Aeg-Electrolux HK634020FB Bedienungsanleitung


Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK634020FB Bedienungsanleitung | Manualzz

HK634020FB

NL Gebruiksaanwijzing

FR Notice d'utilisation

DE Benutzerinformation

PT Manual de instruções

2

16

31

45

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

7.

PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8.

MONTAGE-INSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

9.

TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

10.

MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

3

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van

8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2

Algemene veiligheid

• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

4 www.aeg.com

• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u

welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

2.2 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

NEDERLANDS

5

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

WAARSCHUWING!

Brand- of explosiegevaar.

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Probeer niet om een brand te blussen met water. Haal het apparaat uit het stopcontact en dek de vlammen af met een deksel of blusdeken.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskera-

6 www.aeg.com

miek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

2.3 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.4 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

3

4

1

2

5

Kookzone

Kookzone

Kookzone

Bedieningspaneel

Kookzone

5 4

3.1 Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

NEDERLANDS

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

1 tiptoets -functie

Het apparaat in- en uitschakelen

2

3

4

5

6

Een kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Het timerdisplay

/

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

Het verhogen of verlagen van de kookstand.

7

7

De tijd verlengen of verkorten.

/

8

9

10

Kookzone instellen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ringen.

De functie STOP+GO in- en uitschakelen.

3.2 Kookstanddisplays

Display (weergave) Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

-

-

De -functie is in werking.

De automatische verwarmingsfunctie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Slot/kinderbeveiliging is in werking.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

3.3 Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

8 www.aeg.com

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

4.1 In- en uitschakeling

Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatische uitschakeling

De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:

• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (

).

• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

• U iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.

• De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:

, - — 6 uur

• - — 5 uur

• — 4 uur

• - — 1,5 uur

4.3 Temperatuurinstelling

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand. Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Raak tiptoets aan om de buitenste ring in te schakelen. Het controlelampje gaat branden Voor meer buitenste verwarmingskringen dezelfde tiptoets opnieuw aanraken. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste ring uit te schakelen. Het controlelampje dooft

4.5 Automatisch opwarmen

U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Om de functie Automatisch opwarmen te starten, dient de kookplaat koud te zijn (geen in het display). van de kookzone keer op keer aanraken totdat de gewenste kookstand wordt ingeschakeld. Na 3 seconden verschijnt op de display.

Om de functie te stoppen, raakt u aan.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.6 Timer

Timer met aftelfunctie

Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt.

Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.

• De kookzone instellen: raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat.

• De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (

00

-

99

minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te schakelen. De resterende tijd telt af tot

00

. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

00

. De kookzone wordt uitgeschakeld.

• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van

Kookwekker

U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn.

Raak aan. Raak of aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

00

.

• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van

4.7 STOP+GO

De -functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).

Als in werking is, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.

stopt de timerfunctie niet.

• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u aan. Het symbool gaat branden.

• Raak voor het uitschakelen van deze functie aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

NEDERLANDS

9

4.8 Slot

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Voor het inschakelen van deze functie raakt u aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.

De timer blijft aan.

Raak,om deze functie te stoppen aan.

De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Als u het apparaat stopt, stopt u deze functie ook.

4.9 De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.

De kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in .

• Raak 4 seconden aan. Het symbool

gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in . Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken

• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.

• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het apparaat bedienen.

• Als u het apparaat uitschakelt met , gaat de kinderbeveiliging weer werken.

10 www.aeg.com

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

5.2

Kookgerei

Informatie over het kookgerei

Energie besparen

Energie besparen

Temperatuurinstelling

Gebruik om:

1 Het door u gekookte eten warm te houden

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen

Stomen van groenten, vis en vlees

Aardappelen stomen

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks naar behoefte

5-25 min

10-40 min

25-50 min

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

5.3 De voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Tijdsinstelling

Tips

20-45 min

20-60 min

60-150 min zoals nodig

5-15 min

Leg een deksel op de pan.

Meng het geheel van tijd tot tijd.

Met deksel bereiden.

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Enkele eetlepels vloeistof toevoegen

Gebruik max. ¼ l water voor

750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten

Halverwege de bereidingstijd omdraaien

Halverwege de bereidingstijd omdraaien

NEDERLANDS

11

Temperatuurinstelling

9

Gebruik om: Tijdsinstelling

Tips

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet

Informatie over acrylamides

Belangrijk!

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen

(met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides.

Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1.

– Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen.

Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de

2.

3.

schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

7.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

oplossing

Controleer of het apparaat goed is aangesloten op het stopcontact (zie aansluitdiagram).

Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

12 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De STOP+GO-functie is in werking.

Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

oplossing

Raadpleeg het hoofdstuk

"Dagelijks gebruik".

Reinig het bedieningspaneel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat uit is.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

De restwarmte-indicatie gaat niet aan.

De automatische opwarmfunctie start niet.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

De sensorvelden worden warm.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

U hebt iets op de tiptoets gezet.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Kookzone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

U heeft de kookstand verlaagd van .

Verwijder het voorwerp van de tiptoets.

Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Laat de kookzone voldoende afkoelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.

Begin vanaf en verhoog alleen de kookstand.

Schakel eerst de binnenring in.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel het apparaat uit en weer in.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.

Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.

Raadpleeg het hoofdstuk

"Dagelijks gebruik".

Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

NEDERLANDS

13

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

8.

MONTAGE-INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.

Voor montage

Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.

• Model ...........................

• Productnummer

(PNC) ........................................

• Serienummer (S.N.)..............

8.1 Inbouwapparatuur

• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn

8.3 Montage in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

8.2 Aansluitkabel

• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type

H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

14 www.aeg.com

Als u een beschermblok gebruikt (extra toebehoren

1)

), is de beschermvloer direct onder het apparaat niet nodig.

U kunt het beschermblok niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert.

1)

Het beschermblok is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

9.

TECHNISCHE INFORMATIE

Modell HK634020FB

Typ 58 HAD 54 AO

Prod.Nr. 949 595 120 01

220-240 V 50-60 Hz

Ser.Nr. ..........

AEG

6.5 kW

Vermogen van kookzones

Kookzone

Rechtsachter —180 mm

Rechtsvoor — 145 mm

Linksachter — 145 mm

Linksvoor — 120 / 175 / 210 mm

NEDERLANDS

15

Nominaal vermogen (max warmteinstelling) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

800 / 1600 / 2300 W

10. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

16 www.aeg.com

SOMMAIRE

1.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.

CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

8.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

9.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.aeg.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

FRANÇAIS

17

1.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut

être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.

• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2

Sécurité générale

• L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants.

18 www.aeg.com

• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.

Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

2.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.

• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Nous vous recommandons d'installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

Branchement électrique

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à proximité.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service aprèsvente ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins

3 mm.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent

être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

2.2 Utilisation

AVERTISSEMENT

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

FRANÇAIS

19

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion ou d'incendie.

• Les graisses et l'huile chaude peuvent dégager des vapeurs inflammables.

Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments qui peuvent provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

• Ne tentez pas d'éteindre un incendie avec de l'eau. Débranchez l'appareil et couvrez les flammes à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture à incendie.

AVERTISSEMENT

Risque de dommage de l'appareil.

20 www.aeg.com

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

2.3 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT

Risque de dommage de l'appareil.

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon

état.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons

à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

2.4 Mise au rebut

AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

3.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

1

2

3

4

5

Zone de cuisson

Zone de cuisson

Zone de cuisson

Bandeau de commande

Zone de cuisson

5 4

3.1 Description du bandeau de commande

1 2 3 4 5

FRANÇAIS

21

6

10 9 8 7

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont activées.

1 touche sensitive fonction

Pour allumer et éteindre l'appareil.

2

3

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.

Pour indiquer le niveau de cuisson.

4

5

6

Affichage du niveau de cuisson

Voyants du minuteur des zones de cuisson

Affichage du minuteur

/

Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.

Pour indiquer la durée, en minutes.

Pour augmenter ou diminuer le niveau de cuisson.

7 Pour augmenter ou diminuer la durée.

/

8

9

10

Pour sélectionner une zone de cuisson.

Pour activer et désactiver les circuits extérieurs.

Pour activer et désactiver la fonction

STOP+GO.

3.2 Indicateurs du niveau de cuisson

-

-

Affichage Description

La zone de cuisson est désactivée.

La zone de cuisson est activée.

22 www.aeg.com

Affichage Description

La fonction est activée.

La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée.

Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).

Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.

La fonction d'arrêt automatique est activée.

3.3 Voyant de chaleur résiduelle

AVERTISSEMENT

La chaleur résiduelle peut

être source de brûlures !

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

4.1 Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver l'appareil.

4.2 Arrêt automatique

Cette fonction arrête l'appareil automatiquement si :

• Toutes les zones de cuisson sont désactivées ( ).

• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé l'appareil.

• Vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes

(une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques instants et l'appareil s'éteint. Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• Vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et l'appareil s'éteint.

Voir ci-dessous.

• La relation entre le niveau de cuisson et les durées de la fonction d'arrêt automatique :

• , - : 6 heures

• - : 5 heures

• : 4 heures

- : 1 heure 30 minutes

4.3 Niveau de cuisson

Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. L'affichage indique le niveau de cuisson. Appuyez sur et en même temps pour désactiver la zone de cuisson.

4.4 Activation et désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez adapter la surface de cuisson à la dimension du récipient.

Pour activer le circuit extérieur, appuyez sur la touche sensitive . Le voyant s'allume. Pour activer plusieurs circuits extérieurs, appuyez de nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant correspondant s'allume.

Répétez la procédure ci-dessus pour désactiver le circuit extérieur. Le voyant s’éteint.

4.5 Démarrage automatique de la cuisson

La fonction de démarrage automatique de la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité.

Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps (voir le schéma) puis redescend au niveau sélectionné.

Pour activer la fonction de démarrage automatique de la cuisson, la zone de cuisson doit être froide ( ne doit pas

être affiché). Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de la zone de cuisson jusqu'à ce que le niveau de cuisson souhaité s'affiche. Au bout de 3 secondes, s'affiche.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur .

FRANÇAIS

23

-

99

minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte a commencé.

• Pour désactiver le minuteur : réglez la zone de cuisson avec et appuyez sur pour désactiver le minuteur. Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à

00

. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.

• Vérification du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de la touche . Le voyant de la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps restant.

Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et

00

clignote. La zone de cuisson se désactive.

• Arrêt du signal sonore : appuyez sur

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minuterie

Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque les zones de cuisson ne sont pas en fonctionnement. Appuyez sur . Appuyez sur la touche ou pour régler la durée souhaitée.

Une fois le temps écoulé, le signal sonore retentit et

00

clignote.

• Arrêt du signal sonore : appuyez sur

4.6 Minuteur

Minuteur dégressif

Utilisez le minuteur pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant une session.

Réglez le minuteur après avoir choisi la zone de cuisson.

Le réglage du niveau de cuisson peut

être défini avant ou après celui du minuteur.

• Pour régler la zone de cuisson: appuyez sur à plusieurs reprises juqu'à ce que l'indicateur d'une zone de cuisson nécessaire s'allume.

• Pour activer ou changer le minuteur : appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée (

00

4.7 STOP+GO

La fonction permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud ( ).

Il n'est désormais plus possible de modifier le niveau de cuisson en cours .

La fonction n’interrompt pas le minuteur.

• Pour activer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume.

• Pour désactiver cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

4.8 Verrouillage

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pour éviter une modification involontaire du niveau de cuisson.

24 www.aeg.com

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer cette fonction, appuyez sur

. Le symbole s'allume pendant

4 secondes.

Le minuteur reste activé.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Lorsque vous éteignez l'appareil, cette fonction est désactivée.

4.9 Dispositif de sécurité enfants

Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.

Pour activer le dispositif de sécurité enfants

• Activez l'appareil avec .

Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson .

• Appuyez sur pendant 4 secondes.

Le symbole s'allume.

• Désactivez l'appareil avec .

Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants

• Activez l'appareil avec .

Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson . Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.

• Désactivez l'appareil avec .

Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson

• Activez l'appareil avec

. Le symbole

s'allume.

• Appuyez sur pendant 4 secondes.

Réglez le niveau de cuisson dans les

10 secondes qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil.

• Lorsque vous éteignez l'appareil en appuyant sur , la sécurité enfants fonctionne à nouveau.

5.

CONSEILS UTILES

5.1 Ustensiles de cuisson

Informations concernant les ustensiles de cuisson

• Le fond de l'ustensile de cuisson doit

être aussi plat et épais que possible.

• Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

5.2 Économies d'énergie

Comment réaliser des économies d'énergie

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celleci en fonctionnement.

• Désactivez les zones de cuisson avant la fin du temps de cuisson pour utiliser la chaleur résiduelle.

• Veillez à ce que le fond du plat de cuisson corresponde à la dimension de la zone de cuisson.

5.3 Exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

FRANÇAIS

25

Niveau de cuisson

Utilisation :

1 Pour conserver au chaud les plats que l'on vient de cuire

1-2

1-2

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Heure Conseils

Sauce hollandaise ; faire fondre : beurre, chocolat, gélatine

Solidifier : omelettes, œufs au plat

Faire cuire à feu doux le riz et les plats à base de produits laitiers ; réchauffage des plats cuisinés selon les besoins.

5-25 min

10-40 min

25-50 min

Mettre un couvercle sur le plat de cuisson

Remuer de temps en temps

Couvrir pendant la cuisson.

Ajouter au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.

Ajouter quelques cuillerées

à soupe de liquide

Faire cuire à la vapeur les légumes, le poisson à l'étuvée, la viande

Faire cuire des pommes de terre à la vapeur

Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes

Poêler à feu doux : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets

20-45 min

20-60 min

60-150 min au besoin

Utiliser max. ¼ l d'eau pour

750 g de pommes de terre.

Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients.

Retourner à mi-cuisson.

Poêler à feu vif des pommes de terre rissolées, côtelettes de filet, steaks

5-15 min

Retourner à mi-cuisson.

Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf braisé), cuisson des frites.

Informations sur l'acrylamide

Important Selon les connaissances scientifiques les plus récentes, faire brunir les aliments de manière intensive, en particulier les produits contenant de l'amidon, peut nuire à la santé à cause de l'acrylamide. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire cuire les aliments à basse température et de ne pas trop les faire brunir.

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.

Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

26 www.aeg.com

Pour enlever les salissures :

1.

– Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : tra-

2.

3.

ces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.

Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème

Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire fonctionner.

Un signal sonore retentit et l'appareil s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est

éteint.

L'appareil s'éteint.

Cause probable

L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

La fonction STOP+GO est activée.

Solution

Vérifiez que l'appareil est correctement branché à une source d'alimentation électrique (reportezvous au schéma de branchement).

Allumez de nouveau l'appareil et réglez le niveau de cuisson en moins de

10 secondes.

N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».

Nettoyez le bandeau de commande.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Retirez l'objet des touches sensitives.

Retirez l'objet de la touche sensitive.

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive .

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente.

FRANÇAIS

27

Problème

La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.

Cause probable

La zone de cuisson est chaude.

Laissez la zone de cuisson refroidir.

Solution

Le niveau de cuisson le plus élevé est réglé.

Le niveau de cuisson le plus élevé est identique à la fonction de démarrage automatique de la cuisson.

Impossible d'activer le circuit extérieur.

Les touches sensitives sont chaudes.

s'allume.

s'allume.

et un chiffre s'affichent.

Vous avez diminué le niveau de cuisson à partir de .

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

La fonction d'arrêt automatique est activée.

Le dispositif de sécurité enfants ou de verrouillage est activé.

Une erreur s'est produite dans l'appareil.

Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente. Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique

(située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.

Commencez à et augmentez le niveau de cuisson.

Activez d'abord le circuit intérieur.

Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si nécessaire.

Éteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau.

Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente.

Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service aprèsvente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

28 www.aeg.com

8.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Reportez-vous au chapitre « Consignes de sécurité ».

Avant l'installation avoir été installés dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

Avant l'installation de l'appareil, notez ci-dessous les informations figurant sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au bas de l'enveloppe extérieure de l'appareil.

• Modèle ...........................

• PNC .............................

• Numéro de série ....................

8.2 Câble d'alimentation

• L'appareil est fourni avec le câble d'alimentation.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez votre service après-vente.

8.1 Appareils encastrables

• Les appareils encastrables ne peuvent

être mis en fonctionnement qu'après

8.3 Montage min.

500mm min.

50mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

FRANÇAIS

29

Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option

1)

), le fond de protection installé directement sous l'appareil n'est plus nécessaire.

Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de protection si vous installez l'appareil audessus d'un four.

1)

L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

9.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modell HK634020FB

Typ 58 HAD 54 AO

Prod.Nr. 949 595 120 01

220-240 V 50-60 Hz

Ser.Nr. ..........

AEG

Puissance des zones de cuisson

Zone de cuisson

Arrière droite — 180 mm

Avant droite — 145 mm

Arrière gauche — 145 mm

Avant gauche — 120 / 175 / 210 mm

6.5 kW

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

800 / 1600 / 2300 W

30 www.aeg.com

10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH

31

INHALT

1.

SICHERHEITSINFORMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.

GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

7.

FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

8.

MONTAGEANLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

9.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10.

UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

32 www.aeg.com

1.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren

Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

WARNUNG!

Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.

• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen

Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer

Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.

• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von

Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

1.2

Allgemeine Sicherheit

• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die

Heizelemente.

• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

DEUTSCH

33

• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten

Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer

Feuerlöschdecke.

• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen

Dampfreiniger.

• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des

Kochfelds, da diese heiß werden können.

• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!

2.

SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den Elektroanschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen

Sie stets Sicherheitshandschuhe.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem

Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender

Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste

Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

34 www.aeg.com

• Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige

Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das

Netzkabel oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.

• Kabel zugentlasten.

• Achten Sie darauf, Netzstecker und

Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der

Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die

Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und

Schütze.

2.2 Gebrauch

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.

• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Legen Sie kein Besteck und keine

Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen

Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der Spannungsversorgung.

Dies dient zur Vermeidung eines

Stromschlags.

WARNUNG!

Es besteht Explosions- und

Brandgefahr.

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie

Flammen oder erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl verursachen.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

• Löschen Sie eine Flamme nicht mit

Wasser. Schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Bedienfeld fallen. Die Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr ein.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten

Böden kann die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf dem

Kochfeld umsetzen möchten.

2.3 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.

DEUTSCH

35

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.

• Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden

Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

2.4 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemä-

ßen Entsorgung des Gerätes wenden

Sie sich an die zuständige kommunale

Behörde vor Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

3.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

3

4

1

2

5

Kochzone

Kochzone

Kochzone

Bedienfeld

Kochzone

5 4

36 www.aeg.com

3.1 Bedienfeldanordnung

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen,

Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven

Funktionen.

1

Sensorfeld Funktion

Ein- und Ausschalten des Geräts.

2

3

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

Zeigt die Kochstufe an.

4

5

6

Anzeige der Kochstufe

Kochzonen-Anzeigen des

Timers

Timer-Anzeige

Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.

Zeigt die Zeit in Minuten an.

Erhöhen oder Verringern der Kochstufe.

/

7 Erhöhen oder Verringern der Zeit.

/

8

9

10

Auswählen der Kochzone.

Ein- und Ausschalten der äußeren Kreise.

Ein- und Ausschalten der Funktion

STOP+GO.

3.2 Anzeige der Kochstufen

-

-

Display Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Die Funktion ist eingeschaltet.

DEUTSCH

37

Display Beschreibung

Die Ankochautomatik ist in Betrieb.

Eine Störung ist aufgetreten.

Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).

Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv.

Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.

3.3 Restwärmeanzeige

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch

Restwärme!

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

4.1 Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang , um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4.2 Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Gerät in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (

).

• Nach dem Einschalten des Geräts wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln oder einem Gegenstand bedeckt

(Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt einige Male und das Gerät schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer gewissen

Zeit leuchtet das Symbol auf und das Gerät wird ausgeschaltet. Siehe unten.

• Verhältnis zwischen der Kochstufe und den Zeiten der Abschaltautomatik:

• , - — 6 Stunden

- — 5 Stunden

• — 4 Stunden

• - — 1,5 Stunden

4.3 Kochstufe einstellen

Durch die Berührung von , erhöht sich die Kochstufe. Durch die Berührung von , verringert sich die Kochstufe.

Das Display zeigt die eingestellte Kochstufe an. Berühren Sie zum Ausschalten der Kochzone und gleichzeitig.

4.4 Ein- und Ausschalten der

äußeren Heizkreise

Die Kochflächen können an die Größe des Kochgeschirrs angepasst werden.

Berühren Sie das Sensorfeld , um den

äußeren Heizkreis einzuschalten. Die Anzeige leuchtet auf. Wenn Sie weitere äu-

ßere Heizkreise einschalten möchten, berühren Sie das Sensorfeld nochmals.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

Wiederholen Sie den Vorgang, um den

äußeren Heizkreis auszuschalten. Die

Kontrolllampe erlischt.

4.5 Ankochautomatik

Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei

Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe

(siehe Diagramm) eingestellt und an-

38 www.aeg.com

schließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

Um die Ankochautomatik starten zu können, muss die Kochzone kalt sein (auf dem Display wird nicht angezeigt).

Berühren Sie der Kochzone wiederholt, bis die gewünschte Kochstufe angezeigt wird. Nach 3 Sekunden leuchtet

auf dem Display.

Berühren Sie zum Ausschalten der Funktion .

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.6 Timer

Kurzzeitmesser

Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.

Stellen Sie den Timer ein, nachdem

Sie die Kochzone ausgewählt haben.

Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Timer einstellen oder umgekehrt.

• Auswahl der Kochzone: Berühren Sie

wiederholt, bis die Kontrolllampe der gewünschten Kochzone leuchtet.

• Aktivieren oder Ändern des

Timers: Berühren Sie oder , um die Dauer für den Timer einzustellen (

00

-

99

Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.

• Deaktivieren des Timers: Wählen Sie die Kochzone mit und berühren Sie

, um den Timer zu deaktivieren. Die

Restzeit wird auf

00

heruntergezählt.

Die Anzeige der Kochzone erlischt.

• Anzeigen der verbleibenden Zeit:

Wählen Sie die Kochzone aus. Die

Anzeige der Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die verbleibende

Zeit an.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ist ein Signalton zu hören und

00 blinkt. Die Kochzone wird ausgeschaltet.

• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie .

Kurzzeitwecker

Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren Sie .

Berühren Sie oder , um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ist ein Signalton zu hören und

00

blinkt.

• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie .

4.7 STOP+GO

Mit der Funktion werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste

Kochstufe ( ) geschaltet.

Ist aktiviert, lässt sich die Kochstufe nicht ändern.

Die Funktion unterbricht nicht die Timer-Funktion.

• Berühren Sie zur Aktivierung dieser

Funktion . Das Symbol leuchtet.

• Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion . Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.

4.8 Tastensperre

Wenn die Kochzonen in Betrieb sind, können Sie das Bedienfeld verriegeln.

So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.

Berühren Sie zum Einschalten dieser

Funktion . Das Symbol wird 4 Sekunden lang angezeigt.

Der Timer bleibt eingeschaltet.

Berühren Sie zum Ausschalten dieser

Funktion . Die zuvor ausgewählte

Kochstufe wird eingestellt.

Diese Funktion wird auch ausgeschaltet, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.

4.9 Kindersicherung

Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.

Einschalten der Kindersicherung

• Schalten Sie das Gerät mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein .

• Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das

Symbol leuchtet.

• Schalten Sie das Gerät mit aus.

Ausschalten der Kindersicherung

• Schalten Sie das Gerät mit ein.

Stellen Sie keine Kochstufe ein . Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das

Symbol leuchtet.

DEUTSCH

39

• Schalten Sie das Gerät mit aus.

Ausschalten der Kindersicherung für einen einzelnen Kochvorgang

• Schalten Sie das Gerät mit ein. Das

Symbol leuchtet.

• Berühren Sie

4 Sekunden lang.

Stellen Sie die Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden ein.

Das Gerät kann jetzt benutzt werden.

• Nachdem das Gerät mit ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung wieder aktiv.

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

5.1 Kochgeschirr

Informationen zum Kochgeschirr

• Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

• Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche verursachen.

• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem

Einschalten der Kochzone auf.

• Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.

• Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich groß sein.

5.2 Energiesparen

So sparen Sie Energie

5.3 Anwendungsbeispiele zum

Kochen

Die Angaben in der folgenden Tabelle sind Richtwerte.

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

Koch stufe

Verwendung:

1-2

1 Warmhalten von gegarten Speisen

Sauce Hollandaise; zerlassen:

Butter, Schokolade, Gelatine

1-2 Stocken: Luftiges Omelette, gebackene Eier

Dauer Tipps nach

Bedarf

5-25

Min.

10-40

Min.

Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr

Ab und zu umrühren

Mit Deckel garen

40 www.aeg.com

Koch stufe

2-3

Verwendung:

Informationen zu

Acrylamiden

Dauer Tipps

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten

Dünsten von Gemüse, Fisch,

Fleisch

Dampfgaren von Kartoffeln

25-50

Min.

20-45

Min.

20-60

Min.

60-150

Min.

Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren

Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben

Max. ¼ l Wasser für 750 g

Kartoffeln verwenden

Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten

Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen

Bei geringer Hitze anbraten:

Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts, Frikadellen, Bratwürste,

Leber, Mehlschwitze, Eier,

Pfannkuchen, Donuts nach

Bedarf

Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden

Bei starker Hitze anbraten: Rösti, Lendenstücke, Steaks

5-15

Min.

Nach der Hälfte der Garzeit einmal wenden

Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von

Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes Frites

Wichtig!

Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch

Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen

Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

Kratzer oder dunkle Flecken in der Glaskeramik beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.

So entfernen Sie Verschmutzungen:

1.

– Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die Verschmutzungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber

2.

3.

für Glas. Den Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.

– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt werden: Kalk- und Wasserränder,

Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden

Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.

Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.

DEUTSCH

41

7.

FEHLERSUCHE

Problem

Das Gerät kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die

Spannungsversorgung angeschlossen ist (siehe

Anschlussplan).

Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.

Berühren Sie nur ein Sensorfeld.

Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.

Die Funktion STOP+GO ist eingeschaltet.

Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Siehe hierzu Kapitel

„Täglicher Gebrauch“.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.

Ein akustisches Signal ertönt und das Gerät schaltet ab.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.

Die Ankochautomatik startet nicht.

Der äußere Heizkreis lässt sich nicht einschalten.

Sie haben etwas auf das

Sensorfeld gestellt.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze

Zeit in Betrieb war.

Die Kochzone ist heiß.

Die höchste Kochstufe ist eingestellt.

Sie haben die Kochstufe beginnend bei verringert.

Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Lassen Sie die Kochzone abkühlen.

Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik.

Beginnen Sie bei und erhöhen Sie die Kochstufe.

Schalten Sie zuerst den inneren Heizkreis ein.

42 www.aeg.com

heiß.

Problem

Die Sensorfelder werden

leuchtet auf.

leuchtet auf.

und eine Zahl werden angezeigt.

Mögliche Ursache

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.

Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.

Die Kindersicherung oder die Tastensperre ist eingeschaltet.

Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.

Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an

Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen

Buchstaben-Code für die Glaskeramik

(befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an.

Abhilfe

Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf die hinteren Kochzonen.

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Siehe hierzu Kapitel

„Täglicher Gebrauch“.

Trennen Sie das Gerät eine Zeit lang vom Stromnetz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die

Sicherung wieder ein.

Wenn erneut aufleuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät korrekt bedient haben. Wenn Sie das

Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder

Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

8.

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem

Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse.

• Modell ...........................

• Produktnummer

(PNC) ........................................

• Seriennummer ............

8.1 Einbaugeräte

• Einbaugeräte dürfen nur nach dem

Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.

8.2 Anschlusskabel

• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.

• Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

DEUTSCH

43

8.3 Montage min.

500mm min.

50mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

Falls Sie einen Schutzboden verwenden

(zusätzliches Zubehör)

1)

, ist der Bodenschutz direkt unter dem Gerät nicht erforderlich.

Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.

1)

Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

44 www.aeg.com

9.

TECHNISCHE DATEN

Modell HK634020FB

Typ 58 HAD 54 AO

Ser.Nr. ..........

AEG

Kochzonenleistung

Kochzone

Hinten rechts —180 mm

Vorne rechts — 145 mm

Hinten links — 145 mm

Vorne links —120 / 175 / 210 mm

Prod.Nr. 949 595 120 01

220-240 V 50-60 Hz

6.5 kW

Nennleistung (höchste Kochstufe)

[W]

1800 W

1200 W

1200 W

800 / 1600 / 2300 W

10. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

PORTUGUÊS

45

ÍNDICE

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

10.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:

Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços: www.aeg.com

Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor: www.aeg.com/productregistration

Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho: www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.

Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.

Aviso / Cuidado - Informações de segurança.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

46 www.aeg.com

1.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segurança.

• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis estão quentes.

• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.

• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

1.2

Segurança geral

• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.

• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

PORTUGUÊS

47

• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio.

• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio.

• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.

• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.

• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem ficar quentes.

• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

2.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

ADVERTÊNCIA

A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

• Remova todos os elementos da embalagem.

• Não instale nem utilize o aparelho se este estiver danificado.

• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

• Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.

• Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque é pesado. Use sempre luvas de protecção.

• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.

• Proteja a parte inferior do aparelho contra vapor e humidade.

• Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela.

Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho.

• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.

• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. Recomendamos a instalação de um painel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.

Ligação eléctrica

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio e choque eléctrico.

• Todas as ligações eléctricas têm de ser efectuadas por um electricista qualificado.

• O aparelho tem de ficar ligado à terra.

48 www.aeg.com

• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica.

• Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado.

• Não permita que o cabo de alimenta-

ção fique enredado.

• Certifique-se de que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma tomada.

• Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais.

• Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada.

• Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo.

• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.

• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.

• Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.

2.2 Utilização

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico.

• Utilize este aparelho em ambiente doméstico.

• Não altere as especificações deste aparelho.

• Não utilize um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado para activar/desactivar o aparelho.

• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas, nem se este tiver estado em contacto com água.

• Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura.

Ficam quentes.

• Desligue (off) a zona de cozedura após cada utilização.

• Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.

• Se a superfície do aparelho tiver rachada, desligue-o imediatamente da corrente eléctrica. Isso evitará choques eléctricos.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio ou explosão.

• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos aquecidos afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.

• Os vapores que o óleo muito quente liberta podem causar combustão espontânea.

• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo usado pela primeira vez.

• Não coloque produtos inflamáveis ou objectos molhados com produtos inflamáveis no interior, ao lado ou em cima do aparelho.

• Não tente extinguir o fogo com água.

Desligue o aparelho e cubra a chama com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio.

ADVERTÊNCIA

Risco de danos no aparelho.

• Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos.

• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água.

• Tenha cuidado e não permita que algum objecto ou tacho caia sobre o aparelho. A superfície pode ficar danificada.

• Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho.

• Não coloque folha de alumínio no aparelho.

• Os tachos de ferro fundido e de alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar a vitrocerâmica. Levante sempre estes objectos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho.

2.3 Manutenção e limpeza

ADVERTÊNCIA

Risco de danos no aparelho.

• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.

• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.

PORTUGUÊS

49

• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

2.4 Eliminação

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos e asfixia.

• Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correctamente.

• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.

• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.

3.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

3

4

5

1

2

Zona de cozedura

Zona de cozedura

Zona de cozedura

Painel de comandos

Zona de cozedura

5 4

3.1 Disposição do painel de comandos

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

50 www.aeg.com

Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons indicam quais são as funções que estão em funcionamento.

1 campo do sensor função

Para activar e desactivar o aparelho.

2

3

4

5

6

Para bloquear/desbloquear o painel de comandos.

Display do nível de cozedura Para indicar o nível de cozedura.

Indicadores do temporizador das zonas de cozedura

Visor do temporizador

/

Mostra a zona de cozedura para a qual está definido um tempo.

Para indicar o tempo em minutos.

Para aumentar ou diminuir o nível de cozedura.

7 Para aumentar ou diminuir o tempo.

/

8

9

10

Para seleccionar uma zona de cozedura.

Para activar e desactivar os circuitos exteriores.

Para activar e desactivar a função STOP

+GO.

3.2 Visores do grau de cozedura

-

-

Display Descrição

A zona de cozedura está desactivada.

A zona de cozedura está activada.

A função está em funcionamento.

A função Aquecimento Automático está em funcionamento.

Existe uma anomalia.

Ainda existe uma zona de cozedura quente (calor residual).

O dispositivo de Bloqueio/Segurança para Crianças está activo.

A Desconexão Automática está activa.

PORTUGUÊS

51

3.3 Indicador de calor residual

ADVERTÊNCIA

Perigo de queimaduras devido ao calor residual!

4.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

4.1 Activação e desactivação

Toque em durante 1 segundo para activar ou desactivar o aparelho.

4.2 Desconexão Automática

A função desactiva o aparelho automaticamente se:

• Todas as zonas de cozedura estiverem desactivadas ( ).

• Não definir o nível de cozedura após activar o aparelho.

• Derramar ou colocar alguma coisa sobre o painel de comandos durante mais de 10 segundos (por exemplo, um tacho, um pano, etc.). É emitido um sinal sonoro durante algum tempo e o aparelho desactiva-se. Retire o objecto ou limpe o painel de comandos.

• Não desactivar uma zona de cozedura nem alterar o grau de cozedura. Após algum tempo, a indicação acende-

-se e o aparelho desactiva-se. Veja em baixo.

• Relação entre o nível de cozedura e os tempos da função Desconexão Automática:

• , - — 6 horas

- — 5 horas

• — 4 horas

• - — 1,5 horas

4.3 Grau de cozedura

Toque em para aumentar o grau de cozedura. Toque em para diminuir o grau de cozedura. O visor apresenta o grau de cozedura. Toque em e simultaneamente para desactivar a zona de cozedura.

4.4 Activação e desactivação dos circuitos exteriores

É possível ajustar a superfície de cozedura ao tamanho do tacho.

Para activar o circuito exterior, toque no campo do sensor . O indicador acende-se. Para mais circuitos exteriores, toque novamente no mesmo campo do sensor. O indicador subsequente acende-se.

Efectue novamente o procedimento para desactivar o circuito exterior. O indicador apaga-se.

4.5 Aquecimento Automático

Pode obter o nível de cozedura necessário num período de tempo mais curto se activar a função Aquecimento Automático. Esta função define o nível de cozedura mais elevado durante algum tempo

(consulte o diagrama) e, em seguida, diminui para o nível de cozedura necessário.

Para activar a função Aquecimento Automático, a zona de cozedura deve estar fria ( não é apresentado no display).

Toque em da zona de cozedura repetidamente até que surja o nível de cozedura necessário. Após 3 segundos, acende-se no display.

Para desligar a função, toque em .

52 www.aeg.com

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.6 Temporizador

Temporizador da Contagem

Decrescente

Utilize o Temporizador da contagem decrescente para definir o tempo de funcionamento da zona de cozedura apenas desta vez.

Defina o Temporizador após seleccionar a zona de cozedura.

Pode definir o grau de cozedura antes ou depois de definir o temporizador.

• Para definir a zona de cozedura: toque em várias vezes até que o indicador de uma zona de cozedura necessária se acenda.

• Para activar ou alterar o Temporizador: toque em ou do temporizador para definir o tempo (

00

-

99 minutos). Quando o indicador da zona de cozedura começar a piscar lentamente, a contagem decrescente começa.

• Para desactivar o Temporizador: defina a zona de cozedura com e toque em para desactivar o Temporizador. O tempo restante entra em contagem decrescente até

00

. O indicador da zona de cozedura apaga-

-se.

• Para ver o tempo restante: defina a zona de cozedura com . O indicador da zona de cozedura começa a piscar rapidamente. O visor apresenta o tempo restante.

Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca. A zona de cozedura é desactivada.

• Para desligar o som: toque em

Cronómetro

Pode utilizar o Temporizador como cronómetro enquanto as zonas de cozedura não estiverem em funcionamento. Toque em . Toque em ou para definir o tempo. Quando o tempo termina, é emitido um som e

00

pisca.

• Para desligar o som: toque em

4.7 STOP+GO

A função define todas as zonas de cozedura em funcionamento para o grau de cozedura mais baixo ( ).

Quando está em funcionamento, não

é possível alterar o grau de cozedura.

A função não desactiva a função de temporizador.

Para activar esta função, toque em

. O símbolo acende-se.

• Para desactivar esta função, toque em . O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

4.8 Bloqueio

Quando as zonas de cozedura estão a funcionar, é possível bloquear o painel de comandos. Isso impede uma altera-

ção acidental do grau de cozedura.

Comece por definir o grau de cozedura.

Para activar esta função, toque em .

O símbolo acende-se durante 4 segundos.

O Temporizador permanece ligado.

Para desactivar esta função, toque em

. O grau de cozedura anteriormente definido acende-se.

Quando desligar o aparelho, também desactivará esta função.

4.9 Dispositivo de Segurança para Crianças

Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho.

Para activar o Dispositivo de

Segurança para Crianças

• Active o aparelho com .

Não defina os graus de cozedura .

• Toque em durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com .

Para desactivar o Dispositivo de

Segurança para Crianças

• Active o aparelho com .

Não defina os graus de cozedura . Toque em

durante 4 segundos. O símbolo acende-se.

• Desactive o aparelho com

.

Para ignorar o Dispositivo de

Segurança para Crianças por apenas um período de cozedura

• Active o aparelho com . O símbolo

acende-se.

PORTUGUÊS

53

• Toque em durante 4 segundos.

Defina o grau de cozedura no espa-

ço de 10 segundos.

Pode utilizar o aparelho.

• Quando desactivar o aparelho com

, o Dispositivo de Segurança para Crianças é novamente activado.

5.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

5.1 Tachos e panelas

Informação sobre tachos e panelas

• A base do tacho deve ser o mais espessa e plana possível.

• Os tachos feitos de aço esmaltado ou que tenham fundos de alumínio ou cobre poderão causar alterações de cor na superfície de vitrocerâmica.

• Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma.

• Desligue as zonas de cozedura antes do fim do tempo de cozedura para utilizar o calor residual.

• Os fundos dos tachos deverão ter dimensão igual à das zonas de cozedura.

5.2 Poupança de energia

Como poupar energia

5.3 Exemplos de aplicações de cozinha

Os dados apresentados na tabela seguinte servem apenas como referência.

• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.

Grau de cozedura

Utilize para:

1 Manter quentes os alimentos cozinhados

1-2

Tempo

Molho holandês, derreter: manteiga, chocolate, gelatina conforme necessário

5-25 minutos

Conselhos

Coloque uma tampa no tacho

Misture regularmente

54 www.aeg.com

Grau de cozedura

1-2

Utilize para:

Informação relativa à acrilamida

Tempo

Conselhos

2-3

3-4

4-5

4-5

6-7

7-8

9

Solidificar: omeletes fofas, ovos cozidos

Cozer arroz e pratos com base de leite em lume brando, aquecer refeições pré-cozinhadas

Cozer a vapor legumes, peixe, carne

Cozer batatas a vapor

10-40 minutos

25-50 minutos

20-45 minutos

20-60 minutos

Coza com uma tampa

Adicione, no mínimo, o dobro do líquido do arroz, mexa os pratos de leite a meio da cozedura

Adicione algumas colheres de sopa de líquido

Utilize no máximo ¼ l de

água para 750 g de batatas

Cozer grandes quantidades de alimentos, guisados e sopas

Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu, costeletas, rissóis, salsichas, fígado, roux, ovos, panquecas, sonhos

60-150 minutos conforme necessário

Até 3 l de líquido mais os ingredientes

Vire depois de decorrido metade do tempo

Fritura intensa, batatas fritas, bifes do lombo, bifes

5-15 minutos

Vire depois de decorrido metade do tempo

Ferver grandes quantidades de água, cozer massa, estufar carne (goulash, assado), batatas fritas

Importante De acordo com os conhecimentos científicos mais recentes, se deixar tostar alimentos

(especialmente alimentos que contenham amido), a acrilamida pode representar um risco para a saúde.

Assim, aconselhamos que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe tostar demais os alimentos.

6.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe o aparelho após cada utilização.

Utilize sempre tachos com a base limpa.

Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não têm qualquer efeito no funcionamento do aparelho.

Para remover sujidades:

1.

– Remova imediatamente: plástico derretido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utilize um raspador especial para vidro. Coloque o raspador sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâmina sobre a superfície.

– Remova após o aparelho ter arrefecido o suficiente: manchas de calcário, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza especial para vitrocerâmica ou aço inoxidável.

2.

3.

PORTUGUÊS

55

Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente.

No final, seque o aparelho com um pano limpo.

7.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

Não consegue activar ou utilizar o aparelho.

Causa possível

O aparelho não está ligado à corrente eléctrica ou não está ligado correctamente.

Tocou em 2 ou mais campos do sensor em simultâneo.

A função STOP+GO está em funcionamento.

É emitido um sinal sonoro e o aparelho desactiva-se.

É emitido um sinal sonoro quando o aparelho é desactivado.

Há manchas de gordura ou água no painel de comandos.

Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do sensor.

O aparelho desactiva-se. Colocou algum objecto sobre o campo do sensor .

O indicador de calor residual não acende.

A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo.

A função Aquecimento

Automático não funciona.

A zona de cozedura está quente.

Solução

Verifique se o aparelho está ligado correctamente à corrente eléctrica

(consulte o diagrama de ligações).

Active novamente o aparelho e defina o nível de cozedura em menos de

10 segundos.

Toque apenas num campo do sensor.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Limpe o painel de comandos.

Retire o objecto dos campos do sensor.

Retire o objecto do campo do sensor.

Se a zona de cozedura tiver funcionado tempo suficiente para estar quente, contacte a Assistência

Técnica.

Deixe a zona de cozedura arrefecer o suficiente.

56 www.aeg.com

Problema Causa possível

Está definido o nível de cozedura mais elevado.

Solução

O nível de cozedura mais elevado tem a mesma potência que a função

Aquecimento Automático.

Não consegue activar o circuito exterior.

Os campos do sensor ficam quentes.

acende-se.

acende-se.

e um número acendem-se.

Diminuiu o nível de cozedura a partir de .

O tacho é demasiado grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.

A Desconexão Automática está activa.

O Diapositivo de Segurança para Crianças ou o

Bloqueio de Funções está activo.

O aparelho mostra um erro.

Se tiver experimentado as soluções acima indicadas e mesmo assim não for possível reparar o problema, contacte o fornecedor ou a Assistência Técnica. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada.

Comece com e apenas aumente o nível de cozedura.

Active o circuito interior primeiro.

Coloque o tacho numa das zonas de cozedura de trás, se necessário.

Desactive o aparelho e active-o novamente.

Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Desligue o aparelho da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico da sua casa.

Volte a ligar. Se a indica-

ção aparecer novamente, contacte a Assistência Técnica.

Certifique-se de que utilizou o aparelho correctamente. Caso contrário, a manutenção efectuada pelo Técnico do Servi-

ço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas

à assistência técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garantia.

8.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA

Consulte o capítulo "Informa-

ções de segurança".

Antes da instalação

Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A placa de características está no fundo da estrutura do aparelho.

• Modelo ...........................

• PNC .............................

• Número de série ....................

8.1 Aparelhos de encastrar

• Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encastradas adequadas e nas superfícies de trabalho, de acordo com as normas.

8.3 Montagem

PORTUGUÊS

57

8.2 Cabo de ligação

• O aparelho é fornecido com um cabo de ligação.

• Se o cabo se danificar, substitua-o por um cabo especial (tipo H05BB-F

Tmáx. 90 °C; ou superior). Contacte o seu Centro de Assistência local.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

58 www.aeg.com

Se utiliza uma caixa de protecção (um acessório adicional

1)

), o piso protector directamente por baixo do aparelho não

é necessário.

Não pode utilizar a caixa de protecção se instalar o aparelho por cima de um forno.

1)

A caixa de protecção acessória pode não estar disponível em alguns países. Contacte o seu fornecedor local.

9.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modell HK634020FB

Typ 58 HAD 54 AO

Ser.Nr. ..........

AEG

Potência das zonas de cozedura

Zona de cozedura

Posterior direita — 180 mm

Frente direita — 145 mm

Posterior esquerda — 145 mm

Frente esquerda — 120 / 175 / 210 mm

Prod.Nr. 949 595 120 01

220-240 V 50-60 Hz

6.5 kW

Potência nominal (nível de cozedura máximo) [W]

1800 W

1200 W

1200 W

800 / 1600 / 2300 W

10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

PORTUGUÊS

59

www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project