Whirlpool ARC 4208 IX 用户手册


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 4208 IX 用户手册 | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN ........ PAGINA 61
PILIEUTIPS sans PAGINA 61
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN ni ааненЫН PAGINA 62
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ...................... PAGINA 63
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ...................... «PAGINA 64
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK................ PAGINA 65
RICHTLIJNEN VOOR SELECTIE VAN DE
FUNCTES 6545 PAGINA 66
KOELVAK. 00000... cc cccccescceescesesceneesssessessseceessessssessesessnseeenaes PAGINA 70
TIMES Vcc AAA AAA PAGINA 72
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN VOEDINGSMIDDELEN.............. PAGINA 73
ONDERHOUD EN REINIGINOG.........................:....:====:=: PAGINA 75
VOORZORGSMAATREGELEN BI]
LANGDURIGE AFWEZIGHEID ss PAGINA 75
RICHTLIJNEN VOOR HET OPSPOREN VAN
STORINGEN / KLANTENSERVICE. use PAGINA 76
RLANTENSERVICE ins PAGINA 77
60
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
* Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
beschrijving van het apparaat en adviezen
voor het conserveren van
voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand
nog eens kunt raadplegen.
MILIEUTIPS
|. Verpakking A
Het verpakkingsmateriaal is voor 10096
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool.
Voor de verwerking moeten de plaatselijke
voorschriften worden nageleefd. Het
verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een
bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijk negatieve consequenties voor het milieu
en de menselijke gezondheid te voorkomen die
anders zouden kunnen worden veroorzaakt door
onjuiste verwerking van dit product als afval.
Het symbool ** op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het
wordt afgedankt, onbruikbaar door de deuren
te verwijderen en de voedingskabel door te
snijden, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
apparaat kunnen kruipen.
Volg de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u het apparaat
afdankt en breng het naar een speciaal
verwerkingsbedrijf. Laat het apparaat zelfs niet
voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het
een bron van gevaar voor kinderen is. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en
recycling van dit product wordt u verzocht contact
op te nemen met het stadskantoor in uw
woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
|. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf
de levering van het product van eventuele
schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit
bevat Rl34a) of HFC (het koelcircuit bevat
R600a).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
isobutaan is een natuurlijk gas dat geen
schadelijke invioed heeft op het milieu, maar wel
ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om
te controleren of de leidingen van het koelcircuit
niet beschadigd zijn.
Conformiteitsverklaring
* Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese Richtlijn
89/109/EEG, 90/128/EEG en 02/72/EEG.
CE
* Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de "EMC”-richtlijn
89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn
93/68/CEE;
* De elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze
op een efficiénte werkende installatie is
aangesloten, die volgens de wettelijke
voorschriften is geaard.
61
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
62
Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Zorg ervoor dat het product na de installatie
niet op de voedingskabel staat.
Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen barsten.
Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van de koelkast of andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
Laat voor een goede ventilatie een ruimte van
| cm aan beide zijkanten en boven het
apparaat vrij.
Houd de ventilatie-openingen in de behuizing
van het apparaat of in de omkasting vrij van
enige obstructies.
Alle apparaten met ijsmakers en
waterdispensers moeten op een
waterleidingnet aangesloten worden dat
uitsluitend drinkwater levert (met een
waterleidingdruk van tussen de 1,7 en 8, | bar
(25 en 117 PSI)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
Installeer het product waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
die geschikt is voor de afmetingen en het
gebruik van het product.
Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
klimaatklasse die op het typeplaatje staat
aangegeven: Het is mogelijk dat het apparaat
niet goed functioneert als het voor een lange tijd
in een ruimte wordt gelaten met een hogere of
lagere temperatuur dan het genoemde bereik.
Klimaatklasse Omg. temp. Omg. temp.
EC) CF)
SN Van 10 tot 32 Van 50 tot 90
N Van 16 tot 32 Van 61 tot 90
ST Van 18 tot 38 | Van 64 tot 100
T Van 18 tot 43 Van 64 tot | 10
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
Gebruik geen mechanische systemen of
andere middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve dan die door de fabrikant
zijn aanbevolen.
Beschadig het interne vloeistofcircuit van de
koelkast niet.
Gebruik geen elektrische apparaten aan de
binnenkant van de vriesvakken voor
diepvriesproducten, als die van een ander
type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.
Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door jonge kinderen of zieke
personen zonder lichamelijke controle.
Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag
hen niet worden toegestaan in het product te
spelen of zich erin te verstoppen.
De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst.
Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning
Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
= pre A |
A. oe Е — | | _@
I. Licht = 4
2. Schappen /Zone schappen м == |
2a. Flessenrek (afhankelijk van het 10 | | 43)
model) =
3. Groente- en fruitlade = === A
3a. Vochtigheidsregelaar A = = N,
4. Deurvakken 1 > | =
5. Verwijderbare flessenhouder !
6. Blikjesvak | | 6
(afhankelijk van het model) ~ aI 8
6a. Multiflow-luchtopeningen | ; à te |!
7. Afscheider groente- en fruitlade 2 = =
(afhankelijk van het model) | — 4
8. Afscheider |
(afhankelijk van het model)
3 5 >
7
B. Vriesvak
9, Ijsblokjesmaker (afhankelijk van het model)
10. Schappen vriesvak (afhankelijk van het model)
C. Antibacterieel filter
11. Eierhouder (afhankelijk van het model)
12. Deur van het vriesvak
13. Deurvakken vriesvak
14. Versvak (Fresh control compartment)
Belangrijk:
Het antibacteriéle filter zorgt voor een maximale hygiéne in de koelkast dankzij de voortdurende zuivering
van de circulatielucht. Haal het filter uit de doos (in de crisper-lade) en plaats het in het rooster
op de achterwand van de koelkast (element C).
Vervang het filter iedere zes maanden.
|. Verwijder het filter met het rooster.
2. Vervang het filter en het rooster.
3. De vervangingsprocedure is beschreven in de instructies bij het antibacteriéle filter.
Dit type filter is verkrijgbaar bij onze Klantenservice.
Opmerking: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle planken, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.
De aanzuigzone NIET afdekken met voedsel.
Let op: de accessoires van de koel/vrieskast mogen niet in de vaatwasmachine worden
gewassen.
63
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
2 8185095
RCA BE
2 E Sets
Drukknoppen om het apparaat aan/uit te zetten, het menu te doorlopen, voor keuze
en bevestiging
1. Knop voor inschakeling van het hele apparaat 4. Knop om de temperatuur te verhogen van het
2. Knop om het menu te doorlopen gekozen vak
3. Knop voor uitschakeling van het hele apparaat 5. Bevestigingsknop
6. Knop om de temperatuur te verlagen van het
gekozen vak
Pictogrammen functies en instellingen
O
|| | “E У 2 qe En F = a = =
=. uncties en instellingen voor het vriesvak
SE a i В $ N Vive! —> >
E(DA "Gense ZB 4 Ez —— Pictogrammen apparaat, alarmen of storingen
°С чи Y A
| | va . '
== fa С $ N Vu), Functies en instellingen voor het koelvak
Functies en instellingen voor het vriesvak
= Deur vriesvak open
o
Y Functie “Party” ingeschakeld
- 10" Ingestelde temperatuur in het vriesvak
Ÿ
Snelvriesfunctie
Pictogrammen apparaat, alarmen of storingen
más 6th Sense functie geactiveerd. Het apparaat is bezig met de instelling van de gevraagde
sense : : :
omstandigheden voor de beste conservering van voedingsmiddelen.
Functie toetsenblokkering ingesteld.
=O
AN Alarmpictogram, normaal in combinatie met het geluidssignaal.
(Y Storingspictogram en servicebel.
EX or a E (Koelvak) Waarschuwing vervanging filter
Functies en instellingen voor het koelvak
la] Deur koelvak open
5 Ingestelde temperatuur in het koelvak
У
Snelkoelfunctie
E Functie vakantie
ss.
Ww Indicateur de listéria
64
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK
> 8- 655
SS Ata B oS
> В 55805
Bij het maken van de elektrische aansluiting, wordt het display verlicht en
- => worden alle pictogrammen enkele seconden weergegeven.
Op het display van het vriesvak worden streepjes weergegeven, het
pictogram ={sense knippert, terwijl op het display van de koelkast een in
В 6 °C de fabriek ingestelde temperatuur van +5°C weergegeven wordt.
. Zie de paragraaf "Alarm Black Out" als het black out alarm actief is.
Tijdens de fase om de door de fabriek ingestelde temperatuur te bereiken
knippert het alarmlichtje IN ‚ klinkt het geluidssignaal en gaat het display
van de vriezer , " knipperen. Dit betekent dat het apparaat de optimale
temperatuur voor het conserveren van voedingsmiddelen nog niet heeft
bereikt.
Druk op de knop (==) om het geluidsalarm af te zetten.
Het indicatielampje MN stopt met knipperen wanneer de temperatuur
in het vriesvak onder de -12*C komt, op het display verschijnt de
temperatuur -|8°C en op dit punt kunnen de voedingsmiddelen in het
=“ с "С vriesvak geplaatst worden.
a
Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak.
BELANGRIJK:
* Als er voedingsmiddelen worden geplaatst voordat de koelkast helemaal gekoeld is, dan kunnen deze
bederven.
* Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de
aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
* Zet geen voedsel in de koelkast in de buurt van de uitblaasopening voor de lucht.
* Een ingebouwd apparaat dat de externe vochtigheid controleert zorgt ervoor dat er zich geen vocht
op de randen aan de voorkant ophoopt; het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.
De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.
65
RICHTLIJNEN VOOR SELECTIE VAN DE
FUNCTIES
3 18°
"sense
3 50
Temperatuur vriesvak
Geeft de binnentemperatuur aan die is ingesteld voor het vriesvak.
De temperatuur die in dit vak kan worden geprogrammeerd loopt van -18°C tot -24 °C.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een
eventuele stroomuitval of nadat het apparaat uitgeschakeld is met de off-toets.
Selectie en regeling van de temperatuur in het vriesvak
Om de temperatuur in het vriesvak te wijzigen, op de menu-toets drukken totdat het symbool van de
temperatuur in het vriesvak bereikt wordt, en de temperatuur vervolgens instellen met de toetsen +/-.
Als de gewenste temperatuur bereikt is, bevestigen door op OK te drukken.
Ÿ Snelvriezen
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Deze
functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menu-toets te drukken, totdat het symbool
van snelvriezen verschijnt ||.
De functie wordt na |8 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door deze
handeling te herhalen.
Temperatuur koelvak
Geeft de temperatuur aan die is ingesteld voor het koelvak.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een
eventuele stroomuitval of nadat het apparaat uitgeschakeld is met de off-toets.
Selectie en regeling van de temperatuur in het koelvak
Om de temperatuur in het vriesvak te wijzigen, op de menu-toets drukken totdat het symbool van de
ternperatuur van de koelkast bereikt wordt, en de temperatuur vervolgens instellen met de toetsen +/-.
= Als de gewenste temperatuur bereikt is, bevestigen door op OK te drukken.
AV Snelle afkoeling
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden gekoeld. Deze
functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menutoets te drukken totdat het symbool van
snelkoelen |||? verschijnt.
Het symbool knippers, druk op OK om te bevestigen.
De functie wordt na 6 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door deze handeling
te herhalen.
(sense Functie “6!” Sense”
De 6"" Sense functie gaat automatisch aan wanneer:
* er een aanzienlijke hoeveelheid af te koelen en/of in te vriezen voedingsmiddelen is geladen
* de deur van de koelkast en/of vriezer langere tijd heeft opengestaan
* er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat te hoog aan het
worden is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Het pictogram "(sense knippert gedurende ongeveer drie seconden, waarna het blijft branden
gedurende de tijd die nodig is om de optimale conserveringsomstandigheden automatisch te herstellen.
66
RICHTLIJNEN VOOR SELECTIE VAN DE FUNCTIES
Vakantie
== Deze functie reduceert de koeling in het koelvak wanneer de gebruiker lange tijd afwezig is.
Deze functie wordt geactiveerd door op de menu-toets te drukken tot het symbool vakantie
verschijnt 7.
Het symbool knippert, druk op OK om te bevestigen. Om de koelfunctie van het koelvak weer te
activeren moet de operatie worden herhaald. De functie wordt bovendien 30 minuten na de
activering uitgeschakeld zodra één van de twee deuren van het apparaat geopend wordt.
De temperatuur van het vriesvak wordt ingesteld op -|8°C (afhankelijk van het model).
Belangrijk: nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden
verwijderd en moet de deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden
om de vorming van luchtjes te voorkomen.
Party stand
Deze functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menu-toets te drukken totdat het
symbool van de party stand Ú verschijnt.
Het symbool knippert, druk op OK om te bevestigen.
Deze functie maakt het mogelijk dranken te koelen in het vriesvak.
Als deze functie actief is, brandt het symbool. Nadat de functie 30 minuten geactiveerd geweest is
(de tijd die nodig is om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas breekt), gaat het
pictogram knipperen en klinkt er een geluidssignaal, het display licht op. Haal de fles uit het vriesvak
en schakel de functie uit door op de OK-knop te drukken.
Belangrijk: laat de fles niet langer in het vriesvak dan de tijd die nodig is voor het koelen.
=O Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van
het apparaat worden voorkomen.
Om de toetsenblokkering in te stellen tegelijkertijd de knoppen “+” - “OK” - “-" gedurende 3
seconden indrukken totdat het symbool © gaat branden.
De functie kan worden uitgeschakeld met dezelfde procedure, totdat het symbool =O dooft.
Off
Toets waarmee het apparaat uitgezet kan worden. Druk gedurende enkele seconden op de OFF-toets
©) om het koelvak en het vriesvak uit te zetten; op het display ziet u streepjes, die aangeven dat het
apparaat is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat op OFF (®) staat, blijven het lampje van het koelvak
en het vriesvak uit. Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.
On
Toets waarmee u het vriesvak en het koelvak kunt aanzetten; op het display verschijnen de
temperaturen van de vriezer en de koelkast.
67
RICHTLIJNEN VOOR SELECTIE VAN DE FUNCTIES
A Alarm
Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
Het licht van het display gaat aan zodra er zich een alarmsituatie voordoet.
Alarm temperatuur koelkast/vriezer
Er wordt een geluidssignaal geactiveerd: het alarmsymbool knippert, terwijl de
temperatuuraanwijzingen op het display knipperen.
¿N Wordt geactiveerd wanneer:
=
het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op het elektriciteitsnet of na een non-actieve periode
® De temperatuur van het vriesvak niet geschikt is
* Er een hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen is geladen, die groter is dan de hoeveelheid die op
het serienummerplaatje is aangegeven
® De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven
Opmerking: in deze omstandigheden verschijnt automatisch het woord 6" Sense
Alarm Black Out
Op het display van het vriesvak wordt de maximale temperatuur weergegeven die bereikt is tijdens
de periode waarin er geen stroom was. Tegelijkertijd gaat het alarmpictogram branden en wordt het
geluidssignaal geactiveerd.
Wordt geactiveerd wanneer:
* er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het vriesvak gestegen is
tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Om de alarmfunctie uit te schakelen de OK-toets gedurende minstens 3 seconden
indrukken, op het display verschijnt de eerder ingestelde temperatuur.
Opmerking: het is raadzaam de conserveringsstaat van de voedingsmiddelen te controleren.
Bedrijfsalarmen
In geval van een alarm met betrekking tot de werking worden bovendien in het koel- of vriesvak
(afhankelijk van de plaats van de storing) alarmindicaties (alfanumerieke tekens) weergegeven, neem
contact op met de klantenservice en vermeld de weergegeven code.
pl
"| Alarm deuren vriesvak/koelkast open
Het symbool van de deur van de vriezer/koelkast (of beide) gaat branden en tegelijkertijd klinkt er
2) een geluidssignaal.
68
Wordt geactiveerd wanneer:
* een of beide deuren langer dan 2 minuten open zijn geweest.
Druk op de OK-toets om het geluidsalarm uit te schakelen.
Als de deur open blijft, wordt het geluidssignaal na nog 2 minuten opnieuw geactiveerd.
Sluit de deur(en) en druk op de Ok-toets.
Opmerking: in deze omstandigheden verschijnt automatisch het woord Sense
2
QU We
Functie die signaleert dat het antibacteriéle filter moet worden
vervangen. (Afhankelijk van het model)
De vervanging van het filter wordt beschreven in het deel “Beschrijving van het
filter” van dit productinformatieblad. Afhankelijk van het model, kan het
indicatiepictogram voor het antibacteriéle filter RF zijn of @ van het
geheugensteuntje. |
Voor modellen met “ geheugensteuntje: |
Nadat het apparaat is aangesloten verschijnt het pictogram met drie segmenten.
De segmenten gaan geleidelijk aan uit:
- na 2 maanden
- na 4 maanden
- na 6 maanden
Na 6 maanden werkina verschijnen het alarmpictogram AN en het pictogram van
het geheugensteuntje die aangeven dat het filter moet worden vervangen.
Nadat het filter vervangen is moet de “OK”-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt
worden, totdat beide pictogrammen, alarmpictogram /i\ en pictogram van het
geheugensteuntje uitgaan en het pictogram met de drie segmenten £ weer
verschijnt.
Voor modellen met ff geheugensteuntje:
Na 6 maanden werking verschijnen het alarmpictogram /\ en het pictogram van
het geheugensteuntje AF die aangeven dat het filter moet worden vervangen.
Nadat het filter vervangen is, moet de "OK"-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt
worden, totdat het alarmpictogram /M, en het pictogram van het
geheugensteuntje AF uitgaan.
Voor beide modellen:
Het is mogelijk om het pictogram van het geheugensteuntje te deactiveren tot de
vervanging van het filter, door op de "OK"-toets te drukken. De daaropvolgende
geheugensteuntjes worden om de 6 uur weergegeven tot u het filter vervangt en
het alarm reset.
Bacteriemeter (afhankelijk van het model) - gemiddelde
temperatuur in het vak
Temperatuurcontrole
Wanneer het apparaat minstens 24 uur op het elektriciteitsnet aangesloten is
geweest, is het mogelijk om te controleren of de gemiddelde temperatuur in het
koelvak correct is en om, indien nodig, de thermostaat dienovereenkomstig te
regelen, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzingen (Zie
"Temperatuurregeling"). Als het symbool #7 brandt, dan betekent dit dat de
gemiddelde temperatuur in het koelvak juist is. Voor een optimale
temperatuurregeling is de koelkast voorzien van een temperatuurwijzer, waarmee
u de gemiddelde temperatuur in het koelvak kunt controleren. Als het symbool “¿>
UIT is, dan betekent dit dat de temperatuur in de koelkast te hoog is; pas in dit
geval de temperatuurinstelling aan en wacht minstens 12 uur voordat u weer
controleert of de temperatuur correct is. De temperatuur in de koelkast hangt af
van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur, de geconserveerde
hoeveelheid voedingsmiddelen, de frequentie waarmee de deur wordt geopend.
Houd rekening met deze factoren op het moment dat u het apparaat instelt.
BELANGRIJK: na opening van de deur of nadat de koelkast geladen is, is het
normaal dat het symbool gedurende enige tijd UIT blijft, vooral als de
omgevingstemperatuur erg hoog is.
69
Beschrijving van het filter
Het antibacteriéle filter met Microban-bescherming bestaat uit TNT van hoge kwaliteit met de
exclusieve Microban-bescherming. Als het filter op de juiste manier is geplaatst, reduceert het het
aantal bacterién in de koelkast; de bescherming duurt 6 maanden (na deze periode moet het
antibacteriéle filter vervangen worden). Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice om
het antibacteriéle filter te bestellen. (Het telefoonnummer van de Klantenservice vindt u op het
garantiecertificaat). Het filter hoeft niet op een speciale manier behandeld te worden en de
antibacteriéle werking is altijd actief.
Lees de aanwijzingen op de verpakking voor het vervangen van het filter.
De vervanging van het filter valt niet onder de garantie.
KOELVAK
O- 180
"(sense
a 50
In dit apparaat wordt gebruik gemaakt van een no frost-systeem, en er is dus geen handmatige ontdooiing
nodig.
Bovendien is het apparaat voorzien van een distributiesysteem van geventileerde koude lucht, waardoor
de temperatuur in het koelvak bijna homogeen is.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Hierbij moet er wel op
worden gelet dat de luchtopeningen niet worden afgedekt, want anders wordt de luchtcirculatie gehinderd.
Conservering van voedingsmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A. Gekookt voedsel
B. Vis, vlees
C. Groente en fruit
D. Flessen
E. Boter
F. Zuivelproducten
Om de vitamines, het aroma, de substantie en de versheid van alle elementen die weggezet moeten worden
zo goed mogelijk te conserveren, adviseren wij hen van te voren te verpakken in aluminiumfolie, plasticfolie
of in speciale houders met deksels. Zodoende voorkomt u bovendien dat er geuren worden afgegeven.
70
OPMERKING:
* De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
* Zet de voedingsmiddelen niet direct tegen de achterwand.
Zet er geen voedingsmiddelen in die nog warm zijn.
Bewaar vloeistoffen in afgesloten bakjes.
Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de
onderste lade: dit beinvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen + 16° C e +43° C.
И ©
INTERNE EIGENSCHAPPEN VAN HET KOELVAK
VERSVAK (afhankelijk van het model)
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer goed.
Dranken kunnen hierin sneller worden gekoeld. Het is perfect voor het conserveren van zuivelproducten
en koude gerechten, worstjes en vlees.
Als het versvak moet worden verwijderd om het schoon te kunnen maken, moet het worden
uitgetrokken tot de aanslag.
Houd de vergrendelingen ingedrukt zoals op de afbeelding, en trek het schap uit totdat het loskomt.
* Het wordt geadviseerd het kantelbare voordeksel van het versvak niet te verwijderen.
EXTRA SCHAP (afhankelijk van het model)
De koelkast heeft een extra schap van kunststof, dat zich onder het versvak bevindt. Dit is ideaal voor het
opbergen van flessen.
* Om het te gebruiken, moet het worden uigetrokken in de positie die op de afbeeldingen wordt
aangegeven.
* Wanneer het niet wordt gebruikt, kunt u het opklappen en naar achteren duwen.
* Om het schap te verwijderen, de vergrendelingen aan de zijkanten verschuiven zoals op de afbeelding,
en het schap naar u toe trekken.
* Na het extra schap weer geplaatst te hebben, de vergrendelingen aan de zijkanten in de oorspronkelijke
positie schuiven.
VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS (afhankelijk van het model)
De koelkast heeft verschuifbare schappen van glas, die het gemakkelijker maken de voedingsmiddelen die
achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.
* De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.
* De randen van het schap voorkomen het wegdruppelen van eventueel gemorste vloeistoffen, die dus
niet in andere vakken terechtkomen.
71
Wijziging van de positie van de schappen:
In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.
* Om het schap te verwijderen, trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.
* Houd de vergrendelingen naar beneden ingedrukt zoals wordt geillustreerd op het detail van de
afbeelding, en trek het schap naar buiten totdat het loskomt. De vergrendelingen kunnen apart worden
ingedrukt.
* Plaats daarna het schap op de geleiders.
GROENTEN- EN FRUITLADE (afhankelijk varı het model)
Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen uit als ze rechtstreeks in contact komen met koude,
droge lucht tijdens de conservering. Deze lade handhaaft een temperatuur- en vochtigheidsniveau dat
geschikt is voor het conserveren van fruit en groente, waardoor de natuurlijke eigenschappen ervan
behouden blijven. Om de voedingsmiddelen zo praktisch mogelijk te plaatsen, gebruikt u de speciale
scheider van de lade, die in de koelkast aanwezig is.
Vochtigheidsregelaar
* De groenten- en fruitlade heeft een vochtigheidsregelaar, waarmee het vochtigheidsgehalte van de
lucht die de lade binnenkomt, kan worden gecontroleerd.
* Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te houden voor het conserveren van bladgroente, en open
voor het conserveren van fruit.
VRIESVAK
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van diepvriesproducten worden bereikt.
Het vriesvak is uitstekend geschikt voor conservering van diepgevroren voedingsmiddelen, alsook voor
het invriezen van vers of voorgekookt voedsel. Bovendien is hij geschikt voor het maken van ijsblokjes.
De binnenkant van de deur van het vriesvak, gemarkeerd met het symbool | *), is bijzonder geschikt
voor de conservering van pizza of diepvriesvoedsel dat binnen korte tijd dient te worden
geconsumeerd.
Op het typeplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel vermeld die in 24 uur kan
worden ingevroren bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
Om goed in te vriezen wordt geadviseerd de menu-toets in te drukken en de snelvriesfunctie te
kiezen ||| ter voorbereiding op het invriezen.
Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het vriesvak.
Volg voor het regelen van de binnentemperatuur de aanwijzingen in de hoofdstukken “Beschrijving
bedieningspaneel” en “Richtliinen voor selectie van de functies”.
Het vriesvak heeft een schuiflade om het voedsel dat ingevroren moet worden gemakkelijker te kunnen
plaatsen.
IJSBLOKJES
Het apparaat is voorzien van een ijsblokjesmaker, waarmee snel en handig ijsblokjes kunnen worden
geproduceerd.
72
Belangrijk:
* Controleer of er geen ijs op de bakjes zit, voordat u de voeder vult.
* De voeder van de ijsbakjes en de ijshouder kunnen worden verwijderd, en op hun plaats kunnen andere
voedingsmiddelen worden gezet.
* We herinneren u eraan dat het vriesvak in geval van een stroomuitval gedurende | 3/14 uur op
conserveringstemperatuur blijft.
* Open de deur van het vriesvak niet tijdens een stroomuitval.
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN VOEDINGSMIDDELEN
VOORBEREIDEN VAN VERSE, IN TE VRIEZEN VOEDINGSMIDDELEN
Het is belangrijk om de voedingsmiddelen zodanig in te pakken dat er geen water, vocht of condens in
terecht kan komen; op die manier wordt voorkomen dat geuren of aroma's van het ene deel naar het
andere deel van de koelkast worden overgebracht, bovendien worden ingevroren voedingsmiddelen
beter geconserveerd. Het is raadzaam gebruik te maken van plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plastic folie of hoezen van waterdicht plastic.
Belangrijk:
* De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
* Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
* Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
* De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
* De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden
opgevolgd.
DICHTMAKEN
Wanneer u voedingsmiddelen in zakjes verpakt, moet alle lucht uit het zakje worden gedrukt.
Plak het etiket aan de binnenkant van doorzichtige zakjes; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
manier.
Vlees (grote stukken): laten ontdooien in het koelvak zonder uit de verpakking te halen. Alvorens het te
bereiden, een paar uur op kamertemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op kamertemperatuur of onmiddellijk bereiden.
Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij
helemaal ontdooid is.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende |2 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak gedurende de stroomuitval echter dicht. Vries voedsel
dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te
halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak
OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in de diepvriezer, laat ze 30 minuten op
kamertemperatuur afkoelen, verpak ze en vries ze in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u
het invriest, bespaart u energie en wordt de levensduur van het apparaat verlengd.
73
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variéren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN ZUIVELPRODUCTEN
CONSERVERINGSTIJDEN
| Fruit Boter 6 tot 9
Geconcentreerde 12 maanden maanden
vruchtensappen Margarine |2 maanden
Fruit (in het algemeen) 8 tot 12 maanden Kaas
Citrusvruchten en verse 4 tot 6 maanden Camembert. mozzarella: 3 maandoñ
sappen
Groenten
Lamsvlees, kalfsvlees,
2 tot 4 maanden
Kabeljauw, schol, tong
6 maanden
Zalm
2 tot 3 maanden
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
2 tot 3 maanden
74
smeerkaas
В Roomkazen niet invriezen
| kocht d
eee See Brie, Emmenthal, Zwitserse 6 tot 8
Zelf ingevroren 8 tot |2 maanden bane вит. maandan
Vlees (invriezen kan de structuur
Saucijzen 4 weken of minder van de kaas veranderen)
Hamburgers | maand
Rundvlees, kalfsvlees, 2 tot 3 maanden | Js, vruchtensappen, melk |2 maanden
lamsvlees
Braadvlees Eieren
Rundvlees 6 tot 12 maanden (Voeg suiker of zout toe aan
eierdooiers of hele, geklopte
Lams- en kalfsvlees 6 tot 12 maanden eieren)
Varkensvlees 4 tot 8 maanden Heel (geklopt), eiwit, 12 maanden
Verse saucijzen | tot 2 maanden eierdooier
Biefstukken en vieeslapjes
Rundvlees 8 tot 12 maanden OVENPRODUCTEN EN BROOD
Gegist brood en broodjes 3 maanden
varkensvlees
Vis Ongebakken brood | maand
Croissants 3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Makreel, baars 2 tot 3 maanden Taarten (geglazuurd) en 6 tot 12
Gepaneerde vis (gekocht) 3 maanden koekjes maanden
Weekdieren, oesters 3 tot 4 maanden Vruchtenvlaai |2 maanden
Gekookte vis, krab 3 tot 4 maanden Deeg voor koekjes 3 maanden
Rauwe garnalen 12 maanden Deeg voor taarten 4 tot 6 maanden
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in 12 maanden
stukken)
Eend en gans 6 maanden
Orgaanvlees 2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid 6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus) | maand
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens
onderhouds- of reinigingswerkzaamheden te verrichten.
Reinig het koel- en het vriesvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel wat geschikt is voor de reiniging van de binnenkant van de koelkast. Afspoelen en
drogen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht
ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
* Schoonmaken met een zachte doek, die vochtig is gemaakt met water.
Geen schuurpasta of schuursponsjes gebruiken, noch vlekkenmiddelen (b.v. aceton, trichloorethyleen)
of azijn.
Afdrogen met een zachte doek.
* Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig automatisch (no frost-systeem).
* Gebruik geen stoomreinigers
* Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het apparaat) regelmatig schoon met een
stofzuiger of een borstel.
* Houd de afdichtingen perfect schoon.
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Kortstondige afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Gebruik de “Vakantie"-functie (afhankelijk van het model).
Langdurige afwezigheid
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker van
de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de opperviakken droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokjes met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizingen
* Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak hen zorgvuldig en zet hen aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
* Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Wendt u zich, bij stroomuitval, tot het plaatselijke kantoor van het elektriciteitsbedrijf om te informeren
naar de duur van de storing.
|. Als de stroomstoring maximaal 24 uur duurt, beide deuren van het apparaat gesloten houden.
Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare, afsluitbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er
geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan eerst de levensmiddelen die het snelst bederven te
consumeren.
3.Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren,
ook al zullen de smaak en het aroma veranderd zijn. Indien de voedingsmiddelen in slechte staat
verkeren, kunt u ze beter weggooien.
75
RICHTLIJNEN VOOR HET OPSPOREN VAN
STORINGEN / KLANTENSERVICE
sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is
pm!
va № Œ и в
Clic
—
Hlssss
5 M0 SPN BTS >
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice....
Problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder gereedschap.
Het apparaat werkt niet
* Is de voedingskabel beschadigd?
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvak:
® |5 де afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Water in de ontdooibak:
* Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van de ombouw van het apparaat die in contact staan met de deurafdichtingen
voelen warm aan:
* dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
* Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
* Is het lampje doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
* Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
* Zie hoofdstuk “Richtliinen voor het opsporen van storingen/Klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
* Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?
* Zijn de deuren wel goed gesloten?
* Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
+ Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
* Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
* Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur langere tijd open heeft gestaan of wanneer er grote hoeveelheden voedingsmiddelen
in de kast gezet zijn, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat te koelen.
76
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de
instelling van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
* Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
* Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
* Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
* Controleer of de deuren perfect sluiten.
* Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
* Gana of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte dozen droog voordat u ze in de koelkast zet.
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen komt de vochtigheid
die in de buitenlucht aanwezig is, in de koelkast. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal
het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
* Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geinstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
* Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
* Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
* Controleer of de deurvakken, schappen en laden niet verkeerd geplaatst zijn.
* Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
* Controleer of het apparaat horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
De binnenverlichting werkt niet:
* Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model
* Verwijder het lampenkapje (afhankelijk van het model)
* Het lampje losdraaien of eruit trekken.
* Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar.
* Afhankelijk van het model, als er een speciaal lampje aanwezig is, dit niet losdraaien om het te
vervangen. Trek het los in de richting van de binnenkant van de koelkast. Dit lampje is alleen
verkrijgbaar bij onze servicecentra. Gebruik geen lampjes van meer dan | 5W.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
|. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie “Richtlijnen voor het opsporen van storingen /
klantenservice”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
* de aard van de storing,
* het model,
* het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
* uw volledige adres,
* Uw telefoonnummer en netnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
ur 0000 000 00000
(LL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Silver Freestanding 439 L
  • 332 L Fridge interior light
  • 107 L 7.5 kg/24h
  • 438 kWh 44 dB

Related manuals

advertisement