Panasonic SUR1000E Operating instructions

Panasonic SUR1000E Operating instructions
Česky
SU-R1000
Stereo integrovaný zesilovač
Návod k obsluze
(01)
01
Hudba je bez hranic a nadčasová, dotýká se lidských srdcí v
různých kulturách a generacích. Každý den objevujte skutečně
emotivní zážitek z nepoznaných zvukových očekávání.
Vezmeme vás na cestu za opětovným objevením hudby
02
(02)
Česky
Poskytování definitivního emotivního
hudebního zážitku pro všechny
Ve společnosti Technics jsme pochopili, že zážitek z poslechu není
výhradně o technologii, ale o magickém a emocionálním vztahu mezi
lidmi a hudbou.
Chceme, aby lidé zažili hudbu tak, jak byla původně určena a chceme
jim umožnit pocítit emocionální vliv, který je potěší a nadchne.
Prostřednictvím poskytování tohoto zážitku chceme podpořit rozvoj a
potěšení z mnoha hudebních kultur světa.
Toto je naše filozofie.
Díky kombinaci naší lásky k hudbě a rozsáhlého špičkového zážitku týmu
Technics, jsme odhodláni budovat značku, která poskytuje milovníkům
hudby mimořádně emotivní hudební zážitek od milovníků hudby.
Riaditeľ
Michiko Ogawa
(03)
03
Děkujeme vám, že jste se rozhodli koupit si tento výrobek.
Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte tento návod pro budoucí použití.
• O popisech v tomto návodu k obsluze
- Strany, na které je odkázáno, jsou označeny jako „⇒ ○○“.
- Uvedené obrázky se mohou lišit od vašeho zařízení.
Charakteristické vlastnosti
Vysoce kvalitní zvukové
technologie pro integrovaný
zesilovač
Pohon JENO přenáší a zpracovává zvukové signály v
digitálním formátu s minimálním chvěním ze vstupní
fáze do výkonové fáze. Pro dosažení energetického
dynamického zvuku s vynikající funkcí pohonu jsou
GaN-FET měniče pro lineární pohon reproduktorů
s vysokorychlostním bezztrátovým přepínáním
a technologie ADCT (Active Distortion Canceling
Technology) přesně eliminuje šum.
Čistý zvuk s nízkým šumem může být poskytnut
různými technologiemi, jako je například LAPC,
která provádí adaptivní fázovou kalibraci zatížení
reproduktorů pro ideální zesílení a fázové
charakteristiky všech typů připojených reproduktorů.
Napájecí zdroj s nízkým šumem a
s vysokou schopností reagovat na
zvukový signál
Funkce „Advanced Speed Silent Power Supply“ je
zabudovaná pro vysokorychlostní bezeztrátové
přepínání a redukci šumu. Jedinečná funkce napájení
může zajistit stabilní výkon s nejmenším šumem
pomocí funkce vysokorychlostního přepínání pro
lepší rozlišení zvukového signálu v úplném digitálním
zesilovači. A toto zařízení zlepšuje potenciál pohonu
JENO pro lepší přehrávání.
04
(04)
Unikátní digitální technologie
„Intelligent PHONO EQ“ zvyšuje
potenciál pro přehrávání desek.
Funkce „Accurate EQ Curve“ která má hybridní
komponent pro analogové a digitální obvody,
umožňuje proces ekvalizéru s vysokou přesností a
S/N. A toto zařízení podporuje různé křivky ekvalizéru
jiné než RIAA na přesné přehrávání.
Pro reprodukci zvukového signálu z drážky desky jsou
implementovány funkce „Crosstalk Canceller“, které
měří přeslechy a optimalizují je pomocí DSP a funkce
„PHONO Response Optimiser“ snižuje rezonance na
přenosce.
Obsah
06
Před použitím si prosím pozorně pročtěte „Bezpečnostní
opatření“ tohoto návodu k obsluze.
Přehled ovládacích prvků
08
Toto zařízení, Dálkový ovladač
Připojení
12
Připojení reproduktorů, připojení napájecího kabelu
Obsluha
13
Přehrávání připojených zařízení
Nastavení
20
Ostatní nastavení, Použití funkce korekce výstupu (LAPC)
Řešení problémů
25
Než se obrátíte na servisní středisko, přečtěte si řešení
problémů.
Ostatní
28
Technické údaje atd.
Příslušenství
Napájecí kabel (2)
S výjimkou Švýcarska
K2CM3YY00041
Pro Švýcarsko
K2CS3YY00033
Dálkový ovladač (1)
N2QAYA000224
Baterie do dálkového ovladače (2)
Kalibrační deska (1)
TSPX101
Česky
Bezpečnostní opatření
Likvidace starých zařízení a baterií Platí
pouze pro Evropskou unii a země se systémy
recyklace
Tyto symboly uváděné na výrobcích,
balení a/nebo v průvodní dokumentaci
informují o tom, že opotřebované
elektrické a elektronické výrobky a
baterie se nesmí likvidovat jako běžný
domovní odpad.
V zájmu zajištění správného způsobu
likvidace, zpracování a recyklace
odevzdejte opotřebované výrobky a
baterie na specializovaném sběrném
místě, v souladu s platnou legislativou.
Jejich správným způsobem likvidace
přispějete k zachování cenných zdrojů
a předejdete případným negativním
dopadům na lidské zdraví a životní
prostředí.
Další informace o sběru a recyklaci
si vyžádejte prosím od své místní
samosprávy.
Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu
mohou být ukládány pokuty v souladu s
národní legislativou.
&
RUG
HF
Q5
WLR
UD
LE
DO
Poznámka týkající se symbolu baterie
(spodní symbol):
Tento symbol může být použit spolu
se symbolem chemické značky. V
tomto případě vyhovuje požadavkům
stanoveným směrnicí pro obsaženou
chemikálii.
• Čísla modelů uvedená v tomto návodu k obsluze
byla platná k říjnu 2020.
• Mohou se však změnit bez předchozího upozornění.
• Nepoužívejte tento napájecí kabel s jinými
zařízeními.
(05)
05
Bezpečnostní opatření
Varování
Zařízení
• Abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající
nebo stříkající vodě.
- Neumísťujte na toto zařízení předměty naplněné
tekutinami, jako jsou vázy.
- Používejte jen doporučené příslušenství.
- Nesundávejte kryty.
- Zařízení neopravujte svépomocí. Opravy přenechte
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Nedovolte, aby se do tohoto zařízení dostaly
kovové předměty.
- Neumísťujte na toto zařízení těžké předměty.
Napájecí kabel
• Abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
- Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na tomto zařízení.
- Zástrčku zasuňte zcela do elektrické zásuvky.
- Za kabel netahejte, neohýbejte ani na něj
nedávejte těžké předměty.
- Nemanipulujte s kabelem, pokud máte mokré ruce.
- Při odpojování od zásuvky uchopte vždy zástrčku.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo zásuvku.
• Napájecí kabel slouží jako odpojovací zařízení.
Instalujte toto zařízení tak, aby byla zástrčka stále
přístupná pro okamžité odpojení od zásuvky.
• Ujistěte se, zda je uzemňovací kontakt na zástrčce
napájecího kabelu bezpečně připojen, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení s konstrukcí TŘÍDY I by mělo být připojeno
k elektrické zásuvce s ochranným uzemňovacím
připojením.
06
(06)
Upozornění
Zařízení
• Neumísťujte na toto zařízení zdroje otevřeného
ohně, jako je například zapálená svíčka.
• Toto zařízení může v průběhu používání přijímat
rádiové rušení způsobované mobilními telefony.
Pokud se takové rušení vyskytne, zvyšte vzdálenost
mezi tímto zařízením a mobilním telefonem.
• Toto zařízení je určeno pro použití v přiměřených
klimatických podmínkách.
• Neumísťujte žádné předměty na toto zařízení. Toto
zařízení se v průběhu používání zahřívá.
• Nedotýkejte se horního povrchu tohoto zařízení.
Toto zařízení se zahřívá, když je zapnuté.
Umístění
• Umístěte toto zařízení na rovný povrch.
• Abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poškození výrobku,
- Neinstalujte ani neumísťujte toto zařízení do
poličky, uzavřené skříňky nebo jiného zavřeného
prostoru. Zajistěte dostatečné větrání tohoto
zařízení.
- Neblokujte větrací otvory tohoto přístroje
novinami, ubrusy, záclonami a podobnými
předměty.
- Nevystavujte toto zařízení přímému slunečnímu
záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a
nadměrným vibracím.
• Ujistěte se, zda je místo umístění dostatečně pevné,
aby uneslo hmotnost tohoto zařízení (⇒ 28).
• Nezvedejte ani nepřenášejte toto zařízení držením
za některou z jeho páček. V opačném případě může
dojít k pádu zařízení, což může mít za následek
poranění nebo poruchu tohoto zařízení.
Baterie
• Pokud je baterie nesprávně vyměněna, hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za
takovou, která je doporučená výrobcem.
• Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit
únik elektrolytu a může způsobit vznik požáru.
- Pokud nemáte v úmyslu delší dobu používat
dálkový ovladač, vyjměte baterii. Uschovejte ji na
chladném, suchém místě.
- Baterii nezahřívejte ani nevystavujte působení
ohně.
- Nenechávejte baterie v autě, které je delší dobu
vystaveno působení přímého slunečního záření se
zavřenými dveřmi a okny.
- Baterii nerozebírejte ani nezkratujte.
- Nenabíjejte alkalické nebo manganové baterie.
- Nepoužívejte baterie, pokud je jejich obal
odlepený.
- Nekombinujte staré baterie s novými nebo baterie
různých typů současně..
Česky
• Při likvidaci baterií, kontaktujte prosím místní
úřady nebo prodejce a požádejte o správný způsob
likvidace.
• Nepoužívejte za následujících podmínek
- Vysoké nebo nízké extrémní teploty během
používání, skladování nebo přepravy.
- Výměna baterie za nesprávný typ.
- Likvidace baterie v ohni nebo v horké troubě nebo
mechanické drcení nebo řezání baterie, které
mohou mít za následek výbuch.
- Extrémně vysoká teplota anebo extrémně nízký
tlak vzduchu, který může mít za následek výbuch
nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
Instalace
Zařízení
Před připojením vypněte všechna zařízení a přečtěte
si příslušné provozní pokyny.
• Pro rozměry tohoto zařízení (Ÿ 28)
• Rozměry nožiček tohoto zařízení naleznete na
následujícím obrázku.
Přední strana
A: 340 mm
B: 313 mm
$
%
Kalibrační deska
• I když se deska může zdeformovat v závislosti
na prostředí úložiště nebo použití s ohledem na
jeho vlastnosti, je určena pro přehrávání v režimu
„Cartridge Optimiser (Optimalizátor přenosky)“, i
když existuje triviální deformace.
• Postavte tuto desku přímo. Skládání desek na
hromady nebo naklánění desky při skladování může
způsobit deformaci desky.
Bezpečnostní opatření
(07)
07
Přehled ovládacích prvků
Toto zařízení
01 01 Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí
(OFF /I)
[OFF ] (vyp.): Zařízení je vypnuto.
[/I] (zap.): Zařízení je zapnuto.
• Stisknutím přepnete zařízení do pohotovostního
režimu nebo naopak. V pohotovostním režimu,
zařízení stále spotřebovává malé množství
energie.
02 Indikátor napájení
• Modrý: Zařízení je zapnuté.
• Vypnutý: Zařízení je v pohotovostním režimu.
03 Konektor sluchátek
• Při připojení přípojky nemají reproduktory a
konektory REC OUT/PRE OUT na výstupu zvuk.
(⇒ 19)
• Zvuk není na výstupu z konektoru sluchátek,
pokud je „MAIN IN“ zvolen jako vstupní zdroj
tohoto zařízení. (⇒ 18)
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
• Dlouhodobý poslech s plnou hlasitostí může
poškodit sluch uživatele.
04 Ovladač hlasitosti
• - - dB (min), -88,0 dB až 0 dB (max)
08
(08)
05 Displej
• Zobrazení informací, jako je vstupní zdroj atd.
(⇒ 26)
• Vstupní zdroj bude blikat na displeji před
spuštěním tohoto zařízení po jeho zapnutí.
(Během blikání není na výstupu žádný zvuk.)
06 Ovladač voliče vstupu
• Otočením tohoto ovladače ve směru nebo proti
směru hodinových ručiček přepnete vstupní
zdroj.
07 Měřič maximálního výkonu
• Zobrazení výstupní úrovně. 100 % je jmenovitý
výstup (⇒ 28).
• Měřič maximálního výkonu nefunguje během
vypnutí světla stisknutím [DIMMER], připojení
sluchátek atd.
08 Indikátor LAPC
(⇒ 22)
09 Snímač signálu dálkového ovladače
• Vzdálenost příjmu: V dosahu přibližně 7 m přímo
vpředu
• Úhel příjmu: Přibližně 30° doleva a doprava
Česky
10 Reproduktorové výstupní konektory
(⇒ 12)
17 Konektory USB-B (PC1/PC2)
(⇒ 14)
11 Analogové audio vstupní konektory (REC IN)
(⇒ 15, 19)
18 Konektor USB-A (UPDATE)
(
DC 5 V 500 mA)
(⇒ 23)
12 Analogové audio výstupní konektory (REC
OUT) (⇒ 19)
13 Analogové audio výstupní konektory (PRE
OUT) (⇒ 19)
14 Analogové audio vstupní konektory (MAIN IN)
(⇒ 18)
15 Analogové audio vstupní konektory
(LINE XLR BALANCED/LINE1/LINE2)
(⇒ 15)
16 Analogové audio vstupní konektory (konektor
PHONO XLR BALANCED/PHONO)/PHONO
EARTH (⇒ 16)
• Konektor PHONO EARTH slouží k připojení
uzemňovacího vodiče gramofonu.
• Použijte kabel kratší než 3 m.
• Uchovávejte kolíky PHONO mimo dosah dětí,
abyste tak zabránili jejich spolknutí.
19 Systémový konektor (CONTROL)
(⇒ 24)
20 Optické digitální vstupní konektory (OPT1/
OPT2) (⇒ 13)
21 Koaxiální digitální vstupní konektory (COAX1/
COAX2) (⇒ 13)
22 Identifikační označení výrobku
• Je uvedené číslo modelu.
23 AC IN konektor (
) (⇒ 12)
Přehled ovládacích prvků
(09)
09
Přehled ovládacích prvků
Dálkový ovladač
Použití dálkového ovladače
R03/LR03, AAA
(Alkalické nebo manganové baterie)
Poznámka
• Baterie vložte tak, aby se kontakty ( a )
shodovaly s těmi v dálkovém ovladači.
• Nasměrujte dálkový ovladač na snímač signálu
dálkového ovladače na tomto zařízení. (⇒ 08)
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k
jejich spolknutí.
10
(10)
01 []: Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí
• Stisknutím přepnete zařízení do pohotovostního
režimu nebo naopak. V pohotovostním režimu,
zařízení stále spotřebovává malé množství
energie.
02 Přepínač vstupního zdroje
(⇒ 13, 14, 15, 16, 19)
03 [MENU]: Otevření menu (⇒ 13, 14, 15, 16, 18)
04 [][][][]/[OK]: Voľba/OK
Režim dálkového ovladače
06 [BASS]/[MID]/[TREBLE]: Úprava tónového
rozsahu (BASS/MID/TREBLE).
• Pomocí [], [] upravte tóny.
Pokud jiná zařízení reagují na dodávaný dálkový
ovladač, změňte režim dálkového ovladače.
• Počáteční výrobní nastavení je „Mode 1“.
07 [DIRECT]: Zapnutí/vypnutí režimu Direct
1 Stiskněte tlačítko [SETUP].
08 [LAPC]: Změřte výstupní signál zesilovače,
když jsou připojeny reproduktory a upravte
jejich výstup (⇒ 22)
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„Remote Control (Dálkový ovladač)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
• Na několik sekund se zobrazí aktuální režim
dálkového ovladače tohoto zařízení.
09 [DIMMER]: Upravte jas indikátoru měřiče
maximálního výkonu, displeje atd.
• Když je displej vypnutý, rozsvítí se na několik
sekund, pouze když ovládáte toto zařízení. Před
vypnutím displeje se na několik sekund zobrazí
„Display Off (Displej vypnutý)“.
• Opakovaným stisknutím přepínáte jas.
• Měřič maximálního výkonu nefunguje, když je
světlo vypnuté.
10 [INFO]: Zobrazení informací o obsahu
• Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte vzorkovací
frekvenci a další informace. (Informace se liší v
závislosti na vstupním zdroji.)
11 [RETURN]: Návrat k předchozímu zobrazení
12 [MUTE]: Ztlumení zvuku
• Opětovným stiskem [MUTE] zrušíte ztlumení
zvuku. „MUTE“ se také zruší při úpravě hlasitosti
na tomto zařízení, nebo pokud přepnete zařízení
do pohotovostního režimu.
13 [CURVE]: Aktivace křivky PHONO ekvalizéru.
Česky
05 [SETUP]: Otevření menu nastavení (⇒ 20)
3 Pokud se zobrazí „Set Mode 1/2“, změňte režim
dálkového ovladače pro dálkový ovladač.
Chcete-li nastavit „Mode 1 (Režim 1)“:
Stiskněte a podržte tlačítko [OK] a tlačítko [1] na
minimálně 4 sekundy.
Chcete-li nastavit „Mode 2 (Režim 2)“:
Stiskněte a podržte tlačítko [OK] a tlačítko [2] na
minimálně 4 sekundy.
4 Nasměrujte dálkový ovladač na toto zařízení a
stiskněte a podržte tlačítko [OK] na minimálně
4 sekundy.
• V případě změny režimu dálkového ovladače, se
nový režim zobrazí na několik sekund na displeji.
 V případě zobrazení „Remote 1“ nebo „Remote
2“
V případě zobrazení „Remote 1“ nebo „Remote
2“, se režimy dálkového ovladače tohoto zařízení
a dálkového ovladače odlišují. Proveďte krok 3 v
předchozí části.
14 [+VOL-]: Úprava hlasitosti
• Rozsah hlasitosti:
-- dB (min), -88,0 dB až 0 dB (max)
 Tlačítka, která fungují u zařízení Technics
podporujících funkci systémového ovládání
Dálkový ovladač tohoto zařízení je také možné použít
se zařízeními značky Technics, které podporují funkci
systémového ovládání (Síťový audio přehrávač, CD
přehrávač atd.). Informace o obsluze zařízení najdete
v jejich návodu k obsluze.
 Numerická tlačítka atd.
 Tlačítka ovládání přehrávání
Přehled ovládacích prvků
(11)
11
Připojení
Reproduktory/Napájecí kabel
• Použijte pouze dodávaný napájecí kabel.
• Napájecí kabel nepřipojujte, dokud nejsou dokončena všechna ostatní připojení.
• Přípojky kabelů, které mají být připojeny, zasuňte až na doraz.
• Neohýbejte kabely do ostrých úhlů.
• Chcete-li optimalizovat zvukový výstup, můžete změřit výstupní signál zesilovače a upravit
• jeho výstup, když je připojen k reproduktorům. (⇒ 22)
Připojení reproduktorů
• I když je možné připojit lopatkovou přípojku (A:
16 mm nebo méně, B: 8 mm nebo více), některé
zástrčky se nemusí dát připojit v závislosti na tvaru
přípojky.
$ %
a
Připojení napájecího kabelu
Reproduktorové
kabely (nejsou
součástí
Připojení proveďte až poté, když jsou dokončena
všechna ostatní připojení.
Reproduktory
1 Otočte konektory, abyste
je uvolnili a vložte vodiče
kabelu do otvorů.
2 Dotáhněte konektory.
K elektrické
zásuvce
Napájecí kabel (je
součástí příslušenství)
Poznámka
• Po dokončení připojení mírně zatáhněte za kabely
reproduktoru a zkontrolujte, zda jsou pevně
připojeny.
• Dejte pozor, abyste nepřekroutili (nezkratovali) nebo
nezměnili polaritu vodičů reproduktoru, protože by
to mohlo poškodit zesilovač.
NESPRÁVNĚ
• Připojte správně polaritu (+/-) svorek. Pokud tak
neučiníte, může to nepříznivě ovlivnit stereo efekty
nebo způsobit poruchu.
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze
reproduktorů.
12
(12)
Napájecí kabel zasuňte až do bodu
těsně před kulatým
Poznámka
• Toto zařízení spotřebovává malé množství elektrické
energie (⇒ 28) i když je zařízení v pohotovostním
režimu. Pokud se nechystáte používat toto zařízení
delší čas, odpojte zástrčku Použití digitálního audio
výstupního zařízení napájecího kabelu od elektrické
zásuvky. Zařízení umístěte tak, aby byl k zástrčce
snadný přístup a bylo ji možné odpojit.
Obsluha
Použití digitálního audio výstupního zařízení
K tomuto zařízení můžete připojit CD přehrávač atd. pomocí koaxiálního digitálního kabelu
(není součástí příslušenství)/optického digitálního audio kabelu (není součástí příslušenství) a
přehrávat hudbu.
Optický digitální vstup
32/44,1/48/88,2/96 kHz
- Počet kvantizačních bitů: 16/24 bitů
Koaxiální digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
Optický digitální audio
kabel (není součástí
příslušenství)
CD přehrávač atd..
Použití koaxiálního digitálního
kabelu
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a CD přehrávač atd.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.
(⇒ 12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy
[ /I].
5 Stisknutím tlačítka [COAX] zvolte „COAX1“/
„COAX2“.
• Vstupní zdroj můžete zvolit také otočením
ovladače voliče vstupu na zařízení.
6 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
Poznámka
• Digitální audio vstupní konektory dokážou
detekovat pouze následující lineární PCM signály.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
připojeného zařízení.
- Vzorkovací frekvence:
Koaxiální digitální vstup
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
Česky
Použití optického digitálního
audio kabelu
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a CD přehrávač atd.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení. (⇒
12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy
[ /I].
5 5
Stisknutím tlačítka [OPT] zvolte „OPT1“/
„OPT2“.
• Vstupní zdroj můžete zvolit také otočením
ovladače voliče vstupu na zařízení.
6 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
Úprava času zpoždění zvuku
Nastavením na „Low Latency (Nízká latence)“ upravíte
čas zpoždění zvuku, zatímco „LAPC“ je nastaveno na
„On (Zap.)“.
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] Normal (Normální)“/„Low
Latency (Nízká latence)“ a potom stiskněte
tlačítko [OK].
• V závislosti na stopě nemusí být efektivní, ani toto
nastavení.
MQA® dekódování
Soubor nebo stream MQA je možné dekódovat, aby
poskytoval zvuk jako původní hlavní nahrávka.
(⇒ 20)
(13)
13
Obsluha
Použití počítače atd
K tomuto zařízení můžete připojit počítač atd., nebo jiné zařízení pomocí kabelu USB 2.0 (není
součástí příslušenství) a přehrávat hudbu.
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a počítač atd.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.(⇒
12)
4 Stisknutím [ /I] zapněte toto zařízení.
5 Stisknutím tlačítka [PC] zvolte „PC1“/„PC2“.
• Vstupní zdroj můžete zvolit také otočením
ovladače voliče vstupu na zařízení.
6 Spusťte přehrávání pomocí specializované
aplikace „Technics Audio Player“ na
připojeném počítači.
USB 2.0 kabel
(není součást
příslušenství)
Poznámka
Počítač atd.
Audio zařízení s USB
výstupním konektorem, jako
je ST-G30 atd.
 Příprava
Připojení k počítači
• Před připojením k počítači postupujte podle
následujících pokynů.
• V následujícím textu najdete doporučené verze OS
pro váš počítač (platí k říjnu 2020):
- Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
1 Stáhněte si a nainstalujte vyhrazený ovladač USB
do počítače. (Pouze pro OS Windows)
• Stáhněte a nainstalujte ovladač z níže uvedené
webové stránky.
www.technics.com/support/
2 Stáhněte si a nainstalujte si do svého počítače
bezplatnou aplikaci „Technics Audio Player“.
• Stáhněte si a nainstalujte si aplikaci z níže
uvedené webové stránky. www.technics.com/
support/
14
(14)
• Při připojování audio zařízení s USB výstupním
konektorem, jako je například ST-G30 atd., viz návod
k obsluze připojeného zařízení.
• Informace o podporovaném formátu naleznete v
části
„Podporované formáty“.(⇒ 28)
Úprava času zpoždění zvuku
Nastavením na „Low Latency (Nízká latence)“ upravíte
čas zpoždění zvuku, zatímco „LAPC“ je nastaveno na
„On (Zap.)“.
1 Stlačte tlačítko [MENU].
2 Stlačte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte „Normal (Normální)“/
„Low Latency (Nízká latence)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
• V závislosti na stopě nemusí být efektivní, ani toto
nastavení.
MQA® dekódování
Soubor nebo stream MQA lze dekódovat, aby
poskytoval zvuk jako původní hlavní nahrávka. (⇒ 20)
Použití analogového audio výstupního zařízení
Česky
Analogový audio kabel
(Není součástí příslušenství)*
Blu-ray Disc přehrávač atd.
a
*: Obrázek znázorňuje příklad při připojování pomocí
analogového audio kabelu. Zařízení lze připojit i
pomocí XLR kabelu.
K tomuto zařízení můžete připojit Blu-ray Disc
přehrávač atd., pomocí analogového audio kabelu
(není součástí příslušenství) a přehrávat hudbu.
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a Blu-ray Disc přehrávač
atd.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení. (⇒
12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [ /I].
5 Stisknutím tlačítka [LINE-XLR] nebo [LINE]
zvolte „LINE XLR“/„LINE1“/„LINE2“.
• Vstupní zdroj můžete zvolit také otočením
ovladače voliče vstupu na zařízení.
6 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
Když je k tomuto zařízení připojen
rekordér
Při připojování záznamového zařízení k tomuto
zařízení použijte analogový audio kabel (není součástí
příslušenství) a připojte konektor REC IN k výstupním
audio konektorům připojeného zařízení. Připojte
konektory REC OUT k audio vstupním konektorům
připojeného zařízení. (⇒ 19)
• Stisknutím tlačítka [REC IN] přepněte vstupní zdroj
na „REC IN“.
Minimalizace zkreslení zvuku
Pokud dojde ke zkreslení zvuku při použití audio
vstupních analogových konektorů, nastavení
útlumového zesilovače na hodnotu „On (Zap.)“ může
zlepšit kvalitu zvuku.
• Počáteční výrobní nastavení je „Off (Vyp.)“.
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„Attenuator“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte „On (Zap.)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
Snižování nízkofrekvenčního šumu
Snižuje nízkofrekvenční šum způsobený deformací
záznamu.
• Počáteční výrobní nastavení je „Off (Vyp.)“.
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„Subsonic Filter“ a potom stiskněte tlačítko
[OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte „On (Zap.)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
Obsluha
(15)
15
Obsluha
Použití gramofonu
PHONO kabel (není součástí
příslušenství)*
PHONO uzemňovací kabel
(není součástí příslušenství)
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„MM/MC“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] a potom stiskněte tlačítko
[OK].
• Není k dispozici, pokud je jako vstupní zdroj
zvolena možnost „PHONO XLR“. (Nastavení je
pevně nastaveno na „MC“.)
• Po nastavení položky „MM/MC“ je položka
„Cartridge Optimiser (Optimalizátor přenosky)“
pevně nastavena na hodnotu „Off (Vyp.)“. Znovu
nastavte „Cartridge Optimiser (Optimalizátor
přenosky)“ nebo zvolte zaregistrované údaje
odpovídající „MM/MC“. (⇒ 17)
Úprava úrovně zvukového vstupu
Gramofon
*: Obrázek znázorňuje příklad při připojování pomocí
PHONO kabelu. Zařízení lze připojit i pomocí
PHONO-XLR kabelu.
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a gramofon.
• Při připojování k analogovým audio vstupním
konektorům (PHONO) odstraňte PHONO kolíky.
• Konektory PHONO jsou na připojení gramofonu,
který podporuje přenosku typu MM/MC.
(Konektory PHONO XLR podporují pouze
přenosku typu MC.)
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.
(⇒ 12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí zařízení do
polohy [ /I].
5 Stisknutím tlačítka [PHONO-XLR] nebo
[PHONO] zvolte „PHONO XLR“/„PHONO“.
• Vstupní zdroj můžete zvolit také otočením
ovladače voliče vstupu na zařízení.
6 Spusťte přehrávání na připojeném gramofonu.
• Pokud připojujete gramofon se zabudovaným
PHONO ekvalizérem, použijte analogový
audio kabel pro připojení k analogovým audio
vstupním konektorům (LINKA1 nebo Line2)
tohoto zařízení. (⇒ 15)
• Pokud připojujete gramofon s PHONO
uzemňovacím vodičem, připojte PHONO
uzemňovací vodič ke konektoru PHONO EARTH
na tomto zařízení.
Volba typu přenosky
Zvolte nastavení (MM/MC) tak, aby vyhovovalo typu
přenosky připojeného gramofonu.
16
(16)
Pokud dojde ke zkreslení zvuku nebo je vstupní
úroveň nízká při použití analogových audio vstupních
konektorů, úpravou nárůstu se může zlepšit kvalita
zvuku.
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Tlačítky [], [] zvolte „Gain (Nárůst)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] proveďte úpravu a stiskněte
tlačítko [OK].
• Po nastavení položky „Gain (Nárůst)“, je položka
„Cartridge Optimiser (Optimalizátor přenosky)“ pevně
nastavena na hodnotu „Off (Vyp.)“. Znovu nastavte
„Cartridge Optimiser (Optimalizátor přenosky)“
nebo zvolte zaregistrované údaje odpovídající „Gain
(Nárůst) “. (⇒ 17)
Optimalizace charakteru přenosky
Toto zařízení měří a optimalizuje přeslechy a
frekvenční charakteristiky přenosky přehráváním
dodané kalibrační desky na připojeném gramofonu.
• V závislosti na nastavení „Cartridge Optimiser
(Optimalizátor prenosky)“ se položka „REC OUT“
změní na „Off (Vyp.)“ a zvuk není na výstupu z
analogových výstupních konektorů (REC OUT).
 Příprava
• Připojte PHONO uzemňovací kabel gramofonu ke
konektoru PHONO EARTH na tomto zařízení.
• Nastavte „MM/MC“ tohoto zařízení podle typu
přenosky gramofonu.
• Nastavte „Gain (Nárůst)“ tohoto zařízení podle typu
přenosky připojeného gramofonu.
 „Crosstalk Canceller (Zrušení přeslechu)“/
„Response Optimisation (Optimalizace
odezvy)“
 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Tlačítky [], [] zvolte „Cartridge Optimiser
(Optimalizátor přenosky)“ a potom stiskněte
tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte zaregistrované údaje a
potom stiskněte tlačítko [].
4 Tlačítky [], [] zvolte „Crosstalk Canceller
(Zrušení přeslechu)“/„Response Optimisation
(Optimalizace odezvy)“ a pak stiskněte [OK].
5 Tlačítky [], [] zvolte „On (Zap.)“/„Off (Vyp.)“ a
potom stiskněte tlačítko [OK].
• „Crosstalk Canceller (Zrušení přeslechu)“:
Snižuje přeslechy, které se vyskytují na přenosce.
• „Response Optimisation (Optimalizace odezvy)“:
Optimalizuje rezonanci, která se vyskytuje na
přenosce a kabelu, také upravuje pravé a levé
vyvážení.
Česky
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], []
zvolte „Cartridge Optimiser (Optimalizátor
přenosky)“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte „Measurement Start
(Spustit měření)“ a potom stiskněte tlačítko
[OK].
• Zobrazí se „Prepare Calibration Record (Připravit
kalibrační desku)“.
4 Spusťte přehrávání kalibrační desky na
připojeném gramofonu a potom stiskněte
tlačítko [OK].
• Nejdříve přehrajte vnější stopu na kalibrační
desce, která má 2 stopy na obou stranách
(přibližně 3 minuty). Pokud se optimalizace
nespustí správně, přehrajte další stopu.
• Z reproduktorů zazní testovací tón.
• Začíná měření údajů „Crosstalk Canceller
(Zrušení přeslechu)“ a „Response Optimization
(Optimalizace odezvy)“.
5 Po zobrazení „Lift up the tone arm (Zvedněte
přenoskové ramínko)“, zastavte přehrávání
kalibrační desky a stiskněte tlačítko [OK].
• Spustí se zpracování naměřených dat
(Přibližně 10 minut).
6 Po zobrazení „Completed (Dokončeno)“,
stiskněte tlačítko [OK].
7 Po zobrazení „Register 1–3“, stiskněte tlačítko
[OK] a potom tlačítky [], [] zvolte údaje na
uložení.
• Optimalizované údaje je možné uložit až do 3
typů. Údaje se přepíší při volbě již registrovaných
údajů.
8 Stiskněte tlačítko [OK].
• Zobrazí se „Registered (Zaregistrováno)“.
9 (Při pojmenování údajů) Po
zobrazení„Rename? (Přejmenovat?)“ stiskněte
tlačítko [OK].
• Pokud není název upraven, stiskněte tlačítko
[] na ukončení. Měření se dokončí a
optimalizované údaje se zaregistrují.
10 Tlačítky [], [], [], [] zadejte název a potom
stiskněte tlačítko [OK] na ukončení nastavení.
• Upravený název se uloží, měření se dokončí a
optimalizované údaje se zaregistrují.
 Vyvolání zaregistrovaného nastavení
 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Tlačítky [], [] zvolte „Cartridge Optimiser
(Optimalizátor přenosky)“ a pak stiskněte [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte zaregistrované údaje a
stiskněte tlačítko [OK].
 Úprava názvu
 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Tlačítky [], [] zvolte „Cartridge Optimiser
(Optimalizátor přenosky)“ a pak stiskněte [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte zaregistrované údaje, poté
stiskněte a podržte tlačítko [OK].
4 Tlačítky [], [], [], [] zadejte název a stiskněte
tlačítko [OK].
• Použít lze pouze ASCII znaky.
• „A“ je možné přidat při stisknutí tlačítka [] v době
volby posledního písmene.
• Stisknutím [CLEAR] vymažete písmeno.
Přepínání křivky PHONO ekvalizéru
Můžete přepínat křivku ekvalizéru tohoto zařízení.
Toto zařízení podporuje simulovanou křivku
ekvalizéru před sjednocením s RIAA.
1 Stiskněte tlačítko[MENU].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„EQ CURVE“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte nastavení ekvalizéru a
potom stiskněte tlačítko [OK].
• Křivku ekvalizéru můžete přepnout stisknutím
tlačítka [CURVE].
Snižování nízkofrekvenčního šumu
Snižuje nízkofrekvenční šum způsobený deformací
desky. (⇒ 15)
Obsluha
(17)
17
Obsluha
Připojení výkonového zesilovače, subwooferu atd.
K tomuto zařízení můžete připojit AV receiver, řídící zesilovač atd. pomocí analogového audio
kabelu (není součástí příslušenství) a použít jej jako výkonový zesilovač.
Před připojením nastavte hlasitost AV receiveru,
řídící zesilovače atd. na minimum.
Při používání tohoto zařízení jako výkonového
zesilovače je nastavení hlasitosti pomocí tohoto
zařízení deaktivováno. Připojeným zařízením
postupně upravujte hlasitost.
Nemějte na vstupu audio signál z konektorů REC
OUT/PRE OUT do konektorů MAIN IN na tomto
zařízení. Mohlo by to způsobit poruchu.
8 Potvrďte zobrazenou zprávu a potom stiskněte
tlačítko [OK].
9 Tlačítky [], [] zvolte „Yes (Ano)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
10 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
Poznámka
• Pomocí tohoto zařízení není možné upravit hlasitost.
• Zvuk není na výstupu z konektoru sluchátek a
konektorů REC OUT/PRE OUT.
Minimalizace zkreslení zvuku
Pokud dojde ke zkreslení zvuku, nastavení
útlumového zesilovače na hodnotu „On (Zap.)“ může
zlepšit kvalitu zvuku.
• Počáteční výrobní nastavení je „Off (Vyp.)“.
Analogový audio kabel
(Není součástí příslušenství)
AV receiver, řídící
zesilovač atd.
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a AV receiver, řídící
zesilovač atd. po minimalizaci hlasitosti
zařízení.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.
(⇒ 12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [ /I].
5 Stiskněte tlačítko [SETUP].
6 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„MAIN IN“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
7 Tlačítky [], [] zvolte „On (Zap.)“ a stiskněte
tlačítko [OK].
18
(18)
1 Stiskněte tlačítko [MENU].
2 Stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [] zvolte „On (Zap.)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
Použití analogového audio vstupního zařízení
Připojení výkonového zesilovače,
subwooferu atd.
Můžete připojit výkonový zesilovač, subwoofer, atd.
pomocí analogového audio kabelu (není součástí
příslušenství) na výstup analogových audio signálů.
Připojení záznamového zařízení
Při připojování záznamového zařízení k tomuto
zařízení použijte analogový audio kabel (není součástí
příslušenství) a připojte konektor REC IN k audio
výstupním konektorům připojeného zařízení. Připojte
konektory REC OUT k audio vstupním konektorům
připojeného zařízení.
• Stisknutím tlačítka [REC IN] přepnete vstupní
zdroj na „REC IN“. Můžete nastavit audio výstup
reproduktorových výstupních konektorů a
konektorů PRE OUT.
Česky
Nemějte na vstupu audio signál z konektorů REC
OUT/PRE OUT do analogových audio vstupních
konektorů tohoto zařízení. Mohlo by to způsobit
poruchu.
Analogový audio kabel
(Není součástí příslušenství)
AUDIO IN
Analogový audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Výkonový zesilovač,
subwoofer atd.
a
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a výkonový zesilovač,
subwoofer atd.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.
(⇒ 12)
4 Stisknutím tlačítka [/I] zapněte zařízení.
Poznámka
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze
připojeného zařízení.
• Audio signál na výstupu z výkonového zesilovače,
subwooferu atd. připojeného ke konektorům PRE
OUT je možné zapnout/vypnout. (⇒ 21)
AUDIO OUT
Záznamové
vstupní konektory
(REC IN, AUX IN)
Záznamové zařízení
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a záznamové zařízení.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.
(⇒ 12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [ /I].
Poznámka
• Při přepínání vstupního zdroje se ve výstupním
audio signálu vyskytuje trhaný zvuk.
• Audio signál na výstupu ze záznamového zařízení
připojeného ke konektorům PRE OUT lze zapnout/
vypnout. (⇒ 21)
Obsluha
(19)
19
Nastavení
Nastavení zvuku, ostatní nastavení
Nastavit je možné zvukové efekty a další nastavení.
1 Stiskněte tlačítko [SETUP].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte menu a stiskněte tlačítko [OK].
3 Tlačítky [], [], [], [] zvolte požadovanou položku nebo hodnotu a stiskněte tlačítko [OK].
Úprava BASŮ/STŘEDŮ/VÝŠEK
„Tone Control“
Tóny lze upravit stisknutím tlačítka [BASS]/ [MID]/
[TREBLE].
• Úprava tónů je zapnuta stisknutím tlačítka [BASS]/
[MID]/[TREBLE] a nastavením „Tone Control
(Ovládání tónů)“ na „On (Zap.)“.
• Každou úroveň lze upravit mezi „- 10“ a „+ 10“.
• Při připojování zařízení Technics podporujícího
funkci systémového ovládání (Síťový audio
přehrávač atd.) k tomuto zařízení může mít
nastavení zvuku připojeného zařízení před
tímto zařízením prioritu. Upravte zvuk pomocí
připojeného zařízení.
• Není k dispozici při použití tohoto zařízení jako
výkonového zesilovače (⇒ 18). Upravte zvuk
pomocí AV receiveru, řídícího zesilovače atd.
• Nastavením „Tone Control (Ovládání tónů)“ na „Off
(Vyp.)“ zrušíte úpravu „BASS (Basy)“, „MID (Středy)“ a
„TREBLE (Výšky)“.
Úprava vyvážení reprosoustav
„Balance L/R“
Úprava vyvážení výstupu z levého a pravého
reproduktoru.
• Každou úroveň lze nastavit mezi 18 dB (L) a 18 dB
(P).
• Nastaví se také zvukový výstup z připojených
sluchátek a konektorů PRE OUT.
• Pokud používáte toto zařízení jako výkonový
zesilovač (⇒ 18), toto nastavení je vypnuto. Upravte
nastavení pomocí připojeného zařízení.
Úprava ztlumení hlasitosti
„VOLUME Attenuator“
Nastavte ztlumení na „On (-20dB)“, abyste usnadnili
úpravu hlasitosti při nízké hlasitosti
• Počáteční výrobní nastavení je „Off (Vyp.)“.
• Po nastavení se zobrazí „ATT“.
• Funkce není dostupná při používání tohoto zařízení
jako výkonového zesilovače (⇒ 18). Upravte zvuk
pomocí AV receiveru, řídícího zesilovače atd.
MQA dekódovaní
„MQA Decoding“
Toto zařízení je vybaveno technologií MQA (Master
Quality Authenticated), která umožňuje přehrávání
MQA zvukových souborů a streamů a poskytuje zvuk
jako původní hlavní záznam.
Vestavěný dekodér MQA obnoví signál s vysokým
rozlišením slyšen ve studiu a potvrdí jej pomocí
autentifikačního podpisu.
Podrobnější informace naleznete na adrese www.
mqa.co.uk/customer/mqacd.
Pokud chcete dodávat zvuk jako původní hlavní
záznam, je třeba funkci MQA dekódování nastavit na
„On (Zap.)“.
• Každou úroveň lze nastavit mezi 18 dB (L) a 18 dB
(P).
• Upravit lze také zvuk na výstupu z připojených
sluchátek a konektorů PRE OUT.
• Pokud používáte toto zařízení jako výkonový
zesilovač (⇒ 18), toto nastavení je vypnuto. Upravte
nastavení pomocí připojeného zařízení.
Volba reproduktorových
konektorů pro výstup zvuku
„SPEAKERS“
Zvolte konektory reproduktorů, z nichž bude
vystupovat zvuk.
• Počáteční výrobní nastavení je „A“.
20
(20)
Zapnutí/vypnutí výstupu zvuku z konektorů PRE OUT.
• Počáteční výrobní nastavení je „On (Zap.)“.
Zapnutí výstupu zvuku
„REC OUT“
Zapnutí/vypnutí výstupu zvuku z konektorů REC OUT.
• Pokud je možnost „LAPC“ nebo „Response
Optimisation (Optimalizace odezvy)“ nastavena na
„On (Zap.)“, „REC OUT“ může být nastaveno na „Off
(Vyp.)“.
• Počáteční výrobní nastavení je „On (Zap.)“.
Funkce automatického vypnutí
„Auto Off“
Toto zařízení je navrženo tak, aby šetřilo svou
spotřebu energie a šetřilo energii. Pokud zařízení
zůstane nepoužité přibližně 20 minut, do minuty
se přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím
libovolného tlačítka vypnutí zrušíte.
• Počáteční výrobní nastavení je „On (Zap.)“. Chcete-li
tuto funkci deaktivovat, zvolte možnost „Off (Vyp.)“.
• Hlášení „Auto Off (Automatické vypnutí)“ se
zobrazí 3 minuty před vypnutím tohoto zařízení.
Česky
Zapnutí výstupu zvuku
„PRE OUT“
Úprava úrovně ztmavení
„Auto DIMMER“
Pokud zařízení zůstane bez používání přibližně 20
minut, dočasně upraví jas světla měřiče maximálního
výkonu, indikátoru napájení, LAPC indikátoru atd.
• Počáteční výrobní nastavení je „On (Zap.)“.
• Funkce „Auto Off (Automatické vypnutí)“ má
přednost, pokud je „Auto Off (Automatické vypnutí)“
nastaveno na „On (Zap.)“.
Kontrola názvu modelu
„Model No.“
Zobrazí se název modelu.
Kontrola verze firmwaru
„F/W Version“
Zobrazí se verze nainstalovaného firmwaru.
Poznámka
• Nastavení je uloženo i když vypnete a zapnete
napájení.
Nastavení
(21)
21
Nastavení
Použití funkce korekce výstupu (LAPC)
Optimální nastavení můžete provést podle vlastních reproduktorů.
Měření výstupního signálu
zesilovače a korekce jeho výstupu
(LAPC)
 Příprava
• Odpojte sluchátka.
Testovací tón na výstupu během měření
Pro zajištění přesnosti měření mají reproduktory v
pravidelných intervalech na výstupu testovací tón.
(Přibližně 3 minuty). Není možné změnit hlasitost
zvuku na výstupu v průběhu měření.
1 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [/I ].
2 Podržte a podržte tlačítko [LAPC], dokud se
nezobrazí „Please Wait (Čekejte prosím)“.
Zobrazí se „LAPC Measuring (Měření LAPC)“ a toto
zařízení začne měřit výstupní signál zesilovače.
Zkontrolujte, zda je testovací signál na výstupu
z levého i pravého reproduktoru. Po dokončení
měření se automaticky zapne korekce výstupu
zesilovače.
• Pokud připojíte sluchátka během měření signálu
zesilovače nebo korekce výstupu zesilovače, tyto
funkce budou zrušeny.
Poznámka
• Funkci korekce výstupu je možné nastavit pro „A“,
„B“ nebo „A + B“ pro „SPEAKERS“. (Funkce korekce
výstupu není k dispozici při nastavení na „Off (Vyp.)“.)
• Měření signálu zesilovače se zruší za následujících
podmínek.
- Při stisknutí tlačítka [MUTE]/[LAPC]
- Při přepnutí vstupního zdroje
22
(22)
 Zapnutí/vypnutí funkce korekce výstupu
Stisknutím tlačítka [LAPC] zvolte „On (Zap.)“/„Off
(Vyp.)“.
• Během probíhající funkce korekce výstupu se
rozsvítí indikátor LAPC a zobrazí se „LAPC On (LAPC
zap.)“.
Poznámka
• Měření není k dispozici pro audio výstupní signál z
konektorů REC OUT/PRE OUT na tomto zařízení.
(⇒ 19)
• V závislosti na typu připojených reproduktorů může
být efekt funkce korekce výstupu minimální.
• Opravený výstup zůstává v platnosti, pokud znovu
nezměříte výstupní signál. Pokud používáte jiné
reproduktory, proveďte měření znovu.
• Pokud je „REC OUT“ nastaveno na „On (Zap.)“, funkce
„LAPC“ může být vypnutá.
Režim „Direct“
Funkce umožňuje věrnou a vysoce kvalitní reprodukci
originálního zvuku a zruší nastavení ovládání tónů.
• Počáteční výrobní nastavení je „Off (Vyp.)“.
Stisknutím tlačítka [DIRECT] zvolte „On (Zap.)“/
„Off (Vyp.)“.
• Nastavení na možnost „On (Zap.)“ zapnete tento
režim.
• Při stisknutí tlačítka [BASS]/[MID]/[TREBLE] je
režim přímého přehrávání zrušen a „Tone Control
(Ovládání tónů)“ se nastaví na „On (Zap.)“
(⇒ 20)
Aktualizace firmwaru
Společnost Panasonic občas zveřejní aktualizovaný
firmware pro toto zařízení, který může přidat nebo
zlepšit způsob fungování. Tyto aktualizace jsou
dostupné bezplatně.
• Informace o aktualizacích najdete na následující
webové stránce.
www.technics.com/support/firmware/
 Příprava
• Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru na USB flash
zařízení. Podrobnější informace naleznete na
následující webové stránce.
www.technics.com/support/firmware/
1 Připojte USB flash zařízení s novým firmwarem.
Česky
Aktualizace firmwaru
„F/W Update“
Stažení trvá přibližně 3 minuty. Během
aktualizace neodpojujte napájecí kabel ani
nevypínejte toto zařízení do pohotovostního
režimu. Během aktualizace neodpojujte USB
zařízení.
• Vývoj je v průběhu aktualizace zobrazen jako
„Updating %“. („“ představuje číslo.)
Poznámka
• Během procesu aktualizace nelze provádět žádné
jiné operace.
• Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, objeví
se „Firmware is Up To Date“. (Není nutná aktualizace.)
• Aktualizace firmwaru může vynulovat nastavení
tohoto zařízení.
USB zařízení
2 Stiskněte tlačítko [SETUP].
3 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„F/W Update (Aktualizovat firmware)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
4 Tlačítky [], [] zvolte „Yes (Ano)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
• Vývoj je v průběhu aktualizace zobrazen jako
„Updating %“. („“ představuje číslo.)
• Po úspěšném dokončení aktualizace se zobrazí
hlášení „Success (Úspěch)“.
5 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [OFF] a opět jej stiskněte do polohy
[/l].
Poznámka
• Stahování může trvat déle v závislosti na USB flash
zařízení.
• Použijte USB flash zařízení s formátem FAT16 nebo
FAT32.
• Konektor UPDATE slouží pouze pro aktualizaci
firmwaru. Pro aktualizaci firmwaru nepřipojujte
žádné jiné USB zařízení jako USB flash zařízení.
• Pomocí konektoru UPDATE tohoto zařízení nelze
nabíjet žádné USB zařízení.
Nastavení
(23)
23
Nastavení
Připojení systémového ovládání
Můžete jednoduše současně ovládat toto zařízení a zařízení značky Technics podporující funkci
systémového ovládání (Síťový audio přehrávač, CD přehrávač atd.) pomocí dálkového ovladače.
Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze každého zařízení.
6 Opakovaným stisknutím tlačítek [], [] zvolte
„System Control (Systémového ovládání)“ a
potom stiskněte tlačítko [OK].
7 Tlačítky [], [] zvolte vstupní zdroj pro
zařízení, které je připojeno v kroku 2 a
stiskněte tlačítko [OK].
• Volbou „Off (Vyp.)“ vypnete funkci systémového
ovládání.
Koaxiální digitální kabel
(Není součástí
příslušenství)*
COAXIAL OUT
Kabel systémového
připojení
• Při používání tohoto zařízení jako výkonového
zesilovače (⇒ 18), je funkce systémového
ovládání pro zařízení značky Technics připojené ke
konektorům MAIN IN vypnuto.
CONTROL
Síťový audio přehrávač atd.
*: Na obrázku je znázorněn příklad připojení pomocí
koaxiálního digitálního kabelu. Připojte zařízení
se správným kabelem/ konektorem podporujícím
zařízení.
Použití kabelu systémového
připojení a audio kabelu
1 Odpojte napájecí kabel.
2 Připojte toto zařízení a zařízení značky
Technics podporující funkci systémového
ovládání (Síťový audio přehrávač atd.).
• Při připojování tohoto zařízení a daného zařízení
použijte kabel systémového připojení jakož i
audio kabely.
• Použijte kabel systémového připojení dodávaný
s připojeným zařízením.
3 Připojte napájecí kabel k tomuto zařízení.
(⇒ 12)
4 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [/I].
5 Stiskněte tlačítko [SETUP].
24
(24)
Poznámka
Přepnutí tohoto zařízení a
připojeného zařízení
• Pokud namíříte dálkový ovladač na toto zařízení
a stisknete tlačítko [], když je toto zařízení a
připojené zařízení v pohotovostním režimu, toto
zařízení a zařízení zvoleného vstupního zdroje, který
je nastaven pomocí „System Control (Systémové
ovládání)“ se zapnou současně.
• Pokud namíříte dálkový ovladač na toto zařízení
a stisknete tlačítko [], když je toto zařízení a
připojené zařízení zapnuté, toto zařízení a připojené
zařízení se přepnou do pohotovostního režimu.
Automatické přepínání vstupního
zdroje tohoto zařízení
Pokud na připojeném zařízení provedete operaci,
například přehrávání, vstupní zdroj tohoto zařízení
se automaticky přepne na zdroj, který je nastaven
pomocí „System Control (Systémové ovládání)“.
Řešení problémů
Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte následující. Pokud problém neumíte vyřešit
pomocí těchto pokynů nebo pokud se vyskytne problém, který v následující části není popsán,
obraťte se na prodejce.
Toto zařízení se při používání zahřeje. Není to
porucha.
Máte nainstalovaný nejnovější
firmware?
Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware
zařízení, aby mohli naši zákazníci využívat nejnovější
technologie. (⇒ 23)
Obnova všech nastavení na
počáteční výrobní hodnoty
Pokud se vyskytne následující situace, resetujte
paměť:
• Žádná reakce po stisknutí tlačítka.
• Chcete vymazat a resetovat obsah paměti.
1 Stiskněte tlačítko [SETUP].
2 Opakovaným stisknutím tlačítek [], []
zvolte „Initialization (Obnovení počátečních
nastavení)“ a potom stiskněte tlačítko [OK].
• Zobrazí se hlášení s potvrzením. V následujících
krocích vyberte možnost „Yes (Ano)“, pokud
chcete obnovit všechna nastavení na výrobní
hodnoty.
3 Tlačítky [], [] zvolte „Yes (Ano)“ a potom
stiskněte tlačítko [OK].
4 Tlačítky [], [] zvolte „Yes (Ano)“ a potom
opět stiskněte tlačítko [OK].
Obecné
Zařízení nefunguje.
Úkony se neprovádějí správně.
• Mohl se aktivovat některý z bezpečnostních prvků
zařízení.
 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [ OFF] .
• Pokud se zařízení nepřepne do pohotovostního
režimu, odpojte napájecí kabel, počkejte
minimálně 3 minuty, poté jej opět připojte.
2 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení do
polohy [/I]. Pokud nebude obsluha zařízení
nadále možná, obraťte se na prodejce.
Česky
Nárůst teploty tohoto zařízení
Během přehrávání se ozývá „hučení“.
• Napájecí kabel nebo blikající světlo je v blízkosti
kabelů. Vypněte ostatní zařízení, nebo je mějte co
nejdále od kabelů tohoto zařízení.
• Silné magnetické pole v blízkosti televizoru nebo
jiného zařízení může nepříznivě ovlivnit kvalitu
zvuku. Zařízení umístěte v dostatečné vzdálenosti
od takových zařízení.
• Z reproduktorů může vycházet šum, pokud zařízení
v blízkosti vysílá silné rádiové vlny, například mobilní
telefon během hovoru.
Žádný zvuk.
• Zkontrolujte hlasitost tohoto zařízení a připojeného
zařízení.
• Zkontrolujte připojení k reproduktorům a jinému
zařízení.
• Připojte reproduktory a změřte výstupní signál
zesilovače. (⇒ 22)
• Zkontrolujte impedanci připojených reproduktorů.
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný vstupní zdroj.
• Přípojky kabelů, které mají být připojeny, zasuňte až
na doraz.
• Zkontrolujte nastavení výstupu zvuku. (Zvuk
není na výstupu z reproduktorů připojených k
reproduktorovým výstupním konektorům tohoto
zařízení, pokud je „PRE OUT“ nastaveno na „Off
(Vyp.)“.) (⇒ 19)
• Zvuk není na výstupu konektoru sluchátek a
konektorů REC OUT/PRE OUT.
• Přehrávání vícekanálového obsahu není
podporováno.
• Digitální audio vstupní konektor tohoto zařízení
dokáže rozeznat pouze lineární PCM signály.
Podrobnější informace naleznete v návodu k
obsluze zařízení.
(25)
25
Řešení problémů
Zvuk je zkreslený.
• Nastavení „Attenuator (Ztlumení)“/„Gain (Nárůst)“ na
„On (Zap.)“ podle analogového audio vstupu, může
minimalizovat zkreslení zvuku. (⇒ 15, 16, 18)
Zařízení se automaticky přepíná do
pohotovostního režimu.
Není zapnuta funkce automatického vypnutí? (⇒ 21)
• Toto zařízení zahrnuje ochranný obvod, aby se
zabránilo škodám způsobeným nahromaděním
tepla. Pokud používáte toto zařízení delší dobu
na vysoké úrovni hlasitosti, může se automaticky
vypnout. Před opětovným zapnutím zařízení
počkejte, dokud nevychladne. (Přibližně 3 minuty)
Nastavení jsou vynulována na počáteční výrobní
hodnoty.
• Aktualizací firmwaru se mohou vynulovat nastavení.
Měřič maximálního výkonu nefunguje.
• Tento měřič nefunguje v následujících případech:
- Pokud jsou připojena sluchátka.
- Pokud je světlo měřiče maximálního výkonu
vypnuto stisknutím tlačítka [DIMMER].
- Pokud je toto zařízení ztlumeno stisknutím tlačítka
[MUTE].
- Pokud je možnost „SPEAKERS“ nastavena na „Off
(Vyp.)“ (⇒ 19)
Displej ztmavne.
• Stisknutím tlačítka [DIMMER] upravte úroveň
ztmavení.
• Zkontrolujte nastavení „Auto DIMMER“. (⇒ 21)
Funkce systémového ovládání nefunguje.
• Použijte kabel systémového připojení dodávaný s
připojeným zařízením.
• Připojte kabel systémového připojení k systémovým
konektorům (CONTROL). (⇒ 24)
• Zkontrolujte připojení kabelu systémového
připojení, audio kabelu a vstupního zdroje, který
je nastaven pomocí „System Control (Systémové
ovládání)“. (⇒ 24)
• Připojte zařízení značky Technics, které podporuje
funkci systémového ovládání (Síťový audio
přehrávač, CD přehrávač atd.) k tomuto zařízení. Více
informací naleznete na následující webové stránce:
www.technics.com/support/
Počítač
Počítač nerozeznal toto zařízení.
• Zkontrolujte svoje provozní prostředí. (⇒ 14)
• Restartujte počítač, přepněte toto zařízení do
pohotovostního režimu a zapněte ho a znovu
připojte USB kabel.
• Použijte jiný USB port připojeného počítače.
• Pokud používáte počítač se systémem
Windows,nainstalujte si vyhrazený USB ovladač.
(⇒ 14)
26
(26)
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje správně.
• Baterie jsou zcela vybité nebo nejsou vloženy
správně. (⇒ 10)
• Abyste se vyhnuli rušení, neumísťujte prosím žádné
předměty před snímač signálu. (⇒ 08)
• Pokud se režim dálkového ovladače liší od režimu
tohoto zařízení, slaďte režim dálkového ovladače s
režimem tohoto zařízení. (⇒ 11)
Péče o zařízení
• Před údržbou vytáhněte napájecí kabel z elektrické
zásuvky. Vyčistěte toto zařízení měkkým hadříkem.
• Pokud jsou nečistoty silné, otřete vlhkou utěrkou
nečistoty a potom je otřete měkkou utěrkou.
• Nepoužívejte rozpouštědla včetně benzínu,
ředidla, alkoholu, kuchyňských čisticích prostředků,
chemických utěrek atd., mohlo by to způsobit
deformaci vnějšího povrchu nebo odlepení povlaku.
Likvidace nebo přenos tohoto
zařízení
• Toto zařízení může obsahovat soukromé informace.
Před likvidací nebo přenosem tohoto zařízení
proveďte následující, abyste vymazali údaje, včetně
osobních nebo tajných informací.
• „Obnovení všech nastavení na počáteční výrobní
hodnoty“ (⇒ 25)
Hlášení
ATTENTION: MAX Output Setting
• Při používání tohoto zařízení jako výkonového
zesilovače je nastavení hlasitosti pomocí tohoto
zařízení deaktivováno.
• Připojeným zařízením postupně upravujte hlasitost.
(⇒ 18)
AUTO OFF
• Toto zařízení bylo ponecháno bez používání
přibližně 20 minut a během minuty se vypne.
Stisknutím kteréhokoliv tlačítka zrušte vypnutí. (⇒
21)
Connect USB Device
• Stahování firmwaru selhalo.
• Stáhněte si nejnovější firmware z USB flash zařízení a
zkuste to znovu.
(⇒ 23)
„F “ („“ představuje číslo.)
• Vyskytl se problém s tímto zařízením. (Pokud
zařízení zaznamená problém, aktivuje se ochranný
obvod a může se automaticky vypnout napájení.)
- Není hlasitost nadměrně vysoká? Nebo není
zařízení umístěno na velmi horkém místě? Počkejte
několik sekund a poté opět zapněte zařízení.
(Ochranný obvod se deaktivuje.)
Load Fail
• Firmware nelze nalézt na USB flash zařízení.
• Stáhněte nejnovější verzi firmwaru do USB flash
zařízení a zkuste to znovu.
(⇒ 23)
Measurement Fail
• Měření nebo zpracování „Cartridge Optimiser
(Optimalizátor přenosky)“ selže. Proveďte následující
kontroly.
„High Level (Vysoká úroveň)“:
Výstupní signál je tak hlučný nebo výstupní úroveň
signálu gramofonu je velmi vysoká. Odstraňte prach
z desky. Zkontrolujte nastavení „Gain (Nárůst)“ a
upravte vstupní úroveň tohoto zařízení (⇒ 16).
Zkontrolujte, zda nastavení „MM/MC“ tohoto
zařízení odpovídá typu přenosky gramofonu nebo
ne (⇒ 16).
„Low Level (Nízká úroveň) “:
Deska se nepřehrává nebo je výstupní úroveň
signálu gramofonu velmi nízká. Zkontrolujte, zda je
gramofon správně připojen a zda je deska správně
přehrávána (⇒ 16).
Zkontrolujte nastavení „Gain (Nárůst)“ a upravte
vstupní úroveň tohoto zařízení (⇒ 16).
Zkontrolujte, zda nastavení „MM/MC“ tohoto
zařízení odpovídá typu přenosky gramofonu nebo
ne (⇒ 16).
„Low Quality (Nízká kvalita) “:
Výstupní signál z gramofonu je hlučný. Odstraňte
prach z desky. Nebo přehrajte jinou stopu. Pokud
problém stále přetrvává, obraťte se na svého
prodejce.
„Speed Mismatch (Nesoulad rychlosti)“:
Otáčky za minutu (RPM) jsou nesprávné. Upravte
otáčky gramofonu a přehrávejte v RPM.
„System Error (Systémová chyba)“:
Může to být chyba systému. Poraďte se s prodejcem.
No Device
• Není připojeno žádné USB flash zařízení s novým
firmwarem.
Připojte USB flash zařízení s novým firmwarem. (⇒
23)
Not Measured
• Měření výstupního signálu pro funkci výstupní
korekce (LAPC) ještě nebylo provedeno.
• Změřte výstupní signál.
(⇒ 22)
Not Valid
• Funkce, kterou jste se pokusili použít, není dostupná
s aktuálními nastaveními. Zkontrolujte kroky a
nastavení.
• Aktuální vstupní zdroj se odlišuje od vstupního
zdroje v nastavení „Cartridge Optimiser (Optimalizér
přenosky)“. Přepněte vstupní zdroj správně.
(⇒ 16)
• [MUTE] neplatí během měření „Cartridge Optimiser
(Optimalizér přenosky)“. Upravte hlasitost.
Česky
Disconnect PHONES
• Když jsou připojena sluchátka, měření výstupního
signálu zesilovače (LAPC) se nespustí.
• Odpojte sluchátka.
• Pokud připojíte sluchátka během měření signálu
zesilovače nebo korekce výstupu zesilovače, budou
tyto funkce zrušeny. (⇒ 22)
PHONES Connected
• Sluchátka jsou připojena.
• Pokud jsou připojena sluchátka, z konektoru
sluchátek a reproduktorových výstupních konektorů
nevychází žádný zvuk a jako vstupní zdroj tohoto
zařízení je zvolen vstup „MAIN IN“.
(⇒ 18)
„Remote “ („“ představuje číslo.)
• Dálkový ovladač a tohoto zařízení používají odlišné
režimy.
Změňte režim na dálkovém ovladači.
(⇒ 11)
Unlocked
• Je zvoleno „COAX1“, „COAX2“, „OPT1“, „OPT2“, „PC1“
nebo „PC2“, ale není připojeno žádné zařízení.
Zkontrolujte připojení s příslušným zařízením. (⇒
13, 14)
• Prvky vzorkovací frekvence atd. audio signálů nejsou
správné na vstupu.
- Informace o podporovaném formátu, naleznete v
části „Podporované formáty“. (⇒ 28)
USB Over Current
USB zařízení odebírá velmi mnoho energie.
• Odpojte USB zařízení a opět jej připojte. (⇒ 23)
• Přepněte toto zařízení do pohotovostního režimu
a opět ho zapněte.
VOLUME OK („“ představuje číslo.)
• Když je vstupní zdroj přepnutý z „MAIN IN“, po
přepnutí vstupního zdroje se zobrazí úroveň
hlasitosti.
• Zkontrolujte a upravte hlasitost před stisknutím
tlačítka [OK].
Řešení problémů
(27)
27
Ostatní
Technické údaje
 OBECNÉ
Napájení
elektrickou energií
 KONEKTORY
AC 220 V až 240 V,
50/60 Hz
Spotřeba elektrické
220 W
energie
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu
Přibližně 0,3 W
Rozměry
(Š×V×H)
430 mm × 191 mm × 459 mm
Hmotnost
Přibližně 22,8 kg
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost
35 % až 80 % RH
(bez kondenzace)
Impedance zátěže
Stereo, Ø 6,3 mm
0,75 mW, 32 Ω
PC
ZADNÍ USB KONEKTOR TYPU B
Analogový vstup
LINE IN ×2
Kolíkový konektor
LINE XLR
BALANCED
3kolikový XLR
PHONO
(MM/MC)
Kolíkový konektor
PHONO XLR
BALANCED
(MC)
3kolikový XLR
MAIN IN
Kolíkový konektor
REC IN
Kolíkový konektor
Digitální vstup
 ZESILOVAČ
Výstupní výkon
Konektor sluchátek
150 W + 150 W
(1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 8 Ω,
20 kHz LPF)
300 W + 300 W
(1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 4 Ω,
20 kHz LPF)
4 Ω - 16 Ω
Frekvenční odezva
PHONO (MM)
20 Hz až 20 kHz
(RIAA ODCHÝLKA ±1 dB, 8 Ω)
LINE
5 Hz až 80 kHz
(-3 dB, 8 Ω)
DIGITAL
5 Hz až 90 kHz
(-3 dB, 8 Ω)
Vstupní citlivost/
Vstupní impedance
PHONO (MM)
2,5 mV/47 kΩ
PHONO (MC)
300 mV/100 kΩ
LINE
200 mV/22 kΩ
Optický digitální
vstup ×2
Optický konektor
Koaxiální digitální
Kolíkový konektor
vstup ×2
Podpora formátu
LPCM
Analogový výstup
REC OUT
Kolíkový konektor
PRE OUT
Kolíkový konektor
Systémový port
Systémové
ovládání
Ø 3,5 mm, konektor
 FORMÁT
USB-B
USB standard
USB 2.0 vysoká rychlost USB
Audio Class 2.0, Asynchronní
režim
Režim DSD
ovládání
ASIO Native režim, DoP režim
 Podporovaný formát
28
Toto zařízení podporuje následující formáty.
• Přehrávání všech formátů podporovaných tímto zařízením není zaručeno.
• Přehrávání formátu, který toto zařízení nepodporuje, může způsobit trhaný zvuk nebo šum. V takovém případě
zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje daný formát.
• Informace o souboru (vzorkovací frekvence atd.) zobrazené tímto zařízením a přehrávacím softwarem se mohou
navzájem lišit.
(28)
PC (USB-B)*
Formát
souboru
Vzorkovací frekvence
PCM
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz
DSD
2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz
Datová rychlost / Počet
kvantizačních bitů
16/24/32 bitů
*: Pokud si stáhnete a nainstalujete vyhrazenou aplikaci, můžete přehrávat soubory v širokém rozmezí formátů. (⇒ 17)
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze aplikace.
Česky
MQA dekodér
Pro digitální vstup je k dispozici funkce MQA dekódování
Poznámka
• Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.
• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a
ostatních státech.
Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a ostatních státech. MacOS je ochranná
známka společnosti Apple Inc.
„DSD“ je registrovaná ochranná známka.
a
MQA a Sound Wave Device jsou registrované ochranné známky společnosti MQA Limited
© 2016
The Clear BSD Licence
Copyright (c) 2015, Freescale Semiconductor, Inc.
Copyright 2016-2017 NXP
Všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a používání ve zdrojových a binárních formách, s úpravou nebo bez ní, je povoleno za předpokladu, že
jsou splněny tyto podmínky:
• Redistribuce zdrojového kódu si musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam
podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.
• Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam
podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných spolu s
distribucí.
• Ani jména výše uvedených držitelů autorských práv ani jména jeho přispěvatelů se nesmějí používat na podporu
nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez konkrétního předchozího písemného souhlasu.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI „TAK JAK JE“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ
NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI
PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ZAMÍTNUTY.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT NADACE NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,
NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZAKÁZEK NÁHRADNÍHO
ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, ÚDAJŮ NEBO ZISKU; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ
VZNIKLY A ZA JAKOUKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO
MIMOSMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK), KTERÁ
Z NĚJAKÉHO DŮVODU MÁ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I TEHDY, POKUD MU BYLA DOPORUČENA
MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
Ostatní
(29)
29
Produkt Panasonic
Na tento výrobek se vztahuje záruka E-Guarantee Panasonic.
Uschovejte si doklad o koupi.
Záruční podmínky a informace o tomto výrobku jsou dostupné na www.
panasonic.com/sk
nebo na následujících telefonních číslech: 220622911 – číslo pro volání z
pevné sítě
Výrobce:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonsko
Dovozce pro Evropu:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Panasonic Corporation
Webová stránka: http://www.panasonic.com
Sk
30
© Panasonic Corporation 2020
(30)
TQBM0611
M1020YY1100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement