Sony ZS-PS50 Handleiding

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony ZS-PS50 Handleiding | Manualzz

Personal Audio System

Gebruiksaanwijzing

ZS-PS50

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand of een electrische schok te verlagen.

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Stroombronnen

©2014 Sony Corporation Printed in China

Sluit het netsnoer  aan, of plaats zes R14-batterijen (formaat C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak  .

Naar een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Naar AC IN

Achter

4-562-02254(1)

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant.

OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE

SCHOKKEN.

NIET OPENEN.

Gevaar van explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij.

Opmerkingen

 Wanneer de radio op batterijen wordt gebruikt en de lading van de batterijen daalt tot een bepaald niveau, gaat de

OPR/BATT-indicator  zwak branden of kan de voeding van de radio tijdens het weergeven uitvallen. Wanneer dit gebeurt, vervangt u alle batterijen door nieuwe. Zelfs wanneer de OPR/BATT-indicator  zwak brandt, kunt u de radiofunctie nog enige tijd gebruiken, maar kan de CD-speler niet worden gebruikt. Voordat u de batterijen vervangt, verwijdert u de CD en koppelt u alle USB-apparaten of optionele componenten los van dit apparaat.

 Om dit apparaat op batterijen te gebruiken, koppelt u het netsnoer los van het apparaat en het stopcontact.

 Als in de stand-bystand het netsnoer is aangesloten, brandt "STANDBY" op het display.

De energiemanagementfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)

Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-bystand. In deze functie wordt het apparaat automatisch in de stand-bystand gezet als gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd.

Om de stand-bystand in of uit te schakelen, drukt u op VOL   terwijl u TUNE +  ingedrukt houdt. Elke keer wanneer u op de toetsen drukt, knippert "STANDBY" gedurende 2 seconden, en wordt "ON" of "OFF" afgebeeld op het display.

Opmerkingen

 De afgebeelde informatie op het display begint te knipperen ongeveer 2 minuten voordat de stand-bystand wordt opgeroepen.

 De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM/AM-functie.

Voor klanten in Europa

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de

EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot

Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger,

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da

Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/

EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.compliance.sony.de/

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot die landen waar deze markering wettelijk van kracht is, dat wil zeggen hoofdzakelijk in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese

Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan

0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling.

Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen.

Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van

Basisbedieningen

*   en VOL +  hebben een voelstip.

Voordat u dit apparaat gebruikt

Het apparaat in- en uitschakelen

Druk op OPERATE  . U kunt dit apparaat ook inschakelen met behulp van de directe inschakelfunctie (zie hieronder).

In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningen hoofdzakelijk beschreven met gebruikmaking van de directe inschakelfunctie.

De directe inschakelfunctie gebruiken

Druk op CD  , USB  , FM/AM  , AUDIO IN  of

FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat wordt ingeschakeld in de geselecteerde functie.

Het volumeniveau instellen

Druk op VOL + of   .

Luisteren met een hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon-) aansluiting  .

elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Een muziekdisc weergeven

1 Druk op CD  om de CD-functie in te schakelen.

2 Druk op PUSH OPEN/CLOSE   , plaats een disc in de CD-houder en sluit daarna het deksel van de CD-houder.

Labelkant naar boven gericht

De disc is geplaatst en de discinformatie wordt afgebeeld op het display.

Audio-CD

(Het totaalaantal tracks en de totale weergaveduur worden beurtelings afgebeeld.)

Totaalaantal tracks

Totale weergaveduur

MP3- of WMA-disc

Totaalaantal mappen* 1

Totaalaantal bestanden

3 Druk op   om de weergave te starten.

Weergaveduur* 2, 3

* 1 Als MP3/WMA-bestanden alleen in de root-directory aanwezig zijn, wordt "001" afgebeeld op het display.

* 2 Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt

"--:--" afgebeeld op het display.

* 3 Door op DISPLAY  te drukken wisselt het weergavescherm tussen het afbeelden van de weergaveduur, de functienaam en het huidige tracknummer (of het afbeelden van het huidige map- en huidige bestandsnummer).

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

De weergave te pauzeren

De weergave te stoppen

Doet u het volgende

Druk op   . Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de weergave.

Druk op   . Als u nadat de weergave is gestopt op   drukt, start de weergave vanaf het punt waar u de weergave hebt gestopt

(hervattingsweergave).

Druk op + of   .

Een map op een

MP3- of

WMA-disc te selecteren

Een track/ bestand te selecteren

Een punt in een track/bestand te zoeken

Druk op  of   . U kunt tracks/bestanden één voor één overslaan.

Houd tijdens weergave  of

  ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.

Als u een punt zoekt in de pauzestand, drukt u op   om de weergave te starten nadat het gewenste punt is gevonden.

Tip

Om de hervattingsweergave te annuleren, drukt u op   terwijl de CD stilstaat.

Opmerking

De hervattingsweergave wordt geannuleerd in de volgende gevallen:

 Wanneer u de CD-houder opent.

 Wanneer u het apparaat uitschakelt.

Voorbeeld van mapstructuur en weergavevolgorde

De weergavevolgorde van de mappen en bestanden is als volgt. De weergavevolgorde kan echter verschillen van de oorspronkelijke volgorde op de disc, afhankelijk van de gebruikte opnamemethode.

Map

MP3- of WMAbestand

Opmerkingen over MP3- en WMA-discs

 Nadat een disc geplaatst is, leest het apparaat alle bestanden op die disc. Gedurende deze tijd knippert

"READ". Als er veel mappen of niet-MP3/WMA-bestanden op de disc staan, kan het lang duren voordat de weergave begint of voordat het volgende MP3- of WMA-bestand wordt weergegeven.

 Wij adviseren u geen niet-MP3/WMA-bestanden of overbodige mappen op te nemen bij het aanmaken van

MP3- of WMA-discs.

 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan

MP3- en WMA-bestanden overgeslagen, zelfs wanneer deze bestanden zich in een map bevinden.

 De audioformaten die door dit apparaat worden ondersteund zijn de volgende:

 MP3: Bestandsextensie ".mp3"

 WMA: Bestandsextensie ".wma"

Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.

 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.

 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA

Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.

 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een disc weergeven in de volgende gevallen:

 Als het totaalaantal audiobestanden hoger is dan 999.

 Als het totaalaantal mappen op een enkele disc hoger is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).

 Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).

Luisteren naar muziek op een

USB-apparaat

U kunt luisteren naar de audiobestanden op een

USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een

USB-opslagmedium).

Op dit apparaat kunnen audiobestanden in MP3-,

WMA- en AAC-formaten* worden weergegeven.

* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming

(Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven op dit apparaat.

Compatibele USB-apparaten

De compatibiliteitsvereisten voor de USB-apparaten zijn als volgt. Voordat u een apparaat met dit apparaat gebruikt, controleert u eerst of het voldoet aan de vereisten.

 Compatibel met USB 2.0 (Full Speed)

 Ondersteuning voor massaopslagfunctie*

* De massaopslagfunctie is een functie die een USBapparaat toegankelijk maakt voor een host-apparaat, zodat bestandsoverdracht mogelijk wordt. De meeste

USB-apparaten ondersteunen de massaopslagfunctie.

1 Sluit het USB-apparaat aan op de   (USB-) poort  .

2 Druk op USB  om de USB-functie in te schakelen.

Totaalaantal mappen

3 Druk op   om de weergave te starten.

Weergaveduur* 1, 2

* 1 Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt

"--:--" afgebeeld op het display.

* 2 Door op DISPLAY  te drukken wisselt het weergavescherm tussen het afbeelden van de weergaveduur, de functienaam en het huidige map- en huidige bestandsnummer.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

De weergave te pauzeren

De weergave te stoppen

Doet u het volgende

Druk op   . Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de weergave*.

Druk op   . Als u nadat de weergave is gestopt op   drukt, start de weergave vanaf het punt waar u de weergave hebt gestopt

(hervattingsweergave).

Druk op + of   .

Een map te selecteren

Een bestand te selecteren

Een punt in een bestand te zoeken

Druk op  of   . U kunt bestanden één voor één overslaan.

Om bestanden doorlopend over te slaan, houdt u  of   ingedrukt en laat u de toets los bij het gewenste bestand.

Houd tijdens weergave  of

  ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.

Als u een punt zoekt in de pauzestand, drukt u op   om de weergave te starten nadat het gewenste punt is gevonden.

* Bij het weergeven van een MP3-, WMA- of AAC-bestand met VBR, kan de weergave vanaf een ander punt worden hervat.

Opmerking

Bij het verwijderen van een USB-apparaat, houdt u     ingedrukt totdat "no DEV" wordt afgebeeld, en schakelt u daarna het apparaat uit of schakelt u eerst over naar een andere functie. Als u het USB-apparaat verwijdert zonder deze stappen te volgen, kunnen de gegevens op het

USB-apparaat of het apparaat zelf beschadigd raken.

Voorbeeld van mapstructuur en weergavevolgorde

De weergavevolgorde van de mappen en bestanden is als volgt. De weergavevolgorde kan echter verschillen van de oorspronkelijke volgorde op het

USB-apparaat, afhankelijk van de gebruikte opnamemethode.

USB-apparaat

Map

MP3-, WMA- of

AAC-bestand

Opmerkingen over het USB-apparaat

 Het kan lang duren voordat het weergeven begint in het geval:

 de mapstructuur complex is.

 het USB-apparaat bijna vol is.

 Nadat een USB-apparaat is aangesloten, leest dit apparaat alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.

 Sluit geen USB-apparaat aan op dit apparaat via een

USB-hub.

 Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten, kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit apparaat.

 Dit apparaat ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.

 Sla geen niet-MP3/WMA/AAC-bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat dat MP3-, WMA- of

AAC-bestanden bevat.

 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan

MP3-, WMA- en AAC-bestanden overgeslagen, zelfs wanneer deze bestanden zich in een map bevinden.

 De audioformaten die door dit apparaat worden ondersteund zijn de volgende:

 MP3: bestandsextensie ".mp3"

 WMA: bestandsextensie ".wma"

 AAC: bestandsextensie ".m4a", ".3gp" en ".mp4"

Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.

 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.

 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA

Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.

 AAC-bestanden gecodeerd in het auteursrechtelijk beschermde AAC-formaat kunnen niet worden weergegeven.

 Dit apparaat ondersteunt het AAC-LC (AAC Low

Complexity)-profiel.

 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een

USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:

 Als het totaalaantal audiobestanden in een enkele map hoger is dan 999.

 Als het totaalaantal audiobestanden op een enkel

USB-apparaat hoger is dan 5.000.

 Als het totaalaantal mappen op een enkel USBapparaat hoger is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).

 Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur.

 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware wordt niet gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet kunnen worden weergegeven.

Luisteren naar de radio

1 Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de radiofunctie in te schakelen en selecteer de frequentieband "FM" of "AM".

2 Houd TUNE + of   ingedrukt tot de cijfers van de frequentie op het display beginnen te veranderen.

Dit apparaat scant automatisch de radiofrequenties en stopt zodra een duidelijke zender is gevonden.

Als u niet kunt afstemmen op een zender met behulp van de automatische afstemfunctie, drukt u herhaaldelijk op TUNE + of   om de frequentie stap voor stap te veranderen.

Als een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen, brandt "ST" op het display.

Opmerking

De eenheid van frequentie van zenders op de FMfrequentieband is MHz en van zenders op de AMfrequentieband is kHz.

Het FM/AM-afsteminterval veranderen

(Deze functie is alleen beschikbaar op modellen voor sommige landen/gebieden. Zie het Radiogedeelte van de "Technische gegevens".)

Het FM/AM-afsteminterval kan zo nodig worden veranderd met de volgende methode.

1 Druk herhaaldelijk op FM/AM  om een frequentieband te selecteren.

2 Houd ENTER  ingedrukt tot "FM-xx" of

"AM-xx" knippert op het display.

3 Houd FM/AM  ingedrukt tot de huidige afstemstap wordt afgebeeld.

4 Druk op  of   om de gewenste afstemstap te selecteren.

U kunt selecteren uit "FM 50K" (voor stapgrootte van 50 kHz) of "FM 100K" (voor stapgrootte van

100 kHz) voor de FM-frequentieband, en "AM 9K"

(voor stapgrootte van 9 kHz) of "AM 10K" (voor stapgrootte van 10 kHz) voor de AMfrequentieband.

5 Druk op ENTER  .

Als het afsteminterval wordt veranderd, worden alle

FM/AM-voorkeurzenders die in dit apparaat zijn opgeslagen gewist. Stel na het veranderen van het afsteminterval uw voorkeurzenders opnieuw in.

De ontvangst van de radio verbeteren

Gebruik de radio op een plaats waar de radiosignalen gemakkelijk kunnen worden ontvangen, zoals vlakbij een raam. Stel ook de antenne (FM) af of richt het apparaat zelf (AM) voor een goede ontvangst.

Richt de antenne om de

FM-ontvangst te verbeteren. Als de FM-stereo-ontvangst veel ruis bevat, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  tot "Mono" wordt afgebeeld op het display.

U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst zal beter zijn.

Richt dit apparaat zelf om de AM-ontvangst te verbeteren. (In het apparaat is een ferrietstaafantenne ingebouwd.)

Als het probleem met de ontvangst nog steeds aanhoudt, probeert u de opstellingsplaats te veranderen.

Vermijd de volgende plaatsen:

Tussen gebouwen

Vlakbij mobiele telefoons of elektrische apparaten

Op een metalen bureau of tafel

Voorkeurzenders instellen onder

FAVORITE RADIO STATIONS

U kunt maximaal drie favoriete zenders opslaan onder de FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)-toetsen.

Wijs een FM- of AM-zender toe aan elke toets.

1 Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de radiofunctie in te schakelen en selecteer de frequentieband "FM" of "AM".

2 Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen.

3 Houd de gewenste FAVORITE RADIO STATIONS

(–SET) (1-3)-toets  ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

De zender waarop is afgestemd wordt opgeslagen onder de geselecteerde toets van

FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) en hetzelfde nummer als dat van de toets gaat branden op het display.

(Voorbeeld: FM 87,50 MHz opslaan als voorkeurzender onder nummer  )

De voorkeurzender veranderen

Herhaal de stappen 1 tot en met 3.

De voorkeurzender opgeslagen onder de toets wordt vervangen door de nieuwe zender.

Luisteren naar voorkeurzenders met FAVORITE RADIO STATIONS

Druk op de gewenste FAVORITE RADIO STATIONS

(1-3)-toets  .

Opmerking

Om te voorkomen dat de voorkeurzender per ongeluk wordt veranderd, mag u de toets niet ingedrukt houden. Als u dat toch doet, wordt de voorkeurzender die is opgeslagen onder die toets vervangen door de zender waarop op dat moment is afgestemd.

ZS-PS50_CED [NL] 4-562-02254(1)

Overige bedieningen

De weergavefunctie selecteren

U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of in willekeurige volgorde tracks of bestanden weer te geven terwijl een disc of USB-apparaat in de stopstand staat.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  .

Bij iedere druk op de toets, verandert de aanduiding als volgt:

Normale weergave (geen)

Herhaalde weergave van één bestand ( 1)

Herhaalde weergave van alle bestanden ( )

Weergave van geselecteerde map ( )*

Herhaalde weergave van geselecteerde map

( , )*

Willekeurige weergave ( )

Geprogrammeerde weergave (PGM)

Geprogrammeerde, herhaalde weergave

( , PGM)

* Deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer MP3- of

WMA-bestanden op een MP3- of WMA-disc, of MP3-,

WMA- of AAC-bestanden op een USB-apparaat worden weergegeven.

Tracks/bestanden herhaaldelijk weergeven (herhaalde weergave)

U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, van

MP3- of WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RWdisc, of van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een

USB-apparaat in de normale en geprogrammeerde weergavefuncties.

1 Druk op CD  of USB  om de CD- of

USB-functie in te schakelen.

2 Ga als volgt te werk.

Voor het herhalen van

Een enkele track/enkel bestand

Alle tracks/ bestanden

Een geselecteerde map op een

MP3- of

WMA-disc of een

USB-apparaat

Geprogrammeerde tracks/ bestanden

Doet u het volgende

1 Druk herhaaldelijk op PLAY

MODE  totdat " 1" wordt afgebeeld.

2 Druk op  of   om een track/bestand te selecteren dat u wilt herhalen.

3 Druk op   .

1 Druk herhaaldelijk op PLAY

MODE  totdat " " wordt afgebeeld.

2 Druk op   .

1 Druk herhaaldelijk op PLAY

MODE  totdat " " en " " worden afgebeeld.

2 Selecteer de map door op + of   te drukken.

3 Druk op   .

1 Programmeer tracks/

bestanden (zie "Uw eigen programma samenstellen

(geprogrammeerde weergave)").

2 Druk op PLAY MODE  tot

"PGM" en " " worden afgebeeld op het display.

3 Druk op   .

De herhaalde weergave annuleren

Druk op   om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot " " (of

" 1") uitgaat op het display.

Tracks/bestanden weergeven in willekeurige volgorde (willekeurige weergave)

U kunt het apparaat instellen op het weergeven van

CD-DA-tracks op een audio-CD, van MP3- of

WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RW-disc, of van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een

USB-apparaat in een willekeurige volgorde.

1 Druk op CD  of USB  om de CD- of

USB-functie in te schakelen.

2 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat

" " wordt afgebeeld op het display.

3 Druk op   om de willekeurige weergave te starten.

De willekeurige weergave annuleren

Druk op   om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot " " uitgaat op het display.

Tip

Tijdens willekeurige weergave kunt u niet de vorige track of het vorige bestand selecteren door op   te drukken.

Uw eigen programma samenstellen

(geprogrammeerde weergave)

U kunt de weergavevolgorde bepalen van maximaal

25 tracks/bestanden op een disc of USB-apparaat.

1 Druk op CD  of USB  om de CD- of

USB-functie in te schakelen.

2 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat

"PGM" wordt afgebeeld op het display.

3 Druk op  of   om een track of bestand te selecteren.

Als u een map wilt opgeven waarin MP3-, WMA- of AAC-bestanden zitten, drukt u eerst op + of

  om een map te selecteren, en drukt u daarna op  of   om een bestand te selecteren.

4 Druk op ENTER  .

De track/het bestand is geprogrammeerd en het programmastapnummer wordt afgebeeld.

(Voorbeeld: audio-CD)

Stapnummer

5 Herhaal de stappen 3 en 4 om meer tracks/ bestanden te programmeren.

6 Druk op   om de geprogrammeerde weergave te starten.

Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, drukt u op   .

Merk op dat het aangemaakte programma wordt gewist onder de volgende omstandigheden:

Wanneer u het apparaat uitschakelt in de

CD-functie.

Opmerking

Als u probeert 26 tracks/bestanden of meer te programmeren, knippert "FULL" op het display.

Informatie over geprogrammeerde tracks/ bestanden afbeelden

Nadat u uw eigen programma hebt aangemaakt, kunt u informatie over de geprogrammeerde tracks/ bestanden afbeelden.

Druk herhaaldelijk op DISPLAY  zodat het display als volgt verandert:

Totaalaantal stappen  Laatste geprogrammeerde track-/bestandsnummer

De geprogrammeerde weergave annuleren

Druk op   om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot "PGM" uitgaat op het display.

Alle tracks/bestanden in het huidige programma wissen

Stop de weergave en druk daarna op   . Op het display wordt "noSTEP" afgebeeld en u kunt een nieuw programma aanmaken aan de hand van de

procedure "Uw eigen programma samenstellen

(geprogrammeerde weergave)".

Voorkeurzenders instellen

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van dit apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders (20

FM-zenders en 10 AM-zenders) als voorkeurzenders opslaan.

1 Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de radiofunctie in te schakelen en selecteer de frequentieband "FM" of "AM".

2 Houd FM/AM  ingedrukt tot "AUTO" knippert op het display.

3 Druk op ENTER  om de zender op te slaan.

De zenders worden in het geheugen opgeslagen vanaf de lage frequenties tot de hoge frequenties.

Als een zender niet automatisch opgeslagen kan worden

U moet een zender met een zwak signaal handmatig als voorkeurzender opslaan.

1 Druk herhaaldelijk op FM/AM  om een frequentieband te selecteren.

2 Stem af op de gewenste zender.

3 Houd ENTER  ingedrukt tot "FM-xx" of

"AM-xx" knippert op het display.

(Voorbeeld: FM)

4 Druk op PRESET + of   tot het voorkeurzendernummer waaronder u de zender wilt opslaan knippert op het display.

5 Druk op ENTER  om de zender op te slaan.

Als reeds een andere zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt die zender vervangen door de nieuwe zender.

Tip

De voorkeurzenders blijven zelfs in de volgende situaties opgeslagen in het geheugen van dit apparaat.

 getrokken.

 De batterijen worden eruit gehaald.

Naar een voorkeurzender luisteren

1 Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de radiofunctie in te schakelen en selecteer de frequentieband "FM" of "AM".

2 Druk op PRESET + of   om het opgeslagen voorkeurzendernummer van de gewenste radiozender te selecteren.

Tip

Door herhaaldelijk op DISPLAY  te drukken terwijl u naar de radio luistert, wisselt de radio-informatie tussen het afbeelden van het voorkeurzendernummer en de frequentie.

Het voorkeurzendernummerscherm keert automatisch terug naar het frequentiescherm nadat 2 seconden zijn verstreken.

De slaaptimer gebruiken

U kunt het apparaat instellen op automatisch uitschakelen nadat een ingestelde tijdsduur is verstreken.

1 Druk op SLEEP  .

De standaardinstelling ("90") wordt afgebeeld en de "SLEEP"-indicator brandt op het display.

2 Druk herhaaldelijk op SLEEP  om de gewenste instelling te selecteren.

Elke keer wanneer u op de toets drukt, verandert de tijdsduur (in minuten) op het display, en wordt de geselecteerde instelling automatisch bevestigd na ongeveer 4 seconden.

Tip

U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat wordt uitgeschakeld controleren door nogmaals op SLEEP  te drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.

Optionele componenten aansluiten

U kunt genieten van het geluid van een optionele component, zoals een draagbare, digitale muziekspeler, via de luidsprekers van dit apparaat.

Vergeet niet elke component uit te schakelen voordat u enige aansluitingen maakt.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten component.

1 Sluit de AUDIO IN-aansluiting  aan op de lijn-uitgangsaansluiting van de draagbare, digitale muziekspeler of andere component met behulp van een audio-aansluitkabel (niet bijgeleverd).

2 Schakel de aangesloten component in.

3 Druk op AUDIO IN  en start de weergave op de aangesloten component.

Het geluid vanaf de aangesloten component wordt weergegeven via de luidspreker van dit apparaat.

Om dit apparaat aan te sluiten op een televisie of een videorecorder/-speler, gebruikt u een verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereomini-aansluiting aan één uiteinde en twee tulpstekkers aan het andere uiteinde.

Voorzorgsmaatregelen

Discs die dit systeem WEL kan weergeven

 Audio-CD's (CD-DA* 1 -tracks)

 CD-R's en CD-RW's die MP3- of WMA-bestanden bevatten en correct zijn afgesloten* 2 .

*1 CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor audio-CD's.

*2 Afsluiten is de procedure waarmee een CD-R of CD-RW afspeelbaar wordt gemaakt voor consumentenspelers, en het afsluiten kan bij de meeste opnamesoftware tijdens het aanmaken van een disc worden in- en uitgeschakeld als optionele instelling.

Discs die dit systeem NIET kan weergeven

 CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn opgenomen in het audio-CD-formaat of formaten die voldoen aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet

 CD-R's en CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit, CD-R's en CD-RW's waarop krassen staan of die vuil zijn, en CD-R's en

CD-RW's die zijn opgenomen op een incompatibel opnameapparaat

 CD-R's en CD-RW's die niet of niet juist zijn afgesloten

Opmerkingen over discs

 Maak de CD schoon met een reinigingsdoekje als de disc vuil is.

Veeg de disc schoon vanuit het middengat naar de buitenrand. Als er krassen, vuil of vingerafdrukken op de disc zitten, kan een trackingfout optreden.

 Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld voor langspeelplaten.

 Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat omdat de temperatuur in de auto sterk kan oplopen.

 Plak geen papier of sticker op de CD en maak geen krassen op het oppervlak van de CD.

 Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje.

Opmerkingen over DualDiscs

 Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveilgingstechnologieën

 Dit apparaat is ontworpen voor het weergeven van discs die voldoen aan de Compact Disc

(CD)-norm. Recent hebben diverse platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit apparaat kunnen worden weergegeven.

Voor uw veiligheid

 De laserstraal die in deze CD-speler wordt gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer de behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen.

 Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat u dit apparaat controleren door vakbekwaam servicepersoneel, voordat u dit apparaat verder gebruikt.

 Discs met een andere dan de standaardvorm (bijv. hartvormig, vierkant of stervormig) kunnen niet op dit apparaat worden weergegeven. Als u dit toch probeert, kan het apparaat beschadigd raken. Gebruik dergelijke discs niet.

Over voedingsbronnen

 Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik geen ander snoer.

 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als dit apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt gaat worden.

 Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt, haalt u de batterijen eruit om beschadiging door lekkende batterijen of corrosie te voorkomen.

Installeren

 Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, op een plek die is blootgesteld aan direct zonlicht, buitensporig veel stof of mechanische schokken, of in een auto die is blootgesteld aan directe zonnestraling.

 Plaats dit apparaat niet op een hellende of instabiele ondergrond.

 Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf de achterkant van de behuizing van dit apparaat. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd om dit apparaat goed te laten werken en de levensduur van zijn onderdelen te verlengen.

 Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een magneetstrip en horloges met een opwindveer uit de buurt van dit apparaat om mogelijke schade door de magneet te voorkomen.

Over het gebruik

 Als u het apparaat rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving overbrengt, of in een zeer vochtige ruimte plaatst, kan vocht condenseren op de lenzen binnenin de CD-speler.

Als dit het geval is, kan het apparaat niet goed werken. In dat geval haalt u de CD eruit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen.

Over het hanteren van het apparaat

 Laat het deksel van de CD-houder niet open staan om verontreiniging met stof en vuil te voorkomen.

Over het schoonmaken van de behuizing

 Reinig de behuizing, het paneel en de bedieningselementen met een zachte doek die licht is bevochtigd met een milde-zeepoplossing.

Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.

Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verhelpen van storingen

Algemeen

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

 Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact is gestoken.

 Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer stevig in de AC IN-aansluiting is gestoken.

 Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst met de polen in de juiste richting.

 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de

OPR/BATT-indicator  uitgaat.

Er is geen geluid.

 Zorg ervoor dat de juiste functie is geselecteerd voor de geluidsbron waarnaar u wilt luisteren.

 Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de aansluiting wanneer u naar het geluid via de luidsprekers wilt luisteren.

Het geluid heeft ruis.

 Gebruikt iemand een mobiele telefoon of ander apparaat dat radiogolven uitzendt in de buurt van dit apparaat? Als dat het geval is plaatst u dit apparaat uit de buurt van dergelijke apparaten.

Een zacht brommend geluid is hoorbaar vanuit de radio.

 Dit is geen defect. U kunt een zacht brommend geluid uit de radio horen afhankelijk van de status van de voeding.

"notUSE" wordt afgebeeld.

 U hebt op een ongeldige toets gedrukt.

CD-, MP3- en WMA-speler

De CD-speler geeft niet weer, ook niet wanneer een CD is geplaatst.

 Plaats de CD met de labelkant naar boven gericht.

 Maak de CD schoon.

 Haal de CD eruit en laat de CD-houder gedurende ongeveer een uur open staan om gecondenseerd vocht te laten verdampen.

 De CD-R of CD-RW is leeg of niet afgesloten.

 Er staan geen MP3- of WMA-bestanden die weergegeven kunnen worden op de disc.

 Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R of CD-RW, het opnameapparaat of het softwareprogramma.

 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de

OPR/BATT-indicator  uitgaat.

"noCD" wordt afgebeeld nadat de disc is geplaatst.

 Er is geen disc in de CD-houder geplaatst. Plaats een disc.

 Er is een probleem met het lezen van de CD.

Vervang de disc.

 De CD is ondersteboven geplaatst. Plaats de disc met de labelkant naar boven gericht.

 Een niet-afspeelbare disc (DVD, BD, enz.) is geplaatst. Vervang de disc.

"00" wordt afgebeeld op het display nadat de disc is geplaatst.

 Er zijn geen audiobestanden van ondersteunde formaten, of een bestand dat moet worden weergegeven heeft een niet-ondersteunde bestandsextensie.

"Err C13" wordt afgebeeld nadat de disc is geplaatst.

 De CD is vuil. Maak de disc schoon.

 De CD heeft krassen. Vervang de disc.

 Er is een probleem met het lezen van de CD.

Vervang de disc.

 Een lege disc is in de CD-houder geplaatst.

Het geluid valt weg.

 Verlaag het volumeniveau.

 Maak de CD schoon of vervang de CD als deze erg beschadigd is.

 Plaats het apparaat op een plaats zonder trillingen.

 Maak de lens schoon met een in de winkel verkrijgbaar blaasbalg.

 Het geluid kan wegvallen of ruis kan hoorbaar zijn bij gebruik van een CD-R of CD-RW van slechte kwaliteit, of als er een probleem is met het opnameapparaat of het softwareprogramma.

Het duurt langer dan gebruikelijk totdat de weergave begint.

 Bij de volgende discs duurt het langer voordat de weergave start.

 Een disc waarop een ingewikkelde boomstructuur is opgenomen.

 Een disc waarop veel mappen of niet-MP3/

WMA-bestanden staan.

USB-apparaat

Het USB-apparaat werkt niet goed.

 Als u een niet-compatibel USB-apparaat verbindt, kunnen de volgende problemen optreden.

 Het USB-apparaat wordt niet herkend.

 Bestands- en mapnamen worden niet afgebeeld op dit apparaat.

 Weergave is niet mogelijk.

 Het geluid slaat over.

 Ruis is hoorbaar.

 De geluidsuitvoer is vervormd.

"Err C13" wordt afgebeeld.

 Een onverwachte fout is opgetreden in het aangesloten apparaat.

 Een onbekend apparaat is aangesloten.

"Err01" wordt afgebeeld.

 Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten en een afspeel- of pauzebediening is uitgevoerd.

"Err02" wordt afgebeeld en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

 Een abnormaal niveau is gedetecteerd in de elektrische stroom vanaf de   (USB-)poort  .

Verwijder in dit geval het USB-apparaat vanaf de

  (USB-)poort  en sluit het USB-apparaat weer aan, en schakel daarna dit apparaat weer in. Als dit probleem aanhoudt nadat de voeding naar dit apparaat is ingeschakeld, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Er is geen geluid.

 Het USB-apparaat is mogelijk verkeerd aangesloten. Schakel dit apparaat uit en sluit het

USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat in.

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.

 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat weer in.

 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. De ruis kan zijn ontstaan tijdens het aanmaken van de audiobestand.

Probeer de audiobestand opnieuw aan te makken en geef ze weer op dit apparaat.

Het USB-apparaat kan niet worden aangesloten op de  (USB-)poort  .

 De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel is er achterstevoren in gestoken. Steek hem in de juiste richting in de  (USB-)poort  .

" READ" wordt langdurig afgebeeld, of het duurt erg lang voordat de weergave begint.

 De leesprocedure kan lang duren in de volgende gevallen:

 Er staan veel bestanden of mappen op het

USB-apparaat.

 De bestandsstructuur is complex.

 Het geheugen is bijna vol.

 Het interne geheugen is gefragmenteerd.

Om bovenstaande problemen te voorkomen, adviseren wij u zich te houden aan de volgende richtlijnen:

 Beperk het totaalaantal mappen op een

USB-apparaat tot 100 of minder.

 Beperk het totaalaantal bestanden per map tot

100 of minder.

Foutief display

 De gegevens die op het USB-apparaat zijn opgeslagen zijn mogelijk vervormd. Zend de muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.

 Dit apparaat kan alleen de letters van het alfabet en cijfers afbeelden. Overige tekens worden niet juist afgebeeld.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

 Schakel dit apparaat uit, sluit vervolgens het

USB-apparaat opnieuw aan, en schakel tenslotte dit apparaat weer in.

 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

De weergave start niet.

 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

De weergave begint niet bij de eerste track.

 Stel de weergavefunctie in op de normale weergave.

MP3-, WMA- of AAC-bestanden kunnen niet worden weergegeven.

 De audiobestanden hebben mogelijk verkeerde bestandsextensies. De bestandsextensies die door dit apparaat worden ondersteund zijn de volgende:

 MP3: bestandsextensie ".mp3"

 WMA: bestandsextensie ".wma"

 AAC: bestandsextensie ".m4a", ".3gp" en ".mp4"

 De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in een ander formaat dan het MP3-, WMA- of AACformaat.

 Het USB-opslagapparaat gebruikt een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*

 De bestanden zijn versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige

USB-opslagmedia bieden geen ondersteuning voor beide bestandssystemen.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het betreffende USB-opslagapparaat of neemt u contact op met de fabrikant.

Radio

Het geluid is zwak of de ontvangst is slecht.

 Vervang alle batterijen door nieuwe.

 Plaats het apparaat uit de buurt van een televisie.

 Voor FM-ontvangst trekt u de antenne uit tot zijn volledige lengte en richt u hem voor de beste

FM-ontvangst. Voor AM-ontvangst, draait u dit apparaat zelf om de beste ontvangst te zoeken.

 Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u de radio voor een raam.

 Als een mobiele telefoon in de buurt van het apparaat ligt, kan een hard geluid worden voortgebracht door het apparaat. Houd de mobiele telefoon uit de buurt van het apparaat.

Het televisiebeeld is instabiel.

 Als u luistert naar een FM-programma in de buurt van een televisie met een binnenantenne, plaatst u dit apparaat uit de buurt van de televisie.

Nadat u de voorgestelde oplossingen hebt geprobeerd en het probleem aanhoudt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of verwijdert u alle batterijen uit dit apparaat. Nadat alle indicators op het display uitgaan, steekt u de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact of plaatst u de batterijen weer terug in dit apparaat.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Technische gegevens

CD-speler-gedeelte

Systeem

CD-DA-systeem (Compact Disc Digital Audio)

Eigenschappen van de laserdiode

Emissieduur: Continu

Laseruitvoer: Minder dan 44,6 μW

(Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van

200 mm vanaf het objectiefoppervlak op het optische pickup-blok met een diafragma van 7 mm.)

Aantal kanalen

2

Frequentiebereik

20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB

Wow en flutter

Onder meetbare limiet

Radio-gedeelte

Frequentiebereik

Modellen voor Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Korea,

Taiwan, Koeweit, Saoedi-Arabië, UAE, Kenia, Mauritius,

Nigeria, Tanzania, en Oeganda

FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)

AM: 531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)

Modellen voor Bolivia, Chili, Paraguay, Peru en Uruguay

FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)

87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)

AM: 530 kHz  1.610 kHz (frequentiestap van 10 kHz)

531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)

Modellen voor Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Singapore,

Pakistan, Bahrein, Iran, Jordanië, Libanon, Oman, Qatar,

Jemen, Angola, Kameroen, Ivoorkust, Egypte, Ethiopië,

Ghana, Libië, Madagaskar, Marokko, Mozambique,

Senegal, Soedan, Zambia en Zimbabwe

FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)

87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)

AM: 531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)

530 kHz  1.610 kHz (frequentiestap van 10 kHz)

Overige modellen

FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)

AM: 530 kHz  1.710 kHz (frequentiestap van 10 kHz)

Middenfrequentie

FM: 128 kHz

AM: 45 kHz

Antennes

FM: Telescoopantenne

AM: Ingebouwde ferrietstaafantenne

Ingangen

AUDIO IN

Stereo-mini-aansluiting

 (USB-)poort

Type A, maximumstroomsterkte 500 mA, compatibel met

USB 2.0 (Full Speed)

Uitgang

 (stereo-mini-hoofdtelefoon-)aansluiting

Voor een hoofdtelefoon met een impedantie van 16 

32 

Ondersteunde audioformaten

Ondersteunde overdrachtsnelheden

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps  320 kbps, VBR

WMA:

48 kbps  192 kbps, VBR

AAC*:

8 kbps  320 kbps, VBR

* alleen USB-functie

Bemonsteringsfrequentie

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA:

32/44,1/48 kHz

AAC*:

32/44,1/48 kHz

* alleen USB-functie

Algemeen

Luidspreker

Volledig bereik, diameter 8 cm, 6  , conustype (2)

Uitgangsvermogen

2,0 W + 2,0 W (bij 6   , 10% harmonische vervorming)

Voedingsvereisten

Modellen voor Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Bolivia,

Chili, Paraguay, Peru en Uruguay

230 V wisselstroom, 50 Hz (wisselstroomvoeding)

9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))

Modellen voor Taiwan en Latijns-Amerika (behalve voor

Bolivia, Chili, Paraguay, Peru en Uruguay)

120 V wisselstroom, 60 Hz (wisselstroomvoeding)

9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))

Model voor Korea

220 V wisselstroom, 60 Hz (wisselstroomvoeding)

9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))

Overige modellen

220 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz

(wisselstroomvoeding)

9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))

Stroomverbruik

15 W

0,9 W (tijdens stand-bystand)

Levensduur van batterijen* 1, * 2

Weergave van een CD

Ong. 9 uur

Weergave van USB-apparaat

Ong. 11 uur (bij belasting van 100 mA)

Ong. 3 uur (bij belasting van 500 mA)

FM-ontvangst

Ong. 26 uur

* 1 Gemeten volgens de Sony-normen. De werkelijke levensduur van de batterijen kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden van dit apparaat of de bedieningsomstandigheden.

* 2 Bij gebruik van Sony-alkalinebatterijen.

Afmetingen

Ong. 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (b/h/d) (incl. uitstekende delen)

Gewicht

Ong. 2 kg (incl. batterijen)

Bijgeleverde accessoires

Netsnoer (1)

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Opmerkingen over licenties en handelsmerken

 MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en

-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer

IIS en Thomson.

 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

 Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft

Corporation. Het gebruik of de distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.

 Overige handelsmerken en handelsnamen zijn in eigendom van hun respectieve eigenaren. In deze handleiding worden de symbolen ™ en vermeld.

®

niet

ZS-PS50_CED [NL] 4-562-02254(1)

advertisement

Key Features

  • Digital AM, FM Black
  • Player
  • 4 W
  • LCD Built-in display
  • MP3 playback Timer
  • Headphone out Line-in AUX in
  • Power source: AC/Battery

Related manuals

advertisement