Sony MHC-M20D Manuale del proprietario


Add to my manuals
228 Pages

advertisement

Sony MHC-M20D Manuale del proprietario | Manualzz

Home Audio System

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l’uso

Instrukcja obsługi

NL

IT

PL

MHC-M20D

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

2 NL

WAARSCHUWING

Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af met kranten, tafelkleden en gordijnen enz. Zo kunt u het risico op brand verkleinen.

Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.

Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Voor product met CEmarkering

De validiteit van de CE-markering is beperkt tot alleen die landen waar het wettelijk is bekrachtigd en dit is hoofdzakelijk in de EEA-landen

(Europees Economisch Gebied).

LET OP

Risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

Stel de batterijen of apparatuur met geïnstalleerde batterijen niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht en vuur.

LET OP

Het gebruik van optische instrumenten met dit product verhoogt de kans op oogletsel.

Dit apparaat wordt geclassificeerd als een product CLASS 1 LASER onder IEC

60825-1:2007. Deze markering staat op de achterkant van het apparaat.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese

Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen.

Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie geldt alleen voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar

EU-richtlijnen van toepassing zijn.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU importeur: Sony Europe Limited.

Vragen aan de EU invoerder of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da

Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met

Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de

EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.compliance.sony.de/

Deze radioapparatuur is bedoeld voor gebruik met de goedgekeurde versie(s) van de software die is/zijn aangegeven in de EUconformiteitsverklaring. De software die in deze radioapparatuur is geladen, voldoet aan de belangrijkste eisen van de Richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de softwareversie controleren door op OPTIONS te drukken en selecteer daarna "SYSTEM" –

"VERSION" met behulp van / en .

Dit apparaat is getest en voldoet in combinatie met een aansluitkabel korter dan 3 meter aan de voorschriften die gesteld zijn in de

EMC-richtlijn.

Dit Home Audio System is ontworpen om gebruikt te worden voor de volgende doeleinden:

• Afspelen van muziek-/videobronnen op discs of USB-apparaten

• Overzetten van muziek naar USBapparaten

• Luisteren naar radiozenders

• Luisteren naar het geluid van de televisie

• Afspelen van muziekbronnen op

BLUETOOTH-apparaten

• Genieten van sociale bijeenkomsten met de Draadloze feestgroepfunctie

3 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

4 NL

Kennisgeving licentie en handelsmerk

• Het is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing

Corporation.

• "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",

"DVD-R", "DVD VIDEO" en de "CD"logos zijn handelsmerken.

• WALKMAN® en het WALKMAN®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Sony Corporation.

• MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten gelicenseerd door

Fraunhofer IIS en Thomson.

• Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van

Microsoft Corporation in de VS en/ of andere landen.

• Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van de

Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van een dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van

Microsoft of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Microsoft.

• Dit systeem is uitgerust met Dolby*

Digital.

* Geproduceerd onder licentie van

Dolby Laboratories. Dolby, Dolby

Audio, en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby

Laboratories.

• Dit systeem is uitgerust met High-

Definition Multimedia Interface

(HDMI™)-technologie. De begrippen

HDMI, HDMI High-Definition

Multimedia Interface en het

HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van

HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

• "BRAVIA" is een handelsmerk van

Sony Corporation.

• LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony

Corporation.

• Het merk en logo BLUETOOTH® zijn geregistreerde handelsmerken van de Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony

Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.

• Android is een handelsmerk van

Google LLC.

• Google Play en het Google Playlogo zijn handelsmerken van Google

LLC.

• Apple, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde

Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

• Het gebruik van de Made for

Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/ die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• DIT PRODUCT IS GELICENSEERD

UIT HOOFDE VAN HET MPEG-4

VISUAL PATENT PORTFOLIOLICENTIE

VOOR PERSOONLIJK EN NIET-

COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN

CONSUMENT OM

(i) VIDEO TE CODEREN IN

OVEREENSTEMMING MET DE

MPEG-4 VISUAL STANDAARD

("MPEG-4 VIDEO")

EN/OF

(ii) MPEG-4 VIDEO TE DECODEREN

DIE DOOR EEN CONSUMENT

VOOR PERSOONLIJK EN NIET-

COMMERCIEEL WAS GECODEERD

EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN

AANBIEDER VAN VIDEO DIE

BEVOEGD IS OM MPEG-4 VIDEO

AAN TE BIEDEN.

VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK

WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND

OF GEÏMPLEMENTEERD.

ADDITIONELE INFORMATIE

INCLUSIEF DE INFORMATIE MET

BETREKKING TOT PROMOTIONEEL,

INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK

EN LICENSERING KAN VERKEGEN

WORDEN DOOR MPEG LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

• In deze gebruiksaanwijzing, zijn ™ en ®-aanduidingen niet gespecificeerd.

Over deze gebruiksaanwijzing

• • Deze handleiding geeft uitleg

• • over de handelingen die met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd, maar dezelfde handelingen kunnen ook worden uitgevoerd met de toetsen op het apparaat, die dezelfde naam of een vergelijkbare naam hebben.

Pictogrammen als bijvoorbeeld

• •

die bij het begin van diverse beschrijvingen worden aangegeven, tonen het soort media dat kan worden gebruikt met de functie die wordt uitgelegd.

Bepaalde afbeeldingen verschillen van de werkelijke producten

• • en dienen uitsluitend ter verduidelijking van de uitleg.

De onderdelen die op het TVscherm worden getoond zijn

• •

• • mogelijk per gebied verschillend.

De standaardinstelling wordt onderstreept aangegeven.

Tekst tussen haakjes ([--]) verschijnt op het TV-scherm en de tekst tussen aanhalingstekens

("--") verschijnt op het display.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

5 NL

Inhoudsopgave

6 NL

Over deze gebruiksaanwijzing ............... 5

Uitpakken ...............................8

Afspeelbare discs of bestanden op discs/USBapparaat.................................8

Websites voor compatibele apparaten ............................. 11

Handleiding over onderdelen en bedieningselementen .....13

Aan de slag

Het systeem aansluiten ........17

De demonstratie deactiveren ...........................18

Batterijen aanbrengen ..........18

De luidsprekers plaatsen ......19

De TV aansluiten ..................20

Veranderen van het kleursysteem ....................... 22

De snelle installatie uitvoeren .............................. 22

De displaymodus wijzigen ................................ 23

Afspelen disc/USB

Alvorens u het USB-apparaat gebruikt ............................... 23

Basisweergave ..................... 23

Overige bedieningen voor weergave ............................. 24

Afspeelmodus gebruiken .... 27

Beperken van de weergave van een disc (Kinderslot) ...... 29

Lezen van informatie van een disc en USB-apparaat ...30

Gebruik van het

Setup-menu ..........................31

USB-overdracht

Alvorens u het

USB-apparaat gebruikt ........ 35

Overdragen van muziek ...... 35

Tuner

Naar de radio luisteren ........ 39

BLUETOOTH-verbinding

Meer over de draadloze

BLUETOOTH-technologie ....40

Dit systeem met een

BLUETOOTH-apparaat koppelen ..............................40

Luisteren naar muziek op een BLUETOOTH-apparaat ...41

Dit systeem met meerdere

BLUETOOTH-apparaten verbinden (Meervoudige apparatenverbinding) ......... 42

Instellen van de BLUETOOTHaudiocoderingen ................. 43

De BLUETOOTH-stand-bystand instellen ...............................44

Het BLUETOOTH-signaal in- of uitschakelen.........................44

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (Sony |

Music Center) ....................... 45

Waanzinnige feestjes vieren met de "Fiestable"-app ........46

Een Feestvierders-ranglijst tot stand brengen en delen, en bonusfuncties krijgen met

Feestkoning .........................46

Geluidsaanpassing

Het geluid aanpassen .......... 47

De Virtuele Voetbal-modus selecteren ............................ 47

U eigen geluidseffect maken ..................................48

Een partysfeer maken

(DJ-effect) .............................48

Overige functies

Gebruik van de Controle voor HDMI-functie ...............49

Met meerdere systemen van draadloos afspelen genieten

(Draadloze Feestgroepfunctie) ..................................51

Meezingen: Karaoke ............ 53

De Stembegeleiding gebruiken ............................. 55

De slaaptimer gebruiken ..... 55

Optioneel apparatuur gebruiken ............................. 55

De toetsen op het apparaat deactiveren (Kinderslot) ...... 56

De functie automatische stand-by instellen ................ 56

De software updaten ........... 57

Aanvullende informatie

Problemen oplossen ............ 57

Voorzorgsmaatregelen ........69

Specificaties ..........................71

Taalcodelijst ......................... 74

7 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

8 NL

Uitpakken

• • Apparaat: HCD-M20D (1)

• •

• •

• •

• •

Luidsprekersysteem: SS-M20D (2)

Afstandsbediening (1)

R03 (AAA-formaat) batterijen (2)

FM-draadantenne (1)

• •

• •

Netsnoer (1)

Netstekkeradapter* (1) (wordt alleen in bepaalde regio’s geleverd)

* Deze stekkeradapter kan niet in Chili, Paraguay en Uruguay worden gebruikt. Gebruik deze stekkeradapter in landen waar het nodig is.

Opmerking

Bij het uitpakken of hanteren van een grote en/of zware luidspreker, dient u de luidspreker met twee of meer personen vast te pakken. Het laten vallen van de luidspreker kan persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.

BELANGRIJKE OPMERKING

Let op: Dit product is niet draagbaar en is niet specifiek ontworpen om gemakkelijk mee te nemen. Het moet veilig op een kast worden geplaatst.

Afspeelbare discs of bestanden op discs/

USB-apparaat

Afspeelbare discs

• • DVD VIDEO

• •

• •

DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEOformaat of videofunctie

DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEOformaat

• • VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en

2.0-discs)

• •

• •

• •

• •

Super VCD

CD-R/CD-RW/CD-ROM in VIDEO

CD-formaat of super VCD-formaat

AUDIO CD

CD-R/CD-RW in AUDIO CDformaat

Afspeelbare bestanden op discs

• •

• •

Muziek:

MP3-bestanden (.mp3) 1)2)

Video:

MPEG4-bestanden (.mp4/

.m4v) 2)3) , Xvid-bestanden (.avi)

Afspeelbare bestanden op

USB-apparaat

• •

• •

Muziek:

MP3-bestanden (.mp3) 1)2) ,

WMA-bestanden (.wma) 2) , AACbestanden (.m4a/.mp4/.3gp) 2) ,

WAV-bestanden (.wav) 2)

Video:

MPEG4-bestanden (.mp4/

.m4v) 2)3) , Xvid-bestanden (.avi)

Opmerking

• • De discs moeten het volgende formaat hebben:

— CD-ROM/-R/-RW in DATA CDformaat met MP3 1)2) , MPEG4 2)3) en

Xvid-bestanden die overeenkomen met ISO 9660 4) Level 1/Level 2 of

Joliet (uitgebreid formaat).

— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in

DATA DVD-formaat met MP3 1)2) ,

MPEG4 2)3) en Xvid-bestanden die overeenkomen met UDF (Universal

Disk Format).

• • Het systeem zal proberen data met de hierboven vermelde extensies af te spelen, zelfs als dit niet het ondersteunde formaat betreft. Het afspelen van dergelijke data kan een hard geluid opwekken, waardoor het luidsprekersysteem zou kunnen worden beschadigd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat gedefinieerd door

ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiodata. MP3-bestanden moeten van het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat zijn.

2) Bestanden met kopieerbescherming

(Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld.

3) MPEG4-bestanden moeten van het MP4-bestandsformaat zijn.

De volgende videocoderingen en audiocoderingen worden ondersteund:

— Videocodec: MPEG4 eenvoudig profiel (AVC wordt niet ondersteund.)

— Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt niet ondersteund.)

4) Een logisch formaat van bestanden en mappen op CD-ROM’s, gedefinieerd door ISO (International Organization for Standardization).

Discs/bestanden die niet kunnen worden afgespeeld

• • U kunt de volgende discs niet afspelen

—BD’s (Blu-ray Discs)

• —CD-ROM’s opgenomen in

PHOTO CD-formaat

—Datagedeelte van CD-Extra of

Gemengde Modus CD’s*

—CD grafische discs

• het Packet Write-formaat is opgenomen

• is afgerond

—CPRM (Content Protection for

Recordable Media) compatibele

DVD-R/-RW opgenomen met

Copy-Once-programma’s

—Discs met afwijkende vormen

(bijvoorbeeld hartvormig, vierkant, ster)

—Discs waarop plakband, papier of een sticker is aangebracht

• • U kunt de volgende bestanden niet afspelen

—Een videobestand dat groter is dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) pixels.

• breedte-tot-lengte ratio.

—Een WMA-bestand in WMA

DRM, WMA Lossless of WMA

PRO-formaat.

• —Een AAC-bestand in AAC DRM of

AAC Lossless-formaat.

—AAC-bestanden die met 96 kHz zijn gecodeerd.

—Bestanden die gecodeerd of beschermd zijn met

• • wachtwoorden.

Rights Management) kopieerbescherming.

• langer dan 2 uur zijn.

Het MP3 PRO-audiobestand kan als MP3-bestand worden

• • afgespeeld.

Het systeem speelt een Xvidbestand mogelijk niet af indien het bestand werd samengesteld van twee of meer Xvid-bestanden.

* Gemengde Modus CD: Met dit formaat worden data op het eerste spoor en audio (AUDIO CD-data) op het tweede en daarop volgende sporen van een sessie opgenomen.

9 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

10 NL

Opmerkingen over CD-R/-RW en

DVD-R/-RW/+R/+RW

• • In bepaalde gevallen kan een

CD-R/-RW en DVD-R/-RW/+R/

+RW niet op dit systeem worden afgespeeld vanwege de opnamekwaliteit of conditie van de disc, of vanwege de karakteristieken van de opnameapparatuur en gebruikte software. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de

• • opname-apparatuur.

Bepaalde weergavefuncties kunnen mogelijk niet voor sommige DVD+R’s/+RW’s worden gebruikt, ook al zijn de discs goed afgerond. U moet in dat geval de normale weergavefunctie gebruiken.

Opmerkingen over discs

• • Dit product is ontworpen om discs af te spelen die aan de Compact

• •

Disc (CD)-standaard voldoen.

DualDisc en bepaalde muziekdiscs die zijn gecodeerd met kopieerbeschermingstechnologie voldoen niet aan de CD-standaard.

Deze discs zijn derhalve mogelijk niet compatibel met dit systeem.

Opmerking over multisessiedisc

Dit systeem kan achtereenvolgende sessies op een disc afspelen wanneer deze met hetzelfde formaat als de eerste sessie zijn opgenomen. Het wordt echter niet gegarandeerd dat weergave mogelijk is.

Opmerking over DVD VIDEO- en VIDEO CDweergavebedieningen

Bepaalde weergavebedieningen voor een DVD VIDEO of VIDEO CD worden mogelijk door de fabrikant van de software beperkt. Bepaalde weergavefuncties kunnen derhalve dan niet worden gebruikt. Lees de

Gebruiksaanwijzing van de DVD

VIDEO of VIDEO CD.

Opmerkingen over afspeelbare bestanden

• •

• •

Het starten van de weergave duurt mogelijk langer wanneer:

—een DATA CD/DATA DVD/USBapparaat is opgenomen met een gecompliceerde structuur en lagen.

—audiobestanden of videobestanden van een andere map net zijn afgespeeld.

Het systeem kan een DATA CD/

DATA DVD of een USB-apparaat met de volgende condities afspelen:

• —tot een maximale diepte van 8 mappen

—maximaal 300 mappen

• —maximaal 999 bestanden in een disc

—maximaal 2.000 bestanden in een USB-apparaat

—maximaal 650 bestanden in een map

• •

Deze aantallen verschillen mogelijk afhankelijk van de bestanden en configuratie van mappen.

Mappen zonder audiobestanden of videobestanden worden overgeslagen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Bestanden die door een apparaat als bijvoorbeeld een computer werden overgedragen, worden mogelijk niet in de volgorde waarin ze zijn verstuurd

• •

• • afgespeeld.

De weergavevolgorde is mogelijk anders afhankelijk van de software die voor het maken van de audiobestanden of videobestanden werd gebruikt.

Compatibiliteit met alle codering/schrijfsoftware van

• • de ondersteunde formaten, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.

Afhankelijk van het Xvid-bestand is het beeld mogelijk niet helder of slaat het geluid over.

Opmerkingen over de USBapparaat

• •

• •

De werking van het systeem wordt niet met alle USB-apparaten gegarandeerd.

Ook al zijn er diverse complexe functies voor USB-apparaten, is de afspeelbare inhoud van USB-apparaten die met het systeem zijn verbonden

• • uitsluitend weergave van muziek en video. Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.

Na het plaatsen van een USBapparaat, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat af. Indien er veel mappen of

• • bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lange tijd duren om deze allemaal te lezen.

Sluit het systeem en het USBapparaat niet aan via een USBhub.

• • Met bepaalde verbonden USB-

• • apparaten is er mogelijk een vertraging met het uitvoeren van een bediening met dit systeem.

De weergavevolgorde voor het

• • systeem kan verschillen van de volgorde van het aangesloten

USB-apparaat.

Controleer alvorens gebruik van een USB-apparaat dat er geen bestanden met virussen op het

USB-apparaat zijn.

Websites voor compatibele apparaten

Controleer de onderstaande website voor de laatste informatie over compatibele USB en BLUETOOTHapparaten.

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in Europa en

Rusland:

<http://www.sony.eu/support>

Voor klanten in andere landen/ regio’s:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Compatibele iPhone/iPodmodellen

De compatibele modellen van iPhone/iPod zijn als volgt. Update uw iPhone/iPod met de nieuwste software, voordat u de iPhone/iPod met het systeem gebruikt.

11 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Gemaakt voor

• •

• •

• •

• • iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7

• •

• •

• •

• • iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus

• •

• •

• •

• • iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c

• •

• •

• •

• • iPhone 5 iPhone 4s iPod touch (6e generatie) iPod touch (5e generatie)

12 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Handleiding over onderdelen en bedieningselementen

U kunt de toetsen, behalve  (stroom), op de eenheid vergrendelen om te

voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend (pagina 56).

Eenheid (voorkant)

     

FOOTBALL

   

* De  en MIC LEVEL +-toetsen hebben een voelstip. Gebruik de voelstip als herkenning bij het bedienen van het systeem.

  (stroom)

Voor het inschakelen of standby schakelen van het systeem.

BLUETOOTH (pagina 42, 43)

BLUETOOTH-indicator (pagina

40)

PAIRING

Houd deze toets ingedrukt om de BLUETOOTH-koppeling in te schakelen tijdens de

BLUETOOTH-functie.

 Weergave

 Afstandsbedieningssensor

(pagina 18)

FIESTA (pagina 47)

SOUND FIELD (pagina 47)

Disclade

 (openen/sluiten)

Opent of sluit de disclade.

+/– (map selecteren)

Voor het selecteren van een map op een datadisc of een USBapparaat.

13 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

14 NL

 /  (achterwaarts/

voorwaarts) (pagina 24)

TUNING+/– (pagina 39)

S1, S2, S3, S4 (pagina 48)

MIC ECHO (pagina 53)

MIC LEVEL +/– (pagina 53)

 MIC-aansluiting

Gebruik om een microfoon aan te sluiten.

 (USB) (REC/PLAY)-poort

Gebruik om een USB-apparaat aan te sluiten.

Deze poort kan zowel voor afspelen als muziekoverdracht worden gebruikt.

MEGA BASS (pagina 47)

SAMPLER (pagina 48)

DJ OFF (pagina 49)

 VOLUME/DJ CONTROL-knop

Stelt het volume in.*

Stelt het FLANGER en ISOLATOR effect in of geeft het SAMPLER geluidseffect doorlopend weer

(pagina 48).

* U kunt deze knop niet gebruiken om het volume in te stellen wanneer DJ-effect is geselecteerd.

FLANGER (pagina 48)

ISOLATOR (pagina 48)

 W.PARTY CHAIN (Draadloze

Feestgroep) (pagina 51)

FOOTBALL (pagina 47)

VOCAL FADER (pagina 54)

VOICE CHANGER (pagina 54)

  (afspelen)

Voor het starten van de weergave.

Houd  langer dan 2 seconden ingedrukt om de ingebouwde demonstratie te starten. Druk op  om de demonstratie te stoppen.

 (stoppen)

— Voor het stoppen van de weergave.

Bij tweemaal indrukken kan afspelen hervatten worden geannuleerd.

— Stopt overdracht tijdens muziekoverdracht.

— Voor het stoppen van de ingebouwde demonstratie.

 FUNCTION

Voor het selecteren van een functie.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Afstandsbediening

  (stroom)

Voor het inschakelen of standby schakelen van het systeem.

DISPLAY (pagina 18, 23, 31, 39,

41)

Met deze toets kunt u de informatie op het display veranderen.

SLEEP (pagina 55)

DISPLAY (pagina 30)

Toont of verbergt de weergave op het scherm.

FM MODE (pagina 39)

PLAY MODE (pagina 27, 36)

REPEAT (pagina 28)

 Cijfertoetsen (0 – 9) 1)2)

— Selecteert een track, hoofdstuk of bestand met bijbehorend itemnummer.

— Voert cijfers of waarden in.

MEGA BASS (pagina 47)

REC TO USB

Muziek overbrengen naar een USB-apparaat dat op de

 (USB)-poort is aangesloten.

MEDIA MODE (pagina 24)

Selecteert de af te spelen media op een datadisc of USBapparaat.

SUBTITLE (pagina 26)

AUDIO 2)

(pagina 26, 30)

ANGLE (pagina 26)

SCORE (pagina 54)

VOICE CHANGER (pagina 54)

MIC LEVEL +/– (pagina 53)

VOCAL FADER (pagina 54)

MIC ECHO (pagina 53)

 +/– (map selecteren)

Voor het selecteren van een map op een datadisc of een USBapparaat.

KEY CONTROL  / 

(pagina 54)

15 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

16 NL

 DVD TOP MENU

Voor het tonen van de DVD-titel op het TV-scherm.

DVD/TUNER MENU (pagina

25, 26, 39)

RETURN (pagina 25)

CLEAR 1)

(pagina 26)

OPTIONS

Voor het oproepen of sluiten van het optiemenu.

SETUP 1)

(pagina 31)

/ / /

Voor het selecteren van de menu-onderdelen.

(invoeren)

Voert in/bevestigt de instellingen.

 FUNCTION

Voor het selecteren van een functie.

SEARCH (pagina 24, 25)

SHIFT 1)

Houd ingedrukt voor gebruik van de roze gedrukte toetsen.

SOUND FIELD +/– (pagina 47)

 (volume) +/– 2)

Stelt het volume in.

  /  (snel achteruit/snel

vooruit) (pagina 25)

/  (langzaam terug/

langzaam vooruit) (pagina 25)

TUNING+/– (pagina 39)

 (afspelen) 2)

Voor het starten van de weergave.

 /  (achterwaarts/

voorwaarts) (pagina 24)

PRESET+/– (pagina 39)

 (pauze)

Onderbreekt het afspelen.

Druk op  om het afspelen te hervatten.

 (stoppen)

— Voor het stoppen van de weergave.

Bij tweemaal indrukken kan afspelen hervatten worden geannuleerd.

— Stopt overdracht tijdens muziekoverdracht.

— Voor het stoppen van de ingebouwde demonstratie.

1) Deze knop is roze bedrukt. Houd, om deze knop te gebruiken, SHIFT (  )

2) ingedrukt en druk op deze knop.

De cijfertoets 5/AUDIO,  + en  hebben een voelbare stip. Gebruik de voelstip als herkenning bij het bedienen van het systeem.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Aan de slag

Het systeem aansluiten

Eenheid (achterkant)

 FM ANTENNA-aansluiting

Zoek, bij het plaatsen van de antenne, een locatie en een richting die voor een goede ontvangst zorgt.

Houd de antenne uit de buurt van de luidsprekerkabels, het netsnoer en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

Verleng in horizontale richting de FM-draadantenne

 AUDIO IN (TV) L/Raansluitingen

Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd) op deze aan te sluiten op de audio-uitgangen van een televisie of een audio/ videoapparaat. Het geluid wordt uitgestuurd via dit systeem.

 HDMI OUT (TV) ARCaansluiting

Gebruik een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) voor het verbinden met de HDMI-ingangsaansluiting

van een TV (pagina 20).

 SPEAKERS L/R-aansluitingen

Sluit de luidsprekerconnector van de luidspreker op deze aansluiting aan.

17 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

18 NL

Opmerking

• • Zorg ervoor dat u alleen de bijgeleverde luidsprekers gebruikt.

• • Bij het aansluiten van de luidsprekerkabels dient u de connector recht in de aansluitingen te steken.

 Netsnoer

Verbind het netsnoer

(bijgeleverd) met het apparaat en steek vervolgens de stekker in een stopcontact.

Batterijen aanbrengen

Breng de twee bijgeleverde R03

(formaat AAA) batterijen aan overeenkomstig de polariteit, zie onderstaande afbeelding.

Netsnoer

(bijgeleverd)

Naar het stopcontact

Zodra het netsnoer wordt aangesloten, start de

demonstratie (pagina 23)

automatisch. Als u op 

(stroom) drukt om het systeem in te schakelen, wordt de demonstratie beëindigd.

Opmerking

• • Plaats geen oude batterijen bij nieuwe batterijen en gebruik nooit verschillende soorten batterijen door elkaar.

• • Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

Het systeem met de afstandsbediening bedienen

Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor van het apparaat.

De demonstratie deactiveren

Druk, om de demonstratie te deactiveren terwijl het systeem wordt uitgeschakeld, herhaaldelijk op DISPLAY om de geen-weergavemodus (Energiebesparingsmodus)

te selecteren (pagina 23).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De luidsprekers plaatsen

Om een optimale prestatie van het systeem te krijgen, raden wij aan om de luidsprekers te plaatsen zoals hieronder weergegeven.

 Apparaat

 Luidspreker (links)

 Luidspreker (rechts)

 Televisie

0,3 m 0,3 m

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

19 NL

20 NL

De TV aansluiten

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de kabels aansluit.

Video kijken

Sluit de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) op het systeem aan.

High Speed HDMI-kabel met ethernet (niet bijgeleverd)

HDMI IN (ARC) * of

HDMI IN

* U kunt via het systeem naar TV-geluid luisteren als u het systeem op de HDMI IN

(ARC)-aansluiting van de TV aansluit. Het Audio-retourkanaal (ARC-functie) schakelt de TV in om het geluid via het systeem met een HDMI-aansluiting af te spelen, zonder een audioverbinding tot stand te brengen (aansluiting  hieronder). Zie

[AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 34) om de ARC-functie op dit systeem in te

stellen. Raadpleeg, om de compatibiliteit van de ARC-functie van uw TV te controleren, de Gebruiksaanwijzing die zijn meegeleverd met uw TV.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Via het systeem naar TV-geluid luisteren

Kies één van de onderstaande aansluitingen (  of  ).

Audiokabel (niet bijgeleverd)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

High Speed HDMI-kabel met ethernet (niet bijgeleverd)

Druk, om naar TV-geluid te luisteren, herhaaldelijk op FUNCTION om "TV" te selecteren.

Tip

• • U kunt ook van het geluid van externe apparatuur (DVD-spelers, enz.) via het systeem genieten door de AUDIO IN (TV) L/R-aansluiting als aansluiting  hierboven aan te sluiten. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

• • Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer het op externe apparatuur aangesloten is, probeer dan de audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur aan te passen. Mogelijk verbetert hierdoor het audiouitgangsniveau. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Als "CODE 01" en "SGNL ERR" op het display van de eenheid verschijnen

Als de audio-ingangssignalen naar het systeem verschillen van de

2-kanaals lineaire PCM-signalen, dan verschijnen de berichten "CODE 01" en "SGNL ERR" (duiden aan dat de ingevoerde audiosignalen niet worden ondersteund) op het display van de eenheid.

Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsmodus op de TV om

2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

21 NL

22 NL

Veranderen van het kleursysteem

(Uitgezonderd modellen uit Latijns-

Amerika, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem op PAL of NTSC, afhankelijk van het kleursysteem van uw TV.

Het kleursysteem verandert als volgt wanneer u de onderstaande procedure uitvoert:

NTSC  PAL

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op  om het systeem in te schakelen.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

3

Houd VOCAL FADER en SOUND

FIELD langer dan 3 seconden ingedrukt.

"NTSC" of "PAL" wordt op het display weergegeven.

De snelle installatie uitvoeren

Alvorens het systeem in gebruik te nemen, kunt u minimale basisinstellingen aanbrengen in de snelle installatie.

1

Schakel uw TV in en selecteer de ingang in overeenstemming met de aansluiting.

2

Druk op  om het systeem in te schakelen.

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

De begeleidende mededeling

[Press ENTER to run QUICK SETUP.] verschijnt onder op het TV-scherm.

4

Druk op zonder een disc te laden.

[LANGUAGE SETUP] wordt weergegeven op het televisiescherm. De getoonde onderdelen verschillen mogelijk afhankelijk van het land of de regio.

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE

CHINESE 2

1

THAI

5

Druk herhaaldelijk op / om een taal te selecteren en druk dan op .

[VIDEO-INSTELLING] wordt weergegeven op het televisiescherm.

6

Druk herhaaldelijk op / om de instelling voor uw TV-type te selecteren en druk dan op .

Het systeem staat voor weergave gereed nadat [Snelle instelling is klaar.] op het TV-scherm wordt getoond.

De instellingen handmatig wijzigen

Zie "Gebruik van het Setup-menu"

(pagina 31).

De snelle installatie beëindigen

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Opmerking

De begeleidende mededeling verschijnt wanneer u het systeem voor het eerst inschakelt of na het uitvoeren van [HERSTELLEN] (zie

“De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten” op pagina 67).

De displaymodus wijzigen

Druk herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de displaymodus als volgt.

Demonstratie

De berichten over de hoofdkenmerken van dit systeem scrollen over het display.

Geen display (stroomspaarstand)

Het display wordt uitgeschakeld om stroom te sparen.

Afspelen disc/USB

Alvorens u het USBapparaat gebruikt

Zie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 11) voor

compatibele USB-apparaten.

(U kunt uw iPhone/iPod alleen gebruiken met dit systeem via de

BLUETOOTH-verbinding.)

Basisweergave

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" of

"USB" te selecteren.

2

Maak de afspeelbron gereed.

Voor de DVD/CD-functie:

Druk op  op het apparaat om de disclade te openen en plaats een disc met het label omhoog gericht.

Als u een disc van 8 cm afspeelt, zoals een CD-single, dient u deze in de binnen cirkel van de lade te plaatsen.

Druk nogmaals op  op het apparaat om de disclade te sluiten.

Druk niet krachtig tegen de disclade om deze te sluiten, omdat dit een defect kan veroorzaken.

23 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

24 NL

USB-functie:

Verbind een USB-apparaat met de

 (USB)-poort.

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te sluiten, als het USB-apparaat niet in de

(USB)-poort gestoken kan worden.

3

(Alleen )

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om het door u gewenste mediatype ([MUZIEK]/[VIDEO]) te selecteren.

4

Druk op  om het afspelen te starten.

Overige functies

Functie

Afspelen stoppen

Handeling

Druk op  .

Afspelen onderbreken

Selecteer een track, bestand, hoofdstuk of fragment

Druk op  .

Voortzetten van de weergave of terugkeren naar normale weergave

Druk op  .

Annuleren van het punt voor het voortzetten

Druk tweemaal op  .

Druk op  of  tijdens weergave.

Of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen en druk dan op .

(De bediening is mogelijk verboden door de disc of het

USB-apparaat.)

Vanaf een bepaald bestand afspelen

1

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om de optie [MUZIEK] of

[VIDEO] te selecteren.

2

Druk op SEARCH om de maplijst te tonen.

3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste map te selecteren.

4

Druk op om de bestandlijst te tonen.

5

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op .

Overige bedieningen voor weergave

Afhankelijk van het soort disc of bestand werken bepaalde functies mogelijk niet.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Functie

Lezen van het

DVD-menu

Lezen van de maplijst of bestandlijst

Handeling

Druk op DVD/TUNER

MENU.

Druk op SEARCH.

Druk nogmaals op

SEARCH om de maplijst of bestandlijst te verwijderen.

Terugkeren naar de maplijst wanneer de bestandlijst wordt getoond

Druk op RETURN.

Snel een punt opzoeken met snel voorwaarts of snel achterwaarts

(Lock Search)

Druk op  of  tijdens weergave.

Door iedere druk op

 of  verandert de weergavesnelheid.

Beeld-voorbeeld weergave

(Slow-motion weergave)

Druk op  en druk dan op of  .

Door iedere druk op

of  verandert de weergavesnelheid.

Opzoeken van een bepaald track

2

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste track te selecteren en druk dan op .

Opzoeken van een bepaalde titel/hoofdstuk/fragment/ track/index

1

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de zoekfunctie te selecteren.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het nummer van een titel, hoofdstuk, fragment, track of index in te voeren en druk dan op .

Afspelen start.

Opmerking

• • Voor VIDEO CD met PBC-weergave, drukt u op SEARCH om een fragment op te zoeken.

• • Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave, drukt u op SEARCH om een track en index op te zoeken.

Met behulp van de tijdcode naar een specifiek punt zoeken

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het af te spelen track te selecteren en druk dan op .

Zoeken met gebruik van de

SEARCH-knop

1

Druk op SEARCH om de maplijst te tonen.

1

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de tijdzoekfunctie te selecteren.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren en druk dan op .

25 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

26 NL

Bijvoorbeeld: Voor het opzoeken van een fragment van 2 uur,

10 minuten en 20 seconden, houdt u

SHIFT ingedrukt en drukt u op 2, 1, 0,

2, 0 ([2:10:20]).

Als u een fout maakt, houd dan

SHIFT ingedrukt en druk op CLEAR om het nummer te annuleren.

Zoeken met gebruik van het

DVD-menu

1

Druk op DVD/TUNER MENU.

2

Druk op / / / of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om een af te spelen titel of onderdeel te selecteren en druk dan op .

De hoeken van de camera veranderen

Druk herhaaldelijk op ANGLE tijdens het afspelen om de door u gewenste camerahoek te selecteren.

De ondertitelingsinstelling selecteren

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SUBTITLE om de taal voor de ondertitels te selecteren of de ondertitels uit te schakelen.

Veranderen van de taal/geluid

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op AUDIO om een gewenste audioformaat of functie te selecteren.

DVD VIDEO

U kunt audioformaat of taal selecteren wanneer de bron meerdere audioformaten of meertalige audio bevat.

Taalcodes worden met 4 cijfers

getoond. Zie "Taalcodelijst" (pagina

74) voor de taal van de taalcode.

Indien dezelfde taal twee keer of vaker wordt getoond, is de DVD

VIDEO met meerdere audioformaten opgenomen.

VIDEO CD/AUDIO CD/ audiobestand

U kunt de geluidsuitvoer veranderen.

[STEREO]: Stereo-geluid.

[1/L]/[2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal.

SUPER VIDEO CD

• •

• •

• •

[1:STEREO]: Stereogeluid van audiotrack 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal van audiotrack 1.

[2:STEREO]: Stereogeluid van audiotrack 2.

• • [2:1/L]/[2:2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal van audiotrack 2.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Weergave van een VIDEO CD met PBC-functie

U kunt het PBC (Playback Control)menu gebruiken om van de interactieve mogelijkheden van

VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en

Super VCD) te genieten.

1

Druk op  om een VIDEO CD met PBC-functies af te spelen.

Het PBC-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het nummer van het af te spelen onderdeel selecteren en druk dan op .

3

Volg de aanwijzingen op het menu voor de weergave.

Opmerking

PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer Herhaaldelijk afspelen wordt geactiveerd.

Annuleren van PBC-weergave

1

Druk op  of  of houd

SHIFT ingedrukt en druk dan op de cijfertoetsen om een track te selecteren wanneer de weergave is gestopt.

2

Druk op  of .

De weergave start vanaf het geselecteerde track.

Terugkeren naar PBC-weergave

Druk tweemaal op  en dan op  .

Multi-disc voortzetten van de weergave

Dit systeem kan de punten voor het voortzetten van de weergave voor maximaal 6 discs vastleggen en de weergave vanaf het betreffende punt voortzetten wanneer u dezelfde disc weer plaatst. Wanneer u een punt voor het voortzetten van de weergave van de 7de disc vastlegt, wordt het punt van de eerste disc gewist.

Voor het activeren van deze functie stelt u [MULTI-DISC RESUME] in

[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]

(pagina 34).

Opmerking

Druk voor het starten van de weergave vanaf het begin van de disc tweemaal op

 en druk dan op  .

Afspeelmodus gebruiken

Op volgorde afspelen

(Normaal afspelen)

Druk wanneer de weergave is gestopt herhaaldelijk op PLAY

MODE.

 Een disc afspelen

• •

• •

[DISC]: afspelen van een disc.

[MAP]*: speelt alle afspeelbare bestanden in de opgegeven map op de disc af.

27 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

28 NL

* Kan niet worden geselecteerd voor

AUDIO CD.

 Een USB-apparaat afspelen

• • [ÉÉN USB-APPARAAT]: speelt het

USB-apparaat af.

• • [MAP]: speelt alle afspeelbare bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat af.

Opmerking

• • "FLDR" en "SHUF" gaan uit op het display wanneer Normaal afspelen is ingesteld op [DISC] of

• •

[ÉÉN USB-APPARAAT].

"FLDR" licht op het display op wanneer

Normaal afspelen op [MAP] is gesteld.

In willekeurige volgorde afspelen (Afspelen in willekeurige volgorde)

Druk wanneer de weergave is gestopt herhaaldelijk op PLAY

MODE.

 Een disc afspelen

• • [DISC (SHUFFLE)]: alle audiobestanden op de disc herschikken.

• • [MAP (SHUFFLE)]*: alle audiobestanden in de opgegeven map op de disc herschikken.

* Kan niet worden geselecteerd voor

AUDIO CD.

 Een USB-apparaat afspelen

• • [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]: alle audiobestanden op het USBapparaat herschikken.

• • [MAP (SHUFFLE)]: alle audiobestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat herschikken.

Opmerking

• • "SHUF" licht op het display op wanneer Willekeurige weergave op [DISC (SHUFFLE)] of

[ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)] is gesteld.

• • "FLDR" en "SHUF" licht op het display op wanneer Willekeurige weergave op

• •

[MAP (SHUFFLE)] is gesteld.

Afspelen in willekeurige volgorde is niet

• • mogelijk met videobestanden.

Afspelen in willekeurige volgorde wordt geannuleerd wanneer u:

— de disclade opent.

— gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

• •

— mediamodus verandert.

Afspelen in willekeurige volgorde wordt mogelijk geannuleerd wanneer u een map of track voor weergave selecteert.

Herhaaldelijk afspelen

(Herhaaldelijk afspelen)

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

Afhankelijk van het soort disc of bestand zijn bepaalde instellingen mogelijk niet beschikbaar.

• •

• •

[UIT]: geen herhaalde weergave.

[ALLES]: herhalen van alle tracks of bestanden met de geselecteerde weergavefunctie.

• •

• •

• •

• •

[DISC]: herhalen van alle contents

(alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).

[TITEL]: herhalen van de huidige titel (alleen DVD VIDEO).

[HOOFDSTUK]: herhalen van het huidige hoofdstuk (alleen DVD

VIDEO).

[MUZIEKSTUK]: herhalen van het

• • huidige track.

[BESTAND]: herhalen van het huidige videobestand.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Herhaaldelijk afspelen annuleren

Druk herhaaldelijk op REPEAT om

[UIT] te selecteren.

Opmerking

• • " " licht op het display op wanneer

Herhaaldelijk weergave op [ALLES] of

• •

[DISC] is gesteld.

" " licht op het display op wanneer

Herhaaldelijk afspelen op [TITEL],

[HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of

• •

[BESTAND] is gesteld.

Herhaaldelijk afspelen met VIDEO CD

• • tijdens PBC-weergave is niet mogelijk.

Afhankelijk van de DVD VIDEO is

• •

Herhaaldelijk afspelen niet mogelijk.

Herhaaldelijk afspelen wordt geannuleerd wanneer u:

— schakel het systeem uit (alleen DVD

VIDEO en VIDEO CD).

— de disclade opent.

— verander de functie (alleen DVD

VIDEO en VIDEO CD).

— gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

— mediamodus verandert.

Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)

U kunt de weergave van DVD-

VIDEO’s in overeenstemming met vooraf bepaalde niveau’s beperken.

Bepaalde fragmenten worden overgeslagen of door andere fragmenten vervangen.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP zodra het afspelen is gestopt.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

[KINDERBEVEILIGING] te selecteren en druk dan op .

4

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om uw

4-cijferige wachtwoord in te voeren of opnieuw in te voeren, druk vervolgens op .

5

Druk herhaaldelijk op / om

[STANDAARD] te selecteren en druk dan op .

6

Druk herhaaldelijk op / om een regio voor het niveau voor de beperking te selecteren en druk dan op .

De regio is nu geselecteerd.

Wanneer u [ANDERE  ] selecteert, voer dan de regiocode voor het door u gewenste gebied in overeenstemming met de

"Lijst voor gebieden met kinderslotcodes" (pagina 75)

door SHIFT ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te drukken.

7

Druk herhaaldelijk op / om

[NIVEAU] te selecteren en druk dan op .

8

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste niveau te selecteren en druk dan op .

De beperking is strikter met een lager niveau.

De ouderlijk toezichtfunctie uitschakelen

Stel [NIVEAU] op [UIT] in stap 8.

29 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

30 NL

Afspelen van disc waarvoor ouderlijk toezicht is ingesteld

1

Plaats de disc en druk op  .

Het display voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt op het

TV-scherm.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om uw

4-cijferige wachtwoord in te voeren of opnieuw in te voeren, druk vervolgens op .

Het systeem start de weergave.

Indien u het wachtwoord bent vergeten

Verwijder de disc en herhaal

stappen 1 tot 3 van "Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)" (pagina 29). Houd

SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het wachtwoord

"199703" in te voeren, druk vervolgens op .

Volg de aanwijzingen op het scherm en voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. Plaats de disc weer en druk op  .

U moet uw nieuwe wachtwoord nogmaals invoeren.

Lezen van informatie van een disc en USBapparaat

Informatie op het TV-scherm

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op  DISPLAY.

 Weergave-informatie

Speelduur en resterende speelduur

 Bitsnelheid

 Mediatype

 Weergavestatus

 Titel 1) /track/bestandsnaam 2)

 Album 1) /mapnaam 2) / hoofdstuk/indexnummer

 Artiestennaam 1)2)

Verschijnt bij weergave van een audiobestand.

1) Indien een audiobestand een ID3-tag heeft, toont het systeem de naam van een album/titel/artiest met gebruik van de ID3-taginformatie. Het systeem ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.

2) Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, dan zullen deze tekens als "_" worden weergegeven.

Opmerking

• • Afhankelijk van de spelende bron

— wordt bepaalde informatie mogelijk niet getoond.

— worden bepaalde tekens niet getoond.

• • Afhankelijk van de weergavefunctie is de informatie die wordt getoond verschillend.

De informatie van het audioformaat in DVD VIDEO’s en videobestanden weergeven

Druk tijdens het afspelen op AUDIO.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Informatie op het display

Druk herhaaldelijk op DISPLAY als het systeem is ingeschakeld.

U kunt de informatie als volgt weergeven:

—weergavetijd/resterende tijd van track, titel, hoofdstuk

—scènenummer

—bestandsnaam, mapnaam

• album

Opmerking

• • De naam van de disc of track wordt afhankelijk van de tekens mogelijk niet

• • getoond.

De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden wordt mogelijk niet juist getoond.

• • De verstreken speeltijd voor een audiobestand dat gecodeerd is met een

VBR (variabele bitsnelheid), wordt niet correct weergegeven.

Gebruik van het Setupmenu

U kunt diverse instellingen voor het beeld en geluid maken.

De getoonde onderdelen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Opmerking

De op de disc opgeslagen weergaveinstellingen hebben voorrang over de instellingen van het Setup-menu.

Bepaalde instellingen van het Setupmenu worden derhalve soms niet uitgevoerd.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP wanneer het afspelen in DVD/CD- of USB-functie is gestopt.

Het Setup-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[TAALKEUZE],

[VIDEO-INSTELLING],

[AUDIO INSTELLING],

[SYSTEEMINSTELLING] of

[HDMI-INSTELLING] te selecteren, en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste onderdeel te selecteren en druk dan op .

4

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op .

De instelling wordt gemaakt en het instellen is voltooid.

Het menu sluiten

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

Instellen van de taal

– [TAALKEUZE]

[SCHERMDISPL.]

Stelt de taal van de weergave op het scherm in.

[MENU]

Stelt de taal voor het DVD-menu in.

[GELUID]

Verander de taal voor het geluid.

Met [ORIGINEEL] geselecteerd, wordt de taal die als voorkeur op de disc is vastgelegd gebruikt.

31 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[ONDERTITELING]

Verander de taal voor de ondertitels die zijn opgenomen in de DVD

VIDEO.

Met [ALS GELUID] geselecteerd, verandert de taal in overeenstemming met de taal die u voor het geluid heeft gekozen.

[4:3 PAN&SCAN]: Selecteert dit wanneer u een 4:3 TV-scherm aansluit dat niet over een breedbeeldfunctie beschikt. Met deze instelling wordt het beeld met de gehele hoogte maar afgesneden zijkanten op het hele scherm getoond.

Opmerking

Indien u [ANDERE  ] in [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING] selecteert, moet u

een taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina

74) met de cijfertoetsen invoeren.

Instellen van het TVscherm – [VIDEO-

INSTELLING]

[TV TYPE]

[16:9]: Selecteer dit indien u een breedbeeld-TV of TV met breedbeeldfunctie heeft aangesloten.

[4:3 VERHOUDING]

[VOLLEDIG]: Selecteer dit indien u een TV met breedbeeldfunctie heeft aangesloten. Toont een

4:3 schermbeeld met een beeldverhouding van 16:9, ook al is het een breedbeeld-TV.

[NORMAAL]: Verandert de beeldgrootte om de schermgrootte aan de beeldverhouding van het originele beeld aan te passen. Deze instelling toont zwarte banden aan de linker- en rechterkant als u een

4:3 schermbeeld weergeeft.

32 NL

[4:3 LETTER BOX]: Selecteert dit wanneer u een 4:3 TVscherm aansluit dat niet over een breedbeeldfunctie beschikt.

Met deze instelling wordt een breedbeeld met zwarte balken aan de boven- en onderkant getoond.

[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]

(Uitgezonderd modellen uit Latijns-

Amerika, Europa en Rusland)

Stelt het kleursysteem (PAL of NTSC) in.

[AUTO]: Het videosignaal wordt in overeenstemming met het kleursysteem van de disc uitgestuurd. Selecteer dit indien uw

TV het DUAL-systeem gebruikt.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[PAL]: Verandert het videosignaal van een NTSC-disc en voert het uit in

PAL-systeem.

[NTSC]: Verandert het videosignaal van een PAL-disc en voert het uit in

NTSC-systeem.

Voor meer informatie, zie

"Veranderen van het kleursysteem"

(pagina 22).

[PAUZESTAND]

[AUTO]: Het beeld, met inbegrip van onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt zonder trillingen uitgestuurd. Selecteer normaliter deze instelling.

[BEELD]: Het beeld, met inbegrip van onderwerpen die niet dynamisch bewegen, wordt met een hoge resolutie uitgestuurd.

[UIT]: Geen prioriteit gegeven.

[AUTO]: Prioriteit gegeven.

[A/V SYNC]

(Alleen videobestanden)

[UIT]: Past zich niet aan.

[AAN]: Past de vertraging tussen beeld en geluid aan wanneer het geluid niet synchroniseert met het weergegeven beeld.

[DOWN MIX]

Selecteren van het audiouitgangssignaal voor weergave van multi-kanaal audio.

[NORMAAL]: Weergave van multikanaal audio met een 2-kanaal stereosignaal.

[DOLBY SURROUND]: Weergave van multi-kanaal audio met een

2-kanaal surroundsignaal.

Instellen van de audioopties – [AUDIO

INSTELLING]

[AUDIO DRC]

(Compressie dynamisch bereik)

Handig voor het bekijken van films’s nachts met een laag volume.

[UIT]: Uit.

[STANDAARD]: Het dynamische bereik is gecomprimeerd zoals bedoeld door de opnametechnicus.

[MUZIEKSTUKKEUZE]

Het geluidsspoor dat het hoogste aantal kanalen bevat krijgt voorrang bij weergave van een DVD VIDEO waarop meerdere audioformaten

(PCM, MPEG audio of Dolby Digital) zijn opgenomen.

Instellen van het systeem

– [SYSTEEMINSTELLING]

[SCHERMBEVEILIGING]

De screensaver helpt voorkomen dat uw schermtoestel beschadigd raakt (spookbeelden). Druk op

 +/– om de screensaver af te sluiten.

[AAN]: Het screensaverbeeld verschijnt als u het systeem gedurende ongeveer 15 minuten niet gebruikt.

[UIT]: Uitschakelen van de functie.

Het screensaverbeeld verschijnt niet.

[ACHTERGROND]

Selecteren van de achtergrondkleur of het beeld dat op het TV-scherm wordt getoond.

33 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

34 NL

[HOESBEELD]: De hoesafbeelding

(stilbeeld) van de disc wordt als achtergrond gebruikt.

[GRAFISCH]: Een in het systeem vastgelegd beeld wordt als achtergrond gebruikt.

[BLAUW]: De achtergrondkleur is blauw.

[ZWART]: De achtergrondkleur is zwart.

[KINDERBEVEILIGING]

Instellen van weergavebeperkingen.

Voor meer informatie, zie "Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)" (pagina 29).

[MULTI-DISC RESUME]

[AAN]: In het geheugen vastleggen van het punt voor het voortzetten van de weergave voor maximaal

6 discs.

[UIT]: Het afspelen start alleen bij het te hervatten afspeelpunt voor de huidige disc in het systeem.

[HERSTELLEN]

Zet de setupmenu-instellingen terug naar de standaardinstellingen.

Voor meer informatie, zie "De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten"

(pagina 67).

Instellen van de HDMIopties – [HDMI-

INSTELLING]

[HDMI-RESOLUTIE]

Selecteert de TV-uitgangsresolutie wanneer de TV is aangesloten via een HDMI-kabel.

[AUTO(1920×1080p)]:

Voert videosignalen uit in overeenstemming met de resolutie van de TV.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p] 2) :

Voert videosignalen uit in overeenstemming met de geselecteerde resolutie-instelling.

1) Alleen voor modellen uit Latijns-

Amerika.

2) Voor overige modellen.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Weergave van YC

B

C

R

videosignalen.

[RGB]: Weergave van RGBvideosignalen.

[GELUID(HDMI)]

[AUTO]: Voert audiosignalen in origineel formaat uit via HDMI OUT

(TV) ARC-aansluiting.

[PCM]: 2-kanaals lineaire PCMsignalen uitgevoerd via HDMI OUT

(ARC)-aansluiting.

[CONTROLE VOOR HDMI]

[AAN]: De functie Controle voor

HDMI is ingeschakeld. U kunt het systeem en de tv tussen onderling verbonden met een HDMI-kabel.

[UIT]: Uit.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Stel deze functie in wanneer het systeem is aangesloten op een HDMI IN-aansluiting van de TV die compatibel is met het Audio-retourkanaal. Deze functie is beschikbaar wanneer u

[CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN] stelt.

[AAN]: Via de luidsprekers van het systeem kunt u naar TV-geluid luisteren.

[UIT]: Uit.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV]

Deze functie is beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN] stelt.

[AUTO]: Wanneer u de TV uitschakelt, schakelt het systeem automatisch uit in de volgende omstandigheden:

DVD/CD- of USB-functie

—wanneer het afspelen van audio wordt gestopt in DVD/CD- of USBfunctie

—wanneer de TV-functie is geselecteerd

[AAN]: Het systeem wordt, ongeacht de functie, automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

[UIT]: Het systeem wordt niet uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

USB-overdracht

Alvorens u het USBapparaat gebruikt

Zie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 11) voor

compatibele USB-apparaten.

(U kunt uw iPhone/iPod alleen gebruiken met dit systeem via de

BLUETOOTH-verbinding.)

Overdragen van muziek

U kunt muziek van een disc (alleen

AUDIO CD of MP3 disc) naar een

USB-apparaat overbrengen dat is aangesloten op de  (USB)-poort.

Het audioformaat of de bestanden overgebracht door dit systeem is

MP3.

Opmerking

• • Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de overdracht of wishandelingen. Als u het apparaat toch verwijdert kan de data op het USB-apparaat of het USBapparaat zelf beschadigen.

• • MP3-bestanden worden met dezelfde bitsnelheid overgedragen als de originele bestanden.

• • Voor het versturen van de AUDIO

CD, kunt u de bitwaarde alvorens te versturen selecteren.

• • De USB-overdracht en het wissen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de disclade is geopend.

Opmerking over de auteursrechtelijk beschermende content

De overgedragen muziek is beperkt tot alleen privégebruik. Gebruik van de muziek buiten deze grens, vereist toestemming van de auteursrechtelijke eigenaren.

35 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

36 NL

Selecteren van de bitwaarde

U kunt een hogere bitsnelheid selecteren om de kwaliteit van de muziek bij de overdracht te verbeteren.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BIT RATE" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste bitwaarde te selecteren en druk dan op .

• • "128 KBPS": gecodeerde

MP3-bestanden hebben een kleiner bestandsformaat en een lagere audiokwaliteit.

• • "256 KBPS": gecodeerde

MP3-bestanden hebben een groter bestandsformaat, maar een hogere audiokwaliteit.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Muziek overbrengen vanaf een disc

U kunt als volgt muziek overdragen naar een USB-apparaat dat met de

• •

(USB)-poort is verbonden:

Gesynchroniseerde overdracht:

Verplaats alle tracks of MP3bestanden van een disc naar USB.

• • REC1-overdracht: Overdragen van een enkel track of MP3-bestand tijdens weergave.

1

Sluit een overdraagbaar

USB-apparaat aan op de

 (USB)-poort op de eenheid.

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te sluiten, als het USB-apparaat niet in de

(USB)-poort gestoken kan worden.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren en laad dan een disc.

3

Maak de geluidsbron gereed.

Gesynchroniseerde overdracht:

Indien het systeem de weergave automatisch start, moet u tweemaal op  drukken om de weergave te stoppen.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE, als het afspelen is gestopt, om de gewenste afspeelmodus te selecteren.

Opmerking

Als u start met overdracht in

Willekeurig afspelen of Herhaaldelijk afspelen, dan verandert de geselecteerde afspeelmodus automatisch in Normaal afspelen.

REC1-overdracht:

Selecteer de track of het MP3bestand dat u wilt overdragen en start het afspelen.

4

Druk op REC TO USB.

"PUSH ENTER" wordt op het display weergegeven.

5

Druk op .

De overdracht start, vervolgens verschijnt "DO NOT REMOVE" op het display. Verwijder het USB-apparaat pas nadat de overdracht is voltooid.

Wanneer de overdracht is voltooid, gaat het systeem als volgt te werk:

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Gesynchroniseerde overdracht:

De disc stopt automatisch.

REC1-overdracht:

De disc gaat door om de volgende track of bestand af te spelen.

De overdracht stoppen

Druk op  .

Opmerkingen over de overdracht

• • U kan geen MP3-bestanden op een UDF

(Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar het USBapparaat.

• • Tijdens de overdracht wordt er geen geluid uitgestuurd.

• • Informatie CD-TEXT wordt niet overgebracht naar de gemaakte MP3-

• • bestanden.

De overdracht stopt automatisch als:

— het USB-apparaat geen geheugen meer heeft tijdens de overdracht.

— het aantal audiobestanden en mappen op het USB-apparaat bereikt de grens dat het systeem kan herkennen.

• • Als u een map of bestand probeert over te brengen die al onder dezelfde naam aanwezig is op het USB-apparaat, wordt er een volgnummer aan de naam toegevoegd zonder de originele map of bestand te overschrijven.

• • Tijdens de overdracht kunt u de volgende handelingen niet uitvoeren:

— De disc uitwerpen.

— Een track of bestand selecteren.

— Het afspelen onderbreken of een punt op de track of het bestand zoeken.

— Verander de functie.

• • Als u muziek naar een WALKMAN® overbrengt met de optie "Media

Manager for WALKMAN", zorg er dan voor dat dit in MP3-formaat plaatsvindt.

• • Bij het aansluiten van een WALKMAN® op het systeem, dient u ervoor te zorgen dat het aansluiten pas plaatsvindt nadat het display "Creating Library" of

"Creating Database" op de WALKMAN® verdwenen is.

Regels voor het maken van een map en bestand

Maximale aantal MP3bestanden dat kan worden gemaakt

• •

• •

• •

298 mappen

650 bestanden in een map

650 bestanden in map REC1-CD of

REC1-MP3

Deze aantallen verschillen mogelijk afhankelijk van de bestanden en configuratie van mappen.

Bij de overdracht op een USBapparaat, wordt een "MUSIC"-map rechtstreeks onder de "ROOT" aangemaakt. In deze "MUSIC"-map worden mappen en bestanden aangemaakt overeenkomstig de overdrachtsmethode en bron:

Gesynchroniseerde overdracht

 Wanneer alle tracks van een

AUDIO CD worden overgezet

Naam map: "CDDA0001"*

Bestandsnaam: "TRACK001"*

 Wanneer MP3-bestanden van een disc worden overgezet

Naam map: Hetzelfde als de bron

Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

REC1-overdracht

 Wanneer een track van een

AUDIO CD wordt overgezet

Naam map: "REC1-CD"

Bestandsnaam: "TRACK001"*

 Wanneer MP3-bestand van een disc wordt overgezet

Naam map: "REC1-MP3"

Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

37 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

38 NL

* Daarna worden opeenvolgend map- en bestandsnummers toegewezen.

Audiobestanden of mappen van het USB-apparaat verwijderen

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "USB" te selecteren.

2

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om de optie [MUZIEK] te selecteren.

3

Druk wanneer de weergave is gestopt op OPTIONS.

4

Druk herhaaldelijk op / om

"ERASE" te selecteren en druk dan op .

De maplijst wordt op het TV-scherm weergegeven.

5

Druk herhaaldelijk op / om een map te selecteren en druk dan op .

De bestandlijst wordt op het

TV-scherm weergegeven.

6

Druk herhaaldelijk op / om het te wissen audiobestand te selecteren en druk dan op .

Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, selecteer dan

[ALLE MUZIEKSTUKKEN] in de lijst.

"FOLDER ERASE" of "TRACK ERASE" en "PUSH ENTER" verschijnen op het display.

Druk op  om wissen van bewerkingen te annuleren.

7

Druk op .

"COMPLETE" wordt op het display weergegeven.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • U kunt alleen het ondersteunde audiobestand, MP4-bestandsformaat

• • en 3GP-bestandsformaat wissen.

U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer Willekeurig afspelen is geselecteerd. Kies Normaal

• • afspelen alvorens te wissen.

Wissen is niet mogelijk wanneer de disclade open is.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Tuner

Naar de radio luisteren

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "TUNER FM" te selecteren.

2

Stem af op een station.

Voor automatisch scannen:

Houd TUNING +/– ingedrukt totdat de frequentie begint te veranderen op het display.

Het scannen stopt automatisch als op een zender is afgestemd. "ST"

(alleen voor FMstereoprogramma’s) licht op het display op.

Druk op  indien het scannen niet automatisch stopt. Voer daarna handmatig afstemming uit (zie hieronder).

Handmatige afstemming:

Druk herhaaldelijk op TUNING+/– om op de gewenste zender af te stemmen.

Opmerking

Als u op een FM-zender afstemt die

RDS-diensten aanbiedt, wordt er extra informatie verstrekt door uitzendingen zoals de servicenaam of de naam van de zender. U kunt de RDS-informatie controleren door herhaaldelijk op

DISPLAY te drukken.

Tip

Om statische ruis te verminderen op een zwakke FM-stereozender, drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "ST" op het display dooft. Het stereo-effect gaat verloren maar de ontvangst wordt verbeterd.

Radiozenders instellen

U kunt maximaal 20 FM-zenders als uw favoriete zenders instellen.

1

Afstem af op de gewenste zender.

2

Druk op DVD/TUNER MENU.

3

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste voorkeurnummer te selecteren en druk dan op .

"COMPLETE" verschijnt op display en de zender is opgeslagen.

Indien reeds een andere zender aan het geselecteerde voorkeurnummer is toegewezen, wordt die zender door de nieuwe vervangen.

Naar de voorkeurzender luisteren

Druk herhaaldelijk op PRESET+/– om het gewenste voorkeurnummer te selecteren.

Of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen en druk vervolgens op .

39 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

40 NL

BLUETOOTH-verbinding

Meer over de draadloze

BLUETOOTHtechnologie

De draadloze BLUETOOTHtechnologie is een draadloze korteafstandstechnologie die draadloze datacommunicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten.

Ondersteunde BLUETOOTHversie, -profielen en -codecs

Voor meer informatie, zie

"BLUETOOTH-gedeelte" (pagina

72).

Compatibele BLUETOOTHapparaten

Voor meer informatie, zie "Websites voor compatibele apparaten"

(pagina 11).

De BLUETOOTH-indicator

De BLUETOOTH-indicator op het apparaat licht blauw op of knippert om de BLUETOOTH-status weer te geven.

Systeemstatus

BLUETOOTHstand-by

BLUETOOTH koppelen

BLUETOOTHverbinding is gemaakt

Indicatorstatus

Knippert langzaam

Knippert snel

Licht op

Dit systeem met een

BLUETOOTH-apparaat koppelen

Koppelen is een handeling waarbij

BLUETOOTH-apparaten vooraf bij elkaar geregistreerd worden.

Zodra een koppelingshandeling is uitgevoerd, hoeft deze niet nogmaals te worden uitgevoerd.

1

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 meter van het apparaat.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt op het display weergegeven.

Tip

• • Wanneer op het systeem geen koppelingsinformatie beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer u de

BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt na aankoop), knippert

"PAIRING" op het display en gaat het systeem naar de koppelingsmodus.

Ga verder naar stap 4.

• • Als het systeem op een BLUETOOTHapparaat is aangesloten, dient u op BLUETOOTH te drukken om de verbinding met het BLUETOOTHapparaat te verbreken.

3

Houd PAIRING op het apparaat langer dan 2 seconden ingedrukt.

"PAIRING" knippert op het display.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

4

Schakel de BLUETOOH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in en voer de koppelingsprocedure uit.

Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van uw

BLUETOOTH-apparaat.

5

Selecteer "MHC-M20D" op het display van het BLUETOOTHapparaat.

Voer deze stap binnen 5 minuten uit, daar het koppelen anders wordt geannuleerd. Herhaal in dat geval de procedure vanaf stap 3.

Opmerking

Als een wachtwoord vereist is op het BLUETOOTH-apparaat, voer dan

"0000". "Wachtwoord" kan afhankelijk van het apparaat ook "Passcode",

"PIN-code", "PIN-nummer" of

"Password" worden genoemd.

6

Maak een verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat.

Als de koppelingsprocedure voltooid is en de BLUETOOTHverbinding tot stand is gekomen, wordt de naam van het

BLUETOOTH-apparaat op het display weergegeven.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kan de verbinding automatisch starten nadat de koppelingsprocedure is voltooid.

U kunt het adres van het

BLUETOOTH-apparaat ook controleren door herhaaldelijk op

DISPLAY te drukken.

Opmerking

• • U kunt maximaal 8 BLUETOOTHapparaten koppelen. Als het 9e

BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld, wordt het oudste gekoppelde apparaat verwijderd.

• • Herhaal stap 1 tot 6 als u een koppeling wilt maken met een ander BLUETOOTHapparaat.

De koppelingsprocedure annuleren

Houd PAIRING op het apparaat langer dan 2 seconden ingedrukt totdat "BT AUDIO" op het display wordt weergegeven.

De koppelingsinformatie wissen

U kunt ook alle koppelingsinformatie wissen door het systeem te resetten.

Zie "Het systeem resetten" (pagina

67).

Opmerking

Na het resetten van het systeem kunt u mogelijk geen verbinding maken met uw iPhone/iPod. Verwijder in dat geval de koppelingsinformatie van het systeem op uw iPhone/iPod en voer vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Luisteren naar muziek op een BLUETOOTHapparaat

U kunt op het BLUETOOTH-apparaat naar muziek luisteren en met behulp van de knoppen op de eenheid of de afstandsbediening het afspelen regelen.

Controleer de volgende zaken voordat u muziek gaat afspelen:

—De BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat is geactiveerd.

—Het koppelen is voltooid

(pagina 40).

41 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

42 NL

Nadat het systeem en het

BLUETOOTH-apparaat eenmaal zijn verbonden, kunt u de weergave regelen met  ,  ,  ,  /  en

 /  .

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt op het display weergegeven.

2

Maak een verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat.

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH om het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat te verbinden.

Breng een BLUETOOTH-verbinding van het BLUETOOTH-apparaat tot stand als het apparaat niet verbonden is.

Zodra de verbinding tot stand is gekomen, wordt de naam van het

BLUETOOTH-apparaat op het display weergegeven.

3

Druk op  om het afspelen te starten.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat,

— het kan zijn dat u twee keer op  moet drukken.

— het kan zijn dat u het afspelen van een audiobron op het

BLUETOOTH-apparaat moet starten.

4

Stel het volume.

Stel het volume van het

BLUETOOTH-apparaat eerst in. Als het volume dan nog te laag is, verhoog het dan met het systeem.

Opmerking

Als het systeem niet is aangesloten op een BLUETOOTH-apparaat, dan maakt het systeem automatisch verbinding met het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat wanneer u op BLUETOOTH of  op de eenheid drukt.

De BLUETOOTH-verbinding beëindigen

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH. "BT AUDIO" wordt op het display weergegeven.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat wordt de BLUETOOTHverbinding mogelijk automatisch beëindigd als u met afspelen stopt.

Dit systeem met meerdere BLUETOOTHapparaten verbinden

(Meervoudige apparatenverbinding)

Met een A2DP/AVRCP-verbinding kunt u met maximaal drie

BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbinding maken.

Voordat u het volgende

BLUETOOTH-apparaat koppelt, vergeet niet te controleren of de BLUETOOTH-functie op het systeem is ingeschakeld en het eerste BLUETOOTH-apparaat is aangesloten op het systeem.

Koppelen met het tweede of derde apparaat

Herhaal stap 1 tot 6 van "Dit systeem met een BLUETOOTH-apparaat koppelen" (pagina 40).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Van afspeelbron veranderen

Start het afspelen op een ander verbonden BLUETOOTH-apparaat terwijl het huidige apparaat muziek afspeelt. Het systeem zal via het laatste apparaat het geluid uitvoeren.

Opmerking

• • Bewerkingen kunnen verschillen afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat. Een BLUETOOTH-apparaat kan afhankelijk van de combinatie van de apparaten mogelijk geen verbinding maken. Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van het apparaat.

• • Als u verbinding met het vierde

BLUETOOTH-apparaat probeert te maken, wordt de verbinding met het oudste afspeelapparaat verbroken.

• • Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kunt u mogelijk niet gelijktijdig verbinding maken met drie

BLUETOOTH-verbindingen.

• • U kunt de meervoudige apparatenverbinding niet tot stand brengen wanneer de Draadloze

Feestgroep-functie wordt gebruikt.

De verbinding van een

BLUETOOTH-apparaat met de meervoudige apparatenverbinding verbreken

U kunt de BLUETOOTH-verbinding verbreken van het BLUETOOTHapparaat dat u wilt ontkoppelen.

De verbinding van alle

BLUETOOTH-apparaten van de meervoudige apparatenverbinding verbreken

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH.

"BT AUDIO" wordt op het display weergegeven.

Instellen van de

BLUETOOTHaudiocoderingen

U kunt AAC-, LDAC- of SBC-codecontvangst van het BLUETOOTHapparaat inschakelen. AAC/LDAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat

AAC/LDAC ondersteunt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT CODEC" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

• • "AUTO": Schakel ontvangst in

AAC- of LDAC-codec-formaat in.

• • "SBC": Ontvangen in SBCcodecformaat.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • U kunt genieten van hoge geluidskwaliteit als AAC of LDAC wordt geselecteerd. Selecteer "SBC" als u niet naar AAC- of LDAC-geluid van uw apparaat kunt luisteren of het geluid wordt onderbroken.

• • Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is aangesloten op een

BLUETOOTH-apparaat, wordt de verbinding met het BLUETOOTHapparaat verbroken. Voor een verbinding met het BLUETOOTHapparaat moet u de BLUETOOTHverbinding opnieuw maken.

43 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

44 NL

Tip

LDAC is een audiocoderingstechnologie die door Sony is ontwikkeld en waarmee de overdracht van High-Resolution

(Hi-Res) audio-inhoud kan worden verzonden, zelfs via een BLUETOOTHverbinding. In tegenstelling tot andere BLUETOOTH-compatibele codeertechnologieën zoals SBC, werkt het zonder down-conversie van de Hi-Res

Audio-inhoud 1) , en kunnen ongeveer drie keer meer gegevens 2) dan door andere technologieën worden verzonden via een BLUETOOTH draadloos netwerk met ongekende geluidskwaliteit, door middel van efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

1) Exclusief inhoud van DSD-formaat.

2) In vergelijking met SBC (Subband

Coding) wanneer de bitsnelheid van

990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps

(88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

De BLUETOOTH-standbystand instellen

Met de BLUETOOTH-stand-bystand kan het systeem automatisch inschakelen als u een BLUETOOTHverbinding met een BLUETOOTHapparaat tot stand brengt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT STBY" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

• • "ON": Het systeem schakelt automatisch in, zelfs wanneer het systeem in stand-bymodus is.

• • "OFF": Uitschakelen van deze functie.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Het BLUETOOTH-signaal in- of uitschakelen

U kunt in alle functies van een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat verbinding maken met het systeem wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingesteld op

Aan. Het BLUETOOTH-signaal wordt standaard ingeschakeld.

Houd op het apparaat de optie

VOCAL FADER en + ongeveer

3 seconden ingedrukt.

"BT ON" of "BT OFF" wordt op het display weergegeven.

Opmerking

• • U kunt de volgende bedieningshandelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is ingesteld op Uit:

— Met BLUETOOTH-apparaten koppelen en/of verbinden

— Gebruik "Sony | Music Center"

— Veranderen van de BLUETOOTHaudiocoderingen

• • Als de BLUETOOTH-stand-bymodus op aan is ingesteld, wordt het BLUETOOTHsignaal automatisch op aan ingesteld.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (Sony |

Music Center)

"Sony | Music Center" is een speciale app voor bediening van "Sony |

Music Center"-compatibele audioapparaten die zijn gefabriceerd door Sony met gebruik van een smartphone of tablet. Zoek naar

"Sony | Music Center" op Google

Play of App Store en download het met uw smartphone of tablet.

Met "Sony | Music Center" kunt u:

• —om de functie van het systeem te wijzigen, het afspelen van het disc/USB-apparaat te regelen en op een FM-zender af te stemmen.

—door de muziek van het disc/USBapparaat te bladeren.

—de informatie van het disc/

USB-apparaat te bekijken, zoals speelduur en titel.

• geluidsinstelling te wijzigen.

—meervoudige systemen te besturen bij het gebruik van de

Draadloze Feestgroep-functie.

1

Zoek naar "Sony | Music Center" of scan de onderstaande tweedimensionale code.

2

Download de app "Sony | Music

Center" op uw apparaat.

3

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

4

Start "Sony | Music Center" en volg de instructies op het scherm.

Opmerking

• • We raden u aan de nieuwste "Sony |

• •

Music Center"-versie te gebruiken.

Als de applicatie "Sony | Music

Center" niet goed werkt, druk dan op

BLUETOOTH op de eenheid om de

BLUETOOTH-verbinding te verbreken, voer de BLUETOOTH-verbinding vervolgens opnieuw uit zodat de

BLUETOOTH-verbinding normaal

• • functioneert.

Beschikbare bewerkingen via "Sony |

Music Center" kunnen afhankelijk van de audioapparaten verschillen.

• • Zie de volgende URL voor details over

"Sony | Music Center". http://info.vssupport.sony.net/help/

• • Ontwerp en technische gegevens van

"Sony | Music Center" kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

45 NL

46 NL

Waanzinnige feestjes vieren met de

"Fiestable"-app

U kunt met de "Fiestable"-app de feestfuncties van het Sony Home

Audio System met intuïtieve en fraaie gebruikersinterface bedienen. Met "Fiestable" kunt u functies zoals DJ-effect en Karaoke bedienen. U kunt ook de "Motion

Control"-functie gebruiken, waarbij u bepaalde functies op dit systeem kunt bedienen door uw BLUETOOTH-apparaat in verschillende richtingen te schudden.

"Fiestable" is een plug-in-applicatie van "Sony | Music Center".

1

Zoek en download de "Sony |

Music Center"-app op uw

apparaat (pagina 45).

2

Zoek en download de

"Fiestable"-app op Google Play of in de App Store met behulp van uw apparaat.

3

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

4

Start "Sony | Music Center" en raak het "Fiestable"-pictogram aan.

Opmerking

Zie de volgende URL voor details over

"Sony | Music Center". http://info.vssupport.sony.net/help/

Een Feestvierdersranglijst tot stand brengen en delen, en bonusfuncties krijgen met Feestkoning

Het systeem beschikt over een unieke functie die automatisch uw systeemgebruik kan registreren.

Op basis van uw gebruik rangschikt het systeem u met verschillende

Feestvierders-ranglijsten op basis van vooraf gedefinieerde criteria.

Hoe vaker u het systeem gebruikt, hoe hoger de positie die u behaalt.

Zodra u een bepaalde positie op de

Feestvierders-ranglijst hebt behaald, kun u uw prestatie delen via sociale media.

Het systeem beloont je prestaties ook nog eens met bonusfuncties.

Opmerking

Om deze functie te gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat de

"Sony | Music Center"-app (pagina 45)

en de "Fiestable"-app (pagina 46) al op

uw apparaat zijn geïnstalleerd.

1

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

2

Start "Sony | Music Center" en raak het "Fiestable"-pictogram aan.

U kunt uw huidige positie en bonusfuncties controleren en ook vernemen hoe u uw volgende positie kunt behalen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Geluidsaanpassing

Het geluid aanpassen

Functie Handeling

Versterken van basgeluid en creëren van krachtiger geluid

(MEGA BASS)

Reproduceren van het geluidseffect van een feestzaal

(Fiesta)

Druk op het apparaat op FIESTA.

Of druk herhaaldelijk op

SOUND FIELD +/–

(of SOUND FIELD op de eenheid) om

"FIESTA" te selecteren. Druk opnieuw op FIESTA om te annuleren.

Selecteren van een geluidsveld

Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om

"BASS ON" te selecteren.

Druk, om te annuleren, herhaaldelijk op

MEGA BASS om

"BASS OFF" te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/–

(of SOUND FIELD op de eenheid) om het gewenste geluidsveld te selecteren.

Druk, om te annuleren, herhaaldelijk op

SOUND FIELD +/–

(of SOUND FIELD op de eenheid) om

"FLAT" te selecteren.

De Virtuele Voetbalmodus selecteren

Als u naar een uitzending van een voetbalwedstrijd kijkt, kunt u het gevoel ervaren aanwezig te zijn in het stadium.

Merk op dat u Virtuele Voetbalmodus alleen kunt selecteren tijdens AUDIO IN en TV-functies.

Druk herhaaldelijk op FOOTBALL op de eenheid terwijl u naar een uitzending van een voetbalwedstrijd kijkt.

• • "ON NARRATION": U kunt het gevoel ervaren of u wordt ondergedompeld in de sfeer van een voetbalstadion doordat het gejuich in het stadion versterkt wordt weergegeven.

• • "OFF NARRATION": U kunt nog meer het gevoel ervaren of u wordt ondergedompeld in de sfeer van een voetbalstadion doordat het volumeniveau van de verslaggever wordt beperkt en het gejuich versterkt wordt weergegeven.

De Virtuele Voetbal-modus annuleren

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD

+/– (of SOUND FIELD op de eenheid) om "FLAT" te selecteren.

Opmerking

• • Wij raden u aan de Virtuele Voetbalmodus te selecteren wanneer u naar de uitzending van een voetbalwedstrijd kijkt.

• • Als een onnatuurlijk geluid hoort in de content wanneer "OFF NARRATION" is geselecteerd, wordt "ON NARRATION" aanbevolen.

• • Deze functie ondersteunt niet monogeluid.

47 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

48 NL

U eigen geluidseffect maken

U kunt de niveaus van specifieke frequentiebanden verhogen of verlagen en vervolgens de instelling in het geheugen opslaan als

"CUSTOM EQ".

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"CUSTOM EQ" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het equalizerniveau of de surround-instelling aan te passen, druk vervolgens op .

4

Herhaal stap 3 om het niveau van andere frequentiebanden en surroundeffecten aan te passen.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

De instelling van de customequalizer

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD

+/– (of SOUND FIELD op de eenheid) om "CUSTOM EQ" te selecteren.

Een partysfeer maken

(DJ-effect)

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op de volgende toets om het type effect te selecteren.

• • FLANGER: Creëer een diep effect dat vergelijkbaar is met het geluid van een straaljager.

• • ISOLATOR: Isoleer een specifieke frequentieband door het aanpassen van de andere frequentiebanden. Bijvoorbeeld als u het accent wil leggen op de vocalen.

• • SAMPLER: Geeft een serie speciale geluidseffecten.

2

Veranderen van het geluidseffect.

Voor FLANGER en ISOLATOR:

Draai de VOLUME/DJ CONTROLregelaar om het effectniveau in te stellen.

Voor SAMPLER:

Druk herhaaldelijk op SAMPLER om de door u gewenste samplermodus te selecteren, druk vervolgens op S1,

S2, S3 of S4 om het samplergeluid uit te voeren.

Draai aan de VOLUME/DJ CONTROLknop om ander samplergeluid doorlopend uit te voeren.

Het niveau van het samplergeluid instellen

1

Druk op OPTIONS op de afstandsbediening.

2

Druk herhaaldelijk op / op de afstandsbediening om

"SAMPLER" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / op de afstandsbediening om het niveau van het samplergeluid aan te passen, druk vervolgens op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Het effect uitschakelen

• •

• •

Druk op DJ OFF.

Druk nogmaals op de geselecteerde effecttoets (alleen voor FLANGER en ISOLATOR).

Opmerking

• • DJ-effect wordt automatisch geactiveerd wanneer u:

— schakel het systeem uit.

— verander de functie.

— veranderen van geluidseffect.

— de Vocale Fader gebruikt.

— de Stemvervormer gebruikt.

— veranderen van de toon (Key

Control).

— druk op het apparaat op DJ OFF.

• • Als u DJ-effect tijdens de overdracht

• • activeert, wordt het geluidseffect niet overgebracht naar het USB-apparaat.

U kunt de toets VOLUME/DJ CONTROL op het apparaat niet gebruiken om het volume aan te passen als de optie DJeffect geactiveerd is.

Druk op de afstandsbediening op

 +/– om het volume aan te passen.

Overige functies

Gebruik van de

Controle voor HDMIfunctie

Door een televisie die compatibel zijn met de Controle voor HDMIfunctie* middels een HDMIkabel (High Speed HDMI-kabel met ethernet, niet bijgeleverd) te verbinden, kunt u het apparaat gemakkelijk met de afstandsbediening van de televisie bedienen.

De volgende functies kunnen worden gebruikt met de Controle voor HDMI-functie.

• •

• •

Functie voor uitschakelen van het systeem

Functie voor regelen van geluid van het systeem

• •

• •

• •

Audio-retourkanaal

Functie voor Afspelen met één druk op de knop

Eenvoudige Afstandsbediening

• • Taal Volgen

* Controle voor HDMI is een standaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer

Electronics Control) voor onderlinge bediening van HDMI (High-Definition

Multimedia Interface)-apparaten.

Opmerking

Deze functies werken mogelijk met apparaten die niet door Sony zijn gefabriceerd, maar de werking wordt niet gegarandeerd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

49 NL

50 NL

Voorbereiding voor het gebruik van de Controle voor

HDMI-functie

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE

VOOR HDMI] op het systeem

in op [AAN] (pagina 34). De

standaardinstelling is [AAN].

Schakel de Controle voor HDMIfunctie-instellingen in voor de TV die op het systeem is aangesloten.

Tip

Indien u de Controle voor HDMI ("BRAVIA" sync)-functie activeert bij gebruik van een televisie van Sony, wordt de Controle voor

HDMI-functie van het systeem tevens automatisch geactiveerd. "COMPLETE" verschijnt op het display zodra de instellingen zijn gemaakt.

Functie voor uitschakelen van het systeem

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] op het systeem

in op [AAN] of [AUTO] (pagina 35).

De standaardinstelling is [AUTO].

Opmerking

Het aangesloten apparaat schakelt mogelijk niet uit afhankelijk van de status van het apparaat.

Functie voor regelen van geluid van het systeem

Wanneer u het systeem inschakelt tijdens weergave van de televisie, zal het geluid van de televisie via de luidsprekers van het systeem worden weergegeven. Het volume van het systeem kan met de afstandsbediening van de televisie worden geregeld.

Indien het geluid van de televisie via de luidsprekers van het systeem de laatste keer bij het televisiekijken werd weergegeven, zal het systeem automatisch worden ingeschakeld wanneer u de televisie weer inschakelt.

Bedieningen kunnen ook met het menu van de televisie worden gemaakt. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

• • Het volumeniveau van het systeem wordt afhankelijk van de televisie, op het televisiescherm getoond. Het volumeniveau verschilt mogelijk van het volume dat op het display wordt getoond.

• • Afhankelijk van de instellingen van de televisie, is de functie voor regelen van geluid van het systeem mogelijk niet beschikbaar. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Audio-retourkanaal

Indien het systeem is verbonden met de HDMI IN-aansluiting van een televisie die compatibel is met

Audio-retourkanaal, kunt u het geluid van de televisie beluisteren via de luidsprekers van het systeem zonder een audiokabel (niet bijgeleverd) te verbinden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [AUDIO

RETURN CHANNEL] in op

[AAN] (pagina 34). De

standaardinstelling is [AAN].

Opmerking

Als de TV niet compatibel is met het

Audio-retourkanaal, dan moet een audiokabel (niet bijgeleverd) worden

aangesloten (pagina 21).

Functie voor Afspelen met één druk op de knop

De TV schakelt automatisch in wanneer u op  in DVD/CD of USBfunctie drukt. De ingang van de TV wordt naar de HDMI-ingang gezet waarop het systeem is aangesloten.

Opmerking

Afhankelijk van de televisie wordt het eerste gedeelte van de data mogelijk niet juist weergegeven.

Eenvoudige Afstandsbediening

U kunt het systeem selecteren met de SYNC MENU-knop op de afstandsbediening van de TV en het systeem bedienen.

Deze functie kan worden gebruikt als de TV het linkmenu ondersteunt.

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

• • In het linkmenu van de TV wordt het systeem door de TV herkend als

• •

"Player".

Bepaalde bewerkingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde TV’s.

Taal Volgen

Wanneer u de taal voor on-screen weergave van de TV wijzigt, wordt ook de on-screen weergavetaal van het systeem gewijzigd.

Met meerdere systemen van draadloos afspelen genieten (Draadloze

Feestgroep-functie)

U kunt via BLUETOOTH-verbinding meerdere audiosystemen in een groep met elkaar verbinden als alle systemen zijn uitgerust met de Draadloze Feestgroepfunctie. Met deze functie kunt u een spannendere feestomgeving creëren en een hogere geluidsuitvoer produceren zonder een kabelverbinding.

Merk op dat u een audiobron alleen vanaf een BLUETOOTH-apparaat kunt afspelen.

Het eerste systeem in de te activeren groep wordt de Feestgastheer en deelt de muziek. Andere systemen worden Feestgasten en spelen dezelfde muziek als die wordt afgespeeld door de Feestgastheer.

Instellen en genieten van de

Draadloze Feestgroep

Voorbeeld: de MHC-M20D instellen als het eerste systeem

(Feestgastheer)

1

Schakel alle systemen in.

2

Stel het eerste systeem in als

Feestgastheer.

 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

51 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

52 NL

 Sluit via een BLUETOOTHverbinding het BLUETOOTHapparaat aan op het systeem.

 Druk op het apparaat op

W.PARTY CHAIN.

"CHAINING" knippert op het display. Het systeem gaat naar de Draadloze Feestgroepsetupmodus.

Wanneer het systeem naar de Draadloze Feestgroepsetupmodus gaat, wordt de verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat automatisch verbroken.

3

Stel het tweede systeem in als

Feestganger.

 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

 Druk op het apparaat op

W.PARTY CHAIN.

Het tweede systeem wordt een

Feestganger.

"P.CHAIN" licht op het display op.

Opmerking

De Draadloze Feestgroep-functie wordt in de volgende situaties geannuleerd.

— Wanneer er binnen 1 minuut na het instellen van de Feestgastheer in stap 2 geen bewerking wordt uitgevoerd.

— Wanneer opnieuw op W.PARTY

CHAIN op de Feestgastheer wordt gedrukt voordat stap 3 is voltooid.

4

Stel de derde of meer systemen in als Feestgangers.

Herhaal stap 3.

Opmerking

Verbind het derde of de latere systemen binnen 30 seconden na het aansluiten van het vorige systeem.

"P. CHAIN" knippert binnen

30 seconden op het display van de

Feestgastheer. Na 30 seconden kan het systeem niet worden aangesloten.

5

Wacht 30 seconden nadat de

Feestganger is aangesloten.

"P.CHAIN" stopt met knipperen op het display van de Feestgastheer en het BLUETOOTH-apparaat maakt opnieuw verbinding met de

Feestgastheer.

6

Start de weergave op het aangesloten BLUETOOTHapparaat.

7

Stel het volume.

Wanneer het volume op de

Feestgastheer wordt aangepast, wordt ook het volume op

Feestgasten aangepast. Als u het volume op een bepaalde

Feestganger wilt aanpassen, pas dan het volume op de betreffende

Feestganger aan.

Opmerking

• • U kunt geen ander systeem als de nieuwe Feestgastheer selecteren wanneer de Draadloze Feestgroep is geactiveerd.

• • Wanneer u de microfoon gebruikt op

Feestgastheer, wordt het geluid van

• •

Feestgasten niet uitgevoerd.

Slaaptimer en Auto-standby-functies zijn niet beschikbaar voor Feestgangers.

• • Voor een gedetailleerde bediening van andere systemen, zie de

Gebruiksaanwijzingen van de systemen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Tip

Houd, om nieuwe Feestgasten toe te voegen nadat Draadloze Feestgroep al tot stand is gebracht, W.PARTY CHAIN op de

Feestgastheer ingedrukt en herhaal de procedure vanaf stap 3.

De Draadloze Feestgroep deactiveren

Druk op W.PARTY CHAIN op de

Feestgastheer.

Opmerking

Wanneer u de functie wijzigt of de

Feestgastheer uitschakelt, wordt de

Draadloze Feestgroep gedeactiveerd.

De Feestgastheer van de

Draadloze Feestgroep ontkoppelen

Druk op W.PARTY CHAIN op de

Feestganger die wil vertrekken.

In dat geval blijft de rest van de

Draadloze Feestgroep actief.

Opmerking

Wanneer u de functie wijzigt of een bepaalde Feestganger uitschakelt, verlaat de Feestganger de Draadloze

Feestgroep-verbinding.

Instellingensynchronisatie tijdens Draadloze Feestgroep

Wanneer de Draadloze Feestgroep tot stand is gebracht, worden de volgende voorwaarden toegepast:

• Megabas-instellingen op de Feestgasten worden gesynchroniseerd met de

Feestgastheer. Als deze instellingen worden gewijzigd op de Feestgastheer, dan worden ook de instellingen op Feestgasten gewijzigd.

• • DJ-effect- en Karaokeinstellingen zoals Vocale fader en Toetsbesturing worden zowel op Feestgastheer als Feestgasten uitgeschakeld.

• • Geluidsveldinstellingen worden naar standaardwaarden teruggezet op zowel

Feestgastheer als Feestgasten.

• • Wanneer de Feestgastheer wordt uitgeschakeld, worden de

Feestgasten ook uitgeschakeld.

Meezingen: Karaoke

Voorbereiding voor Karaoke

1

Druk herhaaldelijk op de MIC

LEVEL – om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.

2

Sluit een optionele microfoon met 6,3 mm-stekker op de

MIC-aansluiting van het apparaat aan.

3

Start het afspelen van de muziek en stel het volume van de microfoon in.

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect in te stellen.

4

Start het met de muziek meezingen.

Opmerking

• • We raden het gebruik van een microfoonadapter af wanneer een microfoon op een MIC-aansluiting wordt aangesloten.

• • In geval van rondzingend geluid:

— houd de microfoon uit de buurt van de luidsprekers.

— verander de richting van de microfoon.

53 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

54 NL

— druk herhaaldelijk op MIC LEVEL –.

— druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau in te stellen.

• • Het microfoongeluid wordt niet overgedragen naar het USB-apparaat tijdens USB-overdracht.

• • Wanneer de Draadloze Feestgroep wordt gebruikt, wordt het geluid van de microfoon alleen uitgevoerd vanaf het systeem waarop de microfoon is aangesloten.

• • U kunt het volumeniveau van de microfoon niet aanpassen met behulp van de VOLUME/DJ CONTROL-knop op de eenheid of de  +/– -knop op de afstandsbediening. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL +/– om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.

• • Als het geluid uit de microfoon extreem hard is, kan het worden vervormd. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL – om het microfoonvolume te verlagen.

Het stemgeluid verlagen

(Vocale Fader)

U kunt het volume van de zang van een stereobron reduceren.

Druk herhaaldelijk op VOCAL

FADER om "ON V FADER" te selecteren.

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om "OFF" te selecteren om het effect van Vocal Fader te annuleren.

Veranderen van de toon (Key

Control)

Druk op KEY CONTROL  / • om uw stembereik aan te passen.

De Karaoke-scoremodus activeren (Scoremodus)

U kunt de scorefunctie alleen gebruiken wanneer de microfoon is aangesloten.

Uw score wordt automatisch vanaf

0 tot 99 berekend, gebaseerd op uw stem in overeenstemming met de muziekbron.

1

Start de muziek.

2

Druk op SCORE voordat u een liedje zingt.

3

Druk na het langer dan 1 minuut meezingen nogmaals op SCORE om uw score te bekijken.

Uw stem veranderen

(Stemvervormer)

U kunt uw stem veranderen wanneer u in de microfoon praat of zingt.

Druk herhaaldelijk op VOICE

CHANGER om uw stemeffect te veranderen.

De Stemvervormer uitschakelen

Druk herhaaldelijk op VOICE

CHANGER om "OFF" te selecteren.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De Stembegeleiding gebruiken

U kunt Stembegeleiding horen wanneer het systeem naar de

BLUETOOTH-koppelingsmodus gaat of een BLUETOOTH-apparaat wordt verbonden met of afgesloten van het systeem.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"VOICE GUIDANCE" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" te selecteren en druk dan op .

De Stembegeleiding wordt geactiveerd.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

De Stembegeleiding deactiveren

Selecteer in stap 3 "OFF".

Het niveau van de

Stembegeleiding aanpassen

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"SAMPLER" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het niveau van de

Stembegeleiding aan te passen, druk vervolgens op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • Het volumeniveau van Stembegeleiding verandert in overeenstemming met het volumeniveau van het systeem.

In sommige gevallen is het echter mogelijk dat het volumeniveau van

Stembegeleiding niet verandert.

• • In sommige gevallen is er mogelijk vertraging bij de uitvoer van Stembegeleiding of de

Stembegeleiding werkt mogelijk niet.

De slaaptimer gebruiken

Het systeem schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de door u gewenste tijd in te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de optie "OFF" te selecteren, om de slaaptimer te annuleren.

Tip

Druk op SLEEP als u de resterende tijd wilt controleren voordat het systeem wordt uitgeschakeld.

Optioneel apparatuur gebruiken

1

Druk herhaaldelijk op

 – totdat "VOL MIN" op het display wordt weergegeven.

2

Verbind een extra apparaat

(pagina 17).

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "AUDIO IN" te selecteren.

55 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

56 NL

4

Start met afspelen van het aangesloten apparaat.

5

Druk herhaaldelijk op  + om het volume in te stellen.

Opmerking

Het systeem kan automatisch in de stand-bystand schakelen als het volumeniveau van het aangesloten apparaat te laag is. Stel het volumeniveau van het apparaat in.

Zie "De functie automatische stand-by instellen" voor het uitschakelen van de

automatische standbyfunctie (pagina

56).

De toetsen op het apparaat deactiveren

(Kinderslot)

U kunt de knoppen (behalve  ) op de eenheid deactiveren om onjuist gebruik te voorkomen, zoals kattenkwaad van een kind.

Houd op het apparaat  langer dan 5 seconden ingedrukt.

"CHILD LOCK ON" wordt op het display weergegeven.

U kunt het systeem alleen bedienen met de toetsen van de afstandsbediening.

Houd, om de Kinderslotfunctie uit te schakelen,  op de eenheid gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt totdat "CHILD LOCK OFF" op het display verschijnt.

Opmerking

• • Kinderslotfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het netsnoer ontkoppelt.

• • De kinderslotfunctie kan niet worden geactiveerd wanneer de disclade open is.

De functie automatische stand-by instellen

Het systeem gaat automatisch na ongeveer 15 minuten in de standbystand als er geen handeling heeft plaatsgevonden of audiosignaal is uitgestuurd.

De automatische stand-byfunctie wordt standaard ingeschakeld.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"AutoSTBY" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of " OFF" te selecteren en druk dan op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • "AutoSTBY" knippert ongeveer

• •

2 minuten op het display voordat het apparaat standby schakelt.

De automatische standbyfunctie werkt niet in de volgende gevallen.

— tijdens de tunerfunctie.

— wanneer de slaaptimer wordt ingeschakeld.

— wanneer de microfoon is aangesloten.

— wanneer het systeem Feestganger wordt tijdens Draadloze Feestgroep.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De software updaten

De software van dit systeem kan in de toekomst geüpdatet worden.

U kunt vooraf geïnstalleerde software van uw systeem updaten via de onderstaande websites.

Volg de gegeven aanwijzingen voor het updaten van de software.

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in Europa en

Rusland:

<http://www.sony.eu/support>

Voor klanten in andere landen/ regio’s:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Heeft u een probleem met uw systeem, kunt u uw probleem zoeken in de onderstaande checklist Problemen oplossen en de desbetreffende corrigerende handeling uitvoeren.

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Houd er rekening mee dat als de onderhoudsmonteur bepaalde onderdelen wijzigt tijdens de reparatie, deze gewijzigde onderdelen bewaard kunnen blijven.

Als "PROTECTX" (X is een cijfer) en "CHECK MANUAL" op het display knipperen

Trek de stekker van het netsnoer direct uit het stopcontact en controleer de volgende punten.

• • Gebruikt u alleen de

• • bijgeleverde luidsprekers?

Worden de ventilatieopeningen van het apparaat geblokkeerd?

Als u geen problemen heeft geconstateerd, sluit dan het netsnoer weer aan en schakel het systeem in. Als het probleem blijft optreden, dient u contact op te nemen met een Sonyhandelaar bij u in de buurt.

Algemeen

Stroom wordt niet ingeschakeld.

• • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

57 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

58 NL

Het systeem staat in de standbystand.

• • Dit is geen defect. Het systeem gaat automatisch na ongeveer

15 minuten in de stand-bystand als er geen handeling heeft plaatsgevonden of audiosignaal is

uitgestuurd (pagina 56).

Er is geen geluid.

• • Stel het volume.

• •

• •

Controleer de luidsprekeraansluitingen (pagina

17).

Controleer de aansluiting van

• • het optionele apparaat, indien

aanwezig (pagina 17).

Schakel de aangesloten apparatuur in.

• • Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, steek daarna de stekker er weer in en schakel het systeem in.

Er is geen beeld/geluid wanneer aangesloten op de HDMI OUT (TV)

ARC-aansluiting.

• • Verander de instelling in [HDMI-

INSTELLING] – [HDMI-RESOLUTIE].

• •

Het probleem kan worden opgelost.

De apparatuur die is aangesloten op de HDMI OUT (TV) ARC-

• • aansluiting is niet conform het audiosignaalformaat. Stel in dit geval [HDMI-INSTELLING]

– [GELUID(HDMI)] in op [PCM]

(pagina 34).

Probeer het volgende:

• in.

—Schakel de aangesloten apparatuur uit en weer in.

—Ontkoppel de HDMI-kabel en sluit en vervolgens weer aan.

Er is geen microfoongeluid.

• •

• •

• •

Stel het volumeniveau van de microfoon aanpassen.

Controleer of de microfoon goed met de MIC-aansluiting op het apparaat is verbonden.

Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.

Microfoonadapter (niet bijgeleverd) kan niet worden verwijderd.

• • Gebruik gereedschap zoals een tang om de microfoonadapter los te koppelen van de MICaansluiting op het apparaat.

Er komt geen TV-geluid uit het systeem. "CODE 01" en "SGNL ERR" verschijnen op het display.

• • Dit systeem ondersteunt alleen

2-kanaals lineaire PCM-formaten.

Controleer de instelling van de audio-uitgang op de TV en verander het naar uitvoermodus

PCM als automatische modus is

• • geselecteerd.

Controleer of de instelling van de luidsprekeruitvoer op de TV is ingesteld op gebruik voor externe luidsprekers.

Er is een sterke brom of ruis hoorbaar.

• •

• •

• •

Plaats het systeem uit de buurt van de storingsbronnen.

Sluit het systeem op een ander stopcontact aan.

Plaats een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het netsnoer.

• •

• •

Schakel de elektrische apparatuur in de omgeving uit.

Het geluid gegenereerd door de koelventilatoren van het systeem kunnen hoorbaar zijn wanneer het systeem is ingeschakeld. Dit is geen defect.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Plaats de eenheid uit de buurt van neonlichten of tl-verlichting.

De afstandsbediening werkt niet.

• •

• •

• •

Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Plaats de afstandsbediening dichter in de buurt van het apparaat.

Richt de afstandsbediening op de

• •

• • sensor van het apparaat.

Vervang de batterijen (R03/ formaat AAA).

Plaats het apparaat niet in de buurt van fluorescerende lampen.

Er is een akoestische feedback.

• •

• •

Verlaag het volume.

Plaats de microfoon uit de buurt van het systeem of verander de richting van de microfoon.

Onregelmatige kleuren op het

TV-scherm.

• • Schakel de TV even uit, wacht

15 tot 30 minuten en schakel weer in. Als de kleuren nog steeds onregelmatig zijn, moet u het systeem verder uit de buurt van de

TV plaatsen.

Als "CHILD LOCK" wordt weergegeven, dient u op een willekeurige toets van het apparaat te drukken.

• • Stel de kinderslotfunctie in op uit

(pagina 56).

U hoort een klikgeluid wanneer het systeem wordt ingeschakeld.

• • Dit is het werkingsgeluid en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld wordt in- of uitgeschakeld. Dit is geen defect.

Het geluid verliest stereo-effect tijdens het afspelen.

• • Schakel de Vocale Fader uit

(pagina 54).

• •

• •

Controleer of het systeem juist is aangesloten.

Controleer de luidsprekeraansluitingen (pagina

17).

Luidsprekers

Het geluid komt uit slechts één kanaal of het lichter en rechter volume is niet in balans.

• •

• •

Plaats de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk.

Controleer of de luidsprekers goed en correct zijn aangesloten.

• • De bron die afgespeeld wordt is mono.

Er wordt geen geluid uit een bepaalde luidspreker uitgevoerd.

• • Controleer of de luidspreker goed en correct is aangesloten.

Disc-speler

De disclade opent niet en

"LOCKED" wordt op het display weergegeven.

• • Raadpleeg uw Sony-dealer of plaatselijke erkend Sonyonderhoudscentrum.

De disclade gaat niet dicht.

• • Laad de disc correct.

De disc wordt niet uitgeworpen.

• • De disc kan niet wordt uitgeworpen tijdens gesynchroniseerde overdracht of

REC1 overdracht. Druk op  om de overdracht te annuleren en druk dan op  op het apparaat om de disc uit te werpen.

59 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

60 NL

• • Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Het afspelen begint niet.

• •

• •

Veeg de disc schoon (pagina

69).

De disc opnieuw laden.

• •

• •

Laad de disc die het systeem kan

afspelen (pagina 8).

Haal de disc eruit, veeg de disc schoon en laat dan het systeem

• • enkele uren ingeschakeld totdat het vocht verdampt.

De regiocode van de DVD VIDEO komt niet overeen met het systeem.

Het geluid wordt onderbroken.

• •

• •

• •

Veeg de disc schoon (pagina

69).

De disc opnieuw laden.

Zet het apparaat op een plaats

• • waar geen trillingen zijn.

Plaats de luidsprekers verder van het apparaat vandaan. Als u op een hoog volume naar een track luistert met basgeluid, kan de trilling van de luidspreker ervoor zorgen dat het geluid verspringt.

Het afspelen start niet vanaf de eerste track.

• •

• •

Stel de afspeelmodus in op

normaal afspelen (pagina 27).

Afspelen Hervatten is geselecteerd. Druk tweemaal op  . Druk dan op  om het afspelen te starten.

Functies als Stoppen, Lock Search,

Slow-motion weergave,

Herhaaldelijk afspelen of Afspelen in willekeurige volgorde werken niet.

• • Afhankelijk van de disc kunnen bepaalde functies mogelijk niet worden gebruikt. Zie de

Gebruiksaanwijzing die bij de disc is geleverd.

DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 of Xvid) kunnen niet worden afgespeeld.

• •

• •

De data zijn niet met een ondersteund formaat opgeslagen.

Controleer voor weergave of u de juiste Media Mode heeft geselecteerd.

De naam van de map, de tracknaam, bestandsnaam en de

ID3-tagtekens worden niet correct weergegeven.

• • De ID3-tag is niet versie 1 (1.0/1.1)

• • of versie 2 (2.2/2.3).

De volgende tekencodes kunnen door dit systeem worden weergegeven:

—Hoofdletters (A tot Z)

—Symbolen (< > * +, [ ] \ _)

Voor andere tekens wordt "_" getoond.

USB-apparaat

Resultaten overbrengen in een fout.

• • U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

apparaten (pagina 11).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Het USB-apparaat is niet juist geformatteerd. Zie de

Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u moet formatteren.

• • Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat.

Als het USB-apparaat een stroomschakelaar heeft, schakel het USB-apparaat dan uit en vervolgens weer in nadat u het apparaat van het systeem heeft verwijderd. Voer de overdracht

• • dan opnieuw uit.

Als de overdrachts- en wishandelingen meerdere keren worden herhaald, wordt de bestandsstructuur in het

USB-apparaat gefragmenteerd.

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat over hoe u

• • met dit probleem moet omgaan.

Het USB-apparaat is losgekoppeld of de voeding is tijdens de overdracht uitgeschakeld.

Verwijder het gedeeltelijke overdrachtsbestand en voer de overdracht opnieuw uit. Als deze handeling het probleem niet oplost, kan het USB-apparaat defect zijn. Raadpleeg de

Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u met dit probleem moet omgaan.

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet gewist worden.

• • Controleer of het USB-apparaat tegen schrijven beschermd is.

• • Het USB-apparaat is ontkoppeld of de stroom werd tijdens het wissen uitgeschakeld. Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand.

Als deze handeling het probleem niet oplost, kan het USBapparaat defect zijn. Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u met dit probleem moet omgaan.

Er is geen geluid.

• • Het USB-apparaat is niet goed aangesloten. Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw. Schakel het systeem vervolgens weer in en controleer of "USB" op het display wordt getoond.

Er is onderbreking, lawaai of het geluid verspringt.

• • U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

• •

apparaten (pagina 11).

Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Schakel het systeem vervolgens

• • weer in.

De muziekgegevens zelf bevatten lawaai of vervormd geluid. Er kan ruis zijn ontstaan tijdens het

• • overdrachtsproces. Verwijder het bestand en probeer de overdracht opnieuw.

De gebruikte bitsnelheid tijdens het coderen van een audiobestand was laag. Stuur een audiobestand met een hogere bitsnelheid naar het USBapparaat.

61 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

62 NL

"READING" wordt lang weergegeven, of het duurt lang voordat het afspelen begint.

• • Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen:

• bestanden op het USB-apparaat

(pagina 10).

• extreem complex.

—De geheugencapaciteit is te groot.

—Het interne geheugen is gefragmenteerd.

"NO FILE" wordt op het display weergegeven.

• • De software-updatefunctie van het systeem is geactiveerd en alle toetsen (uitgezonderd  ) werken niet. Druk op  op het apparaat om de software-update te annuleren.

"OVER CURRENT" wordt op het display weergegeven.

• • Er is een probleem met de elektrische stroom van de

(USB)-poort. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat uit de poort. Controleer of er een probleem is met het USBapparaat. Raadpleeg uw Sonydealer indien dit displaypatroon niet weggaat.

Foutieve display.

• • De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd, voer de overdracht opnieuw uit.

• • De volgende tekencodes kunnen door dit systeem worden weergegeven:

—Symbolen (< > * +, [ ] \ _)

Voor andere tekens wordt "_" getoond.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

• •

• •

Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Schakel het systeem vervolgens weer in.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

apparaten (pagina 11).

• • Het USB-apparaat werkt niet correct. Raadpleeg de

Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u met dit probleem moet omgaan.

Het afspelen begint niet.

• •

• •

Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Schakel het systeem vervolgens weer in.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

apparaten (pagina 11).

Het afspelen start niet vanaf het eerste bestand.

• • Stel de afspeelmodus in op

normaal afspelen (pagina 27).

Bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

• •

• •

Controleer voor weergave of u de juiste Media Mode heeft geselecteerd.

USB-apparaten geformatteerd met andere bestandsystemen

• • dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*

Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden afgespeeld.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

* Dit systeem ondersteunt FAT16 en

FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze FAT.

Raadpleeg voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van ieder USBapparaat of neem contact op met de fabrikant.

Beeld

Geen beeld.

• •

• •

• •

Controleer of het systeem goed is aangesloten.

Vervang het HDMI-kabel indien het is beschadigd.

Controleer of u het apparaat met de HDMI-ingangsaansluiting

• •

• • van uw TV heeft verbonden

(pagina 20).

Controleer of de TV is ingeschakeld en de juiste bediening wordt uitgevoerd.

Zorg ervoor dat u de ingang selecteert in overeenstemming met de aansluiting op de TV zodat

• • u de foto’s vanaf het systeem kunt bekijken.

(Uitgezonderd modellen uit

Latijns-Amerika, Europa en

Rusland)

Controleer of u het juiste, met het

TV overeenkomende kleursysteem heeft ingesteld.

Beeldruis.

• •

• •

Veeg de disc schoon (pagina

69).

(Uitgezonderd modellen uit

Latijns-Amerika, Europa en

Rusland)

Bij weergave van een VIDEO CD die met een ander kleursysteem is opgenomen dan het op het systeem ingestelde kleursysteem, is het beeld mogelijk vervormd

(pagina 22, 32).

• • (Uitgezonderd modellen uit

Latijns-Amerika, Europa en

Rusland)

Stel het kleursysteem in overeenstemming met de TV in

(pagina 22, 32).

Aspectratio van het TV-scherm kan niet worden veranderd.

• • De aspectratio is op uw DVD

VIDEO en videobestand

• • vastgesteld.

Afhankelijk van uw TV kunt u de aspectratio mogelijk niet veranderen.

Taal voor het geluid kan niet worden veranderd.

• •

• •

Er zijn geen andere talen voor het geluid op de spelende DVD VIDEO opgenomen.

De taal voor het geluid kan niet met deze DVD VIDEO worden veranderd.

Taal voor ondertitels kan niet worden veranderd.

• • Er zijn geen andere talen voor de

• • ondertitels op de spelende DVD

VIDEO opgenomen.

De taal voor ondertitels kan niet met deze DVD VIDEO worden veranderd.

Ondertitels kunnen niet worden uitgeschakeld.

• • De ondertitels kunnen niet met deze DVD VIDEO worden uitgeschakeld.

De camerahoeken kunnen niet worden veranderd.

• •

• •

Er zijn geen andere hoeken op de spelende DVD VIDEO opgenomen.

De hoek kan niet met deze DVD

VIDEO worden veranderd.

63 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

64 NL

Tuner*

Er is een ernstige brom of ruis of de zenders kunnen niet worden ontvangen.

• •

• •

Sluit de antenne correct aan.

Verander de locatie en richting van de antenne, voor een goede ontvangst.

• • Schakel dichtbijgelegen elektrische apparatuur uit.

* Radio wordt mogelijk niet ontvangen, afhankelijk van de omstandigheden van de radiogolven of de omgeving in uw woongebied.

BLUETOOTH-apparaat

De koppeling kan niet worden uitgevoerd.

• • Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij het systeem.

• • Het kan zijn dat het koppelen niet mogelijk als andere BLUETOOTHapparaten rondom het systeem aanwezig zijn. Als dit het geval is,

• • dient u de andere BLUETOOTHapparaten uit te schakelen.

Zorg ervoor dat de juiste toegangscode wordt ingevoerd wanneer de naam van het systeem (dit systeem) op het

BLUETOOTH-apparaat wordt geselecteerd.

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of "BT

OFF" wordt op het display weergegeven.

• • Stel het BLUETOOTH-signaal op

"BT ON" (pagina 44).

Verbinding is niet mogelijk.

• • Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u contact wilt maken, ondersteunt niet het A2DP-profiel en kan geen contact met het systeem maken.

• •

• •

• •

Activeer de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat.

Breng een verbinding tot stand van het BLUETOOTH-apparaat.

De informatie van de registratie van de koppeling is gewist. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding is verbroken.

• •

• •

• •

Het systeem en het BLUETOOTHapparaat staan te ver uit elkaar.

Als er obstakels aanwezig zijn tussen het systeem en uw

BLUETOOTH-apparaat, dient u deze obstakels te verwijderen of vermijden.

Als er apparatuur aanwezig is die elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloze

LAN, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron, dient u deze apparaten te verplaatsen.

Het geluid van het BLUETOOTHapparaat kan niet op dit systeem worden afgespeeld.

• • Verhoog eerst het volume op uw

BLUETOOTH-apparaat en stel dan met  +/– het volume af.

Er is een sterke brom, ruis of vervormd geluid hoorbaar.

• • Als er obstakels aanwezig zijn tussen het systeem en uw

BLUETOOTH-apparaat, dient u deze obstakels te verwijderen of vermijden.

• • Als er apparatuur aanwezig is die elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloze

LAN, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron, dient u deze apparaten te verplaatsen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Verlaag het volume van het aangesloten BLUETOOTHapparaat.

Controle voor HDMI ("BRAVIA" sync)

Het systeem schakelt niet in wanneer de televisie wordt ingeschakeld.

• • Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE

VOOR HDMI] in op [AAN]

(pagina 34). De televisie

moet de Controle voor HDMIfunctie ondersteunen (pagina

49). Zie voor meer informatie

• • de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Controleer de luidsprekerinstellingen van de televisie. De stroom van het systeem wordt in overeenstemming met de luidsprekerinstellingen van

• • de televisie geschakeld. Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Indien de laatste keer het geluid via de televisieluidsprekers werd gestuurd, zal het systeem niet worden ingeschakeld wanneer de televisie wordt ingeschakeld.

Het systeem schakelt uit wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.

• • Controleer de instelling van

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-

BY GEKOPPELD AAN TV]

(pagina 35). Met [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] op [AAN] gesteld wordt het systeem, ongeacht de ingang, automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

Het systeem schakelt niet uit wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.

• • Controleer de instelling van

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] (pagina

35).

Voor het ongeacht de ingang, automatisch uitschakelen van het systeem bij het uitschakelen van de televisie, moet u [STAND-

BY GEKOPPELD AAN TV] op

[AAN] stellen. De televisie moet de Controle voor HDMI-functie

ondersteunen (pagina 49).

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Geen televisiegeluid via het systeem.

• • Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of

• • audiokabel die met het systeem en de televisie is verbonden

(pagina 20).

Indien uw televisie compatibel is met Audio-retourkanaal, moet u controleren of het systeem is verbonden met een ARCcompatibele HDMI IN-aansluiting

van de televisie (pagina 20).

Als er nog steeds geen geluid hoorbaar is of het geluid wordt onderbroken, sluit dan een audiokabel (niet bijgeleverd) aan, houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP, en stel vervolgens [HDMI-

INSTELLING] – [AUDIO RETURN

CHANNEL] in op [UIT] (pagina

34).

65 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

66 NL

• • Indien uw televise niet compatibel is met Audio-retourkanaal, zal het geluid van de televisie niet via het systeem worden weergegeven, ook niet wanneer het systeem met de HDMI IN-aansluiting van de televisie is verbonden. Sluit een audiokabel (niet bijgeleverd) aan om TV-geluid uit te voeren vanaf

• •

• •

het systeem (pagina 21).

Verander de functie van het

systeem in "TV" (pagina 21).

Verhoog het volume op het

• • systeem.

Afhankelijk van de volgorde waarin u de TV en het systeem aansluit, wordt het systeem

• • mogelijk gedempt en licht " "

(dempen) op het display van de eenheid op. Schakel in dat geval eerst de televisie en daarna het systeem in.

Stel de luidsprekerinstelling van de televisie (BRAVIA) op Audiosysteem. Zie de

Gebruiksaanwijzing van uw televisie voor het instellen.

Het geluid wordt via zowel het systeem als de televisie weergegeven.

• •

• •

Demp het geluid van het systeem of van de televisie.

Verander de uitvoer van de luidsprekers op de TV in TVluidspreker of Audiosysteem.

De Controle voor HDMI-functie werkt niet juist.

• •

• •

Controleer de verbinding met het

systeem (pagina 17).

Activeer de Controle voor

HDMI-functie op de televisie.

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

• • Wacht even en probeer opnieuw.

Indien u het systeem ontkoppelt, duurt het even eer er weer bedieningen kunnen worden uitgevoerd. Wacht 15 seconden of

• •

• • langer en probeer opnieuw.

Controleer of de met dit systeem verbonden televisie geschikt zijn voor de Controle voor HDMIfunctie.

Het type en aantal apparaten dat met de Controle voor HDMIfunctie kunnen worden bediend is als volgt beperkt door de HDMI

CEC-standaard:

—Opname-apparatuur (Blu-ray

Disc-recorder, DVD-recorder, enz.): maximaal 3 apparaten

Disc-speler, DVD-speler, enz.): maximaal 3 apparaten (dit systeem gebruikt één van hen)

• maximaal 4 apparaten

—Audiosysteem (receiver/ hoofdtelefoon): maximaal

1 apparaat (die voor dit systeem wordt gebruikt)

Draadloze Feestgroep

BLUETOOTH-apparaat kan niet op het systeem worden aangesloten tijdens Draadloze Feestgroepfunctie.

• • Voer, nadat alle systemen zijn aangesloten, de koppel- en verbindingsbewerkingen uit tussen het BLUETOOTH-apparaat en de Feestgastheer.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Het systeem resetten

Als het systeem nog steeds niet correct werkt, dient u het systeem terug te zetten op de standaard fabrieksinstellingen.

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek er weer in.

2

Druk op  om het systeem in te schakelen.

3

Houd VOCAL FADER en MIC ECHO ongeveer 3 seconden ingedrukt.

"RESET" wordt op het display weergegeven.

Nadat de reset is voltooid, wordt het systeem automatisch opnieuw gestart. Druk op  om het systeem in te schakelen.

Alle BLUETOOTHkoppelingsinformatie en door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals vooraf ingestelde radiozenders, worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen (met uitzondering van sommige setupmenu-instellingen).

Zie "De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen

terugzetten" (pagina 67) om alle

setupmenu-instellingen te resetten.

De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten

U kunt de setupmenu-instellingen

(behalve voor [KINDERBEVEILIGING]instellingen) terugzetten naar de standaardinstellingen.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

Het Setup-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

[HERSTELLEN] te selecteren en druk dan op .

4

Druk herhaaldelijk op / om

[JA] te selecteren en druk dan op

.

Het terugstellen duurt een paar seconden. Druk tijdens het terugstellen van het systeem niet op

 .

Zelfdiagnosefunctie

Indien letters/cijfers op het

TV-scherm of op het display worden getoond

Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te voorkomen dat de werking van het systeem wordt verstoord, verschijnt een servicenummer. Het servicenummer bestaat uit letters en cijfers (bijv. C

13 50). Zie de volgende tabel voor de oorzaak en de corrigerende maatregel.

Oorzaak en oplossing Eerste 3 tekens van onderhoudscode

C 13 Disc is vuil.

• • Reinig de disc met een zacht doekje (pagina

69).

67 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

68 NL

Eerste 3 tekens van onderhoudscode

C 31

Oorzaak en oplossing

E XX

(XX is een cijfer)

Disc is niet juist geplaatst.

• • Schakel het systeem uit en vervolgens weer in. Plaats daarna de disc op juiste wijze terug.

Ter bescherming tegen een onjuiste werking werd de zelfdiagnose-functie voor het systeem uitgevoerd.

• • Raadpleeg uw

Sony-dealer of lokale erkende Sonyonderhoudscentrum en geef de onderhoudscode van

5-tekens door.

Bijvoorbeeld: E 61 10

Meldingen

Een van de volgende meldingen kan tijdens de procedure op het display knipperen of weergegeven worden.

CANNOT PLAY

• •

• •

Er is een disc geplaatst die niet afgespeeld kan worden.

Een DVD VIDEO met een verkeerde regiocode is geplaatst.

CODE 01/SGNL ERR

Een niet-ondersteund audiosignaal wordt ingevoerd vanaf de aangesloten HDMI IN (ARC)-

aansluiting op de TV (pagina 20).

DATA ERROR

• •

• •

Het bestand is een nietondersteund formaat aangemaakt.

De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.

DEVICE ERROR

Het USB-apparaat kan niet herkend worden of een onbekend apparaat is aangesloten.

DEVICE FULL

Het geheugen van het USB-apparaat is vol.

ERASE ERROR

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat onmogelijk.

FATAL ERROR

Het USB-apparaat is verwijderd tijdens de overdracht of het wisproces en kan beschadigd zijn.

FOLDER FULL

Overdracht op het USB-apparaat is niet mogelijk omdat het maximale aantal mappen is bereikt.

NoDEVICE

Er is geen USB-apparaat aangesloten of er is een nietondersteund apparaat aangesloten.

NO DISC

Er is geen disc in de eenheid.

NO MUSIC

Er zijn geen ondersteunde audiobestanden in de afspeelbron aanwezig.

NO SUPPORT

Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten of het USB-apparaat is via een USB-spoel verbonden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

NO VIDEO

Er zijn geen ondersteunde videobestanden in de afspeelbron aanwezig.

NOT USE

U hebt geprobeerd een specifieke handeling onder condities uit te voeren waar deze handeling verboden is.

OVER CURRENT

Er werd een overstroom gedetecteerd in de (USB)-poort.

PROTECT

Het USB-apparaat is tegen schrijven beschermd.

PUSH STOP

U hebt een handeling uitgevoerd die alleen uitgevoerd kan worden als het afspelen is gestopt.

READING

Het systeem leest informatie van de disc of het USB-apparaat. Sommige handelingen zijn niet beschikbaar.

REC ERROR

De overdracht start niet, is voor een deel gestopt of kan niet worden uitgevoerd.

TRACK FULL

Overdracht op het USB-apparaat is niet mogelijk omdat het maximale aantal bestanden is bereikt.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het dragen van het apparaat

Voer, om schade aan het discmechanisme te voorkomen, de volgende procedures uit alvorens de eenheid te dragen.

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op  om het systeem in te schakelen.

2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

3

Verwijder de disc.

Druk op  om de disclade te openen en te sluiten.

Wacht totdat "NO DISC" op het display verschijnt.

4

Druk op  om het systeem uit te schakelen.

5

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerkingen over discs

• • Voordat u een disc gaat afspelen, dient u de disc schoon te vegen met een reinigingsdoek, vanaf het midden naar de buitenkant.

• • Reinig de discs niet met oplosmiddelen zoals benzine, thinner, in de handel verkrijgbare reinigers of antistatische spray die bedoeld is voor LP’s van vinyl.

• • Stel de discs niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals hete luchtkanalen, en laat de discs ook niet achter in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd is.

69 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

70 NL

Veiligheid

• • Trek de stekker van het netsnoer geheel uit het stopcontact als u het apparaat voor een langere tijd niet gaat gebruiken. Als u het apparaat loskoppelt, pak dan altijd de stekker vast. Trek nooit aan de kabel.

• • Als een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, moet u het systeem loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat

• • u het apparaat weer gebruikt.

Het netsnoer mag alleen door een erkend vakman worden vervangen.

Over het hanteren van het systeem

Dit systeem is niet spatwaterdicht of waterdicht. Zorg dat er geen water op het systeem spat of reinig het met water.

Plaatsing

• • Zet het systeem niet in een schuine stand neer of op plaatsen waar het extreem heet, koud, stoffig, vuil of vochtig is. Ook dient u het apparaat niet op een plek neer te zetten die slecht wordt geventileerd, blootstaat aan trillingen, direct zonlicht of fel licht.

• • Ga voorzichtig te werk als u het apparaat of de luidsprekers op speciaal behandelde oppervlakken (bijv. met was of olie behandeld, gepolijst) plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen optreden.

• • Als het systeem van een koude naar een warme locatie wordt verplaatst of in een ruimte wordt geplaatst met veel stoom, kan het vocht op de lens in de unit condenseren en een defect aan het systeem veroorzaken. In dit geval dient u de disc te verwijderen en het systeem ongeveer een uur ingeschakeld te laten totdat het vocht verdampt is.

Warm worden

• • Het warm worden van het apparaat tijdens de werking is normaal en geen reden om contact op te nemen met het servicecentrum.

• • Raak de behuizing niet aan als het apparaat continue op een hoog volume is gebruikt, de behuizing kan daardoor heet zijn geworden.

• • Dek de ventilatie-openingen niet af.

Het luidsprekersysteem

Het luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd en de afbeeldingen op de televisies in de buurt kunnen daardoor magnetisch vervormen.

In dit geval dient u de televisie uit te schakelen, 15 tot 30 minuten te wachten en vervolgens de televisie weer in te schakelen. Als er geen verbetering optreedt, dient u de luidsprekers verder van de televisie te plaatsen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Let op: Het TV-scherm kan worden beschadigd indien een stilstaand videobeeld of het beeldscherm gedurende een langere tijd op uw TV getoond blijft. Dit is vooral het geval met projector-TV’s.

De behuizing reinigen

Reinig dit systeem met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje.

Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddel zoals thinner, benzine of alcohol.

BLUETOOTH-communicatie

• • BLUETOOTH-apparaten dienen binnen ongeveer 10 meter (zonder obstructies) van elkaar gebruikt te worden. Het effectieve communicatiebereik wordt korter bij de volgende omstandigheden.

— Als een persoon, metalen object, muur of andere obstructie tussen de apparaten met een BLUETOOTHverbinding staat

— Locaties waar een draadloze LAN geïnstalleerd is

— In de buurt van magnetrons die in gebruik zijn

— Locaties waar andere elektromagnetische golven zijn

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • BLUETOOTH-apparaten en een draadloze LAN (IEEE802.11b/g/n) apparatuur gebruiken dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Als u uw BLUETOOTH-apparaat in de buurt van een apparaat gebruikt met draadloze LAN-mogelijkheid, kan er elektromagnetische storing ontstaan. Dit kan resulteren in lagere gegevensoverdrachtsnelheden of het onvermogen om verbinding te maken. Als dit zich voordoet dient u de volgende oplossingen te proberen:

— Gebruik dit systeem op ten minste

10 meter afstand van een draadloos

LAN-apparaat.

— Schakel het draadloze LAN-apparaat uit als het BLUETOOTH-apparaat binnen 10 meter wordt gebruikt.

— Installeer dit systeem en het

BLUETOOTH-apparaat zo dicht als mogelijk bij elkaar in de buurt.

• • De radiogolven die dit systeem uitzendt kunnen storing in de werking van enkele medische apparaten veroorzaken. Aangezien deze storing in een defect kan resulteren, dient u altijd op de volgende locaties de stroom van dit systeem en het BLUETOOTHapparaat uit te schakelen:

— In ziekenhuizen, vliegtuigen en plaatsen waar ontvlambare gassen aanwezig zijn

— In de buurt van automatische deuren

• • of brandalarmen

Dit systeem ondersteunt de veiligheidsfuncties die aan de

BLUETOOTH-specificaties voldoen, om voor een veilige verbinding te zorgen tijdens communicatie met gebruik van BLUETOOTH-technologie. Deze beveiliging kan echter, afhankelijk van de content en andere factoren, niet voldoende zijn, dus ben altijd voorzichtig als u een communicatie uitvoert met BLUETOOTH-technologie.

• • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere verliezen die voortvloeien uit een informatielek tijdens communicatie met BLUETOOTHtechnologie.

• • BLUETOOTH-communicatie wordt niet per definitie gegarandeerd met alle

BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde profiel als dit systeem hebben.

• • BLUETOOTH-apparaten die met dit systeem verbonden zijn, moeten aan de BLUETOOTH-specificatie voldoen, voorgeschreven door Bluetooth

SIG, Inc. en moeten gecertificeerd zijn. Zelfs als een apparaat voldoet aan de BLUETOOTH-specificatie kunnen er situaties zijn waarbij de karakteristieken of specificaties van het

BLUETOOTH-apparaat het onmogelijk maken om verbinding te maken of tot verschillende bedieningsmethoden,

• • display of bediening kan leiden.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat dat met deze unit is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingscondities kan er storing optreden of de audio onderbroken worden.

Specificaties

Ingangen

AUDIO IN (TV) L/R:

Voltage 2 V, impedantie

47 kilo-ohm

TV (ARC):

Ondersteund audiosignaal:

Lineaire 2-kanaals PCM

MIC:

Gevoeligheid 1 mV, impedantie

10 kilo-ohm

Uitgangen

HDMI OUT (TV) ARC:

Ondersteund audiosignaal:

Lineaire 2-kanaals PCM (max.

48 kHz), Dolby Digital

HDMI-gedeelte

Connector:

Type A (19-pins)

71 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

72 NL

Disc-spelergedeelte

Systeem:

Compact disc en digitaal audio- en videosysteem

Eigenschappen laserdiode

Emissieduur: Continu

Laseruitgang*: Minder dan

44,6 μW

* Deze uitgang is de waarde gemeten op een afstand van

200 mm van het oppervlak van de objectieflens op het optisch pick-upblok met een lensopening van 7 mm.

Frequentiebereik:

20 Hz – 20 kHz

Formaat videokleursysteem:

Latijns-Amerikaanse modellen:

NTSC

Overige modellen:

NTSC en PAL

USB-gedeelte

Ondersteund USB-apparaat:

Klasse massaopslag

Maximale stroom:

1 A

(USB)-poort:

Type A

FM-tunergedeelte

FM stereo, FM superheterodyne tuner

Antenne:

FM-draadantenne

Afstembereik:

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHzstap)

BLUETOOTH-gedeelte

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH-standaard versie 4.2

Uitgang:

BLUETOOTH-standaard vermogensklasse 2

Maximaal uitgangsvermogen:

< 9,5 dBm

Maximum communicatiebereik:

Gezichtslijn ongeveer 10 m 1)

Maximumaantal te registeren apparaten

8 apparaten

Maximumaantal gelijktijdige verbindingen (Multipoint)

3 apparaten

Frequentieband:

2,4 GHz band (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Modulatiemethode:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Compatibele BLUETOOTH-profielen 2) :

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Ondersteunde codecs:

SBC (Subband codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

1) Het actuele bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen de apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestatie van de antenne, besturingssysteem, softwaretoepassing, enz.

2) BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTHcommunicatie tussen de apparaten.

Ondersteunde audioformaten

Ondersteunde bitsnelheid en bemonsteringsfrequenties:

MP3:

32/44,1/48 kHz, 32 kbps –

320 kbps (VBR)

AAC:

44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps

(CBR/VBR)

WMA:

44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps

(CBR/VBR)

WAV:

44,1/48 kHz (16 bit)

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Ondersteunde videoformaten

Xvid:

Videocodec: Xvid video

Bitsnelheid: 4,854 Mbps (MAX)

Resolutie/framerate:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (behalve voor

Latijns-Amerikaanse modellen)

Audiocodec: MP3

MPEG4:

Bestandsformaat: MP4 bestandsformaat

Videocodec: MPEG4 eenvoudig profiel (AVC is niet compatibel.)

Bitsnelheid: 4 Mbps

Resolutie/framerate:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (behalve voor

Latijns-Amerikaanse modellen)

Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC is niet compatibel.)

DRM: Niet compatibel

Luidsprekersysteem

Luidsprekersysteem:

2-weg, Basreflex

Luidsprekereenheid:

Tweeters: 50 mm, conustype

Woofers: 200 mm, conustype

Nominale impedantie:

4 ohm

Afmetingen (b/h/d) (ongeveer):

255 mm × 405 mm × 220 mm

Gewicht (ongeveer):

5,1 kg

Algemeen

Stroomvereisten:

120 V – 240 V wisselstroom,

50/60 Hz

Stroomverbruik:

70 W

Stroomverbruik (bij de stroomspaarstand):

0,5 W (Als "BT STBY" is ingesteld op "OFF" en [CONTROLE VOOR

HDMI] is ingesteld op [UIT].)

2 W* (Als "BT STBY" is ingesteld op

"ON" en [CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op [AAN].)

Afmetingen (b/h/d) (excl. luidsprekers)

(ongeveer):

335 mm × 172 mm × 310 mm

Gewicht (excl. luidsprekers)

(ongeveer):

2,7 kg

Bedrijfstemperatuur:

5 °C tot 35 °C

* Het stroomverbruik van het systeem is minder dan 0,5 W als er geen HDMIverbinding is en "BT STBY" is ingesteld op "OFF".

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

73 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

74 NL

Taalcodelijst

De spelling voldoet aan de ISO 639:1988 (E/F) standaard.

Code Taal

1027 Afar

Code Taal

1186 Scots Gaelic

Code Taal

1350 Malayalam

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabic

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1194 Galician

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croatian

1229 Hungarian

1233 Armenian

1057 Byelorussian

1059 Bulgarian

1060 Bihari

1061 Bislama

1235

1239

1245

1248

Interlingua

Interlingue

Inupiak

Indonesian

1066 Bengali; Bangla 1253 Icelandic

1067 Tibetan

1070 Breton

1254

1257

Italian

Hebrew

1079 Catalan

1093 Corsican

1097 Czech

1103 Welsh

1105 Danish

1109 German

1130 Bhutani

1142 Greek

1144 English

1145 Esperanto

1149 Spanish

1150 Estonian

1151

1157

Basque

Persian

1165 Finnish

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 French

1181 Frisian

1183 Irish

1352

1353

1356

1357

1358

1363

1365

1369

1376

1379

1393

1403

1408

Mongolian

Moldavian

Marathi

Malay

Maltese

Burmese

Nauru

Nepali

Dutch

Norwegian

Occitan

(Afan) Oromo

Oriya

1417 Punjabi

1428 Polish

1261 Japanese

1269 Yiddish

1283 Javanese

1287 Georgian

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambodian

1300 Kannada

1435 Pashto; Pushto

1436 Portuguese

1463 Quechua

1481 Rhaeto-Romance

1482 Kirundi

1483 Romanian

1489 Russian

1491 Kinyarwanda

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latin

1326 Lingala

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Serbo-Croatian

1503 Singhalese

1505 Slovak

1327 Laothian

1332 Lithuanian

1506 Slovenian

1507 Samoan

1334 Latvian; Lettish 1508 Shona

1345 Malagasy 1509 Somali

1347 Maori

1349 Macedonian

1511 Albanian

1512 Serbian

Code Taal

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Swedish

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turkish

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ukrainian

1564 Urdu

1572 Uzbek

1581 Vietnamese

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chinese

1697 Zulu

1703 Niet gespecificeerd

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Lijst voor gebieden met kinderslotcodes

Code Regio

2044 Argentinië

2047 Australië

2046 Oostenrijk

2057 België

2070 Brazilië

2079 Canada

2090 Chili

2092 China

2115 Denemarken

Code Regio

2165 Finland

2174 Frankrijk

2109 Duitsland

2248 India

2238 Indonesië

2254 Italië

2276 Japan

2304 Korea

2363 Maleisië

Code Regio

2362 Mexico

Code Regio

2149 Spanje

2376 Nederland 2499 Zweden

2390 Nieuw-Zeeland 2086 Zwitserland

2379 Noorwegen

2427 Pakistan

2528

2184

Thailand

Groot-Brittannië

2424 Filipijnen

2436 Portugal

2489 Rusland

2501 Singapore

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

75 NL

2 IT

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie, tende e simili.

Non esporre l’apparecchio a sorgenti di fiamma non protette (ad esempio candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio a cadute o spruzzi e non collocare sull’apparecchio stesso oggetti contenenti liquidi, quali ad esempio vasi.

Poiché la spina è utilizzata per scollegare l’apparecchio dalla corrente di rete, collegare l’apparecchio a una presa di rete CA facilmente accessibile.

In caso di funzionamento anomalo dell’apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di rete CA.

Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, come una libreria o un mobiletto da incasso.

L’apparecchio non è scollegata dalla corrente di rete fintanto che rimane collegata alla presa di rete CA, anche se l’apparecchio stessa è stata spenta.

Solamente per uso all’interno.

Per prodotto con marcatura CE

La validità della marcatura CE è limitata ai soli paesi in cui è legalmente in vigore, principalmente nei paesi AEE

(area economica europea).

AVVERTENZA

Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non corretto.

Non esporre le batterie o gli apparecchi con le batterie installate a fonti di calore eccessivo, quali luce solare e fuoco.

AVVERTENZA

L’uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenterà il pericolo di danno agli occhi.

Questo apparecchio è classificato come prodotto CLASS 1 LASER in base alla norma IEC 60825-1:2007. Questa marcatura è posta sull’esterno nella parte posteriore dell’unità.

Per i clienti in Europa

Smaltimento delle batterie

(pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i

Paesi dell’Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico.

Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie in un centro di raccolta idoneo per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria.

Nota per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente agli apparecchi venduti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive

UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.

Importatore UE: Sony Europe Limited.

Richieste all’importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan

7-D1 1935 Zaventem, in Belgio.

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.compliance.sony.de/

Questa apparecchiatura radio deve essere utilizzata con la/e versione/i approvata/e del software che è/ sono indicata/e nella Dichiarazione di

Conformità UE. Il software caricato su questa apparecchiatura radio risulta ottemperare ai requisiti essenziali della

Direttiva 2014/53/UE.

È possibile controllare la versione software premendo OPTIONS, quindi selezionare “SYSTEM” – “VERSION” utilizzando / e .

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti indicati nel regolamento EMC utilizzando un cavo di collegamento con lunghezza inferiore ai 3 metri.

Questo Home Audio System è destinato all’uso per i seguenti scopi:

• Riproduzione di sorgenti musicali/ video su dischi o dispositivi USB

• Trasferimento di musica su dispositivi USB

• Ascolto di stazioni radio

• Ascolto dell’audio del televisore

• Riproduzione di sorgenti musicali su dispositivi BLUETOOTH

• Vivere al meglio i momenti di aggregazione sociale con la funzione Catena festa wireless

3 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

4 IT

Avviso su licenze e marchi di proprietà

• è un marchio di proprietà di DVD Format/Logo Licensing

Corporation.

• I logo “DVD+RW”, “DVD-RW”,

“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” e

“CD” sono marchi di proprietà.

• WALKMAN® e il logo WALKMAN® sono marchi registrati di Sony

Corporation.

• Tecnologia di codifica audio MPEG

Layer-3 e brevetti concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

• Windows Media è un marchio registrato o un marchio di proprietà di Microsoft Corporation negli Stati

Uniti e/o in altri paesi.

• Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato senza la licenza di Microsoft o di un’affiliata Microsoft autorizzata.

• Questo sistema incorpora Dolby*

Digital.

* Prodotto su licenza di Dolby

Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

• Questo sistema incorpora la tecnologia High-Definition

Multimedia Interface (HDMI™).

I termini HDMI e HDMI High-

Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing

Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

• “BRAVIA” è un marchio di proprietà di Sony Corporation.

• LDAC™ e il logo LDAC sono marchi di proprietà di Sony Corporation.

• Il marchio denominato BLUETOOTH® e i logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Sony Corporation è sotto licenza. Altri marchi di proprietà e denominazioni commerciali sono di appartenenza dei rispettivi proprietari.

• Android è un marchio di Google LLC.

• Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

• Apple, iPhone e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

• L’uso dell’adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di

Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.

• IL PRESENTE PRODOTTO È

CONCESSO IN LICENZA AI SENSI

DELLE LICENZE PER ILPORTAFOGLIO

DI BREVETTI MPEG-4 VISUAL

PER L’UTILIZZO PERSONALE

E NON COMMERCIALE DI UN

CONSUMATORE AL FINE DI

(i) CODIFICARE VIDEO IN

CONFORMITÀ ALLO STANDARD

MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4

VIDEO”)

E/O

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

(ii) LA DECODIFICA DEL VIDEO

MPEG-4 CODIFICATO DA UN

CONSUMATORE IMPEGNATO IN

UN’ATTIVITÀ PERSONALE E NON

COMMERCIALE E/O RICEVUTO

DA UN FORNITORE DI VIDEO

AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO

MPEG-4.

NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA

O SARÀ IMPLICITA PER QUALSIASI

ALTRO UTILIZZO. PER MAGGIORI

INFORMAZIONI, COMPRESE QUELLE

RELATIVE AGLI USI PROMOZIONALI,

INTERNI E COMMERCIALI,

E OTTENERE UNA LICENZA,

CONTATTARE MPEG LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Tutti gli altri marchi di proprietà sono dei rispettivi proprietari.

• Nel presente manuale, i marchi ™ e

® non sono specificati.

Informazioni su questo manuale

• •

• •

Il presente manuale illustra principalmente le operazioni utilizzando il telecomando, ma le stesse operazioni possono essere eseguite utilizzando i pulsanti sull’unità aventi nomi identici o simili.

Le icone riportate all’inizio

• • di ciascuna spiegazione - ad esempio - indicano il tipo di supporto di memoria utilizzabile con la funzione spiegata.

Alcune illustrazioni sono solo concettuali e possono raffigurare un prodotto diverso da quello effettivamente acquistato.

• • Le informazioni visualizzate sullo schermo televisivo possono cambiare secondo l’effettiva area di utilizzo.

• • Le impostazioni di fabbrica

• • appaiono sottolineate.

Sullo schermo televisivo i testi appaiono tra parentesi

([--]), mentre sul display dell’apparecchio appaiono tra doppie virgolette (“--”).

5 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Indice

6 IT

Informazioni su questo manuale ................................. 5

Apertura della confezione .....8

Tipi di disco o di file riproducibili dal disco o dal dispositivo .............................8

Siti Web per dispositivi compatibili ............................ 11

Guida alle parti e ai comandi ................................12

Operazioni preliminari

Allacciamento del sistema in modo sicuro ..........................16

Disattivazione della dimostrazione .......................17

Inserimento delle pile ...........17

Posizionamento dei diffusori .................................18

Collegamento del televisore ..............................19

Impostazione del sistema colore ....................................21

Esecuzione della configurazione rapida...........21

Modifica del modo display .................................. 22

Riproduzione disco/USB

Prima di utilizzare il dispositivo USB .................... 22

Fondamenti di riproduzione ........................ 22

Altre operazioni di riproduzione ........................ 24

Uso del modo di riproduzione ........................ 27

Restrizione di riproduzione dei dischi (Funzione controllo genitori) ................ 28

Controllo delle informazioni sul disco o sul dispositivo

USB ....................................... 29

Uso del menu delle impostazioni ........................30

Trasferimento USB

Prima di utilizzare il dispositivo USB .................... 35

Trasferimento di musica ...... 35

Sintonizzatore

Ascolto della radio ............... 38

Collegamento BLUETOOTH

Note sulla tecnologia wireless BLUETOOTH ........... 39

Associazione di questo sistema con un dispositivo

BLUETOOTH .........................40

Ascoltare musica su un dispositivo BLUETOOTH ........41

Collegamento di questo sistema con più dispositivi

BLUETOOTH (collegamento multi-dispositivo) ................ 42

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Impostazione dei codec audio BLUETOOTH ............... 42

Impostazione del modo standby BLUETOOTH ........... 43

Attivazione o disattivazione del segnale BLUETOOTH ...... 43

Controllo del sistema mediante uno smartphone o tablet (Sony | Music

Center) .................................44

Dare feste scatenate con l’app “Fiestable” ................... 45

Ottenere e condividere una classificazione di Persone della festa e ottenere funzionalità bonus con Re della festa ............................ 45

Regolazione audio

Regolazione dell’audio ........46

Selezione del modo Calcio virtuale .................................46

Creazione del proprio effetto audio .................................... 47

Creazione di un’atmosfera di festa (Effetto DJ) ................... 47

Altre operazioni

Uso della funzione Controllo per HDMI ..............................48

Fruire della riproduzione wireless utilizzando più sistemi (funzione Catena festa wireless) ......................50

Cantare insieme: Karaoke .... 52

Utilizzo della Guida vocale ... 54

Uso del Timer sospendi ....... 54

Uso di apparecchio opzionale ............................. 54

Disattivare i tasti sull’unità

(Blocco bambini) .................. 55

Impostazione della funzione standby automatico........................... 55

Aggiornamento del software ............................... 56

Informazioni aggiuntive

Guida alla soluzione dei problemi .............................. 56

Precauzioni ..........................68

Caratteristiche tecniche ....... 70

Elenco dei codici di lingua ... 73

7 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Apertura della confezione

• • Unità: HCD-M20D (1)

• •

• •

• •

• •

Sistema diffusori: SS-M20D (2)

Telecomando (1)

Pile R03 (formato AAA) (2)

Antenna a filo FM (1)

• •

• •

Cavo di alimentazione CA (1)

Adattatore per spina CA* (1) (in dotazione solo in alcune aree)

* Questo adattatore spina non è destinato all’uso in Cile, Paraguay e

Uruguay. Utilizzare questo adattatore spina nei Paesi in cui è necessario.

Nota

Per disimballare o maneggiare un diffusore grande e/o pesante si raccomanda l’intervento di due o più persone. Qualora cada, infatti, potrebbe causare lesioni personali e/o danni alle cose.

AVVISO IMPORTANTE

Avvertenza: Questo prodotto non è portatile e non è stato specificamente progettato per essere trasportato facilmente. Deve essere posizionata in modo sicuro su un armadietto.

Tipi di disco o di file riproducibili dal disco o dal dispositivo

8 IT

Tipi di disco riproducibili

• •

• •

• •

DVD VIDEO

DVD-R/DVD-RW in formato DVD

VIDEO o modo video

DVD+R/DVD+RW in formato DVD

• •

VIDEO

VIDEO CD (versione 1.0, 1.1 e dischi

2.0)

• •

• •

• •

• •

Super VCD

CD-R/CD-RW/CD-ROM in formato

VIDEO CD o formato VCD super

AUDIO CD

CD-R/CD-RW in formato AUDIO

CD

Tipi di file riproducibili da disco

• •

• •

Musica:

File MP3 (.mp3) 1)2)

Video:

File MPEG4 (.mp4/.m4v) 2)3) , file

Xvid (.avi)

Tipi di file riproducibili da dispositivo USB

• •

• •

Musica:

File MP3 (.mp3) 1)2) , file WMA

(.wma) 2) , file AAC (.m4a/.

mp4/.3gp) 2) , file WAV (.wav) 2)

Video:

File MPEG4 (.mp4/.m4v) 2)3) , file

Xvid (.avi)

Nota

• • I dischi devono essere registrati nei seguenti formati:

— Dischi CD-ROM/-R/-RW in formato

DATA CD contenenti file MP3 1)2) ,

MPEG4 2)3) o Xvid conformi al file system ISO 9660 4) Level 1/Level 2 o

Joliet (formato esteso).

— Dischi DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in formato DATA DVD contenenti file

MP3 1)2) , MPEG4 2)3) o Xvid conformi al file system UDF (Universal Disk

• •

Format).

Il sistema tenta di riprodurre i file di estensione compresa tra quelle qui sopra citate, anche se non sono nel formato supportato. La riproduzione di tali file può tuttavia causare l’emissione di forti rumori con rischio di danneggiamento del sistema diffusori.

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) è un formato standard definito da ISO/

MPEG per i dati audio compressi. I file

MP3 devono essere in formato MPEG 1

Audio Layer 3.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

2) Il sistema non riproduce i file con protezione del copyright (Digital Rights

Management, o gestione dei diritti digitali).

3) I file MPEG4 devono essere registrati nel formato MP4. Il sistema è compatibile con i seguenti codec video:

— Codec video: MPEG4 profilo semplice (AVC non è supportato.)

— Codec audio: AAC-LC (HE-AAC non è supportato.)

4) È un formato logico di file o cartelle su disco CD-ROM definito dalla

ISO (International Organization for

Standardization).

Dischi e file non riproducibili

• •

• •

Non è possibile riprodurre i seguenti tipi di disco:

PHOTO CD

—Dati che sono parte dei dischi

CD-Extra o Mixed Mode CD*

—CD+G (contenenti dati grafici)

• con scrittura a pacchetto (Packet

Writing)

• correttamente finalizzati

—DVD-R/-RW compatibili con la tecnologia CPRM (Content

Protection for Recordable

Media) registrati con programmi

Copy-Once

• —Dischi di forma non standard (a cuore, a stella, quadri ecc.)

—Dischi con applicato nastro adesivo, carta o altri tipi di adesivo

Il sistema non riproduce i seguenti tipi di file:

—File video di dimensioni superiori a 720 (larghezza) x 576

(altezza) pixel.

• •

—File video di elevato rapporto larghezza/lunghezza.

—File WMA registrati in formato

WMA DRM o WMA senza perdite oppure in formato WMA PRO.

AAC DRM o AAC senza perdite.

—File AAC codificati a 96 kHz.

• password.

—File con protezione del copyright DRM (Digital Rights

Management).

• —Alcuni file Xvid che sono più lunghi di 2 ore.

I file audio MP3 PRO possono essere riprodotti come file MP3.

• • Il sistema potrebbe non riprodurre i file Xvid combinati con due o più file Xvid.

* Mixed Mode CD: questo formato registra i dati nella prima traccia e l’audio (dati AUDIO CD) nella seconda e nelle successive tracce di una sessione.

Note sui CD-R/-RW e DVD-R/

-RW/+R/+RW

• • In alcuni casi i dischi CD-R/-RW e i DVD-R/-RW/+R/+RW non possono essere riprodotti da questo sistema a causa della loro qualità di registrazione o condizione fisica, oppure delle caratteristiche dell’apparecchio di registrazione e del software usato per la loro creazione. Per ulteriori informazioni a riguardo s’invita a consultare le istruzioni per l’uso dell’apparecchio di registrazione

• • usato.

Con alcuni dischi DVD+R/+RW alcune funzioni di riproduzione potrebbero non operare anche qualora siano stati correttamente finalizzati. In tal caso li si può vedere con la normale riproduzione.

9 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

10 IT

Note sui dischi

• • Questo prodotto è stato

• • progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard del

(CD) Compact Disc.

I DualDisc e alcuni dischi musicali codificati con protezione del copyright non sono conformi allo standard CD. Essi non sono perciò compatibili con questo sistema.

Nota sui dischi multisessione

Questo sistema può riprodurre dischi a sessioni continue qualora siano state tutte registrate nello stesso formato della prima.

Non se ne garantisce tuttavia la riproduzione da parte del sistema.

Nota sulle operazioni di riproduzione di DVD VIDEO e

VIDEO CD

Alcune aziende software possono limitare intenzionalmente alcune funzioni di riproduzione dei dischi

DVD VIDEO o VIDEO CD. Tali funzioni potrebbero pertanto non essere disponibili. Si suggerisce a riguardo di leggere le istruzioni per l’uso di tali dischi DVD VIDEO o VIDEO CD.

Note sui file riproducibili

• • L’avvio della riproduzione può

• • richiedere più tempo quando:

DATA CD, sul DATA DVD o nel dispositivo USB è complessa.

• riproduzione di file audio o video di un’altra cartella.

Il sistema può riprodurre i dischi

DATA CD e DATA DVD e i dispositivi

USB solo alle seguenti condizioni:

—la struttura non deve superare 8 livelli di cartelle

• •

• •

—non vi siano registrate più di 300 cartelle

—su ciascun disco non siano registrati più di 999 file

—in ciascun dispositivo USB non siano registrati più di 2.000 file

—ciascuna cartella non contenga più di 650 file

Queste quantità possono tuttavia variare a seconda della configurazione dei file o delle cartelle stesse.

Il sistema ignora le cartelle non contenenti file audio o video.

Il sistema potrebbe non riprodurre nel medesimo ordine i file trasferiti da un apparecchio esterno quale,

• •

• • ad esempio, un computer.

A seconda del software usato per creare i file audio o video il sistema potrebbe non rispettarne l’ordine di registrazione.

La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura dei formati supportati, con tutti

• • i dispositivi di registrazione e i supporti di registrazione non può essere garantita.

A seconda dei file Xvid in uso le immagini potrebbero apparire distorte o il suono subire interruzioni.

Note sui dispositivi USB

• •

• •

Non si garantisce che il sistema funzioni con qualsiasi dispositivo

USB.

Benché i dispositivi USB permettano diverse funzioni complesse, il contenuto riproducibile dei dispositivi

USB connessi a questo sistema comprende solo musica e video.

Per ulteriori informazioni s’invita a consultare le istruzioni per l’uso in dotazione al dispositivo USB in uso.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

• • Quando si collega un dispositivo

USB il sistema legge tutti i file registrati nel dispositivo USB stesso. Se sono presenti molte cartelle o file nel dispositivo USB,

• •

• • il completamento della lettura del dispositivo USB può richiedere molto tempo.

Non collegare il dispositivo USB al sistema attraverso un hub USB.

Con alcuni dispositivi USB il sistema potrebbe eseguire le varie operazioni con un certo ritardo.

• •

• •

L’ordine di riproduzione del sistema può differire da quello del dispositivo USB collegato.

Prima di usare un dispositivo

USB si raccomanda di verificare che il dispositivo USB stesso non contenga file infestati da virus.

Creato per

• •

• •

• •

• • iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7

• •

• •

• •

• • iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus

• •

• •

• •

• • iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c

• •

• •

• •

• • iPhone 5 iPhone 4s iPod touch (6ª generazione) iPod touch (5ª generazione)

Siti Web per dispositivi compatibili

Consultare i siti Web sotto riportati per le informazioni sui dispositivi

USB e BLUETOOTH compatibili.

Per i clienti in America Latina:

<http://esupport.sony.com/LA>

Per i clienti in Europa e Russia:

<http://www.sony.eu/support>

Per i clienti in altri pesei/regioni:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Modelli iPhone/iPod compatibili

I modelli iPhone/iPod compatibili sono i seguenti. Aggiornare il proprio iPhone/iPod con il software più recente prima di utilizzare il sistema.

11 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Guida alle parti e ai comandi

È possibile bloccare i tasti dell’unità, tranne  (alimentazione), per evitare che

vengano azionati per errore (pagina 55).

Unità (parte anteriore)

     

FOOTBALL

12 IT

   

* I tasti  e MIC LEVEL + sono provvisti di un punto tattile. Utilizzare il punto tattile come riferimento durante l’uso del sistema.

  (alimentazione)

Accende il sistema o lo porta in standby.

BLUETOOTH (pagina 41, 42)

Indicatore BLUETOOTH

(pagina 39)

PAIRING

Tenere premuto per attivare l’associazione BLUETOOTH durante la funzione BLUETOOTH.

 Display

FIESTA (pagina 46)

SOUND FIELD (pagina 46)

Vassoio dischi

 (aprire/chiudere)

Apre o chiude il vassoio dischi.

 +/– (seleziona cartella)

Seleziona una cartella di un disco dati o di un dispositivo

USB.

 /  (indietro/avanti)

(pagina 23)

 Sensore del telecomando

(pagina 17)

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

TUNING+/– (pagina 38)

S1, S2, S3, S4 (pagina 47)

MIC ECHO (pagina 52)

MIC LEVEL +/– (pagina 52)

 Jack MIC

Utilizzare per collegare un microfono.

Porta  (USB) (REC/PLAY)

Utilizzare per collegare un dispositivo USB.

Questa porta può essere utilizzata sia per la riproduzione sia per il trasferimento di musica.

MEGA BASS (pagina 46)

SAMPLER (pagina 47)

DJ OFF (pagina 48)

 Manopola VOLUME/DJ

CONTROL

Regola il volume.*

Regola l’effetto FLANGER e

ISOLATOR o pone in uscita in continuazione l’effetto SAMPLER

(pagina 47).

* Non è possibile usare questa manopola per regolare il volume quando viene selezionato Effetto

DJ.

FLANGER (pagina 47)

ISOLATOR (pagina 47)

 W.PARTY CHAIN (Catena festa

wireless) (pagina 50)

FOOTBALL (pagina 46)

VOCAL FADER (pagina 53)

VOICE CHANGER (pagina 53)

  (riproduzione)

Avvia la riproduzione.

Tenendo premuto  per più di 2 secondi, viene riprodotta una dimostrazione dell’audio incorporato. Per interrompere la dimostrazione, premere  .

 (arresto)

— Arresta la riproduzione.

Quando viene premuto due volte, la ripresa della riproduzione può essere annullata.

— Arresta il trasferimento durante il trasferimento di musica.

— Arresta la riproduzione della dimostrazione audio incorporata.

 FUNCTION

Permette di selezionare una funzione.

13 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Telecomando

14 IT

  (alimentazione)

Accende il sistema o lo porta in standby.

DISPLAY (pagina 17, 22, 30,

38, 40)

Modificare le informazioni sul display.

SLEEP (pagina 54)

DISPLAY (pagina 29)

Visualizza o nasconde la visualizzazione su schermo.

FM MODE (pagina 38)

PLAY MODE (pagina 27, 36)

REPEAT (pagina 28)

 Tasti numerici (0 – 9) 1)2)

— Seleziona un brano, un capitolo o un file con il relativo numero di voce.

— Immette numeri o valori.

MEGA BASS (pagina 46)

REC TO USB

Permette di trasferire la musica al dispositivo USB collegato alla porta (USB).

MEDIA MODE (pagina 23)

Seleziona i supporti per la riproduzione su un disco dati o un dispositivo USB.

SUBTITLE (pagina 25)

AUDIO 2)

(pagina 25, 30)

ANGLE (pagina 25)

SCORE (pagina 53)

VOICE CHANGER (pagina 53)

MIC LEVEL +/– (pagina 52)

VOCAL FADER (pagina 53)

MIC ECHO (pagina 52)

 +/– (seleziona cartella)

Seleziona una cartella di un disco dati o di un dispositivo

USB.

KEY CONTROL  / 

(pagina 53)

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

 DVD TOP MENU

Visualizza il titolo del DVD sullo schermo televisivo.

DVD/TUNER MENU (pagina

24, 25, 39)

RETURN (pagina 24)

CLEAR 1)

(pagina 25)

OPTIONS

Apre o chiude il menu delle opzioni.

SETUP 1)

(pagina 30)

/ / /

Selezionano le voci di menu.

(immettere)

Immette/conferma le impostazioni.

 FUNCTION

Permette di selezionare una funzione.

SEARCH (pagina 23, 24)

SHIFT 1)

Premere a lungo per attivare i tasti stampati in rosa.

SOUND FIELD +/– (pagina 46)

 (volume) +/– 2)

Regola il volume.

  /  (indietro veloce/

avanti veloce) (pagina 24)

/  (indietro lento/avanti

lento) (pagina 24)

TUNING+/– (pagina 38)

 (riproduzione) 2)

Avvia la riproduzione.

 /  (indietro/avanti)

(pagina 23)

PRESET+/– (pagina 39)

 (pausa)

Sospende la riproduzione. Per ripristinare la riproduzione, premere  .

 (arresto)

— Arresta la riproduzione.

Quando viene premuto due volte, la ripresa della riproduzione può essere annullata.

— Arresta il trasferimento durante il trasferimento di musica.

— Arresta la riproduzione della dimostrazione audio incorporata.

1) Questo pulsante è stampato in rosa.

Per utilizzare questo pulsante, tenere premuto SHIFT (  ) e premere questo

2) pulsante.

I tasti numerici 5/AUDIO,  + e  sono provvisti di un punto tattile.

Utilizzare il punto tattile come riferimento durante l’uso del sistema.

15 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Operazioni preliminari

Allacciamento del sistema in modo sicuro

Unità (Posteriore)

16 IT

 Terminale FM ANTENNA

Individuare una posizione e un orientamento che garantiscano una buona ricezione quando si impostano le antenna.

Per evitare disturbi tenere l’antenna lontane dai cavi dei diffusori, dal cavo di alimentazione CA e dal cavo USB.

Estendere orizzontalmente l’antenna a filo FM

 Jack HDMI OUT (TV) ARC

Con un cavo HDMI (non in dotazione) collegarlo al jack di ingresso HDMI del televisore

(pagina 19).

 Terminali SPEAKERS L/R

Collegare a questo terminale il connettore diffusore del diffusore.

 Jack AUDIO IN (TV) L/R

Utilizzare un cavo audio (non in dotazione) per collegare ai jack di uscita audio di un televisore o di un apparecchio audio/video.

L’audio viene emesso attraverso questo sistema.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Nota

• • Accertarsi di usare solamente i diffusori in dotazione.

• • Quando si collegano i cavi dei diffusori, inserire completamente il connettore nei terminali.

 Cavo di alimentazione CA

Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) prima all’unità e quindi alla presa elettrica di rete.

Inserimento delle pile

Inserire due pile R03 (formato AAA) in dotazione, facendo combaciare le polarità come illustrato di seguito.

Cavo di alimentazione

CA (in dotazione)

Alla presa di rete

Quando il cavo di alimentazione

CA è collegato, la dimostrazione

(pagina 22) si avvia

automaticamente. Se si preme 

(alimentazione) per accendere il sistema, la dimostrazione termina.

Nota

• • Non mescolare pile vecchie e pile nuove, né mettere insieme diversi tipi di pile.

• • Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le pile onde evitare danni dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.

Per azionare il sistema con il telecomando

Rivolgere il telecomando in direzione del sensore del telecomando dell’unità.

Disattivazione della dimostrazione

Per disattivare la dimostrazione mentre il sistema è spento, premere

DISPLAY più volte per selezionare la modalità di non visualizzazione

(modalità di risparmio energetico)

(pagina 22).

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

17 IT

Posizionamento dei diffusori

Per ottenere le massime prestazioni dal sistema, consigliamo di posizionare i diffusori come illustrato di seguito.

 Unità

 Diffusore (sinistro)

 Diffusore (destro)

 Televisore

0,3 m 0,3 m

18 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Collegamento del televisore

Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.

Per guardare video

Collegare il cavo HDMI (non in dotazione) al sistema.

Cavo HDMI ad alta velocità con

Ethernet (non in dotazione)

HDMI IN (ARC) * o

HDMI IN

* È possibile ascoltare l’audio del televisore attraverso il sistema se si collega il sistema al jack HDMI IN (ARC) del televisore. La funzione Canale di ritorno audio (ARC) consente al televisore di emettere l’audio attraverso il sistema con un collegamento HDMI, senza eseguire un collegamento audio (collegamento  di seguito). Per impostare la

funzione ARC su questo sistema, vedere [AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 34). Per

verificare la compatibilità della funzione ARC del proprio televisore, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

19 IT

20 IT

Per ascoltare l’audio del televisore attraverso il sistema

Scegliere uno dei collegamenti di seguito (  o  ).

Cavo audio (non in dotazione)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

Cavo HDMI ad alta velocità con

Ethernet (non in dotazione)

Per ascoltare l’audio del televisore, premere più volte FUNCTION per selezionare “TV”.

Suggerimento

• • È anche possibile ascoltare l’audio di un dispositivo esterno (lettore DVD, ecc.) tramite il sistema mediante collegamento al jack AUDIO IN (TV) L/R come il collegamento  di cui sopra. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso dell’apparecchio.

• • Se il livello di uscita dell’audio dal sistema è basso quando si collega il dispositivo esterno, provare a regolare le impostazioni di uscita audio sull’apparecchio collegato.

Ciò potrebbe migliorare il livello di uscita dell’audio. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso dell’apparecchio.

Se sul display dell’unità appaiono “CODE 01” e “SGNL ERR”

Quando i segnali di ingresso audio al sistema sono diversi dai segnali di

PCM lineare a 2 canali, i messaggi “CODE 01” e “SGNL ERR” (che indicano che i segnali audio in ingresso non sono supportati) appaiono sul display dell’unità.

In questo caso, selezionare la corretta modalità di uscita audio sul televisore per poter emettere segnali audio di PCM lineare a 2 canali. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Impostazione del sistema colore

(Esclusi i modelli per l’ America

Latina, l’Europa e la Russia)

Impostare il sistema colore su PAL o NTSC a seconda di quello del televisore in uso.

Ogni volta che si dà corso alla procedura qui oltre riportata il sistema colore cambia in questo modo:

NTSC  PAL

Usare i tasti sull’unità per eseguire questa operazione.

1

Premere  per accendere il sistema.

2

Premere più volte FUNCTION per selezionare “DVD/CD”.

3

Mentre si tiene premuto VOCAL

FADER e SOUND FIELD per almeno 3 secondi.

Sul display viene visualizzato “NTSC” o “PAL”.

Esecuzione della configurazione rapida

Prima di usare il sistema, lo si può predisporre con le regolazioni minime di base nella configurazione rapida.

1

Accendere il televisore e selezionare l’ingresso in base al collegamento.

2

Premere  per accendere il sistema.

3

Premere più volte FUNCTION per selezionare “DVD/CD”.

Sul fondo dello schermo televisivo appare il messaggio di guida [Press

ENTER to run QUICK SETUP.].

4

Premere senza caricare un disco.

Sullo schermo televisivo appare

[LANGUAGE SETUP]. Le voci selezionabili dipendono dal paese o dalla regione:

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE 1

CHINESE 2

THAI

5

Premere più volte o per selezionare la lingua desiderata e premere quindi .

Sullo schermo televisivo appare

[IMPOSTAZIONE VIDEO].

6

Premere più volte o per selezionare l’impostazione appropriata al tipo di televisore in uso e premere quindi .

Quando sullo schermo televisivo appare [IMPOSTAZIONE RAPIDA

ESEGUITA.] significa che il sistema è pronto alla riproduzione.

Per modificare manualmente l’impostazione

Vedere “Uso del menu delle impostazioni” (pagina 30).

Per uscire dalla configurazione rapida

Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP.

21 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

22 IT

Nota

Il messaggio di guida appare la prima volta che si accende il sistema o dopo averne eseguito il [REIMPOSTA] (vedere

“Ripristino delle impostazioni del menu impostazioni ai valori predefiniti” a pagina 66).

Modifica del modo display

Mentre il sistema è spento premere più volte DISPLAY.

Ogni volta che si preme il pulsante, la modalità del display cambia come segue.

Dimostrazione

I messaggi relativi alle caratteristiche principali di questo sistema scorrono sul display.

Nessun display (modalità risparmio energetico)

Il display è spento per risparmiare energia.

Riproduzione disco/USB

Prima di utilizzare il dispositivo USB

Per dispositivi USB compatibili,

vedere “Siti Web per dispositivi compatibili” (pagina 11).

(È possibile utilizzare l’iPhone/iPod con questo sistema solo tramite collegamento BLUETOOTH.)

Fondamenti di riproduzione

1

Premere più volte FUNCTION per selezionare “DVD/CD” o

“USB”.

2

Preparare la sorgente di riproduzione.

Per la funzione DVD/CD:

Premere  dell’unità per aprire il vassoio dischi e inserire quindi un disco con l’etichetta rivolta verso l’alto.

Quando si riproduce un disco da

8 cm come un CD singolo, posizionarlo sul cerchio interno del vassoio.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Premere nuovamente  dell’unità per chiudere il vassoio dischi.

Non spingere forzatamente il vassoio dischi per chiuderlo onde evitare problemi di funzionamento.

Per la funzione USB:

Collegare un dispositivo USB alla porta  (USB).

Nota

È possibile usare un adattatore USB

(non in dotazione) per collegare il dispositivo USB all’unità se non è possibile inserire il dispositivo USB nella porta (USB).

3

(Solo )

Premere più volte MEDIA MODE per selezionare il tipo di supporto ([MUSICA]/[VIDEO]) desiderato.

4

Premere  per avviare la riproduzione.

Altre operazioni

Per

Arrestare la riproduzione

Sospendere la riproduzione

Annullare il punto di ripristino

Fare questo

Premere

Premere

.

.

Riprendere la riproduzione o ritornare alla normale riproduzione

Premere  .

Premere due volte  .

Per Fare questo

Selezionare un brano, un file, un capitolo o una scena

Premere  o  durante la riproduzione.

Oppure mentre si tiene premuto SHIFT premere i tasti numerici e premere quindi .

(Questa operazione potrebbe tuttavia non essere permessa dal disco o dal dispositivo

USB.)

Per avviare la riproduzione da uno specifico file

1

Premere più volte MEDIA MODE per selezionare [MUSICA] o

[VIDEO].

2

Premere SEARCH per visualizzare l’elenco delle cartelle.

3

Premere più volte o per selezionare la cartella d’interesse.

4

Premere per visualizzare l’elenco dei file.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

23 IT

24 IT

5

Premere più volte o per selezionare il file desiderato e premere quindi .

Altre operazioni di riproduzione

A seconda del tipo di disco o file le funzioni qui sotto elencate potrebbero non operare.

Per Fare questo

Vedere il menu

DVD

Premere DVD/TUNER

MENU.

Vedere l’elenco delle cartelle o dei file

Premere SEARCH.

Premere di nuovo

SEARCH per fare scomparire l’elenco delle cartelle o dei file.

Ritornare all’elenco delle cartelle mentre

è visualizzato l’elenco dei file

Premere RETURN.

Trovare velocemente il punto desiderato durante l’avanzamento o la retrocessione rapida (blocco ricerca)

Premere  o  durante la riproduzione.

Ogni volta che si preme  o  la velocità di riproduzione cambia.

Vedere il video fotogramma per fotogramma

(riproduzione al rallentatore)

Premere  e premere quindi o  .

Ogni volta che si preme o  la velocità di riproduzione cambia.

Cercare un brano specifico

Mentre si tiene premuto SHIFT, con i tasti numerici selezionare il brano da riprodurre e premere quindi .

Per effettuare la ricerca con il tasto SEARCH

1

Premere SEARCH per visualizzare l’elenco dei brani.

2

Premere più volte o per selezionare il brano da riprodurre e premere quindi .

Cercare un titolo, un capitolo, una scena, un brano o un indice specifico

1

Durante la riproduzione premere più volte SEARCH per selezionare il modo di ricerca desiderato.

2

Mentre si tiene premuto SHIFT, con i tasti numerici inserire il numero del titolo, del capitolo, della scena o del brano oppure dell’indice e premere quindi .

La riproduzione viene avviata.

Nota

• • Per cercare una scena con i dischi VIDEO

• •

CD e la riproduzione PBC premere

SEARCH.

Per cercare un brano e l’indice con i dischi VIDEO CD senza la riproduzione

PBC premere SEARCH.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Per cercare un punto specifico utilizzando il codice temporale

Selezione dell’impostazione dei sottotitoli

1

Durante la riproduzione premere più volte SEARCH per selezionare il modo di ricerca temporale.

2

Mentre si tiene premuto SHIFT, con i tasti numerici inserire il codice temporale e premere quindi .

Esempio: per trovare una scena situata nel punto corrispondente a

2 ore, 10 minuti e 20 secondi, mentre si tiene premuto SHIFT premere in sequenza 2, 1, 0, 2 e 0 ([2:10:20]).

Se si commette un errore, tenere premuto SHIFT e premere CLEAR per cancellare il numero.

Per effettuare la ricerca con il menu DVD

1

Premere DVD/TUNER MENU.

2

Premere , , o oppure mentre si tiene premuto SHIFT, con i tasti numerici selezionare il titolo o l’elemento da riprodurre e premere quindi .

Cambio delle angolazioni della fotocamera

Durante la riproduzione, premere più volte ANGLE per selezionare l’angolazione della fotocamera desiderata.

Durante la riproduzione premere più volte SUBTITLE per selezionare la lingua dei sottotitoli desiderata, oppure annullarne la visualizzazione.

Cambio della lingua o del formato audio

Durante la riproduzione premere più volte AUDIO per selezionare il formato o il modo audio desiderato.

DVD VIDEO

È possibile selezionare il formato audio o la lingua quando la sorgente contiene più formati audio o audio multilingue.

Le quattro cifre che appaiono rappresentano il codice di lingua.

La sezione “Elenco dei codici di lingua” (pagina 73) mostra la

corrispondenza tra codici e lingue.

Se la stessa lingua appare due o più volte significa che il disco DVD

VIDEO è stato registrato in più formati audio.

VIDEO CD/AUDIO CD/file audio

È possibile modificare l’uscita audio.

• •

• •

[STEREO]: suono stereo.

[1/S]/[2/D]: suono mono del canale destro o sinistro.

25 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

26 IT

SUPER VIDEO CD

• • [1:STEREO]: suono stereo della

• • traccia sonora 1.

[1:1/S]/[1:2/D]: suono mono del canale destro o sinistro della traccia sonora 1.

• •

• •

[2:STEREO]: suono stereo della traccia sonora 2.

[2:1/S]/[2:2/D]: suono mono del canale destro o sinistro della traccia sonora 2.

Riproduzione di un disco VIDEO

CD con le funzioni PBC

È possibile utilizzare il menu PBC

(Controllo riproduzione) per fruire delle funzioni interattive di VIDEO

CD (VIDEO CD Versione 2.0 e Super

VCD).

1

Premere  per riprodurre un

VIDEO CD con le funzioni PBC.

Sullo schermo televisivo appare il menu PBC.

2

Mentre si tiene premuto il tasto

SHIFT, con i tasti numerici selezionare il numero corrispondente all’elemento desiderato e premere quindi .

3

Proseguire con la riproduzione seguendo le istruzioni del menu.

Nota

La riproduzione PBC si annulla quando si attiva la riproduzione ciclica.

Per annullare la riproduzione

PBC

1

Premere  o  oppure dopo avere arrestato la riproduzione, mentre si tiene premuto il tasto

SHIFT con i tasti numerici selezionare una traccia.

2

Premere  o .

La riproduzione si avvia così dalla traccia selezionata.

Per ritornare alla riproduzione

PBC

Premere due volte  e premere quindi  .

Ripristino di riproduzione multi-disco

Questo sistema può memorizzare punti di ripristino riproduzione per un massimo di 6 dischi e riprenderla non appena si carica nuovamente lo stesso disco. Quando si memorizza il punto di ripristino di riproduzione del settimo disco si cancella quello del primo disco memorizzato in ordine di tempo.

Per attivare questa funzione, in

[IMPOSTAZIONE SISTEMA] impostare

[RIPRISTINO MULTI-DISC] su [ON]

(pagina 33).

Nota

Per riprodurre il disco dall’inizio premere due volte  e premere quindi  .

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Uso del modo di riproduzione

Riproduzione in ordine sequenziale (riproduzione normale)

A riproduzione ferma premere più volte PLAY MODE.

 In caso di riproduzione di un disco

• •

• •

[DISCO]: riproduce un disco.

[CARTELLA]*: riproduce tutti i file riproducibili contenuti nella cartella specificata del disco.

* Non selezionabile con i dischi AUDIO

CD.

 In caso di riproduzione di un dispositivo USB

• •

• •

[UN SOLO DISPOSITIVO USB]: riproduce il dispositivo USB

[CARTELLA]: riproduce tutti i file riproducibili contenuti nella cartella specificata sul dispositivo

USB.

Nota

• • “FLDR” e “SHUF” si spengono sul display quando la Riproduzione normale è impostata su [DISCO] o [UN SOLO

DISPOSITIVO USB].

• • Quando s’imposta la riproduzione normale su [CARTELLA] sul display si accende “FLDR”.

Riproduzione in ordine casuale

(riproduzione casuale)

A riproduzione ferma premere più volte PLAY MODE.

 In caso di riproduzione di un disco

• • [DISCO (CASUALE)]: riproduce in

• • ordine casuale tutti i file audio del disco.

[CARTELLA (CASUALE)]*: riproduce in ordine casuale tutti i file audio contenuti nella cartella specificata del disco.

* Non selezionabile con i dischi AUDIO

CD.

 In caso di riproduzione di un dispositivo USB

• • [UN SOLO DISPOSITIVO

USB(CASUALE)]: riproduce in ordine casuale tutti i file audio del

• • dispositivo USB.

[CARTELLA (CASUALE)]: riproduce in ordine casuale tutti i file audio contenuti nella cartella specificata del dispositivo USB.

Nota

• • Quando s’imposta la riproduzione casuale su [DISCO (CASUALE)] o

[UN SOLO DISPOSITIVO USB(CASUALE)] sul display si accende “SHUF”.

• • “FLDR” e “SHUF” si accendono sul display quando la Riproduzione casuale

è impostata su [CARTELLA (CASUALE)].

• • La funzione di riproduzione casuale non

è disponibile con i file video.

• • La funzione di riproduzione casuale si annulla quando:

— si apre il vassoio dischi.

— si esegue il Trasferimento sincronizzato.

— si cambia la Modalità supporto.

27 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

28 IT

• • La funzione di riproduzione casuale si può altresì annullare quando si seleziona una cartella o un brano da riprodurre.

Riproduzione in maniera ciclica

(riproduzione ciclica)

Premere più volte REPEAT.

A seconda del tipo di disco o di file alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili:

• •

• •

[OFF]: la riproduzione ciclica non avviene.

[TUTTO]: ripete tutti i brani o file nel modo di riproduzione

• • selezionato.

[DISCO]: ripete tutti i contenuti

(solo dischi DVD VIDEO e VIDEO

CD).

• •

• •

[TITOLO]: ripete il titolo attualmente selezionato (solo dischi DVD VIDEO).

[CAPITOLO]: ripete il capitolo

• • attualmente selezionato (solo dischi DVD VIDEO).

[BRANO]: ripete il brano attualmente selezionato.

• • [FILE]: ripete il file video attualmente selezionato.

Per annullare la riproduzione ciclica

Premere più volte REPEAT per selezionare [OFF].

Nota

• • Quando s’imposta la riproduzione ciclica su [TUTTO] o [DISCO] sul display si accende “ ”.

• • Quando s’imposta la riproduzione ciclica su [TITOLO], [CAPITOLO], [BRANO] o [FILE] sul display si accende “ ”.

• • Non è possibile eseguire la riproduzione ciclica con i dischi VIDEO CD durante la

• • riproduzione PBC.

Alcuni dischi DVD VIDEO potrebbero

• • non permettere la riproduzione ciclica.

La riproduzione ciclica si annulla quando:

— spegnere il sistema (solo dischi DVD

VIDEO e VIDEO CD).

— si apre il vassoio dischi.

— si cambia funzione (solo dischi DVD

VIDEO e VIDEO CD).

— si esegue il Trasferimento sincronizzato.

— si cambia la Modalità supporto.

Restrizione di riproduzione dei dischi

(Funzione controllo genitori)

È possibile limitare la visione dei dischi DVD VIDEO sulla base di un livello predeterminato. In tal modo il sistema salterebbe alcune scene oppure le sostituirebbe con altre.

1

Quando la riproduzione è in stato di arresto, tenere premuto

SHIFT e premere SETUP.

2

Premere più volte o per selezionare [IMPOSTAZIONE

SISTEMA] e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare [PROTEZIONE] e premere quindi .

4

Tenere premuto SHIFT e premere i tasti numerici per inserire o reinserire la password a 4 cifre, quindi premere .

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

5

Premere più volte o per selezionare [STANDARD] e premere quindi .

6

Premere più volte o per selezionare l’area geografica a cui limitare la riproduzione e premere quindi .

L’area viene così selezionata.

Quando si seleziona [ALTRE  ], inserire il prefisso di zona per l’area geografica desiderata in base a

“Elenco dei codici di controllo genitori per area” (pagina 74)

tenendo premuto il pulsante SHIFT e premendo i tasti numerici.

7

Premere più volte o per selezionare [LIVELLO] e premere quindi .

8

Premere più volte o per selezionare il livello di restrizione desiderato e premere quindi .

Più basso è il valore e maggiore è la restrizione.

Per disattivare la funzione controllo genitori

Al passo 8 impostare [LIVELLO] su

[OFF].

Per riprodurre un disco per cui è stato impostato il controllo genitori

1

Inserire il disco e premere  .

Sullo schermo televisivo appare il campo d’inserimento della password.

2

Tenere premuto SHIFT e premere i tasti numerici per inserire o reinserire la password a 4 cifre, quindi premere .

Il sistema ne avvia così la riproduzione.

Se si dimentica la password

Estrarre il disco e ripetere i passi da 1 a 3 spiegati nella sezione

“Restrizione di riproduzione dei dischi (Funzione controllo genitori)”.

(pagina 28). Tenere premuto

SHIFT e premere i tasti numerici per inserire una password “199703”, quindi premere .

Seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo inserire una nuova password da quattro cifre. Infine reinserire il disco e premere  .

Sarà necessario reinserire la nuova password.

Controllo delle informazioni sul disco o sul dispositivo USB

Informazioni sullo schermo televisivo

Durante la riproduzione premere più volte  DISPLAY.

29 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

30 IT

 Informazioni sulla riproduzione

Tempo di esecuzione e tempo residuo

 Velocità di trasmissione

 Tipo di supporti

 Stato della riproduzione

 Titolo * 1 , brano o nome del file 2)

 Album 1) , nome della cartella 2) , capitolo o numero indice

 Nome dell’artista 1)2)

Appare solo durante la riproduzione dei file audio.

1) Se i file audio sono provvisti di tag ID3 il sistema visualizza il nome dell’album, il titolo e il nome dell’artista ricavandoli da tali tag ID3. Questo sistema è compatibile con le versioni 1.0, 1.1, 2.2 e

2.3 del protocollo ID3.

2) Se il nome contengono caratteri non visualizzabili appaiono come “_”.

Nota

• • A seconda della sorgente in riproduzione:

— alcune informazioni potrebbero non essere visualizzate.

— alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati.

• • A seconda del modo di riproduzione selezionato le informazioni visualizzate potrebbero differire.

Visualizzazione delle informazioni di formato audio in

DVD VIDEO e file video

Premere AUDIO durante la riproduzione.

Informazioni sul display

Premere più volte DISPLAY quando il sistema è acceso.

È possibile visualizzare le seguenti informazioni:

—tempo di esecuzione o tempo residuo del brano, titolo, capitolo

—numero della scena

• informazioni sull’album

Nota

• • A seconda dei caratteri, il nome del

• • disco o il nome del brano potrebbero non essere visualizzati.

Il tempo di esecuzione dei file audio e dei file video potrebbe non apparire

• • correttamente.

Il tempo di esecuzione trascorso di un file audio codificato usando VBR

(velocità di trasmissione variabile) non viene visualizzato correttamente.

Uso del menu delle impostazioni

Permette di effettuare varie regolazioni video, audio, ecc.

Gli elementi di regolazione visualizzati dipendono tuttavia dal paese o dalla regione del mondo.

Nota

Le impostazioni di riproduzione registrate sul disco assumono priorità rispetto a quelle del menu delle impostazioni.

Il sistema potrebbe di conseguenza non osservare alcune impostazioni di quest’ultimo.

1

Quando la riproduzione viene interrotta nella funzione DVD/

CD o USB, tenere premuto SHIFT e premere SETUP.

Sullo schermo televisivo appare il menu delle impostazioni.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

2

Premere più volte o per selezionare [IMPOSTAZIONE

LINGUA], [IMPOSTAZIONE

VIDEO], [IMPOSTAZIONE

AUDIO], [IMPOSTAZIONE

SISTEMA] o [IMPOSTAZIONE

HDMI] e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare la voce desiderata e premere quindi .

4

Premere più volte o per selezionare l’impostazione desiderata e premere quindi .

L’impostazione viene selezionata e l’impostazione ha termine.

Per uscire dal menu

Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP.

Impostazione della lingua – [IMPOSTAZIONE

LINGUA]

[OSD]

Imposta la lingua delle visualizzazioni su schermo.

[MENU]

Imposta la lingua del menu del disco

DVD.

[AUDIO]

Cambia la lingua della traccia audio.

Quando si seleziona [ORIGINALE] il sistema seleziona la lingua prioritaria del disco.

[SOTTOTITOLO]

Cambia la lingua dei sottotitoli registrati sul disco DVD VIDEO.

Quando si seleziona [SEGUI AUDIO] la lingua dei sottotitoli cambia sulla base della lingua selezionata per la traccia audio.

Nota

Quando in [MENU], [AUDIO] e

[SOTTOTITOLO] si seleziona [ALTRE  ], con i tasti numerici occorre inserire il

codice di lingua ricavandolo dalla “Elenco dei codici di lingua” (pagina 73).

Impostazione dello schermo televisivo

– [IMPOSTAZIONE VIDEO]

[TIPO TV]

[16:9]: da selezionare quando si collega al sistema un televisore ad alta risoluzione orizzontale oppure uno provvisto della modalità ad alta risoluzione.

[4:3 LETTER BOX]: Selezionare quando ci si collega a un televisore con rapporto aspetto 4:3 sprovvisto della funzione modalità Wide.

Questa impostazione visualizza le immagini ad alta risoluzione orizzontale con una banda nera sopra e una sotto.

31 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

32 IT

[4:3 PAN SCAN]: Selezionare quando ci si collega a un televisore con rapporto aspetto 4:3 sprovvisto della funzione modalità Wide.

Questa impostazione visualizza le immagini ad alta risoluzione verticale sull’intero schermo ma con i lati tagliati.

[USCITA 4:3]

[PIENO]: Selezionare quando ci si collega a un televisore dotato della funzione modalità Wide. Visualizza un’immagine dello schermo di 4:3 con rapporto aspetto di 16:9 anche su un televisore ad ampio schermo.

[NORMALE]: Modifica il formato dell’immagine in modo da adattarla alle dimensioni dello schermo con il rapporto aspetto originale dell’immagine. Questa impostazione visualizza delle bande nere sui lati sinistro e destro se si visualizza un’immagine dello schermo di 4:3.

[AUTO]: pone in uscita il segnale video sulla base del sistema colore del disco. Selezionare questa impostazione quando il televisore usa il sistema DUAL.

[PAL]: Cambia il segnale video di un disco NTSC e lo emette nel sistema

PAL.

[NTSC]: Cambia il segnale video di un disco PAL e lo emette nel sistema

NTSC.

Per ulteriori informazioni, vedere

“Impostazione del sistema colore”

(pagina 21).

[MODO PAUSA]

[AUTO]: anche le immagini dinamiche vengono emesse senza tremolio. Normalmente si deve usare questa impostazione.

[FOTOGRAMMA]: le immagini vengono emesse ad alta risoluzione anche quando sono statiche.

[SISTEMA DEL COLORE(VIDEO CD)]

(Esclusi i modelli per l’ America

Latina, l’Europa e la Russia)

Imposta il sistema colore (PAL o

NTSC).

Impostazione delle opzioni audio

– [IMPOSTAZIONE AUDIO]

[AUDIO DRC]

(Compressione della gamma dinamica)

Questa impostazione è utile per vedere i film a basso volume.

[OFF]: Modo disattivato.

[STANDARD]: La gamma dinamica viene compressa in base agli standard di registrazione.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

[SELEZIONE BRANO]

Assegna priorità alla traccia audio contenente il maggior numero di canali durante la riproduzione di un disco DVD VIDEO registrato in più formati audio (PCM, MPEG audio o

Dolby Digital).

[OFF]: Nessuna priorità data.

[AUTO]: Priorità data.

[A/V SYNC]

(Solo con i file video)

[OFF]: Non regola.

[ON]: Regola il ritardo tra immagine e suono quando il suono non si sincronizza con l’immagine visualizzata.

[DOWN MIX]

Seleziona il segnale di uscita audio per la riproduzione audio multicanale.

[NORMALE]: pone in uscita il segnale audio multicanale come segnale stereo bi-canale.

[DOLBY SURROUND]: pone in uscita il segnale audio multicanale come segnale surround bi-canale.

Impostazione del sistema

– [IMPOSTAZIONE

SISTEMA]

[SCREEN SAVER]

Il salvaschermo aiuta a evitare che il dispositivo di visualizzazione sia danneggiato (immagini fantasma).

Premere  +/– per uscire dal salvaschermo.

[ON]: L’immagine del salvaschermo appare se non si utilizza il sistema per circa 15 minuti.

[OFF]: disattiva la funzione.

L’immagine del salvaschermo non appare.

[SFONDO]

Seleziona il colore o l’immagine di sfondo da visualizzare sullo schermo televisivo.

[IMMAGINE COPERTINA]: sullo sfondo appare l’immagine di attesa

(statica) registrata sul disco.

[GRAFICI]: sullo sfondo appare l’immagine salvata nel sistema.

[BLU]: appare uno sfondo blu.

[NERO]: appare uno sfondo nero.

[PROTEZIONE]

Imposta le restrizioni di riproduzione. Per ulteriori

informazioni, vedere “Restrizione di riproduzione dei dischi (Funzione controllo genitori)” (pagina 28).

[RIPRISTINO MULTI-DISC]

[ON]: salva in memoria il punto di ripristino riproduzione per un massimo di 6 dischi.

[OFF]: La riproduzione inizia dal punto di ripresa riproduzione solo per il disco correntemente presente nel sistema.

[REIMPOSTA]

Riporta le impostazioni del menu impostazioni alle impostazioni predefinite. Per ulteriori

informazioni, vedere “Ripristino delle impostazioni del menu impostazioni ai valori predefiniti”

(pagina 66).

33 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Impostazione delle opzioni HDMI

– [IMPOSTAZIONE HDMI]

34 IT

[RISOLUZIONE HDMI]

Seleziona la risoluzione di uscita del televisore quando il televisore è collegato tramite cavo HDMI.

[AUTO(1920×1080p)]: Emette segnali video in base alla risoluzione del televisore.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p]

Emette segnali video in base all’impostazione di risoluzione selezionata.

2) :

1) Solo per i modelli per l’America Latina.

2) Per altri modelli.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Emette segnali video YC

B

C

R

.

[RGB]: Emette segnali video RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Emette segnali audio in formato originale dal jack HDMI OUT

(TV) ARC.

[PCM]: Emette segnali di PCM lineare a 2 canali dal jack HDMI OUT

(TV) ARC.

[CONTROLLO PER HDMI]

[ON]: La funzione Controllo per

HDMI è abilitata. È possibile l’azionamento reciproco tra sistema e televisore che sono collegati con un cavo HDMI.

[OFF]: Modo disattivato.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Impostare questa funzione quando il sistema è collegato a un jack HDMI

IN del televisore che è compatibile con Canale di ritorno audio. Questa funzione è disponibile quando si imposta [CONTROLLO PER HDMI] su

[ON].

[ON]: È possibile ascoltare l’audio del televisore dai diffusori del sistema.

[OFF]: Modo disattivato.

[STANDBY COLLEGATO A TV]

Questa funzione è disponibile quando si imposta [CONTROLLO PER

HDMI] su [ON].

[AUTO]: Quando si spegne il televisore, il sistema si disattiva automaticamente nelle seguenti condizioni:

• nella funzione DVD/CD o USB

—quando la riproduzione audio è arrestata nella funzione DVD/CD o USB

—quando è selezionata la funzione

TV

[ON]: Il sistema si spegne automaticamente quando si spegne il televisore, indipendentemente dalla funzione.

[OFF]: Il sistema non si spegne quando si spegne il televisore.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Trasferimento USB

Prima di utilizzare il dispositivo USB

Per dispositivi USB compatibili,

vedere “Siti Web per dispositivi compatibili” (pagina 11).

(È possibile utilizzare l’iPhone/iPod con questo sistema solo tramite collegamento BLUETOOTH.)

Trasferimento di musica

È possibile trasferire musica da un disco (solo AUDIO CD o disco MP3) a un dispositivo USB collegato alla porta  (USB).

Il formato dei file audio trasferiti da questo sistema è MP3.

Nota

• • Non rimuovere il dispositivo USB durante le operazioni di trasferimento o cancellazione. Altrimenti si rischia di corrompere i dati sul dispositivo USB o

• • danneggiare il dispositivo USB stesso.

I file MP3 vengono trasferiti con la stessa velocità di trasmissione dei file originali.

• • Quando si trasferisce da AUDIO CD,

è possibile selezionare la velocità di

• • trasmissione prima del trasferimento.

Quando il vassoio dischi è aperto le operazioni di trasferimento USB sono disabilitate.

Nota sul contenuto protetto da copyright

La musica trasferita è limitata solamente all’uso privato. Per utilizzare la musica oltre questi limiti è necessaria l’autorizzazione dei detentori dei copyright.

Per selezionare la velocità di trasmissione

È possibile selezionare una velocità di trasmissione superiore per trasferire la musica con una qualità migliore.

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “BIT RATE” e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare la velocità di trasmissione desiderata e premere quindi .

• • “128 KBPS”: i file MP3 codificati sono file di dimensioni ridotte con una qualità audio inferiore.

• • “256 KBPS”: i file MP3 codificati sono file di dimensioni maggiori ma con una qualità audio superiore.

Per uscire dal menu opzioni premere

OPTIONS.

Trasferimento di musica da un disco

Con questo sistema è possibile trasferire musica nel dispositivo

USB collegato alla porta  (USB) mediante:

• • Trasferimento sincronizzato:

• •

Trasferire tutti i brani o tutti i file

MP3 da un disco a USB.

Trasferimento REC1: per trasferire un solo brano o file MP3 mentre è in corso la riproduzione.

1

Collegare un dispositivo USB trasferibile alla porta  (USB) sull’unità.

35 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

36 IT

Nota

È possibile usare un adattatore USB

(non in dotazione) per collegare il dispositivo USB all’unità se non è possibile inserire il dispositivo USB nella porta (USB).

2

Premere più volte FUNCTION per selezionare “DVD/CD”, quindi caricare un disco.

3

Preparare la sorgente audio.

Trasferimento sincronizzato:

Se il sistema avvia automaticamente la riproduzione, premere due volte  per arrestarla completamente.

Quando la riproduzione si arresta, premere più volte PLAY MODE per selezionare il modo di riproduzione desiderato.

Nota

Se si comincia a trasferire in

Riproduzione casuale o Riproduzione ripetuta, il modo di riproduzione selezionato passa automaticamente a

Riproduzione normale.

Trasferimento REC1:

Selezionare il brano o file MP3 che si desidera trasferire quindi avviare la riproduzione.

4

Premere REC TO USB.

Sul display viene visualizzato

“PUSH ENTER”.

5

Premere .

Il trasferimento si avvia, quindi sul display compare “DO NOT REMOVE”.

Non rimuovere il dispositivo USB fino a quando il trasferimento non è stato completato.

Quando il trasferimento è completo, il sistema si comporta come segue:

Trasferimento sincronizzato:

Il disco si arresta automaticamente.

Trasferimento REC1:

Il disco continua a riprodurre il brano o il file successivi.

Per arrestare il trasferimento

Premere  .

Note sul trasferimento

• • Non è possibile trasferire i file MP3 di un disco formattato UDF (Universal Disk

• •

Format) al dispositivo USB.

Durante il trasferimento, non viene

• • emesso alcun suono.

Le informazioni CD-TEXT non sono

• • trasferite ai file MP3 creati.

Il trasferimento si arresta automaticamente se:

— il dispositivo USB ha esaurito lo spazio durante il trasferimento.

— viene raggiunto il numero limite di file audio o cartelle nel dispositivo

USB che il sistema è in grado di

• • riconoscere.

Se una cartella o un file che si sta cercando di trasferire esiste già sul dispositivo USB con lo stesso nome, viene aggiunto un numero progressivo dopo il nome senza sovrascrivere la

• • cartella o il file originale.

Non è possibile eseguire le seguenti operazioni durante il trasferimento:

— Espellere il disco.

— Selezionare un altro brano o file.

— Sospendere la riproduzione o trovare un punto di un brano o file.

— Cambiare la funzione.

• • Quando si trasferisce musica su un

WALKMAN® tramite “Media Manager for

WALKMAN”, accertarsi di trasferirla in formato MP3.

• • Quando si collega un WALKMAN® al sistema, accertarsi di collegarlo dopo che sul WALKMAN® è scomparsa la visualizzazione “Creating Library” o

“Creating Database”.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Regole per la generazione di cartelle e file

Numero massimo di file MP3 generabili

• •

• •

• •

298 cartelle

650 file per cartella

650 file nella cartella REC1-CD o

REC1-MP3

Queste quantità possono tuttavia variare a seconda della configurazione dei file o delle cartelle stesse.

Quando si esegue il trasferimento a un dispositivo USB, viene creata una cartella “MUSIC” direttamente sotto la “ROOT”. Le cartelle e i file sono generati in questa cartella “MUSIC” secondo il metodo e la sorgente di trasferimento, come indicato di seguito.

Trasferimento sincronizzato

 Quando si trasferiscono tutti i brani da un AUDIO CD

Nome cartella: “CDDA0001”*

Nome file: “TRACK001”*

 Quando si trasferiscono file MP3 da un disco

Nome cartella: Stesso nome della sorgente

Nome file: Stesso nome della sorgente

Trasferimento REC1

 Quando si trasferisce un brano da un AUDIO CD

Nome cartella: “REC1-CD”

Nome file: “TRACK001”*

 Quando si trasferisce un file MP3 da un disco

Nome cartella: “REC1-MP3”

Nome file: Stesso nome della sorgente

* I numeri delle cartelle e dei file vengono assegnati d’ora in poi in serie.

Cancellazione di file o cartelle audio dal dispositivo USB

1

Premere più volte FUNCTION per selezionare “USB”.

2

Premere più volte MEDIA MODE per selezionare [MUSICA].

3

A riproduzione ferma premere più volte OPTIONS.

4

Premere più volte o per selezionare “ERASE” e premere quindi .

Sullo schermo televisivo appare l’elenco delle cartelle.

5

Premere più volte o per selezionare una cartella e premere quindi .

Sullo schermo televisivo appare l’elenco dei file.

6

Premere più volte o per selezionare un file audio da cancellare e premere quindi .

Se si desidera cancellare tutti i file audio contenuti nella cartella, selezionare [TUTTI I BRANI] nell’elenco.

“FOLDER ERASE” o “TRACK ERASE” e

“PUSH ENTER” appaiono sul display.

Per annullare le operazioni di cancellazione, premere  .

37 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

38 IT

7

Premere .

Sul display viene visualizzato

“COMPLETE”.

Per uscire dal menu opzioni premere OPTIONS.

Nota

• • È possibile cancellare solo il file audio, il file formato MP4 e il file 3GP supportati.

• • Non è possibile cancellare i file e le cartelle audio mentre è selezionata la riproduzione casuale. Prima di cancellarli occorre impostare il modo di riproduzione normale.

• • La cancellazione non è possibile quando il vassoio dischi è aperto.

Sintonizzatore

Ascolto della radio

1

Premere più volte FUNCTION per selezionare “TUNER FM”.

2

Sintonizzarsi su una stazione.

Per la scansione automatica:

Tenere premuto TUNING+/– fino a quando la frequenza non inizia a cambiare sul display.

La scansione si arresta automaticamente quando viene sintonizzata una stazione. Sul display s’illumina “ST” (solo per programmi FM stereo).

Se la scansione non si arresta premere  . Eseguire quindi la sintonizzazione manuale (vedere sotto).

Per la sintonizzazione manuale:

Premere più volte TUNING+/– per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

Nota

Sintonizzandosi su una stazione FM che fornisce i servizi RDS, informazioni come il nome del servizio o il nome della stazione vengono fornite dalle trasmissioni. È possibile controllare le informazioni RDS premendo più volte DISPLAY.

Suggerimento

Per ridurre il rumore statico su una stazione FM stereo debole, premere più volte FM MODE sino a quando “ST” non si spegne nel display. L’effetto stereo andrà perduto ma la ricezione migliorerà.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Preselezione delle stazioni radio

È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni FM come stazioni preferite.

1

Sintonizzare la stazione desiderata.

2

Premere DVD/TUNER MENU.

3

Premere più volte o per selezionare il numero di preselezione desiderato e premere quindi .

Sul display viene visualizzato

“COMPLETE” e la stazione è memorizzata.

Se al numero di preselezione selezionato è già assegnata un’altra stazione quest’ultima sarà sostituita da quella nuova.

Per ascoltare la stazione preselezionata

Premere più volte PRESET+/– per selezionare il numero di preselezione desiderato.

In alternativa, tenere premuto SHIFT e premere i tasti numerici, quindi premere .

Collegamento

BLUETOOTH

Note sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH

è una tecnologia senza fili a breve raggio che consente la comunicazione senza fili dei dati tra dispositivi digitali.

Versione, profili e Codec

BLUETOOTH supportati

Per ulteriori informazioni, vedere

“Sezione BLUETOOTH” (pagina

70).

Dispositivi BLUETOOTH compatibili

Per ulteriori informazioni, vedere

“Siti Web per dispositivi compatibili”

(pagina 11).

Informazioni sull’indicatore

BLUETOOTH

L’indicatore BLUETOOTH s’illumina o lampeggia di blu per indicare lo stato di funzionamento della funzione BLUETOOTH.

Stato del sistema

Standby

BLUETOOTH

Associazione

BLUETOOTH

Il collegamento

BLUETOOTH è stabilito

Stato dell’indicatore

Lampeggia lentamente

Lampeggia rapidamente

Illuminato

39 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

40 IT

Associazione di questo sistema con un dispositivo BLUETOOTH

L’associazione è un’operazione che prevede che i dispositivi BLUETOOTH si registrino reciprocamente al primo collegamento. Una volta eseguita un’operazione di associazione, non

è più necessario riperterla.

1

Collocare il dispositivo

BLUETOOTH a non più di 1 metro di distanza dall’unità.

2

Premere più volte FUNCTION per selezionare la funzione

BLUETOOTH.

Sul display viene visualizzato

“BLUETOOTH”.

Suggerimento

• • Quando non ci sono informazioni di associazione sul sistema (per esempio, quando si usa la funzione

BLUETOOTH per la prima volta dopo l’acquisto), “PAIRING” lampeggia sul display e il sistema entra nella modalità di associazione. Procedere al punto 4.

• • Quando al sistema è connesso un dispositivo BLUETOOTH, premendo

BLUETOOTH dell’unità principale lo si disconnette.

3

Mentre si tiene premuto

PAIRING sull’unità per almeno

2 secondi.

“PAIRING” lampeggia sul display.

4

Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH ed eseguire la procedura di associazione.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo

BLUETOOTH.

5

Selezionare “MHC-M20D” sul display del dispositivo

BLUETOOTH.

Questo passo deve essere eseguito entro 5 minuti, pena l’annullamento della procedura di associazione. In caso di annullamento ripetere la procedura dal passo 3.

Nota

Se viene richiesto un codice di accesso sul dispositivo BLUETOOTH, immettere

“0000”. Anziché “Passkey” potrebbe apparire “Passcode”, “Codice PIN”,

“Numero PIN” o “Password”.

6

Stabilire il collegamento con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l’associazione è completata e il collegamento BLUETOOTH è stabilito, il nome del dispositivo

BLUETOOTH compare sul display.

A seconda del dispositivo

BLUETOOTH, il collegamento viene effettuato automaticamente al termine dell’associazione.

L’indirizzo del dispositivo

BLUETOOTH può essere controllato premendo più volte DISPLAY.

Nota

• • È possibile effettuare l’associazione per un massimo di 8 dispositivi BLUETOOTH.

Se viene associato il 9ª dispositivo

BLUETOOTH, il dispositivo associato

• • meno di recente sarà eliminato.

Se si desidera effettuare l’associazioen con un altro dispositivo BLUETOOTH, ripetere la procedura dal punto 1 a 6.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Per annullare l’operazione di associazione

Tenere premuto PAIRING sull’unità per almeno 2 secondi fino a quando

“BT AUDIO” compare sul display.

Per cancellare i dati di associazione

È possibile cancellare tutte le informazioni di associazione ripristinando il sistema. Vedere

“Ripristino del sistema” (pagina

65).

Nota

Dopo il ripristino del sistema, potrebbe non essere possibile collegarsi con il proprio dispositivo iPhone/ iPod. In questo caso, eliminare le informazioni di associazione del sistema sul proprio iPhone/iPod, quindi eseguire nuovamente la procedura di associazione.

Ascoltare musica su un dispositivo BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica sul dispositivo BLUETOOTH e controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sull’unità o sul telecomando.

Prima di riprodurre la musica, controllare che:

—La funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH sia accesa.

—L’associazione sia stata

completata (pagina 40).

Una volta che il sistema e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi se ne può gestire la riproduzione con i tasti  ,  ,  ,

 /  e  /  .

1

Premere più volte FUNCTION per selezionare la funzione

BLUETOOTH.

Sul display viene visualizzato

“BLUETOOTH”.

2

Stabilire il collegamento con il dispositivo BLUETOOTH.

Premere BLUETOOTH sull’unità per collegare l’ultimo dispositivo

BLUETOOTH collegato.

Eseguire il collegamento

BLUETOOTH dal dispositivo

BLUETOOTH se il dispositivo non è collegato.

Una volta stabilito il collegamento, il nome del dispositivo BLUETOOTH compare sul display.

3

Premere  per avviare la riproduzione.

Sulla base del dispositivo

BLUETOOTH in uso:

— potrebbe essere necessario premere due volte  .

— potrebbe essere necessario avviare la riproduzione di una sorgente audio sul dispositivo

BLUETOOTH.

4

Regolare il volume.

Regolare prima il volume del dispositivo BLUETOOTH. Se il livello del volume è ancora troppo basso, regolare il livello del volume sul sistema.

Nota

Quando il sistema non è collegato a nessun dispositivo BLUETOOTH, il sistema si collegherà all’ultimo dispositivo

BLUETOOTH collegato automaticamente quando si preme BLUETOOTH o  sull’unità.

41 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Per terminare il collegamento

BLUETOOTH

Premere BLUETOOTH sull’unità. Sul display viene visualizzato

“BT AUDIO”.

A seconda del dispositivo

BLUETOOTH, il collegamento

BLUETOOTH potrebbe essere terminato automaticamente quando si arresta la riproduzione.

42 IT

Collegamento di questo sistema con più dispositivi BLUETOOTH

(collegamento multidispositivo)

È possibile collegare fino a tre dispositivi BLUETOOTH contemporaneamente al sistema con il collegamento A2DP/AVRCP.

Prima di associare il successivo dispositivo BLUETOOTH, assicurarsi che la funzione BLUETOOTH del sistema sia attivata e che il primo dispositivo BLUETOOTH sia collegato al sistema.

Per associare con il secondo o il terzo dispositivo

Ripetere i punti 1 a 6 di “Associazione di questo sistema con un dispositivo

BLUETOOTH” (pagina 40).

Per commutare la sorgente di riproduzione

Avviare la riproduzione su un altro dispositivo BLUETOOTH collegato mentre sul dispositivo corrente è in corso la riproduzione di musica.

Il sistema emette l’audio dal dispositivo più recente.

Nota

• • Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Un dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere collegato a seconda della combinazione dei dispositivi.

Per ulteriori informazioni s’invita a consultare le istruzioni per l’uso in

• • dotazione al dispositivo in uso.

Se si desidera collegare il 4° dispositivo BLUETOOTH, il dispositivo di riproduzione più vecchio verrà

• • disconnesso.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile effettuare tre collegamenti BLUETOOTH

• • contemporaneamente.

Non è possibile stabilire il collegamento multi-dispositivo quando si utilizza la funzione Catena festa wireless.

Per disconnettere qualsiasi dispositivo BLUETOOTH dal collegamento multi-dispositivo

Terminare il collegamento

BLUETOOTH dal dispositivo

BLUETOOTH che si desidera disconnettere.

Per disconnettere tutti i dispositivi BLUETOOTH dal collegamento multi-dispositivo

Premere BLUETOOTH sull’unità.

Sul display viene visualizzato “BT

AUDIO”.

Impostazione dei codec audio BLUETOOTH

È possibile attivare la ricezione codec AAC, LDAC o SBC dal dispositivo BLUETOOTH. AAC/LDAC può essere selezionato solo quando il dispositivo BLUETOOTH supporta

AAC/LDAC.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “BT CODEC” e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare l’impostazione e premere quindi .

• • “AUTO”: Abilita ricezione in formato codec AAC o LDAC.

• • “SBC”: Ricevi in formato codec

SBC.

Per uscire dal menu opzioni premere OPTIONS.

Nota

• • È possibile ottenere un audio di alta qualità se è selezionato AAC o LDAC. Se dal dispositivo non è possibile ascoltare il suono AAC o LDAC, oppure esso s’interrompe, si suggerisce di provare a selezionare “SBC”.

• • Se si modifica questa impostazione mentre il sistema è collegato a un dispositivo BLUETOOTH, il dispositivo

BLUETOOTH sarà scollegato. Per collegarsi al dispositivo BLUETOOTH, ripetere nuovamente il collegamento

BLUETOOTH.

Suggerimento

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti audio ad alta risoluzione (Hi-Res), anche su una connessione BLUETOOTH. A differenza di altre tecnologie di codifica compatibili con BLUETOOTH, quali SBC, funziona senza alcuna conversione a frequenze inferiori del contenuto audio Hi-Res 1) e consente che vengano trasmessi circa tre volte più dati 2) rispetto a quelle altre tecnologie su una rete wireless

BLUETOOTH con una qualità del suono senza precedenti, grazie a una codifica efficiente e una pacchettizzazione ottimizzata.

1) Esclusi i contenuti di formato DSD.

2) Paragonato a SBC (codifica sottobanda), quando è selezionata la velocità di trasmissione di 990 kbps

(96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Impostazione del modo standby BLUETOOTH

Il modo standby BLUETOOTH consente al sistema di accendersi automaticamente quando si stabilisce il collegamento

BLUETOOTH da un dispositivo

BLUETOOTH.

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “BT STBY” e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare l’impostazione e premere quindi .

• • “ON”: Il sistema si attiva automaticamente anche quando il sistema è in modalità standby.

• • “OFF”: Disattiva la funzione.

Per uscire dal menu opzioni premere OPTIONS.

Attivazione o disattivazione del segnale BLUETOOTH

Quando il segnale BLUETOOTH del sistema è attivo è possibile connettere al sistema un dispositivo

BLUETOOTH usandone tutte le funzioni. Il segnale BLUETOOTH viene attivato per impostazione predefinita.

43 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Tenere premuto VOCAL FADER e

+ sull’unità per circa 3 secondi.

Sul display viene visualizzato “BT ON” o “BT OFF”.

Nota

• • Mentre il segnale BLUETOOTH è disattivato non è possibile:

— Associare e/o connettere con il dispositivo BLUETOOTH

— Usare “Sony | Music Center”

— Cambiare i codec audio BLUETOOTH

• • Se la modalità standby BLUETOOTH

è impostata su attivata, il segnale

BLUETOOTH verrà impostato automaticamente su attivato.

—controllare più sistemi quando si utilizza la funzione Catena festa wireless.

1

Cercare “Sony | Music Center” o eseguire la scansione del codice bidimensionale di seguito.

44 IT

Controllo del sistema mediante uno smartphone o tablet (Sony |

Music Center)

“Sony | Music Center” è un’app dedicata per azionare dispositivi audio compatibili con la funzione

“Sony | Music Center” fabbricati da

Sony mediante uno smartphone o tablet. Cercare “Sony | Music

Center” su Google Play o nell’App

Store e scaricarlo mediante il proprio smartphone o tablet.

“Sony | Music Center” consente:

• controllare la riproduzione del disco/dispositivo USB e sintonizzarsi su una stazione FM.

• disco/dispositivo USB.

—visualizzare le informazioni del disco/dispositivo USB, come tempo di riproduzione e titolo.

—regolare il volume e cambiare l’impostazione audio.

2

Scaricare l’app “Sony | Music

Center” sul dispositivo.

3

Connettere il sistema e il dispositivo tramite la connessione BLUETOOTH

(pagina 40).

4

Avviare “Sony | Music Center” e seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota

• • Si consiglia utilizzare la versione più recente di “Sony | Music Center”.

• • Se l’applicazione “Sony | Music

Center” non funziona correttamente, premere BLUETOOTH sull’unità per terminare il collegamento BLUETOOTH, quindi effettuare nuovamente il collegamento BLUETOOTH in modo che il collegamento BLUETOOTH funzioni normalmente.

• • Le operazioni disponibili tramite “Sony |

Music Center” potrebbero differire a

• • seconda dei dispositivi audio.

Per i dettagli su “Sony | Music Center”, fare riferimento al seguente URL. http://info.vssupport.sony.net/help/

• • Le specifiche e il design del display di

“Sony | Music Center” sono soggetti a modifiche senza preavviso.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Dare feste scatenate con l’app

“Fiestable”

È possibile controllare le funzionalità feste del sistema Home Audio di

Sony con un’interfaccia utente intuitiva ed elegante con l’app

“Fiestable”. “Fiestable” permette di controllare funzionalità come

Effetto DJ e Karaoke. È possibile inoltre fruire della funzione “Motion

Control”, dove è possibile azionare alcune funzioni su questo sistema agitando il dispositivo BLUETOOTH in varie direzioni.

“Fiestable” è un’applicazione plug-in di “Sony | Music Center”.

1

Cercare e scaricare l’app “Sony |

Music Center” sul proprio

dispositivo (pagina 44).

2

Cercare e scaricare l’app

“Fiestable” su Google Play o

App Store utilizzando il proprio dispositivo.

3

Connettere il sistema e il dispositivo tramite la connessione BLUETOOTH

(pagina 40).

4

Avviare “Sony | Music Center” e toccare l’icona “Fiestable”.

Nota

Per i dettagli su “Sony | Music Center”, fare riferimento al seguente URL. http://info.vssupport.sony.net/help/

Ottenere e condividere una classificazione di

Persone della festa e ottenere funzionalità bonus con Re della festa

Il sistema dispone di una funzione unica che può registrare automaticamente il proprio utilizzo del sistema.

Il sistema classifica l’utente sulla base del suo utilizzo con una diversa classifica di Persone della festa in base a criteri predefiniti. Più frequentemente si utilizza il sistema, più alta sarà la classificazione ottenuta.

Una volta raggiunta una determinata classificazione di

Persone della festa, è possibile condividere il proprio risultato attraverso i social media.

Il sistema inoltre premia i risultati ottenuti con funzionalità bonus.

Nota

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che l’app “Sony | Music Center” (pagina

44) e l’app “Fiestable” (pagina 45)

siano già installate sul proprio dispositivo.

1

Connettere il sistema e il dispositivo tramite la connessione BLUETOOTH

(pagina 40).

2

Avviare “Sony | Music Center” e toccare l’icona “Fiestable”.

Si possono controllare la classifica corrente e le funzionalità bonus e anche scoprire come ottenere la classificazione superiore.

45 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

46 IT

Regolazione audio

Regolazione dell’audio

Per Fare questo

Aumentare il suono dei bassi e creare un suono più potente selezionare “BASS

ON”.

(MEGA BASS)

Premere più volte

MEGA BASS per

Per annullare, premere più volte

MEGA BASS per selezionare “BASS

OFF”.

Riprodurre l’effetto sonoro di una sala per feste (Fiesta)

Premere FIESTA sull’unità. In alternativa, premere

SOUND FIELD +/– (o

SOUND FIELD sull’unità) più volte per selezionare

“FIESTA”. Per annullare, premere di nuovo NIGHT.

Selezionare un campo sonoro

Premere SOUND

FIELD +/– (o SOUND

FIELD sull’unità) più volte per selezionare il campo sonoro desiderato.

Per annullare, premere SOUND

FIELD +/– (o SOUND

FIELD sull’unità) più volte per selezionare “FLAT”.

Selezione del modo

Calcio virtuale

Si può sperimentare la sensazione di essere presenti nello stadio quando si guarda la trasmissione di una partita di calcio.

Si noti che è possibile selezionare la modalità Calcio virtuale solo durante le funzioni AUDIO IN e TV.

Durante la visione di una partita di calcio, premere ripetutamente

FOOTBALL sull’unità.

• • “ON NARRATION”: potenziando le grida degli spettatori fornisce una maggior sensazione di presenza allo stadio.

• • “OFF NARRATION”: oltre a potenziare le grida riduce al minimo il volume della voce di commento delle partite per fornire una più intensa sensazione di presenza allo stadio.

Per annullare il modo Calcio virtuale

Premere SOUND FIELD +/– (o SOUND

FIELD sull’unità) più volte per selezionare “FLAT”.

Nota

• • Durante la visione della trasmissione di una partita di calcio, si consiglia di

• • selezionare la modalità Calcio virtuale.

Se dopo avere selezionato “OFF

NARRATION” il suono appare poco naturale si raccomanda di passare a “ON

• •

NARRATION”.

Questa funzione non è compatibile con il suono monofonico.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Creazione del proprio effetto audio

È possibile alzare o abbassare i livelli di determinate bande di frequenza, quindi memorizzare le impostazioni nella memoria come “CUSTOM EQ”.

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “CUSTOM EQ” e premere quindi .

3

Premere più volte o per regolare il livello dell’equalizzatore o le impostazioni surround, quindi premere .

4

Ripetere il punto 3 per regolare il livello di altre bande di frequenza e l’effetto surround.

Per uscire dal menu opzioni premere OPTIONS.

Per selezionare l’impostazione utente dell’equalizzatore

Premere SOUND FIELD +/– (o SOUND

FIELD sull’unità) più volte per selezionare “CUSTOM EQ”.

Creazione di un’atmosfera di festa

(Effetto DJ)

Usare i tasti sull’unità per eseguire questa operazione.

1

Premere il tasto seguente per selezionare il tipo di effetto.

• • FLANGER: crea un effetto flanger profondo simile al boato di un jet.

• • ISOLATOR: isola una specifica banda di frequenza regolando la frequenza delle altre. Ad esempio, lo si può usare per evidenziare le parti vocali.

• • SAMPLER: offre una serie di effetti sonori speciali.

2

Cambiare l’effetto sonoro.

Per gli effetti FLANGER e

ISOLATOR:

Ruotare la manopola VOLUME/DJ

CONTROL per regolare il livello dell’effetto.

Per l’effetto SAMPLER:

Premere più volte SAMPLER per selezionare la modalità campionatore desiderata, quindi premere S1, S2, S3 o S4 per emettere l’audio del campionatore.

Per emettere in continuazione altro audio del campionatore, ruotare la manopola VOLUME/DJ CONTROL.

Per regolare il livello dell’audio del campionatore

1

Premere OPTIONS sul telecomando.

2

Premere più volte o sul telecomando per selezionare

“SAMPLER” e premere quindi .

3

Premere più volte o sul telecomando per regolare il livello dell’audio del campionatore, quindi premere .

Per uscire dal menu opzioni premere

OPTIONS.

47 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

48 IT

Per disattivare l’effetto

• • Premere DJ OFF.

• • Premere nuovamente il tasto dell’effetto selezionato (solo per gli effetti FLANGER e ISOLATOR).

Nota

• • L’effetto DJ si disattiva automaticamente quando:

— spegnere il sistema.

— cambiare la funzione.

— cambiare l’effetto sonoro.

— si utilizza il Fader vocale.

— si utilizza il Cambio voce.

— cambiare di chiave (Controllo chiave).

— premere DJ OFF sull’unità.

• • Se si attiva l’effetto DJ mentre è già in corso un trasferimento nell’unità USB

• • l’effetto audio non sarà trasferito.

Non è possibile usare la manopola

VOLUME/DJ CONTROL sull’unità per regolare il volume quando è attivato l’Effetto DJ.

Premere  +/– sul telecomando per regolare il volume.

Altre operazioni

Uso della funzione

Controllo per HDMI

La connessione di un televisore compatibile con la funzione

Controllo per HDMI* tramite cavo

HDMI (Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet, non in dotazione) permette di azionare facilmente il dispositivo tramite il telecomando di un televisore.

Le seguenti funzioni possono essere utilizzate con la funzione Controllo per HDMI.

• Funzione di spegnimento del

• •

• •

• •

• •

• • sistema

Funzione di controllo audio del sistema

Canale di ritorno audio

Funzione di riproduzione One-

Touch

Telecomando facile

Lingua Segui

* Il Controllo per HDMI è uno standard utilizzato da CEC (Consumer Electronics

Control) per permettere ai dispositivi

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) di controllarsi tra loro.

Nota

Queste funzioni potrebbero funzionare con dispositivi diversi da quelli fabbricati da Sony, ma il funzionamento non è garantito.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Preparazione all’uso della funzione Controllo per HDMI

Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP, quindi impostare

[IMPOSTAZIONE HDMI] –

[CONTROLLO PER HDMI] del

sistema su [ON] (pagina 34). Le

impostazioni di fabbrica sono [ON].

Abilitare le impostazioni della funzione Controllo per HDMI per il televisore connesso al sistema.

Suggerimento

Se si abilita la funzione Controllo per

HDMI (sincronizzazione di “BRAVIA”) quando si utilizza un televisore fabbricato da Sony, la funzione Controllo per

HDMI del sistema viene anch’essa abilitata automaticamente. Quando le impostazioni sono completate,

“COMPLETE” appare sul display.

Funzione di spegnimento del sistema

Spegnendo il televisore, il sistema si spegnerà automaticamente.

Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP, quindi impostare

[IMPOSTAZIONE HDMI] – [STANDBY

COLLEGATO A TV] del sistema su

[ON] o [AUTO] (pagina 34). Le

impostazioni di fabbrica sono

[AUTO].

Nota

Il dispositivo collegato potrebbe non spegnersi a seconda dello stato del dispositivo.

Funzione di controllo audio del sistema

Se si accende il sistema mentre si sta guardando il televisore, l’audio del televisore sarà emesso dai diffusori del sistema. Il volume del sistema può essere regolato mediante il telecomando del televisore.

Se l’audio del televisore è stato emesso dai diffusori del sistema la volta precedente che si è guardato il televisore, il sistema si accenderà automaticamente quando si riaccende il televisore.

Le operazioni possono essere inoltre effettuate tramite il menu del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

Nota

• • Il livello di volume del sistema è visualizzato sullo schermo del televisore in base al televisore. Potrebbe differire

• • dal livello di volume sul display.

In base alle impostazioni del televisore, la funzione Controllo audio del sistema potrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

Canale di ritorno audio

Se il sistema è collegato al jack HDMI

IN di un televisore compatibile con il Canale di ritorno audio, è possibile ascoltare l’audio del televisore dai diffusori del sistema senza collegare un cavo audio (non in dotazione).

Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP, quindi impostare

[IMPOSTAZIONE HDMI] – [AUDIO

RETURN CHANNEL] su [ON]

(pagina 34). Le impostazioni di

fabbrica sono [ON].

49 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

50 IT

Nota

Se il televisore non è compatibile con

Canale di ritorno audio, deve essere collegato un cavo audio (non in

dotazione) (pagina 20).

Funzione di riproduzione

One-Touch

Quando si preme  nella funzione

DVD/CD o USB, il televisore si accende automaticamente.

L’ingresso del televisore viene commutato all’ingresso HDMI al quale il sistema è collegato.

Nota

In base al televisore, la parte iniziale del contenuto in riproduzione potrebbe non essere riprodotto correttamente.

Telecomando facile

È possibile selezionare il sistema con il pulsante SYNC MENU sul telecomando del televisore e azionare il sistema.

Questa funzione può essere utilizzata se il televisore supporta il menu collegamento. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

Nota

• • Nel menu collegamento del televisore, il sistema viene riconosciuto dal televisore come “Player”.

• • Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili con alcuni televisori.

Lingua Segui

Quando si cambia la lingua per il display sullo schermo del televisore, viene anche cambiata la lingua del display sullo schermo del sistema.

Fruire della riproduzione wireless utilizzando più sistemi

(funzione Catena festa wireless)

È possibile collegare più sistemi audio in una catena tramite una connessione BLUETOOTH se tutti i sistemi sono dotati della funzione

Catena festa wireless. Questa funzione consente di creare un ambiente più eccitante per la festa e di produrre un’uscita audio superiore senza un collegamento tramite cavi.

Si noti che è possibile riprodurre solo sorgente audio da un dispositivo

BLUETOOTH.

Il primo sistema nella catena da attivare diventa l’Ospitante della festa e condivide la musica. Altri sistemi diventano Ospiti della festa e riproducono la stessa musica eseguita dall’Ospitante della festa.

Configurazione e fruizione della Catena festa wireless

Esempio: impostare MHC-M20D come primo sistema (Ospitante della festa)

1

Accendere tutti i sistemi.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

2

Impostare il primo sistema come Ospitante della festa.

 Premere più volte FUNCTION per selezionare la funzione

BLUETOOTH.

 Collegare il dispositivo

BLUETOOTH al sistema tramite un collegamento BLUETOOTH.

 Premere W.PARTY CHAIN sull’unità.

“CHAINING” lampeggia sul display. Il sistema entra nella modalità di impostazione

Catena festa wireless.

Quando il sistema è entrato in modalità di impostazione

Catena festa wireless, il collegamento al dispositivo

BLUETOOTH viene terminato automaticamente.

3

Impostare il secondo sistema come Ospite della festa.

 Premere più volte FUNCTION per selezionare la funzione

BLUETOOTH.

 Premere W.PARTY CHAIN sull’unità.

Il secondo sistema diventa un

Ospite della festa.

Sul display si illumina “P.CHAIN”.

Nota

La funzione Catena festa wireless viene annullata nelle seguenti situazioni.

— Non vengono effettuate operazioni entro 1 minuto dopo aver impostato l’Ospitante della festa nel passaggio 2.

— W.PARTY CHAIN viene nuovamente premuto sull’Ospitante della festa prima di completare il passaggio 3.

4

Impostare il terzo o i successivi sistemi come Ospiti della festa.

Ripetere il punto 3.

Nota

Collegare il terzo o i successivi sistemi entro 30 secondi dal collegamento del sistema precedente. “P. CHAIN” lampeggia sul display dell’Ospitante della festa entro 30 secondi. Dopo 30 secondi, il sistema non può essere collegato.

5

Attendere 30 secondi dopo che l’ultimo Ospite della festa è stato collegato.

“P.CHAIN” smette di lampeggiare sul display dell’Ospitante della festa e il dispositivo BLUETOOTH si riconnette all’Ospitante della festa.

6

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH collegato.

7

Regolare il volume.

Quando viene regolato il volume sull’Ospitante della festa, anche il volume sugli Ospiti della festa viene regolato. Se si desidera regolare il volume su un particolare Ospite della festa, regolare il volume su quell’Ospite della festa.

Nota

• • Non è possibile selezionare un altro sistema come nuovo Ospitante della festa mentre la Catena festa wireless è attivata.

• • Quando si usa il microfono sull’Ospitante della festa, l’audio non

• • sarà emesso dagli Ospiti della festa.

Le funzioni Timer sospendi e Standby auto non sono disponibili sugli Ospiti della festa.

• • Per informazioni sul funzionamento su altri sistemi, consultare le istruzioni per l’uso dei sistemi.

51 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

52 IT

Suggerimento

Per aggiungere nuovi Ospiti della festa dopo che la Catena festa wireless è già stata stabilita, tenere premuto W.PARTY

CHAIN sull’Ospitante della festa e ripetere la procedura dal passaggio 3.

Per disattivare la Catena festa wireless

Premere W.PARTY CHAIN sull’Ospitante della festa.

Nota

Quando si modifica la funzione o si spegne l’Ospitante della festa, la Catena festa wireless verrà disattivata.

Per disconnettere l’Ospite della festa dalla Catena festa wireless

Premere W.PARTY CHAIN sull’Ospite della festa che vuole lasciare. In questo caso, il resto della Catena festa wireless rimarrà attivo.

Nota

Quando si cambia la funzione o si spegne un particolare Ospite della festa, tale

Ospite della festa lascerà il collegamento della Catena festa wireless.

Sincronizzazione delle impostazioni durante la Catena festa wireless

Quando viene stabilita la Catena festa wireless, verranno applicate le seguenti condizioni:

• • Le impostazioni Mega Bass sugli Ospiti della festa vengono sincronizzate con l’Ospitante della festa. Se queste impostazioni vengono modificate sull’Ospitante della festa, anche le impostazioni sugli Ospiti della festa vengono modificate.

• • Le impostazioni di Effetto DJ e

Karaoke, come Fader vocale e

Controllo tono, sono disattivate sia sull’Ospitante della festa sia sugli

Ospiti della festa.

• Le impostazioni del campo audio ritornano all’impostazione predefinita sia sull’Ospitante della festa sia sugli Ospiti della festa.

• • Quando l’Ospitante della festa viene spento, anche gli Ospiti della festa vengono spenti.

Cantare insieme:

Karaoke

Preparazione al Karaoke

1

Premere più volte MIC LEVEL – per ridurre il livello del volume del microfono.

2

Collegare un microfono opzionale con una spina di

6,3 mm al jack MIC sull’unità.

3

Avviare la riproduzione musicale e regolare il volume del microfono.

Premere più volte MIC ECHO per regolare l’effetto eco.

4

Iniziare a cantare seguendo la musica.

Nota

• • Non si consiglia di utilizzare un

• • adattatore microfono quando si collega un microfono al jack MIC.

Se si verificano sibili:

— allontanare il microfono dai diffusori.

— orientare diversamente il microfono.

— premere più volte MIC LEVEL –.

— premere più volte MIC ECHO per regolare il livello dell’eco.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

• • L’audio del microfono non sarà trasferito al dispositivo USB durante il

• • trasferimento USB.

Quando si utilizza la Catena festa wireless, l’audio del microfono viene emesso soltanto dal sistema al quale è

• • collegato il microfono.

Non è possibile regolare il livello del volume del microfono utilizzando la manopola VOLUME/DJ CONTROL sull’unità o il pulsante  +/– sul telecomando. Premere più volte MIC

LEVEL +/– per regolare il livello del volume del microfono.

• • Se il suono attraverso il microfono è estremamente alto, potrebbe essere distorto. Premere più volte MIC LEVEL – per abbassare il volume del microfono.

Riduzione del suono vocale

(Fader vocale)

Nella sorgente stereo è possibile ridurre il volume della voce.

Premere più volte VOCAL FADER per selezionare “ON V FADER”.

Per annullare l’effetto Fader vocale, premere più volte VOCAL FADER sino a selezionare “OFF”.

Cambio di chiave (Controllo chiave)

Premere KEY CONTROL  / • per ottenere un adeguamento alla propria gamma vocale.

Attivazione della modalità di punteggio del Karaoke

(modalità Punteggio)

È possibile utilizzare la funzione punteggio solo quando il microfono

è connesso.

Il punteggio viene calcolato secondo una scala da 0 a 99 confrontando la propria voce con la sorgente musicale.

1

Avviare la riproduzione della musica.

2

Premere SCORE prima di cantare una canzone.

3

Dopo almeno un minuto premere nuovamente SCORE per vedere il punteggio raggiunto.

Modifica della propria voce

(Cambio voce)

È possibile modificare la propria voce quando si parla o si canta nel microfono.

Premere più volte VOICE CHANGER per modificare l’effetto della voce.

Per disattivare il Cambio voce

Premere più volte VOICE CHANGER per selezionare “OFF”.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

53 IT

Utilizzo della Guida vocale

È possibile ascoltare la Guida vocale quando il sistema entra nella modalità di associazione

BLUETOOTH o un dispositivo

BLUETOOTH viene collegato al sistema o scollegato da questo.

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “VOICE GUIDANCE” e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare “ON” e premere quindi .

La Guida vocale è attivata.

Per uscire dal menu opzioni premere OPTIONS.

54 IT

Per disattivare la Guida vocale

Selezionare “OFF” al punto 3.

Per regolare il livello della Guida vocale

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “SAMPLER” e premere quindi .

3

Premere / per regolare il livello della Guida vocale, quindi premere .

Per uscire dal menu opzioni premere

OPTIONS.

Nota

• • Il livello del volume della Guida vocale cambia a seconda del livello del volume del sistema. Tuttavia, in alcuni casi, il livello del volume della Guida vocale potrebbe non variare.

• • In alcuni casi, ci potrebbe essere un ritardo nell’uscita della Guida vocale o la Guida vocale potrebbe non funzionare.

Uso del Timer sospendi

Il sistema si spegne automaticamente nell’istante preimpostato.

Premere SLEEP più volte per selezionare la durata desiderata.

Per annullare il Timer sospendi, premere più volte SLEEP per selezionare “OFF”.

Suggerimento

Per verificare il tempo residuo prima dello spegnimento del sistema premere SLEEP.

Uso di apparecchio opzionale

1

Premere più volte  – finché sul display compare “VOL MIN”.

2

Collegare un apparecchio

opzionale (pagina 16).

3

Premere più volte FUNCTION per selezionare “AUDIO IN”.

4

Avviare la riproduzione sull’apparecchio collegato.

5

Premere più volte  + per regolare il volume.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Nota

Il sistema può andare automaticamente in modo standby se il livello del volume dell’apparecchio collegato è troppo basso. Regolare il livello del volume dell’apparecchio.

Per informazioni sulla disattivazione della funzione di standby automatico vedere

“Impostazione della funzione standby automatico” (pagina 55).

Disattivare i tasti sull’unità (Blocco bambini)

È possibile disattivare i tasti

(tranne  ) sull’unità per evitare il mal funzionamento dovuto, per esempio, a danni da parte dei bambini.

Mentre si tiene premuto  sull’unità per almeno 5 secondi.

Sul display viene visualizzato “CHILD

LOCK ON”.

È possibile azionare il sistema solamente usando i tasti del telecomando.

Per disattivare la funzione di Blocco bambini, tenere premuto  sull’unità per più di 5 secondi fino a quando non appare “CHILD LOCK OFF” sul display.

Nota

• • La funzione Blocco bambini si disattiva automaticamente quando si scollega il

• • cavo di alimentazione CA.

La funzione Blocco bambini non è attivabile quando si apre il vassoio dischi.

Impostazione della funzione standby automatico

Il sistema passa al modo standby automaticamente dopo circa 15 minuti di inattività o di assenza di segnali audio.

La funzione standby automatico si attiva come predefinita.

1

Premere OPTIONS.

2

Premere più volte o per selezionare “AutoSTBY” e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare “ON” o “OFF” e premere quindi .

Per uscire dal menu opzioni premere OPTIONS.

Nota

• • Prima di passare al modo standby, sul display lampeggia per circa 2 minuti

“AutoSTBY”.

• • La funzione di standby automatico non opera:

— mentre è acceso il sintonizzatore.

— quando il Timer sospendi è attivato.

— mentre è connesso un microfono.

— quando il sistema diventa Ospite della festa durante la Catena festa wireless.

55 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

56 IT

Aggiornamento del software

Il software di questo sistema può essere aggiornato in futuro.

È possibile aggiornare il software preinstallato del sistema dai siti web di seguito.

Per procedere con l’aggiornamento seguire le istruzioni fornite nel sito.

Per i clienti in America Latina:

<http://esupport.sony.com/LA>

Per i clienti in Europa e Russia:

<http://www.sony.eu/support>

Per i clienti in altri pesei/regioni:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Informazioni aggiuntive

Guida alla soluzione dei problemi

In caso di problemi con il sistema, individuare il problema nella seguente checklist della guida alla soluzione dei problemi e adottare l’azione correttiva.

Se il problema persiste rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Se durante la riparazione il personale di assistenza sostituisce alcune parti, queste devono essere conservate.

Se “PROTECTX” (X è un numero) e “CHECK MANUAL” lampeggiano sul display

Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA e verificare quanto segue:

• • Si utilizzano solo i diffusori in

• • dotazione?

C’è qualcosa che blocca le prese di ventilazione dell’unità?

Dopo aver controllato senza rilevare alcun problema, ricollegare il cavo di alimentazione CA e accendere il sistema. Se il problema persiste, rivolgersi ad un rivenditore Sony.

Generali

Il sistema non si accende.

• • Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia saldamente collegato.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Il sistema è passato in modo standby.

• • Non si tratta di un malfunzionamento. Il sistema passa al modo standby automaticamente dopo circa 15 minuti di inattività o di assenza di

segnali audio (pagina 55).

Non viene trasmesso alcun suono.

• •

• •

• •

Regolare il volume.

Verificare il collegamento dei

diffusori (pagina 16).

Controllare il collegamento dell’eventuale apparecchio

• •

• •

opzionale (pagina 16).

Accendere l’apparecchio collegato.

Scollegare il cavo di alimentazione

CA, ricollegarlo e accendere il sistema.

Non c’è immagine/suono quando ci si collega al jack HDMI OUT (TV)

ARC.

• •

• •

Modificare le impostazioni in [IMPOSTAZIONE HDMI] –

[RISOLUZIONE HDMI]. Il problema potrebbe essere risolto.

L’apparecchio collegato al jack HDMI OUT (TV) ARC non è conforme al formato del segnale audio. In tal caso, impostare

[IMPOSTAZIONE HDMI] –

• •

[AUDIO(HDMI)] su [PCM] (pagina

34).

Provare quanto segue:

• —Spegnere e riaccendere il sistema.

—Spegnere l’apparecchio collegato e poi riaccenderlo.

—Scollegare e quindi collegare nuovamente il cavo HDMI.

Non viene trasmesso l’audio del microfono.

• • Regolare il livello del volume del microfono.

• • Accertarsi che il microfono sia

• • correttamente collegato alla presa

MIC dell’unità.

Accertarsi che il microfono sia acceso.

L’adattatore microfono (non in dotazione) non può essere rimosso.

• • Utilizzare un utensile, per esempio delle pinze, per scollegare l’adattatore microfono dal jack

MIC sull’unità.

Dal sistema non si sente alcun audio del televisore. “CODE 01” e

“SGNL ERR” appaiono sul display.

• • Questo sistema supporta solo i

• • formati di PCM lineare a 2 canali.

Controllare l’impostazione dell’uscita audio sul televisore e passare alla modalità di uscita

PCM se è selezionata la modalità automatica.

Controllare che l’impostazione dell’uscita dei diffusori del televisore sia impostata per l’uso di diffusori esterni.

Forti ronzii o disturbi.

• • Spostare il sistema lontano da sorgenti di disturbo.

• •

• •

Collega il sistema a una diversa presa a muro.

Installare un filtro antidisturbo

(non in dotazione) sul cavo di

• •

• • alimentazione CA.

Spegnere gli apparecchi elettrici nelle vicinanze.

Il rumore generato dalle ventole

• • di raffreddamento del sistema potrebbe essere udito quando il sistema è acceso. Non si tratta di un malfunzionamento.

Spostare l’unità lontano da insegne al neon o da una luce fluorescente.

57 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

58 IT

Il telecomando non funziona.

• •

• •

Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e l’unità.

Avvicinare maggiormente il

• •

• • telecomando all’unità.

Rivolgere il telecomando in direzione del sensore dell’unità.

Sostituire le batterie (tipo R03,

• • formato AAA)

Spostare l’unità lontano da lampade a fluorescenza.

Viene emesso un feedback acustico.

• • Abbassare il volume.

• • Allontanare il microfono dai sistema o cambiarne la direzione.

I colori sullo schermo televisivo sono anomali.

• • Spegnere il televisore e riaccenderlo dopo 15-30 minuti.

Se l’anomalia persiste provare ad allontanare il sistema dal televisore.

“CHILD LOCK” compare quando si preme un tasto sull’unità.

• • Disattivare la funzione di Blocco

bambini (pagina 55).

Si sente un suono di scatto quando il sistema è acceso.

• • Questo è il rumore di funzionamento e si verifica quando il sistema viene acceso o spento, per esempio. Non si tratta di un malfunzionamento.

L’audio perde l’effetto stereo durante la riproduzione.

• •

• •

Disattivare il Fader vocale

(pagina 53).

Accertarsi che tutti i collegamenti del sistema siano stati

• • correttamente eseguiti.

Verificare il collegamento dei

diffusori (pagina 16).

Diffusori

L’audio viene emesso solo da un canale o il volume sinistro e destro non è bilanciato.

• •

• •

• •

Posizionare i diffusori in modo perfettamente simmetrico.

Verificare che i diffusori siano collegati in modo saldo e corretto.

La sorgente che viene riprodotta è monofonica.

Un diffusore specifico non trasmette alcun suono.

• • Verificare che il diffusore sia collegato in modo saldo e corretto.

Lettore dischi

Il vassoio dischi non si apre e

“LOCKED” compare sul display.

• • Rivolgersi ad un rivenditore Sony o a un centro di assistenza Sony autorizzato di zona.

Il vassoio dischi non si chiude.

• • Caricare il disco correttamente.

Il disco non viene espulso.

• •

• •

Non è possibile espellere il disco durante il trasferimento sincronizzato o il trasferimento

REC1. Premere  per annullare il trasferimento e premere quindi  sull’unità per espellere il disco.

Rivolgersi ad un rivenditore Sony.

La riproduzione non inizia.

• •

• •

• •

• •

Pulire il disco con un panno

(pagina 68).

Ricaricare il disco.

Caricare il disco che possa essere riprodotto da questo sistema

(pagina 8).

Rimuovere il disco e pulire via l’umidità dal disco, quindi lasciare il sistema acceso per alcune ore per fare evaporare tutta l’umidità.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

• • Il codice regionale riportato sul

DVD VIDEO non corrisponde a quello del sistema.

L’audio salta.

• •

• •

• •

• •

Pulire il disco con un panno

(pagina 68).

Ricaricare il disco.

Spostare l’unità in un punto non soggetto a vibrazione.

Allontanare i diffusori dall’unità.

Quando si ascolta un brano con i suoni bassi ad alto volume, la vibrazione del diffusore può far saltare l’audio.

La riproduzione non inizia dal primo brano.

• •

• •

Impostare il modo di riproduzione sulla riproduzione normale

(pagina 27).

È stata selezionata la riproduzione da un punto di ripristino. Premere due volte  . Premere quindi  per avviare la riproduzione.

Non è possibile eseguire operazioni quali l’arresto, il blocco ricerca, la riproduzione al rallentatore, la riproduzione ciclica o la riproduzione casuale.

• • Una o più di queste operazioni potrebbero essere proibite dal disco in uso. Vedere le istruzioni per l’uso fornite con il disco stesso.

Non è possibile riprodurre un disco

DATA CD o DATA DVD (MP3, MPEG4 o Xvid).

• •

• •

La registrazione non è stata effettuata in un formato compatibile con il sistema.

Accertarsi che sia stato selezionato il modo di riproduzione corretto.

Il nome della cartella, il nome del brano, il nome del file e i caratteri tag ID3 non compaiono correttamente.

• •

• •

Il tag ID3 non è Versione 1 (1.0/1.1) o Versione 2 (2.2/2.3).

I codici carattere visualizzabili da questo sistema sono i seguenti:

—Maiuscole (da A a Z)

—Simboli (< > * +, [ ] \ _)

Ogni altro carattere appare come

“_”.

Dispositivo USB

Si è manifestato un errore nel trasferimento.

• • Si sta usando un dispositivo USB

• • non compatibile. Controllare nei siti Web le informazioni sui dispositivi USB compatibili (pagina

11).

Il dispositivo USB non è stato formattato correttamente. Per informazioni sulla formattazione, consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo USB.

• • Spegnere il sistema e rimuovere il dispositivo USB. Se il dispositivo

USB ha un interruttore di corrente,

• • spegnere il dispositivo USB e riaccenderlo dopo averlo rimosso dal sistema. Eseguire quindi nuovamente il trasferimento.

Se le operazioni di trasferimento e cancellazione vengono ripetute parecchie volte, la struttura del file nel dispositivo USB diventa frammentata. Consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo

USB su come risolvere questo problema.

59 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

60 IT

• • Il dispositivo USB è stato scollegato o l’alimentazione

è stata disattivata durante il trasferimento. Eliminare il file di trasferimento parziale ed eseguire nuovamente il trasferimento. Se questo non risolve il problema, il dispositivo USB può essere rotto. Consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo USB su come risolvere questo problema.

I file o le cartelle audio nel dispositivo USB non possono essere cancellati.

• •

• •

Verificare che il dispositivo USB non sia protetto da scrittura.

Il dispositivo USB è stato scollegato o l’alimentazione

è stata disattivata durante l’operazione di cancellazione.

Eliminare il file parzialmente cancellato. Se questo non risolve il problema, il dispositivo USB può essere rotto. Consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo

USB su come risolvere questo problema.

Non viene trasmesso alcun suono.

• • Il dispositivo USB non è collegato correttamente. Spegnere il sistema, ricollegare il dispositivo

USB, riaccendere il sistema e accertarsi che sul display appare

“USB”.

L’audio è disturbato oppure salta.

• • Si sta usando un dispositivo USB non compatibile. Controllare

• • nei siti Web le informazioni sui dispositivi USB compatibili (pagina

11).

Spegnere il sistema e collegare di nuovo il dispositivo USB, quindi accendere il sistema.

• • I dati musicali stessi contengono disturbi, o l’audio è disturbato.

Durante il processo di trasferimento potrebbe essere stato immesso del rumore.

• •

Eliminare il file e provare ad eseguire nuovamente il trasferimento.

La velocità di trasmissione usata nella codifica di un file audio era bassa. Inviare un file audio con una velocità di trasmissione superiore al dispositivo USB.

“READING” viene visualizzato per un lungo periodo di tempo, oppure la riproduzione richiede molto tempo prima di iniziare.

• • Il processo di lettura può richiedere molto tempo nei seguenti casi.

—Presenza di molte cartelle o file nel dispositivo USB (pagina

10).

• estremamente complessa.

—La capacità di memoria è eccessiva.

—La memoria interna è frammentata.

Sul display viene visualizzato “NO

FILE”.

• • Il sistema si trova nel modo di aggiornamento software e tutti i tasti (eccetto  ) sono disattivati. Se si desidera annullare l’aggiornamento premere il tasto

 dell’unità.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Sul display viene visualizzato

“OVER CURRENT”.

• • È stato rilevato un problema riguardo al livello di corrente elettrica dalla porta (USB).

Spegnere il sistema e rimuovere il dispositivo USB dalla porta.

Accertarsi che il dispositivo USB non abbia alcun problema. Se il problema persiste si raccomanda di rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Visualizzazione errata.

• •

• •

I dati memorizzati nel dispositivo

USB possono essere corrotti, eseguire nuovamente il trasferimento.

I codici carattere visualizzabili da questo sistema sono i seguenti:

Ogni altro carattere appare come

“_”.

Il dispositivo USB non viene riconosciuto.

• •

• •

Spegnere il sistema e collegare di nuovo il dispositivo USB, quindi accendere il sistema.

Controllare nei siti Web le informazioni sui dispositivi USB

• •

compatibili (pagina 11).

Il dispositivo USB non funziona correttamente. Consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo

USB su come risolvere questo problema.

La riproduzione non inizia.

• •

• •

Spegnere il sistema e collegare di nuovo il dispositivo USB, quindi accendere il sistema.

Controllare nei siti Web le informazioni sui dispositivi USB

compatibili (pagina 11).

La riproduzione non inizia dal primo file.

• • Impostare il modo di riproduzione sulla riproduzione normale

(pagina 27).

Non è possibile riprodurre i file.

• •

• •

Accertarsi che sia stato selezionato il modo di riproduzione corretto.

I dispositivi USB formattati con

• • sistemi di file diversi da FAT16 o

FAT32 non sono supportati.*

Il sistema riproduce soltanto i file salvati nella prima partizione dei dispositivi USB formattati con più partizioni.

* Questo sistema supporta FAT16 e FAT32, ma alcuni dispositivi USB potrebbero non supportare tutti questi FAT. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso di ogni dispositivo

USB oppure contattare il costruttore.

Immagini

Il sistema non mostra alcuna immagine.

• • Verificare che i collegamenti

• • del sistema siano corretti e saldamente eseguiti.

Se il cavo HDMI è danneggiato lo si deve sostituire con uno nuovo.

• •

• •

Accertarsi che l’unità sia collegata al jack d’ingresso HDMI sul

televisore (pagina 19).

Accertarsi che il televisore sia

• • acceso e che lo si stia usando correttamente.

Accertarsi di selezionare l’ingresso in base al collegamento sul televisore, in modo da poter visualizzare le immagini dal sistema.

61 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

62 IT

• • A eccezione dei modelli per l’America Latina, l’Europa e la

Russia: accertarsi che sia stato impostato lo stesso sistema colore del televisore.

Le immagini sono disturbate.

• •

• •

Pulire il disco con un panno

(pagina 68).

A eccezione dei modelli per l’America Latina, l’Europa e la

• •

Russia: quando si riproduce un disco VIDEO CD registrato con un sistema colore diverso da quello impostato nel sistema le immagini possono apparire distorte (pagine

21 e 32).

A eccezione dei modelli per l’America Latina, l’Europa e la

Russia: impostare lo stesso sistema colore del televisore in

uso (pagine 21 e 32).

Non è possibile cambiare il rapporto d’aspetto dello schermo televisivo.

• •

• •

Il rapporto d’aspetto è fissato dal disco DVD VIDEO e dai file video.

Alcuni televisori non permettono di cambiare il rapporto d’aspetto.

Non è possibile cambiare la lingua della traccia audio.

• • Il disco DVD VIDEO in riproduzione non è stato registrato con tracce audio multilingue.

• • Il disco DVD VIDEO in uso non permette di cambiare la lingua della traccia audio.

Non è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli.

• • Il disco DVD VIDEO in riproduzione

• • non è stato registrato con sottotitoli multilingue.

Il disco DVD VIDEO non permette di cambiare la lingua dei sottotitoli.

Non è possibile disattivare i sottotitoli.

• • Il disco DVD VIDEO non permette di disattivare i sottotitoli.

Non è possibile cambiare le angolazioni della fotocamera.

• •

• •

Il disco DVD VIDEO in riproduzione non è stato registrato secondo più angolazioni.

Il disco DVD VIDEO non permette di cambiare l’angolazione.

Sintonizzatore*

Si avvertono forti ronzii o disturbi, o non si riesce a ricevere le stazioni.

• •

• •

• •

Collegare correttamente l’antenna.

Cambiare la posizione dell’antenna e il relativo orientamento per ottenere una buona ricezione.

Spegnere gli apparecchi elettrici nelle vicinanze.

* La radio potrebbe non essere ricevuta a seconda delle condizioni delle onde radio o dell’ambiente abitativo nella propria zona.

Dispositivo BLUETOOTH

Non è possibile effettuare l’associazione.

• •

• •

Avvicinare maggiormente il dispositivo BLUETOOTH al sistema.

L’associazione potrebbe non essere possibile se attorno al sistema sono presenti altri

• • dispositivi BLUETOOTH. In tal caso, spegnere gli altri dispositivi

BLUETOOTH.

Accertarsi di immettere il codice d’accesso corretto quando si seleziona il nome del sistema

(questo sistema) sul dispositivo

BLUETOOTH.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Il dispositivo BLUETOOTH non riesce a rilevare il sistema, oppure sul display appare “BT OFF”.

• • Impostare il segnale BLUETOOTH

su “BT ON” (pagina 43).

Non è possibile il collegamento.

• •

• •

• •

Il dispositivo BLUETOOTH che si è cercato di collegare non supporta il profilo A2DP e non è possibile collegarsi al sistema.

Nel dispositivo BLUETOOTH abilitare la funzione BLUETOOTH.

Stabilire il collegamento con il dispositivo BLUETOOTH.

• • Le informazioni di registrazione dell’associazione sono state cancellate. Eseguire nuovamente l’operazione di associazione.

L’audio salta oppure oscilla, o si è perso il collegamento.

• •

• •

Il sistema e il dispositivo

BLUETOOTH sono troppo lontani fra loro.

Se sono presenti ostacoli tra il sistema e il dispositivo

BLUETOOTH, rimuovere o evitare gli ostacoli.

• • Se nelle vicinanze sono presenti apparecchiature che generano radiazione elettromagnetica, come LAN wireless, altro dispositivo BLUETOOTH, o forni a microonde, spostarli lontano.

Questo sistema non riesca a sentire l’audio del dispositivo

BLUETOOTH.

• • Alzare innanzitutto il volume del dispositivo BLUETOOTH, quindi regolare il volume con  +/–.

Forti ronzii, disturbi o audio distorto.

• • Se sono presenti ostacoli tra il sistema e il dispositivo

BLUETOOTH, rimuovere o evitare

• • gli ostacoli.

Se nelle vicinanze sono presenti apparecchiature che generano radiazione elettromagnetica, come LAN wireless, altro dispositivo BLUETOOTH, o forni a microonde, spostarli lontano.

• • Abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH collegato.

Controllo per HDMI

(sincronizzazione di “BRAVIA”)

Il sistema non si accende anche quando il televisore è acceso.

• • Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP, quindi impostare

[IMPOSTAZIONE HDMI] –

[CONTROLLO PER HDMI] su [ON]

(pagina 34). Il televisore deve

supportare la funzione Controllo

per HDMI (pagina 48). Per

ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

• • Controllare le impostazioni del diffusore del televisore.

L’accensione del sistema si

• • sincronizza con le impostazioni del diffusore del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

Se l’audio è stato emesso dai diffusori del televisore la volta precedente, il sistema non si accende anche se il televisore viene acceso.

63 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

64 IT

Il sistema si spegne quando il televisore viene spento.

• • Controllare l’impostazione di [IMPOSTAZIONE HDMI] –

[STANDBY COLLEGATO A TV]

(pagina 34). Quando [STANDBY

COLLEGATO A TV] è impostato su [ON], il sistema si spegne automaticamente quando si spegne il televisore, indipendentemente dall’ingresso.

Il sistema non si spegne anche quando il televisore viene spento.

• • Controllare l’impostazione di [IMPOSTAZIONE HDMI] –

[STANDBY COLLEGATO A TV]

(pagina 34).

Per spegnere automaticamente il sistema, indipendentemente dall’ingresso, quando si spegne il televisore, impostare

[STANDBY COLLEGATO A TV] su

[ON]. Il televisore deve supportare la funzione Controllo per HDMI

(pagina 48). Per ulteriori

informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

Dal sistema non viene emesso alcun audio del televisore.

• • Verificare il tipo e la connessione del cavo HDMI oppure del cavo audio che è collegato al sistema e

al televisore (pagina 19).

• • Se il televisore è compatibile con il

Canale di ritorno audio, accertarsi che il sistema sia collegato a un jack HDMI IN compatibile con la funzione ARC del televisore

• •

(pagina 19). Se l’audio ancora

non viene emesso o se l’audio si interrompe, collegare un cavo audio (non in dotazione), tenere premuto SHIFT e premere

SETUP, quindi impostare

[IMPOSTAZIONE HDMI] – [AUDIO

RETURN CHANNEL] su [OFF]

(pagina 34).

Se il televisore non è compatibile con il Canale di ritorno audio, l’audio del televisore non verrà emesso dal sistema anche se il sistema è collegato al jack HDMI

IN del televisore. Per emettere l’audio del televisore dal sistema,

• •

• •

• • collegare un cavo audio (non in

dotazione) (pagina 20).

Cambiare la funzione del sistema

a “TV” (pagina 20).

Aumentare il volume del sistema.

In base all’ordine in cui si collegano il televisore e il sistema, l’audio del sistema potrebbe

• • essere disattivato e “ ” (muto) si accende sul display dell’unità.

Se ciò avviene, accendere prima il televisore, quindi il sistema.

Regolare l’impostazione dei diffusori del televisore (BRAVIA) su Sistema Audio. Consultare le istruzioni per l’uso del televisore relative alla modalità di impostazione.

L’audio viene emesso sia dal sistema sia dal televisore.

• •

• •

Disattivare l’audio del sistema o del televisore.

Modificare l’uscita del diffusore sul televisore a diffusore televisore o a

Sistema audio.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

La funzione Controllo per HDMI non funziona correttamente.

• •

• •

Controllare la connessione con il

sistema (pagina 16).

Abilitare la funzione Controllo per

HDMI sul televisore. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del televisore.

• •

• •

Attendere qualche istante e quindi riprovare. Se si scollega il sistema, occorrerà del tempo prima di poter eseguire operazioni.

Attendere almeno 15 secondi e quindi riprovare.

Accertarsi che il televisore connesso al sistema supportano la funzione Controllo per HDMI.

• • Il tipo e il numero di dispositivi che possono essere controllati dalla funzione Controllo per HDMI è limitato dallo standard HDMI CEC come segue:

(Registratore Blu-ray Disc,

Registratore DVD, ecc.): fino a 3 dispositivi

(Lettore Blu-ray Disc, Lettore

DVD, ecc.): fino a 3 dispositivi

(questo sistema utilizza uno di questi)

—Dispositivi relativi alla sintonizzazione: fino a 4 dispositivi

• fino a 1 dispositivo (utilizzato dal sistema)

Catena festa wireless

Il dispositivo BLUETOOTH non può essere collegato al sistema durante la funzione Catena festa wireless.

• • Dopo aver collegato tutti i sistemi, eseguire le operazioni di associazione e collegamento tra il dispositivo BLUETOOTH e l’Ospitante della festa.

Ripristino del sistema

Se il sistema continua a non funzionare correttamente, ripristinare le impostazioni predefinite del sistema.

Usare i tasti sull’unità per eseguire questa operazione.

1

Scollegare il cavo di alimentazione CA, quindi ricollegarlo.

2

Premere  per accendere il sistema.

3

Mentre si tiene premuto VOCAL

FADER e MIC ECHO per circa 3 secondi.

Sul display viene visualizzato

“RESET”.

Quando il ripristino è completo, il sistema si riavvia automaticamente.

Premere  per accendere il sistema.

Tutte le informazioni di associazione

BLUETOOTH e le impostazioni configurate dall’utente, quali le stazioni radio preimpostate, vengono ripristinate all’impostazione predefinita di fabbrica (tranne alcune impostazioni del menu impostazioni).

Per ripristinare tutte le impostazioni del menu impostazioni, vedere

“Ripristino delle impostazioni del menu impostazioni ai valori

predefiniti” (pagina 66).

65 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

66 IT

Ripristino delle impostazioni del menu impostazioni ai valori predefiniti

Le impostazioni del menu impostazioni (tranne le impostazioni

[PROTEZIONE]) possono essere riportate ai valori predefiniti.

1

Tenere premuto SHIFT e premere

SETUP.

Sullo schermo televisivo appare il menu delle impostazioni.

2

Premere più volte o per selezionare [IMPOSTAZIONE

SISTEMA] e premere quindi .

3

Premere più volte o per selezionare [REIMPOSTA] e premere quindi .

4

Premere più volte o per selezionare [SÌ] e premere quindi .

L’operazione di reset richiede alcuni secondi. Durante il reset non premere il tasto  .

Funzione autodiagnostica

Quando sullo schermo televisivo o sul display appaiono caratteri e cifre

Quando la funzione autodiagnostica viene attivata per evitare il malfunzionamento del sistema, appare un numero di servizio. Il numero di servizio è costituito da un carattere alfabetico e da numeri (es.

C 13 50). Vedere la seguente tabella per la causa e l’azione correttiva.

Primi 3 caratteri del numero di servizio

C 13

Causa e rimedio

C 31

E XX

(ove XX è un numero)

Il disco è sporco.

• • Pulirlo con un panno

morbido (pagina 68).

Il disco non è inserito correttamente.

• • Spegnere il sistema, quindi riaccenderlo.

Quindi reinserire correttamente il disco.

Per impedire un malfunzionamento il sistema ha attivato la funzione autodiagnostica.

• • Rivolgersi al più vicino rivenditore Sony o centro di assistenza

Sony autorizzato fornendo il numero di servizio da 5 caratteri visualizzato.

Esempio: E 61 10

Messaggi

Uno dei seguenti messaggi può comparire o lampeggiare sul display durante l’uso.

CANNOT PLAY

• È stato inserito un disco che non

• può essere riprodotto.

È stato inserito un disco DVD

VIDEO con codice regionale non compatibile.

CODE 01/SGNL ERR

Un segnale audio non supportato

è in ingresso dal jack HDMI IN (ARC) collegato del televisore (pagina

19).

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

DATA ERROR

• •

• •

Il file è stato creato in un formato non supportato.

L’estensione del file non corrisponde al formato in cui è stato registrato.

DEVICE ERROR

Il dispositivo USB non è stato riconosciuto oppure è collegato un dispositivo sconosciuto.

DEVICE FULL

La memoria del dispositivo USB è esaurita.

ERASE ERROR

La cancellazione di file o cartelle audio dal dispositivo USB non è riuscita.

FATAL ERROR

Il dispositivo USB è stato rimosso durante l’operazione di trasferimento o di cancellazione e potrebbe essere stato danneggiato.

FOLDER FULL

Non è possibile trasferire su un dispositivo USB perché il numero di cartelle ha raggiunto il massimo consentito.

NoDEVICE

Non vi è alcun dispositivo USB collegato o è collegato un dispositivo non supportato.

NO DISC

Non vi è alcun disco nell’unità.

NO MUSIC

Nessun file audio supportato

è presente nella sorgente di riproduzione.

NO SUPPORT

È collegato un dispositivo USB non supportato, oppure il dispositivo

USB è collegato tramite un mozzo

USB.

NO VIDEO

Nessun file video supportato

è presente nella sorgente di riproduzione.

NOT USE

Si è tentato di eseguire un’operazione specifica in condizioni che vietavano tale operazione.

OVER CURRENT

È stata rilevata sovracorrente dalla porta (USB).

PROTECT

Il USB dispositivo è protetto da scrittura.

PUSH STOP

Si è tentato di eseguire un’operazione che può essere eseguita solo quando la riproduzione si arresta.

READING

Il sistema sta leggendo le informazioni sul disco o sul dispositivo USB. Alcune operazioni non sono disponibili.

REC ERROR

Il trasferimento non si è avviato, si

è interrotto a metà, oppure non è stato possibile eseguirlo.

TRACK FULL

Non è possibile trasferire su un dispositivo USB perché il numero di file ha raggiunto il massimo consentito.

67 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

68 IT

Precauzioni

Trasporto dell’unità

Per evitare di danneggiare il meccanismo del disco, eseguire la seguente procedura prima di trasportare l’unità.

Usare i tasti sull’unità per eseguire questa operazione.

1

Premere  per accendere il sistema.

2

Premere più volte FUNCTION per selezionare “DVD/CD”.

3

Togliere il disco.

Premendo  aprire il vassoio dischi.

Attendere fino all’apparire del messaggio “NO DISC” sul display.

4

Premere  per spegnere il sistema.

5

Scollegare il cavo di alimentazione CA.

Note sui dischi

• • Prima di riprodurre il disco, pulirlo con un panno da spolvero dal centro verso

• • il bordo.

Non pulire i dischi con solventi quali benzina, diluente, detergenti disponibili in commercio o spray antistatici per LP

• • in vinile.

Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di calore come le condotte dell’aria calda, né lasciarli nell’automobile parcheggiata sotto il sole.

Sicurezza

• • Quando si pensa di non usare il sistema per lungo tempo si raccomanda di scollegarne il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete. Quando di stacca la spina dall’unità, afferrare sempre per la spina. Non tirare mai il cavo.

• • Se oggetti solidi o sostanze liquide penetrano nel sistema, scollegare il sistema e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.

• • Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito esclusivamente presso un centro di assistenza qualificato.

Come maneggiare del sistema

Questo sistema non è antisgocciolamento o impermeabile.

Assicurarsi di non spruzzare acqua sul sistema e di non pulirlo con acqua.

Collocazione

• • Non collocare il sistema in una posizione inclinata o in luoghi che sono estremamente caldi, freddi, polverosi, sporchi o umidi o che non hanno una ventilazione adeguata, o sono sottoposti a vibrazione, luce solare

• • diretta o a una luce chiarissima.

Prestare attenzione se l’unità o i diffusori vengono collocati su superfici trattate con sostanze quali, ad esempio, cera, olio, lucido e così via, in quanto esse potrebbero macchiarsi o perdere

• • colore.

Se il sistema viene spostato direttamente da un ambiente freddo ad un ambiente caldo, o viene collocato in una stanza molto umida, l’umidità può creare condensa sulla lente all’interno dell’unità e causare problemi di funzionamento del sistema. In tale situazione, rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa un’ora per fare evaporare tutta l’umidità.

Calore

• • Il surriscaldamento dell’unità durante

• • il funzionamento è normale e non è causa di allarme.

Non toccare il rivestimento se è stato utilizzato in modo continuo ad alto volume perché può essere diventato rovente.

• • Non ostruire le prese di ventilazione.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Sistema diffusori

Il sistema diffusori non è schermato magneticamente, e l’immagine sui televisori vicini può essere distorta magneticamente. In questa situazione, spegnere il televisore, attendere 15-30 minuti e riaccenderlo. Se non ci sono miglioramenti, spostare i diffusori lontano dal televisore.

AVVISO IMPORTANTE

Avvertenza: Se attraverso il sistema si lascia visualizzata a lungo sullo schermo televisivo un’immagine video fissa, o un altro tipo di visualizzazione ancora, esso potrebbe danneggiarsi permanentemente. I televisori a proiezione sono particolarmente suscettibili a questo fenomeno.

Pulizia del rivestimento

Pulire il sistema con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra.

Non utilizzare alcun tipo di spugnette o polveri abrasive, né solventi quali diluente, benzina o alcol.

Comunicazione BLUETOOTH

• • I dispositivi BLUETOOTH devono essere usati entro circa 10 metri l’uno dall’altro

(distanza senza ostacoli). La gamma di comunicazione effettiva può risultare ridotta nelle seguenti condizioni.

— Quando una persona, un oggetto metallico, una parete o altro ostacolo si trova tra dispositivi con un collegamento BLUETOOTH

— Ubicazioni in cui è installata una LAN wireless

— Nei pressi di forni a microonde in uso

— Ubicazioni affette da onde elettromagnetiche generate da altri apparecchi

• • I dispositivi BLUETOOTH e gli apparecchi

LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) utilizzano la stessa banda di frequenza

(2,4 GHz). Quando si utilizza il dispositivo BLUETOOTH accanto a un dispositivo con funzione LAN wireless, può verificarsi un’interferenza elettromagnetica. Questo può portare a velocità di trasferimento dati ridotta, rumore o impossibilità di connessione.

In tal caso, provare le seguenti soluzioni:

— Tenere il sistema ad almeno 10 metri da tali apparecchi LAN wireless.

— Spegnere l’apparecchio LAN wireless quando si usa il dispositivo

BLUETOOTH entro 10 metri.

— Posizionare il sistema e il dispositivo

BLUETOOTH quanto più possibile vicini tra loro.

• • Le onde radio diffuse da questo sistema possono interferire con il funzionamento di alcuni dispositivi medici. Poiché questa interferenza può dar luogo a un malfunzionamento, non usare mai il sistema e i dispositivi

BLUETOOTH nei seguenti luoghi:

— Ospedali, treni, aerei, stazioni di servizio e qualsiasi luogo in cui possono essere presenti gas infiammabili

— Nei pressi di porte automatiche o

• • allarmi antincendio

Questo sistema è provvisto di funzioni di sicurezza conformi alle specifiche BLUETOOTH per garantire una connessione sicura durante la comunicazione con la tecnologia

BLUETOOTH. Tuttavia, questa sicurezza può essere insufficiente in base al contenuto dell’impostazione e ad altri fattori, quindi fare sempre attenzione quando si esegue la comunicazione con la tecnologia BLUETOOTH.

• • Sony non può essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni e di altre perdite derivanti da perdite di informazioni durante la comunicazione

• • con la tecnologia BLUETOOTH.

La comunicazione BLUETOOTH non è necessariamente garantita con tutti i dispositivi BLUETOOTH provvisti dello stesso profilo usato dal sistema.

69 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

70 IT

• • I dispositivi BLUETOOTH collegati a questo sistema sono conformi alle specifiche BLUETOOTH prescritte da Bluetooth SIG, Inc., e devono essere certificati conformi. Tuttavia, anche quando un dispositivo è conforme con le specifiche tecniche

BLUETOOTH, è possibile che determinate caratteristiche o specifiche del dispositivo BLUETOOTH non rendano possibile il collegamento, o comportino diversi metodi di controllo,

• • visualizzazione o funzionamento.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al sistema, dell’ambiente di comunicazione o delle condizioni circostanti si potrebbe generare del rumore o verificare l’interruzione del segnale audio.

Caratteristiche tecniche

Ingressi

AUDIO IN (TV) L/R:

Tensione 2 V, impedenza 47 kohm

TV (ARC):

Segnale audio supportato:

PCM Lineare a 2 canali

MIC:

Sensibilità 1 mV, impedenza

10 kohm

Uscite

HDMI OUT (TV) ARC:

Segnale audio supportato:

PCM Lineare a 2 canali (fino a

48 kHz), Dolby Digital

Sezione HDMI

Connettore:

Tipo A (19 pin)

Sezione lettore dischi

Sistema:

Compact disc e sistema audio e video digitale

Proprietà del diodo laser

Durata emissione: Continua

Uscita del laser*: Meno di 44,6 μW

* Questa uscita è la misurazione del valore ad una distanza di

200 mm dalla superficie della lente dell’obiettivo sul blocco del trasduttore ottico con un’apertura di 7 mm.

Risposta in frequenza:

20 Hz – 20 kHz

Formato sistema colore video:

Modelli per l’America Latina:

NTSC

Altri modelli:

NTSC e PAL

Sezione USB

Dispositivo USB supportato:

Classe memoria di massa

Corrente massima:

1 A

Porta (USB):

Tipo A

Sezione sintonizzatore FM

FM stereo, FM sintonizzatore supereterodina

Antenna:

Antenna a filo FM

Gamma di sintonia:

87,5 MHz – 108,0 MHz (incremento di 50 kHz)

Sezione BLUETOOTH

Sistema di comunicazione:

BLUETOOTH versione standard

4.2

Uscita:

BLUETOOTH Classe di alimentazione standard 2

Potenza massima in uscita:

< 9,5 dBm

Gamma di comunicazione massima:

Linea di veduta circa 10 m 1)

Numero massimo di dispositivi da registrare

8 dispositivi

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Numero massimo di connessioni simultanee (Multipoint)

3 dispositivi

Banda di frequenza:

Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Metodo di modulazione:

FHSS (spettro espanso a salto di frequenza)

Profili BLUETOOTH compatibili 2) :

A2DP (profilo distribuzione audio avanzato)

AVRCP (profilo telecomando audio video)

SPP (profilo porta seriale)

Codec supportati:

SBC (codec sottobanda)

AAC (codifica audio avanzata)

LDAC

1) La gamma effettiva varia in base a diversi fattori quali: ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici attorno a forno a microonde, elettricità statica, sensibilità di ricezione, prestazioni dell’antenna, sistema operativo, applicazione software, ecc.

2) I profili standard BLUETOOTH indicano lo scopo della comunicazione

BLUETOOTH tra i dispositivi.

Formati audio supportati

Velocità di trasmissione e frequenze di campionamento supportate:

MP3:

32/44,1/48 kHz, 32 kbps –

320 kbps (VBR)

AAC:

44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps

(CBR/VBR)

WMA:

44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps

(CBR/VBR)

WAV:

44,1/48 kHz (16 bit)

Formati video supportati

Xvid:

Codec video: Video Xvid

Velocità di trasmissione:

4,854 Mbps (MAX)

Risoluzione/Frequenza fotogrammi:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (a esclusione dei modelli per l’America Latina)

Codec audio: MP3

MPEG4:

Formato file: Formato file MP4

Codec video: MPEG4 profilo semplice (AVC non è compatibile.)

Velocità di trasmissione: 4 Mbps

Risoluzione/Frequenza fotogrammi:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (a esclusione dei modelli per l’America Latina)

Codec audio: AAC-LC (HE-AAC non è compatibile.)

DRM: Non compatibile

Sistema diffusori

Sistema diffusori:

2 vie, Bass reflex

Unità diffusore:

Tweeter: 50 mm, tipo a cono

Woofer: 200 mm, tipo a cono

Impedenza nominale:

4 ohm

Dimensioni (l/a/p) (circa):

255 mm × 405 mm × 220 mm

Peso (circa):

5,1 kg

71 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

72 IT

Generali

Requisiti di alimentazione:

CA 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

70 W

Consumo energetico (in modalità risparmio energetico):

0,5 W (Quando “BT STBY” è impostato su “OFF” e

[CONTROLLO PER HDMI] è impostato su [OFF].)

2 W* (Quando “BT STBY” è impostato su “ON” e

[CONTROLLO PER HDMI] è impostato su [ON].)

Dimensioni (l/a/p) (esclusi i diffusori)

(circa):

335 mm × 172 mm × 310 mm

Peso (esclusi i diffusori) (circa):

2,7 kg

Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 35 °C

* Il consumo energetico del sistema sarà inferiore a 0,5 W quando non c’è connessione HDMI e “BT STBY” è impostato su “OFF”.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Elenco dei codici di lingua

Il nome delle lingue è conforme alla norma ISO 639:1988 (E/F).

1144

1145

1149

1150

1151

1157

1165

1166

1171

1174

1181

1183

1079

1093

1097

1103

1105

1109

1130

1142

1057

1059

1060

1061

1066

1067

1070

1028

1032

1039

1044

1045

1051

1052

1053

Codice Lingua

1027 Afar

Catalan

Corsican

Czech

Welsh

Danish

German

Bhutani

Greek

English

Esperanto

Spanish

Estonian

Basque

Persian

Finnish

Fiji

Faroese

French

Frisian

Irish

Abkhazian

Afrikaans

Amharic

Arabic

Assamese

Aymara

Azerbaijani

Bashkir

Byelorussian

Bulgarian

Bihari

Bislama

1235

1239

1245

1248

Bengali; Bangla 1253

Tibetan

Breton

1254

1257

1194

1196

1203

1209

1217

1226

1229

1233

1301

1305

1307

1311

1313

1326

1327

1332

1334

1345

1347

1349

1261

1269

1283

1287

1297

1298

1299

1300

Galician

Guarani

Gujarati

Hausa

Hindi

Croatian

Hungarian

Armenian

Interlingua

Interlingue

Inupiak

Indonesian

Icelandic

Italian

Hebrew

Japanese

Yiddish

Javanese

Georgian

1435

1436

1463

1481

Kazakh 1482

Greenlandic 1483

Cambodian

Kannada

1489

1491

Korean

Kashmiri

Kurdish

Kirghiz

Latin

Lingala

1495

1498

1501

1502

1503

1505

Laothian

Lithuanian

1506

1507

Latvian; Lettish 1508

Malagasy 1509

Maori 1511

Macedonian 1512

1376

1379

1393

1403

1408

1417

1428

1352

1353

1356

1357

1358

1363

1365

1369

Codice Lingua

1186

Codice Lingua

Scots Gaelic 1350 Malayalam

Mongolian

Moldavian

Marathi

Malay

Maltese

Burmese

Nauru

Nepali

Dutch

Norwegian

Occitan

(Afan) Oromo

Oriya

Punjabi

Polish

Pashto; Pushto 1540

Portuguese 1543

Quechua 1557

Rhaeto-Romance 1564

Kirundi

Romanian

Russian

Kinyarwanda

1572

1581

1587

1613

Sanskrit

Sindhi

1632

1665

Sangho 1684

Serbo-Croatian 1697

Singhalese

Slovak

1703

Slovenian

Samoan

Shona

Somali

Albanian

Serbian

1529

1531

1532

1534

1535

1538

1539

1514

1515

1516

1517

1521

1525

1527

1528

Codice Lingua

1513 Siswati

Sesotho

Sundanese

Swedish

Swahili

Tamil

Telugu

Tajik

Thai

Tigrinya

Turkmen

Tagalog

Setswana

Tonga

Turkish

Tsonga

Tatar

Twi

Ukrainian

Urdu

Uzbek

Vietnamese

Volapük

Wolof

Xhosa

Yoruba

Chinese

Zulu

Non specificata

73 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

Elenco dei codici di controllo genitori per area

Codice Area

2044 Argentina

2047

2046

2057

2070

2079

2090

2092

2115

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Canada

Cile

Cina

Danimarca

Codice Area

2165 Finlandia

2174

2109

2248

2238

2254

2276

2304

2363

Francia

Germania

India

Indonesia

Italia

Giappone

Corea

Malesia

2376

2390

2379

2427

2424

2436

2489

2501

Codice Area

2362 Messico

Paesi Bassi 2499

Nuova Zelanda 2086

Norvegia

Pakistan

2528

2184

Filippine

Portogallo

Russia

Singapore

Codice Area

2149 Spagna

Svezia

Svizzera

Tailandia

Regno Unito

74 IT

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

MHC-M20D.IT.4-736-07142 (1)

2 PL

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie źródeł otwartych płomieni

(np. zapalonych świec).

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na kapanie lub zachlapanie ani stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych płynem, na przykład wazonów.

Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.

W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda elektrycznego.

Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, na przykład na regale lub w zabudowanej szafce.

Urządzenie pozostaje podłączone do sieci, dopóki jest podłączone do gniazda elektrycznego, nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.

Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach.

Dla produktów oznaczonych znakiem CE

Ważność znaku CE jest ograniczona tylko do tych krajów, gdzie jest on narzucony prawnie, głównie w krajach Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

PRZESTROGA

W razie wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu.

Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami na działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła słonecznego i ognia.

PRZESTROGA

Stosowanie przyrządów optycznych z tym produktem powoduje zwiększenie zagrożenia dla oczu.

Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt CLASS 1 LASER według normy

IEC 60825-1:2007. To oznaczenie jest umieszczone na zewnątrz z tyłu obudowy jednostki.

Uwagi dla klientów w Europie

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywy UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania do importera w UE dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego reprezentanta producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan

7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.compliance.sony.de/

To urządzenie radiowe przeznaczone jest do użytkowania z zatwierdzoną wersją oprogramowania wskazanego w Deklaracji zgodności UE.

Oprogramowanie załadowane do tego urządzenia radiowego ma potwierdzoną zgodność z zasadniczymi wymogami Dyrektywy

2014/53/UE.

Wersję oprogramowania można sprawdzić, naciskając OPTIONS, a następnie wybierając „SYSTEM” –

„VERSION” za pomocą / i .

Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC

(zgodności elektromagnetycznej) z użyciem przewodu połączeniowego o długości poniżej 3 m.

Ten Home Audio System został zaprojektowany do użycia w następujących celach:

• Odtwarzanie źródeł muzyki/ wideo zapisanych na płytach lub urządzeniach USB

• Przesyłanie muzyki na urządzenia

USB

• Słuchanie stacji radiowych

• Słuchanie dźwięku z telewizora

• Odtwarzanie materiałów muzycznych z urządzeń BLUETOOTH

• Zabawy towarzyskie z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

3 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

4 PL

Informacje dotyczące licencji i znaków towarowych

• jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing

Corporation.

• Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”,

„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” oraz

„CD” są znakami towarowymi.

• WALKMAN® i logo WALKMAN® to zastrzeżone znaki towarowe firmy

Sony Corporation.

• Technologia i patenty kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji

Fraunhofer IIS i Thomson.

• Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy

Microsoft Corporation w Stanach

Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.

Zabrania się użytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy

Microsoft.

• W zestawie zastosowano technologię Dolby* Digital.

* Wyprodukowano na licencji

Dolby Laboratories. Dolby, Dolby

Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby

Laboratories.

• W zestawie zastosowano technologię High-Definition

Multimedia Interface (HDMI™).

Terminy HDMI, HDMI High Definition

Multimedia Interface oraz logo

HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing

Administrator, Inc. w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.

• „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

• LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

• Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, należącymi do firmy Bluetooth SIG,

Inc.; firma Sony Corporation używa tych znaków na licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw, które je zarejestrowały.

• Android jest znakiem towarowym

Google LLC.

• Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

• Apple, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple

Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

• Korzystanie ze znaku Made for

Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami

Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.

• TEN PRODUKT JEST

LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE

LICENCJI NA PORTFEL PATENTÓW

MPEG-4 VISUAL DO UŻYTKU

PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO

PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA:

(i) KODOWANIE WIDEO ZGODNE ZE

STANDARDEM MPEG-4 VISUAL

(„MPEG-4 VIDEO”)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

I/LUB

(ii) DEKODOWANIE MPEG-4

VIDEO, ZAKODOWANE PRZEZ

UŻYTKOWNIKA W RAMACH

DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ

I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB

UZYSKANE OD DOSTAWCY

WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ

NA DOSTARCZANIE MPEG-4

VIDEO.

DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ

NIE SĄ PRZYZNAWANE

ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI

DOROZUMIANE LICENCJE.

DODATKOWE INFORMACJE, W TYM

DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I

LICENCJONOWANIA DO CELÓW

PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I

HANDLOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ OD

MPEG LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

• W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.

• • Elementy wyświetlane na ekranie

• • telewizora mogą różnić się w zależności od obszaru.

Ustawienia domyślne zostały podkreślone.

• • Tekst w nawiasach kwadratowych

([--]) wyświetlany jest na ekranie telewizora, natomiast tekst w cudzysłowie („--”) wyświetlany jest na wyświetlacza.

O instrukcji obsługi

• • Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak należy obsługiwać urządzenie za pomocą pilota. Te same czynności można wykonywać również za pomocą przycisków znajdujących się na jednostce i opatrzonych

• • takimi samymi lub podobnymi nazwami.

Ikony znajdujące się nad każdym z objaśnień, takie jak ,

• • oznaczają rodzaj nośnika, którego dotyczy opisywana funkcja.

Niektóre z zamieszczonych ilustracji mają charakter rysunków koncepcyjnych i mogą nie odzwierciedlać faktycznego wyglądu produktów.

5 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Spis treści

6 PL

O instrukcji obsługi ................ 5

Rozpakowywanie ..................8

Obsługiwane formaty płyt lub plików na płytach/ urządzeniu USB ......................8

Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach ........................ 11

Przewodnik po częściach i elementach sterujących .......13

Czynności wstępne

Bezpieczne podłączanie systemu ................................17

Wyłączanie pokazu ...............18

Wkładanie baterii ..................18

Rozmieszczenie głośników .............................19

Podłączanie telewizora ........20

Zmiana systemu kolorów .... 22

Przeprowadzanie szybkiej konfiguracji .......................... 22

Zmiana trybu wyświetlania ........................ 23

Odtwarzanie z płyt/ urządzenia USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

USB ....................................... 23

Odtwarzanie podstawowe ........................ 23

Pozostałe operacje odtwarzania ......................... 25

Używanie trybu odtwarzania ......................... 28

Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska) .........................30

Wyświetlanie informacji o płycie i urządzeniu USB .........31

Używanie menu ustawień ... 32

Przesyłanie USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

USB ....................................... 36

Przesyłanie muzyki .............. 36

Tuner

Słuchanie radia ....................40

Połączenie BLUETOOTH

Informacje o technologii bezprzewodowej

BLUETOOTH ..........................41

Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH ....41

Słuchanie muzyki na urządzenia BLUETOOTH ....... 42

Łączenie tego systemu z wieloma urządzeniami

BLUETOOTH (połączenie z wieloma urządzeniami) ....... 43

Ustawianie kodeków audio

BLUETOOTH .........................44

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Ustawianie trybu oczekiwania BLUETOOTH .... 45

Włączanie i wyłączanie sygnału BLUETOOTH ............ 45

Sterowanie systemem za pomocą smartfonu lub tabletu (Sony |

Music Center) .......................46

Organizowanie szalonych imprez z pomocą aplikacji

„Fiestable” ............................ 47

Zdobywanie i udostępniania rankingu imprezowicza

(Party People) i korzystanie z bonusowych funkcji z użyciem funkcji króla imprezy (Party King) ............. 47

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku .........48

Wybieranie trybu Wirtualny futbol ...................................49

Tworzenie własnego efektu dźwiękowego ......................49

Tworzenie imprezowego nastroju (Efekt DJ) ................50

Inne czynności

Używanie funkcji

Sterowanie przez HDMI ........51

Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania z użyciem wielu systemów (funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego) ...... 53

Śpiewanie do muzyki:

Karaoke ................................ 55

Korzystanie z funkcji sterowania głosowego ........ 56

Korzystanie z programatora wyłączania ........................... 57

Korzystanie z urządzeń opcjonalnych ....................... 57

Dezaktywacja przycisków na jednostce (Blokada rodzicielska) ......................... 57

Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania ......................... 58

Aktualizacja oprogramowania ................. 58

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów .......................... 59

Środki ostrożności................ 70

Dane techniczne .................. 73

Lista kodów języków ............ 76

7 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Rozpakowywanie

• • Jednostka: HCD-M20D (1)

• •

• •

• •

• •

Zestaw głośnikowy: SS-M20D (2)

Pilot zdalnego sterowania (1)

Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)

Antena przewodowa FM (1)

• •

• •

Przewód sieciowy (1)

Przejściówka wtyczki sieciowej*

(1) (dostarczana tylko w niektórych obszarach)

* Ta przejściówka nie nadaje się do używania w Chile, Paragwaju ani

Urugwaju. Używaj przejściówki w tych krajach, w których jest to konieczne.

Uwaga

Rozpakowywanie lub przenoszenie dużego i/lub ciężkiego głośnika powinno odbywać się z udziałem co najmniej dwóch osób. Upuszczenie głośnika może spowodować urazy i/lub uszkodzenie mienia.

WAŻNA UWAGA

Przestroga: Ten produkt nie jest przenośny i nie jest przeznaczony do łatwego przenoszenia. Należy je stabilnie postawić na szafce.

Obsługiwane formaty płyt lub plików na płytach/urządzeniu

USB

8 PL

Obsługiwane formaty płyt

• •

• •

• •

DVD VIDEO

DVD-R/DVD-RW w formacie DVD

VIDEO lub w trybie wideo

DVD+R/DVD+RW w formacie DVD

• •

• •

VIDEO

VIDEO CD (wersje 1.0, 1.1 i 2.0)

Super VCD

• •

• •

• •

CD-R/CD-RW/CD-ROM w formacie VIDEO CD lub Super VCD

AUDIO CD

CD-R/CD-RW w formacie AUDIO

CD

Obsługiwane formaty plików na płytach

• •

• •

Muzyka:

Pliki MP3 (.mp3) 1)2)

Wideo:

Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v) pliki Xvid (.avi)

2)3) ,

Obsługiwane formaty plików na urządzeniu USB

• •

• •

Muzyka:

Pliki MP3 (.mp3) 1)2) , pliki WMA

(.wma) 2)

.3gp) 2)

, pliki AAC (.m4a/.mp4/

, pliki WAV (.wav) 2)

Wideo:

Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v) pliki Xvid (.avi)

2)3) ,

Uwaga

• • Płyty muszą być zapisane w następującym formacie:

— Płyty CD-ROM/-R/-RW w formacie

DATA CD zawierające pliki MP3

MPEG4

1)2)

2)3) oraz Xvid i zgodne ze

, standardem ISO 9660 4) Poziom1/

Poziom2 lub Joliet (format rozszerzony).

— Płyty DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW w formacie DATA DVD zawierające pliki

MP3 1)2) , MPEG4 2)3) oraz Xvid i zgodne ze standardem UDF (Universal Disk

Format).

• • System będzie podejmować próby odtwarzania wszelkich danych z podanymi powyżej rozszerzeniami, nawet jeśli nie będą one zapisane w obsługiwanym formacie. Odtwarzanie takich danych może powodować generowanie intensywnego szumu, co może doprowadzić do uszkodzenia zestawu głośnikowego.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) to określony przez ISO/MPEG standardowy format zapisu skompresowanych danych audio. Pliki

MP3 muszą być zapisane w formacie

MPEG 1 Audio Layer 3.

2) Plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich (Digital Rights

Management) nie można odtwarzać na tym zestawie.

3) Pliki MPEG4 muszą być zapisane w formacie MP4. Obsługiwane są następujące kodeki wideo i audio:

— Kodek wideo: MPEG4 Simple Profile

(standard AVC nie jest obsługiwany.)

— Kodek audio: AAC-LC (standard

4)

HE-AAC nie jest obsługiwany.)

Format logiczny plików i folderów na płytach CD-ROM, określony przez

ISO (Międzynarodową Organizację

Normalizacyjną).

Płyty/pliki, których nie można odtwarzać

• • Odtwarzanie wymienionych poniżej płyt nie jest możliwe.

—BD (płyty Blu-ray)

• —Płyty CD-ROM zapisane w formacie PHOTO CD

—Obszary danych płyt CD-Extra lub Mixed Mode CD*

—Płyty CD Graphics

• zapisane w formacie Packet

Write

• które nie zostały prawidłowo sfinalizowane

—Płyty DVD-R/-RW zgodne ze standardem CPRM (Content

Protection for Recordable

Media) zapisane za pomocą programów typu Copy-Once

• •

—Płyty o niestandardowym kształcie (np. serce, kwadrat lub gwiazda)

• przyklejona taśma klejąca, papier samoprzylepny lub naklejka

Odtwarzanie wymienionych poniżej plików nie jest możliwe.

• —Pliki wideo o rozmiarach powyżej 720 (szerokość) ×

576 (wysokość).

• —Pliki wideo o wysokim stosunku szerokości do długości.

—Pliki WMA w formacie WMA

DRM, WMA Lossless lub WMA

PRO.

• lub AAC Lossless.

—Pliki AAC kodowane w częstotliwości 96 kHz.

—Pliki zaszyfrowane lub zabezpieczone hasłami.

—Piki zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich DRM

• •

(Digital Rights Management).

2 godziny.

Pliki audio MP3 PRO można

• • odtwarzać jako pliki MP3.

Zestaw może nie być w stanie odtworzyć pliku Xvid powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej plików Xvid.

* Mixed Mode CD: W tym formacie pierwsza ścieżka zawiera dane, natomiast wszystkie kolejne odpowiadają zapisowi audio (danym

AUDIO CD).

9 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

10 PL

Uwagi dotyczące płyt CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW

• • W niektórych przypadkach płyty

CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW nie mogą być odtwarzane przez zestaw ze względu na jakość nagrania lub fizyczny stan płyty bądź charakterystykę urządzenia nagrywającego i programu do authoringu. Więcej informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi urządzenia nagrywającego.

• • Niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać z niektórymi płytami DVD+R/+RW, nawet jeśli zostały one prawidłowo sfinalizowane. W takim przypadku należy przeglądać płytę w ramach normalnego odtwarzania.

Uwagi dotyczące płyt

• • Ten produkt został stworzony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).

• • Ze standardem CD nie są zgodne płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne zakodowane za pomocą technologii ochrony praw autorskich. W rezultacie płyty te mogą nie być zgodne z opisywanym produktem.

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt wielosesyjnych

Zestaw może odtwarzać w trybie ciągłym kolejne sesje zapisane na płycie, gdy są one zapisane w takim samym formacie, jak sesja pierwsza.

W takim przypadku możliwość odtwarzania nie jest jednak gwarantowana.

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt DVD VIDEO i VIDEO CD

Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD VIDEO i VIDEO CD mogą być celowo ograniczone przez producentów oprogramowania.

W rezultacie niektóre funkcje odtwarzania mogą nie być dostępne. Należy zapoznać się z

Instrukcjami obsługi dostarczonymi z płytą DVD VIDEO lub VIDEO CD.

Uwagi dotyczące obsługiwanych formatów plików

• • Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dłużej niż zwykle, gdy:

—płyta DATA CD/DATA DVD lub urządzenie USB ma skomplikowaną strukturę folderów.

—właśnie nastąpiła zmiana folderu, z którego odtwarzane

• •

• • są pliki audio lub wideo.

Zestaw może odtwarzać płyty

DATA CD/DATA DVD lub utwory z urządzenia USB pod warunkiem spełnienia następujących ograniczeń:

—do 8 zagnieżdżonych folderów

• —do 2 000 plików w urządzeniu

USB

—do 650 plików w folderze

Wartości te mogą różnić się w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

Foldery bez plików audio lub

• • wideo są pomijane.

Pliki przesłane z urządzenia takiego jak komputer mogą nie być odtwarzane w kolejności przesyłania.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• •

• •

W zależności od oprogramowania użytego do utworzenia pliku audio lub wideo kolejność odtwarzania może nie zostać zachowana.

Nie można zagwarantować

• • zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/ rejestrującymi w obsługiwanych formatach, urządzeniami nagrywającymi ani nośnikami zapisu.

W zależności od pliku Xvid obraz może być niewyraźny, a dźwięk nieciągły.

Uwagi dotyczące urządzeń USB

• •

• •

Nie gwarantuje się, że zestaw będzie obsługiwać wszystkie rodzaje urządzeń USB.

Choć urządzenia USB mają wiele zróżnicowanych funkcji, zestaw jest w stanie odtwarzać wyłącznie znajdujące się na nich utwory muzyczne i filmy. Więcej szczegółów podano w Instrukcji

• • obsługi urządzenia USB.

Po podłączeniu urządzenia

USB zestaw odczyta wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików, odczytywanie jego zawartości może zająć dużo czasu.

• •

• •

Nie należy łączyć zestawu z urządzeniem USB przez hub

(rozgałęziacz) USB.

Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może wystąpić pewna zwłoka przed wykonaniem pierwszej operacji przez zestaw.

• • Kolejność odtwarzania utworów przez system może różnić się od kolejności odtwarzania ich przez urządzenie USB.

• • Przed podłączeniem urządzenia

USB należy upewnić się, że nie ma na nim wirusów.

Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach

Na poniższych stronach internetowych znaleźć można najnowsze można najnowsze informacje dotyczące kompatybilnych urządzeń USB i

BLUETOOTH.

Uwagi dla klientów w Ameryce

Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Uwagi dla klientów w Europie i

Rosji:

<http://www.sony.eu/support>

Uwagi dla klientów w innych krajach/regionach:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Kompatybilne modele urządzeń iPhone/iPod

Poniżej podano kompatybilne modele iPhone/iPod. Należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia iPhone/iPod przed użyciem go z zestawem.

11 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Przeznaczone do urządzeń

• •

• •

• •

• • iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7

• •

• •

• •

• • iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus

• •

• •

• •

• • iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c

• •

• •

• •

• • iPhone 5 iPhone 4s iPod touch (6. generacji) iPod touch (5. generacji)

12 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Przewodnik po częściach i elementach sterujących

Można zablokować przyciski na urządzeniu, z wyjątkiem przycisku 

(zasilanie), aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu (strona 57).

Urządzenie (przód)

     

FOOTBALL

   

* Na przyciskach  i MIC LEVEL + znajdują się wypukłe punkty. Wypukłe punkty mają za zadanie ułatwić odnalezienie ww. przycisków podczas obsługi systemu.

  (zasilanie)

Włącza system lub ustawia go w trybie oczekiwania.

BLUETOOTH (strona 43, 44)

Wskaźnik BLUETOOTH (strona

41)

PAIRING

Przytrzymaj, aby aktywować parowanie BLUETOOTH przy włączonej funkcji BLUETOOTH.

 Wyświetlacz

FIESTA (strona 48)

SOUND FIELD (strona 48)

Szuflada

 (otwórz/zamknij)

Otwieranie i zamykanie szuflady na płyty.

 +/– (wybór folderu)

Wybór folderu na płycie z danymi lub urządzeniu USB.

 /  (poprzedni/

następny utwór) (strona 24)

Czujnik pilota (strona 18)

13 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

14 PL

TUNING+/– (strona 40)

S1, S2, S3, S4 (strona 50)

MIC ECHO (strona 55)

MIC LEVEL +/– (strona 55)

 Gniazdo MIC

Służy do podłączania mikrofonu.

Port  (USB) (REC/PLAY)

Służy do podłączania urządzenia

USB.

Tego złącza można używać zarówno do odtwarzania, jak i przesyłania muzyki.

MEGA BASS (strona 48)

SAMPLER (strona 50)

DJ OFF (strona 50)

 Pokrętło VOLUME/

DJ CONTROL

Regulacja głośności.*

Reguluje efektu FLANGER i

ISOLATOR lub generuje efekt dźwiękowy SAMPLER w trybie

ciągłym (strona 50).

* Nie można używać tego pokrętła do regulacji głośności, gdy wybrana jest funkcja efektu DJ.

FLANGER (strona 50)

ISOLATOR (strona 50)

 W.PARTY CHAIN (Funkcja bezprzewodowego łańcucha

imprezowego) (strona 53)

FOOTBALL (strona 49)

VOCAL FADER (strona 55)

VOICE CHANGER (strona 56)

  (odtwarzanie)

Rozpoczęcie odtwarzania.

Przytrzymaj  przez ponad

2 sekundy, aby odtworzyć zapisany w urządzeniu pokaz funkcji dźwiękowych. Aby zatrzymać pokaz, naciśnij  .

 (zatrzymanie)

— Zatrzymanie odtwarzania.

Dwukrotne naciśnięcie pozwala na anulowanie wznowienia odtwarzania.

— Zatrzymanie przesyłania podczas przesyłania muzyki.

— Zatrzymuje wbudowaną demonstrację dźwięku.

 FUNCTION

Wybór funkcji.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Pilot zdalnego sterowania

  (zasilanie)

Włącza system lub ustawia go w trybie oczekiwania.

DISPLAY (strona 18, 23, 31, 40,

42)

Zmienia informacji na wyświetlacza.

SLEEP (strona 57)

DISPLAY (strona 31)

Wyświetlenie lub ukrycie menu ekranowego.

FM MODE (strona 40)

PLAY MODE (strona 28, 37)

REPEAT (strona 29)

 Przyciski numeryczne

(0 – 9) 1)2)

— Wybór utworu, rozdziału lub pliku o danym numerze.

— Służy do wprowadzania cyfr lub wartości.

MEGA BASS (strona 48)

REC TO USB

Przesyłanie muzyki na urządzenie USB podłączone do portu (USB).

MEDIA MODE (strona 24)

Wybór elementu do odtworzenia z płyty z danymi lub urządzenia USB.

SUBTITLE (strona 26)

AUDIO 2)

(strona 27, 31)

ANGLE (strona 26)

SCORE (strona 56)

VOICE CHANGER (strona

56)

MIC LEVEL +/– (strona 55)

VOCAL FADER (strona 55)

MIC ECHO (strona 55)

 +/– (wybór folderu)

Wybór folderu na płycie z danymi lub urządzeniu USB.

KEY CONTROL  /  (strona

56)

15 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

16 PL

 DVD TOP MENU

Umożliwia wyświetlenie tytułu płyty DVD na ekranie telewizora.

DVD/TUNER MENU (strona 25,

26, 40)

RETURN (strona 25)

CLEAR 1)

(strona 26)

OPTIONS

Wejście do menu opcji lub wyjście z niego.

SETUP 1)

(strona 32)

/ / /

Wybór pozycji menu.

(wprowadź)

Wprowadzenie/potwierdzenie ustawień.

 FUNCTION

Wybór funkcji.

SEARCH (strona 24, 26)

SHIFT 1)

Przytrzymaj, aby uaktywnić funkcje przycisków opisane różową czcionką.

SOUND FIELD +/– (strona 48)

 (głośność) +/– 2)

Regulacja głośności.

  /  (przewijanie wstecz/ przewijanie naprzód) (strona

25)

/  (powolne przewijanie

wstecz/naprzód) (strona 25)

TUNING+/– (strona 40)

 (odtwarzanie) 2)

Rozpoczęcie odtwarzania.

 /  (poprzedni/

następny utwór) (strona 24)

PRESET+/– (strona 40)

 (pauza)

Wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij

 .

 (zatrzymanie)

— Zatrzymanie odtwarzania.

Dwukrotne naciśnięcie pozwala na anulowanie wznowienia odtwarzania.

— Zatrzymanie przesyłania podczas przesyłania muzyki.

— Zatrzymuje wbudowaną demonstrację dźwięku.

1) Ten przycisk jest wydrukowany w kolorze różowym. Aby użyć tego przycisku, przytrzymaj przycisk SHIFT

(  ) i naciśnij ten przycisk.

2) Na przycisku numerycznym 5/AUDIO, a także na przyciskach  + i  znajdują się wypukłe punkty. Wypukłe punkty mają za zadanie ułatwić odnalezienie ww. przycisków podczas obsługi systemu.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Czynności wstępne

Bezpieczne podłączanie systemu

Urządzenie (tył)

 Zacisk FM ANTENNA

Ustawiając anteny, znajdź miejsce i ustawienie, które zapewnią dobry odbiór.

Antenę należy ustawić z dala od przewodów głośników, przewodu sieciowego i przewodu USB w celu uniknięcia zakłóceń.

Rozciągnij antenę przewodową FM poziomo

 Gniazdo HDMI OUT (TV) ARC

Użyj kabla HDMI (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie do gniazda wejściowego HDMI telewizora

(strona 20).

 Zaciski SPEAKERS L/R

Podłącz złącze głośnika do tego zacisku.

 Gniazda AUDIO IN (TV) L/R

Użyj przewodu audio (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie do gniazd wyjściowych audio telewizora lub urządzenia audio/wideo.

Dźwięk wychodzący jest odtwarzany przez system.

17 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

18 PL

Uwaga

• • Należy używać wyłącznie głośników należących do zestawu.

• • Podczas podłączania przewodów głośnikowych należy umieszczać złącza bezpośrednio w zaciskach.

 Przewód sieciowy

Podłącz przewód sieciowy (w zestawie) do urządzenia, a następnie do gniazda ściennego.

Wkładanie baterii

Umieść dwie dołączone do zestawu baterie R03 (rozmiar AAA), zgodnie z oznaczeniami biegunowości, jak pokazano poniżej.

Przewód sieciowy

(w zestawie)

Do gniazda ściennego

Jeśli przewód sieciowy jest

podłączony, pokaz (strona 23)

rozpocznie się automatycznie.

Jeśli naciśniesz  (zasilanie) w celu włączenia systemu, pokaz zakończy się.

Uwaga

• • Nie należy używać nowych baterii razem ze starymi lub stosować

• • jednocześnie baterii różnego rodzaju.

Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem elektrolitu i korozją.

Aby obsługiwać system za pomocą pilota

Skieruj pilot zdalnego sterowania na czujnik pilota urządzenia.

Wyłączanie pokazu

Aby wyłączyć pokaz, gdy system jest wyłączony, naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY, aby wybrać tryb braku wyświetlania (tryb

oszczędzania energii) (strona 23).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Rozmieszczenie głośników

Aby uzyskać optymalne działanie systemu, zalecamy rozmieszczenie głośników jak pokazano poniżej.

 Jednostka

 Głośnik (lewy)

 Głośnik (prawy)

 Telewizor

0,3 m 0,3 m

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

19 PL

20 PL

Podłączanie telewizora

Przed podłączeniem tych przewodów upewnij się, że odłączono przewód sieciowy.

Aby oglądać filmy

Podłącz kabel HDMI (nie należy do wyposażenia) do systemu.

Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie należy do wyposażenia)

HDMI IN (ARC) * lub

HDMI IN

* Możesz słuchać dźwięku z telewizora poprzez system, jeśli podłączysz system do gniazda HDMI IN (ARC) telewizora. Funkcja kanału zwrotnego audio (ang.

Audio Return Channel - ARC) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora do systemu przez połączenie HDMI, bez tworzenia oddzielnego połączenia audio

(połączenia  poniżej). Aby skonfigurować funkcję ARC w tym systemie, patrz

[AUDIO RETURN CHANNEL] (strona 36). Aby sprawdzić zgodność funkcji ARC

telewizora, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Aby słuchać dźwięku z telewizora przez system

Wybierz jedno z poniższych połączeń (  lub  ).

Przewód audio (nie należy do wyposażenia)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie należy do wyposażenia)

Aby słuchać dźwięku z telewizora, naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION w celu wybrania „TV”.

Wskazówka

• • Możesz również słuchać dźwięku z urządzeń zewnętrznych (odtwarzaczy DVD itp.)

• • przez system, podłączając je do gniazd AUDIO IN (TV) L/R zgodnie ze schematem połączenia  powyżej. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Jeśli poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego jest niski w momencie podłączenia do urządzenia zewnętrznego, spróbuj dostosować ustawienia wyjścia audio podłączonego urządzenia. Może to poprawić poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawia się „CODE 01” i

„SGNL ERR”

Kiedy wejściowe sygnały audio przekazywane do systemu to sygnały inne niż dwukanałowe liniowe sygnały PCM, komunikaty „CODE 01” oraz „SGNL ERR” (wskazujące, że wejściowe sygnały dźwiękowe nie są obsługiwane) pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia.

W takim wypadku wybierz odpowiedni tryb wyjściowego sygnału dźwiękowego w telewizorze, aby przesyłać dwukanałowe liniowe sygnały dźwiękowe PCM. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

Twojego telewizora.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

21 PL

22 PL

Zmiana systemu kolorów

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych dla Ameryki

Łacińskiej, Europy i Rosji)

W zależności od systemu kolorów telewizora ustaw system kolorów na

PAL lub NTSC.

Po każdym wykonaniu poniższej procedury system kolorów zmieni się w następujący sposób:

NTSC  PAL

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

3

Przytrzymaj przyciski VOCAL

FADER i SOUND FIELD przez ponad 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „NTSC” lub „PAL”.

Przeprowadzanie szybkiej konfiguracji

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu można przeprowadzić minimalną i podstawową konfigurację, korzystając z funkcji szybkiej konfiguracji.

1

Włącz telewizor i wybierz wejście w zależności od połączenia.

2

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

Na dole ekranu telewizora wyświetlona zostanie podpowiedź

[Press ENTER to run QUICK SETUP.].

4

Naciśnij przycisk bez wkładania płyty do urządzenia.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu [LANGUAGE SETUP].

Dostępne pozycje mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE

CHINESE 2

1

THAI

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk .

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu [VIDEO SETUP].

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie pasujące do typu telewizora, a następnie naciśnij przycisk .

Po pojawieniu się na ekranie telewizora komunikatu

[QUICK SETUP is complete.] zestaw jest gotowy do odtwarzania.

Aby ręcznie zmienić ustawienia

Patrz „Używanie menu ustawień”

(strona 32).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Aby anulować szybką konfigurację

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Uwaga

Po włączeniu zestawu po raz pierwszy lub po wykonaniu operacji [RESET] na ekranie wyświetlona zostanie podpowiedź (patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” na stronie

68).

Zmiana trybu wyświetlania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

DISPLAY, kiedy system jest wyłączony.

Po każdym naciśnięciu przycisku tryb wyświetlania zmienia się w następujący sposób.

Demonstracja

Komunikaty dotyczące głównych funkcji tego systemu przesuwają się w poprzek wyświetlacza.

Pusty wyświetlacz (Tryb oszczędzania energii)

Wyświetlacz jest wyłączony, aby oszczędzać energię.

Odtwarzanie z płyt/ urządzenia USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia USB

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB, patrz

„Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach” (strona 11).

(Z systemem można używać urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie korzystając z połączenia

BLUETOOTH.)

Odtwarzanie podstawowe

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD” lub „USB”.

2

Przygotuj nośnik do odtwarzania.

Dla funkcji DVD/CD:

Naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby wysunąć szufladę, i włóż płytę etykietą do góry.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

23 PL

24 PL

Odtwarzając płytę 8-centymetrową, na przykład singiel na płycie CD, umieść ją w wewnętrznym okręgu szuflady.

Ponownie naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby zamknąć szufladę.

Nie należy siłą popychać szuflady, aby się zamknęła, gdyż może to spowodować wadliwe działanie lub usterkę.

Dla funkcji USB:

Podłącz urządzenie USB do portu

 (USB).

Uwaga

Możesz użyć adaptera USB (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do portu (USB).

3

(Dotyczy wyłącznie

)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać żądany typ materiału do odtworzenia ([MUSIC]/[VIDEO]).

4

Naciśnij przycisk  , aby zacząć odtwarzanie.

Inne czynności

Funkcja

Zatrzymanie odtwarzania

Wstrzymanie odtwarzania

(pauza)

Wznowić odtwarzanie lub powrócić do normalnego odtwarzania

Anulować punkt wznawiania

Wybrać utwór, plik, rozdział lub scenę

Czynność

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij dwukrotnie przycisk  .

Naciśnij przycisk  lub  podczas odtwarzania.

Można też przytrzymać przycisk

SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne, po czym nacisnąć .

(Wykonanie tej operacji może być zabronione na skutek ustawień płyty lub urządzenia USB.)

Aby odtworzyć określony plik

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać

[MUSIC] lub [VIDEO].

2

Naciśnij przycisk SEARCH, aby wyświetlić listę folderów.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać folder.

4

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę plików.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać plik, a następnie naciśnij przycisk .

Funkcja Czynność

Szybko zlokalizować punkt podczas

Naciśnij przycisk  lub  podczas odtwarzania.

szybkiego odtwarzania w przód lub wstecz (funkcja szybkość odtwarzania zmienia się.

Lock Search)

Po każdym naciśnięciu przycisku  lub 

Odtwarzać klatka po klatce (w zwolnionym tempie)

Naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przycisk lub  .

Po każdym naciśnięciu przycisku lub  szybkość odtwarzania zmienia się.

Pozostałe operacje odtwarzania

W zależności od typu płyty lub pliku funkcja ta może nie działać.

Funkcja

Wyświetlić menu DVD

Czynność

Naciśnij przycisk DVD/

TUNER MENU.

Wyświetlić listę folderów lub

Naciśnij przycisk

SEARCH.

listę plików Naciśnij przycisk

SEARCH ponownie, aby wyłączyć listę folderów lub listę plików.

Powrócić do listy folderów z poziomu listy plików

Naciśnij przycisk

RETURN.

Wyszukiwanie określonego utworu

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz utwór do odtworzenia i zatwierdź wybór przyciskiem .

Aby wyszukiwać za pomocą przycisku SEARCH

1

Naciśnij przycisk SEARCH, aby wyświetlić listę utworów.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać utwór do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk .

25 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

26 PL

Wyszukiwanie określonego tytułu/rozdziału/sceny/ utworu/indeksu

1

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SEARCH, aby wybrać tryb wyszukiwania.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić pożądany tytuł, rozdział, scenę, utwór lub numer indeksu, po czym naciśnij .

Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwaga

• • W przypadku płyt VIDEO CD z funkcją odtwarzania PBC naciśnij przycisk

SEARCH, aby wyszukać scenę.

• • W przypadku płyt VIDEO CD bez funkcji odtwarzania PBC naciśnij przycisk

SEARCH, aby wyszukać utwór i indeks.

Aby wyszukać określony punkt za pomocą kodu czasowego

Przykład: Aby znaleźć scenę w

2 godzinie, 10 minucie i

20 sekundzie filmu, przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk 2, 1,

0, 2, 0 ([2:10:20]).

Jeśli się pomylisz, przytrzymaj SHIFT i naciśnij CLEAR, aby anulować numer.

Aby wyszukiwać za pomocą menu DVD

1

Naciśnij przycisk DVD/TUNER

MENU.

2

Naciśnij przyciski / / / lub przytrzymaj przycisk SHIFT, po czym wybierz tytuł lub element do odtworzenia za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij .

Zmiana kątów kamery

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby wybrać żądany kąt kamery.

Wybieranie ustawień napisów

1

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SEARCH, aby wybrać tryb wyszukiwania czasowego.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź kod czasowy za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij

.

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SUBTITLE, aby wybrać język napisów lub wyłączyć je.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Zmiana języka/dźwięku

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO, aby wybrać format lub tryb dźwięku.

DVD VIDEO

Wybór formatu lub języka dźwięku jest możliwy, gdy źródło zawiera ścieżkę dźwiękową w wielu formatach lub językach.

Wyświetlane 4 cyfry oznaczają kod

języka. Patrz „Lista kodów języków”

(strona 76), aby sprawdzić,

któremu językowi odpowiada dany kod. Gdy ten sam język jest wyświetlany dwa lub więcej razy, oznacza to, że płyta DVD VIDEO została zapisana w wielu formatach dźwięku.

VIDEO CD/AUDIO CD/plik audio

Można zmienić przesyłany sygnał

• dźwiękowy.

[STEREO]: Dźwięk stereofoniczny.

[1/L]/[2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału.

SUPER VIDEO CD

• •

• •

• •

• •

[1:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk ścieżki dźwiękowej nr 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 1.

[2:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk ścieżki dźwiękowej nr 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 2.

Odtwarzanie VIDEO CD z funkcjami PBC

Można używać menu PBC (Playback

Control) w celu korzystania z interaktywnych funkcji płyt VIDEO

CD (VIDEO CD w wersji 2.0 oraz

Super VCD).

1

Naciśnij  , aby odtworzyć płytę VIDEO CD z funkcjami PBC.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu PBC.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wybierz numer pozycji za pomocą przycisków numerycznych i potwierdź wybór przyciskiem .

3

Kontynuuj odtwarzanie według instrukcji w menu.

Uwaga

Odtwarzanie w trybie PBC zostaje anulowane w momencie włączenia funkcji powtarzania odtwarzania.

Aby anulować odtwarzanie w trybie PBC

1

Naciśnij przycisk  lub  bądź przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz utwór po zatrzymaniu odtwarzania.

2

Naciśnij przycisk  lub .

Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego utworu.

27 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

28 PL

Aby powrócić do odtwarzania w trybie PBC

Naciśnij dwukrotnie przycisk  , a następnie naciśnij przycisk  .

Wznawianie odtwarzania wielu płyt

Zestaw jest w stanie przechowywać punkty wznawiania odtwarzania dla 6 płyt i wznawiać odtwarzanie w takich momentach po ich włożeniu. W przypadku zapisania punktu wznawiania odtwarzania dla siódmej płyty punkt wznawiania odtwarzania dla pierwszej płyty zostanie usunięty.

Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję [MULTI-DISC RESUME]

([SYSTEM SETUP]) na wartość [ON]

(strona 35).

Uwaga

Aby rozpocząć odtwarzanie od początku, naciśnij dwukrotnie przycisk  , a następnie naciśnij przycisk  .

Używanie trybu odtwarzania

Odtwarzanie w wyjściowej kolejności (Odtwarzanie normalne)

Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE.

 Przy odtwarzaniu z płyty

• •

• •

[DISC]: odtwarza płytę.

[FOLDER]*: odtwarza wszystkie możliwe do odtworzenia pliki w wybranym folderze na płycie.

* Funkcja nie działa w przypadku płyt

AUDIO CD.

 Przy odtwarzaniu z urządzenia

USB

• •

• •

[ONE USB DEVICE]: odtwarzanie z urządzenia USB.

[FOLDER]: odtwarza wszystkie możliwe do odtworzenia pliki w wybranym folderze na urządzeniu

USB.

Uwaga

• • Ikony „FLDR” i „SHUF” gasną na wyświetlaczu, gdy Odtwarzanie normalne jest ustawione na [DISC] lub

[ONE USB DEVICE].

• • Kiedy Odtwarzanie normalne jest ustawione na [FOLDER], na wyświetlaczu świeci ikona „FLDR”.

Odtwarzanie w kolejności losowej (Odtwarzanie losowe)

Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE.

 Przy odtwarzaniu z płyty

• •

• •

[DISC (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio na płycie.

[FOLDER (SHUFFLE)]*: losowo odtwarza wszystkie pliki audio w danym folderze na płycie.

* Funkcja nie działa w przypadku płyt

AUDIO CD.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

 Przy odtwarzaniu z urządzenia

USB

• •

• •

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio na urządzeniu USB.

[FOLDER (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio w danym folderze na urządzeniu

USB.

Uwaga

• • Gdy odtwarzanie losowe jest ustawione na [DISC (SHUFFLE)] lub

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na wyświetlaczu świeci ikona „SHUF”.

• • Kiedy odtwarzanie losowe jest ustawione na [FOLDER (SHUFFLE)], na wyświetlaczu świecą ikony „FLDR” i

„SHUF”.

• • Pliki wideo nie mogą być odtwarzane losowo.

• • Anulowanie odtwarzania losowego następuje w następujących sytuacjach:

— otwarcie szuflady.

— przeprowadzenia przesyłania synchronicznego.

— zmiany trybu mediów.

• • Odtwarzanie losowe może zostać anulowane w przypadku wyboru folderu lub utworu do odtworzenia.

Odtwarzanie wielokrotne

(Powtarzanie odtwarzania)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

REPEAT.

W zależności od typu płyty lub pliku

• niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.

[OFF]: wyłączenie powtarzania.

[ALL]: powtarzanie wszystkich

• • utworów lub plików w wybranym trybie odtwarzania.

[DISC]: powtarzanie całej zawartości (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

• • [TITLE]: powtarzanie bieżącego

• • tytułu (dotyczy wyłącznie DVD

VIDEO).

[CHAPTER]: powtarzanie bieżącego rozdziału (dotyczy

• •

• • wyłącznie DVD VIDEO).

[TRACK]: powtarzanie bieżącego utworu.

[FILE]: powtarzanie bieżącego pliku wideo.

Wyjście z trybu powtarzania odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

REPEAT, aby wybrać [OFF].

Uwaga

• • W przypadku wyboru opcji trybu powtarzania odtwarzania [ALL] lub

[DISC] na wyświetlacza zapala się ikona

„ ”.

• • W przypadku wyboru opcji trybu powtarzania odtwarzania [TITLE],

[CHAPTER], [TRACK] lub [FILE] na wyświetlacza zapala się ikona „

• • Powtarzanie odtwarzania nie jest możliwe w przypadku odtwarzania

”.

płyty VIDEO CD w trybie PBC.

• • Powtarzanie odtwarzania może być również niemożliwe w przypadku niektórych płyt DVD VIDEO.

• • Anulowanie powtarzania odtwarzania następuje w następujących sytuacjach:

— wyłącz system (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

— otwarcie szuflady.

— zmiana funkcji (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

— przeprowadzenia przesyłania synchronicznego.

— zmiany trybu mediów.

29 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

30 PL

Ograniczanie odtwarzania płyty

(Kontrola rodzicielska)

Możliwe jest ograniczanie odtwarzania płyt DVD VIDEO według określonych poziomów.

Poszczególne sceny mogą być pomijane lub zastępowane innymi.

1

Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [SYSTEM

SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [PARENTAL

CONTROL], a następnie naciśnij przycisk .

4

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź lub ponownie wprowadź swoje czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [STANDARD], a następnie naciśnij przycisk .

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać obszar geograficzny jako poziom ograniczenia odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk .

Obszar ten zostanie wybrany.

W przypadku wybrania [OTHERS  ], wprowadź kod regionalny żądanego obszaru geograficznego

zgodnie z opisem w „Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej”

(strona 77), przytrzymując SHIFT i

naciskając przyciski numeryczne.

7

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [LEVEL], a następnie naciśnij przycisk .

8

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać poziom, a następnie naciśnij przycisk .

Im niższa wartość, tym surowsze ograniczenie.

Aby wyłączyć funkcję kontroli rodzicielskiej

Ustaw opcję [LEVEL] na wartość

[OFF] w kroku 8.

Aby odtworzyć płytę, dla której ustawiono kontrolę rodzicielską

1

Włóż płytę i naciśnij przycisk  .

Na ekranie telewizora pojawi się ekran wprowadzania hasła.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź lub ponownie wprowadź swoje czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

Zestaw rozpocznie odtwarzanie.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Jeżeli zapomnisz hasła

Wyjmij płytę i powtórz kroki od 1 do

3 punktu „Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona

30). Przytrzymaj przycisk SHIFT

i wprowadź hasło „199703” za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje i wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Następnie ponownie włóż płytę i naciśnij przycisk  .

Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nowego hasła.

Wyświetlanie informacji o płycie i urządzeniu USB

Informacje na ekranie telewizora

Podczas odtwarzania kilkakrotnie naciśnij przycisk  DISPLAY.

 Informacje o odtwarzaniu

Czas odtwarzania i czas pozostały

 Prędkość transmisji

 Typ nośnika

 Status odtwarzania

 Tytuł 1) /utwór/nazwa pliku 2)

 Album 1) /nazwa folderu 2) / rozdział/numer indeksu

 Wykonawca 1)2)

Informacja wyświetlana podczas odtwarzania pliku audio.

1) Jeżeli w pliku audio znajduje się znacznik ID3, zestaw wyświetli nazwę albumu/tytuł/wykonawcę na podstawie znajdujących się w nim informacji. Zestaw obsługuje ID3 wersje 1.0/1.1/2.2/2.3.

2) Jeżeli nazwa zawiera znaki, których wyświetlenie jest niemożliwe, zostaną one zastąpione znakiem „_”.

Uwaga

• • W zależności od odtwarzanego źródła

— niektóre informacje mogą nie być wyświetlane;

— niektóre znaki mogą nie być wyświetlane.

• • W zależności od trybu odtwarzania wyświetlane informacje mogą się różnić.

Wyświetlanie informacji o formacie dźwięku na płytach

DVD VIDEO i w plikach wideo

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk AUDIO.

Informacje na wyświetlaczu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

DISPLAY, kiedy system jest włączony.

Informacje można wyświetlać w następujący sposób:

• —czas odtwarzania/czas pozostały do zakończenia odtwarzania utworu, tytuł, rozdział

• —numer sceny

—tytuł, artysta i informacje o albumie

31 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

32 PL

Uwaga

• • W zależności od znaków nazwa płyty lub utworu może nie być wyświetlona.

• • Czas odtwarzania plików audio i plików wideo może nie być wyświetlany prawidłowo.

• • W przypadku plików audio kodowanych za pomocą VBR (zmiennej przepływności), czas odtwarzania, jaki upłynął nie jest wyświetlany poprawnie.

Używanie menu ustawień

Możliwe jest wprowadzanie zróżnicowanych regulacji elementów takich jak obraz lub dźwięk.

Dostępne pozycje różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Uwaga

Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają pierwszeństwo przed ustawieniami z menu ustawień. W rezultacie niektóre ustawienia z menu ustawień mogą nie zostać wykonane.

1

Jeśli zatrzymane jest odtwarzanie z płyty DVD/CD lub urządzenia USB, przytrzymaj

SHIFT i naciśnij SETUP.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu ustawień.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [LANGUAGE

SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO

SETUP], [SYSTEM SETUP] lub

[HDMI SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij

.

Ustawienie zostaje wybrane, a konfiguracja zostaje zakończona.

Aby wyjść z menu

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Ustawianie języka

– [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Wybór języka menu ekranowego.

[MENU]

Wybór języka menu płyty DVD.

[AUDIO]

Przełączanie języka ścieżki dźwiękowej.

W przypadku wyboru opcji

[ORIGINAL] ustawiany jest język ustalony jako priorytetowy na płycie.

[SUBTITLE]

Przełączanie języka napisów zapisanych na płycie DVD VIDEO.

W przypadku wyboru opcji

[AUDIO FOLLOW] język napisów zmienia się w zależności od wybranego języka ścieżki dźwiękowej.

Uwaga

W przypadku wyboru opcji [OTHERS  ] w pozycjach [MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE]

wprowadź kod języka „Lista kodów języków” (strona 76) za pomocą

przycisków numerycznych.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Ustawienia ekranu telewizora – [VIDEO

SETUP]

[TV TYPE]

[16:9]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z szerokim ekranem lub telewizora z trybem szerokoekranowym.

[4:3 OUTPUT]

[FULL]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z trybem szerokoekranowym.

Wyświetla obraz zapisany w formacie 4:3 w formacie 16:9 nawet na telewizorze z panoramicznym ekranem.

[NORMAL]: Zmienia rozmiar obrazu w celu dopasowania do rozmiarów ekranu, zachowując oryginalny format obrazu. To ustawienie powoduje wyświetlanie czarnych pasów po lewej i prawej stronie ekranu podczas wyświetlania obrazu w formacie 4:3.

[4:3 LETTER BOX]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z ekranem 4:3 bez trybu szerokoekranowego. Wybór tego ustawienia spowoduje wyświetlanie obrazu panoramicznego z czarnymi paskami u góry i na dole ekranu.

[4:3 PAN SCAN]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z ekranem 4:3 bez trybu szerokoekranowego. Wybór tego ustawienia spowoduje wyświetlanie przyciętego po bokach obrazu o pełnej wysokości.

[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych dla Ameryki

Łacińskiej, Europy i Rosji)

Wybór systemu kolorów (PAL lub

NTSC).

[AUTO]: Powoduje generowanie sygnału wideo zależnego od systemu kolorów płyty. Wybierz to ustawienie, jeżeli Twój telewizor obsługuje system DUAL.

[PAL]: Przetwarza sygnał wideo płyty NTSC i odtwarza go w systemie

PAL.

[NTSC]: Przetwarza sygnał wideo płyty PAL i odtwarza go w systemie

NTSC.

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Zmiana systemu kolorów” (strona 22).

33 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

34 PL

[PAUSE MODE]

[AUTO]: Obraz wyjściowy, w tym obiekty przemieszczające się dynamiczne, pozbawiony jest drgań.

Jest to standardowo zalecana opcja.

[FRAME]: Obraz wyjściowy, w tym obiekty nieprzemieszczające się dynamiczne, ma wysoką rozdzielczość.

Ustawienia opcji dźwięku

– [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(Kompresja zakresu dynamiki)

Funkcja ta przydaje się np. do komfortowego oglądania filmów w warunkach wymagających ograniczonego poziomu głośności.

[OFF]: Wyłączony.

[STANDARD]: Zakres dynamiki jest poddany kompresji w stopniu zgodnym z zamierzeniami inżyniera dźwięku.

[TRACK SELECTION]

W przypadku odtwarzania płyty

DVD VIDEO z dźwiękiem w wielu formatach priorytet otrzymuje ścieżka dźwiękowa zawierająca najwyższą liczbę kanałów (PCM,

MPEG audio lub Dolby Digital).

[OFF]: Brak priorytetu.

[AUTO]: Wybór priorytetu.

[A/V SYNC]

(Tylko pliki wideo)

[OFF]: Brak regulacji.

[ON]: Reguluje opóźnienie między obrazem a dźwiękiem, jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z wyświetlanym obrazem.

[DOWNMIX]

Wybór wyjściowego sygnału audio dla celów odtwarzania dźwięku wielokanałowego.

[NORMAL]: Przekształcenie dźwięku wielokanałowego na dwukanałowy sygnał stereofoniczny.

[DOLBY SURROUND]:

Przekształcenie dźwięku wielokanałowego na dwukanałowy sygnał surround.

Ustawienia zestawu

– [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Wygaszacz pomaga zapobiegać uszkodzeniu ekranu urządzenia wyświetlającego (wypaleniu ekranu). Naciśnij  +/–, aby wyłączyć wygaszacz ekranu.

[ON]: Wygaszacz ekranu pojawi się, jeśli system nie będzie obsługiwany przez około 15 minut.

[OFF]: Wyłączyć funkcję. Wygaszacz ekranu nie pojawi się.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

[BACKGROUND]

Wybór koloru tła lub grafiki wyświetlanej na ekranie telewizora.

[JACKET PICTURE]: W tle wyświetlana jest zapisana na płycie grafika przedstawiająca jej okładkę.

[GRAPHICS]: W tle wyświetlana jest grafika fabrycznie zapisana w zestawie.

[BLUE]: Ustawiany jest niebieski kolor tła.

[BLACK]: Ustawiany jest czarny kolor tła.

[PARENTAL CONTROL]

Ustawienia ograniczeń odtwarzania.

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona 30).

[MULTI-DISC RESUME]

[ON]: W pamięci przechowywane są punkty wznawiania odtwarzania dla maksymalnie 6 płyt.

[OFF]: Odtwarzanie rozpocznie się od punktu wznawiania odtwarzania wyłącznie dla płyty znajdującej się właśnie w systemie.

[RESET]

Przywrócenie wartości domyślnych w menu ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” (strona

68).

Ustawienia opcji HDMI

– [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Wybór wyjściowej rozdzielczości telewizora, kiedy telewizor jest podłączony kablem HDMI.

[AUTO(1920×1080p)]: Przesyłanie sygnałów wideo zgodnie z rozdzielczością telewizora.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p]

Przesyłanie sygnałów wideo

2) : zgodnie z wybranym ustawieniem rozdzielczości.

1) Dotyczy wyłącznie modeli sprzedawanych w Ameryce Łacińskiej.

2) Dotyczy pozostałych modeli.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Generuje sygnały wideo

YC

B

C

R

.

[RGB]: Generuje sygnały wideo RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Odtwarzanie sygnałów audio w oryginalnym formacie przez gniazdo HDMI OUT (TV) ARC.

[PCM]: Odtwarzanie dwukanałowych liniowych sygnałów PCM przez gniazdo HDMI

OUT (TV) ARC.

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Funkcja Sterowanie przez

HDMI jest włączona. Można jednocześnie sterować systemem i telewizorem podłączonym kablem

HDMI.

[OFF]: Wyłączony.

35 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

36 PL

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Ustaw tę funkcję, jeśli system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora obsługującego funkcję

Audio Return Channel. Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu

[CONTROL FOR HDMI] na [ON].

[ON]: Można słuchać dźwięku z telewizora poprzez głośniki systemu.

[OFF]: Wyłączony.

[STANDBY LINKED TO TV]

Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu [CONTROL FOR HDMI] na [ON].

[AUTO]: Po wyłączeniu telewizora, system wyłączy się automatycznie w następujących okolicznościach:

—podczas odtwarzania wideo z płyty DVD/CD lub urządzenia USB

—po zatrzymaniu odtwarzania dźwięku z płyty DVD/CD lub urządzenia USB

—po wybraniu funkcji TV

[ON]: Niezależnie od funkcji system wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.

[OFF]: System nie wyłącza się, gdy wyłączasz telewizor.

Przesyłanie USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia USB

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB, patrz

„Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach” (strona 11).

(Z systemem można używać urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie korzystając z połączenia

BLUETOOTH.)

Przesyłanie muzyki

Możesz przesyłać muzykę z płyty

(tylko płyty AUDIO CD lub MP3) do urządzenia USB podłączonego do gniazda  (USB).

Format audio plików przesyłanych przez system to MP3.

Uwaga

• • Nie odłączaj urządzenia USB w trakcie operacji przesyłania lub usuwania.

Odłączenie może spowodować uszkodzenie danych na urządzeniu USB lub samego urządzenia USB.

• • Pliki MP3 przesyłane są z taką samą prędkością transmisji jak pierwotne

• • pliki.

Przy przesyłaniu z AUDIO CD, możesz wybrać prędkość transmisji przed rozpoczęciem przesyłania.

• • Operacje przesyłania i usuwania z urządzeń USB są niedozwolone, gdy szuflada jest wysunięta.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Uwaga dotycząca treści chronionych prawem autorskim

Przesyłana muzyka może służyć wyłącznie do użytku własnego.

Wykorzystywanie muzyki poza tym zakresem wymaga zezwolenia od właścicieli praw autorskich.

Wybór prędkości transmisji

Możesz wybrać wyższą prędkość transmisji, aby przesyłać muzykę w lepszej jakości.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BIT RATE”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać żądaną prędkość transmisji, a następnie naciśnij przycisk .

• • „128 KBPS”: zakodowane pliki

MP3 mają mniejszy rozmiar pliku i niższą jakość dźwięku.

• • „256 KBPS”: zakodowane pliki

MP3 mają większy rozmiar pliku, lecz wyższą jakość dźwięku.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Przesyłanie muzyki z płyty

Istnieje możliwość przesyłania

• muzyki na urządzenie USB podłączone do portu (USB) w następujący sposób:

• Przesyłanie synchroniczne: Prześlij

• • wszystkie utwory lub pliki MP3 z płyty na urządzenie USB.

Przesyłanie REC1: Przesyłanie pojedynczego utworu lub pliku

MP3 w trakcie odtwarzania.

1

Podłącz przenośne urządzenie

USB do portu  (USB) na jednostce.

Uwaga

Możesz użyć adaptera USB (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do portu (USB).

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”, po czym wczytaj płytę.

3

Przygotuj źródło dźwięku.

Przesyłanie synchroniczne:

Jeżeli system rozpocznie odtwarzanie automatycznie, naciśnij dwukrotnie przycisk  , aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie.

Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY

MODE, aby wybrać żądany tryb odtwarzania.

Uwaga

Jeśli rozpoczniesz przesyłanie w trybie

Odtwarzanie losowe lub Powtarzanie odtwarzania, wybrany tryb odtwarzania automatycznie zmieni się na Odtwarzanie normalne.

Przesyłanie REC1:

Wybierz utwór lub plik MP3, który chcesz przesłać, po czym rozpocznij odtwarzanie.

4

Naciśnij przycisk REC TO USB.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PUSH ENTER”.

37 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

38 PL

5

Naciśnij przycisk .

Przesyłanie rozpocznie się, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „DO

NOT REMOVE”. Nie odłączaj urządzenia USB do czasu zakończenia przesyłania.

Po zakończeniu przesyłania system wykona następujące czynności:

Przesyłanie synchroniczne:

Płyta zatrzyma się automatycznie.

Przesyłanie REC1:

Kontynuowane jest odtwarzanie następnego utworu lub pliku z płyty.

Aby przerwać przesyłanie

Naciśnij przycisk  .

Uwagi dotyczące przesyłania

• • Nie można przesyłać plików MP3 z płyty sformatowanej w formacie UDF (ang.

Universal Disk Format) na urządzenie

USB.

• • W trakcie przesyłania, dźwięk nie jest

• • odtwarzany.

Informacje tekstowe CD-TEXT nie są przesyłane do tworzonych plików MP3.

• • Przesyłanie jest automatycznie zatrzymywane, jeśli:

— na urządzeniu USB w trakcie przesyłania wyczerpie się wolna przestrzeń.

— liczba plików audio lub folderów na urządzeniu USB osiągnie górny limit, który system może rozpoznać.

• • Jeśli folder lub plik, który próbujesz przesłać już istnieje na urządzeniu

USB i ma taką samą nazwę, do nazwy dodawany jest kolejny numer bez nadpisywania pierwotnego folderu lub

• • pliku.

W trakcie przesyłania nie można wykonać następujących operacji:

— Wyjąć płyty.

— Wybrać innego utworu lub pliku.

— Wstrzymać odtwarzania lub przejść do wybranego momentu w utworze lub pliku.

— Zmiany funkcji.

• • Przesyłając muzykę na odtwarzacz

WALKMAN® za pomocą programu

„Media Manager for WALKMAN”, pamiętaj, aby przesyłać w formacie

• •

MP3.

Podłączając odtwarzacz WALKMAN® do systemu, pamiętaj, aby podłączyć dopiero po tym, jak komunikat „Creating Library” lub

„Creating Database” na odtwarzaczu

WALKMAN® zniknie.

Zasady generowania folderów i plików

Maksymalna liczba plików MP3, które mogą zostać wygenerowane

• • 298 folderów

• •

650 plików w folderze

650 plików w folderze REC1-CD lub

REC1-MP3

Wartości te mogą różnić się w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

Przy przesyłaniu na urządzenie

USB, folder „MUSIC” tworzony jest bezpośrednio pod folderem głównym „ROOT”. Foldery i pliki generowane są w obrębie folderu

„MUSIC” jak pokazano poniżej, zgodnie z metodą przesyłania i źródłem.

Przesyłanie synchroniczne

 Podczas przesyłania wszystkich utworów z płyty AUDIO CD

Nazwa folderu: „CDDA0001”*

Nazwa pliku: „TRACK001”*

 Podczas przesyłania plików MP3 z płyty

Nazwa folderu: Taka sama jak źródłowa

Nazwa pliku: Taka sama jak źródłowa

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Przesyłanie REC1

 Podczas przesyłania utworu z płyty AUDIO CD

Nazwa folderu: „REC1-CD”

Nazwa pliku: „TRACK001”*

 Podczas przesyłania pliku MP3 z płyty

Nazwa folderu: „REC1-MP3”

Nazwa pliku: Taka sama jak źródłowa

* Numery folderów i plików są następnie przypisywane seryjnie po kolei.

Usuwanie plików audio lub folderów z urządzenia USB

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „USB”.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać

[MUSIC].

3

Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij przycisk

OPTIONS.

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ERASE”, a następnie naciśnij przycisk .

Lista folderów zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać folder, a następnie naciśnij przycisk .

Lista plików zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać przeznaczony do usunięcia plik audio, a następnie naciśnij przycisk .

Aby usunąć wszystkie pliki audio z folderu, wybierz [ALL TRACKS] z listy.

Na wyświetlaczy pojawi się

„FOLDER ERASE” lub „TRACK ERASE” oraz „PUSH ENTER”.

Aby anulować usuwanie, naciśnij  .

7

Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „COMPLETE”.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Można usuwać tylko obsługiwane pliki audio, pliki w formacie MP4 oraz w formacie 3GP.

• • Nie można usuwać plików audio ani folderów w trybie odtwarzania losowego. Przed usunięciem ustaw opcję odtwarzania na odtwarzanie

• • normalne.

Operacje usuwania są niedozwolone, gdy szuflada jest wysunięta.

39 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

40 PL

Tuner

Słuchanie radia

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „TUNER

FM”.

2

Nastaw częstotliwość na stację.

Przeszukiwanie automatyczne:

Trzymaj TUNING+/–, aż częstotliwość pokazana na wyświetlaczu zacznie się zmieniać.

Przeszukiwanie zostanie automatycznie zatrzymane w momencie dostrojenia stacji. Napis

„ST” (tylko w przypadku programów

FM stereo) zapali się na wyświetlacza.

Jeżeli przeszukiwanie nie zostanie zatrzymane, naciśnij  , aby je zatrzymać. Następnie wykonaj strojenie ręczne (instrukcje poniżej).

Strojenie ręczne:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

TUNING+/–, aby dostroić żądaną stację.

Uwaga

Po ustawieniu częstotliwości stacji FM nadającej w systemie RDS, informacje takie jak nazwa serwisu czy stacji pochodzić będą z programów. Możesz sprawdzać informacje RDS, kilkakrotnie naciskając przycisk DISPLAY.

Wskazówka

Aby zredukować szum statyczny w przypadku stacji FM stereo o słabym sygnale, naciskaj kilkakrotnie przycisk FM

MODE, aż z wyświetlacza zniknie napis

„ST”. Dźwięk stanie się monofoniczny, jednak odbiór się poprawi.

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 20 ulubionych stacji z zakresu FM.

1

Ustaw żądaną stację.

2

Naciśnij przycisk DVD/TUNER

MENU.

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać numer, pod którym chcesz zaprogramować stację, a następnie naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się

„COMPLETE”, a stacja zostanie zapisana.

Jeżeli do wybranego numeru przypisana będzie już inna stacja, zostanie ona zastąpiona nową.

Słuchanie zaprogramowanej stacji

Naciśnij kilkakrotnie przyciski

PRESET+/–, aby wybrać zaprogramowany numer.

Można też przytrzymać przycisk

SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne, po czym nacisnąć .

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Połączenie BLUETOOTH

Informacje o technologii bezprzewodowej

BLUETOOTH

Technologia bezprzewodowa

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa o krótkim zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi.

Obsługiwana wersja, profile i kodeki BLUETOOTH

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Sekcja

BLUETOOTH” (strona 73).

Obsługiwane urządzenia

BLUETOOTH

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach”

(strona 11).

Informacje o wskaźniku

BLUETOOTH

Wskaźnik BLUETOOTH na urządzeniu zapala się lub miga na niebiesko, pokazując stan

BLUETOOTH.

Stan systemu

Tryb oczekiwania

BLUETOOTH

Parowanie

BLUETOOTH

Nawiązano połączenie

BLUETOOTH

Stan wskaźnika

Miga powoli

Miga szybko

Zapala się

Parowanie systemu z urządzeniem

BLUETOOTH

Parowanie to operacja, w ramach której urządzenia BLUETOOTH rejestrują się nawzajem. Po dokonaniu parowania, nie trzeba go przeprowadzać ponownie.

1

Umieść urządzenie BLUETOOTH w promieniu 1 metra od zestawu.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BLUETOOTH”.

Wskazówka

• • Jeśli w systemie nie ma danych parowania (na przykład podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie), „PAIRING” miga na wyświetlaczu i system przełącza się w tryb parowania.

Przejdź do kroku 4.

• • Jeśli system jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH, naciśnij przycisk BLUETOOTH na zestawie, aby odłączyć urządzenie

BLUETOOTH.

41 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

42 PL

3

Przytrzymaj przycisk PAIRING na jednostce przez co najmniej

2 sekundy.

„PAIRING” miga na wyświetlaczu.

4

Włącz funkcję BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH i przeprowadź procedurę parowania.

Więcej szczegółów podano w

Instrukcji obsługi Twojego urządzenia BLUETOOTH.

5

Wybierz „MHC-M20D” na ekranie urządzenia BLUETOOTH.

Wykonaj ten krok w ciągu 5 minut.

W przeciwnym przypadku dojdzie do utraty parowania. W takim przypadku powtórz krok 3.

Uwaga

Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu, wprowadź „0000”. „Klucz dostępu” może być określony jako „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN”,

„hasło” itp.

6

Nawiąż połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy parowanie zostanie zakończone, a połączenie

BLUETOOTH nawiązane, nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlacza.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, połączenie może nawiązać się automatycznie po zakończeniu parowania.

Możesz sprawdzić adres urządzenia

BLUETOOTH, kilkakrotnie naciskając przycisk DISPLAY.

Uwaga

• • Istnieje możliwość sparowania maksymalnie 8 urządzeń BLUETOOTH.

Jeśli sparowane zostanie 9. urządzenie

BLUETOOTH, urządzenie, które zostało sparowane jako pierwsze, zostanie

• • usunięte.

Jeśli chcesz dokonać parowania z kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, powtórz czynności od 1 do 6.

Anulowanie operacji parowania

Przytrzymaj przycisk PAIRING na jednostce przez co najmniej

2 sekundy, aż napis „BT AUDIO” pojawi się na wyświetlacza.

Aby usunąć informacje o parowaniu

Możesz usunąć wszystkie informacje o parowaniu, resetując system. Patrz „Resetowanie

systemu” (strona 68).

Uwaga

Po zresetowaniu systemu, system może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem iPhone/iPod. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu dotyczące systemu z urządzenia iPhone/ iPod, a następnie ponownie przeprowadź procedurę parowania.

Słuchanie muzyki na urządzenia BLUETOOTH

Można słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu BLUETOOTH i sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na urządzeniu lub na pilocie.

Przed rozpoczęciem odtwarzania sprawdź:

—Funkcja BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH została włączona.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

—Parowanie zostało zakończone

(strona 41).

Po połączeniu systemu i urządzenia

BLUETOOTH możesz sterować odtwarzaniem, naciskając  ,  ,  ,

 /  i  /  .

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BLUETOOTH”.

2

Nawiąż połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Naciśnij BLUETOOTH na jednostce, aby połączyć się z ostatnio podłączonym urządzeniem

BLUETOOTH.

Wykonaj połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH, jeśli urządzenie nie jest połączone.

Po nawiązaniu połączenia, nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlacza.

3

Naciśnij przycisk  , aby zacząć odtwarzanie.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH,

— może być konieczne dwukrotne naciśnięcie przycisku  .

— może być konieczne rozpoczęcie odtwarzania źródła dźwięku na urządzeniu BLUETOOTH.

4

Ustaw głośność.

Najpierw wyreguluj głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeśli poziom głośności nadal będzie zbyt niski, wyreguluj poziom głośności zestawu.

Uwaga

Jeśli system nie będzie połączony z żadnym urządzeniem BLUETOOTH, automatycznie połączy się on z urządzeniem BLUETOOTH, z którym łączył się ostatnio, kiedy naciśniesz przycisk

BLUETOOTH lub  na jednostce.

Aby zakończyć połączenie

BLUETOOTH

Naciśnij przycisk BLUETOOTH na jednostce. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BT AUDIO”.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH może zostać zakończone automatycznie w momencie zatrzymania odtwarzania.

Łączenie tego systemu z wieloma urządzeniami

BLUETOOTH (połączenie z wieloma urządzeniami)

Jednocześnie do systemu przez połączenie A2DP/AVRCP podłączone mogą być maksymalnie trzy urządzenia BLUETOOTH.

Przed sparowaniem kolejnego urządzenia BLUETOOTH dopilnuj, aby funkcja BLUETOOTH systemu była włączona, a pierwsze urządzenie BLUETOOTH było połączone z systemem.

43 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

44 PL

Aby sparować system z drugim lub trzecim urządzeniem

Powtórz czynności od 1 do 6

opisane w „Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH” (strona

41).

Aby przełączyć źródło odtwarzania

Rozpocznij odtwarzanie na innym podłączonym urządzeniu

BLUETOOTH, podczas gdy bieżące urządzenie odtwarza muzykę.

System zacznie odtwarzać dźwięk z ostatniego urządzenia.

Uwaga

• • Obsługa może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Urządzenie

BLUETOOTH może nie zostać podłączone w zależności od kombinacji urządzeń. Więcej szczegółów podano w

• •

Instrukcji obsługi urządzenia.

Jeśli podejmiesz próbę podłączenia czwartego urządzenia BLUETOOTH, najwcześniej podłączone urządzenie

• • odtwarzające zostanie odłączone.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, uzyskanie jednoczesnego połączenia z trzema urządzeniami

• •

BLUETOOTH może być niemożliwe.

Podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego (Wireless Party Chain) nie można nawiązywać połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie.

Aby odłączyć jedno z urządzeń

BLUETOOTH podczas połączenia z wieloma urządzeniami

Zakończ połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH, które chcesz odłączyć.

Aby odłączyć wszystkie urządzenia BLUETOOTH podczas połączenia z wieloma urządzeniami

Naciśnij przycisk BLUETOOTH na jednostce.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BT AUDIO”.

Ustawianie kodeków audio BLUETOOTH

Możesz włączyć odbiór kodeka

AAC, LDAC lub SBC w urządzeniu

BLUETOOTH. AAC/LDAC można wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie

BLUETOOTH obsługuje AAC/LDAC.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BT CODEC”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij .

• • „AUTO”: Włącz odbiór w formacie kodeku AAC lub LDAC.

• • „SBC”: Odbieraj w formacie kodeku SBC.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Jeśli wybierzesz AAC lub LDAC, możesz cieszyć się wysoką jakością dźwięku.

W przypadku gdy odtwarzanie dźwięku AAC lub LDAC z urządzenia jest niemożliwe lub dźwięk przerywa, wybierz „SBC”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Jeśli zmienisz to ustawienie, kiedy system będzie połączony z urządzeniem BLUETOOTH, urządzenie

BLUETOOTH zostanie rozłączone. Aby połączyć urządzenie BLUETOOTH, ponownie wykonaj połączenie

BLUETOOTH.

Wskazówka

LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez firmę

Sony, która pozwala na przesyłanie materiałów audio w wysokiej rozdzielczości, nawet przez połączenie

BLUETOOTH. W odróżnieniu od innych technologii kodowania zgodnych z

BLUETOOTH, jak SBC, ta technologia nie przeprowadza obniżającej jakość konwersji treści audio w wysokiej rozdzielczości 1) i pozwala na przesyłanie w przybliżeniu trzykrotnie większej ilości danych 2) niż inne technologie przez bezprzewodowe połączenie BLUETOOTH z niespotykaną jakością dźwięku, dzięki wykorzystaniu wydajnego kodowania i zoptymalizowanego pakietowania.

1) Z wyłączeniem zawartości w formacie

DSD.

2) W porównaniu z SBC (Subband

Coding), gdy wybrana jest przepływność 990 kb/s (96/48 kHz) lub

909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ustawianie trybu oczekiwania

BLUETOOTH

Tryb oczekiwania BLUETOOTH umożliwia automatyczne włączenie się systemu w momencie nawiązania połączenia BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BT STBY”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij .

• • „ON”: System włącza się automatycznie, nawet gdy znajduje się w trybie gotowości.

• • „OFF”: Wyłącza tę funkcję.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Włączanie i wyłączanie sygnału BLUETOOTH

Gdy sygnał BLUETOOTH systemu jest włączony, można podłączać do systemu sparowane urządzenie

BLUETOOTH i korzystać z wszystkich funkcji. Sygnał BLUETOOTH jest domyślnie włączony.

Przytrzymaj przycisk VOCAL

FADER i + na jednostce przez około 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

„BT ON” lub „BT OFF”.

Uwaga

• • Gdy sygnał BLUETOOTH jest wyłączony, nie można wykonać następujących czynności:

— Sparuj i/lub podłącz urządzenie

BLUETOOTH

— Użyj „Sony | Music Center”

• •

— Zmiana kodeków BLUETOOTH audio

Jeśli tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony, sygnał BLUETOOTH zostanie automatycznie włączony.

45 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

46 PL

Sterowanie systemem za pomocą smartfonu lub tabletu (Sony |

Music Center)

„Sony | Music Center” to dedykowana aplikacja do obsługi wytwarzanych przez Sony urządzeń audio zgodnych z „Sony | Music

Center” za pomocą smartfonu lub tabletu. Wyszukaj aplikację „Sony |

Music Center” w Google Play lub

App Store i pobierz ją na smartfon lub tablet.

„Sony | Music Center” umożliwia Ci:

• —zmianę funkcji systemu, sterowanie odtwarzaniem z płyty/ urządzenia USB i włączanie stacji radiowej FM.

—przeglądanie muzyki na płycie/ urządzeniu USB.

—wyświetlanie informacji o płycie/ urządzeniu USB, takich jak czas odtwarzania i tytuł.

• ustawień dźwięku.

—sterowanie wieloma systemami podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

1

Wyszukaj „Sony | Music Center” lub zeskanuj dwuwymiarowy kod poniżej.

2

Pobierz aplikację „Sony | Music

Center” na swoje urządzenie.

3

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

4

Uruchom „Sony | Music Center” i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

• • Zalecamy korzystanie z najnowszej

• • wersji „Sony | Music Center”.

Jeśli aplikacja „Sony | Music Center” nie działa poprawnie, naciśnij

BLUETOOTH na urządzeniu, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH, a następnie ponownie nawiąż połączenie BLUETOOTH, aby połączenie

BLUETOOTH działało normalnie.

• • Dostępne operacje z użyciem aplikacji

„Sony | Music Center” mogą różnić się w

• • zależności od urządzeń audio.

Więcej informacji na temat aplikacji

„Sony | Music Center” znajdziesz pod poniższym adresem URL.

• • http://info.vssupport.sony.net/help/

Dane techniczne i układ ekranu aplikacji

„Sony | Music Center” mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Organizowanie szalonych imprez z pomocą aplikacji

„Fiestable”

Możesz sterować imprezowymi funkcjami domowego systemu audio Sony, korzystając z intuicyjnego i atrakcyjnego interfejsu użytkownika aplikacji

„Fiestable”. „Fiestable” pozwala na sterowanie funkcjami, takimi jak efekt DJ i karaoke. Możesz również korzystać z funkcji „Motion Control”, która pozwala na sterowanie niektórymi funkcjami tego systemu poprzez potrząsanie urządzeniem

BLUETOOTH w różnych kierunkach.

„Fiestable” to „wtyczka” do aplikacji

„Sony | Music Center”.

1

Wyszukaj aplikację „Sony |

Music Center” i pobierz ją na

swoje urządzenie (strona 46).

2

Za pomocą swojego urządzenia wyszukaj aplikację „Fiestable” w serwisie Google Play lub App

Store i pobierz ją.

3

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

4

Uruchom „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.

Uwaga

Więcej informacji na temat aplikacji

„Sony | Music Center” znajdziesz pod poniższym adresem URL. http://info.vssupport.sony.net/help/

Zdobywanie i udostępniania rankingu imprezowicza

(Party People) i korzystanie z bonusowych funkcji z użyciem funkcji króla imprezy (Party King)

System jest wyposażony w unikalną funkcję, która może automatycznie rejestrować korzystanie z systemu przez użytkownika.

Na podstawie użytkowania system przydziela użytkownikowi ranking imprezowicza w oparciu o ustalone kryteria. Im częściej korzystasz z systemu, tym wyższe miejsce w rankingu otrzymujesz.

Po osiągnięciu określonego rankingu imprezowicza możesz pochwalić się swoim osiągnięciem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za Twoje osiągnięcia system nagrodzi Cię również pewnymi dodatkowymi funkcjami.

Uwaga

Aby korzystać z tej funkcji dopilnuj, by aplikacje „Sony | Music Center” (strona

46) oraz „Fiestable” (strona 47) były

zainstalowane na Twoim urządzeniu.

1

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

47 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

48 PL

2

Uruchom „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.

Możesz sprawdzić swój aktualny ranking i dodatkowe funkcje, a także dowiedzieć się, jak możesz uzyskać wyższy ranking.

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku

Funkcja Czynność

Wzmocnienie basu i stworzenie mocniejszego dźwięku (MEGA

BASS)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MEGA BASS, aby wybrać

„BASS ON”.

Aby anulować, naciśnij kilkakrotnie przycisk MEGA BASS, aby wybrać

„BASS OFF”.

Odtworzenie efektu dźwiękowego sali imprezowej

(Fiesta)

Naciśnij przycisk

FIESTA na jednostce.

Lub naciśnij kilkakrotnie SOUND

FIELD +/– (albo

SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać „FIESTA”. Aby anulować, naciśnij

FIESTA ponownie.

Wybrać pole dźwiękowe

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND

FIELD +/– (albo

SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać żądane pole dźwiękowe.

Aby anulować, naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND

FIELD +/– (albo

SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać opcję „FLAT”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Wybieranie trybu

Wirtualny futbol

Możesz poczuć się tak, jakbyś był na stadionie, oglądając transmisję meczu piłki nożnej.

Zwróć uwagę, że tryb wirtualnego futbolu można wybrać tylko przy włączonej funkcji AUDIO IN i TV.

Podczas oglądania meczu piłkarskiego naciśnij kilkakrotnie przycisk FOOTBALL na urządzeniu.

• • „ON NARRATION”: Dzięki wzmocnieniu dźwięku dopingu kibiców możesz cieszyć się wrażeniem obecności na stadionie piłkarskim.

• • „OFF NARRATION”: Dzięki wzmocnieniu dźwięku dopingu kibiców i zmniejszeniu głośności komentarza, możesz przeżywać oglądane mecze tak, jakbyś był na stadionie piłkarskim.

Anulowanie trybu Wirtualny futbol

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND

FIELD +/– (albo SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać opcję

„FLAT”.

Uwaga

• • Zalecamy włączanie trybu wirtualnego futbolu podczas oglądania transmisji

• • meczów piłki nożnej.

Jeżeli dźwięk brzmi nienaturalnie, gdy wybrana jest opcja „OFF NARRATION”, zaleca się wybranie opcji „ON

• •

NARRATION”.

Ta funkcja nie obsługuje dźwięku monofonicznego.

Tworzenie własnego efektu dźwiękowego

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom określonych zakresów częstotliwości, a następnie zachować ustawienie w pamięci jako „CUSTOM EQ”.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „CUSTOM EQ”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby ustawić poziom korektora lub ustawienia dźwięku przestrzennego, a następnie naciśnij .

4

Powtórz czynność 3, aby dokonać regulacji poziomu innych zakresów częstotliwości i efektu dźwięku przestrzennego.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Aby wybrać niestandardowe ustawienie dla korektora

Naciśnij kilkakrotnie SOUND

FIELD +/– (albo SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać

„CUSTOM EQ”.

49 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

50 PL

Tworzenie imprezowego nastroju

(Efekt DJ)

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij poniższy przycisk, aby wybrać rodzaj efektu.

• • FLANGER: Tworzy głęboki efekt flangera, podobny do ryku silników samolotu odrzutowego.

• • ISOLATOR: Wydziela określony zakres częstotliwości, regulując inne zakresy częstotliwości. Na przykład kiedy chcesz skupić się na partiach wokalnych.

• • SAMPLER: Prezentuje szereg specjalnych efektów dźwiękowych.

2

Zmienić efekt dźwiękowy.

Dotyczy wyłącznie funkcji

FLANGER i ISOLATOR:

Obróć pokrętło VOLUME/

DJ CONTROL, aby wyregulować poziom efektu.

Dotyczy wyłącznie funkcji

SAMPLER:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

SAMPLER, aby wybrać żądany tryb samplera, a następnie naciśnij S1,

S2, S3 lub S4, aby odtworzyć dźwięk z samplera.

Aby stale odtwarzać inny dźwięk samplera, obracaj pokrętłem

VOLUME/DJ CONTROL.

Aby dostosować głośność dźwięku samplera

1

Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk / na pilocie, aby wybrać

„SAMPLER”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk / na pilocie, aby dostosować głośność dźwięku samplera, a następnie naciśnij .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Wyłączanie efektu

• •

• •

Naciśnij przycisk DJ OFF.

Ponownie naciśnij przycisk wybranego efektu (dotyczy wyłącznie funkcji FLANGER i

ISOLATOR).

Uwaga

• • Efekt DJ jest automatycznie wyłączany w przypadku:

— wyłącz system.

— zmiany funkcji.

— zmienić efekt dźwiękowy.

— używania funkcji wyciszenia głosu.

— używania funkcji zmiany głosu.

— zmiana tonacji (Key Control).

— naciśnij przycisk DJ OFF na jednostce.

• • Jeśli włączysz efekt DJ w trakcie przesyłania, efekt dźwiękowy nie

• • zostanie przesłany na urządzenie USB.

Nie można używać pokrętła VOLUME/

DJ CONTROL na urządzeniu do regulacji głośności, kiedy efekt DJ jest włączony.

Aby ustawić głośność, naciśnij przycisk

 +/– na pilocie zdalnego sterowania.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Inne czynności

Używanie funkcji

Sterowanie przez HDMI

Podłączenie telewizora obsługującego funkcję sterowania przez HDMI* kablem HDMI (Przewód

HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem, nie należy do wyposażenia) umożliwia łatwą obsługę urządzenia pilotem telewizora.

Poniższe funkcje można stosować z funkcją Sterowanie przez HDMI.

Funkcja wyłączania systemu

Funkcja sterowania audio systemu

• •

• •

• •

• •

Kanał zwrotny audio

Funkcja odtwarzania One-Touch

Łatwe sterowanie pilotem

Dopasowanie języka

* Sterowanie przez HDMI to standard stosowany przez CEC (Consumer

Electronics Control) w celu umożliwienia urządzeniom HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) wzajemnego sterowania.

Uwaga

Funkcje te mogą współpracować z urządzeniami innymi niż produkowane przez Sony, ale ich działanie nie jest gwarantowane.

Przygotowanie do korzystania z funkcji Sterowanie przez

HDMI

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[CONTROL FOR HDMI] w systemie

na [ON] (strona 35). Ustawienie

domyślne to [ON].

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI dla telewizora połączonego z systemem.

Wskazówka

Jeżeli włączysz funkcję Sterowanie przez

HDMI („BRAVIA” Sync) w trakcie używania telewizora wyprodukowanego przez

Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI systemu również zostanie włączona automatycznie. Po zakończeniu konfiguracji na wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”.

Funkcja wyłączania systemu

Gdy wyłączysz telewizor, system wyłączy się automatycznie.

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[STANDBY LINKED TO TV] w systemie

na [ON] lub [AUTO] (strona 36).

Ustawienie domyślne to [AUTO].

Uwaga

Podłączone urządzenie może się nie wyłączyć w zależności od stanu urządzenia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

51 PL

52 PL

Funkcja sterowania audio systemu

Jeżeli włączysz system w trakcie oglądania telewizji, dźwięk z telewizora będzie dobiegać z głośników systemu. Głośność systemu można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Jeżeli dźwięk z telewizora dobiegał z głośników systemu, gdy poprzednio oglądałeś telewizję, system zostanie włączony automatycznie, gdy ponownie włączysz telewizor.

Obsługa jest również możliwa z poziomu menu telewizora. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Uwaga

• • W zależności od modelu telewizora poziom głośności systemu może być wyświetlany na ekranie telewizora.

Może on różnić się od poziomu głośności podanego na wyświetlaczu.

• • W zależności od ustawień telewizora funkcja sterowania audio systemu może nie być dostępna. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Kanał zwrotny audio

Jeżeli system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z kanałem zwrotnym audio (ARC), możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki systemu bez podłączania kabla audio (nie należy do wyposażenia).

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]

(strona 36). Ustawienie domyślne

to [ON].

Uwaga

Jeżeli telewizor nie jest zgodny z kanałem zwrotnym audio (ARC), konieczne jest podłączenie przewodu audio (nie należy

do wyposażenia) (strona 21).

Funkcja odtwarzania One-Touch

Naciśnięcie  podczas korzystania z funkcji DVD/CD lub USB spowoduje automatyczne włączenie telewizora. Sygnał wejściowy telewizora zostaje przełączony na wejście HDMI, przez które podłączony jest system.

Uwaga

W zależności od telewizora początkowa część odtwarzanej zawartości może nie odtwarzać się prawidłowo.

Łatwe sterowanie pilotem

Można wybrać system przyciskiem

SYNC MENU na pilocie telewizora i sterować systemem.

Tej funkcji można używać, jeśli telewizor obsługuje połączenie menu. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

Twojego telewizora.

Uwaga

• • W menu połączenia telewizora system jest rozpoznawany przez telewizor jako

• • odtwarzacz „Player”.

Niektóre operacje mogą nie być dostępne w przypadku niektórych telewizorów.

Dopasowanie języka

Po zmianie języka menu ekranowego telewizora język menu ekranowego systemu również ulega zmianie.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania z użyciem wielu systemów

(funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego)

Można połączyć ze sobą wiele systemów audio, tworząc łańcuch połączeń BLUETOOTH, jeśli wszystkie systemy składowe są wyposażone w funkcję bezprzewodowego łańcucha imprezowego. Ta funkcja pozwala stworzyć bardziej ekscytujące miejsce do zabawy i uzyskać większą głośność dźwięku bez potrzeby użycia połączenia przewodowego.

Zwróć uwagę, że można odtwarzać dźwięk wyłącznie z urządzenia

BLUETOOTH.

Pierwszy uruchomiony w łańcuchu system staje się „gospodarzem imprezy” i udostępnia muzykę.

Pozostałe systemy stają się „gośćmi imprezy” i odtwarzają tę samą muzykę, co „gospodarz imprezy”.

Konfigurowanie i korzystanie z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Przykład: skonfigurowanie

MHC-M20D jako pierwszego systemu (gospodarza imprezy)

1

Włącz wszystkie systemy.

2

Ustaw pierwszy system jako

„gospodarza imprezy”.

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

 Podłącz urządzenie BLUETOOTH do systemu za pomocą połączenia BLUETOOTH.

 Naciśnij W.PARTY CHAIN na urządzeniu.

„CHAINING” miga na wyświetlaczu. System przełączy się w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Gdy system przełączy się w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, połączenie z urządzeniem BLUETOOTH zostanie automatycznie zakończone.

3

Ustaw drugi system jako

„gościa imprezy”.

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

 Naciśnij W.PARTY CHAIN na urządzeniu.

Drugi system staje się „gościem imprezy”.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „P.CHAIN”.

Uwaga

Funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego jest anulowana w następujących sytuacjach.

— Brak obsługi w czasie 1 minuty od skonfigurowania „gospodarza imprezy” w kroku 2.

— W.PARTY CHAIN zostanie naciśnięte ponownie na

„gospodarzu imprezy” przed ukończeniem kroku 3.

53 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

54 PL

4

Ustaw trzeci lub więcej systemów jako „gości imprezy”.

Potwórz krok 3.

Uwaga

Podłącz trzeci lub kolejny system w czasie 30 sekund od podłączenia poprzedniego systemu. „P. CHAIN” miga na wyświetlaczu „gospodarza imprezy” przez 30 sekund. Po upływie

30 sekund podłączenie systemu jest niemożliwe.

5

Odczekaj 30 sekund po podłączeniu ostatniego „gościa imprezy”.

„P.CHAIN” przestanie migać na wyświetlaczu „gospodarza imprezy” i urządzenie BLUETOOTH ponownie połączy się z „gospodarzem imprezy”.

6

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu

BLUETOOTH.

7

Ustaw głośność.

Zmiana głośności na „gospodarzu imprezy” powoduje również zmianę głośności na „gościach imprezy”.

Aby zmienić głośność jednego

„gościa imprezy”, dostosuj głośność na tym „gościu imprezy”.

Uwaga

• • Podczas pracy funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego nie można wybrać innego systemu jako nowego „gospodarza imprezy”.

• • Jeśli na „gospodarzu imprezy” używany jest mikrofon, z „gości imprezy” nie będzie emitowany dźwięk.

• • Funkcje programatora wyłączania i automatycznego przejścia w tryb oczekiwania nie są dostępne w

„gościach imprezy”.

• • Więcej szczegółów dotyczących działania innych systemów podano w

Instrukcjach obsługi systemów.

Wskazówka

Aby dodać nowych „gości imprezy” po utworzeniu łańcucha z użyciem funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, przytrzymaj W.PARTY

CHAIN na „gospodarzu imprezy” i powtórz procedurę od kroku 3.

Aby wyłączyć funkcję bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Naciśnij W.PARTY CHAIN na

„gospodarzu imprezy”.

Uwaga

Zmiana funkcji lub wyłączenie

„gospodarza imprezy” powoduje wyłączenie funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Aby odłączyć „gościa imprezy” od bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Naciśnij W.PARTY CHAIN na „gościu imprezy”, którego chcesz odłączyć.

W tej sytuacji pozostałe urządzenia z bezprzewodowego łańcucha imprezowego pozostaną aktywne.

Uwaga

Po zmianie funkcji lub wyłączeniu wybranego „gościa imprezy”, ten „gość imprezy” opuści bezprzewodowy łańcuch imprezowy.

Synchronizacja ustawień podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Gdy utworzony jest łańcuch połączeń funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, zastosowanie mają następujące warunki:

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Ustawienia wzmocnienia

• basów w „gościach imprezy” są zsynchronizowane z

„gospodarzem imprezy”. Jeśli te ustawienia zostaną zmienione w „gospodarzu imprezy”, ulegną one zmianie również w „gościach

• imprezy”.

Ustawienia funkcji efektu DJ i

• karaoke, takie jak wyciszenie głosu i zmiana tonacji, zostają wyłączone w „gospodarzu imprezy” i w

„gościach imprezy”.

• Ustawienia pola dźwiękowego

„gospodarza imprezy” oraz „gości imprezy” zostają przywrócone do wartości domyślnych.

• • Wyłączenie „gospodarza imprezy” powoduje wyłączenie „gości imprezy”.

Śpiewanie do muzyki:

Karaoke

Przygotowanie do korzystania z funkcji karaoke

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC LEVEL –, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.

2

Podłącz opcjonalny mikrofon z wtyczką o średnicy 6,3 mm do gniazda MIC zestawu.

3

Rozpocznij odtwarzanie muzyki i ustaw poziom głośności mikrofonu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC ECHO, aby wyregulować efekt echa.

4

Zacznij śpiewać do muzyki.

Uwaga

• • Nie zalecamy korzystania z adaptera mikrofonu do podłączania mikrofonu do gniazda MIC.

• • W przypadku wystąpienia niepożądanego pisku:

— odsuń mikrofon od głośników;

— zmień kierunek mikrofonu;

— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

LEVEL –;

— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

ECHO, aby wyregulować poziom

• • echa.

Dźwięk z mikrofonu nie będzie przesyłany do urządzenia USB podczas przesyłania na USB.

• • W przypadku korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany wyłącznie przez system, do

• • którego podłączony jest mikrofon.

Nie można regulować poziomu głośności mikrofonu za pomocą pokrętła VOLUME/DJ CONTROL na urządzeniu ani przycisku  +/– na pilocie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC LEVEL +/–, aby dostosować poziom głośności mikrofonu.

• • Jeśli dźwięk z mikrofonu jest bardzo głośny, może być zniekształcony.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

LEVEL –, aby zmniejszyć głośność mikrofonu.

Wyciszanie wokalu (Vocal

Fader)

Możesz zmniejszyć głośność wokali w źródle stereofonicznym.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

VOCAL FADER, aby wybrać opcję

„ON V FADER”.

Aby anulować efekt wyciszenia głosu

Vocal Fader, naciśnij kilkakrotnie przycisk VOCAL FADER w celu wyboru opcji „OFF”.

55 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

56 PL

Zmiana tonacji (Key Control)

Naciśnij KEY CONTROL  /  , aby dostosować swoją tonację głosu.

Włączanie trybu punktacji karaoke (Score Mode)

Z funkcji punktacji można korzystać tylko wtedy, gdy podłączony jest mikrofon.

Twój wynik obliczany jest w skali od 0 do 99 w drodze porównania

Twojego głosu ze źródłem muzycznym.

1

Rozpocznij odtwarzanie muzyki.

2

Przed rozpoczęciem śpiewania piosenki naciśnij SCORE.

3

Śpiewaj przez ponad minutę, a następnie naciśnij przycisk

SCORE ponownie, aby sprawdzić swój wynik.

Zmiana swojego głosu (zmiana głosu)

Możesz zmienić swój głos, gdy mówisz lub śpiewasz do mikrofonu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

VOICE CHANGER, aby wybrać efekt zmiany głosu.

Aby wyłączyć funkcję zmiany głosu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk VOICE

CHANGER, aby wybrać „OFF”.

Korzystanie z funkcji sterowania głosowego

Można słuchać wskazówek głosowych, gdy system przełączy się w tryb parowania BLUETOOTH lub urządzenie BLUETOOTH jest właśnie podłączane do systemu lub odłączane od systemu.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „VOICE

GUIDANCE”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ON”, a następnie naciśnij przycisk .

Wskazówki głosowe są włączone.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Aby wyłączyć funkcję sterowania głosowego

W kroku 3 wybierz opcję „OFF”.

Aby ustawić poziom głośności wskazówek głosowych

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „SAMPLER”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby ustawić głośność wskazówek głosowych, a następnie naciśnij przycisk .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Uwaga

• • Poziom głośności wskazówek głosowych zmienia się w zależności od poziomu głośności systemu. Jednakże, w niektórych przypadkach, poziom głośności wskazówek głosowych może

• • się nie zmienić.

W niektórych przypadkach może wystąpić opóźnienie w odtworzeniu wskazówki głosowej lub wskazówki głosowe mogą nie działać.

Korzystanie z programatora wyłączania

Zestaw wyłącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

SLEEP, aby wybrać żądany czas.

Aby anulować Programator wyłączania, naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać opcję

„OFF”.

Wskazówka

Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia systemu, naciśnij przycisk

SLEEP.

Korzystanie z urządzeń opcjonalnych

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

  –, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „VOL MIN”.

2

Podłącz urządzenie opcjonalne

(strona 17).

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „AUDIO

IN”.

4

Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego urządzenia.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

  +, aby ustawić poziom głośności.

Uwaga

System może automatycznie przejść w tryb oczekiwania, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia będzie zbyt niski. Ustaw poziom głośności urządzenia.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego przechodzenia w stan oczekiwania, patrz

„Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania” (strona 58).

Dezaktywacja przycisków na jednostce (Blokada rodzicielska)

Możesz dezaktywować przyciski

(z wyjątkiem  ) na jednostce, aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze systemu, np. przez dzieci w trakcie zabawy.

Przytrzymaj przycisk  na jednostce przez ponad 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

„CHILD LOCK ON”.

Można teraz obsługiwać system wyłącznie za pomocą przycisków znajdujących się na pilocie.

57 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

58 PL

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przytrzymaj  na urządzeniu przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „CHILD

LOCK OFF”.

Uwaga

• • Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie wyłączona automatycznie po odłączeniu przewodu sieciowego.

• • Funkcji blokady rodzicielskiej nie można włączyć, gdy szuflada jest otwarta.

• • Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb oczekiwania nie działa jednak w następujących przypadkach:

— gdy włączony jest tuner.

— jeśli programator wyłączania jest włączony.

— gdy podłączony jest mikrofon.

— kiedy system został „gościem imprezy” podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania

System przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie po około 15 minutach, kiedy nie są wykonywane żadne czynności lub nie ma wyjściowego sygnału dźwiękowego.

Funkcja automatycznego stanu oczekiwania jest domyślnie włączona.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „AutoSTBY”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ON” lub „OFF”, a następnie naciśnij przycisk .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Przed przejściem w tryb oczekiwania na wyświetlacza przez około 2 minuty miga napis „AutoSTBY”.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie zestawu może podlegać przyszłym aktualizacjom.

Aktualizację zainstalowanego fabrycznie oprogramowania systemu można przeprowadzić, korzystając z witryn internetowych podanych poniżej.

Wykonaj zamieszczone w Internecie instrukcje, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwagi dla klientów w Ameryce

Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Uwagi dla klientów w Europie i

Rosji:

<http://www.sony.eu/support>

Uwagi dla klientów w innych krajach/regionach:

<http://www.sony-asia.com/ support>

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z systemem, odszukaj problem na poniższej liście kontrolnej i wykonaj czynności naprawcze.

Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów

Sony.

Należy pamiętać, że części wymienione w ramach naprawy mogą stać się własnością serwisu.

Jeśli „PROTECTX” (X to cyfra) i

„CHECK MANUAL” migają na wyświetlaczu

Natychmiast odłącz przewód sieciowy i sprawdź poniższe elementy.

Czy używasz wyłącznie głośników należących do zestawu?

Czy cokolwiek blokuje otwory wentylacyjne jednostki?

Po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzeniu braku problemów, ponownie podłącz przewód sieciowy i włącz system. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Ogólne

Zasilanie nie włącza się.

• • Upewnij się, że przewód sieciowy jest trwale podłączony.

System przeszedł w tryb oczekiwania.

• • Nie jest to usterka. System przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie po około

15 minutach, kiedy nie są wykonywane żadne czynności lub nie ma wyjściowego sygnału

dźwiękowego (strona 58).

Brak dźwięku.

• •

• •

• •

Ustaw głośność.

Sprawdź podłączenie głośników

(strona 17).

Sprawdź podłączenie

• •

• • opcjonalnych urządzeń, jeśli są

podłączone (strona 17).

Włącz podłączone urządzenie.

Odłącz przewód sieciowy, a następnie ponownie podłącz go i włącz zestaw.

Brak obrazu/dźwięku po podłączeniu do gniazda HDMI OUT

(TV) ARC.

• •

• •

Zmień ustawienie w [HDMI SETUP]

– [HDMI RESOLUTION]. Problem może być rozwiązany.

Urządzenie podłączone do

• • gniazda HDMI OUT (TV) ARC nie jest zgodne z formatem sygnału audio. W takim przypadku należy

[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na

[PCM] (strona 35).

Spróbuj wykonać następujące kroki:

—Wyłącz i ponownie włącz system.

—Wyłącz i ponownie włącz podłączone urządzenie.

—Odłącz i podłącz ponownie kabel HDMI.

59 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

60 PL

Brak dźwięku z mikrofonu.

• •

• •

Ustaw poziom głośności mikrofonu.

Upewnij się, że mikrofon jest

• • poprawnie podłączony do gniazda

MIC na urządzeniu.

Upewnij się, że mikrofon jest włączony.

Adaptera mikrofonu (nie należy do wyposażenia) nie można wyjąć.

• • Użyj narzędzia, np. kombinerek, do wyjęcia adaptera mikrofonu z gniazda MIC w urządzeniu.

Z systemu nie dobiega dźwięk z telewizora. Na wyświetlaczy pojawi się „CODE 01” lub „SGNL

ERR”.

• • Ten system obsługuje tylko dwukanałowe liniowe formaty

• •

PCM. Sprawdź ustawienie wyjścia audio w telewizorze i zmień je na tryb wyjściowy PCM, jeśli wybrany jest tryb automatyczny.

Sprawdź, czy ustawienie wyjścia głośników telewizora jest ustawione na korzystanie z zewnętrznych głośników.

Występuje przydźwięk lub szum.

• • Przenieś system z dala od źródeł

• •

• • hałasu.

Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.

Zainstaluj filtr szumów (nie należy

• • do wyposażenia) przy przewodzie sieciowym.

Wyłącz znajdujący się w pobliżu sprzęt elektryczny.

• • Szum generowany przez wentylatory chłodzące systemu może być słyszalny podczas włączania systemu. Nie jest to

• • usterka.

Odsuń urządzenie od neonów lub oświetlenia jarzeniowego.

Nie działa pilot zdalnego sterowania.

• •

• •

• •

• •

Usuń przeszkody znajdujące się między pilotem a jednostką.

Zbliż pilot do jednostki.

Skieruj pilot na czujnik w jednostce.

Wymień baterie (R03/rozmiar

• •

AAA).

Oddal jednostkę od oświetlenia jarzeniowego.

Występuje sprzężenie akustyczne.

• •

• •

Obniż głośność.

Odsuń mikrofon dalej od zestawu lub zmień kierunek, w którym zwrócony jest mikrofon.

Na ekranie telewizora utrzymuje się nieregularność kolorów.

• • Wyłącz telewizor natychmiast, a następnie włącz go ponownie po 15–30 minutach. Jeśli nieregularność kolorów będzie się utrzymywać, należy umieścić zestaw w większej odległości od telewizora.

„CHILD LOCK” pojawia się po naciśnięciu dowolnego przycisku na jednostce.

• • Wyłącz funkcję blokady

rodzicielskiej (strona 57).

Podczas włączania systemu słychać odgłos klikania.

• • Jest to odgłos pracy systemu, który występuje np. podczas włączania lub wyłączania systemu. Nie jest to usterka.

Występuje utrata efektu stereofonicznego podczas odtwarzania.

• •

• •

Wyłącz funkcję wyciszenia głosu

(strona 55).

Upewnij się, że system jest prawidłowo podłączony.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Sprawdź podłączenie głośników

(strona 17).

Głośniki

Dźwięk dochodzi z jednego kanału lub brak równowagi pomiędzy głośnością z lewej i prawej strony.

• •

• •

• •

Rozmieść głośniki tak symetrycznie jak to możliwe.

Sprawdź, czy głośniki są dokładnie i poprawnie podłączone.

Odtwarzane źródło dźwięku jest nagrane w systemie mono.

Brak dźwięku z określonego głośnika.

• • Sprawdź, czy głośnik jest dokładnie i poprawnie podłączony.

Odtwarzacz płyt

Szuflada nie otwiera się, a na wyświetlacza pojawia się napis

„LOCKED”.

• • Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym

Sony lub autoryzowanym centrum serwisowym Sony.

Szuflada nie zamyka się.

• • Poprawnie umieść płytę.

Płyta nie wysuwa się.

• •

• •

Nie można wysunąć płyty w trakcie

Przesyłania synchronicznego lub

Przesyłania REC1. Naciśnij przycisk

 , aby anulować przesyłanie, po czym naciśnij  na jednostce, aby wysunąć płytę.

Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym

Sony

Odtwarzanie nie uruchamia się.

• •

• •

• •

Wyczyść płytę (strona 70).

Ponownie wczytaj płytę.

Wczytaj płytę, którą odtwarza ten

• •

system (strona 8).

Wyjmij płytę i zetrzyj wilgoć, a następnie pozostaw system włączony przez kilka godzin do momentu aż wilgoć wyparuje.

• • Kod regionu podany na płycie DVD

VIDEO nie pasuje do zestawu.

Dźwięk jest przerywany.

• •

• •

Wyczyść płytę (strona 70).

Ponownie wczytaj płytę.

• •

• •

Przenieś zestaw w miejsce, w którym nie ma wibracji.

Oddal głośniki od zestawu. Kiedy słuchasz utworu z mocnym basem przy wysokiej głośności, wibracje głośników mogą powodować przerywanie dźwięku.

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego utworu.

• •

• •

Ustaw opcję odtwarzania na

Odtwarzanie normalne (strona

28).

Wybrano tryb wznawiania odtwarzania. Naciśnij dwukrotnie przycisk  . Następnie naciśnij przycisk  , aby rozpocząć odtwarzanie.

Korzystanie z niektórych funkcji, takich jak zatrzymanie, Lock

Search, odtwarzanie w zwolnionym tempie, powtarzanie odtwarzania lub odtwarzanie losowe, nie jest możliwe.

• • W zależności od płyty wykonywanie niektórych z powyższych czynności może być niemożliwe. Zapoznaj się z

Instrukcją obsługi dostarczoną z płytą.

61 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

62 PL

Płyty DATA CD/DATA DVD (MP3,

MPEG4 lub Xvid) nie można odtworzyć.

• • Dane nie są przechowywane w

• • obsługiwanym formacie.

Przed odtwarzaniem upewnij się, że wybrany został prawidłowy tryb nośnika (Media Mode).

Znaki w nazwie folderu, nazwie utworu, nazwie pliku i znaczniku

ID3 nie wyświetlają się poprawnie.

• •

• •

Znacznik ID3 nie jest Wersją 1

(1.0/1.1) ani Wersją 2 (2.2/2.3).

System wyświetla następujące kody znaków:

Inne znaki wyświetlają się jako „_”.

Urządzenie USB

Przesyłanie prowadzi do błędu.

• • Używasz nieobsługiwanego modelu urządzenia USB. Sprawdź

• • na stronach internetowych informacje o kompatybilnych

urządzeniach USB (strona 11)

Urządzenie USB nie jest poprawnie

• • sformatowane. Informacje dotyczące formatowania znajdziesz w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Wyłącz system i usuń urządzenie

USB. Jeśli urządzenie USB ma włącznik zasilania, wyłącz urządzenie USB, po czym włącz je ponownie po usunięciu z systemu.

Następnie ponownie wykonaj przesyłanie.

• • Jeśli operacje przesyłania i usuwania wykonywane są wielokrotnie, struktura plików na urządzeniu USB staje się pofragmentowana. Informacje na

• • temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Urządzenie USB było rozłączone lub nastąpiła przerwa w dostawie prądu w trakcie przesyłania.

Usuń częściowo przesłany plik i ponownie wykonaj operację przesyłania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Nie można usunąć plików audio lub folderów na urządzeniu USB.

• •

• •

Sprawdź, czy urządzenie USB nie jest zabezpieczone przed zapisem.

Urządzenie USB było rozłączone lub nastąpiła przerwa w dostawie prądu w trakcie operacji usuwania.

Usuń częściowo usunięty plik.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Brak dźwięku.

• • Urządzenie USB nie jest poprawnie podłączone. Wyłącz zestaw i ponownie podłącz urządzenie

USB, a następnie włącz zestaw i sprawdź, czy na wyświetlacza pojawi się napis „USB”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Szum, dźwięk przerywany lub zniekształcony.

• •

• •

Używasz nieobsługiwanego modelu urządzenia USB. Sprawdź na stronach internetowych informacje o kompatybilnych

urządzeniach USB (strona 11)

Wyłącz system, a następnie

• • podłącz ponownie urządzenie

USB, po czym włącz system.

Dane muzyczne zawierają szum lub dźwięk jest zniekształcony.

Szum mógł się pojawić w trakcie procesu przesyłania. Usuń plik i spróbuj ponownie wykonać operację przesyłania.

• • Przepływność użyta podczas kodowania pliku audio była niska. Prześlij plik audio z wyższą prędkością transmisji na urządzenie USB.

Napis „READING” jest wyświetlany przez dłuższy czas lub odtwarzanie rozpoczyna się ze znacznym opóźnieniem.

• • Proces odczytywania może zająć dłuższy czas w następujących przypadkach.

—Zbyt dużo folderów lub plików na urządzeniu USB (strona

10).

• złożona.

—Pojemność pamięci jest duża.

• pofragmentowana.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „NO FILE”.

• • Zestaw przeszedł w tryb aktualizacji oprogramowania

— wszystkie przyciski (oprócz

 ) zostały zdezaktywowane.

Naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby anulować aktualizację oprogramowania.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „OVER CURRENT”.

• • Wykryto problem związany z natężeniem prądu płynącego z portu (USB). Wyłącz system i usuń urządzenie

USB z portu. Upewnij się, że przyczyna problemu nie tkwi w urządzeniu USB. Jeśli ten problem z wyświetlaniem będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Wyświetlacz działa nieprawidłowo.

• • Dane w pamięci urządzenia

USB mogły zostać uszkodzone.

Ponownie wykonaj operację

• • przesyłania.

System wyświetla następujące kody znaków:

• —Wielkie litery (od A do Z)

—Symbole (< > * +, [ ] \ _)

Inne znaki wyświetlają się jako „_”.

Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

• •

• •

Wyłącz system, a następnie podłącz ponownie urządzenie

USB, po czym włącz system.

Sprawdź na stronach

• • internetowych informacje o kompatybilnych urządzeniach USB

(strona 11)

Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

63 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

64 PL

Odtwarzanie nie uruchamia się.

• • Wyłącz system, a następnie podłącz ponownie urządzenie

USB, po czym włącz system.

• • Sprawdź na stronach internetowych informacje o kompatybilnych urządzeniach USB

(strona 11)

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.

• • Ustaw opcję odtwarzania na

Odtwarzanie normalne (strona

28).

Nie można odtworzyć plików.

• • Przed odtwarzaniem upewnij się,

• • że wybrany został prawidłowy tryb nośnika (Media Mode).

Urządzenia USB sformatowane w systemach plików innych niż FAT16

• • lub FAT32 nie są obsługiwane.*

Jeśli używasz urządzenia USB zawierającego partycje, można odtwarzać pliki tylko z pierwszej partycji.

* Ten system obsługuje system plików

FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia

USB mogą nie obsługiwać systemów

FAT. Więcej szczegółów można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując się z producentem.

Obraz

Brak obrazu.

• •

• •

Sprawdź, czy elementy zestawu zostały starannie połączone.

Wymień uszkodzony kabel HDMI

• • na nowy.

Dopilnuj, aby urządzenie zostało podłączone do gniazda HDMI

telewizora (strona 20).

• • Upewnij się, że telewizor został włączony i jest prawidłowo obsługiwany.

• •

• •

Dopilnuj, aby wybrać sygnał wejściowy zgodnie z połączeniem z telewizorem, by wyświetlanie obrazu z systemu było możliwe.

(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce

Łacińskiej, Europie i Rosji)

Upewnij się, że system kolorów został prawidłowo ustawiony i jest zgodny z systemem kolorów

Twojego telewizora.

Pojawiają się zakłócenia obrazu.

• •

• •

Wyczyść płytę (strona 70).

(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce

Łacińskiej, Europie i Rosji)

W przypadku odtwarzania płyty

VIDEO CD nagranej w systemie kolorów różniącym się od

• • ustawionego w zestawie obraz może być zniekształcony (strony

22, 33).

(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce

Łacińskiej, Europie i Rosji)

Ustaw system kolorów zgodny z parametrami telewizora (strony

22, 33).

Nie można zmienić współczynnika kształtu ekranu telewizora.

• •

• •

Współczynnik kształtu został ustalony na odtwarzanej płycie

DVD VIDEO lub w odtwarzanym pliku wideo.

W zależności od telewizora zmiana współczynnika kształtu może nie być możliwa.

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej nie jest możliwa.

• •

• •

Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO zapisano tylko jedną wersję językową ścieżki dźwiękowej.

Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany języka ścieżki dźwiękowej.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Zmiana języka napisów nie jest możliwa.

• •

• •

Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO zapisano tylko jedną wersję językową napisów.

Ustawienia płyty DVD VIDEO uniemożliwiają zmianę napisów.

Napisów nie można wyłączyć.

• • Ustawienia płyty DVD VIDEO uniemożliwiają wyłączenie napisów.

Kątów kamery nie można zmienić.

• •

• •

Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO zapisano tylko jeden kąt widoku z kamery.

Ustawienia płyty DVD VIDEO uniemożliwiają zmianę kątów.

Tuner*

Występuje przydźwięk lub szum, bądź nie można odebrać żadnej stacji.

• •

• •

• •

Poprawnie podłącz antenę.

Zmień lokalizację anteny oraz jej orientację, aby uzyskać dobry odbiór.

Wyłącz znajdujący się w pobliżu sprzęt elektryczny.

* Sygnał radiowy może nie być odbierany w zależności od warunków rozprzestrzeniania się fal radiowych lub typu zabudowy w okolicy.

Urządzenie BLUETOOTH

Nie można wykonać parowania.

• •

• •

Zbliż urządzenie BLUETOOTH do zestawu.

Parowanie może nie być możliwe, jeśli w pobliżu systemu znajdują się inne urządzenia

BLUETOOTH. W takim przypadku należy wyłączyć inne urządzenia

BLUETOOTH.

• • Koniecznie wpisz prawidłowe hasło podczas wybierania nazwy systemu (tego systemu) w urządzeniu BLUETOOTH.

Urządzenie BLUETOOTH nie może wykryć systemu lub na wyświetlaczu wyświetlane jest

„BT OFF”.

• • Ustaw sygnał BLUETOOTH na

„BT ON” (strona 45).

Połączenie jest niemożliwe.

• • Urządzenie BLUETOOTH, które

• • próbujesz połączyć nie obsługuje profilu A2DP i nie można połączyć go z systemem.

Włącz funkcję BLUETOOTH na

• •

• • urządzeniu BLUETOOTH.

Nawiąż połączenie z urządzenia

BLUETOOTH.

Informacje rejestracji parowania zostały usunięte. Ponownie przeprowadź operację parowania.

Dźwięk przerywany lub zmienny, bądź utrata połączenia.

• • System i urządzenie BLUETOOTH

• • znajdują się zbyt daleko od siebie.

Jeśli pomiędzy systemem a

Twoim urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń lub

• • omiń je.

Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt generujący promieniowanie elektromagnetyczne, np. bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je dalej.

Dźwięku z urządzenia BLUETOOTH nie słychać na zestawie.

• • Najpierw zwiększ głośność na urządzeniu BLUETOOTH, po czym dokonaj regulacji głośności za pomocą przycisku  +/–.

65 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

66 PL

Występuje przydźwięk, szum lub dźwięk jest zniekształcony.

• • Jeśli pomiędzy systemem a

Twoim urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń lub

• • omiń je.

Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt generujący promieniowanie elektromagnetyczne, np. bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je dalej.

• • Zmniejsz głośność połączonego urządzenia BLUETOOTH.

Sterowanie przez HDMI

(„BRAVIA” Sync)

System nie włącza się nawet gdy telewizor jest włączony.

• • Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[CONTROL FOR HDMI] na [ON]

(strona 35). Telewizor musi

obsługiwać funkcję Sterowanie

• •

przez HDMI (strona 51). Więcej

szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Sprawdź ustawienia głośników telewizora. Zasilanie systemu synchronizuje się z ustawieniami głośników telewizora. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji

• • obsługi Twojego telewizora.

Jeżeli dźwięk dobiegał z głośników telewizora poprzednim razem, system nie włącza się nawet gdy telewizor jest włączony.

System wyłącza się, gdy telewizor jest wyłączony.

• • Sprawdź ustawienie [HDMI SETUP]

– [STANDBY LINKED TO TV]

(strona 36). Gdy parametr

[STANDBY LINKED TO TV] jest ustawiony na [ON], niezależnie od wejścia system wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.

System nie wyłącza się nawet gdy telewizor zostaje wyłączony.

• • Sprawdź ustawienie [HDMI SETUP]

– [STANDBY LINKED TO TV] (strona

36).

Aby ustawić automatyczne wyłączanie systemu niezależnie od wejścia w momencie wyłączenia telewizora, ustaw parametr [STANDBY LINKED TO TV] na [ON]. Telewizor musi obsługiwać funkcję Sterowanie

przez HDMI (strona 51). Więcej

szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Z systemu nie dobiega dźwięk z telewizora.

• •

• •

Sprawdź typ i poprawność podłączenia kabla HDMI lub kabla audio łączącego system z

telewizorem (strona 20).

Jeśli używany telewizor jest zgodny z kanałem zwrotnym audio (ARC), upewnij się, że system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora

obsługującego ARC (strona 20).

Jeśli dźwięku nadal nie słychać lub jest on przerywany, podłącz kabel audio (nie należy do wyposażenia), przytrzymaj

SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[AUDIO RETURN CHANNEL] na

[OFF] (strona 36).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Jeżeli Twój telewizor nie jest zgodny z kanałem zwrotnym audio, dźwięk z telewizora nie będzie dobiegać z systemu nawet jeśli system zostanie

• •

• • podłączony do gniazda HDMI

IN telewizora. Aby odtwarzać dźwięk z telewizora przez system, podłącz kabel audio (nie należy do

wyposażenia) (strona 21).

Zmień funkcję systemu na „TV”

(strona 21).

Zwiększ głośność systemu.

• •

• •

W zależności od kolejności podłączania telewizora i systemu, system może być wyciszony, a na wyświetlaczu urządzenia może świecić „ ” (wyciszenie). Jeżeli tak się dzieje, najpierw włącz telewizor, a następnie system.

Ustaw ustawienie głośników telewizora (BRAVIA) na system audio. Zapoznaj się z Instrukcją obsługi telewizora, aby znaleźć sposób jego ustawienia.

Dźwięk dobiega zarówno z systemu, jak i z telewizora.

• •

• •

Wycisz dźwięk systemu lub telewizora.

Zmień wyjście głośników w telewizorze na głośnik telewizora lub system dźwiękowy.

Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa prawidłowo.

• •

• •

Sprawdź podłączenie systemu

(strona 17).

Włącz funkcję Sterowanie przez

HDMI w telewizorze. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

• • Poczekaj chwilę, a następnie

• • spróbuj ponownie. Jeżeli wyłączysz system, konieczne będzie odczekanie chwili, zanim możliwe będzie podjęcie kolejnych czynności. Poczekaj co najmniej 15 sekund, a następnie spróbuj ponownie.

Upewnij się, że telewizor

• • podłączone do systemu obsługują funkcję Sterowanie przez HDMI.

Typ i liczba urządzeń, które mogą być sterowane przez funkcję

Sterowanie przez HDMI, są ograniczone przez standard HDMI

CEC jak następuje:

• —Urządzenia rejestrujące

(Nagrywarka Blu-ray,

Nagrywarka DVD itp.): do

3 urządzeń

—Urządzenia odtwarzające

(Odtwarzacz Blu-ray,

Odtwarzacz DVD itp.): do

3 urządzeń (ten system używa jednego z nich)

• do 4 urządzeń

—System audio (odbiornik/ słuchawki): do 1 urządzenia

(używane przez ten system)

Funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Urządzenia BLUETOOTH nie można podłączyć do systemu podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

• • Po połączeniu wszystkich systemów przeprowadź procedurę parowania i łączenia między urządzeniem BLUETOOTH a

„gospodarzem imprezy”.

67 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

68 PL

Resetowanie systemu

Jeśli system wciąż nie działa poprawnie, przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Odłącz przewód sieciowy, a następnie podłącz go ponownie.

2

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

3

Przytrzymaj przycisk VOCAL

FADER i MIC ECHO przez około

3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „RESET”.

Po zakończeniu resetowania system automatycznie uruchomi się ponownie. Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

Wszystkie informacje o parowaniu

BLUETOOTH oraz ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak zapisane stacje radiowe, zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych (z wyjątkiem niektórych ustawień z menu ustawień).

Aby zresetować wszystkie ustawienia z menu ustawień, patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” (strona

68).

Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień

Można przywrócić ustawienia z menu ustawień (z wyjątkiem ustawień [PARENTAL CONTROL]) do wartości domyślnych.

1

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu ustawień.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [SYSTEM SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [RESET], a następnie naciśnij przycisk .

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk .

Wykonanie tej czynności zajmuje kilka sekund. Nie naciskaj przycisku

 w trakcie przywracania ustawień domyślnych zestawu.

Funkcja autodiagnostyki

Gdy na ekranie telewizora lub na wyświetlacza pojawiają się kody alfanumeryczne

Kiedy funkcja autodiagnostyki włączy się w celu zapobiegania nieprawidłowemu działaniu zestawu, pojawi się kod serwisowy.

Kod serwisowy składa się z litery i cyfr (np. C 13 50). Zapoznaj się z poniższą tabelą w celu odszukania przyczyny i przeprowadzenia działań naprawczych.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Pierwsze trzy znaki numeru serwisowego

C 13

Przyczyna i działanie naprawcze

C 31

E XX

(gdzie XX to liczba)

Odtwarzana płyta jest brudna.

• • Oczyść płytę miękką

szmatką (strona 70).

Płyta nie została prawidłowo włożona.

• • Wyłącz i ponownie włącz system.

Następnie włóż płytę prawidłowo.

W celu zapobieżenia nieprawidłowemu funkcjonowaniu zestaw wykonał autodiagnostykę.

• • Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym Sony lub autoryzowanym centrum serwisowym

Sony i podaj wyświetlony pięcioznakowy numer serwisowy.

Przykład: E 61 10

Komunikaty

Jeden z poniższych komunikatów może się pojawić lub migać na wyświetlacza w trakcie użytkowania.

CANNOT PLAY

• •

• •

W odtwarzaczu umieszczono płytę, która nie może być odtworzona.

Włożono płytę DVD

VIDEO przeznaczoną dla nieobsługiwanego regionu.

CODE 01/SGNL ERR

Nieobsługiwany sygnał audio jest przesyłany przez gniazdo HDMI IN

(ARC) podłączonego telewizora

(strona 20).

DATA ERROR

• •

• •

Plik został utworzony w nieobsługiwanym formacie.

Rozszerzenia plików nie pasują do ich formatów.

DEVICE ERROR

Urządzenie USB nie zostało rozpoznane lub podłączono nieznane urządzenie.

DEVICE FULL

Pamięć urządzenia USB jest pełna.

ERASE ERROR

Kasowanie plików audio lub folderów na urządzeniu USB nie powiodło się.

FATAL ERROR

Urządzenie USB zostało odłączone w trakcie operacji przesyłania lub usuwania i mogło zostać uszkodzone.

FOLDER FULL

Nie można przesłać danych na urządzenie USB, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę folderów.

NoDEVICE

Nie podłączono żadnego urządzenia USB lub podłączone jest nieobsługiwane urządzenie.

NO DISC

Brak płyty w urządzeniu.

NO MUSIC

Na nośniku odtwarzania nie ma żadnych obsługiwanych plików audio.

NO SUPPORT

Podłączone zostało nieobsługiwane urządzenie USB lub urządzenie

USB zostało podłączone poprzez koncentrator USB.

69 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

70 PL

NO VIDEO

Na nośniku odtwarzania nie ma żadnych obsługiwanych plików wideo.

NOT USE

Próbowano wykonać określoną operację w warunkach, w których ta operacja jest zakazana.

OVER CURRENT

Na porcie (USB) wykryto zbyt wysoki prąd.

PROTECT

Urządzenie USB jest zabezpieczone przed zapisem.

PUSH STOP

Próbowano wykonać operację, którą można wykonać jedynie kiedy odtwarzanie jest zatrzymane.

READING

System odczytuje informacje z płyty lub urządzenia USB. Niektóre operacje są niedostępne.

REC ERROR

Przesyłanie nie rozpoczęło się, zatrzymało się w trakcie lub nie mogło zostać przeprowadzone.

TRACK FULL

Nie można przesłać danych na urządzenie USB, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę plików.

Środki ostrożności

Przenoszenie jednostki

Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu płyty, przed przeniesieniem urządzenia przeprowadzić poniższą procedurę.

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

3

Wyjmij płytę.

Naciśnij przycisk  , aby otworzyć i zamknąć szufladę.

Poczekaj aż „NO DISC” pojawi się na wyświetlacza.

4

Naciśnij przycisk  , aby wyłączyć system.

5

Odłącz przewód sieciowy.

Uwagi dotyczące płyt

• • Przed odtworzeniem należy oczyścić płytę szmatką do czyszczenia, przecierając od środka na zewnątrz w kierunku krawędzi.

• • Nie należy czyścić płyt rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna, rozcieńczalniki lub dostępne w sprzedaży środki czyszczące czy płyny antystatyczne w sprayu przeznaczone do płyt winylowych.

• • Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub źródeł ciepła, takich jak przewody gorącego powietrza ani pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio na słońcu.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Bezpieczeństwo

• • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć przewód sieciowy od gniazda ściennego. Przy odłączaniu jednostki należy zawsze trzymać przewód za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za sam

• • przewód.

Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie urządzenia

• • wykwalifikowanej osobie.

Przewód sieciowy należy wymieniać wyłącznie w specjalistycznym punkcie serwisowym.

O przemieszczaniu zestawu

Ten system nie jest odporny na zachlapanie ani wodoodporny. Nie pryskać na system wodą ani nie myć go wodą.

Lokalizacja urządzenia

• • Zestawu nie należy umieszczać w pozycji przechylonej lub w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych/ zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub pozbawionych odpowiedniej wentylacji, miejscach narażonych na wibracje, bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego oświetlenia.

• • Umieszczając jednostkę lub głośniki na powierzchniach pokrytych specjalną substancją (np. woskiem, olejem, pastą itp.), należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie

• • powierzchni.

Przeniesienie zestawu bezpośrednio z miejsca chłodnego do ciepłego lub umieszczenie go w bardzo wilgotnym pomieszczeniu może spowodować kondensację wilgoci na soczewce w jego wnętrzu i wadliwe działanie systemu. W takiej sytuacji należy wyjąć płytę i pozostawić zestaw włączony na około godzinę, aby wilgoć mogła wyparować.

Nagrzewanie się urządzenia

• • Nagrzewanie się jednostki podczas pracy jest zjawiskiem normalnym i nie

• • powinno niepokoić użytkownika.

Nie należy dotykać obudowy, jeśli urządzenie działało cały czas przy dużej głośności, ponieważ jego mogła ona

• • ulec nagrzaniu.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Zestaw głośnikowy

Ten zestaw głośnikowy nie ma ekranowania magnetycznego.

Obraz w znajdującym się w pobliżu telewizorze może zostać magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz telewizor, odczekaj 15 do 30 minut i włącz go ponownie. Jeśli nie będzie poprawy, przenieś głośniki z dala od telewizora.

WAŻNA UWAGA

Przestroga: Pozostawienie zatrzymanego obrazu wideo lub obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora przez opisywany zestaw przez dłuższy czas powoduje ryzyko trwałego uszkodzenia ekranu telewizora. Szczególnie podatne na takie uszkodzenia są telewizory projekcyjne.

Czyszczenie obudowy

Zestaw należy czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu.

Nie należy używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.

71 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

72 PL

Komunikacja BLUETOOTH

• • Urządzeń BLUETOOTH należy używać tak, aby były rozmieszczone w odległości około 10 metrów (bez przeszkód) od siebie. Efektywny zasięg komunikacji może ulec zmniejszeniu w następujących warunkach.

— Jeśli między urządzeniami wykorzystującymi połączenie

BLUETOOTH znajdzie się osoba, obiekt metalowy lub inna przeszkoda.

— W lokalizacjach z zainstalowaną siecią bezprzewodową siecią LAN

— W pobliżu wykorzystywanych kuchenek mikrofalowych

— W lokalizacjach, w których generowane są inne fale elektromagnetyczne

• • Urządzenia BLUETOOTH i urządzeń sieci bezprzewodowe LAN (IEEE 802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). W przypadku używania urządzenia BLUETOOTH w pobliżu urządzenia z funkcją sieci bezprzewodowej LAN mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne.

Może to spowodować mniejsze szybkości przesyłania danych, szumy lub niemożność połączenia. Jeśli to nastąpi, należy spróbować zastosować następujące środki zaradcze:

— Zestawu należy używać w odległości przynajmniej 10 metrów od wyposażenia sieci bezprzewodowej

LAN.

— Należy wyłączyć zasilanie urządzeń sieci bezprzewodowej LAN, jeśli urządzenie BLUETOOTH jest używane w obrębie 10 metrów.

— Opisywany zestaw oraz urządzenie

BLUETOOTH należy zainstalować jak najbliżej siebie.

• • Transmisja fal radiowych pochodząca z tego systemu może zakłócić pracę niektórych urządzeń medycznych.

Ponieważ takie zakłócenia mogą spowodować usterki, zasilanie tego zestawu oraz urządzenia

BLUETOOTH należy zawsze wyłączać w następujących miejscach:

— szpitale, pociągi, samoloty, stacje benzynowe lub inne miejsca, w których mogą występować gazy łatwopalne

— w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

• • System obsługuje funkcje zabezpieczające zgodne ze specyfikacją

BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne połączenie podczas komunikacji za pomocą technologii BLUETOOTH.

Te zabezpieczenia mogą jednak w zależności od ustawień i innych czynników okazać się niewystarczające, dlatego prowadząc komunikację za pomocą technologii BLUETOOTH należy

• • zawsze zachować ostrożność.

Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub inne straty wynikające z wycieków informacji podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.

• • Nie ma gwarancji dotyczącej możliwości komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH o tym samym profilu, co zestaw.

• • Urządzenia BLUETOOTH połączone z niniejszym systemem muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, określoną przez firmę Bluetooth

SIG, Inc., i mieć certyfikat zgodności.

Jednakże nawet jeśli urządzenie jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą występować przypadki, w których charakterystyki lub specyfikacje urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają połączenie lub skutkują innymi metodami sterowania, wyświetlania lub

• • obsługi.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH podłączonego do niniejszego systemu, środowiska komunikacji lub warunków otoczenia mogą wystąpić szumy lub może nastąpić odłączenie dźwięku.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Dane techniczne

Wejścia

AUDIO IN (TV) L/R:

Napięcie 2 V, impedancja

47 kiloomów

TV (ARC):

Obsługiwany sygnał audio:

Dwukanałowy liniowy PCM

MIC:

Czułość 1 mV, impedancja

10 kiloomów

Wyjścia

HDMI OUT (TV) ARC:

Obsługiwany sygnał audio:

Dwukanałowy liniowy PCM

(maksymalnie 48 kHz), Dolby

Digital

Sekcja HDMI

Złącze:

Typ A (19-wtykowe)

Sekcja odtwarzacza płyt

System:

System odtwarzania płyt kompaktowych i dźwięku cyfrowego oraz wideo

Właściwości diody laserowej

Czas trwania emisji: Stały

Wartość wyjściowa lasera*:

Poniżej 44,6 μW

* Ta wartość wyjściowa to pomiar wartości w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na czytniku optycznym z 7 mm otworem.

Pasmo przenoszenia:

20 Hz – 20 kHz

Format systemu kolorów wideo:

Modele na Amerykę Łacińską:

NTSC

Inne modele:

NTSC i PAL

Sekcja USB

Obsługiwane urządzenie USB:

Klasa pamięci masowej

Maksymalny prąd:

1 A

Port (USB):

Typ A

Sekcja tunera FM

Tuner FM stereo, FM superheterodynowy

Antena:

Antena przewodowa FM

Zakres strojenia:

87,5 MHz – 108,0 MHz (w odstępach co 50 kHz)

Sekcja BLUETOOTH

System komunikacji:

BLUETOOTH wersja standardowa

4.2

Wyjście:

BLUETOOTH wersja standardowa zasilanie klasy 2

Maksymalna moc wyjściowa:

< 9,5 dBm

Maksymalny zakres komunikacji:

Na linii widzenia ok. 10 m 1)

Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń

8 urządzeń

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (wielopunktowych)

3 urządzeń

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Metoda modulacji:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Zgodne profile BLUETOOTH 2) :

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

73 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

74 PL

Obsługiwane kodeki:

SBC (Kodek podpasma)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

1) Rzeczywisty zasięg może być różny w zależności od czynników takich, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, parametry anteny, system operacyjny, oprogramowanie itp.

2) Standardowe profile BLUETOOTH wskazują cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.

Obsługiwane formaty audio

Obsługiwana prędkość transmisji i częstotliwości próbkowania:

MP3:

32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s

(VBR)

AAC:

44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s

(CBR/VBR)

WMA:

44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s

(CBR/VBR)

WAV:

44,1/48 kHz (16 bit)

Obsługiwane formaty wideo

Xvid:

Kodek wideo: Xvid video

Prędkość transmisji: 4,854 Mb/s

(maks.)

Rozdzielczość/Liczba klatek na sekundę:

720 × 480, 30 kl./s

720 × 576, 25 kl./s (z wyjątkiem modeli na Amerykę Łacińską)

Kodek audio: MP3

MPEG4:

Format pliku: Format pliku MP4

Kodek wideo: MPEG4 Simple

Profile (AVC jest niezgodny.)

Prędkość transmisji: 4 Mb/s

Rozdzielczość/Liczba klatek na sekundę:

720 × 480, 30 kl./s

720 × 576, 25 kl./s (z wyjątkiem modeli na Amerykę Łacińską)

Kodek audio: AAC-LC (HE-AAC jest niezgodny.)

DRM: Niezgodny

Zestaw głośnikowy

Zestaw głośnikowy:

Dwudrożny, Bass reflex

Jednostka głośnika:

Głośniki wysokotonowe: 50 mm, typ stożkowy

Głośniki niskotonowe: 200 mm, typ stożkowy

Impedancja znamionowa:

4 omy

Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.):

255 mm × 405 mm × 220 mm

Waga (ok.):

5,1 kg

Ogólne

Wymagane zasilanie:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

50/60 Hz

Pobór mocy:

70 W

Pobór mocy (w trybie oszczędzania energii):

0,5 W (Gdy opcja „BT STBY” jest ustawiona na „OFF” i opcja

[CONTROL FOR HDMI] jest ustawiona na [OFF].)

2 W* (Gdy opcja „BT STBY” jest ustawiona na „ON” i opcja

[CONTROL FOR HDMI] jest ustawiona na [ON].)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Wymiary (szer./wys./gł.) (wył. głośniki)

(ok.):

335 mm × 172 mm × 310 mm

Waga (wył. głośniki) (ok.):

2,7 kg

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

* Pobór mocy zestawu będzie mniejszy niż 0,5 W, gdy nie ma połączenia HDMI i opcja „BT STBY” jest ustawiona na

„OFF”.

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

75 PL

76 PL

Lista kodów języków

Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639:1988 (E/F).

Kod Język

1027 Afar

Kod Język

1186 Scots Gaelic

Kod Język

1350 Malayalam

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabic

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1194 Galician

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croatian

1229 Hungarian

1233 Armenian

1057 Byelorussian

1059 Bulgarian

1060 Bihari

1061 Bislama

1235

1239

1245

1248

Interlingua

Interlingue

Inupiak

Indonesian

1066 Bengali; Bangla 1253 Icelandic

1067 Tibetan

1070 Breton

1254

1257

Italian

Hebrew

1079 Catalan

1093 Corsican

1097 Czech

1103 Welsh

1105 Danish

1109 German

1130 Bhutani

1142 Greek

1144 English

1145 Esperanto

1149 Spanish

1150 Estonian

1151

1157

Basque

Persian

1165 Finnish

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 French

1181 Frisian

1183 Irish

1352

1353

1356

1357

1358

1363

1365

1369

1376

1379

1393

1403

1408

Mongolian

Moldavian

Marathi

Malay

Maltese

Burmese

Nauru

Nepali

Dutch

Norwegian

Occitan

(Afan) Oromo

Oriya

1417 Punjabi

1428 Polish

1261 Japanese

1269 Yiddish

1283 Javanese

1287 Georgian

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambodian

1300 Kannada

1435 Pashto; Pushto

1436 Portuguese

1463 Quechua

1481 Rhaeto-Romance

1482 Kirundi

1483 Romanian

1489 Russian

1491 Kinyarwanda

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latin

1326 Lingala

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Serbo-Croatian

1503 Singhalese

1505 Slovak

1327 Laothian

1332 Lithuanian

1506 Slovenian

1507 Samoan

1334 Latvian; Lettish 1508 Shona

1345 Malagasy 1509 Somali

1347 Maori

1349 Macedonian

1511 Albanian

1512 Serbian

Kod Język

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Swedish

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turkish

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ukrainian

1564 Urdu

1572 Uzbek

1581 Vietnamese

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chinese

1697 Zulu

1703 Nieokreślony

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej

Kod Obszar

2044 Argentyna

2047 Australia

2046 Austria

2057 Belgia

2070 Brazylia

2079 Kanada

2090 Chile

2092 Chiny

2115 Dania

Kod Obszar

2165 Finlandia

Kod Obszar

2362 Meksyk

Kod Obszar

2149 Hiszpania

2174 Francja

2109 Niemcy

2248 Indie

2238 Indonezja

2376

2390

2379

2427

Holandia

Norwegia

Pakistan

2254 Włochy 2424 Filipiny

2276 Japonia 2436 Portugalia

2304 Korea Południowa 2489 Rosja

2363 Malezja 2501 Singapur

2499 Szwecja

Nowa Zelandia 2086

2528

2184

Szwajcaria

Tajlandia

Wielka Brytania

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

77 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

©2018 Sony Corporation Printed in China 4-736-07142 (1)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents