Electrolux EOB8757AOX User manual

Electrolux EOB8757AOX User manual
LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Deluxe
Garinė orkaitė
EOB8757AOX
EOB8757ZOZ
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................14
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 16
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................17
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................20
11. PATARIMAI.................................................................................................... 22
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 41
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 45
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 48
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant maisto produktus su
alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir
oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
6
www.electrolux.com
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Stalčius vandeniui
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Pagalbiniai reikmenys
Grotelės
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Maisto termometras
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo prikaistuvis
7
8
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Funkcija
Aprašas
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Orkaitei įjungti ir išjungti.
PARINKTYS
Nustatoma kaitinimo funkcija, valymo funkcija
arba automatinė programa.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti ir išjungti.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba kepimo termometro temperatū‐
rai (jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palai‐
kysite nuspaustą tris sekundes, įjungsite arba
išjungsite greitojo įkaitinimo funkciją.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite nau‐
doti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą,
kai orkaitė yra išjungta.
VALDYMO SKY‐
DELIS
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
LIETUVIŲ
9
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A. Kaitinimo funkcijos simbolis
B. Kaitinimo funkcijos / programos
numeris
C. Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr.
lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
D. Laikrodis / likusio karščio rodinys
E. Temperatūros / paros laiko rodinys
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausia
Veikia mėgstamiausia programa.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Įkaitinimo / likusio karščio in‐ Rodo orkaitės temperatūrą.
dikatorius
Temperatūra / greitasis įkaiti‐ Funkcija veikia.
nimas
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti tempera‐
tūrą.
Kepimo termometras
Kepimo termometras yra kepimo termo‐
metro lizde.
Minučių laikmatis
Veikia minučių laikmačio funkcija.
Vandens stalčiaus indikato‐
rius
Rodo vandens lygį.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungiate kaitinimo funkciją,
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
. Juostos rodo, kad
rodomas
temperatūra orkaitės viduje kyla arba
krenta.
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
10
www.electrolux.com
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Vandens kietumo
nustatymas
Toliau lentelėje rodomas vandens
kietumo intervalas (dH) su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis ir vandens kokybė.
Prijungus orkaitę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite 4 spalvų juostelę,
pristatytą su gaminimo garuose
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu.
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Palaukite 1 minutę ir pasitikrinkite
vandens kietumą pagal toliau
pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
toliau keisis. Netikrinkite vandens
kietumo praėjus daugiau kaip 1
minutei po bandymo.
5. Nustatykite vandens kietumą:
nuostatų meniu.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Patikros juostelė
Vandens Kietu‐
mas
1
2
3
4
Galite pakeisti vandens kietumą nuostatų
meniu.
LIETUVIŲ
6.1 Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Karšto Oro
Srautas
Pica
Naudojimo sritis
Kepti vienoje lentynos
padėtyje ir maistui džio‐
vinti.Kepti vienu metu
dvejose lentynų padėty‐
se ir maistui džiovin‐
ti.Kepti vienu metu trijo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nusta‐
tykite 20–40 °C mažes‐
nę temperatūrą neiTra‐
dicinis kaitinimas.Nusta‐
tykite 70–100 °F mažes‐
nę temperatūrą nei Tra‐
dicinis kaitinimas.
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui gauti.
Minkštiems, sultingiems
kepsniams gaminti.
Kepimas Že‐
moje Temp.
Tradicinis kai‐
tinimas (Vir‐
šutinis/Apati‐
nis Kaitini‐
mas)
Šaldytas
Maistas
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padė‐
tyje.
Pusfabrikačiams ruošti
(pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroke‐
tams ar blyneliams su
įdaru).
Didesniems mėsos ga‐
balams arba paukštie‐
nai su kaulais skrudinti
Terminis Ke‐ vienoje lentynos padė‐
pintuvas
tyje. Užkepėlėms ga‐
minti ir skrudinti.
Orkaitės
funkcija
Kepimas gri‐
lyje
Didysis Ke‐
pintuvas
11
Naudojimo sritis
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Plokščių patiekalų dide‐
liais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudi‐
nimui.
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos Pa‐
laikymas
Apatinis Kaiti‐
nimas
Atšildymas
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Maistui atšildyti (daržo‐
vėms ir vaisiams). Atšil‐
dymo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
12
www.electrolux.com
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Maisto
Drėgnas
gaminimo instrukcijas
Karštas Oras rasite skyriuje „Patari‐
mai“, Drėgnas Karštas
Oras. Orkaitės durelės
turėtų būti uždarytos
ruošiant maistą, kad
funkcija nebūtų per‐
traukta ir būtų užtikrinta,
kad orkaitė veikia di‐
džiausiu efektyvumu.
Kai naudosite šią funk‐
ciją, temperatūra orkai‐
tėje gali skirtis nuo nus‐
tatytos. Naudojamas li‐
kęs karštis.Kaitinimo
galią galima sumažinti.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos taupy‐
mas“.Ši funkcija buvo
naudojama laikantis
energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą. Kai
naudojate šią funkciją,
apšvietimas automatiš‐
kai išsijungia po 30 se‐
kundžių.
Duona
Naudokite šią funkciją
duonai ir bandelėms
kepti ir gausite labai ge‐
rus, profesionalius re‐
zultatus traškumo, spal‐
vos ir plutelės blizgesio
atžvilgiu.
Orkaitės
funkcija
Pašildymas
Garais
Garai+Karš‐
tas Oras
(25/75)
Naudojimo sritis
Pašildant maistą garuo‐
se neišdžiūsta jo pavir‐
šius. Karštis švelniai ir
vienodai pasiskirsto, to‐
dėl atkuriamas kaip ką
tik pagaminto maisto
skonis ir kvapas. Ši
funkcija gali būti naudo‐
jama maistui šildyti tie‐
siai lėkštėje. Tuo pačiu
metu galite šildyti dau‐
giau nei vieną lėkštę,
naudodami skirtingas
lentynų padėtis.
Duonai, dideliems mė‐
sos gabalams kepti ar‐
ba atvėsintiems ir užšal‐
dytiems produktams at‐
šildyti.
Patiekalams, turintiems
daug drėgmės, kremui
Ga‐ iš kiaušinių ir pieno bei
rai+Karštas troškiniams gaminti ir
Oras (50/50) žuviai troškinti.
Daržovėms, žuviai, bul‐
vėms, ryžiams, makaro‐
nams arba specialiems
Kepimas Ga‐ garnyrams gaminti.
ruose
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.2 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir kaitinimo funkcijos numeris.
2. Paspauskite
arba
ir
nustatykite kaitinimo funkciją.
arba orkaitė bus
3. Paspauskite
paleista automatiškai po 5 sekundžių.
LIETUVIŲ
Jeigu orkaitę įjungiate ir nenustatote
jokios kaitinimo funkcijos ar programos,
orkaitę išsijungs automatiškai po 20
sekundžių.
6.3 Temperatūros keitimas
Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte temperatūrą padalomis: 5
°C.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalas ir
išsijungia įkaitinimo indikatorius.
6.4 Temperatūros tikrinimas
Kai veikia funkcija arba programa, galite
patikrinti orkaitėje esančią temperatūrą.
1. Paspauskite .
Ekrane rodoma orkaitėje esanti
temperatūra.
2. Paspauskite
arba ekrane vėl po 5
sekundžių automatiškai bus rodoma
nustatyta temperatūra.
6.5 Greitasis įkaitinimas
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitasis įkaitinimas.
Greitojo įkaitinimo funkcija yra galima tik
su tam tikromis orkaitės funkcijomis.
Jeigu nuostatų meniu įjungtas klaidos
signalas, jis girdimas, kai greitasis
įkaitinimas negalimas nustatytai funkcijai.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Greitasis įkaitinimas sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami įjungti greitąjį įkaitinimą,
daugiau kaip 3 sekundes paspauskite ir
palaikykite .
Jeigu įjungtas greitasis įkaitinimas,
ekrane rodomos: mirksinčios
horizontalios juostos
.
6.6 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
13
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Pripildykite vandens stalčių šalto
vandens iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml), kol pasigirs garso
signalas arba ekrane bus rodomas
pranešimas.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
Nepilkite į vandens stalčių daugiau
vandens nei jo maksimali talpa.
Vanduo gali pratekėti ir sugadinti
baldus.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite orkaitę.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Garai pasirodys maždaug po 2 minučių.
Orkaitei pasiekus nustatytą temperatūrą,
pasigirs signalas.
Kai vandens stalčiuje baigiasi vanduo,
girdimas signalas ir vandens stalčių
reikia vėl pripildyti, kad būtų galima tęsti
gaminimą garuose, kaip aprašyta
anksčiau.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite orkaitę.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
Žr. valymo funkciją Bakelio
Ištuštinimas.
DĖMESIO
Orkaitė yra karšta.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
14
www.electrolux.com
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
orkaitė atvėsta.
Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
naudodami funkciją Karšto Oro Srautas
150 °C temperatūra maždaug 15
minučių.
Jeigu norite paspartinti džiovinimą, galite
uždaryti dureles ir kaitinti orkaitę,
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti ar pakeisti. Paros laiką pakeisti
galima tik tada, kai prietaisas yra įjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
ATIDĖTAS PALEI‐
DIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įta‐
kos orkaitės veikimui. Funkciją „MINUČIŲ SKAIT‐
LYS“ galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra
išjungtas.
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nus‐
tatyti. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ji
įsijungia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. ATSKAI‐
TOS PIRMYN LAIKMATIS nėra įjungtas, jeigu ne‐
nustatyta TRUKMĖ ir PABAIGA.
7.2 Paros laiko nustatymas ir
keitimas
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperaturą.
palaukite, kol ekrane bus rodoma ir
12:00. "Mirksi 12.
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
.
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Paspauskite
, antraip po 5
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „TRUKMĖ“.
4. Palieskite
arba .
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką, lieskite
pakartotinai, kol pradės mirksėti
, kol pradės mirksėti
.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
2. Spaudinėkite
.
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
6. Paspauskite
. Funkcija
„TRUKMĖ“ įsijungs automatiškai po 5
sekundžių.
LIETUVIŲ
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė išsijungia.
7. Paspauskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte signalą.
8. Išjunkite orkaitę.
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
arba , kad
3. Naudokite
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
arba
, kad
3. Naudokite
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
6. Palieskite
, prietaisas persijungia į
funkcijos PABAIGA nuostatą.
Ekrane mirksi
.
arba , kad
7. Naudokite
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
15
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatytu
laiku 2 minutes girdimas garso signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
8. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
9. Išjunkite prietaisą.
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir
.
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
7.6 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
1. Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
parinktims perjungti.
2. Naudokite
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Naudokite
arba
funkcijai
„MINUČIŲ SKAITLYS“ nustatyti ir
patvirtinti.
, antraip po 5
4. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „MINUČIŲ SKAITLYS“.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
skamba garso signalas ir ekrane mirksi
„00:00“ bei .
5. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7.7 ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, pakartotinai spauskite:
ir
.
2. Kai ekrane rodoma „00:00“, atskaitos
pirmyn laikmatis pradeda atskaitą.
16
www.electrolux.com
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TRADICINĖS DARŽOVĖS
2
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
3
BALTA DUONA
4
VIRTA ŽUVIS (UPĖTAKIS)
5
JAUTIENOS KEPSNYS
6
VIŠČIUKAS
7
PICA
8
KEKSIUKAI
9
QUICHE LORRAINE
8.2 Receptai internete
Šiai orkaitei nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant orkaitės
priekinio rėmo.
8.3 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas automatinės programos
(1 – 9) numeris.
arba
, kad
3. Palieskite
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi simbolis
.
6. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
8.4 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
arba
ir nustatykite
3. Palieskite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis
, numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
, antraip po penkių
4. Palieskite
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
LIETUVIŲ
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
17
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
.
8.5 Automatinės programos su
mėsos termometru (rinktiniuose
modeliuose)
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
girdimas signalas. Mirksi
.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
18
www.electrolux.com
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
.
Jeigu ekrane rodomas
simbolis
, bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
paspauskite
ir
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis
.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir
. Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų .
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
19
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
20
www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite
. Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės naudojimo.
1. Šią funkciją taip pat galite įjungti, kai
orkaitė yra išjungta. Nenustatykite
kaitinimo funkcijos.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes
palaikykite .
3. Vienu metu paspauskite ir 2
sekundes palaikykite nuspaudę
ir
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai orkaitė
veikia.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
orkaitę.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma spyna.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, orkaitę galima
išjungti. Kai išjungiate
orkaitę, išsijungia ir mygtukų
užrakto funkcija.
10.4 Nuostatų meniu
naudojimas
Nuostatų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / PYPSĖJIMAS /
IŠJUNGTA
3
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
4
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
LIETUVIŲ
Aprašas
Nustatoma vertė
5
ŠVIESUMAS
MAŽAS / VIDUTINIS / DIDELIS
6
VANDENS KIETUMAS
1–4
7
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
8
APTARNAVIMO MENIU
-
9
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
21
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Nuspauskite ir 3 sekundes
palaikykite .
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Paspauskite
.
.
5. Paspauskite
Norėdami išeiti iš nuostatų meniu,
palaikykite
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
arba
, kad
4. Paspauskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
paspauskite
10.6 Ekrano šviesumas
arba paspauskite ir
.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
trukmės, pabaigos ir laiko
atidėjimo.
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
22
www.electrolux.com
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, makaronus, ryžius,
manų kruopas ir kiaušinius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Kartu ruoškite
panašios gaminimo trukmės patiekalus.
Kai gaminate patiekalus vienu metu,
naudokite didžiausią reikiamą vandens
kiekį.
11.1 Gaminimo rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Nustatykite 99 °C temperatūrą, nebent
toliau lentelėje rekomenduojama kitokia
nuostata.
Daržovės
Patiekalas
Laikas (min.)
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Pomidorai be odelių
10
Smulkinti brokoliai1)
13–15
11.2 Vidinė durelių pusė
Daržovės, blanširuotos 15
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
Grybų griežinėliai
15–20
•
•
Paprikos juostelės
15–20
Švieži špinatai
15–20
Žalieji šparagai
15–25
Baklažanai
15–25
Griežinėliais pjausty‐
tos cukinijos
15–25
Moliūgas, kubeliais
15–25
Pomidorai
15–25
Pupelės, blanširuotos
20–25
Smulkintos sultenės
20–25
Savojinis kopūstas
20–25
Švarius indus dėkite apverstus pirmos
lentynos viduryje.
Kubeliais pjaustyti sa‐
lierai
20–30
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Porų žiedai
20–30
Žirniai
20–30
Gaminimas
Šparaginiai žirniai (im‐ 20–30
peratoriškieji pipirai)
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas.
11.3 Kepimas Garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
orkaitės dureles. Garai gali
išsiveržti.
Sterilizavimas
Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti
tarą (pvz., buteliukus kūdikiams).
Šia funkcija galite ruošti visokį maistą iš
šviežių ar šaldytų produktų. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
LIETUVIŲ
Patiekalas
Laikas
(min.)
Manų pudingas (pieno /
manų santykis 3,5:1)
20–25
Patiekalas
Laikas (min.)
Saldžiosios bulvės
20–30
Baltieji šparagai
25–35
Briuseliniai kopūstai
25–35
Morkos
25–35
Lęšiai, raudonieji (vandens / 20–30
lęšių santykis 1:1)
Smulkinti žiediniai ko‐
pūstai
25–35
Makaronai „Spaetzle“
25–30
25–35
Bulgur kruopos (vandens /
bulgur santykis 1:1)
25–35
Pankoliai
Kaliaropės juostelės
25–35
Mieliniai kukuliai
25–35
Baltos pupelės
25–35
Nepjaustyti brokoliai
30–40
Kvapieji ryžiai (vandens / ry‐ 30–35
žių santykis 1:1)
Saldieji kukurūzai bur‐
buolėje
30–40
Valgomoji gelteklė
Virtos bulvės, ketvirčiais
35–45
Duonos kukuliai
35–45
35–45
Bulvių kukuliai
35–45
Nepjaustyti žiediniai
kopūstai
35–45
Ryžiai (vandens / ryžių san‐ 35–45
tykis 1:1)1)
Šparaginės pupelės
35–45
40–50
Baltieji arba raudonieji
kopūstai, juostelės
40–45
Polenta (skysčio santykis
3:1)
40–55
Artišokai
50–60
Ryžių pudingas (pieno / ry‐
žių santykis 2,5:1)
Džiovintos pupelės,
mirkytos (vandens /
pupelių santykis 2:1)
55–65
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
45–55
55–60
Rauginti kopūstai
60–90
Lęšiai, rudieji ir žalieji (van‐
dens / lęšių santykis 2:1)
Burokėliai
70–90
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Laikas
(min.)
Kuskusas (vandens / kusku‐ 15–20
so santykis 1:1)
Švieži lakštiniai
15–25
23
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis at‐
sižvelgiant į ryžių rūšį.
Vaisiai
Patiekalas
Laikas
(min.)
Pjaustyti obuoliai
10–15
Karštos uogos
10–15
Šokolado tirpinimas
10–20
Vaisių kompotas
20–25
24
www.electrolux.com
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Plokščių žuvų filė
80
15
Krevetės, šviežios
85
20–25
Midijos
99
20–30
Lašišos filė
85
20–30
Upėtakis, 0,25 kg
85
20–30
Krevetės, šaldytos
85
30–40
Lašišinis upėtakis, 1 kg
85
40–45
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Plonos Dešrelės
80
15–20
Bavariškos veršienos dešrelės (bal‐
tos dešrelės)
80
20–30
Vienos dešrelės
80
20–30
Virta viščiuko krūtinėlė
90
25–35
Virtas kumpis, 1 kg
99
55–65
Virta vištiena, 1–1,2 kg
99
60–70
Kasseler (rūkyta kiaulienos nugari‐
nė), virta
90
70–90
Veršienos / kiaulienos nugarinė 0,8–1 90
kg
80–90
Tafelspitz (aukščiausios kokybės vir‐
ta jautiena)
110–120
Kiaušiniai
99
•
Patiekalas
Laikas (min.)
Minkštai virti kiau‐
šiniai
10–11
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
12–13
Kietai virti kiauši‐
niai
18–21
11.4 Terminis Kepintuvas ir
Kepimas Garuose kartu
Šias funkcijas galite naudoti kartu vienu
metu ruošti mėsą, daržoves ir garnyrus.
•
•
•
Nustatykite funkciją Terminis
Kepintuvas mėsai kepti.
Pridėkite paruoštas daržoves ir
garnyrą.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 90 °C
temperatūros. Galite atidaryti orkaitės
dureles iki pirmos padėties maždaug
15 minučių.
Nustatykite funkciją Kepimas
Garuose. Ruoškite visus patiekalus
kartu, kol jie bus gatavi.
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
25
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Kepimas Garuose (antras eta‐
pas: pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
mėsa: 1
99
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
180
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.5 Garai+Karštas Oras
(50/50)
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Patieka‐
las
Temperatūra
(°C)
Plona žu‐ 85
vies filė
15–25
Orkaitėje 90–110
kepti
kiaušiniai
15–30
Pudin‐
90
gas / ap‐
kepas su
vaisiais,
sūriu ma‐
žuose
dubenė‐
liuose
Mažos
žuvys iki
0,35 kg
20–30
Orkaitėje
kepti ku‐
kuliai
Patieka‐
las
Temperatūra
(°C)
90
Laikas
(min.)
120–130
Vyniotinis 90
Stora žu‐ 90
vies filė
25–35
Visa žu‐
vis iki 1
kg
30–40
90
Laikas
(min.)
35–45
40–50
40–50
11.6 Garai+Karštas Oras
(25/75)
Naudokite antrą lentynos padėtį.
26
www.electrolux.com
Laikas
(min.)
Patiekalas
Prancū‐
200
ziškųjų
(ilgų) ba‐
tonų pusga‐
miniai, 40–
50 g
20–30
Duona, 0,5– 180–190
1 kg
45–50
Lazanija
180
45–55
Vištiena, 1
kg
180–200
50–60
Bandelių
pusfabrika‐
čiai
200
20–30
Bulvių
plokštainis
160–170
50–60
Prancū‐
ziškųjų
(ilgų) ba‐
tonų pus‐
fabrikačiai,
šaldyti, 40–
50 g
200
25–35
Rūkyta
kiaulienos
nugarinė,
0,6–1 kg
160–180
60–70
Jautienos
kepsnys, 1
kg
180–200
60–90
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Antis, 1,5–2 180
kg
70–90
30–40
Kepta ver‐
šiena, 1 kg
180
80–90
40–50
Kepta kiau‐
liena, 1 kg
160–180
90–100
Mėsos pa‐ 180
štetas, ne‐
virtas 0,5 kg
30–40
Bandelės,
40–60 g
180–210
Makaronų
apkepas
190
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Žąsis, 3 kg
170
130–170
1
11.7 Pašildymas Garais
11.8 Kepimas
Naudokite antrą lentynos padėtį.
•
Nustatykite 110 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas
(min.)
Vienos porcijos patieka‐
lai
10–15
Makaronai
10–15
Ryžiai
10–15
Kukuliai
15–25
•
•
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
Jeigu skrunda nevienodai,
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
LIETUVIŲ
27
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyrago apačia nepa‐
kankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padė‐ Padėkite pyragą ant žemesnės
tis.
lentynos.
Pyragas sukrenta ir
Orkaitės temperatūra per
pasidaro tąsus, vande‐ aukšta.
ningas, suskilinėja.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Per trumpa kepimo truk‐
mė.
Nustatykite ilgesnę kepimo truk‐
mę. Negalite mažinti kepimo
trukmės, nustatydami aukštes‐
nę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko rei‐
kia maišyti, ypač jeigu naudoja‐
te plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐ Orkaitės temperatūra per
sas.
žema.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai
paskrunda.
Atitaisymo būdas
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės temperatū‐
rą.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę orkaitės
peratūra ir per trumpas ke‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
pimo laikas.
laiką.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Pyragas neiškepa per Orkaitės temperatūra per
nurodytą kepimo laiką. žema.
Vienodai paskirstykite tešlą ant
kepimo skardos.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Apkepas, tra‐
pus pyragas
170–1801)
10–25
2
Karšto Oro
Srautas
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
Sūrio pyragas
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
170–190
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė pynutė / riestainis
Viršutinis/Apatinis 170–190
Kaitinimas
30–40
3
Kalėdinis pyragas
Viršutinis/Apatinis 160–1801)
Kaitinimas
50–70
2
Duona (ruginė duona):
1. Pirmoji kepimo proceso
dalis.
2. Antroji kepimo proceso
dalis.
Viršutinis/Apatinis 1. 2301)
1. 20
Kaitinimas
2. 160–180 2. 30–
60
1
Pyragaičiai su kremu / ekle‐
rai
Viršutinis/Apatinis 190–2101)
Kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vyniotinis
Viršutinis/Apatinis 180–2001)
Kaitinimas
10–20
3
Trupininis pyragas (sausas)
Karšto Oro Srau‐
tas
20–40
3
Sviestinis migdolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis/Apatinis 190–2101)
Kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai (iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
Karšto Oro Srau‐
tas
150
35–55
3
Vaisių pyragai (iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
Viršutinis/Apatinis 170
Kaitinimas
35–55
3
40–80
3
40–80
3
Vaisių pyragai iš trapios teš‐ Karšto Oro Srau‐
los
tas
Mieliniai pyragai su kremu
(pvz., varškės, grietinėlės,
pieno / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
150–160
160–170
Viršutinis/Apatinis 160–1801)
Kaitinimas
Lentynos
padėtis
LIETUVIŲ
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis/Apati‐ 190–2101)
nis Kaitinimas
10–25
3
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
45–60
1
Lazanija
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Temperatūra
(°C)
160–170
29
30
www.electrolux.com
11.12 Drėgnas Karštas Oras
Kad rezultatai būtų kuo
geriausi, vadovaukitės
patarimais, pateiktais
lentelėje toliau.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200 - 220
45 - 55
3
Bulvių plokštainis
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanija
180 - 200
75 - 90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180 - 200
70 - 85
3
Duonos pudingas
190 - 200
55 - 70
3
Ryžių pudingas
170 - 190
45 - 60
3
Biskvitinės tešlos obuolių pyragas 160 - 170
(apvali kepimo forma)
70 - 80
3
Balta duona
55 - 70
3
190 - 200
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite funkcijąKaršto Oro Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
25–40
1/4
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
Migdoliniai
Sausainiai
31
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
130–170
1/4
-
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
netaikoma troškintos mėsos ar riebaus
kiaulienos kepsnio receptams.Galite
naudoti kepimo termometrą, kad
užtikrintumėte tinkamą mėsos kepimo
temperatūrą (žr. kepimo termometro
lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
32
www.electrolux.com
11.15 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
210–2301)2)
15–25
2
Pica (su daug gar‐
nyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
210–2301)
15–25
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
11.16 Kepsnių kepimas
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų.
Mėsą su plutele galima iškepti kepimo
skardoje be dangčio.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
• liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu arba naudokite kepimo
maišelį;
• mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg);
• kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis.
LIETUVIŲ
11.17 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Viršutinis/
Apatinis
Kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
Kepintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis
Kepintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
Terminis
Kepintuvas
170–1801)
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / rūkytas
kumpis
1–1,5
Terminis
Kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5
Terminis
Kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis
Kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
0,75–1
Terminis
Kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
33
34
www.electrolux.com
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Žvėriena
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nuga‐ iki 1
rinė / kiškio
šlaunelė
Viršutinis/
2301)
Apatinis Kai‐
tinimas
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2
garinė
Viršutinis/
210–220
Apatinis Kai‐
tinimas
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis/
180–200
Apatinis Kai‐
tinimas
60–90
1
1,5–2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
Terminis Ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
po 0,4–0,5
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2
Terminis Ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6
Terminis Ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
LIETUVIŲ
35
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Žuvis
1–1,5
Viršutinis/
210–220
Apatinis Kai‐
tinimas
11.18 Mažasis Kepintuvas
•
•
•
•
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Lentynos
padėtis
40–60
1
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas (min.)
Viena pusė
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
Lentynos padėtis
Antra pusė
-
4
11.19 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvy‐
200–220
tės, stambiai pjaus‐
tytos
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
20–30
2
190–210
11.20 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
LIETUVIŲ
•
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
37
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.21 Džiovinimas
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
Daržovės
Vienai skardai naudokite trečią lentynos padėtį.
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą lentynos padėtis.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
6–8
Pipirai
60–70
5–6
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Daržovės rauginimui
60–70
5–6
Grybai
50–60
6–8
Prieskoniniai augalai
40–50
2–3
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Slyvos
60–70
Abrikosai
Pjaustyti obuo‐
liai
Kriaušės
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
60–70
6–8
3
1/4
60–70
6–9
3
1/4
11.22 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
170–190
40–60
2
Prancūziškasis Ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė Bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
11.23 Mėsos termometro
lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė
kepsnys: Lengvai
iškeptas
45–50
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė
kepsnys: vidutiniš‐
kai iškeptas
60–65
Šonkauliukai / filė
kepsnys: gerai iš‐
keptas
70–75
LIETUVIŲ
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Mentė / kumpis /
80–82
kiaulienos sprandi‐
nė
Kotletas (nugari‐
nės) / rūkyta kiau‐
lienos nugarinė
75–80
Maltos mėsos
kepsnys
75–80
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Kepta aviena /
Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis 70–75
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo
temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.24 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal EN 60350-1:2013 ir IEC
60350-1:2011 standartus.
Kepimas viename lygyje. Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Karšto Oro Srau‐
tas
140–150
35–50
2
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Viršutinis/Apatinis 160
Kaitinimas
35–50
2
160
60–90
2
Obuolių pyragas (2
Viršutinis/Apatinis 180
formos 20 cm skers‐ Kaitinimas
mens, įdedamos
įstrižai)
70–90
1
Obuolių pyragas (2
Karšto Oro Srau‐
formos 20 cm skers‐ tas
mens, įdedamos
įstrižai)
Kepimas viename lygyje. Sausainiai
Naudokite trečią lentynos padėtį.
39
40
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Karšto Oro Srautas
140
25–40
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1601)
20–30
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto Oro Srautas
1501)
20–35
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1701)
20–30
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas keliais lygiais. Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
2 pa‐ 3 pa‐
dėtys dėtys
Trapios tešlos kepi‐ Karšto Oro Srau‐
niai / sausainių juos‐ tas
telės
140
25–45
1/4
1/3/
5
Maži pyragaičiai (20 Karšto Oro Srau‐
vienetų skardoje)
tas
1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas grilyje
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Funkcija
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Skrebutis
Kepimas grilyje
1–3
5
Jautienos didkepsnis
Kepimas grilyje
24–301)
4
1) Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Patiekalas
Suvožtiniai
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
8–10
6–8
LIETUVIŲ
Patiekalas
41
Laikas (min.)
Skrebutis
Viena pusė
Antra pusė
1–3
1–3
11.25 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Funkcijos patikros: „Gaminimas
garuose“.
Patiekalas Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐ 300
foruota
3
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
2 x 1/2 per‐ 2 x 300
foruota
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐ daug.
foruota
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 1/2 per‐ 2 x 1 300
foruota
2 ir 4
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
42
www.electrolux.com
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
drėgmę iš ertmės.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.electrolux.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.4 Papildomas meniu:
Valymas
Papildomas meniu su valymo funkcijomis
yra po jutiklio lauku
.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
S1
Talpyklės ištuštinimas
Likusio vandens pašalinimo iš vandens
stalčiaus procesas po garų funkcijų nau‐
dojimo.
S2
Valymas garais
Prietaiso valymas garais.
S3
Kalkių nuosėdų šalinimas
Garų sistemos valymo procesas kalkių
nuosėdoms šalinti.
S4
Skalavimas
Garų sistemos plovimo ir valymo proce‐
sas po dažno garų funkcijų naudojimo.
12.5 Valymo funkcijos
įjungimas
3. Palieskite
arba
valymo funkciją.
1. Įjunkite prietaisą.
4. Palieskite
2. Lieskite , kol ekrane bus rodoma
S1. Kai kuriuose modeliuose taip pat
galite pasirinkti S2, S3, S4.
ir pasirinkite
, kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
12.6 Talpyklės ištuštinimas –
S1
43
.
3. Palieskite
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
Kai programa yra baigta, pasigirsta
garso signalas.
3. Norėdami išjungti įspėjamąjį garso
signalą, palieskite bet kurį jutiklio
lauką.
4. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Palikite prietaisą
visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite uždaryti
dureles ir įkaitinti prietaisą, naudodami
karšto oro srautą, nustatę 150 °C
temperatūrą maždaug 15 minučių.
Valymo funkcijos poveikis bus
maksimalus, jeigu funkcijai pasibaigus,
tuoj pat išvalysite prietaisą rankomis.
Jeigu prietaisas buvo labai nešvarus,
pakartokite šį procesą antrą kartą.
12.7 Valymas garais – S2
12.8 Priminimas apie valymą
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Ši funkcija primena Jums, kad būtinai
reikia atlikti valymą naudojant šią
funkciją: S2.
Išimkite visus priedus.
Naudojant valymo funkciją iš vandens
stalčiaus pašalinamas likęs vanduo.
Naudokite šią funkciją po gaminimo
garuose funkcijos.
Funkcija veikia maždaug 6 minutes.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite skardą pirmoje lentynos
padėtyje.
2. Įjunkite talpyklės ištuštinimo funkciją
– S1. Žr. skyrelį „Valymo funkcijos
įjungimas“.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Nustatymų meniu galite įjungti arba
išjungti šią funkciją.
12.9 Garų ruošimo sistema –
kalkių nuosėdų šalinimas – S3
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
Pasirinkite funkciją iš meniu:
.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio (maždaug 950 ml
vandens), kol pasigirs garso signalas
arba ekrane bus rodomas
pranešimas.
2. Įjunkite valymo garais funkciją – S2.
Žr. skyrelį „Valymo funkcijos
įjungimas“.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Išimkite visus priedus.
2. Patikrinkite, ar vandens stalčius yra
tuščias. Jei reikia, įjunkite talpyklės
ištuštinimo funkciją – S1.
3. Dėkite skardą pirmoje lentynos
padėtyje.
4. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
44
www.electrolux.com
5. Pripildykite likusią vandens stalčiaus
dalį vandens iki maksimalaus lygio,
kol pasigirs garso signalas arba
ekrane bus rodomas pranešimas.
Šis procesas trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
6. Įjunkite kalkių nuosėdų šalinimo
funkciją – S3. Žr. skyrelį „Valymo
funkcijos įjungimas“.
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
skardą ir vėl dėkite ją pirmoje
lentynos padėtyje.
8. Įjunkite skalavimo funkciją. Žr. „Garų
ruošimo sistema“ – skalavimas – S4“.
Procesui pasibaigus, ištraukite skardą.
Jeigu kalkių nuosėdų
funkcija bus atlikta
netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
1. Dėkite skardą pirmoje lentynos
padėtyje.
2. Pripildykite vandens stalčių švaraus
vandens iki maksimalaus lygio, kol
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
3. Suaktyvinkite skalavimo funkciją –
S4. Žr. skyrelį „Valymo funkcijos
įjungimas“.
Procesui pasibaigus, ištraukite skardą.
12.12 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Durelės yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
12.10 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: kalkių nuosėdų šalinimas. Šie
priminimai įsijungia kiekvienąkart
išjungus prietaisą. Kai priminimas
įjungtas, S3 mirksi ekrane.
•
•
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo
ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą. Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai rodomas
griežtas priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų. Priminimo
šalinti kalkių nuosėdas išjungti
negalima.
12.11 Garų ruošimo sistema –
skalavimas – S4
Išimkite visus priedus.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
LIETUVIŲ
45
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
2
Viršutinė lemputė
B
1
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.13 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C
atsparia karščiui lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
46
www.electrolux.com
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjung‐
Ekranas yra išjungtas.
tas, ekrane nerodomas lai‐
kas.
Kepimo termometras ne‐
veikia.
Vienu metu pakartotinai
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti atšildymo Ištraukite kepimo termo‐
funkciją, bet neištraukėte
metro kištuką iš lizdo.
kepimo termometro kištuko
iš lizdo.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
Atitaisymo būdas
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkci‐
ją.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra
čiaus iki maksimalaus ly‐
vandens.
gio.
47
Patikrinkite, ar vandens
stalčiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ Grilio / kepimo indas padė‐ Pašalinkite likusį vandenį ir
mės viduje yra nešvaraus tas ant netinkamos lenty‐
kalkių šalinimo priemonę iš
vandens.
nos.
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐ Nutrūko elektros tiekimas.
ma jos nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐ Naudotojas išjungė funkci‐
ma jos nebaigus.
ją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkci‐ Prieš įjungdami valymo cik‐ Padenkite visas ertmės da‐
jai, ertmės apačioje yra per lą, į prietaisą įpurškėte per lis plonu ploviklio sluoks‐
daug vandens.
daug ploviklio.
niu. Vienodai užpurkškite
ploviklį.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Pakartokite šį ciklą. Vykdy‐
kite ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
Išimkite šonines groteles iš
procesą, neišėmėte šoni‐
prietaiso ir pakartokite šią
nių grotelių. Jos gali per‐
funkciją.
duoti karštį sienelėms ir su‐
mažinti valymo veiksmin‐
gumą.
48
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingu‐
mą.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyrelį „Nustatymų me‐
žimas.
niu naudojimas“ skyriuje
„Papildomos funkcijos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB8757AOX
EOB8757ZOZ
Energijos efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,68 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
LIETUVIŲ
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
EOB8757AOX
39.0 kg
EOB8757ZOZ
39.0 kg
49
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
14.2 Energijos taupymas
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, apšvietimas
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Ekrano išjungimas
Galite išjungti ekraną. Paspauskite vienu
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
metu ir palaikykite nuspaudę ir
.
Pakartokite šį veiksmą, jei norite įjungti.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
50
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
51
867326864-D-162018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement