Siemens PH 2323 D Manual do proprietário

Siemens PH 2323 D Manual do proprietário | Manualzz
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
pt
el
tr
pl
hu
bg
ru
ar
meOPKKa
ÇÉ
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=ëçêÖÑ®äíáÖ=
ÇìêÅÜäÉëÉåI=Ç~å~ÅÜ=Ü~åÇÉäå=ìåÇ=
~ìÑÄÉï~ÜêÉå>=aáÉëÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=
ÄÉëÅÜêÉáÄí=ãÉÜêÉêÉ=jçÇÉääÉ=ãáí=wìÄÉÜ∏êK
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
píêçãëÅÜä~ÖJ=ìåÇ=_ê~åÇJdÉÑ~Üê>
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=
qóéÉåëÅÜáäÇ=~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK=háåÇÉê=
ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=Ç~ëë=ëáÉ=ãáí=
ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉå=
â∏êéÉêäáÅÜÉå=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖJ=çÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=
ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=
ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=páÅÜÉêÜÉáí=
îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=
âÉáåÉ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
oÉé~ê~íìêÉå=~ã=dÉê®íI=ïáÉ=òK=_K=ÉáåÉ=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉ=wìäÉáíìåÖ=~ìëí~ìëÅÜÉåI=ÇΩêÑÉå=
åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=~ìëÖÉÑΩÜêí=
ïÉêÇÉåI=ìã=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK
wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí
Ó ãáí=ÜÉá≈Éå=qÉáäÉå=áå=_ÉêΩÜêìåÖ=ÄêáåÖÉåI
Ó ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=òáÉÜÉåI
Ó ~äë=qê~ÖÖêáÑÑ=ÄÉåìíòÉåK
káÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=t~ëëÉê=
ÄÉåìíòÉåI=Ç~ë=áå=_~ÇÉï~ååÉåI=
t~ëÅÜÄÉÅâÉå=çÇÉê=~åÇÉêÉå=
dÉÑ®≈Éå=ÉåíÜ~äíÉå=áëíK
iÉÄÉåëÖÉÑ~Üê>
dÉê®í=åáÉ=ãáí=t~ëëÉê=áå=_ÉêΩÜêìåÖ=ÄêáåÖÉåK=
dÉÑ~Üê=ÄÉëíÉÜí=~ìÅÜ=ÄÉá=~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=
dÉê®íI=ÇÉëÜ~äÄ=å~ÅÜ=dÉÄê~ìÅÜ=ìåÇ=ÄÉá=
råíÉêÄêÉÅÜÉå=ÇÉë=qêçÅâåÉåë=píÉÅâÉê=òáÉÜÉåK
wìë®íòäáÅÜÉå=pÅÜìíò=ÄáÉíÉí=ÇÉê=báåÄ~ì=ÉáåÉë=
cÉÜäÉêëíêçãJpÅÜìíòëÅÜ~äíÉêë=Äáë=PM=ã^=áå=ÇáÉ=
e~ìëÜ~äíëJfåëí~ää~íáçåK=i~ëëÉå=páÉ=ëáÅÜ=îçå=
fÜêÉã=bäÉâíêçJfåëí~ää~íÉìê=ÄÉê~íÉåK
O
dÉÄê~ìÅÜ
dÉÄä®ëÉJ=çÇÉê=^åë~ìÖ∏ÑÑåìåÖ=åáÉ=
~ÄÇÉÅâÉåK=a~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=
^åë~ìÖ∏ÑÑåìåÖ=ÑêÉá=îçå=cìëëÉäå=çÇÉê=
e~~êÉå=ÄäÉáÄíK
_Éá=§ÄÉêÜáíòìåÖI=òK=_K=ÇìêÅÜ=^ÄÇÉÅâÉå=ÉáåÉê=
iìÑí∏ÑÑåìåÖI=ëÅÜ~äíÉí=ÇÉê=e~~êíêçÅâåÉê=
~ìíçã~íáëÅÜ=~Ä=ìåÇ=å~ÅÜ=ïÉåáÖÉå=jáåìíÉå=
ïáÉÇÉê=ÉáåK
dÉÄä®ëÉLqÉãéÉê~íìê
^ìë
ë~åÑí=L=åáÉÇêáÖ âê®ÑíáÖ=L=ÜçÅÜ
wìã=sçêíêçÅâåÉå=îçå=Ü~åÇíìÅÜJíêçÅâÉåÉã=
e~~ê=ÇáÉ=âê®ÑíáÖÉ=dÉÄä®ëÉëíìÑÉ=ãáí=ÜçÜÉê=
qÉãéÉê~íìê=ï®ÜäÉåK
aáÉ=dÉÄä®ëÉ∏ÑÑåìåÖ=Å~K=NM=Åã=îçã=hçéÑ=
ÉåíÑÉêåí=Ü~äíÉåK
`ççäJq~ëíÉ
aáÉ=`ççäJq~ëíÉ=áëí=áå=àÉÇÉê=píìÑÉ=
òìëÅÜ~äíÄ~êI=òìã=áÇÉ~äÉå=
cÉëíáÖÉåLcçêãÉå=ÇÉê=cêáëìê=å~ÅÜ=
ÇÉã=qêçÅâåÉåK
låÇìäáÉêÇΩëÉ
wìã=ÖÉòáÉäíÉå=qêçÅâåÉåLcçêãÉå=
ÄÉëíáããíÉê=e~~êé~êíáÉåK=aΩëÉ=
Ç~êÑ=Ç~ë=e~~ê=åáÉ=ÇáêÉâí=
ÄÉêΩÜêÉåX=ë~åÑíÉë=dÉÄä®ëÉ=ãáí=
åáÉÇêáÖÉê=qÉãéÉê~íìê=ÉáåëíÉääÉåK
kìê=meOPOPaW
aáÑÑìëÉê
fÇÉ~ä=ÑΩê=Öä~ííÉë=çÇÉê=
ëíê~é~òáÉêíÉë=e~~êK=dáÄí=ÑÉáåÉãI=
ä~åÖÉã=çÇÉê=Ü~äÄä~åÖÉã=e~~ê=
ãÉÜê=sçäìãÉåK=píáÑíÉ=ÇáêÉâí=~ìÑ=
ÇáÉ=hçéÑÜ~ìí=ëÉíòÉå=ìåÇ=ÇÉå=
iìÑíëíêçã=ÇìêÅÜ=âêÉáëÉåÇÉ=
_ÉïÉÖìåÖÉå=îÉêíÉáäÉåK=hê®ÑíáÖÉå=
Äáë=ÜçÜÉå=iìÑíëíêçã=ÉáåëíÉääÉåK
ÇÉ
^ìÑÄÉï~ÜêÉå
wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=òì=ëíê~ÑÑ=
~ìÑïáÅâÉäå>
oÉáåáÖÉå
píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>
sçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=ÇÉå=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK=
a~ë=dÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉåK
hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉåK
” a~ë=dÉê®í=~ì≈Éå=åìê=ãáí=ÉáåÉã=ÑÉìÅÜíÉå=
qìÅÜ=~ÄïáëÅÜÉåK=hÉáåÉ=ëÅÜ~êÑÉå=çÇÉê=
ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=
îÉêïÉåÇÉåK
” e~~êÉ=áå=ÇÉê=iìÑíJbáåíêáííë∏ÑÑåìåÖ=ãáí=
ÉáåÉã=máåëÉä=ÉåíÑÉêåÉåK
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë=
dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=
c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=
Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ
îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=
^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ
å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=
ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=
áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=
c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê=
dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
P
Éå
mäÉ~ëÉ=êÉ~ÇI=Ñçääçï=~åÇ=êÉí~áå=íÜÉ=
çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë>=qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=
áåëíêìÅíáçåë=ÇÉëÅêáÄÉ=ëÉîÉê~ä=ãçÇÉäë=ïáíÜ=
~ÅÅÉëëçêáÉëK
p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=~åÇ=ÑáêÉ>
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=
ê~íáåÖ=éä~íÉK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=
éä~óáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=
êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=
ãÉåí~ä=~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=
íÜÉó=~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=
íÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=
êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
aç=åçí=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=
Ç~ã~ÖÉÇK
qç=éêçíÉÅí=íÜÉ=ìëÉêI=~ää=êÉé~áêë=íç=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉI=ÉKÖK=êÉéä~ÅÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=
ÅçêÇI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=çåäó=Äó=çìê=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK
aç=åçí
Ó ÄêáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=Üçí=
é~êíë
Ó éìää=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉëI
Ó Å~êêó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK
aç=åçí=ìëÉ=åÉ~ê=ï~íÉê=ïÜáÅÜ=áë=
áå=íÜÉ=Ä~íÜI=ï~ëÜÄ~ëáå=çê=çíÜÉê=
îÉëëÉäëK
oáëâ=çÑ=ÇÉ~íÜ
kÉîÉê=ÄêáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=
ï~íÉêK=qÜÉêÉ=áë=~=Ç~åÖÉê=ÉîÉå=ïÜÉå=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=qÜÉêÉÑçêÉI=
~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=ïÜÉå=í~âáåÖ=
~ ÄêÉ~â=Ñêçã=ÇêóáåÖ=óçìê=Ü~áêI=éìää=çìí=íÜÉ=
ã~áåë=éäìÖK
Q
^ÇÇáíáçå~ä=éêçíÉÅíáçå=ïáää=ÄÉ=éêçîáÇÉÇ=áÑ=
~ êÉëáÇì~äJÅìêêÉåíJçéÉê~íÉÇ=ÅáêÅìáíJÄêÉ~âÉê=
ìé íç=PM=ã^=áë=ÑáííÉÇ=íç=óçìê=ÇçãÉëíáÅ=éçïÉê=
ëìééäóK=mäÉ~ëÉ=~ëâ=~å=ÉäÉÅíêáÅá~å=Ñçê=ÑìêíÜÉê=
áåÑçêã~íáçåK
rëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
kÉîÉê=ÅçîÉê=íÜÉ=ÄäçïÉê=çê=áåí~âÉ=çéÉåáåÖK=
båëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=áåí~âÉ=çéÉåáåÖ=ÇçÉë=åçí=
ÄÉÅçãÉ=ÄäçÅâÉÇ=ïáíÜ=ÑäìÑÑ=çê=Ü~áêK
fÑ=íÜÉ=Ü~áê=ÇêóÉê=çîÉêÜÉ~íëI=ÉKÖKÇìÉ=íç=
~ ÅçîÉêÉÇ=îÉåíáä~íáçå=çéÉåáåÖI=áí=ïáää=
~ìíçã~íáÅ~ääó=ëïáíÅÜ=çÑÑ=~åÇ=íÜÉå=ëïáíÅÜ=çå=
~Ö~áå=ëÉîÉê~ä=ãáåìíÉë=ä~íÉêK
_äçïÉêLqÉãéÉê~íìêÉ
lÑÑ
ÖÉåíäÉ=L=äçï
ëíêçåÖ=L=ÜáÖÜ
qç=éêÉÇêó=íçïÉäJÇêó=Ü~áêI=ëÉäÉÅí=íÜÉ=éçïÉêÑìä=
ÄäçïÉê=ëÉííáåÖ=~åÇ=~=ÜáÖÜ=íÉãéÉê~íìêÉK
hÉÉé=íÜÉ=ÄäçïÉê=çéÉåáåÖ=~ééêçñK=NM=Åã=Ñêçã=
óçìê=ÜÉ~ÇK
`ççäáåÖ=Äìííçå
qÜÉ=`ççäáåÖ=Äìííçå=Å~å=ÄÉ=
ëïáíÅÜÉÇ=çå=~í=~åó=ëÉííáåÖX=áÇÉ~ä=
Ñçê=ëíóäáåÖLëÜ~éáåÖ=óçìê=Ü~áê=~ÑíÉê=
ÇêóáåÖK
`êáãéáåÖ=åçòòäÉ
cçê=ÇêóáåÖLëÜ~éáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ=é~êíë=
çÑ=íÜÉ=Ü~áêK=kçòòäÉ=ãìëí=åÉîÉê=
íçìÅÜ=íÜÉ=Ü~áêX=ëÉäÉÅí=~=ÖÉåíäÉ=
ÄäçïÉê=ëÉííáåÖ=~í=~=äçï=
íÉãéÉê~íìêÉK
meOPOPa=çåäóW
aáÑÑìëÉê
fÇÉ~ä=Ñçê=ëãççíÜ=çê=çìíJçÑJ
ÅçåÇáíáçå=Ü~áêK=qÜáÅâÉåë=ÑáåÉI=
äçåÖ=çê=ëÉãáJäçåÖ=Ü~áêK=mä~ÅÉ=éáåë=
ÇáêÉÅíäó=çå=íÜÉ=ëÅ~äé=~åÇ=
ÇáëíêáÄìíÉ=íÜÉ=~áê=Ñäçï=Äó=ÅáêÅìä~ê=
ãçîÉãÉåíëK=pÉí=ëíêçåÖ=íç=ÜáÖÜ=
~áê=ÑäçïK
Éå
cçê=ëíçê~ÖÉ
aç=åçí=ïáåÇ=ìé=íÜÉ=éçïÉê=
ÅçêÇ=íçç=íáÖÜíäó>
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=
ã~áåë=éäìÖK=kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=
ï~íÉêK
aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK
” táéÉ=íÜÉ=çìíëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=
~ Ç~ãé=ÅäçíÜK=aç=åçí=ìëÉ=ëÜ~êé=çê=
~Äê~ëáîÉ=ÇÉíÉêÖÉåíëK
” oÉãçîÉ=Ü~áê=Ñêçã=íÜÉ=~áê=áåäÉí=çéÉåáåÖ=ïáíÜ=
~=é~áåí=ÄêìëÜK
aáëéçë~ä
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=
ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=
bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=
Ñçê=ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=
ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=
íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=
ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=
éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
R
Ñê
sÉìáääÉò=äáêÉ=ä~=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçå=
~ííÉåíáîÉãÉåí=Éí=Éåíá≠êÉãÉåíI=êÉëéÉÅíÉò=
äÉë=áåëíêìÅíáçåë=èìDÉääÉ=ÅçåíáÉåí=Éí=ê~åÖÉòJ
ä~=ëçáÖåÉìëÉãÉåí>=`ÉííÉ=åçíáÅÉ=
ÇDáåëíêìÅíáçåë=ǨÅêáí=éäìëáÉìêë=ãçÇ≠äÉë=Éí=
äÉìêë=~ÅÅÉëëçáêÉëK
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=Éí=
ÇÛáåÅÉåÇáÉ=>
kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=ä~=
éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=pìêîÉáääÉò=
äÉë=ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=åÉ=àçìÉåí=
~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=
ÇÛìå=Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=
çì=åÉ=ǨíÉå~åí=é~ë=äDÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=
Åçåå~áëë~åÅÉë=å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=
ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=
~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=
êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=
áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=¶=ëçå=ìíáäáë~íáçåK
kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå=Éí=
äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=
~éê≠ëJîÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=ê¨é~êÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ÅçããÉ=é~ê=ÉñK=éêçŨÇÉê=~ì=êÉãéä~ÅÉãÉåí=
ÇÛìå=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=ÉåÇçãã~Ö¨K
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå
Ó kDÉåíêÉ=é~ë=Éå=Åçåí~Åí=~îÉÅ=ÇÉë=éá≠ÅÉë=
ÅÜ~ìÇÉëK
Ó kÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ÅçåíêÉ=ÇÉë=~êÆíÉë=îáîÉëK
Ó kÉ=îçìë=Éå=ëÉêîÉò=é~ë=ÅçããÉ=éçáÖå¨É=ÇÉ=
íê~åëéçêíK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=
¶ éêçñáãáí¨=ÇÉ=äÛÉ~ì=ëìëÅÉéJ
íáÄäÉ=ÇÉ=ëÉ=íêçìîÉê=Ç~åë=ìåÉ=
Ä~áÖåçáêÉI=ìå=ä~î~Äç=çì=
ÇÛ~ìíêÉë=ê¨ÅáéáÉåíëK
S
a~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=åÛÉåíêÉ=à~ã~áë=Éå=
Åçåí~Åí=~îÉÅ=äÛÉ~ìK=iÉ=Ç~åÖÉê=éÉêëáëíÉ=ãÆãÉ=
~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåí=X=éçìê=ÅÉííÉ=ê~áëçåI=
ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
Åçìê~åí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçå=Éí=äçêëèìÉ=îçìë=
áåíÉêêçãéÉò=äÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉK
iÛáåÅçêéçê~íáçåI=Ç~åë=äÉ=ëÉÅíÉìê=ÇÉ=ä~=ã~áëçåI=
ÇÛìå=ÇáëàçåÅíÉìê=ÇáÑѨêÉåíáÉä=EàìëèìÛ¶=PM=ã^F=
~ééçêíÉ=ìå=ëìééä¨ãÉåí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨K=
aÉã~åÇÉò=ÅçåëÉáä=¶=îçíêÉ=¨äÉÅíêáÅáÉå=
áåëí~ää~íÉìêK
ríáäáë~íáçå
kÉ=êÉÅçìîêÉò=à~ã~áë=äÉë=çêáÑáÅÉë=
ÇÛ~ëéáê~íáçå=Éí=ÇÉ=ëçêíáÉ=Çì=îÉåíáä~íÉìêK=
sÉáääÉò=ÄáÉå=¶=ÅÉ=èìÉ=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛ~ëéáê~íáçå=
êÉëíÉ=ÉñÉãéí=ÇÉ=éÉäìÅÜÉë=Éí=ÅÜÉîÉìñK
bå=Å~ë=ÇÉ=ëìêÅÜ~ìÑÑÉ=ÇìÉ=é~ê=ÉñÉãéäÉ=~ì=Ñ~áí=
èìÉ=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛÉåíê¨ÉLëçêíáÉ=ÇÛ~áê=~=¨í¨=çÄíìê¨I=
äÉ=ë≠ÅÜÉJÅÜÉîÉìñ=ëÛ¨íÉáåí=~ìíçã~íáèìÉãÉåí=Éí=
ëÉ=ê~ääìãÉ=èìÉäèìÉë=ãáåìíÉë=éäìë=í~êÇK
sÉåíáä~íÉìêLqÉãé¨ê~íìêÉ
^êêÆí
Ççìñ=L=Ñ~áÄäÉ
¨åÉêÖáèìÉ=L=
¨äÉî¨
mçìê=ëçìãÉííêÉ=¶=ìå=ë¨ÅÜ~ÖÉ=éê¨~ä~ÄäÉ=äÉë=
ÅÜÉîÉìñ=èìÉ=îçìë=îçìäÉò=ë¨ÅÜÉê=~îÉÅ=ìåÉ=
ëÉêîáÉííÉI=ê¨ÖäÉò=äÉ=îÉåíáä~íÉìê=ëìê=äÉ=Ü~ìí=ǨÄáí=
¶=Ü~ìíÉ=íÉãé¨ê~íìêÉK
j~áåíÉåÉò=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÉ=ëçêíáÉ=Çì=îÉåíáä~íÉìê=
ÉåîK NM=Åã=~ì=ÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=íÆíÉ
qçìÅÜÉ=`ççä
sçìë=éçìîÉò=~àçìíÉê=ä~=ÑçåÅíáçå=
`ççä=¶=ÅÜ~èìÉ=åáîÉ~ìI=éçìê=
~ÑÑÉêãáê=L=ãÉííêÉ=Éå=ÑçêãÉ=îçíêÉ=
ÅçáÑÑìêÉ=¶=ä~=Ñáå=Çì=ë¨ÅÜ~ÖÉK
Ñê
_ìëÉ=çåÇìä¨É
`ÉííÉ=ÄìëÉ=ëÉêí=¶=ë¨ÅÜÉê=L=ãÉííêÉ=
Éå=ÑçêãÉ=ÅÉêí~áåÉë=é~êíáÉë=ÇÉ=
îçíêÉ=ÅÜÉîÉäìêÉK=i~=ÄìëÉ=åÉ=Ççáí=
é~ë=íçìÅÜÉê=ÇáêÉÅíÉãÉåí=äÉë=
ÅÜÉîÉìñ=X=ê¨ÖäÉò=äÉ=îÉåíáä~íÉìê=Éí=
ä~=íÉãé¨ê~íìêÉ=ëìê=ìå=åáîÉ~ì=
ê¨ÇìáíK
meOPOPa=ìåáèìÉãÉåí=W
aáÑÑìëÉìê
fä=Éëí=áǨ~ä=éçìê=äÉë=ÅÜÉîÉìñ=
äáëëÉë=Éí=ëíêÉëë¨ëK=fä=ÅçåÑ≠êÉ=Çì=
îçäìãÉ=~ìñ=ÅÜÉîÉìñ=äçåÖë=çì=
ãáJäçåÖëK=c~áíÉë=êÉéçëÉê=äÉë=íáÖÉë=
ÇáêÉÅíÉãÉåí=ëìê=äÉ=Åìáê=ÅÜÉîÉäì=
éìáë=ê¨é~êíáëëÉò=äÉ=Ñäìñ=Éå=
ǨÅêáî~åí=ÇÉë=ãçìîÉãÉåíë=
êçí~íáÑëK=o¨ÖäÉò=äÉ=ë≠ÅÜÉJÅÜÉîÉìñ=
ëìê=ìå=Ñäìñ=ÇÛ~áê=¨åÉêÖáèìÉ=¶=¨äÉî¨K
o~åÖÉãÉåí
kÛÉåêçìäÉò=é~ë=äÉ=ÅçêÇçå=
ÇD~äáãÉåí~íáçå=íêçé=íÉåÇì=>
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=
Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=
~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=
ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=
äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=
äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
d~ê~åíáÉ
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=
ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=äÉ=
é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äD~ÅÜ~íK=iÉ=êÉîÉåÇÉìê=
ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=äD~éé~êÉáä=
Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ëìê=ëáãéäÉ=
ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=bå=Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=
Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=íçìàçìêë=îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=
éêÉìîÉ=ÇD~ÅÜ~íK
kÉííçó~ÖÉ
oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå>
^î~åí=äÉ=åÉííçó~ÖÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=
ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK=kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=
äD~éé~êÉáä=Ç~åë=äDÉ~ìK
kDìíáäáëÉò=à~ã~áë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìêK
” bëëìóÉò=äÉ=Åçêéë=ÇÉ=äD~éé~êÉáä=~îÉÅ=ìå=
ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉK=kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=éêçÇìáíë=
ÇÉ=åÉííçó~ÖÉ=~ÖêÉëëáÑë=çì=ê¨Åìê~åíëK
” ^=äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=éáåÅÉ~ìI=êÉíáêÉò=äÉë=ÅÜÉîÉìñ=
ëÉ=íêçìî~åí=Ç~åë=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛÉåíê¨É=ÇÛ~áêK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
T
áí
iÉÖÖÉêÉ=Åçå=~ííÉåòáçåÉ=áåíÉê~ãÉåíÉI=
çëëÉêî~êÉ=É=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=
äDìëç>=nìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äDìëç=
ÇÉëÅêáîçåç=ÇáîÉêëá=ãçÇÉääá=Åçå=~ÅÅÉëëçêáK
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~=
É ÇDáåÅÉåÇáç>
`çääÉÖ~êÉ=É=ãÉííÉêÉ=áå=ÑìåòáçåÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=
ëçäç=ëÉÅçåÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=
ÇDáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK
qÉåÉêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá=
Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=
äD~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äDìëç=ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=
~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=
éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=
ãÉåí~äá=çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=
É ÅçåçëÅÉåòÉI=~=ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=
ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääDìëç=
ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=
ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
rë~êÉ=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=
É äD~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK
mÉê=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=
~ääD~éé~êÉÅÅÜáçI=ÅçãÉ=éÉê=ÉëK=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=
ÇÉä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=Ç~ååÉÖÖá~íçI=
ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ä=ëÉêîáòáç=
~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK
fä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=åçå=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ
Ó ãÉëëç=áå=Åçåí~ííç=Åçå=çÖÖÉííá=Å~äÇá
Ó íáê~íç=ëì=ëéáÖçäá=í~ÖäáÉåíáI
Ó ìë~íç=éÉê=íê~ëéçêí~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ìë~êÉ=áå=éêçëëáãáí¶=Çá=
~Åèì~=ÅçåíÉåìí~=áå=î~ëÅÜÉ=
Ç~ Ä~ÖåçI=ä~î~åÇáåá=ç=~äíêá=
ÅçåíÉåáíçêáK
rëç
kçå=ÅçéêáêÉ=ã~á=äD~éÉêíìê~=ÇÉää~=îÉåíçä~=
ç Çá=~ëéáê~òáçåÉK=mêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=
äD~éÉêíìê~=Çá=~ëéáê~òáçåÉ=ëá~=ëÉãéêÉ=äáÄÉê~=
Ç~=éÉäá=ç=Å~éÉääáK
få=Å~ëç=Çá=ëìêêáëÅ~äÇ~ãÉåíçI=éKÉëK~=Å~ìë~=Çá=
ÅçéÉêíìê~=Çá=ìåD~éÉêíìê~=ÇÉääD~êá~I=
äD~ëÅáìÖ~Å~éÉääá=ëá=ëéÉÖåÉ=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=
É ëá=êá~ÅÅÉåÇÉ=Ççéç=éçÅÜá=ãáåìíáK
sÉåíçä~LqÉãéÉê~íìê~
péÉåíç
äÉåí~=L=Ä~ëë~
ÑçêíÉ=L=~äí~
mÉê=äD~ëÅáìÖ~íìê~=éêÉäáãáå~êÉ=Çá=Å~éÉääá=
~ëÅáìÖ~íá=Åçå=äD~ëÅáìÖ~ã~åçI=ëÉäÉòáçå~êÉ=áä=
Öê~Çç=ÑçêíÉ=ÇÉää~=îÉåíçä~=Åçå=íÉãéÉê~íìê~=~äí~K
qÉåÉêÉ=äD~éÉêíìê~=ÇÉää~=îÉåíçä~=~=Å~K=NM=Åã=Çá=
Çáëí~åò~=Ç~ää~=íÉëí~K
q~ëíç=`ççä
fä=í~ëíç=`ççä=éì∂=ÉëëÉêÉ=~ÖÖáìåíç=
~=èì~äëá~ëá=Öê~ÇçI=éÉê=
ÅçåëçäáÇ~êÉLãçÇÉää~êÉ=áå=ãçÇç=
áÇÉ~äÉ=äD~ÅÅçåÅá~íìê~=Ççéç=
äD~ëÅáìÖ~íìê~K
_çÅÅÜÉíí~=çåÇìä~íêáÅÉ
mÉê=~ëÅáìÖ~êÉLãçÇÉää~êÉ=áå=
ãçÇç=ãáê~íç=ÇÉíÉêãáå~íÉ=é~êíá=
ÇÉää~=Å~éáÖäá~íìê~K=i~=ÄçÅÅÜÉíí~=
åçå=ÇÉîÉ=ã~á=íçÅÅ~êÉ=
ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=á=Å~éÉääáX=êÉÖçä~êÉ=ä~=
îÉåíçä~=ëì=äÉåí~=Åçå=ìå~=
íÉãéÉê~íìê~=Ä~ëë~K
pçäç=meOPOPaW
mÉêáÅçäç=Çá=ãçêíÉ
kçå=ãÉííÉêÉ=ã~á=äD~éé~êÉÅÅÜáç=áå=Åçåí~ííç=
Åçå=~Åèì~K=fä=éÉêáÅçäç=≠=éêÉëÉåíÉ=~åÅÜÉ=~Ç=
~éé~êÉÅÅÜáç=ëéÉåíçI=éÉêÅá∂=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
Ççéç=äDìëç=É=èì~åÇç=ëDáåíÉêêçãéÉ=
äD~ëÅáìÖ~íìê~K
iDáåëí~ää~òáçåÉ=Çá=ìå=áåíÉêêìííçêÉ=ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉ=
Ñáåç=~=PM=ã^=åÉääDáãéá~åíç=ÇçãÉëíáÅç=çÑÑêÉ=
ìå~ éêçíÉòáçåÉ=ëìééäÉãÉåí~êÉK=i~ëÅá~êëá=
ÅçåëáÖäá~êÉ=Ç~ä=éêçéêáç=ÉäÉííêçáåëí~ää~íçêÉK
U
aáÑÑìëçêÉ
fÇÉ~äÉ=éÉê=Å~éÉääá=äáëÅá=ç=~ÑÑ~íáÅ~íáK=
`çåÑÉêáëÅÉ=éáª=îçäìãÉ=~á=Å~éÉääá=
ëçííáäáI=äìåÖÜá=ç=ëÉãáäìåÖÜáK=
mçêí~êÉ=äÉ=éìåíÉ=~=Åçåí~ííç=
ÇáêÉííç=Åçå=áä=Åìçáç=Å~éÉääìíç=
É ÇáëíêáÄìáêÉ=ä~=ÅçêêÉåíÉ=ÇD~êá~=Åçå=
ãçîáãÉåíá=ÅáêÅçä~êáK=oÉÖçä~êÉ=
ìå~=ÅçêêÉåíÉ=Çá=~êá~=ÑçêíÉ=ç=~äí~K
áí
`çåëÉêî~òáçåÉ
^îîçäÖÉêÉ=ëÉåò~=íáê~êÉ=
ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=áä=Å~îç=Çá=
~äáãÉåí~òáçåÉ>
mìäáòá~
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅ~=ÉäÉííêáÅ~=
É ÇDáåÅÉåÇáç>
mêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK=kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääÛ~Åèì~K
kçå=ìíáäáòò~êÉ=éÉê=ä~=éìäáòá~=éìäáíêáÅá=~=î~éçêÉK
” píêçÑáå~êÉ=ÉëíÉêå~ãÉåíÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
Åçå=ìå=é~ååç=ìãáÇçK=kçå=ìë~êÉ=éêçÇçííá=
Åçêêçëáîá=ç=~Äê~ëáîáK
” oáãìçîÉêÉ=Åçå=ìå=éÉååÉääç=á=Å~éÉääá=
åÉääD~éÉêíìê~=Çá=Éåíê~í~=ÇÉääD~êá~K
pã~äíáãÉåíç
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéÉãÉåí=Ó=tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=
éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=åçêã~íáîç=éÉê=ìå=
êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=
ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=
ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=
ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=
fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=
äD~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=
~ ÑçêåáêÉ=~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK=
mÉê äDÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=
≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=áä=
ÇçÅìãÉåíç=Çá=~ÅèìáëíçK
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
V
åä
aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=òçêÖîìäÇáÖ=äÉòÉåI=
Éêå~~ê=Ü~åÇÉäÉå=Éå=ÄÉï~êÉå>=
aÉòÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=ÇáîÉêëÉ=
ãçÇÉääÉå=ãÉí=íçÉÄÉÜçêÉåK
fåÄçìï=î~å=ÉÉå=ÑçìíëíêççãîÉáäáÖÜÉáÇëJ
ëÅÜ~âÉä~~ê=î~å=ã~ñK=PM=ã^=áå=ÇÉ=
Üìáëáåëí~ää~íáÉ=ÄáÉÇí=~~åîìääÉåÇÉ=ÄÉîÉáäáÖáåÖK=
sê~~Ö=ÇÉ=ÉäÉâíêçJáåëí~ää~íÉìê=çã=~ÇîáÉëK
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
dÉÄêìáâ
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ=
Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê>
eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=
ÖÉÄêìáâÉå=îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=
íóéÉéä~~íàÉK
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK=
qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=
îççêâçãÉå=Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=
éÉêëçåÉå=Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=
òáåíìáÖäáàâÉ=ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=
îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=éÉêëçåÉå=ãÉí=
çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=íÉåòáà=ÇÉòÉ=
çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=
çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=Çççê=ÉÉå=
éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=Üìå=
îÉáäáÖÜÉáÇK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå=ÜÉí=
~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK
lã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë=
~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=Ó=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=
î~å=ÉÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=~~åëäìáíëåçÉê=
Ó=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=çåòÉ=
âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
eÉí=~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí
Ó áå=Åçåí~Åí=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=ÜÉíÉ=çåÇÉêÇÉäÉåI
Ó ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=íêÉââÉåI
Ó ÖÉÄêìáâÉå=çã=ÜÉí=~éé~ê~~í=çé=íÉ=íáääÉåK
káÉí=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ï~íÉê=Ç~í=òáÅÜ=áå=ÉÉå=Ä~ÇâìáéI=
ï~ëÄ~â=ÉåòK=ÄÉîáåÇíK
iÉîÉåëÖÉî~~ê
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ãÉí=ï~íÉê=áå=Åçåí~Åí=
ÄêÉåÖÉåK=aáí=ÖÉî~~ê=ÄÉëí~~í=ççâ=ï~ååÉÉê=ÜÉí=
~éé~ê~~í=áë=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK=qêÉâ=Ç~~êçã=å~=
ÖÉÄêìáâ=Éå=Äáà=çåÇÉêÄêÉâáåÖ=î~å=ÜÉí=ÇêçÖÉå=ÇÉ=
ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~ÅíK
NM
aÉ=îÉåíáä~íçêJ=çÑ=~~åòìáÖçéÉåáåÖ=åççáí=
~ÑÇÉââÉåK=wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=ÇÉ=
~~åòìáÖçéÉåáåÖ=îêáà=ÄäáàÑí=î~å=îÉòÉäë=Éå=
Ü~êÉåK
_áà=çîÉêîÉêÜáííáåÖI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çãÇ~í=ÉÉå=
äìÅÜíçéÉåáåÖ=áë=~ÑÖÉÇÉâíI=ëÅÜ~âÉäí=ÇÉ=
Ü~~êÇêçÖÉê=òáÅÜòÉäÑ=~ìíçã~íáëÅÜ=ìáí=Éå=å~=
ÉåâÉäÉ=ãáåìíÉå=ïÉÉê=áåK
sÉåíáä~íçêLqÉãéÉê~íììê
ráí
ò~ÅÜí=L=ä~~Ö
âê~ÅÜíáÖ=L
ÜççÖ
háÉë=ÇÉ=âê~ÅÜíáÖÉ=îÉåíáä~íçêëí~åÇ=Éå=ÇÉ=ÜçÖÉ=
íÉãéÉê~íììê=çã=Ü~åÇÇçÉâÇêççÖ=Ü~~ê=íÉ=
ÇêçÖÉåK
aÉ=îÉåíáä~íçêçéÉåáåÖ=Å~K=NM=Åã=î~å=ÜÉí=ÜççÑÇ=
ÜçìÇÉåK
`ççäJíçÉíë
aÉ=ÅççäJíçÉíë=â~å=Äáà=ÉäâÉ=ëí~åÇ=
ïçêÇÉå=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=Éå=áë=
áÇÉ~~ä=îççê=ÜÉí=îÉêëíÉîáÖÉå=çÑ=
ãçÇÉääÉêÉå=î~å=ÜÉí=â~éëÉä=å~=
ÜÉí=ÇêçÖÉåK
låÇìäÉÉêâçé
sççê=ÜÉí=ÇêçÖÉåLãçÇÉääÉêÉå=î~å=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÖÉÇÉÉäíÉë=î~å=ÜÉí=
Ü~~êK=aÉ=âçé=ã~Ö=ÜÉí=Ü~~ê=åáÉí=
ê~âÉåX=ò~ÅÜíÉ=îÉåíáä~íçêëí~åÇ=Éå=
ä~ÖÉ=íÉãéÉê~íììê=áåëíÉääÉåK
åä
ráíëäìáíÉåÇ=meOPOPaW
d~ê~åíáÉ
aáÑÑìëÉê
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=
î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=
ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=
ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=
åçÇáÖK
fÇÉ~~ä=îççê=ëäìáâ=çÑ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=
Ü~~êK=dÉÉÑí=ãÉÉê=îçäìãÉ=~~å=ÑáàåI=
ä~åÖ=çÑ=Ü~äÑä~åÖ=Ü~~êK=aÉ=ëíáÑíÉå=
ÇáêÉÅí=çé=ÇÉ=ÜççÑÇÜìáÇ=éä~~íëÉå=
Éå=ÇÉ=äìÅÜíëíêççã=îÉêÇÉäÉå=Çççê=
Çê~~áÉåÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖÉå=íÉ=
ã~âÉåK=bÉå=âê~ÅÜíáÖÉ=íçí=Ü~êÇÉ=
äìÅÜíëíêççã=áåëíÉääÉåK
léÄÉêÖÉå
eÉí=~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí=íÉ=ëíê~â=
çéïáââÉäÉå>
oÉáåáÖÉå
dÉî~~ê=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=
ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK=eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=
çåÇÉêÇçãéÉäÉå=áå=ï~íÉêK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉåK
” aÉ=ÄìáíÉåâ~åí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâK=
dÉÉå=ëÅÜÉêéÉ=çÑ=ëÅÜìêÉåÇÉ=
êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK
” e~êÉå=áå=ÇÉ=äìÅÜíáåä~~íçéÉåáåÖ=îÉêïáàÇÉêÉå=
ãÉí=ÉÉå=âï~ëíàÉK
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=
îççê=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=
íÉêìÖå~ãÉ=Éå=êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=
~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=
çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=
çÑ=Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
NN
Ç~
i‹ë=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=ÖêìåÇáÖíI=Ñ›äÖ=ÇÉå=
çÖ=çéÄÉî~ê=ÇÉå=é™=Éí=ëáââÉêí=ëíÉÇ>=
aÉååÉ ÄêìÖë~åîáëåáåÖ=ÄÉëâêáîÉê=ÑäÉêÉ=
ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êK
páââÉêÜÉÇëÑçêëâêáÑíÉê
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç=çÖ=Äê~åÇÑ~êÉ>
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäëäìííÉë=çÖ=ÄêìÖÉë=áÜíK=
~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=eçäÇ=Ä›êå=ìåÇÉê=
çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=ÇÉ=äÉÖÉê=ãÉÇ=
ã~ëâáåÉåK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=
Éê=ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=íáäëäìííÉë=äóëåÉííÉíI=Üîáë=
äÉÇåáåÖÉå=ÉääÉê=ã~ëâáåÉå=Éê=ÄÉÜ‹ÑíÉí=ãÉÇ=ÑÉàäK
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=ÉäJ~éé~ê~íÉí=ëçã=ÑKÉâëK=
ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=Éå=ÄÉëâ~ÇáÖÉí=ÉäÉâíêáëâ=äÉÇåáåÖ=
ã™=âìå=ÑçêÉí~ÖÉë=~Ñ=îçêÉë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=Ñçê=~í=
ìåÇÖ™=ëâ~ÇÉêK
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ
Ó ÄÉê›êÉ=î~êãÉ=ÇÉäÉI
Ó íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉêI
Ó ÄÉåóííÉë=ëçã=Ü™åÇí~ÖK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=
á å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=î~åÇI=ÑKÉâëK=
á Ä~ÇÉâ~êI=î~ëâÉâìããÉê=ÉääÉê=
~åÇêÉ=ÄÉÜçäÇÉêÉK
iáîëÑ~êÉ
j~ëâáåÉå=ã™=~äÇêáÖ=âçããÉ=á=ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=
î~åÇK=aÉí=Éê=çÖë™=Ñ~êäáÖíI=å™ê=~éé~ê~íÉí=Éê=
ëäìââÉíK=qê‹â=ÇÉêÑçê=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÉÑíÉê=ÄêìÖ=
çÖ=å™ê=Ñ›åí›êêáåÖÉå=~ÑÄêóÇÉëK
jçåíÉêáåÖ=~Ñ=Éí=ecfJêÉä‹=áåÇíáä=PM=ã^=á=ÜìëÉíë=
áåëí~ää~íáçå=ÖáîÉê=óÇÉêäáÖÉêÉ=ÄÉëâóííÉäëÉK=
fåÇÜÉåí=ê™Ç=Üçë=Éå=ÉäÉâíêáâÉêK
NO
^åîÉåÇÉäëÉ
sÉåíáä~íáçåëJ=çÖ=áåÇëìÖåáåÖë™ÄåáåÖÉå=ã™=
~äÇêáÖ=íáäÇ‹ââÉëK=p›êÖ=ÑçêI=~í=
çéëìÖåáåÖë™ÄåáåÖÉå=Éê=Ñêá=Ñçê=ÑåìÖ=ÉääÉê=
Ü™êK
eîáë=Ü™êí›êêÉêÉå=ÄäáîÉê=Ñçê=î~êãI=ÑKÉâëK=ÑçêÇá=
äìÑí™ÄåáåÖÉå=Ç‹ââÉë=íáäI=ëäìââÉê=Ü™êí›êêÉêÉå=
~ìíçã~íáëâ=çÖ=í‹åÇÉê=~ìíçã~íáëâ=áÖÉå=ÉÑíÉê=Éí=
é~ê=ãáåìííÉêK
_ä‹ëÉêLqÉãéÉê~íìê
päìâ
ëâ™åÉ=L=ä~î
âê~ÑíáÖ=L=Ü›à
^äãáåÇÉäáÖí=î™Çí=Ü™êI=ëçã=Éê=í›êêÉí=ãÉÇ=Éí=
Ü™åÇâä‹ÇÉI=Ñçêí›êêÉë=ÄÉÇëí=ãÉÇ=Éå=âê~ÑíáÖ=
äìÑíëíê›ã=çÖ=Ü›à=íÉãéÉê~íìêK
eçäÇ=äìÑí™ÄåáåÖÉå=Å~K=NM=Åã=î‹â=Ñê~=ÜçîÉÇÉíK
`ççäJí~ëíÉ
`ççäJí~ëíÉå=â~å=í‹åÇÉë=é™=
ÉíÜîÉêí=íêáåK=sÉäÉÖåÉí=íáä=~í=
Ñ~ëíÜçäÇÉ=L=ÑçêãÉ=ÑêáëìêÉåI=
å™ê Ü™êÉí=Éê=í›êêÉíK
låÇìäÉêáåÖëÇóëÉ
sÉäÉÖåÉí=íáä=í›êêáåÖ=L=ÑçêãåáåÖ=
~Ñ ÄÉëíÉãíÉ=ÇÉäÉ=~Ñ=Ü™êÉíK=
aóëÉå ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉ=Ü™êÉí=
ÇáêÉâíÉX=áåÇëíáä=Ää›Ç=Ää‹ëåáåÖ=
ãÉÇ=ä~î=íÉãéÉê~íìêK
hìå=meOPOPaW
aáÑÑìëÉê
sÉäÉÖåÉí=íáä=Öä~í=ÉääÉê=ëäáÇí=Ü™êK=
dáîÉê=ÑáåíI=ä~åÖí=ÉääÉê=Ü~äîä~åÖí=Ü™ê=
ãÉêÉ=îçäìãÉåK=^åÄêáåÖ=ëíáÑíÉêåÉ=
ÇáêÉâíÉ=é™=Ü™êÄìåÇÉå=çÖ=ÑçêÇÉä=
äìÑíëíê›ããÉå=îÉÇ=~í=ÄÉî‹ÖÉ=
ÇáÑÑìëÉêÉå=Åáêâìä‹êíK=fåÇëíáä=âê~ÑíáÖ=
íáä=Ü›à=äìÑíëíê›ãK
Ç~
léÄÉî~êáåÖ
d~ê~åíá
qê‹â=áââÉ=Ñçê=ãÉÖÉí=
á äÉÇåáåÖÉå=ìåÇÉê=çéîáâäáåÖÉåK
oÉåÖ›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>
qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇ=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖK=hçã=~äÇêáÖ=
ã~ëâáåÉå=á=î~åÇK
aÉê=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=Ç~ãéêÉåëÉêÉK
” q›ê=ã~ëâáåÉ=~Ñ=ìÇîÉåÇáÖí=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=
âäìÇK=aÉê=ã™=áââÉ=~åîÉåÇÉë=ëí‹êâÉ=ÉääÉê=
ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
” càÉêå=Ü™ê=Ñê~=äìÑí™ÄåáåÖÉå=ãÉÇ=Éå=éÉåëÉäK
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=pfbjbkp=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=
áåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=
ìÇÑ›êí=é™=Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=
îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=
ÄÉêÉÖåáåÖK=fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=
pâìääÉ aÉêÉë=pfbjbkp=~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=
â~å==áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=
ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=
ÇáêÉâíáî=OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=
ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=
áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=
çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=
ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=
brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=
âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NP
åç
sÉååäáÖëí=äÉë=å›óÉ=áÖàÉååçã=
Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=çÖ=êÉíí=ÇÉÖ=ÉííÉê=ÇÉåK=
aÉå=ã™=çééÄÉî~êÉë=çãÜóÖÖÉäáÖ>=
aÉååÉ Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑäÉêÉ=
ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êK
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í=çÖ=Äê~åå>
^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=
á ÜÉåÜçäÇ=íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ=
Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™=
áââÉ=Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=
çééä‹êáåÖ=á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=
íáäëóå=~î=éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=
ëáââÉêÜÉíÉåK
aÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çÖ=
~éé~ê~íÉí=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=óíêÉ=ëâ~ÇÉêK
oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=~éé~ê~íÉíI=ÑK=ÉâëK=ìíëâáÑíáåÖ=
~î=äÉÇåáåÖÉåI=ã™=âìå=ìíÑ›êÉë=~î=î™ê=
âìåÇÉëÉêîáÅÉI=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ
Ó âçããÉ=á=ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=î~êãÉ=ÇÉäÉêI
Ó íêÉââÉë=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉêI
Ó ÄêìâÉë=íáä=™=Ä‹êÉ=~éé~ê~íÉí=áK
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=
á å‹êÜÉíÉå=~î=î~ååI=ÜÉääÉê=áââÉ=
á=å‹êÜÉíÉå=~î=ÑK=ÉâëK=Ä~ÇÉâ~êI=
î~ëâ=ÉääÉê=~åÇêÉ=ÄÉÜçäÇÉêÉ=
ëçã=Éê=Ñóäí=ãÉÇ=î~ååK
iáîëÑ~êÉ
^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=âçããÉ=á=ÄÉê›êáåÖ=ãÉÇ=
î~ååK=aÉí=â~å=çÖë™=çééëí™=Ñ~êÉ=ëÉäî=çã=
~éé~ê~íÉí=Éê=ëä™íí=~îK=aì=ã™=ÇÉêÑçê=~ääíáÇ=íêÉââÉ=
ìí=ëí›éëÉäÉí=ÉííÉê=Äêìâ=~î=Ü™êí›êâÉêÉåK
bâëíê~=ÄÉëâóííÉäëÉ=Öáê=Éå=áåëí~ää~ëàçå=~î=
Éå àçêÇÑÉáäÄêóíÉê=áååíáä=PM=ã^=á=ÜìëÉíë=
ÉäJáåëí~ää~ëàçåK=pé›ê=Çáå=ÉäÉâíêç=ÑçêÜ~åÇäÉê=
çã ê™ÇK
NQ
_êìâ
sáÑíÉå=çÖ=áååëìÖáåÖë™éåáåÖÉå=ã™=~äÇêá=
íáäÇÉââÉëK=m~ëë=é™=~í=áååëìÖáåÖë™éåáåÖÉå=
Éê=Ñêá=Ñçê=äç=çÖ=Ü™êK
sÉÇ=çîÉêçééÜÉíáåÖI=ÑKÉâëKîÉÇ=íáäÇÉââáåÖ=~î=
äìÑíÉ™éåáåÖÉåÉ=ëä™ê=Ü™êí›êâÉêÉå=ëÉÖ=
~ìíçã~íáëâ=~î=çÖ=â~å=ëä™ë=é™=áÖàÉå=ÉííÉê=åçÉå=
ãáåìííÉê=áÖàÉåK
sáÑíÉLqÉãéÉê~íìê
^î
ãóâí=L=ä~îí
âê~ÑíáÖ=L=Ü›óí
cçê=™=ÑçêÜ™åÇëí›êâÉ=Ü™ê=ëçã=Éê=í›êâÉí=ãÉÇ=
Ü™åÇâäÉI=îÉäÖÉë=Éí=âê~ÑíáÖ=îáÑíÉíêáåå=ãÉÇ=Ü›ó=
íÉãéÉê~íìêK
eçäÇ=îáÑíÉ™éåáåÖÉå=Å~K=NM=Åã=Äçêí=Ñê~=ÜçÇÉíK
`ççä=âå~éé
`ççä=âå~ééÉå=â~å=~âíáîÉêÉë=
é™ ÜîÉêí=íêáååI=ÇÉå=Éê=áÇÉÉää=Ñçê=
™ ÑÉëíÉLÑçêãÉ=ÑêáëóêÉå=ÉííÉê=
í›êâáåÖÉåK
c›åíìí
cçê=™=í›êâÉLÑçêãÉ=ÄÉëíÉãíÉ=
Ü™êÇÉäÉêK=aóëÉå=ã™=~äÇêá=ÇáêÉâíÉ=
ÄÉê›êÉ=Ü™êÉíK=píáää=áåå=Éå=ãóâ=
äìÑíëíê›ã=ãÉÇ=ä~î=íÉãéÉê~íìêK
hìå=meOPOPaW
aáÑÑìëÉê
fÇÉÉää=Ñçê=Öä~ëë=ÉääÉê=ëäáíí=Ü™êK=
dáê ÑáåíI=ä~åÖí=Ü™ê=ÉääÉê=Ü~äîä~åÖí=
Ü™ê=ãÉê=îçäìãK=pÉíí=ëíáÑíÉåÉ=
ÇáêÉâíÉ=é™=ÜçÇÉÄìååÉå=çÖ=ÑçêÇÉä=
äìÑíëíê›ããÉå=ãÉÇ=âêÉíëÉåÇÉ=
ÄÉîÉÖÉäëÉêK=píáää=áåå=Éå=âê~ÑíáÖ=
ÉääÉê=Ü›ó=äìÑíëíê›ãK
åç
lééÄÉî~êáåÖ
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=îáâäÉë=çéé=
Ñçê=ëíê~ãí>
oÉåÖà›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>
c›ê=êÉåÖà›êáåÖ=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK=
^éé~ê~íÉí=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~ååK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉêK
” ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=í›êâÉë=~î=ìíîÉåÇáÖ=ãÉÇ=
Éå=ÑìâíáÖ=âäìíK=fââÉ=Äêìâ=ëâ~êéÉ=ÉääÉê=
ëâìêÉåÇÉ=ãáÇäÉêK
” e™ê=ëçã=Éê=âçããÉí=áåå=á=™éåáåÖÉå=Ñçê=
äìÑíÉå=ã™=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éå=éÉåëÉäK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=
Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=
~åÖáê=ê~ããÉå=Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=
ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=~éé~ê~íÉåÉ=ëçã=
Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=
é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=
Üçë=âçããìåÉåK
d~ê~åíá
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=
êÉéêÉëÉåí~åí=á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=
ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=
™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=
âà›éí=~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=
Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=
™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NR
ëî
i®ë=åçÖ~=áÖÉåçã=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=
pé~ê~ ÇÉå>=aÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=
ÄÉëâêáîÉê=ÑäÉê~=çäáâ~=ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏êK
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
oáëâ=Ñ∏ê=ëí∏í~ê=ë~ãí=Äê~åÇêáëâ>
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=
ÇáÖ ®ê=ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉå=
íóéëâóäíK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=éêçÇìâíÉåK=_~êå~=ã™=
ÜçäÇÉë=›óÉ=ãÉÇI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=
éêçÇìâíÉåK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=
ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=
ìí~å=~íí=Ü~=ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=
áåëíêìâíáçåÉê=çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=
~î=Éå=éÉêëçåI=ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=
ë®âÉêÜÉíK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉåI=íKÉñK=ÄóíÉ=~î=
ëä~ÇÇI=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK=aÉíí~=Ñ∏ê=
~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~Ççê=é™=éÉêëçåK
pÉ=íáää=~íí=ëä~ÇÇÉå=áåíÉ
Ó âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=Ñ∏êÉã™ä
Ó äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=â~åíÉêI
Ó ~åî®åÇë=~íí=Ä®ê~=éêçÇìâíÉå=áK
^åî®åÇ=áåíÉ=Ü™êíçêâÉå=å®ê~=
î~ííÉå=á=Ä~Çâ~êI=íî®ííëí®ää=ÉääÉê=
~åÇê~=â®êäK
iáîëÑ~ê~
i™í=~äÇêáÖ=Ü™êíçêâÉå=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=
î~ííÉåK=ûîÉå=Éå=~îëí®åÖÇ=Ü™êíçêâ=â~å=î~ê~=Éå=
êáëâI=Çê~=Ç®êÑ∏ê=~ääíáÇ=ìê=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=
î®ÖÖìíí~ÖÉí=ÉÑíÉê=~åî®åÇåáåÖ=çÅÜ=å®ê=Çì=Ö∏ê=
~îÄêçíí=á=íçêâåáåÖÉåK
bñíê~=ëâóÇÇ=ÖÉê=Éå=àçêÇÑÉäëÄêóí~êÉ=ëçã=ä∏ëÉê=ìí=
îáÇ=PM=ã=^=ÑÉäëíê∏ãK=o™Ç=Ö∏ê=ãÉÇ=Ñ~Åâã~åK
^åî®åÇåáåÖ
q®Åâ=~äÇêáÖ=∏îÉê=∏ééåáåÖ~êå~=∏îÉê=Ñä®âí=
êÉëéK=äìÑíáåëìÖK=e™ää=Ñä®âí∏ééåáåÖÉå=Ñêá=Ñê™å=
äìÇÇ=çÅÜ=Ü™êK
NS
lã=Ü™êíçêâÉå=Ääáê=∏îÉêÜÉíí~ÇI=íKÉñKçã=å™Öçå=
~î=äìÑí∏ééåáåÖ~êå~=í®Åâíë=∏îÉêI=ë™=ëí®åÖë=ÇÉå=
~ìíçã~íáëâí=~=ãÉå=ëí~êí~ê=™íÉê=ÉÑíÉê=å™Öê~=
ãáåìíÉêK
cä®âíLqÉãéÉê~íìê
^î
ãàìâ=Ö™åÖ=L=ä™Ö âê~ÑíáÖ=L=Ü∏Ö
s®äà=Ü∏Ö=Ñä®âíÜ~ëíáÖÜÉí=çÅÜ=Ü∏Ö=íÉãéÉê~íìê=Ñ∏ê=
~íí=Ä∏êà~=íçêâ~=Ü~åÇÇìâëíçêêí=Ü™êK
e™ää=Ñä®âí∏ééåáåÖÉå=é™=Å~K=NM=Åã=~îëí™åÇ=Ñê™å=
Ü™êÉíK
`ççäJâå~éé
aì=â~å=íêóÅâ~=é™=`ççäJâå~ééÉå=
çÄÉêçÉåÇÉ=~î=Ñä®âíÜ~ëíáÖÜÉí=çÅÜ=
íÉãéÉê~íìêK=i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=
ëí~ÇÖ~=™í=êÉëéK=Ñçêã~=ÑêáëóêÉå=
ëÉÇ~å=Ü™êÉí=íçêâ~íK
jìåëíóÅâÉ=Ñ∏ê=äçÅâ~ê
^åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=íçêâ~=êÉëéK=Ñçêã~=
îáëë~=ÄÉëí®ãÇ~=ëí®ääÉå=é™=Ü™êÉíK=
jìåëíóÅâÉí=Ñ™ê=~äÇêáÖ=ê∏ê~=ÇáêÉâí=
îáÇ=Ü™êÉíX=ëí®ää=áå=ãàìâ=Ñä®âíÖ™åÖ=
çÅÜ=ä™Ö=íÉãéÉê~íìêK
d®ääÉê=ÉåÇ~ëí=ãçÇÉää=meOPOPaW
aáÑÑìëÉê
jóÅâÉí=Äê~=îáÇ=ëä®íí=ÉääÉê=å∏íí=Ü™êK=
dÉê=ãÉê=îçäóã=™í=íìåíI=ä™åÖí=çÅÜ=
Ü~äîä™åÖí=Ü™êK=qêóÅâ=ãìåëíóÅâÉí=
ä®íí=ÇáêÉâí=ãçí=Ü™êÄçííÉå=çÅÜ=
Ñ∏êÇÉä~=äìÑíëíê∏ããÉå=ãÉÇ=
î™ÖÑçêã~ÇÉ=ê∏êÉäëÉêK=pí®ää=áå=
ëí~êâ=Ñä®âíÖ™åÖK
c∏êî~êáåÖ
iáåÇ~=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=Ü™êí=êìåí=
Ü™êíçêâÉå>
ëî
oÉåÖ∏êáåÖ
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=
Ñ∏êÉ êÉåÖ∏êáåÖK=açéé~=~äÇêáÖ=éêçÇìâíÉå=
á î~ííÉåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=™åÖ~=îáÇ=êÉåÖ∏êáåÖK
” mêçÇìâíÉå=íçêâ~ë=~î=ãÉÇ=ÑìâíáÖ=Çìâ=é™=
ìíëáÇ~åK=^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=ÉääÉê=êÉé~åÇÉ=
êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
” _çêëí~=Äçêí=ÉîÉåíìÉää~=Ü™ê=ìê=äìÑíáåí~ÖÉí=
ãÉÇ=Éå=éÉåëÉäK
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=
ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=
çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=
áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=
â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=
ã~ëâáåÉåK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=
âçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=
íÉñíÉå=Ñáååë=Üçë=Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
NT
Ñá
iìÉ=â®óíí∏çÜàÉ=í~êââ~~åI=åçìÇ~í~=ëááå®=
çäÉîá~=çÜàÉáí~=à~=ë®áäóí®=ëÉ=ÜìçäÉääáëÉëíá>=
h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ìëÉáääÉ=ã~ääÉáääÉ=à~=
åááÇÉå=î~êìëíÉáääÉK
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
p®Üâ∏áëâìJ=à~=é~äçî~~ê~>
iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå=
çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK
bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK=ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=
óâëáåI=àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=
í~á=ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=
í~á=çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=
íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK
h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç=çî~í=
ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
i~áííÉÉå=âçêà~ìâëÉíI=ÉëáãK=äááí®åí®àçÜÇçå=
î~áÜÇçåI=ë~~=íÉÜÇ®=íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áå=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉK
s~êçI=ÉííÉá=äááí®åí®àçÜíç
Ó àçìÇì=âçëâÉíìâëááå=âììãáÉå=éáåíçàÉå=
â~åëë~I
Ó î~ìêáçáÇì=íÉê®îáÉå=êÉìåçàÉå=îìçâëáI
Ó ®ä®=â~åå~=ä~áíÉíí~=äááí®åí®àçÜÇçëí~K
ûä®=â®óí®=ÜáìëíÉåâìáî~áåí~=
âóäéó~ããÉÉåI=éÉëì~äí~áÇÉå=
í~á=ãìáÇÉå=îÉíí®=ëáë®äí®îáÉå=
~ëíáçáÇÉå=ä®ÜÉáëóóÇÉëë®K
eÉåÖÉåî~~ê~
s~êçI=ÉííÉá=ä~áíÉ=àçìÇì=âçëâÉíìâëááå=îÉÇÉå=
â~åëë~K=s~áââ~=ä~áíÉ=çå=âóíâÉííó=éçáë=é®®äí®I=
ãìáëí~=áêêçíí~~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=
â®óí∏å=à®äâÉÉå=à~=âìå=âÉëâÉóí®í=ÜáìëíÉå=
âìáî~~ãáëÉåK
iáë®ëìçà~âëá=îçá=~ëÉåí~~=
îáêâ~îáêí~ëìçà~âóíâáãÉå=Eã~ñK=PM=ã^FK=
hóëó í~êâÉãéá~=íáÉíçà~=ë®Üâ∏~ëÉåí~à~äí~K
NU
h®óíí∏
ûä®=éÉáí®=éìÜ~ääìëJ=í~á=áäã~åçííç~ìââçà~K=
s~êãáëí~=ãó∏ëI=ÉííÉá=áäã~åçííç~ìâçëë~=çäÉ=
å∏óÜí®®=í~á=Üáìâëá~K
väáâììãÉíÉëë~~åI=ÉëáãKáäã~J~ìâçå=
éÉáííóÉëë®I=ÜáìëíÉåâìáî~áå=âóíâÉóíóó=
~ìíçã~~ííáëÉëíá=éçáë=é®®äí®=à~=í~~ë=ììÇÉääÉÉå=
é®®ääÉ=ãììí~ã~å=ãáåììíáå=âìäìííì~K
mìÜ~ääìëíÉÜçLi®ãé∏íáä~
mçáë
éÉÜãÉ®=L=
îçáã~â~ë=L=
~äÜ~áåÉå
âçêâÉ~
^äçáí~=éóóÜÉâìáîáÉå=ÜáìâëáÉå=âìáî~ìë=
î~äáíëÉã~ää~=îçáã~â~ë=éìÜ~ääìëíÉÜç=à~=
âçêâÉ~ãéá=ä®ãé∏K
máÇ®=éìÜ~ääìë~ìââç=åçáå=NM=Åã=é®®ëë®=
Üáìâëáëí~K
hóäã®éìÜ~ääìëé~áåáâÉ
hóäã®éìÜ~ääìâëÉå=îçáí=âóíâÉ®=
é®®ääÉ=â~áâáëë~=~ëÉååçáëë~K=
pçîÉäíìì=áÜ~åíÉÉääáëÉëíá=
â~ãé~ìâëÉå=âááåíÉóíí®ãáëÉÉåL
ãìçíçáäììå=âìáî~ìâëÉå=à®äâÉÉåK
fäã~åâÉëâáíáå
eáìëíÉå=í~êââ~~å=âìáî~~ãáëÉÉåL
ãìçíçáäììåK=pììíáå=Éá=ë~~=
âçëâÉíí~~=Üáìâëá~X=î~äáíëÉ=
éÉÜãÉ®=éìÜ~ääìë=à~=~äÜ~áåÉå=
ä®ãé∏íáä~K
s~áå=meOPOPaW
fäã~åÜ~àçáíáå
pçéáá=áÜ~åíÉÉääáëÉëíá=ëáäÉáääÉ=í~á=
ê~ëáííìåÉáääÉ=ÜáìâëáääÉK=páää®=ë~~í=
ÉåÉãã®å=íììÜÉìíí~=çÜìáëááåI=
éáíâááå=í~á=éìçäáéáíâááå=ÜáìâëááåK=
^ëÉí~=éááâáí=ëìçê~~å=ÜáìëíÉå=
íóîÉÉå=à~=äááâìí~=ëììíáåí~=éó∏êáîáå=
äááââÉáåI=àçääçáå=áäã~îáêí~=à~â~~åíìì=
Üáìâëááå=ä~~à~ääÉ=~ä~ääÉK=
s~äáíëÉ îçáã~â~ë=éìÜ~ääìëK
Ñá
p®áäóíóë
ûä®=âÉä~~=äááí®åí®àçÜíç~=äáá~å=
âáêÉ®ääÉ>
mìÜÇáëíìë
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=
éìÜÇáëíìëí~K=ûä®=ìéçí~=ä~áíÉíí~=îÉíÉÉåK
ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~K
” móóÜáå=ä~áííÉÉå=ìäâçéáåå~í=éìÜí~~âëá=
âçëíÉ~ää~=éóóÜâÉÉää®K=ûä®=â®óí®=
îçáã~ââ~áí~=í~á=Ü~åâ~~îá~=
éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
” mçáëí~=ÜáìâëÉí=áäã~å=ëáë®®åãÉåç~ìâçëí~=
ëáîÉäíáãÉää®K
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=
ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=
brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=
ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå=
ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáâÉìÇÉëí~=à~=
Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=à~=ëÉ=âçëâÉÉ=â~áââá~=
brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=
âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=
î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíKq®óÇÉääáëÉí=
í~âììÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=àçëí~=çäÉí=
çëí~åìí=ä~áííÉÉåKq~âììí~é~ìâëÉëë~=çå=
å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííá
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
NV
Éë
kç=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä~ë=
éêçñáãáÇ~ÇÉë=ÇÉ=Ä~¥Éê~ëI=
ä~î~Äçë=ç=Åì~äèìáÉê=çíêç=
êÉÅáéáÉåíÉ=ääÉåç=ÇÉ=~Öì~=>
iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=
ìëç=ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=ìå~=
éçëáÄäÉ=Åçåëìäí~=éçëíÉêáçêK=i~ë=éêÉëÉåíÉë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëçå=î•äáÇ~ë=é~ê~=Ççë=
ãçÇÉäçë=ÇÉ=~é~ê~íç=ÇáÑÉêÉåíÉë=Åçå=
~ÅÅÉëçêáçëK
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ=
ëÉÖìêáÇ~Ç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=ç=áåÅÉåÇáç>
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëµäç=ÇÉ=
ÅçåÑçêãáÇ~Ç=Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=
éä~Å~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=
èìÉ=àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK=kç=éÉêãáíáê=èìÉ=
ä~ë=éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=ëÉåëçêá~äÉë=ç=
ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=ç=èìÉ=Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=
ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=ó=ÉñéÉêáÉåÅá~I=
ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=ÉñÅÉéíç=Éå=
Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=ìå~=
éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=
áåëíêìÅÅáµå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=
êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=
Å~ëç=ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ç=Éä=
~é~ê~íç=ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=
ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK
`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=Åì~äèìáÉê=ëáíì~Åáµå=ÇÉ=
éÉäáÖêç=é~ê~=Éä=ìëì~êáçI=ä~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=èìÉ=
ÑìÉê~=åÉÅÉë~êáç=ÉÑÉÅíì~ê=Éå=Éä=~é~ê~íçI=Åçãç=
éçê=ÉàÉãéäç=ëìëíáíìáê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=
ÇÉÑÉÅíìçëçI=ëµäç=éìÉÇÉå=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=
éÉêëçå~ä=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=
lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
bä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÇÉÄÉê•
Ó åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å=ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=
Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë=Å~äáÉåíÉëI
Ó åç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉä=
~é~ê~íç=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=ç=Å~åíçë=
Åçêí~åíÉëI
Ó ëÉê=ìë~Çç=é~ê~=íê~åëéçêí~ê=Éä=~é~ê~íçK
OM
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ãìÉêíÉ>
flbîáí~ê=Åì~äèìáÉê=Åçåí~Åíç=ÇÉä=~é~ê~íç=Åçå=Éä=
~Öì~>=`çãç=í~ãÄá¨å=ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=Éëí~åÇç=
Éä ~é~ê~íç=ÇÉëÅçåÉÅí~ÇçI=~ä=áåíÉêêìãéáê=
ç ÅçåÅäìáê=Éä=ìëç=ÇÉä=ãáëãç=ëáÉãéêÉ=ëÉ=Éñíê~Éê•=
Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=¨ëíÉ=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
rå~=éêçíÉÅÅáµå=~ÇáÅáçå~ä=ëÉ=éìÉÇÉ=äçÖê~ê=
áåëí~ä~åÇç=Éå=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=ÇÉ=ä~=îáîáÉåÇ~=ìå=
áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=Ü~ëí~=
PM ã^K=`çåëìäíÉ=~=ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=Åçå=ìå=
ÉäÉÅíêáÅáëí~=~ìíçêáò~ÇçK
rëç
kç=ÅìÄêáê=åá=çÄëíêìáê=åìåÅ~=ä~ë=~ÄÉêíìê~ë=
ÇÉ=~ëéáê~Åáµå=ç=ë~äáÇ~=ÇÉä=~áêÉK=mêÉëí~ê=
~íÉåÅáµå=~=èìÉ=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=~ëéáê~Åáµå=Éëí¨=
ëáÉãéêÉ=äáÄêÉ=ÇÉ=éÉäìë~ë=ç=Å~ÄÉääçëK
bå=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~äÉåí~êëÉ=Éä=~é~ê~íçI=éçê=
ÉàÉãéäç=~ä=ÅìÄêáê=ìå~=ÇÉ=ä~ë=~ÄÉêíìê~ë=ÇÉ=
Éåíê~Ç~=ÇÉä=~áêÉI=Éä=ëÉÅ~Ççê=ëÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~=
~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉI=îçäîá¨åÇçëÉ=~=ÅçåÉÅí~ê=~ä=
Å~Äç=ÇÉ=ìåçë=ãáåìíçëK
sÉåíáä~ÇçêLqÉãéÉê~íìê~
aÉëÅçåÉñáµå
Å~ìÇ~ä=ÇÉ=
Å~ìÇ~ä=ÇÉ=
~áêÉ=
~áêÉ=
ëì~îÉ=L=Ä~à~
ÑìÉêíÉ=L=~äí~
m~ê~=Éä=ëÉÅ~Çç=ÇÉä=Å~ÄÉääç=Ü∫ãÉÇç=EëÉÅ~Çç=
Åçå=íç~ää~FI=ëÉ=~ÅçåëÉà~=ëÉäÉÅÅáçå~ê=ä~ë=
éçëáÅáçåÉë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=~=Öê~å=Å~ìÇ~ä=
ÇÉ ~áêÉ=ó=~äí~=íÉãéÉê~íìê~K
j~åíÉåÉê=ä~=~ÄÉêíìê~=ÇÉä=îÉåíáä~Ççê=~=ìå~=
Çáëí~åÅá~=ÇÉ=~éêçñK=NM=Åã=êÉëéÉÅíç=~=ä~=
Å~ÄÉò~K
Éë
qÉÅä~=Â`ççäÊ=é~ê~=~áêÉ=Ñê∞ç
bëí~=íÉÅä~=ëÉ=éìÉÇÉ=~Åíáî~ê=Åçå=
Åì~äèìáÉê~=ÇÉ=ä~ë=éçëáÅáçåÉë=
ÇÉ íê~Ä~àç=ÇÉä=ëÉÅ~Ççê=ëÉäÉÅÅáçJ
å~Ç~K=i~=ÑìåÅáµå=Éë=áÇÉ~ä=é~ê~=
ãçäÇÉ~ê=ó=Ñáà~ê=Éä=éÉáå~ÇçI=íê~ë=
ëÉÅ~ê=Éä=Å~ÄÉääçK
_çèìáää~=ÅçåÅÉåíê~Ççê~=ÇÉä=~áêÉ
m~ê~=ëÉÅ~ê=ó=ãçäÇÉ~ê=
ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=òçå~ë=ÇÉä=Å~ÄÉääçK=
i~=Äçèìáää~=åç=ÇÉÄÉ=Éåíê~ê=åìåÅ~=
Éå=Åçåí~Åíç=ÇáêÉÅíç=Åçå=Éä=
Å~ÄÉääçK=^àìëí~ê=ìå=Å~ìÇ~ä=ÇÉ=~áêÉ=
ëì~îÉI=Åçå=íÉãéÉê~íìê~=Ä~à~K
pµäç=é~ê~=Éä=ãçÇÉäç=meOPOPaW
aáÑìëçê
^ÅÅÉëçêáç=áÇÉ~ä=é~ê~=Éä=Å~ÄÉääç=
äáëç=ç=ëçãÉíáÇç=~=ÑìÉêíÉ=
ÇÉëÖ~ëíÉK=a~=ã•ë=îçäìãÉå=~ä=
Å~ÄÉääç=ÑáåçI=ä~êÖç=ç=ëÉãáä~êÖçK=
^éçó~ê=äçë=ÇÉÇçë=ÇÉä=ÇáÑìëçê=
ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=ëçÄêÉ=Éä=ÅìÉêç=
Å~ÄÉääìÇç=ó=ÇáëíêáÄìáê=Éä=~áêÉ=
Å~äáÉåíÉ=ãÉÇá~åíÉ=ãçîáãáÉåíçë=
Öáê~íçêáçë=~=ÅçåŨåíêáÅçëK=
pÉäÉÅÅáçå~ê=ìå=Å~ìÇ~ä=ÇÉ=~áêÉ=ÇÉ=
ÑìÉêíÉ=~=~äíçK
dì~êÇ~ê
flkç=íÉåë~ê=ÉñÅÉëáî~ãÉåíÉ=Éä=
Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=~ä=Éåêçää~êäç>
iáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë>
^åíÉë=ÇÉ=áåáÅá~ê=ä~=äáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éñíê~Éê=
Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~K=
flkç ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=Éä=~é~ê~íç=Éå=~Öì~>
flkç=ìíáäáò~ê=äáãéá~Ççê~ë=ÇÉ=î~éçê>
” iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íç=éçê=ÑìÉê~=Åçå=ìå=é~¥ç=
Ü∫ãÉÇçK=flkç=ìíáäáò~ê=~ÖÉåíÉë=~ÖêÉëáîçë=åá=
~Äê~ëáîçë>
” bäáãáå~ê=äçë==Å~ÄÉääçë=ÇÉ=ä~=Éåíê~Ç~=ÇÉ=~áêÉ=
Åçå=~óìÇ~=ÇÉ=ìå=éáåÅÉäK
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáµå=ÇÉ=
ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=ÇÉ=
~é~ê~íçë=ìë~Ççë
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêµåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáµå=bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáµå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáµå=äçÅ~äK
d~ê~åí∞~
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=
pfbjbkpI=ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=
ÇÉ=Ñçêã~=Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=
OQ ãÉëÉëI=~=é~êíáê=ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=
ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=
Ñ~ÄêáÅ~ÅáµåI=~ë∞=Åçãç=ä~=ã~åç=ÇÉ=çÄê~=
åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáµåI=ëáÉãéêÉ=
ó Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=ìëì~êáç=
~ä í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=
pfbjbkpK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=
ÇÉä=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=
êÉé~ê~Åáµå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáµå=ç=éçê=ìëç=åç=
Ççã¨ëíáÅçK=
ON
Éë
fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=Éëí~=
Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=~ä=
~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=
äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáµå=áåÅçêêÉÅí~F=ç=
Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=Å~Ç~=
~é~ê~íç=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=
áåëíêìÅÅáçåÉëK
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáµå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=
ç èìÉ=Éä=ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=
Åì~åÇç=~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=
íÉåÖ~=èìÉ=ääÉî~ê=~ä=q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáµå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=
~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=pfbjbkpI=
ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáµå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=
c~ÄêáÅ~åíÉë=ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=
~ÅêÉÇáí~=Åçãç=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=
pfbjbkpK=bñáà~=ëì=áÇÉåíáÑáÅ~ÅáµåK
jlabilWI
caWI
bJkêKW cK=`ljmo^W
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç==
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
OO
éí
iÉê=~íÉåí~ãÉåíÉ=~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çI=
éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉ=É=Öì~êÇ•Jä~ëK=
bëí~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=êÉÑÉêÉãJëÉ=
~ î•êáçë=ãçÇÉäçë=Åçã=çë=êÉëéÉÅíáîçë=
~ÅÉëëµêáçëK
fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç=É=ÇÉ=
áåÅÆåÇáç>
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK=
sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=
ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì=
èìÉ=íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=
éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
ríáäáò~ê=ëµI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=
É ç ~é~êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=
Ç~åçëK
oÉé~ê~´πÉë=åç ~é~êÉäÜçI=Åçãç=éçê=ÉñK=
ëìÄëíáíìá´©ç=ÇÉ=ìã=Å~Äç=Éä¨ÅíêáÅç=Ç~åáÑáÅ~ÇçI=
ëµ=éçÇÉã=ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~ë=éÉäçë=åçëëçë=
pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´πÉë=
ÇÉ=éÉêáÖçK
l=Å~Äç=å©ç=ÇÉîÉ
Ó å©ç=ÇÉîÉ=Éåíê~ê=Éã=Åçåí~Åíç=Åçã=
ÅçãéçåÉåíÉë=èìÉåíÉëI
Ó å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=éìñ~Çç=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=îáî~ëI
Ó ëÉê=ìíáäáò~Çç=Åçãç=éÉÖ~=é~ê~=íê~åëéçêíÉK
k©ç=ìíáäáò~ê=éêµñáãç=ÇÉ=•Öì~I=
èìÉ=ëÉ=ÉåÅçåíêÉ=å~=Ä~åÜÉáê~I=
ä~î~íµêáç=çì=çìíêçë=êÉÅáéáÉåíÉëK
mÉêáÖç=ÇÉ=ãçêíÉ
kìåÅ~=ÅçäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=Åçåí~Åíç=Åçã=
•Öì~K=jÉëãç=Åçã=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~ÇçI=
ç éÉêáÖç=ã~åí¨ãJëÉI=éÉäç=èìÉI=ÇÉéçáë=Ç~=ëì~=
ìíáäáò~´©ç=çì=Ç~=áåíÉêêìé´©ç=Ç~=ëÉÅ~ÖÉãI=
ÇÉîÉ=ëÉê=ëÉãéêÉ=ÇÉëäáÖ~Ç~=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K
`çã=~=ãçåí~ÖÉã=Çìã=áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=
ëÉÖìê~å´~=é~ê~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ÑìÖ~=~í¨=PM=ã^=
å~=áåëí~ä~´©ç=Ççã¨ëíáÅ~I=çÄíÉêJëÉJ•=ìã~=
éêçíÉÅ´©ç=~ÇáÅáçå~äK=`çåëìäíÉ=ìã=ÉäÉÅíêáÅáëí~I=
é~ê~=çÄíÉê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=
~ëëìåíçK
ríáäáò~´©ç
kìåÅ~=í~é~ê=~=íìêÄáå~=çì=~=~ÄÉêíìê~=ÇÉ=
~ëéáê~´©ç=ÇÉ=~êK=°=áãéçêí~åíÉ=èìÉ=
~ ~ÄÉêíìê~=ÇÉ=~ëéáê~´©ç=ëÉ=ÉåÅçåíêÉ=äáîêÉ=
ÇÉ=Ñáçë=çì=Å~ÄÉäçëK
bã=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉ~èìÉÅáãÉåíçI=éKÉñKIéçê=
çÄëíêì´©ç=Çìã~=~ÄÉêíìê~=ÇÉ=îÉåíáä~´©çI=
ç ëÉÅ~Ççê=ÇÉ=Å~ÄÉäç=ÇÉëäáÖ~=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=
É=îçäí~=~=äáÖ~êI=~éµë=~äÖìåë=ãáåìíçëK
qìêÄáå~LqÉãéÉê~íìê~
aÉëäK
ëì~îÉ=L=Ä~áñ~
ÑçêíÉ=L=
ÉäÉî~Ç~
m~ê~=~=éê¨JëÉÅ~ÖÉã=Çç=Å~ÄÉäçI=~éÉå~ë=ëÉÅç=
Åçã=ìã~=íç~äÜ~I=ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìã~=Ñ~ëÉ=ÑçêíÉ=
é~ê~=~=íìêÄáå~=É=ìã~=íÉãéÉê~íìê~=~äí~K
j~åíÉê=~=~ÄÉêíìê~=Ç~=íìêÄáå~==ÅÉêÅ~=ÇÉ=NM=Åã=
~Ñ~ëí~Ç~=Ç~=Å~ÄÉ´~K
qÉÅä~=`ççä
^=íÉÅä~=`ççä=éçÇÉ=ëÉê=~Åíáî~Ç~=
Éã=èì~äèìÉê=Ñ~ëÉI=é~ê~=èìÉ=ëÉà~=
Ç~Ç~=~ç=Å~ÄÉäçI=ÇÉéçáë=ÇÉ=ëÉÅçI=
~=ãÉäÜçê=Ñáñ~´©ç=çì=~=ãÉäÜçê=
Ñçêã~K
_áÅç=é~ê~=çåÇìä~´©ç
m~ê~=ëÉÅ~ê=L=Ç~ê=Ñçêã~=
~ ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=òçå~ë=Çç=
Å~ÄÉäçK=l=ÄáÅç=åìåÅ~=ÇÉîÉ=
Éåíê~ê=Éã=Åçåí~Åíç=ÇáêÉÅíç=Åçã=
ç=Å~ÄÉäçX=êÉÖìä~ê=~=íìêÄáå~=ëì~îÉ=
Åçã=íÉãéÉê~íìê~=Ä~áñ~K
OP
éí
^éÉå~ë=ç=meOPOPaW
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
aáÑìëçê
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOLVSLrb=
ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É=ÉäÉÅíêµåáÅçë=
ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=^=kçêã~=éêÉîÆ=~ë=
ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=êÉÅçäÜ~=É=î~äçêáò~´©ç=ÇÉ=
~é~êÉäÜçë=ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=
~ rbK
mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
fÇÉ~ä=é~ê~=Å~ÄÉäç=äáëç=çì=
êÉëáëíÉåíÉK=a¶=ã~áë=îçäìãÉ=
~ Å~ÄÉäçë=Ñáåçë=É=äçåÖçëK=
`çäçÅ~ê=çë=éáåçë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
ëçÄêÉ=ç=Åçìêç=Å~ÄÉäìÇç==
É ÇáëíêáÄìáê=~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=~ê=
~íê~î¨ë=ÇÉ=ãçîáãÉåíçë=
ÅáêÅìä~êÉëK=c~òÉê=ìã~=êÉÖìä~´©ç=
Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=~ê=ÑçêíÉ=~í¨=~äí~K
^êêìã~´©ç
k©ç=Éåêçä~ê=ç=Å~Äç=ÇÉ=Ñçêã~=
~ ÑáÅ~ê=ãìáíç=ÉëíáÅ~Çç>
iáãéÉò~
d~ê~åíá~
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=
Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=
Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=
~ ~éêÉëÉåí~´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=
Çç ~é~êÉäÜçK
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K=
kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~K
k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=~é~êÉäÜç=ÇÉ=äáãéÉò~=
~ î~éçêK
” iáãé~ê=ç=ÉñíÉêáçê=Çç=~é~êÉäÜç=Åçã=ìã=
é~åç=Ü∫ãáÇçK=k©ç=ìíáäáò~ê=ÇÉíÉêÖÉåíÉë=
~ÖêÉëëáîçë=çì=~Äê~ëáîçëK
” `çã=ìã=éáåÅÉäI=êÉíáê~ê=çë=Å~ÄÉäçë=Ç~=
Éåíê~Ç~=ÇÉ=~êK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
OQ
Éä
Ðáñáêáëåßóèå íá äéáâÜóåôå êáëÜ ôéò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò, íá ôéò ôçñåßôå êáé íá
ôéò öõëÜîåôå! ÁõôÝò ïé Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ðåñéãñÜöïõí ðåñéóóüôåñá ìïíôÝëá ìå
åîáñôÞìáôá.
Ðñüóèåôç ðñïóôáóßá ðñïóöÝñåé ç
ôïðïèÝôçóç ðñïóôáôåõôéêïý äéáêüðôç
ñåýìáôïò äéáññïÞò ìÝ÷ñé 30 mA óôçí
ïéêéáêÞ åãêáôÜóôáóç. ÆçôÞóôå ó÷åôéêÜ
ôç óõìâïõëÞ ôïõ çëåêôñïëüãïõ óáò.
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
×ñÞóç
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò êáé
ðõñêáúÜò!
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò êáé
ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÅðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ, ð.÷. áëëáãÞ
÷áëáóìÝíïõ êáëùäßïõ, åðéôñÝðåôáé íá
åêôåëïýíôáé ìüíïí áðü ôç äéêÞ ìáò
õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò
ðåëáôþí, ãéá íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé.
Ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí åðéôñÝðåôáé
– íá Ýñèåé óå åðáöÞ ìå êáõôÜ ìÝñç ïýôå,
– íá ôñáâç÷ôåß ðÜíù áðü áé÷ìçñÝò Üêñåò,
– íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò ëáâÞ ãéá ôç
ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò.
Íá ìç ÷ñçóéìïðïéåßôáé êïíôÜ
óå íåñü ðïõ ðåñéÝ÷åôáé óå
ìðáíéÝñåò, íéðôÞñåò Þ Üëëá
äï÷åßá.
Êßíäõíïò-ÈÜíáôïò
Ìç öÝñåôå ôç óõóêåõÞ ðïôÝ óå åðáöÞ ìå
íåñü. Êßíäõíïò õðÜñ÷åé åðßóçò ìå
áðåíåñãïðïéçìÝíç ôç óõóêåõÞ, ãé' áõôü
ìåôÜ ôç ÷ñÞóç êáé óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò
ôïõ óôåãíþìáôïò ôñáâÞîôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá.
Ìçí êáëýðôåôå ðïôÝ ôï Üíïéãìá ôïõ
áíåìéóôÞñá Þ ôï Üíïéãìá áíáññüöçóçò.
ÐñïóÝîôå íá ìçí õðÜñ÷ïõí ÷íïýäéá
Þ ôñß÷åò óôï Üíïéãìá áíáññüöçóçò.
Óå ðåñßðôùóç õðåñèÝñìáíóçò, ð.÷. áðü
êÜëõøç ôïõ áíïßãìáôïò áÝñá, ôï óåóïõÜñ
ôßèåôáé áõôüìáôá åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé
ìåôÜ áðü ìåñéêÜ ëåðôÜ îáíÜ óå ëåéôïõñãßá.
ÁíåìéóôÞñáò/Èåñìïêñáóßá
Off
áðáëüò / ÷áìçëÞ
éó÷õñüò /
õøçëÞ
Ãéá ôï ðñïêáôáñêôéêü óôÝãíùìá ôùí
ìáëëéþí ìåôÜ ôï óôÝãíùìá ìå ðåôóÝôá
öñïôÝ åðéëÝîôå ôçí éó÷õñÞ âáèìßäá
áíåìéóôÞñá ìå õøçëÞ èåñìïêñáóßá.
ÊñáôÜôå ôï Üíïéãìá ôïõ áíåìéóôÞñá óå
áðüóôáóç ðåñ. 10 cm áðü ôï êåöÜëé.
ÐëÞêôñï Cool
Ôï ðëÞêôñï Cool ìðïñåß íá
ðáôçèåß ðñüóèåôá óå êÜèå
âáèìßäá, ãéá ôï éäáíéêü
öéîÜñéóìá/öïñìÜñéóìá ôçò
êüììùóçò ìåôÜ ôï óôÝãíùìá.
Áêñïóôüìéï ãéá ïíôïõëáóéüí
Ãéá ôï óôÝãíùìá/öïñìÜñéóìá
ïñéóìÝíùí ôìçìÜôùí ôùí
ìáëëéþí. Ôï áêñïóôüìéï äåí
åðéôñÝðåôáé íá âñßóêåôáé ðïôÝ
óå Üìåóç åðáöÞ ìå ôá ìáëëéÜ,
ñõèìßóôå óôçí áðáëÞ âáèìßäá
ôïõ áíåìéóôÞñá êáé ÷áìçëÞ
èåñìïêñáóßá
OR
Éä
Ìüíï óôçí PH2323D:
Áðüóõñóç
Öõóïýíá
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å.Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å.Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
ÉäáíéêÞ ãéá ßóéá
Þ ôáëáéðùñçìÝíá ìáëëéÜ.
Ðñïóäßäåé óôá ëåðôÜ ìáêñéÜ
Þ çìßêïíôá ìáëëéÜ ðåñéóóüôåñï üãêï. ÂÜëôå ôéò áêßäåò
óå Üìåóç åðáöÞ ìå ôï êåöÜëé
êáé êáôáíÝìåôå ôï ñåýìá
ôïõ áÝñá ìå êõêëéêÝò êéíÞóåéò.
Ñõèìßóôå äõíáôü Ýùò õøçëü
ñåýìá áÝñá.
Öýëáîç
ÊáôÜ ôï ðåñéôýëéãìá ìçí ôï
ðáñáôåíôþíåôå!
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
Êáèáñéóìüò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!
Ðñéí ôïí êáèáñéóìü ôñáâÞîôå ôï öéò áðü
ôçí ðñßæá. Ìç âõèßóåôå ôç óõóêåõÞ ðïôÝ
ìÝóá óå íåñü.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ.
” Êáèáñßóôå ôç óõóêåõÞ åîùôåñéêÜ,
óêïõðßæïíôÜò ôçí ìå âñåãìÝíï ðáíß.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áé÷ìçñÜ
Þ äéáâñùôéêÜ ìÝóá êáèáñéóìïý.
” Áðïìáêñýíåôå ôéò ôñß÷åò áðü ôï
Üíïéãìá åéóüäïõ áÝñá ìå ðéíÝëï.
OS
NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá
åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí
çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç
áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò
Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò
åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò
èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò.
OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,
áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç
åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé
ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ
êáé ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç,
ôçí ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí
Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
Éä
PK
QK
RK
SK
TK
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ
ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï. ÊáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé
äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá
åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç
áðïêëåßåôáé.
Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
óõíåñãåßï.
Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
ôïí áãïñáóôÞ.
ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
OT
íê
Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, verilen bilgilere göre
hareket ediniz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý itinayla saklayýnýz!
Bu kullanma kýlavuzunda birden fazla
modeli ve aksesuarlarýný tarif
etmektedir.
Güvenlik bilgileri
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazý sadece tip levhasýndaki bilgilere
uygun bir þekilde elektrik prizine baðlayýp
çalýþtýrýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýný önlemek
için, denetim altýnda tutunuz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihazý ancak baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanýnýz.
Cihazda yapýlacak onarýmlar (örn. hasarlý
bir elektrik kablosunun deðiþtirilmesi),
muhtemel tehlikelerin önlenmesi için
sadece yetkili servisimiz tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Elektrik kablosu
— sýcak sicimlere temas etmemelidir,
— keskin kenar ve cisimler üzerinden
geçmemeli ve çekilmemelidir,
— cihazý taþýmak için kullanýlmamalýdýr.
Banyo küvetleri, lavabolar
veya baþka kablar içinde
bulunan suyun yakýnýnda
kullanmayýnýz.
OU
Ölüm tehlikesi
Cihazýn suya temas etmesini kesinlikle
önleyiniz. Cihaz kapalýyken de tehlike söz
konusudur, bu nedenle cihazý kullandýktan
sonra ve kurutma iþlemine ara verildiði
zaman, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz.
Mesken elektrik donanýmýna, azami 30 mA
deðerine sahip bir hatalý akým koruma
þalteri kurulmasý, ek bir koruma saðlar.
Bu konu hakkýnda elektrik tesisatçýnýzdan
bilgi alýnýz.
Kullaným
Fan veya emme deliðinin üzerini veya
önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Emme
deliðinde iplik, tiftik veya saç
olmamasýna dikkat ediniz.
Örn. bir hava deliði kapatýldýðýnda söz
konusu olabilecek aþýrý ýsýnma halinde, saç
kurutma makinesi (fön) otomatik olarak
kapanýr ve birkaç dakika sonra yine açýlýr.
Fan/Sýcaklýk
Kapalý
hassas / düþük
güçlü /
yüksek
Havlu ile kurutulmuþ durumdaki saçlarýn
ön kurutma iþlemi için, güçlü fan
kademesini yüksek sýcaklýk derecesi ile
birlikte kullanýnýz.
Hava çýkýþ deliðini kafadan yakl. 10 cm
uzakta tutunuz.
Cool (soðuk) tuþu
Cool (soðuk) tuþu, her
kademede ek olarak devreye
sokulabilir; saçlarýn
kurutulmasýndan sonra, en iyi
þekilde sabitlenmesi /
þekillendirilmesi için kullanýlýr.
íê
Ondüle baþlýðý
Giderilmesi
Saçlarýn belli kýsýmlarýný
kurutmak/þekillendirmek
için kullanýlýr. Baþlýk saçlara
kesinlikle doðrudan temas
etmemelidir; hassas fan ve
düþük ýsý ayarýný seçiniz.
Sadece PH2323D:
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için,
AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri
hakkýnda bilgi almak için yetkili satýcýnýza
veya baðlý olduðunuz belediye idaresine
baþvurunuz.
Difüzör
Düz veya hýrpalanmýþ saçlar
için çok uygundur. Ýnce uzun
veya yarý uzun saçlarýn daha
hacimli görünmesini saðlar.
Ünitenin çubuklarýný kafa
derisine temas ettiriniz ve
hava akýmýný, cihaz ile dairesel
hareketler yaparak daðýtýnýz.
Güçlü ile yüksek arasýnda bir
hava akýmý ayarlayýnýz.
Muhafaza edilmesi
Elektrik kablosu çok sýký
sarýlmamalýdýr!
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi
veya faturayý göstermeniz þarttýr.
Cihazýn temizlenmesi
Cereyan çarpma tehlikesi!
Temizleme iþleminden önce elektrik fiþini
çekip prizden çýkarýnýz. Cihazý kesinlikle
suya sokmayýnýz.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleme
cihazý kullanmayýnýz.
” Cihazýn dýþýný nemli bir bez ile siliniz.
Keskin ve ovalama gerektiren temizlik
malzemeleri kullanmayýnýz.
” Hava giriþ deliðindeki saçlarý uygun bir
fýrça ile temizleyiniz.
Deðiþiklikler olabilir.
OV
éä
Instrukcjê u¿ytkowania proszê dokładnie
przeczytać, starannie j¹ przechowywać
i postêpować zgodnie z zawartymi w niej
wskazówkami! Niniejsza instrukcja
u¿ytkowania i obsługi opisuje kilka modeli
wraz z wyposa¿eniem.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym i wybuchu
po¿aru!
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby
zapobiec zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba
¿e bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod
nadzorem lub zostały pouczone w obsłudze
i u¿ytkowaniu urz¹dzenia przez osobê, która
odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy,
je¿eli elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo
urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ, naprawy urz¹dzenia,
jak np. wymiana uszkodzonego przewodu
zasilaj¹cego, mo¿e dokonać tylko autoryzowany
serwis naszej firmy.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie
wolno:
– zbli¿ać do gor¹cych przedmiotów,
– ocierać o ostre krawêdzie,
– u¿ywać jako uchwytu do przenoszenia
urz¹dzenia.
Nie u¿ywać suszarki w pobli¿u
wanny, umywalki, ani innych
naczyñ lub pojemników, które
napełnione s¹ wod¹.
PO
Zagro¿enie ¿ycia
Urz¹dzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
moczyć, ani pryskać wod¹. Niebezpieczeñstwo
istnieje równie¿ wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest
wył¹czone, dlatego po u¿yciu i podczas przerwy
w suszeniu wyj¹ć wtyczkê z gniazdka
sieciowego.
Dodatkow¹ ochronê zapewnia zamontowanie
w domowej instalacji elektrycznej wył¹cznika
ochronnego (bezpiecznika) dla pr¹du do 30 mA.
Proszê zasiêgn¹ć porady uprawnionego
elektryka specjalisty.
Zastosowanie
Nie wolno zasłaniać otworu wylotowego
dmuchawy ani otworu wlotu powietrza.
Zwracać uwagê, aby otwór zasysania
powietrza nie był zanieczyszczony
strzêpkami, ani włosami.
W przypadku przegrzania, np. na skutek
zasłoniêcia otworu wlotu lub wylotu powietrza,
suszarka wył¹cza siê automatycznie, a po
upływie kilku minut ponownie siê wł¹cza.
Dmuchawa/Temperatura
łagodnie / niska
Wył¹czanie
mocno /
wysoka
W celu podsuszenia włosów wytartych
rêcznikiem wybrać mocny nawiew dmuchawy
i wysok¹ temperaturê.
Suszarkê trzymać tak, aby otwór dmuchawy
znajdował siê w odległoœci ok. 10 cm od głowy.
Przycisk cool
Przycisk cool mo¿na wł¹czać na
ka¿dym zakresie, nadaje siê
idealnie do utrwalania/układania
fryzury po suszeniu.
éä
Dysza do ondulacji
Przeznaczona jest do punktowego
suszenia/układania okreœlonych
partii włosów. Dysza nie mo¿e
dotykać włosów bezpoœrednio;
nastawić łagodny nawiew
dmuchawy i nisk¹ temperaturê.
Tylko dla PH2323D:
Dysza rozpraszaj¹ca
Idealna do gładkich lub
zniszczonych włosów. Nadaje
wiêcej puszystoœci delikatnym,
długim lub półdługim włosom.
Sztyfty przyło¿yć bezpoœrednio
do skóry głowy i poprzez ruchy
okrê¿ne rozprowadzać stumieñ
powietrza. Nastawić mocny lub
wysoki strumieñ powietrza.
Przechowywanie
Elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego nie zwijać zbyt
mocno!
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/EC
(WEEE) oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia
29 lipca 2005 r. "O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym"
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go
prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadz¹cy
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni
system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia nale¿y
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie.
Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cych
strumieniem pary.
” Urz¹dzenie wycierać z zewn¹trz wilgotn¹
œcierk¹. Nie u¿ywać ostrych ani szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
” Włosy zgromadzone w otworze wlotu
powietrza usun¹ć za pomoc¹ pêdzla.
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje
otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie
handlowym, w którym dokonano zakupu
urz¹dzenia. W celu skorzystania z usług
gwarancyjnych konieczne jest porzedło¿enie
dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji
Warunki gwarancji regulowane s¹ odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego oraz
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku "W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów".
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
PP
Üì
A használati útmutatót gondosan olvassa át,
kövesse az utasításokat, és õrizze meg!
Ez a használati útmutató több modellt és
azok tartozékait mutatja be.
Biztonsági útmutató
Áramütés- és égésveszély!
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ
adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal
és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek)
kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki
felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelõs
személy által eligazításban részesültek
a készülék használatát illetõen.
Csak akkor használja a készüléket, ha
a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen
hibátlan.
A veszélyeztetés elkerülése érdekében
a készülék javítását, például a megsérült
csatlakozóvezeték cseréjét, csak
vevõszolgálatunk végezheti el.
A csatlakozó vezeték
– nem érintkezhet forró tárgyakkal vagy
készülékrészekkel,
– megsérülhet, ezért ne húzza át éles
széleken,
– és ne használja a készülék megemelésére,
szállítására.
Ne használja fürdõkádban,
mosdókagylóban vagy más
edényben lévõ víz közelében.
Életveszély
A készülék soha nem érintkezhet vízzel!
Veszélyes lehet a kikapcsolt készülék is, ezért
használat után a szárítás megszakításakor is ki
kell húzni a csatlakozódugót.
Kiegészítõ védelmet nyújt egy legfeljebb
30 mA-es hibaáram-védõkapcsoló beépítése
a háztartási hálózatba. Ezzel kapcsolatban
kérjen tanácsot a villanyszerelõjétõl.
PQ
Használat után
A fúvó- és szívónyílást soha ne takarja le.
Ügyeljen rá, hogy a szívónyílásban ne
maradjon szösz vagy hajszál.
Túlhevüléskor, pl.az egyik légnyílás lefedésekor,
a hajszárító automatikusan kikapcsol, majd
néhány perc múlva újra bekapcsol.
Ventilátor/Hõmérséklet
Ki
enyhe /alacsony erõs / magas
A törülközõszáraz haj elõszárításához erõs fúvási
fokozatot válasszon magas hõmérséklettel.
A fúvóka nyílását körülbelül 10 cm-re kell tartani
a fejtõl.
Cool-gomb
A Cool-gomb minden fokozatban
bekapcsolható, szárítás után
a frizura ideális rögzítésére /
formázására szolgál.
Hullámosító fúvóka
Bizonyos hajrészek célzott
szárításához / formázásához.
A fúvókának soha nem szabad
a hajat közvetlenül érinteni;
gyenge ventilátorfokozatot és
alacsony hõmérsékletet állítson be.
Csak PH2323D:
Diffúzor feltét
Ideális sima vagy erõsen igénybe
vett hajhoz. A finom szálú hosszú
vagy félhosszú haj dúsítására
alkalmas. Illessze a diffúzor
fúvókáit közvetlenül a fejbõrre,
és a kifújt levegõt körkörös
mozdulatokkal oszlassa el.
Állítsa a fúváserõsséget közepes
vagy magas fokozatra.
Üì
Tárolás
Garanciális feltételek
A vezetéket ne tekerje fel túl
szorosan!
Tisztítás
Áramütésveszély!
Tisztítás elõtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót! A készüléket soha ne
tegye vízbe.
Gõzüzemû tisztítóval ne tisztítsa.
” A készüléket törölje át kívülrõl egy nedves
törlõruhával. Ne használjon karcoló vagy
súroló tisztítószereket.
” A hajszálakat egy ecset segítségével
távolítsa el a levegõ-belépõnyílásból.
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodás esetén a készüléket
a kereskedelem kicseréli.
Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt
15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális
szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet
igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján,
mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék
a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
megfelel.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG,
az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical
and electronic equipment – WEEE)
európai irányelveknek megfelelõen van
jelölve. Ez az irányelv megszabja
a használt készülékek visszavételének
és értékesítésének kereteit az egész
EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról
kérjük, tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy
a helyi önkormányzatnál.
A módosítás jogát fenntartjukK
PR
ÄÖ
¥poñe¹e¹e ­¸å¯a¹eæ¸o ºÿ½¹­a¸e¹o µa
ºÿo¹pe¢a å ¨o c½xpa¸e¹e!  ¹o­a
ºÿ½¹­a¸e µa e®cÿæoa¹aýåø ca oÿåca¸å
¸ø®oæ®o ¯oªeæa c ÿpå¸aªæe²¸oc¹å.
š®aµa¸åø µa ¢eµoÿac¸oc¹
Oÿac¸oc¹ o¹ ¹o®o­ ºªap!
®æ÷ñ­a¼¹e ºpeªa å ¨o åµÿoæµ­a¼¹e
ca¯o ­ c½o¹­e¹c¹­åe c º®aµa¸åø¹a ­½pxº
¹åÿo­a¹a ¹a¢eæ®a.
¥aµe¹e ºpeªa ªaæeñ o¹ ªeýa.
¥aµe¹e ªeýa¹a ªa ¸e å¨paø¹ c ºpeªa.
špeªa ¸e ¹pø¢­a ªa o¢c溲­a¹ æåýa
(c½óo ªeýa) c ¸a¯aæe¸å íåµåñec®å
ce¹å­¸å ­½µÿpåø¹åø åæå ¸a¯aæe¸å
º¯c¹­e¸å cÿoco¢¸oc¹å, åæå
c ¸eªoc¹a¹½ñe¸ oÿå¹ å µ¸a¸åø, oc­e¸
­ cæºñaå¹e, ­ ®oå¹o ¹o­a c¹a­a ÿoª
¸aªµop åæå ®o¨a¹o ca ÿoæºñåæå åµpåñ¸å
º®aµa¸åø µa pa¢o¹a c ºpeªa o¹ æåýe,
®oe¹o e o¹¨o­op¸o µa ¹øx¸a¹a
¢eµoÿac¸oc¹.
ŵÿoæµ­a¼¹e ¨o ca¯o, ®o¨a¹o ®a¢eæå¹e
å ºpeª½¹ ¸e ca ÿo­peªe¸å.
¥oÿpa­®å ¸a ºpeªa, ®a¹o ¸aÿpå¯ep
ÿoª¯ø¸a ¸a ÿo­peªe¸ µaxpa¸­aó ®a¢eæ,
¯o¨a¹ ªa ¢½ªa¹ åµ­½pò­a¸å ca¯o o¹
¸aòa¹a cep­åµ¸a c溲¢a, µa ªa ce
åµ¢e¨¸a¹ påc®o­e.
³axpa¸­aóåø ®a¢eæ ªa ¸e:
— ®o¸¹a®¹º­a c ¨opeóå¹e ñac¹å,
— ce ÿpe®ap­a ÿpeµ oc¹på ÿpeª¯e¹å,
— ce åµÿoæµ­a ®a¹o ªp½²®a ¸a ºpeªa.
He åµÿoæµ­a¼¹e ­ ¢æåµoc¹
ªo ­oªa, ®oø¹o ce åµÿoæµ­a
­½­ ­a¸å, ¯å­®å å ªpº¨å
c½ªo­e.
Oÿac¸oc¹ µa ²å­o¹a
Hå®o¨a ¸e ¯o®pe¹e ºpeªa. Oÿac¸oc¹
c½óec¹­º­a ªopå ®o¨a¹o ºpeª½¹
e åµ®æ÷ñe¸, µa¹o­a cæeª ºÿo¹pe¢a å ÿpå
ÿpe®½c­a¸e åµ®æ÷ñ­a¼¹e óeÿceæa o¹
®o¸¹a®¹a.
PS
©oÿ½æ¸å¹eæ¸a µaóå¹a ÿoæºña­a¹e ÿpå
åµÿoæµ­a¸e ¸a ÿpeªÿaµe¸ òaæ¹epÿpeo¢paµo­a¹eæ µa ¹o® ªo 30 ¯A
­ å¸c¹aæaýåø¹a ¸a ²åæåóe¹o.
¥oc½­e¹­a¼¹e ce c eæe®¹po¹ex¸å®.
šÿo¹pe¢a
Hå®o¨a ¸e ÿo®på­a¼¹e o¹­opå¹e ¸a
ªºxaæ®a¹a å ­e¸¹åæa¹opa. ¸å¯a­a¼¹e
­c¯º®a¹eæ¸åø¹ o¹­op ªa ¸e ce
µa¯½pcø­a c ¯½x å ®ocå.
¥på ÿpe¨pø­a¸e, ¸aÿpå¯ep ÿpå
ÿo®på­a¸e ¸a o¹­opa µa ­½µªºx ceòoap½¹
a­¹o¯a¹åñ¸o ce åµ®æ÷ñ­a å cæeª ¸ø®oæ®o
¯å¸º¹å ce ­®æ÷ñ­a o¹¸o­o.
©ºxaæ®a/™e¯ÿepa¹ºpa
ŵ®æ÷ñe¸
cæa¢o / ¸åc®o
cåæ¸o /
­åco®o
³a ÿpeª­apå¹eæ¸o åµcºòa­a¸e ¸a ®oca,
åµcºòe¸a c ®½pÿa, åµ¢epe¹e ­åco®a
c¹eÿe¸ c ­åco®a ¹e¯ÿepa¹ºpa.
©p½²¹e o¹­opa ¸a ªºxaæ®a¹a ¸a
paµc¹oø¸åe o®oæo 10 c¯ o¹ ¨æa­a¹a.
Cool-¢º¹o¸
Cool-¢º¹o¸½¹ ¯o²e ªa ce
­®æ÷ñ­a ÿpå ­cø®a åµ¢pa¸a
c¹eÿe¸, µa åªeaæ¸o c¹ø¨a¸e/
oíop¯ø¸e ¸a ÿpåñec®a¹a
cæeª åµcºòa­a¸e.
©÷µa µa o¸ªºæåpa¸e
³a cÿeýåaæ¸o cºòe¸e/
oíop¯ø¸e ¸a oÿpeªeæe¸å
ñac¹å o¹ ®oca¹a. ©÷µa¹a
¸å®o¨a ¸e ¹pø¢­a ªa ªoÿåpa
ªåpe®¹¸o ®oca¹a; ­®æ÷ñe¹e
¸a cæa¢a c¹eÿe¸ ¸a
ªºxaæ®a¹a å ¸åc®a
¹e¯ÿepa¹ºpa.
ÄÖ
Ca¯o PH2323D:
ŵx­½pæø¸e ¸a o¹ÿaª½ýå¹e
©åíºµ¿op
™oµå ºpeª e o¢oµ¸añe¸
­ c½o¹­e¹c¹­åe c ªåpe®¹å­a
2002/96/EG ¸a E­poÿe¼c®åø c½÷µ
µa eæe®¹po- å eæe®¹po¸¸å ºpeªå
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE). Haco®å¹e
ÿoc¹a­ø¹ pa¯®a¹a µa ­p½óa¸e¹o
å ÿpepa¢o¹­a¸e¹o ¸a
ºÿo¹pe¢ø­a¸å ºpeªå ­ ÿpeªeæå¹e
¸a EC.
³a ªe¼c¹­aóå¹e ­ ¯o¯e¸¹a åµåc®­a¸åø
µa åµx­½pæø¸e ¯o²e¹e ªa ÿoæºñå¹e
å¸íop¯aýåø o¹ ¹½p¨o­eýa åæå o¹
o¢óå¸a¹a.
Ūeaæ¸o e µa ÿpa­a åæå
åµ¹oóe¸a ®oca. ¥påªa­a ¸a
íå¸a¹a ª½æ¨a åæå cpeª¸o
ª½æ¨a ®oca ÿo­eñe o¢e¯.
¥oc¹a­e¹e óåí¹o­e¹e
ªåpe®¹¸o ­½pxº ¨æa­a¹a
å paµÿpeªeæø¼¹e ­½µªºò¸åø
ÿo¹o® c ®p½¨o­å ª­å²e¸åø.
ŵ¢epe¹e cåæ¸a ªo ­åco®a
c¹eÿe¸ µa ­½µªºò¸åø ÿo¹o®.
C½xpa¸e¸åe
He ¸a­å­a¼¹e ÿpe®aæe¸o
c¹e¨¸a¹o!
¥oñåc¹­a¸e
Oÿac¸oc¹ o¹ ¹o®o­ ºªap!
¥peªå ÿoñåc¹­a¸e åµ®æ÷ñe¹e óeÿceæa o¹
®o¸¹a®¹a. špeª½¹ ªa ¸e ce ÿo¹aÿø ¸å®o¨a
­½­ ­oªa.
He åµÿoæµ­a¼¹e ÿapoñåc¹añ®a.
” špeª½¹ ªa ce åµ¢½pc­a o¹­½¸
c ¸a­æa²¸e¸a ®½pÿa. ©a ¸e ce
åµÿoæµ­a¹ a¢paµå­¸å å åµåc®­aóå
¹½p®a¸e ÿoñåc¹­aóå cpeªc¹­a.
” O¹c¹pa¸e¹e ®ocå¹e o¹ o¹­opa µa
­½µªºx c ñe¹®a.
¦apa¸ýåø
³a ¹oµå ºpeª ca ­aæåª¸å ºcæo­åø¹a µa
¨apa¸ýåø, ®oå¹o ca 嵪aªe¸å o¹ ¸aòå¹e
ÿpeªc¹a­å¹eæc¹­a ­ c½o¹­e¹¸a¹a c¹pa¸a.
¥oªpo¢¸oc¹å óe å ªaªe aòåø
¹½p¨o­eý, o¹®½ªe¹o c¹e µa®ºÿåæå ºpeªa,
ÿo ­cø®o ­pe¯e ÿpå µaÿå¹­a¸e ¹o aòa
c¹pa¸a. ¥på åµÿoæµ­a¸e ¸a ¨apa¸ýåø¹a
¸a ºpeªa e ¸eo¢xoªå¯o ­½­ ­ce®å cæºña¼
ªa ÿpeªc¹a­å¹e ¢eæe²®a¹a µa ÿo®ºÿ®a¹a.
³aÿaµ­a¯e cå ÿpa­o¹o ¸a ÿpo¯e¸å.
PT
êì
¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o
õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå,
pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ ÿpå­eªe¸¸¾¯å
­ ¸e¼ º®aµa¸åø¯å å coxpa¸å¹e
å¸c¹pº®ýå÷ ªæø ÿoµª¸e¼òe¨o
åcÿo濵o­a¸åø!  õ¹o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå oÿåc¾­ae¹cø ¸ec®oæ¿®o
¯oªeæe¼ íe¸o­ å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å
® ¸å¯.
š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸¾ oÿac¸oc¹¿
ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯
¹o®o¯ å ÿo²apooÿac¸oc¹¿!
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o
® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼ ¢eµ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾
o¸å ¸e åcÿo濵o­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op
­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å µ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿo濵o­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿo濵o­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o µa åx ¢eµoÿac¸oc¹¿.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
o åµ¢e²a¸åe ­oµ¸å®¸o­e¸åø oÿac¸o¼
c幺aýåå, pe¯o¸¹ õæe®¹poÿpå¢opa
(¸aÿpå¯ep, µa¯e¸a ÿo­pe²ªe¸¸o¨o
ce¹e­o¨o ò¸ºpa) ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø
¹oæ¿®o C溲¢o¼ cep­åca ¸aòe¼ íåp¯¾.
Ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸e ªoæ²e¸
— coÿpå®aca¹¿cø c ¨opøñå¯å
ÿo­epx¸oc¹ø¯å,
— ÿo­pe²ªa¹¿cø o¢ oc¹p¾e ®paø,
— åcÿo濵o­a¹¿cø ªæø ÿepe¸oc®å.
PU
He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø
íe¸o¯ ­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼
¢æåµoc¹å o¹ ­oª¾, ¸aæå¹o¼
­ ­a¸¸º, pa®o­å¸º
º¯¾­a濸å®a åæå ®a®åeæå¢o 帾e e¯®oc¹å.
Oÿac¸oc¹¿ ªæø ²åµ¸å!
Ha ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸å®o¨ªa ¸e
ªo沸a ÿoÿaªa¹¿ ­oªa. Õ¹a oÿac¸oc¹¿
oc¹ae¹cø å ÿpå ­¾®æ÷ñe¸¸o¯ íe¸e,
ÿoõ¹o¯º ÿocæe åcÿo濵o­a¸åø å ÿpå
ÿepep¾­ax ­ ÿpoýecce cºò®å ­oæoc
cæeªºe¹ åµ­æe®a¹¿ ­å殺 åµ poµe¹®å.
©oÿoæ¸å¹e濸o¼ µaóå¹o¼ ¯o²e¹
ÿoc溲广 ­c¹poe¸¸¾¼ ­ ªo¯aò¸÷÷
õæe®¹poÿpo­oª®º a­¹o¯a¹åñec®å¼
ÿpeªoxpa¸å¹e濸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿,
ªe¼c¹­º÷óå¼ ÿpå ÿoø­æe¸åå ¹o®a º¹eñ®å
cåæo¼ ªo 30 ¯A. O¢pa¹å¹ec¿ µa
®o¸cºæ¿¹aýåe¼ ® cÿeýåaæåc¹ºõæe®¹p宺.
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hå®o¨ªa ¸e濵ø µa®p¾­a¹¿ o¹­epc¹åø
ªæø ¸a¨¸e¹a¸åø åæå ­cac¾­a¸åø
­oµªºxa. Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾
­ o¹­epc¹åå ªæø ­cac¾­a¸åø ­oµªºxa
¸e c®aÿæå­aæåc¿ ­opc åæå ­oæoc¾.
¥på ÿepe¨pe­e, ¸aÿpå¯ep, ­ peµºæ¿¹a¹e
µa®p¾­a¸åø ­e¸¹åæøýåo¸¸o¨o o¹­epc¹åø,
íe¸ ªæø cºò®å ­oæoc a­¹o¯a¹åñec®å
­¾®æ÷ñae¹cø å ñepeµ ¸ec®oæ¿®o ¯å¸º¹
­®æ÷ñae¹cø c¸o­a.
e¸¹åæø¹op/™e¯ÿepa¹ºpa
¾®æ. oñe¸¿ cæa¢¾¼
ÿo¹o® /¸åµ®aø
cå濸¾¼ ÿo¹o® /
­¾co®aø
©æø ÿpeª­apå¹e濸o¼ cºò®å ­oæoc,
­¾cºòe¸¸¾x ÿoæo¹e¸ýe¯, cæeªºe¹
­¾¢åpa¹¿ cå濸¾¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
­ coñe¹a¸åå c ­¾co®o¼ ¹e¯ÿepa¹ºpo¼.
êì
O¹­epc¹åe, ñepeµ ®o¹opoe ­e¸¹åæø¹op
¸a¨¸e¹ae¹ ­oµªºx, ªo沸o ¸axoªå¹¿cø ¸a
pacc¹oø¸åå ÿpå¯ep¸o 10 c¯ o¹ ¨oæo­¾.
Kæa­åòa «Cool»
ͺ¸®ýåø «Cool» ÿpeª¸aµ¸añe¸a ªæø åªea濸o¨o
µa®peÿæe¸åø ÿpåñec®å/
º®æaª®å ­oæoc ÿocæe cºò®å
å ¯o²e¹ ÿoª®æ÷ña¹¿cø
® æ÷¢o¯º åµ pe²å¯o­ cºò®å.
Hacaª®a ªæø µa­å­®å
Õ¹a ¸acaª®a ÿpeª¸aµ¸añe¸a
ªæø ýeæe¸aÿpa­æe¸¸o¼
cºò®å/º®æaª®å oÿpeªeæe¸¸¾x ºñac¹®o­ ­oæoc. Hacaª®a
¸å®o¨ªa ¸e ªo沸a
¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ®aca¹¿cø
­oæoc; ªæø õ¹o¨o ­åªa
º®æaª®å cæeªºe¹ ­¾¢åpa¹¿
cæa¢¾¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
­ coñe¹a¸åå c ¸åµ®o¼
¹e¯ÿepa¹ºpo¼ e¨o ¸a¨pe­a.
™oæ¿®o ªæø PH2323D:
©åííºµop
Õ¹a ¸acaª®a åªea濸o
ÿoªxoªå¹ ªæø º®æaª®å
¨æaª®åx åæå ÿoceñe¸¸¾x
­oæoc. C ee ÿo¯oó¿÷ ¹o¸®åe
ªæ常¾e åæå ÿo溪æ常¾e
­oæoc¾ ¯o²¸o cªeæa¹¿ ¢oæee
ÿ¾ò¸¾¯å. ¥på²a­ ò¹¾p¿®å
ªåííºµopa ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ® ®o²e ¨oæo­¾,
pa­¸o¯ep¸o pacÿpeªeæø¼¹e
ÿoc¹ºÿa÷óå¼ ÿo¹o® ­oµªºxa
ÿº¹e¯ ®pº¨o­¾x ª­å²e¸å¼.
¥o¹o® ­oµªºxa ªoæ²e¸ ¢¾¹¿
cå濸¾¯ åæå oñe¸¿ cå濸¾¯.
Xpa¸e¸åe
He ¸a¯a¹¾­a¼¹e ce¹e­o¼
ò¸ºp cæåò®o¯ ¹º¨o!
Ñåc¹®a
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!
¥epeª ¸añaæo¯ ñåc¹®å åµ­æe®a¼¹e ­å殺
åµ poµe¹®å. Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e
õæe®¹poÿpå¢op ­ ­oªº.
©æø ñåc¹®å õæe®¹poÿpå¢opa ¸e濵ø
åcÿo濵o­a¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿.
” ¥po¹på¹e õæe®¹poÿpå¢op ¸ c¸apº²å
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼. He濵ø ÿo濵o­a¹¿cø cå濸oªe¼c¹­º÷óå¯å åæå
a¢paµå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å.
” oæoc¾, c®oÿå­òåecø ­ o¹­epc¹åå ªæø
ÿoc¹ºÿæe¸åø ­oµªºxa, cæeªºe¹
ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ®åc¹oñ®å.
š¹åæåµaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oµ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment
Ó WEEE).  õ¹o¼ ©åpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåµaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåµaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåµo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåµ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯
¹aæo¸e, ­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼.
PV
~ê
QM
~ê
QN
Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Aprés-Vente • Servizio Assistenza •
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt Kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-hausgeraete.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr
erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:[email protected]
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz
der T-Com, Mobil ggfs.
abweichend
AE United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
www.siemens-home.ae
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:[email protected]
www.hausgeraete.at
AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd.
57-63 McNaughton Roads
CLAYTON, Victoria 3168
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:[email protected]
02/08
BA Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 10 09 05
Fax:
033 21 35 13
mailto:[email protected]
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S. A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:[email protected]
www.siemens.be
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:[email protected]
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 70 35 03
Fax: 70 38 83
CH Schweiz, Suisse, Svizzera,
Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
www.siemens-hausgeraete.ch
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:[email protected]
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:[email protected]
CY Cyprus,
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 022 81 95 50
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spot ebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spot ebič
Peka ská 10b
15000 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.siemens-spotrebice.cz
DK Danmark, Denmark
Siemens Hvidevareservice
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.siemens-hvidevarer.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
RAUA 55
10152,Tallinn
Tel.: 0627 8930
Fax: 0627 8931
mailto:[email protected]
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 11 88 21
mailto:[email protected]
www.siemens-ed.com
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 0200 84840
Fax: 0207 510790
www.siemens-kodinkoneet.com
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
Service Après-Vente
50 rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service Dépannage à Domicile:
0 825 398 110 (0,15 € TTC/mn)
Service Consommateurs:
0 892 698 110 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa.consommateurs@
bshg.com
www.siemenselectromenager.com
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5ZR
www.bshappliancecare.co.uk/
Siemens
Service Requests (nationwide)
Tel.: 08702 413382
mailto:mks-servicerequest@
bshg.com
Spares, Accessories and Central
Warehouse
Tel.: 08705 543210
mailto:[email protected]
Customer Liaison
Fax: 01908 328660
mailto:mks-customerliaison@
bshg.com
Head office
Tel.: 08705 222777
Fax: 01908 328670
GR Greece,
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Kentriko Ipokatastima Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Griechenland – Athen
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
Nord-Griechenland –
Thessaloniki
Tel.: 2310 479 298
Fax: 2310 475 574
Sued-Griechenland –
Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Zentral-Griechenland –
Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:[email protected]
www.siemens-oikiakes.gr
HK Hong Kong,
BSH Home Appliances Limited
Unit 1&2B, 3th Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hongkong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:
[email protected]
02/08
HR Hrvatska, Croatia
Gemma B&D d.o.o.
Prisavlje 2
10000 Zagreb
Tel.: 01 6195 582
Fax: 01 6195 582
mailto:[email protected]
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
www.siemens-haztartasigepek.hu
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
www.bshappliancecare.ie/
Siemens
Service Requests
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
IL Israel,
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:[email protected]
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel.: 02 41336 1
Fax: 02 41336 610
Numero verde 800 018346
mailto:[email protected]
www.siemens-elettrodomestici.it
KZ Kazakhstan,
Kombitechnozentr Ltd.
Shewchenko 147B
480096 Almaty
Tel.: 03272 689 898
Fax: 03272 682 652
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
Dora Beyrouth
Jdeideh 114043
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:[email protected]
LT Lietuva, Lithuania
UAB Ogmios pulsas
P. Luksio Str. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1760
mailto:servisotarnyba-bt@
ogmios.lt
www.ogmios.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
20, Rue des Peupliers
2328 Luxembourg-Hamm
Tel.: 43843 505
Fax: 43843 525
mailto:service-electromenager@
bsh.lu
www.siemens.lu
LV Latvija, Latvia
Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 067 42 52 32
Fax: 067 47 33 00
mailto:[email protected]
SIA Baltijas servisa centrs
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 670 705 20
Tel.: 670 705 36
Fax: 670 705 24
mailto:[email protected]
www.servisacentrs.lv
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel.: 084 432 575
Fax: 084 432 575
mailto:[email protected]
MK Macedonia, Make o
RIMEKO
Partizanski odredi 62 / 13
1000 Skopje
Tel./Fax: 02 3077 744
Tel./Fax: 02 3069 314
Tel./Fax: 02 2549 890
Tel./Fax: 02 2549 775
mailto:[email protected]
MT Malta
Aplan Limited
Aplan Centre
B – Kara By Pass
B – Kara BKR
Tel.: 021 480 590
Fax: 021 480 598
mailto:[email protected]
NL Nederlande, Netherlands
Siemens Nederland N.V.
Werner von Siemensstraat 1
2712 PN Zoetermeer
mailto:[email protected]
www.siemens.nl/huishouden
Storingsmelding:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3978
mailto:cp.storingsmelding.nl@
siemens.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3980
mailto:CP.Spareparts.nl@
siemens.com
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:[email protected]
www.siemens-hvitevarer.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
New Zealand Branch
Building C, 39-43 Apollo Drive
Mairangi Bay, Auckland 1310
Tel.: 09 478 6158
Fax: 09 478 2914
PL Polska, Poland
BSH Sprz t Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu:
Tel.: 022 57 27 711
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabrycznay@
bshg.com
www.siemens-agd.pl
02/08
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 21 4250 700
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
www.electrodomesticos.
siemens.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.17-21,
sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
RU Russia,
OOO "
"
19
119071
.: 495 737 2962
: 495 737 2982
mailto:[email protected]
www.bsh-service.ru
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Röntgenvägen 1
Solna
Tel.: 087 341 310
Fax: 087 341 321
41104 Göteborg
Tel.: 031 636 990
Fax: 031 154 820
21376 Malmö
Tel.: 040 227 880
Fax: 040 224 353
mailto:service.stockholm@
bshg.com
www.siemens-hushall.com
SG Singapore,
BSH Home Appliances (SEA)
Pte. Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
Tel.: 6350 5000
Fax: 6350 5050
mailto:[email protected]
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.siemens-hisniaparati.si
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688
Fax: 0 216 528 9188
mailto:[email protected]
www.siemensevaletleri.com
UA Ukraine,
"
"
.: 044 568 51 50
"
"
.: 044 467 80 46
"
"
.: 044 565 93 99
www.siemens-pt.com.ua
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
Ferizaj 70000
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:[email protected]
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Tel.: 011 2139 552
Fax: 011 2139 689
mailto:[email protected]
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:[email protected]
www.siemensappliances.co.za
9000 183 484 / 8801
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
es, pt, el, tr, pl, hu, bg, ru, ar
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement