Sony CMT-V9 Handleiding

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony CMT-V9 Handleiding | Manualzz

Micro HI-FI

Component System

NL

Gebruiksaanwijzing

4-423-93542 (1)

Locatie van bedieningselementen

Apparaat (bovenkant)

Displayscherm

Wanneer het systeem wordt gestart, verschijnt de instelstatus op het displayscherm.

Wanneer het systeem naar de stand-byfunctie schakelt, verdwijnt de instelstatus van het displayscherm.

Apparaat (voorkant)

©2012 Sony Corporation Printed in China

Afstandsbedieningssensor

Afstandsbedieningslampje

CMT-V9

WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Aangezien de hoofdstekker van de netadapter wordt gebruikt om de netadapter los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u deze aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u merken dat er iets vreemds mee aan de hand is, trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

De netadapter is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het hoofdapparaat zelf is uitgeschakeld.

Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde buiten op het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netadapter.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.

Dit apparaat is geclassificeerd als een

KLASSE 1 LASER product. Deze markering bevindt zich onder aan de buitenkant van het hoofdapparaat.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de

EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

(Toepasbaar in de Europese

Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

CD-deur

(CD-compartiment)

Uitsluitend

Europa

Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc

(cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Licenties en handelsmerken

MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en

Thomson.

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de

Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft

Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of van een erkend dochterbedrijf van Microsoft.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders. In deze handleiding worden de symbolen

en

®

niet vermeld.

Afstandsbedieningslampje

Brandt oranje bij ontvangst van een signaal van de afstandsbediening.

Voorbereidingen

Voeding (DC IN 9.5 V)

1 Sluit de netadapter op het apparaat aan.

2 Sluit de netadapter op een stopcontact aan.

AUDIO IN-aansluiting

Sluit een externe geluidscomponent aan.

 Naar netadapter

 AM-raamantenne

 FM-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.)

Antennes

Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats daarna de AM-antenne.

Houd de antenne uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat hij ruis oppikt.

Afstandsbediening

In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.

Het gebruik van de afstandsbediening

Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats de twee bijgeleverde R6-batterijen (AA-formaat), met de  kant eerst en de polen in de hieronder aangegeven richting.

Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.

Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een combinatie van verschillende batterijtypen.

Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.

De klok instellen

1 Druk op   om het systeem in te schakelen.

2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te selecteren.

Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op  / 

 om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op

(invoeren)  .

3 Druk herhaaldelijk op  /   om het uur in te stellen en druk daarna op (invoeren)  .

4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.

Opmerking

De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.

De klok weergeven terwijl het systeem uitgeschakeld is

Druk op DISPLAY  . De klok wordt ongeveer 8 seconden weergegeven.

Bediening

Een CD/MP3-disc weergeven

1 Selecteer de CD-functie.

Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat.

2 Open de CD-deur.

Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat.

 (Openen/Sluiten) 

3 Plaats een disc.

Druk met twee vingers op het midden van de disc totdat de disc op zijn plaats klikt.

Plaats een disc met het label naar voren gericht.

4 Sluit de CD-deur.

Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat.

"READING" verschijnt.

5 Start de weergave.

Druk op   op de afstandsbediening of druk op 

 op het apparaat.

Een disc uitwerpen

Druk op  (Openen/Sluiten)  op het apparaat en neem de disc uit door de rand van de disc op te trekken terwijl u een vinger tegen de spil houdt.

Opmerkingen

 Het systeem sluit de CD-deur automatisch  wanneer er enkele

 minuten verstrijken zonder bediening terwijl de CD-deur open staat.

Plaats geen discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig,

 vierkant of stervormig). De disc kan in het systeem vallen en onherstelbare schade veroorzaken.

Als u op  /   drukt terwijl de CD-deur open is, sluit het systeem automatisch de CD-deur.

Gebruik geen disc met tape, verzegelingen of lijm erop, want deze kan storing veroorzaken.

Wanneer u een disc uitneemt, dient u deze bij de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

De weergave te pauzeren

De weergave te stoppen

Een map op een

MP3-disc te selecteren

Een track of bestand te selecteren

Een punt in een track of bestand te zoeken

Herhaalde weergave te selecteren

Een disc uit te werpen

Drukt u op

  (of   op het apparaat).

Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.

  .

+/   .

 /   /  /   .

Druk tijdens de weergave op

 /   (of  /   op het apparaat), houd uw vinger op de toets en laat de toets op het gewenste punt los.

REPEAT  herhaaldelijk totdat " " of " 1" verschijnt.

  op het apparaat.

De weergavefunctie wijzigen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE  . U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie ("Normal" of "FLDR" voor alle MP3bestanden in de map op de disc), de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF*" voor willekeurige weergave van een map) of de geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").

* Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt de weergavefunctie FLDR (SHUF) op dezelfde manier als de normale

(SHUF)-weergavefunctie.

Opmerkingen over herhaalde weergave

 " " geeft aan dat alle tracks of bestanden worden herhaald totdat u

 " de weergave stopt.

1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald totdat u de weergave stopt.

Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie

 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld,

 geeft het systeem alle tracks of bestanden op de disc willekeurig weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden in de geselecteerde map willekeurig weer.

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF") geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie ("FLDR").

Opmerkingen over weergave van MP3-discs

 Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen op een disc met MP3-bestanden op.

Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.

Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ".mp3" weergeven.

Als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft maar het werkelijke

 bestand geen MP3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand een hard geluid genereren dat het systeem kan beschadigen en een storing kan veroorzaken in het systeem.

Het maximale aantal:

 255* mappen (inclusief de hoofdmap)

 512 MP3-bestanden

 512 MP3-bestanden in één map

 9 mapniveaus (in de bestandsstructuur)

Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet weergegeven worden.

* Dit is inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere bestanden bevatten. Afhankelijk van de mapstructuur, is het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, mogelijk lager dan het werkelijke aantal mappen.

Uw eigen programma samenstellen

(geprogrammeerde weergave)

1 Selecteer de CD-functie.

Druk op CD FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat.

2 Selecteer de weergavefunctie.

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat "PGM" verschijnt.

3 Selecteer een map (alleen MP3-disc).

Druk herhaaldelijk op +/   om de gewenste map te selecteren.

4 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer.

Druk herhaaldelijk op  /   totdat het gewenste track- of bestandsnummer verschijnt.

Gekozen track- of bestandsnummer

Totale weergavetijd

De totale weergavetijd van alle geprogrammeerde tracks of bestanden, inclusief de geselecteerde track of het bestand, wordt rechts op het scherm weergegeven.

5 Programmeer de geselecteerde track of het geselecteerde bestand.

Druk op  om de geselecteerde track of het geselecteerde bestand in te voeren.

"--.--" verschijnt wanneer de totale weergaveduur langer is dan 100 minuten voor een cd of wanneer u MP3bestanden programmeert.

6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks of bestanden.

7 Om uw programma van tracks of bestanden weer te geven, drukt u op   (of   op het apparaat).

Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit het disccompartiment  verwijdert of de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt.

Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, drukt u op   (of   op het apparaat).

De geprogrammeerde weergave uitschakelen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat "PGM" verdwijnt.

Laatste track of laatste bestand van het programma wissen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat op CLEAR  .

Naar de radio luisteren

1 Selecteer de TUNER-functie.

Druk herhaaldelijk op TUNER FM/AM FUNCTION

 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op

FUNCTION  op het apparaat.

2 Stem af op een zender.

Voor automatisch scannen

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat

"AUTO" verschijnt, en druk daarna op +/   . Het scannen stopt automatisch wanneer er op een zender is afgestemd, waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor stereoprogramma's) op de display gaan branden.

Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt, drukt u op   om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Als u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, wordt er informatie zoals de servicenaam of zendernaam meegezonden met de uitzending.

Voor handmatig afstemmen

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat

"MANUAL" verschijnt, en druk daarna herhaaldelijk op

+/   om op de gewenste zender af te stemmen.

Tip

Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.

totdat "MONO"

Radi ozenders voorprogrammeren

1 Stem af op de gewenste zender.

2 Druk op TUNER MEMORY  om de tunergeheugenfunctie te selecteren.

Voorkeurzendernummer

3 Druk herhaaldelijk op +/   of  /  /  /   om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.

Als er al een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.

4 Druk op  om de zender te registreren.

5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders te registreren.

U kunt maximaal 20 FM-zenders en 10 AM-zenders als voorkeurzender instellen.

Afstemmen op een voorkeurzender

Als u een radiozender hebt geregistreerd onder een voorkeuzenummer van 1 tot 6, wordt er, wanneer het systeem op AM of FM staat, afgestemd op de radiozender als u drukt op TUNER MEMORY NUMBER (1 tot 6)  .

Als u een radiozender hebt geregistreerd onder voorkeuzenummer 7 of hoger, drukt u herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat "PRESET" verschijnt en drukt u daarna herhaaldelijk op +/   om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.

Een bestand van het USB-apparaat weergeven

Het audioformaat dat op dit systeem kan worden weergegeven is MP3/WMA*.

* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital

Rights Management) of bestanden die zijn gedownload van een online muziekwinkel, kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Als u een van deze bestanden probeert weer te geven, wordt het volgende onbeveiligde audiobestand weergegeven.

Kijk op de onderstaande websites voor informatie over compatibele USB-apparaten.

Voor klanten in Europa en Rusland:

<http://support.sony-europe.com/>

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in Azië en andere landen/gebieden:

<http://www.sony-asia.com/support>

1 Selecteer de USB-functie.

Druk op USB FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION  op het apparaat.

2 Sluit het USB-apparaat aan op de (USB-)poort  .

3 Start de weergave.

Druk op   op de afstandsbediening of druk op

  op het apparaat.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om

De weergave te pauzeren

De weergave te stoppen

Drukt u op

  (of   op het apparaat).

Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.

  . Om de weergave te hervatten, drukt u op   * 1 (of   op het apparaat). Om het hervatten van de weergave te annuleren, drukt u opnieuw op   * 2 .

+/   herhaaldelijk.

Een map te selecteren

Een bestand te selecteren

Een punt in een bestand te zoeken

 /   /  /   .

Herhaalde weergave te selecteren

Druk tijdens de weergave op

 /   of  /   (of

 /   op het apparaat), houd uw vinger op de toets en laat de toets op het gewenste punt los.

REPEAT  herhaaldelijk totdat " " of " 1" verschijnt.

* 1 Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het systeem de weergave hervatten vanaf een ander punt.

* 2 Bij het hervatten van de weergave wordt teruggekeerd naar de bovenste map.

De weergavefunctie wijzigen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE  . U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie (alle bestanden op het USB-apparaat op volgorde weergeven), de mapweergavefunctie ("FLDR" voor alle bestanden in de opgegeven map op het USBapparaat), de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of

"FLDR SHUF" voor willekeurige weergave van een map) of de geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").

Opmerking over de weergavefunctie

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF") geannuleerd en schakelt het systeem weer over naar de normale weergavefunctie.

Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie

 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle audiobestanden op het USB-apparaat willekeurig weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR

SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle audiobestanden in de

 geselecteerde map willekeurig weer.

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF") geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie ("FLDR").

Opmerkingen over herhaalde weergave

 Als u " " selecteert wanneer het systeem in de normale weergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat totdat u de weergave stopt. Als u " " selecteert wanneer het systeem in de mapweergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave

 uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map totdat u de weergave stopt.

Als u " 1" selecteert, speelt het systeem het geselecteerde bestand herhaald af tot u het afspelen stopt.

Opmerkingen

 De weergavevolgorde voor het systeem kan afwijken van de

 weergavevolgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.

Zorg ervoor dat u het systeem uitschakelt voordat u het USB-

 apparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat verwijdert terwijl het systeem ingeschakeld is, kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken.

Als u een USB-kabel wilt aansluiten, gebruik dan de USB-kabel die

 bij het aan te sluiten USB-apparaat werd meegeleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd meegeleverd voor informatie over de werkwijze.

Het kan enige tijd duren voordat "READING" verschijnt, afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten.

CMT-V9 (NL) 4-423-93542 (1)

Het systeem biedt geen ondersteuning voor een USB-hub. Sluit USBapparaten niet via een USB-hub aan.

Als het USB-apparaat wordt aangesloten, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan lang duren.

Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het systeem.

Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen deze bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of helemaal niet worden weergegeven.

Dit systeem kan de audiobestanden op het USB-apparaat in de volgende gevallen niet weergeven:

 wanneer het totale aantal audiobestanden in een map hoger is dan dan 1000 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen)

Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.

999

 wanneer het totale aantal audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 3000

 wanneer het totale aantal mappen op een USB-apparaat hoger is

Het systeem kan slechts weergeven tot 9 mapniveaus diep (inclusief de "ROOT"-map).

Dit systeem ondersteunt niet altijd alle functies van een aangesloten

USB-apparaat.

Mappen waarin geen audiobestanden staan, worden overgeslagen.

U kunt met dit systeem naar de volgende audioformaten luisteren:

 MP3: bestandsextensie ".mp3"

 WMA: bestandsextensie ".wma"

Ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand een andere inhoud heeft, kan het systeem ruis voortbrengen of kan er een storing ontstaan.

Het systeem als acculader gebruiken

Wanneer het systeem ingeschakeld is, kunt u het systeem als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn uitgerust met een oplaadfunctie.

Het opladen begint wanneer het USB-apparaat wordt aangesloten op een (USB-)poort  . De oplaadstatus verschijnt op de display van het USB-apparaat. Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.

Het opladen van het USB-apparaat stoppen

Verwijder het USB-apparaat.

Opmerking over het opladen van het USB-apparaat

U kunt een USB-apparaat niet opladen wanneer het systeem uitgeschakeld is.

Optionele geluidscomponenten gebruiken

1 Bereid de geluidsbron voor.

Sluit een extra geluidscomponent aan op de AUDIO

IN-aansluiting  van het apparaat met behulp van een analoge geluidskabel (niet bijgeleverd).

2 Verlaag het volumeniveau.

Druk op VOLUME   .

3 Selecteer de AUDIO IN-functie.

Druk op AUDIO IN FUNCTION  op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION

 op het apparaat.

4 Start de weergave.

Start de weergave op de aangesloten component en stel het volumeniveau in.

Opmerking

Het systeem kan automatisch naar de stand-byfunctie overschakelen als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel het volumeniveau van de component in. Zie "De automatische standbyfunctie uitschakelen".

Regeling van het geluid

Om

Het volume in te stellen

Een dynamischer geluid te produceren

Een geluidseffect in te stellen

Drukt u op

VOLUME +/   .

BASS BOOST  .

SOUND EFFECT  herhaaldelijk totdat het gewenste geluidseffect wordt weergegeven.

Telkens wanneer u op de knop drukt, worden geluidseffecten weergegeven in de volgorde "ROCK"  "POP" 

"JAZZ"  "FLAT".

De displayinformatie veranderen

Om

De informatie op de display te veranderen 1)

De displayfunctie te veranderen (zie hieronder).

Drukt u op

DISPLAY  herhaaldelijk wanneer het systeem ingeschakeld is.

DISPLAY  herhaaldelijk wanneer het systeem uitgeschakeld is.

1) U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc of het USBapparaat bekijken, zoals:

Cd-da-disc

 resterende weergaveduur van een track tijdens weergave

 totale resterende weergaveduur

MP3-disc/USB-apparaat

 track- of bestandsnaam (" ")

 artiestnaam (" ")

 albumnaam (" ")

Het systeem kent de volgende displayfuncties.

Displayfunctie

Energiebesparingsfunctie

Klok 2)

1)

Bij uitgeschakeld systeem

De display wordt uitgeschakeld om energie te besparen. De timer en de klok blijven werken.

De klok wordt weergegeven.

1) U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsfunctie.

2) De klokweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de energiebesparingsfunctie.

Opmerkingen over de informatie op de display

 Als de informatie dubbel-byte-tekens bevat, neemt elk dubbel-byte-

 teken 2 bytes ruimte in

Tekens die niet kunnen worden weergegeven op de display, verschijnen als "_"

De volgende gegevens verschijnen niet op de display:

 totale weergaveduur voor een MP3-disc en een USB-apparaat

 totale resterende weergaveduur voor een MP3-disc en een USBapparaat

 resterende weergaveduur voor een MP3-bestand op MP3-disc of een MP3/WMA-bestand op een USB-apparaat

De volgende gegevens worden niet juist weergegeven op de display:

 de verstreken weergaveduur van een MP3-bestand dat gecodeerd is met VBR (variabele bitsnelheid)

 namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm

ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat

De volgende gegevens verschijnen wel op de display:

 totale weergaveduur voor een cd-da-disc (behalve wanneer de

PGM-functie is geselecteerd en de speler in de stopstand staat)

 resterende weergaveduur voor een track op een cd-da-disc

 resterende weergaveduur voor een cd-da-disc (alleen tijdens weergave, wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd)

 ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2 worden gebruikt (de weergave van ID3taginformatie van versie 2 heeft voorrang wanneer ID3-tags van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3bestand)

 tot 64 tekens voor een ID3-tag, waarbij de volgende tekens zijn toegestaan: hoofdletters (A tot en met Z), kleine letters (a tot en met z) (kleine letters worden als hoofdletters weergegeven), cijfers

(0 tot en met 9) en symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)

De timers gebruiken

Het systeem kent 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide timers heeft de slaaptimer voorrang.

Slaaptimer:

U kunt met muziek in slaap vallen. Deze functie werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

Druk herhaaldelijk op SLEEP  .

Iedere keer dat u op SLEEP  drukt, neemt de insteltijd af met 10 minuten, van maximaal 90 minuten tot minimaal

10 minuten.

Om de slaaptimer uit te schakelen, selecteert u "OFF".

Weergavetimer:

U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt door muziek vanaf een cd, FM/AM-zender of USB-apparaat.

Zorg ervoor dat de klok is ingesteld.

1 Bereid de geluidsbron voor.

Bereid de geluidsbron voor, en druk daarna op

VOLUME +/   om het volumeniveau in te stellen. U kunt de CD-, USB-, FM- of AM-functie als geluidsbron instellen.

Om van een bepaalde cd-track, een bepaald audiobestand of radiozender te starten maakt u uw eigen programma.

2 Selecteer de timerinstelfunctie.

Druk op TIMER MENU  .

3 Stel de weergavetimer in.

Druk herhaaldelijk op  /   om "PLAY SET" te selecteren, druk dan op  .

4 Stel het tijdstip in waarop de weergave moet beginnen.

Druk herhaaldelijk op  /   om het uur in te stellen, druk dan op  . Volg bovenstaande procedure om de minuten in te stellen.

5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te stellen waarop de weergave moet stoppen.

6 Selecteer de geluidsbron.

Druk herhaaldelijk op  /   tot de gewenste geluidsbron verschijnt, en druk daarna op  .

7 Schakel het systeem uit.

Druk op   . Het systeem wordt automatisch ingeschakeld vóór het ingestelde tijdstip.

Als het systeem bij het bereiken van het ingestelde tijdstip ingeschakeld is, zal de weergavetimer niet in werking treden. Gebruik het systeem niet vanaf het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop het weergeven begint.

Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een timer, wordt het systeem automatisch

15 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld.

Als CD/USB wordt ingesteld als geluidsbron, wordt het systeem automatisch 30 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld.

De instelling controleren

1 Druk op TIMER MENU  .

2 Druk herhaaldelijk op  /   om "SELECT" te selecteren, druk dan op  .

3 Druk herhaaldelijk op  /   om "PLAY SEL" te selecteren, druk dan op  .

De timer uitschakelen

Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF" verschijnt in stap 3, en druk daarna op  .

De instelling wijzigen

Begin opnieuw bij stap 1.

Opmerkingen

 Als u een USB-apparaat als timer selecteert en er veel bestanden of mappen op dat apparaat staan, duurt het even voordat het USBapparaat is gelezen en veroorzaakt dit enige vertraging voordat de weergave begint als reactie op de timer.

Als de geluidsbron voor een weergavetimer staat ingesteld op een

FM/AM-zender waarop via automatische of handmatige scanning is afgestemd, zal wanneer u de radiozender wijzigt na het instellen van de weergavetimer, ook de afgestemde radiozender voor de weergavetimer wijzigen.

Als een FM/AM-zender met een geregistreerd voorkeuzenummer wordt ingesteld als geluidsbron voor een weergavetimer, wordt de radiozender die u instelt voor de weergavetimer vast ingesteld. De radiozenderinstelling voor de weergavetimer blijft gehandhaafd, zelfs als u na het instellen van de weergavetimer afstemt op een andere radiozender.

Tip

De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet handmatig wordt geannuleerd en de klokinstelling is voltooid.

Storingen verhelpen

1 Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten.

2 Zoek uw probleem op in de onderstaande controlelijst en voer de aangegeven corrigerende handeling uit.

Neem als het probleem blijft bestaan, contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Algemeen

Het systeem wordt niet ingeschakeld.

 Is het netsnoer op de juiste wijze aangesloten?

Het systeem is onverwacht naar de standbyfunctie overgeschakeld.

 Dit is geen storing. Het systeem schakelt automatisch over naar de stand-byfunctie wanneer er gedurende

30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt verzonden. Zie "De automatische stand-byfunctie uitschakelen".

De klokinstelling of de weergavetimerbediening is onverwacht geannuleerd.

 Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat er op toetsen wordt gedrukt, wordt de klokinstelling of de weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer de bediening opnieuw uit vanaf het begin.

Er is geen geluid.

Druk op VOLUME +  om het volumeniveau te verhogen.

Zorg ervoor dat extra geluidscomponenten op de juiste wijze aangesloten zijn.

Zorg ervoor dat het systeem ingesteld is op de AUDIO

IN-functie.

Worden de ventilatieopeningen van het systeem ergens door geblokkeerd?

 De opgegeven zender zendt tijdelijk mogelijk niet uit.

Zware brom of ruis.

Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.

Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.

Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het netsnoer.

De afstandsbediening werkt niet.

Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor  op het apparaat en houd het apparaat uit de buurt van fluorescerende lampen.

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor  .

 Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.

Cd/MP3-disc

Het geluid slaat over of weergave van de disc is niet mogelijk.

Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het systeem.

Zet het systeem op een plaats neer waar geen trillingen optreden (bijvoorbeeld op een stabiele standaard).

De weergave begint niet bij de eerste track.

 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  om terug te keren naar de normale weergave totdat de aanduidingen

"PGM" en "SHUF" allebei verdwijnen.

De weergave begint later dan normaal.

 De volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:

 een disc met een ingewikkelde mapstructuur

 een disc met veel mappen

Foutieve display.

De gegevens op de cd-da-disc of MP3-disc zijn mogelijk beschadigd. Breng de muziekgegevens opnieuw over.

De volgende tekens kunnen worden weergegeven door dit systeem:

 Hoofdletters (A t/m Z)

 Kleine letters (a t/m z) (kleine letters worden als hoofdletters weergegeven)

 Cijfers (0 t/m 9)

 Symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)

Andere tekens verschijnen als "_"

USB-apparaat

Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?

 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Controleer de informatie op de websites over compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's vermeld onder "Een bestand van het USB-apparaat weergeven".

 Het USB-apparaat wordt niet herkend

 Bestands- of mapnamen verschijnen niet op dit systeem

 Weergave is niet mogelijk

 Het geluid slaat over

 Er is ruis

 Het geluid is vervormd

Er is geen geluid.

 Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.

Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer aan.

Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.

U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat.

Controleer de informatie op de websites over compatibele

USB-apparaten.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem weer in.

De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens de overdracht. Verwijder en probeer de muziekgegevens opnieuw over te brengen.

Voor het coderen van de audiobestanden werd een lage bitsnelheid gebruikt. Stuur audiobestanden naar het USB-apparaat die gecodeerd zijn met een hogere bitsnelheid.

"READING" verschijnt lange tijd, of het duurt erg lang voordat de weergave begint.

 Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen:

 Er staan veel bestanden of mappen op het USBapparaat

 De bestandsstructuur is uitermate complex

 De geheugencapaciteit is extreem

 Het interne geheugen is gefragmenteerd

Foutieve display.

De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd. Breng de muziekgegevens opnieuw over.

De volgende tekens kunnen worden weergegeven door dit systeem:

 Hoofdletters (A t/m Z)

 Kleine letters (a t/m z) (kleine letters worden als hoofdletters weergegeven)

 Cijfers (0 t/m 9)

 Symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)

Andere tekens verschijnen als "_"

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem weer in.

Controleer de informatie op de websites over compatibele

USB-apparaten.

Het USB-apparaat werkt niet op de juiste wijze.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die werd meegeleverd bij het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt verhelpen.

De weergave begint niet.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel ten slotte het systeem weer in.

Controleer de informatie op de websites over compatibele

USB-apparaten.

De weergave begint niet bij het eerste bestand.

 Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

Audiobestanden kunnen niet worden weergegeven.

MP3-bestanden in het MP3 PRO-formaat kunnen niet worden weergegeven.

WMA-bestanden in het formaat Windows Media Audio zonder kwaliteitsverlies en het formaat Windows Media

Audio Pro kunnen niet worden weergegeven.

Een USB-apparaat dat geformatteerd is in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32, wordt niet ondersteund.*

Als er meerdere partities zijn op het USB-apparaat dat wordt gebruikt, worden bestanden mogelijk niet weergegeven.

Het systeem kan slechts weergeven tot 9 mapniveaus diep.

Bestanden die gecodeerd zijn, beveiligd zijn met een wachtwoord enzovoort, kunnen niet worden weergegeven.

 Bestanden met auteursrechtenbescherming (DRM,

Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven door dit systeem.

* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en

FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen deze twee FAT-systemen niet. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neemt u contact op met de fabrikant.

Tuner

Zware brom of ruis, of ontvangst van radiozenders is niet mogelijk. (De aanduiding

"TUNED" of "STEREO" knippert op de display.)

Sluit de antenne op de juiste wijze aan.

Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en stel daarna de antenne weer op.

Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.

Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.

Er zijn meerdere radiozenders tegelijk te horen.

Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en stel daarna de antenne weer op.

Houd de antennekabels samen met bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare kabelklemmen en pas de lengte van de kabels aan.

Het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen

Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert, moet u het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, steek de stekker daarna weer terug in het stopcontact en schakel het systeem in.

2 Houd   en  /   ingedrukt op het apparaat totdat "RESET" op de display verschijnt.

Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de voorkeurzenders, de timer en de klokinstelling, worden gewist.

De automatische stand-byfunctie uitschakelen

Dit systeem is uitgerust met een automatische standbyfunctie. Met deze functie schakelt het systeem automatisch over naar de stand-byfunctie wanneer er gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.

Standaard is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld.

Gebruik de toetsen op het apparaat om de automatische stand-byfunctie uit te schakelen.

Houd   ingedrukt terwijl het systeem ingeschakeld is, totdat "AUTO. STBY OFF" verschijnt.

Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure totdat "AUTO. STBY ON" verschijnt.

Opmerkingen

"AUTO. STBY" verschijnt gedurende 2 minuten op de display voordat het systeem naar de stand-byfunctie overschakelt.

De automatische stand-byfunctie werkt niet voor de tunerfunctie

(FM/AM), ook niet wanneer u deze hebt ingeschakeld.

Mogelijk schakelt het systeem in de volgende gevallen niet automatisch over naar de stand-byfunctie:

 wanneer er een audiosignaal wordt waargenomen

 tijdens weergave van audiotracks of bestanden

 terwijl de vooraf ingestelde slaaptimer of weergavetimer wordt

 uitgevoerd

In de volgende gevallen begint het systeem het aftellen van de tijd tot het overschakelt naar de stand-byfunctie opnieuw, zelfs als de automatische stand-byfunctie ingeschakeld is:

 wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten

 wanneer op een toets op de afstandsbediening of het apparaat wordt gedrukt

 wanneer een vooraf ingestelde tijd van de slaaptimer of weergavetimer start

Meldingen

CANNOT PLAY: u hebt een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven op dit systeem.

COMPLETE: de bediening van het voorprogrammeren is normaal beëindigd.

DEVICE ERROR: onvoorspelbare situatie (of er is een onbekend apparaat aangesloten).

FULL: u hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of bestanden (stappen) te programmeren.

No DEVICE: er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat is verwijderd.

NO DISC: er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven.

No MEMORY: er is geen geheugenapparaat aangesloten op de USB-hub die met het systeem is verbonden.

NO STEP: alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.

NO SUPPORT: er is een niet-ondersteund(e) disc of

USB-apparaat aangesloten.

NO TRACK: er staan geen weergeefbare bestanden op het

USB-apparaat of de cd.

NOT USED: u hebt geprobeerd een bepaalde bediening uit te voeren onder omstandigheden waarin die bediening niet mogelijk is.

OVER CURRENT: het systeem heeft een stroomstoring waargenomen van een aangesloten USB-apparaat.

Ontkoppel het USB-apparaat van het systeem en schakel het systeem uit en daarna weer in. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

PROTECT: het systeem heeft een stroomstoring waargenomen. Ontkoppel de netadapter. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

PUSH STOP: u hebt op PLAY MODE  gedrukt tijdens weergave met de CD- of USB-functie.

TIME NG: de begin- en eindtijden van de weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.

Voorzorgsmaatregelen

Discs die WEL met dit systeem kunnen worden weergegeven

Audio-cd

Cd-r/cd-rw (audiogegevens/MP3-bestanden)

Discs die NIET met dit systeem kunnen worden weergegeven

Cd-rom

Cd-r/cd-rw-discs die op een andere manier zijn gebrand dan met het muziek-cd-formaat of MP3-formaat volgens

ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet

Cd-r/cd-rw-discs van een slechte opnamekwaliteit, cd-r/cd-rw-discs waarop krassen zitten of die vuil zijn, of cd-r/cd-rw-discs die zijn gebrand op een incompatibel opnameapparaat

Cd-r/cd-rw-discs die niet op de juiste wijze gefinaliseerd zijn

Discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer-3bestanden (MP3-bestanden) bevatten

Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of stervormig)

Discs waarop plakband, papier of een sticker zit

Verhuurdiscs of tweedehands discs waarop een sticker zit en waarvan de lijm onder de sticker uitkomt

Discs waarop een label is afgedrukt, waarvan de inkt plakkerig aanvoelt

Opmerkingen over discs

Voordat u een disc gaat weergeven, moet u deze met een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand schoonvegen.

Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals wasbenzine, thinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische sprays bedoeld voor langspeelplaten.

Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals een warme luchtstroom, en laat ze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

Voor uw veiligheid

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.

Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat u het weer gaat gebruiken.

Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkende servicedienst.

Installeren

Zet het systeem niet op een hellende ondergrond, niet op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of vochtig zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet op plaatsen met trillingen, in direct zonlicht of onder een felle verlichting.

Wees voorzichtig met het plaatsen van het systeem op een ondergrond die een speciale behandeling heeft ondergaan (bijvoorbeeld met was, olie of poetsmiddel), want dit kan tot vlekken en verkleuringen op het oppervlak leiden.

Als het systeem rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, of in een zeer vochtige ruimte wordt gezet, kan vocht condenseren op de lens in de cd-speler, wat kan leiden tot storingen in het systeem.

In dit geval moet u de disc verwijderen en het systeem ingeschakeld ongeveer een uur laten staan totdat het vocht verdampt is.

Warmteophoping

Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is normaal en geen reden voor bezorgdheid.

Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau continu in gebruik is geweest, omdat de behuizing dan warm kan zijn geworden.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.

Luidsprekersysteem

Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische afscherming en daardoor kan het beeld op televisietoestellen die zich dichtbij bevinden magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het televisietoestel uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt u het daarna weer in.

De behuizing reinigen

Maak dit systeem schoon met een zachte doek die een beetje bevochtigd is met een oplossing van een mild schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een schuursponsje, schuurpoeder of een oplosmiddel zoals verdunner, wasbenzine of alcohol.

Technische gegevens

Versterkergedeelte

Uitgangsvermogen (nominaal): 4 W + 4 W (8 ohm bij 1 kHz, 1% THV)

Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 5 W + 5 W (8 ohm bij

1 kHz, 10% THV)

Ingang

AUDIO IN (stereominiaansluiting): gevoeligheid 900 mV, impedantie

47 kilo-ohm

Cd-spelergedeelte

Systeem: compactdisc- en digitaal audiosysteem

Eigenschappen van de laserdiode

Emissieduur: continu

Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan 44,6 µW

* Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een diafragma van 7 mm.

Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz

Signaal-ruisverhouding: meer dan 80 dB

Dynamisch bereik: meer dan 80 dB

Tunergedeelte

Antenne: FM-draadantenne

AM-raamantenne

FM-tunergedeelte

Afstembereik:

Braziliaans model:

87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 100 kHz)

Andere modellen:

87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 50 kHz)

AM-tunergedeelte

Afstembereik:

Europese en Russische modellen:

531 kHz  1602 kHz (stappen van 9 kHz)

Modellen voor Latijns-Amerika:

530 kHz  1710 kHz (stappen van 10 kHz)

531 kHz  1710 kHz (stappen van 9 kHz)

USB-gedeelte

Ondersteunde bitsnelheid:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR

Bemonsteringsfrequenties:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

(USB-)poort: Type A, maximale stroomsterkte 500 mA

Luidsprekergedeelte

Luidspreker met volledig bereik: 80 mm, conustype

Nominale impedantie: 8 ohm

Algemeen

Stroomvereisten:

Europese en Russische modellen:

Netadapter

Ingangsspanning: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz

Uitgangsspanning: DC 9,5 V 1,8 A

Modellen voor Latijns-Amerika:

Netadapter

Ingangsspanning: 120 V  240 V AC, 50/60 Hz

Uitgangsspanning: DC 9,5 V 1,8 A

Energieverbruik: 13 W

Afmetingen (b/h/d): ca. 400 mm × 197 mm × 114 mm

Gewicht: ca. 2,4 kg

Aantal hoofdapparaten: 1 stuk

Bijgeleverde accessoires: afstandsbediening (1), netadapter (1), AMraamantenne (1), R6-batterijen (AA-formaat) (2)

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W

CMT-V9 (NL) 4-423-93542 (1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement