Electrolux LTB1AE24X0 Benutzerhandbuch


Add to my manuals
68 Pages

advertisement

Electrolux LTB1AE24X0 Benutzerhandbuch | Manualzz

LTB1AE24U0

LTB1AE24W0

LTB1AF24U0

LTB1AF24W0

NL

FR

DE

Koel-vriescombinatie

Réfrigérateur/congélateur

Kühl - Gefrierschrank

Gebruiksaanwijzing

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

2

23

44

2 www.electrolux.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 5

3. MONTAGE .........................................................................................................7

4. BEDIENING...................................................................................................... 12

5. DAGELIJKS GEBRUIK.....................................................................................13

6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................14

7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 17

8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................18

9. GELUIDEN....................................................................................................... 21

10. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................... 21

11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN..................................................22

WIJ DENKEN AAN JOU

Bedankt voor je aankoop van een Electrolux-apparaat. Je hebt voor een product gekozen dat decennia aan professionele ervaring en innovatie met zich meebrengt. Ingenieus en stijlvol en ontworpen met jou in het achterhoofd. Dus wanneer je het gebruikt, kan je erop rekenen dat je telkens weer geweldige resultaten krijgt.

Welkom bij Electrolux.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie: www.electrolux.com/support

Registreer je product voor een betere service: www.registerelectrolux.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat: www.electrolux.com/shop

KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is

NEDERLANDS niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat laden en lossen op voorwaarde dat ze goed zijn geïnstrueerd.

Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met zware en complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.

1.2 Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen.

Neem de volgende instructies in acht om besmetting van voedsel te voorkomen:

3

4 www.electrolux.com

– open de deur niet gedurende lange perioden; reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afwateringssystemen;

– bewaar rauw vlees en vis in geschikte recipiënten in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op andere levensmiddelen.

WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Als het apparaat lange tijd leeg is, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.

Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

NEDERLANDS

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.

• Bij de eerste installatie of na het omdraaien van de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat u het apparaat op de stroom aansluit.

Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien van de deur).

• Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.

• Stel het apparaat niet bloot aan regen.

• Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.

• Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te vochtig of te koud zijn.

• Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

WAARSCHUWING!

Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Zorg dat u de elektrische onderdelen

(hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de erkende servicedienst of een elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen.

• De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

WAARSCHUWING!

Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het stroomsnoer niet klem zit of wordt beschadigd.

Het apparaat bevat ontvlambaar gas, isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit.

Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.

• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

• Plaats geen elektrische apparaten

(bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.

• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer

5

6 www.electrolux.com

bevinden. Lucht de ruimte indien dit gebeurt.

• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.

• Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.

2.4 Binnenverlichting

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken.

• Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat.

Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.5 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

• Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

2.6 Service

• Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

• Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.

• De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 7 jaar nadat het model is stopgezet: thermostaten, temperatuursensoren, printplaten, lichtbronnen, deurklinken, deurscharnieren, trays en manden.

Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

• Deurpakkingen zijn beschikbaar tot 10 jaar nadat het model is stopgezet.

2.7 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

• Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

• Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.

• Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

3. MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

3.1 Afmetingen

NEDERLANDS 7

W1

W2

W3

Totale afmetingen1)

H1 mm 1434

W1 mm 550

D1 mm 547

1) de hoogte, breedte en diepte van het ap‐ paraat zonder de handgreep en de voeten

Benodigde ruimte in gebruik1)

H2 mm 1534

Benodigde ruimte in gebruik1)

W2 mm 750

D2 mm 617

1) de hoogte, breedte en diepte van het ap‐ paraat inclusief de handgreep, plus de ruimte die nodig is voor de vrije circulatie van de koellucht

8 www.electrolux.com

Totale ruimte die nodig is bij ge‐ bruik1)

H2 mm 1534

W3 mm 750

D3 mm 1123

1) de hoogte, breedte en diepte van het ap‐ paraat inclusief de handgreep, plus de ruimte die nodig is voor de vrije circulatie van de koellucht, plus de ruimte die nodig is om de deur te openen tot de minimale hoek waardoor alle interne apparatuur kan wor‐ den verwijderd

3.2 Locatie

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt als een ingebouwd apparaat.

Wanneer het apparaat op een andere manier dan vrijstaand wordt geïnstalleerd, met inachtneming van de ruimte die nodig is voor de gebruiksafmetingen, zal het apparaat correct functioneren, maar het energieverbruik kan licht toenemen.

Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (oven, kachels, radiatoren, fornuizen of kookplaten) of op een plek met direct zonlicht om de beste functionaliteit van het apparaat te garanderen. Zorg ervoor dat lucht vrij kan circuleren rond de achterkant van de kast.

Dit apparaat moet op een droge, goed geventileerde plaats binnenshuis worden geïnstalleerd.

Als het apparaat onder een hangende wandkast wordt geplaatst, moet een minimale afstand tussen de bovenkant van het apparaat en de wandkast worden aangehouden om optimale prestaties te kunnen garanderen. In het ideale geval dient het apparaat echter niet onder hangende wandkasten worden geplaatst. Met de verstelbare pootjes onder het apparaat zorgt u ervoor dat het apparaat waterpas staat.

LET OP!

Als u het apparaat tegen de wand plaatst, maak dan gebruik van de meegeleverde afstandhouders of houd rekening met de minimumafstand die in de installatie-instructies wordt aangegeven.

LET OP!

Als u het apparaat met de zijkant tegen een wand installeert, raadpleeg dan de installatie-instructies zodat u weet wat de minimale afstand moet zijn tussen de wand en de zijkant van het apparaat waar de deurscharnieren zijn. Dit is om voor voldoende ruimte te zorgen voor het openen van de deur als de interne apparatuur moet worden verwijderd (bijv. bij reiniging).

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur variërend van 10°C tot 38°C.

De juiste werking van het apparaat kan enkel worden gegarandeerd bij het opgegeven temperatuurbereik.

Mocht u vragen hebben over de plek waar u het apparaat moet installeren, neem dan contact op met de leverancier, de klantenservice of het dichtstbijzijnde bevoegde servicecentrum.

Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. De stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

3.3 Elektrische aansluiting

• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.

3.4 Afstandhouders achterkant

In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden zoals te zien is in de afbeelding.

NEDERLANDS

3.5 Omkeerbaarheid van de deur

WAARSCHUWING!

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Leeg het apparaat.

9

1. Zorg ervoor dat het apparaat rechtop staat.

2. Open beide deuren en verwijder de deurapparatuur. Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'. Sluit de deuren.

3. Gebruik een dunne schroevendraaier om het schroefgatdeksel (A) en het bovenste scharnierdeksel (B) te verwijderen. Zet ze opzij.

A B

4. Draai de schroeven van het bovenste rechterscharnier los. Ondersteun de bovenste deur met uw hand.

Verwijder het bovenste scharnier, draai het om, schroef de schroeven en de pen erop. Leg het scharnier opzij.

10 www.electrolux.com

1

2

3

8. Plaats de onderste deur op het zachte oppervlak.

9. Schroef de schroef (B) en het

"stopblok" (A) los en schroef ze aan de tegenoverliggende kant van de deur vast.

5. Til de bovenste deur voorzichtig uit het middelste scharnier om deze te verwijderen. Plaats de bovenste deur op het zachte oppervlak. Zorg ervoor dat u geen sluitringen verliest die aan de deur kunnen blijven plakken.

6. Schroef de schroef (B) en het

"stopblok" (A) los en schroef ze aan de tegenoverliggende kant van de deur vast.

3

2

1

A

B

10. Verwijder de gatdeksels van het middelste scharnier en plaats ze in de gaten aan de tegenoverliggende kant.

3

2

1

A

B

7. Draai de schroeven van het middelste scharnier los. Verwijder het middelste scharnier en zet het samen met de schroeven opzij.

Zorg ervoor dat u geen sluitringen verliest die aan de deur kunnen blijven plakken.

11. Kantel het apparaat voorzichtig op een zachte schuimverpakking of soortgelijk materiaal om schade aan de achterkant van het apparaat en de vloer te voorkomen.

12. Verwijder beide verstelbare voeten en schroef de schroeven van het onderste scharnier los.

13. Draai het onderste scharnier om naar de andere kant van het apparaat, schroef het vast met schroeven en installeer de verstelbare voeten.

14. Installeer de onderste deur door het onderste deurgat op de onderste scharnierpen te plaatsen. Draai de

schroeven vast.

15. Installeer het middelste scharnier aan de linkerkant van het apparaat door de oorspronkelijke positie om te keren.

NEDERLANDS 11

18. Plaats het bovenste scharnier aan de linkerbovenkant van het apparaat.

Ondersteun de deur met uw hand en plaats de scharnierpen in het bovenste gat van de bovenste deur.

Draai de schroeven van het bovenste deurscharnier vast.

19. Haal een bovenste scharnierdeksel

(A) uit een zak. Installeer het op het bovenste scharnier. Plaats het schroefgatdeksel (B) aan de rechterbovenkant van het apparaat waar de schroefgaten zich bevinden.

A B

16. Monteer het bovenste gat van de onderste deur op de middelste scharnierpen. Draai de schroeven vast.

17. Installeer de bovenste deur door het onderste gat van de deur op de middelste scharnierpen te plaatsen.

Installeer de deurapparatuur.

Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten.

12 www.electrolux.com

4. BEDIENING

4.1 Bedieningspaneel

8 6 4 2 °C

3sec

1. Indicatielampje temperatuur

2. Super Freeze -controlelampje

4.2 Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

4.3 Uitschakelen

Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.

4.4 Temperatuurregeling

De standaard ingestelde temperatuur van het koelvak is 4°C.

Om de temperatuur in te stellen, drukt u herhaaldelijk op de bedieningsknop totdat u de gewenste temperatuur bereikt.

Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de kamertemperatuur,

• de frequentie waarmee de deur wordt geopend,

• de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard,

• de plek van het apparaat.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

3. Bedieningsknop

4.5 Super Freeze-functie

De Super Freeze wordt gebruikt voor het voorvriezen en snel invriezen in volgorde van het vriesvak. Deze functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.

Activeer om vers voedsel in te vriezen de Super Freezefunctie ten minste 24 uur voordat u het voedsel erin plaatst om het voorvriezen te voltooien.

Om de Super Freeze-functie te activeren, drukt u op de bedieningsknop en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. Het Super

Freeze-lampje knippert.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

U kunt de Super Freeze-functie deactiveren voordat deze automatisch wordt beëindigd door de bedieningsknop

3 seconden ingedrukt te houden. Het

Super Freeze-controlelampje gaat uit.

NEDERLANDS 13

5. DAGELIJKS GEBRUIK

5.1 Verwijderen en installeren van het deurschap

Het deurschap verwijderen:

1. Houd de linkerkant van het schap vast.

2. Til de rechterkant van het schap op totdat dit loskomt van de bevestiging.

3. Til de linkerkant van het schap op en verwijder het schap.

Het schap terug op zijn plaats plaatsen:

1. Plaats het schap plat op de deur.

2. Duw tegelijkertijd twee zijden van het schap naar beneden, zodat het schap op beide bevestigingen past.

5.2 Verplaatsbare schappen

De wanden van het koelvak zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Verplaats de glazen plank niet boven de groentelade om de juiste luchtcirculatie te garanderen.

5.3 Groentelade

In het onderste deel van het apparaat bevindt zich een speciale lade die geschikt is voor de opslag van groenten en fruit.

5.4 Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.

Activeer om vers voedsel in te vriezen de

Super Freeze-functie ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.

De maximale hoeveelheid levensmiddelen die kunnen worden ingevroren zonder andere verse levensmiddelen toe te voegen, gedurende 24 uur, staat aangegeven op het typeplaatje (een label dat zich aan de binnenkant van het apparaat bevindt).

5.5 Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode waarin het niet is gebruikt inschakelt, dient u voordat u de producten in het vak legt het apparaat minstens 3 uur te laten werken met de

Super Freeze-functie ingeschakeld.

Bewaar het voedsel op minstens 15 mm afstand van de deur.

LET OP!

Bij onbedoelde ontdooiing door bijvoorbeeld stroomuitval, waarbij de stroom langer is uitgeschakeld dan de waarde die op het typeplaatje staat onder

‘tijdsduur’, moet het ontdooide voedsel snel worden geconsumeerd of onmiddellijk worden bereid, vervolgens afgekoeld en daarna opnieuw worden ingevroren.

14 www.electrolux.com

5.6 Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden: in dit geval duurt het koken langer.

5.7 IJsblokjesvorm

Dit apparaat is uitgerust met een of meer ijsblokjesvormen voor het maken van ijsblokjes.

6. AANWIJZINGEN EN TIPS

6.1 Tips voor energiebesparing

• Vriezer: De interne configuratie van het apparaat zorgt voor het meest efficiënte energiegebruik.

• Koelkast: Het meest efficiënte gebruik van energie is verzekerd in de configuratie met de lades in het onderste deel van het apparaat en met de rekken gelijkmatig verdeeld.

De positie van de deurbakken heeft geen invloed op het energieverbruik.

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan noodzakelijk.

• Vriezer: Hoe kouder de temperatuurinstelling, hoe hoger het energieverbruik.

• Koelkast: Stel de temperatuur niet te hoog in om energie te besparen, tenzij de kenmerken van het voedsel dit vereisen.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de temperatuurregeling op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Stel in dit geval de temperatuurregeling in op een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te maken en zo energie te besparen.

• Zorg voor een goede ventilatie. Dek de ventilatieroosters of -gaten niet af.

Gebruik geen metalen instrumenten om de ijsblokjesvormen uit de vriezer te halen.

1. Vul de ijsblokjesvormen met water.

2. Zet ze in het vriesvak.

6.2 Tips voor het invriezen

• Activeer de Super Freeze-functie ten minste 24 uur voordat u het voedsel in het vriesvak legt.

• Vóór het invriezen verpakken en verzegelen van vers voedsel in: aluminiumfolie, plastic folie of zakken, luchtdichte containers met deksel.

• Verdeel voor efficiënter invriezen en ontdooien het voedsel in kleine porties.

• Het wordt aanbevolen om etiketten en datums op al uw diepvriesproducten te plakken. Dit zal helpen voedingsmiddelen te identificeren en te weten wanneer ze moeten worden gebruikt voordat ze bederven.

• Het voedsel moet vers zijn wanneer het wordt ingevroren om een goede kwaliteit te behouden. Vooral groenten en fruit moeten na de oogst worden ingevroren om al hun voedingsstoffen te behouden.

• Flessen of blikken met vloeistoffen niet invriezen, in het bijzonder dranken die kooldioxide bevatten - ze kunnen exploderen tijdens het invriezen.

• Plaats geen warm voedsel in het koelvak. Koel het af bij kamertemperatuur voordat u het in het vak plaatst.

• Om te voorkomen dat de temperatuur van al ingevroren voedsel toeneemt, dient u vers voedsel hier niet direct naast te plaatsen. Plaats voedsel op

kamertemperatuur in het deel van het vriesvak waar geen bevroren voedsel is.

• IJsblokjes, ingevroren water of waterijsjes niet meteen nadat ze uit de vriezer zijn gehaald opeten.

Gevaar voor bevriezing.

• Ontdooid voedsel niet opnieuw invriezen. Als het voedsel ontdooid is, kook het dan, koel het af en vries het dan in.

6.3 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

• Het vriesvak is het vak gemarkeerd met .

• Een hogere temperatuurinstelling in het apparaat kan leiden tot een kortere houdbaarheid.

• Het hele vriesvak is geschikt voor de opslag van diepvriesproducten.

• Laat voldoende ruimte rond het voedsel om de lucht vrij te laten circuleren.

• Raadpleeg voor adequate opslag het etiket van de voedselverpakking om de houdbaarheid van voedsel te bekijken.

6.5 Houdbaarheid voor vriesvak

Soort gerecht

Brood

Fruit (met uitzondering van citrusvruchten)

Groenten

Restjes zonder vlees

Zuivelproducten:

Boter

Zachte kaas (bijv. mozzarella)

Harde kaas (bijv. parmezaanse kaas, cheddar)

Vis/Zeevruchten:

Vette vis (bv. zalm, makreel)

Magere vis (bv. kabeljauw, bot)

Garnalen

Schelpdieren en mosselen

Gekookte vis

NEDERLANDS 15

• Het is belangrijk om het voedsel zodanig in te pakken dat er geen water, vocht of condens bij kan komen.

6.4 Winkeltips

Na het boodschappen doen:

• Zorg ervoor dat de verpakking niet beschadigd is - het voedsel kan bedorven zijn. Als de verpakking gezwollen of nat is, is deze mogelijk niet in de optimale omstandigheden opgeslagen en is het ontdooien mogelijk al begonnen.

• Om het ontdooiproces te beperken, koopt u diepvriesproducten aan het einde van uw boodschappen en vervoert u ze in een thermische en geïsoleerde koeltas.

• Plaats de diepvriesproducten onmiddellijk na terugkomst uit de winkel in de vriezer.

• Als voedsel zelfs gedeeltelijk ontdooid is, mag u het niet opnieuw invriezen.

Consumeer het zo snel mogelijk.

• Respecteer de vervaldatum en de bewaarinformatie op de verpakking.

Houdbaarheid

(maanden)

3

6 - 12

8 - 10

1 - 2

6 - 9

3 - 4

6

2 - 3

4 - 6

12

3 - 4

1 - 2

16 www.electrolux.com

Soort gerecht

Vlees:

Gevogelte

Rundvlees

Varkensvlees

Lamsvlees

Worst

Ham

Restjes met vlees

6.6 Tips voor het koelen van vers voedsel

• Een goede temperatuurinstelling die de conservering van vers voedsel garandeert is een temperatuur lager dan of gelijk aan +4°C.

Een hogere temperatuurinstelling in het apparaat kan leiden tot een kortere houdbaarheid van voedsel.

• Bedek het voedsel met een verpakking om de versheid en het aroma te behouden.

• Gebruik altijd gesloten containers voor vloeistoffen en voor voedsel, om smaken of geuren in het vak te voorkomen.

• Om kruisbesmetting tussen gekookt en rauw voedsel te voorkomen, bedekt u het gekookte voedsel en scheidt u het van het rauwe.

• Het wordt aanbevolen om het voedsel in de koelkast te ontdooien.

• Plaats geen warm voedsel in het apparaat. Zorg ervoor dat het is afgekoeld bij kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst.

• Om voedselverspilling te voorkomen moet de nieuwe voorraad voedsel altijd achter de oude worden geplaatst.

6.7 Tips voor het koelen van voedsel

• Het vak voor vers voedsel is het vak met de markering (op het typeplaatje) met .

Houdbaarheid

(maanden)

9 - 12

6 - 12

4 - 6

6 - 9

1 - 2

1 - 2

2 - 3

• Vlees (alle soorten): verpakken in geschikt materiaal en op de glazen plaat leggen, boven de groentelade.

Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.

• Groente en fruit: grondig reinigen (het zand verwijderen) en in een speciale lade (groentelade) bewaren.

• Het is raadzaam om exotische vruchten zoals bananen, mango’s, papaja’s, etc. niet in de koelkast te bewaren.

• Groenten zoals tomaten, aardappelen, uien en knoflook mogen niet in de koelkast worden bewaard.

• Boter en kaas: in een luchtdicht bakje leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes wikkelen, om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.

• Flessen: afsluiten met een dop en op de flessenplank van de deur plaatsen of (indien beschikbaar) in het flessenrek.

• Raadpleeg altijd de houdbaarheidsdatum van de producten, om te weten hoelang ze bewaard kunnen worden.

NEDERLANDS 17

7. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.3 Het apparaat ontdooien

7.1 Het reinigen van de binnenkant

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de binnenkant en de interne accessoires wassen met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product te verwijderen. Daarna moet u het grondig drogen.

LET OP!

Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. Deze beschadigen de afwerking.

LET OP!

Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien een lagere temperatuur in om voldoende koudereserve op te bouwen in geval van onderbrekingen tijdens de werking.

LET OP!

De accessoires en onderdelen van het apparaat zijn niet vaatwasserbestendig.

Het koelvak wordt automatisch ontdooid.

7.2 Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van resten zijn.

3. Afspoelen en goed afdrogen.

Ontdooi het vriesvak wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Om het vriesvak te ontdooien:

1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit.

2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

LET OP!

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen hieraan vastvriezen.

3. Verwijder de ijsbak.

4. Laat de deur open staan. Bescherm de vloer tegen het ontdooiwater met bijv. een doek of een platte opvangbak.

18 www.electrolux.com

5. Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.

6. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant grondig droog maken.

7. Zet het apparaat aan en doe de deur dicht.

8. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat drie uur in deze instelling werken.

Pas na deze tijd plaatst u het eten terug in het vriesvak.

7.4 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat

8. PROBLEEMOPLOSSING

gedurende lange periodes niet gebruikt wordt:

1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.

2. Verwijder alle etenswaren.

3. Ontdooi het apparaat.

4. Reinig het apparaat en alle accessoires.

5. Laat de deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

8.1 Wat te doen in de volgende gevallen...

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het apparaat maakt la‐ waai.

De compressor werkt con‐ tinu.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgescha‐ keld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

De temperatuur is fout in‐ gesteld.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

De kamertemperatuur is te hoog.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcon‐ tact aan. Bel een gekwalifi‐ ceerd elektricien.

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Bediening'.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

Raadpleeg het hoofdstuk

“Installatie”.

NEDERLANDS 19

Probleem

De compressor start niet onmiddellijk na het druk‐ ken op de "Super Freeze" of na het veranderen van de temperatuur.

De deur is verkeerd uitge‐ lijnd of komt tegen het ven‐ tilatierooster aan.

Deur gaat niet makkelijk open.

De lamp werkt niet.

Mogelijke oorzaak

Het voedsel dat in het ap‐ paraat werd geplaatst, was te warm.

De deur is niet goed geslo‐ ten.

De functie Super Freeze is ingeschakeld.

De compressor start na enige tijd.

Het apparaat staat niet wa‐ terpas.

U probeerde de deur na het sluiten meteen weer te openen.

Het lampje staat in de stand-by-stand.

Het lampje is stuk.

Oplossing

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.

Zie de rubriek over 'De deur sluiten'.

Zie de rubriek over "Super

Freeze-functie".

Dit is normaal, er is geen storing.

Raadpleeg 'Installatie-in‐ structies'.

Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.

Sluit en open de deur.

Er is te veel rijp en ijs.

Neem contact op met de dichtsbijzijnde klantenser‐ vice.

Zie de rubriek over 'De deur sluiten'.

Zie de rubriek over 'De deur sluiten'.

Pak de producten beter in.

Er loopt water over de ach‐ terkant van de koelkast.

De deur is niet goed geslo‐ ten.

De pakking is vervormd of vuil.

De producten zijn niet op de juiste wijze verpakt.

De temperatuur is fout in‐ gesteld.

Apparaat is volledig gela‐ den en is ingesteld op de laagste temperatuur.

De ingestelde temperatuur in het apparaat is te laag en de omgevingstempera‐ tuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.

Raadpleeg het hoofdstuk

'Bediening'.

Stel een hogere tempera‐ tuur in. Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

Stel een hogere tempera‐ tuur in. Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

Dat is juist. Droog het wa‐ ter op met een zachte doek.

20 www.electrolux.com

Probleem

Er bevindt zich teveel con‐ denswater op de achter‐ wand van de koelkast.

Mogelijke oorzaak

De deur is te vaak geo‐ pend.

Er loopt water in de koel‐ kast.

Er ligt water op de vloer.

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

De temperatuur in het ap‐ paraat is te laag/hoog.

Oplossing

Open de deur alleen als het nodig is.

De deur is niet volledig ge‐ sloten.

Het bewaarde voedsel was niet ingepakt.

Producten verhinderen dat het water in de waterop‐ vangbak loopt.

Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.

Verpak voedsel in geschikt materiaal voordat u het in het apparaat plaatst.

Zorg ervoor dat de produc‐ ten de achterwand niet ra‐ ken.

De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de ver‐ damperbak boven de com‐ pressor.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

De Super Freeze-functie is ingeschakeld.

Schakel de Super Freezefunctie handmatig uit of wacht tot de functie auto‐ matisch uitschakelt om de temperatuur in te stellen.

Zie de rubriek over "Super

Freeze-functie".

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed geslo‐ ten.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Zie de rubriek over 'De deur sluiten'.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voor‐ dat u het conserveert.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

De dikte van de rijp is meer dan 4-5 mm.

De deur is te vaak geo‐ pend.

De functie Super Freeze is ingeschakeld.

Er is geen koude luchtcir‐ culatie in het apparaat aanwezig.

Conserveer minder pro‐ ducten tegelijk.

Ontdooi het apparaat.

Open de deur alleen als het nodig is.

Zie de rubriek over "Super

Freeze-functie".

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het appa‐ raat is. Zie het hoofdstuk

'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

8.2 Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een ledbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

9. GELUIDEN

SSSRRR!

NEDERLANDS 21

8.3 De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af.

Raadpleeg het hoofdstuk “Installatie”.

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. TECHNISCHE GEGEVENS

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel.

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link https://eprel.ec.europa.eu

en de modelnaam en het productnummer die u

22 www.electrolux.com

vindt op het typeplaatje van het apparaat.

Zie de link www.theenergylabel.eu

gedetailleerde informatie over het energielabel.

voor

11. AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN

De installatie en voorbereiding van het toestel voor elke EcoDesign-verificatie moet in overeenstemming zijn met EN

62552. De ventilatievoorschriften, de afmetingen van de uitsparingen en de minimale open afstanden aan de

12. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi achterzijde moeten voldoen aan de voorschriften van deze gebruikershandleiding in hoofdstuk 3.

Neem contact op met de fabrikant voor verdere informatie, inclusief laadplannen.

apparaten gemarkeerd met het symbool

niet weg met het huishoudelijk afval.

Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

FRANÇAIS 23

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 23

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 26

3. INSTALLATION................................................................................................ 28

4. FONCTIONNEMENT........................................................................................32

5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................33

6. CONSEILS........................................................................................................34

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................37

8. DÉPANNAGE................................................................................................... 39

9. BRUITS.............................................................................................................42

10. DONNÉES TECHNIQUES............................................................................. 42

11. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST..................................... 43

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d’avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et

élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.

Bienvenue chez Electrolux

Consultez notre site pour :

Obtenir des conseils d’utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : www.electrolux.com/support

Enregistrer votre produit pour un meilleur service : www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d’origine pour votre appareil : www.electrolux.com/shop

SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

N’utilisez que des pièces de rechange d’origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et

24 www.electrolux.com

dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s’ils comprennent les risques encourus.

Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger l’appareil à condition qu’ils aient reçu des instructions appropriées.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes souffrant de handicaps très importants et complexes à conditions qu’elles aient reçu des instructions appropriées.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

1.2 Sécurité générale

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et des applications équivalentes, notamment :

– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

FRANÇAIS 25

– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des environnements du type chambres d’hôtes et autres environnements à caractère résidentiel.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :

– n’ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;

– nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en contact avec les aliments et les systèmes d’évacuation accessibles ; conservez la viande et le poisson crus dans des

– récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin qu’ils ne soient pas en contact ou ne coulent pas sur d’autres aliments.

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

AVERTISSEMENT : N’utilisez aucun dispositif mécanique ou autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils

électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des détergents neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Si l’appareil est vide pendant une longue durée,

éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure dans l’appareil.

26 www.electrolux.com

Ne conservez pas de substances explosives dans cet appareil, telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou des personnes aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

AVERTISSEMENT!

Lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet

à l'huile de refouler dans le compresseur.

• Avant toute opération sur l'appareil

(par ex. inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

• N'exposez pas l'appareil à la pluie.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans une pièce trop humide ou trop froide.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• L’appareil doit être relié à la terre.

• Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données

électriques nominale de l’alimentation secteur.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente agréé ou un

électricien pour changer les composants électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

• Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.

• Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

L'appareil contient un gaz inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant de l'isobutane.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique

(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Éclairage intérieur

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution !

• Concernant la/les lampe(s) à l’intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément :

Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils

électroménagers, telles que la température, les vibrations, l’humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l’appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne

FRANÇAIS 27 conviennent pas à l’éclairage des pièces d’un logement.

2.5 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien,

éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

• Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

2.6 Service

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé. Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

• Veuillez noter qu’une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.

• Les pièces de rechange suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l’arrêt du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes de circuits imprimés, sources lumineuses, poignées de porte, charnières de porte, plateaux et paniers. Veuillez noter que certaines de ces pièces de rechange ne sont disponibles qu’auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces de rechange ne sont pas adaptées à tous les modèles.

• Les joints de portes seront disponibles pendant 10 ans après l’arrêt du modèle.

2.7 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

28 www.electrolux.com

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

3. INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

3.1 Dimensions

• La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

W1

W2

W3

Dimensions générales1)

H1 mm 1434

Dimensions générales1)

W1 mm 550

Dimensions générales1)

D1 mm 547

1) hauteur, largeur et profondeur de l’appa‐ reil sans la poignée ni les pieds

Espace requis en service1)

H2

W2 mm mm

1534

750

D2 mm 617

1) hauteur, largeur et profondeur de l’appa‐ reil avec la poignée, plus l’espace néces‐ saire pour la libre circulation de l’air de re‐ froidissement

Espace total requis en service1)

H2

W3 mm mm

1534

750

D3 mm 1123

1) hauteur, largeur et profondeur de l’appa‐ reil avec la poignée, plus l’espace néces‐ saire pour la libre circulation de l’air de re‐ froidissement, plus l’espace nécessaire pour autoriser l’ouverture de la porte à l’an‐ gle minimal permettant le retrait de tous les

équipements internes

3.2 Emplacement

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

En cas d’installation différente d’une installation autonome respectant l’espace requis dans les dimensions d’utilisation, l’appareil fonctionnera correctement mais la consommation

énergétique pourra légèrement augmenter.

Pour garantir la meilleure fonctionnalité de l’appareil, vous ne devez pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur (fours, poêles, radiateurs, cuisinières ou plaques de cuisson) ni dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil. Assurez-vous que l’air peut circuler librement autour de l’arrière du meuble.

FRANÇAIS 29

Cet appareil doit être installé dans un lieu sec et bien ventilé à l’intérieur.

Pour garantir des performances optimales si l’appareil est installé sous un élément suspendu, la distance minimale avec le haut de l’appareil doit

être maintenue. Dans l’idéal, cependant, l’appareil ne doit pas être placé sous des

éléments suspendus. Pour garantir que l’appareil est de niveau, réglez le ou les pieds réglables sous l’appareil.

ATTENTION!

Si vous placez l’appareil contre un mur, utilisez les entretoises arrière fournies ou laissez la distance minimale indiquée dans les instructions d’installation.

ATTENTION!

Si vous installez l’appareil à proximité d’un mur, consultez les instructions d’installation pour déterminer la distance minimale entre le mur et la paroi de l’appareil

équipée des charnières de porte. Ainsi, vous aurez assez de place pour ouvrir la porte et retirer les accessoires intérieurs (par exemple pour le nettoyage).

Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.

Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon fonctionnement de l’appareil.

En cas de doute concernant l’emplacement d’installation de l’appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le service après-vente agréé le plus proche.

30 www.electrolux.com

L’appareil doit pouvoir être débranché de l’alimentation

électrique. C’est pourquoi la prise électrique doit être facilement accessible après l’installation.

3.3 Branchement électrique

• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles du réseau

électrique domestique.

• L’appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un contact à cet effet. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise

à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité ci-dessus.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

3.4 Entretoises arrière

Le sachet de la documentation contient deux entretoises qui doivent être mises en place comme sur l'illustration.

3.5 Inversion du sens d'ouverture de la porte

AVERTISSEMENT!

Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise électrique.

Videz l’appareil.

1. Vérifiez que l'appareil est droit.

2. Ouvrez les deux portes et retirez les

équipements des portes. Reportezvous au chapitre « Utilisation quotidienne ». Fermez les portes.

3. Utilisez un tournevis à lame mince pour enlever le cache de l’orifice de la vis (A) et le cache de la charnière supérieure (B). Mettez-les des côté.

A B

4. Dévissez les vis de la charnière supérieure droite. Soutenez la porte supérieure avec votre main. Enlevez la charnière supérieure, retournez-la, vissez les vis et la goupille dessus.

Mettez la charnière de côté.

1

2

3

5. Soulevez délicatement la porte supérieure de la charnière du milieu pour la retirer. Placez la porte

FRANÇAIS 31 supérieure sur une surface souple.

Faites attention à ne pas perdre les rondelles qui peuvent rester sur la porte.

6. Dévissez la vis (B) et le « butoir » (A) et vissez-les sur le côté opposé de la porte.

3

2

1

A

B

7. Dévissez les vis de la charnière du milieu. Retirez la charnière du milieu et mettez-la de côté avec les vis.

Faites attention à ne pas perdre les rondelles qui peuvent rester sur la porte.

11. Inclinez délicatement l’appareil sur un emballage en mousse souple ou un élément similaire pour éviter d’endommager l’arrière de l’appareil et le sol.

12. Enlevez les deux pieds réglables et dévissez les vis de la charnière inférieure.

8. Placez la porte inférieure sur une surface souple.

9. Dévissez la vis (B) et le « butoir » (A) et vissez-les sur le côté opposé de la porte.

13. Retournez la charnière inférieure sur l’autre côté de l’appareil, vissez-la avec des vis et installez les pieds réglables.

14. Installez la porte inférieure en plaçant l’orifice de la porte inférieure sur la goupille de la charnière inférieure.

Serrez les vis.

3

2

1

A

B

10. Enlevez les caches des orifices de la charnière du milieu et mettez-les dans les orifices sur le côté opposé.

15. Installez la charnière du milieu sur le côté gauche de l’appareil en inversant sa position initiale.

32 www.electrolux.com

16. Placez l’orifice supérieur de la porte inférieure sur la goupille de la charnière du milieu. Serrez les vis.

17. Installez la porte supérieure en plaçant l’orifice inférieur de la porte sur la goupille de la charnière du milieu.

18. Mettez la charnière supérieure sur le côté supérieur gauche de l’appareil.

En soutenant la porte avec votre main, mettez la goupille de la charnière dans l’orifice supérieur de la porte supérieure. Serrez les vis de la charnière supérieure.

19. Retirez un cache de charnière supérieure (A) d’un sachet. Installezle sur la charnière supérieure. Placez le cache de l’orifice de la vis (B) sur le côté supérieur droit de l’appareil où se trouvent les orifices des vis.

A B

Installez les équipements de la porte.

Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur.

4. FONCTIONNEMENT

4.1 Bandeau de commande

1. Indicateur de température

2. Super Freeze indicateur

8 6 4 2 °C

3sec

3. Touche Commande

FRANÇAIS 33

4.2 Activation

Insérez la fiche dans la prise murale.

4.3 Arrêt

Pour éteindre l’appareil, retirez la fiche de la prise électrique.

4.4 Réglage de la température

La température programmée par défaut pour le compartiment du réfrigérateur est de 4 °C.

Pour régler la température, appuyez plusieurs fois sur la touche de commande jusqu’à obtenir la température souhaitée.

Choisissez le réglage en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante,

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées entreposées,

• l'emplacement de l'appareil.

Un réglage intermédiaire est généralement le plus indiqué.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE

4.5 Fonction Super congélation

La fonction Super Freeze sert à effectuer une pré-congélation et une congélation rapide en séquence dans le compartiment du congélateur. Cette fonction accélère la congélation des aliments frais et protège en même temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable.

Pour congeler des aliments frais, activez la fonction

Super Freeze au moins

24 heures avant de placer les aliments pour effectuer une pré-congélation.

Pour activer la fonction Super Freeze, maintenez la touche Commande enfoncée pendant 3 secondes.

L'indicateur Super Freeze clignote.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.

Vous pouvez désactiver la fonction

Super Freeze avant sa fin automatique en maintenant la touche Commande enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant

Super Freeze s'éteint.

5.1 Retrait et installation du balconnet de porte

Pour retirer le balconnet de porte :

1. Tenez le côté gauche du balconnet.

2. Soulevez le côté droit du balconnet jusqu’à ce qu'il se libère de la fixation.

Pour remettre le balconnet :

1. Placez le balconnet à plat sur la porte.

2. Poussez en même temps les deux côtés du balconnet vers le bas afin que le balconnet tienne sur les deux fixations.

5.2 Balconnets amovibles

Les parois du compartiment du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les balconnets puissent être positionnés comme vous le souhaitez.

3. Soulevez le côté gauche du balconnet et enlevez-le.

34 www.electrolux.com

Pour assurer une circulation d’air correcte, ne déplacez pas l’étagère en verre audessus du bac à légumes.

5.3 Bac à légumes

Un bac spécial est présent dans la partie inférieure de l’appareil, adapté à la conservation des fruits et des légumes.

5.4 Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des aliments frais et conserver longtemps des aliments congelés ou surgelés.

Activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant d'introduire des aliments frais à congeler dans le compartiment congélateur.

La quantité maximale d’aliments pouvant

être congelés, sans ajouter d'autres aliments frais pendant 24 heures, figure sur la plaque signalétique (étiquette située à l'intérieur de l'appareil).

5.5 Conservation des aliments surgelés

Lors de la mise en service ou après un arrêt prolongé, laissez fonctionner l'appareil au moins 3 heures avec la fonction Super Freeze activée avant d'introduire les produits dans le compartiment.

6. CONSEILS

6.1 Conseils d'économie d'énergie

• Congélateur : La configuration interne de l’appareil est celle qui assure

Les aliments ne doivent pas s'approcher de plus de 15 mm de la porte.

ATTENTION!

En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'indiqué sur la plaque signalétique dans

« Autonomie de fonctionnement », consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement, puis laissez-les refroidir avant de les recongeler.

5.6 Décongélation

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson durera plus longtemps.

5.7 Bac à glaçons

Cet appareil est équipé d’un ou de plusieurs bacs pour la production de glaçons.

N’utilisez pas d’instruments métalliques pour retirer les bacs du compartiment du congélateur.

1. Remplissez les bacs à glaçons avec de l’eau.

2. Mettez-les dans le compartiment du congélateur.

l’utilisation la plus efficace de l’énergie.

• Réfrigérateur : L’utilisation la plus efficace de l’énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l’appareil et les

clayettes réparties uniformément. La position des compartiments de porte n’affecte pas la consommation d’énergie.

• Évitez d'ouvrir fréquemment la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.

• Congélateur : Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation électrique est élevée.

• Réfrigérateur : Ne réglez pas une température trop élevée pour

économiser l’énergie, sauf si cela est requis par les caractéristiques des aliments.

• Si la température ambiante est élevée et le thermostat est réglé sur une température basse avec l'appareil plein, il est possible que le compresseur fonctionne en continu, causant la formation de givre ou de glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez le thermostat sur une température supérieure pour permettre le dégivrage automatique et

économiser ainsi l’énergie.

• Assurez une bonne ventilation. Ne couvrez pas les grilles ou les orifices de ventilation.

6.2 Conseils pour la congélation

• Activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant de placer les aliments à l’intérieur du compartiment du congélateur.

• Avant de congeler, emballez et fermez les aliments frais dans : papier aluminium, film ou sachets en plastique, récipients hermétiques avec couvercle.

• Pour une congélation et une décongélation plus efficaces, séparez les aliments en petites portions.

• Il est recommandé de mettre des

étiquettes et des dates sur tous vos aliments congelés. Cela permettra d’identifier les aliments et de savoir quand ils peuvent être consommés avant leur détérioration.

• Les aliments doivent être frais lorsqu’ils sont congelés pour préserver leur qualité. En particulier, les fruits et les légumes doivent être

FRANÇAIS 35 congelés après leur récolte pour préserver tous leurs nutriments.

• Ne congelez pas des bouteilles ou des canettes avec des liquides, en particulier des boissons contenant du dioxyde de carbone : elles pourraient exploser pendant la congélation.

• N'introduisez pas d'aliments chauds dans le compartiment du congélateur.

Laissez-les refroidir à température ambiante avant de les placer dans le compartiment.

• Pour éviter d'augmenter la température des aliments déjà surgelés, ne placez pas d'aliments frais non congelés directement à proximité. Placez les aliments à température ambiante dans la partie du compartiment du congélateur où il n’y a pas d’aliments congelés.

• Ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur. Risque de gelure.

• Ne recongelez pas des aliments décongelés. Si les aliments sont décongelés, cuisez-les, laissez-les refroidir puis congelez-les.

6.3 Conseils pour le stockage des plats surgelés

• Le compartiment congélateur est marqué de .

• Un réglage de température plus élevé

à l’intérieur de l’appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte.

• L’ensemble du compartiment du congélateur est adapté à la conservation de produits alimentaires congelés.

• Laissez suffisamment d’espace autour des aliments pour permettre à l’air de circuler librement.

• Pour une conservation adéquate, consultez l’étiquette de l’emballage des aliments pour connaître la durée de conservation des aliments.

• Il est important d’emballer les aliments de manière à empêcher l’eau, l’humidité ou la condensation de pénétrer à l’intérieur.

36 www.electrolux.com

6.4 Conseils pour vos courses

Après vos courses :

• Assurez-vous que l’emballage n’est pas endommagé : les aliments pourraient être détériorés. Si l’emballage est gonflé ou mouillé, il n’a peut-être pas été conservé dans des conditions optimales et la décongélation a peut-être déjà commencé.

• Pour limiter le processus de décongélation, achetez les produits congelés à la fin de vos courses et transportez-les dans un sac isotherme.

• Placez les aliments congelés dans le congélateur immédiatement après

être revenu de vos courses.

• Si les aliments sont décongelés même partiellement, ne les recongelez pas. Consommez-les dès que possible.

• Respectez la date d’expiration et les informations de conservation sur l’emballage.

6.5 Durée de conservation pour le compartiment du congélateur

Type d'aliments

Pain

Fruits (sauf agrumes)

Légumes

Restes sans viande

Produits laitiers :

Beurre

Fromage à pâte molle (par exemple mozzarella)

Fromage à pâte dure (par exemple parmesan, cheddar)

Fruits de mer :

Poisson gras (par exemple saumon, maquereau)

Poisson maigre (par exemple cabillaud, limande)

Crevette

Palourdes et moules sans coquille

Poisson cuit

Viande :

Volaille

Bœuf

Porc

Agneau

Saucisse

Jambon

Restes avec viande

6.6 Conseils pour la réfrigération des aliments frais

• Un bon réglage de température qui garantit la conservation des aliments

Durée de conser‐ vation (mois)

3

6 - 12

8 - 10

1 - 2

6 - 9

3 - 4

6

2 - 3

4 - 6

12

3 - 4

1 - 2

9 - 12

6 - 12

4 - 6

6 - 9

1 - 2

1 - 2

2 - 3 frais est une température inférieure ou

égale à +4 °C.

Un réglage de température plus élevé

à l’intérieur de l’appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte des aliments.

FRANÇAIS 37

• Couvrez les aliments avec un emballage pour conserver leur fraîcheur et leur arôme.

• Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments afin d’éviter les saveurs ou les odeurs dans le compartiment.

• Pour éviter la contamination croisée entre les aliments cuits et les aliments crus, couvrez les aliments cuits et séparez-les des aliments crus.

• Il est conseillé de décongeler les aliments à l’intérieur du réfrigérateur.

• N'insérez pas d'aliments chauds dans l’appareil. Assurez-vous qu’ils ont refroidi à température ambiante avant de les insérer.

• Pour éviter le gaspillage des aliments, le nouveau stock d’aliments doit toujours être placé derrière l’ancien.

6.7 Conseils pour la réfrigération des aliments

• Le compartiment des aliments frais est celui indiqué (sur la plaque signalétique) par .

• Viande (tous types) : enveloppez-la dans un emballage approprié et

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

placez-la sur l'étagère en verre audessus du bac à légumes. Ne conservez la viande que 1 ou 2 jours au plus.

• Fruits et légumes : nettoyez soigneusement (retirez la terre) et placez-les dans un bac spécial (bac à légumes).

• Il est conseillé de ne pas conserver les fruits exotiques tels que les bananes, les mangues, les papayes, etc. dans le réfrigérateur.

• Les légumes tels que les tomates, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.

• Beurre et fromage : placez-les dans un récipient étanche à l'air, ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant que possible à l'abri de l'air.

• Bouteilles : fermez-les avec un bouchon et placez-les sur le portebouteilles ou (s'il est installé) dans le balconnet à bouteilles de la porte.

• Consultez toujours la date d'expiration des produits pour savoir combien de temps les conserver.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 Nettoyage de l’intérieur

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez l’intérieur et tous les accessoires avec de l’eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

ATTENTION!

N’utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyants à base de chlore ou d’huile, car ils pourraient endommager le revêtement.

ATTENTION!

Les accessoires et parties de l’appareil ne sont pas adaptés au lavage au lavevaisselle.

7.2 Nettoyage périodique

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et du savon neutre.

2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.

3. Rincez et séchez soigneusement.

38 www.electrolux.com

7.3 Dégivrage de l'appareil

ATTENTION!

N’utilisez jamais d’outils métalliques tranchants pour gratter le givre de l’évaporateur car vous risqueriez de l’endommager.

N’utilisez aucun dispositif mécanique ou moyen artificiel pour accélérer le processus de dégivrage hormis ceux recommandés par le fabricant.

Environ 12 heures avant le dégivrage, mettez le thermostat sur une température inférieure afin d'assurer une réserve de froid suffisante en cas d’interruption du fonctionnement.

Le dégivrage du compartiment du réfrigérateur est automatique.

Dégivrez le compartiment du congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm

Pour dégivrer le compartiment du congélateur :

1. Éteignez l'appareil ou débranchez la fiche de la prise secteur.

2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.

ATTENTION!

Une élévation de la température des denrées congelées, pendant le dégivrage, peut réduire leur durée de conservation.

Ne touchez pas les produits congelés avec les mains mouillées. Les mains peuvent geler sur les produits.

3. Retirez le bac à glace.

4. Laissez la porte ouverte. Protégez le sol de l’eau de dégivrage avec un chiffon ou un récipient plat.

5. Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un récipient d’eau chaude dans le compartiment du congélateur. Retirez également les morceaux de glace au fur et à mesure qu’ils se détachent avant la fin du dégivrage.

6. Une fois le dégivrage terminé, séchez bien l'intérieur.

7. Mettez l'appareil en marche et fermez la porte.

8. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant trois heures en utilisant ce réglage.

Vous pouvez remettre les denrées dans le compartiment congélateur uniquement

à ce stade.

7.4 En cas de non-utilisation

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2. Retirez tous les aliments.

3. Dégivrez l'appareil.

4. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.

5. Laissez les portes ouvertes pour

éviter la formation d'odeurs désagréables.

FRANÇAIS

8. DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Que faire si…

Problème

L'appareil ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil est éteint.

Solution

Allumez l’appareil.

L'appareil est bruyant.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Le compresseur ne démar‐ re pas immédiatement après avoir appuyé sur

« Super Freeze » ou après avoir changé la températu‐ re.

La fiche du câble d'alimen‐ tation n'est pas correcte‐ ment insérée dans la prise de courant.

Il n’y a pas de tension dans la prise de courant.

Branchez correctement la fiche du câble d'alimenta‐ tion dans la prise de cou‐ rant.

Branchez un autre appareil

électrique à la prise de courant. Contactez un

électricien qualifié.

L'appareil n'est pas stable. Assurez-vous de la stabili‐ té de l'appareil.

Il y a une erreur dans le ré‐ glage de la température.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Trop de produits ont été in‐ troduits simultanément.

La température ambiante est trop élevée.

Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

Reportez-vous au chapitre

« Installation ».

La porte n'est pas fermée correctement.

La fonction Super Freeze est activée

Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

Laissez refroidir les ali‐ ments à température am‐ biante avant de les mettre dans l'appareil.

Reportez-vous au paragra‐ phe « Fermeture de la por‐ te ».

Consultez le paragraphe

« Fonction Super Freeze »

Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une ano‐ malie.

39

40 www.electrolux.com

Problème

La porte n'est pas dans l'alignement ou touche la grille de ventilation.

La porte est difficile à ou‐ vrir.

Cause possible

L’appareil n’est pas d'aplomb.

Solution

Consultez les instructions d'installation.

L'éclairage ne fonctionne pas.

Il y a trop de givre et de glace.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigéra‐ teur.

Trop d'eau s'est conden‐ sée sur la paroi arrière du réfrigérateur.

Vous avez essayé de rou‐ vrir la porte immédiatement après l'avoir fermée.

Attendez quelques secon‐ des après avoir fermé la porte pour la rouvrir.

L'éclairage est en mode veille.

Fermez puis ouvrez la por‐ te.

L'éclairage est défectueux. Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.

La porte n'est pas fermée correctement.

Le joint est déformé ou sa‐ le.

Reportez-vous au paragra‐ phe « Fermeture de la por‐ te ».

Reportez-vous au paragra‐ phe « Fermeture de la por‐ te ».

Les aliments ne sont pas correctement emballés.

Il y a une erreur dans le ré‐ glage de la température.

L'appareil est complète‐ ment chargé et réglé sur la température la plus basse.

La température réglée dans l’appareil est trop basse et la température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage auto‐ matique, le givre fond sur la plaque arrière.

La porte a été ouverte trop fréquemment.

Emballez les produits de façon plus adaptée.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Augmentez la température.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Augmentez la température.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Ce phénomène est normal.

Séchez l’eau avec un chif‐ fon doux.

N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.

De l'eau s'écoule à l'inté‐ rieur du réfrigérateur.

La porte n'est pas entière‐ ment fermée.

Les aliments conservés ne sont pas emballés.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Assurez-vous que la porte est entièrement fermée.

Enveloppez les aliments dans un emballage adapté avant de les ranger dans l'appareil.

Assurez-vous que les pro‐ duits ne touchent pas la plaque arrière.

FRANÇAIS 41

Problème

De l'eau coule sur le sol.

Il est impossible de régler la température.

Cause possible

L'orifice d'évacuation de l'eau est obstrué.

Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'éva‐ poration situé au-dessus du compresseur.

La fonction Super Freeze est activée.

La température n'est pas réglée correctement.

Solution

Nettoyez l'orifice d'évacua‐ tion de l'eau.

Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage au bac d'évaporation.

Désactivez manuellement la fonction Super Freeze ou attendez que la fonction se réinitialise automatique‐ ment avant de régler la température. Consultez le paragraphe « Fonction Su‐ per Freeze ».

Augmentez/réduisez la température.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop bas‐ se/élevée.

La porte n'est pas fermée correctement.

La température des pro‐ duits est trop élevée.

Trop de produits ont été in‐ troduits simultanément.

L'épaisseur de givre est supérieure à 4 - 5 mm.

La porte a été ouverte trop souvent.

La fonction Super Freeze est activée

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Reportez-vous au paragra‐ phe « Fermeture de la por‐ te ».

Laissez les aliments refroi‐ dir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Introduisez moins de pro‐ duits en même temps.

Dégivrez l'appareil.

N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.

Consultez le paragraphe

« Fonction Super Freeze »

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

Reportez-vous au chapitre

« Conseils ».

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente agréé le plus proche.

8.2 Remplacement de l'éclairage

L'appareil est équipé d'un éclairage à

LED longue durée.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué

42 www.electrolux.com

par un technicien du service après-vente.

Contactez votre service après-vente agréé.

8.3 Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.

9. BRUITS

2. Si nécessaire, ajustez la porte.

Reportez-vous au chapitre

« Installation ».

3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez le service après-vente agréé.

SSSRRR!

BRRR!

CLICK!

HISSS!

BLUBB!

10. DONNÉES TECHNIQUES

Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique sur le côté intérieur de l'appareil et sur l'étiquette

énergétique.

Le code QR présent sur l’étiquette

énergétique fournie avec l’appareil contient un lien Web vers les informations relatives aux performances de l’appareil dans la base de données

EPREL de l’UE. Conservez l’étiquette

énergétique à titre de référence avec le manuel d’utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l’aide du lien https://eprel.ec.europa.eu

avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l’appareil.

Consultez le lien www.theenergylabel.eu

pour obtenir des informations détaillées sur l’étiquette énergétique.

FRANÇAIS

11. INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST

L’installation et la préparation de l’appareil pour une vérification

EcoDesign doivent être conformes à la norme EN 62552. Les exigences de ventilation, les dimensions des

évidements et les dégagements arrière minimum doivent correspondre aux indications du chapitre 3 de ce manuel d’utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations, notamment les plans de chargement.

43

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

44 www.electrolux.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................44

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 47

3. MONTAGE........................................................................................................49

4. BETRIEB.......................................................................................................... 54

5. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................55

6. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................56

7. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 59

8. FEHLERSUCHE............................................................................................... 60

9. GERÄUSCHE................................................................................................... 64

10. TECHNISCHE DATEN................................................................................... 64

11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE....................................................64

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Electrolux-Geräts. Sie haben ein Produkt gewählt, das jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation mit sich bringt. Das ausgeklügelte und stilvolle Produkt wurde für Sie entwickelt. So können Sie jedes Mal, wenn Sie das Produkt verwenden, sicher sein, dass Sie großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten: www.electrolux.com/support

Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten: www.registerelectrolux.com

Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen: www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten

Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei

DEUTSCH 45

Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung

übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät beund entladen, vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß eingewiesen.

Dieses Gerät kann von Personen mit schweren und komplexen Behinderungen benutzt werden, vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß eingewiesen.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von

Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

1.2 Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in

Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern;

46 www.electrolux.com

Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.

Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;

Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit

Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Ablaufsysteme;

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten

Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die

Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den

Kältekreislauf.

WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder

Dampf.

Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten

Tuch. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im

Gerät zu vermeiden.

Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven

Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen

Treibgasen auf.

DEUTSCH 47

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Die Montage des Geräts darf nur von einer qualifizierten

Fachkraft durchgeführt werden.

Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Seien Sie beim Umsetzen des

Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets

Sicherheitshandschuhe und festes

Schuhwerk.

• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.

• Warten Sie nach der Montage oder dem Wechsel des Türanschlags mindestens 4 Stunden, bevor Sie das

Gerät an die Stromversorgung anschließen. Dies ist erforderlich, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ziehen Sie den Stecker aus der

Steckdose, bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des

Türanschlags).

• Stellen Sie das Gerät nicht in der

Nähe von Heizkörpern, Herden,

Backöfen oder Kochfeldern auf.

• Setzen Sie das Gerät nicht dem

Regen aus.

• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.

• Stellen Sie dieses Gerät nicht in

Bereichen auf, die zu feucht oder kalt sind.

• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

WARNUNG!

Achten Sie bei der Montage des Geräts darauf, dass das

Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG!

Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen

Nennwerten der Netzspannung

übereinstimmen.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte

Schutzkontaktsteckdose an.

• Achten Sie darauf, elektrische

Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker, um die elektrischen

Bauteile auszutauschen.

• Das Netzkabel muss unterhalb des

Netzsteckers verlegt werden.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

48 www.electrolux.com

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs-,

Stromschlag- oder

Brandgefahr.

Das Gerät enthält Isobutan

(R600a), ein brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an

Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu beschädigen.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Stellen Sie keine elektrischen Geräte

(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom

Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass es keine

Flammen und Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den Raum.

• Stellen Sie keine heißen

Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts.

• Bewahren Sie keine entzündbaren

Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.

• Laden Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das

Gerät.

• Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Sie sind heiß.

2.4 Innenbeleuchtung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

• Bezüglich der Lampe(n) in diesem

Gerät und separat verkaufter

Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen

Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur,

Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen

Informationen über den

Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den

Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die

Raumbeleuchtung geeignet.

2.5 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie

Risiko von Schäden am

Gerät.

• Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor

Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

• Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt werden.

• Prüfen Sie regelmäßig den

Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des

Geräts an.

2.6 Wartung

• Zur Reparatur des Geräts wenden Sie sich an den autorisierten

Kundendienst. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

• Bitte beachten Sie, dass eigene

Reparaturen oder Reparaturen, die nicht von Fachkräften durchgeführt werden, die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und die Garantie ungültig machen können.

• Folgende Ersatzteile sind innerhalb von 7 Jahren nach Produkteinstellung des Modells erhältlich: Thermostate,

Temperatursensoren, Leiterplatten,

Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere,

Ablagen und Körbe. Bitte beachten

Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe geliefert werden können und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind.

• Türdichtungen sind innerhalb von 10

Jahren nach Produkteinstellung des

Modells erhältlich.

2.7 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder

Haustiere in dem Gerät einschließen.

3. MONTAGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

3.1 Abmessungen

DEUTSCH 49

• Der Kältekreislauf und die

Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.

• Die Isolierung enthält entzündliches

Gas. Für Informationen zur korrekten

Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.

• Achten Sie darauf, dass die

Kühleinheit in der Nähe des

Wärmetauschers nicht beschädigt wird.

W1

W2

W3

50 www.electrolux.com

Gesamtabmessungen1)

H1 mm 1434

W1 mm 550

D1 mm 547

1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ohne

Griff und Füße

Platzbedarf im Betrieb1)

H2 mm 1534

W2 mm 750

D2 mm 617

1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ein‐ schließlich Griff und zuzüglich des notwen‐ digen Freiraums für die Zirkulation der

Kühlluft

Platzbedarf insgesamt im Betrieb1)

H2 mm 1534

W3 mm 750

D3 mm 1123

1) Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ein‐ schließlich Griff plus des notwendigen Frei‐ raums für die Zirkulation der Kühlluft, zu‐ züglich des Platzes, der notwendig ist, um eine Türöffnung bis zu dem minimalen Win‐ kel zu ermöglichen, der die Entfernung der

Innenausstattung erlaubt

3.2 Aufstellungsort

Dieses Gerät ist nicht für die

Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

Im Falle einer anderen als der freistehenden Installation und unter

Einhaltung des Platzbedarfs funktioniert das Gerät korrekt, aber der

Energieverbrauch kann leicht ansteigen.

Um die beste Funktionalität des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen

(Backöfen, Heizöfen, Heizkörpern,

Herden oder Kochfeldern) oder an einem

Ort mit direkter Sonneneinstrahlung installieren. Stellen Sie sicher, dass die

Luft frei um die Geräterückseite zirkulieren kann.

Dieses Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Innenbereich aufgestellt werden.

Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, muss der

Mindestabstand zur Oberseite des

Gehäuses eingehalten werden, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Idealerweise sollte das

Gerät jedoch nicht unter überhängenden

Wandeinheiten positioniert werden. Das

Gerät muss mithilfe eines Fußes oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses ausgerichtet werden.

VORSICHT!

Wenn Sie das Gerät gegen eine Wand stellen, verwenden Sie die mitgelieferten hinteren

Abstandhalter für die

Rückseite, um den

Mindestabstand, der in der

Montageanleitung angegeben ist, einzuhalten.

VORSICHT!

Wenn Sie das Gerät neben einer Wand aufstellen, halten Sie den in der

Montageanleitung angegebenen

Mindestabstand zwischen der Wand und Geräteseite mit den Scharnieren ein, damit sich die Tür weit genug öffnen lässt, um die

Innenausstattung herauszunehmen (z. B. für die Reinigung).

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer

Umgebungstemperatur von 10°C bis

38°C vorgesehen.

Der ordnungsgemäße

Betrieb des Geräts wird nur innerhalb des angegebenen

Temperaturbereichs gewährleistet.

DEUTSCH 51

Wenn Sie Zweifel bezüglich der Installation des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, unseren

Kundenservice oder an den nächstgelegenen autorisierten Kundenservice.

Es muss möglich sein, das

Gerät vom Netz zu trennen.

Daher muss der Stecker nach der Installation zugänglich bleiben.

3.3 Elektroanschluss

• Kontrollieren Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob die Netzspannung und

-frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten

übereinstimmen.

• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet.

Falls die Steckdose Ihres

Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

• Der Hersteller übernimmt keinerlei

Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.

• Das Gerät entspricht den EC-

Richtlinien.

3.4 Hintere Distanzstücke

Im Beutel mit Dokumentationsunterlagen befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt, angebracht werden müssen.

3.5 Wechseln des

Türanschlags

WARNUNG!

Vor der Durchführung von

Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der

Steckdose zu ziehen.

Leeren Sie das Gerät.

1. Vergewissern Sie sich, dass das

Gerät aufrecht steht.

2. Öffnen Sie beide Türen und entnehmen Sie die Türausstattung.

Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Schließen Sie die Türen.

3. Entfernen Sie die

Schraubenlochabdeckung (A) und die obere Scharnierabdeckung (B) mit einem dünnen Schraubendreher.

Legen Sie sie beiseite.

A B

4. Lösen Sie die Schrauben des rechten oberen Türscharniers.

Stützen Sie die obere Tür mit Ihrer

Hand ab. Entfernen Sie das obere

Scharnier, drehen Sie es um, bringen

Sie die Schrauben und den Stift

52 www.electrolux.com

daran an. Legen Sie das Scharnier beiseite.

1

2

3

Tür haften könnten.

8. Legen Sie die untere Tür auf eine weiche Fläche.

9. Lösen Sie die Schraube (B) und den

„Anschlagklotz“ (A) und schrauben

Sie sie auf der gegenüberliegenden

Seite der Tür an.

5. Heben Sie die obere Tür vorsichtig aus dem mittleren Scharnier, um sie zu entfernen. Legen Sie die obere

Tür auf eine weiche Fläche. Achten

Sie darauf, keine Unterlegscheiben zu verlieren, die an der Tür haften könnten.

6. Lösen Sie die Schraube (B) und den

„Anschlagklotz“ (A) und schrauben

Sie sie auf der gegenüberliegenden

Seite der Tür an.

3

2

1

A

B

10. Entfernen Sie die Lochabdeckungen des mittleren Scharniers und setzen

Sie sie in die Löcher auf der gegenüberliegenden Seite.

3

2

1

A

B

7. Lösen Sie die Schrauben des mittleren Türscharniers. Entfernen

Sie das mittlere Scharnier und legen

Sie es zusammen mit den Schrauben beiseite.

Achten Sie darauf, keine

Unterlegscheiben zu verlieren, die an der

11. Kippen Sie das Gerät vorsichtig auf ein weiches Schaumstoffteil oder

ähnliches Material, um Schäden an der Rückseite des Geräts und am

Boden zu vermeiden.

12. Entfernen Sie die beiden

Schraubfüße und lösen Sie die

Schrauben des unteren Scharniers.

DEUTSCH 53 mittleren Scharniers. Ziehen Sie die

Schrauben fest.

17. Setzen Sie das untere Loch der oberen Tür auf den Stift des mittleren

Scharniers.

13. Bringen Sie das untere Scharnier umgedreht auf der gegenüberliegenden Seite mit den

Schrauben an und schrauben Sie die

Schraubfüße an.

14. Setzen Sie das Loch der unteren Tür auf den Stift des unteren Scharniers.

Ziehen Sie die Schrauben fest.

15. Bringen Sie das mittlere Scharnier umgedreht auf der linken Seite an.

18. Bringen das obere Scharnier auf der linken oberen Seite des Geräts an.

Stützen Sie die Tür mit der Hand und stecken Sie den Scharnierstift in das obere Loch der oberen Tür. Ziehen

Sie die Schrauben des oberen

Türscharniers an.

19. Nehmen Sie die Abdeckung des oberen Scharniers (A) aus dem

Beutel. Bringen Sie sie auf dem oberen Scharnier an. Setzen Sie die

Lochabdeckung (B) oben rechts am

Gerät, wo sich die Schraubenlöcher befinden, ein.

A B

16. Setzen Sie das obere Loch der unteren Tür auf den Stift des

Bringen Sie die Türausstattung an.

Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor

Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

54 www.electrolux.com

4. BETRIEB

4.1 Bedienfeld

8 6 4 2 °C

3sec

1. Temperaturanzeige

2. Anzeige Super Freeze

3. Einstellknopf

4.2 Einschalten

Stecken Sie den Stecker in die

Wandsteckdose.

4.3 Ausschalten des Geräts

Schalten Sie das Gerät durch Ziehen des

Netzsteckers aus der Steckdose aus.

4.4 Temperaturregelung

Die Standardtemperatur für den Kühlraum beträgt 4 °C.

Drücken Sie den Einstellknopf wiederholt, bis Sie die gewünschte

Temperatur erreichen.

Berücksichtigen Sie für eine exakte

Einstellung, dass die Temperatur im

Inneren des Geräts von folgenden

Faktoren abhängt:

• Raumtemperatur,

• Häufigkeit der Türöffnung,

• Menge der gelagerten Lebensmittel,

• Aufstellungsort des Geräts.

Eine mittlere Einstellung ist im

Allgemeinen am besten geeignet.

4.5 Funktion Super Freeze

Die Funktion Super Freeze dient dazu das Gefrierfach auf das Vorgefrieren und anschließende Schnellgefrieren der

Lebensmittel vorzubereiten. Die Funktion ist eine Schnellgefrierfunktion, die die

Tiefkühlung neu hinzukommender

Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig die bereits tiefgekühlten

Lebensmittel vor unerwünschter

Erwärmung schützt.

Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie die

Super Freeze-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen, ein.

Halten Sie zum Einschalten der Super

Freeze-Funktion die Einstelltaste 3

Sekunden gedrückt. Die Anzeige Super

Freeze blinkt.

Diese Funktion endet automatisch nach

52 Stunden.

Sie können die Super Freeze-Funktion vor Ihrer automatischen Abschaltung ausschalten. Halten Sie dazu die

Einstelltaste 3 Sekunden gedrückt. Die

Anzeige Super Freeze erlischt.

DEUTSCH 55

5. TÄGLICHER GEBRAUCH

5.1 Aus- und Einbauen der

Türablage

Entfernen der Türablage:

1. Halten Sie die linke Seite der Ablage fest.

2. Heben Sie die rechte Seite der

Ablage an, bis sie sich aus der

Halterung löst.

3. Heben Sie die linke Seite der Ablage an und entfernen Sie sie.

Einsetzen der Ablage:

1. Setzen Sie die Ablage flach auf die

Tür.

2. Drücken Sie beiden Seiten der

Ablage gleichzeitig nach unten, so dass sie in beiden Halterungen einrastet.

5.2 Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlraums sind mit einer

Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene

Möglichkeiten für das Einsetzen der

Ablagen bieten.

Die Glasablage über der

Gemüseschublade sollte jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte

Luftzirkulation zu gewährleisten.

5.3 Obst- / Gemüseschublade

Im unteren Teil des Geräts befindet sich eine spezielle Schublade, die sich zur

Aufbewahrung von Obst und Gemüse eignet.

5.4 Einfrieren frischer

Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum

Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.

Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten Sie die Super Freeze-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das

Gefrierfach hinein legen, ein.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die ohne Hinzufügen von anderen frischen Lebensmittel innerhalb von 24

Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild (einem Schild im Gerät) angegeben.

5.5 Lagern von gefrorenen

Lebensmitteln

Lassen Sie das Gerät vor der ersten

Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens 3 Stunden lang mit eingeschalteter Funktion Super Freeze laufen, bevor Sie Lebensmittel in das

Fach legen.

Lagern Sie die Lebensmittel mit einem

Mindestabstand zur Tür von 15 mm.

56 www.electrolux.com

VORSICHT!

Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der auf dem Typenschild angegebene Wert (siehe

„Lagerzeit bei Störung“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.

5.6 Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene

Lebensmittel können vor der

Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei

Raumtemperatur aufgetaut werden.

6. TIPPS UND HINWEISE

6.1 Tipps zum Energiesparen

• Gefriergerät: Die Konfiguration des

Geräteinnenraums gewährleistet die effizienteste Energienutzung.

• Kühlschrank: Die effizienteste

Energienutzung wird erreicht, wenn die Schubladen im unteren Teil des

Geräts eingesetzt und die Ablagen gleichmäßig angeordnet sind. Die

Position der Türablagen wirkt sich nicht auf den Energieverbrauch aus.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als notwendig.

• Gefriergerät: Je kälter die

Temperatureinstellung, desto höher der Energieverbrauch.

• Kühlschrank: Stellen Sie die

Temperatur nicht zu hoch ein, um

Energie zu sparen, es sei denn, dies ist wegen der Beschaffenheit des

Lebensmittels erforderlich.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des

Kompressors und damit zu Reif- oder

Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den

Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus dem Gefriergerät entnommen und anschließend sofort gekocht werden.

In diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.

5.7 Eiswürfelschale

Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren

Schalen zur Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet.

Verwenden Sie keine

Metallgegenstände, um die

Schalen aus dem

Gefrierfach zu entfernen.

1. Füllen Sie die Eiswürfelschalen mit

Wasser.

2. Stellen Sie die Schalen in das

Gefrierfach.

Temperaturregler auf eine höhere

Temperatur, um das automatische

Abtauen zu ermöglichen und Energie zu sparen.

• Sorgen Sie für eine gute Belüftung.

Bedecken Sie die Lüftungsgitter oder

-öffnungen nicht.

6.2 Hinweise zum Einfrieren

• Schalten Sie die Super Freeze-

Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das

Gefrierfach hinein legen, ein.

• Vor dem Einfrieren verpacken und verschließen Sie frische Lebensmittel in: Aluminiumfolie, Kunststofffolie oder

-beutel, luftdichte Behälter mit Deckel.

• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine

Portionen, um das Einfrieren und

Auftauen zu erleichtern.

• Es wird empfohlen, Ihre tiefgekühlten

Lebensmittel mit Etiketten und dem

Datum zu versehen. So können Sie die Lebensmittel identifizieren und erkennen wann sie verzehrt werden sollten, bevor sie verderben.

• Die Lebensmittel sollten beim

Einfrieren frisch sein, um eine gute

Qualität zu bewahren. Besonders

Obst und Gemüse sollte nach der

Ernte eingefroren werden, um alle

Nährstoffe zu erhalten.

• Frieren Sie keine Flaschen oder

Dosen mit Flüssigkeiten, insbesondere kohlensäurehaltige

Getränke, ein - die Gefäße können beim Einfrieren explodieren.

• Geben Sie keine heißen Lebensmittel in den Gefrierraum. Vergewissern Sie sich, dass sie auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in das

Fach legen.

• Um eine Erwärmung bereits eingefrorener Lebensmittel zu verhindern, legen Sie die frischen, nicht gefrorenen Lebensmittel nicht direkt neben sie. Legen Sie die

Lebensmittel mit Raumtemperatur in die Gefrierfächer, die keine gefrorenen Lebensmittel enthalten.

• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis oder Eis am Stiel, wenn sie direkt aus dem Gefriergerät genommen wurden.

Gefahr von Erfrierungen.

• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Wenn Lebensmittel aufgetaut wurden, kochen Sie sie, lassen Sie sie abkühlen und frieren

Sie sie dann ein.

6.3 Hinweise zur Lagerung von

Tiefkühlgerichten

• Das Gefrierfach ist mit gekennzeichnet.

• Eine höhere Temperatureinstellung im

Gerät kann die Haltbarkeit verkürzen.

• Der gesamte Gefrierraum ist für die

Lagerung von Tiefkühlprodukten geeignet.

6.5 Lagerdauer im Gefrierfach

Lebensmittelart

Brot

Obst (außer Zitrusfrüchten)

Gemüse

Speisereste ohne Fleisch

Molkereiprodukte:

DEUTSCH 57

• Lassen Sie ausreichend Platz um die

Lebensmittel herum, damit die Luft frei zirkulieren kann.

• Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist auf dem Etikett der

Lebensmittelverpackung angegeben.

• Es ist wichtig, die Lebensmittel so zu verpacken, dass kein Wasser,

Feuchtigkeit oder Kondenswasser ins

Innere gelangt.

6.4 Einkaufstipps

Nach dem Lebensmitteleinkauf:

• Achten Sie darauf, dass die

Verpackung nicht beschädigt ist - die

Lebensmittel könnten verdorben sein.

Wenn die Verpackung aufgequollen oder nass ist, wurde das Lebensmittel möglicherweise nicht unter den optimalen Bedingungen gelagert und das Auftauen hat eventuell bereits begonnen.

• Um den Auftauprozess zu minimieren, kaufen Sie Tiefkühlware am Ende

Ihres Einkaufs und transportieren Sie diese in einer Isoliertasche.

• Legen Sie die tiefgefrorenen

Lebensmittel sofort nach der

Rückkehr aus dem Laden in das

Gefriergerät.

• Wenn Lebensmittel auch nur teilweise aufgetaut sind, dürfen sie nicht wieder eingefroren werden. Verzehren Sie sie schnell wie möglich.

• Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum und die Lagerinformationen auf der

Verpackung.

Lagerdauer (Mona‐ te)

3

6 - 12

8 - 10

1 - 2

58 www.electrolux.com

Lebensmittelart

Butter

Weichkäse (z.B. Mozzarella)

Hartkäse (z.B. Parmesan, Cheddar)

Meeresfrüchte:

Fette Fische (z.B. Lachs, Makrele)

Magere Fische (z.B. Kabeljau, Flunder)

Shrimps

Muscheln und Miesmuscheln ohne Schale

Gekochter Fisch

Fleisch:

Geflügel

Rindfleisch

Schweinefleisch

Lamm

Wurst

Schinken

Speisereste mit Fleisch

6.6 Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

• Eine gute Temperatureinstellung, die die Konservierung von frischen

Lebensmitteln sicherstellt, ist eine

Temperatur von weniger oder gleich

+4 °C.

Eine höhere Temperatureinstellung im

Gerät kann die Haltbarkeit der

Lebensmittel verkürzen.

• Decken Sie die Lebensmittel mit

Verpackungsmaterial ab, um ihre

Frische und ihr Aroma zu bewahren.

• Verwenden Sie immer geschlossene

Behälter für Flüssigkeiten und

Lebensmittel, um Düfte oder Gerüche im Fach zu vermeiden.

• Um eine Kreuzkontamination zwischen gekochten und rohen

Lebensmitteln zu vermeiden, decken

Sie die gekochten Lebensmittel ab und trennen Sie sie von den rohen.

• Es wird empfohlen Lebensmittel im

Kühlschrank aufzutauen.

• Stellen Sie keine warmen

Lebensmittel in das Gerät.

Vergewissern Sie sich, dass sie auf

Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie einlegen.

Lagerdauer (Mona‐ te)

6 - 9

3 - 4

6

2 - 3

4 - 6

12

3 - 4

1 - 2

9 - 12

6 - 12

4 - 6

6 - 9

1 - 2

1 - 2

2 - 3

• Um eine Verschwendung von

Lebensmitteln zu vermeiden, sollten die neuen Lebensmittel immer hinter die alten gelegt werden.

6.7 Hinweise für die Kühlung von Lebensmitteln

• Das Fach für frische Lebensmittel ist

(auf dem Typenschild) gekennzeichnet mit .

• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie

Fleisch in geeignetes Material und legen Sie dieses auf die Glasablage

über der Gemüseschublade. Lagern

Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.

• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen

(Erde entfernen) und in die spezielle

Schublade (Obst- und

Gemüseschublade) legen.

• Es wird empfohlen, exotische Früchte wie Bananen, Mangos, Papayas usw.

nicht im Kühlschrank aufzubewahren.

• Gemüse wie Tomaten, Kartoffeln,

Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.

• Butter und Käse: Diese sollten stets in luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in

Polyäthylenbeutel eingepackt werden,

um so wenig Luft wie möglich in der

Verpackung zu haben.

• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der

Flaschenablage in der Tür oder im

Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt werden.

7. REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

7.1 Reinigung des Innenraums

Vor der ersten Verwendung des Geräts sollten der Innenraum und das gesamte interne Zubehör mit lauwarmem Wasser und etwas neutraler Seife gewaschen werden, um den typischen Geruch eines brandneuen Produkts zu entfernen, und anschließend gründlich getrocknet werden.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine chemischen

Reinigungsmittel,

Scheuerpulver, chlor- oder

ölhaltige Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.

VORSICHT!

Das Zubehör und die Teile des Geräts sind nicht zur

Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

7.2 Regelmäßige Reinigung

Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:

1. Reinigen Sie das Innere und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

2. Prüfen und säubern Sie die

Türdichtungen in regelmäßigen

Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von

Fremdkörpern sind.

3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

DEUTSCH 59

• Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel, damit Sie wissen, wie lange sie gelagert werden können.

7.3 Abtauen des Geräts

VORSICHT!

Verwenden Sie niemals scharfe Metallwerkzeuge, um Reif vom Verdampfer zu kratzen, weil er dadurch beschädigt werden könnte.

Versuchen Sie nicht, den

Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

Stellen Sie ungefähr 12

Stunden vor dem Abtauen eine niedrigere Temperatur ein, um ausreichend

Kältereserve für die

Betriebsunterbrechung aufzubauen.

Der Kühlraum taut automatisch ab.

Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat

Abtauen des Gefrierraums:

1. Schalten Sie das Gerät aus, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose.

2. Entfernen Sie das gesamte

Gefriergut, packen Sie es in mehrere

Schichten Zeitungspapier und lagern

Sie es an einen kühlen Ort.

60 www.electrolux.com

VORSICHT!

Ein Temperaturanstieg der gefrorenen

Lebensmittelpakete während des Abtauens kann deren

Haltbarkeitsdauer verkürzen.

Fassen Sie gefrorene

Lebensmittel nicht mit nassen Händen an. Ihre

Hände könnten an den

Lebensmitteln festfrieren.

3. Entnehmen Sie die Eisschale.

4. Lassen Sie die Tür offen. Schützen

Sie den Boden vor dem

Abtauwasser, z.B. mit einem Tuch oder einem flachen Behälter.

5. Zur Beschleunigung des

Abtauprozesses stellen Sie einen

Topf mit warmem Wasser in das

Gefrierfach. Entfernen Sie bereits während des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die sich lösen lassen.

6. Wenn der Gefrierraum vollständig abgetaut ist, wischen Sie das Innere sorgfältig trocken.

8. FEHLERSUCHE

7. Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie die Tür.

8. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät drei Stunden mit dieser Einstellung laufen.

Legen Sie das Gefriergut erst nach dieser Zeit wieder in das Gefrierfach.

7.4 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1. Trennen Sie das Gerät von der

Spannungsversorgung.

2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3. Tauen Sie das Gerät ab.

4. Reinigen Sie das Gerät und alle

Zubehörteile.

5. Lassen Sie die Türen offen, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

8.1 Was tun, wenn...

Störung

Das Gerät funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist ausgeschal‐ tet.

Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Steckdo‐ se gesteckt.

Es liegt keine Spannung an der Steckdose an.

Abhilfe

Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie den Netzste‐ cker korrekt in die Steckdo‐ se.

Testen Sie, ob ein anderes

Gerät an dieser Steckdose funktioniert. Wenden Sie sich an eine Elektrofach‐ kraft.

DEUTSCH 61

Störung

Das Gerät erzeugt Geräu‐ sche.

Der Kompressor ist durch‐ gehend in Betrieb.

Der Kompressor schaltet sich nicht sofort ein, nach‐ dem Sie „Super Freeze“ gedrückt oder die Tempe‐ ratur auf einen anderen

Wert eingestellt haben.

Die Tür ist nicht richtig aus‐ gerichtet oder berührt das

Belüftungsgitter.

Die Tür lässt sich nicht leicht öffnen.

Die Lampe funktioniert nicht.

Zu starke Reif- und Eisbil‐ dung.

Mögliche Ursache

Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgegli‐ chen.

Die Temperatur wurde falsch eingestellt.

Es wurden zu viele Le‐ bensmittel gleichzeitig ein‐ gelegt.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

In das Gerät eingelegte

Lebensmittel waren noch zu warm.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht.

Siehe Kapitel „Betrieb“.

Warten Sie einige Stunden und prüfen Sie erneut die

Temperatur.

Siehe Kapitel „Montage“.

Die Tür ist nicht richtig ge‐ schlossen.

Die Funktion Super Freeze ist eingeschaltet.

Der Kompressor schaltet sich erst nach einer Weile ein.

Das Gerät ist nicht ausge‐ richtet.

Sie haben versucht, die

Tür unmittelbar nach dem

Schließen wieder zu öff‐ nen.

Die Lampe ist im Standby-

Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Tür ist nicht richtig ge‐ schlossen.

Die Dichtung ist verzogen oder verschmutzt.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Lassen Sie die Lebensmit‐ tel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie einlagern.

Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.

Siehe Abschnitt „Funktion

Super Freeze“.

Das ist normal, es ist kein

Fehler aufgetreten.

Siehe Montageanleitung.

Warten Sie einige Sekun‐ den zwischen dem Schlie‐

ßen und erneuten Öffnen der Tür.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Wenden Sie sich an die nächste autorisierte Kun‐ dendienststelle.

Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.

Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.

Verpacken Sie die Lebens‐ mittel richtig.

62 www.electrolux.com

Störung

Wasser fließt an der Rück‐ wand des Kühlschranks hi‐ nunter.

Es gibt zu viel Kondens‐ wasser an der Rückwand des Kühlschranks.

Mögliche Ursache

Die Temperatur wurde falsch eingestellt.

Das Gerät ist voll beladen und auf die niedrigste

Temperatur eingestellt.

Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig und die Um‐ gebungstemperatur ist zu hoch.

Während des automati‐ schen Abtauprozesses schmilzt Reif auf der Rück‐ wand.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Abhilfe

Siehe Kapitel „Betrieb“.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein. Siehe Ka‐ pitel „Betrieb“.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein. Siehe Ka‐ pitel „Betrieb“.

Dies ist normal. Trocknen

Sie das Wasser mit einem weichen Tuch.

Öffnen Sie die Tür nur bei

Bedarf.

Wasser fließt in den Kühl‐ schrank.

Wasser läuft auf den Bo‐ den.

Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.

Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig/zu hoch.

Die Tür wurde nicht voll‐ ständig geschlossen.

Das eingelagerte Lebens‐ mittel wurde nicht verpackt.

Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.

Packen Sie das Lebens‐ mittel in eine geeignete

Verpackung, bevor Sie es in das Gerät legen.

Stellen Sie sicher, dass die

Lebensmittel nicht die

Rückwand berühren.

Lebensmittel verhindern das Abfließen des Was‐ sers in den Wassersamm‐ ler.

Der Wasserablauf ist ver‐ stopft.

Der Tauwasserablauf ist nicht mit der Verdampfer‐ schale über dem Kompres‐ sor verbunden.

Die Funktion Super Freeze ist eingeschaltet.

Reinigen Sie den Wasser‐ ablauf.

Verbinden Sie den Tau‐ wasserablauf mit der Ver‐ dampferschale.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig ge‐ schlossen.

Schalten Sie die Funktion

Super Freeze manuell aus, oder warten Sie mit dem

Einstellen der Temperatur, bis die Funktion automa‐ tisch ausgeschaltet wird.

Siehe Abschnitt „Funktion

"Super Freeze“.

Stellen sie eine höhere/ niedrigere Temperatur ein.

Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.

DEUTSCH 63

Störung

Bitte wenden Sie sich an den nächsten autorisierten

Kundendienst, wenn alle genannten

Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

Mögliche Ursache

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Es wurden zu viele Le‐ bensmittel gleichzeitig ein‐ gelegt.

Die Reifschicht ist dicker als 4 - 5 mm.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Funktion Super Freeze ist eingeschaltet.

Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.

Abhilfe

Lassen Sie die Lebensmit‐ tel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.

Lagern Sie weniger Le‐ bensmittel zur selben Zeit ein.

Tauen Sie das Gerät ab.

Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist.

Siehe Abschnitt „Funktion

Super Freeze“.

Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen. Siehe Kapitel

„Tipps und Hinweise“.

8.2 Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Beleuchtung darf nur von einer

Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden

Sie sich an Ihren autorisierten

Kundendienst.

8.3 Schließen der Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.

2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe Kapitel „Montage“.

3. Ersetzen Sie die defekten

Türdichtungen, falls erforderlich.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

64 www.electrolux.com

9. GERÄUSCHE

SSSRRR!

CLICK!

BRRR!

HISSS!

BLUBB!

10. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild innen im Gerät sowie auf der Energieplakette.

Der QR-Code auf der Energieplakette des Geräts bietet einen Web-Link zu

Informationen über die Geräteleistung in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren

Sie daher die Energieplakette als

Referenz zusammen mit dieser

Bedienungsanleitung und allen anderen

Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert wurden, auf.

Es ist auch möglich, die gleichen

Informationen in EPREL zu finden, indem Sie den Link https:// eprel.ec.europa.eu

sowie den

Modellnamen und die Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden, verwenden.

Beachten Sie den Link www.theenergylabel.eu

bezüglich detaillierter Informationen zur

Energieplakette.

11. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE

Die Installation und die Vorbereitung des

Geräts für eine eventuelle EcoDesign-

Prüfung müssen mit EN 62552

übereinstimmen. Die Anforderungen an die Belüftung, die Abmessungen der

Aussparungen und die Mindestabstände auf der Rückseite müssen den Angaben in diesem Benutzerhandbuch in Kapitel 3 entsprechen. Für weitere Informationen, einschließlich der Beladungspläne, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

DEUTSCH 65

12. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum

Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol

nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen

Sammelstelle oder wenden Sie sich an

Ihr Gemeindeamt.

*

www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals