, pokud svítí červená kontrolka LED.
Po úplném nabití se barva změní na zelenou.
CZ - 6
CZ
První instalace
Po provedení všech propojení zapněte televizor. Ujistěte se, že přijímač je připojen k napájení
a stisknutím tlačítka Power jej zapněte. Pokud používáte přijímač poprvé nebo jste resetovali
nastavení na hodnoty z výroby, zobrazí se na televizní obrazovce Hlavní menu.
1) Zvolte [Jazyk OSD] a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte jazyk.
2) Zvolte [Země] a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte zemi, kde žijete.
3) Zvolte [Vyhledávání kanálů] a tlačítkem DOPRAVA nebo OK spusťte automatické
vyhledávání kanálů.
4) Jakmile je vyhledávání kanálů dokončeno, můžete začít sledovat TV vysílání.
Základní provoz
1) Nastavení správy programů
Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [Program].
Menu poskytuje možnosti k nastavení správy programů.
Zvolte možnost a upravte ji pomocí tlačítek OK nebo DOPRAVA.
Tlačítkem EXIT menu ukončíte.
2) Editace programu
Chcete-li upravit preference programu (uzamčení, přeskočení, stanovení oblíbených,
přesunutí nebo vymazání), je třeba přepnout do menu Editace programu.
K přístupu do tohoto menu je nutné znát heslo. Zadejte výchozí heslo „000000“.
Nastavení oblíbeného programu
Je možné vytvořit seznam oblíbených programů, ke kterým budete mít snadný přístup.
Nastavení oblíbených televizních nebo rozhlasových programů:
1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte tlačítko FAVOURITE.
Zobrazí se symbol ve tvaru srdce a program se označí jako oblíbený.
2) Opakováním předchozího kroku zvolte další oblíbené programy.
3) Chcete-li nastavení potvrdit a menu opustit, stiskněte tlačítko EXIT.
Zrušení oblíbených televizních nebo rozhlasových programů:
Stiskněte tlačítko FAVOURITE na dálkovém ovladači u programů označených symbolem
srdce.
CZ - 7
Sledování oblíbeného programu
1) Po stisknutí tlačítka FAVOURITE se zobrazí menu oblíbených programů.
2) Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte oblíbený program.
3) Stisknutím tlačítka OK vyberte oblíbený program.
Vymazání televizního nebo rozhlasového programu
1) Zvolte program a poté stiskněte MODRÉ tlačítko.
Zobrazí se oznámení. Stisknutím tlačítka OK program vymažete.
2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy k vymazání
Přeskočení televizního nebo rozhlasového programu
1) Zvolte program, který chcete přeskočit a stiskněte ZELENÉ tlačítko.
Zobrazí se symbol pro přeskočení.
Program se označí jako program, který se má přeskakovat.
2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy k přeskočení.
3) Chcete-li nastavení potvrdit a menu opustit, stiskněte tlačítko EXIT.
Zrušení možnosti přeskočení televizního nebo rozhlasového programu:
na přeskakovaném programu se symbolem přeskočení stiskněte ZELENÉ tlačítko.
Přesunutí televizního nebo rozhlasového programu
1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte ČERVENÉ tlačítko.
Zobrazí se symbol přesunutí.
2) Tlačítky NAHORU/DOLŮ program přesuňte.
3) Potvrďte tlačítkem OK.
4) Opakováním předchozích kroků přesuňte další kanály.
Uzamčení programu
Vybraný program můžete uzamknout, čímž zakážete jeho sledování.
Uzamčení televizního nebo rozhlasového programu:
1) Zvolte příslušný program a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko.
Zobrazí se symbol ve tvaru zámku, čímž se program označí jako zamknutý.
2) Opakováním předchozího kroku zvolte další programy.
3) Chcete-li nastavení potvrdit a menu opustit, stiskněte tlačítko EXIT.
4) Uzamčení programu zrušíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka.
5) Chcete-li sledovat uzamčený program, je třeba zadat buď výchozí heslo „000000“
nebo své poslední nastavené heslo.
3) EPG (Elektronický programový průvodce)
EPG je televizní průvodce zobrazený na obrazovce, který ukazuje plánované programy
sedm dní dopředu, a to pro každý naladěný kanál. Do průvodce přepnete stisknutím tlačítka
EPG na dálkovém ovladači.
CZ - 8
CZ
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte příslušný program. Pokud je o něm k dispozici více než
jedna strana informací, můžete jimi listovat, a to pomocí MODRÉHO tlačítka směrem nahoru
a ŽLUTÉHO tlačítka směrem dolů.
4) Třídění
Kanály lze třídit dle následujících možností:
[LCN] – třídění kanálů ve vzestupném pořadí.
[Název] – třídění kanálů v abecedním pořadí.
[ID služby] – třídění kanálů podle stanice.
5) LCN (Logické číslo kanálu)
Nastavení LCN na zapnuto nebo vypnuto.
6) Nastavení obrazu
Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko SETUP a poté zvolte [Obraz].
Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení obrazu. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte
možnost a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA toto nastavení upravte.
Tlačítkem EXIT ukončíte menu.
1) Poměr stran
Je třeba nastavit formát zobrazení buď na 4:3PS, 4:3LB, 16:9 přes celou obrazovku nebo
4:3 přes celou obrazovku, 16:9 PB, 16:9 PS nebo možnost Auto, abyste při sledování TV
dosáhli maximální velikost zobrazení.
2) Rozlišení
Pokud se obraz nezobrazuje správně, změňte nastavení.
Nastavení odpovídá nejběžnějším druhům nastavení pro HDMI.
[480i]: pro televizory systému NTSC.
[480P]: pro televizory systému NTSC.
[576i]: pro televizory systému PAL.
[576P]: pro televizory systému PAL.
[720P]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.
[1080I]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.
[1080P]: pro televizory systému NTSC nebo PAL.
CZ - 9
3) Formát TV
Pokud se obraz nezobrazuje správně, je třeba změnit nastavení.
Mělo by odpovídat nejobvyklejšímu nastavení pro televizory ve vaší zemi.
[NTSC]: pro televizory systému NTSC.
[PAL]: pro televizory systému PAL.
7) Vyhledávání kanálů
Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte tlačítko SETUP a zvolte [Vyhledávání kanálů].
Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení Vyhledávání kanálů.
Zvolte možnost a stisknutím tlačítek DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení.
Stisknutím tlačítka EXIT menu opustíte.
1) Automatické vyhledávání
Vyhledá a automaticky uloží všechny kanály. Všechny dříve uložené kanály se vymažou.
a. Zvolte [Automatické vyhledávání] a tlačítkem OK nebo DOPRAVA spusťte
vyhledávání kanálů.
b. Chcete-li vyhledávání kanálů zrušit, stiskněte tlačítko EXIT.
2) Manuální vyhledávání.
Uloží nové kanály manuálně. Tato možnost přidá nové kanály beze změny
aktuálního seznamu kanálů.
a. Zvolte [Manuální vyhledávání] a stiskněte tlačítko OK nebo DOPRAVA.
Zobrazí se obrazovka pro vyhledání kanálu.
b. Tlačítky DOPRAVA/DOLEVA zvolte frekvenci kanálu.
c. Tlačítkem OK spusťte vyhledávání kanálů. Pokud bude nalezen kanál,
uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud nelze nalézt žádný kanál, ukončete menu.
CZ - 10
CZ
3) Země
Zvolte svou zemi.
4) Napájení antény
Je-li připojena externí anténa, zapne se její napájení.
8) Nastavení času
Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Čas].
Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení času.
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení.
Stisknutím tlačítka EXIT menu opustíte.
1) Časová odchylka
Pro úpravu odchylky od Greenwichského středního času zvolte automatické nastavení
nebo manuální nastavení.
2) Region země
Zvolte region země, když je [Časová odchylka] nastavena na Automatické nastavení.
3) Časová zóna
Zvolte Odchylku časové zóny, když je [Časová odchylka] nastavena na Manuální nastavení.
9) Možnost
Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Možnost].
Menu poskytuje možnosti pro nastavení jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka pro zvuk.
Zvolte možnost a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení.
Stisknutím tlačítka EXIT menu ukončíte.
1) Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce)
Zvolte jazyk OSD.
2) Jazyk titulků
Zvolte preferovaný jazyk pro titulky.
3) Jazyk pro zvuk
Zvolte preferovaný jazyk pro sledování TV kanálů.
Pokud není jazyk k dispozici, použije se výchozí jazyk programu.
CZ - 11
10) Nastavení systému
Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [Systém].
Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému.
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte možnost a tlačítky DOPRAVA/DOLEVA upravte nastavení.
Stisknutím tlačítka EXIT menu ukončíte.
1) Rodičovský dohled
Lze omezit přístup ke kanálům, které jsou nevhodné pro děti. Chcete-li některý kanál
zakázat nebo zamknout, musíte zadat výchozí heslo „000000“ nebo své vlastní heslo.
2) Nastavení hesla
Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo
nebo výchozí heslo „000000“. Poté budete požádáni o zadání svého nového hesla.
Pro potvrzení zadejte heslo znovu. Jakmile je heslo potvrzeno, stisknutím tlačítka EXIT
menu ukončíte.
3) Výchozí nastavení z výroby
Resetování set top boxu na výchozí nastavení z výroby.
V hlavním menu zvolte [Nastavení z výroby] a proveďte volbu tlačítkem OK
nebo DOPRAVA. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo „000000“ a potvrďte tlačítkem
OK. Tato možnost vymaže veškeré přednastavené kanály a nastavení.
4) Informace
Zobrazení informací o modelu, hardwaru a softwaru.
5) Aktualizace softwaru
1) Aktualizace USB
Slouží pro aktualizaci softwaru
11) Přehrávání filmů s podporou USB
CZ - 12
CZ
Do menu přepnete stisknutím tlačítka SETUP a poté zvolte [USB] pomocí tlačítek DOPRAVA/
DOLEVA. Menu poskytuje možnosti k přehrávání hudby, fotografií a multimediálních souborů.
Podporuje formáty AVI, WMA, JPEG a BMP.
1) Multimédia: Pokud je připojeno zařízení USB, můžete v tomto menu vybírat z možností
hudby, fotografií nebo filmů pomocí tlačítek DOPRAVA/DOLEVA a potvrzením tlačítkem
OK. Pokud není připojeno zařízení USB, objeví se varovné oznámení „Zařízení USB
nenalezeno“.
2) Konfigurace fotografií:
- Interval prezentace: nastavení intervalu při prezentaci fotografií na 1 až 8 vteřin.
- Režim prezentace: nastavení efektu prezentace jako režimu 0 až 59 nebo náhodně.
- Poměr stran:
Zachovat - zobrazení fotografie s původním poměrem stran.
Nezachovat - zobrazení fotografie v režimu celé obrazovky.
3) Konfigurace filmu:
- Vlastnosti titulků:
[Malé]: Zobrazení titulků v režimu malého písma.
[Normální]: Zobrazení titulků v režimu normálního písma.
[Velké]: Zobrazení titulků v režimu velkého písma.
- Podklad titulků:
[Bílý]: Zobrazení titulků na bílém podkladě.
[Průhledný]: Zobrazení titulků na průhledném podkladě.
[Šedý]: Zobrazení titulků na šedém podkladě.
[Žlutozelený]: Zobrazení titulků na žlutozeleném podkladě.
- Barva písma titulků:
[Červená]: Zobrazení titulků s červenou barvou písma.
[Modrá]: Zobrazení titulků s modrou barvou písma.
[Zelená]: Zobrazení titulků se zelenou barvou písma.
Poznámka:
-- Nemůžeme zaručit kompatibilitu (provoz a/nebo napájení sběrnice) se všemi zařízeními
hromadné paměti USB a nepřebíráme odpovědnost za ztrátu dat, ke které může dojít
při připojení k přístroji.
-- V případě velkého objemu dat může systému trvat déle, než načte obsah zařízení USB.
CZ - 13
-- Některá zařízení USB nemusí být správně rozpoznána.
-- I když soubory budou v podporovaném formátu, může se stát, že nepůjdou přehrát
nebo zobrazit kvůli jejich obsahu.
4) Konfigurace PVR:
[Nahrávací zařízení]: Vyberte disk pro záznam.
[Formát]: Naforrmátuje vybraný disk.
NASTAVENÍ OBRAZOVKY
Po jednom stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí nastavení OBRAZU,
a to s následujícími možnostmi:
-- Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů volte různé možnosti nastavení.
-- Pomocí tlačítek Doleva/Doprava nastavte různé hodnoty vybrané možnosti nastavení.
-- Stisknutím tlačítka <SETUP> ukončete menu.
Dvojím stisknutím tlačítka SETUP zobrazíte nastavení MOŽNOST viz níže:
-- Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů volte různé možnosti nastavení.
-- Pomocí tlačítek Doleva/Doprava nastavte různé hodnoty vybrané možnosti nastavení.
-- Stisknutím tlačítka <SETUP> ukončete menu.
Trojím stisknutím tlačítka SETUP zobrazíte nastavení SYSTÉM viz níže:
-- Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů volte různé možnosti nastavení.
-- Pomocí tlačítek Doleva/Doprava nastavte různé hodnoty vybrané možnosti nastavení.
-- Stisknutím tlačítka <SETUP> ukončete menu
CZ - 14
CZ
Řešení problémů
Problém
Není obraz
Obrazovka nezobrazuje signál
Z reproduktorů nevychází
zvuk
Chybí obraz, zní pouze zvuk
Dálkový ovladač nefunguje
Obraz "zamrzá" nebo
se mozaikovitě rozpadá
Možná příčina
Není připojeno napájení
Hlavní vypínač není zapnutý
Co dělat
Připojte napájení
Zapněte hlavní vypínač
Není připojen kabel DVB
Připojte kabel DVB
Nesprávné nastavení
Nastavte správný parametr
Žádné nebo nesprávné
propojení audio kabelem
Vypnutí zvuku
Nesprávná zvuková stopa
Žádné nebo nesprávné
propojení AV kabelem
Zapojte správně audio kabel
Zapněte zvuk
Zkuste jinou zvukovou stopu
Zapojte správně AV kabel
Stisknutím tlačítka
<TV/RADIO> přepněte
do režimu TV
Baterie je vybitá
Vyměňte baterii za novou
Dálkový ovladač není namířen Změňte směr, kam míříte
na čelní panel nebo je od něj dálkovým ovladačem nebo
příliš daleko
jděte blíže k čelnímu panelu
Vysílaným programem
je rozhlasový program
Signál je příliš slabý
Zesilte signál
Technické specifikace
Položka
Tuner
Video
Audio
Vstupní frekvence
Zobrazovací zařízení
Obrazový výstup
Zvukový výstup
Napětí napájení
Příkon
Rozměry
Hmotnost (NETTO)
Podpoložka
Parametr
170 ~ 230 MHz
Vstupní frekvence
470 ~ 860 MHz
Vstupní úroveň RF
-25 ~ -78 dBm
Šířka pásma
7 MHz a 8 MHz
Modulace
QPSK, 16 QAM, 64 QAM
MPEG4 AVC/[email protected]
Formát dekodéru
MPEG2 [email protected]
Formát dekodéru
MPEG-1 (layer 1&2)
VHF: 174 MHZ - 230 MHZ
UHF: 470 MHZ - 862 MHZ
Barevný zcela plochý (TFT) digitální LED displej
1 Vš-š (75 Ω)
2kanálový
Vstup stejnosměrného proudu 12 V
15 W
220x125x30 mm
450 g
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
CZ - 15
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO
PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení
na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.
Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je
přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace
tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích
existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte
správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům
pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé
elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci
elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
CZ - 16
SK
Obsah
Obsah ............................................................................................................................. 17
Dôležité bezpečnostné pokyny ....................................................................................... 17
Diaľkový ovládač ............................................................................................................ 19
Zobrazenie panelov ........................................................................................................ 21
Prvá inštalácia ................................................................................................................ 22
Nastavenie obrazovky .................................................................................................... 29
Riešenie problémov ........................................................................................................ 30
Technické špecifikácie .................................................................................................... 30
Dôležité bezpečnostné pokyny
• Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt ani
zadný kryt prístroja. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti určené k obsluhe užívateľom.
Zverte servis kvalifikovaným osobám.
• Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
• Nevystavujte adaptér ani produkt vode (kvapkajúcej ani tečúcej) a nestavajte na neho
predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
• Nevystavujte prehrávač priamemu slnku a zdrojom tepla, ako sú radiátory alebo kachle.
• Neblokujte vetracie otvory. Prieduchy a otvory na prístroji sú určené na vetranie.
Nesmie sa blokovať tým, že produkt prehrávača postavíte na vankúš, pohovku alebo iný
podobný povrch.
• Nestavajte produkt na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly.
Môže dôjsť k pádu prístroja s následkom škody alebo zranenia.
• Na LED panel ani na jeho rám nikdy nepokladajte ťažké ani ostré predmety.
• Používajte len elektrický adaptér priložený k produktu.
Používanie iného adaptéru bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.
• Pokiaľ prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
• Pri likvidácii batérií je potrebné venovať pozornosť aspektom ochrany životného prostredia.
• POZOR: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie.
Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
• UPOZORNENIE: Batérie (jedna batéria alebo set batérií) nesmie byť vystavená
nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu, a pod.
• UPOZORNENIE: Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom.
Produkt je napájaný elektrickým adaptérom, ktorý sa používa ako zariadenie pre odpojenie
a ako taký musí byť ľahko dostupné.
• UPOZORNENIE: Nadmerná zvuková záťaž z ušných alebo hlavových slúchadiel
môže spôsobiť stratu sluchu.
SK - 17
Toto označenie znamená, že produkt sa v EÚ nesmie likvidovať spolu s iným domácim
odpadom. Aby nedošlo k prípadnej škode na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví
z dôvodu nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte prosím tento produkt
zodpovedne, aby ste umožnili udržateľné opätovné použitie surovinových zdrojov.
Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite prosím vratné a zberné systémy alebo
kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tieto subjekty môžu tento produkt
odovzdať na recykláciu šetrnú k životnému prostrediu.
Na dosiahnutie dobrého príjmu umiestnite tyčovú anténu čo najbližšie domovému
oknu a čo najďalej od obrazovky tohto prijímača DVB.
Neumiestňujte tyčovú anténu v blízkosti iných prístrojov a zariadení (napr. motorov,
počítačov, rozvodných skríň, televízorov, audio zosilňovačov, reproduktorov, a. t. ď.),
pretože tieto prístroje a zariadenia môžu spôsobiť rušenie antény.
Upozornenie:
Nepoužívajte režim DVB-T v pohybujúcom sa vozidle.
Režim DVB-T funguje iba v prípade, že vozidlo stojí.
Dlhodobé počúvanie zvukových prehrávačov pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť dočasnú
alebo trvalú stratu sluchu.
Zariadenie USB musí byť pripojené priamo k prístroju.
Aby nedošlo k strate dát rušením a prenosom, nepoužívajte predlžovacie káble USB.
SK - 18
SK
Diaľkový ovládač
Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača:
1) SETUP (Nastavenie): Používa sa k nastaveniu
jasu, kontrastu a farebných parametrov obrazovky.
2) ASPECT (Pomer strán): Používa sa k nastaveniu
pomeru strán obrazovky (16:9 alebo 4:3).
3) ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ: Používajú sa k voľbe čísiel
kanálov alebo zadávaniu čísiel v menu.
4) GOTO (Prejsť na): Voľba času prehrávania média.
5) STOP: Zastavenie prehrávania média.
6) PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza):
Spustenie alebo pozastavenie prehrávania média.
7) TV/RADIO: Používa sa k prepínaniu medzi
TV kanálmi a rozhlasovými stanicami.
8) Presun (doprava) po obrazovke menu alebo
zvýšenie hlasitosti. Presun (doľava)
po obrazovke menu alebo zníženie hlasitosti.
CH+: Používa sa k pohybu po obrazovke menu
alebo voľbe kanálov mimo menu.
CH-: Používa sa k pohybu po obrazovke menu
alebo voľbe kanálov mimo menu.
9) EPG (Elektronický programový sprievodca):
Používa sa k zobrazeniu okna menu elektronického
programového sprievodcu.
10) EXIT (Ukončiť): Preskočenie na predchádzajúcu stopu v priebehu prehrávania média.
11) NEXT (Ďalší): Preskočenie na ďalšiu stopu v priebehu prehrávania média.
12) RECLIST: Slúži na zobrazenie zoznamu plánovaných úloh.
13) FAREBNÉ TLAČIDLÁ: Ovládanie rôznych funkcií na teletextové obrazovke.
14) MUTE (Vypnutie zvuku): Používa sa k vypnutiu alebo zapnutiu zvuku.
15) INFO: Používa sa k zobrazeniu informácií o práve sledovanom kanále alebo ako špeciálne
funkcie označené v menu.
16) TTX: Zobrazení teletextových informácií.
17) SUBTITLE (Titulky): Používa sa na prepínanie medzi rôznymi titulkami, ktoré sa vysielajú.
18) AUDIO: Používa sa na prepínanie medzi rôznymi jazykmi alebo zvukovými stopami.
19) REPEAT (Opakovanie): Voľba opakovania alebo vypnutia režimu opakovania.
20) RECALL (Opätovné vyvolanie): Používa sa na prepínanie medzi poslednými dvoma
navolenými kanálmi.
21) MENU: Používa sa na otvorenie okna hlavného menu.
22) OK: Používa sa na potvrdenie voľby v menu.
23) FAV (Obľúbený): Používa sa na prístup k obľúbeným kanálom.
24) REV (vzadu): Vyhľadávanie smerom vzad pri prehrávaní média.
25) FWD (Vpred): Vyhľadávanie smerom dopredu pri prehrávaní média.
26) PVR: Stlačením tlačidla začnete nahrávať TV vysielanie.
27) HD RES: Používa sa na nastavenie rozlíšenia pre HDMI.
28) ASPECT: Používa sa na nastavenie pomeru strán pre TV - iba pri sledovaní televízie.
SK - 19
Používanie diaľkového ovládača
Aby prehrávač správne fungoval, namierte diaľkový ovládač na diaľkový senzor.
Diaľkový ovládač funguje do vzdialenosti asi 6 metrov od diaľkového senzora v uhle približne
30° každým smerom.
Poznámka: Ak bude diaľkový senzor nasmerovaný k zdroju svetla, napríklad priamemu
slnečnému svitu, môže to spôsobiť nefunkčnosť prístroja. Dbajte, aby diaľkový ovládač nebol
poliaty tekutinou a nestavajte na neho žiadne predmety. Nikdy diaľkový ovládač nerozoberajte.
AKO VYMENIŤ BATERIU
KROK 1: ZATLAČTE GOMBÍK DOĽAVA
KROK 2: VYSUŇTE NOSIČ BATERIE
Upozornenie:
• Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť ich vytečenie, koróziu alebo roztrhnutie.
• Uistite sa, že vkladáte batérie so správnou orientáciou.
• Je nebezpečné batérie nabíjať, zahrievať, otvárať alebo skratovať.
• Nenechávajte v prístroji vybité alebo exspirované batérie a nekombinujte staré
a nové batérie.
• Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte.
Ak sa prevádzkový rozsah diaľkového ovládača skráti, vymeňte batérie za nové.
• Ak dôjde k vytečeniu batérií, vytrite vytečený elektrolyt z batériového priestoru a vložte nové
batérie.
Riadenie zabudovanej nabíjacej batérie
Toto prenosné zariadenie používa inteligentný systém riadenia batérie,
ktorý môže zistiť stav slabej batérie.
1) Ak napätie batérie klesne pod určitú úroveň, prístroj sa prepne do režimu slabej batérie,
pričom sa na obrazovkovom displeji zobrazí blikajúca ikona slabej batérie, ktorá znamená,
že užívateľ musí prístroj okamžite dobiť.
2) Ak je pripojený adaptér na elektrický prúd, dodáva prístroju elektrinu a batéria
sa automaticky dobíja bez ohľadu na to, či je hlavný vypínač zapnutý alebo vypnutý.
3) Ak bude užívateľ prístroj ďalej používať bez pripojenia dodávaného adaptéra, zobrazí sa
po vybití batérie ikona vybitej batérie, ktorá bude blikať v ľavom hornom rohu.
Obrazovka miesto zobrazenia obrazu sčernie a zvuk sa vypne. Systém však bude stále
pracovať. Ak užívateľ v tejto fáze včas pripojí adaptér, systém sa prepne do normálneho
pracovného režimu a obraz aj zvuk sa začnú opäť prehrávať.
SK - 20
SK
Zobrazenie panelov
1. Pohľad spredu
1) SOURCE (Zdroj): Voľba zdroja zvuku.
2) SETUP (Nastavenie): Používa sa k nastaveniu jasu, kontrastu a farebných parametrov
obrazovky.
3) CH+: Pohyb po obrazovke menu alebo voľba kanálov mimo menu.
4) OK: Potvrdenie a voľba v rámci menu.
5) VOL-: Presun po obrazovke menu alebo zmena hlasitosti mimo menu.
6) VOL+: Presun po obrazovke menu alebo zmena hlasitosti mimo menu.
7) CH-: Pohyb po obrazovke menu alebo voľba kanálov mimo menu.
8) ASPECT (Pomer strán): Zmena pomeru strán obrazu.
9) MENU: Otvorenie okna hlavného menu.
10) EXIT (Ukončiť): Ukončenie menu.
11) SENZOR DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA: Príjem signálu z diaľkového ovládača.
12) Celkom plochá obrazovka TFT: Širokouhlý displej.
13) Anténny vstup: Pripojenie k externému signálu rádiovej frekvencie.
14) Ľavý reproduktor.
15) USB
16) Pravý reproduktor.
2. Pohľad sprava
1) VSTUPNÝ AV KONEKTOR: Tento konektor sa používa k pripojení externého vstupu obrazu
CVBS a analógového zvuku.
2) VÝSTUPNÝ AV KONEKTOR: Tento konektor je výstupom obrazu CVBS a analógového
zvuku.
3) KONEKTOR SLÚCHÁDIEL: Tento konektor je výstupom analógového zvukového signálu
L/R do slúchadiel.
4) HLAVNÝ VYPÍNAČ: Tento vypínač sa používa k zapnutiu/vypnutiu systému.
5) KONEKTOR VSTUPU JEDNOSMERNÉHO PRÚDU: Používa sa k pripojeniu adaptéru
na elektrický prúd, napätie je 12 V.
6) INDIKÁTOR NABÍJENÍ: Systém je v režimu nabíjania, pokiaľ svieti červená kontrolka
LED. Po úplnom nabití sa farba zmení na zelenú.
SK - 21
Prvá inštalácia
Po vykonaní všetkých prepojení zapnete televízor. Uistite sa, že prijímač je pripojený
k napájaniu a stlačením tlačidla Power ho zapnete. Pokiaľ používate prijímač prvýkrát alebo ste
resetovali nastavenia na hodnoty z výroby, zobrazí sa na televíznej obrazovke Hlavné menu.
1) Zvoľte [Jazyk OSD] a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA zvoľte jazyk.
2) Zvoľte [Krajinu] a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA zvoľte krajinu, kde žijete.
3) Zvoľte [Vyhľadávanie kanálov] a tlačidlom DOPRAVA alebo OK spusťte automatické
vyhľadávanie kanálov.
4) Ako náhle je vyhľadávanie kanálov dokončené, môžete začať sledovať TV vysielanie.
Základná prevádzka
1) Nastavenie správy programov
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Program].
Menu poskytuje možnosti na nastavenie riadenia programov.
Zvoľte možnosť a upravte ju pomocou tlačidiel OK alebo DOPRAVA.
Tlačidlom EXIT menu ukončíte.
2) Úprava programu
Ak chcete upraviť preferencie programu (uzamknutie, preskočenie, stanovenie obľúbených,
presunutie alebo vymazanie), je potrebné sa prepnúť do menu Editácia programu.
K prístupu do tohto menu je nutné poznať heslo. Zadajte predvolené heslo „000000“.
Nastavenie obľúbeného programu
Je možné vytvoriť zoznam obľúbených programov, ku ktorým budete mať ľahký prístup.
Nastavenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:
1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte tlačidlo Favourite.
Zobrazí sa symbol v tvare srdca a program sa označí ako obľúbený.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie obľúbené programy.
3) Ak chcete nastavenia potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.
Zrušenie obľúbených televíznych alebo rozhlasových programov:
Stlačte tlačidlo Favourite na diaľkovom ovládači u programov označených symbolom srdca.
SK - 22
SK
Sledovanie obľúbeného programu
1) Po stlačení tlačidla Favourite sa zobrazí menu obľúbených programov.
2) Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte obľúbený program.
3) Stlačením tlačidla OK vyberte obľúbený program.
Vymazanie televízneho alebo rozhlasového programu
1) Zvoľte program a potom stlačte MODRÉ tlačidlo.
Zobrazí sa oznámenie. Stlačením tlačidla OK program vymažete.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy na vymazanie.
Preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu
1) Zvoľte program, ktorý chcete preskočiť a stlačte ZELENÉ tlačidlo.
Zobrazí sa symbol pre preskočenie.
Program sa označí ako program, ktorý sa má preskakovať.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy k preskočeniu.
3) Ak chcete nastavenia potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.
Zrušenie možnosti preskočenie televízneho alebo rozhlasového programu:
na preskakovanom programe so symbolom preskočenia stlačte ZELENÉ tlačidlo.
Presunutie televízneho alebo rozhlasového programu
1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte ČERVENÉ tlačidlo.
Zobrazí sa symbol presunutia.
2) Tlačidlami HORE / DOLE program presuňte.
3) Potvrďte tlačidlom OK.
4) Opakovaním predchádzajúcich krokov presuňte ďalšie kanály.
Uzamknutie programu
Vybraný program môžete uzamknúť, čím zakážete jeho sledovanie.
Uzamknutie televízneho alebo rozhlasového programu:
1) Zvoľte príslušný program a potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
Zobrazí sa symbol v tvare zámku, čím sa program označí ako zamknutý.
2) Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie programy.
3) Ak chcete nastavenie potvrdiť a menu opustiť, stlačte tlačidlo EXIT.
4) Uzamknutie programu zrušíte stlačením ŽLTÉHO tlačidla.
5) Ak chcete sledovať uzamknutý program, je potrebné zadať buď predvolené heslo „000000“
alebo svoje posledné nastavené heslo.
3) EPG (Elektronický programový sprievodca)
EPG je televízny sprievodca zobrazený na obrazovke, ktorý ukazuje plánované programy
sedem dní dopredu, a to pre každý naladený kanál. Sprievodcu prepnete stlačením tlačidla
EPG na diaľkovom ovládači.
SK - 23
Tlačidlami HORE / DOLE zvoľte príslušný program. Ak je o ňom k dispozícii viac ako
jedna strana informácií, môžete nimi listovať, a to pomocou MODRÉHO tlačidla smerom hore
a ŽLTÉHO tlačidla smerom dole.
4) Triedenie
Kanály je možné triediť podľa nasledujúcich možností:
[LCN] - triedenie kanálov vo vzostupnom poradí.
[Názov] - triedenie kanálov v abecednom poradí.
[ID služby] - triedenie kanálov podľa stanice.
5) LCN (Logické číslo kanálu)
Nastavenie LCN na zapnuté alebo vypnuté.
6) Nastavenie obrazu
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte [Obraz].
Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia obrazu. Tlačidlami HORE/DOLE vyberte
položku a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA toto nastavenie upravte.
Tlačidlom EXIT ukončíte menu.
1) Pomer strán
Je potrebné nastaviť formát zobrazenia buď na 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 cez celú obrazovku
alebo 4:3 cez celú obrazovku, 16:9 PB, 16:9 PS alebo možnosť Auto, aby ste pri sledovaní
TV dosiahli maximálnu veľkosť zobrazenia.
2) Rozlíšenie
Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte nastavenia.
Nastavenie zodpovedá najbežnejším druhom nastavení pre HDMI.
[480i]: pre televízory systému NTSC.
[480P]: pre televízory systému NTSC.
[576i]: pre televízory systému PAL.
[576p]: pre televízory systému PAL.
[720P]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.
[1080]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.
[1080P]: pre televízory systému NTSC alebo PAL.
SK - 24
SK
3) Formát TV
Ak sa obraz nezobrazuje správne, je potrebné zmeniť nastavenia.
Malo by zodpovedať najobvyklejšiemu nastavenia pre televízory vo vašej krajine.
[NTSC]: pre televízory systému NTSC.
[PAL]: pre televízory systému PAL.
7) Vyhľadávanie kanálov
Ak chcete vstúpiť do menu, stlačte tlačidlo SETUP a zvoľte [Vyhľadávanie kanálov].
Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia Vyhľadávanie kanálov.
Zvoľte možnosť a stlačením tlačidiel DOPRAVA / DOĽAVA upravte nastavenia.
Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
1) automatické vyhľadávanie
Vyhľadá a automaticky uloží všetky kanály. Všetky skôr uložené kanály sa vymažú.
a. Vyberte [Automatické vyhľadávanie] a tlačidlom OK alebo DOPRAVA spustite
vyhľadávanie kanálov.
b. Ak chcete vyhľadávanie kanálov zrušiť, stlačte tlačidlo EXIT.
2) Manuálne vyhľadávanie.
Uloží nové kanály manuálne. Táto možnosť pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho
zoznamu kanálov.
a. Vyberte [Manuálne vyhľadávanie] a stlačte tlačidlo OK alebo DOPRAVA.
Zobrazí sa obrazovka pre vyhľadanie kanálu.
b. Tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA zvoľte frekvenciu kanálu.
c. Tlačidlom OK spustite vyhľadávanie kanálov. Ak bude nájdený kanál,
uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Ak nemožno nájsť žiadny kanál, ukončite menu.
SK - 25
3) Krajiny
Zvoľte svoju krajinu.
4) Napájanie antény
Ak je pripojená externá anténa, zapne sa jej napájanie.
8) Nastavenie času
Do menu prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [Čas].
Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia času.
Tlačidlami HORE/DOLE vyberte položku a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA
upravte nastavenia. Stlačením tlačidla EXIT menu opustíte.
1) Časová odchýlka
Pre úpravu odchýlky od Greenwichského stredného času zvoľte automatické nastavenie
alebo manuálne nastavenie.
2) Región krajiny
Zvoľte región krajiny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Automatické nastavenie.
3) Časová zóna
Zvoľte Odchýlku časovej zóny, keď je [Časová odchýlka] nastavená na Manuálne
nastavenie.
9) Možnosť
Do menu sa prepnite stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [Možnosť].
Menu poskytuje možnosti pre nastavenie jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka pre zvuk.
Vyberte položku a tlačidlami DOPRAVA / DOĽAVA upravte nastavenie.
Stlačením tlačidla EXIT menu ukončíte.
1) Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke)
Zvoľte jazyk OSD.
2) Jazyk titulkov
Zvoľte preferovaný jazyk pre titulky.
3) Jazyk pre zvuk
Zvoľte preferovaný jazyk pre sledovanie TV kanálov.
Pokiaľ nie je jazyk k dispozícii, použije sa prednastavený jazyk programu.
SK - 26
SK
10) Nastavenie systému
Do menu prepnete stisnutím tlačidla SETUP a potom zvoľte [Systém].
Menu poskytuje možnosti pre úpravu nastavenia systému.
Tlačidlami HORE/DOLE zvoľte možnosť a tlačidlami DOPRAVA/DOĽAVA
upravte nastavenie. Stisnutím tlačidla EXIT menu ukončíte.
1) Rodičovský dohľad
Možno obmedziť prístup ku kanálom, ktoré sú nevhodné pre deti. Ak chcete niektorý kanál
zakázať alebo zamknúť, musíte zadať predvolené heslo „000000“ alebo svoje vlastné heslo.
2) Nastavenie hesla
Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté programy. Zadajte svoje staré heslo alebo
predvolené heslo „000000“. Potom budete požiadaní o zadanie svojho nového hesla.
Pre potvrdenie zadajte heslo znovu. Ako náhle je heslo potvrdené, stisnutím tlačidla EXIT
menu ukončíte.
3) Pôvodné nastavenie z výroby
Resetovanie set top boxu na pôvodné nastavenie z výroby.
V hlavnom menu zvoľte [Nastavenie z výroby] a preveďte voľbu tlačidlom OK
alebo DOPRAVA. Zadajte svoje staré heslo alebo pôvodné heslo „000000“ a potvrďte
tlačidlom OK. Táto možnosť vymaže všetky prednastavené kanály a nastavenia.
4) Informácie
Zobrazenie informácii o modelu, hardwaru a softwaru.
5) Aktualizácia softwaru
1) Aktualizácia USB
Slúži pre aktualizáciu softwaru.
11) Prehrávanie filmov s podporou USB
SK - 27
Do menu sa prepnete stlačením tlačidla SETUP a potom zvoľte [USB] pomocou tlačidiel
DOPRAVA/DOĽAVA. Menu poskytuje možnosti na prehrávanie hudby, fotografií
a multimediálnych súborov. Podporuje formáty AVI, WMA, JPEG a BMP.
1) Multimédiá: pokiaľ je pripojené zariadenie USB, môžete v tomto menu vyberať z možností
hudby, fotografií alebo filmov pomocou tlačidiel DOPRAVA / DOĽAVA a potvrdením tlačidlom
OK. Pokiaľ nie je pripojené zariadenie USB, objaví sa varovné oznámenia „Vybavenie USB
nenájdené“.
2) Konfigurácia fotografií
- Interval prezentácie: nastavenie intervalu pri prezentácii fotografií na 1 až 8 sekúnd.
- Režim prezentácie: nastavenie efektu prezentácie ako režimu 0 až 59 alebo náhodne.
- Pomer strán:
Zachovať – zobrazenie fotografie s pôvodným pomerom strán.
Nezachovať – zobrazenie fotografie v režime celej obrazovky.
3) Konfigurácia filmu
- Vlastnosti titulkov:
[Malé]: Zobrazenie titulkov v režime malého písma.
[Normálne]: Zobrazenie titulkov v režime normálneho písma.
[Veľké]: Zobrazenie titulkov v režime veľkého písma.
- Podklad titulkov:
[Biely]: Zobrazenie titulkov na bielom podklade.
[Priehľadný]: Zobrazenie titulkov na priehľadnom podklade.
[Šedý]: Zobrazenie titulkov na šedom podklade.
[Žltozelený]: Zobrazenie titulkov na žltozelenom podklade.
- Farba písma titulkov:
[Červená]: Zobrazenie titulkov s červenou farbou písma.
[Modrá]: Zobrazenie titulkov s modrou farbou písma.
[Zelená]: Zobrazenie titulkov so zelenou farbou písma.
Poznámka:
-- Nemôžeme zaručiť kompatibilitu (prevádzku a/alebo napájanie zbernice) so všetkými
zariadeniami hromadnej pamäte USB a nepreberáme zodpovednosť za stratu dát,
ku ktorej môže dôjsť pri pripojení k prístroji.
SK - 28
SK
-- V prípade veľkého objemu dát môže systému trvať dlhšie, než načíta obsah zariadenia
USB.
-- Niektoré zariadenia USB nemusia byť správne rozpoznané.
-- Aj keď súbory budú v podporovanom formáte, môže sa stať, že nepôjdu prehrať
alebo zobraziť kvôli ich obsahu.
4) Konfigurácia PVR
[Nahrávacie zariadenie]: Vyberte disk pre záznam.
[Formát]: Naforrmátuje vybraný disk.
NASTAVENÍE OBRAZOVKY
Po jednom stlačení tlačidla SETUP sa zobrazí nastavenie OBRAZU,
a to s nasledujúcimi možnosťami:
-- Pomocou tlačidiel Hore/Dole voľte rôzne možnosti nastavenia.
-- Pomocou tlačidiel Doľava/Doprava nastavte rôzne hodnoty vybranej možnosti nastavenia.
-- Stlačením tlačidla <SETUP> ukončite menu.
Dvojím stisnutím tlačidla SETUP zobrazíte nastavenie MOŽNOST viď níže:
-- Pomocou tlačidiel Hore/Dole voľte rôzne možnosti nastavenia.
-- Pomocou tlačidiel Doľava/Doprava nastavte rôzne hodnoty vybranej možnosti nastavenia.
-- Stisnutím tlačidla <SETUP> ukončíte menu.
Trojitým stisnutím tlačidla SETUP zobrazíte nastavenie SYSTÉM viď nižšie:
-- Pomocou tlačidiel Hore/Dole voľte rôzne možnosti nastavenia.
-- Pomocou tlačidiel Doľava/Doprava nastavte rôzne hodnoty vybranej možnosti nastavenia.
-- Stisnutím tlačidla <SETUP> ukončite menu.
SK - 29
Riešenie problémov
Problém
Nie je obraz
Obrazovka nezobrazuje signál
Z reproduktorov nevychádza
zvuk
Chybí obraz, znie len zvuk
Možná príčina
Čo robiť
Nie je pripojené napájanie
Pripojte napájanie
Hlavný vypínač nie je zapnutý Zapnete hlavný vypínač
Nie je pripojený kábel DVB
Pripojte kabiel DVB
Nesprávne nastavenie
Nastavte správny parameter
Žiadne alebo nesprávne
prepojenie audio káblom
Vypnutie zvuku
Nesprávna zvuková stopa
žiadne alebo nesprávne
prepojenie AV káblom
Vysielaným programom
je rozhlasový program
Batéria je vybitá
Diaľkový ovládač nefunguje
Obraz "zamŕza" alebo
sa mozaikovito rozpadá
Diaľkový ovládač nie je
namierený na čelný panel
alebo je od nej príliš ďaleko
Signál je príliš slabý
Zapojte správne audio kábel
Zapnite zvuk
Skúste inú zvukovú stopu
Zapojte správne AV kábel
Stisnutím tlačidla
<TV/RADIO> prepnite
do režimu TV
Vymeňte batériu za novú
Zmeňte smer, kam mierite
diaľkovým ovládačom alebo
choďte bližšie k čelnému
panelu
Zosilnite signál
Technické špecifikácie
Položka
Tuner
Video
Audio
Vstupná frekvencia
Zobrazovacie zariadenie
Obrazový výstup
Zvukový výstup
Napätie napájania
Príkon
Rozmery
Hmotnosť (NETTO)
Podpoložka
Parameter
170 ~ 230 MHz
Vstupní frekvencia
470 ~ 860 MHz
Vstupná úroveň RF
-25 ~ -78 dBm
Šírka pásma
7 MHz a 8 MHz
Modulácia
QPSK, 16 QAM, 64 QAM
MPEG4 AVC/[email protected]
Formát dekodéru
MPEG2 [email protected]
Formát dekodéru
MPEG-1 (layer 1&2)
VHF: 174 MHZ - 230 MHZ
UHF: 470 MHZ - 862 MHZ
Farebný celkom plochý (TFT) digitálny LED displej
1 Vš-š (75 Ω)
2kanálový
Vstup jednosmerného prúdu 12 V
15 W
220x125x30 mm
450 g
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
SK - 30
SK
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI,
ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE
HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ
SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje
materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované.
Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi,
vybitými batériami a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje,
žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom.
Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím
nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo
akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe
www.sewa.sk.
Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a.s.
(pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).
SK - 31
Spis treści
Spis treści ....................................................................................................................... 32
Ważne wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................ 32
Pilot ................................................................................................................................ 34
Schemat urządzenia ....................................................................................................... 36
Pierwsza instalacja ......................................................................................................... 37
Ustawienia ekranowe ..................................................................................................... 44
Rozwiązuwanie problemów ............................................................................................ 45
Specyfikacje techniczne ................................................................................................. 45
Ważne wskazówki bezpieczeństwa
• Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie zdejmować pokrywy
lub tylnej ściany urządzenia. W urządzeniu nie znajdują się żadne części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika. W przypadku nieprawidłowego działania należy zawsze
zwrócić się do uprawnionego serwisu.
• Uwaga: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie wystawiać
urządzenia na deszcz lub wilgoć
• Nie wystawiać zasilacza ani samego urządzenia na działanie wody (obryzganie lub
kapanie), nie stawiać na nim żadnych naczyń wypełnionych płynem (np. wazonów etc.).
• Urządzenie nie może być wystawiane na bezpośrednie oddziaływanie promieni
słonecznych ani źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki lub inne tego typu urządzenia.
• Nie blokować szczelin wentylacyjnych. Szczeliny i otwory w urządzeniu mają zapewnić
mu prawidłową wentylację. Nie blokować otworów poprzez stawianie urządzenia na łóżku,
sofie, dywanie lub innych miękkich powierzchniach.
• Nie umieszczać urządzenia na chwiejnych wózkach, stojakach, trójnogach, wspornikach
czy stolikach. Urządzenie może spaść poważnie się uszkadzając i stwarzając ryzyko
uszkodzenia i urazów.
• Nigdy nie kłaść na panelu lub ramie wyświetlacza LED ani na obudowie żadnych ciężkich
i ostrych przedmiotów.
• Używać wyłącznie dołączonego do urządzenia zasilacza.
Korzystanie z innych zasilaczy spowoduje utratę gwarancji.
• Jeśli urządzenie nie jest używane należy je odłączyć od źródła zasilania.
• Przy wyrzucaniu baterii zwrócić uwagę na środowiskowe i prawne aspekty utylizacji.
• Uwaga: Nie wystawiać baterii ani akumulatorów na nadmierne oddziaływanie ciepła
powodowane przez takie czynniki jak promieniowanie słoneczne, ogień, bliskość źródeł
ciepła etc.
• UWAGA: Zbyt wysokie natężenie dźwięku w słuchawkach może prowadzić
do utraty słuchu.
• UWAGA: Używać wyłącznie części i akcesoriów wyszczególnionych i dostarczonych
przez producenta. Urządzenie jest zasilane przez zasilacz AC. Wtyczka zasilacza służy
do wyłączania urządzenia, musi w każdej chwili być łatwo dostępna.
PL - 32
PL
Oznaczenie to wskazuje, że zużytego czy uszkodzonego urządzenia nie wyrzucać
razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy
lub do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni
się utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska.
Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można
uzyskać u władz lokalnych.
Aby uzyskać optymalny odbiór za pomocą anteny prętowej należy ją umieścić jak
najbliżej okna i jak najdalej od odbiornika DVB-T.
Anteny nie należy umieszczać także w pobliżu innych maszyn i urządzeń (silniki,
komputery, wyłączniki prądu, urządzenia audio, TV, głośniki etc.) – mogą one bwiem
powodować zakłócenia odbioru.
UWAGA:
Nie korzystać z urządzenia DVB-T w znajdującym się w ruchu pojeździe.
Urządzenie działa prawidłowo wyłącznie podczas postoju pojazdu.
Zbyt długie wystawianie się na wysokie natężenie dźwięku z odtwarzaczy audio
może doprowadzić do częściowej lub trwałej utraty słuchu.
Dysk USB należy podłączać bezpośrednio do urządzenia.
Aby zapobiec utracie danych w wyniku zakłóceń w transferze, nie należy używać przedłużaczy
USB.
PL - 33
Pilot zdalnego sterowania
Funkcje pilota:
1) SETUP (Ustawienia): Regulacja parametrów
wyświetlacza takich jak jasność/kontrast i kolory.
2) ASPECT (Proporcje): Ustawienie proporcji ekranu
(16:9 lub 4:3).
3) NUMBER KEYS (Przyciski numeryczne):
Wybór numeru kanału lub wpisywanie wartości
numerycznych w menu.
4) GOTO (Idź do): Wybór momentu odtwarzania.
5) STOP: Koniec odtwarzania.
6) PLAY/PAUSE: Start/wstrymanie/wznowienie
odtwarzania.
7) TV/RADIO: Przełączanie między stacjami
radiowymi i telewizyjnymi.
8) Przycisk przewijania menu (Prawo)
lub zwiększanie głośności.
Przycisk przewijania menu (Lewo)
lub zmniejszanie głośności.
CH+: Przewijanie menu lub wybór kanałów.
CH-: Przewijanie menu lub wybór kanałów.
9) EPG: Wyświetlanie okna EPG
(elektronicznego programu telewizyjnego).
10) EXIT (Wyjście): Podczas odtwarzania przechodzi
do poprzedniego utworu.
11) NEXT: Podczas odtwarzania przechodzi do następnego utworu.
12) PREV: Powrót do poprzedniego ekranu lub menu.
13) RECLIST: Pokazuje listę zaplanowanych programów.
14) MUTE: Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
15) INFO: Wyświetlanie informacji o oglądanym aktualnie kanale, lub specjalnych funkcji wskazanych w menu.
16) TTX: Informacje teletekstowe.
17) SUBTITLE (Napisy): Przełączanie między różnymi językami napisów (jeśli możliwe).
18) AUDIO: Zmiana języka lub ścieżki dźwiękowej (Jeśli możliwe).
19) REPEAT (Powtarzanie): Wybór rodzaju powtarzania lub wyjście z trybu powtarzania.
20) RECALL (Przywołanie): Przełączanie między dwoma ostatnio oglądanymi kanałami.
21) MENU: Otwarcie głównego okna menu.
22) OK: Zatwierdzenie wyboru w menu.
23) FAV: Dostęp do ulubionych kanałów.
24) REV: Przewijanie w tył podczas odtwarzania.
25) FWD: Przewijanie w przód podczas odtwarzania.
26) PVR: Wybierz w celu nagrania oglądanego programu.
27) HD RES: Ustawienie rozdzielczości do HDMI.
28) ASPECT: Wykorzystywany do ustawienia proporcji ekranu do DTV - tylko podczas oglądania TV.
PL - 34
PL
Korzystanie z pilota
Aby prawidłowo używać pilota, należy do skierować na sensor pilota w urządzeniu.
Pilot będzie działać w odległości około 5 metrów od sensora urządzenia i pod kątem ok 30°
w każdym kierunku.
Informacja: Kierowanie pilota na jakiekolwiek źródło światła czy na bezpośrednie światło
słoneczne może doprowadzić do błędnego działania. Nie dopuszczać do kontaktu pilota z wodą
lub wilgotnymi przedmiotami. Nie próbować samodzielnie rozbierać pilota.
WYMIANA BATERII
Krok 1: Nacisnąć przycisk w kierunku lewym;
Krok 2: Wyciągnąć kieszeń baterii;
UWAGA:
• Nieprawidłowe użytkowanie baterii może doprowadzić do ich wycieku, korozji czy wybuchu.
• Należy sprawdzić czy baterie są włożone w prawidłowym kierunku (polaryzacja).
• Ładowanie, podgrzewanie, otwieranie czy doprowadzanie do zwarcia w baterii
jest niebezpieczne.
• Baterie należy wyjąć z pilota, który ma być nieużywany przez dłuższy czas.
• Po zauważeniu zmniejszenia zakresu działania pilota należy wymienić baterie na nowe.
• Jeśli pojawi się wyciek z baterii należy dokładnie wytrzeć kieszeń baterii a następnie włożyć
nową baterię.
Zarządzanie wbudowanym akumulatorem ładowalnym
Przenośny odbiornik TV został wyposażony w inteligentny system zarządzania akumulatorem,
który obsługuje wykrywanie niskiego poziomu baterii.
1) Kiedy poziom baterii spada poniżej określonej wielkości, urządzenie wejdzie w tryb
niskiego poziomu baterii, wyświetlając migającą ikonę niskiego poziomu w menu OSD.
Ma ona przypomnieć użytkownikowi o konieczności jak najszybszego podłączenia
urządzenia do ładowarki.
2) Po połączeniu ładowarki AC/DC będzie ona zasilała urządzenie, jednocześnie
automatycznie ładując baterię bez względu na to czy odbiornik jest włączony czy nie.
3) Jeśli mimo ostrzeżeń o niskim poziomie baterii użytkownik kontynuuje oglądanie bez
podłączenia ładowarki, po wyczerpaniu baterii na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać
w lewym górnym rogu wyświetlacza ikonka wyczerpanej baterii. Następnie wyświetlacz
zaciemni się a dźwięk wyciszy. Jednakże system będzie pracował w dalszym ciągu.
Podłączenie w tym momencie ładowarki spowoduje powrót do normalnej pracy i wznowienie
odtwarzania lub przekazywania programu z włączonymi na poprzednim poziomie
parametrami audio i wideo.
PL - 35
Schemat urządzenia
1. Przód
1) SOURCE (Źródło): Wybór źródła sygnału.
2) SETUP (Ustawienia): Regulacja parametrów wyświetlacza takich jak jasność/kontrast
i kolory.
3) CH+: Poruszanie się po menu lub wybór kanałów.
4) OK: Zatwierdzenie wyboru w menu.
5) VOL-: Poruszanie się po menu lub regulacja głośności.
6) VOL+: Poruszanie się po menu lub regulacja głośności.
7) CH-: Poruszanie się po menu lub wybór kanałów.
8) ASPECT (Proporcje): Zmiana proporcji obrazu.
9) MENU: Otwieranie menu głównego.
10) EXIT: Wyjście z menu.
11) Sensor pilota: Otrzymywanie sygnału z pilota.
12) Ekran TFT: Panoramiczny ekran wyświetlacza TFT
13) Wejście antenowe: Podłączenie sygnału z zewnętrznej anteny
14) Głośnik lewy: Głośnik lewy
15) USB
16) Głośnik prawy: Głośnik prawy
2. Str. Prawa
1) AV IN JACK: Gniazdo służy do podłączania zewnętrznych źródeł CVBS wideo
i analogowego audio.
2) AV OUT JACK: wyjście źródła CVBS wideo oraz analogowego audio.
3) WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE: Wyjście analogowego sygnału audio L/R słuchawkowego.
4) POWER/ WŁĄCZNIK: Włącza i wyłącza urządzenie.
5) DC IN JACK: Wejście ładowarki AC-DC, napięcie 12V.
6) WSKAŹNIK ŁADOWANIA: Podczas ładowania zapalona jest czerwona lampka LED,
po naładowaniu kolor zmienia się na zielony.
PL - 36
PL
Pierwsza instalacja
Po prawidłowym wykonaniu wszystkich podłączeń, należy włączyć odbiornik i sprawdzić
czy jest podłączony do ładowarki. Włączyć urządzenie przy pomocy przycisku Power.
Przy pierwszym użyciu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych na ekranie pojawi się Menu
Główne.
1) Wybrać [OSD Language] (język OSD) i przy pomocy przycisków RIGHT/LEFT wybrać język.
2) Wybrać [Country] (kraj) i przy pomocy przycisków RIGHT/LEFT wybrać kraj.
3) Wybrać [Channel Search] (wyszukiwanie kanałów) i przy pomocy przycisków
RIGHT/LEFT rozpocząć automatyczne wyszukiwanie dostępnych kanałów.
4) Po zakończeniu strojenia można oglądać telewizję.
Podstawowe działania
1) Ustawienia zarządzania programami
Nacisnąć przycisk MENU i wybrać [Program].
W menu znajdują się opcje ustawień zarządzania programami.
Wybrać żądaną opcję i nacisnąć OK lub RIGHT by zmienić ustawienie.
Nacisnąć przycisk EXIT by wyjść z menu.
2) Kanały - edycja preferencji
Aby zmienić preferencje dotyczące kanałów (blokada, pomijanie, ulubione, przenoszenie
lub usuwanie), należy wejść w menu edycji kanałów (Kanał Edit). Wejście do tego menu
wymaga podania hasła. Fabryczne hasło to ‚000000‘.
PL - 37
Ustawianie kanałów ulubionych
Użytkownik może stworzyć krótką listę ulubionych kanałów, tak by mieć do nich łatwiejszy
dostęp. Ustawianie ulubionych kanałów radiowych i telewizyjnych:
1) Wybrać żądany kanał i nacisnąć przycisk FAVOURITE. Pojawi się ikona serduszka, a kanał
zostanie zapisany na liście ulubionych.
2) Powtarzać powyższy krok by dodać kolejne kanał do ulubionych.
3) Nacisnąć EXIT by zatwierdzić i wyjść z menu ustawień kanałów ulubionych.
Usuwanie programu z listy ulubionych:
Nacisnąć przycisk FAVOURITE na pilocie po wyborze jednego z kanałów z “serduszkiem”.
Oglądanie ulubionych kanałów
1) Nacisnąć przycisk FAVOURITE i pojawi się menu ulubionych.
2) Naciskając przyciski UP/DOWN wybierać ulubione kanały.
3) Nacisnąć OK by wybrać jeden z kanałów.
Usuwanie programu radiowego lub TV
1) Wybrać kanał do usunięcia i nacisnąć przycisk NIEBIESKI.
Pojawi się komunikat. Nacisnąć OK. by usunąć program.
2) Powtarzać powyższy krok, by usuwać kolejne programy.
Przeskakiwanie kanał telewizyjnego lub radiowego
1) Wybrać kanał i nacisnąć przycisk ZIELONY. Pojawi się symbol “przeskakiwania” a kanał
będzie od tej pory pomijany w “przewijaniu” kanałów.
2) Powtarzać powyższy krok, by wybrać kolejne kanały.
3) Nacisnąć EXIT by zatwierdzić i wyjść z menu.
Wyłączanie „przeskakiwania” danego programu.
Nacisnąć ZIELONY przycisk na kanale ustawionym jako „przeskakiwany”
(z symbolem SKIP).
Zmiana kolejności ustawiania kanałów telewizyjnych i radiowych (przenoszenie)
1) Wybrać kanał i nacisnąć przycisk CZERWONY. Pojawi się symbol przenoszenia.
2) Naciskając przyciski UP/DOWN przenieść kanał na nową pozycję na liście.
3) Nacisnąć OK by zatwierdzić.
4) Powtarzać powyższe kroki by przenieść kolejne kanały.
Blokada kanału
Urządzenie umożliwia blokadę niektórych kanałów, tak by można je było oglądać
dopiero po podaniu hasła. Ustawianie blokady kanału radiowego lub TV:
1) Wybrać kanał i nacisnąć przycisk ŻÓŁTY. Pojawi się symbol kłódki. Kanał został oznaczony
jako zablokowany.
2) Powtarzać powyższy krok, by wybrać kolejne kanały.
3) Nacisnąć EXIT by zatwierdzić i wyjść z menu.
4) Nacisnąć przycisk ŻÓŁTY by wyłączyć blokadę programu.
5) Aby obejrzeć program zablokowany, należy podać hasło
(fabryczne hasło ‚000000‘ lub hasło ustawione przez użytkownika).
3) EPG (Electronic kanał guide – elektroniczny przewodnik po kanałach)
EPG to ekranowy przewodnik, pokazujący program każdego kanału do siedmiu dni
naprzód. Aby wejść do EPG należy nacisjąć przycisk EPG na pilocie.
PL - 38
PL
Przy pomocy przycisków UP/DOWN wybrać żądany program. Jeśli informacje zajmują
więcej niż jedną stronę, przyciskiem NIEBIEBIESKIM przechodzi się do strony powyżej,
a ZÓŁTYM – poniżej.
4) Sortowanie kanałów
Kanały można ustawć w następującej kolejności:
[LCN] – W rosnącym porządku (numery kanałów).
[Name] – Sortowanie alfabetyczne (nazwa kanału).
[Service ID] – Sortowanie zgodne z ustawieniami stacji.
5) LCN (Numery kanałów)
włączenie lub wyłączenie LCN.
6) Ustawienia wideo
Aby wejść do menu ustawień wideo nacisnąć przycisk MENU a następnie wybrać [Picture]
(obraz). W menu znajdują się opcje regulacji ustawień obrazu. Naciskając przyciski
UP/DOWN wybrać opcję i zmieniać ustawienia za pomocą przycisków RIGHT/LEFT.
Nacisnąć przycisk EXIT by wyjść z menu.
1) Proporcje ekranu
Należy wybrać jeden z formatów wyświetlania: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box,16:9
Full Screen lub 4:3 Full, 16:9 Pillar Box, 16:9 PanScan Auto. Pozwoli to na optymalne
dostosowanie wielkości wyświetlacza do oglądanego obrazu.
2) Rozdzielczość
Jeśli obraz wideo nie jest wyświetlany prawidłowo, pomóc może zmiana tego ustawienia.
Ustawienie służy dopasowaniu do większości najpopularniejszych ustawień HDMI.
[480i]: system TV NTSC.
[480P]: system TV NTSC.
[576i]: system TV PAL.
[576P]: system TV PAL.
[720P]: system TV NTSC lub PAL.
[1080I]: system TV NTSC lub PAL.
[1080P]: system TV NTSC lub PAL.
PL - 39
3) Format TV
Jeśli obraz wideo nie jest wyświetlany prawidłowo, pomóc może zmiana tego ustawienia.
Zmiana powinna dostosować format do obowiązującego w danym kraju.
[NTSC]: system TV NTSC.
[PAL]: system TV PAL.
7) Wyszukiwanie kanałów
Aby wejść do menu nacisnąć przycisk MENU i wybrać [Search Channel].
W menu można zmienić opcje wyszukiwania kanałów.
Wybrać opcję i ustawić ją za pomocą przycisków RIGHT/LEFT.
Nacisnąć EXIT by wyjść z menu.
1) Wyszukiwanie automatyczne
Automatycznie wyszukuje i zapisuje kanały.
Użycie tej opcji spowoduje nadpisanie wszystkich wcześniej zapisanych kanałów.
a. Wybrać [Auto Search] (wyszukiwanie automatyczne) i nacisnąć OK lub przycisk RIGHT,
by rozpocząć wyszukiwanie.
b. Nacisnąć EXIT, by przerwać wyszukiwanie
2) Wyszukiwanie ręczne
Ręczne wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów. Ta opcja powoduje dodanie nowych
kanałów bez nadpisywania już dodanych.
a. Wybrać [Manual Search] (wyszukiwanie ręczne) i nacisnąć OK lub przycisk RIGHT,
by rozpocząć wyszukiwanie. Pojawi się ekran wyszukiwania.
b. Wybrać częstotliwość kanału przy użyciu przycisków RIGHT/LEFT
c. Nacisnąć OK by rozpocząć wyszukiwanie. Znaleziony kanał zostanie zapisany i dodany
do listy. Jeśli żaden kanał nie zostanie znaleziony, nastąpi wyjście z menu.
PL - 40
PL
3) Kraj
Wybór kraju zamieszkania.
4) Antenna power
Włączyć funkcję “Antenna Power” jeśli do urządzenia jest podłączona zewnętrzna antena.
8) Ustawienia czasu
Aby wejść do menu nacisnąć przycisk MENU i wybrać [Time] (czas).
W menu tym można skorzystać z opcji ustawień czasu.
Wybrać opcję i ustawić ją za pomocą przycisków RIGHT/LEFT.
Nacisnąć EXIT by wyjść z menu.
1) Przesunięcie czasu
Wybór ręcznych lub automatycznych ustawień przesunięcia czasu GMT.
2) Region kraju
Przy ustawieniu [Time Offset] na AUTO wybór regionu.
3) Strefa czasowa
Wybór strefy czasowej gdy [Time Offset] jest ustawiony na MANUAL (ręczny).
(9) Opcje
Aby wejść do menu nacisnąć przycisk MENU i wybrać [Option].
W menu można ustawić język OSD, język napisów i język audio.
Wybrać opcję i ustawić ją za pomocą przycisków RIGHT/LEFT.
Nacisnąć EXIT by wyjść z menu.
1) Język OSD
Wybór języka menu OSD
2) Język napisów
Wybór preferowanego języka napisów.
3) Język audio
Wybór preferowanego języka audio, dostępnego podczas oglądania kanałów TV.
Jeśli wybrany język nie będzie dostępny, program będzie nadawany w języku domyślnym.
10) Ustawienia systemowe
Aby wejść do menu nacisnąć przycisk MENU i wybrać [System].
W tym menu można dokonać ustawień systemowych.
Wybrać opcję i ustawić ją za pomocą przycisków RIGHT/LEFT.
Nacisnąć EXIT by wyjść z menu.
PL - 41
1) Ochrona rodzicielska
Ograniczenie lub blokada kanałów nieodpowiednich dla dzieci.
Aby ograniczyć/zablokować dostęp do kanałów należy wprowadzić hasło
(fabryczne ‚000000‘ lub ustawione przez siebie).
2) Ustawianie hasła
Ustawianie lub zmiana hasła dostępu. Aby przejść do menu należy wprowadzić hasło
(fabryczne ‚000000‘ lub ustawione przez siebie). Następnie pojawi się prośba o wpisanie
nowego hasła. Aby potwierdzić należy ponownie wpisać nowe hasło, a następnie nacisnąć
EXIT i opuścić menu.
3) Przywrócenie ustawień fabrycznych
Przywraca ustawienie urządzenia do wartości fabrycznych.
Wybrać w menu głownym [Restore Factory Default] I nacisnąć OK lub RIGHT
by zatwierdzić. Aby przejść do menu należy wprowadzić hasło (fabryczne ‚000000‘
lub ustawione przez siebie) a następnie nacisnąć OK by potwierdzić przywrócenie ustawień.
Użycie tej opcji spowoduje skasowanie wszystkich zapisanych kanałów oraz zmian
ustawień.
4) Informacje
Informacje o modelu, hardware i software.
5) Aktualizacja oprogramowania (software)
1) USB upgrade
This for upgrading software.
11) USB support movie playback:
PL - 42
PL
Aby wejść do menu nacisnąć przycisk MENU i wybrać [USB], używając przycisków
RIGHT/LEFT. W menu znajdują się ustawienia odtwarzania Muzyki, Obrazów i Multimediów.
Urządzenie obsługuje pliki w formatach AVI, MP3, WMA, JPEG oraz BMP.
1) Multimedia: Po podłączeniu urządzenia USB wybrać za pomocą przycisków RIGHT/LEFT
Music, Photo lub Movie a następnie nacisnąć OK., by zatwierdzić. Jeśli urządzenie USB
nie zostało podłączone, pojawi się ostrzeżenie o treści: „No USB device is Found“
(nie znaleziono urządzenia USB).
2) Ustawienia Foto (przeglądarki obrazów):
- SlideTime : ustawianie przerwy między pojawianiem się kolejnych zdjęć na 1~8 sekund.
- Slide Mode: wybór efektu zmiany zdjęcia z puli 0~59 lub efektu losowego.
- Aspect Ratio:
[Keep]: Odtwarzanie obrazów w oryginalnych proporcjach.
[Discard]: Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym.
3) Ustawienia filmów:
- Subtitle Font (czcionka napisów):
[Small]: wyświetla napisy małą czcionką.
[Normal]: wyświetla napisy zwykłą czcionką.
[Big]: wyświetla napisy dużą czcionką.
- Subtitle Background (tło napisów):
[White]: Wyświetla napisy na białym tle.
[Transparent]: Wyświetla napisy na przezroczystym tle.
[Grey]: Wyświetla napisy na szarym tle.
[Yellowgreen]: Wyświetla napisy na żółto - zielonym tle.
- Subtitle Color (kolor napisów):
[Red]: wyświetla napisy w kolorze czerwonym.
[Blue]: wyświetla napisy w kolorze niebieskim.
[Green]: wyświetla napisy w kolorze zielonym.
UWAGA:
-- Producent nie może zagwarantować kompatybilności (prawidłowego działania i zasilania)
ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej USB i nie ponosi odpowiedzialności
za utratę jakichkolwiek danych, która może nastąpić po podłączeniu do niniejszego
urządzenia.
PL - 43
-- Odczytywanie dużej ilości danych ze źródła USB może zabrać systemowi więcej czasu.
-- Niektóre pliki mogą się nie odtwarzać, nawet jeśli są w obsługiwanym przez urządzenie
formacie. Jest to zależne od zawartości pliku.
4) Ustawienia PVR:
[Urządzenie nagrywające]: Wybierz dysk w celu nagrania
[Format]: Sformatuj wybrany dysk
USTAWIENIA EKRANOWE
Nacisnąć jednokrotnie przycisk SETUP żeby wywołać ustawienia obrazu [PICTURE]
widoczne poniżej:
-- Naciskając przyciski <Up/Down> wybrać żądaną opcję.
-- Naciskać przyciski <Left/Right> by ustawiać wartości dla wybranej opcji.
-- Nacisnąć przycisk <SETUP> by opuścić menu.
Nacisnąć dwukrotnie przycisk SETUP żeby wywołać ustawienia opcji [OPTION]
widoczne poniżej:
-- Naciskając przyciski <Up/Down> wybrać żądaną opcję.
-- Naciskać przyciski <Left/Right> by ustawiać wartości dla wybranej opcji.
-- Nacisnąć przycisk <SETUP> by opuścić menu.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk SETUP żeby wywołać ustawienia SYSTEM widoczne poniżej:
-- Naciskając przyciski <Up/Down> wybrać żądaną opcję.
-- Naciskać przyciski <Left/Right> by ustawiać wartości dla wybranej opcji.
-- Nacisnąć przycisk <SETUP> by opuścić menu.
PL - 44
PL
Rozwiązywanie problemów
Problem
Brak obrazu
Brak sygnału TV na ekranie
Brak dźwięku z głośników
Jest dźwięk, brak obrazu
Nie działa pilot
Obraz zatrzymuje się
lub dzieki na piksele
Możliwe przyczyny
Urządzenie nie podłączone
do źródła zasilania
Urządzenie wyłączone
Rozwiązania
Podłączyć do źródła zasilania
Nie podłączony kabel DVB-T
Podłączyć kabel DVB-T
Włączyć urządzenie
Ustawić prawidłowe
parametry
Nieprawidłowe podłączenie
Podłączyć prawidłowo kabel
kabla audio
audio
Włączone wyciszenie dźwięku Wyłączyć wyciszenie i ustawić
(MUTE)
odpowiedni poziom głośności
Nieprawidłowa ścieżka
Wybrać inną ścieżkę
dźwiękowa
dźwiękową
Nieprawidłowe podłączenie
Podłączyć prawidłowo kabel
kabla AV
audio
Nacisnąć przycisk
Wybrano kanał radiowy
<TV/RADIO> by przełączyć
w tryb TV
Wyczerpane baterie
Zmienić baterie na nowe
Pilot znajduje się zbyt daleko Skierować pilota
lub nie jest skierowany na
bezpośrednio na urządzenie
urządzenie.
i zbliżyć się z nim.
Nieprawidłowe ustawienia
Zbyt słaby sygnał
Wzmocnić sygnał
Specyfikacje techniczne
Pozycja
Cecha
Częstotliwość wejściowa
Tuner
Poziom wejściowy RF
Przepustowość IF
Modulacja
Wideo
Format dekodera
Audio
Częstotliwość wejściowa
Wyświetlacz
Wyjście wideo
Wyjście audio
Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary
Waga (NETTO)
Format dekodera
VHF: 174 MHZ - 230 MHZ
Color TFT-Digital LED
1Vp - p (75 Ω)
2 CH
DC IN 12 V
15 W
220x125x30 mm
450 g
Wartość
170 ~ 230 MHz
470 ~ 860 MHz
-25 ~ -78 dBm
7 MHz and 8 MHz
QPSK, 16 QAM, 64 QAM
MPEG4 AVC/[email protected]
MPEG2 [email protected]
MPEG-1 (layer 1&2)
UHF: 470 MHZ - 862 MHZ
Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.
PL - 45
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.
W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU
SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM
NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo
rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.
Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.
Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się
z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii
i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia
prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz
w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu
właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym
skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku
nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi
bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne.
Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń
oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji
o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi,
przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt
kupiony.
PL - 46
EN
Table of Contents
Table of Contents ........................................................................................................... 47
Important Safety Instructions .......................................................................................... 47
Remote Control .............................................................................................................. 49
Panel illustration ............................................................................................................. 51
First Time installation ...................................................................................................... 52
Screen Setting ................................................................................................................ 59
Troubleshooting .............................................................................................................. 60
Technical Specifications ................................................................................................. 60
Important Safety Instructions
• Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back.
There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
• Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain
or moisture.
• Do not expose the Adaptor and product to water (dripping or splashing) and no objects filled
with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
• Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
• Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided
for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion,
sofa or other similar surface.
• Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table.
The unit may fall, resulting in possible damage or injury.
• Never place heavy or sharp objects on the LED panel or frame.
• Only use the AC adapter included with product. Using any other adapter will void your
warranty.
• Unplug the power from the outlet when the unit is not in use.
• Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
• WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed
to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
• WARNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing
loss.
• WARNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer,
the product is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device,
the disconnect device shall remain readily operable.
• WARNING: The excessive sound pressure from earphones and headphones can cause
hearing loss.
EN - 47
This marking indicates that this product should not be disposed with other household
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use
the return and collection systems or contact the retailer where the product
was purchased.They can take this product for environmental safe recycling.
For good reception, place the rod antenna as near as the window of house,
And place it as far as the screen of this DVB-T receiver.
Don‘t place the rod antenna near other machine/appliance (such as motor, computer,
switching power, TV, audio power amplifier, speakers... etc), since these machines/
appliances can cause interferences to the antenna.
Warning:
Do not use the mode DVB-Tin a moving vehicle etc.
The DVB-T function only works when the vehicle is stationary.
Prolonged exposure to high volume from audio players can cause temporary or permanent
hearing loss.
The USB drive must be connected directly to the unit.
To prevent data loss by interference and transfer, not use USB extension cords.
EN - 48
EN
Remote Control
Remote Key Function:
1) SETUP: Used to adjust the brightness/contrast/color
parameter of TFT screen .
2) ASPECT: Used to adjust aspect (16:9 or 4:3)
of the screen.
3) NUMBER KEYS: Used to select channel numbers
or input numbers in menus.
4) GOTO: Selects the play time of media.
5) STOP: Stops media play.
6) PLAY/PAUSE: Starts or resumes media play.
7) TV/RADIO: Used to switch between TV channels
and Radio stations.
8) Navigate (Right) the menu screens or increase
the volume.
Navigate (Left) the menu screens or decrease
the volume.
CH+: Used to move around the menu screens
or select the channels in non-menu state.
CH-: Used to move around the menu screens
or select the channels in non-menu state.
9) EPG: Used to display the Electronic Program Guide
menu window.
10) EXIT: Skips to the previous track during.
Playing media.
11) NEXT: Skips to the next track during playing media.
12) PREV: Used to return to the previous screen or menu.
13) RECLIST: Used to show schedule list.
14) MUTE: Used to turn the sound on or off.
15) INFO: Used to display information about the channel being viewed or special function
indicated on the menu.
16) TTX: Displays Teletext Information.
17) SUBTITLE: Used to switch between different subtitles that are broadcasted.
18) AUDIO: Used to exchange the audio language or the audio track.
19) REPEAT: Selects Repeat or turn off Repeat mode.
20) RECALL: Used to switch between the last two viewed channels.
21) MENU: Used to open the main menu window.
22) OK: Used to confirm a selection in a menu.
23) FAV: Used to access your favorite channels.
24) REV: Searches backwards during media play.
25) FWD: Searches forwards during media play.
26) PVR: Press to record the playing program.
27) HD RES: Used to adjust Resolution fo HDMI.
28) ASPECT: Used to adjust Aspect ratio for DTV only when watching TV.
Using the Remote Control
Point the remote control at the remote sensor in order for the player to function correctly.
The remote will function to approximately 21‘ from the remote sensor at an angle
of approximately 30° each direction.
Note: Directing the remote sensor toward any light source, such as direct sunlight,
may cause the unit to malfunction. Do not spill water or put wet items on the remote control.
Never disassemble remote control.
EN - 49
HOW TO REPLACETHE BATTERY
STEP1: PUSHTHE BUTTONTOWARD LEFT;
STEP2: PULLTHE BATTERYLOADER OUT.
Caution:
• Incorrect use of batteries may cause them to leak, corrode or explode.
• Be sure to place the batteries in the correct direction.
• It is dangerous to charge/heat/open or short-circuit the batteries.
Do not leave dead or expired batteries or mix old/new batteries.
• When not using the remote control for a long duration of time, remove the batteries.
• When operating range becomes reduced, replace all batteries with new, fresh ones.
• If leakage from the battery occurs, wipe the battery liquid from the battery compartment,
then replace.
Built-in Rechargeable Battery Management
This portable TV used a smart battery management system inside which can support
low battery detection.
1) If the battery voltage falls below a specific value, the unit will enter low battery mode,
displaying a flashing low battery icon in the OSD, indicating the user needs to recharge
the TV immediately.
2) If the AC/DC adapter is connected, it will supply the unit with power and the battery
will be charged automatically, whatever the power switch is ON or OFF.
3) If the user keep on watching without connect with the fitted DC adaptor, after the battery
exhausted, an empty battery icon will display and blink at the left up corner, the TFT screen
will turn into black instead of display the picture and the audio will be muted.
But the system are still working, if the user plug the DC adaptor at this time in time,
the system will back to normal working mode, the video and audio will reproduce again.
EN - 50
EN
Panel illustration
1. Front View
1) SOURCE: To select input source.
2) SETUP: Used to adjust the brightness/contrast/color parameter of TFT screen.
3) CH+: Move around the menu screens or selecting the channels in non-menu state.
4) OK: Confirm a selection within a menu.
5) VOL-: Move around the menu screens or changing the volume in non-menu state.
6) VOL+: Move around the menu screens or changing the volume in non-menu state.
7) CH-: Move around the menu screens or selecting the channels in non-menu state.
8) ASPECT: To change picture aspect.
9) MENU: Open the main menu window.
10) EXIT: Exit menu.
11) REMOTE CONTROL SENSOR: Receive the signal from the remote control
12) TFT screen: Display the TFT wide screen display.
13) Antenna input: Connect to an external RF signal.
14) Speaker Left: The left speaker.
15) USB
16) Speaker Right: The right speaker.
2. Right View
1)
2)
3)
4)
5)
6)
AV IN JACK: This jack used to connect a external CVBS video and analog audio input.
AV OUT JACK: This jack outputs CVBS video and analog audio signal.
EARPHONE JACK: This jack outputs analog audio L/R signal to earphone.
POWER SWITCH: This switch used to switch on/off the system.
DC IN JACK: This is used for AC-DC adaptor input, the voltage range is 12 V.
CHARGE INDICATOR: The system is in charging state when red LED is lighting, it will turn
into green when full charged.
EN - 51
First Time Installation
After all connections have been made properly, switch on TV and make sure the receiver
is connected to the Main Power. Press Power button to switch receiver on. If you are using
the receiver for the first time or restored to Factory Default, the Main Menu will appear on your
TV screen.
1)
2)
3)
4)
Select [OSD Language] and press RIGHT/LEFT key to select an language.
Select [Country] and press RIGHT/LEFT key to select your country of residence.
Select [Channel Search] and press RIGHT or OK key to begin Automatic channel search.
Once channel tuning is complete, you are now ready to watch TV.
Basic Operation
1) Program Manage Settings
To access the Menu, press the MENU button and select [Program].
The Menu provides options to adjust the Program Manage Settings.
Select an option and press OK or RIGHT to adjust that setting.
Press the EXIT button to exit the Menu.
2) Program Edit
To edit your program preferences (lock, skip, favorite, move or delete), you will need to
enter the Program Edit Menu. This Menu requires a password to access. Enter the default
password ‘000000‘.
EN - 52
EN
Set Favorite Program
You can create a shortlist of favorite programs that you can easily access.
Set Favorite TV or Radio program:
1) Select the preferred program hen press the FAVOURITE button.
A heart-shaped symbol will appear and the program is marked as a favorite.
2) Repeat the previous step to select more Favorite programs.
3) To confirm and exit the Menu, press the EXIT key
Disable favorite TV or Radio Program:
Press the FAVOURITE button on the Remote Control with the heart-shaped symbol.
View Favorite Program
1) Press the Favorite button and the Favorite Menu will appear.
2) Press UP/DOWN to select your Favorite Programs.
3) Press OK to select your favorite program.
Delete a TV or Radio Program
1) Select the Program and then press the BLUE button
A message will appear. Press OK to delete the program.
2) Repeat the previous step to select more programs to delete.
Skip TV or Radio Program
1) Select the program you would like to skip and press the GREEN button.
A skip symbol is displayed. The program is marked as a skip.
2) Repeat the previous step to select more programs.
3) To confirm and exit the menu, press EXIT key.
Disable a skip TV or Radio program:
Press the GREEN button on the skip program with the skip symbol.
Move a TV or Radio Program
1) Select the preferred program then press the RED button. A move symbol will appear.
2) Press UP/DOWN to move the program.
3) Press OK to confirm.
4) Repeat the above steps to move more channels.
Lock Program
You can lock selected programs for restricted view. Lock a TV or Radio
Program:
1) Select the preferred program then press the YELLOW button.
A lock- shaped symbol is displayed. The program is now marked as locked.
2) Repeat the previous step to select more programs.
3) To confirm and exit the menu, press the EXIT button.
4) Press the YELLOW button to disable the locked program.
5) To view the locked program, you will be require to enter either the default password
‘000000‘ or your last set password.
3) EPG (Electronic program guide)
The EPG is an on-screen TV guide that shows scheduled programs seven days in advance
for every tuned channel. Press the EPG button on the Remote Control to access guide.
EN - 53
You can use the UP/DOWN key to select the preferred program. If there Is more than one page
of information, use the BLUE button for page up and the YELLOW button for page down.
4) Sort
Sort your channels from the following options:
[LCN] - Sort the channels in ascending order.
[Name] - Sort the channels in alphabetical order.
[Service ID] - Sort the channels according to the station.
5) LCN (Logical channel number)
Set LCN on or off.
6) Video Setting
To access the Menu, press MENU then select [Picture].The Menu provides options to adjust
the video settings. Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust
that setting. Press EXIT to exit the menu.
1) Aspect Ratio
You must set the display format to either 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 Full Screen
or 4:3 Full, 16:9 Pillar Box, 16:9 PanScan Auto to get the maximum display when watching
TV.
2) Resolution
If the video does not appear correctly, change the setting.
This setting is to match the most common setting for HDMI.
[480i]: for NTSC system TV.
[480P]: for NTSC system TV.
[576i]: for PAL system TV.
[576P]: for PAL system TV.
[720P]: for NTSC or PAL system TV.
[1080I]: for NTSC or PAL system TV.
[1080P]: for NTSC or PAL system TV.
EN - 54
EN
3) TV format
If the video does not appear correctly, you need to change the settings. This should match
the most common setting for TVs in your country.
[NTSC]: for NTSC system TV.
[PAL]: for PAL system TV.
7) Channel Search
To access the menu, press MENU and select [Search Channel].
The Menu provides options to adjust the Search Channel settings.
Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the settings. Press EXIT to exit the Menu.
1) Auto Search
Search and install all channels automatically. This option overwrites all preset channels.
a. Select [Auto Search] and press OK or RIGHT to start channel search.
b. To cancel channel search, press EXIT.
2) Manual Search
Install new channels manually. This option adds new channels without changing the current
channels list.
a. Select [Manual Search] then press OK or RIGHT. The channel search screen will appear.
b. Press the RIGHT/LEFT key to select the channel frequency
c. Press OK to start searching channels If a channel is found, it is saved and added
to the channels list. If channels can‘t be found, then exit the menu.
EN - 55
3) Country
Select your country of residence.
4) Antenna power
Enable Antenna Power if an external active antenna is connected.
8) Time Setting
To access the Menu, press MENU then select [Time]. The Menu provides options to adjust
the time settings. Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust
the settings. Press EXIT to exit the menu.
1) Time offset
Select auto or manual for GMT offset adjustments.
2) Country Region
Select the Country Region when [Time Offset] is set to Auto.
3) Time Zone
Select the Time Zone Offset when [Time Offset] is set to Manual.
(9) Option
To access the Menu, press MENU and select [Option].The menu provides options to adjust
the OSD Language, Subtitle Language and Audio Language. Select an option and press
RIGHT/LEFT to adjust the setting. Press EXIT to exit the Menu.
1) OSD Language
Select an OSD language.
2) Subtitle Language
Select the preferred subtitle language.
3) Audio Language
Select the preferred audio language for watching TV channels.
If the language is not available, the default program language will be used.
10) System Setting
To access the Menu, press MENU and select [System].The menu provides options to adjust
the system settings. Press the UP/DOWN key to select an option and press RIGHT/LEFT
to adjust the setting. Press EXIT to exit the Menu.
EN - 56
EN
1) Parental Guidance
You can restrict access to channels that are unsuitable for children. To restrict/lock
the channel you will need to enter either the default password ‘000000‘ or your own
password.
2) Set Password
Set or change the password for locked programs. Enter your old password or the default
password ‘000000‘.You will then be asked to enter your new password. To confirm re-enter
your new password. Once it is confirmed, press EXIT to exit the Menu.
3) Restore Factory Default
Reset your Set Top Box to the Default Factory Settings. In Main Menu select [Restore
Factory Default] and press OK or RIGHT to select. Enter your password or the default
password ‘000000‘ and press OK to confirm. This option will delete all preset channels
and settings.
4) Information
View model, hardware and software information.
5) Software update
1) USB upgrade
This for upgrading software.
11) USB support movie playback:
To access the Menu, press the MENU button and select [USB] using the RIGHT/LEFT keys.
The menu provides options to playback Music, Photo and Multimedia files.
It can support AVI, MP3, WMA, JPEG and BMP formats.
EN - 57
1) Multimedia: When a USB device is attached you can select from the Music, Photo or Movie
options in this menu using the RIGHT/LEFT keys and OK to select. If a USB device is not
connected, the warning message “No USB device is Found“ will appear.
2) Photo configure:
- Slide Time: adjust slide show interval to 1~8 seconds.
- Slide Mode: adjust slide show effect as mode 0~59 or random.
- Aspect Ratio:
[Keep]: Play picture in its original aspect.
[Discard]: Play picture in full screen mode.
3) Movie Configure:
- Subtitle Font:
[Small]: Displays the subtitle as small mode.
[Normal]: Displays the subtitle as normal mode.
[Big]: Displays the subtitle as big mode.
- Subtitle Background:
[White]: Displays the subtitle in white background.
[Transparent]: Displays the subtitle in transparent background.
[Grey]: Displays the subtitle in grey background.
[Yellow green]: Displays the subtitle in yellow green background.
- Subtitle Color:
[Red]: Displays Subtitle in red font.
[Blue]: Displays Subtitle in blue font.
[Green]: Displays Subtitle in green font.
Note:
-- We cannot guarantee compatibility (operation and/or bus power) with all USB mass
storage devices and assume no responsibility for any loss of data that may occur when
connected to this unit.
-- With large amounts of data, it may take longer for the system to read the contents of a USB
device.
-- Some USB devices may not be properly recognized.
-- Even when they are in a supported format, some files may not play or display depending
on the content.
EN - 58
EN
4) PVR Configure:
[Record Device]: Select the disk for the record.
[Format]: Format the selected disk.
SCREEN SETTING
Press the SETUP button one time to display PICTURE setting as bellow:
-- Press <Up/Down>button to select different option.
-- Press <Left/Right>button to adjust different values of the selected option.
-- Press <SETUP>button to exit the menu.
Press the SETUP button two times to display OPTION setting as bellow:
-- Press <Up/Down>button to select different option.
-- Press <Left/Right>button to adjust different values of the selected option.
-- Press <SETUP>button to exit the menu.
Press the SETUP button three times to display SYSTEM setting as bellow:
-- Press <Up/Down>button to select different option.
-- Press <Left/Right>button to adjust different values of the selected option.
-- Press <SETUP>button to exit the menu.
EN - 59
Troubleshooting
Problem
No picture
Screen shows
No Signal
No sound from speaker
Only sound, no image
on the screen
Remote control unit is not
workable
The image stop suddenly or
mosaic
Potential Reasons
Power isn‘t connected
The power switch is not on
What to do
Connect the power
Switch on the power
Not connect DVB-T cable
Plugin the DVB-T cable
Incorrect setting
Set up correct parameter
No or incorrect connection
with audio cable
Connect the audio cable
correctly
Switch on the correct volume
control
Try an other soundtrack
Connect the audio cable
correctly
Press <TV/RADIO> key to
shift into TV mode
Change new battery
Mute the sound
Incorrect sound track
No or incorrect connection
with AV cable
The program is a radio
program
The battery is exhausted
Remote control unit is not
in the right opposite
of the front panel or too far
from it
The signal is too weak
Adjust the way of holding
remote control unit and near
from the panel
Strengthen the signal
Technical Specifications
Item
Sub Item
Input Frequency
Tuner
RF Input level
IF Bandwidth
Modulation
Video
Decoder Format
Audio
Input Frequency
Display Device
Video output
Audio output
Power Voltage
Power consumption
Dimensions
Weigth (NET)
Decoder Format
VHF: 174 MHZ - 230 MHZ
Color TFT-Digital LED
1Vp - p (75 Ω)
2 CH
DC IN 12 V
15 W
220x125x30 mm
450 g
We reserve the right to change technical specifications.
EN - 60
Parameter
170 ~ 230 MHz
470 ~ 860 MHz
-25 ~ -78 dBm
7 MHz and 8 MHz
QPSK, 16 QAM, 64 QAM
MPEG4 AVC/[email protected]
MPEG2 [email protected]
MPEG-1 (layer 1&2)
UHF: 470 MHZ - 862 MHZ
EN
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before
a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer.
Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous
tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories
or on the product packing means that the product must not be disposed
as household waste. When the product/ battery durability is over, please,
deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point,
where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places,
where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union
and in other European countries as well. By proper disposal of the product you
can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise
occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator.
Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please,
do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste.
Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your
local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can
leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local
authority.
EN - 61
Tartalom
Tartalom .......................................................................................................................... 62
Fontos biztonsági szabályok .......................................................................................... 62
Távirányító ...................................................................................................................... 64
Fő egység szemléltetése, ábrája .................................................................................... 66
Első használat alkalmával történő beállítások ................................................................ 67
Kijelző beállítás .............................................................................................................. 74
Hibaelhárítás .................................................................................................................. 75
Paraméterek és jellemzők .............................................................................................. 75
Fontos biztonsági utasítások
• Figyelmeztetés: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne távolítsa el
a készülék elülső, sem hátulsó paneljét. A készülék belsejében nincs a felhasználó által
kezelhető alkatrész. A szervizi beavatkozást bízza szakképzett szerelőre.
• Figyelmeztetés: A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében óvja a készüléket
az esőtől, nedvességtől.
• Óvja az adaptert és a hordozható DVD-lejátszót (csepegő vagy folyó) víztől,
továbbá ne helyezzen rájuk folyadékkal töltött tárgyakat, pl. vázát.
• Ne tegye ki a hordozható DVD-lejátszót közvetlen napfénynek és hőforrásoknak,
pl. radiátor, kályha stb.
• Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készülék nyílásai a szellőzést/hőelvezetést szolgálják.
Ne zárja el a levegő útját pl. azzal, hogy párnára, kanapéra vagy hasonló felületre helyezi‚
a hordozható DVD-lejátszót.
• Ne helyezze a hordozható DVD-lejátszót instabil kocsira, állványra, 3 lábú eszközökre
konzolra vagy asztalra. Ha a készülék leesik, károsodhat vagy sérülést is okozhat.
• Sem az LED panelre, sem a keretére ne helyezzen súlyos vagy éles tárgyakat.
• Csak a hordozható DVD-lejátszóhoz tartozékként csomagolt adaptert használja.
• Más adapter használata kizárja a garancia érvényesítését.
• Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
• Környezetvédelmi szempontból fontos, hogy ügyeljen az elhasznált elemek megfelelő
hulladékgyűjtő helyen történő leadására.
• FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (az egyes elemeket, több elemet vagy az elemkészletet)
ne tegye ki túlzott hőnek, pl. napsugárnak, tűznek stb.
• FIGYELMEZTETÉS: Ha fülhallgatót használ hallás károsodást okozhat a túl erős hang.
• FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat
használjon. A DVD-lejátszó elektromos adapterrel csatlakozik az áramforráshoz, az adapter
megszakító eszközként működik, ezért az mindig legyen hozzáférhető.
HU - 62
HU
Ez a jel azt jelenti, hogy ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
Ha szeretné megelőzni a lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodást,
akkor újrahasznosíthatja a készüléket felelőséggel úgy, hogy az anyagokat újra fel
lehessen használni. Tájékozódjon az elektromos és elektrónikus készülékek
hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről vagy lépjen kapcsolatba
az értékesítővel, ahol a készüléket vásárolta, ő visszaveheti a készüléket
a biztonságos újrahasznosítás érdekében.
A jó adásvétel érdekében, helyezze a rúd antennáját olyan közel az ablakhoz
amennyire csak lehet,valamint az legyen minél távolabb a DVB-T vevő képernyőjétől.
Ne tegye a rúd antennát más gép / berendezés közelébe (mint például a motor,
számítógép, tápegységek, TV, audio teljesítmény erősítő, hangszóró, stb ...),
mivel ezek a gépek / berendezések zavarhatják az antenna megfelelő vételét.
Figyelmeztetés:
Ne használja a DVB-T módot a kocsiban, amikor az mozog, csak akkor lehet használni ezt a
funkciót, amikor a kocsi áll.
A hosszú ideig tartó erős hang átmeneti, vagy állandó hallás károsodást okozhat.
Az USB memóriát közvetlenül a készülékhez szükséges csatlakoztatni.
Az adatok elveszítésének elkerülése érdekében ne használjon USB hosszabító kábeleket.
HU - 63
Távirányító
KEZELŐGOMBOK FUNKCIÓI:
1) SETUP (Beállítás): Használható a fényerő/
kontraszt/TFT képernyő szín paramétereinek
beállításához .
2) ASPECT (Képarány): képernyő méret beállítás
(16:9 or 4:3)
3) NUMBER KEYS (Számgombok): Csatorna szám
vagy számozott tételek kiválasztása a menüben.
4) GOTO: Lejátszási idő kiválasztása.
5) STOP (Megállítás): Megállítja a lejátszást.
6) PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet):
Indítja vagy szünetelteti a lejátszást.
7) TV/RADIO: TV-csatornák és rádióállomások közötti
váltáshoz.
8) Navigate (Jobb) -menü képernyőn jobbra,
vagy hangosítás
Navigate (Bal) menü képernyőn balra,
vagy halkítás.
CH+: mozgás a menü képernyőn vagy csatorna
kiválsztása
CH-: mozgás a menü képernyőn vagy csatorna
kiválsztása
9) EPG: megjelenik az Electronic Program Guide
(elektronikus csatorna információ) menü ablak.
10) EXIT: ugrás az előző számra média lejátszás közben.
11) NEXT (következő): ugrás a következő számra média lejátszás közben.
12) PREV (előző): visszatérés az előző képernyőre, vagy menübe.
13) RECLIST: menetrend listája megjelenítése.
14) MUTE (Némítás): Hangkimenet kikapcsolása.
15) INFO: aktuális csatorna információk megjelenítése, vagy speciális funkciók a menüben.
16) TTX: teletext információ megjelenítése
17) SUBTITLE: kiválasztás az elérhető feliratok közül
18) AUDIO: váltás a különböző nyelvek vagy hangsávok között
19) REPEAT (Ismétlés): ismétlés kiválasztása ,vagy ismétlés mód kikapcsolása
20) RECALL: váltás a 2 utoljára nézett csatorna között
21) MENÜ: belépés a menü fő ablakába
22) OK: kiválasztás a menüben,megerősítés
23) FAV: kedvenc csatornákhoz hozzáférés.
24) REV: visszafelé keresés a média lejátszás során.
25) FWD: előre felé keresés a média lejátszás során.
26) PVR: Nyomja meg az aktuális csatorna felvételért.
27) HD RES: HDMI felbontás beállítása.
28) ASPECT: DTV képarány beállítása csak TV nézésnél.
A távirányító használata
Annak érdekében,hogy a készülék helyesen működjön,irányítsa a távirányítót a távérzékelőre.
A távirányító körülbelül 6,4 méteren keresztül képes működni a távérzékelőtől,
30° – os szögben mindkét irányban.
HU - 64
HU
Megjegyzés: Ne irányítsa a távirányítót bármilyen fényforrás felé (például közvetlen
napfény), mert az a készülék hibás működését okozhatja. A távirányítót ne öntse le vízzel,
illetve ne tegyen rá nedves tárgyakat. Soha ne szerelje szét a távirányítót!
HOGYAN KELL AZ ELEMET KICSERÉLNI
1. LÉPÉS: NYOMJA A GOMBOT BALRA
2. LÉPÉS: HÚZZA KI A ELEMREKESZT
Figyelem:
• A helytelen elem használata szivárgást, rozsdásodást vagy elem felrobbantását okozhat.
• Figyeljen arra, hogy az elemek helyes irányba legyenek behelyezve .
• Veszélyes az elemeket tölteni / melegíteni / kinyitni vagy rövidzárlatot okozni.
• Ne hagyja szabadon a lejárt vagy lemerült elemeket és ne keverje a régit az új elemekkel.
• Ha nem használja a távirányítót hosszabb ideig, távolítsa el az elemeket.
Amikor a működési teljesítmény csökken, cserélje ki az összes elemet új elemre.
• Ha az elemekből szivárgás történik, törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd helyezzen
be új elemeket.
Beépített Újratölthető Akkumulátor Kezelése
Ez a hordozható TV intelligens rendszerrel rendelkezik, amely képes felismerni az alacsony
akkumulátor feszültséget.
1) Ha az akkumulátor feszültsége egy bizonyos érték alá csökken, akkor a készülék
automatikusan bekapcsolja az alacsony akkumulátor feszültség módot,amely megjeleníti
a villogó alacsony akkumulátor feszültség ikonját az OSD-n, ami jelzi a felhasználónak,
hogy azonnal újra kell töltenie a TV-t.
2) Ha az AC/DC adapter csatlakoztatva van, akkor az biztosítani fogja az áramellátását
a készüléknek és tölteni fogja az akkumulátort, a főkapcsoló bármilyen pozícióban van
(ON vagy OFF).
3) Ha a felhasználó a készüléket a felszerelt DC adapter csatlakozása nélkül használja és
az akkumulátor lemerül,akkor egy üres akkumulátor ikon jelenik meg a képernyőn és a bal
fenti sarokban villogni kezd. A TFT képernyő feketévé válik a kép megjelenése helyett és a
hang néma lesz. Ilyenkor a rendszer még mindig működik, úgyhogy ha a felhasználó időben
csatlakoztatja az adaptert, a rendszer vissza fog állni a normális üzemmódba, valamint a
videó és az audió újra megjelenik.
HU - 65
Fő egység szemléltetése
1. Elölnézet
1) Forrás: bemeneti forrás kiválasztása
2) SETUP (Beállítás): Használható a fényerő/kontraszt/TFT képernyő szín paraméterei
beállításához .
3) CH+: mozgás a menü képernyőn ,vagy csatorna kivalsztasa.
4) OK: kiválasztás megerősítése a menüben.
5) VOL-: mozgás a menü képernyőn ,vagy hangerő módosítása.
6) VOL+: mozgás a menü képernyőn, vagy hangerő módosítása.
7) CH-: mozgás a menü képernyőn ,vagy csatorna kiválsztása.
8) ASPECT (Képarány): képernyő méret beállítás (16:9 or 4:3)
9) MENU: belépés a menü fő ablakába
10) EXIT: kilépés a menüből.
11) REMOTE CONTROL SENSOR (távirányitó érzékelője): távirányitó jelének fogadása
12) TFT screen (TFT kijelző): TFT kijelző megjelenítése
13) Antenna input (Antenna bemenet): rádiófrekvenciás jel bemenete
14) Speaker Left: bal hangszóró
15) USB
16) Speaker Right: jobb hangszóró
2. jobb nézet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
AV IN bemenet: külső CVBS videó és analóg bemenet csatlakozója.
AV OUT: CVBS videó és analóg kimenet csatlakozója.
Fülhallgató csatlakozója: analóg audio L / R jel kimenete.
Hálózati kapcsoló: kapcsolja ki / be a rendszert.
DC IN: AC-DC adapter bemenete, a feszültség 12V.
töltési indikátor: A rendszer töltési állapotban van, amikor piros LED-es jelzőfény világít,
ha teljesen fel van töltve, akkor zöld jelzőfény világít.
HU - 66
HU
Első telepítés
Miután minden csatlakozás megtörtént, kapcsolja be a TV-t és ellenőrizze, hogy a készülék
csatlakoztatva van a hálózathoz. Nyomja meg a Power gombot a bekapcsoláshoz.
Ha a készüléket első alkalommal, vagy gyári visszaállítás után használja, a főmenü jelenik meg
a TV képernyőn.
1) Válassza ki az [OSD Language]-et ,és nyomja meg a JOBB / BAL gombbal a kívánt nyelvet.
2) Válassza ki a [Country] és a JOBB / BAL gombbal válassza ki az Ön országát.
3) Válassza ki a [Channel Search] és a JOBB vagy OK gombbal indítsa el az automatikus
csatorna keresést.
4) Ha csatorna keresése elkészült, akkor készen áll a TV nézésre.
Alap működés
1) program beállítások
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, és válassza ki a [Program]-ot.
A menü teszi lehetővé a program beállítását.
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg az OK-t vagy nyomjon JOBB-ra a beállítás
módosításáéert. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen a menüből.
Program szerkesztés
A program beállításainak szerkesztéséhez (zár, ugrás, kedvenc, áthelyezés vagy törlés)
be kell lépni a Program szerkesztés menübe. A belépéshez szükséges egy jelszót
megadnia. Írja be a standard jelszót 000000.
Kedvenc Program Beállítása
Létrehozhat egy rövid listát a kedvenc csatornáiról, ami könnyedén elérhető.
Kedvenc TV vagy Rádio csatorna beállítás:
1) Válassza ki a csatornát és nyomja meg a “FAVOURITE”gombot.
Egy szív alakú szimbólum jelenik meg és ezáltal a csatorna meg lett jelölve, mint kedvenc.
2) Ismételje meg az előző lépést, hogy kiválaszthasson több kedvenc csatornát is.
3) Megerősítésért és kilépésért a menüből nyomja meg az “EXIT “gombot.
Kedvenc TV vagy Rádio csatorna letiltása:
Nyomja meg a “FAVOURITE” gombot szív alakú szimbólummal a távirányítón.
HU - 67
Kedvenc csatorna megtekintése
1) Nyomja meg a “Favourite” gombot és a kedvenc csatorna menü megjelenik.
2) FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt csatornát.
3) Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a kiválasztást.
Kedvenc csatorna törlése
1) Válassza ki a programot, majd nyomja meg a KÉK gombot
Az üzenet jelenik meg. Az OK gomb megnyomásával törli a programot.
2) Ismételje meg az előző lépést, ha kiakar törölni több csatornát.
TV vagy radió csatorna átugrás
1) Válassza ki a csatornát, amelyiket szeretné átugrani, és nyomja meg a ZÖLD gombot.
A “skip” szimbólum jelenik meg.A csatorna meg van jelölve az átugrásra.
2) Ismételje meg az előző lépést, ha több csatornát szeretne kiválasztani.
3) Megerősítésért és kilépésért a menüből nyomja meg az “EXIT” gombot.
TV vagy rádio csatorna átugrás letiltása:
Nyomja meg a ZÖLD gombot a csatornán a “skip” szimbólummal.
TV vagy rádio csatorna áthelyezése
1) Válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg a PIROS gombot.
A „Move” szimbólum jelenik meg.
2) A FEL/LE gombokkal helyezze át a csatornát.
3) Nyomja meg az OK gombot.
4) Ismételje meg a fenti lépéseket több csatorna áthelyezéséért.
Csatorna zárolása
Ezzel a funkcióval zárolhatja a kiválasztott csatornákat.
TV vagy rádió csatorna zárolása.
1) Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a SÁRGA gombot.
A zár alakú szimbólum jelenik meg. Ezáltal a csatorna meg lett jelölve mint zárt.
2) Ismételje meg az előző lépést ,ha több csatornát is kiszeretne választani.
3) Megerősítésért és kilépésért a menüből nyomja meg az EXIT gombot.
4) Nyomja meg a SÁRGA gombot zárolás letiltásáért.
5) Zárt csatorna megtekintéséhez szükséges jelszót megadnia.
Írja be a standard jelszót 000000 vagy az utolsó beállítot jelszót „.
3) EPG (Elektronikus műsorújság)
Az EPG elektronikus műsorújság, hét napra előre megmutatja a tervezett műsort minden
beállított csatornánál. Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón a funkció eléréséhez.
Használhatja az UP/DOWN gombot a kívánt csatorna kiválasztásához. Ha több mint egy oldal
információ jelenik meg,akkor használja a KÉK gombot,abban az esetben ha szeretne felfelé
ugrani egy egész oldalt és a SÁRGA gombot ha lefele szeretne ugrani egy egész oldalt.
HU - 68
HU
4) Rendezés
A csatornákat a következő lehetőségek szerint lehet rendezni:
[LCN] - csatornák rendezése növekvő sorrendben.
[Név] - csatornák rendezése ABC sorrendben.
[Szerviz ID] - csatornák rendezése az állomás szerint.
5) LCN (Logikus csatornaszám)
kapcsolja az “LCN”-t be vagy ki
6) Videó beállítása
A menü megnyitásához nyomja meg a “MENU” gombot, majd válassza ki a [Picture] opciót.
A menü lehetővé teszi a videó beállítását. Nyomja meg a FEL/LE opciót a kiválasztásért,
és nyomja meg JOBB/BAL opciót a beállításért. Az EXIT gomb megnyomásával kilép
a menüből.
1) Képarány
Be kell állítani a kijelző formátumot 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9
Teljes képernyő vagy 4:3 Teljes, 16:9 Pillar Box, 16:9 PanScan a maximális képernyő
mérete eléréséért TV nézés közben.
2) Felbontás
Ha a videó nem jelenik meg helyesen, változtassa meg a beállításokat úgy,
hogy az megfeleljen a leggyakoribb HDMI beállításnak.
[480i]: NTSC rendszerű TV.
[480p]: NTSC rendszerű TV.
[576i] PAL rendszerű TV.
[576p]: PAL rendszerű TV.
[720p]: NTSC vagy PAL rendszerű TV.
[1080i]: NTSC vagy PAL rendszerű TV.
[1080P]: NTSC vagy PAL rendszerű TV.
3) TV formátum
Ha a videó nem jelenik meg helyesen, változtassa meg a beállításokat úgy,
hogy az megfeleljen a leggyakoribb TV beállításoknak az adott országban.
[NTSC]: NTSC rendszerű TV.
[PAL]: PAL rendszerű TV.
HU - 69
7) Csatornakeresés
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a [Search Channel]
opciót. A menü lehetővé teszi a “Csatornakeresés beállításai” elérését.
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállításért.
Az EXIT gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.
1) Automatikus keresés
Keresi és telepíti az összes csatornát automatikusan.
Ez az funkció felülírja az összes előre beállított csatornát.
a. Válassza ki az [Auto Search] opciót, majd nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot
az automatikus keresést elkezdéséért.
b. Csatornakeresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot.
2) Új csatornák telepítése manuálisan. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hozzáadhassunk új
csatornákat anélkül,hogy az aktuális csatorna lista megváltozzon.
a. Válassza ki a [Manual Search] funkciót, majd nyomja meg az OK vagy a JOBB gombot.
A “Csatornakeresés” ablak jelenik meg.
b. Nyomja meg a JOBB/BAL gombot a csatorna frekvencia kiválasztásáért
c. Az OK gomb megnyomásával elkezdi keresni a csatornákat. Ha talál egy csatornát,
azt lementi és hozzáteszi a csatornák listájához. Ha semmilyen csatorna nem található,
akkor kilép a menüből.
3) Ország
Válassza ki az országot lakóhelye szerint.
4) Antennaerősítő
Engedélyezze az Antennaerősítőt, ha egy külső aktív antenna csatlakoztatva van.
HU - 70
HU
8) Idő beállítása
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a [Time] opciót.
A menü lehetővé teszi az idő beállítását.
Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon ki egy opciót, utána nyomja meg a JOBB/BAL
gombot a beállítások eléréséért. Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből.
1) Időeltolódás
Válassza ki az automatikus vagy manuális GMT eltolódás beállítását.
2) Ország, Régió szerint
Válassza ki az országot a régióban, amikor a [Time Offset] beállítás Automatikus.
3) Időzóna
Válassza ki az időzónát, amikor a [Time Offset] beállítás Manuális.
9) Opció
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza ki a [Option] funkciót.
A menü lehetővé teszi az OSD nyelv, Felirat nyelv és Audió Nyelv beállításainak elérését.
Válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a JOBB/BAL gombot a beállítások eléréséért.
Az EXIT gomb megnyomásával kilép a menüből.
1) OSD nyelv
Válasszon ki egy OSD nyelvet.
2) felirat nyelv
Válassza ki a kívánt felirat nyelvét.
3) Audio Language
Válassza ki a kívánt TV csatorna nyelvét .
Ha a nyelv nem elérhető, az alap csatorna nyelv lesz használva.
HU - 71
10) A rendszer beállítása
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU opciót
és válassza ki a [System]-et. A menü lehetővé teszi a rendszer
beállításainak elérését. Nyomja meg az FEL/LE gombot és
válassza ki a kívánt opciót, utána nyomja meg a JOBB/BAL
gombot a beállítások eléréséért. Az EXIT gomb
megnyomásával lépjen ki a menüből.
1) Szülői útmutatás
Korlátozhatja a hozzáférést azokhoz a csatornákhoz, amellyek nem megfelelőek a gyerekek
számára.A csatorna korlátozásáért vagy elzárásáért meg kell adnia a standard 000000 vagy
saját jelszavát.
2) Jelszó beállítása
Állítsa be vagy változtassa meg a jelszavát a nem megfelelő csatornákra. Írja be a régi
jelszót, vagy a standard jelszót 000000. Ezután adja meg az új jelszót. Erősítse meg
újra az új jelszót. Ha ez megvan erősítve, nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen
a menüből.
3) Gyári alapértelmezett
Állítsa újra a Set Top Boxot a gyári beállításokra.
A főmenüben válassza ki a [Restore Factory Default], majd nyomja meg az OK gombot vagy
a JOBB gombot a kiválasztásért. Írja be a saját jelszavát vagy a standard jelszót 000000,
és nyomja meg az OK gombot a megerősítésért. Ez a funkció törli az összes beállított
csatornát és a beállításokat.
4) Információ
Modell, hardver és szoftver információk.
5) Szoftver frissítése
1) USB frissítés
Szoftver frissítése.
11) USB film lejátszás támogatása:
A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot és válassza ki az [USB]opciót a JOBB/
BAL gombok segítségével. A menü lehetőséget biztosít a Zene, Fotó és multimédiás fájlok
lejátszására. Az eszköz támogatja az AVI, MP3, WMA, JPEG és BMP formátumokat.
HU - 72
HU
1) Multimédia: Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva van,akkor ebben a menüben választhat
a Zene, Fotó és Film lejátszási lehetőségek közül a JOBB/BAL gomb segítségével.
Ezután nyomja meg az OK gombot, hogy megerősítse a kiválasztást.Ha nincs USB-eszköz
csatlakoztatva, a figyelmeztető üzenet „ USB eszköz nem található“ jelenik meg.
2) Fotó beállítása:
- diavetítés intervallum : állítsa be a diavetítés intervallumát 1 ~ 8 mp.
- diavetítés módja : állítása be a diavetítés módját 0 ~ 59 vagy véletlen.
- Képarány:
[Keep]: kép lejátszása az eredeti méretben.
[Elvet]: kép lejátszása teljes képernyős módban.
3) Film beállítása:
- Felirat betűtípusa:
[Small]: felirat megjelenítése kis módban.
[Normal]: felirat megjelenítése normál módban.
[Big]: felirat megjelenítése nagy módban.
- Felirat háttere:
[White]: felirat megjelenítése fehér háttérrel.
[Transparent]: felirat megjelenítése átlátszó háttérrel.
[Grey]: felirat megjelenítése szürke háttér.
[Yellowgreen]: felirat megjelenítése sárgászöld háttérrel.
- A felirat színe:
[Red]: felirat megjelenítése piros betűkkel.
[Blue]: felirat megjelenítése kék betűkkel.
[Green]: felirat megjelenítése zöld betűkkel.
Megjegyzés:
-- Nem tudjuk garantálni a kompatibilitást az összes USB tárolóeszközzel, és nem vállaljuk
a felelősséget semmilyen adatvesztésért, amely előfordulhat akkor, amikor csatlakoztatja
az USB tárolóeszközt a készülékhez.
-- Nagy mennyiségű adat esetén hosszabb ideig tarthat amíg a rendszer leolvassa az USB
eszköz tartalmát.
-- Egyes USB-eszközöket a készülék nem olvas megfelelően.
-- Ha a fájlok támogatott formátumúak, még akkor is előfordulhat, hogy nem lehet egyes fájlokat
lejátszani, illetve megjeleníteni a tartalomtól függően.
HU - 73
4) PVR beállítása:
[Record Device]: Válassza ki a lemezt a felvételhez
[Format]: kiválasztott lemez formázása.
Képernyő beállítása
Nyomja meg a SETUP gombot egyszer, hogy megjelenítse a KÉP beállítását (lásd a képet):
-- Nyomja meg a <Up/Down> gombot másik lehetőség kiválasztásáért.
-- Nyomja meg a <Left/Right> gombot és állítsa be a kiválasztott opció különböző értékeit.
-- Nyomja meg a <SETUP> gombot ha szeretne kilépni a menüből.
Nyomja meg a SETUP gombot kétszer, hogy megjelenítse az OPCIÓK beállítást (lásd a képet):
-- Nyomja meg a <Up/Down> gombot másik lehetőség kiválasztásáért.
-- Nyomja meg a <Left/Right> gombot és állítsa be a kiválasztott opció különböző értékeit.
-- Nyomja meg a <SETUP> gombot ha szeretne kilépni a menüből.
Nyomja meg a SETUP gombot háromszor, hogy megjelenítse az RENDSZER beállítását
(lásd a képet):
-- Nyomja meg a <Up/Down> gombot másik lehetőség kiválasztásáért.
-- Nyomja meg a <Left/Right> gombot és állítsa be kiválasztott opció különböző értékeit.
-- Nyomja meg a <SETUP> gombot ha szeretne kilépni a menüből.
HU - 74
HU
Hibaelhárítás
Probléma
Nincs kép
Képernyőn nincs jel
Lehetséges okai
Nincs csatlakoztatva
a hálózathoz
A hálózati kapcsoló nincs
bekapcsolva
Nincs csatlakoztatva
DVB-T kábel
Helytelen beállítás
Helytelen kapcsolat
az audio kábellel
Nincs hang a hangszóróból
Le van halkítva a hang
Helytelen hangsáv
Csak hang van, kép nincs
a képernyőn
Távirányitó nem működik
helytelen kapcsolat a video
kábellel
A kiválasztot csatorna egy
rádió csatorna
Az elem lemerült
A távirányitó nincs jó
pozicióban, előlappal
szemben vagy túl messze
van a készüléktől
A kép mozaikos, vagy hirtelen
A jel túl gyenge
megáll
Megoldás
Csatlakoztassa a készüléket
Kapcsolja be a hálózati
kapcsolót
Csatlakoztassa DVB-T kábelt
Állítsa be a helyes
paramétereket
Csatlakoztassa
az audio kábelt helyesen
Kapcsolja be a megfelelő
hangerő-szabályozót
Próbáljon ki egy másik
hangsávot
csatlakoztassa a video kábelt
helyesen
Nyomja meg a <TV/RADIO>
gombot belépésért a TV
módba
Cseréljen elemet
Tartsa a távirányitót helyes
irányban és közelebb
a készülékhez
Erősítse meg a jelet
Műszaki adatok
Tétel
Altétel
Bemeneti frekvencia
Hangoló
RF bemeneti szint
IF sávszélesség
Moduláció
Video
Dekóder Formátum
Audio
Bemeneti frekvencia
Kijelző eszköz
Video kimenet
Audio kimenet
Hálózati feszültség
Fogyasztás
Méretek
Tömeg (NETTO)
Dekóder Formátum
VHF: 174 MHZ - 230 MHZ
Color TFT-Digital LED
1 Vp-p (75 Ω)
2CH
DC IN 12 V
15 W
220x125x30 mm
450 g
HU - 75
Paraméter
170 ~ 230 MHz
470 ~ 860 MHz
-25 ~ -78 dBm
7 MHz és 8 MHz
QPSK, 16 QAM, 64 QAM
MPEG4 AVC/[email protected]
MPEG2 [email protected]
MPEG-1 (layer 1&2)
UHF: 470 MHZ - 862 MHZ
A gyártó fenntartja a termék műszaki specifikációinak módosítását.
FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL
VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ.
A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.
Környezetvédelmi információk
Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:
lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és
olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után
speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült
elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt
a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni.
Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz)
adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést
és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban
vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul
a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető
kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti
erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/
akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes
elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz.
A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén
az eladójától, a községi hivataltól.
HU - 76
Záruční list
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli
nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný
záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin,
vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho
pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození
výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected]
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
PDL 783 UHD DVBT
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne
vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov
alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo
poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte [email protected]
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované
na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
PDL 783 UHD DVBT
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
Karta gwarancyjna
PL
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI,
zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym
przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
(np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie
płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego
odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej
czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi,
czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant
zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu,
co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt.
8 powodują utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie
zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika
(np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa:
PDL 783 UHD DVBT
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement